Manipulatívni predátori

Anjelský dizajn a manipulatívni ľudia

Ľudská reč, komunikácia je veľký Boží dar. Ľudia sa môžu rozprávať, zdieľať radosti, žiale alebo nachádzať spoločné riešenia…

Ľudská reč sa však môže stať aj zbraňou, namierenou proti druhému človeku. Manipulátori s egoistickými osobnými zámermi sú často vybavení pekným dizajnom ich tvárí a množstvom uhladených a dôsledne vyberaných slov.

Človek so sklonom k manipulativite si zväčša vyberá povolanie, ktoré ho v tejto osobnej aktivite podporí alebo v rámci ktorého ju bude môcť využiť. Preto nie je zriedkavé, keď sú manipulatívni ľudia práve pedagógovia alebo psychológovia.

Na tomto mieste by som chcel veľmi zdôrazniť, že vyššie uvedeným vyjadrením nechcem vrhnúť zlé svetlo na pedagogiku a psychológiu! Naopak, sú štyri oblasti, v ktorých keď človek pracuje s dobrým úmyslom, je možné označiť ich ako poslanie:

 • kňažský úrad v cirkvi,
 • pedagóg,
 • psychológ,
 • lekár.

Obdivujem ľudí, ktorí v týchto oblastiach pracujú s dobrým úmyslom. Držím im palce, lebo je ich práca krásna a zmysluplná.

V tomto článku sa však zameriam na negatívny manipulátorský prístup niektorých ľudí. Manipulátorov s pekným dizajnom tvárí a vystupovania môžeme nájsť nielen mimo kresťanských cirkví ale aj priamo v nich.

V ich rukách sa môže stať pedagogika a psychológia mocným nástrojom používaným na poškodzovanie a zneužívanie druhých ľudí.

Priamosť Božieho Ducha
Jób 33, 2-4

Deuteronomium 32, 3-4
Žalm 92, 14-16

Do cirkvi Božích detí niekedy preniknú egoistickí ľudia, ktorí chcú využiť prostredie veriacich ľudí na realizáciu svojich osobných záujmov. Takíto ľudia sa potom chovajú skôr ako ateistickí menežéri alebo politici, pričom si ponechávajú na tvárach a vo voľbe vyjadrení pekný kresťanský dizajn.

Ich jednanie býva často manipulatívne a ich postoje obhajujú takéto jednanie. Z ich rečí niekedy vyplýva, že úspech v cirkvi spočíva v tom, či dokážu ľudí ovládnuť jazykom a zmanipulovať ich do požadovanej činnosti. Veriaci ľudia poviazaní takýmto prístupom potom konajú dielo, ktoré v konečnom dôsledku prinesie osobný úžitok najmä skrytému manipulátorovi.

Predčítané odseky Božieho Slova poukazujú na to, že jednanie Božieho Ducha a tiež aj veriaceho človeka vedeného týmto Duchom, je jednanie priame a nemanipulatívne.

V prvej kapitole Evanjelia Jána je Božie Slovo nazývané Svetlom. Toto Svetlo rozptyľuje tmu, ukazuje veriacemu človeku cestu, aby sa mohol slobodne a jasne rozhodovať.

Manipulatívne jednanie manipulovaného človeka zväzuje pod jarmo manipulátora. Ide teda o jednanie vedúce do neslobody a zneužívania, ktoré môžeme jednoznačne pomenovať ako jednanie démonské, v ktorom niet priameho Božieho Ducha.

Strhávanie maskovania, za dizajnom tvárí a slov

Aby sa mohlo Božie dieťa brániť pred predátormi, ktorých zbraňou sú pekné slová, pokúsime sa teraz posvietiť na ich temné cestičky precízne vyberaných slov.

