Súčasnosť v biblických dejinách

Je veľmi ťažké rámcovo zaradiť súčasnosť do niektorého z období biblicky ponímaných dejín. Veriaci človek sa musí v prvom rade zorientovať v biblických obdobiach, v druhom rade hľadá v súčasnosti podobnosť na niektoré z týchto období.

V obidvoch krokoch môže človek veľmi ľahko urobiť chybu. Preto by som bol rád, keby ste nasledujúci výklad Písma nepokladali za neomylnú pravdu. Ide len o moje osobné štúdium v ktorom sa môžem veľmi ľahko aj mýliť. Na druhej strane ma vedú súčasné udalosti k zvýšenej duchovnej ostrahe. Myslím, že prežívame podobné obdobie, ako prežíval židovský národ pred prvým príchodom Pána Ježiša. Aj zákonníci a farizeji čakali Krista, keď ale prišiel nevedeli Ho prijať takého, akým bol. Akého Ježiša Krista čakám ja? Keď príde Ten pravý biblický Mesiáš druhýkrát, budem Mu priateľom?

1 Kľúč k biblickým dejinám
Daniel 2,27-45.

27 Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani veštci.
28 Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi kráľa Nebúkadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti prebiehali hlavou na lôžku:
29 Kráľ, na lôžku ti prichádzali myšlienky o tom, čo sa má udiať neskôr. Ten, čo odhaľuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo bude.
30 Čo sa mňa týka, toto tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že by moja múdrosť prevyšovala všetky živé tvory, ale aby bol kráľ oboznámený s významom sna a spoznal myšlienky srdca.
31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný; stála pred tebou a jej výzor naháňal strach.
32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu.
33 Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny.
34 Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich.
35 Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozpadli a boli ako plevy z letnej holohumnice; zdvihol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem.
36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad.
37 Ty, kráľ, si najväčší kráľ, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou.
38 Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú, a nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť: Ty si hlava zo zlata.
39 Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi.
40 Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať.
41 To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo premiešané s ílovitou hlinou.
42 Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude sčasti mocné a sčasti krehké.
43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak ako sa železo nespojí s hlinou.
44 V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať naveky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi, ono však bude stáť naveky.
45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.


Prorok Daniel poukazuje v druhej kapitole na päť výnimočných a zároveň posledných veľmocí. Tie zo spomínaných veľmocí, ktoré už dnes poznáme, majú dve spoločné charakteristiky:

1. Priamo sa dotýkajú dejín Izraela,
2. kultúrne a historicky ovplyvnili dejiny sveta.

Inými slovami učia sa o nich dnes deti na základných školách a tiež sa o ich vplyve učia študenti izraelských dejín:

1. ?,
2. ?,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.

2 Kľúč k porozumeniu šelmy zo Zjavenia
Aká bude posledná svetská ríša?
Daniel 7,15-27.

15 Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vyľakali.
16 Pristúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal na zmysel toho všetkého. Prehovoril teda ku mne a dal mi poznať zmysel týchto vecí:
17 Štyri veľké šelmy znamenajú, že na zemi povstanú štyria králi.
18 Kráľovstvo však dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia navždy, na veky vekov.
19 Potom som chcel poznať vysvetlenie o štvrtej šelme, ktorá sa líšila od ostatných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hltala, drúzgala a zvyšok šliapala svojimi nohami.
20 Chcel som aj vysvetlenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri iné vypadli. Tento roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než ostatné.
21 Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a víťazil nad nimi,
22 až napokon prišiel Starec dní a súd bol odovzdaný svätým Najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svätí.
23 Takto prehovoril: Štvrtá šelma, to bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, pošliape a rozdrúzga.
24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zosadí troch kráľov.
25 Bude hovoriť slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času.
26 Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca.
27 Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Najvyššieho. Ich kráľovstvo bude večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich poslúchať.


Toto zjavenie mal prorok Daniel v čase Babylonskej ríše počas vlády kráľa Bélšaccara. Ďalšie veľmoci – králi tu symbolizujú zverotvory:

1. ?,
2. ?,
3. Podľa druhej kapitoly Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.

