Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia

Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia spoločnosti

V súčasných cirkevných zboroch sa niekedy otvára otázka, či patrí politika aj do cirkevných bohoslužieb. Veriaci ľudia medzi sebou polemizujú, či svojimi politickými aktivitami Božie Kráľovstvo budujú alebo naopak, či mu nerobia škodu. Keďže ide často o veľmi citlivé témy, ktoré vnášajú do cirkevných spoločenstiev rozdelenia, je správne v tejto oblasti hľadať pre svoj osobný život skutočné Božie povolanie. Dalo by sa povedať, že Vo svojej podstate ide o hľadanie hranice alebo vyváženosti medzi dvomi aktivitami veriaceho človeka:

1. snaha o pomoc iným ľuďom a zvestovanie Evanjelia v zmysle Božieho Slova zapísaného v Biblii,

2. snaha o zmenu horšej spoločnosti na lepšiu v zmysle osobného rozlišovania horšej a lepšej spoločnosti.

V prvom prípade ide o úplnú angažovanosť pre Božie Kráľovstvo bez politických aktivít. V druhom prípade ide výlučne o politické aktivity bez potreby zvestovania Evanjelia. V prvom prípade sa veriaci človek stane akýmsi mníchom alebo mníškou bez kláštora a uniformy. V druhom prípade sa mení veriaci človek na malého spasiteľa sveta, ktorých už svet zažil mnoho tisícov a skutočne mu nepomohol ani jeden z nich.

1 Ako sa nestať mníchom

Skutky 17,22-23.
22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži,    Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne    nábožní. 23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel    som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda    hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Veriaci človek by sa nemal uzatvárať pred svetom, ale naopak so svetom komunikovať a zvestovať mu Evanjelium Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel použil na zvestovanie Evanjelia aj oltár neznámemu Bohu. Vychádzal teda z kultúrnych a etnických podmienok národov, medzi ktorými žil, aby boli jeho slová pre nich zrozumiteľné. V jeho rečiach a postojoch však ostávala najvyššia priorita priradená veciam Evanjelia Pána Ježiša.

Ako nájsť dnes svoju osobnú cestu Evanjelia, aby sme sa nestali mníchmi v “uniformách” náboženstva a zároveň aby sme zo seba nerobili malých spasiteľov spoločnosti?

Ak má Božie dieťa “uniformu” mnícha, nedokáže zaujať a osloviť neveriaceho človeka v takej miere, ako to od neho žiada Boží Duch. Ak aktivity veriaceho človeka nesú prvky mesiášstva, ktoré rozdeľujú neveriacich ľudí na jeho politických sympatizantov a politických oponentov, veriaci človek stráca požehnanie, lebo sa z jeho života vytratila priorita Evanjelia. Božie spasenie chceme zvestovať všetkým politickým skupinám.

2 Sme si podobní a rozdielni zároveň

Každý veriaci človek si musí hľadať svoju cestu viery a služby, na ktorej nachádza Božiu vôľu pre seba. Na tejto ceste má najvyššiu prioritu Božie Slovo a osobné poznanie Písma, ktoré vychádza z aktuálneho duchovného stavu daného človeka. Pre jedno Božie dieťa sa môže zdať daná politická aktivita dobrá a požehnaná, pre iné zlá a poškodzujúca. Pri štúdiu Písma sa však majú s Božím požehnaním títo ľudia názorovo k sebe pomaly približovať. Je veľmi dôležité neodsudzovať spoluveriacich len pre ich odlišný postoj k politickým aktivitám.

Matúš 7,1-5.
1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou    meriate, takou sa nameria vám.  3 A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom    oku nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti    triesku z oka! – a pozri, v oku máš brvno?  5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš,    ako vybrať triesku z oka svojho brata.

Aby sa mohli Božie deti k sebe politicky názorovo približovať pod vedením Božieho Slova, je dôležité klásť si osobne dve otázky. Išiel by na túto aktivitu Pán Ježiš Kristus? Ak na túto aktivitu pôjdem ja, pôjde Pán so mnou vo Svätom Duchu?