Dôležitým prvkom pri odhaľovaní takýchto temných ľudí, je tiché pozorovanie. Ak by veriaci človek hneď začal poukazovať na takéhoto manipulátora, predátor by zaútočil proti jeho osobe všetkými temnými cestičkami svojho jazyka. Preto je dobré najskôr počúvať a vyhľadávať v reči sledovaného človeka desať manipulačných metodík.

Nižšie uvediem akési krivé “desatoro”, ktoré som vypozoroval pri sledovaní manipulatívnych ľudí počas predchádzajúcich približne dvadsiatich rokov.

Čím viac z týchto prvkov nájde pozorovateľ u sledovaného človeka, tým je tento človek nebezpečnejší. V extrémnejšom prípade môže poškodzovať druhého takým spôsobom, ktorý už spadá do oblasti kriminality.

Problémom však zostáva, že táto poškodzujúca činnosť manipulatívneho predátora je len veľmi ťažko dokázateľná. Napriek tomu je dobré, keď si Božie dieťa ujasní, koho má pred sebou a proti čomu v skutočnosti stojí.

Žalm 64, 2-9

Božie Slovo poukazuje na manipulátorov. Božia vôľa je, aby ich veriaci človek vedel odlíšiť od priamych ľudí. Zároveň však Písmo poukazuje, aby boj s takýmito predátormi Božie dieťa odovzdávalo v prvom rade do Božích rúk.

Posvieťme teda na temné cesty manipulátorov a pokúsme sa v desiatich bodoch postrhávať ich maskovanie pozostávajúce z dobre vyberaných slov.

1. Vyvolávanie pocitu viny s naznačovaním

Manipulátor poukazuje na činnosť, ktorá je pre neho potrebná alebo na materiálne prostriedky, ktoré sú pre neho alebo danú činnosť nutné. Robí to takým spôsobom, ktorý nakoniec vyvoláva v manipulovaných ľuďoch pocit viny, že niečo neurobili alebo nedarovali.

Jedným zo spôsobov, ako vyvolať v druhom človeku pocit viny, je naznačovanie, čo by sa mohlo… Manipulátor sa však snaží naznačovať veľmi citlivo, radšej naznačuje dlhší čas alebo opakovane pri viacerých stretnutiach. Dôležitým momentom je, aby nikto nemohol povedať, že aktivita vyšla najskôr z úst manipulátora formou naznačovania.

Pri takejto aktivite manipulátora najviac hnevá, keď manipulovaný objekt nereaguje alebo sa tvári nechápavo.

2. Citové vydieranie s naznačovaním

Manipulátor spravidla býva inteligentný človek, ktorý si uvedomuje rozdielnosť ľudských pováh. Ak odhadne človeka ako citovo založeného, má pripravenú druhú metodiku.

Začne sám seba vykresľovať ako preťaženého človeka, ktorý nemá čas, finančné prostriedky, porozumenie iných ľudí alebo dokonca aj schopnosti niečo vykonať.

Vo svojej rétorike sa nakoniec začne dotýkať citu manipulovaného človeka, pričom opäť jemne naznačuje ako by manipulovaný mohol “veci pomôcť”.

Ak je manipulovaný človek naozaj citlivý a takáto metodika je na neho aplikovaná pravidelne, málokedy ho to nezlomí.

Pri kontakte s takouto manipulátorskou metodikou býva dobré, manipulátorovi naznačiť cestu, ako by danú vec mohol urobiť on sám, čo ho vnútorne nahnevá, lebo nedosiahol požadovaný úmysel a od neho samého sa niečo žiada.

3. Vyvolávanie ľútosti nad sebou u druhých ľudí

Táto tretia metodika je odlišná od citového vydierania. Ide totiž o preventívnu prípravu manipulovaných ľudí.

Vyvolávanie ľútosti nad sebou manipulátori vykonávajú priebežne celé roky, takže keď nakoniec pristúpia ku konkrétnemu manipulatívnemu jednaniu majú už predpripravenú konkrétnu skupinu ľudí, ktorých môžu ľahšie citovo vydierať alebo v nich vyvolávať pocit viny.

