Rozvody pod lupou Písma

Sobáše, rozvody a ukrutnosť – dôsledok neporozumenia Biblie

Naplnenosť v manželstve je pre veriaceho človeka niečo veľmi dôležité. Svoje predstavy hodnôt spájané s manželstvom preto porovnáva s Božím Slovom, hľadá správne odpovede na modlitbách a pri rozhovoroch so spoluveriacimi ľuďmi.
Napriek veľmi silným pohnútkam v tejto oblasti alebo niekedy práve kvôli nim sa vyskytnú v životoch manželov traumatizujúce tragédie, ktoré vyústia do rozvodových konaní.
V Duchu Evanjelia a Lásky Pána Ježiša Krista by som v takomto prípade očakával od veriacich ľudí veľmi citlivý prístup a pomoc v plnom rozsahu Božej ponúkanej milosti.
Napriek tomu som sa už v tejto veci stretol viackrát s prístupom (a to aj vo vedení cirkvi), ktorý sa skôr podobal stredovekému inkvizičnému konaniu než moci a Láske Pána Ježiša Krista.
Nadobudol som dojem, že niektorí veriaci ľudia odsudzujú rozvedených alebo rozvádzajúcich sa ľudí spôsobom, ktorý je možné vyjadriť v troch bodoch:

1. menejcenní, poznačení, kliati,
2. milosť Pána Ježiša im nepatrí v plnom rozsahu, nemôžu sa
preto opätovne oženiť alebo vydať s požehnaním,
3. majú povinnosť zotrvať v nenaplnenosti aj napriek tomu,
že sa im ponúka možnosť uzatvorenia nového manželstva s
veriacim partnerom.

Takýto ukrutný postoj je možné zabaliť do krásnych slov dobre vypracovanej teológie, ktorá sa ale podľa mojej mienky nedrží celého Evanjelia Pána Ježiša Krista. Takáto ukrutná teológia znevažuje samého Pána Ježiša, lebo nepriamo tvrdí, že je Božia milosť prikrátka na omilostenie hriešnika, ktorý činí pokánie v prípade, keď sa jedná o rozvod.
Rozvedený človek je podľa tejto teológie natoľko kliaty, že sa “zakazuje” aj samotnému Kristovi uplatnenie milosti v plnom rozsahu.
Tu by som rád pripomenul, že rozvedený človek nemusí mať žiadny podiel na rodinnej tragédii aj napriek tomu, že sa rozviedol! Klasický príklad môžeme nájsť v rodine, kde začalo dochádzať k domácemu násiliu alebo zneužívaniu.
Je zaujímavé pozorovať, že veriaci ľudia poviazaní takouto bezohľadnou teológiou, modernou formou zákonníctva radšej vyženú rozvedenú matku detí do samoty a ekonomickej biedy aj napriek tomu, že táto žena si predtým prežila “peklo” v rodine a sama nemohla za to, čo sa v tej rodine dialo…

Chcel by som sa preto zamyslieť nad Božím Slovom v tejto veci a hľadať Božiu vôľu pre traumatizovaných ľudí, ktorí potrebujú pomoc a naplnenie.
Touto úvahou by som chcel “kričať”, burcovať a ukazovať na to, že nie je Božia vôľa vyhnať takto traumatizovaných ľudí do samoty, sexuálnej nenaplnenosti a biedy vyplývajúcej z ekonomiky žitia v samote!
Spomínaná trauma, sexuálna nenaplnenosť, samota, ekonomický tlak a ponižovanie zo strany spoluveriacich môže veľmi ľahko človeka zlomiť tak, že upadne do hriechu a stratí aj kontakt s Cirkvou Pána Ježiša Krista.

1. Timoteovi 4,1-6.

Uvádzaný citát z Písma bol síce vyjadrený v inom kontexte, ale myslím, že má čo povedať aj na úvod tejto úvahy.
Manželstvo je Boží dar. Ak sa niekto postaví medzi Ježiša Krista a človeka, pričom bráni aby tento človek od svojho Boha mohol dar prijať, robí to, čo robia démoni. Odníma od človeka Boží dar.

Ďalej sa nebudem zaoberať tým, či je rozvedený človek vinný alebo nie. Budeme predpokladať to najhoršie, že ten človek sám zapríčinil rozvod. Teda má hriech a neskôr činí úprimné pokánie. Môže sa opätovne oženiť alebo vydať?

1 Hriech pri prvom sobáši

Matúš 19,3-12.
Marek 10,2-12.

Prvým dôrazom predčítaného Božieho Slova je poukázanie na Boží zámer. Muž a žena majú vytvoriť v manželstve “jedno telo”, tento zväzok sa počas ich života nemá meniť. Takýto bol Boží zámer – čistý a jasný.

Druhým dôrazom je poukázanie na vtedajšie chápanie manželstva, ktoré je vyjadrené údivom učeníkov – Matúš 19,10. “Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.”
Z uvedeného textu vyplýva, že Židia vstupovali do manželstva so zadnými dvierkami rozvodu. Ak sa manželstvo nevydarí rozvedieme sa, lebo Mojžiš povolil rozvod.
Predčítaný text teda poukazuje na zadné dvierka pri vstupe do manželstva. Ak človek nevstupuje do manželstva s presvedčením, že to manželstvo má vytrvať počas jeho celého života, hreší pred Hospodinom.

Matúš 5,32.
Lukáš 16,18.

Počítať s rozvodom ako s jednou z možností je hriech. Sobáš dvoch ľudí s takýmto postojom srdca nemôže byť požehnaný.

Tretím dôrazom je poukázanie na Božie náhradné riešenie. Pán vie, že je človek porušený. Preto sa aj napriek dobrým úmyslom môžu vyskytnúť chyby, nedostatky a hriech, ktorý sa môže prehĺbiť a v manželstve skončiť rozvodom. Preto dovolil Pán cez Mojžiša napísať rozvodný list. Ako sme prečítali “pre tvrdosť ľudského srdca”.
Manželia sa niekedy dokážu citovo tyranizovať, môžu sa zneužívať alebo zneužívať deti, môže dochádzať k násiliu… To všetko vychádza z tvrdosti ľudského srdca.
Keď Božie dieťa trpí v rukách akéhokoľvek tyrana, Pán trpí spolu s ním. Vo veľkom utrpení môže veriaci človek stratiť vieru alebo môže tiež začať páchať hriech.

Zachariáš 2,12.

Preto Hospodin prikázal v prípade vážnej rodinnej traumy, aby Mojžiš dovolil napísať rozvodný list.

2 Kristus neprišiel zrušiť Starý Zákon

Matúš 5,17-19.
Lukáš 16,16-17.

Pri obhajobe ukrutnej teológie, ktorá robí z rozvedených ľudí menejcenných a z Pána Ježiša Krista prislabého očistiť ich sa často používa vysvetlenie, že Starý Zákon už neplatí a je potrebné držať sa Nového. Takýto pohľad je vo svojej podstate nesprávny. Starý Zákon stále platí a my mu rozumieme na základe vysvetlení Pána Ježiša Krista. Teda hľadíme na tento Zákon Kristovou optikou, ale nerušíme ho!
Matúš 5,19. “Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.”
Preto je prirodzené neznevažovať Božie Slovo a aj v prípade manželských tráum uchopiť aj Starý Zákon a hľadieť naň optikou Ježiša Krista.
Cez Mojžiša bol povolený rozvod ako náhradné riešenie pre ľudský hriech a zlobu. Cirkev má preto aj dnes právo a povinnosť pred Pánom Jeho radu uchopiť a použiť na ľudské dobro.

3 Božie náhradné riešenie vyplývajúce z Jeho lásky

Deuteronómium 24,1-4.

V prípade vážnej manželskej traumy Božie Slovo odporúča ako Božie náhradné riešenie rozvod.
V predčítanom texte sú ale zaujímavé aj ďalšie dve Božie Rady:

1. rozvedený môže opätovne vstúpiť do druhého manželstva,
2. rozvedenému sa zakazuje opäť si vziať prvého partnera.