V tejto úvahe mi nejde o podhadzovanie konkrétneho politického presvedčenia. Nejde mi ani o to, aby som ponúkol veriacim ľuďom ľahkú výhovorku: “Nesúďte ma, to je moje presvedčenie.” Dôverujem Božím deťom, že svoje politické presvedčenia hľadajú vo veľkej zodpovednosti pred svojim Stvoriteľom a “držia pritom v rukách Bibliu”.

Ak ale v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické postoje, niečo nie je v poriadku a je potrebné tento démonský, deštrukčný problém čo najskôr odstrániť. Čo mám urobiť v tejto veci ja?

3 Súdy v srdciach

Matúš 5,9.
9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími    synmi.
1. Začať tým, aby som neodsudzoval druhých. 2. Pokračovať tvorbou pokoja, aby bolo možné aj o citlivých otázkach politiky a cirkvi rozprávať bez napätí a s túžbou hlbšieho poznania Písma aj v tejto oblasti. 3. Ak Božie deti pristúpia k bodom 1 a 2, určite spoznajú, že ďalšie body už nie sú potrebné. Všetko ostatné vykoná Hospodin vo svojom Svätom Duchu.

4 Dúha patrí nám

Genesis 9,12-16.
12 Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi    mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre    všetky budúce pokolenia: 13 Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy    medzi mnou a zemou. 14 Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže    dúha, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými    živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých    živých tvorov. 16 Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa    na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.

V Biblii v Knihe Genesis Stvoriteľ dáva človeku symbol dúhy ako symbol zmierenia zo Sebou cez Pána Ježiša. Symbol vody, ničivého dažďa – Božieho Slova znamená, že Hospodin kedysi nezniesol ľudský hriech, lebo je spravodlivý. Symbol vody, zavlažujúceho dažďa – Božieho Slova v Pánovi Ježišovi Kristovi dnes zvestuje spasenie.

Ak sa veriaci človek vyznaním hriechov a prijatím Kristovej milosti naozaj zmieril so svojim Stvoriteľom, zbližuje ho to aj s druhými spoluveriacimi. Ak v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické názory, niekto má určite problém s prioritami v oblasti Božích zámerov. Svojimi postojmi úprimne veriaci človek predsa nechce poškodzovať Božie Kráľovstvo.

Slnko hviezdy a tiene

Rôzne cesty k jedinému Bohu

Rôzne cesty k jedinému Bohu – Filozofia Olda Shatterhanda

Fikcie príbehov z divokého západu, v ktorých vystupuje postava Olda Shatterhanda, sú všeobecne známe. Patria do literatúry pre mládež, ktorá sa číta ľahko a zväčša sa dobre končí. Old Shatterhand vystupuje ako pozitívna postava so samými dobrými vlastnosťami. Jeho schopnosti by sme mohli z vecného hľadiska zaradiť nad schopnosti ľudské a nižšie ako sú schopnosti božie.

Vo svojich fiktívnych rozpravách vyjadroval Old Shatterhand aj svoj postoj ku kresťanskej viere. V podstate tvrdil, že je len jeden Boh, ale niekto ho nazve Ježišom Kristom iný zase Manituom.

Mladý človek ľahko preberá názory, ktoré sú vyjadrované len tak mimochodom. Naopak názory, ktoré sú mu vnucované a podsúvané zase odmieta.

Ak človek nejakú myšlienku príjme, potom ju sám verbálne a otvorene niekoľkokrát vyjadrí, len ťažko v sebe neskôr nájde dostatok síl, aby si pripustil otvorene omyl aj v prípade, že si tento omyl jasne uvedomí. T. G. Masaryk povedal: “Len osol nemení svoje názory, lebo nemôže!” Je však potrebné dodať, že názory nemení aj pyšný človek, lebo nechce.

