KONTAKT

Milan Hudec

tel: 00421 48 4467127

email: mhudec@savbb.sk