Vstup do manželstva posväcuje sám Hospodin, preto je rozvod hriechom. Keď ale dochádza v manželstve k vážnemu traumatizovaniu partnera alebo detí, Božie náhradné riešenie je opäť Božie a Sväté. Znamená to, že vstup do manželstva s predchádzajúcim partnerom je ďalšie porušenie Božej Rady, ďalší hriech!
Pri rozvode je teda opäť potrebné uvedomiť si, že pred Hospodinom ide naozaj o trvalé rozdelenie dvoch ľudí. Preto je to veľmi vážne rozhodnutie.

4 Zobrať si rozvedeného partnera?

Matúš 5,32.
Lukáš 16,18.

My všetci sme hriešni a omilostení ľudia. Milosť Pána Ježiša Krista postačuje na úplné prikrytie našich hriechov. Dôležitým krokom k prijatiu Božej milosti cez Pána Ježiša je naše pokánie.
Keďže rozvod nie je hriechom proti Svätému Duchu a Kristus svojou milosťou prikrýva všetky ostatné hriechy, pod mocou Božieho Slova môžeme prijať rozvedených ľudí, činiacich pokánie ako plne omilostených. Títo ľudia sa môžu opäť ženiť a vydávať s požehnaním.

Rímskym 3,23-26.
Kolosenským 2,13-15.
Efezským 1,19-23.
Rímskym 8,38-39.

Na záver by som chcel povzbudiť všetkých veriacich ľudí, ktorí boli traumatizovaní v manželstve a rozviedli sa, aby nezatrpkli na Cirkev Pána Ježiša len preto, že sa stretli s ľuďmi poviazanými ukrutnou teológiou.
Presvedčenie viery je veľmi silná väzba. My všetci sme do určitej miery od Krista vzdialení a blížime sa k Nemu zo všetkých strán ako špice kolesa k jeho stredu. Čím lepšie budeme rozumieť Biblii, tým bližšie budeme mať aj k sebe navzájom.

 

Slnko, hviezdy a tiene

Súčasnosť v biblických dejinách

Je veľmi ťažké rámcovo zaradiť súčasnosť do niektorého z období biblicky ponímaných dejín. Veriaci človek sa musí v prvom rade zorientovať v biblických obdobiach, v druhom rade hľadá v súčasnosti podobnosť na niektoré z týchto období.

V obidvoch krokoch môže človek veľmi ľahko urobiť chybu.
Preto by som bol rád, keby ste nasledujúci výklad Písma nepokladali za neomylnú pravdu. Ide len o moje osobné štúdium v ktorom sa môžem veľmi ľahko aj mýliť.
Na druhej strane ma vedú súčasné udalosti k zvýšenej duchovnej ostrahe.
Myslím, že prežívame podobné obdobie, ako prežíval židovský národ pred prvým príchodom Pána Ježiša.
Aj zákonníci a farizeji čakali Krista, keď ale prišiel nevedeli Ho prijať takého, akým bol.
Akého Ježiša Krista čakám ja?
Keď príde Ten pravý biblický Mesiáš druhýkrát, budem Mu priateľom?
1 Kľúč k biblickým dejinám
Daniel 2,27-45.

27 Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie
sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani
veštci.
28 Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi
kráľa Nebúkadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto
je tvoj sen a videnia, ktoré ti prebiehali hlavou na lôžku:
29 Kráľ, na lôžku ti prichádzali myšlienky o tom, čo sa má
udiať neskôr. Ten, čo odhaľuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo
bude.
30 Čo sa mňa týka, toto tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že
by moja múdrosť prevyšovala všetky živé tvory, ale aby bol
kráľ oboznámený s významom sna a spoznal myšlienky srdca.
31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká
a jej lesk bol veľmi silný; stála pred tebou a jej výzor
naháňal strach.
32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, prsia a ramená zo striebra,
brucho a bedrá z bronzu.
33 Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a
čiastočne z hliny.
34 Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol
chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich.
35 Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz
rozpadli a boli ako plevy z letnej holohumnice; zdvihol ich
vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu,
stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem.
36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad.
37 Ty, kráľ, si najväčší kráľ, ktorého Boh nebies obdaroval
silou, mocou a vznešenosťou.
38 Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebeské vtáctvo na každom
mieste, kde prebývajú, a nechal ťa nad nimi všetkými
vládnuť: Ty si hlava zo zlata.
39 Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje, a ďalšie,
tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej
zemi.
40 Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a
rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude
drviť a rozbíjať.
41 To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej
hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude
rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si
videl železo premiešané s ílovitou hlinou.
42 Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny
znamenajú, že kráľovstvo bude sčasti mocné a sčasti krehké.
43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená,
že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak
ako sa železo nespojí s hlinou.
44 V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu,
ktoré bude trvať naveky, nebude zničené a nebude patriť
inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi,
ono však bude stáť naveky.
45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk,
ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato,
znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen
je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.

