Učeníctvo v cirkvi – tematický výklad 2009


                  Učeníctvo

             A ja som povedal: "Ach Pane,
              Hospodine! Veď ja neviem
              hovoriť, lebo som dieťa!"
               A Hospodin mi riekol:
             "Nepovedz - som dieťa! Ale ku
             komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš,
            a všetko, čokoľvek ti prikážem,
                budeš hovoriť!"
           Jeremiáš 1,6-8.

                 Milan Hudec
                   2009


               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.


    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2009
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec

                   Obsah
    Čisté srdce
    diel 1. ....................................................   7
      Odmietnuté obete .......................................   7
      Vzťah a vedenie, zloba a pokrytectvo ...................   7
      Horkosť a prvé praktické riešenie ......................   8
      Pohoršenie a druhé praktické riešenie ..................   9
      Deti rozumu ............................................   9
      Mŕtva viera a nutná zmena ..............................  10

    Desatoro modlitby
    diel 2. ....................................................  11
      Nevypočuté modlitby ....................................  11
      Desať zastavení ........................................  11
      Zhrnutie a tretie praktické riešenie ...................  15

    Duchovné dary a rešpektovanie
    diel 3. ....................................................  16
      Rôznosť obdarovaní, schopnosť a neschopnosť ............  16
      Povolanie a štvrté praktické riešenie ..................  17
      Ďalšie dary a kvalita ..................................  17
      Priority a nutný dar milosti ...........................  18
      Rešpektovanie a piate praktické riešenie ...............  18

    Spolupráca a podpora
    diel 4. ....................................................  20
      Kontrast samotára a tímu ...............................  20
      Príklad a protivná strana ..............................  20
      Prikázanie, svedomie a šieste praktické riešenie .......  21
      Starší, mladší a siedme praktické riešenie .............  21
      Uznania, žaloby, náklonnosti, neuváženosti
      Ôsme, deviate, desiate a jedenáste praktické riešenie ..  22
      Pracovné vzťahy sveta ..................................  23

    Organizačná stránka
    diel 5. ....................................................  24
      Chaos prostopaše a disciplína ..........................  24
      Kvas reptania dôsledkom dezorganizácie .................  24
      Ustanovenie starších, prvý praktický organizačný krok ..  25
      Zodpovednosť za reči druhých ...........................  25
      Bláznivé rozpravy a dvanáste praktické riešenie
      Kto zodpovedá za sektárstvo v spoločenstve? ............  26
      Čo s financiami a majetkom?
      Trináste praktické riešenie ............................  26

    Diagnózy a indikácie
    diel 6. ....................................................  28
      AIDS - vírus HIV .......................................  28
      Infarkt myokardu .......................................  29
      Čiastočná invalidita ...................................  29
      Porucha reflexov a infekcia ............................  30
      Mozgová porážka ........................................  30
      Psychiatrické ochorenia a štrnáste praktické riešenie ..  31

    Povzbudzovanie, karhanie, kritika
    diel 7. ....................................................  32
      Láska sveta, sebaklam ..................................  32
      Právo napomínať, zahanbenie a zlé reči .................  32
      Karhanie v Duchu pokoja ................................  33
      Nielen napomínanie! ....................................  34
      Blahoslavené dávanie
      Pätnáste a šestnáste praktické riešenie ................  34

    Staršovstvo, pokánie
    a
    vylučovanie zo spoločenstva
    diel 8. ....................................................  35
      Funkcia, pohnútka a cieľ ...............................  35
      Božie - splniteľné kritériá ............................  35
      Žiadne, alebo mŕtve pokánie - istota rozpadu ...........  36
      Vylúčenie milosrdenstvom, či nemilosrdnosťou? ..........  37

    Zhrnutie formou
    18.
    praktických odporúčaní
    diel 9. ....................................................  39
      Múdrosť a správcovstvo .................................  39
      Záver ..................................................  40

    Hľadanie partnera
    diel 10. ...................................................  41
      Úvod k partnerstvu .....................................  41
      Volanie divočiny... ....................................  41
      Krásne plavovlásky .....................................  42
      Robinsonovi Crusoe smrdia nohy .........................  43
      Môj drahý Sandokan... ..................................  44
      Ten ťažký život je jednoducho trápny! ..................  44
      Pane Bože, koľko je 3 + 2 ? ............................  45

    Partnerstvo pred manželstvom
    diel 11. ...................................................  47
      Do Prčic, to je sila! ..................................  47
      Zahrajme sa s bábikami... ..............................  48
      Tak, ako včielka opeľuje kvietok... ....................  48
      Márnosť šedivá, odkiaľ - pokiaľ! .......................  49
      Spoznajme sa najskôr... ................................  50
      Krok viery do tmy s Kristom po boku ....................  50

    Manželstvo
    diel 12. ...................................................  51
      Čo len v tom balíku bude? ..............................  51
      Prázdna krabica od topánok .............................  51
      Ako veľa som dostal a koľko mám ja dať .................  52
      Manželovo kurie oko... .................................  53
      Konečne sa spoznávame ..................................  53
      Kristova láska .........................................  54

    Úlohy muža a ženy
    diel 13. ...................................................  55
      Vedia muži umývať riad? ................................  55
      Mužíček mi kúpi... .....................................  55
      Žena - družka muža, muž - druh ženy... .................  56
      Tak, ako Kristus pre Cirkev... .........................  57
      Tak, ako Cirkev Kristovi... ............................  57
      Manželstvo a svet ......................................  58

    Manželská mytológia
    diel 14. ...................................................  59
      O bohatej vdove ........................................  59
      Ako som sa stal svojím vlastným starým otcom ...........  60
      O krásnej Varvare ......................................  61
      Bohatier Finis, jasný sokol ............................  61
      O zlej macoche a starom úžerníkovi .....................  62
      A tak si krásne žili, až kým nepomreli... ..............  62

    Vzťah rodičov a detí
    diel 15. ...................................................  63
      Naša malá Snehulienka ..................................  63
      Malý neposedný škriatok ................................  64
      Hanbíme sa spolu alebo sami? ...........................  64
      Rodičovská povinnosť ...................................  65
      Čo žiadať od detinskosti? ..............................  66
      Požehnanie od Hospodina ................................  67

    Rodinné stíšenia
    diel 16. ...................................................  69
      Kovboj s Bibliou .......................................  69
      Veriaca Fantagíro ......................................  70
      Stojíme tam spolu, ale pritom každý sám... .............  70
      Tajomstvo autority .....................................  71
      Spoločné modlitby ......................................  71
      Spovedné tajomstvá .....................................  72

    Naše deti
    diel 17. ...................................................  74
      Maminka, Marienka mláti Jakubka! .......................  74
      Naši miláčikovia sa majú radi ..........................  74
      Naše deti musia... .....................................  75
      Zrod novej osobnosti ...................................  76
      Kristova sloboda .......................................  77
      Duchovný rast nášho dieťaťa ............................  77

    Sex
    diel 18. ...................................................  78
      Naša antikoncepcia - Barborka ..........................  78
      Maminka, čo to bolo za vzdychanie? .....................  79
      Antikoncepcia a našich sedemnásť detí ..................  79
      Kvôli čomu nosí bocian deti? ...........................  81
      Aký sex a koľkokrát za ... .............................  82
      Telesná naplnenosť a nenaplnenosť ......................  83

    My a ostatní
    diel 19. ...................................................  84
      Boss našej mafie .......................................  84
      Všetko jedno... ........................................  84
      Desiatok z manželstva ..................................  85
      Pravda, láska a spravodlivosť ..........................  85
      Služba v Cirkvi ........................................  86
      Svetlo pre svet ........................................  86
      Záver ..................................................  86              Učeníctvo kladie veľký dôraz na
              čistotu osobného života v úzkej
              súvislosti so vzťahmi v cirkvi
              i mimo nej:
                1. Vzťah človeka a Boha
                2. Hľadanie partnerstva
                3. Vzťahy medzi ľuďmi
                4. Rodina - rodičia a deti
                5. Vodcovstvo - rozprávanie a počúvanie
                6. Pastorácia - rozprávanie a počúvanie
                7. Rady z Božieho Slova

                                      7

                 Čisté srdce
                  diel 1.                Odmietnuté obete


                 Matúš 5,23-24.

    23 Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa
      rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe,
    24 nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi, najprv sa smier so
      svojím bratom a potom prijdi a obetuj svoj dar.

     Obeť pre Pána Ježiša v biblickom ponímaní znamená celú škálu
    materiálnych prostriedkov, schopností, času, ..., v ktorých človek
    zaprie samého seba a vydá ich do služby Pánovi. Jednou zo služieb
    je aktívne vytváranie spoločenstva Božích detí, kde prebýva
    a žehná sám Hospodin. Vytvárať takéto spoločenstvo by malo viac či
    menej každé nové Božie stvorenie. Aby mohol existovať cirkevný
    zbor, musia v láske fungovať  úprimné  vzťahy,  musia  byť
    k dispozícii ochotní obdarovaní bratia a sestry k službe, musia,
    musia,... Veľa podmienok pre živý cirkevný zbor poukazuje na
    nutnosť, aby jednotlivci aktívne prinášali svoju malú čiastku,
    ktorá sa pridá k celku. Obete jednotlivcov potom vytvoria miesto,
    kde chce prebývať a žehnať Pán. Preto, ak rozprávame o budovaní
    zboru, rozprávame nepriamo o obetiach, a teda aj o Ježišovom
    upozornení, že prinášanie takýchto obetí vyžaduje akúsi údržbu
    vzájomných vzťahov. Keď chce niekto slúžiť v cirkvi a vie, že
    urobil blížnemu niečo zlé, nech najprv dá do poriadku svoj
    porušený vzťah s bratom a až potom nech ide slúžiť. Takáto obeť
    bude prijatá. Obchádzanie tohoto prikázania znamená nepožehnanú
    prácu bez prítomnosti Božieho Ducha. Nedostatok vo svojom vlastnom
    srdci nemožno zakryť mnohou aktivitou v spoločenstve, aj keby bola
    tou najbiblickejšou a najsprávnejšou. Pán Ježiš volá učeníkov do
    práce na svojej vinici, je to teda v prvom rade výzvou k previerke
    svojich pohnútok a skutkov. 


           Vzťah a vedenie, zloba a pokrytectvo


                 Matúš 7,1-5.

     1 Nesúďte, aby ste neboli súdení;
     2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou
      meriate, takou vám bude tiež odmerané.
     3 A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom
      oku nepozoruješ?
     4 Alebo jako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyjmem ivierko z
      tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku?
     5 Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš,
      aby si vyňal ivierko z oka svojho brata.

     Kristus poukazuje, že Božie dieťa sa vyznačuje "čistým okom".
    Podľa toho, ako sa človek pozerá na iných sa dá usúdiť, či sa
    v ňom nachádza milosrdenstvo, alebo zloba. Milosrdenstvo hľadá
                                      8    východisko, nachádza nové cesty, odpúšťa a nespomína viac. Zloba
    zhadzuje bez príčiny, hľadá chyby, nedokáže odpustiť a dlho
    vyčíta. Toto ľudské "oko" odhalí, či učeník odsudzuje, alebo sa
    len snaží druhého viesť k hlbšiemu poznaniu, pokániu... Vedenie,
    budovanie ľahko splynie na prvý pohľad s odsudzovaním. Keď si Boží
    učeník chce urobiť o svojom postoji jasno, nech sa zameria na
    skúmanie svojho "oka", pohľadu na druhého človeka.
     V oblasti vzťahov sa veľmi ľahko môže ukryť aj pokrytectvo.
    Človek dokáže za milé úsmevy a priateľské slová mnoho ukryť. Pri
    budovaní spoločenstva je potrebné rozpoznávať dobré od zlého, aby
    spoločenstvo nedostali do správy napríklad pokrytci. Predčítané
    Slovo poukázalo, že úprimný  veriaci  aplikuje  svoje  rady
    a napomenutia aj na samého seba. Najprv vyberá brvno zo svojho oka
    a až potom hľadí na druhých. V praxi je aj napriek tejto rade
    veľmi ťažké rozpoznať úprimnú a požehnanú pohnútku. Diabol sa
    nechce dať usvedčiť, chce ostať ukrytý a rozleptávať Božie dielo.
    Preto skutočného "proroka" možno rozpoznať len podľa ovocia. Malo
    by to viesť všetkých k zamysleniu. - Čo po mne ostáva? Vytrvá to,
    čo som zanechal? 


            Horkosť a prvé praktické riešenie


                Matúš 18,15-17.

    15 A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi
      sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata.
    16 A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch,
      aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené
      každé slovo.
    17 A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul
      ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.

     Trpkosť, alebo horkosť proti niekomu je vážnym nebezpečenstvom,
    ktoré môže pokaziť mnoho dobrého. Vzniká vtedy, keď nám niekto
    ublíži, a prípadne ani ďalej nemá záujem pripustiť si, že ublížil.
    Môže vzniknúť aj na základe dezinformácií, alebo domýšľavosti,
    ktorú diabol bude veľmi rád v Božích deťoch živiť. S horkosťou
    nemožno spolupracovať, pretože bráni úprimným vzťahom a láske.
    Božie Slovo vyzýva k aktivite a poukazuje na prvé praktické
    ponaučenie. - Ak máš niečo proti bratovi, choď... Teda neseď doma
    a nezhrýzaj sa myšlienkami! Vyviň aktivitu a rieš tento porušený
    vzťah! Dezinformácie, domýšľavosť, intrigy, zhadzovanie, ...,
    možno prekonať dialógom! Úprimný  rozhovor  môže  vysvetliť,
    upresniť, uviesť na správnu mieru, ..., mnoho nedorozumení. Ak
    dialóg v súkromí nevyrieši problém, je potrebné zavolať aj iných
    bratov a sestry! - Opäť aktivita. Najprv musia byť v poriadku
    vzťahy, až potom sa dá začať duchovne pracovať! V kritickom
    prípade môže napomenutie pred cirkvou vylúčiť zo stredu Božieho
    ľudu svojvolníka.

     I
     Ak máš niečo proti svojmu bratovi, choď a vyrieš tento problém
    dialógom, prípadne aj pred ďalšími svedkami podľa predchádzajúcej
    úvahy.

     Nechuť, lenivosť urobiť podľa Božej rady môže pokaziť mnoho
                                      9    dobrého. Tento krok je nepríjemný, ale zároveň nutný k budovaniu
    spoločenstva, keď vznikne nedorozumenie, alebo hriech. 


           Pohoršenie a druhé praktické riešenie


                Rimanom 14,13-15.

    13 Nesúďme tedy viacej jedni druhých, ale radšej usúďte to, aby
      ste nekládli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul
      alebo pohoršil.
    14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je
      nič obecné čiže nečisté; iba tomu, kto myslí o niečom, že
      je obecné, tomu je obecným.
    15 Ale ak zarmucuje sa tvoj brat pre pokrm, už nechodíš v
      láske. Neveď do záhuby svojím pokrmom toho, za ktorého
      Kristus zomrel!

     Pohoršenie je veľmi zaujímavý biblický pojem. Často sa bratia
    "starší" pohoršujú na mládeži, na členoch... Pritom Biblia jasne
    poukazuje, že duchovne starší kresťan nemá trpieť pohoršením!
    Naopak má sa snažiť viesť zbor tak, aby nepohoršoval duchovne
    nedospelé Božie deti. Táto Božia rada odhaľuje častú a hroznú
    skutočnosť, že vo vedení cirkevných zborov sú často duchovné deti
    a naopak bratia a sestry duchovne staršie, nemajú čo do správy
    zboru hovoriť. Takýto zbor sa vyznačuje nestabilitou, šírením
    pohoršenia a horkosti, rôznymi napätiami vo vzájomných vzťahoch...
    Keď Boží pracovník koná dielo, nemal by hľadieť len na akési svoje
    presvedčenia! Naopak, mal by rešpektovať vzťahy, teda pracovať,
    alebo spolupracovať tak, aby nebol zámienkou k pohoršeniu. Máme tu
    ďalšie praktické doporučenie:

     II
     Zmeň svoje jednanie ihneď tak, aby nebolo pohoršením pre
    druhého. Ak sa to z nejakých príčin nedá, navštív ho a vysvetli mu
    svoje jednanie! 


                 Deti rozumu


               1. Korinťanom 14,20.

    20 Bratia, nebuďte deťmi rozumom, lež zlobou buďte nedospelými,
      ale rozumom buďte dokonalí.

     Niektorí veriaci ľudia trpia pri budovaní cirkvi náboženskými
    predsudkami, vymyslenými zjaveniami, vedením podľa emócií v zmysle
    vycítenia Božej vôle... Apoštol Pavel varuje pred takýmto chaosom
    tmy! Božie dieťa nemá byť dieťaťom v rozumovej oblasti, ale
    v oblasti zloby. Keď sa dieťa nahnevá, rýchlo je schopné a ochotné
    zabudnúť na príkorie, hnev. Takým má byť úprimný kresťan. Navyše
    má byť dospelým po stránke rozumového chápania. Nemá konať
    nezmyselne ako dieťa! Rozumieť Božej vôli znamená rozumieť Jeho
    Slovám a vidieť ich v súvislosti s praktickým životom. Ak sa
    vytráca v niečom porozumenie, alebo súvislosť so životom, je vecou
    dospelosti hľadať a nachádzať nové súvislosti čítaním Biblie, na
                                     10    modlitbách a v pokání. Kristus je Svetlom sveta. Svetlo odhaľuje
    prekážky, ukazuje východiská, nachádza nové cesty, jednoducho
    umožňuje orientovať sa. 


              Mŕtva viera a nutná zmena


                 Jakub 2,14-17.

    14 Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru,
      a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť?
    15 A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného
      pokrmu,
    16 A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a
      najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné
      telu, čo to osoží?
    17 Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe.

     Aby všetko poznanie viery, teda aj poznanie ako budovať
    spoločenstvo, ožilo vo Svätom Duchu, musí sa odraziť na skutkoch.
    Keď chcem ja budovať zbor, musím začať zmenami u samého seba!
    Neexistuje iná cesta, než poznávať, modliť sa, potom sa meniť
    a byť ochotný začať život príkladov, nezištnosti a obetí. Môžeme
    sa aj dnes rozhodnúť doniesť na oltár Ježiša Krista svoj imidž,
    svoj čas, svoje záujmy, svoje pravdy, svoje presvedčenia...
    Skutočne chcem budovať cirkev? ...


                                     11                Desatoro modlitby
                  diel 2.               Nevypočuté modlitby


                 Izaiáš 29,13.

    13 A tak povedal Pán: Pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami
      a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a
      že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním
      ľudí...

     Častou otázkou, ktorú si kladú spoločenstvá veriacich ľudí, ale
    tiež aj jednotlivci, je akási úvaha o tom, prečo Pán nevypočúva
    niektoré modlitby. Božie Slovo túto otázku neobchádza a rieši ju
    priamym upozornením, že ak má byť modlitba vypočutá, je potrebné
    rešpektovať v živote Pánovu vôľu, Jeho Slovo a nectiť si Ho len
    jazykom, ale aj skutočne v srdci, čo sa potom odrazí aj na
    skutkoch veriaceho človeka. Modlitba je Bohoslužbou, v ktorej
    Pánove dieťa chváli, ďakuje, dopytuje sa a prosí svojho Boha.
    Predčítaná časť proroka Izaiáša poukazuje, že  sa  skutočná
    Bohoslužba dá nahradiť naučeniami ľudí, ktoré sa síce podobajú
    požehnanej Bohoslužbe, ale pritom obchádzajú podstaty Božích Rád.
    V ďalšej úvahe si priblížime čo Pán Ježiš doporučuje svojim
    modlitebníkom ako pravú Bohoslužbu modlitby. Spoločenstvo Božích
    detí sa totiž bez úprimnej modlitby budovať nedá! 


                Desať zastavení


                Matúš 22,37-40.

    37 A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým
      svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!
    38 To je to veľké a prvé prikázanie.
    39 A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako
      samého seba!
    40 Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.

     1.
     Pri modlení si chce človek často niečo vynútiť. Naoko rozpráva,
    že sa má stať Božia vôľa, ale svoje predstavy nedokáže a nechce
    tejto vôli podriadiť. Keď modlitebník precíti a skutočne prijme
    úplne odovzdanie do Božej moci vo všetkom, čo prežíva, vtedy môže
    začať jednať milujúci Boh.

    2.
     Veriaci človek sa veľmi často zameria na oblasť  svojho
    modlenia. Premýšľa, či sa modlí v súlade s Božou vôľou. Pán
    očakáva od svojich detí, že si najprv dajú do poriadku vzťahy
    medzi sebou a až potom budú prichádzať na modlitebné zápasy. Preto
    každá modlitba súvisí s trpkosťou, pohoršením, hnevom, ..., ktoré
    sa môžu nachádzať v srdci modlitebníka. Žiadna modlitba nebude
    vypočutá, kým veriaci človek neusporiada svoje vzťahy k blížnym. 
                                     12                 Rimanom 5,3-5.

     3 No, nie len to, ale sa chválime aj súženiami vediac, že
      súženie pôsobí trpezlivosť
     4 a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej,
     5 a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v
      našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.

     3.
     Viera nesie sebou trpezlivosť. Len v trpezlivosti sa môže Božie
    dieťa dokázať. Preto modlitby prinášajú súženie v očakávaní na
    Boží zásah. Trpezlivosť na modlitbách  modlitebníka  vyskúša
    a vzbudí v ňom nádej, ktorá naisto nezahanbí. Na modlitby,
    v ktorých veriaci ľudia prestali trpezlivo očakávať na Hospodina
    v pochybovaní, alebo hľadaní iných ciest naplnenia, Pán zabúda. 

                Matúš 10,37-39.

    37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma
      hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma
      hodný;
    38 a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma
      hodný.
    39 Kto najde svoju dušu, ztratí ju, a kto pre mňa ztratí svoju
      dušu, najde ju.

     4.
     Živá modlitba prináša človeku kríž, v ktorom sa má modlitebník
    vzdelať, zmeniť a stať sa schopnejším naplňovať Božiu vôľu.
    Odmietnutím takéhoto kríža, človek odmieta aj vyslyšanie modlitby.
    Počas opakovaných modlitieb často prichádza namiesto vypočutia
    spomínaný kríž a modlitebník namiesto toho, aby s radosťou prijal
    Božiu školu, začne trpieť pochybovaním, že ho Pán odmieta. Niekedy
    zase takýto kríž akoby ani nesúvisel s modlitbou a navyše
    modlitebníka zasiahne na veľmi zraniteľnom mieste, kde si nechce
    niečo pripustiť. "Boj" medzi človekom a jeho Bohom môže v krajnom
    prípade trvať celý život a modlitba nebude nikdy vypočutá. Pán
    vedie modlitebníkov, aby pozorovali na Jeho hlas a chceli prijať
    nové zjavenia aj keď sú nepríjemné, alebo ponižujúce. Je to prejav
    Božej lásky, aby Pán Ježiš mohol modlitebníka naplniť a prijať
    jeho modlitbu. 

                 Matúš 6,7-8.

     7 Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa
      domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní.
     8 Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete,
      prv než by ste ho vy prosili.

     5.
     Modlitba je Bohoslužbou, v ktorej vedie Stvoriteľ dialóg
    s človekom. Pohanský prístup k modlitbám je mnohomluva, akési
    presviedčanie boha, aby vyšiel človeku v ústrety a dal mu vec, za
    ktorú prosí. Pán Ježiš vie vopred, čo Jeho dieťa potrebuje!
    Naopak, človek nevie, čo mu chce povedať Pán. Preto je potrebné
    svoj myšlienkový a verbálny prejav podriadiť  v  skromnosti
    a sebapoznaní tejto Božej Rade. - "Nežvatlite ako pohania!"
    Vyjadrime svoj problém, ale dovoľme cez Bibliu vyjadriť sa aj
                                     13    svojmu Bohu. Skúsme spájať modlitbu s čítaním Písma. 

                 Matúš 6,5-6.

     5 A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi
      stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia
      videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu.
     6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje
      dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj
      Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.

     6.
     Človek chce svoju Bohoslužbu často ukázať druhým preto, aby bol
    chválený a získal tak istý kresťanský imidž. Takýto prístup môže
    byť aj pri modlitbách. Dá sa ukazovať prejav náklonnosti, nesúhlas
    s niekým druhým, pekná rétorika... Z toho všetkého môže mať človek
    nepriamo úžitok, keď tak získa priateľa, povýši sa, alebo vyjadrí
    verejne svoje presvedčenie a prežije tak isté zadosťučinenie...
    Kristus pripomína, že sa Jeho deti nemajú modliť ako takýto
    pokrytci. Modlitba je dialóg s Bohom, ktorý sa nesmie zneužívať na
    čokoľvek iné. 

               1. Timoteovi 2,1-4.

     1 Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby,
      prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí,
     2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby
      sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a
      počestnosti.
     3 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
     4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k
      poznaniu pravdy.

     7.
     Veriaci človek sa možno veľmi často modlieva k svojmu Bohu.
    Napriek tomu ostávajú jeho modlitby bez odozvy. Keď  potom
    zrekapituluje svoj modlitebný život, uvidí, že sú to len žalospevy
    nad sebou, svoje problémy, svoje radosti, iní ľudia v jeho
    modlitbách buď vôbec nemajú, alebo majú len málo miesta. Na
    modlitbách sa niekedy príšerne prejaví ľudský egoizmus. Modlitby
    za seba je potrebné vyvažovať aj modlitbami za druhých. 

             1. Korinťanom 14,9-11.15-17.

     9 Tak aj vy, keď ste jazykom nevydali srozumiteľného slova,
      jako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Lebo budete hovoriť do
      povetria.
    10 Tak mnoho je, keby prišlo na to, rôznych zvukov na svete, a
      nič nie je bez zvuku;
    11 keby som tedy neznal moci čiže smyslu hlasu, budem tomu, kto
      hovorí, barbarom, a ten, kto hovorí, bude u mňa barbarom.

    15 Čo tedy robiť? Budem sa modliť duchom, ale sa budem modliť
      aj mysľou; budem spievať chvály duchom, ale budem spievať
      chvály aj mysľou.
    16 Pretože keby si dobrorečil duchom, ako potom ten, kto
      zaujíma miesto prostého človeka, povie na tvoje ďakovanie
      ameň, keď nevie, čo hovoríš?
                                     14    17 Lebo ty síce dobre ďakuješ, ale druhý sa nevzdeláva.

     8.
     Keď sa Božie deti modlia nahlas pri spoločných modlitbách, môžu
    mať hoc aj tie najúprimnejšie pohnútky, keď zabudnú na svoje
    okolie a nezrozumiteľne artikulujú, alebo nemožno rozumieť pre
    plač ich slovám, správajú sa nepekne voči tým, ktorí chcú s nimi
    tiež cítiť a prosiť. Pavel označil takéto správanie za barbarstvo.
    Pán Ježiš nás vedie k tomu, aby sme mysleli aj na svojich bratov
    a sestry, keď vyslovujeme slová modlitieb. Ak to nedokážeme pre
    akúkoľvek príčinu, modlime sa radšej potichu a v mysli sa
    pridávajme k modlitbám iných. Modliť sa jazykom, ktorému druhý
    nerozumejú je prejav nezáujmu o svoje okolie. Keď sa teda niekto
    modlí jazykom cudzím, alebo anjelským, nech si nájde tlmočníka,
    aby aj jeho spolubratia mohli povedať amen. 

                Efežanom 4,1-6.

     1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne
      povolania, ktorým ste povolaní,
     2 s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa
      navzájom v láske,
     3 usilujúci sa zachovávať jednotu Ducha v sväzku pokoja.
     4 Jedno telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji
      svojho povolania.
     5 Jeden Pán, jedna viera, jeden krst,
     6 jeden Bôh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze
      všetkých a vo všetkých vás.

     9.
     Spoločné modlitby sú veľkým darom od Stvoriteľa. Pri nich sa
    môžu Jeho deti zjednotiť a spoločne sa modliť za mnohé veci. Keď
    si pri takýchto modlitbách "hudie" každý svoje, predkladá svoje
    problémy, chová sa ako egoista a zneucťuje túto formu Bohoslužby.
    Pán Ježiš vyzýva svoje deti k jednote a vedie ich k záujmu pridať
    svoju modlitbu k ďalším za spoločnú vec. Stretnutie kresťanov
    k spoločným modlitbám, kde každý povie svoj problém, a potom sa
    rozídu, vyjadruje silnú sekularizáciu cirkvi a prejav pohanstva.
    Pri spoločných modlitbách môže každý vyjadriť to, čo mu najviac
    leží na srdci. Zároveň sa ale patrí pridať svoje prosby aj za
    druhých a prosiť za niečo, čo pred chvíľou spomínal brat, alebo
    sestra. Pán Ježiš volá k jednote a záujmu o spolusúrodencov viery.


                Rimanom 15,30-33.

    30 Ale vás prosím, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre
      lásku Ducha, žeby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách
      za mňa u Boha,
    31 aby som bol vytrhnutý od neposlušných neveriacich v Judsku,
      a aby moja služba, konaná Jeruzalemu, bola príjemná
      svätým,
    32 aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božiu a odpočinul
      si spolu s vami.
    33 A Bôh pokoja nech je so všetkými vami. Ameň.

     10.
     Pán Ježiš nám daroval spoločenstvo svojich detí. V tomto
                                     15    spoločenstve môžeme prijímať prácu spolubratov a sestier, keď nám
    slúžia Slovom, piesňou, diakoniou, správou... Božie Slovo vyzýva,
    aby sme nielen prijímali službu, ale sa do nej aj zapojili.
    Modlitebný zápas o slúžiacich súrodencov viery je jednou s foriem
    spolupráce a navyše je zaujímavé uvedomiť si, že cirkevný zbor
    takéto modlitby veľmi potrebuje, sú dokonca nutné. Ak chodíme do
    cirkvi len brať, je otázne, či sme vôbec Božie spasené deti! 