Pri obrane pred touto metodikou je dobré porovnávať manipulátora pred druhými spoluveriacimi ľuďmi s Božími deťmi, ktoré to majú v živote ešte ťažšie, a pritom dokážu produktívne slúžiť Pánovi bez sťažovania.

Je ale dôležité uvedomiť si, že si takýmto jednaním vytvárame v predátorovi nepriateľa, ktorý nám to spočíta pri prvej príležitosti a použije na to pravdepodobne svoj jazyk.

4. Nepriame zastrašovanie s naznačovaním

Ako som už spomínal, manipulátori bývajú inteligentní ľudia a dobrí psychológovia. Ak manipulovaný človek nereaguje na ich vyvolávanie pocitu viny alebo citové vydieranie a odhadnú ho na mierneho človeka, ktorý nemá sklon dynamicky sa brániť, pokúsia sa o aplikáciu ďalšej metodiky.

Je predsa nepríjemné naznačiť, že neochota môže priniesť aj zatratenie. Prípadne môžu byť oslovení ešte aj iní a ten neochotný bude vyzerať pred druhými ľudmi ako malý neochotný “zločinec”.

Strach pred zatratením alebo strach pred negatívnou verejnou mienkou alebo akékoľvek iné skryté zastrašovanie môže mierneho manipulovaného človeka nakoniec zlomiť a poviazať do jarma manipulátora.

Pri obrane pred takouto manipulátorskou metodikou pomôžu len dve veci:

 • jasné poznanie Písma v otázke spasenia a zatratenia,
 • viera, že ak ma predátor začne poškodzovať pred druhými ľuďmi a ja to vložím do Božích rúk, bude za mňa bojovať sám Hospodin.

5. Pochvala, ak si manipulovaný všimol naznačovanie a “správne” zareagoval

Pre ľudí je príjemné, keď ich niekto pochváli. Manipulátor narába s týmto poznaním ako s výkonným nástrojom na dosahovanie svojho cieľa.

Ak manipulovaný človek zareaguje na citové vydieranie, vyvolávanie pocitu viny alebo nepriame zastrašovanie a navyše zareaguje podľa predstáv manipulátora, dobrý manipulátor ho určite pochváli. Pravdepodobne ho pochváli aj pred druhými ľuďmi. Vyrába si takto lojálnych priateľov, ktorí sú potom o to viac ochotní konať podľa predstáv manipulátora. Zároveň poukazuje na precedens, ako by to mali robiť aj druhí. Ľudia, ktorí sú radi chválení bývajú aj ľahko manipulovateľní. Obranou pred takouto metodikou môže byť len skromnosť a jasné vyjadrenie chvály a vďaky Pánovi Ježišovi Kristovi.

6. Vyjadrenie, že naznačovaná “pohnútka” vznikla v mysli manipulovaného, vyhnutie sa osobnej zodpovednosti

Základná snaha manipulátora je konanie cez druhých ľudí. Dobrý manipulátor nechce byť priamo viditeľný. Môže takto vyvíjať aktivitu, ktorá je nie veľmi pekná a ktorá je prospešná v prvom rade egoisticky pre neho.

Ostať v skrytosti znamená nebyť zodpovedný a navyše podstrčiť do zodpovednosti druhých ľudí.

Táto zodpovednosť môže byť niekedy tak veľká a jednanie tak poškodzujúce, že môžeme manipulatívnu aktivitu manipulátora označiť bez zaváhania ako jednanie spadajúce do oblasti kriminality.

Obrana pred skrytosťou manipulatívneho jednania je veľmi ťažká. V prvom rade by som odporúčal modlitbu.

Dôležitým prvkom pri tejto obrane je aj trpezlivosť. Manipulátora môžeme sledovať niekoľko rokov a pamätať si niektoré konkrétne aktivity a ich dôsledky. Po rokoch môžeme vykonať istý rešerš v jeho konaní.

