Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia

Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia spoločnosti

V súčasných cirkevných zboroch sa niekedy otvára otázka, či patrí politika aj do cirkevných bohoslužieb. Veriaci ľudia medzi sebou polemizujú, či svojimi politickými aktivitami Božie Kráľovstvo budujú alebo naopak, či mu nerobia škodu. Keďže ide často o veľmi citlivé témy, ktoré vnášajú do cirkevných spoločenstiev rozdelenia, je správne v tejto oblasti hľadať pre svoj osobný život skutočné Božie povolanie. Dalo by sa povedať, že Vo svojej podstate ide o hľadanie hranice alebo vyváženosti medzi dvomi aktivitami veriaceho človeka:

1. snaha o pomoc iným ľuďom a zvestovanie Evanjelia v zmysle Božieho Slova zapísaného v Biblii,

2. snaha o zmenu horšej spoločnosti na lepšiu v zmysle osobného rozlišovania horšej a lepšej spoločnosti.

V prvom prípade ide o úplnú angažovanosť pre Božie Kráľovstvo bez politických aktivít. V druhom prípade ide výlučne o politické aktivity bez potreby zvestovania Evanjelia. V prvom prípade sa veriaci človek stane akýmsi mníchom alebo mníškou bez kláštora a uniformy. V druhom prípade sa mení veriaci človek na malého spasiteľa sveta, ktorých už svet zažil mnoho tisícov a skutočne mu nepomohol ani jeden z nich.

1 Ako sa nestať mníchom

Skutky 17,22-23.
22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži,    Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne    nábožní. 23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel    som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda    hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Veriaci človek by sa nemal uzatvárať pred svetom, ale naopak so svetom komunikovať a zvestovať mu Evanjelium Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel použil na zvestovanie Evanjelia aj oltár neznámemu Bohu. Vychádzal teda z kultúrnych a etnických podmienok národov, medzi ktorými žil, aby boli jeho slová pre nich zrozumiteľné. V jeho rečiach a postojoch však ostávala najvyššia priorita priradená veciam Evanjelia Pána Ježiša.

Ako nájsť dnes svoju osobnú cestu Evanjelia, aby sme sa nestali mníchmi v “uniformách” náboženstva a zároveň aby sme zo seba nerobili malých spasiteľov spoločnosti?

Ak má Božie dieťa “uniformu” mnícha, nedokáže zaujať a osloviť neveriaceho človeka v takej miere, ako to od neho žiada Boží Duch. Ak aktivity veriaceho človeka nesú prvky mesiášstva, ktoré rozdeľujú neveriacich ľudí na jeho politických sympatizantov a politických oponentov, veriaci človek stráca požehnanie, lebo sa z jeho života vytratila priorita Evanjelia. Božie spasenie chceme zvestovať všetkým politickým skupinám.

2 Sme si podobní a rozdielni zároveň

Každý veriaci človek si musí hľadať svoju cestu viery a služby, na ktorej nachádza Božiu vôľu pre seba. Na tejto ceste má najvyššiu prioritu Božie Slovo a osobné poznanie Písma, ktoré vychádza z aktuálneho duchovného stavu daného človeka. Pre jedno Božie dieťa sa môže zdať daná politická aktivita dobrá a požehnaná, pre iné zlá a poškodzujúca. Pri štúdiu Písma sa však majú s Božím požehnaním títo ľudia názorovo k sebe pomaly približovať. Je veľmi dôležité neodsudzovať spoluveriacich len pre ich odlišný postoj k politickým aktivitám.

Matúš 7,1-5.
1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou    meriate, takou sa nameria vám.  3 A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom    oku nezbadáš?  4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti    triesku z oka! – a pozri, v oku máš brvno?  5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš,    ako vybrať triesku z oka svojho brata.

Aby sa mohli Božie deti k sebe politicky názorovo približovať pod vedením Božieho Slova, je dôležité klásť si osobne dve otázky. Išiel by na túto aktivitu Pán Ježiš Kristus? Ak na túto aktivitu pôjdem ja, pôjde Pán so mnou vo Svätom Duchu?

V tejto úvahe mi nejde o podhadzovanie konkrétneho politického presvedčenia. Nejde mi ani o to, aby som ponúkol veriacim ľuďom ľahkú výhovorku: “Nesúďte ma, to je moje presvedčenie.” Dôverujem Božím deťom, že svoje politické presvedčenia hľadajú vo veľkej zodpovednosti pred svojim Stvoriteľom a “držia pritom v rukách Bibliu”.

Ak ale v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické postoje, niečo nie je v poriadku a je potrebné tento démonský, deštrukčný problém čo najskôr odstrániť. Čo mám urobiť v tejto veci ja?

3 Súdy v srdciach

Matúš 5,9.
9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími    synmi.
1. Začať tým, aby som neodsudzoval druhých. 2. Pokračovať tvorbou pokoja, aby bolo možné aj o citlivých otázkach politiky a cirkvi rozprávať bez napätí a s túžbou hlbšieho poznania Písma aj v tejto oblasti. 3. Ak Božie deti pristúpia k bodom 1 a 2, určite spoznajú, že ďalšie body už nie sú potrebné. Všetko ostatné vykoná Hospodin vo svojom Svätom Duchu.

4 Dúha patrí nám

Genesis 9,12-16.
12 Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi    mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre    všetky budúce pokolenia: 13 Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy    medzi mnou a zemou. 14 Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže    dúha, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými    živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých    živých tvorov. 16 Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa    na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.

V Biblii v Knihe Genesis Stvoriteľ dáva človeku symbol dúhy ako symbol zmierenia zo Sebou cez Pána Ježiša. Symbol vody, ničivého dažďa – Božieho Slova znamená, že Hospodin kedysi nezniesol ľudský hriech, lebo je spravodlivý. Symbol vody, zavlažujúceho dažďa – Božieho Slova v Pánovi Ježišovi Kristovi dnes zvestuje spasenie.

Ak sa veriaci človek vyznaním hriechov a prijatím Kristovej milosti naozaj zmieril so svojim Stvoriteľom, zbližuje ho to aj s druhými spoluveriacimi. Ak v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické názory, niekto má určite problém s prioritami v oblasti Božích zámerov. Svojimi postojmi úprimne veriaci človek predsa nechce poškodzovať Božie Kráľovstvo.

Slnko hviezdy a tiene

Dôstojníci v náboženských skupinách

Dôstojníci v extrémistických náboženských skupinách

Viera v Pána Ježiša Krista založená na poznaní Biblie a na osobnom pokání je krásna, pravdivá a oslobodzujúca. Žijeme ale vo svete, v ktorom je veľa pretvárky a zneužívania dôvery. Preto aj medzi úprimne veriacich ľudí prenikajú predátori, ktorí chcú cirkev zneužívať na napĺňanie svojich osobných záujmov.

Aby mohol niekto zneužívať dôveru veriacich ľudí, musí mať na jednej strane dobre vypracovaný kresťanský dizajn, na druhej strane potrebuje presadzovať učenie, ktoré mu umožní realizáciu svojich osobných zámerov.

Jedným z takýchto učení je zavádzanie polovojenských vzťahov subordinácie v cirkvi, ktoré sa ukrývajú za pojmy ako “zúčtovateľnosť” a “vykázateľnosť”. V takýchto extrémistických náboženských spoločenstvách bývajú veriaci ľudia presviedčaní o tom, že ich tútor – vodca, “dôstojník, ktorý má o hviezdičku viac”, má právo napr. poznať ich príjmy a viesť ich k odovzdávaniu matematicky odmeraných desiatkov.

Keď si tútor – vodca zažiada, jeho podriadený musí vedieť vykázať, zúčtovať svoju činnosť, na základe čoho bude pochválený alebo pokarhaný. V extrémistických náboženských skupinách sú veriaci ľudia vedení k tomu, aby na každej úrovni subordinácie zakladal dôstojník svoju vlastnú školu pre kadetov, pričom aj táto činnosť musí byť zúčtovateľná, vykázateľná pred nadriadeným veliacim dôstojníkom.

Keby sa takáto aktivita medzi veriacimi ľuďmi diala formou zastrašovania alebo vydierania, spadala by do oblasti klasickej organizovanej kriminality. Dôležitým momentom pri vytváraní nenormálnych a poškodzujúcich vzťahov je preto snaha o presviedčanie veriacich, že ide o dobrú vec.

Príslužný dôstojnícky menežment presvedčí ľudí na základe “viery”, že ide o Božiu vôľu. Toto učenie je pritom podkladané veršíkmi z Biblie a v zmysle správnosti dokazované na báze akéhosi pochybného biblického štúdia.

Touto úvahou by som chcel upozorniť na Božie Slovo zapísané v Biblii, ktoré jednoznačne odsudzuje poškodzujúci náboženský menežment. Zároveň by som chcel pripomenúť, že ak sa Biblia číta korektným spôsobom dodržiavajúcim kontext a biblické priority, prináša veriacemu človeku slobodu vo viere, prirodzené autority a nie jarmo náboženskej poviazanosti pod útlakom “veriacich lampasákov”.

 

1 Kým sme?

Matúš 23,4-12.

4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich    ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.  5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli.    Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na    rúchach.  6 Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v    synagógach,  7 pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú:    Rabbi!  8 Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ    a vy všetci ste bratia.  9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš    Otec, ten v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca,    Kristus. 11 Najväčší z vás bude vaším sluhom. 12 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude    povýšený.

Vo vyššie uvedenom biblickom texte Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, že sú úprimne veriaci ľudia ako bratia, teda rovnocenní. Veriaci človek by sa ani len v srdci nemal pokladať za viac, ako je jeho druhý spoluveriaci. Ak má niekto dar múdrosti, výkladu Písma, poznania, neznamená to, že je viac ako ostatní. Takýto veriaci človek sa stáva v skromnosti a pokore prirodzenou autoritou, ktorá si nemusí vynucovať poslušnosť a určite nezneužíva dôveru spoluveriacich pre svoj vlastný prospech.

 

2 Priority Písma

Matúš 13,34-35.

34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez    podobenstiev im nehovoril nič,  35 aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím    svoje ústa v podobenstvách,vyrozprávam, čo bolo skryté od    založenia sveta.

Ak chceme správne porozumieť Novému Zákonu, musíme ho vykladať na základe Kristovej optiky. Vysvetlenia Pána Ježiša Krista nachádzame práve v evanjeliách. Ak sa preto pokladá napr. apoštol Pavel za duchovného otca iných veriacich, robí to v pokore a znamená to, že sa stáva ich služobníkom, rodičom, ktorý sa stará, aby sa jeho “deťom” nič nestalo. Nerobí tým zo seba dôstojníka v polovojenskej cirkvi! Podobne, ak chceme rozumieť Starému Zákonu, vykladáme ho optikou Nového Zákona pod vedením Božieho Slova zapísaného v evanjeliách.

 

3 Pozor na polovojenskú dôstojnícku školu

Matúš 23,13-15.

13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské    kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by    chceli vojsť, nedovolíte. 14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyžierate domy    vdov pod zámienkov dlhých modlitieb, preto prepadnete    prísnejšiemu súdu. 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i    zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane,    urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste    sami.

Dôstojníci v polovojenských extrémistických náboženských skupinách majú sklon hľadať novovercov.

Niekedy vzniká medzi úprimne veriacimi otázka, či náhodou nejde len o malú odchýlku viery? Veď tí dôstojníci možno len dobre nespoznali Písmo, pritom sú ale Božími deťmi.

Božie Slovo však vážne upozorňuje na takýto poškodzujúci polovojenský menežment. Nielenže takýchto dôstojníkov nepokladá za spasený Boží ľud, ale upozorňuje, že títo ľudia strhávajú do pekla aj ľudí, ktorí úprimne hľadajú spasenie.

V takejto tútorskej, vodcovskej osobnej škole býva kadet najskôr úprimne hľadajúcim človekom. Až neskôr z neho urobí veliaci dôstojník horšieho človeka ako je on sám formou náboženského manipulovania.

Je preto dôležitou prioritou úprimne veriacich ľudí, aby sa k aktivite polovojenských extrémistických náboženských skupín vyjadrovali a upozorňovali na nebezpečenstvá, ktoré z takéhoto menežmentu veriacich lampasákov vyplývajú.

Slnko hviezdy a tiene