Prorok Izaiáš – výklad 2011



                   Izaiáš

             "A či aj rozumieš, čo čítaš?"

            "Vedený bol ako ovca na zabitie
              a ako sa baránok neohlási
              pred tým, kto ho strihá,
             tak neotvoril svojich úst."

             "Prosím ťa, o kom to hovorí
                prorok, sám o sebe
               a či o niekom inom?"


                Skutky 8,29-34.







                 Milan Hudec

                   2011



               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.



    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2011
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec



                   Obsah




    Úvod .......................................................   5

    Znamenie živej Cirkvi
    I,II. ......................................................   7
      Bohoslužba .............................................   7
      Zasľúbenie milosti a trestu ............................   8
      Hovoril Hospodin bez lásky? ............................   8
      Kto sú pohania?
      Apokalyptické zasľúbenie ...............................   9
      Trpezlivá výzva a zlorečenie
      Deň Hospodinov .........................................   9

    Strata požehnania
    III,IV. ....................................................  11
      Okolnosti ..............................................  11
      Nedostatok obdarovaní? .................................  12
      Pohanstvo ..............................................  12
      Zlorečenie a zasľúbenie ................................  13
      Odpadnutie od živej viery ..............................  13
      Ostatky Cirkvi a Jeruzalema ............................  14

    Božia spravodlivosť
    V,VI. ......................................................  15
      Útlak a súd, spravodlivosť a krik ......................  15
      Nezáväznosť ............................................  16
      Spravodlivosť pre bohatých i chudobných ................  16
      Nečestné prostriedky ...................................  17
      Strašný pomstiteľ ......................................  17
      Videnie a povolanie Izaiáša ............................  18
      Hriech proti Svätému Duchu, Spasiteľ ...................  18

    Imanuel
    VII,VIII. ..................................................  21
      Rozdelenie .............................................  21
      Znamenie a viera .......................................  22
      Bič, britva a súd ......................................  23
      Voľba a súd ľudu .......................................  23
      Povolanie neísť! .......................................  24
      Mrmlajúci veštci a vedomci .............................  24

    Bez hlavy a chvosta...
    IX,X. ......................................................  25
      Tma a Svetlo ...........................................  25
      Slovo, hlava a chvost ..................................  25
      Prút sveta .............................................  26
      Ku koncu dejín... ......................................  27
      Proroctvo prútom sveta .................................  27

    Láska!
    XI,XII. ....................................................  29
      Prútok z parezu Izaiho .................................  29




      Tisíc rokov s Kristom na zemi ..........................  30
      Pri druhom príchode Mesiáša... .........................  30
      Láska hnevu Božieho ....................................  31

    Božia pravdivosť a spravodlivosť
    XIII,XIV. ..................................................  33
      Deň Pánov a vojny Božej prchlivosti ....................  33
      Ani Babylon nebol výnimkou... ..........................  33
      Satan, Babylon sveta ...................................  34
      Bazilišek z diery hada .................................  35

    Bratranec Moáb
    XV,XVI. ....................................................  37
      Moáb, Ammon, Edóm a vrch Seir ..........................  37
      Pánov súd a pokrvné vzťahy... ..........................  37
      Božie riešenie .........................................  38
      História zlorečenia ....................................  38

    Sláva Božích detí
    XVII,XVIII. ................................................  41
      Sláva ..................................................  41
      Požehnanie zostatkov duchovného života .................  42
      Prečo len paberky? .....................................  42
      Kúš z Etiópie ..........................................  43

    Dúfanie vo svetské praktiky
    XIX,XX. ....................................................  45
      Egypt ..................................................  45
      Moderný Egypťan ........................................  46
      Radcovia svetáci .......................................  46
      Pred príchodom Pána Ježiša... ..........................  47
      Egypt a Assýria v Tisícročnom kráľovstve ...............  47
      Aktuálne proroctvo .....................................  47

    Hriech
    XXI,XXII. ..................................................  49
      Proroctvo pre Babylon ..................................  49
      Čas návratu ............................................  50
      Kédar a malé národy ....................................  50
      Prehĺbenie ľudskej zloby ...............................  51
      Šebna a Eliakim ........................................  51
      Poslanie Krista a Cirkvi ...............................  52

    Druhý príchod Ježiša Krista
    XXIII,XXIV. ................................................  53
      Beda ti Betsaido! ......................................  53
      Posledné dopustenie ....................................  54
      Naplnenia Božích Slov ..................................  55
      Kataklizma .............................................  55

    Sláva Boha Stvoriteľa
    a
    zasľúbenie
    XXV,XXVI. ..................................................  57
      Pevnosť chudobného .....................................  57
      Zákon pravdy, lásky a spravodlivosti ...................  58
      Chvály .................................................  58




      Priamosť a dvojtvárnosť ................................  59
      Duchovná túžba mysle a srdca ...........................  59
      Závisť .................................................  60
      Súženie duchovného "tehotenstva" .......................  60
      Vytrhnutie Božích detí .................................  61

    Svätý Duch
    XXVII,XXVIII. ..............................................  63
      Zmluva s Hospodinom ....................................  63
      Pozbieraní po jednom... ................................  63
      Vädnúci kvet sveta .....................................  64
      Proroci, kňazi a radikalizmus ..........................  64
      Bľabotanie Svätého Ducha pre pokrytcov .................  65
      Útočisko v klamstvách a tajnostiach ....................  66
      Rôzna doba, rôzne vanutie Svätého Ducha ................  66

    Biblické pečate
    a
    ľudské klamstvá
    XXIX,XXX. ..................................................  69
      Ariel a Jeruzalem ......................................  69
      Opilstvo bez vína ......................................  69
      Súkromie ukrytého hriechu ..............................  70
      Spurnosť a dúfanie v Egypt .............................  70
      Srdcia veriacich klamárov ..............................  71
      Dar pokánia ............................................  71
      Cirkev a deň vraždenia .................................  72

    Ponuka a dopyt sveta
    XXXI,XXXII. ................................................  73
      Egyptská barla .........................................  73
      Soľ nad zlato ..........................................  74
      Rozsudok smrti .........................................  74
      Špinavá istota spasenia ................................  74

    Otázky
    XXXIII,XXXIV. ..............................................  77
      Dôraz ..................................................  77
      Obdobie druhého príchodu Ježiša Krista .................  77
      Kto bude bývať v Božom kráľovstve... ...................  78
      Božie súdy spravodlivosti a pravdivosti ................  78

    Božie kráľovstvo
    a
    súčasná realita
    XXXV,XXXVI. ................................................  81
      Nové Nebo a nová Zem ...................................  81
      Príbeh z dejín .........................................  82

    Aktuálnosť Izraelských dejín
    XXXVII,XXXVIII. ............................................  83
      Zlá správa, proroctvo, viera a nádej ...................  83
      Realita Božej moci .....................................  84
      Požehnanie a zložitosť okolností .......................  84

    Čo rozprával Ján Krstiteľ?
    XXXIX,XL. ..................................................  87




      Priateľstvo sveta a vystatovanie sa veriacich ..........  87
      Hlas volajúceho na púšti ...............................  88
      Božia zvrchovanosť .....................................  88
      Slovo vyvolenému národu a cirkvi .......................  89

    Zasľúbenie Mesiáša
    XLI,XLII. ..................................................  91
      Hospodin a modly .......................................  91
      Dôsledok klamstva a Kristova pravda ....................  91
      Moc Mesiáša ............................................  92
      Zvesť pre každého ......................................  92

    Zasľúbenie Svätého Ducha
    XLIII,XLIV. ................................................  95
      Ja Som tvoj Spasiteľ! ..................................  95
      Svedectvo Cirkvi .......................................  95
      Únava z Božej lásky ....................................  96
      Pridané meno Izrael ....................................  97
      Hanba nad hanby ........................................  97
      Myseľ a srdce ..........................................  98

    Služobník Cýrus
    XLV,XLVI. ..................................................  99
      Veľký Tvorca ...........................................  99
      Svet, Izrael, fyzika a filozofia .......................  100
      Priznaj sa ku Mne, môj syn a moja dcéra! ...............  101
      Ľudské investície ......................................  101

    Ja a Babylon
    XLVII,XLVIII. ..............................................  103
      Požehnania, povolania a schopnosti .....................  103
      Milosť a zasľúbenia ....................................  104
      Chcem byť spasený? .....................................  105

    Spasenie pohanov
    XLIX,L. ....................................................  107
      Otázky .................................................  107
      Dar pre všetkých .......................................  107
      Ľudské zdanie ..........................................  108
      Ľudské srdce ...........................................  108
      Utrpenie Pána Ježiša ...................................  108

    Krásne zasľúbenia
    LI,LII. ....................................................  111
      Biblický pojem - zasľúbenie ............................  111
      Zasľúbenie o potupe ....................................  111
      Zasľúbenie o radosti ...................................  112
      Zasľúbenie o strachu ...................................  113
      Zasľúbenie o moci ......................................  113
      Zasľúbenie o prebudení Izraela .........................  113
      Božie Slovo ............................................  114
      Výzva ..................................................  114

    Kristus a Cirkev
    LIII,LIV. ..................................................  115
      Láska ..................................................  115
      Koho miloval Stvoriteľ? ................................  115




      Dejiny Cirkvi ..........................................  116

    Výstraha a výzva
    živého Boha
    LV,LVI. ....................................................  117
      Peniaze a práca ........................................  117
      Vodca a Svedok .........................................  117
      Čas milosti ............................................  118
      Človek a Boh ...........................................  118
      Úprimnosť a vyvolenosť .................................  119
      Hrozba nečestným pracovníkom cirkvi ....................  119

    Pôst
    v Duchu a pravde
    LVII,LVIII. ................................................  120
      Božie dieťa a fyzická smrť .............................  120
      Začiatok a koniec ......................................  121
      Nábožné hľadanie Božej vôle ............................  121
      Pôst s dostatkom pitia a jedenia .......................  122
      Požehnanie z pôstenia ..................................  123

    Trápenie z prevrátenosti
    LIX,LX. ....................................................  124
      Neprávosť ..............................................  124
      Očakávanie vo tme ......................................  124
      Znamenie z Apokalypsy ..................................  125
      Svätý Jeruzalem ........................................  126

    Čo zvestuje Evanjelium?
    LXI,LXII. ..................................................  128
      O pokorných, skrúšených a zajatých .....................  128
      Rok milosti a deň pomsty ...............................  128
      O zarmútených ..........................................  128
      O požehnaní ............................................  129
      O oslávení .............................................  129
      O moci .................................................  129
      O Cirkvi ...............................................  129
      O Slove ................................................  130
      O vytrhnutí Cirkvi .....................................  130

    Deň naplnenia spravodlivosti
    LXIII,LXIV. ................................................  132
      Hnev živého Boha .......................................  132
      Spravodlivé milosrdenstvo ..............................  132
      Vyznanie hriechu .......................................  133

    Povolanie
    LXV,LXVI. ..................................................  134
      Determinizmus? .........................................  134
      Zmierenie a vzbura .....................................  134
      Budúcnosť ..............................................  134
      Obeť a Bohoslužba ......................................  135

    Obdobie medzi
    I. a II. príchodom Ježiša Krista
    Záver
    Matúš 24 ...................................................  136




      Ľudský záujem ..........................................  136
      Čo je podstatné?
      Zborenie Jeruzalema ....................................  136
      Skoré a neskoré znaky II. príchodu Ježiša Krista .......  137
      Slová pre cirkev a svet ................................  139
      Zasľúbenie a zlorečenie ................................  140



 

                   Úvod



     Prorok Izaiáš bol povolaný do služby roku 740 p.n.l., keď umrel
    židovský kráľ Uziáš. Koniec jeho prorokovania, ktorý sa dá presne
    historicky určiť, spadá do roku 701 p.n.l. Podľa židovskej
    tradície ho neskôr zavraždili za kritické prorokovanie tak, že ho
    rozrezali pílou. Malo sa tak stať za Manasesovej vlády. Táto
    tradícia sa ale nedá historicky dokázať.
     Izaiáš pôsobil za vlád kráľov - Uziáša, Jotáma,  Achaza
    a Chizkiáša. Bol synom Ámosa, ale nie proroka Ámosa. So svojou
    manželkou mal dvoch synov.  Podľa  židovskej  tradície  bol
    kráľovského rodu.
     Jeho proroctvá zachytávajú udalosti doby, v ktorej žil, ale aj
    udalosti budúce, týkajúce sa prvého i druhého príchodu Pána Ježiša
    Krista a tiež aj Tisícročného kráľovstva. Je považovaný za
    najväčšieho proroka Starého zákona, ktorého tiež nazývajú "orlom
    medzi prorokmi".
     Kniha Izaiáš má istú chronológiu jednotlivých častí, ktoré boli
    písané v rôznych obdobiach, spadajúcich do prorokovho pôsobenia.
    V celku ale nezachováva presnú chronologičnosť.
     Niektorí autori si na základe historického, štylistického
    a etnického rozboru myslia, že Izaiáš nie je autorom celej
    prorockej  knihy.  Židovská  tradícia  však  jeho  autorstvo
    nespochybňuje.
     Niektorí historici tvrdia, že kapitoly 40-55 pochádzajú od
    Deutero-Izaiáša a kapitoly 56-66 od Deutero  alebo  dokonca
    Trito-Izaiáša. Môžeme teda povedať, že vedci premýšľajú dokonca až
    o troch rôznych pisateľoch Knihy Izaiáš. Dokázať sa ale zatiaľ
    nepodarilo ani jedno z existujúcich stanovísk.
     Keďže židovská tradícia jednoznačne pripisuje autorstvo celej
    knihy jedinému Izaiášovi a v Novom zákone nachádzame všetky
    citácie vedené ako Izaiášove, myslím, že je pre veriaceho človeka
    prirodzené prisudzovať autorstvo tejto knihy jedinému človeku -
    Izaiášovi. V Starom zákone síce nenachádzame zmienku o tom, že
    existoval len jeden Izaiáš, ale keby ich bolo viac, isto by o nich
    bolo niečo napísané ako o viacerých osobách. Takáto zmienka tam
    však tiež nie je! Navyše sú v Novom zákone odvolávky na kapitoly
    40-66, ktoré sa môžu prisudzovať niekomu inému, ale Nový zákon
    o nich hovorí spôsobom: Povedal Izaiáš.
    Mienka o druhom alebo treťom Izaiášovi vznikla aj preto, že
    v kapitolách 40-66 sa spomína Babylonské zajatie v prítomnosti, čo
    poukazuje na rok asi 550 p.n.l., čo je už dávno po smrti proroka
    Izaiáša. Prorocký Duch však môže hovoriť aj takýmto spôsobom, čo
    ale historici predpokladajúci viacero Izaiášov neberú do úvahy.
    Navyše je veľmi ľahko možné, že kapitoly 40-66 napísal Izaiáš
    počas svojho života ale neskôr im jeho žiaci, pri ich prepisovaní,
    mohli dodať dobový ráz v zmysle prítomných výrazov.
     Kedysi sa informácie šírili jednak prepisovaním, ale aj ústnym
    odovzdávaním logických celkov, čím žiaci šírili učenie svojich
    učiteľov.
     Ako autor tohoto výkladu si jednoznačne myslím, že prorocký
    Duch môže rozprávať o budúcnosti aj ako o prítomnosti. Navyše, keď
    si uvedomujem, akým spôsobom sa v minulosti šírili informácie,
    nepripadá mi zvláštne, že jazyk a výrazy kapitol 40-66 vypadajú
    ako z pozdejšej doby, než bola tá, v ktorej žil Izaiáš. Keď si
    k tomu pridám fakty citácií z Nového zákona, ktoré menujú len
                                      6



    Izaiáša a židovskú tradíciu, prichádzam k jednoznačnému záveru:
    "Boh Hospodin nám daroval jediného proroka Izaiáša, cez ktorého
    nám zjavuje mnoho právd z prítomnosti i budúcnosti."

                                    7



               Znamenie živej Cirkvi
                   I,II.



                  Bohoslužba


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 1,1-9.


                Izaiáš 1,10-17.

     Výrazom Izrael rozumieme nielen vyvolený židovský národ, ale aj
    všetkých veriacich ľudí v Pána Ježiša z ostatných národov. Apoštol
    Pavel pripodobňuje vieru v Krista u pohanských národov ako
    vštiepenie planej ratolesti do vyšľachteného kmeňa. Abrahám mal
    zasľúbené množstvo potomstva, čím bola myslená úprimná viera ľudí
    z celého sveta. Preto ak Izaiáš rozpráva o Izraelovi, rozpráva
    nielen o starovekom židovstve, ale aj o kresťanstve. Celú Knihu
    Izaiáš si preto môžu veriaci ľudia privlastniť, ako proroctvo
    napísané pre nich! Bolo by veľmi nesprávne a pokrytecké vyhovárať
    sa, že kritika tejto knihy patrila len starovekým a prítomným
    Židom!

     Kresťanské - katolícke, evanjelické i evanjelikálne cirkvi,
    prijali mnoho "štandardov", ktorými sa ich bohoslužby vyznačujú.
    Tradície, liturgie, úrady kňazov, kazateľov, misionárov, rozličné
    učenia a spôsoby charakterizujú jednotlivé denominácie. Predstava
    takýchto zvyklostí už len v jedinej denominácii vytvára kolos
    predstáv náboženstva, na ktoré si veriaci už zvykli a prijímajú ho
    ako samozrejmosť. Vzniká podvedomá predstava, že takéto zvyklosti
    a úrady je to správne čo od nás Hospodin očakáva. Ľudská viera sa
    dostáva do pozície nábožnej povinnosti a teológie, ktorú keď
    človek splní a prijme bude spasený. Niekedy sa úplne vytratí
    osobný kontakt s Pánom Ježišom, ľútosť nad svojimi skutkami
    a ochota k pokániu i náprave. Nahradí ich psychológia sebaľútosti
    na verejných modlitbách, neosobné vyznania a pokoj v nábožnosti,
    ktorá nikdy nikoho nemôže spasiť.
     Izaiáš jednoznačne upozorňuje, že niet úprimnej bohoslužby tam,
    kde chýba pokánie a náprava. Boh nežiada neosobné "pokánia"! Žiada
    vyznávanie konkrétnych hriechov, dávanie do poriadku konkrétnych
    sporov a vyhľadávanie Jeho súdu v  konkrétnych  udalostiach
    praktického života. Ak toto človek obíde pokrytectvom formálnych
    vyznaní, množstvom prejavov svojho náboženstva, potom aj jemu
    patrí Slovo Hospodinove, že je už nasýtený množstvom mŕtvych
    formalizmov! Pán nechce takýchto kresťanov a považuje ich za
    horších, než sú neveriaci ľudia zo sveta. Bohoslužbu, ktorá sebou
    nenesie úprimnosť v konkrétnych vzťahoch medzi veriacimi a tiež aj
    vo vzťahu k Stvoriteľovi, takúto bohoslužbu Stvoriteľ doslova
    nenávidí a nikdy nepožehná! V takomto prípade ani množstvo
    modlitieb, často plných citov a sĺz Pán nechce počuť. Najprv žiada
    zlomené ľudské srdce, ktoré dokáže o sebe  povedať  pravdu
    v konkrétnom skutku, ktoré dokáže dávať do poriadku vzťahy,
    vyznávať konkrétny hriech... Ak toto veriaci človek nedokáže
    robiť, potom nie je úprimne veriaci! Božie dieťa má k dispozícii
    moc Svätého Ducha, ktorý je dosť silný na to, aby zlomil každé
                                      8



    ľudské srdce, ktoré o niečo také začne pravidelne žiadať. 


             Zasľúbenie milosti a trestu


                Izaiáš 1,18-20.

     Niekto má možno pocit, že je príliš hriešny alebo, že nie je
    možné aby ho tak zlého Hospodin prijal. Tento odsek zdôrazňuje, že
    keď človek príde v úprimnosti pred Hospodina a činí pokánie,
    neexistuje hriech, ktorý by mu nemohol byť odpustený! Žiadny
    strach nie je mocnejší než Stvoriteľ a neexistuje sila, ktorá by
    mohla zobrať človeku spasenie. Jediné ľudské srdce môže povedať
    tichému Hlasu vo svojom vedomí "nie". Takéto ľudské "nie" sa potom
    môže začať prejavovať práve mŕtvou bohoslužbou. Odlúčiť  od
    spasenia človeka nemôže nikto, ale sám dobrovoľne odísť môže
    kedykoľvek!
     Pán zasľúbil, že keď sa Ho niekto bude držať v úprimnosti, On
    sám bude viesť jeho život tak, aby sa vyvíjal k dobrému na
    požehnanie druhým i samotnému veriacemu.
     Ak ale niekto zotrváva v pokrytectve svojej  nábožnosti,
    Hospodin prestane strážiť jeho život a človek bude vydaný do
    náhodilostí sveta, ktorý je plný ukrutnosti a utrpenia. 


             Hovoril Hospodin bez lásky?


                Izaiáš 1,21-31.

     Kazatelia, kňazi, farári a misionári niekedy vyberajú jemné
    slová. Tieto slová sú často až tak jemné, že sa z nich vytráca
    kontrast hriechu a čistoty, pravdy a klamstva... Svojimi slovami
    sa snažia nepodráždiť poslucháčov a pomaly ich viesť k niečomu, čo
    sa im zdá byť správne a dobré. Takto nahrádzajú Svätého Ducha,
    ktorý v cirkvi za týchto okolností "prestáva byť potrebný"! Keď si
    niekto dovolí priamejšie o niečom rozprávať, odsudzujú to ako
    jednanie bez lásky.
     Hospodin hovoril: Mesto - cirkev smilní! Sú v ňom vrahovia!
    Kniežatá - duchovní pracovníci sa stali odpadlíkmi, spoločníkmi
    zlodejov! Milujú pochlebovanie, úplatné dary! Nesúdia spravodlivo,
    ale tak, ako im to vyhovuje! ...
     Hovoril Hospodin bez lásky? Či sú Božie Slová pritvrdé?
     Kto nezhromažďuje, rozptyľuje. Ak niekto slúži v  cirkvi
    a uprednostňuje svoje záujmy bez potreby vysvetlenia a zdôvodnenia
    Božím Slovom, ak to robí bez presvedčenia viery alebo tým sleduje
    svoj záujem niečo dosiahnuť, aj keby sám seba presvedčil, že je
    čistý, pred Hospodinom je vrahom, smilníkom a zlodejom! Vraždí
    ľudí, ktorých jeho jednanie odvádza od viery alebo ktorí pre neho
    nemôžu Krista nájsť. Smilní s modlami tohoto sveta, čo sú vplyv,
    sláva, bohatstvo materiálne alebo bohatstvo mysle, uznanie. Ako
    zlodej takýto človek okráda svojim príkladom druhých o to, čo sám
    odmietol - o Božie kráľovstvo.
     Božie Slovo sa dá hlásať len kontrastne! Žiadny kazateľ si zo
    svojho úradu nemôže spraviť psychologickú poradňu, v rámci ktorej
    premýšľa ako na koho zapôsobiť, aké gestá použiť, ako vyjadriť ...
    aby dosiahol... - Vecou človeka je jasne a zrozumiteľne vyjadriť
                                      9



    Božiu zvesť a vecou Svätého Ducha je, aby pôsobil na základe
    týchto slov na srdcia ľudí. Na ktoré srdce a akým spôsobom - to už
    nie je vecou žiadneho kazateľa! 


                Kto sú pohania?
              Apokalyptické zasľúbenie


                 Izaiáš 2,1-4.

     Pán Ježiš zasľubuje, že v posledných dobách sa k Nemu pohrnú
    úprimní veriaci zo všetkých národov. Neznamená to, že musí byť
    všade hlásané kresťanstvo! Znamená to len toľko, že Božie Slovo -
    Biblia, bude rozšírená po celom svete v najrôznejších formách.
    Biblické úvahy v časopisoch, vysielania v rozhlase a televízii,
    ústne podania úprimných i neúprimných misionárov, Biblické články
    na InterNete, WWW stránky a FTP protokoly prinášajúce informácie
    o Pánovi Ježišovi... Všetky tieto Slová zapália v niekom úprimnú,
    oddanú vieru.
     Božie Slovo je dnes hlásané po celom svete! Kedysi niečo také
    nebolo možné! Posledné storočie je storočím rozvoja informatiky,
    mysliacich strojov, ktoré rozhodujú, šíria informácie a Slovo je
    hlásané. Práve preto je dnes oveľa aktuálnejšie, než kedykoľvek
    predtým, zasľúbenie o Tisícročnom kráľovstve.
     Po druhom príchode Pána Ježiša má prísť obdobie dejín našej
    zeme, v ktorom nebude vojen a utrpenia - zákon hriechu bude
    spútaný. To je to prvé vzkriesenie a blahoslavený je ten, ktorý
    bude mať na ňom svoj podiel.
     Kto sú teda tí, ktorí prídu do Tisícročného kráľovstva? -
    Všetci ktorí uverili, v pokání prijali milosť Pána Ježiša a viera
    sa im nestala neskôr formálnou, mŕtvou nábožnosťou. Sú to tí ktorí
    prijali Krista a potom bežali dobrý beh a bojovali dobrý boj
    neopustiac svojho Boha. Pojem kresťanstvo alebo kresťania ani
    zďaleka túto skupinu Božích detí nevystihuje! Kto tam patrí, vie
    len sám Hospodin. 


             Trpezlivá výzva a zlorečenie
                 Deň Hospodinov


                 Izaiáš 2,5-21.

     Keď Pán Ježiš príde v moci a sláve - Jeho druhý príchod - ľudia
    zahodia svoje modly a svojich bohov. Toto počínanie im ale
    nepomôže. Svoj čas prepásli v období milosti. V deň druhého
    príchodu Ježiša Krista už nikto neprijíme Svätého Ducha! Ateisti,
    nábožní pokrytci, klamári svojho vlastného svedomia, ... tí všetci
    utečú do "jaskýň", budú sa báť mocného Boha, ktorý prišiel súdiť
    svet. 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 2,22.



                                     10

                                     11



                Strata požehnania
                  III,IV.



                  Okolnosti


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 3,9-11.


                 Izaiáš 3,1-3.

     Okolnosti, ktoré obklopujú veriacich ľudí, sú z  Božieho
    hľadiska vždy veľmi zmysluplné. Niekomu sa nedarí a sťažuje si na
    znevýhodnenia, legislatívu, neochotu druhých. Inému sa zase darí
    veľmi dobre a on v tom možno vidí dôsledok svojich schopností.
     Dospievajúce deti majú niekedy názorové nezhody so svojimi
    rodičmi a sťažujú si, že im nikto nerozumie. Na okolnosť, že ich
    mal kto vychovať a postarať sa o nich akosi zabúdajú.
     Niekedy máme priateľa, za ktorým môžeme vždy prísť a radiť sa
    s ním. Možno závidíme, že aj za nami neprichádzajú ľudia alebo, že
    naše rady nie sú tak dobré. Na okolnosť, že nám Pán poslal
    ochotného duchovného vodcu, možno vôbec nemyslíme.
     Prichádzame do spoločenstva a kritizujeme, že sa na nástenku
    použil ružový papier a nie bledomodrý. Okolnosť  stabilného
    a vyváženého spoločenstva Božích detí  považujeme  snáď  za
    samozrejmosť.
     ...
     Hospodin pripomína cez proroka Izaiáša,  že  je  Tvorcom
    okolností. Jeho požehnanie spočíva vo veľkej miere aj v tom, že
    sám vychováva duchovných vodcov, ochotných pomocníkov, vytvára
    stabilné spoločenstvá svojich detí, rozdáva obdarovania a vzdeláva
    v nich... Okolnosti môžu byť a poväčšine aj sú tým najväčším
    požehnaním, ktoré máme. Náš úspech, schopnosť dosiahnuť, ..., sú
    potom len dôsledkom mnohej Božej milosti.
     Z predčítaného odseku by mohlo vyplývať, že priaznivé okolnosti
    znamenajú vždy len požehnanie  a  nepriaznivé  zase  trest,
    zlorečenie. Stvoriteľ chce svoje deti  vychovávať  a  viesť
    k lepšiemu. Preto niekedy dopustí nepriaznivé okolnosti, aby Ho
    človek našiel a naučil sa rozumieť Jeho cestám. Aby porozumel, že
    svojho Boha veľmi potrebuje. Keby Pán ľuďom žehnal len cez
    priaznivé okolnosti, mnoho ľudí by zahynulo vo večnom zatratení.
    Na druhej strane, keď sa človek odvráti od Hospodina, môže
    prežívať priaznivé okolnosti, ktoré na neho Boh doslova dopustí,
    lebo mu nakoniec prinesú mnoho zlého.
     Ak Stvoriteľ žehná priaznivými okolnosťami, je prirodzené
    skúmať svoju vieru a utekať od hriechu s modlitbou o pomoc. Ak
    začína prichádzať niečo zlé, prirodzene majú začínať prichádzať aj
    otázky na modlitbách a prosby o pomoc a vedenie. Veriaci ľudia pre
    svoju živú vieru chcú rozumieť okolnostiam! Preto hľadajú Božiu
    vôľu aj v tejto oblasti. Zjavenie, prečo prežívame práve takéto
    okolnosti, môže byť veľkým vyslobodením a zároveň informáciou, čo
    chce Pán od nás, ako máme reagovať, ako byť spolu účastní na
    Božích plánoch. 


                                     12



               Nedostatok obdarovaní?


                 Izaiáš 3,4-8.

     Veriaci ľudia vedia veľmi  kriticky  hodnotiť  nedostatky
    spoločenstva. Ten zle káže, tamten je svojvoľný, inému chýba
    charizma... Takéto kritiky navyše môžu byť úplne  pravdivé.
    Podstata nedostatkov môže byť ale ukrytá v niečom úplne inom.
    Pravdy kritických hodnotení môžu byť len dôsledkom prvotného
    hriechu, za ktorý nesie spoločenstvo Božie zlorečenie. Veriaci
    ľudia môžu niekedy naozaj tak odmietať Božie napomínanie, že im
    Pán nakoniec pošle "chlapcov, nezbedné decká" - za vedúcich
    a kazateľov. Znamená to asi toľko, že tí, ktorí majú mať
    dostatočnú duchovnú školu vo vzdelaní mysle i charakteru, nemajú
    ani múdrosť v počínaní, ani charakter k náprave a priznávaní
    omylov, ani duchovné obdarovania. Chovajú sa navyše svojvoľne, ako
    nezbedné decká. Vedia sa zaťať a robiť si po svojom, neznesú
    napomínania a učia sa klamať, že je všetko v poriadku. Vznikajú
    medzi nimi sváry, hádky, urážajú tých, ktorí majú Božie zjavenie
    a likvidujú ich bez vysvetlenia a potreby dialógu. Takúto situáciu
    nikto nezmení tým, že sa bude proti takýmto "nezbedným deckám"
    stavať na odpor! Dôvod zlorečenia býva ukrytý v minulosti. Keď si
    veriaci ľudia dokážu pripustiť svoj hriech a vyznať veci, ktoré by
    najradšej už pokladali za "pochované", potom aj Hospodin zmení
    zlorečenie na požehnanie. Sám odstráni z vedenia "nezbedné decká"
    a ako predtým zlorečil, tak potom bude žehnať. Zmení okolnosti na
    priaznivé, sám stabilizuje svoj ľud, ktorému daruje učiteľov,
    pomocníkov, kazateľov...
     V čase zlorečenia, keď vládnu "nevychovaní chlapci" vzniká
    ďalšia situácia, o ktorej sa písalo v predčítanom odseku. Napriek
    tomu, že sú viacerí  žiadaní  o  vedenie  duchovných  prác
    v spoločenstve, pracovníkov je nedostatok. Veriaci odmietajú
    spoluúčasť na vedení možno aj preto, že nie je možné, aby
    vychovaný duchovne dospelý pracovník riešil  problémy  spolu
    s "nevychovanými deťmi" - s ľuďmi, ktorí nevedia, čo je správne
    a urážajú sa pri práci, keď ich niekto na niečo upozorní. Keď
    Hospodin zmení zlorečenie na požehnanie, zmení sa aj nedostatok
    pracovníkov na dostatok.
     Ak pozorujeme okolnosti, ktoré sa nám zdajú ako podobné
    z predčítaného odseku, je na mieste pýtať sa Stvoriteľa: "Pane,
    prečo to na nás dopúšťaš? Pomôž nám nájsť alebo pripustiť si
    hriech a vyznať ho v pokání!" 


                  Pohanstvo


                 Izaiáš 3,12.

     "Pohoničmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad nimi." - Ako
    rozumieť tomuto Božiemu Slovu? Čo znamená vláda žien?
     V Starom zákone sa vyskytuje niekoľkokrát motív ženy alebo
    manželky, ktorá zneužíva svoj vplyv na muža, manžela a dosahuje
    tak svojich cieľov. Takáto žena zvodkyňa prichádza vtedy, keď
    veriaci muž prestáva dodržovať Božie Rady  a  prikláňa  sa
    k pohanským zvyklostiam.
     Ak v spoločenstve Božích detí existuje neriešený hriech a Pán
                                     13



    dopúšťa do jeho vedenia "chlapcov a deti", často býva takéto
    dopustenie sprevádzané aj prítomnosťou žien, manželiek, ktoré cez
    svojich mužov dosahujú v spoločenstve zámery, ktoré si v mysli
    vytýčili. Spoločenstvo potom na povrchu vyznáva Boha, spasenie cez
    Ježiša Krista, ale vo vnútri nadobúda silne pohanský kurz, plný
    skrytého násilia a odmietania dialógov.
     Predčítanému odseku teda netreba rozumieť, že ženy nemajú mať
    právo rozhodovať! Je tu len zmienka o okolnostiach, ktoré sú
    v pohanskom svete bežné a do ktorých môže byť niekedy vydaný aj
    Boží ľud. 


              Zlorečenie a zasľúbenie


                Izaiáš 3,13-15.

     Keď sa veriaci ľudia navrátia v pokání k svojmu Bohu, naplní sa
    aj zlorečenie a zasľúbenie tohoto  odseku.  Zlorečenie  pre
    svojvoľníkov - "nezbedné deti", ktoré využívali veriacich na
    rozširovanie svojho vplyvu a svojej vôle. Zasľúbenie pre úprimných
    veriacich spočíva v tom, že Hospodin naisto zbaví spoločenstva
    takéhoto vedenia, keď sa veriaci k Nemu navrátia celým srdcom!
     Táto úvaha by mala viesť k dvom veľmi vážnym otázkam:
     Do ktorej skupiny patrím?
     Čo chce Pán, aby som urobil? 


              Odpadnutie od živej viery


                Izaiáš 3,16-26.

     Keď Cirkev prežíva ťažké obdobie Božieho dopustenia, prežívajú
    aj jednotliví veriaci zvláštny tlak. - Diabol našepkáva: "Pozri
    ako žijú iní veriaci! Robia všeličo a tvrdia, že je to dobré. Asi
    to naozaj nebude zlé! Rob tak aj ty! Ono je to nakoniec celkom
    výhodné..."
     Na základe takého tlaku diabolského zvodu jedni opustia čistotu
    života s Pánom Ježišom Kristom a zamenia ju za nábožnosť s istotou
    spasenia. Druhých tento tlak ešte viac primkne k Pánovi Ježišovi.
     Mŕtva nábožnosť je nebezpečná práve preto,  že  nie  je
    kontrastným prostredím. Nedá sa vždy celkom jasne rozsúdiť, čo je
    správne a čo nesprávne. Človek dokáže ľahšie oklamať svoje vlastné
    svedomie.
     Posledný odsek tejto kapitoly rozpráva o zlorečení pre tých,
    ktorí našli Spasiteľa, ale potom ho opustili v nekontrastnom
    prostredí náboženstva a živej viery. Niekedy sa o Bohu rozpráva
    tak, ako o dobrom ujovi, ku ktorému je možné vždy sa navrátiť a on
    odpustí. Skutočné odpadnutie od živej viery sebou nesie jeden
    vážny atribút: Takýchto ľudí Boh Stvoriteľ už sám nemá záujem
    navrátiť k sebe! Spasenie je krásne a je bezplatné - zdarma, ale
    ponúka sa človeku len jedenkrát!

     V tomto poslednom odseku je odkryté zlorečenie pre Jeruzalem,
    ktoré sa naplnilo, keď rímske vojsko dobylo a spustošilo toto
    mesto. Tak sa začalo prenasledovanie židov a bolo zasľúbené
    niekoľko storočí pred svojim začiatkom. 
                                     14



             Ostatky Cirkvi a Jeruzalema


                 Izaiáš 4,1-4.

     Meno v Starom zákone malo oveľa hlbší význam než v dnešnej
    dobe. Týkalo sa oveľa viac osobnosti človeka a jeho duše.
    Vyjadrovalo schopnosti, silu, vlastnosti. Prijať meno niekoho
    iného, znamenalo prijať aj jeho vlastnosti, jeho silu a moc.
     V Knihe zjavenia Jána čítame o Svätom Duchu ako o siedmych
    Duchoch Božích. Tým je vyjadrená jednota Cirkvi Božích detí
    a zároveň jej rôznorodosť. V evanjeliách je pripodobnená Cirkev
    k pannám a Kristus k ženíchovi.
     Ak teda začiatok tejto kapitoly rozpráva o siedmych ženách,
    ktoré sa chopia jedného muža a žiadajú si meno po ňom, rozpráva
    o ľuďoch, žiadajúcich si spasenie z vlastnej slobodnej vôle. Táto
    zmienka sa týka posledných dôb, krátko pred druhým príchodom Pána
    Ježiša. Nastane oživenie v židovskom národe, ale aj oživenie
    v nábožnej, pohanstvom preniknutej kresťanskej cirkvi  iných
    národov. Výraz "ostatok Izraela" sa teda týka v prvom rade
    židovského národa, ale zároveň aj všetkých ostatných národov!

     V posledných dobách pred druhým príchodom Ježiša Krista Pán
    zhromaždí ľud, pomocou ktorého zachoval pre ľudstvo svoje Slovo
    a stabilizuje tento novovzniknutý štát. Udeje sa tak pri útoku na
    Izrael, kde sa Hospodin zastane svojich vyvolených, keď sa k Nemu
    navrátia v strachu z nepriateľa. Tento boj sa stane Jeho bojom
    a dovedie ho do úspešného konca podobne, ako už mnohokrát predtým
    v dejinách Starého zákona. Židia, ktorí príjmu meno Ježiša Krista,
    zvíťazia nad svojim pozemským nepriateľom a zaradia sa do radov
    Cirkvi Pána Ježiša. Budú sa volať Jeho svätí. Táto udalosť
    zapôsobí ako pozdný dážď, ktorý zalieva suchú vyprahlú zem.
    Mnohých zobudí zo spánku a začnú očakávať svojho Stvoriteľa
    a Spasiteľa.
     Podľa môjho poznania by sa tieto udalosti mali stať pred
    vytrhnutím Božích detí. (viď "Odkaz apoštola Jána" časť - Kniha
    zjavenia) 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 4,5-6.

                                     15



               Božia spravodlivosť
                   V,VI.



            Útlak a súd, spravodlivosť a krik


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 5,1-6.


                 Izaiáš 5,7-10.

     Hospodin očakáva od veriacich ľudí súd a  spravodlivosť.
    Označenie "byť veriacim" neznamená nič lepšie alebo morálnejšie.
    Človek niekedy spája tento pojem s pozitívnymi alebo negatívnymi
    vlastnosťami. V skutočnosti je ale viera len akési vyznanie,
    presvedčenie. Každý človek niečo vyznáva alebo niečomu verí a nie
    je tým lepší! Iba keď začne viera v Pána Ježiša niesť sebou aj
    osobnú poslušnosť a podriadenosť Božiemu Slovu, začína sa táto
    viera stávať niečím krásnym, výnimočným. Stvoriteľ daroval ľuďom
    zvesť svojho Slova, ktorá je zachytená v Biblii. Takto môže každý
    poznávať Jeho vôľu a premýšľať o Jeho ustanoveniach. Božia Rada je
    dobrá, nesie sebou mnoho milosrdenstva a lásky. Hospodin očakáva,
    že to človek pri čítaní Biblii nájde, lebo ho sám pri poznávaní
    chce viesť. Preto od svojich detí očakáva súd i spravodlivosť.
     Súdom rozumieme osobné rozhodovania podriadené Stvoriteľovi. Je
    to myslenie, ktoré rešpektuje Božiu Radu a snaží sa prichádzať
    k uzáverom, ktoré sú v prvom rade pravdivé. Človek rešpektujúci
    súd, nepodriaďuje svoje myslenie svojim záujmom, ale svoje záujmy
    podriaďuje pomocou mysle Božiemu Slovu.
     Spravodlivosť vyjadruje skutok viery, ktorý človek vykoná na
    základe premýšľania nad Božím Slovom. Ak veriaci dôjde na základe
    súdu k správnym uzáverom, je prirodzené vyvážiť svoje postoje aj
    konkrétnymi skutkami.
     Pán Ježiš nám dáva svojou milosťou príležitosť ku pokániu.
    Znamená to, že akýkoľvek nezdar - hriech chce očistiť, aby človek
    mohol začať odznovu a lepšie než dovtedy. Mocou Svätého Ducha Pán
    vyučuje svoj ľud a dáva silu svojim deťom, aby vedeli obstáť
    v súde i spravodlivosti.
     Zlorečenie predčítaných veršov patrí ľuďom, ktorí možno o sebe
    rozprávajú všeličo pozitívne, ale v skutočnosti nechcú do hĺbky
    srdca prijať Božiu Radu. V ich živote sa namiesto súdu objavuje
    útlak, namiesto spravodlivosti krik.
     Keď človek nepodriadi plne svoje záujmy Božej vôli, nehľadá
    v Biblii skutočné pravdy, ale hľadá len argumenty na obhájenie
    svojich názorov, bohom takéhoto človeka sa stanú jeho ciele,
    záujmy. Pri ich dosahovaní potláča druhých ľudí, keď si v mysli
    posväcuje to čo je nesväté a prípadne znesväcuje správne počínanie
    druhých. Keď niekto potláča iného, začína sa tak diať v prvom rade
    v jeho mysli - je to opak súdu.
     Takýto útlak sa potom prejaví navonok "krikom". Neznamená to
    doslova, že niekto robí hluk! Znamená to len toľko, že jednanie
    niektorých ľudí neznesie argumenty. Robia "krik", aby "nepočuli"
    a nemuseli si pripustiť usvedčujúce Božie Slová z úst druhého
    človeka. Z modernejších výrazov by bolo možné nahradiť slovíčko
    "krik" výrazmi ako: "hrošia koža, svojvôľa, samospravodlivosť..."
                                     16



     Ak veriaci človek začne jednať bez súdu a nespravodlivo, jeho
    "desať honov vinice" vydá jeden bat, "jeden chomér vysiateho
    semena" vydá efu. Jedným honom sa rozumie plocha, ktorú pár volov
    zore za deň. Desaťnásobok takejto plochy je veľký kus zeme. Ak sa
    na takomto kuse vinice urodí len jeden bat - 36 litrov hroznovej
    šťavy, znamená to veľkú neúrodnosť. Chomér je asi 10 efa. Ak
    chomér zasiateho semena urodí len jednu desatinu, je to symbol
    hladu. (efa = 36 l suchej miery, chomér = 10 efa) 


                 Nezáväznosť


                Izaiáš 5,11-12.

     Holdovanie alkoholu a zábavám bolo aktuálne v každej dobe. Je
    veľmi ľahké privyknúť si na nezáväzný život, v ktorom ide len
    o osobné dobré pocity, zabudnutie, rozkoš... Stvoriteľ vedie svoj
    ľud ku zmysluplnosti, záväznosti. Chce, aby Jeho deti pociťovali
    zodpovednosť za svoje okolie, za svoje rodiny, za spoločenstvá
    veriacich, ktoré navštevujú... Neviazané zábavy s alkoholom sú
    toho pravým opakom.
     Nezáväznosti však netreba rozumieť len ako holdovaniu alkoholu.
    Keď človek rozpráva a za svoje slová nepociťuje zodpovednosť,
    chová sa nezáväzne. Keď robí skutky a o ich dôsledkoch sa mu
    nechce premýšľať, opäť je jeho počínanie nezodpovedné.  Žiť
    nezáväzný život, znamená žiť ho v tej či onej oblasti len pre
    seba. Kristus chce, aby sme svoje životy žili v každej oblasti aj
    pre druhých ľudí.
     Žiť záväzne je jedna z kvalít, ktorá potom samotnému človeku
    daruje naplnenie. 


          Spravodlivosť pre bohatých i chudobných


                Izaiáš 5,13-17.

     Mnohé filozofie vyjadrujú ľudské hľadanie, ktoré na jednej
    strane žiada dostatočnú nezáväznosť, na druhej  zase  žiada
    naplnený, radostný život. Pretože je takáto požiadavka ľudského
    prevráteného srdca doslova nezmyselná,  žiadne  z  filozofií
    nedokázali dať človeku neviazaný život plný radosti a naplnenia.
    Na základe toho vznikali revolučné postoje otrokov voči otrokárom,
    nevoľníkov voči feudálom, robotníkov voči kapitalistom s nádejou,
    že revolúcia vyrieši problém chudoby a nenaplnenosti. Otrokári,
    feudáli a kapitalisti zase potláčali revoltu v nádeji, že ich
    bohatstvo a moc naplní. V skutočnosti  ľudská  nenaplnenosť
    nespočíva v type spoločnosti, ani v chudobe alebo bohatstve! Keď
    človek nájde Spasiteľa Ježiša Krista a v pokání zmení svoj
    nezáväzný život na záväzný, začne prežívať niečo, čo mu nemohla
    darovať žiadna ľudská filozofia. Ak ale  svojho  Stvoriteľa
    odmietne, nemôže to ospravedlniť ani chudobou ani bohatstvom.
    Božie zlorečenie sa potom bude vzťahovať na chudobných i bohatých
    bez rozdielu. 



                                     17



               Nečestné prostriedky


                Izaiáš 5,18-24.

     Výraz "ťahať lano hriechu" vyjadruje istú aktivitu. Niekoho
    hriech doslova dostihne. Takýto človek potom možno prežíva strach
    zo zatratenia. Pán Ježiš chce očistiť ľudský život od hriechov cez
    milosť - cestou je pokánie. Však ľudia, ktorí "ťahajú povraz
    hriechu" sú v hriechu  aktívni.  Doslova  hľadajú  nečestné
    prostriedky, aby dosahovali svojich cieľov. Pre takýchto ľudí sa
    hriech stáva prostriedkom, takže im ani tak nejde o pokánie, ako
    skôr o sebaospravedlnenie.
     Ak niekto "posvätí" prostriedky pre svoj cieľ, nutne v niečom
    podvádza. Inými slovami v niečom  kladie  svetlo  za  tmu,
    spravodlivosť za hriech...
     Človek, hľadajúci sebaospravedlnenie, je múdrym vo svojich
    očiach. Vo svojich konštrukciách mysle chce  očistiť  svoje
    počínanie, aby mohol aj pred druhými vypadať úprimne. 


                Strašný pomstiteľ


                Izaiáš 5,25-30.

     Ak rozprávame o pomste u človeka, automaticky v nej vidíme
    niečo nemorálne, nepekné. Ľudská porušenosť človeku nedovolí, aby
    vykonal pomstu charakterne, bez zloby a nenávisti.
     Ak je pomstiteľom svätý Boh, jedná sa skôr o vyjadrenie
    spravodlivosti. Stvoriteľ nie je len akýsi dobrý dedko, ktorý
    všetko odpustí. On je síce dobrý, ľútostivý, láskavý ale aj
    spravodlivý Hospodin. Preto možno zo svojimi súdmi čaká - človek
    by povedal "pridlho". Chce, aby mal každý príležitosť prijať
    v pokání Jeho milosť a uvedomiť si dosah svojich skutkov. Keď ale
    "čas milosti" človeku uplynie, Boh sa prejaví aj ako spravodlivý
    pomstiteľ, ktorý bude žiadať "zaplatiť" všetok útlak, všetku
    neprávosť...
     Už tu na zemi často dopúšťa na ľudí zlé ako odplatu za ich
    neprávosti. Na konci dejín, pri veľkom Božom Súde,  naplní
    spravodlivosť úplne.

     V tejto kapitole Hospodin zvestuje svojmu národu - Izraelu, že
    ak neopustí prevrátenosť, vydá ho do rúk nepriateľa a jeho zem
    bude spustošená. Keďže Izrael neuposlúchol Radu Hospodinovu, stalo
    sa tak neskôr v babylonskom zajatí.
     Zároveň sú to varovné slová pre každého veriaceho človeka,
    ktorý prijal Pána Ježiša za svojho  Spasiteľa,  pre  každé
    spoločenstvo veriacich, pre cirkev... Tieto živé slová Stvoriteľ
    naplnil na svojom národe a neušetrí od nich ani Božie deti, ktoré
    žijú mnoho stovák rokov neskôr.
     Máme dobrého a spravodlivého Boha Hospodina! 


                                     18



             Videnie a povolanie Izaiáša


                 Izaiáš 6,1-7.

     V tomto videní Hospodin povoláva Izaiáša ako proroka. Obraz
    videnia vyjadruje veľkú moc  Božiu,  Jeho  slávu  a  vzťah
    k stvorenstvu na zemi. - Sedel na vysokom tróne a podolok Jeho
    rúcha naplňoval chrám. Chrám - i keď niečo sväté, ale pritom
    pozemské sa nedá ani zrovnať, s bytosťou Boha stvoriteľa. Preto
    len podolok Jeho rúcha naplňoval chrám.
     Serafíni, anjeli stáli nad Ním. Anjeli - vyslanci, mali vždy vo
    videniach vzťah  k  človeku.  Bývali  poslaní,  ku  pomoci,
    k napomínaniu, k povzbudzovaniu, k vykonávaniu Božej moci... Každý
    zo serafínov mal šesť krídel. Boh šesť dní tvoril zem a siedmy
    odpočíval. Tento Boží postup má byť návodom pre človeka, aby si
    mohol primerane odpočinúť a otvoriť sa vo sviatočnej Bohoslužbe
    svojmu Stvoriteľovi. Sám Hospodin však pracuje stále. Povedal to
    o Ňom Pán Ježiš Kristus v evanjeliách. Krídlo je symbolom ochrany,
    aktivity, rýchlosti. Boh stále pracuje na spasení človeka. Siedme
    krídlo Božieho odpočinku neexistuje. - Neexistuje taká chvíľa, že
    by človek chcel prijať Spasiteľa, ale musel by čakať, lebo by Boh
    práve odpočíval!
     Hospodin stráži ľudské kroky, keď sa ho človek drží - dve
    krídla zakrývajúce nohy.
     Stráži aj ľudské myslenie, česť - dve krídla zakrývajúce tvár.
     Navyše dáva človeku Stvoriteľ možnosť v pokání prekonať zákon
    hriechu - smrti a byť spasený - dve krídla, ktorými lietali.
     Dym, ktorý zaplnil chrám symbolizuje oddelenie - proroctvo,
    verdikt. Boh niečo vyriekol a už sa to nedá zmeniť! Preto
    zasľúbenia a zlorečenia tejto knihy platia až po dnes ako zákon
    Hospodinov.
     Žeravý uhoľ z oltára, ktorý priložil serafín na prorokove ústa
    symbolizuje, že keď je niekto povolaný do služby, najskôr tomu
    predchádza kríž Božej výchovy. Pri takejto výchove Pán láme ľudský
    charakter a v ohni skúšok ho mení k lepšiemu. Je to posvätenie,
    ktoré dostal aj prorok Izaiáš. Stvoriteľ ho vo svojej škole
    jednoducho naučil rozprávať tak, aby čestne odovzdal Jeho Slovo
    a nehľadal slávu alebo zisk u ľudí. 


           Hriech proti Svätému Duchu, Spasiteľ


                 Izaiáš 6,9-13.

     Niektorí ľudia vypadajú veľmi zbožne, tvrdia, že hľadajú Božiu
    vôľu, ale v srdci Hospodina odmietajú. Takýmito ľuďmi boli
    zákonníci a farizeji z evanjelií. "Pokolenie" takýchto zákonníkov
    pretrvalo od dávnych čias až podnes. Pán poukazuje, že sa na nich
    Božie deti nemajú pohoršovať, ale konať podľa ich pravdivých
    výkladov Biblie, však podľa ich skutkov nekonať. Nikto nemôže
    povedať, že je zákonníkom konkrétne ten, či onen človek. Božie
    deti nie sú povolané súdiť tu na zemi! Toto proroctvo je ale
    vážnym varovaním, že keď sa niekto takýmto zákonníkom v srdci
    stane, už pre neho niet návratu k svojmu Spasiteľovi. Stvoriteľ už
    nebude mať záujem spasiť takéhoto človeka.

                                     19



     Koniec tejto kapitoly poukazuje na príchod Mesiáša, ktorý
    povstane v utláčanom židovskom národe. Pretože sa Izrael nedržal
    Hospodina, dopustil na neho mnoho útlaku. V tomto ťažkom období
    ale zároveň dáva nové východisko cez Spasiteľa Pána Ježiša Krista
    - "parez, ktorý bude svätým semenom". 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 6,8.


                                     20
                                     21



                  Imanuel
                  VII,VIII.



                  Rozdelenie


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 8,9-10.


                 Izaiáš 7,1-9.

     K porozumeniu ďalších dvoch kapitol je doslova nutné zaoberať
    sa trochu dejinami židovského národa. Je potrebné dať si do
    súvislostí rôzne mená a kraje, o ktorých budeme v  týchto
    kapitolách čítať.
     Za vlády kráľa Šalamúna dosiahlo Judské kráľovstvo vrcholu, ale
    na jeho severe sa už vtedy začali prejavovať sklony k separatizmu.
    Neskôr sa severná časť Judska vzbúrila a vzdala sa všetkých
    nárokov na zasľúbeniach Davidovmu pokoleniu. Títo vzbúrenci boli
    zväčša z kmeňa Efraima, ktorý v židovskom národe zastával vždy
    predstížne postavenie.
     Takto sa celistvé Judské kráľovstvo rozdelilo na južnú časť -
    Judsko a severnú časť - Izrael, Zem Omriho. Hlavným mestom Judska
    ostal Jeruzalem, hlavným mestom Izraela sa stala Samária.
     Hospodin stále posielal severnému kráľovstvu svojich prorokov
    a v Mesiášskom zasľúbení spasenia sa i naďalej spomína aj
    pokolenie Efraima. Navyše v tomto zasľúbení Efraim nestráca svoju
    predstíž - Pán zasľubuje: "Efraim bude môj prvorodený..."
     Severný Izrael mal sklon spolčovať sa s pohanským národom
    aramejcov. Ich dejepisné meno sú Sýrovia. Hlavným mestom Sýrie bol
    Damašek. S takouto politickou a vojenskou podporou potom Izraelci
    priamo ohrozovali Judsko.
     Aby sa čitateľ mohol zorientovať v týchto vzťahoch a sám nájsť
    hriech Izraela i Judska, je potrebné ešte uviesť dve pohanské
    veľmoci, ktorých dejiny sú so židovským národom v tých dobách úzko
    späté.
     Prvou takouto veľmocou bola Assýria - biblicky Ašúr. V tej dobe
    zaznamenávala veľký rozmach. Túto pohanskú veľmoc Hospodin použil
    na potrestanie Izraela i Judska.
     Druhou veľmocou bol Egypt, ktorý v tom čase zaznamenával skôr
    stagnáciu a počiatky rozpadu.
     Keď Izrael začal so Sýriou vojensky ohrozovať Judsko, Judský
    kráľ začal hľadať pomoc u Assýrii, ktorá neskôr naozaj napadla
    Damašek - hlavné Sýrske mesto a porazila ho. Judský kráľ na znak
    priateľstva s Assýriou dal stavať v Judsku oltáre Assýrskym bohom.
     Keď Izrael videl, že je ohrozovaný Assýrskou mocou, hľadal
    útočisko v politických dohodách s Egyptom. Neskôr Assýrania Izrael
    porazili, úspešne zaútočili aj na Egypt a ovládli aj Judsko.

     Izaiášove proroctvo zachytáva obdobia týchto vojen a prehier.
    V tomto rozdelení židovského národa je jasne zreteľný hriech,
    v ktorom Boží ľud nehľadal spásu u Hospodina, ale nechával si vždy
    pomocníka alebo zadné dvierka aj v pomoci od iných pohanských
    národov. Takéto rozdelenie a spletanie sa so svetom, môže byť
    realistickým obrazom cirkvi v dnešnej dobe. - Rôzne tlaky,
                                     22



    získavanie vplyvov, štátne platy duchovných pracovníkov, správa
    biblického vzdelávania štátom - teologické fakulty podliehajúce
    vysokoškolskému zákonu... Kapitoly 7 a 8 môžu vrhnúť jasné svetlo
    na túto zamotanú dobu a pomôcť Božím deťom jednať podľa skutočnej
    Božej vôle, ktorá prinesie mnoho požehnania.
     Na konci predčítaného odseku Božieho slova Pán zdôrazňuje, že
    sa zastane Judska a teda že Judské kráľovstvo nemusí dúfať na
    pohanskú podporu. "Ak neuveríte isto neobstojíte!" Viera je tu
    úzko spätá so skutkami! Ak by totiž uverili, nešli by žiadať
    o pomoc Assýranov... 


                Znamenie a viera


                Izaiáš 7,10-16.

     Začiatok tohoto odseku je na prvý pohľad veľmi zvláštny. Izaiáš
    prorokuje Achazovi, že sa Hospodin zastane  Judska.  Ponúka
    znamenie. Kráľ Achaz reaguje ako muž viery. Odmieta znamenie
    s vyjadrením, že Hospodinovi verí a znamenie teda nepotrebuje.
    Takýto prístup je úžasný a možno by sme očakávali od Stvoriteľa
    slová požehnania. Namiesto toho prichádza ale tvrdé karhanie: "Či
    vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môjho Boha?"
    Keby Judský kráľ Bohu naozaj dôveroval, nehľadal by oporu okrem
    Hospodina nikde inde! Dohoda Judska s Assýriou  jednoznačne
    odsudzuje vieru Judského kráľa ako dvojtvárnu a pokryteckú.
    V Judsku sa zvestoval Hospodin, uctieval sa, ale tieto bohoslužby
    obťažovali ľudí, lebo v nich bolo mnoho pokrytectva. Na jednej
    strane sa rozprávalo o veľkej viere, na druhej sa snovala politika
    s pohanmi. Takáto nábožnosť mohla viesť len do duchovnej smrti.
    Ľudia počúvali aká je viera silná a Boh všemocný, na druhej strane
    videli, že je táto viera slabá a neskutočná, lebo si Judská vláda
    musela hľadať pomoc u pohanov. Achaz si možno zvykol na takýto
    pokrytecký, nábožný život pred ľuďmi a hneď nasadil tú istú
    nábožnú masku aj pred Hospodinom. Stvoriteľ cez Izaiáša takéto
    počínanie ihneď odmietol. Pred Hospodinom neobstojí žiadna ľudská
    maska, pretvárka!
     Pán dal Achazovi zvláštne znamenie. Je to znamenie Ježiša
    Krista - Mesiáša, zasľúbenie Spasiteľa, ktoré sa už naplnilo. Cez
    tohoto Ježiša, Imanuela, môže byť v pokání spasený každý pokrytec,
    každý pohan. Do vtedajšej doby ale toto znamenie rozpráva ešte
    jednu skutočnosť, ktorá sa naozaj naplnila. Hospodin odmietol
    pokryteckú zbožnosť svojho národa a v tej dobe ju už prestával
    aktuálne riešiť. Namiesto úprimných sŕdc predstupovali pred neho
    Judské nábožné masky, plné pokrytectva. Preto nerieši konkrétnu
    situáciu, ale dopúšťa trest a neskôr zasľubuje spasenie z milosti.
     Podobnú situáciu prežíva cirkev prítomnej doby. Niekto by
    očakával konkrétnu zmenu, nápravu, svetové pokánie... Množstvo
    nábožných masiek unavuje ľudí i Hospodina. Ten však ponúka svetu
    formu úprimného pokánia, ktoré vyžaduje  zahodenie  všetkých
    nábožných masiek. Žiada úprimné spoliehanie sa so skutočnou vierou
    len na svojho Stvoriteľa.
     Pán Achazovi zasľubuje, že ešte pred príchodom Mesiáša bude
    opustená zem severného Izraela a Sýrskeho kráľovstva.  Jeho
    dopustenie  sa  naplnilo,  keď  Assýrania  porazili  Damašek
    a vyplienili Izrael i Sýrsku ríšu. 

                                     23



                Bič, britva a súd


                Izaiáš 7,17-25.

     Úrodná zem severného Izraela bola plná  viníc.  Hospodin
    zasľubuje, že bude spustošená ale svoju úrodnosť, požehnanie
    nestratí. Ten kto v zemi zostane po naplnení Božích súdov bude mať
    síce málo, ale toto málo mu bude donášať hojnosť potravy. Na
    severný Izrael Boh síce zoslal súd, ale nikdy nezavrhol Efraima
    a neodstránil tento kmeň z dvanástich kmeňov židovského národa.
     Na vykonanie svojich súdov Pán použil svetskú moc - Assýrsku
    ríšu. Keby niekto žil v tej dobe, možno by rozprával, že Assýrania
    sú symbolom bezbožnosti... Izaiáš ale odhalil nové porozumenie
    udalostí dejín. Svetské moci, ktoré sa prejavujú silou, útlakom
    a bezbožnosťou, môžu byť často Božím nástrojom, britvou, bičom pre
    tých, ktorí sa odvrátili od Hospodina a ktorých chce Pán svojim
    dopustením priviesť opäť naspäť.
     Assýria ovládla Egypt, severný Izrael, aj Sýriu - Aramejcov
    a proroctvo Boha Hospodina sa naplnilo. Egypt, na ktorého sa
    Izraelský kráľ nadejal, že mu príde na pomoc proti Assýrii
    neprišiel, zmietaný občianskymi vojnami a neskôr padol pod vládu
    Assýrie. Tak spustošili "muchy egyptské" a "včely assýrske" zem,
    ktorej to Izaiáš prorokoval niekoľko desaťročí vopred. Božie Slovo
    vždy pevne stálo a stojí až podnes. Ako je to s našou osobnou
    dôverou v Božiu skutočnú, realistickú moc? 


                Voľba a súd ľudu


                 Izaiáš 8,1-8.

     Na začiatku tejto kapitoly je poukázané, že Izaiášove proroctvo
    bolo uchované na svedectve viacerých ľudí. Jedno dieťa bolo
    pomenované menom, ktoré malo pripomínať toto proroctvo. Inými
    slovami podľa vtedajších zvyklostí boli Izaiášove slová hodnoverné
    a zachované na počutie budúcim národom.
     V tomto odseku je ale tiež poukázané aj na hriech Judska, ktoré
    sa spolčilo s Assýriou proti Damašku. Ani viera obyvateľov
    Jeruzalema nebola čistá a niesla sebou smilstvo zadných dvierok
    a falošnej nábožnosti.
     Veľmi podstatnou zvesťou je však zmienka, že sa tak dialo
    v Izraeli a Judsku, lebo tak ľud dovolil. Niekedy majú veriaci
    sklon kritizovať vedenie, cirkev... Ak ale existuje nábožný
    pokrytec s mocou, je to len preto, že väčšina ľudu radšej
    pochlebuje, než sa zastáva vecí Pána Ježiša. Ľudia radšej verejne
    mlčia, aby ich neohovorili a nemali s druhými konflikty, lebo im
    Kristus za to nestojí! Navyše niekedy radi využívajú výhody
    priateľstiev nábožných pokrytcov, ale živého Boha  v  srdci
    nehľadajú. Preto Pán dopúšťa nielen na vladárov a predstavených,
    ale na všetok ľud svoje súdy. Vo svojom Slove zároveň vyzýva a učí
    svoje deti, aby tomu rozumeli a vedeli ísť Jeho cestou aj
    v dobách, ktoré sa zdajú byť zamotané a zložité. Ďalšie časti
    tejto kapitoly na to konkrétne poukážu. 



                                     24



                Povolanie neísť!


                Izaiáš 8,11-15.

     Pán volá na svoje deti, aby nešli cestou falošnej nábožnosti,
    na ktorú sa dá tak ľahko privyknúť. Ľudské porušené svedomie ľahko
    prijme kompromisy, v ktorých veriaci volajú na Stvoriteľa, plačú
    na modlitbách, vyznávajú neosobné hriechy..., ale potom riešia
    svoje veci svetskými spôsobmi, nevyčkajúc na Boží čas naplnenia.
    Hospodin neoslabol, ani neumrel, oslabla a umiera len ľudská
    viera, ktorá odjakživa, oddávna trpela sklonom zapletať sa so
    svetom. Kristus vyzýva Boží ľud, aby neodsudzoval všetko, čo
    odsudzuje nábožná cirkev. Zároveň poukazuje na svoju  stále
    existujúcu moc, na základe ktorej sa Jeho ľud nemusí strachovať
    toho, čoho sa strachujú nábožní pokrytci - vojen, chorôb, štátnych
    zriadení...
     Pán Ježiš sa stane útočiskom pre svoj ľud a stane sa zároveň
    kameňom úrazu všetkým tým, ktorý ho odmietli v srdci buď svojou
    falošnou nábožnosťou alebo svojou neverou.
     Napriek tomu, že Pán nezavrhol svoj národ v Judsku a Izraeli,
    mnohí z nich padli, lebo odmietli Radu živého Boha Stvoriteľa.
    Svedčia o tom celé dejiny židovského národa. Ak Pán neušetril svoj
    vyvolený národ, neušetrí ani ostatné národy! So Slovom živého Boha
    nebude nikto žartovať beztrestne...
     Takto je Boží ľud povolaný  neísť  cestami  prevráteného
    náboženstva, ktoré sa skôr podobá na smiešnu psychoterápiu, než na
    zvestovanú moc živého Boha. 


              Mrmlajúci veštci a vedomci


                Izaiáš 8,19-22.

     Človek hľadá podopretie svojich záujmov u kdekoho. Rôzni
    čarodejníci, vyvolávanie duchov alebo  dokonca  aj  videnia,
    o ktorých tvrdí, že sú od Hospodina - to všetko môže slúžiť
    prevrátenému ľudskému srdcu na dosahovanie svojich záujmov.
     Hospodin vedie svoj ľud, aby poznával Jeho Zákon, študoval
    Bibliu a v spoločenstve na základe dialógov prehlboval svoje
    poznanie a istoty.
     Svedectvá o Bohu sú ďalšou príležitosťou ako si navzájom
    utužovať vieru a poukazovať na konkrétne skutky Boha Stvoriteľa.
     Ak  niekto  takýmto  spôsobom  zotrvá  pri  svojom  Bohu
    v spoločenstve svojich bratov a sestier, nebude sa strachovať
    vecí, ktoré sa dejú a budú diať. Ale všetci ostatní falošní
    prevracači pravdy prepadnú skôr či neskôr beznádeji a trápeniu.
    Prevrátená viera prinesie rozčarovania, ktoré sa  končievajú
    zlosťou a pohoršením voči Stvoriteľovi.
     Živá, úprimná viera je drahocenný poklad, ktorý je potrebné
    pečlivo strážiť podľa všetkých Božích Slov. 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 8,16-18.



                                     25



               Bez hlavy a chvosta...
                   IX,X.

                 Tma a Svetlo


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 10,1-4.


                 Izaiáš 9,1-7.

     Tma sa v Biblii často používa ako symbol nepoznania alebo
    ukrývania skutkov pred druhými ľuďmi. Je možné žiť v tme,
    nepoznaní a hľadať svetlo. Na druhej strane sa dá vyhľadávať tma
    za účelom ukrývania svojich skutkov. Preto v tme nepoznania
    nachádzame dve skupiny ľudí. Jedni hľadajú svetlo, aby sa mohli
    rozhodnúť pre jedno alebo druhé, ďalší už našli tmu a využívajú ju
    na realizovanie svojich záujmov.
     Zasľúbený Mesiáš, Pán Ježiš, vošiel do takejto tmy a otvorene
    poukazoval na mnoho právd o Božej vôli a ľudskom živote. Skupina
    pokryteckých zákonníkov ho znenávidela, aj keď ústami tvrdili, že
    očakávajú Spasiteľa - títo ľudia už našli svoju tmu. Ostatní sa
    prišli na Krista "pozrieť" a v srdci sa rozhodovali, čo vlastne
    chcú. Takýto stav prežíva každý človek, ktorý sa v živote stretne
    s Evanjeliom Pána Ježiša. Niekto si vyberie Svetlo, sebaodhalenie,
    ktoré potom vyjadrí v úprimnom pokání. Iní sa vrátia do starého
    života, kde sa dá ľahšie všeličo dosiahnuť a nezodpovedať sa za
    skutky, ktoré ukryjú v tme svojho života.
     Na zem prišlo v Kristovi Svetlo, ktoré človeku ponúka spasenie
    a zmierenie sa zo Stvoriteľom. Týmto svetlom nie je pochybná
    nábožnosť vrhajúca človeka pod vplyv kňazov! Pán Ježiš ponúka
    vieru, ktorá vyslobodzuje, nepoukazuje na autority človeka, ale na
    autoritu svojich Slov, zachytených v Biblii. Úprimný vzťah človeka
    a jeho Stvoriteľa spôsobí, že človek má záujem čítať Písmo,
    biblicky sa vzdelávať, modliť sa, a potom zakúšať na vlastnom
    živote, akou realistickou pravdou sú všetky biblické zasľúbenia.
     Do konfliktu medzi Judskom,  Izraelom,  Sýriou,  Assýriou
    a Egyptom (viď kapitolu Imanuel - prvú podkapitolu) Hospodin
    zasľubuje vyslobodenie v Spasiteľovi. Navyše svojim slovom vrhá
    svetlo do konkrétnych udalostí. Prorokuje Sýrii i Assýrii, Izraelu
    i Judsku. Zasľubuje Mesiáša, ktorý už prvýkrát prišiel a Jeho Hlas
    ľahko dopadol na životy ľudí, žijúcich vo tme. Zvestoval spasenie,
    vyslobodenie zo spútanosti hriechom... Zároveň je tu ale aj
    zmienka o Jeho druhom príchode, ktorý ťažko dopadne na všetku
    ľudskú prevrátenosť. Druhý príchod Pána Ježiša ľudstvo ešte len
    očakáva. Podľa biblických znamení je "letorast" dejín už mäkký
    a "leto" je blízko. 


               Slovo, hlava a chvost


                 Izaiáš 9,8-21.

     Jednou zo zvláštnych ľudských  vlastností,  je  schopnosť
    presvedčiť samého seba o svojej pravde. Človek sa cielene vyhne
    niektorým  informáciám,  cielene  sa  prestane  stretávať
                                     26



    s nevyhovujúcou skupinou ľudí a cielene si nájde takých priateľov
    a informačné zdroje, ktoré podporia jeho vlastné  myslenie.
    V takomto nezmyselnom presvedčení je možné žiť veľmi dlho. Keď
    potom Pán zo svojej milosti odkryje sebaklam človeka pred ním
    samým a prípadne k tomu použije aj druhých ľudí, môže byť Božie
    Slovo veľmi nepríjemné. Uvidieť vo svetle svoje staré klamstvá je
    často tak ťažké, že si takéto odhalenie dokáže pripustiť len ten,
    kto prijme pre seba silu a moc Svätého Ducha. Ak ale niekto
    odmietne pokánie, Spasiteľa, nikdy nedokáže priamo "pohliadnuť" na
    svoj život a pripustiť si všetky pravdivé okolnosti, ktoré sa ho
    nejakým spôsobom dotýkajú. Potrebuje tmu, lebo je spútaný mocou
    zla, ktorú v sebe nedokáže sám potlačiť.
     Keď národ,  spoločenstvo,  skupinka,  rodina...,  prestanú
    vyhľadávať Božiu vôľu a začnú pre svoju existenciu potrebovať viac
    a viac tmy, začína sa na nich napĺňať proroctvo týchto slov. -
    Hospodin odníme "hlavu" i "chvost" od takých ľudí. - Dopustí, aby
    rady jeho služobníkov prestali byť akceptované alebo aby Jeho
    deti, pre rozmáhajúci sa hriech, začali mlčať. Hlavné slovo
    odovzdá nemúdrym a tým, ktorí  nehľadajú  cele  Jeho  vôľu
    a prekrúcajú niektoré Jeho naučenia. Títo zvodcovia dovedú svojimi
    radami spoločenstvo do zlého a nakoniec sami pre svoj hriech
    stroskotajú. Takáto situácia nie je spôsobená zlým vedením, ale
    celkovým odpadnutím od Hospodina. Boh dopúšťa zlé, aby zastavil
    svoje deti a uchránil ich tak od nešťastia na zemi a odlúčenia od
    Jeho lásky v realistickejšom a hmotnejšom svete, do ktorého človek
    prichádza po smrti. 


                  Prút sveta


                Izaiáš 10,5-19.

     Severný Izrael a Judsko vyhľadávali rôzne sféry vplyvu, aby sa
    mohli presadiť jeden proti druhému. Na Hospodina však čakali len
    prázdnymi rečami o viere alebo ani tým nie. Moc videli v zmluvách
    s pohanskými národmi, v nepožehnaných priateľstvách a tma sa im
    stala vyhľadávaným prostriedkom. Preto Hospodin podvrátil ich
    úmysly a podlomil vplyv pohanských mocí, na ktoré sa nadejali.
    Použil k tomu ďalšiu pohanskú moc - Assýriu - ktorá nakoniec
    ovládla Izrael i Judsko. Táto mocnosť sa stala "prútom" v Božej
    ruke, Jeho dopustením, pomocou ktorého chcel navrátiť svoj ľud
    k Sebe. Preto Apoštol Pavel poukazuje na svetské moci, ako na
    svätoslužobníkov vykonávajúcich Božiu Vôľu. (Rimanom 13.) Na
    druhej strane to ale neospravedlňuje zlé úmysly týchto svetských
    národov a vlád! Hospodin síce dopustil, aby zloba Assýranov
    vykonala Jeho súd, tým však túto zlobu neospravedlnil. Pýcha
    ostala pýchou, nenávisť nenávisťou, útlak ostal naďalej útlakom...
     Takýto pohľad rozširuje ľudské poznanie o nový obzor. Aj keď
    často nerozumieme Božím dopusteniam, vojnám a niekedy sa zdá, že
    sa udalosti dejín vymkli Pánu Bohu z rúk, aj tak ostáva nad
    všetkým zvrchovaný vládca Hospodin, ktorý svojim časom povyšuje
    a podvracia národy. Niekto by možno chcel byť zainteresovaný to
    tohoto diania a keďže sa mu Hospodin nezveruje zo svojimi
    úmyslami, tak sa uráža a odvracia od Neho alebo si buduje svoju
    vlastnú teológiu, v ktorej je Stvoriteľ skôr jeho služobníkom než
    jeho Bohom.
     Dokážeme zotrvať vo svojom povolaní? Neprivlastňujeme si vo
                                     27



    svojich teológiách poznanie, ktoré nám neprináleží? 


                Ku koncu dejín...


                Izaiáš 10,20-23.

     Na židovský národ Pán dopustil všetky predčítané slová. Svedčia
    o tom dejiny. Napriek tomu sa tento národ nenavrátil k Nemu
    a zotrval i naďalej vo svojej falošnej, prevrátenej bohoslužbe,
    v ktorej uctieval svojho Boha len ústami, citovým rozpoložením,
    obeťami, ale úprimnú túžbu po spasení cez pokánie odmietol. Do
    takéhoto národa sa narodil Kristus a tento národ ho napokon
    ukrižoval podobne, ako aj dnes križujú mnohí kresťania Pána Ježiša
    vo svojich srdciach. Svetlo odhaľuje - niet lásky bez svetla.
    Láska bez pravdy je tou najobyčajnejšou farizejskou pretvárkou.
     Ku koncu dejín, pred druhým príchodom Pána Ježiša nastane
    v židovskom národe duchovné obživenie. "Ostatky Izraela" príjmu
    svojho Spasiteľa a už sa nikdy od Neho neodvrátia. 


               Proroctvo prútom sveta


                Izaiáš 10,26-34.

     Pán nikdy nedopustí, aby sa bezbožná svetská moc rozmohla
    a upevnila. Národy vždy premáhali iné národy, rozširovali sféry
    svojej moci, ale nakoniec padli pod tlakom iných národov alebo vo
    svojich vlastných občianskych nepokojoch. Takýto koniec Hospodin
    prorokoval aj pohanskej Assýrii, ktorá sa nakoniec tak mocensky
    rozšírila, že nedokázala udržať vládu vo svojom štáte a padla za
    obeť vnútorným útokom národov, ktoré sa tak vymanili z jej
    nadvlády.
     Hospodin mnoho dopúšťa, len človek tomu nerozumie. Pre niekoho
    je veľmi ťažké pripustiť si to. - Ako je to s mojim srdcom? 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 10,24-25.

                                     28

                                     29



                   Láska!
                  XI,XII.



               Prútok z parezu Izaiho


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 11,1-2.


                 Izaiáš 11,3-5.

     Hospodin navštívil  židovský  národ  trestaním,  za  jeho
    vierolomnosť a zlobu. Tieto Božie tresty sa začali nadvládou
    Assýrie, ale Boží ľud aj tak nemal záujem navrátiť sa k svojmu
    Bohu v pokání. Takýto prístup veriaceho človeka je stále aktuálny
    - keď sa už raz poriadne zapletie do hriechu, podvodov, pretvárok,
    nie je schopný navrátiť sa k svojmu Stvoriteľovi ani vtedy, keď
    Pán na neho zošle ťažké životné údery. Takýto človek poväčšine
    stráca vo svojom pokrytectve podiel na spasení.
     Z "košatého stromu" židovského národa ostal pod mnohými Božími
    údermi len parez. Napriek tomu Pán zvestuje v zasľúbení, že
    z pokolenia Dávidovho sa narodí Mesiáš: Boáz, ktorý si z lásky
    zobral za manželku vdovu - Rút, mal vnuka - Izaiho. Tento Izai sa
    stal otcom Dávidovým. Preto je napísané, že z parezu Izaiho vzíde
    prútok - Mesiáš.
     O tomto Mesiášovi je zasľúbené, že nebude súdiť podľa ľudských
    rečí alebo dohadov. Jeho súd  bude  absolútne  spravodlivý,
    vychádzajúci z objektívnej pravdy. Dnes sa napĺňa toto proroctvo,
    keď Svätý Duch cez Božie Slovo súdi - povzbudzuje a trestá tichých
    zeme - Božie deti. Jeho Slovo je ostré ako meč. Priamo poukazuje
    na pravdu a faloš, oddeľuje ich, aby sa Jeho láska mohla prejaviť
    tým, že zachráni svojich svätých od dôsledkov hriechu - od
    duchovnej smrti.
     Koniec tohoto proroctva siaha až k druhému príchodu Ježiša
    Krista, keď svojim slovom priamo zahubí vteleného antikrista.
     Kristova láska je tu vyjadrená úplnou poslušnosťou pred Bohom
    Stvoriteľom, spravodlivosťou a pravdivosťou.

     Kto z celého srdca a z celej sily ostríha celú Božiu Radu
    zapísanú v Biblii, pričom úprimne potrebuje spasenie Pána Ježiša,
    kto potom navyše činí druhým ľuďom tak, ako by sám chcel, aby jemu
    činili - ten skutočne miluje.
     Práve toto je tá Božia láska v srdci človeka. Akákoľvek iná
    láska je len diabolskou pretvárkou, pokrytectvom bezbožných, ktoré
    je možno dobre ukryté za množstvom rokov sebaklamov!

     Keby Kristus zhovieval hriešnikom a neobviňoval ich jasne
    z hriechu, nespasil by svet, ale by ho zatratil za úplatok
    popularity a obľúbenosti.
     Ak niekto neprijíma celé Božie slovo, ale druhým činí tak, ako
    by chcel aby oni jemu činili, naozaj sa to podobá láske vyjadrenej
    v evanjeliách. Táto podoba je však prudko jedovatá! Takto môže
    činiť aj zlodej svojim spoluzlodejom, podvodník iným podvodníkom,
    úplatkár iným úplatkárom... Pritom ale nejde o lásku Kristovu, ale
    o vzájomné zakrývanie svojej špiny - spoluprácu v  hriechu
                                     30



    bezbožnosti.
     Ak niekto tvrdí, že si uctieva Hospodina z celej sily... ale
    druhým nečiní tak, ako by chcel, aby aj oni jemu činili, klame
    druhých a možno aj seba!
     Hranice Kristovej lásky sú v Biblii jasne vyhradené! O takejto
    láske rozpráva apoštol Pavel, že je najväčšia v trojici "viera,
    nádej, láska".
     Vo svete sa o láske tiež veľa narozpráva. Poväčšine sa o nej
    rozpráva bez presných definícií, čo sa pod spomínanou láskou
    myslí. Prednášky, ktoré lásku nedefinujú  presne,  využívajú
    dvojzmysly a môžu byť veľmi cieľavedome manipulačné! O akejsi
    láske môžu rozprávať zlodeji, vrahovia, pokrytci, klamári, aby
    niekoho ovplyvnili. Čestne zmýšľajúci človek najprv krátko popíše
    tento pojem, a až potom ho používa vo svojich úvahách. Tak sa
    zmení prázdny slogan "lásky" na konkrétny pojem, ktorý môže
    vyjadrovať niečo dobré alebo zlé. Biblia jasne popisuje lásku
    pomocou  dvoch  najväčších  prikázaní,  ktoré  povedal  Pán
    v evanjeliách. Takáto láska  sebou  vždy  nesie  pravdivosť
    a spravodlivosť. Keby prišiel Kristus na svet z inou láskou,
    človek by nikdy nemohol prijať spasenie. 


             Tisíc rokov s Kristom na zemi


                 Izaiáš 11,6-9.

     Proroctvo o Mesiášovi nekončí Jeho druhým príchodom v moci
    a sláve. Na sklonku dejín, po druhom príchode Pána Ježiša, nastane
    prvé vzkriesenie. Na zem prídu všetky Božie deti a budú panovať na
    nej s Kristom tisíc rokov. Budú sa ženiť a vydávať, stavať domy,
    pracovať... Zákon hriechu však bude spútaný, zem už nebude rodiť
    človeku "tŕnie a bodľačie", ako bola prekliata pri stvorení, keď
    zhrešil Adam. Toto milénium s Kristom je symbolikou odpočinku od
    hriechu a utrpenia.
     Letorast dejín je mäkký! Svedčí o tom aj fakt, že vedci
    jednoznačne predpovedajú, že zem už ekologicky nevydrží viac ako
    sto rokov. Božie Slovo poukazuje, že Mesiáš, Imanuel príde ešte
    pred ekologickým zničením zeme!
     Pane Ježiši - príď! Tvoj ľud Ťa očakáva a teší sa na Tvoj
    príchod, sprevádzaný ohňom Tvojej spravodlivosti. 


             Pri druhom príchode Mesiáša...


                Izaiáš 11,10-16.

     Na začiatku 9. kapitoly bolo poukázané, že na zem Zabulona
    a Naftaliho najprv ľahko dopadne ruka Hospodinova - keď príde
    Mesiáš prvýkrát. Však druhýkrát na túto zem ťažko dopadne Jeho
    ruka - keď sa Mesiáš navráti v moci a sláve. (viď kapitolu "Bez
    hlavy a chvosta")
     Krátko pred druhým príchodom  Krista  bude  novovzniknutý
    Izraelský štát napadnutý nepriateľom. V tejto vojne, v ktorej
    židovský národ nebude mať v zmysle vojenskej taktiky šancu vyhrať,
    sa Hospodin priamo zastane svojho ľudu. Stane sa tak preto, lebo
    sa ostatky Izraela navrátia k svojmu Bohu a On sa navráti k nim.
                                     31



    Dejiny sveta zaznamenajú novú "starozákonnú" vojnu Božieho ľudu.
    Víťazstvo Izraela bude na svetlo  národom  a  mnohí  ľudia
    z pohanských zemí si budú žiadať osobnú účasť na židovských
    dejinách a podiel na spasení Pána Ježiša. Tým sa naplní Božie
    proroctvo, ktoré bolo povedané kedysi dávno - asi 700 r. p.n.l.
    a ktoré prinieslo židovskému národu mnoho utrpenia. Toto utrpenie
    môžeme nájsť pri štúdiu dejín semitského národa až po dnes.
     Po víťaznom boji židovského  národa  Pán  dokonca  zmení
    usporiadanie zemských morí a pevnín, takže sa jeho ľud bude môcť
    navracať do zasľúbenej vlasti z mnohých národov po súši.
     Keď sa Hospodin zastane svojho ľudu a zobudí ostatky svojich
    vyvolených, príde priamo v moci, čím ukončí dejiny hriechu.
    Nastane obdobie milénia s Kristom, a potom Pán učiní všetko nové.
    Zaniknú nebesia i zem a Božie deti prídu do príbytkov, ktoré im
    pripravil sám Pán Ježiš Kristus. Oko nevídalo a ucho neslýchalo čo
    Pán pripravil pre tých, ktorí milujú tou Jeho skutočnou láskou. 


               Láska hnevu Božieho


                 Izaiáš 12,1-2.

     Spasené Božie deti budú chváliť svojho Boha za Jeho lásku,
    ktorá v pravde a spravodlivosti karhala, poukazovala na hriech
    a nebola nikdy dvojtvárna. Práve toto karhanie a hnev navracal
    celé dejiny človeka k svojmu Bohu a priviedol ho až do zasľúbenej
    nebeskej Zeme. Skutočná láska pomáha, vyslobodzuje z hriechu
    a skutočné Božie deti sa tomu tešia, lebo im to otvára Nebo.
     Nech Ti je chvála Pane Ježiši na veky vekov! 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 12,3-6.

                                     32
                                     33



            Božia pravdivosť a spravodlivosť
                  XIII,XIV.



           Deň Pánov a vojny Božej prchlivosti


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 13,6-12.


                 Izaiáš 13,1-5.

     Staroveký Babylon bol zvláštnym miestom nielen z hľadiska
    historického, ale aj z hľadiska myslenia ľudí ktorí v ňom žili.
    V tomto meste sa vystriedalo mnoho vládcov, z ktorých každý sa
    dostal na trón buď pomocou vojny, povstania alebo pomocou intríg
    vedúcich tiež k vraždám. Jeden z Babylonských vládcov dokonca
    pomocou intríg zosadil miestokráľa a svoje klamstvá zosnoval tak
    majstrovsky, že keď prišla posila, ponechala ho ako nového vládcu
    na tróne. Tieto okolnosti svedčia nielen o veľkom Babylonskom
    bohatstve, ale aj o veľkom mravnom úpadku ľudí, ktorí v ňom žili.
    Možno práve pre zvrátenosť a pokrytectvo Babyloňanov, pre mnohé
    a časté vojny, povstania sa v Biblii stal Babylon symbolom sveta.
     V období, keď žil Izaiáš bol Babylon pod nadvládou Assýrie.
    S výnimkou dvoch krátkych období pod touto nadvládou ostal až kým
    sa Nabuchodonozorov otec nespojil s Médmi a Babylon osamostatnil.
    Keď teda v Biblii čítame o zlorečeniach a pádoch Babylona, môže
    ísť o obraz sveta, ale zároveň to môžu byť konkrétne zlorečenia
    pre vládcov, ktorí mali toto mesto v správe. Božie Slovo Babylonu
    však nezlorečí len do rôznych období dynastií vládcov! Tomuto
    mestu bol zasľúbený úplný zánik, čo sa v minulosti aj naplnilo.
    Dnes je toto slávne mesto pustatinou, čo je opäť symbolikou konca
    hriešneho sveta.
     Kapitoly 13 a 14 výrazne poukazujú na Božiu spravodlivosť,
    ktorá sa naplní aj pri národoch používaných Stvoriteľom ako prút
    na Izraela. Svedčia o tom dejiny Sýrie, Assýrie, ale hlavne dejiny
    Babylona. Keď Pán Ježiš rozprával o tejto Božej spravodlivosti
    a poukazoval na koniec dejín, na svoj druhý príchod, množstvo
    vojen a násilia, vykladal tajomstvá ukryté od počiatku sveta. Dalo
    by sa povedať, že 24. kapitola Matúša je Kristov výklad 13. a 14.
    kapitoly Izaiáša, ktorý bol dovtedy ľuďom ukrytý.

     Keďže tieto dve kapitoly zachytávajú svojim proroctvom obdobie
    od života Izaiáša (asi 740 p.n.l.) až po koniec dejín zeme, budeme
    sa v ďalšom texte odvolávať na jednotlivé verše daných kapitol
    pomocou čísel v zátvorkách. Zmiernime tak neprehľadnosť čítaného
    textu. 


             Ani Babylon nebol výnimkou...


                Izaiáš 13,13-22.

     Proroctvo o Babylone, ktoré čítame vo veršoch (14-16), sa
    týkalo ešte  Assýrskej  správy  tohoto  mesta.  Assýria  už
                                     34



    zaznamenávala úpadok, lebo nebola schopná ustrážiť celé svoje
    územie. Jednotlivé národy sa búrili - každý sa obracal k svojmu
    ľudu (14). Niekoľko desaťročí  pred  pádom  Assýrskej  moci
    v Babylone, vzniklo v Babylonii povstanie, ktoré bolo neskôr ešte
    Assýrskou mocou krvavo potlačené (15-16). O niekoľko desaťročí
    nato sa Babylonia spojila s Médmi a spolu potlačili Assýrsku
    nadvládu (17-18).
     Podmanená  Babylonia  podporovala  Assýrsky  útlak  Judska
    a Izraela, neskôr Babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol mnoho
    Židov do Babylonského vyhnanstva. Toto proroctvo  v  závere
    poukazuje na Babylon - pýchu Chaldejov, ktorí ho mali pozdejšie
    v správe, že bude úplne zničený a už ho nikto neobnoví. Tieto
    prorocké slová sa v minulosti už naplnili, na jeho mieste sú len
    ruiny a púšť.
     Keď sledujeme súdobú politiku najrôznejších štátov, niekedy je
    nám možno ťažko, keď vidíme útlak jedného národa druhým. Prorocké
    slová tejto kapitoly pripomínajú Stvoriteľskú spravodlivosť aj
    v národných merítkach. Božie dieťa môže spokojne spočinúť v rukách
    svojho Boha, ktorý zvláštnym spôsobom vedie národy sveta, udiera
    prútom svoj ľud, ale potom aj láme nespravodlivé prúty národov. 


               Satan, Babylon sveta


                Izaiáš 14,3-23.

     V tomto odseku je potrebné rozumieť Babylonu, ako obrazu sveta,
    prevrátenosti a ukrutnosti. Vládca tohoto sveta je Satan, Diabol,
    nazývaný v tejto kapitole ako kráľ Babylona,.
     Keď príde Pán v moci a sláve, Jeho deti si odpočinú od všetkých
    utrpení. Tento deň (3) bude aj dňom zamyslenia na vládcom tohoto
    sveta - už nikdy nebude zvádzať národy (4-6).
     Po druhom príchode Pána Ježiša má byť zákonitosť hriechu
    spútaná. Nastane milénium s Kristom na zemi (7-8). Dejiny zeme
    však nekončia tisícročným kráľovstvom. Na jeho konci má nastať
    druhé vzkriesenie. Pri prvom vzkriesení sa navrátia na zem všetky
    Božie deti. Pri druhom vzkriesení peklo vydá svojich mŕtvych -
    budú vzkriesený všetci ostatní bezbožníci, aby boli spravodlivo
    súdení (9). Krátko pred Božím súdom títo ľudia ešte budú dúfať na
    veľkého kráľa Babylona - na Satana, ktorý im už ale nepomôže
    (10-20).
     Človek je bytosť, ktorá sa dá svojim spôsobom "tvarovať". Preto
    sa kladie taký veľký dôraz na výchovu. Vychovávanie detí je niečo
    veľmi zodpovedné a má to hlboký zmysel. Vychovávať je možné ale aj
    ku zlému. Svojim zlým jednaním vychovávajú ľudia iných, aby činili
    podobne. Napriek tomu však ostáva človek slobodný, môže si
    vyberať, či chce alebo nechce robiť podobne, ako sa robí v jeho
    okolí. Dospelý človek si vyberá prostredie, v ktorom  žije
    a v ktorom sa cíti dobre. Preto sa hriešne jednanie šíri aj
    odovzdávaním príkladov, výchovou, ktorá poukazuje na duchovné
    otcovstvo hriechu, zároveň ale človek nestráca slobodu, a preto sú
    vinní aj duchovní synovia hriechu (21). Tieto slová sú vážnym
    varovaním, pred nesprávnym výberom priateľov, prostredia... Všetok
    hriech bude pri poslednom Súde odsúdený, nakoniec Pán učiní všetko
    nové - Nebesia i Zem. To je to druhé stvorenie, ktoré má prísť.
    V tomto novom svete sa ľudia nebudú ženiť ani vydávať, ale budú
    žiť v nových pomeroch, ako anjeli v Nebi. 
                                     35



               Bazilišek z diery hada


                Izaiáš 14,24-32.

     Židovský národ často trpel pod útlakom ľudu Filištíncov, ktorí
    hraničia s Izraelom, ich krajina leží na pobreží Stredozemného
    mora. Assýrska nadvláda skrúšila aj tento ľud. Stvoriteľ však
    poukazuje ešte na jedno skrúšenie Filištíncov, z ktorého sa už
    tento národ nespamätá. Z  koreňa  Assýrskeho  "hada"  vyjde
    "Bazilišek" (29-31). Krátko pred druhým príchodom Mesiáša kráľ
    severu zničí celú Filištínsku zem. Zdá sa, že sa týmto kráľom
    severu myslí svetová veľmoc, ktorá vznikne krátko pred druhým
    príchodom Pána Ježiša Krista. Táto veľmoc sa podľa proroka Daniela
    bude nachádzať na sever a východ od štátu Izrael. Môže sa teda
    jednať o veľmoc viacerých kultúr - hlina a železo nôh obrazu
    z Nabuchodonozorovho sna (Daniel 2). V súčasnosti sa táto veľmoc
    formuje pod názvom Šanghajská organizácia spolupráce a skladá sa
    zo štátov, ako je Rusko, čína, India, Pakistan... Pán vydá do jej
    moci Filištínsku zem, ale svojho národa sa zastane, takže každý
    uvidí, že Hospodin pevne založil Sion (32).
     Biblia - Božie Slovo je veľmi zvláštna kniha. Kedysi by mala
    hodnotu celého majetku, dnes ju môžeme niekedy vídať vyhodenú
    v smetných košoch. Všetky proroctvá tejto knihy, ktoré sa týkali
    minulosti, sú naplnené! Proroctvá o budúcnosti na svoje naplnenie
    čakajú... 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 14,1-2.

                                     36

                                     37



                 Bratranec Moáb
                  XV,XVI.



             Moáb, Ammon, Edóm a vrch Seir


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 15,1.


                 Izaiáš 15,2-6.

     V 2. Paralipomenon 20. sa opisuje veľmi zvláštna vojna. Veľké
    množstvo Moábskeho, Edómskeho a Ammonského vojska sa zhromaždilo
    proti Izraelitom. Boží ľud vyhral vojnu bez toho, aby čo i len
    jediný muž zdvihol svoj meč. Hospodin dal podvratníkov  do
    útočiaceho vojska a tí napadli jeden druhého, takže neostal nikto
    schopný boja s Izraelom.
     Keď Stvoriteľ viedol svoj národ do vyvolenej zeme, zakázal im
    bojovať proti Moábcom, Ammonom a obyvateľom vrchu Seir - Edómcom
    (5. Mojžišova 2.).
     Čitateľ Biblie si môže klásť otázku, prečo Pán nedovolil, aby
    jeho národ napadol aj Moábcov, keď títo neskôr tak  často
    ohrozovali bezpečie Izraela. Keď Hospodin dopustil na Moába trest
    za jeho pýchu a agresiu voči svojmu národu, zároveň prikázal
    Izraelitom, aby prijali k sebe tých, ktorí pozostanú z Moábskeho
    národa...
     Abrahám mal synovca Lóta, ktorého Pán zachránil zo Sodomy.
    Tento Lót mal so svojou dcérou syna Moába. Ten sa stal prapredkom
    Moábanov. Jeho mladší brat sa stal prapredkom Ammonovcov.
     Abrahámov syn Izák mal Jákoba a Ezaua. Ezau sa stal prapredkom
    obyvateľov vrchu Seir - Edómcov.
     Pre zasľúbenia, ktoré dal Hospodin Ezauovi a Lótovi, tiež pre
    pokrvnú spriaznenosť, Pán nedovolil  svojmu  národu  vyhubiť
    Moábanov, Ammonov a obyvateľov vrchu Seir. Nikdy však nepodporoval
    týchto "prabratrancov" v ich pýche a zastával sa Izraela aj proti
    nim! Keď Jeho súd nakoniec tvrdo dopadol na Moábsky národ, oslovil
    Izraelitov cez proroka a vyzýval svoj národ, aby milosrdne prijali
    tých, ktorí pozostali. Ani vtedy nezabudol úplne na ich praotca
    Lóta a Ezaua. 


             Pánov súd a pokrvné vzťahy...


                 Izaiáš 16,1-4.

     V duchovnom živote človeka sa môže ľahko dostať do konfliktu
    pokrvný vzťah voči bližšej alebo vzdialenejšej rodine zo záujmami
    Svätého Ducha. Veriaci človek môže byť úplne dezorientovaný,
    prestáva byť jasné, či je správne zastať sa rodiny alebo iného
    spoluveriaceho. Navyše v cirkvi poväčšine každý tvrdí, že má akúsi
    duchovnú pravdu... Človek má potom ľahko sklon dať zapravdu svojim
    "Moábcom" a uctievať ich bohov.
     V týchto kapitolách môžeme čítať, ako citlivo rieši Svätý Duch
    problematiku konfliktu pokrvnosti s úprimnou, živou vierou. Svojim
                                     38



    deťom prikazuje neútočiť na svojich pokrvných - neodsudzovať ich,
    nekritizovať... Práve v rodinných  zväzkoch  vedie  Pán  do
    príkladného života, v ktorom môžu potom pokrvní blízky nájsť
    svojho Spasiteľa.
     Na druhej strane vážne napomína svoj ľud, aby pri tejto službe
    neprijímal svetské zvyklosti a pohanské mravy.
     Ak pokrvní "Moábovia" sami zaútočia na Božie dieťa - kedysi
    mečom, dnes možno len jazykom, Pán poukazuje, že je aj v tejto
    oblasti spravodlivým Bohom. Od svojho ľudu v takomto prípade žiada
    oveľa viac citlivosti, má prijať pokoreného "Moába" a nedokonávať
    Hospodinovu spravodlivosť sám! 


                 Božie riešenie


                 Izaiáš 16,5-8.

     Božie Slovo nenadŕža nikomu, teda ani členom rodiny. Božia
    láska chce byť voči pokrvným blízkym citlivejšia, ale nechce
    opúšťať pritom spravodlivosť a pravdivosť. Keby Hospodin opustil
    pravdu alebo spravodlivosť, zaprel by samého seba. Keď chcel
    Stvoriteľ spasiť tento svet, obetoval svojho Syna a neušetril Ho
    od utrpenia!
     Hospodin niekedy posiela do ľudského života "Moábcov"  -
    pokrvných, ktorí majú vyskúšať vieru Božieho dieťaťa. Niekto
    zotrvá pri svojom Bohu celým svojim srdcom, iný príjme bohov
    svojich pokrvných, ďalší začne "cudzoložiť" s druhými bohmi
    a zároveň vyznávať Pána Ježiša...
     Ak Božie dieťa v  takejto  skúške  obstojí  a  Hospodin
    v spravodlivosti pokorí "Moábov", tieto dve kapitoly vyzývajú, aby
    Božie dieťa prijalo do svojho srdca pokorených blízkych, lebo mu
    ich posiela sám Hospodin! 


               História zlorečenia


                Izaiáš 16,9-14.

     Moábsky národ často znepokojoval vyvolený Boží ľud.  Pán
    prorokoval tomuto národu za ich pýchu trest úplného rozohnania
    a zániku. O niekoľko storočí neskôr sa toto proroctvo hrozným
    spôsobom naplnilo.
     Moábsky národ si podmanil kráľ Nabuchodonozor  a  neskôr
    Peržania. V druhom storočí p.n.l. boli úplne porazení a rozohnaný.
    Od tejto doby sa o Moábskom národe ako takom už nepíše. Úplne
    zanikol pod zlorečením Božieho Slova.
     V týchto dvoch kapitolách sa zvláštnym spôsobom  strieda
    zlorečenie a ľútosť nad dôsledkami zlorečenia. Na prvý pohľad by
    sa to mohlo zdať nelogické. Ak si ale Božiu spravodlivosť
    premietneme do vlastných rodín, možno budeme musieť skonštatovať,
    že ten alebo onen blízky kráča cestou sveta do zatratenia. Na
    jednej strane túto skutočnosť musíme pravdivo vyjadriť, na druhej
    strane budeme zároveň prežívať ľútosť nad človekom, ktorý je nám
    veľmi blízky a drahý... 

                Modlitby na záver
                                     39



                 Izaiáš 15,7-9.

                                     40
                                     41



                Sláva Božích detí
                 XVII,XVIII.



                   Sláva


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 17,1-3.


                 Izaiáš 17,4-6.

     O Damašku a pokolení Efraima sa z historického hľadiska píše
    viac v kapitole "Imanuel" (Izaiáš 7,8.) Pán sa ale vo svojom
    proroctve vracia k okolnostiam, v ktorých bola táto starozákonná
    kniha písaná. Poukazuje na rozdelenie svojho ľudu - Efraim - a na
    jeho spolčovanie sa s pohanskými národmi - Damašek. Pripodobňuje
    moc Sýrskej ríše k sláve svojho ľudu, ktorej predpovedal, že
    zanikne pre odvrátenie Izraela.
     Obraz kresťanskej viery, ktorý vždy spája požehnanie so slávou
    - prosperitou je úplne prevrátený. Sláva Božích detí nespočíva vo
    svetskom vplyve, množstve majetku alebo vo výbornom fyzickom
    zdraví! Preto ak niekto príjme Pána Ježiša do svojho srdca, nemusí
    prežiť zázračné zmeny, vedúce k akejsi pochybnej sláve. Vo chvíli
    keď niekto začne pociťovať potrebu Božej pomoci vo svojom živote,
    keď vidí svoje jednanie v mnohom nedostatočné a nepekné a keď
    v tomto svojom nenaplnení príde za Pánom Ježišom Kristom, zoberie
    jeho život do rúk sám Stvoriteľ.
     Božie vedenie potom spôsobí, že človek už nebude vydaný
    náhodilostiam, okolnostiam, ale začne žiť zmysluplne, pod vedením
    Svätého Ducha. Pán začne svojmu dieťaťu odhaľovať mnoho hlbokých
    právd o živote, ktoré sa stanú akýmsi svetlom pri rozhodovaní.
    Začne oslovovať srdcia druhých ľudí a priaznivo ich nakláňať
    k svojim vyvoleným. Realisticky uchopí okolnosti ľudského života
    a začne ich viesť tak, aby človek nebol vydaný do situácie, ktorá
    by ho preťažila a ktorú by nemohol zvládnuť. Popri tomto všetkom
    odhalí svojmu dieťaťu, že On nie je len akýmsi vyznaním, ale je
    živou bytosťou s ktorou sa dá komunikovať na modlitbách, pri
    čítaní Biblie a rozhovoroch s druhými ľuďmi.
     Pri znovuzrodení nemusí nastať v ľudskom živote prevratná
    zmena, ale vždy vznikne nový osobný vzťah dvoch bytostí - človeka
    a jeho Stvoriteľa. Z tohoto vzťahu potom vyplynú nové skúsenosti
    svedčiace o pravdivosti Božieho  Slova  a  skutočnej  Božej
    prítomnosti. S Hospodinom už ľudský život nestroskotá! Človek
    začne rásť vo svojom charaktere a začne byť aj schopný pomôcť
    druhým. Takáto "cesta" do Božieho kráľovstva znamená pre niekoho
    skôr chudobu, pre iného dostatok, pre ďalšieho potupu vo svete
    a môže znamenať aj úspech podľa svetských merítok. Spasenie Pána
    Ježiša má byť zvestované všetkým sociálnym skupinám a preto sú
    Božie povolania rôzne. V čom teda spočíva sláva Božieho detinstva?
     Svet si všimne, že sa niekto pohybuje v akomsi zvláštnom svetle
    poznania, ktoré mu dáva nadhľad. Bez ohľadu na to, v akej sociálne
    skupine sa Božie dieťa nachádza, je svetlom pre svoje okolie
    a podnetom na mnohé otázky. Neveriaci si všimne hneď ochotu pomôcť
    a neponížiť, schopnosť empatie. Slávou Božieho dieťaťa sa stane
    jeho "vôňa" - stane sa príťažlivým pre svet. Slávou je pokoj
                                     42



    v nádeji zo spasenia a pokoj aj v najhorších časoch vojen
    a prenasledovania. Slávou je schopnosť dobrej rady odovzdanej
    v pokore a ochota pomôcť. ... Všetky tieto vlastnosti svet potichu
    obdivuje a potrebuje ich v najrôznejších sociálnych skupinách, na
    najrôznejších úrovniach ľudského poznania.
     Izrael takúto slávu mal, ale ju neskôr úplne stratil.
     Ako dnes Božie deti strácajú svoju slávu? Podobne ako Izrael
    kedysi, aj dnes veriaci ľudia ostávajú nábožnými a  ústami
    vyznávajú svojho Spasiteľa. Ich láska ale hľadá aj trochu úžitku
    pre seba. Ich pomoc hľadá pochvalu. Ich rady strácajú pokorného
    ducha. Zvestovanie Evanjelia Pána Ježiša sebou nesie povyšovanie
    sa. Rozpravy o viere a živote sa niekedy podobajú hádkam, láskavé
    ruky pästiam, a Božia vôľa svojvôli človeka. Tak veriaci vyznávajú
    Krista, pomáhajú, radia, vykladajú Slovo  bez  Božej  slávy
    a požehnania. 


           Požehnanie zostatkov duchovného života


                 Izaiáš 17,7-9.

     V dejinách nachádzame obdobie Božej slávy Izraela, sprevádzané
    mnohými požehnaniami. Táto sláva zanikla a dnes je židovský národ
    odsudzovaný a kritizovaný celým svetom. Božie zasľúbenie však trvá
    i naďalej a rozpráva o tom, že krátko pred druhým príchodom Pána
    Ježiša sa Božia sláva k židovskému národu navráti. Vyvolený ľud si
    opäť začne ctiť svojho Boha nielen jazykom ale aj  srdcom
    a skutkom.
     V období poníženia Izraela je zvestované Evanjelium všetkým
    národom. Vznikol nový pojem - Cirkev Božích detí. Táto prináša
    Božiu slávu na spasenie všetkým národom. Kedysi existoval obrovský
    rozmach šírenia Evanjelia, ľudia prijímali túto zvesť a radovali
    sa spaseniu. Vtedy kresťanstvo "voňalo" Božou slávou. Podobne ako
    Izrael predtým, aj národy sveta sa odvrátili od svojho Boha.
    Ostala nábožnosť, kresťanstvo, ale živá viera nesúca Božiu slávu
    pominula.
     Pred druhým príchodom Pána Ježiša sa nezobudí len židovský
    národ, ale aj mnohí veriaci zo všetkých ostatných národov. Títo
    ľudia sa vrúcne primknú k svojmu Bohu, aby mu boli na slávu
    a chválu. 


                Prečo len paberky?


                Izaiáš 17,10-11.

     Na jednej strane môžeme rozumieť predčítanému textu  ako
    zasľúbeniu, že pred druhým príchodom Pána Ježiša príde duchovné
    obživenie. Zostatky, paberky z celého množstva veriacich sa
    navrátia k svojmu Bohu.
     Na druhej strane sú tieto slová veľkým zlorečením väčšine
    veriacich Židov i nežidov. Hospodin nikdy nespasí hriech bez
    pokánia! Neprepáči utajované ľudské skutky plné špiny a zápachu,
    konané so zbožným výrazom na tvári a s množstvom nábožných
    poloprávd.
     "Lebo si zabudla dcéra Izraelova na Boha svojho spasenia..." -
                                     43



    Človek sa často utešuje množstvom nábožnosti a prácou v cirkvi.
    Študuje Bibliu, hľadá jej teologický kontext,  vzdeláva  sa
    v managemente, poriada akcie a Svätého Ducha pritom  vôbec
    nepotrebuje. Nábožný človek je pri svojich akciách ochotný svätého
    Ducha tolerovať, keď mlčí, ak sa však ozve znenávidí ľudí, cez
    ktorých rozprával. Hospodin má okolnosti všetkých katolíckych,
    evanjelických a evanjelikálnych cirkví,  ktoré  sa  nazývajú
    kresťanstvom, pred sebou ako na dlani! Ich vierolomnosť a vzbura
    kričí do neba! Keďže Hospodin nikdy nezaprie samého seba a so
    svojou láskou ostane navždy aj spravodlivý a pravdivý, spasí len
    paberky, ostatky Izraela a mnohých národov.
     Takýto výklad by mohol možno niekoho viesť k tomu, že začne
    odvrhovať cirkevné  spoločenstvá.  Každý  veriaci  ich  však
    spoluvytvára svojim postojom, svojim mlčaním i  rozprávaním,
    svojimi skutkami i poznaním Hospodina... Všetci sme vinní za tento
    stav, lebo sme si viac zamilovali lenivý pokoj, pred križovaním
    svojho "ja" na cirkevnej i svetskej pôde. Môžeme si klásť osobné
    otázky:
     Mám rád svoju kožu na trhu? Dokážem ju obetovať pre Ježiša
    Krista?
     Mám Božiu slávu s prítomnosťou Svätého Ducha?
     Milujem Krista len keď mlčí alebo Ho milujem aj keď rozpráva
    Slová proti môjmu hriechu?
     Ak človek sám zlyháva, nemá právo kritizovať cirkev, lebo robí
    to isté! Ak sa apoštol Pavel dokázal dávať za príklad živej viery,
    nerobil to z pýchy a ani nebol lepším, než ktorékoľvek Božie dieťa
    dnes! Keď vykladal Písmo, rozprával o všetkých nájdených zmysloch
    v ňom a nič nevynechal, ani to nepríjemné - to je možné robiť aj
    dnes! Rozprával o svojich hriechoch konkrétne a považoval sa za
    najmenšieho - aj to je možné aj dnes! Keď zhrešil, nachádzal vždy
    pokánie, čo sa opäť dá aj dnes! ...
     Sme schopní byť duchovným príkladom? - Takéto jednanie by od
    nás vyžadovalo nielen akúsi citovú lásku, ale lásku úzko spätú so
    spravodlivosťou a pravdivosťou aj vo vzťahu k sebe aj k druhým
    ľuďom. 


                 Kúš z Etiópie


                 Izaiáš 18,1-7.

     Biblická Etiópia leží na juh od Egypta. Etiópania tvorili časť
    Egyptskej armády, ktorá napadla Izraela, keď sa odvracal od svojho
    Boha (2. Paralipomenon 12.). Samotné Etiópske  vojsko  tiež
    zaútočilo na Izraela aj v čase, keď sa pridŕžal Stvoriteľa
    (2. Paralipomenon 14.). Napriek veľkej početnej presile  sa
    Hospodin zastal svojho národa a požehnal víťazstvo nad nimi.
     Etióp bol staroveký nepriateľ Božieho národa. Tento nepriateľ
    bol výnimočne silný a svojim zjavom naháňal hrôzu. Toto proroctvo
    má veľmi povzbudiť Boží ľud, a to i v čase, keď by Etiópske vlajky
    ich vojska viali na dohľad od judských opevnení.
     Keď Pán požehná paberky Izraela, krátko pred druhým príchodom
    Pána Ježiša, Etióp donesie dar Hospodinovi na vyjadrenie oddanosti
    a pokorenia sa pred Ním.
     Niet takej prekážky pre Božie dieťa, ktorá by bola Stvoriteľovi
    nezvládnuteľná. Jedinou otázkou ostáva, či Hospodin v našom živote
    chce činiť svoje zázraky a ak nechce, potom prečo nechce? Sme
                                     44



    v rukách Stvoriteľa, ktorý pokoruje národy a nie je prislabý
    riešiť okolnosti nášho osobného života! 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 17,12-14.

                                     45



             Dúfanie vo svetské praktiky
                  XIX,XX.



                   Egypt


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 19,1.


                 Izaiáš 19,2-6.

     Veľká Egyptská ríša zaznamenávala najväčší rozmach dávno pred
    povolaním proroka Izaiáša. Zlatý vek Egypta patril do druhého
    tisícročia p.n.l. do obdobia 4. dynastie vládcov. Od tohoto
    obdobia, keď mal faraón absolútnu moc v plnom rozsahu, Egypt začal
    pomaly upadať.
     Medzi faraónov Egypta patrili vládcovia viacerých národností.
    Obdobie 15. a 16. dynastie bolo zvláštne tým, že v Egypte panovala
    skupina vládcov s faraónom, ktorí boli semitského pôvodu. V tomto
    období bol do Egypta predaný aj Jozef.
     Neskôr zaznamenával Egypt ďalší úpadok a vnútorné politické
    rozdelenie, počas ktorého vystúpil prorok Izaiáš a ktoré sa neskôr
    ešte prehĺbilo.
     Jedinou riekou, ktorá donáša do Egyptskej zeme vlahu je Níl.
    Z tejto rieky bolo postavených mnoho zavodňovacích kanálov, ktoré
    zúrodnili pôdu aj vo väčších vzdialenostiach od Nílu. Každoročné
    záplavy donášali nové nánosy hliny a spôsobovali, že zavodňovacie
    kanály vyžadovali pravidelnú údržbu, aby mohli plniť  svoju
    funkciu.
     Tieto okolnosti sú zahrnuté v predčítanom zlorečení. Pán
    dopustil na Egypt politické rozdelenie a občianske vojny, na
    základe ktorých sa táto krajina  nedokázala  ubrániť  vpádu
    Assýrskych vojsk. Zlá politická situácia spôsobila, že krachovala
    aj ekonomika, údržba zavodňovacích kanálov, čo spôsobovalo hlad
    a úpadok roľníctva.
     Výraz Egypt v Biblii neoznačuje len konkrétnu krajinu. Stáva sa
    tiež symbolom sveta alebo svetáckeho konania, v ktorom človek
    hľadí predovšetkým na seba a svoje záujmy. Takýmto postojom
    spôsobuje rozdelenie jedných proti druhým, boje za vyšší honor
    alebo väčší majetok... Modla "ja" a "moje záujmy" je najlepším
    vyjadrením toho, čo vládne svetom - Egyptom a čo sa v Cirkvi
    Božích detí nemôže vyskytovať. Niekto by možno namietol, že
    egoizmus je aj v srdciach úprimných veriacich a nič sa proti tomu
    nedá robiť. Takýto pohľad je však len lacnou polopravdou. Ak
    niekto príjme do svojho srdca Svätého Ducha, možno sa sem - tam
    v jeho srdci prejaví aj modla "ja", ale nevydrží sa prejavovať
    dlho. Božie dieťa zlyháva, ale padá pritom na kolená v pokání!
    Niekedy nezvláda situáciu, keď sa ale modlieva za odpustenie
    svojich nedostatkov, Hospodin je dosť silný na to, aby nakoniec
    v ľudskom srdci zvíťazil. Znamená to, že je človek nakoniec
    schopný dať do poriadku veci, ktoré svojim hriechom pokazil. Ak
    niekto zotrváva v hriešnych postojoch a jeho stav srdca sa pritom
    nemení, je veľmi aktuálna otázka, či ešte žije pre Pána Ježiša
    Krista alebo či žije pre svet, pre Egypt, ktorému Stvoriteľ
    zlorečil a odsúdil ho na vydanie do moci tvrdých a zlých pánov. 
                                     46



                Moderný Egypťan


                Izaiáš 19,7-10.

     Obraz Egypta je veľmi aktuálny pre každú dobu! Modla "ja a moje
    záujmy" bola človeku vždy veľmi drahá. Pre túto modlu  aj
    kresťanstvo stráca svoju slaň a prestáva byť svetlom pre svet.
    Veriaci milujú, ale hlavne seba. Pomáhajú druhým, ale poväčšine
    len vtedy, keď z toho niečo majú. Sú ohľaduplní, ale hlavne k sebe
    a svojim blízkym. Vedia hlboko precítiť príkorie, ale len také,
    ktoré sami prežívajú.
     Egypt  môže  byť  obrazom  mnohých  náboženských  aktivít
    katolíckych, evanjelických a evanjelikálnych cirkví, ktoré sú
    poznamenané modlou "ja".
     Pán prorokoval Egyptu mnoho zlého. Jeho proroctvo sa nenaplnilo
    ihneď. Prišlo však neodvratne a zachvátilo celú Egyptskú zem.
    Koniec predčítaného textu poukazuje na to, že Božie zlorečenie
    dopadlo obzvlášť zle na tých, ktorý žili z moci Egypta ako
    robotníci za mzdu. Dnes máme vo svete rôzne inštitúcie, ktoré
    zamestnávajú svojich pracovníkov za plat. Ak sme zamestnaní
    v niektorej z nich, je veľmi zaujímavá otázka:
     Pre koho pracujem? Nenúti ma môj zamestnávateľ hrešiť proti
    môjmu Bohu?
     Keď sa veriaci človek zamestná v cirkevnej inštitúcii, musí
    nutne riešiť nové okolnosti svojho života:
     Poslúchnuť vo všetkom svojho chlebodarcu alebo mať Hospodina
    naozaj ako zvrchovaného vládcu? Uctievať cirkev alebo Krista?
    Privádzať ľudí do inštitúcie alebo ku Kristovi do Cirkvi Božích
    detí? ...
     Egypt chce zamestnať svojich pracovníkov. Božie dieťa je nútené
    ujasniť si, či chce byť závislé na svojom zamestnávateľovi alebo
    na svojom Stvoriteľovi. Závislosť na komkoľvek alebo čomkoľvek
    inom, než je Hospodin, vrhá veriaceho kresťana, či ateistu do
    zlorečenstva Božieho Slova proti Egyptu. 


                Radcovia svetáci


                Izaiáš 19,11-15.

     Ak niekto napomáha radou upevňovať modlu "ja" a drží stranu
    ľuďom, ktorí takúto modlu vo svojom živote vyznávajú, takýto
    človek hreší proti Stvoriteľovi.
     Na udržanie svetských záujmov človek používa svoj vplyv,
    polopravdy, klamstvá alebo aj vo vhodnom čase, vhodným spôsobom
    použité pravdy... Takýto cieľavedomý postup vyžaduje niekedy
    premýšľanie, inokedy prácu alebo vzdelávanie...
     Keď veriaci človek pracuje a svojou prácou podporuje modly
    Egypta, môže aj veľa študovať, aj pracovať do vysilenia, jeho
    námaha bude nepožehnaná a zlorečená. V takomto prípade je aj
    bystrá úvaha alebo tvrdá práca, tiež aj vzdelávanie alebo tichá
    spoluúčasť, len tou najobyčajnejšou bezbožnosťou.
     "Dielo, ktoré učiní hlava" - je premýšľanie. Výraz "chvost"
    vyjadruje podriadenosť hlave - premyslenú prácu. "Vetva" poukazuje
    na vzdelávanie, lebo rastie z kmeňa. "Siť, trstina" bola stavebným
    materiálom na loďky, ktoré unášala voda - môže vyjadrovať tichú
                                     47



    spoluúčasť s konaním druhých. 


             Pred príchodom Pána Ježiša...


                Izaiáš 19,16-22.

     Keď Hospodin požehná  Izraelskému  národu  víťazstvo  nad
    pohanskými útočníkmi, krátko pred svojim druhým príchodom v moci
    a sláve, v Egypte vznikne niekoľko miest, kde si budú uctievať
    Stvoriteľa. Číslovka "5" v Starom Zákone niekedy nadobúda zmysel
    ako "zo päť, zopár, niekoľko". Úprimní veriaci, ktorí príjmu Pána
    Ježiša, budú v Egypte prenasledovaní, ale od svojho Boha sa
    neodvrátia.
     V tomto období Pán zošle na Egypt rany, na základe ktorých sa
    Egyptský národ obráti k jedinému Bohu - k Hospodinovi. Príjmu
    Spasiteľa a budú uzdravení. Budú Bohu sľubovať a sľuby plniť.
     Plním svoje sľuby?
     Ktoré sľuby Pán požehná a ktoré nie?
     V Novom Zákone Pán poukazuje na to, aby jeho deti neprisahali.
    Ich slová majú znamenať - áno, áno a nie ,nie. Keď človek sľubuje
    v pokore, že potrebuje pri svojej práci a napĺňaní sľubov
    Spasiteľa, sľubuje s požehnaním. Božie dieťa má sľubovať len
    vtedy, keď chce a môže sľub naplniť a obstojí vo svojich sľuboch,
    keď na svojich cestách hľadá svojho Boha. 


          Egypt a Assýria v Tisícročnom kráľovstve


                Izaiáš 19,23-25.

     Po druhom príchode Pána Ježiša nastane milénium bez hriechu
    a utrpenia. Pán vo svojom Slove poukazuje na to, že do Jeho
    kráľovstva prídu ľudia z mnohých národov. Preto tam budú aj
    niektorí z tých, ktorých používal ako prút na vychovávanie
    a vzdelávanie svojho ľudu. Keďže už ale nebude hriechu, budú spolu
    nažívať Izraelita, Assýran i Egypťan v pokoji a požehnaní. 


                Aktuálne proroctvo


                 Izaiáš 20,1-5.

     Zamysleli sme sa nad pojmom a krajinou "Egypt". Niektoré
    z týchto proroctiev sa už naplnili, iné na svoje naplnenie len
    čakajú. Čas Božieho príchodu je však veľmi blízko, letorast dejín
    je mäkký.
     Egypťan sa spoliehal v dejinách na kdekoho. Jeho spojencom bol
    aj Kúš - Etiópan, však Boha Stvoriteľa si za spojenca nežiadal.
     Keď človek v dnešnej dobe uctieva modly ako Egypťania kedysi
    a jeho "ja" je mu pridrahé, keď sa spolieha na mnoho okolností
    a ľudí alebo majetku a vplyvu, prináležia mu aktuálne všetky
    zlorečenia tohoto proroctva.
     Izaiáš chodil tri roky nahý a bosý na znamenie toho, že Pán
    jednak čaká, aby sa jeho deti k Nemu v pokání navrátili, ale
                                     48



    zároveň je to znamením, že On neopustí svoju spravodlivosť
    a pravdivosť ak neučinia pokánia! 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 20,6.

                                     49



                   Hriech
                  XXI,XXII.



               Proroctvo pre Babylon


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 21,10.


                 Izaiáš 21,1-9.

     V tomto odseku Božieho Slova pojem Babylon znamená nielen
    konkrétne mesto plné prevráteností, ale aj symbol akéhokoľvek
    hriechu. Niekto si možno hriech predstavuje tak, že v jednej
    chvíli urobí dobrý človek niečo zlé a od tohoto okamihu sa stane
    hriešnym. Biblia pohliada na hriech úplne iným spôsobom. Poukazuje
    na to, že sa človek už narodí pod vplyvom zákonitostí zla.
    Z tohoto dôvodu niekedy prežíva zo seba rozčarovania, že by aj
    chcel robiť dobre, ale nedokáže tento svoj zámer aj prakticky
    uskutočniť. Väčšina ľudí si tento fenomén všimne a zhodnotí ho
    v sebe tak, že robiť niečo nečestné alebo zlé je pre človeka
    prirodzené a preto sa tejto prirodzenosti netreba brániť.
     Keď prišiel Pán Ježiš Kristus na túto zem, aby sa dal
    ukrižovať, chcel týmto skutkom jednak zaplatiť za hriechy ľudí,
    aby naplnil spravodlivosť, jednak chcel upútať pozornosť celého
    sveta na Seba, aby každý, kto v Neho uverí mal možnosť navrátiť sa
    k svojmu Bohu. Človek sa nezmieri so Stvoriteľom pomocou skutkov,
    ale pomocou vyznania, že mu takýto porušený život nestačí a že sa
    v ňom cíti zle. Takýmto vyznaním si človek o sebe pripúšťa pravdu
    a zároveň prosí Krista o pomoc z tejto nepríjemnej situácie.
     Kto teda zotrváva v hriechu i naďalej?
     Mnohí ľudia si privykli robiť zle a okolnosti fenoménu hriechu
    v živote im nevadia. Iní zase nečestné jednanie potrebujú na
    dosahovanie svojich zámerov, ktoré povýšili  nad  Hospodina.
    Nepoznanie môže byť tiež prostriedkom, ako si ospravedlniť niečo
    zlé. Človek cieľavedome nechce premýšľať o niektorých okolnostiach
    života, lebo tuší, že by s nimi nemohol s čistým svedomím
    súhlasiť. Hriech takto bráni človeku poznávať a nepoznanie sa
    dostáva do úplne inej kvality - prestáva byť omylom a stáva sa
    prostriedkom. ...
     Ľudský hriech nadobúda mnoho prejavov, mnoho tvárí a spôsobuje
    mnoho utrpenia. Tieto dve kapitoly proroka Izaiáša otvárajú akýsi
    pohľad na ľudskú prevrátenosť, na jej priebeh a dôsledky.
     Zákon hriechu sa vo svete prejavuje ako víchrica, je to niečo
    neovládateľné a ničivé. Prichádzajú vojny a s nimi ďalšie. Ten
    najlepší pozorovateľ nenájde v dejinách zeme obdobie, kedy by sa
    nebojovalo a nevraždilo. Nad týmto chaosom prejavov zla ale stojí
    zvrchovaný Hospodin! Stvoriteľ má vo svojich rukách aj takýto
    chaos, v ktorom sa deje len to, čo On sám dopúšťa. Ak sa Ho niekto
    pridŕža, nachádza pre takéhoto človeka cestu, ktorá síce vedie
    chaosom prejavov hriechu sveta, ale ktorá je pre neho dobrá, na
    ktorej mu hriech a jeho prejavy nemôžu vážne ublížiť. Ak niekto
    príjme spasenie Pána Ježiša, nikto ho viac nevytrhne z Božej moci,
    iba ak by ten sám človek chcel.
     Hriešne počínanie však Stvoriteľ nestráži. Dopúšťa na jednanie
                                     50



    takýchto ľudí iný prejav hriechu od druhých ľudí, takže sa človek
    snaží niečo vybudovať, klamať, používa útlak na dosahovanie
    svojich cieľov, ale nakoniec to všetko padne pod útokom niečoho
    zlého z inej strany. Takýto koniec malo aj mesto Babylon. Pojmy
    "Élam a Médsko" vyjadrujú moc Perzskej ríše. Táto nakoniec naozaj
    porazila Babylon, takže sa opäť naplnili prorocké slová tejto
    knihy. Takýto koniec bude mať každý hriech,  každá  ľudská
    prevrátenosť - príde zhubca plný zloby a pokorí zlobu hriechu
    v chaose zla, ktorý vládne na tejto zemi. 


                 Čas návratu


                Izaiáš 21,11-12.

     Výraz "Dúma" znamená oblasť vrchu Seir alebo názov pre Edómsky
    národ, ktorí v oblasti Seir býval. Pán dal pekné zasľúbenie
    obyvateľom tohoto miesta, toto zasľúbenie ich ale nevytrhlo zo
    zákonitostí chaosu zla (viď kapitolu "Bratranec Moáb").
     Veriaci človek niekedy dostane od Hospodina zasľúbenie, na
    základe ktorého očakáva samé požehnania, zdar... Božie Slovo
    poukazuje na skutočnosť, že žiadne Božie zasľúbenie nevytrhne
    človeka z chaosu prejavov hriechu na tejto zemi. Božie dieťa je
    síce v Božích rukách, ale okolo neho je mnoho zloby, bojov,
    osobných bitiek, podvodov, klamstiev... Zasľúbenia nemenia svet,
    ale menia veriaceho človeka, pričom ho vkladajú do Božej ochrany.
     V našom okolí možno svitá, ale opäť príde noc! Možno je v tejto
    chvíli ľahšie žiť, ale opäť príde doba ťažká. Zasľúbenia nezmenia
    dobu. V akejkoľvek dobe vedú veriaceho človeka cestou požehnania.
    Ak niekto prežíva rozčarovanie nad okolnosťami a vedie ho to
    k podlomeniu viery, Božie Slovo mu poukazuje na to, že Kristus
    neprišiel zmeniť svet ale prišiel zo sveta zachrániť tých, ktorí
    o to stoja. 


               Kédar a malé národy


                Izaiáš 21,13-17.

     Kédar bol Nomádsky kmeň medzi Palestínou a Mezopotámiou.
    Kédarovci boli kočovníci, bývali v táboroch. Svojou divokosťou
    ohrozovali okolie miesta, kde sa práve zdržiavali. V Perzskom
    období kontrolovali cestu medzi Palestínou a Egyptom.
     Hospodin nezabudol vo svojich proroctvách ani na tých, na
    ktorých by možno ľudia zabudli. Stvoriteľ pozná aj kočovné kmene
    aj ich zlobu. Proroctvo o Kédarovcoch rozpráva, že budú vojensky
    potlačení. Obyvatelia zeme Téma ich prichýlia ako vyhnancov. Téma
    znamená neobrobená zem, púšť. Ide o miesto medzi  Damaškom
    a Mekkou. 
     Nad svetovou politikou je možné zamýšľať sa tak, že nie je
    dobré vstupovať do veľkých politických blokov. Zákonitosť hriechu
    v takýchto monštrách má omnoho viac príležitostí utláčať. Božie
    Slovo ale poukazuje, že aj malé štátiky, kočovné kmene, nie sú
    ničím svätým pred Hospodinom! Malé národy sú často veľmi utláčané,
    ale neznamená to, že sú tým bližšie k Bohu Stvoriteľovi. Každý
    národ, veľký i malý padá v chaose zla. Odpočinutie môžu nájsť len
                                     51



    ľudia, ktorí úprimne potrebujú spasenie Pána Ježiša. Svätým je
    jediný "národ" na svete. Týmto národom je Cirkev Božích detí.
    Touto cirkvou nie je inštitúcia. Nemožno povedať, kto konkrétne do
    nej patrí! Tento "národ" však spočíva v Božej ruke a je na tejto
    zemi chránený od moci hriechu. 


              Prehĺbenie ľudskej zloby


                Izaiáš 22,1-14.

     Hriech sa neprejavuje len vo svete, ale prichádza aj medzi
    veriacich ľudí. Od Božích detí sa ale žiada, aby voči nemu zaujali
    jednoznačné odmietavé stanovisko. Nemožno byť Božím dieťaťom
    a zároveň využívať trochu zla "na prilepšenie". Ak niekto uvidí
    bezbožnosť a zuteká pred ňou niekam, kde by nemusel riešiť otázky
    hriechu konkrétne, jedná bez  viery  a  zodpovednosti  pred
    Hospodinom. Do každého spoločenstva príde aj zlé, keby ale všetci
    potom zutekali do iného, kde sa proti hriechu musia stavať iní,
    spoločenstvo by sa rozpadlo. Pred hriechom v cirkvi netreba
    utekať, ale je potrebné radikálne ho riešiť.
     Na Jeruzalem mnohokrát zaútočilo vojsko nepriateľa.  Jeho
    obrancovia víťazili vtedy, keď vyznávali svojmu Bohu svoju slabosť
    a nedokonalosť a potom ale zostali verní a nasadili za Božie veci
    celý život.
     Keď židovský národ pyšnel, Pán dopúšťal na neho nepriateľa.
     Do Kíra presídlil Assýrsky kráľ vyhnancov z Damašku (viď
    kapitolu "Imanuel"). Obyvateľstvo  Kíra  sa  neskôr  spojilo
    s Elamitskými a zúčastnili sa vpádu do Judska. Bolo to ešte pred
    Perzským obdobím Elamskej ríše. Keď tento nájazd Pán dopustil na
    Jeruzalem, očakával skrúšené srdcia a potrebu Božej pomoci,
    pokánie. Namiesto toho, obyvatelia Jeruzalema budovali lepšie
    opevnenie, organizovali sa do boja, borili domy, aby mali stavebný
    materiál na hradby... Svojho Boha ale nehľadali.
     Dnes má cirkev mnoho aktivít, ktoré sa až priveľmi podobajú
    bezbožným aktivitám obyvateľov Jeruzalema. Cirkev obviňuje svet,
    prípadne iné denominácie, obviňuje veriacich, ktorí sa chcú držať
    precízne Božieho Slova, organizuje evanjelizácie pre pohanov, ale
    sama pokánie  nepozná.  Predstavitelia  cirkvi,  staršovstvá,
    presbyterstvá, ..., poriadajú množstvo aktivít, ale Svätého Ducha
    pritom nepotrebujú. Naopak neznášajú Jeho reč, lebo ich obviňuje
    a karhá. Ich hriech sa takto môže prehĺbiť až do takej miery, že
    títo ľudia už nebudú mať nikdy možnosť učiniť pokánie, lebo im sám
    Hospodin povie svoje "nie". Zotrvajú tak vo svojej vierolomnosti
    a falošnom presvedčení až do konca života. 


                Šebna a Eliakim


                Izaiáš 22,15-22.

     Ako bol Šebna vysoko postavený úradník v Jeruzaleme a páchal
    neprávosti, tak aj dnes pášu neprávosti predstavitelia cirkví
    a nechce sa im zmeniť svoje zmýšľanie. Koniec predstavených
    v cirkvi, ktorí prijímajú len časť Božieho Slova bude podobný ako
    koniec úradníka Šebny.
                                     52



     Šebna si dal vytesať do skaly drahý hrob. Oddal sa tak
    uctievaniu svojich vlastných telesných pozostatkov, čo  bolo
    v rozpore s Božou vôľou.
     Šebna bol zosadený a na jeho miesto dal Pán Eliakima, ktorý
    verne plnil svoj úrad. Pred Hospodinom sa tak osvedčil, že ho Pán
    cez Izaiáša použil ako obraz Cirkvi Pána Ježiša Krista. 


              Poslanie Krista a Cirkvi


                Izaiáš 22,24-25.

     Všetky národy môžu cez Pána Ježiša prijať spasenie. Úprimné
    pokánie sa stáva začiatkom nového života pre všetkých ľudí, ktorým
    sa starý život sprotivil. Prijať Evanjelium je možné len bez
    skutkov, keď ale niekto príjme spasenie, začne duchovne rásť -
    jeho skutky budú stále lepšie.
     Spasenie a Cirkev majú poslanie na tomto svete len do času
    druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Ich "klin" bude potom vyťatý,
    už nebude hriechu ani zvestovateľského poslania Cirkvi. Boží ľud
    bude najprv s Kristom v bezhriešnom miléniu na zemi, potom so
    svojim Stvoriteľom v novej Zemi, ktorú Pán prihotovil pre všetkých
    úprimných veriacich. Táto Zem bude novou realitou, neporušenou
    hriechom a mnohonásobne plnšou, hmotnejšou, než je tá, ktorú teraz
    poznáme. 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 22,23.

                                     53



             Druhý príchod Ježiša Krista
                 XXIII,XXIV.



                Beda ti Betsaido!


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 23,18.


                Izaiáš 23,1-17.

     Aby bolo možné lepšie rozumieť proroctvu o meste Týr, objasníme
    najskôr niekoľko názvov, ktoré s ním úzko súvisia.
     Taršíš označuje obyvateľstvo a zároveň kraj, ktorý sa nachádza
    pravdepodobne v Hispánii. Pôvod tohoto slova  poukazuje  na
    súvislosť s nerastným bohatstvom, ktoré sa z Taršíša do Týru
    a celej Fenície dovážalo. Nerastné bohatstvo sa z Taršíša dovážalo
    na lodiach. Taršíšske loďstvo svojim spôsobom  symbolizovalo
    dostatok, bohatstvo.
     Kittím vyjadruje oblasť ostrova Cyprus a jeho obyvateľov.
    Kittejci sa zaoberali obchodovaním, ktoré bolo z veľkej miery
    orientované na Feníciu, obzvlášť na mesto Týr, ktoré bolo vo
    Fenícii veľmi dôležitým prístavom.
     Sidón je mesto vzdialené od Týru asi 40 km. Keď Filištínci
    Sidón vyplienili, mnoho jeho obyvateľov ušlo do Týru. Preto Izaiáš
    označuje Týrus aj ako dcéru Sidónsku.
     Kanaan je oblasť a obyvateľstvo prevažne na Fénickom území.
    Kanaanci sa zaoberali prevažne obchodovaním, preto môže tento
    pojem prenesene znamenať aj obchod, obchodníkov.
     Týrus bol veľmi dôležitý obchodný prístav na území Fenície.
    Mnohokrát bol napadnutý nepriateľom a často aj podľahol. Žiadny
    agresor ale nespustošil Týrus úplne, mesto sa vždy zotavilo
    a pokračovalo ďalej v obchodnej činnosti. Pojmy, o ktorých sme
    čítali, sú s týmto mestom úzko späté, jedná sa o oblasti a národy,
    ktoré v Týre obchodovali a  zarábali.  Mesto  preto  veľmi
    prosperovalo a bolo plné bohatstva a slávy. Keďže bolo pre tento
    prístav význačné, že jeho obyvatelia žili z obchodov, ktoré sa tu
    uzatvárali, raz podporovali jedných, inokedy druhých, podľa toho,
    kto mal práve moc, Izaiáš nazýva toto mesto smilnicou národov. Vo
    svojom proroctve poukazuje na obliehanie Týra Babyloňanmi, ktoré
    sa neskôr aj naplnilo. Kráľ Nabuchodonozor obliehal Týrus 13
    rokov, až nakoniec tento prístav padol do jeho správy. V proroctve
    je ale zdôraznené, že aj po tomto obliehaní a páde sa Týrus opäť
    spamätá, ako už viackrát predtým. Bude sa ďalej ponúkať, ako
    výhodné obchodné stredisko iným národom.
     V Knihe Kazateľ čítame, že bezbožní ľudia sú akoby spútaní
    túžbou hromadiť majetok. Sami z toho majú len množstvo práce
    a únavy. Kazateľ 2,26. Ich dielo však Pán používa aj na to, aby
    ním požehnal ľudí, ktorí sa ho úprimne držia s pokorou a vyznaním
    potreby Jeho spasenia. Na túto skutočnosť poukazuje aj záver
    predčítanej kapitoly Izaiáš 23,18. Možno sa niekto strachuje nad
    reálnymi okolnosťami svojho života, o zamestnanie, dostatok...
    Božie Slovo zdôrazňuje, že ak niekto hľadá Hospodina na prvom
    mieste, ostatné mu bude pridané! Pán nie je chudobný, má z čoho
    požehnať! Podstatnou otázkou ostáva, či práve v tejto chvíli
                                     54



    a práve mne chce požehnať aj v zmysle majetku a dostatku.
     Pán Ježiš spomína Týrus aj v evanjeliách: Mat. 11,20-24.
    Poukazuje na Týrus ako na hriešne mesto. Dáva ho ale do kontrastu
    s mestami, v ktorých sa diali Jeho divy. Napriek tomu, že je Týr
    hriešnym mestom, oveľa hriešnejší sú tí, ktorí zakúsili Božiu moc
    vo svojom živote, ktorí ale neskôr začali opäť robiť  zle
    a navrátili sa k svojmu starému životu. V Betsaide videli divy
    Pána Ježiša Krista, nepohlo ich to však k úprimnému pokániu. Svoju
    inteligenciu naďalej používali k sebaospravedlňovaniu a odmietaniu
    Svätého Ducha vo svojom svedomí.
     


               Posledné dopustenie


                Izaiáš 24,1-12.

     Stvoriteľ poukazuje v tejto kapitole, že pred druhým príchodom
    Pána Ježiša nastane na zemi zvláštna situácia, ktorú On sám
    dopustí. Kňazi budú jednať ako obyčajní ľudia, nebudú sa od nich
    líšiť väčším poznaním a čistejším životom! Kupujúci budú ako
    predávajúci, čo by mohlo čitateľa popliesť. - Veď ten, ktorý
    predáva je v istom zmysle väčší, lebo vlastní. Dnes ale vlastnia
    mnohí a začína ísť naozaj viac o reklamu - zákazník sa stáva
    najžiadanejším "tovarom". Kedysi páni rozkázali a ich služobníci
    robili podľa ich rozkazov. Dnes aj ten najväčší busynesman musí
    rešpektovať verejnú mienku a často sú jeho vedomosti a charakter
    ďaleko horšie, než u iných, nemajetných ľudí... Inými slovami,
    píše sa rok 1999 a proroctvá tejto kapitoly sa práve napĺňajú.
    Široká verejnosť rozhoduje o vážnych otázkach štátov, obchodu,
    vojen... Ľuďom to síce dáva dobrý pocit demokracie, pričom však
    ostáva hroznou pravdou, že drvivá väčšina tých, ktorí rozhodujú
    nemajú základné informácie k tomu, aby mohli rozhodnúť správne.
    Mnohým chýba obdarovanie k správnemu rozhodnutiu a v tomto chaose
    príjme moc ten, komu sa podarí získať si davy na svoju stranu.
    Božie Slovo poukazuje na to, že dobrý kráľ, je väčším požehnaním
    než demokracia.
     Ďalším znakom posledných dôb je vyprázdnenosť, vyplienenosť
    zeme. Ak zhodnotíme stav nerastného bohatstva, energií, predstava
    nášho letorastu dejín sa zmení - letorast omäkne a vyženie lístie.
    Oddávna ľudia čakali príchod Pána Ježiša. Dnes je ale isto blízko,
    pre dverami. Rozpráva o tom rozum, logika, Božie Slovo, ale aj
    ľudské srdcia, ktoré cítia zmenu v ľudských vzťahoch a množstvo
    chaosu, ktorý posledná doba prináša.
     V posledných dobách ešte pred vytrhnutím Božích detí zomdlie
    "vínna šťava". - Dnešná doba prináša utrpenia aj Božím deťom.
    Teplota atmosféry narastá každým rokom o pol až jeden stupeň
    Celzia pre skleníkový efekt. Ozónová diera spôsobuje pre zvyšujúce
    sa UV žiarenie rakovinové ochorenia kože. V Austrálii má tieto
    problémy každý tretí človek! Dnes sa napĺňajú slová tejto kapitoly
    - "budú horieť obyvatelia tejto zeme...". Všetky tieto dopustenia
    sa majú udiať ešte pred vytrhnutím Božích detí a ich dôsledky
    a priebeh môžeme dnes vo svete pozorovať!
     Zem ale očakáva omnoho horšie a ťažšie Božie zastavenie, ktoré
    sa dnes nedeje, lebo má prísť až po vytrhnutí Božích detí. 


                                     55



               Naplnenia Božích Slov


                Izaiáš 24,13-16.

     Božia Spravodlivosť, pravdivosť a láska je obrovská. Jeho súdy
    sa v dejinách všetky naplnili a napĺňajú aj dnes. Pán poukazuje na
    to, že spasí svoj ľud, zachová "paberky", zostatky  svojho
    vyvoleného národa a dovedie ich spolu s mnohými ďalšími Božími
    deťmi do nového sveta, ktorý nebude porušený zákonitosťou hriechu.
    Tak ako sa naplnili všetky ostatné proroctvá tejto knihy, naplní
    sa aj toto!
     Nech je Bohu Stvoriteľovi sláva a chvála na veky vekov.
     Izaiáš používa slovo ostrov ako protiklad k moru. Teda výraz na
    ostrovoch, znamená na celej zemi. Keď rozpráva o mori, rozpráva
    o Stredozemnom mori, ktoré bolo zemepisne na západ. Ostrovy, zem
    bola teda na východ. Východom sa niekedy rozumelo aj príchod
    svetla - svitanie.. Izaiáš teda najrôznejším vyjadrením zdôraznil,
    aby Stvoriteľa oslavovala celá zem, lebo je veľký a Jeho Slovo
    trvá naveky.
     Každý človek, ktorý odmietne Jeho spasenie hynie a niet pre
    neho záchrany. 


                  Kataklizma


                Izaiáš 24,17-22.

     Pachad, pachat, pach - strach, jama a osídlo. Zakrátko majú
    prísť hrozné časy, keď sa bude zem "potácať". Katastrofické zmeny
    majú zachvátiť celú zem, takže nikto nebude môcť uniknúť. Na konci
    tohoto obdobia príde sám Hospodin, Ježiš Kristus v moci a sláve.
    Každý bezbožník Izaiáš 24,22. bude zobratý ako väzeň do žalára
    a spútaný s diablom na tisíc rokov. V období tisícročného
    kráľovstva nebude na zemi hriechu a Boží vyvolení budú na nej
    vládnuť s Kristom.
     Diabol i bezbožníci budú po mnohých dňoch opäť navštívení. Po
    tisícročnom kráľovstve Hospodin rozviaže diabla i jeho ľud, aby
    boli vydaní na veľkom Božom Súde do spravodlivosti a navrátili
    celý svoj dlh hriechu v ohnivom jazere utrpenia.
     Na konci dejín nastane druhé stvorenie. Hospodin učiní všetko
    nové. Mesiac i slnce sa budú hanbiť - nevyjdú na oblohu, lebo nová
    zem bude ožiarená Božou Stvoriteľskou slávou, takže ich svetlo
    nebude potrebné. O tejto zvláštnej zemi však môže človek len
    špekulovať. "Oko nevídalo a ucho neslýchalo, čo Hospodin pripravil
    pre tých, ktorí Ho milujú". 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 24,23.


                                     56

                                     57



               Sláva Boha Stvoriteľa
                    a
                  zasľúbenie
                  XXV,XXVI.



                Pevnosť chudobného


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 25,1.


                 Izaiáš 25,2-6.

     V Písme sa na viacerých miestach píše o veľkej Božej láske,
    ktorá sa v spravodlivosti a pravdivosti napĺňa na úprimných
    veriacich. Predčítaný odsek zdôrazňuje, že je Hospodin tôňou -
    odpočinkom, pevnosťou - ochranou pre tých, ktorí ostríhajú Jeho
    Slov. Takéto zasľúbenia sú úžasné, lebo povzbudzujú Božie deti,
    aby na modlitbách prinášali svoje starosti, trápenia, únavu... Pán
    chce počuť o problémoch a starostiach svojho ľudu a chce ich
    riešiť svojou mocou v spravodlivosti, pravdivosti a láske.
     Aby bolo zjavné, kto je v takomto prípade na modlitbách pred
    Stvoriteľom vítaný, je potrebné zamyslieť sa nad pojmami -
    duchovná núdznosť a duchovná chudoba. Hospodin je útočišťom
    núdznym a chudobným, na druhej strane modlitby pokrytcov, klamárov
    a bezbožníkov nepočuje. Nadarmo sa pomodlí v núdzi "farizej",
    zbytočne bude volať na svojho Boha "zákonník"! Aby sa na človeku
    mohlo naplniť zasľúbenie predčítaných Slov, musí dôjsť v prvom
    rade k zmene v samom ľudskom srdci - k hlbokému pokániu, ktoré
    vždy sprevádzajú skutky nápravy.
     Duchovnú chudobu si môže niekto vysvetliť ako nedostatok
    inteligencie. Pokiaľ sa v  Biblii  použije  len  vyjadrenie
    "chudobní", človek má sklon predstaviť si skupinu nemajetných
    ľudí. Ak Božie Slovo rozpráva o chudobe,  ktorá  sa  páči
    Stvoriteľovi, rozpráva o nenaplnenej potrebe Božej prítomnosti.
    Chudoba Božieho Ducha vyjadruje jeho nedostatok.
     Sú ľudia, ktorí "vedia žiť", všetko si zabezpečia, zorganizujú,
    nájdu si známosti a sú vo svojom živote naplnení. Zároveň sú aj
    takí ľudia, ktorí majú málo vplyvu a majetku, ale v mysli sú hrdí,
    suverénni, nedokážu možno ani len prijať dar, lebo by ich to
    urážalo. Diogenés, ktorý bol známy tým, že nahý a materiálne
    chudobný trčal v sude, bol pred Hospodinom duchom veľmi bohatým
    filozofom! Nepotreboval ani spasenie, ani pomoc, svoje čiastočné
    pravdy už našiel.
     Veľmi bohatý človek, podobný Jobovi, môže túžiť po Božej
    prítomnosti a vo svojom živote hľadať Božiu vôľu. Niektorých ľudí
    nenaplní materiálne bohatstvo! Iní  môžu  byť  chudobní  aj
    materiálne, pričom tiež hľadajú svojho Stvoriteľa.
     Biblická chudoba Ducha teda nie je materiálny stav, ale stav
    ľudského srdca - ľudské postoje, záujmy, myslenie a túžby.
     Druhým pojmom je duchovná núdznosť. Nejeden človek v dnešnej
    dobe prežíva núdzu, lebo nemá zamestnanie, môže prežívať núdzu,
    lebo je postihnutý a nemá mu kto pomôcť alebo vo svojom okolí nie
    je dostatočne ocenený a tiež prežíva núdzu  o  porozumenie
    a pochopenie. Takáto núdznosť  je  vo  svete  veľmi  bežná
                                     58



    a s biblickou núdznosťou nemá veľa spoločného. Títo núdzni ľudia
    si totiž hľadajú prostriedky, aby naplnili svoje telesné potreby,
    ale Stvoriteľa pritom nehľadajú.
     Keď sa človek v akejkoľvek núdzi obráti na Hospodina s vedomím,
    že len Boh môže zmeniť jeho situáciu, urobí tým prvý krok k tomu,
    aby sa jeho núdznosť stala požehnanou pred Hospodinom. Ak pri
    tejto potrebe a vyznaní navyše prijme do srdca celé Božie Slovo
    v pokání, stane sa núdznym, ktorého prijme Hospodin a pomôže mu.
     Predčítaný odsek Písma zdôrazňuje dve veci. Prvou je, že sa
    Stvoriteľ chce zmilovať a pomôcť. Druhá rozpráva, že sa nechce
    zmilovať nad hocikým.
     Do akej skupiny ľudí patrím ja?
     Stvoriteľ cez Pána Ježiša Krista príjme k sebe núdznych
    a chudobných zo všetkých národov, toto Slovo je veľkolepým
    zasľúbením pre celý svet. 


           Zákon pravdy, lásky a spravodlivosti


                Izaiáš 25,7-12.

     "Prikrývka rozprestretá nad všetkými národmi" je  obrazom
    zákonitosti, ktorá oddávna platila a platí až podnes. Touto
    zákonitosťou je Božie Slovo rozprávajúce  o  spravodlivosti,
    pravdivosti a láske. Stvoriteľ nemiluje len svojich sympatizantov,
    miluje všetkých, lebo je spravodlivý. Jeho Duch  nezvestuje
    spasenie pomocou klamstiev, Kristus naozaj umrel na  kríži.
    Hospodin neodsúdil celý svet pre svoju spravodlivosť a pravdivosť
    do zatratenia, ale obetoval samého seba, lebo miloval ľudí. Božia
    láska sa nedá odtrhnúť od spravodlivosti a pravdivosti, pravdivosť
    sa nedá odtrhnúť od lásky a spravodlivosti a spravodlivosť nemožno
    odlúčiť od lásky a pravdy.
     Ak niekto rozpráva, že miluje, ale pritom koná nespravodlivo
    a nepravdivo, miluje diabolskou láskou, ktorá nakoniec len zahubí
    - pripraví o večný život.
     Zákonitosť Božej pravdivosti, spravodlivosti a lásky sa prejaví
    na všetkých ľuďoch. Nie je možné, aby niekto ušiel pred dôsledkami
    tohoto duchovného zákona. Dokonca ani "moáb", ktorý symbolizuje
    pokrvnú spriaznenosť a bezbožnosť, neunikne pred zákonom živého
    Boha.
     Človeku sa niekedy zdá, že Stvoriteľ čaká pridlho. Musíme vážne
    pripomenúť - On nie je len spravodlivý a pravdivý, ale aj milujúci
    Boh, ktorý dáva  príležitosť.  Toto  čakanie  je  spôsobené
    zákonitosťou - keď tečie voda v koryte  rieky,  nikto  sa
    nestrachuje, či dotečie až do mora! Fyzikálne zákonitosti to
    zaručia... S takouto istotou sa naplní spravodlivosť, pravdivosť
    i láska na Božích deťoch, ale aj na pokrytcoch a bezbožníkoch. 


                   Chvály


                 Izaiáš 26,1-6.

     V cirkvách je častým zjavom chválenie Hospodina. Niekedy možno
    vznikajú aj otázky, či je dôvod chváliť, či je dôvod chváliť práve
    teraz, ako chváliť...
                                     59



     Ak niekto nemá ku chválam pravdivú, čestnú motiváciu, ale
    pritom spieva a recituje, vyznáva..., jeho vystúpenie je asi tak
    hlboké ako vystúpenie folklórnej skupiny, ukazuje sa ako spevák na
    javisku a recituje ako papagáj. Hospodin zachováva pravdivosť,
    preto by mali aj Jeho deti zachovávať pravdu a činiť priame skutky
    viery, nie prevrátené, kadejako ukryté za maskami tvárí.
     Stvoriteľa je za čo chváliť! Božie deti ho môžu chváliť v každý
    čas, čo ale neznamená, že to môžem urobiť aj "ja"! Pre moje "ja"
    platí, že niekedy prežíva niečo ťažké, inokedy trpí útlak... Svätý
    Duch nie sú filmové ateliéry v Hollywoode! On nevychováva hercov,
    ale úprimné Božie deti! Preto sa v každý čas nájde niekto taký,
    ktorý bude Boha chváliť, ale "ja" tak v úprimnosti v každý čas
    robiť nedokážem!
     Boha je za čo chváliť! Jeho zákon pravdy, spravodlivosti
    a lásky je úžasný. Pomstí všetky neprávosti, zľutuje sa nad
    všetkými ľuďmi, ktorí Ho v núdzi a chudobe hľadajú. Má moc
    realisticky meniť životy a zasahovať, pomáhať. Je aj milujúcim
    Bohom, ktorý svoje dieťa niekedy doslova pohladí, poláska sa
    s ním. Inokedy požehná dar, ktorý viac poteší, než je potrebný,
    lebo je to ľútostivý Boh!
     Preto chváľme Hospodina v každý čas, lebo je to prirodzené,
    správne a krásne. Náš Boh je hodný tej chvály! 


              Priamosť a dvojtvárnosť


                 Izaiáš 26,7-8.

     Veriaci človek má niekedy sklon zabúdať na niektoré odseky
    Písma. Preto možno niektorí iba "milujú", iní sú iba "spravodliví"
    a ďalší len "pravdiví"! Žiadna z týchto troch skupín ľudí si nectí
    Hospodina úprimne, ctia možno svoju pýchu, svoje bruchá, svoje
    pohodlie, ale Boha skutočne nehľadajú! Jedni milujú tak, že až
    plačú a slzy sa im stali prostriedkom na vyjadrenie sebaľútosti,
    alebo si pomocou nich presadzujú, ako deti, svoje záujmy, pričom
    pozabudli, že už možno majú aj šesťdesiat.  Iní  sú  zase
    spravodliví, odsudzujú aj ľudí, ktorí vyznali hriech a úprimne
    oľutovali svoje činy. Ďalší zase klamú, že nejaké pokánie urobili
    a klamstvo sa im stalo prostriedkom na dosahovanie svojich
    záujmov.
     Hospodin prijíma tých, ktorí sú priami, ktorí prijímajú celú
    Jeho Radu - neklamú a vedia v spravodlivosti milovať. Takíto ľudia
    sú požehnaním pre celé svoje okolie.
     Božie Slovo je svetlo, Božie dieťa nepotrebuje pre svoje
    jednanie tmu ani vtedy, keď je v súžení! Aj v súžení je možné
    hľadať Hospodina a prijímať celé Jeho Slovo. Hospodin potom prijme
    človeka a požehná... 


             Duchovná túžba mysle a srdca


                Izaiáš 26,9-10.

     Človeka niekedy prinútia okolnosti pravidelne napr. študovať
    Písmo, často navštevovať spoločenstvo, viesť časté rozhovory
    o Bohu... Tieto okolnosti z človeka dokážu spraviť akéhosi
                                     60



    pohanského študenta, ktorému sa škola už sprotivila, alebo jej má
    aspoň dosť a hľadá relax niekde inde. V duchovných dimenziách je
    to veľmi nebezpečný stav! Pre človeka má byť prirodzená túžba
    stretnúť sa so svojim Spasiteľom. Božie Slovo má provokovať
    úprimný záujem.
     Ak niekto prežíva duchovné aktivity ako príťaž, z ktorej si
    potrebuje odpočinúť vo svete, potom je veľmi možné, že je takýto
    človek duchovným dieťaťom, na ktoré bola položená zodpovednosť
    duchovne dospelého pracovníka. Takýto stav môže človeka odviesť od
    živej viery. Je doslova nutné riešiť ho vo svojom  srdci,
    v spoločenstve i na modlitbách pred Hospodinom.  Nezmyselne
    zaťažené a preťažené duchovné deti potom niekedy presadzujú
    tendencie, že sa nemá kázať alebo kázať len kratučko, pričom
    neberú do úvahy, že mnohí iní dychtia počuť, túžia prijať novú
    zvesť Božieho Slova.
     Túžiť po Bohu je prirodzené nielen v čase pokoja, ale aj v čase
    súženia, dokonca aj v čase takého súženia, ktoré vzniká pre živú
    vieru, keď svet prenasleduje úprimných veriacich.
     Božie súdy, zjavenia pôsobia, že sa úprimní veriaci duchovne
    vzdelávajú. Bezbožníkovi však nepomôže ani milosť, ani súd, ani
    zjavenie, ďalej bude páchať svoje skutky tela.
     Dokážem prijať Božie zastavenie, súd, oslovujú ma zjavenia
    z Božieho Slova alebo sa minú môjho srdca a naďalej zostávam pri
    svojej tvrdošíjnosti?
     Túžim po Hospodinovi? Ak nie, čo urobím s týmto svojim
    duchovným stavom? 


                   Závisť


                Izaiáš 26,11-13.

     V spoločenstve veriacich ľudí oddávna boli aj takí, ktorí
    nechceli meniť svoje životy pod vplyvom Písma a Svätého Ducha.
    Keďže ale títo ľudia žijú medzi Božími deťmi, chcú vypadať podobne
    - podobne slúžiť, podobne chváliť Boha, podobne sa modliť... Na
    rozdiel od úprimných veriacich nemajú požehnanie. Neprítomnosť
    Svätého Ducha vo svojich životoch potom kompenzujú organizačne,
    študijne alebo niekedy priklamú, čo veľké pre nich  učinil
    Hospodin... Požehnanie to ale aj tak nenahradí a v ich srdciach
    začne vznikať tá najobyčajnejšia závisť proti tým, ktorým Pán
    žehná. Túto závisť ukryjú potom za masku svojej tvári, ale zbaviť
    sa jej nedokážu, lebo človek bez Svätého Ducha nedokáže vyhnať
    hriech zo svojho srdca.
     Závisť potom v srdci plodí zlobu, nenávisť, podrazy...
     Ak prítomnosť takýchto ľudí v spoločenstve niekoho deptá, je tu
    Božie Slovo, ktoré odhaľuje skutky týchto ľudí a kladie ich pod
    Zákon živého Boha, ktorý v sebe nesie nielen lásku, ale aj
    spravodlivosť a pravdivosť... 


            Súženie duchovného "tehotenstva"


                Izaiáš 26,16-19.

     Keď niekto uverí v Boha, možno prežije akési  nadšenie,
                                     61



    nezávislú radosť. Doslova pravidelne však neskôr príde do jeho
    života aj niečo ťažké, keď musí niesť pre Hospodina útlak, keď
    musí urobiť pre seba nevýhodné rozhodnutia, lebo sa chce držať
    Božieho Slova, keď je sklamaný nad samým sebou... Takéto Božie
    skúšky a káznenia spôsobujú súženie, ktoré Písmo pripodobňuje
    k tehotenským bolestiam. Žene sa potom narodí malé dieťatko, Bohu
    Stvoriteľovi sa narodí človek schopný ísť proti prúdu, svietiť
    svetu svetlom Božieho Slova, inými slovami narodí sa nový spasený
    Boží človek.
     Znovuzrodeného kresťana Izaiáš  pripodobňuje  k  vetru  -
    k pôsobeniu Svätého Ducha, lebo cez Božie deti tento Duch naozaj
    vždy pôsobí. Takéto narodenie nie je materiálne alebo mocenské
    víťazstvo! Je to víťazstvo nad mocou hriechu, keď si človek
    pravdivo pripustí, že potrebuje Spasiteľa a keď prijme Božiu školu
    výchovy. 


               Vytrhnutie Božích detí


                Izaiáš 26,20-21.

     O vytrhnutí Božích detí sa v Starom Zákone hovorí len málo.
    Možno by sa zdalo, že zmienka v evanjeliách je jedinou zmienkou
    o vytrhnutí Božích detí pred príchodom rán Božej milosti a hnevu.
     Posledné verše tejto kapitoly však pripomínajú tento akt Božej
    lásky. "Skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev..." Božia
    spravodlivosť sa ku koncu dejín zeme prejaví aj zoslaním živelných
    pohrôm. Od týchto rokov utrpenia však budú Božie deti uchránené.
    Pripomínam - nie kresťania, ale úprimné Božie deti, ktoré pozná
    sám Stvoriteľ a ktoré poznajú Jeho... 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 26,14-15.

                                     62
                                     63



                  Svätý Duch
                 XXVII,XXVIII.



               Zmluva s Hospodinom


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 27,1-4.


                 Izaiáš 27,5-9.

     Biblický pojem "leviatán" je pomenovaním veľkého zvieraťa,
    ktoré pravdepodobne už vyhynulo. Pre veľkosť a silu tohoto
    zvieraťa sa v Biblii používa leviatán ako symbol svojvôle. V Knihe
    Job Leviatán symbolizuje Božiu moc, ktorá je väčšia ako svojvoľná
    moc najsilnejšieho tvora na zemi. V Knihe Izaiáš symbolizuje
    leviatán svojvoľnosť človeka, ducha satana. Pri druhom príchode
    Pána bude zničená každá svojvoľnosť mečom Slova Ježiša Krista!
     Ak sa chce niekto zamyslieť nad svojim životom v Božej
    múdrosti, pochopí svoju porušenosť hriechom. Človek si môže
    uvedomiť, že nedokáže žiť tak, aby mohol obstáť v jednoduchom
    merítku: Rob druhým ľuďom tak, ako by si chcel, aby aj oni Tebe
    činili! Závisí len na okolnostiach, ktoré človeka zaťažia, či
    obstojí alebo nie. Každý človek má mieru svojej záťaže, ktorá keď
    je prekročená, nedokáže obstáť a začne ubližovať vo svojvôli
    dedičného hriechu.
     Hospodin ponúka zmierenie. Ak si niekto pripustí o sebe realitu
    a navyše ho táto realita nedokáže naplniť, uspokojiť, môže so
    Stvoriteľom uzatvoriť zmluvu o svojom spasení. Zmluva je niečo
    záväzné, preto Pán používa práve takýto výraz na to, aby človeka
    uistil, že keď príjme Pána Ježiša do svojho srdca,  uverí
    a v pokání začne žiť nový život, že On sám - Hospodin, mu zaručí
    zmierenie so samým sebou. Stvoriteľ pre svoju lásku otvára ľuďom
    Nebo a pozýva ich do nového bytia, do novej reality, v ktorej už
    nebude hriechu a utrpenia.
     Apoštol Pavel poukazuje na najväčší zmysel ľudského života: "Na
    mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom!" Každý ľudský
    život má zmysel, pretože ponúka človeku čas na zmierenie sa so
    svojim Stvoriteľom. Každý si môže položiť otázku, ako investuje
    čas, ktorý prijal na spasenie seba i druhých.
     Zmluva s Hospodinom poukazuje na zatratenie tých, ktorí sú so
    svojim životom spokojní a nepotrebujú alebo nechcú Spasiteľa.
    Zároveň ale rozpráva, že Pán svoje deti drží pevne na ceste do
    Jeho kráľovstva a nič mu ich nedokáže vytrhnúť z Jeho ruky. 


              Pozbieraní po jednom...


                Izaiáš 27,10-13.

     Predstava  úprimných  veriacich,  ktorí  žijú  v  nejakom
    spoločenstve a okolo nich existuje porušený svet, je klamná,
    nepravdivá. Porušenosť svojvoľnosťou, ktorá je  odsúdená  na
    zatratenie, preniká všade! Hriech na smrť možno vídať v cirkevných
                                     64



    inštitúciách, v najrôznejších svetských organizáciách, v štátoch
    a kráľovstvách... Božie spasenie nepatrí skupinám vyznávačov
    viery! Pán pozná srdcia jednotlivcov a v deň svojho príchodu
    vyskúša každé srdce osobitne! Na zemi niet jediného človeka,
    ktorému by sa omylom "prepiekol" hriech! Jedinou životodarnou
    teológiou je úprimná viera v Ježiša Krista. Jedinou životodarnou
    praktickou realizáciou takejto teológie sú osobné pokánia pred
    Hospodinom i ľuďmi, za ktorými ostávajú v ľudských životoch zmeny
    k lepšiemu. Moc k týmto zmenám dáva človeku sám Stvoriteľ cez
    svojho Svätého Ducha.
     Žiadne iné "ohradené mesto" neobstojí. Žiadna filozofia nespasí
    ani nenaplní človeka láskou a mocou k zmene svojho života. Ľudia
    sa menia aj bez pôsobenia Svätého Ducha - jedni sú horší
    v skutkoch, iní možno síce dokážu konať lepšie, ale zároveň s tým
    rastie ich hrdosť a pýcha v ich srdci...
     Skutočne zlomiť hriech v ľudskom srdci dokáže len sám Stvoriteľ
    svojim Svätým Duchom, keď o to človek v úprimnosti poprosí na
    modlitbách. 


                Vädnúci kvet sveta


                 Izaiáš 28,1-6.

     Svet dokáže ponúknuť množstvo zaujímavých, lákavých krás.
    Niekoho očarí príroda, iných hudba alebo divadlo, ďalší majú radi
    prepych a peniaze, ligot slávy a úspechu zláka mnohých. Sú však aj
    takí, ktorí si potrpia na svojom poznaní, propagujú filozofie a sú
    nimi plní, niektorí ľudia dokonca stále hľadajú, aby mohli druhých
    ohurovať, ale skutočnému poznaniu sa vyhýbajú. Narkomani, opilci
    a jedáci majú radosť z jedla a pitia, tešia ich cigarety a sú tým
    naplnení. Niektorí ľudia dokonca  vyznávajú  sebaľútosť  ako
    najvyššieho boha, v depresiách trpia a odsudzujú celý svet i Boha
    Stvoriteľa... Všeličo môže človeka vo svete zaujať a zlákať, ale
    všetky tieto lákavé "kvety" sveta už teraz vädnú! Žiadny z týchto,
    svojim spôsobom, krásnych a jedovatých kvetov človeka nenaplní! Vo
    chvíli, keď sa ho dotkne, začne v jeho ruke vädnúť a človek musí
    hľadať ďalší kvet sebaklamných nádejí.
     Žiadnemu vladárovi sláva nevydržala dlho,  ani  narkomana
    nenaplnil heroín... Vo svete ale kvitne jedna kvetina, ktorá
    nevädne a dáva skutočné naplnenie. Týmto drahocenným pokladom je
    úprimná, hlboká viera v Pána Ježiša Krista. 


             Proroci, kňazi a radikalizmus


                Izaiáš 28,7-10.

     Biblia - Božie Slovo sa často používa pri nedeľných výkladoch,
    ale zároveň sa často obchádza v praktickom rozhodovaní pri správe
    kresťanských spoločenstiev. Ako argument na obhájenie  tejto
    svojvôle sa používajú plytké vysvetlenia, že v Biblii nie sú
    opísané všetky konkrétne situácie, inými slovami, že táto kniha
    nie je pre človeka vždy aktuálna. Dokonca ak v Písme veriaci
    človek aj nájde jednoznačné riešenie konkrétnej situácie, radšej
    sa mu v praktickom vedení spoločenstva vyhne, aby sa zároveň vyhol
                                     65



    nepríjemnostiam.  Takéto  jednanie  nakoniec  dovedie  kňazov
    a prorokov k tomu, že musia začať prevracať Evanjelium a vykladať
    ho nesprávne len preto, aby si obhájili svoje skutky pred druhými
    ľuďmi. Ak sa takýchto prevrátených veriacich  stretne  viac
    a spoločne sa dohodnú na svojom hriechu, začnú sa navzájom
    podporovať a utvrdzovať, že ich špinavé jednanie je správne
    a čisté. Vybudujú si tak jedovatý pokoj  svojho  falošného
    presvedčenia, ktorého korene sú zapustené do falše a pretvárky.
     Ak si niekto chce Hospodina naozaj uctiť, je možné vykonať to
    len radikálne.  Božie  Slovo  sa  musí  najskôr  zachovávať
    v praktických rozhodovaniach a až potom môže človek s požehnaním
    vyučovať druhých! Nie je možné klásť na niektoré odseky Písma
    dôraz a iné úplne zo zreteľa vypustiť!
     Svetom zavládla nová doba. Dospelí ľudia často nemajú ochotu
    prijať Evanjelium, lebo by tým stratili mnoho vädnúcich kvetov
    sveta. Pracovníci v  cirkvách  prevracajú  Písmo  alebo  ho
    nerešpektujú, lebo si nepripúšťajú moc Svätého Ducha, ktorá jediná
    môže zmeniť ľudské zmýšľanie v pokání. Svätý Duch preto v týchto
    dobách veľmi často oslovuje práve deti, ktoré sú otvorenejšie pre
    spasenie než dospelí.
     Zákonníci a farizejovia očakávali Krista. Keď ten ale prišiel
    na svet, znenávideli Ho pre Božie Slovo, ktoré zvestoval. Aj dnes
    cirkev miluje mlčiaceho Krista. Keď však Svätý Duch začne cez
    niekoho rozprávať, mnohí predstavitelia  cirkví  ho  za  to
    znenávidia, lebo ich to stavia do svetla, v ktorom vidieť aj ich
    nedostatky a hriechy. Tak ako pred stovkami rokov, keď prišiel na
    svet Kristus, aj dnes mnohí cirkevní pracovníci milujú viac svoje
    podania, než Božie Slovo. Oháňajú sa filozofiami, vzdelaním, často
    aj teologickým vzdelaním, chcú rešpektovať názory vedenia cirkvi,
    keď im vyhovujú, ale svojho Boha v skutočnosti nenávidia, chcú mať
    z Neho len mlčiacu modlu, ktorá musí podporiť ich svojvôľu. 


           Bľabotanie Svätého Ducha pre pokrytcov


                Izaiáš 28,11-13.

     V tomto odseku Pán cez Izaiáša odkrýva nový pohľad  na
    rozprávanie jazykmi. Dar jazyka naozaj vzdeláva modlitebníka
    osobne a nehodí sa, aby sa takto modlili ľudia verejne na
    vzdelávanie druhých - tak to vysvetľuje apoštol Pavel v Epištole
    do Korintu! Zároveň je dar jazyka znamením  na  zatratenie
    prevrátených pracovníkov v cirkvách. Zákonníctvo a farizejstvo je
    živé až do dnešných dôb. Moderní farizeji odmietajú v srdci
    Svätého Ducha so zbožným výrazom na tvárach. Z ich pretvárky
    a pokrytectva ich nikto nemôže obviniť, lebo si robia útočisko
    v tajnostiach a klamstvách. Však vždy, keď sa k nim dostane
    zmienka o modlitbách v jazyku, je im to znamením na zatratenie.
    Dar jazykov je znamením aj pre úprimné Božie deti, že sa Pán
    zastane svojho ľudu a pozná po mene všetkých pokrytcov! Pred
    Svätým Duchom sa neskryje žiadny človek, aby unikol  Božej
    spravodlivosti. 

                                     66


           Útočisko v klamstvách a tajnostiach


                Izaiáš 28,14-21.

     Ak vedenie cirkvi alebo pracovníci v cirkvách potrebujú pri
    svojom jednaní tajnosti a klamstvá, celkom isto sa svojim jednaním
    protivia Svätému Duchu! Ak sa človek v srdci rozhodne používať
    takéto prostriedky pri vedení cirkvi, urobil si z falše svoje
    útočisko, čím podpísal zmluvu so smrťou, takže stráca podiel na
    spasení Ježiša Krista. Žiadne podanie starších, že nie je potrebné
    rozprávať o tom, či onom,  aby  to  nepohoršovalo,  nemôže
    ospravedlniť faloš v jednaní človeka. Božie Slovo je svetlo
    a v tomto svetle Pán odkrýva a pravdivo v láske vyučuje. Starší
    nemajú tajiť hriech, ale ho vysvetľovať a ponúkať praktické,
    biblické riešenia konkrétnych okolností - vtedy nebude nikto
    pohoršený, ale naopak, všetci budú účastní života v cirkevnom
    spoločenstve a spoločne budú vzdelávaní v praktickom živote viery.
    Tajnosti a klamstvá sú potrebné len vtedy, keď starší nie sú
    skutočne duchovne starší, ale naopak sú to ľudia, ktorí zneužívajú
    cirkev na sebapovyšovanie, na zisk  a  robia  z  nej  len
    zamestnávateľa pre seba a svojich komplicov.
     Predčítaný odsek Písma poukazuje aj na riešenie  takejto
    situácie. Keď niekto očakáva, že sa Pán zastane svojich detí -
    nenáhli! Hospodin svojim časom zohne prevrátenosť a požehná svojmu
    ľudu! Svätý Duch ale žiada pokornú, trpezlivú vieru, ktorá nie je
    znečistená vädnúcimi kvetmi tohoto sveta. Takáto viera potom
    prinesie do spoločenstva požehnanie.
     Keď sa Jeho ľud bude modliť a v trpezlivosti očakávať na svojho
    Boha, On spôsobí, že bude falošným pokrytcom loža prikrátka...
    Neodpočinú si, ani sa neuspokoja, lebo ich prevrátenosť ich bude
    prenasledovať, ich falše budú odhaľované a tajnosti odkrývané. Ich
    konflikt medzi nimi a ich Stvoriteľom sa bude prehlbovať, takže
    v strachu a trápení buď príjmu pravdu na svoje spasenie alebo budú
    naveky odťatí z kmeňa Ježiša Krista na večné zatratenie. 


          Rôzna doba, rôzne vanutie Svätého Ducha


                Izaiáš 28,23-29.

     Takéto jednanie Svätého Ducha je predivné. Každú dobu Pán
    pristupoval k človeku tak, ako to bolo pre danú dobu potrebné. Keď
    bolo potrebné vzdelávať vzdelával, keď napomínať napomínal, keď
    mal prísť na svet Zákon, Hospodin povolal Mojžiša, ktorému
    odovzdal svoje prikázania. Neskôr  prišiel  Kristus  a  bol
    ukrižovaný, dnes prežívame obdobie milosti, keď celé národy
    počúvajú o spasení Pána Ježiša a pohanská modloslužba našla novú
    modlu, ktorú pomenovala kresťanskou vierou. Formálne náboženstvo
    v mene Ježiša Krista vraždilo a potláčalo druhých. Pritom sa ale
    nikdy nestalo, že by Svätý Duch na chvíľku z tohoto sveta odišiel
    a zabudol na ľudí. Aj v tejto dobe ponúka živú vieru, osobnú
    závislosť človeka na svojom Stvoriteľovi a ponúka ju vždy novým,
    aktuálnym spôsobom, ktorý sa dá nájsť zapísaný v Božom Slove.
     Náš Pán, ďakujeme Ti za zázrak zapísaného Slova, ktoré si nám
    zanechal v Biblii! 

                                     67



                Modlitby na záver
                 Izaiáš 28,22.

                                     68

                                     69



                Biblické pečate
                    a
                ľudské klamstvá
                  XXIX,XXX.



                Ariel a Jeruzalem


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 29,22-24.


                 Izaiáš 29,1-8.

     Pojem Ariel môže mať viacero významov. V kontexte s touto
    kapitolou by Ariel mohol vyjadrovať miesto, kde sa Bohu prinášali
    zápalné obete. Izaiáš v tomto odseku Písma prorokuje proti mŕtvej
    nábožnosti, ktorá sebou nesie pretvárku a sklon viac presadzovať
    ľudské podania, než Božiu vôľu. Boží oltár, Jeruzalem a do dnešnej
    doby by sa dalo povedať - cirkev - nemôže niesť požehnanie pre
    svet i veriacich, pokiaľ sú poškvrnené svojvoľnosťou, pokrytectvom
    a klamstvami.
     Stvoriteľ dopustil na Jeruzalem mnoho zlého, lebo jeho vyvolený
    ľud prestal hľadať svojho Boha v úprimnosti srdca a čistote slov.
    Ľudské potrestanie niekedy vypadá tak, že je trest len krátky
    a nesúvisí s pokáním potrestaného človeka. Hospodin niekedy
    dopúšťa zlé a neprestane až dovtedy, kým človek od Neho buď úplne
    neodpadne alebo kým sa k Nemu nenavráti v pokání.
     Cirkev má byť požehnaním pre svet i pre veriacich. Ak namiesto
    požehnania prichádzajú len nejasné, nepriaznivé  a  zamotané
    okolnosti, je veľmi dobré začať si klásť vážne otázky, či je táto
    cirkev vedená v súlade s Božou vôľou alebo či v nej niektorí ľudia
    nepestujú hriech.
     Pretvárka sa nedá nikomu dokázať! Pred Hospodinom však bude
    odokrytá každá tajnosť a veriaci človek bude súdený podľa toho, či
    bral milosť Ježiša Krista vážne alebo vierolomne a nadarmo. 


                Opilstvo bez vína


                Izaiáš 29,9-14.

     Ľudská svojvôľa sa môže prejavovať najrozličnejšími spôsobmi.
    Svojvoľník poväčšine dokáže dobre maskovať svoje počínanie a pri
    svojom rozhodovaní často uprednostní svoje filozofické postoje
    pred Božou vôľou zapísanou v Biblii. Stvoriteľ vidí jasne ľudské
    srdcia, a preto Ho nemôže pomýliť pretvárka alebo faloš. Keď
    človek odmieta v srdci napomínanie Svätého Ducha, nenájde sa
    žiadna iná bytosť, ktorá by bola schopná odovzdať človeku pravdivé
    vysvetlenia okolností života a zaručiť mu spasenie. Nábožným
    pokrytcom Pán dokonca nechce posielať nové  zjavenia,  nové
    proroctvá, nové poučenia i povzbudenia, lebo spomínaní ľudia
    odmietli Božiu Radu.
     Ľudia, ktorí veria takouto mŕtvou vierou, potom nerozumejú
    mnohým odsekom Písma. Sú pre nich zapečatené, uzavreté. Svoju
                                     70



    vieru budujú  na  svojich  vlastných  záveroch,  filozofiách
    a pohľadoch, v ktorých je veľmi veľa omylov a umelých konštrukcií.
    Keď sa potom spoľahnú na svoju náboženskú teológiu, "potácajú sa
    ako opilí" - ich pohľady sú zavádzajúce, takže keď sa na ne niekto
    spoľahne v praktickom živote, ublíži sebe i druhým.
     Veriaci, nábožní pokrytci potom hľadajú pre seba  takých
    prorokov a vykladačov, ktorí podporia ich svojvôľu, čím sa
    poblúdenie a "opilosť" ich záverov ešte zvýši.
     Aké informačné zdroje vyhľadávam? Akých priateľov vyhľadávam?
    S kým sa cítim dobre? Mám rád len slová, ktoré lichotia alebo
    milujem ľudí, ktorí mi dokážu povedať aj nepríjemnú pravdu?
     Vyberám si z Biblie len niečo alebo je pre mňa aktuálna jej
    celá zvesť? 


              Súkromie ukrytého hriechu


                Izaiáš 29,15-21.

     Ak si niekto predstaví pokrytectvo ako jasné vedomé rozhodnutie
    klamať a robiť niečo zlé, jeho predstava je poväčšine nepravdivá,
    rozprávková. Aby veriaci človek dosiahol vo svojom srdci pokoj od
    svedomia, keď robí zle, dokáže vo svojej mysli vykonať celú radu
    "úhybných manévrov". Vyhľadáva jednostranné informačné zdroje,
    stýka sa s ľuďmi, ktorí udobrujú jeho skutky a názory, pričom sa
    začína vyhýbať tým, ktorí ho obviňujú. Používa inteligenciu na
    sebaospravedlňovanie a čas na uspávanie svojho svedomia. Vo svojej
    mysli sa vyhýba myšlienkam na nepríjemné okolnosti, čím postupne
    dosiahne akoby úprimné a zároveň prevrátené presvedčenie. Všetky
    tieto prehmaty vykoná v súkromí svojho vedomia a nakoniec ľuďom
    ukáže už len presvedčený výraz svojej pokryteckej tváre. Takéhoto
    človek nikto nedokáže obviniť z falše! Svätému Duchu však cesty
    ľudského srdca nie sú ukryté. Keďže je Stvoriteľom, dokonale pozná
    človeka a nerozsudzuje na základe jeho prevrátených citov alebo
    výrazu  tváre.  Hospodin  rozsudzuje  pravdivo,  spravodlivo
    a v skutočnej láske, ktorá meria rovnako pre všetkých ľudí.
     Ak sa niekto drží Hospodina celým svojim srdcom bez falše
    a pretvárky, naisto zakúsi moc Svätého Ducha, Božie realistické
    zásahy do života, ktoré mu prinesú mnoho požehnania! Veriaci,
    ktorí sami seba presvedčili o zlom, že je dobré, budú prežívať
    slabú vieru, pričom sa možno budú snažiť vysvetľovať neprítomnosť
    Božej moci vo svojich životoch inou dobou... 


              Spurnosť a dúfanie v Egypt


                 Izaiáš 30,1-8.

     Jedna zaujímavá pantomimická  scénka  pripodobňuje  hriech
    k lepkavej stoličke. Okoloidúci človek sa jej dotkne a nemôže sa
    pustiť. Nakoniec si na ňu sadne a začne sa tváriť, že je všetko
    v poriadku. V tejto pantomíme človeka oslobodí milosť Pána Ježiša
    Krista. Horším prípadom je "okoloidúci" človek, ktorý už Kristove
    spasenie našiel, ale napriek tomu sa mu neskôr zapáčil hriech.
    Takýto človek sa buď naučí žiť s hriechom v cirkvi alebo z cirkvi
    odíde. Hriechom poviazaní neomilostení veriaci sa potom snažia
                                     71



    tváriť tak, aby sa neodlišovali od úprimných Božích detí. Skôr či
    neskôr však prídu do konfliktu s priamym jednaním spoluveriacich,
    čo ich vedie na ďalšiu životnú križovatku. Buď učinia pokánie
    alebo sa vo svojej spurnosti zatvrdia a nepripustia si svoju
    prevrátenosť. Aby potom mohli obstáť, musia si privlastniť nové
    taktiky jednania, nové cieľavedomé postupy, ktoré sa  veľmi
    podobajú jednaniu svetákov.
     Takíto ľudia sa ešte možno utešujú, že zhrešili naposledy, však
    zabúdajú na zákonitosť, že nevyznaný hriech - "lepkavá stolička"
    ich nepusti. Začnú hromadiť hriech na hriech a ich posledné skutky
    sú často horšie ako tie, ktoré činili ešte pred prijatím Pána
    Ježiša do svojho srdca. Takýmto hrozným hriechom trpel Izraelský
    národ a tento hriech je aktuálny aj dnes! Z hriechom v ľudskom
    živote je potrebné ihneď niečo robiť! Pán Ježiš ponúka človeku
    cestu pokánia. Svet ponúka iné riešenia, do ktorých sa neskôr
    človek zapletie ako do pavučiny. 


              Srdcia veriacich klamárov


                Izaiáš 30,9-17.

     Keď veriaci človek chce, naozaj dokáže oklamať aj svoje vlastné
    srdce, svoje svedomie. Príkladom takéhoto sebaklamu je akýkoľvek
    náboženský fanatizmus, v  ktorom  dokáže  veriaci  ubližovať
    s presvedčením, že robí niečo dobré. Prevrátený fanatik potom
    potrebuje prorokov, ktorí mu budú prorokovať sladké dobrorečenia,
    ale nikdy mu nezaprorokujú tak, aby bola urazená jeho svojvôľa.
     V cirkvi sa niekedy zneužíva pojem "láska". Veriaci poukazujú
    na to, že miluje ten, kto nikoho neuráža, kto sa nikoho nedotkne
    a kto rozpráva len pekné povzbudenia. Takáto predstava lásky je
    veľmi diabolská a takouto láskou nemiluje ani sám Svätý Duch!
    Slogany o láske berú do úst aj vrahovia, opilci, zlodeji,
    klamári... Boží Duch ale miluje láskou, ktorá sebou nesie aj
    napomenutia, táto láska jednoznačne vyžaduje pokánia a zmenu
    v skutkoch, má rovnaký meter pre všetkých a zvestuje rýdze Božie
    Slovo, ktoré niekedy karhá, inokedy povzbudzuje... 


                 Dar pokánia


                Izaiáš 30,18-24.

     Boh Stvoriteľ obetoval samého seba na Kríži, aby každý kto
    v Neho uverí mohol prijať večný život cez pokánie zo svojich
    skutkov. Keby Kristus na kríži neumrel, nikto by nemohol robiť
    pokánie a ak by to aj dokázal, nikdy by ho to nespasilo!
     Napriek tomu je pokánie mnohým ľuďom akýmsi postrachom, ktorého
    sa boja, lebo sa nechcú ponížiť pred druhými ľuďmi. Zamilovali si
    svoju hrdosť a vo svojej pýche nedokážu prijať milosť Pána Ježiša.
    Je zaujímavé, že medzi takýchto ľudí často patria aj pokrstení
    kresťania, ktorí sa dušujú, že prijali spasenie, ale hriech pre
    svoju hrdosť vyznať nedokážu ani jedinému bratovi alebo sestre!
     Niekomu Pán požehnal "istotu" spasenia na skutočné spasenie,
    iný trpí "istotou" spasenia na zatratenie. Verí aj diabol a trasie
    sa od strachu pred živým Bohom!
                                     72



     Som spútaný hriechom alebo som otvoril dvere svojho srdca
    Božiemu Duchu, ktorý ma z tohoto otroctva dokáže vyslobodiť?
     Spasené Božie dieťa nachádza svojich duchovných  učiteľov
    a prijíma od nich mnoho zjavení. Božie Slovo ho vyučuje správne
    žiť a rozumieť zákonitostiam svojho tela,  sveta,  psychiky
    i Božieho ducha. Úprimný veriaci človek od seba odhadzuje všetko,
    čo mu Písmo označuje ako nesprávne a zlé. Živá a zdravá viera
    v Pána Ježiša môže byť len radikálna... 


               Cirkev a deň vraždenia


                Izaiáš 30,25-29.

     Pán Ježiš vytvoril svoju cirkev - potoky, prúdy vody, ktorá
    vytrvá až do Jeho druhého príchodu. Tento príchod sa začne
    vytrhnutím Božích detí a skončí Kristovým príchodom v moci
    a sláve. Toto obdobie označuje Biblia ako deň príchodu Ježiša
    Krista, v ktorom Hospodin naplní svoju pravdivosť a spravodlivosť.


                Modlitby na záver
                Izaiáš 30,30-33.
                                     73



               Ponuka a dopyt sveta
                 XXXI,XXXII.



                 Egyptská barla


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 31,5-6.


                 Izaiáš 31,1-4.

     Život prinášal človeku už od dávna dve priame a jedno skryté
    vyjadrenie túžob srdca. Ateizmus, pohanstvo a na druhej strane
    živá viera v jediného Boha Stvoriteľa Ježiša Krista sú dvoma
    priamymi vyjadreniami, ku ktorým sa môže človek otvorene hlásiť.
    Treťou, skrytou cestou ľudského srdca je mŕtva zbožnosť, ktorá
    sebou nesie množstvo náboženských zvyklostí a zásad, ale nenesie
    osobné zmierenie človeka s jeho Stvoriteľom. Táto falošná zbožnosť
    sa dá ukryť aj za pretvárku ateizmu, aj za masku úprimného
    kresťanstva. Pokúsime sa teraz zamyslieť nad tým, prečo táto
    tretia možnosť v ľudskom srdci vzniká a skúsime ju porovnať vo
    svetle Biblie s tými ďalšími dvoma.
     Na svete sú ľudia, ktorí vieru radikálne vo svojom srdci
    odmietnu, pretože nechcú ísť za takým Ježišom Kristom, o akom sa
    píše v Božom Slove. Iní Evanjelium príjmu a buď sa stanú
    skutočnými Božími deťmi alebo začnú prežívať skôr či neskôr
    zvláštne nutkanie...
     Je možné vymyslieť množstvo argumentov na to, aby si mladý
    človek podložil, že nie je nič zlé chodiť na diskotéky. Ľudská
    inteligencia dokáže vyprodukovať pohľad na vojny a vraždenie,
    ktorý z nich urobí jedinú možnosť riešenia politickej situácie. Je
    ľahké zapojiť sa do politických bojov s fantómom akejsi filozofie,
    ktorá pohliadne na špinavé politizovanie, ako na napĺňanie Božej
    vôle. V zamestnaní je možno, vzhľadom na konexie, ľahké získať
    auto, materiál, pracovný čas, ..., s nie celkom  pravdivým
    zdôvodnením o  potrebe  jeho  využitia  pre  zamestnávateľa.
    V televízii môže ísť výborný seriál, na základe ktorého človek
    odmietne tichú Božiu vôľu s hlasným zdôvodnením svojho rozumu
    o potrebe prijímania informácií. Práca je výborná vec, omnoho
    lepšia než lenivosť, takže je ľahké presvedčiť samého seba, že nie
    je možné stíhať sa modliť alebo čítať Bibliu - veď to nedeľná
    bohoslužba nahradí. Malé klamstvo si nikto nevšimne  a  na
    polopravdách je možné postaviť celý život - keď sa to tak zoberie,
    polopravda je vlastne len pravda, i keď nie je celá. Je lákavé
    najskôr niečo chcieť a až potom premýšľať nad tým, ako obhájiť
    svoje chcenie - taký prístup otvára  dvere  do  prostredia
    intelektuálov a myslieť predsa nie je zlé. ...
     Najtragickejšia chvíľa ľudskej viery je moment, v ktorom urobí
    človek svoj prvý kompromis so svetom, pričom ho odmietne vyznať
    a dať do poriadku v úprimnom pokání. Pán Ježiš hovorí: "Keby si
    bol radšej studený alebo horúci... Preto že si vlažný vyvrhnem ťa
    zo svojich úst!" Ak niekto poznal vo svojom živote spasenie Ježiša
    Krista, uveril, ale neskôr začal používať spôsoby sveta, lepšie by
    mu bolo, keby spasenie nikdy nepoznal. Naozaj je možné veriť
    a zároveň sem tam potrebovať barlu tohoto sveta, pomôcku na
                                     74



    dosiahnutie svojej vlastnej vôle! Egypt veriacemu človeku rád
    ponúkne tie najrôznejšie pomôcky a pribalí k nim  množstvo
    vysvetlení, že na nich nie je nič zlé. Len sám Svätý Duch môže mať
    na to v tichosti úplne iný názor. Pretože Hospodin stvoril človeka
    schopného milovať - slobodného - nikdy nebude voči nemu viesť
    agresívnu kampaň na presvedčenie o Jeho - Božej vôli!
     Na sklonku vekov človek potom dostane to, čo si vyvolil -
    prítomnosť Stvoriteľa alebo samotu, v ktorej spravodlivo navráti
    všetky svoje dlžoby. 


                 Soľ nad zlato


                 Izaiáš 31,7-9.

     Niekoho láka moc, iného sláva, ďalšieho peniaze, ..., pritom
    každý, kto sa spoľahne na takéto modly, začne stavať svoj život
    s ich oporou. Peniaze, sláva i moc dokážu v tomto svete mnoho, ale
    ani zďaleka nie všetko. Niekoho možno urobia na chvíľku šťastným,
    iného nikdy nevyvedú z depresií. Človeku sa ponúka na jednej
    strane zlato modly, na druhej soľ Evanjelia Pána Ježiša Krista. Tá
    tretia, skrytá možnosť mŕtvej viery je tým najhorším prejavom
    bezbožnosti, zlatou modlou sveta. Keď si ju niekto začne uctievať,
    bude opovrhnutý svetom i Stvoriteľom.
     Ak niekto postaví svoj život na niečom inom, než je Evanjelium
    Pána Ježiša, skôr či neskôr jeho hodnoty stroskotajú. Stvoriteľ
    ponúka, vo svojom kríži, človeku cestu, ktorá nikdy nesklame
    a vydrží až za hranice fyzickej smrti. 


                 Rozsudok smrti


                 Izaiáš 32,1-8.

     Svet hľadá ľudí, ochotných robiť kompromisy a topiť svoje
    svedomie. Pre satana je takýto ľudský materiál veľmi žiadaný, lebo
    v nich získava služobníkov, ochotných ho poslúchnuť. Svoje vojsko
    potom platí žoldom potešenia z hriechu a posiela ho bojovať vopred
    prehratý boj.
     Pán Ježiš zvestuje rozsudok smrti pre polopravdy a klamstvá,
    pre získavanie vplyvu a útlak. Zdalo by sa, že len neveriaci ľudia
    dokážu žiť v klamstve, že totiž fyzickou smrťou všetko končí. Však
    ani mnohí veriaci v skutočnosti nepočítajú s Božou spravodlivosťou
    a pravdivosťou! Utešujú sa klamstvami o tom, že Pán všetkým
    veriacim v akejsi láske odpustí. Kristus ale dáva jedinú cestu
    pokání, ktorá vedie k Jeho odpusteniu. 


              Špinavá istota spasenia


                Izaiáš 32,9-15.

     Veriaci človek žiaľ niekedy namiesto toho, aby skutočne prijal
    Božiu milosť, začne pestovať mŕtvu teológiu spolu so svojou
    nábožnosťou, ktorá má slúžiť na jeho ubezpečenie o spasení aj bez
                                     75



    kríža, bez pokání a bez vyznávania hriechov. Keď sa niekedy človek
    odvráti vo svojom srdci od Hospodina, Ten ho vydá do jedovatého
    ubezpečenia, že je všetko v poriadku. Hrozným príkladom takéhoto
    stavu je židovský národ, ktorý už dve tisícročia s istotou
    prijíma, že bol Ježiš Kristus bludár. Tomuto národu Pán v tomto
    odseku prorokuje, že na sklonku dejín v ňom nastane prebudenie -
    Hospodin vyleje svojho Ducha na tento ľud, ktorého ostatky sa
    k Nemu navrátia v hlbokom pokání.
     Slová konca tejto kapitoly sa naplnili, keď bol židovský národ
    rozohnaný do celého sveta. Dnes prežívame dobu, keď vzniká "pôda"
    na naplnenie Božieho zámeru. Židovský národ sa navrátil do svojho
    štátu, v ktorom si zanedlho skutočne uctí svojho slávneho Boha
    Stvoriteľa bez pretvárok a falošných ubezpečení.
     Tak, ako má prísť pred druhým príchodom Pána Ježiša ľadovec -
    niečo zlé, tak môže hriešne ubezpečený človek nájsť novú milosť
    len cez Božie pozastavenie v utrpení. Mnohí ubezpečení ľudia už
    zmenili názor a nemuselo sa to diať formou utrpenia. Však hriešne
    ubezpečený veriaci, ktorí trpia mŕtvou nábožnosťou je biblický
    pojem, ktorý označuje špeciálny hriech, zvláštny odklon  od
    Hospodina, keď mŕtva nábožnosť človeku začína stačiť a prestáva
    potrebovať živého Pána Ježiša osobne. Ak takýto stav v ľudskom
    živote pretrvá dlhšie, človek sa už nikdy nevráti k svojmu Bohu.
    Božie dopustenie utrpenia je preto jedným z prejavov Jeho lásky.
     O čom všetkom som ubezpečený? O čom pre svoju istotu dokonca
    odmietam aj dialóg? 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 32,16-20.

                                     76
                                     77



                   Otázky
                 XXXIII,XXXIV.



                   Dôraz


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 33,2-6.


                 Izaiáš 33,1.

     Božie Slovo nie je písané formou, ktorú tak veľmi uznávajú
    svetskí intelektuáli - každú tému spomenúť len raz, neopakovať to
    isté, dodržiavať akúsi štruktúru textu... Svätý Duch nechce, aby
    bola Biblia len potravou pre intelekt! Mnohé okolnosti  sú
    spomínané opakovane, znovu a znovu zdôrazňované, aby čitateľ
    nielen pochopil, ale aby sa aj naučil, zapamätal si, aby mohol
    opakovane premýšľať nad niektorými okolnosťami a aby tak bol
    lepšie umožnený aj charakterový rast - prijatie Božích právd do
    srdca a ich osobné prežitie.
     V týchto dvoch kapitolách Izaiáš opakovane poukazuje  na
    niektoré okolnosti, o ktorých už prorokoval a vysvetlil ich.
     Zvláštny dôraz kladie na Božiu spravodlivosť a pravdivosť,
    ktorá nepominula ani milosťou Pána Ježiša Krista! Ak niekto
    prijíma túto milosť nehodne, vierolomne a potrebuje pre svoju
    bohoslužbu klamstvá, tajnosti, nešľachetnosti alebo pretvárku,
    naplní sa na ňom všetka Božia spravodlivosť  v  absolútnej
    pravdivosti, ktorú pozná len sám Hospodin!
     V ďalších odsekoch sa vrátime k predchádzajúcim kapitolám a ich
    výkladom formou niekoľkých otázok. Tieto otázky budú inšpirované
    práve týmito dvoma kapitolami. 


           Obdobie druhého príchodu Ježiša Krista


                Izaiáš 33,7-13.

     Aká je podobnosť medzi prvým a druhým príchodom Pána Ježiša
    Krista?
     Od kedy a do kedy bude trvať obdobie druhého príchodu Ježiša
    Krista?
     Aké dve časti bude toto obdobie obsahovať?
     Ktorá "zmluva" bude začiatkom druhého príchodu Pána zrušená
    (pri vytrhnutí)? - Aké obdobie je medzi druhým a prvým príchodom
    Krista?
     Môže človek sám zapríčiniť hrôzy, ktoré majú prísť?
     Zapríčiní z nich niektoré aj sám Hospodin? 

                                     78



           Kto bude bývať v Božom kráľovstve...


                Izaiáš 33,14-24.

     V akom kontraste je milosť Pána Ježiša a Božia spravodlivosť
    a pravdivosť?
     Aký je rozdiel medzi neverou svetáka a nábožne založeným
    pokrytectvom?
     Pocítili ste už zožierajúci oheň pravdy a spravodlivosti?
    "Utiekli" ste pred ním alebo ste jeho páľavu riešili na modlitbách
    v pokání?
     Bude môcť bývať s Hospodinom človek, ktorému je niektorá pravda
    alebo spravodlivosť nepríjemná?
     Ako naloží Hospodin s ľuďmi, ktorí ho neprijali alebo brali
    Jeho milosť nadarmo pre svoje pokrytectvo, klamstvá a tajnosti?
     Aké sú naše postoje, chceme urovnávať a riešiť spory alebo sa
    mstiť a dosahovať svojich zámerov?
     Čo majú zasľúbené po druhom príchode Ježiša Krista v moci
    a sláve úprimní veriaci?
     Kedy sa ukončia dejiny Zeme?
     Čo je to druhé stvorenie a veľký Boží súd?
     Ako rozumieme tisícročnému kráľovstvu s Pánom Ježišom a kedy má
    toto obdobie nastať?
     Čoho symbolom je toto tisícročné kráľovstvo - čo má človeku
    pripomínať?
     Ako si predstavujeme večnosť? Bude v nej hriech? 


          Božie súdy spravodlivosti a pravdivosti


                Izaiáš 34,1-15.

     Prečo sa Hospodin hnevá na mnohé národy?
     Ako si predstavujeme v období druhého príchodu Pána Ježiša jeho
    prvú časť - rany Božej milosti?
     Môže človek spôsobiť sám príchod takýchto rán tým, že mu
    Hospodin zveril napr. jadrový potenciál, chemické zbrane a dovolil
    mu rozvinúť priemysel, ktorý je ekologicky veľmi znepokojujúci?
     Poznáme príklady z prítomnosti, keď sa z bežných tvorov zrodili
    skoro apokalyptické príšery pre pôsobenie moderných výdobytkov
    techniky a vedy?
     Prečo sú rany Božej milosti milosťou?
     Ako si predstavujeme príchod rán Božieho hnevu? Ako sa odlišujú
    od rán Božej milosti?
     Odkiaľ pochádza Edómsky národ a čo môže symbolizovať? (viď
    kapitolu "Bratranec Moáb")
     Ako sme osobne pripravení, na príchod týchto udalostí, ktoré
    dnes už doslova klopú na dvere?

    Poznámka:
     Výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle spôsobil, že sa na
    základe rádioaktívneho žiarenia rodia nielen postihnutí ľudia,
    zvieratá a rastliny, ale že dokonca nastávajú funkčné - akoby
    zdravé mutácie DNA. Spôsobuje to napr. zrod "zdravých" ale pritom
    šesťnohých kráv zo zdravých rodičov. Vznikli nové  rastliny
    úžasných tvarov, ktorých genetická informácia je úplne nová...
                                     79



     Moderné genetické inžinierstvo dokáže izolovať časť DNA reťazca
    a preniesť ho na iné DNA úplne iného druhu. Vedcom sa podarilo
    dosiahnuť, že sa im v laboratóriu narodila myška s ľudským uchom
    na chrbte... Tieto informácie nie sú  vymyslené!  Vychádzam
    z faktických správ a z odbornej tlače v oblasti  genetiky
    a klonovania buniek! 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 34,16-17.

                                     80
                                     81



                Božie kráľovstvo
                    a
                súčasná realita
                 XXXV,XXXVI.



               Nové Nebo a nová Zem


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 35,1-3.


                 Izaiáš 35,4-9.

     Apoštol Pavel napísal o Božom kráľovstve, že ucho nevídalo
    a oko neslýchalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí Ho milujú.
    Keď v Božom Slove čítame o  zasľúbeniach  v  pripravovanej
    bezhriešnej realite, dozvedáme sa jednak o Tisícročnom kráľovstve
    na zemi a jednak o stvorení Novej zemi a Neba.
     Tisícročné kráľovstvo nastane hneď po druhom príchode Ježiša
    Krista v moci a sláve. Zákonitosť hriechu prestane platiť. Všetky
    ľudské činnosti začnú človeku prinášať len dobré ovocie bez zlých
    vedľajších účinkov. Ľudia sa budú rodiť a vydávať, zvieratá
    v prírode sa prestanú navzájom požierať a zavládne harmónia, ktorá
    bola plánovaná pri stvorení sveta. Hospodin človeka vyhnal z Raja,
    čo prakticky znamenalo, že každé ľudské úsilie začalo prinášať aj
    niečo nedobré, vzniklo súperenie, príroda sa stala dravou...
    V Tisícročnom kráľovstve sa dvere Raja opäť otvoria! Keď Hospodin
    tvoril svet, šesť dní pracoval a siedmi odpočíval. Je to symbol
    odovzdaný človeku, že je pre neho prirodzené šesť dní pracovať
    a siedmi v odpočinku chváliť a poznávať svojho Stvoriteľa. Tento
    symbol navyše poukazuje na "letorast dejín" - v človeku sa tvorila
    potreba Spasiteľa šesť tisícročí, siedme tisícročie si odpočinie
    so svojim Spasiteľom od vplyvu hriechu v znovu otvorenom Raji.
     Keď sa naplní sedem tisícročí dejín tohoto sveta, Stvoriteľ
    učiní všetko nové. V novej realite sa už ľudia nebudú ženiť, ani
    vydávať, ani tam človek nenájde nič také, čo by už poznal na tejto
    zemi. Jediné, čo môžeme poznávať už teraz a odnesieme si to aj do
    Novej zeme je pravá, skutočná, spravodlivá a pravdivá Láska.
    V novej rajskej realite bude človek naplnený, bude môcť pracovať
    a tešiť sa zo svojej práce, ktorá bude zmysluplná a užitočná.
    Ľudské osobné záujmy budú v zázračnom súlade s potrebami jeho
    okolia. Práca bude tešiť, lebo sa bude skôr podobať záľube a únavy
    viac nebude. Ľudské rozkoše, ktoré dnes úzko súvisia s egoizmom,
    začnú byť čisté, čím sa nezmenší ich krása, iba sa dá do súladu
    s okolím človeka a Božím Svätým Duchom.
     Nech je Pán požehnaný a chválený za to, čo pripravil pre všetky
    svoje deti!
     Amen! 

                                     82


                 Príbeh z dejín


                Izaiáš 36,1-22.

     Predčítaná epizóda z dejín izraelského národa odkrýva istú
    realitu súčasného duchovného života. V ľudskom srdci sa nachádza
    aj trochu zlého, pričom sa ale snaží držať Hospodina z celej sily.
    V Jeruzaleme bol jeden úradník - Šebna - ktorý nežil podľa Božej
    vôle (viď kapitolu "hriech"). Zároveň ale vtedajší kráľ a iní
    úradníci Boha skutočne hľadali. Pán dopúšťa pozastavenie v ich
    duchovnom živote tým, že prichádza vyslanec Assýrskeho kráľa,
    ktorý má za sebou potenciál veľkého vojska a množstvo výhier. Zo
    strategického hľadiska Jeruzalem nemal žiadnu nádej obstáť!
     Podobne vyzerá niekedy aj ľudský osobný život. Prídu okolnosti,
    ktoré jednoducho nie sú zvládnuteľné a človek navyše musí priznať,
    že v jeho srdci ostalo trochu miesta aj na nevyznaný hriech.
    Jednou ľudskou reakciou je akási zaťatosť, v ktorej si nepripustí
    svoje zlo a začne sa snažiť situáciu riešiť ako sa len dá. Možno
    popritom dokáže aj volať na Hospodina vo falošnej zbožnosti
    s trochou nevyznaného hriechu v srdci o ktorom dobre vie, že tam
    ostal. Koniec takéhoto počínania býva veľmi zlý.
     Druhou reakciou je navrátenie sa k svojmu Bohu, vyznanie
    hriechu a úpenlivé volanie o pomoc na modlitbách. Takýto prístup
    je naplnením Božej vôle. Stvoriteľ je dosť silný, aby zmenil
    všetky okolnosti a zastal sa svojich detí, ktoré tak veľmi miluje.
     Ďakujem Pane Ježiši za to, že nám v Biblii dávaš množstvo
    realistických príkladov o tom, ako úžasne si bojoval za svoj
    národ. Ďakujem, že to môžeme zakúšať aj my dnes!
     Amen! 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 35,10.

                                     83



             Aktuálnosť Izraelských dejín
                XXXVII,XXXVIII.



           Zlá správa, proroctvo, viera a nádej


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 37,14-20.


                 Izaiáš 37,1-8.

     Niekomu by sa mohlo zdať, že izraelské dejiny sú  síce
    zaujímavé, ale dnes už nie sú tak aktuálne ako kedysi. Takýto
    náhľad potom uprednostňuje Nový Zákon a zo Starého Zákona robí len
    akési historické zápisky.
     Božím Slovom sa nazýva celá Biblia! Žiadna časť tohoto Slova
    nikdy svoju aktuálnosť nestratí! Človek jediný môže stratiť
    schopnosť aktuálne Písmu rozumieť, čo je dôsledok jeho odklonu od
    svojho Stvoriteľa! Dve udalosti zo života kráľa Achaza, zapísané
    v týchto dvoch kapitolách, môžu veľmi pozastaviť veriaceho človeka
    aj dnes. Človek môže prežívať množstvo útokov najrozličnejšej
    kvality a kvantity. Strata zdravia zaráža mnohých ľudí, ktorí mali
    pred sebou pekné perspektívy. Náhla okolnosť, vyrovnať sa so
    svojou vlastnou smrťou, môže byť veľmi nepríjemná.
     Kráľ Ezechiáš bol jedným z Izraelských kráľov, ktorý sa držal
    Božej Rady a nesmilnil s božstvami iných národov. Jeho viera
    a jeho poznanie ho utvrdzovali v tom, že je jediný Boh Stvoriteľ,
    ktorý je skutočný a živý. Týmto Bohom je Hospodin, Boh Izraelov.
    Preto, keď sa dopočul, že Assýrsky kráľ chce zaútočiť  na
    Jeruzalem, nezačal ani zbrojiť, ani cvičiť vojsko... Jeho prvou
    myšlienkou bola nádej v jediného živého Boha, Hospodina. Ani kráľ
    Ezechiáš nemohol predstúpiť pred Boha priamo, tak ako by si to aj
    dnes želal nejeden veriaci kresťan. Musel svojho Boha začať
    hľadať. Ezechiáš bol poslušný Svätému Duchu, a preto poslal
    svojich služobníkov za prorokom Izaiášom - za druhým človekom, čo
    ostáva až podnes starozákonným symbolom novozákonnej cirkvi Božích
    detí. Pyšní ľudia rady a pomoc iných obchádzajú, čím sa protivia
    svojmu Stvoriteľovi.
     Jeruzalem by nikdy neobstál pred Assýrskym  kráľom.  Pre
    realistickú Božiu moc však obstál. Ezechiáš nezvíťazil silou
    svojho vojska, ani istotou vo viere! Zvíťazil preto, lebo správne
    orientoval svoj strach a pravdivo ho predložil Bohu i druhým ľuďom
    v nádeji na pomoc od Hospodina.
     Tak, ako aj pred vekmi, aj dnes Stvoriteľ panuje nad srdcami
    ľudí, mení okolnosti a dopúšťa do ľudských sŕdc duchov rozhodnutí.
    Božie deti často ani netušia, ako úžasne ich Pán Ježiš chráni.
    Nevíťazia svojou silou a žiaľ niekedy si ani nevšimnú, že víťazia,
    lebo pre Božiu milosť k "bojom" ani nedôjde... 

                                     84

                Realita Božej moci


               Izaiáš 37,9-13.21-38.

     Keď sa Assýrania dozvedeli, že proti nim vyšla Egyptská výprava
    vedená Tirhákom, poslali Ezechiášovi odkaz, v ktorom sa mu
    vyhrážali, že sa k Jeruzalemu ešte vrátia a porazia ho. Assýrsky
    kráľ automaticky predpokladal, že Tirhákove vojská porazí.
     Skutočným historickým faktom je, že Assýrska ríša Tirháka
    neskôr naozaj úplne porazila a ovládla ešte mnohé národy. Kým sa
    ale kráľ Ezechiáš držal Hospodina, Jeruzalem bol uchránený od
    vpádu Assýrskych vojsk.
     Božia moc sa prejavila najskôr tak, že z assýrskej armády
    zahynulo 180000 vojakov. Ako sa to  prihodilo,  sa  presne
    nevie,predpokladá sa, že to spôsobil nejaký prírodný živel alebo
    epidémia. Božie deti si môžu pripustiť, že to Pán mohol spôsobiť
    aj svojim priamym zásahom. Assýrskeho kráľa, ktorý sa rúhal
    Hospodinovi a chcel zaútočiť na Jeruzalem, neskôr zavraždili jeho
    vlastní synovia.
     Božia moc sa prejavuje veľmi realisticky aj v okolnostiach,
    ktoré Pán dopúšťa alebo pôsobí svojim Svätým  Duchom.  Moc
    prítomného Boha Hospodina nie je o nič menšia, než pred vekmi! Tak
    ostáva jediný problém, ktorý bráni, aby sa Božia moc mohla
    prejaviť - srdce veriaceho človeka. Ak dnes bude niekto vyhľadávať
    Pána Ježiša Krista celým svojim srdcom podľa Ezechiášovho vzoru,
    naisto bude pri ňom stáť Pán podobne, ako stál kedysi pri
    Ezechiášovi! 


            Požehnanie a zložitosť okolností


               Izaiáš 38,1-2.9-22.

     Ezechiáš sa vrúcne držal Hospodina a celý židovský národ preto
    prijímal mnoho požehnania. Takýto jednoduchý obraz úprimnej viery
    je často hlboko ukrytý v srdci veriacich ľudí. Jednoduché pohľady
    na život poväčšine nie sú pravdivé. Preto keď sa niekto vrúcne
    drží Pána ako Ezechiáš, príjme mnoho požehnaní, a potom sa
    napríklad dozvie, že je nemocný na smrť, začne si klásť otázky, či
    tie požehnania boli naozaj požehnaniami. Či je jeho viera úprimná
    a či boli jeho rozhodnutia naozaj správne... Takéto úvahy môžu
    vzniknúť na základe zjednodušeného pohľadu na život, ktorý si
    človek ukrýva hlboko v srdci, lebo sa pomocou neho ľahšie
    premýšľa. Ľudská lenivosť postihuje človeka nielen pri fyzickej
    práci, ale aj pri myslení. Učiť sa a abstraktne hľadať je pre
    niekoho doslova utrpením aj napriek tomu, že má dispozície na
    hlboké premýšľanie. Silní i slabí, múdrejší i menej múdri môžu byť
    postihnutí lenivosťou, každý na svojej úrovni kvality i kvantity
    dispozícií. Akýkoľvek ľudský výkon je daný násobkom motivácie
    a schopnosti. Strata motivácie - lenivosť, zatrpknutosť, horkosť
    môže aj u veľmi schopných, obdarovaných ľudí spôsobiť fyzickú,
    duševnú, ale aj duchovnú katastrófu. Hospodin preto poukazuje na
    Ezechiášov život realistickejšie, zložitejšie. Napriek tomu, že sa
    Ho tento kráľ držal vo svojej viere, dopúšťa na neho nemoc. Toto
    dopustenie nie je ani trestom, ani karhaním,  ani  stratou
    požehnania! Jediný Hospodin vie, prečo dopustil na Ezechiáša
                                     85



    chorobu. Jediný Hospodin pozná absolútne  všetky  okolnosti,
    budúcnosť, prítomnosť i minulosť.
     Možno sa nám práve deje niečo nepríjemné. Možno práve v tejto
    chvíli Pán chce, aby sme netrpeli zjednodušujúcimi pohľadmi na
    svoj život a začali skutočne rešpektovať  zvrchovanú  Božiu
    autoritu.
     Kráľ Ezechiáš netrpel falošným zjednodušujúcim predsudkom.
    Začal sa vrúcne modliť. V jeho živote sa potom Stvoriteľ dokázal
    nielen ako mocný, pravdivý, spravodlivý a milujúci Boh, ale aj ako
    ľútostivý Priateľ, ktorý je ochotný zmeniť rozhodnutie na základe
    prosieb jemu drahých ľudí. Ezechiášov príklad môže takto vyviesť
    veriacich ľudí z duchovných depresií a neistôt a môže ich
    inšpirovať k silným modlitbám viery. 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 38,3-8.

                                     86
                                     87



              Čo rozprával Ján Krstiteľ?
                  XXXIX,XL.



         Priateľstvo sveta a vystatovanie sa veriacich


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 40,1-2.


                 Izaiáš 39,1-8.

     Pán poukázal cez svojho proroka na množstvo zloby, svojvôle
    a vierolomnosti ľudí. Poukázal nielen na akési všeobecné jednania
    ľudstva v určitých obdobiach alebo jednania národov, ale aj na
    osobné postoje jednotlivcov, cez ktorých Stvoriteľ menil svetové
    dejiny. Jedným z takýchto ľudí bol aj kráľ Ezechiáš, ktorý sa
    najprv veľmi vrúcne držal svojho Stvoriteľa, avšak neskôr nekonal
    podľa Jeho vôle.
     Keď Hospodin požehnal cez Ezechiáša svojmu národu a Jeruzalem
    začal prosperovať, Ezechiáša začalo viesť toto požehnanie do
    radosti a vystatovania, ktoré nepochádzali od Svätého Ducha. Keby
    Ezechiáš prijal pred časom z Božej ruky fyzickú smrť, bol by
    ušetrený pred vplyvom svojej telesnej porušenosti sám a je možné,
    že by bol neskôr ušetrený aj Jeruzalem pred útokom Babylonskej
    ríše. Fyzická smrť alebo nemoc môžu vypadať na prvý pohľad ako
    niečo zlé, pred Hospodinom - z duchovného hľadiska - môžu byť
    jedným z najväčších požehnaní.
     Dokážem prijať z Božej ruky aj okolnosť, ktorej nerozumiem?
    Nepatrím medzi "Ezechiášov", ktorí si vymodlia a vyplačú zmenu
    v živote, ktorá im prinesie síce radosť, ale ktorá ich bude neskôr
    duchovne hubiť?
     Modliť sa je prirodzene dobré, Božie dieťa má prinášať svoje
    žiadosti pred Hospodina! Je ale správne každú z týchto žiadostí
    konzultovať na modlitbách so svojim Bohom. Pán chce, aby sme
    prežili dostatočné sebapoznanie, ktoré odhalí o nás hroznú pravdu
    - úprimnými veriacimi dokážeme byť len vtedy, kým na nás Pán
    nedopustí okolnosti, ktoré by sme duchovne nedokázali zvládnuť.
    Niekedy majetok alebo chudoba, inokedy zdravie alebo choroba
    a dokonca niekedy aj ďalšie zotrvanie pri živote môžu byť pre
    človeka nezvládnuteľné okolnosti! Preto je  nutné  dôverovať
    Stvoriteľovi, ktorý nás miluje a dať sa Mu viesť tou cestou, ktorú
    pre nás On sám vyberie. Ezechiáš žiaľ v istom zmysle dôveroval
    sebe a preceňoval hĺbku svojho duchovného života, preceňoval svoju
    lásku a svoj charakter... Jeho pozdejší príklad je  vážnou
    výstrahou, aby sme ani my netrpeli  povrchným  sebapoznaním
    s neschopnosťou prijať zvrchovanú Božiu autoritu aj v osobnom
    živote.
     Ezechiáš dostal od svojho Babylonského priateľa - kráľa dary.
    Viedlo ho to k tomu, že sa začal chváliť, vystatovať a ukázal
    všetko čo mal. Zo strategického hľadiska poukazoval nielen svoje
    bohatstvo, kapitál, ale aj obranyschopnosť, údernú silu svojho
    vojska. Svetské priateľstvo  zaťažené  takýmito  informáciami
    neobstálo, rýchlo sa premenilo na chamtivosť a vypočítavosť.
    Babylonský kráľ pravdepodobne pochopil, že má viac vojska, viac
    sily a možno menej bohatstva. Keby mu zbrojnice a pokladnice
                                     88



    Jeruzalema ostali zatvorené, možno by sa neodvážil hľadieť na
    Jeruzalem ako na korisť, ale hľadel by naň skôr ako na rovnocenné
    mesto s Babylonom - možného spojenca...
     Stvoriteľ niekedy ohradí svoje deti okolnosťami a povesťou tak,
    aby im nikto neublížil. Veriaci človek však môže tieto okolnosti
    narušiť svojou nezdržanlivosťou a vystatovaním.
     Ľudstvo je ako tráva, ktorá v jednej chvíli rastie a v druhej
    zlámaná vysychá. Úžasná neschopnosť vymaniť sa z porušenosti
    hriechu a podriadenosť náhodilostiam, by bola hrozná nielen pre
    všetkých, ktorí si ju dokážu uvedomiť, ale aj pre tých, ktorí ju
    nevnímajú a podliehajú jej stále s  novými  nenaplniteľnými
    nádejami. Hlas volajúceho na púšti, Ján  Krstiteľ  zvestuje
    Spasiteľa, cez ktorého sa môže každý človek vymaniť z kolobehu
    sklamaní a zmieriť sa so svojim Stvoriteľom. Znamená to začiatok
    zmysluplného života v okolnostiach, ktoré drží pevne vo svojich
    rukách sám Hospodin Stvoriteľ. 


              Hlas volajúceho na púšti


                Izaiáš 40,6-11.

     Ešte skôr, ako Ján Krstiteľ zvestoval Krista, Izaiáš zvestoval
    Jána Krstiteľa. Poukazuje to na jednotného Ducha,  jednotné
    Vedomie, ktoré oddávna napĺňalo veriacich ľudí, očakávajúcich
    svoje spasenie cez Izraela.
    Ján Krstiteľ zvestoval:
     - Človek je veľmi biedny tvor, neschopný pravdivo poznať samého
    seba a okolnosti, ktoré ho obklopujú.
     - Ľudská bieda a porušenosť prinesie každému človeku duchovnú
    i fyzickú smrť.
     - Zakrátko príde veľký Spasiteľ, sám Boh, ktorého potrebuje
    každý človek osobne vo svojom živote.
     - Kristus príde človeka najskôr spasiť, aby  mal  každý
    príležitosť zmieriť sa so Stvoriteľom, potom ale príde ako
    zvrchovaný Pán s mocou a slávou velikou.
     - Božie deti budú so svojim Bohom v novej Zemi, v novej
    realite, kde už nebude panovať porušenosť. 


                Božia zvrchovanosť


                Izaiáš 40,12-26.

     Niekedy chcú ľudia nájsť svojho Boha tak, že  posudzujú
    okolnosti a seba na základe svojho konečného, nedostatočného
    poznania. Svoje názory potom uzavrú a konštatujú, že Boh je taký
    alebo onaký... Pre takéto nezmyselné, uzavreté ponímanie sveta
    potom človek ľahko odmietne Stvoriteľa so slovami: "Boh je zlý"
    alebo "Boh neexistuje" alebo "takého Boha nechcem..." Nad bábätkom
    v kolíske sa usmeje päťročné dieťa a pokladá sa za veľké, ktoré už
    nemusí byť v kolíske. Nad ním sa zase usmeje školák, lebo je väčší
    a chodí už do školy. Detinské názory odsúdia dospelí, ktorí majú
    viac skúseností. Názory menej vzdelaných odsúdia vzdelanejší...
    Však každý z tejto dlhej postupnosti  ľudského  dospievania
    a poznania môže byť na svojej úrovni dostatočne pyšný na to, aby
                                     89



    posúdil tých ďalších, ktorým ešte nemôže rozumieť. Bohu nikto
    nemôže rozumieť, lebo je Stvoriteľom a Jeho poznanie je nekonečné.
    Napriek tomu Ho niektorí ľudia vo svojich predstavách uzatvárajú
    a tvária sa pritom, že je to prirodzené, logické, charakterné
    a čestné...
     Boh človeku nie je nedostupný. Venoval človeku cestu k samému
    sebe - kríž svojho Syna. Voči tejto ponuke sa dá zachovať dvoma
    odlišnými spôsobmi:
     - Je možné ju prijať a vyskúšať ju vo svojom živote.
     - Tiež je možné uzavrieť ju vo svojich predstavách v mysli
    a snažiť sa ju najskôr pochopiť. 


            Slovo vyvolenému národu a cirkvi


                Izaiáš 40,27-31.

     Keď na Božie deti niekedy doľahnú nepríjemné okolnosti, ktorým
    celkom nerozumejú, majú sklon stať sa malomyseľnými a zabúdať na
    Božiu moc, lásku a zvrchovanosť. Záver tejto kapitoly je Božím
    Slovom - povzbudením, ktoré nepotrebuje žiadny ďalší výklad. Preto
    je dobré ozrejmiť si na modlitbe  i  pri  rozhovoroch  so
    spoluveriacimi a tiež aj pri čítaní Písma, či aj "ja" patrím
    Pánovi Ježišovi! Ak áno, Božie Slovo patrí aj mne... 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 40,3-5.

                                     90

                                     91



                Zasľúbenie Mesiáša
                  XLI,XLII.



                Hospodin a modly


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 41,8-20.


                 Izaiáš 41,1-7.

     Sám človek by nikdy nemohol nájsť Stvoriteľa. Ľudská myseľ
    vníma okolie, nadobúda nové skúsenosti a na ich základe kombinuje
    - premýšľa. Človek je tvor obmedzený na poznané okolnosti,
    neschopný pravdivo uvažovať nad niečím, s čím sa ešte v živote
    nestretol. Stvoriteľ sa chcel dať človeku spoznať, a preto s ním
    celé dejiny komunikoval pomocou zjavení,  zapísaného  Slova,
    osobných skúseností veriacich, cez prorokov a nakoniec aj cez
    svojho Syna, ktorého poslal, aby sa narodil v ľudskom tele
    a upozornil na jedinú možnú cestu zmierenia človeka s jeho Bohom.
    Všetky tieto informácie sa dajú prijať vierou a skúsiť v osobnom
    živote. Skúsenosti viery potom otvárajú nové poznanie, ku ktorému
    by človek sám nikdy nedospel.
     Reakcia mnohých ľudí je však doslova šokujúca. Zvesť v srdci
    najskôr odmietnu a potom možno aj nahlas vyjadrujú iné názory,
    ktoré upevňujú, "otesávajú" a "klincujú", aby aspoň ako tak mohli
    obstáť. Celé zástupy ľudí sú posadnuté túžbou byť akýmsi bohom -
    mať zvrchovaný pohľad, svoj názor a neponížiť sa tým, že by
    prijali názor iný. Vo veľkých i malých, bohatých i chudobných sa
    nachádza akýsi jed suverenity, ktorá im často bráni poznávať vo
    všeobecnosti a často im zabráni spoznať aj svojho Stvoriteľa.
    Človiečik si radšej upevní svoju modlu - predstavu, názor, nech je
    akokoľvek pochybný, Božie Slovo odmieta možno aj preto, že mu ho
    zvestujú iní ľudia - to mnohých ponižuje...
     Písmo sa v dejinách naplnilo už mnohokrát, však pre ľudskú
    hrdosť je aj táto okolnosť spochybniteľná. Ak ale niekto potrebuje
    spasenie a skúsi cestu pokánia pred Ježišom Kristom, skúsi aj moc
    Božieho Slova a naplnenie mnohých zasľúbení vo svojom osobnom
    živote. Človek musí ostať slobodný, Stvoriteľ mu túto slobodu
    nikdy nezoberie. Preto ostáva otázka osobného poznania Stvoriteľa
    pre každého nevnucujúcou sa ponukou, ktorá v životoch ľudí netrvá
    stále! Čas milosti sa pre každého začne a skončí. Všetci, ateisti,
    pohania, veriaci, zatrpknutí, sklamaní, biedni i bohatí, ... -
    všetci majú slobodu a príležitosť rozhodnúť sa správne alebo
    nesprávne. 


           Dôsledok klamstva a Kristova pravda


                Izaiáš 41,21-29.

     Ľudský názor niekedy existuje vo vedomí bez toho, aby bol
    vyskúšaný, zaťažený. Niekedy môže vzniknúť dojem, že je to jedno,
    čo si niekto myslí a čo uznáva. Realistické okolnosti však ľudí
                                     92



    nútia rozhodovať sa. Vo chvíli rozhodovania sa človek musí
    spoľahnúť na svoje názory, lebo  sú  prostriedkom  k  jeho
    rozhodnutiam. Takto sa ľudia rozhodujú často medzi  životne
    dôležitými možnosťami pomocou názorov,  ktoré  si  vytvorili
    a uzavreli svojou pýchou, neochotou prijať informáciu od iného
    človeka alebo ju vyskúšať vo svojom živote. Pochybné názory sú ako
    modly sebauctievania, ktoré nenesú pravdu, ale iba skrývajú
    prevráteného človeka. Nepravdivý náhľad uplatnený  v  živote
    nefunguje a vrhá človeka do nešťastia. Je hrozné, že to mnohým
    ľuďom za to stojí - radšej príjmu nešťastie, než pripustenie
    svojich neschopností, neprávd a často aj podlostí. Za tmu,
    v ktorej sa mnohí nachádzajú, sa platí draho - životom...
     Pán Ježiš prichádza ponúknuť svetlo poznania, ktoré sebou nesie
    aj úprimný a pravdivý pohľad na samého seba. Kristove názory na
    život obstoja aj v realite života - svedčia o tom skúsenosti
    mnohých úprimných veriacich. V otázkach viery nejde o intelekt,
    poznanie, múdrosť... Ide tam len o to staré, prestaré ľudské
    "chcem" alebo "nechcem". 


                 Moc Mesiáša


                 Izaiáš 42,1-9.

     Stvoriteľ vybral pre človeka jednu jedinú konkrétnu cestu
    návratu k Nemu. Touto cestou je Spasiteľ, Mesiáš - Ježiš Kristus.
    Ľudia ju môžu prijať vierou, vyskúšať a nadobúdať nové skúsenosti.
    Kristus mal v sebe Božieho, stvoriteľského Ducha - sám Hospodin
    prišiel spasiť človeka, ktorého stvoril. Kristus prišiel najskôr
    zvestovať a vysvetľovať Božie Slovo, prišiel trpieť za ľudský
    hriech, aby naplnil spravodlivosť. Druhýkrát príde ako mocný Boh,
    ktorý má všetku moc na zemi i na nebi.
     Ježiš je sprostredkovateľ ku spaseniu, neexistuje žiadny iný.
    Dokonca aj pre Máriu, ktorá bola jeho fyzickou matkou, bolo
    milosťou, že Ho mohla nosiť. Pri jej pôrode prišlo na svet aj jej
    spasenie! Preto neexistuje žiadna modla, soška, bôžik, ani božia
    matka z katolíckeho učenia, ktorá by mohla spasiť človeka. Jedinou
    cestou je sám Pán Ježiš Kristus s mocou i Duchom živého Boha
    Stvoriteľa. 


                Zvesť pre každého


                Izaiáš 42,18-25.

     Zvesť Pána Ježiša Krista patrí  všetkým  národom.  Židom
    i nežidom, múdrym i nemúdrym, bohatým i chudobným. Božie Slovo
    dokáže naplniť ľudské srdce citom, dokáže naplniť myseľ múdrosťou
    a niet žiadneho iného citu alebo múdrosti, ktoré by Slová živého
    Boha prevýšili. Bibliu dnes pozná celý svet. Pre niekoho je
    najcennejšou zložkou jeho majetku a zvesťou od Jeho Spasiteľa, pre
    iného len akousi filozofiou a pre ďalšieho možno len krámom
    vhodným na vyhodenie.
     Židovský národ svojho Boha odmietol a pre slobodu, ktorá mu
    bola daná, mal na to právo. Toto právo majú všetci ľudia, ale
    nikto nedokázal odmietnuť Slová Biblie s pravdivým dôkazom, že sú
                                     93



    v nej zapísané klamstvá! Božie Slovo stíhalo národy v minulosti,
    je aktuálne aj v prítomnosti a poukazuje na jasnú, zreteľnú
    budúcnosť! Priblížil sa druhý príchod Stvoriteľa, pri ktorom sa
    ukončia dejiny porušenosti a nastane dlho očakávaná  rajská
    harmónia spolužitia ľudí a ich Tvorcu. 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 42,10-17.
                                     94

                                     95



              Zasľúbenie Svätého Ducha
                 XLIII,XLIV.



               Ja Som tvoj Spasiteľ!


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 43,1-4.


                 Izaiáš 43,5-8.

     Spasenie Pána Ježiša Krista sa často chápe len ako zmierenie so
    Stvoriteľom, ktoré človeku prinesie po smrti život v novej
    neporušenej realite. V tomto novom svete majú byť naplnené všetky
    potreby tých, ktorí sa tam dostanú. Takýto pohľad na spasenie je
    krásny, ale nie je úplný. Stvoriteľ poukazuje na to, že už na
    tejto zemi pozná svoje deti. Vie o tých ľuďoch, ktorí Ho milujú
    a potrebujú v úprimnosti svojho srdca. Pozná všetkých, ktorí Ho
    prosievajú, aby z nich vytváral svojim Duchom lepších ľudí, lebo
    sú nespokojní s vlastnou porušenosťou. Takýmto veriacim odhaľuje
    vo svojom Slove, že sa ich chce zastávať už na tejto zemi.
    V nepriaznivých okolnostiach, ktoré dopúšťa, pomáha svojim deťom,
    pričom neveriacich a neúprimných veriacich ponecháva v tom, čo si
    sami vyvolili. Nechá ich, aby išli cestou svojej vlastnej vôle...
     Niekto by možno chcel nájsť akúsi všeobecnú teológiu, ktorú
    keby začali veriaci vyznávať, získali by Božie požehnanie. Na
    požehnanie v osobnom živote nestačí ani tá najlepšia teológia, ani
    pravdivé biblické učenie nemôže nikomu darovať priazeň živého
    Boha! Rozumieť správne Biblii je dobré, ale požehnanie dáva Pán
    len tým, ktorí sa Ho učia osobne poznávať. Božie deti, ktoré svoj
    vlastný charakter, skutky, svedomie merajú Božím Slovom a dopytujú
    sa na modlitbách, čo si o ich jednaní myslí Hospodin, ktoré
    prijímajú napomenutia i povzbudenia od iných ľudí, tieto Božie
    deti svojho Boha skutočne poznávajú. Osobný vzťah človeka a Boha
    nie je možné obsiahnuť vo všeobecnej teológii! Nikto nedokáže
    všeobecne jeden skutok udobriť a iný odsúdiť tak, aby to bol Boží
    súd, spravodlivý, pravdivý a plný lásky.
     Keď sa niekto v osobnom živote priblíži k Bohu, Hospodin sa
    priblíži k nemu a spasenie Ježiša Krista začne nadobúdať v jeho
    živote nielen všeobecný charakter, ale aj veľmi konkrétny. Osobné
    problémy, depresie, materiálne ťažkosti, ... Hospodin má v rukách!
    Božie deti isto prežívajú požehnania aj v tomto živote! Tieto
    požehnania nemusia znamenať materiálny dostatok! Pre človeka sú
    ale vždy naplnením, ktoré pôsobí radosť, podporou a povzbudením,
    ktoré pomáha niesť žiaľ a rozhodne skúsenosťou, ktorá zvestuje
    každému osobne, že jeho spasiteľ žije, že je to mocný, láskavý
    Boh, ktorý miluje aj jeho samého. 


                Svedectvo Cirkvi


                Izaiáš 43,9-21.

     Existuje mnoho náboženstiev a mnoho vyznaní, ktoré klamú svet.
                                     96



    Ľudia nakoniec porozumejú klamstvu a odvracajú sa od tých, ktorí
    jedno rozprávajú a iné vo svojich životoch robia. Dvojtvárnosť
    a množstvo pekných rečí je možné nájsť vo svete na každom kroku.
    Preto aj cirkev, ktorá sa zovie kresťanská, ale nenesie ovocie
    hodné pokánia, nie je cirkvou ľudom na spasenie. Božie Slovo
    poukazuje na zvláštnu Cirkev. Táto Cirkev nie je inštitúciou
    a nemožno ju vyhradiť pojmom alebo názvom! Do tejto Cirkvi patria
    všetci tí, ktorí úprimne prijímajú spasenie Pána Ježiša a žijú
    život osobnej svedeckej viery. Práve títo ľudia zvestujú niečo, čo
    sa nikde inde vo svete nájsť nedá. Zvestujú Krista, ktorý v ich
    životoch naozaj žije, zvestujú Svätého Ducha, ktorý v ich životoch
    naozaj pôsobí a zvestujú pomoc svetu, ktorá sa cez ich životy
    naozaj prejavuje. Ich svedectvo svetu vonia, je lákavé a niet
    iného takého svedectva. Na svete je pravda mnoho úprimných ľudí,
    ktorí Krista nepotrebujú. Mnohí z nich sú ochotní pomáhať. Ľudská
    pomoc, ktorá nie je podporovaná Božou mocou, môže byť aj úprimná,
    ale nikdy nedokáže riešiť ľudské nešťastia a znovu  stavať
    stroskotané životy.
     Pán Ježiš ponúka spasenie, čo je niečím výnimočným. Toto
    spasenie neprináša členstvo v inštitucionálnej  cirkvi,  ani
    všeobecné vyznanie. Tomuto spaseniu môže otvoriť dvere len ľudské
    srdce, ktoré Bohu odovzdá celý život. Takýto život je potom vždy
    dobrým svedectvom!
     Kresťan, ktorý svojim nečestným jednaním pohoršuje svet alebo
    predáva Krista za najrôznejšie pravdy filozofií a politiky, takýto
    kresťan sa možno nazýva Božím dieťaťom, ale v skutočnosti ním nie
    je! Úprimné Božie deti prinášajú svojim príkladom a svojimi
    slovami spasenie celému svojmu okoliu. Toto svedectvo nie je možné
    oddeliť od živej viery! Ak niekto má Kristove spasenie, potom je
    vždy svedectvom pre druhých... 


               Únava z Božej lásky


                Izaiáš 43,22-28.

     Realita, ktorá existovala pred vekmi, je veľmi aktuálna i dnes.
    Boží vyvolený národ vyznával síce Hospodina, ale v srdci sa od
    neho odvracal. Aj dnes je veľa kresťanských  cirkví,  veľa
    kresťanov, ktorí síce vyznávajú Pána Ježiša, ale ich osobné
    príklady nemajú so živou Cirkvou Božích detí nič spoločné.
    Niektorí kresťania uverili, ale zároveň majú mnoho iných záľub,
    bohov, či záujmov, ktoré ich od Stvoriteľa odvádzajú. Vo svojej
    viere sa chcú držať aj Boha aj sveta, čo sa nedá. Viera takýchto
    ľudí je nemocná, slabá a nesie sebou mnoho utrpenia. Pán aj karhá,
    aj napomína, aj povzbudzuje takýchto veriacich... Títo však nechcú
    opustiť svoje záujmy pre svojho Boha a ukazuje sa, že majú aj
    väčšiu lásku, než je ich Stvoriteľ. Tak sa Božie karhania pre nich
    stávajú nekonečné, napomínania neznesiteľné a povzbudení v ich
    životoch stále ubúda. Neskôr zomdlievajú unavení láskou Božieho
    napomínania. Nakoniec v trpkosti a horkosti svojho Stvoriteľa
    v srdci odmietnu.
     Nie je možné mať dvoch bohov, lebo človek bude vždy milovať
    jedného z nich viac! Hospodin je Bohom žiarlivým, ktorý nechce
    spasiť hriech, násilie a egoizmus. On chce spasiť človeka! V novej
    zemi majú byť ľudia bez porušenosti, zloby a sebalásky!
     Kto mi je Bohom?
                                     97



     Čo som si zamiloval?
     Aké mám v živote priority?
     Páči sa môj život Bohu - tomu Bohu, o ktorom čítam v Biblii? 


               Pridané meno Izrael


                 Izaiáš 44,1-8.

     Keď Pán Ježiš umrel na kríži a vstal z mŕtvych, naplnilo sa
    spasenie, ktoré Stvoriteľ pripravil pre človeka. Neskôr sa na
    Letnice naplnilo aj ďalšie zasľúbenie - Pán vylial svojho Svätého
    Ducha na ľudí. Znamená to, že sa začala prejavovať úžasná Božia
    moc, ktorá pôsobí zvestovanie Evanjelia a uľahčuje ľuďom prijať
    túto zvesť. Evanjelium malo byť rozhlásené po celom svete a dnes
    už aj je! Mnohí ľudia sa dnes nazývajú Božími deťmi a skutočne aj
    sú. Pridávajú si meno "Izrael" a cítia sa byť vštepení do viniča
    Ježiša Krista ako plané ratolesti!
     Ješurún alebo Jóšua znamená v preklade milovaný. Týmto menom
    Pán nazýva svoj národ, tiež aj svoju Cirkev, nazýva ním každého
    jediného úprimného kresťana a nazýva ním aj Spasiteľa Ježiša
    Krista, ktorý sa dal obetovať ako výkupné za ľudskú zlobu, čím
    vykúpil úprimných veriacich a naplnil zároveň v pravde a láske
    spravodlivosť.
     Moc Svätého Ducha sa dnes prejavuje najrozličnejšou formou na
    všetkých Božích milovaných - táto skupina veriacich však nepatrí
    do nejakej vyvolenej inštitúcie! Je to slobodný Boží ľud, ktorý
    zvestuje svetu vykúpenie. 


                Hanba nad hanby


                Izaiáš 44,9-18.

     Napriek úžasnej Božej moci a Jeho láske mnohí ľudia hľadajú
    naplnenie niekde úplne inde. Niekto má jednoducho iné záujmy, iný
    si nedokáže pripustiť omyl vo svojom zmýšľaní, ďalšieho uráža
    prijatie svetonázoru, ktorý sám nevymyslel... Tak si niektorí
    ľudia vytvárajú rytiny svojich bohov, modelujú konštrukcie svojich
    modiel a nachádzajú uspokojenie v istotách, ktoré neexistujú.
     Sú dokonca "remeselníci", ktorí druhým ľuďom takýchto bohov
    vytvárajú a zarábajú na tom. Ich hanba bude omnoho väčšia, lebo
    pracovali na zatratení národov a brali za to "plat". Niekto
    vymýšľa  najrôznejšie   liečiteľstvo,   iný   filozofie...
    Parapsychológiu a najrôznejšie čarodejníctvo je potrebné tiež
    "vytvárať" - bádať a byť príkladom v takejto prevrátenosti. Modla
    ateizmu, ktorá sa volá "ja", takzvaná nezávislosť, môže tiež lákať
    a mnohí túto rytinu starostlivo "vytesávajú" ako najlepší obraz
    života...
     Stvoriteľ zdôrazňuje, že je jediným Bohom, ktorý je schopný
    naozaj naplniť ľudské potreby a doviesť človeka  do  novej
    neporušenej reality Božieho kráľovstva. Každý človek má právo
    slobodne si vybrať z celej škály najrôznejších bohov, rytín,
    modiel... Pred touto otázkou stojí každý človek. Tento výber je
    najhlbším zmyslom ľudského života, v ktorom sa každému ponúka
    zmierenie so svojim Tvorcom. 
                                     98



                 Myseľ a srdce


                Izaiáš 44,19-20.

     Niekto poukazuje na vieru ako na niečo, pri čom nie je možné
    racionálne uvažovať. Možnosť Božej existencie spája s nelogikou,
    neopodstatnenosťou ľudských záverov. Takýto pohľad je však len
    falošným, prevráteným zhadzovaním názorov úprimných veriacich. Ak
    je ľudská logika a myseľ vedená úprimnosťou, ak človeku ide naozaj
    o to, aby našiel pravdu, potom mu logika a myseľ naisto odhalí
    biblického Boha Stvoriteľa a Spasiteľa Ježiša Krista.
     Ak ale človek podmaní svoju logiku a myseľ svojmu srdcu, potom
    začne slúžiť jeho myseľ všetkým jeho záujmom. Jeho inteligencia
    prestane odhaľovať pravdy, naopak jeho srdce začne používať
    inteligenciu na dokazovanie čohokoľvek, čo sa mu zapáči a čomu sa
    chce vo svojom živote venovať. Človek sa takto uzavrie do svojho
    bláznovstva pričom sa ale pravda nijak nezmení!
     V čom žijem?
     Ľudská myseľ potrebuje na premýšľanie veľa času. Koľko svojho
    času venujem na hľadanie svojho Stvoriteľa?
     Ľudská myseľ potrebuje na premýšľanie skúsenosti. - Koľkokrát
    som skúsil svojho boha a spoľahol sa na svoju vieru?
     Ľudská myseľ potrebuje na premýšľanie informácie. - Koľkokrát
    som bol ochotný naslúchať pohľadom iných ľudí? ... 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 44,21-28.

                                     99


                Služobník Cýrus
                  XLV,XLVI.



                 Veľký Tvorca


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 45,9-11.


                 Izaiáš 45,1-8.

     Božiu stvoriteľskú veľkosť - múdrosť, všemocnosť a láskyplnosť
    nemôže obsiahnuť svojim rozumom žiadny človek! Keď sa sám Hospodin
    dá poznať v osobnej viere cez Pána Ježiša Krista, veriaci človek
    môže začať spoznávať veľkoleposť Božích zámerov. Aj tak je ale
    ľudské poznanie obmedzené všeobecnou schopnosťou ľudského chápania
    a navyše človek sám často kladie poznávaniu svojho Boha odpor pre
    svoj hriech - egoizmus, tvrdohlavosť. Aj úprimné Božie deti rastú
    vo svojom poznaní len pomaličky, lebo sú príliš často neochotné
    pripúšťať si omyly, prijímať lepšie názory... Bieda ľudského
    ponímania potom Hospodina uzatvára do pojmov, robí z  Neho
    služobníka akejsi spravodlivosti. Takéto ponímanie vytvára nového
    boha - spravodlivosť konštrukcií ľudského myslenia, ktorému je
    podriadený aj sám Stvoriteľ.  Veriaci  ľudia,  ktorí  trpia
    preceňovaním svojho vlastného myslenia a ponímania potom niekedy
    aplikujú svoju spravodlivosť a svoje poznanie do života tak, že
    posudzujú vlády štátov s vyjadrením, ktorá je od Boha a ktorá
    nie... Hospodin tvorí všetko - dobro i zlo a nezdieľa sa
    s človekom, prečo dopúšťa to, či ono vo svetských vládach! Človek
    nemôže rozumieť Božiemu jednaniu, lebo je hriešny a jeho chápanie
    je obmedzené. Kto odhadne, prečo dal Pán jednému človeku život
    v zdraví, inému zase množstvo nemocí? Prečo má niekto dostatok
    a iný trpí v chudobe, dokonca niekedy umiera hladom? Prečo
    Stvoriteľ odvoláva niekoho v mladosti, keď človek umiera pre
    chorobu, iného zase zabijú vo vojne, ďalšieho mučia...?
     Pred vekmi Hospodin povolal Cýra, ktorý bol hrozným "dravcom",
    potláčal národy a nakoniec úspešne napadol aj Babylon. Tento Cýrus
    povstal nato, aby vyslobodil zo zajatia izraelský národ. Nikto
    Bohu neprekazil Jeho úmysel a neodrazil Peržanov, ktorým Cýrus
    velil! Hospodin naplnil svoj zámer, však keď perské vojsko
    vraždilo a premáhalo iné národy, nikto by nebol asi povedal, že
    Pán chce prepustiť svoj ľud zo zajatia. Navyše chcel Boh pripraviť
    pôdu aj pre narodenie sa Pána Ježiša, ktorý sa mohol narodiť len
    v Jeruzaleme, medzi veriacimi Židmi podľa  všetkých  Božích
    zasľúbení.
     Dnes sa stáva aktuálnym problémom, či má byť v štáte schválený
    trest smrti alebo nie. Kresťania sa zastávajú svojich predstáv
    Božej spravodlivosti a niekedy presadzujú zrušenie  takéhoto
    trestu! Boh ale činí vo svete veci, ktorým ľudia nemôžu rozumieť
    a veriaci by mali mlčať. Konflikty zo svetom môžu len zhadzovať
    v očiach neveriacich Božie Kráľovstvo.
     Možno je pri moci "zlá" vláda a veriaci sa trápia prečo. Možno
    je tá vláda pri moci preto, aby sa Pán mohol zastať modlitieb
    svojho ľudu, cesta k naplneniu však zostáva ľuďom ukrytá!
     Možno sa zdá, že je vláda "dobrá". Pritom sa môže stať, že Pán
                                     100



    práve začal vykonávať na svojvoľnom ľude, ktorý  sa  zovie
    kresťanský, svoje súdy spravodlivého hnevu.
     Kto môže povedať, aký bude koniec vecí, ktoré sa práve dejú?
    Úprimné Božie dieťa však vždy zostáva ukryté v Božej ruke. Pán
    o ňom vie a chce ho vyučovať svojim Svätým Duchom poznaniu,
    k ktoré je ukryté mnohým svojvoľníkom. 


            Svet, Izrael, fyzika a filozofia


                Izaiáš 45,12-21.

     Pán Ježiš Kristus stvoril človeka slobodného, aby mohol milovať
    - aby mohol slobodne chcieť robiť dobre. Keď to človek odmietol,
    Hospodin stvoril príležitosť, možnosť navrátiť sa k Nemu s túžbou
    žiť lepší život. Touto možnosťou sa stalo s pasenie cez Ježiša
    Krista.
     Stvoriteľ sa najskôr dával poznať ľuďom v osobných stretnutiach
    viery na modlitbách a poukazoval na svoju moc a lásku, keď tieto
    modlitby vyslýchal. Ľudia, ktorí Boha v srdci hľadali, rozprávali
    aký je úžasný. Iný to zneužívali a vytvorili si modly, aby sa
    mohli tiež niečím pochváliť, aby mohli ukázať, že majú tiež
    úžasného boha, ale aby zároveň nemuseli žiť úprimný, čestný život
    viery.
     Pán zachovával v srdciach ľudí, ktorí Ho naozaj hľadali,
    skúsenosti. Títo ich odovzdávali svojim deťom a tie zase svojim
    deťom. Inými slovami, aby sa zachovalo Božie spasiteľské Slovo,
    musel existovať vyvolený rod. To nebola akási svetská šľachta,
    tento rod vznikol tak, že si niektorí ľudia jednoducho chceli
    pripustiť nad sebou vládu dobrého a mocného Boha, ktorého už
    trochu poznali.
     Neskôr dal Stvoriteľ týmto ľuďom zákon, aby videli, že nedokážu
    naplniť spravodlivosť vo svojich životoch. Uvedomili si priepasť
    porušenosti hriechu, ktorá bola medzi nimi a ich Bohom. Začali
    potrebovať Spasiteľa. Pán vychovával a vzdelával svoj  ľud,
    dopúšťal naň tresty a opäť ho vyslobodzoval. Prichádzala doba, keď
    sa mohol narodiť Spasiteľ - ľudia už boli schopní porozumieť,
    prečo sa má narodiť. Kristus sa narodil, aby mohol ktokoľvek
    prijať Jeho milosť a zmieriť sa zo svojim tvorcom. Na tejto veľkej
    a dlhej ceste spasenia národov bol ku koncu jedným z Božích
    nástrojov aj perský kráľ Cýrus, ktorý síce nepoznal svojho
    stvoriteľa, ale ktorý sa nevedomky podriadil Božej vôli, lebo je
    Hospodin skutočne tým najväčším Bohom, vladárom a tvorcom.
     Pred Hospodinom budú zlomené všetky filozofie, ktoré trčia ako
    osteň proti viere v Pána Ježiša. Stvoriteľ naprojektoval svet plný
    lásky a tento projekt isto naplní! Keď človek pohliadne v múdrosti
    na fyziku, chémiu, biológiu, zemepis, dejiny..., všade nachádza
    podpis svojho Stvoriteľa. Nikto nemôže povedať, že Boha v živote
    nemohol nájsť! Ľudský problém však ostáva od vekov  jediný
    a starý - že totiž človek nad sebou Boha nepotrebuje. Robiť si
    čokoľvek čo sa zamanie - byť bohom, to je pre mnohých ľudí omnoho
    lákavejšie, než cesta zmierenia sa zo svojim Tvorcom. 

                                     101

          Priznaj sa ku Mne, môj syn a moja dcéra!


                Izaiáš 45,22-25.

     Možno prežívaš milý čitateľ svoju poslednú príležitosť prijať
    spasenie aj pre seba. Možno ťa už nikdy neosloví Boží Duch a ty
    zahynieš v hriechu a utrpení, s jasným vedomým, čo si mohol
    prijatím Pána Ježiša získať. Ak by si sa chcel zmieriť so svojim
    Tvorcom, je čas modliť sa a prosiť Ho o zmierenie a spasenie. On
    ťa nechce odmietnuť, lebo ťa miluje! Tvoju slobodu ti však nikdy
    nezoberie a preto ostáva len na tebe, či chceš!
     Ak Jeho milosť prijmeš, prijmeš zároveň pre seba všetky
    zasľúbenia, napomínania i rady Písma. Božie Slovo začneš v živote
    prakticky prežívať, aby si vedel, že Hospodin, tvoj Boh Je, a má
    ťa vo svojej dlani!
     Možno si bol doteraz ateistom a možno potrebuješ spasenie aj
    napriek tomu, že si hovoríš kresťan - ako sa rozhodneš? 


                Ľudské investície


                Izaiáš 46,5-13.

     Každý človek investuje svoj čas i majetok do toho, čomu verí.
    Ľudia venujú množstvo hodín najrôznejším veciam, z  ktorých
    vyčnieva nad ostatné zábava alebo záľuby - investícia do svojho
    "ja". Tiež aj množstvo peňazí človek utráca a keď sa "ohliadne"
    a zváži čo vytvoril, možno sa sám prekvapí...
     Pán nechce ľuďom zobrať potešenie a radosť! Však chce, aby sa
    Jeho deti vedeli so svojou radosťou deliť a prinášať ju aj iným
    ľuďom. Preto ostávajú dve neoddeliteľné súčasti živej viery:
     - Zvestovanie slovom poznania
     - Praktický život skutkov, ktoré chvália Stvoriteľa
     Ak niekto len rozpráva a nečiní, je  tým  najohavnejším
    ničomníkom s menom kresťana, ktorý odvedie od Stvoriteľa omnoho
    viac ľudí než ateista alebo pohan vyznávajúci iné božstvá.
     Tak ako Stvoriteľ naplnil zasľúbenie na mužovi z východu,
    dravcovi Cýrovi, tak naplní aj spasenie cez Ježiša Krista. Na
    konci druhého tisícročia nášho letopočtu človek prežíva posledné
    roky, keď je ešte možné zmieriť sa so svojim Bohom. 

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 46,1-4.
                                    102

                                    103


                 Ja a Babylon
                 XLVII,XLVIII.



            Požehnania, povolania a schopnosti


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 47,1-4.


                Izaiáš 47,5-15.

     Biblický pojem Babylon nevyjadruje len meno konkrétneho mesta,
    ale stáva sa aj symbolom svetského zmýšľania a konania. Svet často
    odmieta Stvoriteľa preto, lebo dokázal obsiahnuť mnoho múdrosti
    a získal veľkú moc... Úspech dáva človeku viac pohodlia, ktoré ho
    vedie do suverenity, nezáujmu a pýchy.
     Niekto dosiahne úspech, bohatstvo i slávu a pritom dokáže pred
    Hospodinom obstáť v spravodlivosti aj láske. Iný dostane možno len
    o málo viac než mal a vedie ho to ihneď do sebapovyšovania. Je
    možné biblicky zhodnotiť, kedy je úspech, majetok alebo sláva
    požehnaním a kedy zlorečením pre človeka?
     Menej schopní ľudia nedosahujú takých  úspechov  ako  tí
    schopnejší. Navyše tí, ktorí túžia niečo dosiahnuť, pristupujú
    niekedy aj k metódam, ktoré sa nedajú označiť inak, než klamstvá,
    podvody, úplatky... Schopní svetáci uchyľujúci sa niekedy aj
    k podvodom nepotrebujú Božie požehnanie a úspech, ktorý dosiahli
    sa im stáva osídlom v duchovnom živote. Iným ľuďom Pán možno síce
    dal schopnosť niečo dokázať, ale zároveň títo ľudia chcú hľadať
    svojho Boha a nechcú upadnúť do pýchy. Možno sa títo často
    modlievajú, aby im Pán nedal viac slávy a viac bohatstva, než
    dokážu uniesť svojim charakterom. Schopné Božie deti chcú všetko
    prijať len z Božej ruky, lebo vedia, že aj diabol niekedy rád
    rozdáva, aby človeka zahubil pýchou. Takíto  veriaci  potom
    nepreceňujú seba a nepodceňujú druhých! Vedia, že každý má svoj
    dar od Hospodina, ale nie každé obdarovanie prináša rovnako veľa
    slávy alebo majetku - to neznamená, že je jeden dar lepší ako
    druhý! Vyjadruje to len vzťah ľudských obdarovaní voči trhu sveta.
     Ľudia menej schopní získať slávu  alebo  bohatstvo  majú
    k dispozícii tiež dve cesty! Tou jednou je závisť a odsudzovanie
    tých, ktorí majú slávy alebo majetku viac. Je to cesta, ktorá
    vedie do zatratenia tak isto ako aj cesta pýchy. K nedostatku je
    možné opäť pristúpiť aj s požehnaním od Hospodina. Božie dieťa sa
    môže pred svojim Bohom zmieriť so situáciou, ktorú na neho jeho
    Stvoriteľ dopustil s vedomím, že je Boh dosť silný na to, aby
    zmenil aj ten najväčší nedostatok na prebytok. Pán chce, aby Jeho
    deti prednášali na modlitbách svoje potreby. Chce počuť aj
    o nedostatku a chce, aby veriaci očakávali na Jeho - Božie
    riešenie svojej situácie. Veriaci sa žiaľ niekedy aj modlia
    o pomoc, ale potom si sami pomôžu nie veľmi čestným spôsobom
    a nakoniec klamú, že ide o požehnanie.
     Hospodin niekedy povoláva ľudí a dáva im schopnosť niečo
    vykonať. Takéto povolanie môže priniesť aj slávu alebo majetok,
    moc podobne, ako prinieslo aj Cýrovi, ktorého Pán povolal, aby
    vyslobodil svoj ľud z Babylonského zajatia. Veľká sláva a veľká
    moc alebo majetok je ako trhavina, ktorej keď sa niekto nerozumie,
                                     104



    bleskovo zabíja jeho, pričom ničí aj celé okolie. Trhavina sa ale
    dá používať na trhanie skál a stavanie ľudských príbytkov - vtedy
    je dobrá a nenahraditeľná.
     Ak niekto túži po sláve a majetku alebo moci len tak, pre nič -
    za nič, určite nedokáže doceniť, čo vlastne chce! Ak sa niekto
    bezuzdne teší narastajúcemu úspechu - usína v jedovatom prostredí
    podobne, ako ľudia, ktorí síce majú málo, ale pritom v sebe živia
    závisť. Vážnou vecou v duchovnom živote veriaceho človeka je
    prístup k sláve, bohatstve a moci. Bez ohľadu na to, či je človek
    chudobný alebo bohatý, vplyvný alebo bezvýznamný môže v tejto
    oblasti hrešiť proti svojmu Bohu alebo ostríhať Jeho prikázania!
     Ak mám málo, viem byť s týmto málom spokojný a priať druhým
    úspech, ktorý sám nemám?
     Ak mám veľa, uvedomujem si, aké to pre mňa môže byť nebezpečné,
    ale zároveň ako výborne je to možné použiť pri budovaní Božieho
    Kráľovstva?
     Prilepšujem si aj s trochou nečestnosti? Čakám na požehnanie
    len od Hospodina alebo niekedy prijmem niečo aj od diabla?
     Sláva, moc a majetok sú na požehnanie len tým ľuďom, ktorí
    ničoho z tých vecí neprijali od diabla - radšej odmietli úspech,
    ak by nemal byť z Božej ruky! Však aj pri požehnaní ostávajú tieto
    dary v ruke človeka veľmi výkonnou trhavinou s ktorou je potrebné
    zaobchádzať veľmi opatrne!
     Mesto Babylon, svet toto všetko nadobudol bez  vyberania
    prostriedkov, čestne i nečestne a veľmi často len pomocou násilia.
    Preto ľudia tohoto mesta, sveta  neboli  pripravený  obstáť
    v charaktere a spyšneli, stali  sa  lakomými,  bezohľadnými
    a bezcitnými. Hospodin ich potom navštívil svojim súdom a vydal
    ich tej ukrutnosti, ktorú oni sami páchali voči druhým.
     Ako reagujem pred Hospodinom, keď  pribúda  slávy  alebo
    bohatstva? Prijímam požehnanie alebo zlorečenie? 


               Milosť a zasľúbenia


                Izaiáš 48,1-16.

     Izraelský národ a kresťania sú si v mnohom podobní. Vyznávajú
    Boha, ctia ho svojimi ústami, ale pritom často odpadajú od
    skutočného úprimného života viery. Keď povolával Hospodin Izrael,
    dal mu na výber - buď sa budú klaňať svojim bohom alebo si vyberú
    Jeho, potom však ich bude aj trestať a karhať, keď  budú
    vierolomní. Izrael si vybral Hospodina a veriaci dnes vyznávajú
    Krista. Pán je verný svojmu Slovu a preto, keď sa niekto od Neho
    odvracia, dopúšťa na neho, utrpenie, súženie aby sa človek
    pozastavil a navrátil v pokání. Svetákom sa tak nedeje, Božím
    deťom áno!
     Tak sa môže každý aj v tejto chvíli rozhodnúť, čo vlastne chce!
    Buď nasledovať Hospodina, ktorý ho bude aj karhať a trestať alebo
    ísť svojou vlastnou cestou, bez Božích záruk. Ako autor tohoto
    výkladu by som chcel vyznať spolu s Józuom: "Ja a môj dom sa
    budeme držať Hospodina!"
     V tomto odseku Písma nachádzame ešte jeden veľmi zaujímavý
    pohľad. Je tu poukázané na niekoho, koho Pán miluje a ktorému sa
    cesta vyslobodenia Izraela podarí. Možno by niektorý vykladač na
    tomto mieste videl najradšej predobraz alebo obraz Ježiša Krista.
    Keďže ale Izaiáš poukazuje na Babylon ako na Chaldejov a rozpráva
                                     105



    o zdare cesty, dovedení vysloboditeľa, je asi prirodzené vidieť
    v tomto povolanom služobníkovi Cýra - perského kráľa, ktorý
    porazil Babylon a vyslobodil Židov spod nadvlády. Navyše im
    umožnil návrat do Jeruzalema. Môže byť perský kráľ Cýrus Boží
    milovaný? Ľudia radi zvyknú škatuľkovať a triediť iných so
    slovami: "Toho Pán miluje, toho nie, lebo..." Najhlbšou pravdou
    ostáva, že nikto nemôže povedať, aký vzťah majú druhí ľudia
    k svojmu Bohu a Boh k nim! Nikto nemôže odsúdiť katolíka preto,
    lebo je katolík, ani evanjelika, ani mohamedána, ani hinduistu...
    Nerozumieme vzťahom Boha a človeka! Apoštol Pavel hovorí: "Vedľa
    nás je Slovo, to hlásajme!" Preto je potrebné držať sa povolania,
    do ktorého nás Pán povolal. Nemáme súdiť ani odsudzovať druhých,
    ale v pokoji a krotkosti odovzdávať poznanie, ktoré nám Boh cez
    Ježiša Krista zveril. 


                Chcem byť spasený?


                Izaiáš 48,20-22.

     Keď izraelský národ odchádzal z Babylona do Jeruzalema, mnohým
    sa v Babylone zapáčilo a ostali tam. Tento prístup je ilustráciou
    otázky: Mám záujem opustiť svetské, Babylonské zmýšľanie a vydať
    sa na cestu spasenia za Kristom? Takéto rozhodnutie je veľmi
    vážne, bude človeku v budúcnosti siahať aj na čas, majetok,
    slávu... Pána Ježiša Krista nemusí nikto prijať, ale zároveň nikto
    nebude spasený, ak bude mať aj Boha aj svet ako svojho pána!
     V tejto chvíli môžeme urobiť v srdci opäť rozhodnutie, čo
    vlastne chceme?
     Pre svoje Slovo a lásku ostane Hospodin verný naveky - svoj ľud
    dovedie do vyvolenej zeme! 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 48,17-19.

                                     106
                                     107



                Spasenie pohanov
                  XLIX,L.



                   Otázky


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 49,1-3.


                 Izaiáš 49,4-5.

     Do akej služby povolal Hospodin Pána Ježiša už od života matky?
     Čo znamená, že sú ústa Pána Ježiša ostré ako meč?  Čo
    symbolizuje ostrosť a čo meč?
     Ako rozumieť tomu, že Hospodin ukryl Krista v tôni svojej ruky,
    keď bol aj tak ukrižovaný?
     Čo symbolizuje to, že bol Kristus ostrou strelou živého Boha?
     Ako sa Boh v Kristovi oslávil?
     Kristus od počiatku viedol svojim Duchom Izraelský národ ku
    pokániu a k živej, úprimnej viere v Boha Stvoriteľa. Zdalo by sa,
    že sa namáhal zbytočne. V dôsledku jeho pôsobenia bol však
    zachovaný Izrael a Božie Slovo až ku dňu narodenia Jeho samého
    medzi ľudí. Tým zavŕšil Boh svoje dielo spasenia a práca Pána
    Ježiša bola rozhojnená cez milosť aj v Izraeli aj medzi ostatné
    národy. 


                Dar pre všetkých


                Izaiáš 49,6-13.

     Hospodin nechcel spasiť len svoj vyvolený rod, cez ktorý
    odovzdal svetu svoje Slovo o spasení! Božia stvoriteľská láska
    obsiahla celý svet a volá ku pokániu každého človeka, pričom mu
    ale nikdy nesiaha na jeho slobodnú vôľu rozhodnúť sa.
     Stvoriteľ vypočul Pána Ježiša a urobil to v čas milosti - teda
    vo chvíli, keď to bolo na úžitok všetkým národom! Ani v prípade
    svojich detí nebude nikdy konať inak! Úprimných veriacich veľmi
    miluje, ale miluje aj ostatných ľudí! Božia láska nie  je
    egoistická nepotláča druhých, aby nespravodlivo vyzdvihla svojich
    milovaných. Pretože je človek dosť často navyknutý na egoistickú
    lásku, niekedy nerozumie Bohu, prečo čaká a neprichádza na pomoc
    ihneď.
     Pán Ježiš príde na túto zem ešte raz v moci a sláve, vtedy
    pochopia všetci, kto na tejto zemi v ponížení už raz bol! Božie
    deti majú zasľúbené milénium s Kristom na tejto zemi, v ktorom
    bude realita vypadať úplne inak. Zmenia sa základné zákonitosti,
    čo je v Biblii opisované, ako spútanie diabla a hriechu. 

                                     108


                 Ľudské zdanie


                Izaiáš 49,14-26.

     Pre zákonitosť, ktorá vládne svetom dnes, veriaci človek na
    jednej strane vyznáva svojho Boha ústami, vie sa rozcítiť a je
    presvedčený o pravdivosti svojej viery, ale keď sa má prejaviť na
    jeho počínaní Svätý Duch v jeho skutkoch, robí si po svojom
    a prakticky nemá záujem, aby mu Pán zasahoval do jeho záujmov.
    Takáto prevrátenosť spôsobuje, že sa postupne začne človeku zdať,
    že ho Hospodin opustil alebo prestal milovať. Tou najhlbšou
    pravdou ale ostáva, že Hospodin i naďalej miluje, ale zároveň
    nechce hrešiť spolu so svojvoľným človekom! Stvoriteľ nikdy
    nepožehná hriech a nebude  sa  zastávať  hriešnych  záujmov
    svojvoľníka ani vtedy, keď si tento bude pravidelne čítať Bibliu,
    navštevovať zhromaždenia veriacich a pilne v cirkvi pracovať!
     Hospodin má pre človeka len dve cesty: Úzka siaha človeku
    priamo na jeho záujmy a vkladá ich do Božích rúk. Stredná cesta
    neexistuje, ostáva už len široká cesta, po ktorej idú všetci
    prevracači pravdy, svojvoľníci, nábožní pokrytci a odmietači alebo
    nepriatelia Pána Ježiša.
     Stvoriteľ nikdy nezabúda na svoje dietky, nikdy ich neopustí!
    Tento fakt je jedným z veľmi podstatných rysov Božieho charakteru,
    ktorý rozpráva o Jeho hlbokej láske k človeku. 


                 Ľudské srdce


                 Izaiáš 50,1-3.

     Pán Ježiš neopúšťa veriacich ľudí, ale títo ľudia opúšťajú
    Jeho. Svet často veľmi láka, niektoré veci sa dajú dosahovať aj
    nečistým spôsobom a ľudia veľmi dobre vedia používať viac tvárí.
    Na jednu namaľujú kresťana, na inú charakterného neveriaceho, na
    ďalšiu tvrdého kapitalistu a určite im ešte ostane farba na tvár
    dobrého otca alebo matky v rodine. Takýto ľudia sú však len
    podliaci, ktorí pre svoj život potrebujú tmu a chcú sa pred ľuďmi
    ukrývať, aby nevyšla najavo ich prevrátenosť. Takýmto ľuďom Pán
    nežehná a ich životy sú tým najhroznejším príkladom pre svet, že
    je viera slabá a Krista niet! Lepšie by im bolo, keby v Boha nikdy
    neuverili a nikdy nepočuli Evanjelium Pána Ježiša, lebo práve títo
    sú príčinou pohoršenia, ktoré vo svete vzniká proti Slovám Pána
    Ježiša. 


               Utrpenie Pána Ježiša


                 Izaiáš 50,4-8.

     Keď si kresťania navyknú na život mnohých tvárí, začne sa im
    možno zdať, že oklamali aj Hospodina. V čase Božej milosti -
    v prítomnosti - však Pán dobre pozná všetku nevyznanú špinu v ich
    srdciach, dobre vie, čo je im drahšie než On sám a čoho sa nechcú
    pre Neho zriecť. Aj v tejto chvíli ich vidí v úplnej nahote a ešte
    stále chce pre nich trpieť. Dal sa ukrižovať na to, aby aj títo
                                     109



    ľudia mali čas na vzpamätanie a príležitosť uchopiť a skutočne
    prijať Božie spasenie. V tejto chvíli ľútostí Jeho Duch nad ich
    srdcom aj napriek tomu, že sa títo ľudia možno vôbec nehanbia
    a suverénne zotrvávajú vo svojich klamstvách a prevrátenosti. Pre
    toto trpel Kristus, aby v Neho mohol uveriť každý!
     Keď obdobie milosti pominie, budú sa skrývané veci rozhlasovať
    zo striech a naplní sa nielen milosrdenstvo, ale aj pravda
    a spravodlivosť... 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 50,9-11.

                                     110
                                     111



                Krásne zasľúbenia
                  LI,LII.



             Biblický pojem - zasľúbenie


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 51,1-3.


                 Izaiáš 51,4-6.

     Bibliu je možné čítať z najrôznejších dôvodov. Niekto v nej
    môže nachádzať odpovede na rozličné historické udalosti, iný zase
    pomocou nej spoznáva učenie, z ktorého sa neskôr  odvíjalo
    kresťanské náboženstvo, ďalší si ju prečíta len tak, aby aj on
    mohol povedať, že túto múdru knihu už čítal...
     Pre úprimných veriacich má čítanie Biblie úplne iný zmysel.
    Človek v nej spoznáva živého Boha cez Jeho Slovo. Dalo by sa veľmi
    veľa napísať, prečo je dobré pre Božie deti, aby si čítali Písmo.
    Teraz sa však zamyslíme nad jediným pojmom, ktorý už sám jediný
    stačí na to, aby si veriaci človek pravidelne z Biblie čítaval.
    Týmto pojmom je - zasľúbenie.
     Stvoriteľ vo svojom Slove často hodnotí správanie sa veriacich
    ľudí, poukazuje na všeličo, čo by mali zmeniť, čo im prinesie
    niečo zlé, ale zároveň poukazuje aj na množstvo požehnaní, ktoré
    im cez Spasiteľa a živú vieru ponúka On sám. Božie  deti
    predkladajú na modlitbách pred svojho Boha svoje potreby, strach,
    radosť, omyly i úspechy... Pán im často odpovedá cez svoje Slovo
    formou zasľúbení. Na Božie výroky o požehnaní, vytrhnutí, pomoci,
    potešení sa vždy dá spoľahnúť, lebo sú to zasľúbenia od živého
    Boha! Jedinou podmienkou k naplneniu Božieho Slova v ľudskom
    živote ostáva ľudské srdce. Stvoriteľ žiada od človeka vo viere
    a vzťahoch s druhými ľuďmi úprimnosť, priamosť, čistotu a lásku.
    Ak niekto naplní v tejto oblasti Božiu Stvoriteľskú vôľu, Hospodin
    naplní v jeho živote svoje zasľúbenia o radosti a pokoji.
     Je krásne poznať tieto zasľúbenia a vedieť sa na ne v živote
    s vierou spoľahnúť. Aby ich však niekto spoznal, musí si čítať
    Bibliu! Kresťan, ktorý si nečíta Písmo, nemá ako vedieť, čo sa od
    neho žiada a čo mu jeho Stvoriteľ chce dať. Takéto kresťanstvo je
    potom slabé a často sa mení na pohanské formy uctievania tradície
    s pochybným označením - "kresťanstvo"!
     V týchto kapitolách sa krátko zamyslíme  nad  niektorými
    zasľúbeniami požehnania a spasenia. 


               Zasľúbenie o potupe


                 Izaiáš 51,7-8.

     Úprimní veriaci, ktorí si želajú žiť pred Hospodinom naozaj
    čistý život, sa často stretávajú vo svojom okolí s pokušením konať
    kompromisy a udobrovať si hriech. Ak niekto zvíťazí nad takýmto
    pokušením a drží sa Božej vôle, jeho okolie nemusí vždy prijať
    takéto jednanie ako niečo dobré! Ak Božie dieťa nepôjde kradnúť
                                     112



    spolu so zlodejom alebo ak nezačne klamať s klamárom alebo robiť
    kompromisy s tým, kto ich vo svojom živote rád robí, začne byť
    týmto ľuďom tŕňom v oku. Svojim jednaním nepriamo vyjadruje, že
    tamtí robia zle a keď sa ho niekto opýta, nedokáže svojou rečou
    zle činiacich ľudí podporiť. Takýmto ľuďom sa potom Božie dieťa
    stáva automaticky nepriateľom, je od nich potupované nepravdivými
    rečami, zhadzované a často proti nemu vyjadria aj otvorené
    nepriateľstvo.
     Úprimným veriacim Stvoriteľ zasľubuje, že sa ich zastane
    a proti zlobe zlostníkov postaví zlobu iných zlostníkov. Potupa je
    veľmi nepríjemná, a preto k nej Božie Slovo pripája zasľúbenie
    o pomoci a vytrhnutí z moci jazyka pokrytcov! Ak sa človek plne
    oddá svojmu Bohu, jeho Boh naplní na ňom aj toto zasľúbenie.
    Apoštol Pavel  upozorňuje:  "Trpezlivosť  pôsobí  vyskúšanosť
    a vyskúšanosť nádej a takáto nádej nezahanbuje!" 


               Zasľúbenie o radosti


                Izaiáš 51,9-11.

     Kresťanské spoločenstvá sa niekedy podobajú komickej paródii na
    kresťanstvo - Písmo hovorí - radujte sa, tak sa všetci radujme! Ak
    by náhodou niekto bol smutný, potom je ihneď odsúdený, že sa
    vzdialil od svojho Boha alebo že sa zahľadel na čosi vo svete,
    namiesto toho, aby hľadel na Krista. Takéto odsudzovanie je veľmi
    nepríjemné aj vtedy, keď ho kresťania nevyjadria priamo, ale svoj
    pochybný  postoj  dávajú  najavo  v  spoločných  modlitbách,
    povzbudeniach, ktoré skôr ublížia  a  zhodia  a  pochybných
    pastoračných rozhovoroch. Keďže si málokto želá byť prevalcovaný
    takýmto súkolím kresťanskej nadradenosti, radšej začne ukazovať
    radostnú tvár. Tak do zboru prichádzajú normálni ľudia veselí
    i smutní, unavení i čerství a keď prejdú prah modlitebne alebo
    kostola, nahodia radostný dizajn a majú od svojich spoluveriacich
    pokoj. Potom si vypočujú výklad o láske, zdieľaní a pochopení,
    porozprávajú sa s druhými aká bola kázeň hodnotná a paródia je na
    svete! Takéto smiešne kresťanské pohanstvo nikoho ani nespasí, ani
    mu nepomôže a všímavých, citlivých svetákov odrádza od hľadania
    Evanjelia Pána Ježiša Krista!
     Božie Slovo nepropaguje herecké umenie úsmevov na tvárach!
    Rozpráva o radosti, ktorú sveták alebo aj zbožný pohan nikdy
    nebude mať. Rozpráva o úprimnej radosti zo spasenia a vytrhnutia
    Božích detí. Táto radosť je zasľúbená. Nech je v tejto chvíli
    akokoľvek, príde doba, ktorá bude úplnou realitou, keď viac nebude
    utrpenia! Navyše Pán chce počuť na modlitbách aj osobné problémy,
    z ktorých svojim časom chce pomôcť už na tejto zemi. Potom pôsobí
    radosť, ktorá nie je hraná, nikto  nemusí  v  spoločenstve
    schizofrenicky zakričať: "Radujme sa!" Radosť  prichádza  od
    Hospodina sama a pôsobí cez veriacich aj na druhých! Hospodin je
    nielen láskavý, ale aj pravdivý, preto sa mu falošné dizajny
    bridia! Biblické zasľúbenie o radosti však zostáva a zostáva
    krásne, čisté a silné aj napriek tomu, že ho ľudia svojim jednaním
    často prevracajú. V trpezlivosti si ho môžeme privlastniť aj my. 

                                     113

               Zasľúbenie o strachu


                Izaiáš 51,12-15.

     Strach je pocit, ktorý človeka dosť často prepadá. Ľudia sa
    boja, že nenájdu zamestnanie, že ich vyhodia zo skúšky, že
    nezvládnu učivo, že sa neoženia alebo nevydajú, že budú mať
    nedostatok... Strach prichádza poväčšine vtedy, keď  logické
    okolnosti reality nasvedčujú, že sa stane niečo  negatívne.
    Stvoriteľ v takýchto chvíľach volá svoje deti k modlitbám a dáva
    im zasľúbenie. Ježiš Kristus je väčší než strach, mocnejší než
    človek, je Pánom ľudských sŕdc a dokáže meniť okolnosti!
     Veríme v takéhoto mocného a láskavého Boha  alebo  skôr
    v nejakého pánbožka, ktorý mlčí  na  namaľovaných  obrazoch
    a v skutočnosti nemôže nikomu pomôcť?
     Hospodin chce celé naše srdce a chce nám dať ďalšie zasľúbenie.


                Zasľúbenie o moci


                 Izaiáš 51,16.

     Prečo dnes cirkev nenesie moc živého Boha, sa stáva modernou
    kresťanskou otázkou. Kresťania si ju kladú, a potom niekedy
    doslova trieskajú hlúposti a nakoniec premýšľajú, čo povedali.
    Tento, žiaľ príliš častý prístup,  je  najväčším  problémom
    a príčinou, prečo cirkev stratila svoju moc. Keď si zoberieme
    skutočne úprimných veriacich, teda nie pokrytcov a klamárov,
    musíme niekedy konštatovať, že používajú jazyk skôr ako hračku,
    než ako pracovný nástroj. Keď rozprávajú, odpočívajú, ba dokonca
    si niekedy rečami aj uľavujú, takže sa ich jednanie podobá skôr na
    záchod, než na prácu pre Pána Ježiša Krista. Božie dieťa má svoj
    jazyk predchádzať myšlienkami - teda pri rozprávaní pracovať.
    Takto začína napĺňať Božie Slovo,  ktoré  odovzdáva  ďalšie
    zasľúbenie o moci Slova z úst veriacich. Pán chce vkladať svoje
    Slová do rečí Jeho detí, ale nechce tento dar dať tým, ktorí
    nevedia robiť nič iné, než sa pri rozprávaní hrať a premýšľať až
    dodatočne alebo vôbec!
     Úprimní učeníci Pána Ježiša majú zasľúbenie, že ich Slová budú
    mať moc! Sám Hospodin sa ich bude zastávať, ako svojich vlastných
    Slov! 


             Zasľúbenie o prebudení Izraela


                Izaiáš 51,17-23.

     Možno veriaci prežívajú rozčarovanie, že nenastáva v ich okolí
    prebudenie.  Stvoriteľ  zasľubuje,  že  prebudenie  nastane
    v posledných dobách v Izraeli, ale zároveň poukazuje, že všade
    tam, kde je Jeho Cirkev, prichádza aj prebudenie! Hospodin
    neklame!
     Možno sme si až priveľmi zvykli nazývať sa kresťanmi a mať
    akýsi pokoj, istotu spasenia. Preto možno nehľadáme chybu v sebe,
                                     114



    ale v niečom inom. Chcel by som položiť niekoľko otázok:
     Dokážem verejne zmeniť svoj názor a ospravedlniť sa?
     Dokážem sa podriadiť druhým?
     Mám iných za viac hodných ako som ja?
     Dokážem vyznať svoj konkrétny hriech - pripomínam !konkrétny!
    hriech?
     Dokážem spolu vytvárať jednotu v cirkvi a prípadne sa aj
    prispôsobovať?
     ...
     Cirkev úprimných Božích detí sebou tieto rysy nesie. Ak aspoň
    dvaja takýto úprimní veriaci ľudia budú ctiť Hospodina, oživenie
    naisto príde! 


                 Božie Slovo


                 Izaiáš 52,1-6.

     Pán Ježiš nás svojim Slovom vyzýva, aby sme vytvorili Jeho
    skutočnú Cirkev. Ide Mu o také spoločenstvo, ktoré bude niesť
    sebou všetky rysy Jeho Svätého Ducha! Božie Slovo tvrdí, že sa
    potom naplnia všetky spomínané zasľúbenia nielen v životoch
    jednotlivcov, ale aj v existencii toho spoločenstva!
     Toto je zvesť Božieho Slova, ktorú si môžeme v tejto chvíli
    vierou a dôverou privlastniť.
     Celé dejiny sa naplňovali Božie proroctvá a okrem ľudských sŕdc
    im ani dnes nestojí v ceste nič podstatné! 


                   Výzva


                Izaiáš 52,7-12.

     Aby v našom okolí mohla nastať zmena, je nutné vykonať
    radikálnu zmenu vo vlastnom srdci a modliť sa, aby Pán daroval
    ešte aspoň jediného ďalšieho úprimného brata alebo sestru, ktorí
    by boli tak biblicky vzdelaní v poznaní a charaktere, že by mohli
    spolu vytvoriť dvoch alebo troch pracovníkov napĺňajúcich celé
    Božie Slovo!
     Dnes, v tejto chvíli sa môžeme takto začať modliť v prvom rade
    za seba a zároveň s prosbou o spoločenstvo s druhými. Kristus za
    nás mnoho trpel, aby sme na takýto prístup mali právo. Odokryl
    veci ukryté od počiatku sveta, takže ľudské srdce ostáva úplne
    odhalené - je len na ľudskom charaktere, či chce prijať túto
    úžasnú Božiu ponuku. 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 52,13-15.

                                     115



                Kristus a Cirkev
                  LIII,LIV.



                   Láska


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 53,1-2.


                Izaiáš 53,3-12.

     O láske sa dá mnoho narozprávať a napísať. Je možné premýšľať
    nad ňou spôsobom, ktorý bude rozoberať, čo to láska je, aké sú
    lásky alebo len konštatovať čo sa stane s ľuďmi, ktorí lásku
    nemajú a čo s tými, ktorí lásku majú...
     V tejto úvahe pohliadneme na lásku trochu iným spôsobom. Budeme
    premýšľať, ako konal milujúci Kristus a čo to pre Neho znamenalo.
    Dáme k tomu do kontrastu konanie ľudí, ktorí tvrdia, že majú
    v srdci Kristovu lásku.
     Pán Ježiš dokázal byť pre svoju lásku opovrhnutý a opustený.
    Nežiadal zadosťučinenia ani pochopenie ani vyjadrenie úcty...
    Jednoducho prišiel trpieť za hriešnych ľudí.
     Človek často miluje tak, aby ukázal svoje city a uráža sa, keď
    si ich nikto nevšimne. Chce, aby jeho lásku druhí ľudia videli
    a ocenili ju, takže ju len ťažko možno nazvať nezištnou.
     Pán Ježiš dokázal pre druhých trpieť a nielen že to dokázal,
    ale On aj chcel niesť nedostatky druhých.
     Keď človek miluje, len veľmi ťažko znáša príkorie a keď
    príkorie prichádza ľudská láska často úplne odíde.  Zaplniť
    vlastným krížom nedostatok druhého sa považuje za niečo veľmi
    ťažké, pritom ale ľudia radi a ľahko rozprávajú o svojej láske
    k druhým.
     Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby odkryl veci ukryté od
    počiatku sveta. Rozprával vždy pravdu a držal sa spravodlivosti.
     Keď miluje človek, niekedy aj klame, pritom však tvrdí, že
    niektoré klamstvá sú dôsledkom lásky. Inokedy koná nespravodlivo,
    aby sa zastal milovaného a potlačil druhého človeka a opäť tvrdí,
    že to od neho žiada láska.
     Stvoriteľovi sa páči Kristova láska a páči sa mu každé Jeho
    dieťa, ktoré takúto lásku vo svojom srdci naozaj má. Akákoľvek iná
    láska, než bola láska Pána Ježiša je len pokryteckou pretvárkou,
    ktorá zakrýva ľudský egoizmus! 


              Koho miloval Stvoriteľ?


                 Izaiáš 54,1-8.

     Tento Biblický odsek by sa dal vyložiť aj spôsobom, že ide
    o Máriu. Keďže však v evanjeliách čítame, že si Mária zobrala za
    manžela Jozefa, je potrebné vyložiť túto časť Biblie symbolicky.
    Božie Slovo tu pripodobňuje Cirkev Božích detí k manželke živého
    Boha. Pod Cirkvou tu rozumieme dvoch alebo troch, ktorí sa stretnú
    v pravde a láske pred Hospodinom, takže bude v ich strede aj On
                                     116



    sám. Takáto Cirkev existovala pred narodením Krista, počas Jeho
    pôsobenia a tiež aj po Jeho ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Nakrátko
    Hospodin opustil svoju milú, keď si Adam s Evou v raji vybrali
    radšej poznávanie sveta bez Božieho požehnania. Šesťtisíc rokov je
    určite veľa, však s porovnaním k večnosti je to kratučký čas. Na
    túto skutočnosť Písmo upozorňuje na viacerých miestach.
     Napriek tomu, že Pán ponechal človeku slobodnú vôľu a vydal ho
    zákonu hriechu, aby poznával svet bez Jeho požehnania, Jeho láska
    k človeku nikdy neochladla! Ihneď naprojektoval spasenie pre
    všetkých, aby každý, kto bude chcieť, mohol nájsť cestu k svojmu
    Stvoriteľovi. Nájsť túto cestu, je tým najväčším zmyslom ľudského
    života na tejto zemi.
     Hospodin opäť príde na zem a ukončí všetko zlé, utrpenie
    a smútok, ktoré tu existujú a deptajú ľudí. Hospodin miluje
    každého, každého volá, aby sa zaradil do Jeho Cirkvi a stal sa
    Jeho "milovanou". Pán ale nespasí všetkých, iba tých, ktorí si
    zamilujú spravodlivosť, pravdu a lásku - teda Jeho samého. 


                 Dejiny Cirkvi


                Izaiáš 54,11-17.

     Cirkev Božích detí bola od počiatku strápená a zmietaná. Však
    Pán nikdy nedopustil, aby zanikla alebo upadla v zabudnutie.
    Stvoriteľ zachovával svojich drahých v období keď ešte nebolo Jeho
    Zákona, zachovával ich aj v období Božieho Zákona, keď sa narodil
    Kristus, našiel svojich drahých a Pán zachováva Cirkev aj v dobách
    po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša až do Jeho druhého príchodu v moci
    a sláve. Celé dejiny sa Stvoriteľ s láskou staral o svoju
    "milovanú" a vo svojom Slove poukazuje na to, že dejiny Cirkvi
    budú pokračovať aj po Jeho druhom príchode, keď ju oslávi
    a vyvýši. Jeho Cirkev bude súdiť národy.
     Nikomu v dejinách sa nepodarilo zmeniť túto Božiu vôľu ani
    ľuďom ani diablovi! S vďakou a radosťou môžeme v pokojnej nádeji
    očakávať naplnenie všetkých Božích Slov... 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 54,9-10.

                                     117



                Výstraha a výzva
                 živého Boha
                  LV,LVI.



                Peniaze a práca


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 55,1.


                 Izaiáš 55,2-3.

     Mnohých ľudí uráža, keď majú dostať niečo ako dar. Ich pojem
    spravodlivosti zahŕňa aj snahu pracovať a zaslúžiť si až do takej
    miery, že nedokážu prijať nič nezaslúžene. Iným extrémom je, keď
    zase niekto neustále prijíma, pričom nie je schopný aj niečo dať,
    byť produktívny. Ak niekto trpí hrdosťou alebo pýchou, nedokáže
    prijať Evanjelium milosti, ktoré sa dáva len zdarma. Tak isto, ak
    niekto nedokáže dávať a vie len brať pre svoju lakomosť, lenivosť
    alebo strach, Kristus sa k nemu neprizná, aj keby taký človek
    Evanjelium prijal. Božie Slovo vedie človeka z extrémov hriechu do
    duchovne vyváženého života, v ktorom je možné s radosťou a pokorou
    niečo aj zdarma prijať a na druhej strane vedieť aj poslúžiť a byť
    produktívny.
     Práca je často vyvyšovaná a o pracovitosti sa  rozpráva
    poväčšine len v dobrom zmysle. Takýto pohľad môže byť však tiež
    nesprávny. Ľudia, ktorí žijú len pre prácu, pravdepodobne nedokážu
    odložiť nepodstatné povinnosti a venovať svoj čas Pánovi Ježišovi.
    Sú možno síce veľmi produktívni, ale nie je im to na spasenie. Pán
    Ježiš volá človeka, aby obdarovania, ktoré mu dal, investoval do
    práce, ktorá sebou nesie spasenie. Takouto prácou pre Krista je
    správny pomer bežných činností. Je potrebné v zamestnaní zarábať
    aj peniaze, ale žiť iba pre zamestnanie sebou nesie smrť. Je
    správne starať sa o svoj dom, ale žiť len pre dom, byt alebo
    záhradu usmrcuje. Záľuby človek potrebuje na relaxáciu, ale žiť
    len pre záľuby znamená svoj život doslova prepiť a prežrať. Takýto
    pohľad je možné vrhnúť aj na prácu v cirkvi! Je dobré využívať
    svoje charizma a slúžiť v zbore, keď ale človek pre službu
    obchádza milosrdenstvo, stáva sa zákonníkom hodným zatratenia...
     V okolí človeka  existuje  množstvo  otvorených  potrieb.
    Jednotlivec nedokáže pokryť všetky svojou prácou. Preto je nutné
    vybrať si z nich tie, ktoré sú pre daného človeka v zmysle jeho
    viery najpotrebnejšie. Každému Pán položil na srdce niečo iné.
    V cirkvi sa takto dopĺňajú Božie deti nielen obdarovaniami, ale aj
    záujmom robiť to, či ono. Duchovne správne vyvážená cirkev by mala
    pokrývať potreby vo svojom vnútri, a tiež aj potreby svojho
    okolia. 


                 Vodca a Svedok


                 Izaiáš 55,4-5.

     Ako sa prejavuje, že je Kristus vodcom národov?
                                     118



     Čím Kristus svedčí ľuďom?
     Aký vzťah má veda a viera?
     Aký vzťah majú ľudské skúsenosti a vedecké axiómy?
     Vylučuje viera pravdivé skúsenosti a logiku?
     Môže nájsť človek svojho Stvoriteľa len pomocou premýšľania
    o svete a ľuďoch?
     Ak niekto neverí v Boha, čo robí, na čo sa spolieha?
     Má človek okrem viery ešte aj inú možnosť vzťahu k svojmu
    okoliu?
     Môže každý človek uveriť v Boha?
     Ako sa odlišujú iné viery a viera v Ježiša Krista?
     Ako si človek overuje pravdivosť?
     Ako zistí, ktorá z vier je pravdivá?
     Koľko je na svete právd?
     Ako vyjadriť pravdu tak, aby to uspokojilo všetkých?
     Ako overiť pravdivosť zasľúbení z Biblie? 


                 Čas milosti


                 Izaiáš 55,6-7.

     Medzi prvým a druhým príchodom Pána Ježiša prežíva ľudstvo
    obdobie, keď sa všetkým národom ponúka možnosť zmierenia sa so
    svojim Stvoriteľom.  Podobne,  ako  Hospodin  viedol  národy
    k poznávaniu svojho hriechu, zmyslu Božieho zákona, potrebe
    spasenia..., podobne vedie aj jednotlivcov v ich osobnej viere.
    Človek najskôr nachádza zákon, potom poznáva, že nie je schopný
    v ňom obstáť a začína pociťovať potrebu Spasiteľa. Túto potrebu si
    niekto v pokore pripustí, iný sa zatvrdí a spasenie odmietne.
    Preto majú nielen národy čas milosti, ale aj jednotliví ľudia! Ak
    ťa dnes volá Hospodin, môže to byť už naposledy! Možno si veriaci
    pohan, ateista alebo formálny kresťan a potrebuješ sa zmieriť so
    svojim Bohom. Toto je výzva živého Boha, že chce, aby si žil
    a volá ťa! "Zajtra" už možno nebude! 


                 Človek a Boh


                Izaiáš 55,8-13.

     Pretože si človek zvykol premýšľať nad mnohými  otázkami
    a obsiahol mnohú múdrosť v porozumení, robí často veľkú chybu, keď
    chce obsiahnuť vo svojej mysli živého Boha. Nie sme schopní
    obsiahnuť svojou mysľou oveľa menej - bytie druhého človeka. Kde
    má svoje "ja"? Čo sa mu skrýva v srdci? ... Aj druhých ľudí sa len
    učíme poznávať, ale nikdy sa nikoho nenaučíme poznať úplne!
    Napriek tomu človek často robí absurdné závery, keď posudzuje
    Boha: "Prečo dopustil to? Keby bol, nebolo by utrpenie... Prečo
    dopustí vojny? Keď je to na svete takto, Boha asi niet..."
     Najväčším ľudským problémom vo vzťahu k svojmu Stvoriteľovi
    ostáva fakt, že mnohí ľudia Boha nechcú. Niekoho ponižuje činiť
    pokánie, iný má prehodené priority a radšej sa chce venovať
    niečomu inému... Ľudia, ktorí nepotrebujú svojho nebeského Otca,
    potom používajú svoju inteligenciu na sebaospravedlnenie. Snažia
    sa oklamať seba a tiež aj druhých. Viac oklamaných, znamená pre
                                     119



    nich väčší pokoj so svedomím.
     Žiadna logika ani fakty nemôžu vyvrátiť Božiu existenciu!
    Naopak, fakty a logika zvestujú Stvoriteľa a Spasiteľa Ježiša
    Krista! 


               Úprimnosť a vyvolenosť


                 Izaiáš 56,3-7.

     Čitateľ Biblie má niekedy sklon, vysvetľovať si niektoré
    biblické pojmy pohanským spôsobom. Preto možno aj pojem "vyvolený"
    národ pre niekoho znamená vyvýšenie jedného národa a potlačenie
    druhých národov. Stvoriteľ si ale vyvolil jeden národ k tomu, aby
    všetkým ostatným priniesol cez tento národ Božie Slovo o spasení
    všetkých, ktorí príjmu Jeho Evanjelium. Preto sa nikto nemusí
    strachovať o to, či ho Pán príjme! Bohu nejde o pohanskú
    "vyvolenosť", ale o ľudskú "úprimnosť". Hľadá všetkých tých, ktorí
    Ho hľadajú v úprimnosti svojich sŕdc a chcú meniť svoje životy
    k lepšiemu. 


           Hrozba nečestným pracovníkom cirkvi


                Izaiáš 56,8-12.

     Práca v cirkvi odpradávna priťahovala mnohých ľudí. Vykonávanie
    obradov, prednášanie výkladov Božieho Slova, návštevy u veriacich
    a dialógy..., to všetko sebou nesie istý honor, ktorý láka.
    V evanjeliách čítame, že sa zákonníci dali nazývať majstrami
    a radi prijímali slávu od ľudí. Cirkevný úrad sebou nesie spolu
    s určitou slávou aj vplyv na druhých ľudí. Ak chce niekto pracovať
    v cirkvi, mal by si predovšetkým pred Hospodinom ujasniť svoje
    motivácie k práci. Pracovať pre Pána Ježiša je výborné dielo! Keď
    ale niekto takúto prácu príjme nehodne, bez povolania od Svätého
    Ducha a stáva sa pohoršením pre druhých, lepšie by mu bolo, keby
    sa radšej nebol narodil! Práca v cirkvi je tou najzodpovednejšou
    prácou, akú môže človek na svete robiť! Žiadna operácia, navigácia
    letov, riadenie lodí, ..., nenesie väčšiu zodpovednosť, než práca
    v cirkvi!
     Ak takúto prácu prijímam, uvedomujem si, túto zodpovednosť?
     Posledný odsek tohoto zamyslenia je obrovskou výstrahou pred
    tým, aby človek prijal prácu v cirkvi nezodpovedne. Jeho postoj
    možno síce ostane pred druhými ľuďmi skrytý, však pred Stvoriteľom
    rozhodne nie! Ak ide v cirkvi niekomu o honor alebo vplyv, ak
    hľadá zárobok alebo svoj prospech, lepšie by mu bolo ostať
    ateistom! Komu sa viac zverí, viac sa bude od neho očakávať! Práca
    v cirkvi znamená najviac, lebo sa jedná o životy druhých ľudí!
     

                Modlitby na záver
                 Izaiáš 56,1-2.



                                     120



                   Pôst
                v Duchu a pravde
                 LVII,LVIII.



              Božie dieťa a fyzická smrť


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 57,1-2.


                Izaiáš 57,3-14.

     Ľudské posudzovanie smrti býva často veľmi plytké. Ak napríklad
    predčasne umrie človek, o ktorom si väčšina ľudí myslela, že žije
    spravodlivo a čestne pred Hospodinom, málokto dokáže pohliadnuť na
    takúto udalosť, že by mohla byť aj milosťou alebo požehnaním od
    Hospodina. Dokonca aj veriaci ľudia sa boja fyzickej smrti, pričom
    ale zároveň tvrdia, že majú vieru a snažia sa pevne držať Pána
    Ježiša Krista.
     Božie Slovo poukazuje na smrť úprimného veriaceho ako na cestu
    do novej, požehnanej reality. Pán Ježiš práve smrťou niekedy
    vytŕha svoje deti z útlaku sveta. Je paradoxné, že títo veriaci
    často prosia, aby im dal Stvoriteľ fyzické uzdravenie a uchránil
    ich od smrti.
     Na druhej strane môže znamenať fyzická smrť aj veľkú hrozbu.
    Ľudia, ktorí nežijú podľa Božej rady, nachádzajú vo smrti cestu
    k spravodlivému zúčtovaniu svojho života. Smrť nie je zabudnutie
    alebo akýsi spánok bez konca. Znamená zároveň koniec aj začiatok -
    koniec príležitostí zmierenia sa so Stvoriteľom a  začiatok
    naplnenia Božej spravodlivosti a lásky.
     Hlboká dôvera k Pánovi Ježišovi by nemala spôsobiť túžbu za
    únikom z reality života formou fyzickej smrti! Rozhodne by ale
    mala prinášať túžbu, naplniť v láske Božiu vôľu tu na zemi
    s radostným očakávaním, že príchodom fyzickej smrti  naplní
    v životoch Božích detí Stvoriteľ všetky svoje zasľúbenia o radosti
    a láske.
     Na tejto zemi človek poznáva čiastočne, má nádej v Boha a verí
    Jeho zasľúbeniam. Po smrti pominie nádej i viera, lebo sa zmenia
    na novú realitu v novom svete plnom požehnania. Mŕtva nábožnosť
    prináša psychologické manipulácie, slabé útechy a nepravdivé
    nádeje spolu so strachom pred fyzickou smrťou. Živá viera v Pána
    Ježiša človeka vyučuje tomu, čo je pravdivé a funkčné už aj
    v tomto živote, ale navyše ho učí rozumieť aj smrti, ktorej sa
    Božie dieťa obávať nemusí!
     Fyzická smrť má byť pre úprimného kresťana ťažká len z hľadiska
    pozostalých, pre ktorých znamená dočasnú rozlúčku s blízkym
    človekom.
     Dokážem rozumieť svojej vlastnej fyzickej smrti alebo smrti
    druhého veriaceho človeka ako požehnaniu od Pána Ježiša?
     Rozumiem smrti neveriacich ľudí ako ukončeniu príležitosti
    zmieriť sa so svojim Stvoriteľom?
     K akým osobným rozhodnutiam ma vedú tieto dve posledné otázky? 


                                     121


                Začiatok a koniec


                Izaiáš 57,15-21.

     Božie Slovo vedie veriaceho človeka na životné križovatky, kde
    sa musí rozhodnúť ukončiť staré a začať nové. Takýmto križovatkám
    sa nikto nemôže vyhnúť. Ak aj zdanlivo človek neurobí nové
    rozhodnutie, vo chvíli, keď zotrváva s novým poznaním pri starých
    veciach, činí nové rozhodnutie aj napriek tomu, že to tak na prvý
    pohľad nevypadá. Človek svojim jednaním Bohu odpovedá aj vtedy,
    keď si snaží nahovoriť, že mlčí. Ľudia svojimi životmi rozprávajú
    Svätému Duchu a sú to často veľmi drzé slová.
     Fyzická smrť nie je jediným koncom a začiatkom zároveň! Pán
    Ježiš volá ku pokániu, nabáda ku smrti starého človeka a zrodu
    nového myslenia. Hovorí sa, že na takejto križovatke viery stojí
    každý len jediný raz. Božie Slovo však svojim kontextom vyjadruje,
    že veriaci ľudia prichádzajú na križovatky spasenia a zatratenia
    mnohokrát v živote. Rozhodnúť sa správne len na jedinej z nich,
    znamená istú duchovnú smrť. Úprimná viera sa začína prvým správnym
    rozhodnutím a pokračuje mnohými ďalšími, ktoré človeka privedú do
    Božieho kráľovstva.
     Máme pred sebou množstvo začiatkov, ktoré je potrebné začať
    správne. Aby sme sa mohli správne rozhodovať, Stvoriteľ nám
    zachoval svoje Slovo - zasľúbenia, rady, návody, ktoré v sebe
    obsiahnu celý ľudský život. Človek si môže vybrať cestu počúvania
    alebo ignorácie - je to zároveň jednou z prvých odpovedí, ktorú
    svojim životom rozprávame Svätému Duchu. 


             Nábožné hľadanie Božej vôle


                 Izaiáš 58,1-5.

     Človek môže vo svojom srdci urobiť také rozhodnutie, ktoré ho
    postaví do nepriateľstva z jeho vlastným  svedomím.  Takáto
    rozpornosť v mysli sa dá riešiť pomocou istej taktiky myslenia,
    keď človek akoby aj robil to, čo mu prikazuje svedomie, ale
    zároveň to urobí tak, aby to vyhovovalo jeho záujmom. Veriaci
    takto nevylepší svoj postoj, ale vytvorí situáciu, v ktorej sa
    ťažšie oddeľuje pravdivosť od falše, a teda sa aj jeho svedomiu
    ťažšie vyjadruje, v ktorých veciach a akým spôsobom nenaplňuje
    Božie Slovo. Keď človek pomocou politiky svojho myslenia situáciu
    dostatočne zamotá, je veľmi ľahké prepočuť svedomie alebo ho
    zahriaknuť a urobiť si po svojom. Takáto bezočivosť voči Svätému
    Duchu, ktorý sa veriacemu prihovára aj cez svedomie, býva potom
    viditeľne sprevádzaná zmenou živej viery na akúsi  zbožnosť
    poprepletanú Božím Slovom a svetským konaním dohromady. Takýto
    prístup pomaly prerastie do jedovatej istoty spasenia, ktorá
    človeka neomylne vedie do zatratenia.
     Nábožní ľudia potom vyznávajú Ježiša Krista, hľadajú Božiu vôľu
    a majú pokoj od svojho svedomia, ale ich srdce je od Hospodina
    vzdialené. Často riešia duchovné problémy, prečo neprichádza
    oživenie, prečo sa neprejavuje Božia moc, prečo nevidieť na
    veriacich zmocnenie od Svätého Ducha..., však sami drzo odmietajú
    Božiu Radu a potláčajú tých ľudí, cez ktorých im Stvoriteľ
    rozpráva.
                                     122



     Náboženstvo plné kompromisov a nerovnosti  spoluveriacich,
    z ktorých sú jedni hodnotení podľa lepšieho metra, druhý podľa
    horšieho, sebou nesie aj množstvo obetí a pôstov. Cirkevné
    prostredie duchovného kléra, spolupracovníkov, bežných veriacich
    a čakateľov plné nespravodlivej nerovnosti, vytvára  prázdne
    hodnoty. Takýmito hodnotami sú obete z morálneho prinucovania,
    finančné príspevky motivované davovou psychózou, pôsty, ktoré nesú
    len nezmyselné  odriekanie  stravy  na  podporu  svojvoľných
    modlitieb... Formálnu bohoslužbu Pán odmieta a nábožní pokrytci sa
    opäť môžu dopytovať na modlitbách - prečo?
     Stvoriteľ nechce, aby veriaci zneužívali Jeho  Slovo  na
    presadzovanie svojej vôle. Odmieta nezmyselné pôsty odriekania
    potravy s modlitbami za niečo, čo nie je Jeho vôľou, ale vôľou
    človeka. Pán Ježiš neprišiel umrieť na zem preto, aby nábožný
    klérus katolíckych, evanjelických  a  evanjelikálnych  cirkví
    potláčal veriacich presadzovaním svojej vôle! Kristus neprišiel
    darovať ľuďom pracovné príležitosti v náboženských inštitúciách
    a posvätiť pracovné miesto nado všetko ostatné! Tak isto neprišiel
    organizovať veriacich do vzbury proti kléru cirkevných inštitúcií!
    Kristus zriadil svoju Cirkev, v ktorej sa  má  rešpektovať
    nadovšetko Jeho Slovo. Táto Cirkev nesmie pohoršovať svet, lebo
    cez ňu sa svetu zvestuje evanjelium. V tejto Cirkvi sa má
    rešpektovať rovnocenné spoločenstvo Božích detí a niet v nej viac
    privilegovaných a menej privilegovaných veriacich. Nehlásajú sa tu
    len filozofie o láske, ale Boží ľud chce túto lásku aj naplniť
    formou pravdy a spravodlivosti...
     Pán Ježiš odmieta asketický pôst odriekania potravy, ktorý
    sebou nenesie žiadny zmysel a nevedie človeka ku pokániu ani
    nikomu nepomôže! Pôst vo Svätom Duchu znamená niečo úplne iné, čo
    úprimné Božie deti robia v živote prirodzene a pravidelne. 


            Pôst s dostatkom pitia a jedenia


                 Izaiáš 58,6-8.

     Pán Ježiš v evanjeliách odsudzuje pôst zákonníkov a farizejov,
    ktorý upútava okolie na pôstiacich a vyzdvihuje ich. Úprimný pôst
    sa má diať v skrytosti, aby ho videl jediný Hospodin. Navyše
    v tomto odseku Pán cez Izaiáša upozorňuje, že sa pôst nemá chápať
    kulticky - teda ako tajomný obrad, ktorý Boha donúti rozhojniť
    požehnanie. Pôstiť sa, neznamená nezmyselne si odriekať jedlo
    s vierou, že takáto "mágia" zmení Božie zmýšľanie. Pôstiť sa
    v Duchu a pravde síce znamená odriekanie, ale nie nezmyselné!
    Človek si môže odriecť jedlo, aby daroval potravu hladným, môže si
    odriecť časť financií z rodinného rozpočtu, aby pomohol chudobným,
    môže si odriecť pohodlie, aby sa zastal potláčaných. Podobne sa dá
    odriecť si aj čas a venovať ho Pánovi Ježišovi. Takýto pôst má
    zmysel a keď je spojený z modlitbou, prináša hojnosť požehnania.
    Skutočný pôst rozväzuje putá neprávosti, lebo vyjadruje zastávanie
    sa  potláčaných,  prepúšťa  zlomených,  lebo  sebou  nesie
    povzbudzovanie a potešovanie a vždy motivuje k modlitbám za
    druhých ľudí. Pôst sebaobmedzenia v jedle má darovať druhým stravu
    alebo ich uviesť do domu a poskytnúť im príbytok, keď to potrebujú
    alebo zaodeje tých, ktorí nemajú šaty... Keď človek príjme od
    Hospodina povolanie ku skutočnému pôstu, vtedy vypukne svetlo
    kresťanstva ako ranná zora a ľudia začnú chváliť Boha, ktorého
                                     123



    uvidia na úprimných veriacich.
     Dnes majú veriaci často plné peňaženky, plné skrine šiat,
    dostatok potravy, majú kde bývať a niekedy sa nudia, lebo nevedia
    ako zabiť čas... Zároveň ale nevidia skutočné potreby svojho
    okolia a pritom vytvárajú akúsi teológiu, že v tomto všetkom
    dostatku je dobré nejesť a nepiť, aby im Pán žehnal. Dokonca pre
    svoje obžerstvo často nedokážu ani len odriecť si potravu na
    jediný deň a uvažujú, či sa už večer jesť môže alebo či môžu piť
    čaj s cukrom... Takáto prevrátená pochybná zbožnosť, ktorá je
    svetu len na pohoršenie býva niekedy úprimným klamom, inokedy
    zastieracím manévrom, aby veriaci nemusel pristúpiť ku skutočnému
    pôstu, ktorý by siahol na mnoho jemu drahých vecí.
     V Starom zákone nachádzame Boží príkaz k zápalným obetiam
    zvierat a zároveň Božie Slovo, ktoré poukazuje na to, že sa žiada
    úprimnosť a nie obete. Z toho vyplýva, že Pán dal niektoré príkazy
    len preto, aby to vtedy žijúci ľudia mohli pochopiť. Kedysi
    priniesť niekomu do daru zabité zviera, znamenalo zabezpečiť ho na
    určitý čas potravou. To bol isto prejav lásky a úprimnosti. Takúto
    lásku a úprimnosť žiadal aj Hospodin. Človek si ale zo zápalných
    obetí urobil akýsi obchod, nábožnú povinnosť, za ktorou niet
    vrúcnosti ani lásky.
     Kedysi aj pôst vyjadroval predovšetkým obeť v jedle, pričom
    Hospodin vysvetľuje, že takáto obeť sama o sebe je nezmyslom! Celá
    58. kapitola Izaiáša odhaľuje šírku pôstu - že totiž nejde len
    o jedlo a odhaľuje aj jeho hĺbku - že každý pôst musí mať zmysel
    a má byť pre niekoho prejavom lásky a  spoluúčasti.  Pôst
    s modlitbou potom požehná sám Hospodin. 


               Požehnanie z pôstenia


                Izaiáš 58,9-10.

     Úprimný pôst sebou prináša množstvo požehnania. Keď si veriaci
    človek začne ovládať jazyk, prestane klamať, ohovárať a zhadzovať
    druhých bez príčiny, keď sa otvorí aj pre finančné a iné dary,
    obetuje svoj čas pre druhých..., a pritom sa modlí o požehnanie,
    toto požehnanie naisto príde! Však aj takýto pôst nemá byť príliš
    viditeľný, aby vyvyšoval pôstiaceho! Boh vidí  v  skrytosti
    a odpláca zjavne.
     Falošná zbožnosť sebou nesie nezmysly, tradície, liturgie,
    obrady a herecké umenie veriacich. Úprimná viera prináša pôst
    s požehnaním.
     Božie dieťa, ktoré sa takto pôsti, môže prijať zasľúbenie konca
    58. kapitoly aj pre seba... 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 58,11-14.

                                    124


              Trápenie z prevrátenosti
                  LIX,LX.



                  Neprávosť


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 59,1-2.


                 Izaiáš 59,3-8.

     Kresťanstvo vypadá byť slabé a smiešne poväčšine pre neprávosti
    veriacich. Nábožní ľudia, ktorí jednak veria v Ježiša Krista
    a zároveň nežijú v súlade s Jeho vôľou vytvárajú nekontrastné
    prostredie hriechu a svätosti. Vo svete býva neprávosť často
    jednoznačne identifikovateľná - kradnúť, nekradnúť - podvádzať,
    nepodvádzať... Takýto  kontrast  uľahčuje  veriacemu  človeku
    porovnávanie zlého s dobrým. Nekontrastné cirkevné prostredie
    vyvoláva v novovercoch mnoho otázok, čo je správne a čo nie a môže
    spôsobovať množstvo nesprávnych záverov, keď si veriaci udobrí
    niečo, čo nie je skutočnou Božou vôľou. V tomto prostredí potom
    vznikajú otázky typu: "Prečo nám Hospodin nežehná? Či už Boh
    nerobí to, čo robieval pred vekmi? Či je už jeho moc slabšia? Je
    viera skutočná a pravdivá?" Božie Slovo rieši nekontrastnosť
    cirkevného prostredia jasným - kontrastným príkazom. "Málo kvasu
    nakvasí celé cesto..." Hriech je potrebné eliminovať a odstraňovať
    ho! Láska, ktorá odpúšťa hriech bez potreby pokánia, je falošná -
    spôsobuje zatratenie mnohých ľudí.
     Neriešený hriech v životoch ľudí spôsobuje prevrátené názory,
    tieto človeka vrhajú do utrpenia, ktoré si nakoniec musí riešiť
    ďalšou neprávosťou. Preto veriaci dnes neprežívajú len tzv.
    utrpenie kríža, ale aj utrpenie v dôsledku svojich hriechov.
    Podobnosť medzi izraelským národom a súčasnou kresťanskou cirkvou
    je veľmi veľká. Pán rieši vierolomnosť veriacich ľudí kontrastným
    napomenutím - výzvou ku pokániu cez vieru v Pána Ježiša Krista.
    Pre nekontrastnosť diania v cirkvi Hospodin dáva do rúk každého
    človeka Bibliu, v ktorej je možné ľahko nájsť skutočnú Božiu vôľu.
    Je možné nájsť ju ľahko len vtedy, keď je ľudská viera úprimná,
    keď sa veriaci pri čítaní modlí o požehnanie porozumenia. Biblia
    nesmie byť pre Božie dieťa len akési skriptum, ktorého obsah je
    povinné naučiť sa! Nadto, čítanie Biblie vyžaduje čas, ktorý žiaľ
    človek častokrát radšej venuje všeličomu inému. Keď však pristúpi
    k poznávaniu Písma s touto všetkou úprimnosťou, zapálenosťou
    a láskou, je naozaj ľahké poznať Božiu vôľu - tak ľahké, ako pre
    milujúcich sa mladých ľudí spoznávať sa navzájom. Láska milencov
    im nájde pre seba čas, porozumenie, učí ich počúvať i rozprávať
    a vedie k obetavosti... 


                Očakávanie vo tme


                Izaiáš 59,9-14.

     Veriaci vedia veľmi dlho očakávať vo svojej  náboženskej
                                     125



    prevrátenosti na požehnanie od Hospodina. Navzájom sa povzbudzujú,
    utešujú a vytvárajú tak skôr akýsi  klub  priateľov  alebo
    sympatizantov než Cirkev Božích detí. Ak do takéhoto prostredia
    vojde úprimný novoverec, nájde tam skôr pohoršenie, nečisté vzťahy
    a odsudzovanie než porozumenie v Božom Duchu. Namiesto pomoci sa
    mu dostane skôr podrazov, lebo jeho úprimný pohľad vadí svojvôli
    klubu sympatizantov, ktorí si hovoria kresťania. Takýto ľudia
    kedysi ukrižovali Krista a dnes nebudú konať o nič lepšie!
     Aby som nepatril do klubu sympatizantov a nevytváral akúsi
    cirkevnú nábožnú mafiu, musí sa viera dotýkať priamo môjho srdca
    a charakteru. Má byť pre mňa aktuálne každé napomenutie bez ohľadu
    na to, od koho prichádza a mám si privlastniť podobne aj
    povzbudenia. Svoje hriechy mám vedieť vyznať pred Bohom i ľuďmi
    s najväčšou autoritou pred Božím Slovom a Ježišom Kristom. - Robím
    tak, alebo vytváram prostredie, ktoré pohoršuje svet a odvádza
    ľudí od spasenia? 


               Znamenie z Apokalypsy


                Izaiáš 59,15-21.

     V Knihe zjavenia Jána čítame o posledných dobách, že nastane
    pečatenie uctievačov diabla. Ten, kto by nemal takejto pečate,
    nebude môcť kupovať a predávať, čím je vyjadrené, že bude
    ekonomicky veľmi znevýhodňovaný a potláčaný.
     Kniha zjavenia je symbolická kniha, a preto je potrebné
    rozumieť aj pečatiam diabla symbolicky. Nebude sa jednať o fyzické
    značkovanie prevrátenosti, ale každý bude symbolicky označkovaný
    svojim prístupom, jednaním, rečou... Nečestní ľudia si uvedomia,
    že je ľahšie žiť nečestne a budú si nahrávať, zastávať sa jeden
    druhého za úplatný dar. Ten, kto nebude takto robiť, nedostane
    prácu, lebo ju dostanú tí, ktorí si za ňu zaplatia. Božie dieťa
    nedostane dobrý tovar, lebo ten bude odložený pre tých, ktorí radi
    posunú úplatok...
     Začiatok tohoto odseku v Izaiášovi rozpráva o tom istom!
    "Pravda vyprchá a ten, kto sa vyhýba zlému, vystavuje  sa
    lúpeži..." Často sme už pripomínali, že je letorast dejín mäkký
    a Boží ľud očakáva druhý príchod svojho Boha. Či už dnes
    neprežívame apokalyptické označenia prisluhovačov  zlého?  Na
    pracovné príležitosti sú poradovníky a firmy platia peniaze alebo
    podiely zo zisku za to, aby dostali pracovnú príležitosť, a teda
    aby ich v poradovníku presunuli z posledných na prvé miesto. Dnes
    nie je možné zriadiť si podnik, neuplácať proti svojmu blížnemu
    a zároveň prosperovať! Ľudia dnes nosia "znaky na zápästiach",
    mnohým sa to zdá byť ako niečo prirodzené. Boží ľud v tomto môže
    vidieť ďalší  znak  toho,  že  je  mäkký  letorast  dejín.
    Privilegovanosť sa vkradla aj do cirkví, v ktorých je vyvyšovaná
    práca platených pracovníkov a znevažovaná práca tých, ktorí pre
    Pána Ježiša pracujú bezplatne popri zamestnaní. