Dôstojníci v náboženských skupinách

Viera v Pána Ježiša Krista založená na poznaní Biblie a na osobnom pokání je krásna, pravdivá a oslobodzujúca. Žijeme ale vo svete, v ktorom je veľa pretvárky a zneužívania dôvery. Preto aj medzi úprimne veriacich ľudí prenikajú predátori, ktorí chcú cirkev zneužívať na napĺňanie svojich osobných záujmov.

Aby mohol niekto zneužívať dôveru veriacich ľudí, musí mať na jednej strane dobre vypracovaný kresťanský dizajn, na druhej strane potrebuje presadzovať učenie, ktoré mu umožní realizáciu svojich osobných zámerov.

Jedným z takýchto učení je zavádzanie polovojenských vzťahov subordinácie v cirkvi, ktoré sa ukrývajú za pojmy ako “zúčtovateľnosť” a “vykázateľnosť”. V takýchto extrémistických náboženských spoločenstvách bývajú veriaci ľudia presviedčaní o tom, že ich tútor – vodca, “dôstojník, ktorý má o hviezdičku viac”, má právo napr. poznať ich príjmy a viesť ich k odovzdávaniu matematicky odmeraných desiatkov.

Keď si tútor – vodca zažiada, jeho podriadený musí vedieť vykázať, zúčtovať svoju činnosť, na základe čoho bude pochválený alebo pokarhaný. V extrémistických náboženských skupinách sú veriaci ľudia vedení k tomu, aby na každej úrovni subordinácie zakladal dôstojník svoju vlastnú školu pre kadetov, pričom aj táto činnosť musí byť zúčtovateľná, vykázateľná pred nadriadeným veliacim dôstojníkom.

Keby sa takáto aktivita medzi veriacimi ľuďmi diala formou zastrašovania alebo vydierania, spadala by do oblasti klasickej organizovanej kriminality. Dôležitým momentom pri vytváraní nenormálnych a poškodzujúcich vzťahov je preto snaha o presviedčanie veriacich, že ide o dobrú vec.

Príslužný dôstojnícky menežment presvedčí ľudí na základe “viery”, že ide o Božiu vôľu. Toto učenie je pritom podkladané veršíkmi z Biblie a v zmysle správnosti dokazované na báze akéhosi pochybného biblického štúdia.

Touto úvahou by som chcel upozorniť na Božie Slovo zapísané v Biblii, ktoré jednoznačne odsudzuje poškodzujúci náboženský menežment. Zároveň by som chcel pripomenúť, že ak sa Biblia číta korektným spôsobom dodržiavajúcim kontext a biblické priority, prináša veriacemu človeku slobodu vo viere, prirodzené autority a nie jarmo náboženskej poviazanosti pod útlakom “veriacich lampasákov”.

1 Kým sme?
Matúš 23, 4-12

4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich    ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.
5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli.    Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na    rúchach.
6 Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v    synagógach,
7 pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú:    Rabbi!
8 Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ    a vy všetci ste bratia.
9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš    Otec, ten v nebesiach.
10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca,    Kristus.
11 Najväčší z vás bude vaším sluhom.
12 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude    povýšený.

Vo vyššie uvedenom biblickom texte Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, že sú úprimne veriaci ľudia ako bratia, teda rovnocenní. Veriaci človek by sa ani len v srdci nemal pokladať za viac, ako je jeho druhý spoluveriaci. Ak má niekto dar múdrosti, výkladu Písma, poznania, neznamená to, že je viac ako ostatní. Takýto veriaci človek sa stáva v skromnosti a pokore prirodzenou autoritou, ktorá si nemusí vynucovať poslušnosť a určite nezneužíva dôveru spoluveriacich pre svoj vlastný prospech.

2 Priority Písma
13, 34-35

34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez    podobenstiev im nehovoril nič,
35 aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím    svoje ústa v podobenstvách,vyrozprávam, čo bolo skryté od    založenia sveta.

Ak chceme správne porozumieť Novému Zákonu, musíme ho vykladať na základe Kristovej optiky. Vysvetlenia Pána Ježiša Krista nachádzame práve v evanjeliách. Ak sa preto pokladá napr. apoštol Pavel za duchovného otca iných veriacich, robí to v pokore a znamená to, že sa stáva ich služobníkom, rodičom, ktorý sa stará, aby sa jeho “deťom” nič nestalo. Nerobí tým zo seba dôstojníka v polovojenskej cirkvi! Podobne, ak chceme rozumieť Starému Zákonu, vykladáme ho optikou Nového Zákona pod vedením Božieho Slova zapísaného v evanjeliách.

3 Pozor na polovojenskú dôstojnícku školu
Matúš 23, 13-15

13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské    kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by    chceli vojsť, nedovolíte.
14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyžierate domy    vdov pod zámienkov dlhých modlitieb, preto prepadnete    prísnejšiemu súdu.
15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i    zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane,    urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste    sami.

Dôstojníci v polovojenských extrémistických náboženských skupinách majú sklon hľadať novovercov.

Niekedy vzniká medzi úprimne veriacimi otázka, či náhodou nejde len o malú odchýlku viery? Veď tí dôstojníci možno len dobre nespoznali Písmo, pritom sú ale Božími deťmi.

Božie Slovo však vážne upozorňuje na takýto poškodzujúci polovojenský menežment. Nielenže takýchto dôstojníkov nepokladá za spasený Boží ľud, ale upozorňuje, že títo ľudia strhávajú do pekla aj ľudí, ktorí úprimne hľadajú spasenie.

V takejto tútorskej, vodcovskej osobnej škole býva kadet najskôr úprimne hľadajúcim človekom. Až neskôr z neho urobí veliaci dôstojník horšieho človeka ako je on sám formou náboženského manipulovania.

Je preto dôležitou prioritou úprimne veriacich ľudí, aby sa k aktivite polovojenských extrémistických náboženských skupín vyjadrovali a upozorňovali na nebezpečenstvá, ktoré z takéhoto menežmentu veriacich lampasákov vyplývajú.

Slnko hviezdy a tiene