————————————————————

Prorok Daniel poukazuje v druhej kapitole na päť výnimočných a zároveň posledných veľmocí. Tie zo spomínaných veľmocí, ktoré už dnes poznáme, majú dve spoločné charakteristiky:

1. Priamo sa dotýkajú dejín Izraela,
2. kultúrne a historicky ovplyvnili dejiny sveta.

Inými slovami učia sa o nich dnes deti na základných školách a tiež sa o ich vplyve učia študenti izraelských dejín:

1. ?,
2. ?,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.
2 Kľúč k porozumeniu šelmy zo Zjavenia
Aká bude posledná svetská ríša?
Daniel 7,15-27.

15 Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré
mi prešli hlavou, ma vyľakali.
16 Pristúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal
na zmysel toho všetkého. Prehovoril teda ku mne a dal mi
poznať zmysel týchto vecí:
17 Štyri veľké šelmy znamenajú, že na zemi povstanú štyria
králi.
18 Kráľovstvo však dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si
udržia navždy, na veky vekov.
19 Potom som chcel poznať vysvetlenie o štvrtej šelme, ktorá sa
líšila od ostatných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli
zo železa, jej pazúry z bronzu, hltala, drúzgala a zvyšok
šliapala svojimi nohami.
20 Chcel som aj vysvetlenie o desiatich rohoch, ktoré mala na
hlave, a o tom ďalšom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri iné
vypadli. Tento roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne, a
podľa výzoru bol väčší než ostatné.
21 Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a
víťazil nad nimi,
22 až napokon prišiel Starec dní a súd bol odovzdaný svätým
Najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali
svätí.
23 Takto prehovoril: Štvrtá šelma, to bude štvrté kráľovstvo na
zemi, ktoré bude odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev.
Pohltí celú zem, pošliape a rozdrúzga.
24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať
kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých
predchádzajúcich a zosadí troch kráľov.
25 Bude hovoriť slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých
Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a
predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu
času.
26 Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca.
27 Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírym nebom
bude zverené ľudu svätých Najvyššieho. Ich kráľovstvo bude
večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich
poslúchať.

————————————————————

Toto zjavenie mal prorok Daniel v čase Babylonskej ríše počas vlády kráľa Bélšaccara. Ďalšie veľmoci – králi tu symbolizujú zverotvory:

1. ?,
2. ?,
3. Podľa druhej kapitoly Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.

Podobne v ôsmej kapitole sú veľmoci symbolizované zverotvormi. Tieto kapitoly sú zároveň kľúčom k porozumeniu symbolickej šelmy zo zjavenia, ktorá mala sedem hláv a desať rohov.
Zverotvory v Danielovi symbolizujú veľmoci. Vzhľadom na pomocný výklad anjela v sedemnástej kapitole Zjavenia môžeme jednoznačne tvrdiť, že aj sedemhlavá šelma zo Zjavenia je symbolom veľmocí.
Táto šelma symbolizuje diabla, jej hlavy symbolizujú dejiny sveta od zrodu Izraela až po príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Posledný zverotvor v Danielovi (siedma hlava šelmy zo Zjavenia) – posledná ríša bude iná ako tie predchádzajúce. Posledná svetská veľmoc ovládne celý svet, stane sa federáciou desiatich štátov, z ktorých povstane vtelený diabol – antikrist.
3 Šelma zo siedmimi hlavami a desiatimi rohmi
Zjavenie 13,1-10.

