Rozvody pod lupou Písma

Sobáše, rozvody a ukrutnosť – dôsledok neporozumenia Biblie

Naplnenosť v manželstve je pre veriaceho človeka niečo veľmi dôležité. Svoje predstavy hodnôt spájané s manželstvom preto porovnáva s Božím Slovom, hľadá správne odpovede na modlitbách a pri rozhovoroch so spoluveriacimi ľuďmi. Napriek veľmi silným pohnútkam v tejto oblasti alebo niekedy práve kvôli nim sa vyskytnú v životoch manželov traumatizujúce tragédie, ktoré vyústia do rozvodových konaní. V Duchu Evanjelia a Lásky Pána Ježiša Krista by som v takomto prípade očakával od veriacich ľudí veľmi citlivý prístup a pomoc v plnom rozsahu Božej ponúkanej milosti. Napriek tomu som sa už v tejto veci stretol viackrát s prístupom (a to aj vo vedení cirkvi), ktorý sa skôr podobal stredovekému inkvizičnému konaniu než moci a Láske Pána Ježiša Krista. Nadobudol som dojem, že niektorí veriaci ľudia odsudzujú rozvedených alebo rozvádzajúcich sa ľudí spôsobom, ktorý je možné vyjadriť v troch bodoch:

1. menejcenní, poznačení, kliati,
2. milosť Pána Ježiša im nepatrí v plnom rozsahu, nemôžu sa preto opätovne oženiť alebo vydať s požehnaním,
3. majú povinnosť zotrvať v nenaplnenosti aj napriek tomu, že sa im ponúka možnosť uzatvorenia nového manželstva s veriacim partnerom.

Takýto ukrutný postoj je možné zabaliť do krásnych slov dobre vypracovanej teológie, ktorá sa ale podľa mojej mienky nedrží celého Evanjelia Pána Ježiša Krista. Takáto ukrutná teológia znevažuje samého Pána Ježiša, lebo nepriamo tvrdí, že je Božia milosť prikrátka na omilostenie hriešnika, ktorý činí pokánie v prípade, keď sa jedná o rozvod. Rozvedený človek je podľa tejto teológie natoľko kliaty, že sa “zakazuje” aj samotnému Kristovi uplatnenie milosti v plnom rozsahu. Tu by som rád pripomenul, že rozvedený človek nemusí mať žiadny podiel na rodinnej tragédii aj napriek tomu, že sa rozviedol! Klasický príklad môžeme nájsť v rodine, kde začalo dochádzať k domácemu násiliu alebo zneužívaniu. Je zaujímavé pozorovať, že veriaci ľudia poviazaní takouto bezohľadnou teológiou, modernou formou zákonníctva radšej vyženú rozvedenú matku detí do samoty a ekonomickej biedy aj napriek tomu, že táto žena si predtým prežila “peklo” v rodine a sama nemohla za to, čo sa v tej rodine dialo…

Chcel by som sa preto zamyslieť nad Božím Slovom v tejto veci a hľadať Božiu vôľu pre traumatizovaných ľudí, ktorí potrebujú pomoc a naplnenie. Touto úvahou by som chcel “kričať”, burcovať a ukazovať na to, že nie je Božia vôľa vyhnať takto traumatizovaných ľudí do samoty, sexuálnej nenaplnenosti a biedy vyplývajúcej z ekonomiky žitia v samote! Spomínaná trauma, sexuálna nenaplnenosť, samota, ekonomický tlak a ponižovanie zo strany spoluveriacich môže veľmi ľahko človeka zlomiť tak, že upadne do hriechu a stratí aj kontakt s Cirkvou Pána Ježiša Krista.

1. Timoteovi 4, 1-6

Uvádzaný citát z Písma bol síce vyjadrený v inom kontexte, ale myslím, že má čo povedať aj na úvod tejto úvahy. Manželstvo je Boží dar. Ak sa niekto postaví medzi Ježiša Krista a človeka, pričom bráni aby tento človek od svojho Boha mohol dar prijať, robí to, čo robia démoni. Odníma od človeka Boží dar.

Ďalej sa nebudem zaoberať tým, či je rozvedený človek vinný alebo nie. Budeme predpokladať to najhoršie, že ten človek sám zapríčinil rozvod. Teda má hriech a neskôr činí úprimné pokánie. Môže sa opätovne oženiť alebo vydať?

1 Hriech pri prvom sobáši
Matúš 19, 3-12
Marek 10, 2-12

Prvým dôrazom predčítaného Božieho Slova je poukázanie na Boží zámer. Muž a žena majú vytvoriť v manželstve “jedno telo”, tento zväzok sa počas ich života nemá meniť. Takýto bol Boží zámer – čistý a jasný.

Druhým dôrazom je poukázanie na vtedajšie chápanie manželstva, ktoré je vyjadrené údivom učeníkov – Matúš 19,10. “Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.” Z uvedeného textu vyplýva, že Židia vstupovali do manželstva so zadnými dvierkami rozvodu. Ak sa manželstvo nevydarí rozvedieme sa, lebo Mojžiš povolil rozvod. Predčítaný text teda poukazuje na zadné dvierka pri vstupe do manželstva. Ak človek nevstupuje do manželstva s presvedčením, že to manželstvo má vytrvať počas jeho celého života, hreší pred Hospodinom.

Matúš 5, 32
Lukáš 16, 18

Počítať s rozvodom ako s jednou z možností je hriech. Sobáš dvoch ľudí s takýmto postojom srdca nemôže byť požehnaný.

Tretím dôrazom je poukázanie na Božie náhradné riešenie. Pán vie, že je človek porušený. Preto sa aj napriek dobrým úmyslom môžu vyskytnúť chyby, nedostatky a hriech, ktorý sa môže prehĺbiť a v manželstve skončiť rozvodom. Preto dovolil Pán cez Mojžiša napísať rozvodný list. Ako sme prečítali “pre tvrdosť ľudského srdca”. Manželia sa niekedy dokážu citovo tyranizovať, môžu sa zneužívať alebo zneužívať deti, môže dochádzať k násiliu… To všetko vychádza z tvrdosti ľudského srdca. Keď Božie dieťa trpí v rukách akéhokoľvek tyrana, Pán trpí spolu s ním. Vo veľkom utrpení môže veriaci človek stratiť vieru alebo môže tiež začať páchať hriech.

Zachariáš 2, 12

Preto Hospodin prikázal v prípade vážnej rodinnej traumy, aby Mojžiš dovolil napísať rozvodný list.

2 Kristus neprišiel zrušiť Starý Zákon
Matúš 5, 17-19
Lukáš 16, 16-17

Pri obhajobe ukrutnej teológie, ktorá robí z rozvedených ľudí menejcenných a z Pána Ježiša Krista prislabého očistiť ich sa často používa vysvetlenie, že Starý Zákon už neplatí a je potrebné držať sa Nového. Takýto pohľad je vo svojej podstate nesprávny. Starý Zákon stále platí a my mu rozumieme na základe vysvetlení Pána Ježiša Krista. Teda hľadíme na tento Zákon Kristovou optikou, ale nerušíme ho!

Matúš 5, 19 

“Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.” Preto je prirodzené neznevažovať Božie Slovo a aj v prípade manželských tráum uchopiť aj Starý Zákon a hľadieť naň optikou Ježiša Krista. Cez Mojžiša bol povolený rozvod ako náhradné riešenie pre ľudský hriech a zlobu. Cirkev má preto aj dnes právo a povinnosť pred Pánom Jeho radu uchopiť a použiť na ľudské dobro.

3 Božie náhradné riešenie vyplývajúce z Jeho lásky
Deuteronómium 24, 1-4

V prípade vážnej manželskej traumy Božie Slovo odporúča ako Božie náhradné riešenie rozvod.
V predčítanom texte sú ale zaujímavé aj ďalšie dve Božie Rady:

1. rozvedený môže opätovne vstúpiť do druhého manželstva,
2. rozvedenému sa zakazuje opäť si vziať prvého partnera.

Vstup do manželstva posväcuje sám Hospodin, preto je rozvod hriechom. Keď ale dochádza v manželstve k vážnemu traumatizovaniu partnera alebo detí, Božie náhradné riešenie je opäť Božie a Sväté. Znamená to, že vstup do manželstva s predchádzajúcim partnerom je ďalšie porušenie Božej Rady, ďalší hriech!
Pri rozvode je teda opäť potrebné uvedomiť si, že pred Hospodinom ide naozaj o trvalé rozdelenie dvoch ľudí. Preto je to veľmi vážne rozhodnutie.

4 Zobrať si rozvedeného partnera?
Matúš 5, 32
Lukáš 16, 18

My všetci sme hriešni a omilostení ľudia. Milosť Pána Ježiša Krista postačuje na úplné prikrytie našich hriechov. Dôležitým krokom k prijatiu Božej milosti cez Pána Ježiša je naše pokánie. Keďže rozvod nie je hriechom proti Svätému Duchu a Kristus svojou milosťou prikrýva všetky ostatné hriechy, pod mocou Božieho Slova môžeme prijať rozvedených ľudí, činiacich pokánie ako plne omilostených. Títo ľudia sa môžu opäť ženiť a vydávať s požehnaním.

Rímskym 3, 23-26
Kolosenským 2, 13-15
Efezským 1, 19-23
Rímskym 8, 38-39

Na záver by som chcel povzbudiť všetkých veriacich ľudí, ktorí boli traumatizovaní v manželstve a rozviedli sa, aby nezatrpkli na Cirkev Pána Ježiša len preto, že sa stretli s ľuďmi poviazanými ukrutnou teológiou. Presvedčenie viery je veľmi silná väzba. My všetci sme do určitej miery od Krista vzdialení a blížime sa k Nemu zo všetkých strán ako špice kolesa k jeho stredu. Čím lepšie budeme rozumieť Biblii, tým bližšie budeme mať aj k sebe navzájom.

Slnko, hviezdy a tiene