Podobne v ôsmej kapitole sú veľmoci symbolizované zverotvormi. Tieto kapitoly sú zároveň kľúčom k porozumeniu symbolickej šelmy zo zjavenia, ktorá mala sedem hláv a desať rohov.
Zverotvory v Danielovi symbolizujú veľmoci. Vzhľadom na pomocný výklad anjela v sedemnástej kapitole Zjavenia môžeme jednoznačne tvrdiť, že aj sedemhlavá šelma zo Zjavenia je symbolom veľmocí. Táto šelma symbolizuje diabla, jej hlavy symbolizujú dejiny sveta od zrodu Izraela až po príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Posledný zverotvor v Danielovi (siedma hlava šelmy zo Zjavenia) – posledná ríša bude iná ako tie predchádzajúce. Posledná svetská veľmoc ovládne celý svet, stane sa federáciou desiatich štátov, z ktorých povstane vtelený diabol – antikrist.

3 Šelma zo siedmimi hlavami a desiatimi rohmi
Zjavenie 13,1-10.

1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená.
2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc.
3 Jednu z hláv mala akoby dobitú na smrť, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou.
4 Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj šelme, hovorili: Kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať?
5 Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová a mala moc pôsobiť štyridsaťdvamesiacov.
6 A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo prebývajú v nebi.
7 Dostala i schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom.
8 Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý.
9 Kto má uši, nech počúva.
10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude zabitý mečom. Je to hodina trpezlivosti a viery svätých.


Táto šelma symbolizuje diabla, jej hlavy symbolizujú dejiny sveta od vzniku Izraela až po príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve. Na základe kľúčov z Proroka Daniela poznáme už posledných päť veľmocí. Prvé dve ľahko nájdeme podľa dvoch spoločných špecifikácií – ovplyvnili svetové dejiny a priamo sa dotýkali dejín Izraela:

1. Egyptská ríša,
2. Asýrska ríša,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša,
6. Rímska ríša,
7. Posledná ríša pred príchodom Pána Ježiša v moci a sláve.

Šiesta hlava – Rímska ríša mala zasadenú smrteľnú ranu. Rozpadla sa na Rím a Bizanciu, tieto kráľovstvá sa neskôr ešte rozdrobili. V súčasnosti však rímska ríša opäť ožila. Jej helénistická kultúra opäť žije na európskom a americkom kontinente. Teraz si už môžeme šelmu zo Zjavenia aj predstaviť. Má sedem hláv, z toho šiesta hlava bola zranená na smrť, ale ožila. Desať rohov má na poslednej – siedmej hlave, rohy symbolizujú federáciu desiatich kráľovstiev, ktorá bude federáciou národov celej Zeme.

4 Súčasnosť v biblických dejinách
Zjavenie 17,1-18.

1 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, a prehovoril ku mne takto: Poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách,
2 s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva.
3 V duchu ma odniesol na púšť. A videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, ktorá mala sedem hláv a desať rohov.
4 Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.
5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.
6 Videl som tú ženu, spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval.
7 Anjel mi však povedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie, a má sedem hláv a desať rohov.
8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, ale zasa príde.
9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:
10 Piati padli, jeden kraľuje, jeden ešte neprišiel; až príde, smie ostať len nakrátko.
11 Šelma, ktorá bola, a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých siedmich a ide do záhuby.
12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako králi na jednu hodinu.
13 Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme.
14 Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní.
15 A povedal mi: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.
16 Desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom.
17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru, riadili sa jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo šelme, až kým sa nesplnia Božie slová.
18 Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.


Zjavenie Jána bolo písané koncom prvého storočia nášho letopočtu. Preto aj časové údaje, písané v sedemnástej kapitole, je potrebné vzťahovať k času písania tejto biblickej knihy.

“Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, ale zasa príde.”

Diabol prebýval na Nebi, ale víťazstvom Pána Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na Zem. Teda vzhľadom na čas písania Zjavenia “Bol a nie je”. Diabol bude uvrhnutý do priepasti, bude počas Tisícročného kráľovstva spútaný, ale pri poslednom súde bude vypustený, teda výjde z priepasti a pôjde do záhuby.

Hlavy šelmy symbolizujú svetské veľmoci.

“Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: Piati padli, jeden kraľuje, jeden ešte neprišiel; až príde, smie ostať len nakrátko.” Z hľadiska času písania Knihy Zjavenia Jána päť veľmocí padlo:

1. Egyptská ríša,
2. Asýrska ríša,
3. Babylonská ríša,
4. Perzská ríša,
5. Grécka ríša.

Rímska ríša v čase písania Knihy Zjavenia Jána práve existovala a v novej podobe euro-americkej helénistickej kultúry existuje aj dnes. Z biblického hľadiska sme teda rimania, žijúci v nanovozrodenej Rímskej ríši. Posledná ríša má ešte len prísť a má trvať len krátky čas. Spojí v sebe kultúry a etniká, ktoré dovtedy neboli nikdy politicky spojené v jednej federácii. V Danielovom sne je tento zväzok symbolizovaný zmiešaním hliny a železa, ktoré spolu nemôžu držať.

V Zjavení Jána sú použité dva symboly ženy. Ten prvý z dvanástej kapitoly poukazuje na Cirkev, úprimne veriacich ľudí, na vieru, ktorá prináša spásu. Symbol ženy z tejto kapitoly poukazuje na vieru, ktorá spásu berie je to viera pokrytecká, farizejská, zákonnícka alebo viera v iných bohov. Ľudia ktorí prijali takúto smrtiacu vieru vedeli vždy pre seba využiť politické okolnosti, jednoducho “jazdili na šelme” a prenasledovali úprimne veriacich ľudí.

5 Biblické upresnenie súčasných udalostí
Daniel 11,40-45.

40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň.
41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Amónčanov.
42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne.
43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci budú v jeho sprievode.
44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých.
45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže.


Prorok Daniel písal jedenástu kapitolu v čase Perzskej ríše. Predpovedá príchod Gréckej ríše a jej rozpad na kráľovstvá diadochov – nasledovníkov Alexandra veľkého. Kráľovstvá diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských celkov, ktoré Daniel nazýva ako králi severu a králi juhu. Králi severu neskôr v dejinách splývajú s dejinami Rímskej ríše. Králi juhu sú moslimské národy.

Pokiaľ tomu rozumiem správne, práve prežívame poslednú vojnu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu, ktorá by sa mala skončiť víťazstvom kráľov severu, teda víťazstvom euro-americkej helénistickej kultúry. S euro-americkým zväzkom by mala držať aj Severná Afrika.

Krátko po týchto udalostiach by sa králi severu mali predesiť správ, ktoré prídu zo severu a z juhu vzhľadom na štát Izrael. Kráľovia severu vstúpia do nového vojenského konfliktu, na konci ktorého stratia svoju dominanciu. Obdobie Rímskej ríše sa ukončí a začne sa vláda poslednej celosvetovej federácie desiatich kráľovstiev. Táto federácia má trvať len veľmi krátky čas.

Prežívame úsek dejín, v ktorom sa udalosti môžu veľmi rýchlo rozbehnúť. Prelínajú sa spôsoby boja konvenčne vojenského, spravodajského, ekonomického, kybernetického a biologického Doba sa stala tak komplikovanou, že tá najdôležitejšia vojna v oblasti spravodajskej, ekonomickej a kybernetickej je často pred ľuďmi skrytá. Je skrytá aj napriek tomu, že sa jej nevedomky zúčastňujú svojim výberom tovaru, navštevovaním internetových stránok a nekompetenciou v oblasti kybernetického zabezpečenia svojich počítačov.

V priebehu niekoľkých rokov môže ľudstvo prísť na prah apokalyptických udalostí. Nábeh na apokalyptické časy môže byť prirodzene aj dlhší. Je ale mrazivé uvedomovať si, že pred týmito udalosťami sa z biblického hľadiska už nemá nič stať. Sme predo dvermi.

Tak si kladiem otázku: “Ak by dnes prišlo vytrhnutie, čo budem milovať najviac?” Rozbehnem sa s radosťou k Pánovi, alebo poviem: “Prosím, ešte chvíľku počkaj, lebo rodina, manželka, dieťa, bývanie, zamestnanie… No lebo samé dobré veci Pane!” A tak možno moja manželka a dieťa pôjdu k Pánovi, ale ja tu zostanem sám.

Slnko hviezdy a tiene