1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem
hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená.
2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala
ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal
svoju silu, svoj trón i svoju moc.
3 Jednu z hláv mala akoby dobitú na smrť, ale jej smrteľná
rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou.
4 Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj
šelme, hovorili: Kto je podobný šelme a kto môže proti nej
bojovať?
5 Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová a mala
moc pôsobiť štyridsaťdvamesiacov.
6 A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala
jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo prebývajú v nebi.
7 Dostala i schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi.
Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom.
8 Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie
sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý
bol zabitý.
9 Kto má uši, nech počúva.
10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý
mečom, bude zabitý mečom. Je to hodina trpezlivosti a viery
svätých.

————————————————————

Táto šelma symbolizuje diabla, jej hlavy symbolizujú dejiny sveta od vzniku Izraela až po príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve. Na základe kľúčov z Proroka Daniela poznáme už posledných päť veľmocí.
Prvé dve ľahko nájdeme podľa dvoch spoločných špecifikácií – ovplyvnili svetové dejiny a priamo sa dotýkali dejín Izraela:

1. Egyptská ríša,
2. Asýrska ríša,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.

Šiesta hlava – Rímska ríša mala zasadenú smrteľnú ranu. Rozpadla sa na Rím a Bizanciu, tieto kráľovstvá sa neskôr ešte rozdrobili.
V súčasnosti však rímska ríša opäť ožila. Jej helénistická kultúra opäť žije na európskom a americkom kontinente.
Teraz si už môžeme šelmu zo Zjavenia aj predstaviť. Má sedem hláv, z toho šiesta hlava bola zranená na smrť, ale ožila.
Desať rohov má na poslednej – siedmej hlave, rohy symbolizujú federáciu desiatich kráľovstiev, ktorá bude federáciou národov celej Zeme.
4 Súčasnosť v biblických dejinách
Zjavenie 17,1-18.

1 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, a
prehovoril ku mne takto: Poď, ukážem ti súd nad veľkou
neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách,
2 s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali
vínom jej smilstva.
3 V duchu ma odniesol na púšť. A videl som ženu sedieť na
šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, ktorá mala sedem hláv
a desať rohov.
4 Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom,
drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár, plný
ohavností a nečistoty svojho smilstva.
5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka
neviestok a ohavností zeme.
6 Videl som tú ženu, spitú krvou svätých a krvou Ježišových
mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval.
7 Anjel mi však povedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím
tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie, a má sedem hláv a
desať rohov.
8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vystúpiť z
priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená
nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa
čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, ale zasa
príde.
9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov,
na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:
10 Piati padli, jeden kraľuje, jeden ešte neprišiel; až príde,
smie ostať len nakrátko.
11 Šelma, ktorá bola, a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých
siedmich a ide do záhuby.
12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte
nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako
králi na jednu hodinu.
13 Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme.
14 Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí,
lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú
povolaní, vyvolení a verní.
15 A povedal mi: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka,
to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.
16 Desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku.
Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju
ohňom.
17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru,
riadili sa jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo
šelme, až kým sa nesplnia Božie slová.
18 Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad
kráľmi zeme.

————————————————————

Zjavenie Jána bolo písané koncom prvého storočia nášho letopočtu. Preto aj časové údaje, písané v sedemnástej kapitole, je potrebné vzťahovať k času písania tejto biblickej knihy.

“Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, ale zasa príde.”

Diabol prebýval na Nebi, ale víťazstvom Pána Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na Zem. Teda vzhľadom na čas písania Zjavenia “Bol a nie je”.
Diabol bude uvrhnutý do priepasti, bude počas Tisícročného kráľovstva spútaný, ale pri poslednom súde bude vypustený, teda výjde z priepasti a pôjde do záhuby.

Hlavy šelmy symbolizujú svetské veľmoci.

“Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: Piati padli, jeden kraľuje, jeden ešte neprišiel; až príde, smie ostať len nakrátko.”

