Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia

V súčasných cirkevných zboroch sa niekedy otvára otázka, či patrí politika aj do cirkevných bohoslužieb. Veriaci ľudia medzi sebou polemizujú, či svojimi politickými aktivitami Božie Kráľovstvo budujú alebo naopak, či mu nerobia škodu. Keďže ide často o veľmi citlivé témy, ktoré vnášajú do cirkevných spoločenstiev rozdelenia, je správne v tejto oblasti hľadať pre svoj osobný život skutočné Božie povolanie. Dalo by sa povedať, že Vo svojej podstate ide o hľadanie hranice alebo vyváženosti medzi dvomi aktivitami veriaceho človeka:

1. snaha o pomoc iným ľuďom a zvestovanie Evanjelia v zmysle Božieho Slova zapísaného v Biblii,
2. snaha o zmenu horšej spoločnosti na lepšiu v zmysle osobného rozlišovania horšej a lepšej spoločnosti.

V prvom prípade ide o úplnú angažovanosť pre Božie Kráľovstvo bez politických aktivít. V druhom prípade ide výlučne o politické aktivity bez potreby zvestovania Evanjelia. V prvom prípade sa veriaci človek stane akýmsi mníchom alebo mníškou bez kláštora a uniformy. V druhom prípade sa mení veriaci človek na malého spasiteľa sveta, ktorých už svet zažil mnoho tisícov a skutočne mu nepomohol ani jeden z nich.

1 Ako sa nestať mníchom
Skutky 17, 22-23

22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži,    Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne    nábožní.
23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel    som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda    hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Veriaci človek by sa nemal uzatvárať pred svetom, ale naopak so svetom komunikovať a zvestovať mu Evanjelium Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel použil na zvestovanie Evanjelia aj oltár neznámemu Bohu. Vychádzal teda z kultúrnych a etnických podmienok národov, medzi ktorými žil, aby boli jeho slová pre nich zrozumiteľné. V jeho rečiach a postojoch však ostávala najvyššia priorita priradená veciam Evanjelia Pána Ježiša.

Ako nájsť dnes svoju osobnú cestu Evanjelia, aby sme sa nestali mníchmi v “uniformách” náboženstva a zároveň aby sme zo seba nerobili malých spasiteľov spoločnosti?

Ak má Božie dieťa “uniformu” mnícha, nedokáže zaujať a osloviť neveriaceho človeka v takej miere, ako to od neho žiada Boží Duch. Ak aktivity veriaceho človeka nesú prvky mesiášstva, ktoré rozdeľujú neveriacich ľudí na jeho politických sympatizantov a politických oponentov, veriaci človek stráca požehnanie, lebo sa z jeho života vytratila priorita Evanjelia. Božie spasenie chceme zvestovať všetkým politickým skupinám.

2 Sme si podobní a rozdielni zároveň

Každý veriaci človek si musí hľadať svoju cestu viery a služby, na ktorej nachádza Božiu vôľu pre seba. Na tejto ceste má najvyššiu prioritu Božie Slovo a osobné poznanie Písma, ktoré vychádza z aktuálneho duchovného stavu daného človeka. Pre jedno Božie dieťa sa môže zdať daná politická aktivita dobrá a požehnaná, pre iné zlá a poškodzujúca. Pri štúdiu Písma sa však majú s Božím požehnaním títo ľudia názorovo k sebe pomaly približovať. Je veľmi dôležité neodsudzovať spoluveriacich len pre ich odlišný postoj k politickým aktivitám.

Matúš 7, 1-5

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.
2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou    meriate, takou sa nameria vám.
3 A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom    oku nezbadáš?
4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti    triesku z oka! – a pozri, v oku máš brvno?
5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš,    ako vybrať triesku z oka svojho brata.

Aby sa mohli Božie deti k sebe politicky názorovo približovať pod vedením Božieho Slova, je dôležité klásť si osobne dve otázky. Išiel by na túto aktivitu Pán Ježiš Kristus? Ak na túto aktivitu pôjdem ja, pôjde Pán so mnou vo Svätom Duchu?

V tejto úvahe mi nejde o podhadzovanie konkrétneho politického presvedčenia. Nejde mi ani o to, aby som ponúkol veriacim ľuďom ľahkú výhovorku: “Nesúďte ma, to je moje presvedčenie.” Dôverujem Božím deťom, že svoje politické presvedčenia hľadajú vo veľkej zodpovednosti pred svojim Stvoriteľom a “držia pritom v rukách Bibliu”.

Ak ale v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické postoje, niečo nie je v poriadku a je potrebné tento démonský, deštrukčný problém čo najskôr odstrániť. Čo mám urobiť v tejto veci ja?

3 Súdy v srdciach
Matúš 5, 9

9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími    synmi.

1. Začať tým, aby som neodsudzoval druhých.
2. Pokračovať tvorbou pokoja, aby bolo možné aj o citlivých otázkach politiky a cirkvi rozprávať bez napätí a s túžbou hlbšieho poznania Písma aj v tejto oblasti.
3. Ak Božie deti pristúpia k bodom 1 a 2, určite spoznajú, že ďalšie body už nie sú potrebné. Všetko ostatné vykoná Hospodin vo svojom Svätom Duchu.

4 Dúha patrí nám
Genesis 9, 12-16

12 Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi    mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre    všetky budúce pokolenia:
13 Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy    medzi mnou a zemou.
14 Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže    dúha,
15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými    živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých    živých tvorov.
16 Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa    na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.

V Biblii v Knihe Genesis Stvoriteľ dáva človeku symbol dúhy ako symbol zmierenia zo Sebou cez Pána Ježiša. Symbol vody, ničivého dažďa – Božieho Slova znamená, že Hospodin kedysi nezniesol ľudský hriech, lebo je spravodlivý. Symbol vody, zavlažujúceho dažďa – Božieho Slova v Pánovi Ježišovi Kristovi dnes zvestuje spasenie.

Ak sa veriaci človek vyznaním hriechov a prijatím Kristovej milosti naozaj zmieril so svojim Stvoriteľom, zbližuje ho to aj s druhými spoluveriacimi. Ak v cirkvi vzniká rozdelenie pre politické názory, niekto má určite problém s prioritami v oblasti Božích zámerov. Svojimi postojmi úprimne veriaci človek predsa nechce poškodzovať Božie Kráľovstvo.

Slnko hviezdy a tiene