           Zhrnutie a tretie praktické riešenie


     1.
     Odovzdaj svojmu Bohu všetky záujmy, čas, predstavy, ... a daj
    sa Mu skutočne viesť!

    2.
     Choď najprv a zmier sa so svojim blížnym, inak nemôžeš
    predstúpiť pred Hospodina!

    3.
     Buď na modlitbách trpezlivý, nepochybuj a nehľadaj iné riešenia
    svojho problému!

    4.
     Modlitby prinášajú kríž, neodmietaj ho!

    5.
     Boh vie, čo mu chceš povedať, ale ty nevieš, čo ti chce povedať
    Boh. Hovor preto nemnoho a čítaj pri modlitbách Bibliu!

    6.
     Pri modlení nemaj postranné úmysly niečo svojim prejavom
    dosiahnuť a nebuď pokrytcom!

    7.
     Nemodli sa len za seba, lebo je to bezohľadné voči tvojim
    blížnym!

    8.
     Keď sa modlíš nahlas pri spoločných modlitbách, nechovaj sa ako
    barbar a zreteľne artikuluj, aby ti mohli rozumieť aj tvoji bratia
    a sestry, ktorých ti dal Pán! Ak to nedokážeš, modli sa len
    v mysli!

    9.
     Pri spoločných modlitbách sa zjednoť s bratmi a sestrami
    a predkladaj aj ich problémy nahlas tak, ako ten svoj! Je to
    prejav záujmu a lásky.

    10.
     Modli sa za slúžiacich bratov a sestry v spoločenstve! Veľmi to
    potrebujú oni aj ty!


    III
     Pravidelne sa modlievaj v súlade s Božím Slovom! V tom je tvoja
    sila!                                     16             Duchovné dary a rešpektovanie
                  diel 3.         Rôznosť obdarovaní, schopnosť a neschopnosť


               1. Korintským 12,1-11.

    aaa 

     "O duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli." -
    Týmito slovami začína Pavel časť svojej epištoly, kde poukazuje na
    charizma kresťana. Niektoré kresťanské učenia vyzdvihujú akési
    obdarovanie a tvrdia, že ho musí mať každé Božie dieťa. Iné zase
    úplne odmietajú charizmatické dary a snažia sa obhájiť, že do
    akejkoľvek duchovnej práce môže byť zapojený ktorýkoľvek kresťan
    zo spoločenstva. Apoštol jasne poukazuje, že duchovné dary tu sú,
    nemožno ich nevidieť, alebo odmietať. Na druhej strane ich kladie
    ako rôzne požehnania rovnocenných ľudí, ktoré dohromady tvoria
    celok pod jednotným vedením Božieho Ducha.
     Častým nedostatkom pri budovaní spoločenstva,  zboru,  je
    tendencia, ktorá nerešpektuje obdarovania. Takáto tendencia môže
    mať viac prejavov, z ktorých spomenieme štyri:
     A)
     Veriaci ľudia nepoznajú svoj dar a nepoznajú prípadne ani
    obdarovania svojich spoluveriacich.
     B)
     Keď v spoločenstve niet obdarovaného človeka pre niektorú
    potrebnú prácu, táto práca sa hneď niekomu zverí bez toho, aby to
    tento človek prežil ako povolanie a podnet k modlitbám o nové
    charizma.
     C)
     V spoločenstve sa ľudia modlia za nových pracovníkov. Keď potom
    niekto vynikne v istom obdarovaní, v ktorom mu Pán žehná, vzniká
    tendencia dávať ho do pozadia a upozorňovať na druhých, aby aj oni
    mali podobný "úspech". Je to odnímaním požehnania a bránenie
    Svätému Duchu skutočne niekoho poslať.
     D)
     V spoločenstve jednoznačne existujú obdarovaní ľudia, ale
    nechcú pre rôzne pohnútky rozhojňovať svoje charizma a zahadzujú
    tak Božiu milosť pre seba aj ostatných.
     Z hľadiska psychológie sa výkon človeka rovná motivácia krát
    schopnosť. Pre Božie deti platí rozšírené poznanie o Božie Slovo:
    Výkon veriaceho človeka je daný motiváciou krát charizma, krát
    požehnanie od Božieho Ducha. Tým je vyjadrené vedenie Pánom
    Ježišom, obdarovanie a povolanie, tiež ale aj záujem ísť a chcieť
    pracovať. Keď v zbore existujú nedostatky A-D, možno je síce
    záujem pracovať, ale stráca sa charizma aj požehnanie a vzniká
    obyčajný chaos, ktorý sa môže končiť až rozpadávaním spoločenstva.                                     17           Povolanie a štvrté praktické riešenie


                Rimanom 10,13-17.

    aaa 

     Povolanie veriaceho človeka do práce súvisí s  duchovným
    obdarovaním. Nemôže niekto napr. kázať, keď nebol poslaný. Na
    niekom sa dlhšie môže prejavovať Božia moc v zmysle obdarovania,
    ale až neskôr, keď ho Pán vychová, prežije tento človek povolanie
    do služby. Iný môže byť povolaný do Božej školy, v ktorej sa
    vyhraní, nájde svoje charizma a začne sa venovať duchovnej práci.
    V treťom prípade môže už vychovaný pracovník prežiť povolanie do
    práce inde, alebo iným spôsobom, pričom doterajšiu činnosť odovzdá
    do správy niekomu inému. V zásade, každý z týchto prípadov
    vyžaduje skôr či neskôr uvedomenie si svojho obdarovania a jeho
    prijatie s ďakovaním.
     IV
     Snaž sa rozpoznať svoje charizma, modli sa za to a dopytuj sa
    svojich bratov a sestier. Všímaj si obdarovania druhých a hovor
    s nimi o tom! 


               Ďalšie dary a kvalita


              1. Korintským 12,28-31.
                Rimanom 12,3-8.

    aaa 

     Apoštol Pavel opäť zdôrazňuje, že majú veriaci ľudia myslieť
    rozumne, uvedomovať si obdarovania a slúžiť nimi podľa viery,
    ktorú im udelil Pán. Nadto, nabáda, aby každý, kto slúži, zároveň
    hľadal lepšie realizácie, nápady, aby jednoducho rástol vo svojom
    povolaní a snažil sa nielen o kvantitu, o množstvo obdarovaní, ale
    aj o kvalitu svojej práce. Zbytočne niekto prosí o ďalší dar
    milosti, keď zlyháva v tých, ktoré má! Nemožno  zanedbávať
    povolanie a zároveň žiadať o ďalšie!
     Cestou k ďalším duchovným darom je cesta lásky. Láska pôsobí
    záujem o okolie a nachádza nenaplnené potreby spoločenstva. Lásku
    mrzí, keď vidí tento nedostatok a je to opäť láska, keď chce
    priložiť veriaci človek ruku k dielu a pomôcť budovať. Celá 13.
    kapitola 1. Epištoly do Korintu popisuje lásku, úprimnú pohnútku
    k tomu, aby človek dostal ďalší dar. Dary, ktoré vzdelávajú len
    samých obdarovaných kresťanov rozdáva Pán Ježiš sám, podľa svojej
    Lásky a poznania, čo komu treba. Je mnoho obdarovaní, o ktoré sa
    môžeme snažiť s úprimnou pohnútkou a ktoré nie sú obsiahnuté
    v predčítaných odsekoch Biblie. Svedčí o tom koniec 12. kapitoly
    1. Epištoly do Korintu. Pán Ježiš určite chce, aby Jeho deti
    videli núdznych a neboli ľahostajní k potrebám iných. 


                                     18             Priority a nutný dar milosti


               1. Korintským 14,1-5.

    aaa 

     "Stíhajte lásku a snažte sa o duchovné dary, ale viacej, aby
    ste prorokovali..." Božie deti sú si rovnocenné aj napriek tomu,
    že majú rôzne obdarovania. Keď ale majú začať spolupracovať, je
    nutné uvedomiť si prioritu darov, ich funkciu a dokonca aj jeden
    výnimočne potrebný,  nutný.  Kresťanské  spoločenstvo  nemôže
    existovať bez výkladu Božieho Slova. Už sme o tom čítali v 10.
    kapitole Epištoly Rimanom a poukázanie na priority nám tento fakt
    len zdôrazňuje. Nemožno spievať, pomáhať si, ..., a pritom
    nevykladať Bibliu. Preto je nutné najprv zvestovať, kázať, či
    prorokovať, učiť.... Pri budovaní spoločenstva sa musia v prvom
    rade pokryť tieto potreby.
     Pavel vidí váhu priorít v tom, ako ktorý dar slúži ostatným.
    Jazyky bez výkladu preto kladie na posledné miesta. 


          Rešpektovanie a piate praktické riešenie


                  Ján 13,20.

    aaa 

     Pán Ježiš posiela svoje obdarované deti slúžiť. V niektorých
    spoločenstvách sa nerešpektuje ich obdarovanie aj napriek tomu, že
    sa u nich neprejavuje ani pýcha, ani žiadny druhý hriech. Všetci
    chcú robiť všetko, a to sa rozhodne nedá. Úprimný kresťan sa
    raduje, keď sa v spoločenstve vyskytne obdarovaný jedinec, posiela
    ho slúžiť vo veci jeho obdarovania a teší sa jeho úspechu. Druhí
    bratia majú úspech v iných veciach. Dokážeme posielať ľudí za
    obdarovanými súrodencami v Pánovi? Dokážeme odstúpiť stranou, aby
    mohol poslúžiť obdarovanejší? Hľadáme svoju slávu, alebo naozaj
    chceme budovať spoločenstvo?
     V
     Rešpektuj obdarovanie spoluveriacich, pomáhaj im a nezabudni na
    priority obdarovaní!                                     19
                                     20               Spolupráca a podpora
                  diel 4.              Kontrast samotára a tímu


               5. Mojžišova 1,9-18.

    aaa 

     Práca jednotlivca a skupiny je veľmi odlišná. Od jednotlivca sa
    žiada pilnosť, schopnosť, motivácia, duchovná čistota a dielo môže
    rásť. V skupine je navyše nutná spolupráca. Tím nemôže vytvoriť
    hodnotu, kým jednotlivci v ňom nezačnú vytvárať vzťahy, pomáhať
    si, rešpektovať dohody, uznávať autority a zodpovednosť druhých...
    Ak začneme rozprávať o pracovnom tíme, hovoríme o disciplinovanej
    skupine ľudí, ktorí prijali isté zásady a dohody, aby mohli
    spoločne vytvoriť a dosiahnuť spoločný cieľ. V prípade Božích detí
    ide o biblické zásady, biblické dohody a  biblické  ciele.
    Z predčítaného odseku Božieho Slova vyplýva, že pri správe
    a vedení väčšej skupiny ľudí, je spolupráca nutná! Keď začneme
    hovoriť o správe cirkevného zboru, nutne musíme rozoberať a riešiť
    zložité otázky podriaďovania sa, zodpovednosti, rozdelenia úloh...
    Keď by v niektorom spoločenstve pracovala hoc  aj  väčšina
    kresťanov, ale nebol by  záujem  o  spoluprácu,  dielo  by
    stroskotávalo už pri svojom zrode! Takéto spoločenstvo by bolo
    príkladom "úprimného chaosu". Človek, ktorý nie je  ochotný
    spolupracovať v biblickom ponímaní, stáva sa neschopným pracovať
    v cirkvi a vytvárať hodnoty! Jeho pôsobenie v zásade narobí viac
    škôd než prospechu. V ďalšej úvahe poukážeme na biblické kritériá
    spolupráce. 


              Príklad a protivná strana


                 Títovi 2,7-10.

    aaa 

     Pri každej práci a v každom spoločenstve ľudí postupne začína
    vznikať skupina ľudí, ktorí sledujú, ako pod lupou, prácu, na
    ktorej sa podieľajú niektorí bratia a sestry. Hľadajú sa chyby, je
    snaha nafukovať minimálne nedostatky a omyly... Takáto skupina
    veriacich ľudí bola označená v predčítanom texte ako protivná
    strana. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to zle, keď vznikne
    skupina oponentov. Oveľa väčším zlom je ale situácia, keď oponenti
    nevzniknú a pracovníci na Božom diele podľahnú povrchnosti,
    omylnosti, zbrklosti,..., pretože chýba spätná kontrola kvality
    ich práce. Protivná skupina sa stáva skutočným požehnaním pre
    tých, ktorí sa snažia naozaj držať Písma a spolupracovať podľa
    biblických zásad. Prvou, z týchto zásad, je príkladný prístup
    k spoločnej práci. Nemôže niekto vyučovať o pastorácii a zároveň
    byť zlým pastorom, nikto nemôže nabádať k evanjelizáciam a pritom
    sám v tejto oblasti nebyť aktívny... Príklad dobrých skutkov
    a zdravého výkladu Božieho Slova potom začne vytvárať osobnosť,
                                     21    ktorá určuje smer, podnecuje k činnosti a hlavne nedáva príčiny
    k opodstatnenému pohoršeniu. Dokonca aj ľudia z protivnej strany
    musia pripustiť, že  takýto  pracovník  je  požehnaním  pre
    spoločenstvo. Osobný príklad je nutný pri spolupráci. Keď začne
    chýbať, dielo sa rozpadáva naleptávané  neosobným  prístupom
    pracovníkov, pokrytectvom a opodstatnenou kritikou. 


        Prikázanie, svedomie a šieste praktické riešenie


               1. Timoteovi 1,18-20.

    aaa 

     Apoštol Pavel mal niekoľko svojich duchovných synov, ktorých
    vychovával a vzdelával k tomu,  aby  boli  schopní  nielen
    spolupracovať, ale dokonca viesť spoluprácu skupín Božích detí.
    Jedným z týchto jeho synov bol Timoteus, ktorému dáva akési svoje
    prikázanie, aby mal vieru a dobré svedomie. Spolupráca je často
    náročná tým, že je Boží pracovník dezorientovaný  množstvom
    názorov. Mať vieru a dobré svedomie je stav, keď je človek uistený
    v srdci, že koná podľa zjavenia z Božieho Slova a svedomie ho
    neobviňuje, že sa zachoval nejakým spôsobom nečestne. Takýto stav
    sa dá nadobudnúť dvoma spôsobmi. Buď sa človek naučí perfektne
    klamať a presvedčí o správnosti svojho konania aj samého seba,
    alebo sa prispôsobí Božiemu Slovu a zachová sa podľa doporučení,
    ktoré v ňom vyčíta. Pavlove prikázanie o dobrom svedomí nie je
    podnet k sebaklamu, ale výzva k prijatiu nových Božích zjavení. Je
    to výzva k, možno nepríjemným, skutkom viery.
     VI
     Získaj pre seba od Pána Ježiša čisté  svedomie,  hľadaj
    ubezpečenie na modlitbách a pri rozhovoroch s bratmi, že to, čo
    robíš je správne! Buď príkladom! 


          Starší, mladší a siedme praktické riešenie


               1. Timoteovi 5,1-3.

    aaa 

     V Biblii nachádzame napomenutia, ktoré sa týkajú vzťahu mladšej
    a staršej generácie. Apoštol napomína mladších pracovníkov, aby
    mali a prejavovali voči starším väčšiu úctu, než voči svojim
    rovesníkom. Neznamená to súhlasiť zo všetkým, čo starší povedia,
    nikdy ich nenapomenúť a prípadné napomenutie pokladať za drzosť!
    Pavel povzbudzuje Timotea, aby aj starších mal slobodu napomenúť,
    ale nie hocijako. Má ísť o napomenutie s úctou, ako voči vlastnému
    otcovi. Nedostatok v tejto oblasti štiepi spoločenstvo na mládež
    a starších s výhovorkou na generačný problém. Na druhej strane sa
    od starších žiada nepohoršovať mladých odmietaním ich napomenutí.
     VII
     Cti si starších bratov a sestry, ako by ti boli rodičmi,
    povzbudzuj a napomínaj ich s týmto vedomím! 


                                     22          Uznania, žaloby, náklonnosti, neuváženosti
       Ôsme, deviate, desiate a jedenáste praktické riešenie


               1. Timoteovi 5,17-22.

    aaa 

     Štyri ďalšie  upozornenia  poukazujú  na  nové  praktické
    ponaučenia.
     1.
     Božie Slovo nabáda, aby si veriaci ľudia uctili pracujúcich
    v cirkvi. Opäť tu nejde o formalitu! Za úprimným pracovníkom
    ostáva ovocie Božieho Ducha. Vážiť si pracovníkov neznamená mlčať,
    nech robia čokoľvek. Ľudia sú omylní a potrebujú povzbudzovania aj
    napomenutia. Ale spoločenstvo, v ktorom sa cítime dobre, vzniklo
    len preto, že Pán Ježiš vzbudil pracovníkov, o ktorých možno nikto
    nevie, ktorí ale pritom duchovne naozaj pracujú a svojim spôsobom
    vedú duchovný život. Týmto úcta, vďaka právom  patrí.  Pri
    spolupráci a riešení problémov je nutné mať na pamäti, že aj
    oponenti pracujú a úprimne nesú bremeno starosti a zodpovednosti.
     2.
     V praxi sa Božie dieťa často stretne s niekým, kto príde
    a obviňuje druhých z niečoho zlého. Ak je takéto obvinenie
    nasmerované proti staršiemu bratovi, alebo sestre, môže byť
    prijaté len vtedy, keď aj viacerí svedkovia potvrdia  jeho
    pravdivosť. Inak by malo byť v zásade odmietnuté. Je tým vyjadrená
    úcta a možnosť omylu, keď mladý človek nesprávne vidí život
    a jednanie staršieho brata. Mladosť niekedy nerozumie starobe,
    pretože ešte neprežila skúsenosti, potrebné pre správne poznanie
    a rozsudzovanie.
     3.
     Mimopracovné úprimné vzťahy sú na jednej strane veľmi pekné, na
    druhej môžu rozbíjať Božie dielo, keď sa vnášajú nezdravo do
    pracovných vzťahov. Žiadne rozhodnutie pre evanjelizáciu, formu
    spolupráce, rozhodnutie pre blízkych spolupracovníkov,..., nesmie
    byť vedené náklonnosťou priateľstva, rodinných vzťahov... Pracovné
    vzťahy vyžadujú výber podľa Božích merítok  čistoty  srdca,
    obdarovania, povolania...
     4.
     Pre všetkých veriacich, tak ako aj pre Pavla, je prirodzené
    vychovávať nových pracovníkov a viesť ich do konkrétnej služby pre
    Pána Ježiša. Povolanie niekoho do duchovnej práce by sa nikdy
    nemalo urobiť rýchlo a neuvážene. Boží učeník sa musí najprv
    osvedčiť, získať si dôveru a prežiť povolanie, až potom môže byť
    pripustený k práci. "Rúk na nikoho rýchle nevskladaj!"
     VIII
     Váž si v úprimnosti svojich spolupracovníkov, aj keď sa
    odlišujete v názoroch a presvedčeniach!
     IX
     Žalobu na staršieho brata, alebo sestru príjmy len vtedy, keď
    stojí na tvrdeniach viacerých svedkov!
     X
     Nikdy neuprednostňuj svojich priateľov, blízkych z rodiny pred
    Božími obdarovanými učeníkmi, povolanými pre tú-ktorú službu!
    Nikdy nekonaj pracovné rozhodnutia na základe mimopracovných
    vzťahov!
     XI
                                     23     Neodovzdávaj prácu, alebo vedenie prirýchlo neosvedčeným bratom
    a sestrám! 


               Pracovné vzťahy sveta


               1. Timoteovi 6,1-5.

    aaa 

     Pracovné vzťahy existujú aj vo svete. Keď sa svetsky nadriadený
    a podriadený ľudia stretnú v cirkvi ako bratia a sestry, môže
    vzniknúť nedorozumenie, ktoré  tiež  pripomenul  aj  apoštol
    Timoteovi. Svetsky podriadený brat v pracovnom vzťahu môže začať
    zneužívať vieru svojho nadriadeného a nerešpektovať ho ako svojho
    nadriadeného. Môže sa stať nespoľahlivým v očakávaní, že jeho
    nadriadený je spoluveriaci brat, ktorý mu odpustí, alebo neuplatní
    inak prirodzené pracovné sankcie. Keď potom majú títo ľudia navyše
    spolupracovať v cirkvi, dochádza k vyostreniu konfliktu medzi
    svetsky pracovnými vzťahmi a bratstvom, čo sa v spolupráci
    v cirkvi prejaví ako vzájomné podceňovanie, neprijímanie... Pavel
    prikazuje  tým  viac  rešpektovať  svetsky  pracovné  vzťahy
    nadriadenosti a podriadenosti, čím viac sa človek cíti úprimným
    kresťanom. Úprimné Božie deti sú svetsky spoľahliví podriadení
    a spravodlivo prísni nadriadení. Ich práca je potom príkladom pre
    ich svetského zamestnávateľa a navyše nevzniká konflikt, ktorý by
    rozbíjal dielo na Božej vinici.

                                     24               Organizačná stránka
                  diel 5.             Chaos prostopaše a disciplína


                Efežanom 5,15-21.

    aaa 

     Niektorí ľudia pri svojej práci majú sklon k nesystematičnosti.
    Pri práci chaoticky robia jedno, potom druhé, až nakoniec možno
    dokončia začatú prácu podľa svojich predstáv. Už pre jedného
    človeka, keď ide o väčšie dielo, je systematičnosť nutná. Keď
    navyše pracuje niekoľko ľudí, môže nesystematický prístup spôsobiť
    nedorozumenia, mrhanie časom aj silou, paralelnú prácu niekoľkých
    ľudí na jednej veci, pričom iná ostáva neurobená... Častým
    výsledkom takejto spolupráce je buď neúspech, alebo nekvalita.
    Zorganizovať prácu znamená vytvoriť akúsi predstavu čo je potrebné
    urobiť najskôr, kto má robiť to, či ono. Celé dielo sa tak rozdelí
    na menšie časti. Niekto teda musí vyriešiť a vyjadriť dekompozíciu
    problému, rozdelenie, potom práca začne na menších čiastkach tak,
    aby spolu vytvorili celok.
     Zorganizovať prácu nemôžu všetci naraz. Vyžaduje to jedného
    pracovníka, ktorý má istý nadhľad, navrhne si v mysli dekompozíciu
    a podá ju ostatným ako návrh. Práca sa môže začať po prípadných
    úpravách, ktoré sa zdajú byť na podklade dialógu s druhými nutné.
    V tomto momente sa končí teoretická časť organizovania a začína
    praktická. Organizátor, teda zodpovedný človek za prácu, by mal
    v prípade nutnosti do nej zasahovať svojim usmerňovaním, mal by
    chrániť spoločné dielo od rozkladných tendencií...
     Apoštol Pavel nabáda k rozumnosti a upozorňuje, aby sa Božie
    deti neopíjali vínom prostopaše. Naopak, nabáda k podriaďovaniu sa
    jedných voči druhým, aby mohla vzniknúť organizovaná spolupráca,
    ktorá vyprodukuje oveľa viac pre Pána Ježiša než nikým nevedený
    chaos. 


           Kvas reptania dôsledkom dezorganizácie


                 Skutky 6,1-4.

    aaa 

     Reptanie je vyjadrená nespokojnosť. Keď sa s nespokojnosťou
    potom nič  nerobí,  vyjadruje  to  nezáujem  o  reptajúcich
    spoluveriacich. Takýto konflikt môže  byť  zárodkom  hriechu
    a rozpadu spoločenstva. V Skutkoch apoštolských vzniklo reptanie
    v čase, keď pribúdalo učeníkov, a teda vznikali stále väčšie
    a väčšie požiadavky na organizátorov ich stretnutí. Dvanásti
    učeníci Pána Ježiša nakoniec usúdili, že  nie  sú  schopní
    zabezpečovať duchovnú stravu, zotrvávať na modlitbách a zároveň aj
    dbať na to, aby nevznikali nedorozumenia a spoločná práca išla
    hladko ďalej. Vyjadrili potrebu nových povolaných a oddelených
    pracovníkov, ktorí budú mať na starosti, v tomto  prípade,
                                     25    obsluhovanie stolov. Je zaujímavé, že aj túto, na prvý pohľad
    nenáročnú prácu, mali robiť mužovia dobrej povesti, plní Svätého
    Ducha. Učeníci automaticky tak prijali nielen spoluprácu, ale
    navyše organizovanú spoluprácu, kde mal každý svoje miesto. Po
    spoločnej dohode a schválení mohlo spoločenstvo fungovať ďalej.
     Niekedy nestačia doterajšie pracovné štruktúry, aby zabezpečili
    organizačnú potrebu rastúceho spoločenstva. Boží Duch potom vedie
    zodpovedných bratov a sestry k prizývaniu ďalších pracovníkov pre
    niektoré druhy prác. Keď rozprávame o pracovných štruktúrach
    v cirkevnom spoločenstve, nerozprávame  o  pohanskom  vzťahu
    podriadenosti a nadriadenosti, kde podriadený za každých okolností
    musí poslúchnuť svojho nadriadeného. Rozprávame len o vzájomnom
    podvoľovaní sa, s tendenciou vysvetliť zmysel práce všetkým, aby
    mohli rozumieť o čo ide a až potom s radosťou priložiť svoj diel.
    Pán Ježiš nás upozorňuje, že sme rovnocenní bratia a sestry. Táto
    rovnocennosť ostáva aj pri pracovných vzťahoch, preto je nutné
    zdieľanie, dialógy, aby všetci mohli spoločne premýšľať nad
    prácou, ktorú konajú. Po spoločnej dohode potom má ale nasledovať
    prijímanie pracovníka, alebo  pracovníkov,  ktorí  organizujú
    a podvoliť sa ich vedeniu. Keby musel organizátor vysvetľovať vždy
    všetkým všetko, pravdepodobne by nepracoval, len vysvetľoval.
    Vzniká tak pri väčších spoločenstvách potreba úzkeho  kruhu
    starších, z ktorých má každý svoj okruh vedúcich pracovníkov,...,
    až nakoniec niektorí vedúci pracujú priamo, v konkrétnej oblasti
    na Božej vinici. Vysvetlenie zmyslu práce tak neostáva na jedinom
    človeku, ale rozmiestni sa medzi viacerých. Aby bol každý pracovne
    zaťažený približne rovnako, má byť štruktúra vedúcich primeraná
    veľkosti spoločenstva. Príliš veľká štruktúra znamená lenivosť pre
    vedúcich, príliš malá pre nich znamená pracovné preťaženie. Vždy
    ale musí ostávať princíp zdieľania, aby mohli byť skutočne všetci
    rovnocenní bratia a sestry. 


       Ustanovenie starších, prvý praktický organizačný krok


                 Títovi 1,5-9.

    aaa 

     Keď spoločenstvo nemá organizované vedenie, je prvou potrebou
    takéto vedenie ustanoviť. V cirkevnom zbore musia byť niektorí
    bratia a sestry zodpovední za určené oblasti prác, naplňujúcich
    potreby zboru. Ustanoviť štruktúru vedenia tak, aby bola primeraná
    veľkosti spoločenstva a aby zachytila všetky potreby, je náročný
    problém, vyžadujúci mnoho dialógov. 


             Zodpovednosť za reči druhých


                Títovi 1,10-11.

    aaa 

     Keď veriaci študujú Bibliu, alebo rozoberajú potreby zboru, či
    mesta v ktorom žijú,..., môžu sa medzi nich dostať ľudia, ktorí
    svojimi rečami rozvracajú duchovnú prácu, zvádzajú na zlé... Keď
                                     26    tak niekto začne robiť, možno si ostatní pomyslia, že nerobí
    dobre, ale pritom nič nepovedia. Nechajú tak diablovi príležitosť
    rozkladať Kráľovstvo nebeské. Ak je niekto vedúcim skupinky, alebo
    ak skupina nemá vedúceho, a pritom má niekto primeraný duchovný
    nadhľad, aby videl, že niekto vedie negatívne reči, má tiež takýto
    človek zodpovednosť, aby viedol dialóg tak, aby sa odhalila
    nesprávnosť a Božie Slovo poukázalo na správne jednanie. V každom
    dialógu máme teda konkrétnu a praktickú zodpovednosť, aby sa
    nešírili rozkladné reči. Božie dieťa nesmie mlčať, keď niekto
    rozpráva o bezbožnosti tak, že ju posväcuje. Keď niekto organizuje
    prácu, táto povinnosť viesť dialóg priamo  spadá  do  jeho
    kompetencie, a preto je za ňu aj zodpovedný. Výrok, "veď ja som
    nič nehovoril", nemôže obstáť, keď ide o vedúceho  skupiny
    veriacich ľudí. 


        Bláznivé rozpravy a dvanáste praktické riešenie
         Kto zodpovedá za sektárstvo v spoločenstve?


                 Títovi 3,8-13.

    aaa 

     Organizácia dialógu, teda aj šírenia informácie je nutnou
    súčasťou akejkoľvek organizačnej práce. V prvom rade tu by sa mal
    prejaviť princíp zdieľania. Vždy, keď pracovník niekoho preruší
    v reči, alebo uvedie inú tému, ..., musí vedieť biblicky zdôvodniť
    prečo. Každý veriaci brat, alebo sestra môžu mať slobodu opýtať sa
    vedúceho, prečo vedie dialóg týmto smerom a vedúci na druhej
    strane by mal byť ochotný zmeniť svoj postoj, keď ho ostatní
    presvedčia o nesprávnosti jeho vedenia. Šírenie informácie je
    veľmi podstatnou zložkou budovania spoločenstva.
     Sektárstvo, teda oddeľovanie sa od spoluveriacich, je veľkým
    nebezpečenstvom pre Boží ľud. Človek, namiesto toho, aby sa
    pripojil k práci a spolu budoval niečo pekné, radšej sa oddelí od
    spoločenstva, ktoré ešte nie je dostatočne vybudované a ide do
    iného, kde už pracovali druhí. Živá viera nesmie len brať, pre
    živú vieru je prirodzené aj dávať. Sektárstvo môže človeku úplne
    zobrať duchovný život. Preto, ak niekto šíri takéto reči a nedá sa
    napomenúť, nemalo by byť zvyšné spoločenstvo vydané  tomuto
    jedovatému učeniu. Organizovať dialóg je niekedy veľmi nepríjemná
    práca, keď Boží Duch vedie pracovníka, aby najprv vysvetlil, ale
    ak sa inak nedá, prípadne aj odbil nenapomenuteľného človeka.
    Skutočná láska netrpí len emóciami a neživí hriech. Snaží sa
    udržať čistotu, aby v nej našli mnohí život a spasenie.
     XII
     Prijmi zodpovednosť za vedenie dialógov a prenechaj ju druhým,
    obdarovanejším bratom, ak sú v tej chvíli rozhovoru účastní! 