Z hľadiska času písania Knihy Zjavenia Jána päť veľmocí padlo:
1. Egyptská ríša,
2. Asýrska ríša,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša.
Rímska ríša v čase písania Knihy Zjavenia Jána práve existovala a v novej podobe euro-americkej helénistickej kultúry existuje aj dnes.
Z biblického hľadiska sme teda rimania, žijúci v nanovozrodenej Rímskej ríši.
Posledná ríša má ešte len prísť a má trvať len krátky čas. Spojí v sebe kultúry a etniká, ktoré dovtedy neboli nikdy politicky spojené v jednej federácii. V Danielovom sne je tento zväzok symbolizovaný zmiešaním hliny a železa, ktoré spolu nemôžu držať.

V Zjavení Jána sú použité dva symboly ženy. Ten prvý z dvanástej kapitoly poukazuje na Cirkev, úprimne veriacich ľudí, na vieru, ktorá prináša spásu.
Symbol ženy z tejto kapitoly poukazuje na vieru, ktorá spásu berie je to viera pokrytecká, farizejská, zákonnícka alebo viera v iných bohov. Ľudia ktorí prijali takúto smrtiacu vieru vedeli vždy pre seba využiť politické okolnosti, jednoducho “jazdili na šelme” a prenasledovali úprimne veriacich ľudí.
5 Biblické upresnenie súčasných udalostí
Daniel 11,40-45.

40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ
severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami.
Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň.
41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho
ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Amónčanov.
42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne.
43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti
Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci budú v jeho sprievode.
44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s
veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých.
45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným
svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže.

————————————————————

Prorok Daniel písal jedenástu kapitolu v čase Perzskej ríše. Predpovedá príchod Gréckej ríše a jej rozpad na kráľovstvá diadochov – nasledovníkov Alexandra veľkého.
Kráľovstvá diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských celkov, ktoré Daniel nazýva ako králi severu a králi juhu.
Králi severu neskôr v dejinách splývajú s dejinami Rímskej ríše.
Králi juhu sú moslimské národy.

Pokiaľ tomu rozumiem správne, práve prežívame poslednú vojnu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu, ktorá by sa mala skončiť víťazstvom kráľov severu, teda víťazstvom euro-americkej helénistickej kultúry. S euro-americkým zväzkom by mala držať aj Severná Afrika.

Krátko po týchto udalostiach by sa králi severu mali predesiť správ, ktoré prídu zo severu a z juhu vzhľadom na štát Izrael.
Kráľovia severu vstúpia do nového vojenského konfliktu, na konci ktorého stratia svoju dominanciu. Obdobie Rímskej ríše sa ukončí a začne sa vláda poslednej celosvetovej federácie desiatich kráľovstiev. Táto federácia má trvať len veľmi krátky čas.

Prežívame úsek dejín, v ktorom sa udalosti môžu veľmi rýchlo rozbehnúť.
Prelínajú sa spôsoby boja konvenčne vojenského, spravodajského, ekonomického, kybernetického a biologického
Doba sa stala tak komplikovanou, že tá najdôležitejšia vojna v oblasti spravodajskej, ekonomickej a kybernetickej je často pred ľuďmi skrytá. Je skrytá aj napriek tomu, že sa jej nevedomky zúčastňujú svojim výberom tovaru, navštevovaním internetových stránok a nekompetenciou v oblasti kybernetického zabezpečenia svojich počítačov.

V priebehu niekoľkých rokov môže ľudstvo prísť na prah apokalyptických udalostí.
Nábeh na apokalyptické časy môže byť prirodzene aj dlhší.
Je ale mrazivé uvedomovať si, že pred týmito udalosťami sa z biblického hľadiska už nemá nič stať. Sme predo dvermi.

Tak si kladiem otázku: “Ak by dnes prišlo vytrhnutie, čo budem milovať najviac?” Rozbehnem sa s radosťou k Pánovi, alebo poviem: “Prosím, ešte chvíľku počkaj, lebo rodina, manželka, dieťa, bývanie, zamestnanie… No lebo samé dobré veci Pane!” A tak možno moja manželka a dieťa pôjdu k Pánovi, ale ja tu zostanem sám.

 

Slnko hviezdy a tiene