Slovo o súčasnosti

Ešte nepominula hrozba vírovej epidémie a človek je odrazu živený ešte väčšou hrozbou vojny a priameho násilia. Niekdajší slogan “nech žije mier” odrazu nadobúda nový rozmer, ľudia si k narodeninám začínajú želať mier a Omicron sa stáva bezpredmetnou spomienkou napriek tomu, že medzi nami stále ešte zhubne pôsobí.

Preto by som sa chcel teraz pozastaviť nad Božím Slovom, ktoré kedysi mocne znelo do vojnovej vravy a je zároveň dôležitou symbolikou čias, ktoré prežívame aj my dnes.

Známy ateistický spisovateľ – Erich Maria Remark – napísal knihu s názvom “Traja kamaráti”. V tejto knihe opisuje hrubosti vojny a vo svojich obrazoch je neuveriteľne sugestívny. Citlivejším povahám by som preto túto knihu na čítanie rozhodne neodporúčal.

Biblia má tiež svojich troch kamarátov, ktorí milovali Hospodina nado všetko ostatné. Svoju mladosť začali naplno žiť v období vojny, keď Babylonský kráľ dobyl Jeruzalem a začal vláčiť ľudí do otroctva alebo zajatia. Avšak títo traja kamaráti mali na okolnosti, ktoré prežívali iný pohľad, ako by mohol mať ateistický spisovateľ. Týmito tromi rovesníkmi sú proroci Daniel, Jeremiáš a Ezechiel.

Traja kamaráti
Daniel 1, 1-6

1 V treťom roku kraľovania judského kráľa Jójakima prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obliehal ho.
2 Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jójakima i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha.
3 Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a zo šľachticov priviedol
4 mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči.
5 Kráľ im určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom.
6 Spomedzi Júdovcov boli medzi nimi: Daniel, Chananja, Míšael a Azarja.

Prorok Daniel bol v reťaziach odvlečený do Babylonskej metropoly, kde začal žiť svoj požehnaný príbeh zapísaný v prvých šiestich kapitolách Knihy proroka Daniela.

Ezechiel 1, 1-3

1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvrtého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som videnia od Boha.
2 Piateho dňa toho istého mesiaca – bol to piaty rok po odvedení kráľa Jójakina do zajatia –
3 jasne zaznelo slovo Hospodina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hospodina.

Prorok Ezechiel bol v reťaziach odvlečený na Babylonský vidiek, kde medzi ďalšími Židmi pôsobil ako kňaz a prorok. Jeho požehnaný príbeh môžeme nájsť poprekladaný medzi proroctvami Knihy proroka Ezechiela.

Prorok Jeremiáš bol ponechaný v Judsku, kde v chudobe a kadejakom príkorí pôsobil vo svojom národe, do ktorého Babylónsky kráľ násilne sťahoval migrantov z iných krajín a etník.

Vojna a mier

Pri biblickom štúdiu životov týchto troch prorokov veriaci človek nakoniec určite dôjde k záveru, že život vo vojne s Kristom môže byť lepší a dokonca aj krajší ako život v mieri bez Pána Ježiša Krista.

Daniel sa postupom času stal “prvým ministrom” a jedným z najváženejších osobností Babylonu.

Napriek ťažkým úlohám, ktoré Hospodin prorokovi Ezechielovi nechal pri prorokovaní naplniť, stal sa tento človek veľmi vážený a jeho proroctvá znejú aktuálne až do súčasnej doby. Trápenie ktoré prežíval neprežíval pre vojnu, ale pre špecifické Božie povolanie.

Prorok Jeremiáš prežil veľa príkoria a trápenia. Toto trápenie však nemal spôsobené chudobou ani vojnou. Týrali ho prevažne jeho židovskí “bratia” keď neprorokoval podľa ich predstáv.

“Vojna a mier” je názov ďalšej známej knihy. My si teraz ale prečítame pohľad na vojnu a mier proroka Jeremiáša v čase, keď bol Jeruzalem zborený a Židia nemohli mať nijakú praktickú nádej na politické vylepšenie situácie. Prorok Jeremiáš píše Židom odvlečeným do zajatia svoju epištolu, ktorá je celá zapísaná v 29. kapitole Knihy proroka Jeremiáša.

Jeremiáš 29, 1-2
Jeremiáš 29, 10-12

1 Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia odvlečeným starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebúkadnecar odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2 Stalo sa to potom, keď kráľ Jekonja, kráľovná, eunuchovia, judské a jeruzalemské kniežatá, remeselníci a zámočníci museli opustiť Jeruzalem.

10 Takto totiž hovorí Hospodin: Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto.
11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina – sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.
12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.

Toto Božie Slovo nie je zapísané v knihe “Vojna a mier”, ani v knihe “Traja kamaráti”. O Božej moci a Jeho zámeroch sa nedočítame pri čítaní svedskej literatúry!

Ak chceme zvestovať evanjelium, nemôžeme sa sústrediť na tmu, ale na svetlo zapísané v Božom Slove.

Ak chceme nájsť pokoj a osobné povolanie v ťažkých časoch, nemôžeme sa živiť fikciami a filozofiou svetských autorov! Osobné povolanie a pokoj môžeme hľadať a nachádzať v Božom Slove.

Pritom je ale dôležité uvedomiť si, že sa Božie osobné povolanie od vnútorného pokoja oddeliť nedá. Ak chce niekto žiť svoju vieru v Krista len pre seba, takýto človek duchovne umiera a Boží pokoj isto nenájde. Traja biblickí kamaráti – Daniel, Jeremiáš a Ezechiel – to urobili inak. Potom prežili naplnený život bez ohľadu na politické okolnosti, v ktorých sa nachádzali.

Kam smerujú súčasné vojny?
Ezechiel 36, 16-28

16 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
17 Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania.
18 Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili.
19 Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov.
20 Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny.
21 Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, ku ktorým prišli.
22 Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.
23 Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin – znie výrok Pána, Hospodina -, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som Svätý.
24 Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu.
25 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím.
26 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.
27 Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.
28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Toto proroctvo nepatrí do obdobia Babylonského zajatia. Keď židovský národ ukrižoval Krista, Pán opäť na neho dopustil porobu a rozptýlenie medzi národy.

V tomto období žijeme dnes a prežívame najväčšie svedectvo, ktoré chce Stvoriteľ zvestovať svetu.

On sám zhromaždí svoj národ. Nepotrebuje k tomu ani vieru Židov ani vieru kresťanov. Keď tento svoj zámer naplní, vyleje na svoj ľud Svätého Ducha a v židovskom národe nastane veľké duchovné obrodenie.

Súčasné vojny smerujú k politickým okolnostiam, v rámci ktorých sa bude môcť židovský národ navracať do Izraela. Podobne, ako sa to dialo za Nehemiáša a Ezdráša, aj v súčasnosti sa to bude diať vo viacerých migračných vlnách.

Pre náš osobný život však nie je dôležitý správny pohľad na vyvíjajúce sa dejiny. Pre nás je dôležitý pohľad Ježiša Krista do nášho srdca, lebo od neho sa budú odvíjať okolnosti nášho osobného života.

Slnko, hviezdy a tiene