             Čo s financiami a majetkom?
             Trináste praktické riešenie


                Rimanom 15,25-26.

    aaa 
                                     27
     Organizácia zahrňuje aj telesné potreby. Spoločenstvo nemôže
    existovať bez správy a udržiavania majetku, napr. budovy, kde sa
    veriaci schádzajú. Niekto musí mať na starosti aj financie, aby sa
    zozbierali, čestne prepočítali a rozdelili tak, aby boli na
    duchovný aj telesný úžitok a aby prípadne pomohli aj núdznym mimo
    spoločenstva. Vedúci, ktorí majú na starosti takúto správu,
    podieľajú sa svojim dielom tak isto na duchovnom živote cirkevného
    zboru.
     XIII
     Nezanedbávaj a nevyhýbaj sa možno nepríjemným organizačným
    povinnostiam. Nedostatok v tejto oblasti môže pokaziť mnoho
    dobrého!
                                     28               Diagnózy a indikácie
                  diel 6.                AIDS - vírus HIV


               1. Korintským 5,6-7.
              1. Tesalonickým 5,11-14.

    aaa 

     Cirkev Pána Ježiša Krista je v Biblii pripodobňovaná k telu.
    Tento obraz by mal vyjadrovať nielen rôzne funkcie veriacich ľudí,
    ktoré dohromady tvoria celok, ale aj skutočnosť, že ak niektorý z
    "orgánov" správne nefunguje, trpí celé "telo". Duchovné ochorenie
    je stav, pri ktorom začnú zlyhávať niektoré funkcie Cirkvi
    a zároveň toto spoločenstvo vnútorne trpí, čo spôsobuje jeho
    pomalý, alebo rýchly rozpad. Cirkevné inštitúcie nemôžu nahradiť
    skutočnú Cirkev Pánovu a v dôsledku duchovnej choroby môže naozaj
    prežiť len inštitúcia, pričom duchovný život úplne zanikne. Božie
    Slovo preto vážne vyzýva, aby spoločenstvo reagovalo na duchovnú
    nákazu, odstraňovalo hriech a nestrácalo imunitu. Strata imunity -
    AIDS je spôsobená v telesnom prípade smilstvom a cudzoložstvom.
    V duchovnej oblasti sa veriaci ľudia prestanú brániť hriechu, keď
    začnú cudzoložiť  s  inými  bohmi  tohto  sveta.  Duchovným
    cudzoložstvom je napr. prijímanie priateľov aj s ich hriechom
    a odovzdávanie správy Cirkvi do ich rúk bez ohľadu na to, či
    svojim hriešnym prístupom niečo pokazia, alebo nie. Priateľstvo
    niekedy znamená vplyv, priživovanie sa na druhom človeku na úkor
    čistoty viery. Cudzoložstvom môže byť tiež nechuť prichádzať
    s druhými ľuďmi do konfliktu. - Veriaci človek niekedy ani pre
    Ježiša Krista nedokáže prijať túto nepríjemnú povinnosť a chrániť
    tak spoločenstvo pred vplyvom diabla. Keď kresťan navštevuje
    Cirkev, a pritom nemá záujem zahadzovať každým dňom starého
    hriešneho človeka, cudzoloží! Duchovné cudzoložstvo potom poskytne
    živnú pôdu duchovnému víru HIV a spoločenstvo môže zahynúť na
    obyčajnú "chrípku"! Strata imunity je aj v duchovnom prípade veľmi
    nákazlivá, je vážnou hrozbou duchovného života.
     Málo kvasu nakvasuje celé cesto! Apoštol Pavel varuje pred
    stavom, keď sa Cirkev prestane brániť nemoci a ponecháva kvas
    v sebe bez očisťovania. Vzdelávanie v Božom Slove, napomínania,
    povzbudzovania, zhovievavosť a ujímanie sa slabých sú prostriedky,
    ktoré zvyšujú imunitu Cirkvi. Veriaci človek ich môže s vďačnosťou
    prijať a necudzoložiť s bohom falošného pokoja a prehliadania
    nedostatkov.
     V tejto úvahe spomenieme niekoľko ochorení Cirkvi a zamyslíme
    sa, ako sa proti nim brániť. Poznať indikácie duchovných liekov
    a diagnózu spoločenstva v ktorom žijeme je pre jeho vytváranie
    nutnosťou. Aktívne budovať cirkev znamená zároveň aj byť aktívnou
    duchovnou bielou krvinkou, ktorá hneď reaguje na infekciu. Bez
    takejto aktivity isto všetka snaha stroskotá. 

                                     29                Infarkt myokardu


                Malachiáš 1,6-14.

    aaa 

     Najvážnejšou duchovnou chorobou je choroba srdca. Keď ľudské
    srdce prestane cítiť a "skamenie", v spoločenstve  prestanú
    existovať úprimné vzťahy a vytratí sa úprimnosť aj zo vzťahu
    k Stvoriteľovi. Predčítané Božie Slovo poukazuje na prejavy
    takéhoto ochorenia. Duchovne  mŕtvi  nábožní  veriaci  trpia
    pokrytectvom, pohoršujú sa na svojom okolí a poukazujú, ako iní
    úprimne neprijímajú Pána Ježiša, pritom svoje pokrytectvo a chromé
    obete nevidia. Prorokovi Malachiášovi takýto ľudia kládli otázku:
    "Čím poškvrňujeme oltár Hospodinov?" Títo pokryteckí podvodníci
    dokázali tak oklamať sami seba, že sa až prestali strachovať
    vyriecť tieto slová svojej prevrátenosti. Chromá a slepá obeť je
    ľudský prístup, keď síce človek má mnoho a má aj dobré veci, ale
    za obeť Pánovi prinesie len minimum svojho času, schopností,
    prostriedkov...
     Malachiášove proroctvo zároveň poukazuje aj na liečenie tejto
    strašnej choroby: "Nože sa pokorte!" Boha nikdy nikto neoklamal!
    Vidí celé ľudské srdce a netreba Mu vysvetľovať, čo je v ňom
    ukryté! Možno aj táto chvíľa je príležitosťou,  vyhnúť  sa
    duchovnému "infarktu" spoločenstva. 

                Malachiáš 2,1-9.

     Ak veriaci človek odmietne pokánie pre hrdosť, ktorá by ho
    ponížila pred bratmi a sestrami, Hospodin odmietne jeho požehnania
    a začne zlorečiť tomu, čo požehná pokrytecký, nábožný človek.
    Božie Slovo prináša duchovný liek, pokánie. Keď veriaci ľudia
    v spoločenstve začnú kričať: "Sme zdraví!" Niet viac pomoci. Táto
    vetva Cirkvi zahynie bez pokánia na duchovný infarkt myokardu.
    Hospodin vydá takéto spoločenstvo podľa svojho Slova v opovrhnutie
    pred svetom, čím úplne stratí svoju funkciu, poslanie aj duchovný
    život. 


               Čiastočná invalidita


                Matúš 25,14-30.

    aaa 

     Nie všetky ochorenia prinášajú smrť. Niekedy prinesú ochromenie
    a čiastočne znemožňujú funkciu tela. Keď rozprávame o duchovných
    obdarovaniach a nechuti niektorých ľudí priniesť, alebo rozpoznať
    svoj dar pre lenivosť, sebapodceňovanie alebo prílišné zaujatie
    niečím iným, rozprávame o čiastočnej "invalidite" spoločenstva.
    Cirkev naozaj niekedy vypadá ako telo bez ruky a nôh, nahluchlé
    počuť potreby okolia - mesta, v ktorom existuje. Táto duchovná
    čiastočná invalidita decimuje Cirkev a zároveň úplne hubí vieru
    lenivého brata, či sestry. Nie je hneď zjavné, kto zakopal svoju
    hrivnu. Podľa predčítaného textu sluhovia Pána Ježiša majú čas
    zarobiť ďalšie hrivny, a teda aj čas tú zakopanú vyhrabať. Keď ale
                                     30    príde Pán, lenivý sluha isto neobstojí! Práve on má na svedomí
    ochromenie Cirkvi, za ktoré sa bude vážne zodpovedať. Liekom na
    lenivosť je modlitba a aktivita, odloženie iných záujmov, ktoré
    stoja pred Kristom a zahodenie dobrých osvedčených výhovoriek. 


             Porucha reflexov a infekcia


                Galatským 5,19-26.

    aaa 

     Reflexy tela by sa dali pripodobniť v duchovnej oblasti
    k schopnosti pracovať, alebo spolupracovať. Porucha spolupráce sa
    prejavuje nepriateľstvami, zvadami, čarodejníctvom, žiarlivosťami,
    dráždeniami, sektárstvom a rôznicami. Cirkev, ktorá trpí poruchou
    nervovej súčinnosti a reflexov nie je schopná budovať Kráľovstvo
    nebeské. Je akýmsi duchovným pacientom, ktorý vyžaduje opateru,
    liečenie. Infekcia hriechu, ktorá spôsobila tento kritický stav sa
    dá liečiť len "antibiotikami"! "Odstráňte kvas s cesta...!" Hriech
    musí zahynúť, musí byť odstránený, a až potom nastúpi prirodzený
    "metabolizmus". - Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotivosť,
    krotkosť a zdržanlivosť navrátia v Božom Duchu stratenú stabilitu.
    Kresťan žije na zemi nielen v prítomnosti Božej,  ale  aj
    diabolskej! Je preto prirodzené brániť sa infekcii hriechu a dbať
    na čistotu. Žiadne priateľstvo, prijímanie osôb nesmie prikryť
    "infikovanú ranu"! 


                Mozgová porážka


                 Jób 42,1-8.

    aaa 

     Odmietanie autorít je tiež jedným z ochorení v spoločenstve.
    Reakciou potom býva akési vynucovanie poslušnosti, čo málokedy
    prináša žiadaný efekt. Božia autorita v niektorom z bratov alebo
    sestier je veľmi potrebná, nedá sa však získať násilím. Keď
    veriaci človek žije podľa učenia Biblie, stáva sa príkladom,
    radcom, a teda aj autoritou  prirodzene,  bez  vynucovania.
    Neprijímanie autorít môže byť spôsobené duchovnou infekciou,
    o ktorej sme sa už zmienili  o  odstavec  vyššie.  Vážnym
    nebezpečenstvom môže ale tiež byť, že tieto autority v skutočnosti
    nie sú! Niektorí ľudia sa síce možno snažia, aby ich druhí
    prijímali, ale je to len ich osobná aktivita bez požehnania od
    Božieho Ducha. Pán Ježiš chce budovať duchovné autority a zveriť
    im vedenie spoločenstva. Keď ale veriaci človek odmieta Jeho
    napomenutia a nechce meniť svoj život, alebo opúšťať zlé návyky
    s vedomím, že sú pred druhými ukryté, stáva sa neschopným prijať
    od Pána úlohu autority. Musí totiž čas od času trochu zmodifikovať
    výklad Božieho Slova, aby ho nehrýzlo svedomie, alebo sa radšej
    vyhnúť niektorým častiam Písma. Pre hriech modifikovaný výklad
    potom už nie je Božím Slovom a stráca svoju moc. Cirkev stráca
    takto vedenie a jej stav sa podobá na mozgovú porážku, pri ktorej
    hlavný riadiaci orgán stráca vládu nad jednotlivými údmi.
                                     31     Duchovným liekom na toto onemocnenie nachádzame v predčítanom
    texte. Jób, ktorý bol autoritou, a potom ju stratil, nachádza
    riešenie svojej zúfalej situácie. Týmto riešení je  pokánie
    s vyznaním. Keď sa veriaci človek kajá svojmu Bohu a nájde si
    spovedníka, aby mu mohol povedať o svojich pokleskoch, stane sa
    opäť schopným vykladať celé Božie Slovo bez hryzenia svedomia, že
    on sám podľa toho nežije. Vyznanie hriechov  je  skutočným
    praktickým duchovným liekom, ktorý spôsobí, že veriaci môžu
    vykladať Písmo, a pritom nerobiť zo seba niečo dokonalé. Pán Ježiš
    potrebuje autority, ale bez násilia a s požehnaním! Je to výzvou
    k úprimnosti a vyznávaniu hriechov. 


       Psychiatrické ochorenia a štrnáste praktické riešenie


                Kazateľ 10,5-7.

    aaa 

     Šalamún si všimol jedno zaujímavé zlo. Ľuďom, ktorí by mali byť
    sluhami je zverené kraľovanie, naopak potenciálne schopní králi
    musia poslúchať a nemajú  možnosť  odovzdať  svoju  múdrosť
    a charakter do služieb kraľovania.
     V Cirkvi niekedy  zveria  vedenie  spoločenstva  duchovne
    nedospelým ľuďom, alebo dokonca pokrytcom, ktorí majú mnoho
    záujmov postavených pred Pánom Ježišom. Ich nezmyselné nariadenia
    potom prinášajú roztržky, nestability a rozpad spoločenstva.
    Cirkevný zbor, ktorý trpí týmto ochorením vypadá navonok naozaj
    psychiatricky. Nezmyselné vedenie a závery udivujú, pohoršujú aj
    rozosmievajú okolitý svet nie pre úprimnosť viery, ale pre svoju
    skutočnú nezmyselnosť. Pavel pripomína svojim duchovným synom:
    "Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj!" Teda nepovolávaj unáhlene
    hocikoho do  služby,  alebo  vedenia  Cirkvi!  Psychiatrické
    onemocnenia sú veľmi ťažko liečiteľné aj v duchovnej oblasti.
    Napomenutia vyvolávajú len nenávisť, závisť, zvady, horkosť...
    Možno je dobré niekedy nebojovať a ponechať nezmyselné dielo, aby
    sa rozpadlo. Potom môže nastúpiť prirodzená Božia autorita,
    duchovné osobnosti, ktoré nebudú vyčítať, odsudzovať, vracať sa
    k uplynulým chybám, ale ktoré prevezmú  vedenie  s  láskou
    a zhovievavosťou ku všetkým svojim bratom a sestrám.
     XIV
     Nepodceňuj duchovné onemocnenia a snaž sa ich ihneď liečiť!
    Môžu úplne rozbiť Cirkevné spoločenstvo!

                                     32            Povzbudzovanie, karhanie, kritika
                  diel 7.               Láska sveta, sebaklam


                 Židom 12,5-8.

    aaa 

     V Starom Zákone je zachytených mnoho príkladov, keď si Božie
    deti privlastnili niečo pohanské a uctievali modly, namiesto
    Hospodina. Niekedy možno veriaci ľudia pochybujú o ich zdravom
    rozume, pretože nedokážu pochopiť, ako je možné opustiť tak
    mocného a láskavého Boha, Hospodina. Keď ale pripustíme, že sošky
    bohov boli kedysi úplne prirodzené, asi tak ako je dnes vedecký
    ateizmus, psychologické disciplíny, postupy,..., tak začíname mať
    trochu lepší obraz minulosti, keď židovský národ hrešil, a pritom
    nevidel jasne, že robí zle. Podobnou modloslužbou dnes, sa stáva
    svetská predstava lásky. - Aj Božie deti sa dobre naučili, čo
    lichotí, čo robí človeku dobre a je mu vhod, čím si získajú
    priateľa... Pojem lásky, náklonnosti sa zdeformoval na schopnosť
    uspokojiť hrdosť a pýchu druhej osoby - "priateľa".  Lacné
    pochvaly, mlčanie pri vážnych nedostatkoch, zasadenie sa za
    druhého bez opodstatnenia spravodlivosti,..., to všetko sú dnes
    ľudské modly, ktoré s mnohou falošnou, ale zato  skutočnou
    citovosťou, uctievajú mnohí kresťania. Rodičia vychovávajú deti
    bez potreby trestania a karhania, čím z nich robia cudzoložňatá,
    bábiky na zábavu, ktorým nedokážu niečo zakázať, lebo by stratili
    ich momentálnu náklonnosť a cítili by sa trapne. Títo ľudia potom
    dostanú do rúk správu spoločenstiev Božích detí a snažia sa aj tam
    propagovať a presadiť svoju modloslužbu falošného prijímania
    jedných druhými. Správny otec svoje deti dokáže pokarhať pre
    skutočnú lásku, preto, aby keď dospejú, mali vštiepený Boží
    charakter a nie charakter sveta, ktorý chaoticky kmása ľudskú
    dušu. Spoločenstvo veriacich ľudí potrebuje tiež Duchovné vedenie
    bez pohanskej, ateistickej modloslužby. Napomínanie a karhanie sú
    nutnými prostriedkami k vzdelávaniu a duchovnému rastu. Nie
    svetská kritika, ktorá napomína s úmyslom zhodiť a ponížiť, ale
    úprimné napomenutie buduje. Jeho inšpiráciou je podnet od Svätého
    Ducha, podnet k tomu, aby rástla Cirkev, aby mohli byť aj druhí
    spasení a aby nezahynuli... Keď Pán karhá svoje dieťa, hoc aj
    formou verejného pokarhania od staršieho brata, je to prejav Jeho
    Lásky, ktorá nechce stratiť človeka, ale darovať mu naplnenie. Keď
    niekto dokáže zniesť Božiu disciplínu a prijímať napomenutia, Boh
    sa mu začne poddávať, ako otec milovanému synovi. - Dá sa uprosiť,
    má pre neho nové potešenia a dary, žehná prácu... 


           Právo napomínať, zahanbenie a zlé reči


                 Rimanom 15,14.
               1. Korintským 4,14.

    aaa 
                                     33
     Apoštol upozorňuje svojich bratov v Ríme, že môžu napomínať
    druh druha. Podmienkou k tejto moci je plnosť Božej dobroty.
    Pretože dnes človek podlieha mnohým vplyvom sveta, nedokáže si
    predstaviť jasne takúto plnosť. Množstvo citov,  modloslužby
    vytvárania vzťahov formou udobrovania čohokoľvek, veriacich ľudí
    dezorientuje, takže sa boja vyriecť slová Pavla, alebo si ich
    privlastniť. - Veď kto by mohol byť plný Božej dobroty? Biblia
    ukazuje cestu z tejto prevrátenosti. - Prvým krokom je vyznávať na
    modlitbách svoje skutočné nedostatky a prosiť, aby Pán Ježiš začal
    meniť v prvom rade môj charakter. Chcenie prijať disciplínu je
    prvým krokom na ceste duchovného vzdelávania. Druhým krokom je
    vyznanie svojich nedostatkov aj druhým bratom a sestrám, teda
    nebyť pokrytcom a nerobiť zo seba niečo iné, než je skutočnosť.
    Potom môže Božie dieťa s modlitbami, vyznávaním aj napomínať
    s túžbou vybudovať väčšie, stabilnejšie spoločenstvo Božieho ľudu.
    Nepotrebujeme byť dokonalý k tomu, aby sme činili Božiu vôľu!
    Stačí viera, úprimnosť a schopnosť rozprávať o sebe pravdu! -
    Žiaľ, to je človeku pre hrdosť niekedy veľmi vzdialené. Potom sa
    začne vyhovárať na nedokonalosť ľudstva  a  uctievať  modly
    pochlebovania. Moc napomenutí sa vytratí a spoločenstvo začne
    rozkladať jedovatý kvas hriechu.
     Napomenutie nemá prísť z dôvodu akejsi túžby uľaviť si,
    vypustiť hnev a zahanbiť druhého brata, alebo sestru. Ak niekto
    tak robí, isto hreší! Božie Slovo ho vyzýva ku pokániu. Je ale
    veľmi ľahké priradiť úprimnému napomenutiu  atribút  hriechu
    a nelásky. Diabol chce celou silou zhodiť Božie deti, ktoré
    napomínajú v súlade s Božou vôľou. Ľudské reči a intrigy sú k tomu
    výborným prostriedkom. Pretože veriacim bezbožníkom napomenutia
    veľmi vadia, vedia vynaložiť celé umenie svojho jazyka k tomu, aby
    zdiskreditovali to, čo je Božie. Úprimná viera napomenutia nielen
    prijíma, ale sa aj mení k lepšiemu na ich podklade. Pri budovaní
    spoločenstva je nutné vedieť rozpoznať slová, ktoré budujú od
    slov, ktoré len hája svoje ego, alebo ego  niekoho  iného
    a v skutočnosti rozkladajú spoločenstvo. 


              Karhanie v Duchu pokoja


               1. Timoteovi 5,20-21.

    aaa 

     Cirkevné inštitúcie dnes sebou nesú mnoho pohanstva. - Nielenže
    sa v nich niekedy nedá poukázať na biblické napomenutia pre
    množstvo veriacich bezbožníkov, ktorým to nevyhovuje, ale dokonca
    sa priamo "kadí" bálovi, keď namiesto nestranného budovania
    Cirkvi, sa dbá na náklonnosť voči priateľom, ktorí sú potom istým
    spôsobom prijímaní viac, než iní bratia a sestry. Pavel poukazuje
    a napomína Timotea, aby mal slobodu nielen napomínať, ale dokonca
    aj verejne karhať, aby tak bol zhodený hriech a zachované Nebeské
    Kráľovstvo. Hrozné ovocie náklonnosti pri karhaní môže rozbiť
    spoločenstvo, nestrannosť vytvára dôveru a očisťuje. Karhanie je
    akýmsi druhým stupňom napomínania a vyžaduje od veriaceho človeka
    vieru, ktorú sme už opísali v odstavcoch uvedených vyššie. 


                                     34               Nielen napomínanie!


               1. Tesalonickým 5,14.

    aaa 

     Keď niekto robí niečo zlé, vyžaduje toto jeho počínanie
    napomenutie. Na druhej strane, keď niekto robí dobre, je na mieste
    pochvala, povzbudenie. Ak veriaci človek nedokáže povzbudiť,
    a pritom len napomína, jeho počínanie je pochybné. V spoločenstve
    sa nachádzajú ľudia, ktorí potrebujú jedno, ale aj takí, ktorí
    potrebujú druhé! Rodič nevychováva svoje deti tým, že ich neustále
    napomína a karhá! Keby tak robil, bolo by to prejavom jeho
    bezohľadnosti, nezáujmu a nelásky. Boží Duch vedie svoje deti
    k tomu, aby si našli čas aj na povzbudzovania a ujímanie sa
    slabších. Biblický vzťah dvoch veriacich ľudí plný Božej Lásky
    nesie napomínanie, karhanie, povzbudzovanie a ujímanie sa brata,
    keď nevládze. - Mám ja takýto vzťah voči druhým spoluveriacim?
    Nenapomínam náhodou viac tých,  ktorí  sú  mi  nesympatický
    a nepovzbudzujem svojich bližších priateľov bez ohľadu na biblickú
    správnosť ich konania? 


               Blahoslavené dávanie
          Pätnáste a šestnáste praktické riešenie


                 Skutky 20,35.
                 Rimanom 15,1.

    aaa 

     Človek samého seba veľmi ľahko presvedčí o tom, že dokáže
    rozdávať, ak dokáže obetovať istú materiálnu čiastku. Napríklad
    pravidelné desiatky môžu zakoreniť v ľudskom srdci hriešny pokoj
    a uspokojenie so samým sebou, že je totiž dávanie ľahké. Dávanie
    v zmysle tejto úvahy je stav, keď človek dokáže obetovať svoj
    imidž, keď dokáže stratiť náklonnosť priateľa pre napomenutie, ku
    ktorému ho vedie Pán. Keď potom navyše dokáže znášať potupu pre
    Krista a snaží sa žiť aj pre druhých, ktorí sú núdzni, možno
    pochopí, že dávanie nie je celkom ľahké! Dávanie je veľmi ťažké,
    keď sa človek odhodlá naozaj dávať obeť nepoškvrnenú, celú a nie
    len chromé a slepé zo svojho "stáda". Pán Ježiš žiada celé ľudské
    srdce...
     XV
     Pretože si Božie dieťa, musíš vedieť v súlade s Božou vôľou
    napomínať, karhať a povzbudzovať! Ak to nedokážeš, rýchle si to
    vymodli a prihlás sa do Božej školy v tejto veci!
     XVI
     Vymodli si a nauč sa rozpoznávať v rečiach slová budovania
    a slová chaosu, ktoré rozkladajú spoločenstvo! Prax  tvojho
    duchovného správcovstva to bude od teba vyžadovať!
                                     35               Staršovstvo, pokánie
                    a
             vylučovanie zo spoločenstva
                  diel 8.              Funkcia, pohnútka a cieľ


               1. Timoteovi 3,1-4.

    aaa 

     Pre spoločenstvo Božích detí je prirodzené, aby bol za každú
    aktivitu niekto zodpovedný. Vedenie mládeže, spevu, skupiniek,
    dorastu, kazateľstvo, materiálna správa,..., - to všetko sú
    funkcie, ktoré vyžadujú nielen isté obdarovania, schopnosti, ale
    aj istú úroveň duchovného charakteru. Človek dosahuje svetských
    hodností a funkcií svojou schopnosťou, pilnosťou, vzdelaním... Ak
    má byť veriaci človek účastný na vedení spoločenstva tým, že vedie
    jednu z aktivít, žiada sa navyše od neho príkladný život, v ktorom
    sa odráža Boží charakter. Aby spoločenstvo  tvorilo  celok,
    jednotliví vedúci by mali spolupracovať a vytvárať tak akúsi
    skupinu starších - staršovstvo. Po predčítaní Božích kritérií na
    člena staršovstva si možno niekto povie, že nikdy nedokáže naplniť
    Božiu Radu a radšej hneď svoju účasť odmietne. Apoštol Pavel ale
    pripomína, že ak niekto túži po biskupstve - vedení, diakonii,
    túži po dobrej a potrebnej veci! Mať teda záujem, motiváciu pre
    túto prácu je veľmi potrebné. Človek, ktorý nie je motivovaný, nie
    je schopný podať primeraný výkon, ktorý by sa od neho v tejto
    funkcii žiadal. Aby motivácia mohla niesť ovocie Božieho Ducha, je
    nutné odovzdať svoj život do Božích rúk a dať sa Ním viesť. Pán
    Ježiš je schopný vychovať starších v spoločenstve. Preto udeľuje
    svoje obdarovania a žiada ochotné srdce. Úprimná ochota potom
    neprijme len funkciu, ale aj mnohé karhania, výuku, lámanie povahy
    stavaním mnohých zábran, tríbenie charakteru... Pohanský pohľad na
    vedúceho je moc, sláva, vplyv... Biblický pohľad žiada obeť,
    príklad, schopnosť a Boží charakter.
     XVII
     Možno chce Pán Ježiš aj od teba, aby si sa zúčastnil vedenia
    zboru. Vypros si poznanie Božieho úmyslu s tebou a ak prežiješ
    povolanie, prijmi ťažkú Božiu školu! 


             Božie - splniteľné kritériá


              1. Timoteovi 3,5-10.14-15.

    aaa 

     1.
     Vzťahy v rodine
     Mať v správe spoločenstvo veriacich ľudí, znamená mimo iného
    vedieť vytvárať vzťahy a riešiť konflikty. Je tým vyjadrená istá
    skúsenosť, schopnosť, ale aj požehnanie od Pána Ježiša. Ak niekto
    nedokáže v tejto oblasti obstáť vo svojej vlastnej rodine,
                                     36    nedokáže obstáť ani ako starší zboru! Ak Pán vedie veriaceho
    človek do funkcie správcovstva, vedenia, jeho škola sa začína
    v rodine. Obstojím v tejto oblasti?
     2.
     Pýcha novovercov
     Božie dieťa niekedy skĺzne do pokušenia byť veľkým psychológom.
    Možno sa zdá, že istý brat, alebo sestra duchovne veľmi rýchlo
    rastie a vzniká tak tendencia rýchlo zapojiť takého človeka do
    vedenia aktivít  v  spoločenstve.  Božie  Slovo  nevychováva
    psychológov! Poukazuje, že človek nedokáže odhaliť pýchu v ľudskom
    srdci, ktorá má často ten najkrajší dizajn lásky a pokory.
    Nepreceňujem samého seba?
     3.
     Dobré svedectvo
     Človek má tendenciu budovať si u druhých imidž. Boží Duch
    pripomína, že ak sa Jeho dieťa bude pridŕžať Božej Rady, imidž mu
    vytvorí sám Hospodin. Nemám potrebu vytvárať si imidž sám pre
    svoju neochotu prijať Božiu vôľu?
     4.
     Dvojjazyčnosť
     Aj veriaci človek má niekedy sklon riešiť problém vzťahov
    formou istej "politiky". Nevyjadrí všetko, nachádza druhý zmysel
    svojej reči, používa mlčanie ako súhlas, či nesúhlas podľa svojej
    potreby... Pán Ježiš žiada jasnú reč, rovnakú pred sympatickými,
    aj nesympatickými ľuďmi. Ako je na tom môj jazyk?
     5.
     Nezištnosť
     Triviálna predstava zištnosti sa týka výlučne majetku. Človek
    ale miluje aj iné hodnoty než majetok: Sláva, vplyv, moc,
    sebarealizácia,..., sú skrytými hodnotami, v oblasti ktorých sa
    niekedy Božie deti správajú ako silní imperialisti. Dokážem žiť
    pred Pánom Ježišom naozaj nezištne?
     6.
     Vyskúšanosť
     Aby niekto mohol dostať do správy časť Pánovej Cirkvi, nestačí
    len byť mnoho rokov účastný na zhromaždeniach. Pán Ježiš chce
    zjaviť schopnosti svojho dieťaťa aj jeho súrodencom, veď ide
    o Jeho požehnanie. Prejavuje sa to ako osvedčenosť, dôvera,
    stálosť... Už som sa osvedčil, mám dôveru?
     7.
     Opilstvo
     Biblické opilstvo nevyjadruje len alkoholizmus. Svojvoľnosť,
    vášnivosť, hašterivosť, tiež prílišné holdovanie svojim koníčkom
    a záľubám na úkor viery sú všetko druhy opilstva. Opíjam sa vínom
    hriechu? 