Ak si manipulátor uvedomí, že bol sledovaný dlhší čas v rámci ktorého do určitej miery odhalil svoju pravú tvár, začne sa trochu báť. Manipulátor sa totiž bojí, že bude jeho skutočná tvár pred druhými ľuďmi odhalená.

7. Cieľavedomé lichotenie alebo darčekovanie

Cieľavedomé lichotenie je spolu s vyvolávaním ľútosti nad sebou u druhých ľudí (bod 3.) druhou preventívnou prípravou manipulovaných ľudí na prístupnosť ku konkrétnym manipulačným metodikám.

V skupine poviazaných manipulátorových “otrokov” býva veľa ľudí so sklonom ku chválenkárstvu.

Podobne je možné cieľavedome si “kupovať” priazeň ľudí za príležitostné odovzdávanie darčekov, ktoré s lichotením a chválením nakloní pre manipulátora nejedno pyšné srdce.

Ak sa veriaci človek vzdiali od Hospodina a v pýche hľadá svoju chválu, diabol mu rád založí putá manipulátora bez toho, aby si to manipulovaný človek všimol. Pomôcť mu môže len návrat k čistému “Evanjeliu” Pána Ježiša Krista v hlbokej pokore pred svojim Stvoriteľom.

8. Jednanie poza chrbát a cez iných ľudí

Posledné tri body sa netýkajú priamo manipulovaného človeka. Manipulátor sa totiž neuspokojí len s osobným kontaktom. Rozpráva sa o manipulovaných ľuďoch aj s druhými a snaží sa získať si podporu viacerých.

Nepriamo manipuluje jednych, aby motivovali iných k požadovanej činnosti. Preto sa môže stať, že na manipulovaného človeka v jednom období začne pôsobiť viacej ľudí s jedným cieľom.

V takomto prípade sa osvedčí jedna priama otázka: “Počúvaj, už si tretí, kto ma tlačí k tomu istému. Kto Ťa tak premotivoval, aby si konal za neho?”

9. Ukrývanie sa za vyhorenosť a za strach pred priamym jednaním

Pri čiastočnom odhalení manipulátora, keď nejakým spôsobom výjde na javo, že koná poza chrbát a že v podstate intriguje, má takýto človek po ruke hneď viacero vysvetlení, z ktorých uvediem dve:

 • nedokážem mu to priamo povedať, mám akési zábrany,
 • som vyhorený, už nevládzem, tak som to riešil takto.

Manipulátor však vie byť veľmi nepríjemný aj pri osobnom rozhovore. Vyhorený je zväčša vtedy, keď sa od neho niečo žiada.

10. Poškodzovanie ohováraním

Manipulátor vie zväčša veľmi dobre odhadnúť, kto mu vidí do karát. Pretože je dobrý psychológ, rozpozná povahy ľudí, ktorí ho skutočne ohrozujú tým, že dokážu na jeho jednanie poukázať, slobodne a kriticky na tému jeho jednania rozprávať a hodnotiť jeho postoje.

Proti takýmto ľuďom manipulátor použije svoje najťažšie zbrane – poškodzovanie ohováraním, intrigovanie a znevažovanie.

Krivé desatoro manipulátora

Zhrnieme si teda pokrívenú metodiku manipulatívneho človeka. Takýto človek jedná tak, aby dosiahol svoje osobné egoistické zámery, pričom sa často skrýva za všeobecné dobro alebo prácu v cirkvi:

 1. Vyvolávanie pocitu viny s naznačovaním,
 2. citové vydieranie s naznačovaním,
 3. vyvolávanie ľútosti nad sebou u druhých ľudí,
 4. nepriame zastrašovanie s naznačovaním,
 5. pochvala, ak si manipulovaný všimol naznačovanie a “správne” zareagoval,
 6. vyjadrenie, že naznačovaná “pohnútka” vznikla v mysli manipulovaného, vyhnutie sa osobnej zodpovednosti,
 7. cieľavedomé lichotenie alebo darčekovanie,
 8. jednanie poza chrbát a cez iných ľudí,
 9. ukrývanie sa za vyhorenosť a za strach pred priamym jednaním,
 10. poškodzovanie ohováraním.

Pri takomto zhrnutí je možné na jednaní druhých ľudí vyhľadávať prvky manipulativity a kriticky hodnotiť mieru ich priamosti a čestnosti.

Zároveň je však dôležitá aj sebareflexia. Ako jednám ja? Koľko zla sa nachádza v mojom vlastnom jednaní?

Boží Duch je priamy. Ak chcem prijať od Neho v živote požehnanie, moje jednanie nesmie byť pre druhých zväzujúce, manipulatívne a egoisticky zamerané na seba.

Kontakt dvoch predátorov trochu humoru pri pozorovaní
Matúš 7, 22-23

V predčítanom texte je poukázané na nábožných ľudí s dobrým dizajnom a skutkami akoby “viery”. Jednanie a pohnútky týchto ľudí sú však porušené hriechom. Keď ich Pán neprijíma a pokladá ich za neomilostených hriešnikov, pokúšajú sa ho zmanipulovať a presvedčiť, že sa mýli.

V cirkvi i mimo nej budeme manipulatívnych predátorov stretávať až do druhého príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Pri kontakte s nimi budeme potenciálne prežívať jednu z troch možností dravčieho hodnotenia kvality cieľa:

 • nebudeme pre nich zaujímaví, obídu nás bez záujmu,
 • odhadnú nás ako manipulovateľnú obeť, z ktorej by mohli mať úžitok,
 • odhadnú nás ako protivníkov.

V prípade druhej možnosti, ak sa im podarí zneužiť nás, prežijeme intenzívny pocit “sójovej tyčinky”. Budeme odbalení, skonzumovaní a obal bude vyhodený. Pochopíme na vlastnej koži, aké je to mať hodnotu len ťažného zvieratka, ktoré keď už nevládze ťahať, pošlú ho na bitúnok. Takéto osobné praktické “vzdelávanie” však žiaľ trvá niekoľko rokov a býva veľmi bolestivé.

Na záver tohoto odseku by som chcel upozorniť s humorom na jednu vlastnosť manipulatívnych predátorov.

Ak sa dvaja manipulátori stretnú a stoja proti sebe, skúsia niektoré z metodík krivého desatora na tom druhom. Ten druhý im však vidí do karát a nenechá sa manipulovať.

Takýto ľudia sa začnú zdanlivo bezdôvodne neznášať a útočiť proti sebe spôsobom, ktorý môže byť niekedy až humorný.

Božia vôľa pre naše jednanie
Príslovia 3, 31-32
Kazateľ 7, 29
Židom 12, 12-13

Veriace Božie dieťa je niekedy dlhší čas vystavené tlaku manipulatívnych predátorov. Únava z neustáleho poškodzovania spôsobí, že zatúži v srdci oplatiť dravcom ich spôsobom boja.

Predčítané odseky písma sú varujúce a povzbudzujúce, aby sa Božie deti nevydávali na cestu takýchto zlovoľníkov. Pán ponecháva dlhší čas konať človeka aj zlé veci, aby sa mohol od nich časom odvrátiť alebo aby sa ukázalo, že ide o syna diabla.

Matúš 13, 27-30
Žalm 92, 6-8
Zachariáš 2, 12-13

Božie dieťa sa môže zdať pred zbraňami manipulátora bezbranné. Boží čas čakania sa zdá niekedy pre veriaceho človeka pridlhý. Božie Slovo nám však ponúka zasľúbenie, ktoré môže každý úprimný veriaci uchopiť s vierou a privlastniť si ho.

Ak sa veriaci človek pridŕža Božieho Slova, manipulatívny predátor sa pri svojom jednaní dotýka “zrenice Božieho oka”…

Slnko hviezdy a tiene