Profesijná charakteristika

RNDr. Milan Hudec, PhD. 

Kvalifikácia:

Mgr. – 1994 – MFF KU Praha – kybernetika, informatika
RNDr. – 1999 – UPJŠ Košice – Informačné systémy
PhD. – 2004 – UPJŠ Košice – Informačné systémy – umelá inteligencia
Kvalifikačný stupeň IIa – 2006 – SAV Bratislava

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

1997 – 2004 – Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
2005 – 2010 – Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica
2011 – 2014 – Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB
Od 2015 – Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

Vedecký pracovník, gestor pracoviska “Centrum podpory integrovaného
vzdelávania nevidiacich”.
Oblasť výskumu – umelá inteligencia, systémy domácej automatizácie,
vývoj ambientných systémov AmI a AAL so zameraním pre nevidiacich ľudí.

Vedecko-výskumné zameranie:

-syntéza a rozpoznávanie plynulej reči, aplikácia
v asistenčných technológiách pre nevidiacich,
-neurónové siete, aplikácia v oblasti
matematickej lingvistiky a taxonometrických
vyhodnocovaní,
-genetické algoritmy, aplikácia v oblasti
adaptácie neurónových sietí a asistenčných technológií
pre nevidiacich,
-systémy domácej automatizácie, aplikácia
v kombinácii s asistenčnými technológiami
pre nevidiacich,
-ambientné systémy AmI a AAL, so zameraním na asistenciu pri
bývaní a pri výkone práce v zamestnaní pre nevidiacich
v oblasti odbornej informatiky a elektroniky.
Pedagogická činnosť:

1997 – 2004 – propagácia integrovaného vzdelávania nevidiacich žiakov
na základných a stredných školách formou seminárov a prednášok na Fakulte
prírodných vied UMB a distribúcia propagačných materiálov:

-Aktuálne a perspektívne využitie osobných počítačov,
-Čo prináša pracovisko na FPV UMB.
Od 2005 – Prednášky na FPV UMB pre študentov štvrtého ročníka
informatiky – “SW kompenzačné aplikácie”, “Systém ROWS” – softvérová
kompozícia asistenčných technológií pre nevidiacich používateľov počítačov.

Od 2007 – Oponent diplomových prác, účasť v komisii štátnych skúšok.

Vývoj produktov pre nevidiacich:

1998 – Softvér pre tlač dokumentov, automatizovaná kontrola grafickej
úpravy.
1999 – Ovládač na bežnú klávesnicu, predefinovanie štandardnej
funkcie na možnosť písania v Braillovom písme, editor pre nevidiacich.
2001 – Syntetizér pre nevidiacich s ovládačom na čítanie informácií z
bežného displeja.

2002 – Ovládač pre hmatový displej, návrh písma pre nevidiacich –
kombinácia slovenčiny a US Braillovej sady znakov.

Dokončenie prototypu prvej verzie ambientného (ďalej AmI Ambient
Intelligence) systému RUDO s asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí.

2003 – Ovládač pre bodovú tlačiareň pre nevidiacich, softvérový kurz
angličtiny pre nevidiacich.

2004 – Ucelený systém HPSIO podporujúci prácu nevidiacich ľudí na
počítači – syntetizér, hmatový riadok, bodová tlačiareň, kalkulátor, tlač
dokumentov v čiernotlači, poznámková databáza, vývojové nástroje.

Dokončenie druhej verzie AmI systému RUDO, ktorá obsahovala navyše
audiosystém dohľadu nad malými deťmi a syntetizér čítajúci obsah displeja
multimetra.

2005 – Ovládač na bežnú klávesnicu, jej predefinovanie na podporu
práce paretikov.

2006 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na vývoj syntézy
“unit selection” v slovenskom jazyku.

2007 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s
neurónovými sieťami, návrh ich topológií.

2008 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s klonmi
genetických algoritmov.

2009 – Ucelené vývojové prostredie pre nevidiacich podporujúce prácu
v oblasti umelej inteligencie – syntéza, spektrálna a kepstrálna analýza,
neurónové siete a ich adaptácia pomocou genetických algoritmov.

2010 – Prechod na operačnú platformu Linux Debian, konverzia celého
softvérového produktu bez principiálnej zmeny jeho funkcionality.

Dokončenie tretej verzie prototypu AmI systému RUDO, ktorá bola
sieťovo orientovaná a pracovala pod OS LINUX Debian.

2012 – Počítačový a internetový anglicko <> slovenský slovník
integrovaný do editoru pre nevidiacich, synonymický slovník, encyklopedický
slovník a kontrola pravopisu.

2013 – Ucelený “Modul ROWS” pre operačnú platformu Linux Debian
podporujúci prácu na PC na troch úrovniach:

-Poznámky, editácia, tlač, výpočty na úrovni ZŠ a SŠ,
-písanie a tlač diplomových a dizertačných prác, úroveň VŠ,
-práca v oblasti vedeckej informatiky a elektroniky.
Modul ROWS bol plánovaný ako súčasť štvrtej verzie AmI systému RUDO,
ktorá mala obsahovať automatizáciu vykurovania a zónovú reguláciu.
2014 – Automatizácia vykurovacieho systému s asistenčnou
technológiou.
2015 – Zónová regulácia na báze sieti Z-Wave s asistenčnou
technológiou.
2016 – Dokončenie štvrtej verzie prototypu AmI systému RUDO s
asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí, ktorá obsahovala:

-automatizovaný systém vykurovania,
-systém zónovej regulácie,
-audiosystém dohľadu nad malými deťmi,
-vývojové programátorské prostredie,
-vývojové prostredie na prácu s neurónovými sieťami
a genetickým algoritmom,
-prostredie na spracovanie textov,
-prostredie na vývoj hlasových korpusov.
2017 – systém rozpoznávania interiérových a exteriérových scén v
spojitosti so spracovaním aktuálnych meteorologických údajov. Systém
nahrádza nevidiacemu očný kontakt, pohľad z okna a podobne.

2018 – rozšírenie ambientu domácnosti na kombinovaný ambient domova a
zamestnania, ich prepojenie pomocou webového servera Klingon.

Od 2019 – pripojenie multimetra a osciloskopu k AmI systému,
vytváranie nového rámca vývoja, ktorý bude smerovať k uzatvoreniu vývoja
piatej verzie AmI systému RUDO

VÝSTUPY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

https://orcid.org/0000-0001-6266-3211