         Žiadne, alebo mŕtve pokánie - istota rozpadu


                 Jakub 2,15-26.

    aaa 

     Pokánie je všeobecný biblický princíp a zároveň Božia milosť,
    ako nadobudnúť nové Božie odpustenie a stať sa opäť schopným
    pracovať na Pánovom diele. Človek pri pokání vierou prijíma, že
    Ježiš ospravedlní ľudský nedostatok a obmyje špinu svojou krvou.
                                     37    Apoštol Jakub vážne pripomína, že viera bez skutkov je len trapný
    sebaklam. Preto aj za úprimným pokáním musí nasledovať zmena
    v jednaní, alebo v postojoch. Pokánie bez skutkov zmien v živote
    je mŕtve podobne, ako aj viera, ktorá ho nesie a sprevádza. Pán
    Ježiš žiada od svojich detí živé pokánia.
     XVIII
     Pokánie je prostriedkom k obnove vzťahu s Bohom. Tvoje pokánia
    musia byť živé, nesúce zmenu v jednaní! 


         Vylúčenie milosrdenstvom, či nemilosrdnosťou?


               1. Korintským 5,1-8.

    aaa 

     Členstvo v cirkevnej inštitúcii je veľmi vágny pojem. Niekto ho
    stotožňuje s účasťou v Nebeskom Kráľovstve, iný v ňom zase vidí
    isté osvedčenie, vyskúšanosť v tejto cirkvi pracovať. Niektorí
    ľudia dokonca takéto členstvo odmietajú ako niečo zlé, nebiblické,
    pretože sa v Biblii o niečom podobnom nepíše. Myslím, že členstvo
    v cirkevnej inštitúcii nie je ani zlé, ani dobré. Jednoducho tu
    je, tak ako tu sú cirkevné inštitúcie. Rozhodne ho ale nemožno
    prijímať, ako znak Božieho detinstva! Sú aj nespasení veriaci
    členovia cirkvi, aj spasení nečlenovia!
     Keď sa Božie dieťa začne cítiť v niektorom spoločenstve "doma",
    je asi prirodzené prijať aj formu "členstva" v tomto spoločenstve.
    Vzniká prirodzená otázka: Je potrebné tohoto členstva niektorých
    veriacich pozbaviť? Pavel vysvetľuje, že ľudí, ktorí opakovane
    páchajú niečo zlé a nechcú prijať pokánie,  je  dobré  zo
    spoločenstva vylúčiť. - Nie je to nemilosrdné, je to naopak
    prostriedok, ako umožniť hrešiacemu človeku zastavenie nad samým
    sebou tým, že sa jeho telo vydá diablovi, hriechu. Hriech ničí,
    ubližuje, trápi, čo môže spôsobiť návrat  stratených  synov
    v pokání. Cirkev tak zároveň nebude ohrozená jedovatým kvasom zla.
     Členstvo v cirkevnej inštitúcii dáva zároveň aj moc dostať jej
    časť do správy. Cirkevná inštitúcia, ktorá nevylučuje svojich
    hrešiacich členov môže zažiť stav, keď jej budú vládnuť pohania
    a slová skutočných Božích detí sa stanú bezvýznamné. Kráľovstvo
    Nebeské tak utrpí úžasnú škodu, keď sa bude pravidelne páchať
    hriech a zároveň toto jednanie "posväcovať", že sa koná Božia
    vôľa.


                                     38
                                     39                Zhrnutie formou
                   18.
               praktických odporúčaní
                  diel 9.               Múdrosť a správcovstvo


                Príslovia 1,1-33.

    aaa 

     I - (str. 4.)
     Ak máš niečo proti svojmu bratovi, choď a vyrieš tento problém
    dialógom, v prípade potreby aj pred ďalšími svedkami.
     II - (str. 5.)
     Zmeň svoje jednanie ihneď tak, aby nebolo pohoršením pre
    druhého. Ak sa to z nejakých príčin nedá, navštív ho a vysvetli mu
    svoje jednanie!
     III - (str. 9.)
     Pravidelne sa modlievaj v súlade s Božím Slovom! V tom je tvoja
    sila!
     IV - (str. 11.)
     Snaž sa rozpoznať svoje charizma, modli sa za to a dopytuj sa
    svojich bratov a sestier. Všímaj si obdarovania druhých a hovor
    s nimi o tom!
     V - (str. 12.)
     Rešpektuj obdarovanie spoluveriacich, pomáhaj im a nezabudni na
    priority obdarovaní!
     VI - (str. 14.)
     Získaj pre seba od Pána Ježiša čisté  svedomie,  hľadaj
    ubezpečenie na modlitbách a pri rozhovoroch s bratmi, že to, čo
    robíš je správne! Buď príkladom!
     VII - (str. 14.)
     Cti si starších bratov a sestry, ako by ti boli rodičmi,
    povzbudzuj a napomínaj ich s týmto vedomím!
     VIII - (str. 15.)
     Váž si v úprimnosti svojich spolupracovníkov, aj keď sa
    odlišujete v názoroch a presvedčeniach!
     IX - (str. 15.)
     Žalobu na staršieho brata, alebo sestru príjmy len vtedy, keď
    stojí na tvrdeniach viacerých svedkov!
     X - (str. 15.)
     Nikdy neuprednostňuj svojich priateľov, blízkych z rodiny pred
    Božími obdarovanými učeníkmi, povolanými pre tú-ktorú službu!
    Nikdy nekonaj pracovné rozhodnutia na základe mimopracovných
    vzťahov!
     XI - (str. 15.)
     Neodovzdávaj prácu, alebo vedenie prirýchlo neosvedčeným bratom
    a sestrám!
     XII - (str. 19.)
     Prijmi zodpovednosť za vedenie dialógov a prenechaj ju druhým,
    obdarovanejším bratom, ak sú v tej chvíli rozhovoru účastní!
     XIII - (str. 20.)
     Nezanedbávaj a nevyhýbaj sa možno nepríjemným organizačným
    povinnostiam. Nedostatok v tejto oblasti môže pokaziť mnoho
                                     40    dobrého!
     XIV - (str. 24.)
     Nepodceňuj duchovné onemocnenia a snaž sa ich ihneď liečiť!
    Môžu úplne rozbiť Cirkevné spoločenstvo!
     XV - (str. 27.)
     Pretože si Božie dieťa, musíš vedieť v súlade s Božou vôľou
    napomínať, karhať a povzbudzovať! Ak to nedokážeš, rýchle si to
    vymodli a prihlás sa do Božej školy v tejto veci!
     XVI - (str. 27.)
     Vymodli si a nauč sa rozpoznávať v rečiach slová budovania
    a slová chaosu, ktoré rozkladajú spoločenstvo! Prax  tvojho
    duchovného správcovstva to bude od teba vyžadovať!
     XVII - (str. 28.)
     Možno chce Pán Ježiš aj od teba, aby si sa stal bratom starším
    v zbore. Vypros si poznanie Božieho úmyslu s tebou a ak prežiješ
    povolanie, prijmi ťažkú Božiu školu!
     XVIII - (str. 30.)
     Pokánie je prostriedkom k obnove vzťahu s Bohom. Tvoje pokánia
    musia byť živé, nesúce zmenu v jednaní! 


                   Záver


                Príslovia 3,1-35.

    aaa 

     Pán Ježiš chce, aby Jeho deťom boli blízke a osobne známe pojmy
    ako milosrdenstvo, disciplína, pokánie, poslušnosť, podvoľovanie
    sa, pokora, známosť,  zodpovednosť...  Ak  sa  v  niektorom
    spoločenstve cítime dobre, isto sa v ňom nachádza Boží služobník,
    ktorý tieto vlastnosti má! "Blahoslavení, ktorí činia pokoj!"
    Pokoj nevzniká sám od seba, niekto ho vždy vytvára! Cyklus úvah
    v tomto zväzku je výzvou, aby veriaci človek prestal žiť život
    výlučného konzumenta a začal produktívne prispievať svojím dielom
    na budovaní Cirkvi. Neproduktívna viera je mŕtva a podieľať sa
    svojim dielom na vytváraní niečoho pekného je síce veľmi ťažké,
    ale svojim spôsobom aj krásne a požehnané...


                                     41                Hľadanie partnera
                  diel 10.                Úvod k partnerstvu


     Biblické výklady od kapitoly desať by mali svojím obsahom
    zahrnúť problémy a vzťahy veriacich ľudí  pred  manželstvom
    i v manželstve. Pretože ale ide o veľmi širokú tému, o ktorej by
    sa dalo napísať mnoho stovák strán, chcel by som z nej poukázať
    len na niektoré podstatné črty ľudského premýšľania a správania sa
    v tejto oblasti a dať ich do kontrastu s Božím Slovom. Tieto
    zamyslenia by sa mali takto stať podnetmi na ďalšie premýšľanie
    alebo na zmenu náhľadov v niektorých veľmi podstatných otázkach.
    Nie sú teda písané tak, aby obsiahli čo najviac problematiky.
    Svojou stručnosťou by mali prilákať všetkých, ktorí si chcú urobiť
    v tejto oblasti krátky prehľad a nájsť v nej základné biblické
    súvislosti. 


               Volanie divočiny...


               1. Mojžišova 1,26-28.

    aaa 

     Ľudia často rozprávajú o svojom Stvoriteľovi len na základe
    intelektuálneho poznania Biblie alebo dokonca len na základe
    rôznych rečí, ktoré o Bohu kdesi počuli. Takéto poznanie nesie
    sebou množstvo omylov a nepresností, ktoré robia z Hospodina často
    len filozofiu alebo Ho označia ako bezcitné, či nespravodlivé
    Božstvo, ktoré ľuďom len prikazuje a zakazuje... Keď sa potom
    niekto rozhodne poslúchať Ho, tento nespravodlivý Boh mu robí
    dobre a daný veriaci človek má akúsi protekciu...
     Nutnou zložkou živej viery býva nielen intelektuálne poznanie,
    ale aj množstvo osobných skúseností, napríklad s modlitbou,
    s Božím Slovom, v ktorých sa veriaci človek spolieha na Božie
    zasľúbenia... Osobná skúsenosť s Hospodinom môže byť tak silná, že
    človek dokáže povedať svojmu intelektu: "Nemáš pravdu! Ja poznám
    Pána Ježiša ako láskavého a milosrdného Boha, ktorý je nielen
    spravodlivý, ale ktorý ma navyše vrúcne miluje!" Po niekoľkých
    rokoch skutočne živej viery môže človek smelo povedať,  že
    Stvoriteľa trochu spoznal - táto skúsenosť sa však nedá odovzdať
    druhým ľuďom, dá sa len odporučiť.
     Je to možno práve prevaha intelektuálneho poznania  Boha
    a nedostatok osobných skúseností, ktoré spôsobia niekedy to, že
    mladý človek prestane Bohu dôverovať a začne mať pocit, že
    Stvoriteľ možno ani nechce, aby si našiel partnera, ktorý by sa mu
    v budúcnosti stal dobrým manželom, či manželkou. Mladosť sa potom
    začne v srdci trápiť, či zotrvať v takej šarlatánskej viere, ktorá
    mnoho zakazuje, všeličo kriticky hodnotí a dosť často nepožehnáva
    práve taký vzťah a s takým partnerom, ako by si práve v tej chvíli
    želala. Moderná veda navyše upozorňuje na fakt, že partnerstvo je
    potreba, čo  mnohých  môže  v  rámci  ich  intelektuálneho,
    nedostatočného poznania Stvoriteľa úplne odradiť od živej viery.
                                     42     Predčítaný odsek Písma upozorňuje, že to bol práve Boh, ktorý
    stvoril človeka ako muža a ženu. Vo chvíli, keď povedal - "Množte
    sa a naplňte zem!" - vznikol prírodný zákon, ktorý dnes veda
    objavuje. Ak teda ľudia pociťujú potrebu partnerstva, nejde
    o čosi, čo Stvoriteľ odmieta, ale o čosi, čo On sám stvoril!
     Božie Slová vytvárali pri stvorení zákonitosti, ktoré platia až
    podnes. Žiadny človek ich nemôže zmeniť ani zrušiť. Všetci ľudia
    sa však môžu naučiť rozumieť im, používať ich na svoj prospech
    i prospech druhých.
     Ak by chcel niekto položiť vajce na stôl, nehodí ho tam
    z výšky, aby tak využil gravitačný zákon! Zákon by síce využil,
    ale vajce by sa rozbilo. Stvoriteľ chce požehnať ľuďom partnera,
    lebo v nich sám stvoril silný pud, ktorý priťahuje muža a ženu!
    Pretože však dobre pozná túto zákonitosť, chce zabrániť, aby sa
    ľudia navzájom robili nešťastnými, a tak ich vedie cestou, ktorá
    možno nenaplní ľudskú túžbu ihneď, ale keď ju napokon naplní,
    pôjde o skutočnú radosť a skutočnú plnosť, ktorá vydrží a vytvorí
    človeku nový domov.
     Takto hodnotí Božie Slovo divoký pud, ukrytý v biologických
    štruktúrach našich tiel - hodnotí ho a ponúka veriacemu človeku
    Božie vedenie s požehnaním. 


                Krásne plavovlásky


               5. Mojžišova 7,2-4.

    aaa 

     Prvou a najvážnejšou radou Božieho Slova v tejto oblasti je pre
    veriaceho človeka upozornenie, že nemôže mať naplnený život
    s partnerom, ktorý bude neveriaci. Niekedy sú to možno práve
    neveriace dievčatá, ktoré majú príťažlivé boky a ktoré rady
    pomáhajú Božiemu zákonu v ich tele tým, že zvýrazňujú svoju
    ženskosť pomocou mini módy alebo body oblečení. Rozčešú si svoje
    vlasy, polejú sa voňavkou a veriaci chlapci môžu takto naplno
    spoznávať, aké silné zákonitosti dokáže stvoriť ich Boh... Božie
    Stvoriteľské Slovo ale hovorí: "Nie! Stvoril som ešte väčší zákon,
    ktorý sa nachádza v jej srdci. Ak vo Mňa skutočne a vrúcne
    neuverí, tento zákon ťa urobí nešťastným aj vtedy, keď si budete
    z hľadiska sexu rozumieť absolútne dokonale! Človek nie je len
    telo, ale aj duša - tak Som ho stvoril a duša je viac ako telo, aj
    keď sa to niekedy na prvý pohľad nezdá!"
     Človek dokáže byť výborný klamár, keď chce. Dokáže totiž
    oklamať aj samého seba! Hovorí si: "Veď on, či ona neskôr uverí!
    Treba mu, či jej, venovať čas s láskou a porozumením..." Ľudský
    život sa pomaly, pomaličky začína do svojich podvodov zamotávať,
    rodia sa neistoty a nejasnosti, ktoré majú koreň kdesi tam, kde
    človek v srdci opustil svojho Boha a rozhodol sa pre svoju
    "plavovlásku". Ako rád by mu ju Kristus požehnal, ale keďže jej
    nechce zobrať slobodu, ktorú jej daroval, nemôže ju prinútiť, aby
    si prisvojila Jeho rady a aby Ho s dôverou nasledovala. Tak sa
    stretnú dva svety, ktoré nikdy nesplynú v jedno  požehnané
    manželstvo.                                      43                Józua 23,12-16.

     Niekto by možno povedal, že je Hospodin tak dobrý, že aj keď Ho
    človek v mladosti opustí, aby si urobil po svojom a zobral za
    manžela či manželku neveriaceho človeka, že v budúcnosti, keď sa
    zase k Hospodinovi navráti, navráti sa aj On k nemu. Takýto pohľad
    nesie sebou dve veľmi veľké lži!
     Tá prvá je ukrytá v našej podstate - poukazuje na to, že ak raz
    opustíme Boha, pravdepodobne nebudeme schopní sa k Nemu navrátiť.
    Prakticky to znamená, že si nájdeme celú hromadu výhovoriek, ktoré
    nás budú ospravedlňovať, prečo nemôžeme žiť i naďalej život svojej
    prvej lásky s Kristom alebo si možno už na Stvoriteľa ani
    nespomenieme a nebudeme v sebe živiť už ani ilúziu o tom, akí sme
    veriaci.
     Druhou lžou je fakt, že ak náš partner nebude chcieť Krista
    milovať a žiť podľa biblických hodnôt, Kristus ho nikdy nebude
    nútiť. Naopak, bude mu zachovávať slobodu, ktorú mu dal a my
    budeme trpieť. Z tohoto utrpenia nás nevyslobodí žiadna modlitba! 

                Príslovie 5,1-14.

     Stvoriteľ chce naplniť ľudské potreby, preto odhaľuje človeku
    zákonitosti, ktoré stvoril, a chce ho učiť rozumieť im a využívať
    ich na svoje dobro. Najvážnejšou križovatkou viery býva v ľudskom
    živote otázka: "Veriaci, či neveriaci partner?"
     Ak niekto vyzná Pána Ježiša Krista pred ľuďmi a dá sa pokrstiť,
    ak v pokání dokáže meniť spôsoby starého života na  nové,
    posvätené, potom môžeme rozprávať o úprimne veriacom človeku,
    a teda aj o úprimne veriacom partnerovi. Akýkoľvek iný postoj je
    klamstvom, ktoré človek v sebe živí preto, aby dosiahol naplnenie
    svojej vlastnej vôle. 


             Robinsonovi Crusoe smrdia nohy


                 Ján 12,24-28.

    aaa 

     Prečo chce človek tak často niečo, čo nie je dobré pred
    Hospodinom?
     Predčítaný odsek Písma upozorňuje na jednu vážnu duchovnú
    zákonitosť. Ľudia sú schopní vo Svätom Duchu konať dobré veci len
    vtedy, keď sú ochotní pre Krista ukrižovať svoje záujmy a túžby.
    Vtedy donesú bohatú úrodu, čo prakticky znamená,  že  budú
    požehnaním nielen druhým, ale aj sebe!
     Mladí ľudia, ktorí tak radi rozprávajú o láske, nezištnosti,
    úprimnosti, ktorí vyznávajú Krista a potom idú cestami svojich
    vlastných túžob, majú isto veľa problémov. Ich podstata spočíva
    kdesi v zameraní na samého seba - ja, ja chcem, želám si, milujem,
    ale stále ja, ja... Túto spútanosť možno trochu komicky vyjadruje
    obraz zamilovaného mladíka, ktorý sa s radosťou posadí vedľa
    svojej milej a keďže má plnú hlavu samého seba, ani mu nevadí, že
    nohy, ktoré si už dva mesiace neumyl, nevyjadrujú jeho lásku dosť
    zdvorilým spôsobom. Tak si jeho platonická milá radšej sadne
    niekam ďalej a on sa trápi, že je jeho láska neopätovaná. Takýto
    samotár "Crusoe" potom trpí spútaný samým sebou a Božia rada, že
                                     44    má ukrižovať svoje "ja", mu pripadá byť možno ukrutná. Pritom je
    toto Božie Slovo jedinou cestou, ktorá ho môže vytrhnúť z jeho
    samoty a darovať mu naplnenie, po ktorom tak túži.
     Keď človek začne robiť veci, ktoré nerobí celkom rád a ktoré sa
    mu nechcú robiť, ktoré však začne robiť preto, lebo sú správne -
    pre Ježiša Krista, urobí ďalší veľký krok k požehnaniu, ktoré Pán
    pre neho pripravil. 


               Môj drahý Sandokan...


              Sudcov 14,1-3. 14,10-17.

    aaa 

     Vysnívaný partner nadobúda v predstavách človeka  úžasné,
    niekedy až nadprirodzené vlastnosti. Mladík s plochými nohami
    a chudučkými rúčkami môže byť v srdci zamilovaného dievčaťa
    Sandokanom, ktorý príde vždy včas a vykoná niečo hrdinské...
    Zamilovaná mladosť je skutočne niekedy ako po dávke heroínu, keď
    človek žije iný svet a len jeho okolie vidí jeho poblúznenosť.
    Zamilovaný si potom povie, ako by mohla moja milá urobiť niečo
    zlé, ako by sa mohla tak zmeniť... Je síce možno neveriaca - ale
    ten charakter, priamosť... Ja sám sa mám čomu od nej učiť.
     Príklad Božieho Slova poukazuje na to, ako sa dokáže neveriaci
    človek zmeniť. Ako ľahko môžu okolnosti z neho urobiť nástroj na
    ovládanie. Tento príbeh zo  Starého  zákona  len  ilustruje
    zákonitosti, o ktorých sme už rozprávali. Boh na Samsona dopustil
    zlé, lebo Ho Samson vo svojej svojvôli opúšťal. Pretože mal však
    ducha pokánia, využil aj jeho nedostatok na požehnanie pre svoj
    národ. Však život Samsonov bol pre jeho svojvôľu poznačený mnohými
    utrpeniami, v ktorých nakoniec aj zahynul. 

               1. Kráľovská 11,1-4.

     Šalamúnov príklad je druhou ilustráciou, v  ktorej  Boží
    služobník opustil svojho Stvoriteľa a kvôli krásnym ženám sa dal
    nahovoriť na stavbu oltárov pre iných bohov. Šalamún opustil
    Hospodina a Biblia už neopisuje pokánie, v ktorom by sa bol k Nemu
    navrátil. 


           Ten ťažký život je jednoducho trápny!


               1. Mojžišova 24,1-8.

    aaa 

     Keď si človek uvedomí, že nemá žiť len pre seba, alebo keď sa
    chce niekomu zapáčiť, svoj prístup k opačnému pohlaviu úplne
    zmení. Jednoducho povedané, Robinson Crusoe si začne umývať nohy
    a nielen to, niekedy sa dokonca tak začne sledovať, či nerobí
    niečo nevhodné, že sa mu väčšina ľudského jednania začne zdať
    trápna. Ten sedí trápne strnulo - márnosť nesedím tak aj ja?
    Tamten mľaská - musím si dávať pri jedení pozor! Niečo tu smrdí -
    nesmrdím to ja? Nakoniec sa človek pri láske svojho srdca tak
                                     45    vystresuje, že okrem toho, že niečo rozleje, pravdepodobne mu
    vypadne z úst aj kúsok keksa a možno mu ešte aj trochu ujde tzv.
    "tišan zákerný", a tak je nútený správať sa tak, akoby sa nič
    nestalo, zrudnúť dobordova a celou silou si nahovárať, že si nikto
    nič nevšimol. Nestranný pozorovateľ si potom môže povedať: "S tým
    mladým mužom sa niečo deje... Hm, kvôli komu asi?" V takomto stave
    patologickej sebakontroly sa človek dokáže cítiť trápne aj preto,
    že niekde jednoducho nie je. Zdá sa mu, že ten vzduch, ktorý tam
    je namiesto neho, všetkým poukazuje na ten trápny fakt, že on
    chýba.
     Prísť za takýmto človekom a nebodaj mu odporučiť nejaký vzťah
    alebo ho upozorniť na milé dievča či chlapca, znamená hlbokú
    urážku, potupu a poníženie. Veď vzťah musí predsa  začínať
    harmonicky, náhodne, prirodzene, ... a nie tak trápne!
     Keby bol Izák poviazaný takouto patologickou sebakontrolou,
    nikdy by nebol schopný prijať Božie požehnanie! Človek niekedy
    trpí predsudkami, pre ktoré odmieta Božiu radu, pomoc i naplnenie.
    Zoznámenie sa s druhým človekom nemusí prebehnúť vždy tak, ako to
    vídať v lacných romantických filmoch - Hospodin pozná mnoho ciest.
    Ak je pre človeka trápnosť väčším bohom než Stvoriteľ, možno nikdy
    nedokáže prijať požehnanie, ktoré pre neho Pán pripravil. 

                Rút 3,1-4. 3,8-13.

     Tak ako Rút dokázala pre seba prijať cestu Božieho požehnania,
    podobne by malo aj Božie dieťa v súčasnosti vedieť posúdiť
    partnerstvo, ktoré sa mu ponúka. Nejde o formu, ani by trápnosť
    nemala byť merítkom toho, či daný vzťah odmietnuť alebo nie!
    Merítka na prijatie partnerského vzťahu sú moje srdce a Božia
    vôľa. Aby človek poznal jedno i druhé, potrebuje čas a rozhodne
    nepotrebuje ihneď odmietnuť vzťah v srdci s presvedčením, že je to
    trápne!
     Nájsť lásku a cestu k nej podľa Božej vôle je  jedným
    z najväčších požehnaní na tomto svete. Aj lásku aj cestu k nej má
    každý človek úplne inú a preto ostáva jediná bytosť, ktorá dokáže
    v tejto veci dobre poradiť a pomôcť - sám Hospodin. 


             Pane Bože, koľko je 3 + 2 ?


                Príslovie 3,11-12.

    aaa 

     Keď začne veriaci človek prosiť svojho Stvoriteľa o partnerský
    vzťah, pravdepodobne zažije mnoho strádania. Pán akoby nepočul
    modlitby. Každá úprimná modlitba však prichádza pred Hospodina,
    ale On nedáva hneď to, čo by si človek žiadal. Najskôr vychováva,
    vedie, vzdeláva, vyučuje, aby bol Jeho dar skutočne požehnaním -
    aby urobil dvoch ľudí šťastných. Je zaujímavé uvedomiť si, že ak
    dnes ja prosím o vzťah a Hospodin ma karhá, podobne ešte karhá aj
    niekoho druhého kvôli mne. Je to prejav Jeho veľkej lásky.
     Môžeme si dnes zodpovedať sami pre seba otázku, chceme sa dať
    Božiemu Duchu viesť aj v tejto oblasti? Máme v celku dve možnosti
    - medzi nimi niet žiadnej tretej...

                                     46
                                     47             Partnerstvo pred manželstvom
                  diel 11.               Do Prčic, to je sila!


          Pieseň Šalamúnova 4,5-7. 4,11-12. 7,2-3.

    aaa 

     Čokoľvek nepríjemné, čo človek prežíva, sa zdá byť pridlhé.
    Preto aj samota bez životného partnera môže pôsobiť dojmom, že sa
    asi nikdy neskončí a osamotený človek ľahko stráca vieru, že o ňom
    Hospodin vie. Na túto tému by som chcel povedať jediné:
     Moje vlastné svedectvo v tejto oblasti je možno postačujúcim
    povzbudením vychádzajúcim z reality, ktorú som sám prežil. Ako
    pätnásťročný som prišiel pri úraze o zrak. Mal som  veľké
    popáleniny na tvári a ruke, pričom som navyše ešte aj slabo počul.
    Nikdy by som samotu nechcel podceniť, ako nejaký ľahší problém,
    lebo ja sám som, v tom strašnom stave hneď po úraze, nevolal na
    Boha, aby ma vyliečil, ale aby mi dal partnerku do života! V danom
    zdravotnom stave som bol prípad pre psychológa a možno som mal aj
    trochu šťastie, že som sa so svojím problémom zveroval len svojmu
    Bohu. Človek by ma možno zhodil do hlbín nevery a nemožnosti.
    Dvanásť rokov som dúfal v Hospodina, ktorý mi za ten čas vyliečil
    popáleniny a ochrnutie pravej ruky, požehnal mi operáciu sluchu
    tak, že dnes počujem dobre, dal  mi  vyštudovať  gymnázium
    a matematicko-fyzikálnu fakultu, poslal mi do života niekoľko
    dievčat, cez ktoré ma naučil trochu rozumieť dievčatám, a napokon
    mi daroval manželku a zamestnanie. Ak by sa vám zdalo, že som
    trochu v oslave Hospodina preháňal, prosím vás, verte mi, že som
    naopak nepovedal všetko o Jeho láske, milosti a všemocnosti!
     Chcel by som veľmi povzbudiť mladosť, aby si nedala zobrať
    vieru a aby spoznávala Stvoriteľa na všetkých svojich cestách,
    lebo to skutočne stojí zato. Ak raz však niekto začne robiť
    kompromisy, ak si vytvorí zopár zadných dvierok a nespoľahne sa na
    svojho Boha, Hospodin potom nechá na ňom aj otázku hľadania
    partnerstva...
     Keď si chlapec nájde dievča a je to čisté pred Hospodinom,
    myslím, že si v duchu hovorí: "Do Prčic, to je ale sila!" Prsia,
    nohy, boky, ..., všetko čo sa doteraz dalo vídať len akosi
    vzdialené alebo na obrazovkách, či v mysli, je teraz dostupné, dá
    sa toho dotknúť a navyše to aj opätuje lásku. Partneri si chcú
    robiť radosť a túžia po sebe, ba čo viac, je to s Božím
    požehnaním.
     Na túto skúsenosť mladosti nikdy netreba zabudnúť. Človek,
    ktorý na ňu zabúda, zabúda nielen na Božie milosrdenstvo, ale
    stáva sa tak neschopným porozumieť mladším ľuďom a byť im v ich
    mladosti oporou.                                      48              Zahrajme sa s bábikami...


            Pieseň Šalamúnova 7,12-14. 8,1-3.

    aaa 

     Keď spolu začnú chlapec a dievča chodiť, vo veľmi krátkom čase
    zistia, že im nestačí držať sa len za ruky alebo sa spolu
    prechádzať v minimálnej vzdialenosti pol metra. Napriek tomu, že
    sa s bábikami hrávajú poväčšine dievčatá, v tomto období aj
    chlapci nadobúdajú sklon pohýbať tej svojej bábike ručičkami
    i nožičkami... Chlapci ale musia mať svoje bábiky veľmi kvalitné -
    musia byť živé, vlasaté atď.
     Keďže ale rozprávame o veriacich ľuďoch, niekedy vzniká v ich
    srdci nový duchovný problém - je takéto počínanie pred Hospodinom
    správne? Veď keď počúvame starších ľudí, ako komentujú láskanie
    tej mládeže, ktorej nejde až tak veľmi o to, aby ich nikto
    nevidel, ľahko by sa dalo z toho usúdiť, že akékoľvek láskanie je
    hriech.
     Božie Slovo poukazuje, že ide o prirodzenú túžbu, ktorá
    priťahuje partnerov dokonca aj pred manželstvom! Zároveň ale
    upozorňuje, že vzťahom dvoch mladých ľudí vzniká nový svet, nové
    súkromie, ktoré je potrebné a nutné rešpektovať. Vo vzťahu medzi
    mužom a ženou sú oblasti, ktoré patria výlučne do ich súkromia
    a nepatria nikomu inému!
     Je to niečo podobné, ako keď jeden veriaci človek vyzná druhému
    hriech. Takéto počínanie je dobré a požehnané. Pán Ježiš prišiel
    omilostniť predsa hriešnikov. Keď ale spovedník nedokáže udržať
    spovedné tajomstvo a o hriechu spoluveriaceho klebetí, stane sa zo
    spovedníka špinavec, ktorý potupuje a znevažuje svojho brata alebo
    sestru. Podobne sa z čistého mileneckého vzťahu môže stať divadlo
    pre druhých, ktorí možno vo svojich myšlienkach pôjdu oveľa ďalej,
    než išli milenci vo svojom láskaní.
     Písmo teda neodmieta to, čo je prirodzené! Pán len chce, aby
    mohla byť zachovaná čistota vzťahu dvoch mladých ľudí a chce tiež,
    aby tento vzťah nebol pre niekoho podnetom na pohoršenie alebo
    hriech. 


           Tak, ako včielka opeľuje kvietok...


                 Ján 3,20-21.
                 Matúš 5,16.

    aaa 

     Možno by veľa veriacich mladých ľudí chcelo viac spoznať, čo si
    môžu dovoliť, čo je pred Stvoriteľom dobré a čo nie, ale týchto
    informácií sa im akosi nedostáva. Keď napokon nájdu brata či
    sestru, ktorých sa nehanbia priamo na niečo opýtať, zistia, že sa
    hanbí dotyčný spoluveriaci. Takto sa mladí veriaci pýtajú na sex
    pred manželstvom, na antikoncepciu, na onániu a vysporiadavanie sa
    s osobnými sexuálnymi potrebami a dostávajú neisté a nejasné
    odpovede, z ktorých je možno síce jasné, ako včielka opeľuje
    kvietok, ale konkrétne osobné problémy im to nevyrieši.
     Božie Slovo vyzýva veriacich, aby si vo všetkých otázkach
                                     49    robili z duchovného hľadiska jasno a aby vedeli komunikovať
    a odovzdávať poznanie, ktoré im Pán zveril. Božie Slovo je svetlo
    - toto svetlo má svietiť vo tme a viesť, ukazovať cestu. Hanba
    rozhodne nie je v tejto oblasti správna a nemôže byť ani
    požehnaná! Kristus nás vedie do priameho a čistého života pred Ním
    - takýto život je potom potrebné odkryť aj druhým ľuďom a vedieť
    o ňom rozprávať. Tým nechcem povedať, že je správne odkrývať
    spoločné partnerské súkromie. Ani človek nemôže žiť dokonalý život
    bez zlyhaní. Čo sa však dá, je otvoriť sa v úprimnosti druhým,
    vedieť o sebe povedať možno aj nepríjemnú pravdu a priamo odovzdať
    poznanie, ktorému nás Stvoriteľ vyučil aj v oblasti partnerských
    vzťahov. 


            Márnosť šedivá, odkiaľ - pokiaľ!


                Rimanom 14,19-23.
               2. Mojžišova 20,14.

    aaa 

     Veľmi akútnym konkrétnym problémom pri mileneckom vzťahu je
    otázka, koľko si môžem v oblasti sexu voči svojmu partnerovi
    dovoliť. Čo ešte nie je hriech a čo už hriech je?
     Božie prikázanie jasne pripomína: "Nezosmilníš!" Inými slovami,
    Pán nechce, aby ľudia spolu pred manželstvom spávali. Nejde tu
    o akési puritánstvo a zákazy! Je vyzdvihnutá len priorita niečoho,
    čo je pre funkciu manželstva potrebnejšie ako sex - vzájomné
    porozumenie! Ak mladí ľudia začnú spolu pred manželstvom spávať,
    je veľmi možné, že si nestihnú uvedomiť, ako majú skutočne k sebe
    ďaleko a zoberú sa. Takéto manželstvo je potom už vopred odsúdené
    na rozvod. Tak isto sa môže stať, že sa pritrafí dieťatko a dvaja
    ľudia sa opäť musia vziať možno aj napriek tomu, že si veľmi
    nerozumejú...
     Ak mladý pár chce dostať od Hospodina požehnanie, je prirodzené
    rešpektovať Jeho zákon, a teda venovať sa v prvom rade tomu, čo je
    dôležitejšie než sex - vzájomný vzťah a Božia vôľa.
     Takto je povedané, že pred manželstvom síce nie je správne
    spolu spávať, ale nie je povedané, čo ešte je správne! Apoštol
    Pavel poukazuje na dôležitosť viery. Neexistuje hranica, ktorá by
    všeobecne vyhradila - potiaľ! Každý má iný dar od Stvoriteľa,
    niekto sa vie lepšie zdržiavať, iný je vášnivejší, a tak má každý
    túto hranicu položenú inde. Každý si však musí pred svojím Bohom
    s vážnosťou uvedomiť, pokiaľ môže ísť, aby sa napokon nestalo
    všetko! Navyše je nutné uvedomiť si aj hranicu svojho partnera,
    aby ho svojím počínaním neviedol do hriechu. Milenecké láskanie
    nie je nečisté, ale vyžaduje pred Pánom takú zodpovednosť, aby
    mladý pár mohol s pokojom a vierou spolu robiť to, čo práve im ich
    Boh odporučil.
     Božie Slovo teda nestanovuje všeobecné hranice, ale vyzýva
    každého, aby si takúto hranicu stanovil sám pre seba tak, aby
    mohol s vierou obstáť pred Bohom i svojím partnerom. 

                                     50              Spoznajme sa najskôr...


                Príslovie 17,3.
                Príslovie 19,21.

    aaa 

     Sú ľudia, ktorí spolu chodia dlhé roky s presvedčením, že sa
    musia najskôr dobre spoznať. Úplne pritom zabúdajú, že druhý
    človek sa nedá spoznať, že sa dá len spoznávať! Úplne poznať môže
    človeka len Stvoriteľ. Po dlhých rokoch chodenia sa tak milenci
    buď nakoniec rozídu, lebo začnú prežívať aj konflikty a povedia
    si: "Prežívame konflikty už ako  milenci,  čo  bude  potom
    v manželstve!" Pritom ale zabúdajú, že po troch, či štyroch rokoch
    chodenia už možno majú za sebou aj prvú manželskú krízu, ktorú
    však oni stihli zažiť ešte pred manželstvom... Počas pridlhého
    mileneckého vzťahu sa tiež môže stať, že nakoniec upadnú do
    smilstva, čo je tiež zlé.
     Človek si nemôže všetko pozichrovať a urobiť si zadné dvierka
    vo všetkých sférach svojho života. Nemôže si poistiť ani vzťah
    a zabezpečiť si dobré manželstvo! Pán očakáva, že veriaci ľudia
    naplnia Jeho Slovo a zachovajú sa podľa Jeho vôle. Potom im už
    ostáva len jediné dôverovať svojmu Bohu a urobiť krok viery do
    manželstva. 


           Krok viery do tmy s Kristom po boku


                Príslovie 3,1-8.

    aaa 

     Ak sa veriaci drží svojho Spasiteľa a nekuje vo svojom živote
    neustále finty zadných dvierok, ak by náhodou Hospodin sklamal,
    potom ho jeho Spasiteľ tiež podrží a ostane s ním aj pri vstupe do
    manželstva aj v manželstve samotnom. Možno je veľmi  ťažké
    prisvojiť si postoj, že od nás Pán očakáva v prvom rade vieru,
    dôveru a oddanosť svojmu Bohu. Niektorí ľudia chcú dôverovať
    partnerovi a mnohokrát sa vo svojich postojoch pomýlia! Iní sa
    snažia dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý ich  naučí
    dôverovať aj partnerovi a požehná im až prehojne.
     Život veriacich ľudí by mali sprevádzať kroky viery. Jedným
    z najväčších takýchto krokov je práve vstup do manželstva.
                                     51                  Manželstvo
                  diel 12.              Čo len v tom balíku bude?


                 Žalm 128,1-6.

    aaa 

     Človeku, ktorý sa drží Božej vôle, zasľubuje Biblia požehnanie.
    Predčítaný žalm poukazuje, že aj manželstvo môže byť súčasťou
    požehnania. Možno aj pre takéto zasľúbenia mladí ľudia očakávajú
    s akousi zvedavosťou, čo práve im manželstvo prinesie. Veď
    Stvoriteľ pre nich pripravil krásne zabalený balík s mašľou.
    Vedia, že sa tento balík volá manželstvo a vedia, že patrí im.
    Dokonca vedia aj to, že ho dostali od Hospodina, a tak sa tešia na
    rozbaľovanie...
     Niekto si v ňom predstavuje manželku, ktorá je vždy ochotná
    naplniť jeho manželské potreby. Niekto zase v ňom čaká vždy
    ochotného manžela, keď ide o nákup nových šiat, či topánok. Ďalší
    si predstavujú partnera, ktorý bude vedieť súcitiť, bude sa
    s radosťou rozprávať na témy, ktoré mu vymyslia a bude ich vedieť
    podržať vždy, keď to budú potrebovať...
     Postoje mladých ľudí by sa možno dali zhrnúť takto: Spoznali
    sme, čo je dobré, a chceme podľa toho aj žiť. Naše manželstvo by
    malo byť príkladné a nemali by v ňom byť chyby našich rodičov... 


              Prázdna krabica od topánok


               Príslovie 24,30-34.
                Príslovie 19,15.

    aaa 

     Keď mladý pár vstúpi do manželstva, dosť často máva pocit, že
    má pred sebou rozbalený darček od Hospodina, plný  lahôdok
    a najrôznejších hračiek pre dospelých.
     Hovorí sa, že dobrí priatelia dokážu povedať aj nepríjemné
    veci. Ak je to pravda, potom je čas dobrým priateľom, ktorý začne
    pomaly upozorňovať mladomanželov na jeden ich omyl - balík od
    Hospodina, manželstvo, ešte nie je rozbalený! Dokáže ho rozbaliť
    len čas. Ten pomaly odviaže krásnu mašľu a hodí ju do vetra.
    Odstráni farebný baliaci papier a hodí ho do koša na odpadky.
    Zvláštne, to čo ostalo, je obyčajná krabica od topánok. Priateľ
    čas niekedy nedaruje ľuďom samého seba, aby sa stihli spamätať,
    a tak možno aj v tomto prípade rozbaľuje  ďalej,  odkrýva
    vrchnák.... Už vám niekedy bolo do plaču, keď ste v balíku na
    Vianoce čakali niečo úplne iné, než v ňom skutočne bolo? Ak ste
    niečo také prežili a ten balík bol od rodičov, isto mi dáte
    zapravdu, že vám to prekvapenie nezobralo ani matku ani otca.
    Naďalej ostali vašimi rodičmi a naďalej vás mali radi.
     Ak mladý človek očakáva od manželstva všetko to, čo sme si
    uviedli vyššie, prežije pri rozbaľovaní dosť nepríjemný šok! Keby
                                     52    tá krabica od topánok bola aspoň nejaká maľovaná - ona je však
    obyčajná a navyše prázdna! To si Hospodin z nás vystrelil!? Chcel
    by som poukázať na jednu veľmi vážnu skutočnosť: Naším sklamaním
    sme nestratili Nebeského Otca a Spasiteľa, ani neochladla Jeho
    láska voči nám! Naše sklamanie môže prameniť jednoducho z toho, že
    svojmu Bohu ešte stále dobre nerozumieme!
     Niekto by možno povedal, že je to príliš pesimistické - prázdna
    krabica, ja som si však istý, že je takáto krabica jedným
    z najväčších dobrodení, ktoré sme od svojho Stvoriteľa mohli
    prijať. Chcel by som tento svoj postoj ďalej vysvetliť:
     Isto si spomenieme na svoje detstvo a možno v ňom nájdeme
    množstvo všeličoho dobrého, čo sme ako deti "vyťahovali" z krásnej
    ozdobnej krabičky - plnej dobrôt - ktorá bola manželstvom našich
    rodičov a zároveň naším rodinným zázemím. Či naši rodičia dostali
    krajšie manželstvo? Určite nie! Aj oni dostali prázdnu krabicu od
    topánok! Za niekoľko rokov ju napustili impregnačnou látkou, pekne
    ju vymaľovali a nalakovali. Potom do nej začali zhromažďovať
    všeličo dobré i zlé pre seba i svoje deti. Ich deti to potom
    nachádzali, nové i zabudnuté a začali prežívať jedno zo svojich
    prvých triedení - to je dobré, to je zlé...
     V manželstve Pán od svojich detí neočakáva len triedenie
    a poznanie dobrého a zlého! Od dvoch mladých ľudí očakáva, že
    dokážu nielen poznať, ale aj pracovať! Pracovať nie je potrebné
    len na živobytie a oblečenie, manželia pracujú aj na vzájomnom
    porozumení, na deľbe prác, na vyhradení si času pre druhých
    a pracujú aj pri výchove svojich detí, pracujú na svojom záujme
    o ne...
     Prečo Hospodin dáva ľuďom prázdne krabice od topánok? Je to
    veľmi jednoduché. Dáva im pritom do srdca svojho Svätého Ducha,
    ktorý je schopný produkovať, vytvárať - tvoriť podľa príkladu
    živého Boha. Vytváranie hodnôt v manželstve naplní samotných
    manželov a bude napĺňať aj ich deti a ich okolie. Manželia
    potrebujú práve prázdnu krabicu od topánok - nič iné by ich so
    Svätým Duchom v srdci nenaplnilo!
     Predčítané Božie Slovo povzbudzuje do produktívneho života,
    ktorý jediný je správny, a keď ho človek prežíva s požehnaním, je
    aj krásny. 


           Ako veľa som dostal a koľko mám ja dať


                  Ján 3,16.
                 Žalm 65,1-14.

    aaa 

     Jedna svetská múdrosť rozpráva o manželstve asi toľko: Celý
    život vychovávali rodičia svoje deti a dávali im mnoho dobrého.
    Preto sú teraz tie deti povinné vrátiť svoj dlh svojim deťom!
     Biblia poukazuje, že človek síce dostal mnoho od svojich
    rodičov, ale že dostal ešte viac od svojho Boha. Kristus nás
    prišiel spasiť a bol ochotný kvôli nám obetovať svoj vlastný
    život. Stvoriteľ nám isto v živote už veľakrát požehnal, a tak
    môžem povedať jediné. To všetko, čo sme v živote dostali, sa
    vrátiť nedá, lebo je toho primnoho. Čo sa však dá, je prijať Božiu
    radu a rozdávať aj v manželstve ovocie Svätého Ducha svojmu
    partnerovi, deťom i všetkým ostatným. Tým nevrátime úplne svoj
                                     53    dlh, ale zaradíme sa aj týmto do "tela" Pánovej cirkvi, budeme
    spoluúčastní na budovaní našej rodiny a božieho kráľovstva, čím
    naplníme Božiu vôľu a vyjadríme skutočnú vďaku za to, čo sme my
    sami dostali. 


               Manželovo kurie oko...


                Rimanom 7,11-25.

    aaa 

     Mladí manželia isto čoskoro zistia, že ich partner nespĺňa
    kritériá na partnera, ktoré si človek predstavoval, pri pohľade na
    pekný farebný balík s mašľou s názvom manželstvo.  Realita
    častokrát až pritvrdo vyučuje, že partneri  bývajú  niekedy
    nervózni, inokedy unavení, tiež aj trochu leniví, ich záujem sa
    niekedy orientuje inak, ako by ten druhý chcel... Dokonca aj keď
    sa snažia žiť príkladne a obetúvať seba, pričasto sa im to nedarí!
    Manželia pomaly poznávajú svoje hranice, za ktoré sa veľmi ísť
    nedá - sú to svojím spôsobom akési ich "kurie oká", ktoré tlačia,
    bolia, omínajú... Svetlom do takejto situácie je Božie Slovo
    z Epištoly Rimanom, ktoré poukazuje na fakt, že kým človek žije na
    zemi, bude mať vždy svoje "kurie oká" - zákon hriechu v jeho tele
    - ktorý niekedy zvíťazí a človek sa zachová nepekne. Pretože ale
    v mysliach a srdciach vládne Svätý Duch, je možné, aby každý pád
    bol pádom na kolená, kde v pokání dostávajú Božie deti nové šance.
    Keďže sa v tejto úvahe jedná v prvom rade o manželstvo, je správne
    svoje pokánia vyjadrovať nielen Stvoriteľovi, ale aj svojmu
    partnerovi. Ak je totiž účastný pádu do hriechu, mal by byť
    účastný aj pokánia a ospravedlnenia z milosti. Ak takýto prístup
    manželia obchádzajú s výhovorkou, že vyznávať stačí Bohu, ich
    vzťah sa začne meniť na nedôveru, sklamanie, trpkosť... Stvoriteľ
    vedie manželov k tomu, aby si odpúšťali, ale vedie ich aj
    k vzájomnému vyznávaniu omylov a chýb!
     Lenivosť sa môže prejaviť aj nechuťou k tomu, že človek začne
    pracovať na sebe, aby dokázal ísť za svojím partnerom a povedať
    také jednoduché, a také ťažké vyznanie: "Prepáč mi." Môžeme sa
    opäť vrátiť k druhému odseku tejto úvahy - manželstvo je prázdna
    krabica, ktorú je potrebné plniť a nie z nej iba brať...
     Keď partneri dokážu vyznávať, Svätý Duch ich vedie aj k tomu,
    aby dokázali odpúšťať tak, ako On odpustil im. Je to jeden
    z najhlbších princípov manželského porozumenia a  vytvárania
    rodinného zázemia.
     Ak jeden partner nedokáže vyznať - "prepáč mi" - druhý potom
    síce môže odpustiť, ale trpí podobne, ako trpí milujúci Svätý
    Duch, keď Ho jeho dieťa odmieta alebo si zamilovalo hriech.
    Manželstvo je vzťah, ktorý je možné stavať i bortiť. 


               Konečne sa spoznávame


                 Rimanom 8,1-4.
                1. Jána 1,8-10.

    aaa 
                                     54
     Božie Slovo poukazuje, že je každý hriešny a každý potrebuje
    Spasiteľa z milosti. V manželstve môže človek prakticky prežiť, čo
    to sebou v reálnom živote nesie. Partner nie je vysnívaným
    nadčlovekom, ktorý robí zo zeme malé nebo, ale je len obyčajným
    človekom, ktorý vie urobiť na zemi aj malé peklo. Manželstvá bez
    moci Svätého Ducha môžu obstáť len výnimočne. Božím deťom pri ich
    spoločnej ceste v manželstve veľmi pomáha sám Boží Duch, ktorý im
    rozpráva do sŕdc, potešuje ich, karhá, vedie... Ak sa niekto
    trochu spoliehal na partnera, čoskoro sa navráti k svojmu Bohu,
    lebo keď partnera spozná lepšie, zistí, že takýto postoj nie je
    rozumný. Týmto som nechcel povedať, že manželstvo je čosi hrozné
    a ťažké - bez Boha sa však veľmi ľahko hrozným a ťažkým môže stať!
    Manžel, či manželka, je len človek s chybami, ale je to zároveň
    človek, ktorého si Stvoriteľ zamiloval, a ktorého teda môžeme
    milovať aj my, a to aj napriek tomu, že sa už viackrát prejavil
    ako hriešnik. Milovať na začiatku je ľahké, milovať neskôr človek
    dokáže len s mocou Svätého Ducha! Ľudská láska na začiatku
    manželstva býva niekedy ilúziou. Láska, ktorá vydrží, sa stáva
    skutočnou láskou, ktorej nechýba ani cit, ani múdrosť, a keďže
    rozprávame o manželstve, tak ani sex.
     Niektorí  autori  opisujú  krízu  v  manželstve,  akési
    nedorozumenie... Prvá skutočná manželská kríza vzniká vtedy, keď
    partneri strácajú o sebe ilúzie a vytráca sa ich iluzórna láska.
    Ich svedomie, ich srdcia sú zaťažované realitou, ktorú môže
    podržať len láska skutočná - cit, múdrosť a moc od Svätého Ducha.
    Ak sa v srdciach manželov nenachádza sám Pán Ježiš Kristus, svoju
    prvú krízu zavŕšia buď tragickým rozvodom alebo pretrvávajúcim
    manželstvom s toleranciou bez porozumenia a citu. 


                 Kristova láska


               1. Korintským 13,4-8.

    aaa 

     Je veľmi ľahké niekoho milovať, keď  sa  s  ním  často
    nestretávame. Láska býva zaťažená vtedy, keď s niekým žijeme
    niekoľko rokov. Manželstvo spája dvoch ľudí na celý život - kladie
    na lásku najväčšie požiadavky. Posledný predčítaný odsek Božieho
    Slova je povzbudením k úprimnému vzťahu so Stvoriteľom, a teda aj
    k tomu, aby potom človek vedel v manželstve zahŕňať druhého
    partnera skutočnou,  Kristovou  láskou,  ktorá  sebou  nesie
    v manželstve navyše ešte aj sex.                                     55                Úlohy muža a ženy
                  diel 13.              Vedia muži umývať riad?


                 Jakub 4,13-17.

    aaa 

     Manželstvo vyžaduje od partnerov spoluprácu, v ktorej sa
    manželia vzájomne dopĺňajú. Božie Slovo preto nedáva žene i mužovi
    rovnaké odporúčania. Prakticky nie je možné, aby aj muž aj žena
    robili všetko spolu. Dokonca nie je ani prirodzené, vzhľadom na
    potreby a telesné dispozície muža a ženy, aby ich manželstvo
    viedlo k tým istým prácam a úlohám. Kristova láska v srdciach
    manželov pôsobí aj to, že sa dokážu v porozumení rozdeliť -
    prisvojiť si každý svoj diel práce a povinností, čím spoločne
    budujú svoje rodinné zázemie ako celok. Prakticky to  môže
    znamenať, že napríklad manželka umýva riad a manžel betónuje
    základ na plot okolo záhrady. Je neprirodzené, aby manželia
    v tomto prípade spoločne umývali riad, a potom spoločne betónovali
    - muž by napríklad miešal maltu a žena ju na fúriku rozvážala do
    základov...
     Z prirodzeného rozdeľovania úloh muža a ženy v manželstve
    vzniká zvyk, ktorý sa môže postupom času zmeniť na tradíciu, či
    povinnosť. Na základe takejto tradície potom niekedy  začnú
    partneri automaticky odmietať práce, ktoré nie sú zvyknutí robiť,
    a o ktorých si postupne začínajú myslieť, že ich musí robiť vždy
    ten druhý partner! Muž poväčšine nedokáže  nahradiť  matku,
    a podobne sú mužské práce, v ktorých poväčšine nedokáže obstáť
    žena. Na druhej strane je množstvo úloh, ktoré sú síce prirodzené
    len pre jedného z partnerov, ale v ktorých môže zastúpiť jedného
    partnera bez problémov aj ten druhý! Ak má napríklad manželka veľa
    práce s upratovaním, praním a muž v tej chvíli nemá čo robiť, je
    úplne prirodzené svojej manželke pomôcť a začať napríklad umývať
    riad. Mužov i ženy niekedy urážajú práce, o ktorých sa im zdá, že
    sú povinnosťou toho druhého. Bez výnimky takéto práce odmietajú,
    čím porušujú Božie Slovo z predčítaného odseku. "Kto môže činiť
    dobre a nečiní, má hriech!" 


                Mužíček mi kúpi...


                 Kazateľ 7,26.

    aaa 

     Rozdielnosť muža a ženy sa neprejavuje len v ich fyzických
    dispozíciách. Sú rozdielni aj po stránke psychickej a aj v tejto
    oblasti sa môžu krásne dopĺňať.
     Rozdielnosť v cítení a premýšľaní muža a ženy ich niekedy vedie
    k vzájomnému zhadzovaniu, ktoré sa dá vyjadriť krátko asi takto:
    Vy muži ste takí, že... Vy ženy... Je Božím požehnaním, že muži
    a ženy reagujú rozdielne, rozdielne cítia a majú k niektorým
                                     56    veciam rozdielne prístupy. Pre obidvoch partnerov  je  však
    potrebné, aby to svoje cítenie a premýšľanie podriaďovali Božej
    vôli a pred svojim Stvoriteľom si uvedomovali, že mať životného
    partnera je dar, požehnanie, ktoré  je  spôsobené  aj  ich
    rozdielnosťou.
     Prirodzenou vlastnosťou muža je sklon viesť, reprezentovať
    a byť oficiálne zodpovedný. Žene je skôr prirodzené ovplyvňovať,
    upozorňovať a očakávať zodpovednosť od muža. Keď muž nerešpektuje
    Božie Slovo, môže jeho prirodzený sklon prerásť do  útlaku
    a ponižovania ženy. Keď žena odmieta Božiu radu, stáva sa z nej
    manipulátor, ktorý svojím umením dosiahne vždy to, čo chce. Božie
    Slovo preto upozorňuje na ženy, ktoré neprijali Pána Ježiša Krista
    do srdca - poukazuje, že ich ruky sú ako osídla, ktoré zväzujú,
    nepustia. Muž i žena majú sklon vo svojich prirodzenostiach
    hrešiť, odkláňať sa od Hospodina aj v manželstve. Nie je zriedkavé
    vidieť manželky, ako prehovárajú svojich mužov, aby im kúpili to
    či ono aj napriek tomu, že ich rodina práve vtedy na tom finančne
    nie je ktovieako dobre. Muži zase majú sklon bez diskusie kúpiť
    a manželku postaviť pred hotovú vec.
     Božie Slovo dáva žene i mužovi iné napomenutia, lebo sú to
    rozdielne bytosti. Emancipácia v celej svojej šírke je nezmyslom,
    ktorý lichotí akurát ľudskej pýche, ale inak ubližuje mužom
    i ženám. 


           Žena - družka muža, muž - druh ženy...


              Príslovie 18,22. 18,24.

    aaa 

     Nadpis tohoto odseku je používaný často ako vtip, narážka na
    mužskú pýchu. Toto humorné vyjadrenie však sebou nesie aj pravdivé
    pozastavenie - upozornenie na jednu z úloh, ktorú majú muž i žena
    v manželstve rovnakú.
     Mladomanželia si do manželstva spravidla prinášajú aj dosť dlhý
    rad svojich priateľov a priateliek. V manželstve potom zisťujú, že
    už nie je možné venovať sa im tak, ako predtým. Priatelia žien
    a priateľky mužov začínajú jednoznačne rozleptávať ich manželstvo
    - podobne aj priveľa manželkiných priateliek a priveľa manželových
    priateľov. Božie Slovo poukazuje na vážny fakt, že by si mal
    veriaci človek robiť revíziu svojich priateľstiev a vyberať z nich
    naozaj len tie, ktoré sú na úžitok jemu i jeho priateľom.
    Manželstvo je na priveľa priateľstiev obzvlášť citlivé, preto
    mladomanželia skôr či neskôr robia vážne zmeny v prístupe k svojim
    bývalým priateľstvám. Druhým extrémom by bolo opustiť všetky
    kontakty a úplne sa uzatvoriť. Písmo takto vedie manželov k tomu,
    aby si svojich priateľov vyberali spoločne - oni dvaja spolu
    s Pánom Ježišom Kristom.
     Na základe odlišností medzi mužom a ženou, alebo pre niektoré
    ich priateľstvá, vznikajú, vzhľadom  na  ľudskú  porušenosť,
    v manželstve konflikty. Božie Slovo počíta s ľudskou porušenosťou
    aj v manželstve a svojimi napomenutiami rieši aj manželské
    konflikty. Tieto napomenutia sú opäť odlišné pre muža i ženu
    a slúžia nielen na riešenie konfliktov, keď už existujú, ale aj na
    ich predchádzanie a budovanie vzájomného porozumenia. V ďalších
    dvoch odsekoch poukážeme na dve veľmi podstatné a potrebné Božie
                                     57    rady. 


             Tak, ako Kristus pre Cirkev...


                Efežanom 5,25-32.
                Kološanom 3,19.

    aaa 

     Pre muža je prirodzené milovať ženu skôr erotickou láskou, čo
    prakticky znamená milovať seba. Preto Pán napomína mužov, aby
    skutočne milovali svoje manželky - aby ich milovali Kristovou
    láskou, ktorá je ochotná obetovať sa. Muž - Božie dieťa - by
    v sebe nemal živiť trpkosť voči svojej manželke, zazlievanie jej
    nedostatkov, ale ich preklenúť svojou obeťou tak, ako Kristus
    preklenul nedostatky cirkvi. Na základe predčítaného Božieho Slova
    môžeme povedať, že Svätý Duch dá mužom vždy dosť sily, aby
    dokázali zvládnuť napätie v manželstve a riešiť ho svojou obeťou.
    Ak to muž nedokáže, je prvoradé modliť sa za seba, aby naplnil
    Božiu vôľu a až potom premýšľať o niečom inom.
     V napätých i pokojných chvíľach v manželstve môže byť a má byť
    mužova láska príkladom Kristovej lásky. Mužova autorita nemá stáť
    na agresii a sile, ale na Kristovej láske a moci Svätého Ducha.
     Takýto prístup je mužov diel pri vytváraní manželskej pohody
    a vzájomného porozumenia. 


             Tak, ako Cirkev Kristovi...


                Efežanom 5,22-24.
                Kološanom 3,18.

    aaa 

     Pre ženu je prirodzené podriaďovať sa naoko a manipulovať, teda
    nepodriaďovať sa a dosahovať svoje záujmy. Preto Pán napomína
    ženy, aby boli ochotné podriadiť sa vo všetkom, čo nie je
    v rozpore s ich presvedčením viery. Písmo nehovorí, že je potrebné
    podriadiť sa mužovi len vtedy, keď má pravdu - bez ohľadu na to,
    či sa dá alebo nedá urobiť niečo lepšie, je správne, keď sa žena
    mužovi podriadi. Automaticky sa tým predpokladá, že sa dokážu
    spolu porozprávať o všetkom, dokážu spolu zvažovať a premýšľať.
    Keď však muž nedokáže vidieť niektoré veci ako žena, je správne,
    aby sa žena podriadila mužovi.
     Na prvý pohľad je to možno pre ženu nepríjemné. Za svoje
    rozhodnutia však muž musí niesť aj zodpovednosť bez ohľadu na to,
    či prijal názor manželkin alebo či si ponechal svoj! Keď porovnám
    prikázanie pre muža - milovať manželku a jeho zodpovednosť za
    rozhodnutia s prikázaním pre ženu - podvoľovať sa mužovi, môžem
    povedať asi toľko: Tieto prikázania sú úplne odlišné, ale zároveň
    rovnako ťažké, svojím spôsobom teda rovnocenné. 
                                     58                Manželstvo a svet


                1. Petra 3,1-7.

    aaa 

     Kresťania často veľa rozprávajú, pričom nie  sú  schopní
    a ochotní podľa svojich slov aj žiť. V manželstvách vzniká podobný
    problém. Ľudia zo sveta si všímajú manželstvá veriacich ľudí
    a posudzujú ich, hľadajú v nich Božieho Ducha. Ak veriaci manželia
    nežijú podľa Božej rady a v ich rodinách vládne sústavný nepokoj,
    napätie, je zbytočné, aby niekomu rozprávali o spasení, lebo tieto
    ich slová nebudú mať žiadnu váhu. Niekedy si veriaci ľudia kladú
    otázku, prečo dnes viera v Pána Ježiša nenesie takú moc, ako
    kedysi. Často si túto otázku kladú muži, neschopní milovať
    Kristovou láskou a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Kladú
    si ju aj veriace ženy, ktoré o Kristovi vedia veľa narozprávať,
    ale svojmu manželovi sa podriadiť nedokážu. Veriaci ľudia potom
    utekajú zo svojich manželstiev plných napätí do cirkvi, kde chcú
    byť požehnaní od Svätého Ducha.
     Z predčítaných odsekov vyplýva, že majú muž i žena spolu
    komunikovať, radiť sa, vzájomne sa neponižovať a vidieť v sebe
    síce rovnocenných, ale zároveň odlišných ľudí. Muž by mal skôr
    reprezentovať rodinu navonok, mal by sa radiť so svojou manželkou
    a uzatvárať svoje rozhodnutia, za ktoré by mal vedieť niesť aj
    zodpovednosť. Mal by milovať svoju manželku bez ohľadu na to, aká
    je! Manželka skôr vytvára rodinné zázemie, pokoj vo vnútri rodiny.
    Stáva sa dobrým radcom a stará sa o domácnosť. Mala by sa vedieť
    podvoliť svojmu manželovi bez ohľadu na to, či má pravdu, ak ju
    jeho rozhodnutie nevedie do hriechu!
     Pri takomto manželskom spolunažívaní Božie Slovo zasľubuje
    požehnanie. Posledný predčítaný odsek dokonca priamo poukazuje, že
    ak manželia takto nežijú, ich modlitby budú mať duchovné prekážky
    - nebudú vypočuté. Inými slovami, modlitby muža môžu byť vypočuté
    len vtedy, keď tento muž napĺňa kritériá predčítaných Božích Slov.

                                     59               Manželská mytológia
                  diel 14.                O bohatej vdove


                 Matúš 6,24-33.

    aaa 

     Pri hľadaní životného partnera sa musí človek často potýkať so
    svojou vlastnou povahou, ktorá ho niekedy ženie do vzťahov vopred
    odsúdených na stroskotanie. Veriaci i neveriaci ľudia potrebujú
    mať vo svojom vedomí akýsi pokoj viery, a preto sa aj pri
    neperspektívnych vzťahoch snažia o vytvorenie akejsi predstavy,
    ktorá ich konanie akoby ospravedlňovala. Intelekt môže na jednej
    strane slúžiť k správnemu rozpoznávaniu situácie, na druhej strane
    môže podkladať a ospravedlňovať niečo nedobré.
     Niektorí ľudia si zvyknú na materiálny štandard, v ktorom žili
    pri svojich rodičoch. Tento zvyk je pre nich tak smerodajný, že si
    dokonca aj svojho partnera vyberajú podľa toho, ako je materiálne
    zabezpečený. Dokonca sa stáva, že si radšej vyberú povahovo
    nevhodnejšieho budúceho  manžela  alebo  prižmúria  oko  nad
    úprimnosťou jeho viery, lebo má aj inú "kvalitu" - materiálne
    zabezpečenie.
     Prílišný vzťah k mamonu  sa  môže  prejaviť  aj  neskôr
    v manželstve. Muž i žena začnú doslova drieť, aby vytvorili také
    prostredie, na ktoré boli buď zvyknutí alebo ktoré si vysnívali
    len vo svojich predstavách. Takto sa môže veľmi ľahko stať, že sa
    jeden z nich doslova udrie k smrti, čo druhého pravdepodobne
    šťastným neurobí.
     Na základe vyššie uvedených postojov si možno chlapec vyberie
    za manželku bohatú vdovu alebo po nasmrť uštvanom mužovi takáto
    vdova ostane.
     Božie Slovo nepodceňuje materiálne zabezpečenie - Pán vie, že
    človek pre svoj život potrebuje všeličo, čo by sa mohlo zdať na
    prvý pohľad neduchovné. Rozhodne však poukazuje na  hodnoty
    s omnoho väčšími prioritami - úprimná viera, cit a láska k druhej
    bytosti, ochota pracovať, vytvárať hodnoty... Ak si chlapec alebo
    dievča nájdu partnera, ktorý v takýchto hodnotách obstojí, na
    začiatku nemusí mať nič, počas života však môže nadobudnúť mnoho.
    Keď si ale človek prehodí priority, môže naozaj na začiatku získať
    veľa, ale vytrvá mu to len veľmi krátko. Radostný vzťah s bohatou
    vdovou, radostný hlavne pre jej bohatstvo, je skutočne len mýtus,
    ktorý v realite života nemôže fungovať! Stvoriteľ odmeral hodnoty
    vo svojom Slove, označil ich prioritami a odovzdal ich ľuďom. Ak
    v nich veriaci človek obstojí a prisvojí si ich, získa mnoho
    požehnania. Do Božích rúk je možné odovzdať aj  materiálny
    nedostatok a očakávať Božiu pomoc, ktorá prichádza svojím časom.                                      60         Ako som sa stal svojím vlastným starým otcom


                 Jób 42,1-5.

    aaa 

     Aby si veriaci človek ospravedlnil svoje počínanie, nájde
    niekedy medzi množstvom bežných manželstiev jedno jediné - veľmi
    zvláštne - ktorého príklad akoby  podporil  jeho  jednanie.
    Prehliadne fakt, že taký prípad nastáva asi raz za tisíc rokov
    s tým, že sa napokon aj dobre skončí. Nájde, vyhrabe ho v dejinách
    alebo vo svojom okolí a už môže povedať: "No a čo, veď aj druhí
    urobili podobne a dobre sa to skončilo!"
     Tak ako na jednej strane dokáže nájsť kresťan absurdný príklad
    na sebaospravedlnenie, na druhej strane dokáže odsúdiť všetko, čo
    sa vymyká bežným skúsenostiam.
     Stvoriteľ niekedy očakáva, aby Jeho dieťa nehľadalo absurdné
    príklady na sebaospravedlnenie, ale aby priamo pohliadlo na svoje
    absurdné jednanie pod najvyššou autoritou Božieho Slova. Inokedy
    zase chce, aby sa ľudia neodsudzovali a uvedomili si, že On
    niekedy žehná veľmi podivným spôsobom, ktorému človek nemôže hneď
    porozumieť!
     Ak veriaci človek prežíva neistoty v oblasti hľadania svojho
    partnera a nevie, ako sa má zachovať, možno povedať len jediné:
    "Pán Ježiš Kristus a Jeho hodnoty musia byť vždy prvoradé!" Ak sa
    posunú na ďalšie miesta v poradí, človek sa tak zamotá do samého
    seba a svojej lásky, že sa mu poväčšine už nedá nijak pomôcť!
    Láska, partnerstvo požehnané od Pána, sebou nesie aj upokojenie vo
    viere a množstvo požehnania pre seba i okolie. Najsilnejším
    prostriedkom na riešenie osobných neistôt býva modlitba a rozhovor
    s veriacim priateľom. Jedná sa teda o úprimný vzťah so svojím
    Stvoriteľom a tiež aj so svojimi súrodencami v Pánovi Ježišovi.
     Svet je plný bežných udalostí, ale dejú sa v ňom aj zvláštne
    veci. Sám intelekt niekedy nestačí na správny úsudok, človek
    potrebuje, aby ho jeho Stvoriteľ doslova zobral do svojich rúk
    a preniesol ho ťažkým obdobím tak, aby sa nestalo nič zlé.
     V júli roku 1922 uverejnili zurichské noviny nasledovný príbeh:
     Oženil som sa s jednou vdovou, ktorá mala dospelú dcéru. Môj
    otec, ktorý nás dosť často navštevoval, sa zaľúbil do mojej
    nevlastnej dcéry a oženil sa s ňou. Tým sa môj otec stal mojím
    zaťom a moja nevlastná dcéra mojou matkou. O niekoľko mesiacov
    porodila moja manželka syna, ktorý sa stal švagrom môjho otca
    a bol súčasne mojím strýkom. Manželka môjho otca, tj. moja
    nevlastná dcéra, mala tiež syna. Tento bol mojím bratom, a súčasne
    i vnukom. Moja manželka je mojou starou matkou, lebo je matka
    mojej matky. Na základe toho som jednak manželom svojej ženy
    a súčasne jej nevlastným vnukom. Inými slovami som svojím vlastným
    starým otcom...
     Keby niekto povedal, že je nemorálne, aby sa manželských
    radovánok zúčastňovala aj stará matka niektorých z manželov, isto
    by mu dali všetci zapravdu. Náš príklad ale rozpráva o manželstve,
    kde touto starou matkou bola zároveň manželka daného muža, a teda
    jej účasť je úplne prirodzená. Zobrať však tento príklad ako
    sebaospravedlnenie a zavolať si večer do spálne starú mamu, je
    isto absurdné!
     Týmto kritickým extrémom som chcel zdôrazniť, aké ľahké je
    odsúdiť sa navzájom a aké ľahké môže byť ospravedlniť si niečo
                                     61    zlé. Podstatným teda nie je intelekt, ale ľudské srdce, ktoré sa
    rozhodne použiť ho pod autoritou Božieho Slova alebo ho zneužiť na
    sebaospravedlnenie... 


                O krásnej Varvare


                Príslovie 6,23-29.

    aaa 

     Jeden manželský mýtus rozpráva, že je úžasné, keď je manželka
    krásna. Najlepšie by bolo, keby bola misskou sveta. Bola by tak
    nielen krásna, ale aj nežná, dobrá, pracovitá a múdra ako krásna
    Varvara z jednej rozprávky. Nad takýmto záverom sa pravdepodobne
    hneď pousmejete, lebo je jasné, že nie je správny. Napriek tomu,
    keď si veriaci chlapec vyberá svoju manželku, celá jeho telesná
    prirodzenosť ho tlačí k tomu, aby hľadal v prvom rade to
    najpríťažlivejšie dievča. Ostatné dobré vlastnosti je schopný
    k nej si domyslieť a nedostatky nevidieť, takže v očiach druhých
    vyzerá ako pravý zamilovaný bimbáľ s vyschnutým mozgom.
     Na vyššie uvedenom prípade je najhroznejšie to, že vôbec nie je
    tak nerealistický, ako možno na prvý pohľad vypadá. Býva veľkou
    Božou milosťou, keď Hospodin uchopí svoje dieťa a prevedie ho cez
    úskalia zvodov sveta,  ktoré  diabol  postavil  na  základe
    príťažlivosti žien. Krása žien je prirodzene Božím dielom, keď sa
    ale stvorenstvo postaví pred Stvoriteľa, začne sa napĺňať peklo už
    tu na zemi. 


             Bohatier Finis, jasný sokol


               Príslovie 22,24-25.
               Príslovie 25,27-28.

    aaa 

     Obdobou mýtu o krásnej manželke je mýtus o svalnatom a úspešnom
    manželovi. Zamilované dievča dokáže vidieť aj v bezcharakternom
    mužovi krásneho Finisa, ktorý vždy víťazí a je plný vrúcnej lásky.
    Zamilovaným dievčatám uniká, že ten ich "Finis" je úspešný možno
    práve pre svoju hrubosť a nezdržanlivosť.
     Láska medzi mužom a ženou má byť posvätená od Svätého Ducha. Ak
    ale človek v tejto láske uniká pred svojím Stvoriteľom, stáva sa
    ľudská zamilovanosť slepá a bez rozumu. Je veľmi ťažké pomôcť
    zamilovanému mladému človeku, ktorý vo svojej láske uniká pred
    svojím Bohom! Vytriezvenie, pravda,  neskôr  prichádza,  ale
    prichádza už neskoro - v manželstve, v ktorom sa už po celý zbytok
    života dá len niesť kríž a zlorečenia skutkov, v ktorých človek
    opúšťal svojho milujúceho Boha. 


                                     62            O zlej macoche a starom úžerníkovi


              1. Korintským 7,1. 7,7-8.
               1. Timoteovi 4,1-5.

    aaa 

     O manželstvách neexistujú len krásne ilúzie, ale aj negatívne.
    Sú ľudia, ktorí odmietajú vstúpiť do manželstva s presvedčením, že
    časom sa aj tá najlepšia manželka zmení na  zlú  macochu,
    čarodejnicu a podobne, aj ten najlepší manžel sa zmení na starého
    frfľoša, úžerníka. Veď dokonca aj predčítané Božie Slovo akoby
    podporovalo takýto pohľad.
     Apoštol Pavel poukazuje, že ak má niekto obdarovanie celibátu,
    je lepšie neženiť alebo nevydávať sa. Takýto dar má však len
    máličko ľudí - ak poviem jedno promile, možno poviem aj priveľa.
    Ľudia s týmto darom nepociťujú potrebu partnerstva, a môžu tak
    cele slúžiť Pánovi. Ak ale niekto vytvorí teóriu, ktorá zabraňuje
    ženiť sa a vydávať ľuďom vo všeobecnosti, odníma od nich Boží dar!
    Takéto učenie je doslova démonské, vyháňa ľudí do samoty, kde
    potom trpia a v ktorej navyše často podliehajú telesnému pokušeniu
    spať so ženou bez akýchkoľvek záväzkov. Z takéhoto jednania ľudí
    sa potom odvíja množstvo samôt, depresií, pohlavných chorôb,
    potratov ako daň za ľudský hriech. 


          A tak si krásne žili, až kým nepomreli...


                 Žalm 121,1-8.

    aaa 

     Posledným manželským mýtom, ktorý by som chcel spomenúť, je
    akási ľahkovážnosť: "Nuž čo, zoberieme sa, a nejak bolo, nejak
    bude..." Človek je  schopný  o  budúcnosti  aj  nepremýšľať
    s presvedčením, že sa táto budúcnosť bude odvíjať dobre alebo
    aspoň zvládnuteľne. Takýto človek možno  neprehadzuje  Božie
    priority práve preto, lebo nechce o prioritách, živote,... vôbec
    premýšľať!
     Je zlé, keď človek vydá svoj život a život svojho partnera do
    udalostí náhod, ktoré budúcnosť donesie. Božie Slovo jednoznačne
    poukazuje, že ak má byť manželstvo požehnané, dobré, je nutné
    pridržiavať sa Božích rád, a teda aj premýšľať o budúcnosti
    a prítomnosti. Pán chce, aby Jeho deti premýšľali nad Jeho Slovom
    a učili sa poznávať Jeho vôľu. On jediný je zárukou ich šťastia
    a naplnenosti tak, ako to zasľubuje aj predčítaný žalm.

                                     63               Vzťah rodičov a detí
                  diel 15.               Naša malá Snehulienka


                Rimanom 3,23-24.

    aaa 

     Keď sa rodičom narodí prvé dieťatko, bývajú často unesení jeho
    krehkosťou a bezbrannosťou. Ak ide o dievčatko, dalo by sa
    povedať, že je to taká ich malá Snehulienka, na ktorú nedajú nič
    dopustiť. Ak plače, musí ísť vždy na ruky, rodičia sa neustále
    snažia nejak svoju Snehulienku zabaviť, až ju napokon na svoju
    prítomnosť tak naučia, že dieťatko začne plakať vždy, keď ostane
    samo. Maminka si začne uvedomovať, že za týchto okolností nemôže
    napĺňať základné rodinné potreby, ako napríklad navariť, oprať,...
    a začne žiadať ocinka, aby jej pomáhal, prípadne si zobral
    v zamestnaní aj dovolenku. Ocík zakrátko zistí, že keď nezarába,
    peniažkov je stále menej a začína hroziť, že malej Snehulienke
    nebudú môcť kúpiť potrebné šatôčky... Hrôza, čo si len počnú!
     Božie Slovo upozorňuje aj rodičov na ich malé Snehulienky, že
    dokonca aj tieto bezbranné dieťatká, ktoré sú tak krehučké a milé,
    sú porušené dedičným hriechom. Na jednej strane majú svoje
    potreby, ktoré je správne napĺňať - napr. potreba hladu, matkinho
    citu a záujmu... Na druhej strane však už tieto malé dieťatká
    vedia prejavovať svoj egoizmus a vynucovať si doslova všetko, čo
    si vymyslia. Preto je už od kolísky potrebné, aby rodič svoje
    dieťatko začínal privykať, učiť ho niesť aj situáciu, ktorá nie je
    možno celkom podľa jeho detských predstáv. Takouto situáciou môžu
    byť aj chvíle, keď sa maminka s ním nehrá, ale napríklad perie
    alebo varí... Dieťatko si možno trochu poplače, ale zakrátko sa
    naučí, že nemôže dostať všetko, čo si vymyslí mať! Mamina sa takto
    postará nielen o dieťatko, ale aj o rodinu, ocino donesie domov
    zárobok a rodina sa stane jednoducho funkčnou. 

                Rimanom 5,12-19.

     Tak, ako Stvoriteľ pripomína, že malé dieťatká majú sklon byť
    zlé, všeličo si vynucovať, zlostiť sa a škriekať, keď  to
    nedostanú, pripomína aj to, že aj ich prišiel spasiť! Ich rodičov
    si vyvolil ako prvých ľudí, cez ktorých má dieťatko spoznať nielen
    Božiu lásku, ale aj spravodlivosť! Kým dieťatko nedokáže rozumieť
    Evanjeliu, je posväcované vierou svojich rodičov. Keď si však
    začne uvedomovať, čo je dobré a čo zlé, keď navyše začína poznávať
    Pána Ježiša na svedeckom príklade života matky a otca, začína
    vznikať nový vzťah - je to osobný vzťah medzi dieťatkom a jeho
    Spasiteľom. Jednou z veľmi ťažkých, ale zároveň veľmi potrebných
    rodičovských úloh je spôsob, akým "chytia rúčku" svojho dieťaťa
    a vložia ju do spasiteľských dlaní svojho Boha. Ak si rodič myslí,
    že je jeho dieťatko nevinnou Snehulienkou, už od malička mu začína
    prekážať na ceste poznávania Pána Ježiša Krista, lebo nevinní
    spasenie nepotrebujú. 


                                     64              Malý neposedný škriatok


                1. Jána 4,7-13.

    aaa 

     Druhým extrémom, ktorý môžu rodičia prežívať,  je  akési
    zhrozenie, že to ich dieťatko nie je tou Snehulienkou, ktorú vo
    svojom predsudku, v ňom očakávali vidieť. Je také maličké a už sa
    zlostí a kope od zlosti, vynucuje si nie plačom, ale vrieskaním,
    a svojimi malými ručičkami dokáže tak bezohľadne odstrčiť aj
    maminku alebo ocinka... Nie je to veru malá nežná Snehulienka, ale
    skôr zlý škriatok! Kvôli svojmu falošnému očakávaniu, predsudku,
    bývajú rodičia zahanbení sami pred sebou, že dostali v ich očiach
    také zlé dieťatko. Možno si v tej chvíli neuvedomia, že vidia
    svoje vlastné povahy, ktoré sa v detinskosti prejavujú živelne
    a naplno. Ako veľa energie a nervov stálo staré mamy a otcov, kým
    vo svojich deťoch vybudovali zábrany ich povahám a naučili ich
    nemyslieť vo svojom egoizme len na seba!
     Pán nemá voči ľuďom vypestované predsudky, v ktorých by sa
    sklamával! Miluje ich svojou nezištnou láskou v plnom poznaní ich
    biedy a porušenosti. Takúto lásku vkladá aj do sŕdc rodičov
    a dopytuje sa po nej aj vo chvíľach, keď sa ich dieťatko napríklad
    zlostí a odstrkuje ich. Táto Božia láska pravdepodobne nepohladí
    rukou malého zlostníka, ale zároveň ani nespôsobí v rodičovskom
    srdci zatrpknutie alebo zlobu proti svojmu dieťaťu!
     Aby dieťatko mohlo vyrásť na dospelé Božie dieťa, potrebuje
    v prvom rade lásku svojich rodičov, ktorá by mala byť inšpirovaná
    Svätým Duchom. Biblia sebou  nesie  mnoho  rád,  napomenutí
    a povzbudení, aby sa mohol každý rodič naučiť rozumieť Božej láske
    a odovzdávať ju svojmu dieťatku. 


             Hanbíme sa spolu alebo sami?


                 Matúš 7,1-5.

    aaa 

     Možno ste už boli svedkom toho, ako sa nejaké dieťa tvrdohlavo
    zaťalo a neposlúchlo svojich rodičov. Priamo medzi ľuďmi začalo
    kričať, vrieskať a možno sa aj hodilo o zem. Možno ste to skúsili
    už aj na vlastnej koži ako rodičia. Druhí ľudia v takejto chvíli
    často začnú odsudzovať dieťa i rodičov a myslieť si o tej rodine
    svoje. Rodičia sa zvyknú hanbiť a odsúdia svoje dieťa vo svojich
    srdciach ako obzvlášť zlé. Pre hanbu potom nezvládnu situáciu
    a dieťa buď nechajú tak bez povšimnutia alebo im prasknú nervy
    a od zlosti ho zmlátia. V takejto chvíli je možno zaujímavé
    zamyslieť sa na chvíľočku nad tým, ako sa Stvoriteľ správal, keď
    sme sa tvrdohlavo pred Ním správali my sami už ako dospelí ľudia.
    Zabudol, že sme Jeho deti? Nepriznal sa k nám, lebo sa za nás
    hanbil?
     Hospodin nikdy neopúšťa človeka tak, ako to niekedy robia ľudia
    medzi sebou. Možno človeka karhá, napomína, dopúšťa na neho aj
    zlé, ale všetko len preto, aby človek nakoniec porozumel svojej
    biede a začal hlboko prežívať potrebu svojho spasenia.
                                     65     Rodič nemá "opustiť" svoje dieťa v hanbe ani vtedy, keď toto
    dieťatko hanbu naozaj robí! Aj v tejto chvíli potrebuje vedenie,
    možno pokarhanie alebo aj výprask, ale rozhodne nie výprask vedený
    zlostným hnevom vychádzajúcim z rodičovského studu! Tak, ako
    Stvoriteľ neodsúdil už mnohokrát nás, tak sú povinní aj rodičia
    neodsúdiť svoje deti, ale sa im venovať a zabúdať na rany, ktoré
    od nich utŕžili podobne, ako aj Kristus zabúda na rany, ktoré sme
    Mu utŕžili my! 

                1. Jána 2,15-17.

     Keď si rodič zamiluje svet - honor, istý druh slávy, ocenenia,
    výsadné postavenie - akúsi chlúbnu pýchu, dokáže len veľmi ťažko
    odpúšťať svojmu dieťaťu, keď sa v ňom verejne prejaví jeho
    porušenosť. V takomto prípade však hreší viac rodič než dieťa a je
    doslova nutné navrátiť sa k prvej láske Pána Ježiša Krista! Deti
    veľmi potrebujú vidieť na jednaní svojich rodičov jednak príklad
    Kristovej lásky, jednak príklad kajúceho ľudského ducha! Ak tieto
    dva príklady na ich živote deti neuvidia, bude sa im len ťažko
    nachádzať cesta k svojmu Spasiteľovi. 


               Rodičovská povinnosť


              2. Korintským 12,14-16.

    aaa 

     Niektorí rodičia možno automaticky očakávajú od svojich detí,
    že budú poslušné, dobré, uvážlivé... Ak sa potom deti začnú
    prejavovať inak - negatívne, rodičia k nim pristupujú s výčitkou,
    že mali urobiť to, či ono a neurobili to... Božie Slovo ale
    poukazuje na inú prioritu - rodičia nemajú očakávať poslušnosť
    a uvážlivosť od svojich detí, ale majú v nich túto poslušnosť
    a uvážlivosť vychovať počas rokov ich spoločného života! Deti veľa
    opakujú po svojich rodičoch a je veľmi možné, že to, čo sa rodičom
    na ich deťoch nepáči, je ich vlastný zlý príklad! Potom by však
    nemali odsudzovať svoje deti, ale samých seba.
     Výchova by teda nemala mať ťažisko v príkazoch a zákazoch -
    v bremene, ktoré by žiadne dieťa neunieslo. Výchova nesie v prvom
    rade modlitbu o pomoc a požehnanie. Mala by sebou niesť svedecký
    život rodičov. Prakticky by rodič mal vedieť prísne zakázať alebo
    prikázať vždy s uvedomovaním si vyspelosti svojho dieťaťa. Ak
    dieťatko je už schopné rozumieť, prečo musí niečo urobiť, je veľmi
    potrebné vysvetliť mu to, a teda mu venovať čas!!!
     Apoštol Pavel poukazuje na akúsi lesť pri výchove duchovne
    mladších súrodencov v Pánovi. Táto "lesť" je prístup, ktorý
    zaujme, dokáže upútať pozornosť. Preto aj rodič, keď vysvetľuje
    niečo svojmu dieťaťu, nemôže to robiť nezáživným mentorským
    spôsobom! Pretože je rodič starší, má viac skúseností, a teda by
    mal dokázať hľadať prostriedky, či rady, ako zaujať  dieťa
    a odovzdať mu informácie spôsobom, ktorý je pre jeho  vek
    prijateľný.
     Božie Slovo žiada jednoznačne viac od rodičov, ako od ich detí!                                     66                 Efežanom 6,4.
                Kološanom 3,21.

     Je zaujímavé uvedomiť si, že Pán žiada od matky hlavne prejavy
    citu, domova, vytváranie dôvery, avšak od otcov žiada pre ich deti
    vedenie, výchovu v zmysle vzdelávania. Preto upozorňuje hlavne
    otcov, aby nedráždili svoje deti príkazmi, ktoré nemajú zmysel
    alebo v ktorých sa nedá obstáť. Otcovia nesmú potláčať svojou
    autoritou detskú osobnosť, ale naopak, majú ju rozvíjať. To
    neznamená, že nesmú prikazovať, znamená to len toľko, že ich
    príkazy majú byť zmysluplné, majú byť pre deti osožné a vedené
    takou formou, aby ich deti mohli prijať čo najľahšie. Aby sa niečo
    také mohlo otcom podariť, musia si pre svoje deti nájsť čas,
    investovať ho do rozhovorov a hier, aby sa rozvíjal vzťah medzi
    nimi a ich deťmi. Z takéhoto vzťahu potom prirodzene vynikne aj
    ich autorita, keď dieťa uvidí, že ocino vie opraviť pokazenú
    hračku a urobí to s radosťou, keď dokonca niekedy  hračku
    vytvorí... Prirodzená autorita otca môže stáť len na detskej
    dôvere. Keď potom táto autorita nebude zneužívaná, stane sa
    najväčším pomocníkom pri odovzdávaní Evanjelia Pána Ježiša Krista.              Čo žiadať od detinskosti?


                Efežanom 6,1-3.
                Kološanom 3,20.

    aaa 

     Keď rodičia dokážu obstáť v oblasti, ktorá bola opísaná
    v predchádzajúcej podkapitole, môžu jednoznačne žiadať od svojich
    detí to, čo od nich žiada aj Božie Slovo - poslušnosť a úctu.
    S touto poslušnosťou a úctou sa však deti nerodia, môžu byť k nej
    len vedené, vychovávané s pomocou a požehnaním od Svätého Ducha.
    Pretože je dieťa človekom s vlastnou vôľou, môže sa niekedy aj tá
    najlepšia výchova skončiť detskou neposlušnosťou alebo neúctou.
    Dospievajúcim deťom sa otvára nová možnosť - vzťah s  ich
    Stvoriteľom. Tento vzťah ich vedie nie do otroctva voči rodičom,
    ale do prirodzenej podriadenosti, ktorá je možná aj vtedy, keď
    rodičia v otázkach výchovy veľmi zlyhávajú. Preto ak je výchova
    výborná, ale dieťa má silnú nechuť poznávať svojho Boha, koniec
    bude biedny a zlý. Keď by bola výchova aj horšia, ale dieťa chce
    veľmi poznať svojho Spasiteľa, výsledkom bude vzdelané, vyrovnané
    Božie dieťa. Tak je prirodzené, aby rodič vynaložil všetko preto,
    aby jeho dieťa dostalo dobrý závdavok príkladu a výchovy v rodine.
    Posledné rozhodnutie však vždy ostáva na dieťati - milovať Krista,
    či nie? ...
     Božie Slovo poukazuje na to, že sa manželia stanú jedným telom.
    Nehovorí tak ale aj o ich deťoch! Príde čas, keď si ich deti nájdu
    svojich partnerov a vytvoria svoje rodiny, ktorým sa budú musieť
    naplno venovať. Kým sa tak ale nestane, Pán chce, aby sa im deti
    dokázali podvoľovať bez ohľadu na to, či vo výchove obstáli alebo
    zlyhávali. Ak dieťa uposlúchne Božiu radu a dokáže si uctiť
    svojich rodičov, bude mu to na mnohé požehnanie. 


                                     67              Požehnanie od Hospodina


                Filipským 3,17-18.
                1. Timoteovi 1,16.

    aaa 

     Sú ľudia, ktorí sa domnievajú, že keď spoznajú Písmo a budú sa
    modliť, získajú mnoho požehnania. Takýto pohľad je pravdivý len
    čiastočne. K požehnaniu človek prichádza v prvom rade svojou
    vlastnou poslušnosťou - odovzdaním sa do Božích rúk. Tak ako Božie
    Slovo vedie k poslušnosti deti naproti svojim rodičom, vedie
    zároveň  rodičov  k  poslušnosti  naproti  ich  Stvoriteľovi
    a Spasiteľovi. Ak deti tento príklad poslušnosti na životoch
    svojich rodičov  neuvidia,  len  veľmi  ťažko  dokážu  sami
    v poslušnosti obstáť. Požehnanie výchovy teda spočíva v prvom rade
    v svedeckom živote, ktorý odhaľuje dobrú i zlú ľudskosť rodičov,
    ich potrebu Spasiteľa, Božiu moc, ktorá sa pri nich napĺňa... Len
    slová a modlitby určite nestačia! Hospodin očakáva ľudské srdce,
    ktoré Ho víta a otvára sa Mu s nádejou a vierou.
                                     68
                                     69                Rodinné stíšenia
                  diel 16.                Kovboj s Bibliou


              1. Mojžišova 2,9. 2,15-17.

    aaa 

     Veriaci ľudia si niekedy kladú otázku, prečo museli byť v Raji
    dva stromy, ktoré mali síce na pohľad krásne plody, ale z ktorých
    Adam a Eva nesmeli jesť. Veď o čo lepšie by bolo, keby Hospodin
    také stromy nestvoril, a teda by ani človek nemohol neposlúchnuť
    a bolo by mu stále dobre. Tak, ako na mnohé iné, je aj na túto
    otázku odpoveď jednoduchá. Však človek, zamotaný do pavučín
    svojich myšlienok a podnetov, ju nemôže nájsť pre úžasné množstvo
    lákavého balastu sebavedomých názorov a presvedčení.
     Stvoriteľ chcel urobiť človeka takého, aby bol podobný Jemu
    samotnému. Človek teda musel byť  schopný  milovať,  tvoriť
    a slobodne sa rozhodovať. Aj napriek hriechu, ktorý sa stal
    v Raji, človeku tieto tri vlastnosti ostali a sú úzko späté.
    Slobodný človek tvorí s radosťou a vyberá si priateľstvá podľa
    ciest svojho srdca. V akejkoľvek neslobode človek trpí a narastá
    v ňom nenávisť.
     V Raji určite nešlo o dva stromy, ale o zákaz, ktorý sa dal
    porušiť! Keby človek proti Bohu nemohol zhrešiť, keby bolo všetko
    dovolené, stal by sa strojom, ktorý síce pracuje dobre, ale zato
    nie je schopný vlastných rozhodnutí a vlastných citov! Zákazom
    v Raji Hospodin stvoril pre človeka slobodu aj od samého seba -
    človek mohol, i nemusel uposlúchnuť. Začal byť schopný milovať,
    mohol robiť aj proti Božiemu príkazu, stal sa podobným svojmu
    Stvoriteľovi.
     Boh je láska, a preto aj Jeho príkaz znamenal pre človeka
    požehnanie - najlepšie bolo uposlúchnuť s dôverou vo svojho
    nebeského Otca.
     Prečo sa zaoberáme touto úvahou, keď je témou modlitebné
    stíšenie v rodine?
     Veriaci otcovia si niekedy prečítajú Bibliu, dozvedia sa, že
    ich deti majú poslúchať a začnú si svoje práva vyžadovať. Možno si
    uvedomia aj to, že majú rodinu duchovne viesť, a teda byť aktívni
    aj pri zvolávaní spoločných modlitebných stíšení. Doslova si
    poslušnosť začnú vynucovať - veď deti musia poslúchnuť, manželka
    sa musí podriadiť, a tak keď veľký otec rodiny zavelí, všetko musí
    skákať. Takýto otcovia sa začnú podobať na kovbojov sediacich na
    divých mustangoch, ktorí pália zo svojich opakovačiek Božieho
    Slova verše, takže šrapnely len tak lietajú. Modlitebné stíšenie
    sa napokon začne tým, že možno syn má "prestrelené" srdce,
    manželka "prišla" o oko, otec sa však teší, že naplnil Božiu
    vôľu...
     Tak ako Otec v nebi dal človeku slobodu, je podobne povinný
    viesť v slobode aj pozemský otec rodinu, ktorú mu Hospodin
    požehnal. Akékoľvek násilie vyvoláva len nechuť a nenávisť, preto
    je priorita položená na niečom inom - na otcovskom vedení,
    s požehnaním od Hospodina. Stvoriteľ dal otcom Svoje Slovo,
    manželky, odporučil im príkladný život, učí ich, ako odovzdať
                                     70    Božiu vôľu pútavo... Na konci vysvetľovania a všetkých ostatných
    možností je potom niekedy potrebný aj prípadný výprask dieťaťa,
    keď napríklad stále otvára rozpálenú rúru a nechce si dať povedať,
    že sa môže veľmi popáliť. Však donucovať alebo biť dieťa zato, že
    sa nechce modliť, je absurdné a hrozné. Veď keď dieťatko vidí
    požehnanie na svojich rodičoch, keď vidí ich príklad a oni sa ho
    snažia primeraným spôsobom upútať, samo chce sedávať s nimi na
    modlitbách!!! Ak sa predsa však nájde detinské srdce, ktoré
    odmieta modlitby, násilie alebo bitky toto  odmietanie  len
    podporia! 


                Veriaca Fantagíro


                 Títovi 2,3-5.

    aaa 

     Pretože sú aj otcovia len ľudia, často zlyhávajú. Nerobia vždy
    tak, ako by mali. Niekedy si to aj uvedomujú, ale aj napriek tomu
    je pre nich ťažké pravidelne obstáť. V takomto prípade má aj pre
    nich Kristus nové a nové spasenie, novú pomoc a nové odpustenie,
    keď im o odpustenie a pomoc naozaj ide.
     Veriace manželky však niekedy začnú konať zvláštne - majú
    pocit, že otca musia nahradiť a situáciu podržať vo svojich
    rukách. Začnú potom jednať ako nebojácna Fantagíro s tým, že
    svojho muža automaticky napasujú do pozície chudáka  princa
    Romualda, ktorý niečo vyparatil alebo nezvládol a treba ho
    zachrániť. Otcovské jednanie sa nedá zastúpiť matkou podobne, ako
    aj materinské jednanie sa nedá zastúpiť otcom! Deti potrebujú
    jedno i druhé! Ak otec v niečom zlyháva, je potrebné mu pomôcť,
    ale takúto pomoc môže dostať len od Hospodina. Manželka sa môže
    modliť, byť pre svojho manžela povzbudením i oporou a zároveň môže
    aj poukázať na nedostatky - keď ale nápravu chytí do svojich
    vlastných rúk ako Fantagíro, vykoná pravý opak. Výsledkom bude
    viac nedorozumenia, viac nedôvery, viac napätia...
     Nedostatok ktoréhokoľvek z manželov musia niesť vždy obaja
    a prípadne aj ich deti. Však riešiť ho bezhraničnou kritikou,
    zhadzovaním a rozličnými gestami nie je možné. Keď sa však manžel,
    či manželka upriami na Hospodina, Ten dokáže vyliečiť mnoho nemocí
    a navrátiť manželom vytrácajúci sa domov. 


          Stojíme tam spolu, ale pritom každý sám...


              Rimanom 12,9-12. 12,15-17.

    aaa 

     Predčítaný odsek Božieho Slova je krásnym návodom na to, ako si
    v manželstve rozumieť. Rozumieť si s partnerom znamená tiež, že si
    títo dvaja ľudia dôverujú, dokážu si rozprávať jeden druhému
    o svojich pokleskoch, trápeniach, radostiach, túžbach... Aby sa
    dvaja ľudia mohli skutočne spolu modliť, musia si rozumieť, aby
    tak poznávali svoje potreby duchovné i telesné. Úprimnosť pôsobí,
    že na modlitbách sa jeden dokáže zastať druhého, že nejde len
                                     71    o prázdne slová bez citu a porozumenia. Takéto slová by detinské
    srdiečko ich dieťaťa hneď vycítilo a prestalo by túžiť ísť za
    Pánom Ježišom Kristom.
     Ak ale jeden z partnerov sem tam zatúži vysadnúť na mustanga
    a páliť a sekať po svojich rodinných členoch mečom a guľkami
    moralizmov, bezduchých príkazov a zhadzovaní, je veľmi možné, že
    sa rodina síce stretáva k pravidelným spoločným modlitbám, ale
    pritom z nich na týchto modlitbách stojí každý sám, uzavretý do
    seba. Táto hrozná duchovná choroba je dnes veľmi bežná - ľudia sa
    stretávajú, komunikujú, ale zároveň komunikujú len cez maličké
    okienko svojej hroznej steny, ktorá ich úplne oddeľuje  od
    ostatných. Ak sa niekto náhodou rozhodne vyliezť zo svojej ulity,
    vráti sa poväčšine celý doráňaný a zbitý.
     Jeden múdry človek povedal, že manželia sú ako stĺpy chrámu,
    ktoré spolu držia chrámový oblúk. Keby boli príliš ďaleko, oblúk
    by neudržal tiaž, ktorú musí niesť. Keby však tieto stĺpy boli
    príliš blízko, nemohli by držať pravidelné oblúky chrámu.
     Hospodin ponúka manželom úprimnú lásku, aby nestáli od seba
    priďaleko, a dáva im zároveň slobodu, aby ich zväzok bol krásny
    a nestáli tak príliš blízko seba. Nájsť vo svojom manželstve mieru
    Božej vzdialenosti chrámových stĺpov je úžasným požehnaním, ktoré
    urobí zo spoločných stíšení hlboko žiadanú potrebu a radosť. 


                Tajomstvo autority


               1. Timoteovi 3,1-5.

    aaa 

     V rodine by mali manžel i manželka vyjadrovať istý druh
    autority. Táto autorita sa nikdy nemôže vynucovať! Jedinou cestou
    na jej získanie je poslušnosť pred Hospodinom, otvorenosť voči
    Bohu i partnerovi, prípadne do primeranej miery aj voči deťom.
    Autoritu si človek nemôže vziať, môže ju len dostať. Veriaci
    manželia dostávajú Božiu - požehnanú autoritu od Svätého Ducha. To
    je možné len vtedy, keď je ich viera úprimná a živá. Pred
    Stvoriteľom je každá Ním požehnaná autorita formou biskupstva, do
    ktorého svoje deti povoláva On sám, lebo je to výborná vec,
    slúžiaca im samým, aj ich okoliu. 


                Spoločné modlitby


                 Matúš 6,5-8.
                Matúš 18,19-20.

    aaa 

     Medzi stíšenia v rodine nepatria len modlitby, ako sa to
    niektorí kresťania  domnievajú!!!  Spoločnými  stíšeniami  sú
    rozhovory, v ktorých sa partneri dokážu navzájom otvoriť a hľadať
    k sebe takú cestu, ktorá je navyše požehnaná od Stvoriteľa.
    V rodinnom stíšení sa môže otec rozprávať s malým trojročným
    synčekom o tom, čo to dieťatko cíti, čo by chcelo, čo je správne
    a ako by sa na to mohol asi pozerať Pán Ježiš. Keď matka číta
                                     72    večer dcérke ilustrovanú Bibliu, má s ňou stíšenie. Napokon je
    prirodzené, aby sa celá rodinka vedela aj pravidelne stretávať na
    spoločných modlitbách, na ktorých nežvatlú ako pohania, neukazujú,
    kto sa vie najlepšie modliť, ale otvárajú svoje srdcia tak, aby to
    bolo im všetkým zrozumiteľné. Z toho automaticky vyplýva, že je
    dobré, keď sa manželia modlievajú jednak vo dvojici, ale aj
    s deťmi dohromady. Deti nerozumejú problémom manželov a potrebujú
    mať stíšenia vedené tak, aby to bolo pre  ich  detinskosť
    prirodzené. Manželov však takéto stíšenia nenaplnia, sú často skôr
    službou z ich strany a potrebujú stíšenia na svojej úrovni.
    Napokon všetci, deti i rodičia nutne potrebujú aj svoju osobnú
    komôrku, v ktorej sú len oni a ich Stvoriteľ!
     Rodinné stíšenia je veľmi široký pojem, zahŕňa všetky opísané
    vzťahy. Aby mohla byť rodina duchovne vyvážená, zdravá, mali by
    rodinné stíšenia obsahovať všetko, čo sme si opísali v tomto
    odseku:
     Modlitby - osobné, manželské a rodičovské
     Rozhovory - manželské, rodičovské a súrodenecké
     Nadovšetkým by mala panovať najvyššia autorita Božej lásky.
    Vyvážený duchovný život v rodine sa dá pekne vystihnúť akousi
    rovnicou - 3 x 2 + 1 = 7 - trojo druhov modlitieb, trojo
    rozhovorov a nad tým všetkým jeden Boh Stvoriteľ a Spasiteľ dáva
    dohromady plnosť.
     Realita je často prirodzene úplne iná, lebo sme len zlyhávajúci
    ľudia. Pán nám ale ukazuje smer, ktorý je požehnaný a správny a ku
    ktorému sa môžeme navzájom viesť a vzdelávať. 


                Spovedné tajomstvá


                 Jakub 3,3-12.

    aaa 

     Písmo a Božia vôľa niekedy vedie veriacich k tomu, aby si
    vyznávali svoje zlé skutky a spolu sa modlili za Božie odpustenie,
    prípadne nejakú nápravu v dôsledku zlého jednania. Pritom môže ísť
    o veľmi osobné veci, ktoré vyžadujú, aby boli držané v úplnej
    tajnosti. Udržať spovedné tajomstvo je nielen Božou vôľou naproti
    manželom navzájom, ale aj naproti ich deťom. Dieťatko môže niekedy
    prežívať svoj detinský problém, ktorý s dôverou zverí len jednému
    rodičovi. Pokiaľ nejde o nejakú vážnu okolnosť, ktorá by sa mala
    riešiť spoločne, je prirodzené, aby rodič  detinskú  dôveru
    nesklamal a nevyklopil všetko svojmu partnerovi! Už aj detinské
    srdiečko je ľudským srdcom, ktorého dôveru si človek môže len
    získavať - nedostane ju len tak!
     Keď sa jednému z manželov zverí iný brat, či sestra, je správne
    pomlčať o tom pred partnerom! Výnimkou môže byť len rozhovor
    manžela s inou ženou alebo manželky s iným mužom - takéto
    rozhovory môžu vniesť  medzi  manželov  nedorozumenie  alebo
    odcudzenie. Preto je správne upozorniť brata, či sestru, že ich
    spovedné tajomstvo bude z časti alebo cele poznať aj manželka, či
    manžel.
     Pán chce, aby jeho deti komunikovali navzájom tak, aby im to
    nerozbíjalo šťastie. Celý život sa preto učíme hľadať Božie miery
    a priority, podľa ktorých potom vedieme seba i druhých.
                                     73
                                     74                  Naše deti
                  diel 17.            Maminka, Marienka mláti Jakubka!


               1. Korintským 14,20.

    aaa 

     Rodič má niekedy sklon posudzovať jednanie detí podľa takých
    morálnych princípov, podľa ktorých si navykol posudzovať jednanie
    dospelých. Keď deti robia niečo zlé, sú ešte častejšie odsudzované
    cudzími ľuďmi - veď morálne princípy predsa musia platiť rovnako
    pre všetkých...
     Božie Slovo však hodnotí svet a vnímanie detí úplne inak, ako
    svet a vnímanie dospelých. Dieťa dokáže vykonať podobne zlé skutky
    ako aj dospelý, ale rozhodne nedokáže zhodnotiť ich dosah. Deti
    vedia byť úžasne ukrutné práve preto, že si celkom neuvedomujú
    následky svojho jednania. V tomto zmysle sa niekedy tiež môžeme
    dopočuť o akejsi mladíckej ukrutnosti, ktorá keď má moc, rozhoduje
    prirýchlo, zadeľuje a rozdeľuje, čím môže spôsobiť mnoho utrpenia,
    ktoré však v danej chvíli celkom dobre nevidí. Apoštol vystríha
    pred detinským zmýšľaním, dospelý človek by mal lepšie hodnotiť,
    akosi ďalej dovidieť a na základe toho byť aj  opatrnejší
    v rozhodnutiach.
     Keď sa teda malé dieťa rozhodne, že do kamaráta hodí kameň, ide
    o iný skutok, ako keby to urobil dospelý! Deti sa vedia často
    vadiť a niekedy aj biť, ale o to skôr zase dokážu odpustiť
    a zabúdať na príkoria. Ak v tejto chvíli "Marienka mláti Jakubka",
    za pár minút sa už budú možno opäť spolu hrať. Božie Slovo používa
    príklad detí k tomu, aby sa dospelí naučili odpúšťať a zabúdať
    podobne, ako to dokážu deti.
     V tejto úvahe by som ale chcel použiť predčítaný odsek Písma
    ako vyjadrenie Božej vôle, že je deti potrebné posudzovať podľa
    iných kritérií, než posudzujeme dospelých! Jednanie detí niekedy
    vyzerá veľmi zle, v takejto chvíli je však potrebné uvedomiť si,
    že je to detinské jednanie, ktoré vyžaduje viac zhovievavosti
    a vysvetľovania, než jednanie dospelých. 


             Naši miláčikovia sa majú radi


               1. Korintským 13,9-13.

    aaa 

     Podobne aj detská láska, ktorá vyzerá niekedy tak čisto, krásne
    a nevinne, je niečo iné, než úprimný a pekný vzťah dospelých ľudí.
    Veľké priateľstvo sa razom zmení na nepriateľstvo, detinstvo ľahko
    zabúda na sľuby. Je to u detí tak zlé? Určite nie! Je to len tak
    detinské.
     Deti preto milujú a vzápätí po svojich citoch šliapu, vadia sa
    a vzápätí sa družne hrajú, sú zlé či dobré, ale v obidvoch
    prípadoch nedoceňujú dôsledky svojich postojov a skutkov.
                                     75     Božie Slovo odhaľuje rozdielnosť detinskosti od dospelosti
    a vedie dospelých k múdrej láske voči deťom, ktoré sú im zverené.
    Deti síce o tom veľmi nevedia, vedenie a pomoc dospelých však
    veľmi potrebujú. Ako deti nemôžu poznať túto svoju potrebu, a teda
    ani nemôžu vyjadriť vďačnosť za správne jednanie svojich rodičov.
    Rodičovskú lásku a porozumenie vo všetkej múdrosti však potrebujú
    veľmi aj napriek svojmu detinskému nepochopeniu.
     Pán vedie veriacich rodičov k tomu, aby dokázali prijímať svoje
    deti inak, než seba navzájom, ale aby ich zároveň pomaličky viedli
    k poznaniu tak, aby sa harmonicky vyvíjali smerom k dospelosti.
    Preto nesmie byť preceňovaná ani detinská láska, ani detinská
    nenávisť, ale zároveň je dobré, keď dieťa pomaly spoznáva hodnoty
    lásky, sľubov i dôsledky zloby. Detinské jednanie tak môže
    pomaličky smerovať k dospelejším a hlbším prejavom dobra i zla. 


                Naše deti musia...


               1. Korintským 10,13.

    aaa 

     Možno by sa niekomu nepáčil záver predchádzajúceho odseku. Deti
    by predsa nemali dospievať aj k prejavom zla, malo by v nich rásť
    na základe našej výchovy a požehnania len dobro! Keďže ale aj deti
    sú slobodní ľudia, ich dospievanie ich vedie stále častejšie do
    situácií, keď sa musia rozhodovať sami. S hlbším  chápaním
    okolností a dôsledkov, s dospievaním deti chápu síce lepšie aj
    dosah zlých skutkov, ale slobodu tým nestrácajú!
     Rodič by niekedy chcel tento prirodzený proces rastu svojich
    detí zastaviť príkazmi a zákazmi, aby sa v slobode nemohli
    prejaviť jeho deti aj ako zlé. Takýto prístup je veľmi nezmyselný
    - naše deti predsa nemajú len nás, majú aj Otca v nebesiach, ktorý
    ich vedie k slobode a v slobode tak, aby Ho mohli nájsť. Rodič
    môže udržať vo svojich rukách len veľmi málo. Ak neprosieva
    o Božiu pomoc a Božie vedenie aj pre svoje deti, isto ich stratí.
    Priveľmi tvrdými zákazmi môže len preťažiť  ich  schopnosti
    a nepriamo ich tak doviesť k zlyhaniu pred samým sebou.
     Jednou z úžasných zložiek ľudskej živej viery je aj odovzdanie
    dospievajúcich detí do Božích rúk s dúfaním, že ich postráži sám
    Hospodin tam, kde rodičovská ruka už  nedočahuje.  V  čase
    dospievania detí sa rodičovská ruka stáva veľmi krátkou, deťom sa
    otvárajú nové horizonty, začínajú im hroziť nové nebezpečenstvá...
    Je to niečo podobné, ako keď sa mladý vtáčik učí lietať - vylezie
    na konár, podskakuje... Keby ho niekto pre nebezpečenstvo pádu
    alebo kvôli dravcom držal stále vo hniezde, nestal by sa nikdy
    samostatným. Naše deti musia byť raz samostatné nielen fyzicky,
    ale aj psychicky, duchovne... Aby sa takto mohli rozvíjať, vedie
    k tomu jediná cesta - postupne otvárať rodičovský stisk s vierou
    v Božiu pomoc a požehnanie.                                      76               Zrod novej osobnosti


                 Matúš 3,13-17.

    aaa 

     Už od skorého veku sa na deťoch prejavuje, že aj oni sú
    stvorené na Božiu podobu - že majú vlastnú vôľu, túžby... Keď sa
    dieťa hrá a rodič mu hračku bez slova zoberie, isto v ňom vzbudí
    nevôľu alebo aj hnev. Keď ale najskôr začne s dieťaťom rozprávať
    a vysvetľovať, prečo sa už nemôže hrať, aj napriek tomu, že mu tú
    hračku tak či onak zoberie, jeho nevôľa bude oveľa menšia. Dieťa
    začne mať totiž pocit, že je aj jeho názor do určitej miery
    podstatný a rodič má záujem rozprávať sa s ním.
     Kristus sa dal Jánovi pokrstiť - vyjadril tak, že Ján bol na
    zemi skôr a že to rešpektuje. Potom išiel ďalej svojou vlastnou
    cestou, ku ktorej bol povolaný. Pán Ježiš urobil tento krok aj
    napriek tomu, že bol Bohom a fakt, že sa dal Jánovi pokrstiť, mal
    skôr symbolickú cenu pre ostatných ľudí. Ukázal tak, že aj On ako
    Boh, chce rešpektovať zákony, ktoré stvoril.
     Božie Slovo vedie dieťa  do  poslušnosti  voči  rodičom.
    S dospievaním však prichádza čas, keď sa dieťa od rodičov
    osamostatní, takže ich vzťah je skôr vzťahom dvoch rovnocenných
    dospelých ľudí. Tým sa nezmenší úcta voči otcovi a matke, zmení sa
    len vzťah medzi nimi. Kedysi existovala detinská poslušnosť,
    rodičia sa naplno starali o svoje dieťa, teraz už dieťa dospelo -
    je samo schopné rozvažovať, oddeľovať dobré od zlého. Potýka sa so
    svojim svedomím, kladú sa na neho charakterové nároky ako na
    dospelého... Čím ďalej tým viac je častejší prípad, keď doslova
    musí povedať svojim rodičom: "Nie, takto to nemôžem urobiť alebo
    mám iné plány..."
     Ak by sa niekto spýtal, v ktorom veku teda dieťa už nemá
    poslúchať rodičov a má začať žiť svoj vlastný život, spýtal by sa
    veľmi nezmyselne. Obdobie poslušnosti sa samo  pomaly  mení
    s dospievaním - Boh je väčší ako rodičia. Vo chvíli, keď dieťa
    začne hlbšie rozlišovať dobré a zlé veci, môže prichádzať do
    konfliktu s rodičmi, ktorí môžu od neho chcieť urobiť niečo, čo mu
    jeho viera nedovolí.
     Kým rodičia živia svoje dieťa, je prirodzené v otázkach
    domácnosti podvoľovať sa aj napriek tomu, že by dospelé dieťa
    chcelo všeličo robiť inak - v tejto oblasti nejde o otázky
    presvedčenia. Keď sa dieťa ale osamostatní, má právo rozhodovať
    o svojom domove tak, aby sa mu v ňom žilo dobre. Keď potom muž, či
    žena, vstúpi do partnerstva, nadobudnú novú motiváciu nerobiť
    podľa náhľadov rodičov, ale podľa ich spoločných predstáv, ktoré
    majú s partnerom.
     Ak je dieťa rodičmi vedené tak, že sa nedokáže od nich
    psychicky odpútať, veľmi ľahko to neskôr môže rozbiť nielen jeho
    vzťah s potenciálnym partnerom, ale dokonca aj manželstvo!
     Tak vzniká detinstvo - prirodzené obdobie závislosti  na
    rodičoch, obdobie detinskej poslušnosti. Postupom času sa toto
    obdobie mení na nové, tak isto prirodzené obdobie, keď je už dieťa
    dospelé, samostatné a musí začať žiť svoj život. Ten sa síce
    nemusí celkom páčiť jeho rodičom, mal by sa ale páčiť jeho
    Stvoriteľovi, jemu samému a prípadne aj jeho partnerovi. 


                                     77                Kristova sloboda


                Józua 24,14-28.

    aaa 

     Predchádzajúci odsek poukázal na dospievanie. Ako sa majú voči
    svojmu dospievajúcemu dieťaťu stavať rodičia? Je dobré, keď
    rešpektujú  prirodzenú  zmenu  od  detinstva  k  dospelosti
    a nevychovávajú svoje dieťa do otrockej poslušnosti. Predčítaný
    odsek z Písma navyše poukazuje, že je správne, keď rodič odovzdá
    svoje dospievajúce dieťa do Božích rúk aj po duchovnej stránke.
    Józua viedol židovský národ, potom ale prišiel čas, keď mohol
    povedať asi toľko: Videli ste, ako sa k nám Boh priznával. Držal
    som sa Ho a On nám žehnal, bolo nám dobre. Teraz začínate byť
    samostatní, a tak si vyberte, ako budete žiť!
     Józua mohol dať svoj život nepriamo za príklad, na jeho živote
    bolo zreteľné Božie požehnanie, ktoré mohli vidieť aj ostatní
    ľudia. Podobne má byť zreteľné požehnanie na životoch rodičov, aby
    ho ich deti mohli vidieť a zakúšať ho. V dospelosti však musia aj
    v duchovnej oblasti urobiť vlastné rozhodnutia a ísť svojou
    cestou. Na tejto ceste musia byť od svojich rodičov slobodní - je
    to tak prirodzené a správne. 


             Duchovný rast nášho dieťaťa


                 Matúš 23,8-11.

    aaa 

     Keď rodič v srdci prežije, že vždy má čo svojmu dieťaťu
    povedať, prežíva dosť veľký omyl. Každý rodič potrebuje mnoho
    Božej milosti, aby vychoval svoje deti. Stvoriteľ dokonca niekedy
    len opravuje to, čo rodičia pokazili. Aj rodičia sú len ľudia,
    ktorí by mali v skromnosti vyznávať potrebu Božej milosti aj pri
    výchove.
     Ich dieťa prežíva rôzne potreby:
     Najskôr je maličké a úplne odkázané na rodičov.
     Potom je už väčšie a  začína  potrebovať  aj  kamarátov
    a kamarátky.
     Neskôr je ešte väčšie a hľadá si nielen priateľov, ale aj
    poradcov, takže sa rodič môže len modliť, aby sa jeho dieťa
    nedostalo do zlého prostredia.
     Keď sa dieťa neskôr zamestná, potrebuje rodičov ešte menej.
     Keď si vytvorí rodinu, rodičov úplne prestáva potrebovať a iba
    občas sa k nim vracia, zaspomína si... Stará mama a starý otec sa
    možno niekedy musia postarať o svojich vnukov, ich prístup je už
    skôr prístupom rovnocenných pomocníkov.
     Je správne, aby rodič nepreceňoval svoju úlohu, ktorú mu Pán
    pridelil. Pri duchovnom raste svojho dieťaťa je veľmi potrebný,
    ale zároveň je nutné, aby jeho dieťa dospievalo do svojho
    vlastného života, v ktorom dokáže byť ono samo samostatným
    rodičom, závislým na svojom stvoriteľovi. Je požehnaním, že sa
    rodičia raz stanú nepotrebnými pre svoje deti. Dokážeme to ako
    rodičia svojich detí prijať do srdca už teraz?                                     78                   Sex
                  diel 18.             Naša antikoncepcia - Barborka


                 Jakub 4,1-3.

    aaa 

     Pojem "sex" v sebe skrýva dva veľmi zaujímavé  extrémy.
    Neveriaci ľudia majú často sklon zaujímať sa o filmy s množstvom
    sexu, lepia si na steny dráždivé plagáty alebo si kupujú časopisy,
    v ktorých sa dá dočítať "o všetkom". Je to jeden extrém, ktorý
    nerešpektuje potreby ľudského súkromia, a môže tak narušovať
    manželské vzťahy, výchovu detí, dospievanie mládeže... Druhým
    extrémom je prístup mnohých veriacich, ktorí naopak nechcú o sexe
    ani rozprávať, lebo sa im zdá, že je to za každých okolností
    hanba. Vo veriacich kruhoch je téma "sex" akési tabu, ktoré sa
    nesmie porušiť. Ak sa o sexe zmieni dieťa, hneď ho vyhrešia alebo
    prípadne aj vytrepú, čím deťom úplne odmietnu pomoc pri riešení
    ich novonadobúdaných otázok.
     Božie Slovo o sexe nemlčí, naopak, venuje mu primerane veľa
    pozornosti, aby veriaci človek mohol poznať Božiu vôľu aj v tejto
    oblasti.
     Sexuálne naplnenie je dôležitou telesnou potrebou. Stvoriteľ
    túto ľudskú potrebu chce naplniť v manželskom živote. Manželia by
    sa nemali odmietať a myslieť v oblasti sexu každý len na seba!
    Apoštol Jakub upozorňuje, že Hospodin počuje také modlitby,
    v ktorých človek nielen niečo chce, ale v ktorých si aj uvedomuje,
    že je správne časť požehnania darovať aj druhým ľuďom - môže to
    byť materiálny dar alebo venovanie voľného času... V oblasti sexu
    je pred Stvoriteľom správne, keď partner vidí aj potreby druhého
    partnera a je ochotný doslova mu niekedy aj poslúžiť. Vyváženosť
    dávania a prijímania v oblasti sexu by mala spôsobiť približne
    rovnakú naplnenosť obidvoch partnerov.
     Pri milostnom akte sa doslova žiada, aby sex neprebehol
    jednostranným spôsobom - rýchlo mi daj. Venovať trochu času
    pohladeniu, situačnosti, ..., sú všetko spôsoby, ako naplniť Božiu
    vôľu a vytvoriť aktívne vzájomné porozumenie aj v telesnej
    oblasti, ktorá potom napomôže celkovému porozumeniu.
     Správny prístup k manželskému sexu však nie je  jediným
    "obmedzením". Manželia - rodičia - si môžu sexuálne výborne
    rozumieť, a pritom myslieť len na seba. Ich malá "Barborka" môže
    napríklad prežívať obdobie, keď veľmi potrebuje rodičovskú lásku,
    čo sa môže prejaviť aj tým, že chce niekedy spávať s rodičmi.
    Pravidelne odmietať dieťa v tomto období za účelom manželských
    radovánok je taký istý prejav sebeckosti, ako aj sex, v ktorom
    každý manžel vidí len svoje potreby!
     Ak sa mladý človek modlí za naplnenosť v manželstve, je to
    správna modlitba. Je dobré uvedomiť si však, že Kristus síce chce
    človeka naplniť, ale nie na úkor porozumenia a lásky! Ak mladý
    človek prosí a neberie, možno zle prosí! Pán Ježiš chce vychovať
    z človeka najskôr nesebeckého manžela, manželku, otca, matku, a až
    potom požehnáva a dáva naplnenie. 

                                     79            Maminka, čo to bolo za vzdychanie?


               1. Korintským 3,1-2.

    aaa 

     V duchovnej, psychickej i telesnej oblasti človek dospieva -
    nie je hneď schopný vo všetkom správne usudzovať alebo vykonávať
    niektoré činnosti. Deti chápu detinsky, mnohým veciam doslova
    nemôžu správne porozumieť! Preto, ak si rodičia pri svojom sexe
    nedávajú dostatočný pozor, malé dieťa ich môže pritom vypočuť
    alebo dokonca aj pristihnúť. V tom lepšom prípade sa Marienka so
    záujmom spýta: "Maminka, čo to bolo za vzdychanie?" V horšom
    prípade rodičov Marienka pristihne a automaticky začne pokladať
    ich sex za formu násilia, čo ju môže psychicky traumatizovať na
    celý život. Malé dieťa nemôže pochopiť, čo je to sex. Ak sa s ním
    prvýkrát stretne priamo u svojich rodičov, začne mať strach, že si
    vzájomne ubližujú.
     Ak rodičia nehľadia na potreby a vek svojho dieťaťa a ignorujú
    možnosť odhalenia, pristupujú k sexu opäť veľmi sebecky!
     Je veľmi ťažké vysvetliť Marienke, že to vzdychanie je prejav
    maminkinej radosti z toho, že ju ocko má rád. Ak by takéto
    vysvetlenie aj prešlo, takmer isto by Marienka zakrátko začala
    vzdychať pri ocinkovi, opičiac sa po maminke a dávajúc mu tak
    najavo, že sa teší, že ho má. Ak by sa navyše tento prejav
    detinskej lásky odohral na verejnosti, ocinko by sa asi necítil
    celkom dobre...
     Rodič by nemal dopustiť, aby došlo k podobnému odhaleniu. Keď
    však napriek tomu zlyhá, dobrá výhovorka je určite lepšia ako
    pravda, ktorú by dieťa nedokázalo prijať! Veď maminke sa mohol
    snívať zlý sníček alebo mohla dostať teplotu a ochorieť... Ocinko
    ju potom prebudil alebo jej dal acylpyrín...
     Dieťa je drahý Boží dar. Ako všetko na svete, aj dieťa sa dá
    pokaziť - je možné veľmi mu ublížiť. Sex nikdy nesmie byť
    v rodičoch tak silný, aby hazardoval s vývojom ich dieťatka. 


           Antikoncepcia a našich sedemnásť detí


               1. Mojžišova 38,8-10.

    aaa 

     Diabol pozná mnoho cestičiek, ako človeka obrať o naplnenie
    a požehnanie, ktoré od svojho Stvoriteľa dostal. Jednou z takýchto
    cestičiek sú aj ľudské predsudky. Nesprávne pochopenie Písma môže
    ľahko spôsobiť, že sa veriaci človek bojí urobiť niečo, čo je
    úplne prirodzené a správne. Ak sa takýto strach, neporozumenie
    živí v časovom intervale niekoľkých generácií, je veľmi ťažké
    prekonať ducha, ktorý  človeka  spútava  formou  nesprávneho
    presvedčenia.
     Jedným z takýchto predsudkov je aj pohľad na antikoncepciu.
    Niektorí veriaci ľudia sú presvedčení, že je nesprávne používať
    akúkoľvek antikoncepciu. V dôsledku takéhoto názoru ich rodina
    začne pomaly vypadať ako materská škôlka. Uživiť veľa detí je
    často nezvládnuteľné, a tak rodičia usúdia, že už radšej spolu
                                     80    spávať nebudú. Výsledkom takéhoto predsudku je  teda  vážny
    materiálny nedostatok, ktorý by sa dal nazvať chudobou a zároveň
    pohlavná sexuálna nenaplnenosť,  ktorá  potom  zvykne  viesť
    niektorého z partnerov do hriechu cudzoložstva.
     Prečo mohol vzniknúť tak nezmyselný predsudok? Predčítaný odsek
    Božieho Slova by sa dal na prvý pohľad pochopiť tak, že ak niekto
    použije antikoncepciu, pácha vážny hriech. Onán bol za takýto
    hriech predsa potrestaný smrťou! Keď sa ale čitateľ lepšie zamyslí
    nad predčítaným odsekom a prečíta si aj krátky kontext pred a za
    uvedeným citátom, isto zakrátko zistí, že tento odsek nehodnotí
    kriticky  antikoncepciu,  ale  Onánovu  vzburu  proti  jeho
    Stvoriteľovi. Onán mal zachovať rod Božích detí, odovzdávanie
    Božieho Slova... On však videl len seba, že totiž rod, ktorý takto
    podrží, nebude jeho rodom. Pre svoj egoizmus úplne prestal
    rešpektovať Stvoriteľa a navyše tým, že spával s manželkou svojho
    brata, neumožnil ani druhým, aby naplnili Božiu vôľu. Hospodin ho
    preto  potrestal  smrťou.  Vôbec  sa  tu  však  nejednalo
    o antikoncepciu!
     Možno sa dnes zdá byť zvláštne staroveké švagrovské právo.
    Kedysi boli takéto vzťahy úplne prirodzené a svojím spôsobom
    nahrádzali sociálne zabezpečenie. Veď žena, ktorej umrel muž, by
    bola inak odsúdená doslova žobrať. Dnes sa nám môžu zdať staroveké
    zákony neprirodzené. Opäť je to však možné len na prvý pohľad. 

               1. Mojžišova 26,7-9.

     Izák mal strach, že ho pre jeho príťažlivú manželku zavraždia
    a vezmú si ju za svoju. Nedôveroval svojmu Bohu a riešil svoj
    problém klamstvom. Zakrátko však bol pristihnutý pri niečom, čo
    jednoznačne odhaľovalo jeho podvod - poihrával sa so svojou
    manželkou. Nuž, isto si nepohadzovali loptou!  Biblia  jeho
    počínanie hodnotí ako niečo prirodzené o čom nie je potrebné ďalej
    ani rozprávať! Je normálne, že sa manželia spolu poihrávajú -
    pohladia na dráždivých miestach bez akýchkoľvek zábran v zmysle
    "odtiaľ, potiaľ". Božie Slovo neberie človeku  to,  čo  je
    prirodzené, naopak, chce mu to darovať. Pán chce požehnať ľuďom
    naplnenie!
     Pre manželov je preto prirodzený aj taký sex, ktorý sa nekončí
    pôrodom a ďalším dieťatkom!
     Kedysi nebol priemysel vyvinutý natoľko, aby sa vyrábali rôzne
    ochrany, preto nemôže byť o nich ani zmienka v Biblii. Na druhej
    strane však boli ľudia aj pred vekmi len ľuďmi a žili podobne, ako
    žijeme dnes. Mali teda aj formy antikoncepcie, ako napríklad
    prerušovaná súlož alebo neplodné dni u žien, na ktorých nebolo nič
    zlé! 

                1. Korintským 7,4.

     Posledný predčítaný odsek jasne odhaľuje Božiu vôľu. Stvoriteľ
    chce, aby boli manželia pohlavne naplnení, vyzýva ich k vzájomnej
    služobnosti v láske a porozumení.
     Akú antikoncepciu teda používať dnes? Veriaci človek sotva
    prekoná predsudok, či antikoncepciu vôbec používať, hneď je tu
    druhý, ktorý ho vedie k tomu, že niektoré antikoncepčné prípravky
    doslova vraždia jeho deti tým, že sa oplodnené vajíčko vyplaví
    ešte pred uhniezdením v maternici. Takýto prístup potom vedie
    k tomu, že človek odmietne väčšinu antikoncepčných prípravkov,
    čoho výsledkom býva dobrý pocit viery v srdci a sedemnásť detí,
                                     81    o ktoré sa rodič nedokáže postarať, ani ich vychovať, ani
    materiálne zabezpečiť! Výsledkom je potom postoj, ako keď človek
    antikoncepciu úplne odmietne! Chudoba, nenaplnenosť a väčší sklon
    spáchať cudzoložstvo!
     Pri tomto druhom predsudku diabol hrá človeku na strunku jeho
    poznania, nahovára mu, že rozumie životu a môže robiť suverénne
    závery. Veriaci si takto povie: "Keď sa vajíčko oplodní, začne
    život. To je chvíľa, keď Hospodin posiela ducha života do budúceho
    ľudského tela!" Odkiaľ to môže človek vedieť? S kade berie toľkú
    suverenitu? Keď vyjadrím v tejto úvahe,  že  život  začína
    zahniezdením sa v maternici, bude to mať práve takú váhu, ako aj
    predošlé tvrdenie! Človek niekedy presahuje svoje kompetencie,
    a potom na to dopláca sám alebo aj s tými, ktorých miluje.
     Skúsme sa teraz vyhnúť nepodloženým špekuláciám, ktoré sú len
    našimi predstavami!
     Keď v žene začne žiť plod - všimnite si tú súvislosť plodu
    s matkou - keď teda v matke začne žiť plod, som presvedčený, že
    ide o život a akýkoľvek spôsob dostať ho z matky von, pokladám za
    formu zabitia!
     Keď sa ale jedná o súlož a formy antikoncepcie, pokladám
    akúkoľvek antikoncepciu za prejav Božej lásky k človeku, aby mohol
    byť tento človek naplnený! Len démonské učenie odníma od človeka
    Boží dar, naplnenie!
     Žijeme vo svete plnom spútaností, predsudkov, presvedčení...
    Najdôležitejšie pred Hospodinom je robiť  všetko  vo  viere
    a z viery. Človek nesmie používať napríklad antikoncepciu "dana"
    s presvedčením, že zabíja  svoje  dieťa!  Preto  sa  forma
    antikoncepcie nesmie nikomu vnucovať, aby mohol mať pokoj a žiť
    plný život aj po duchovnej stránke, nielen po telesnej! Chcel by
    som na záver tohoto odseku zdôrazniť jediné - neodsudzujme ľudí,
    ktorí používajú takú antikoncepciu, ktorú by sme my používať
    nedokázali. Títo ľudia totiž nemusia hrešiť z viery. Navyše som si
    istý, že žiadna antikoncepcia neberie život dieťatku, lebo vtedy
    to dieťatko ešte na tomto svete nie je! Čo je nadto, mi pripadá
    ako špekulácia o živote, ktorý vôbec nepoznáme.
     Pán Ježiš v evanjeliách pripomína, že skutočná láska je, keď
    človek robí druhým tak, ako by on chcel, aby činili iní ľudia jemu
    samému. Na záver tejto úvahy by som chcel povedať, že by som sa
    bez obáv chcel stať dieťatkom rodičov, ktorí netrpia predsudkami
    a vyberajú si antikoncepciu podľa ich telesných potrieb. Menej by
    som chcel byť dieťaťom rodičov, ktorí by pre svoje predsudky
    nemali jasno ani v otázkach sexu. Nakoniec by som rozhodne nechcel
    byť dieťaťom takých rodičov, pri ktorých by som si našiel prvý
    domov v tele maminky a oni by ma dali zabiť kvôli tomu, že ma
    jednoducho nechcú.Tak to sám cítim s vedomím, že rodičov si
    nevyberáme, ale vyberá nám ich sám Stvoriteľ, čo nielen musím, ale
    aj chcem rešpektovať. 


             Kvôli čomu nosí bocian deti?


                 Žalm 107,1-43.

    aaa 

     Rodina s deťmi je obrovským Božím požehnaním. Aj napriek ťažkým
    chvíľam, ktoré človek v rodine niekedy zažíva, je rodina domovom,
                                     82    zázemím, do ktorého sa človek vracia a kde sa cíti byť doma.
    Niekto si rodinu predstavuje tak, že si nájde partnera, budú mať
    spolu svoje manželstvo so všetkým, čo sa od nich v Biblii žiada,
    ale deti nie. Veď je tu predsa antikoncepcia a deti nie sú až tak
    potrebné...
     Aby si niekto mohol založiť manželstvo, bolo potrebné vychovať
    ho, venovať mu veľa času, nervov i peňazí. Nakoniec človek
    vyrástol a všetky tieto "investície" chce užiť pre seba. Môžme sa
    vrátiť k prvému citátu tejto úvahy z Epištoly Jakuba a začne byť
    hneď zrejmé, že takýto prístup nebude požehnaný! Po čase bezdetní
    manželia navyše zistia, že priveľa času pre seba spôsobuje viac
    nedorozumení, napätí a nepohody. Bezdetné manželstvá sa môžu veľmi
    rýchlo  rozpadnúť!  Inými  slovami,  keď  niekto  pristupuje
    k antikoncepcii tak, aby ju užil len sám pre seba, nebude žiadna
    antikoncepcia požehnaná.
     Pre väčšinu rodičov je prirodzené starať sa o deti. Rodičia to
    doslova potrebujú - napĺňa to ich potreby a spája ich to
    v spoločnej výchove ich detí.
     Manželia, ktorí nemôžu mať deti, poväčšine trpia - je to jedna
    z foriem kríža, ktorý božie deti niekedy tu na zemi musia niesť.
     Keď deti vyrastú, je oveľa krajšie žiť v rodine, ktorá má akosi
    viac členov, než v samote bez detí. Deti sú veľkým požehnaním,
    ktoré ak manželia odmietajú, poväčšine si pripravujú svoje vlastné
    nešťastie.
     Som presvedčený, že Pán nežiada nejaký najpožehnanejší počet
    detí, ale žiada deti mať - aspoň jedno. Pre deti je však lepšie,
    keď majú aj súrodencov, a tak rozhodovať sa medzi dvoma alebo
    tromi deťmi  býva  poväčšine  pre  manželov  najaktuálnejšie
    a najlepšie.
     Pán Ježiš niekedy môže chcieť, aby nejaké manželstvo bolo tzv.
    misijným manželstvom. Aby manželia nežili len sami pre seba, ale
    aby zároveň ani nemali deti. Aj takéto povolanie do služby je
    možné, ale je veľmi zriedkavé! Ak si takýmto povolaním manželia
    ospravedlňujú vlastnú nechuť starať sa o niekoho, prinesie im to
    isto mnoho nešťastia. 


              Aký sex a koľkokrát za ...


               1. Korintským 7,3-5.

    aaa 

     Ďalším predsudkom, ktorým veriaci niekedy trpia, je výber formy
    sexu. Božie Slovo poukazuje na to, že sex nemá byť voči niektorému
    z partnerov ukrutný, nemá byť egoistický, má obsahovať zložku
    vzájomnej služobnosti v láske a porozumení.
     Žiadne iné obmedzenia však sexu nekladie! Je  nenormálne
    odsudzovať manželov, keď so sebou robia niečo, čo nerobia iní...
    Je to ich sex, ich súkromie, ktoré si majú sami vybrať tak, ako im
    to vyhovuje. Podobne ani počet súloží Biblia neobmedzuje - každý
    pár má svoj temperament a je len na nich, ako často sa budú spolu
    milovať.
     Tu by bolo potrebné poukázať ešte na to, že forma manželského
    sexu z duchovného hľadiska nie je obmedzená, ale to neznamená, že
    akýkoľvek sex je dobrý po telesnej stránke. Sú formy sexu, ktoré
    sú veľmi nehygienické a kvôli ktorým sa môžu šíriť najrôznejšie
                                     83    choroby. Je preto prirodzené vyberať si taký sex, aby neohrozoval
    zdravie ani jedného z partnerov. 


            Telesná naplnenosť a nenaplnenosť


                1. Korintským 7,9.

    aaa 

     Možno by sa zdalo, že o sexe nie je potrebné toľko rozprávať
    a písať. Realita však upozorňuje sama na seba - niektorí veriaci
    ľudia majú aj po 50-tych rokoch manželstva nevyjasnené otázky
    v oblasti sexu. Nemajú istotu, či mohli používať antikoncepciu, či
    dokonca mohli spolu spávať tak, ako to robili... Na druhej strane
    sú zase takí, ktorí žijú úplne ľahkovážne a nerešpektujú v oblasti
    sexu žiadne biblické hodnoty.
     Hospodin chce človeka naplniť, vychovať ho, vzdelať, chce v ňom
    vybudovať silný a krásny charakter. Do školy Božieho vedenia isto
    patria aj "hodiny" o sexe a manželskom spolužití. Realita sebou
    nesie nenaplnené  manželstvá,  trpiace  množstvom  predsudkov
    a nezmyslov. Boží Duch chce manželstvá naplniť aj po telesnej
    stránke, a preto svetlo Božieho Slova jednoznačne odhaľuje aj
    Božiu radu v oblasti manželského sexu. Vytvára tak stabilné
    manželstvá plné vzájomného porozumenia s požehnaním od Svätého
    Ducha.


                                     84                 My a ostatní
                  diel 19.                Boss našej mafie


             1. Mojžišova 31,1-9. 31,22-24.

    aaa 

     Vzťahy v rodine sú veľmi zvláštne. Niekedy rodina drží tak
    pohromade, že si navzájom ani nepovedia, keď niekto z nich robí
    niečo zlé - veď patrí medzi nás, musíme držať spolu! Inokedy sa
    vzťahy v rodine niečím narušia a príbuzní sa k sebe začnú chovať
    horšie, ako keby boli cudzí. Takéto extrémy pramenia z toho, že
    človek kladie na svojich príbuzných isté nároky  na  pomoc
    a súdržnosť. Tieto nároky sú niekedy opätované tak, že až
    presiahnu miery Božej spravodlivosti. Keď však opätované nie sú,
    rýchlo sa menia na trpkosť alebo nenávisť.
     Lában  z  predčítaného  odseku  Božieho  Slova  nehľadal
    spravodlivosť, ale držal so svojou rodinou bez ohľadu na to, že
    konal nespravodlivo a bezbožne. Synovia ho podnecovali proti
    Jákobovi a Lában reagoval. Ak by sme si položili otázku, kto
    z Lábanových synov vedel tak dobre zahrať na jeho strunku a na
    strunky svojich bratov, pravdepodobne by sme dospeli k tomu, že ak
    nájdeme spomínaného syna, nájdeme akúsi šedú eminenciu ich rodiny.
    Niekedy býva zjavné, kto v rodine "drží kormidlo", niekedy je však
    tento "boss" skrytý za svojimi manipuláciami a úsmevmi tváre.
     Vo chvíli, keď sa rodinné vzťahy položia pred Božiu vôľu, stáva
    sa z rodiny akási mafia a z človeka, ktorý má v rodine najväčšie
    slovo, boss. Rodinné vzťahy sa dajú úžasne zneužiť práve preto, že
    majú sklon upadať do dvoch extrémov, ktoré boli spomenuté na
    začiatku tejto úvahy. Úžasná súdržnosť a úžasná nesvornosť býva
    v rukách manipulátora hroznou zbraňou.
     Keby nakoniec Lában z predčítaného odseku neuposlúchol Božiu
    radu, povodilo by sa mu veľmi zle, lebo by sa Stvoriteľ isto
    Jákoba zastal! Rodina, v ktorej sa prehodia priority tak, že
    Stvoriteľ začne byť druhoradý až za rodinnými členmi, sa určite
    dostane postupne do konfliktu so samým Stvoriteľom. Najskôr ide
    len o zastávanie sa jeden druhého. Keď ale ten druhý koná
    v nesúlade s Božou vôľou, mení sa zastávanie jeden druhého na
    zastávanie sa hriechu! Aby sa veriaci ľudia mohli podporovať
    a nedopúšťať sa pritom niečoho zlého, musia mať nad sebou vždy
    najvyššiu autoritu Božieho Slova. 


                Všetko jedno...


                Galatským 6,9-10.

    aaa 

     Pán Ježiš nechce, aby sme svoju rodinu pokladali za cudzích!
    Naopak, nabáda svoje deti, aby sa ich láska prejavovala hlavne
    v rodine. Láska voči rodinným členom by ale nikdy nemala spôsobiť
                                     85    nespravodlivosť voči cudzím ľuďom.
     Nabádanie k väčšej láske voči členom rodiny lieči v prvom rade
    sklon k nevšímavosti alebo trpkosti voči príbuzným. Deti niekedy
    neopustia rodičov v biblickom zmysle, ale sa doslova na nich
    vykašlú, ponechajúc ich v starobe a nevládnosti samých na seba!
    Písmo upozorňuje na matky, otcov, bratov, sestry, bratrancov,
    ujov... Všetkých týchto ľudí Hospodin človeku vybral, aby vyrastal
    v ich prostredí, aby mu boli bližší než ostatní ľudia.
     Keď si muž nájde manželku, vzniká nový prvok, nová rodina.
    Vzťahy, ktoré v nej vznikajú, by mali prekonať všetky ostatné
    rodinné vzťahy. Nie je možné vytvoriť harmonickú rodinu a zároveň
    sa nedokázať odpútať od rodičov. Aj vzťahy v rodine majú svoje
    priority, ktoré Pán jasne stanovil. Ich dodržiavanie pod autoritou
    Písma býva veľmi požehnané. 


               Desiatok z manželstva


                Malachiáš 3,10.

    aaa 

     Keď je rodina rozsiahlejšia, život niekedy začína vypadať tak,
    že sú manželia raz na obede u jedných rodičov, potom u druhých,
    potom má narodeniny sesternica, bratranec... Manželia chodia do
    práce, ako tak sa stihnú postarať o domácnosť a väčšinu zvyšného
    času venujú svojej ďalšej rodine. Božie Slovo vedie veriacich ľudí
    k tomu, aby vedeli svoj čas aj darovať a nie len sa venovať sebe
    navzájom! Každé manželstvo môže venovať trochu času a záujmu aj
    druhým ľuďom. Je hrozné, keď sa rodina zameria sama na seba -
    nikomu síce neubližuje, ale nie je schopná ani nikomu pomôcť...
     Z predčítaného odseku vyplýva, že manželstvo môže byť požehnané
    len vtedy, keď sa dokáže trochu aj rozdať - poslúžiť druhým ľuďom
    mimo rodiny. 


             Pravda, láska a spravodlivosť


                 Izaiáš 11,3-5.

    aaa 

     Keď sa človek pridŕža Hospodina, Hospodin ho nikdy nepustí
    z ruky. Keď manželia chcú napĺňať Božiu vôľu aj vo svojom
    manželskom živote, Stvoriteľ im požehná a stane sa ich Zástancom.
    Boží Duch je pravdou, láskou a spravodlivosťou naraz, preto aj
    priority v rodine musia rešpektovať vyššie tri uvedené hodnoty.
    Nemožno sa zastávať brata, otca, či matky a pritom podvádzať
    blížneho a dopúšťať sa nespravodlivosti. Podobne nie je požehnané
    od Pána zabudnúť na súrodencov alebo rodičov a bez lásky ich
    opustiť v čase, keď potrebujú pomoc.
     Boží Duch dáva človeku múdrosť i silu, aby mohol rešpektovať
    priority vzťahov v rodine a zároveň neporušovať tú najväčšiu
    prioritu vzťahu s Ním samým. S Božím požehnaním, omylmi, pokániami
    a modlitbami môže túto cestu nastúpiť každé Božie dieťa. 

                                     86                Služba v Cirkvi


                1. Korintským 7,5.

    aaa 

     Cirkev môže byť požehnaná len vtedy, keď v nej Pán požehnáva
    rodiny, ktoré ju vytvárajú. Ak veriacim ľuďom nefungujú dobre
    vzťahy v rodinách, nikdy sa im nepodarí vybudovať spoločenstvo,
    ktoré by priťahovalo svet a poukazovalo na spasenie Pána Ježiša
    Krista. Rodiny, v ktorých prebýva Svätý Duch, radi venujú trochu
    svojho času Cirkvi Božích detí a Svätý Duch cez ne vytvorí krásne
    požehnanie. Rodiny, ľudia neschopní priniesť Kristovi  obeť,
    pravdepodobne budú chodiť do kostola, modlitebne a čakať, že niečo
    dostanú. Možno budú unikať z rodín, v ktorých im bude pridusno,
    ich služba teda nebude službou, ale  únikom.  Cirkev  plná
    neochotných a unikajúcich veriacich býva slabou cirkvou, ktorá
    nefunguje a v ktorej sa akosi nedá nájsť príčina nepožehnania. 


                Svetlo pre svet


                 Ján 13,34-35.

    aaa 

     Aby mohli ľudia zo sveta nájsť Božie spasenie, potrebujú veľmi
    živý príklad Cirkvi Božích detí! Živá cirkev nutne vyžaduje, aby
    v nej veriaci ľudia vytvárali krásne fungujúce a požehnané rodiny.
    Rodiny požehnané od Hospodina vyžadujú od rodičov i detí srdcia,
    ktoré majú na prvom mieste svojho Boha a Spasiteľa. Nie je možné,
    aby bola cirkev živá, ľudia v nej úprimní veriaci, ale rodiny
    v nej rozbité! Nie je možné, aby úprimní veriaci v požehnaných
    rodinách vytvárali mŕtve spoločenstvo, ktoré prestáva chutiť
    nielen im samým, ale aj svetu!
     Ak majú byť veriaci ľudia svetlom tohoto sveta, musia byť
    svetlom vo svojich rodinách. Nie je možné v rodine pred Kristom
    utiecť a v cirkvi Mu oddane slúžiť!
     Atmosféra v našich rodinách, duch, ktorý tu vládne, sa prenáša
    aj na cirkev a robí Božiemu kráľovstvu buď česť alebo hanbu. 


                   Záver


     Desať úvah v tomto zväzku by malo ukázať akési smerovanie pre
    Božie deti. Obstáť v Božom Slove vo svojom osobnom živote znamená,
    že človek dokáže obstáť aj pri budovaní Cirkvi Božích detí a aj
    pri zvestovaní Božieho kráľovstva neveriacim ľuďom.
     Svet už počul mnoho slov. Za slovami kresťanov chce vidieť aj
    skutky, ktoré sú jasným ovocím Svätého Ducha. Slová bez skutkov sú
    mŕtve a skôr odpudzujú, než priťahujú!
     Nech Pán požehná každého čitateľa týchto riadkov, ktorý sa
    rozhodol vydať sa na cestu svedeckého života a zvestovať tak
    druhým Evanjelium.