Na svete je len málo skutočných osobností, ktoré dokážu otvorene a kriticky hodnotiť svoje vlastné postoje.

Možno práve pre tieto vlastnosti človeka sa v spoločnosti ujala fikcia Boha, ktorý môže byť inak chápaný alebo inak ponímaný. Viera v Krista, Alaha, Budhu, Manitua a pod. je v podstate viera v toho istého, ale zároveň inak chápaného Boha:

 • inak vnímaný Boh,
 • inak chápaný Boh,
 • inak ponímaný Boh,
 •  viacero ciest k tomu istému Bohu.

V tejto úvahe bude ukázané, že vyššie uvedené vyjadrenia postrádajú základný logický zmysel, a teda principiálne nemôžu odovzdávať korektne informáciu. Ich využitie môže spadať hlavne do troch oblastí:

 • magorenie ovplyvniteľných ľudí v náboženskej sekte,
 • omyl človeka pri uvažovaní,
 • krívajúce filozofie hrdinov fiktívnych príbehov.

Vo všetkých troch prípadoch však umožňujú vyjadrenia typu “inak chápaný Boh” postaviť magoriaceho kňaza alebo hlavného hrdinu typu “Old Shatterhand” na pozíciu nadčloveka. Takýto kňaz – nadčlovek v podstate vyjadruje, že je ďalej ako sú učenia všetkých náboženstiev sveta a ďalej ako ponúka ateizmus.

V tejto svojej nadradenosti v samospravodlivej dobrote nabáda všetkých ostatných ľudí ku vzájomnému porozumeniu, ktoré postráda základné prvky logického uvažovania. Na prvý pohľad má však takýto uctievač imaginárnej fikcie veľmi pekný dizajn, ktorý môže priťahovať aj iných samospravodlivých a nenaplnených ľudí.

1 Boh Stvoriteľ je konkrétna Bytosť

Uvažujme logicky o týchto troch skupinách – bohovia, ľudia, všetko ostatné. Zamyslime sa napr. nad kladivom z tretej skupiny. Ihneď zistíme, že ho môžeme ponímať alebo chápať rôznymi spôsobmi:

 • nástroj na zatĺkanie klincov,
 • zbraň na zabitie človeka,
 • predmet skladajúci sa z dvoch materiálov, – materiál reagujúci za určitých podmienok s kyslíkom…

Keď sa ale zamyslíme nad človekom, začíname sa dostávať pri potrebe rôzneho chápania trochu do ťažkostí. Nie je totiž možné druhého človeka úplne pochopiť – ovládnuť jeho celé bytie mysľou.

Ak si niekto o sebe myslí, že dokáže úplne rozumieť druhému človeku, ide spravidla o nebezpečného samospravodlivého agresora. Napriek tomu môžeme rôzne chápanie iného človeka vnímať v doplňujúcom zmysle pomerne korektne:

 • môj priateľ,
 • otec rodiny,
 • prednášajúci na škole…

Vyššie uvedené špecifikácie môžu označovať jedného človeka, ktorého poznáme. Rôzne pohľady na neho dopĺňajú obraz jeho celkovej osobnosti. Však už aj pri rôznom chápaní ľudí môžeme začať narážať na morálne zvrhlosti:

 • otec rodiny,
 • predavač krmiva pre zvieratá,
 • materiál na výrobu granúl pre psov…

Ak potrebujeme chápať iného človeka rôznym spôsobom a nestať sa pritom ľudskou beštiou, je nutné postaviť si pevné hranice, za ktoré už nesmieme ísť! Ak chceme predmety, rastliny, zvieratá a ľudí chápať rôznym spôsobom a držať sa pritom logiky a pravdy, vyžaduje to stavbu ďalších hraníc:

 • skrytý vrah,
 • filantrop…

Alebo:

 • kladivo ako nástroj,
 • kladivo ako semeno na zasadenie…

Týmito príkladmi som chcel poukázať na to, že sa dá pojem “klamstvo” nahradiť pojmom “inak vnímaný”. Ak je ťažké overiť pravdivostnú hodnotu tvrdenia, pojem “inak vnímaný” sa môže stať silným manipulatívnym magoriacim nástrojom.

Keď chceme poznávať Boha, nastáva úplne iná situácia, ako boli situácie uvedené doteraz. Boh je totiž bytosťou, ktorú si nemôžeme “dať do skúmavky” a pozorovať ho ako predmet. Ani ho nemôžeme poznávať ako druhého človeka priamym sledovaním založeným na našej vôli. Boha nemáme k dispozícii na povel:

 • poď von, ukáž sa mi,
 • teraz sa obráť, aby som Ťa videl odzadu…

Boh je vyššia bytosť, o ktorej môžeme niečo povedať len preto, lebo nám to On chcel zjaviť! Poznávať Ho môžeme len do takej miery, ako sa On nám chce dať poznať. Kresťanský Boh povedal o sebe nasledovné:

Biblia, Evanjelium Jána 10.

1 Amen, amen, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami,    ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník.  2 Kto však vchádza dverami, je pastier oviec.  3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje    ovce po mene a vyvádza ich.  4 Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a ony ho    nasledujú, lebo poznajú jeho hlas.  5 Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo    cudzí hlas nepoznajú.  6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o    čom im to hovoril.  7 Ježiš im znova povedal: Amen, amen, hovorím vám: Ja som    dvere k ovciam.  8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale    ovce ich nepočúvali.  9 Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude    vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som    prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.

Druhý Boh ako napr. Alah alebo Manitou nie je Ježiš Kristus. Kresťanský Boh navyše povedal, že výlučne cez Ježiša môže byť človek spasený. Všetko ostatné je klamstvo. Iní Bohovia alebo ľudia ak tvrdia niečo iné sú zlodeji, ktorí chcú len poškodzovať. Kresťanský Boh teda úplne poprel, že by mohol byť aj “inak vnímaný”. Naopak, všetky ostatné postoje tvrdo odsudzuje.

Podobne aj Bohovia iných náboženstiev veriacim odkrývajú o sebe konkrétnu časť poznania, ktorá vylučuje “ich iné vnímanie”.

Boh je konkrétna živá bytosť, ktorá sa dáva človeku poznať takým spôsobom, akým chce On sám! Preto ak niektorí magoriaci sektári prijali fikciu filozofie “Olda Shatterhanda” v rámci ktorej hovoria o rôznom vnímaní toho istého Boha, prijali zároveň neobhájiteľný logický nezmysel.

Rôznym spôsobom môžeme vnímať veci, s istým morálnym obmedzením v doplňujúcom zmysle aj ľudí. Však v nijakom prípade nemôžeme pokladať rôzne náboženstvá za odlišné vnímania toho istého Boha!

Ak by sme takýto nezmysel predsa len prijali, urobili by sme tým z Boha vec, ktorú my ako ľudia môžeme kedykoľvek skúmať tak ako chceme. Inými slovami by sme sami zo seba urobili Bohov.

Takýto prístup je lákavý, vyvyšuje magoriaceho človeka, a toto je pravdepodobne aj skrytý motív prečo niektorí ľudia filozofiu Olda Shatterhanda prijímajú.

2 Inak ponímaný Dan Pokorný z Prahy

V tomto texte sú prvé písmená pri všetkých Bohoch veľké. Tým je vyjadrené, že ak sa niekto chce rozhodnúť ísť cestou viery, musí jednoducho voliť správnu cestu a vybrať si jedného z nich. Najhlbšou vierou je Ateizmus. Neexistencia Boha sa dokázať nedá, ateistickí vedci celého sveta formulovali len rozličné hypotézy bez vecných dôkazov. Ateizmus je preto vierou. Najhlbšou vierou sa stáva tým, že veriaci ateista nepožaduje pri svojej viere spätnú väzbu. Keďže verí, že Boha niet, nemá kto reagovať na jeho “modlitby”. Keď si človek vyberie Boha, ktorý sa mu chce dať poznať, a navyše tento Boh aj existuje, zistí, že Ho môže začať poznávať osobne vo svojom živote. Uveďme jeden príklad.
Predpokladajme, že v Prahe žije človek, ktorý sa volá Dan Pokorný a my ho poznáme. Vieme o ňom povedať:

 • vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu,
 • verí v Ježiša Krista,
 • je otcom…

Je takéto poznanie vierou? Určite nie, vzhľadom na náš osobný kontakt a skúsenosti ide o poznanie, nie o vieru.
Ak niekto uverí v Boha, a tento Boh je skutočný, ktorý sa človeku chce dať poznať, prichádzajú do života veriaceho človeka skúsenosti viery. Keď takýto vzťah nič nenaruší a môže trvať dlhšie, viera sa mení na osobné poznanie.
Predpokladajme, že poznáme Dana Pokorného z Prahy, jeho fotku aj rodné číslo, a stretneme oponenta, iného človeka, ktorý tvrdí, že ho tiež pozná podľa fotografie a aj podľa rodného čísla. Na dôkaz poukáže na Danove vlastnosti:

 • je to naozaj pokorný človek, nikdy sa nenahnevá,
 • pretože sa volá Dan, cvičí verejne karate na uliciach.

No ale my tohoto človeka poznáme inak. Dan Pokorný síce naozaj existuje ale má úplne iný charakter. Náš oponent potom povie: “Ten Váš Dan Pokorný je len inak chápaný Dan Pokorný, ktorého poznám ja.” V takomto prípade je veľmi ťažké posúdiť, či náš oponent trpí len nedostatkom logiky a vecnosti alebo ide o rafinovaného manipulátora, ktorý používa filozofiu Olda Shatterhanda nato, aby dosiahol nejaký svoj cieľ.

3 Klamstvá svojvoľníkov

Fiktívna filozofia Olda Shatterhanda postráda základné princípy logiky a vecnosti. Porušuje sémantiku jazyka, v ktorom je vyslovovaná. Ak niekto takúto filozofiu prijal, mohol to urobiť hlavne z dvoch dôvodov:

 • omyl pri uvažovaní,
 • potreba sebarealizácie a sebavyvyšovania.

Smer viery Olda Shatterhanda, vytvára novú skupinu novovercov a konvertitov. Svojim spôsobom “okráda” o veriacich ľudí iné cirkevné spoločenstvá. Konvertitom a novovercom ponúka pocit samospravodlivej nadradenosti, čo je vo svojej podstate postoj hlbokej osobnej pýchy. Ak sa filozofia Olda Shaterhanda premietne do konkrétnej cirkevnej skupiny, určite sa v nej vyskytne skôr či neskôr osobnosť predstaviteľa takejto viery, ktorá je časom pokladaná za “Mesiáša” – Spasiteľa.
Tak vzniká ďalší logický rozpor. Ak sú rôzne náboženstvá len rôznymi formami vnímania jedného Boha, nie je potrebné vytvárať ďalšie náboženstvo a vymýšľať osobnosť nového Spasiteľa – Boha.

4 Inak ponímaný Budha

Vyvíjajúce sa ľudské poznanie prináša dobré aj zlé produkty. Vývoj inteligentných systémov v súvislosti s rozpornosťami v niektorých náboženských skupinách vyprodukoval v súčasnosti úplne absurdnú situáciu. Vytvorenie robotického budhistického kňaza urobilo z veriacich ľudí “pribrzdených imbecilov” a z kňazov “predajný tovar”. Možno by aj na situáciu, v ktorej zastáva úlohu budhistického kňaza robotický automat, niekto povedal, že ide len o inak vnímaného Budhu.

https://www.etrend.sk/technologie/v-japonsku-predstavili-robotickeho-budhistickeho-knaza.html

Slnko hviezdy a tiene