Svetlo a tma

Človek niekedy z nervozity rýchlo uchopí noviny a použije ich na niečo úplne iné, než bol pôvodný zámer šéfredaktora daného denníka. Plesne nimi po otravujúcej muche a urobí manželke mastný fľak na čistom okne. Fľak na novinách, fľak na okne – problém otravujúcej muchy bol prevedený na úplne iný problém.

Tu ale vzniká jedna veľmi dôležitá filozofická otázka: 

Dokázal by ten nervózny človek z toho mastného fľaku tú muchu opäť skonštruovať?

Zvykli sme si na veľmi zložité okolnosti života. Zvykli sme si na úžasnú diverzitu, rozmanitosť prírody. Ak si práve pochutnávame na paradajke, neuvažujeme, aký veľký zázrak tá paradajka je. Stala sa pre nás úplnou samozrejmosťou.

Avšak vo chvíli, keď by sme chceli všetky tie “samozrejmosti” vytvoriť vlastným pričinením, začíname poznávať, kým sme my a kým je Stvoriteľ.

V súčasnosti sa vedci v oblasti informatiky pokúšajú vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá prevyšuje tú prirodzenú ľudskú inteligenciu a darí sa im. Súčasťou tohoto vývoja je počítačové, strojové videnie. S výrobkami z tejto oblasti sa môžeme stretnúť napríklad vtedy, keď naše auto zastane pred sklopenou závorou pri východe z obchodného centra. Automat vidí naše auto cez kameru, lokalizuje, “uvedomí si”, kde je na aute značka. Prečíta na nej údaje a prevedie ich na text, ktorý porovná s údajmi parkovacieho lístka, ktorý nám predtým vydal. Závora sa otvorí a automat akoby od nás nič nežiadal, len nás vypustí von.

Dva dary namiesto jedného
Marek 8, 22-25

22 Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol.
23 Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: Vidíš niečo?
24 A on otvoril oči a povedal: Vidím ľudí; vyzerajú ako stromy, ale chodia.
25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne.

Keď Pán Ježiš uzdravuje slepca, dáva mu najskôr zrak, aby sa mohol pozerať. Tento človek ale nerozumie, čo sú to farby, perspektíva, nevie, ktoré hrany v obraze oddeľujú len farby a ktoré ohraničujú miesta, kde sa dá prejsť, ako sú napríklad otvorené dvere.

Slepec preto dostáva aj druhý dar. Porozumenie obrazu, teda nielen pozeranie ale aj skutočné videnie.

Marek 7, 31-35

31 Potom odišiel z týrskeho kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru stredom dekapolského kraja.
32 Tam mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku.
33 Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka,
34 pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu: Effatha, čo znamená: Otvor sa!
35 Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával.

Aj v prípade hluchoty uzdravovanie prebieha akoby komplikovanejšie. V tomto prípade hluchonemý človek dostáva tri veľké dary:

– uzdravenie uší, počutie,
– porozumenie jazyka, znalosť reči,
– obratnosť pri rozprávaní, schopnosť rozprávať.

Uzdravenie slepca a uzdravenie hluchonemého človeka sa niekedy chybne vykladá tak, že sa Pánovi Ježišovi akt uzdravenia hneď nevydaril a podarilo sa to až na druhý pokus.

Takýto mylný pohľad na Pánovu moc môžu mať len takí ľudia, ktorí tú svoju muchu zabijú a ďalej už v myšlienkach nejdú. Nikdy sa nezamyslia nad tým, ako by oni niečo vytvorili, aké zložité sú okolnosti života, ktoré prijímajú ako samozrejmosť.

Preto možno prežili pol života a neporozumeli tomu, čo je to videnie alebo čo je to počutie a porozumenie slovám.

Keď človek prijíma okolnosti okolo seba ako samozrejmosť, má sklon urážať Stvoriteľa a Spasiteľa, že sa mu uzdravovanie na prvý pokus nepodarilo.

S hlbokou vďakou prijímam Boží prístup, kde nám Hospodin dáva aj svoj “druhý dar”, a pritom nepožaduje hneď úplné porozumenie rozsahu milosti, ktorá nám bola daná.

Mesiášska symbolika
Matúš 11, 2-6

2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov,
3 aby sa ho spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?
4 Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte:
5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium.
6 Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne.

Keď Ján Krstiteľ začal vo väzení prežívať neistoty a vnútornú rozorvanosť, či je Kristus naozaj Mesiáš, Pán mu poukazuje na proroctvá, pomocou ktorých sa dá Kristus jednoznačne identifikovať na základe skutkov uzdravovania nevidiacich, nepočujúcich, nechodiacich a zomretých ľudí. Ide teda o skutky, ktoré sú biblickou Mesiášskou symbolikou.

Ľudia, ktorí dnes podvádzajú iných tak, že uzdravujú rovnocenne alebo ešte viac ako Kristus, robia zo seba mesiáša. Stávajú sa tak biblickými falošnými mesiášmi.

Pán Ježiš neprišiel na svet liečiť choroby! Pán Ježiš prišiel svet spasiť. Preto ak máme zasľúbené, že budeme robiť väčšie divy ako Kristus, týka sa to zvestovania Evanjelia a nie uzdravovania. Božie povolanie sa v našich životoch v súčasnosti naplnilo cez biednych a porušených ľudí, cez ktorých Pán zvestoval Evanjelium do celého sveta.

Svetlo do tmy

Tma nedokáže pohltiť svetlo. Ak máme maličké svetielko, toto svetielko je tým viditeľnejšie, čím hlbšia a väčšia je tma.

Vojak na stráži nemôže fajčiť, lebo by ho prezradilo svetielko z cigarety.

Jedným z najväčších omylov pri vnímaní duchovného stavu spoločnosti v našom okolí, je sústredenie sa na hĺbku a rozsah tmy, ktorá nás obklopuje.

Jedným z najpožehnanejších prístupov v duchovnom živote, je ponechanie svojho malého svetielka na očiach druhých ľudí.

V našom živote napodiv nejde až tak o to, aby bolo naše svetlo väčšie. Nemusíme sa snažiť byť niekým, kým v skutočnosti nie sme. Stačí, keď bude naša viera naozaj živá, keď naše srdce bude Krista naozaj milovať. Ľuďom potom už len ukážeme, kým naozaj sme.

3 x Božie Slovo

  1. Dva dary namiesto jedného
  2. Mesiášska symbolika a naše povolanie
  3. Svetlo do tmy

vm35 Slnko, hviezdy a tiene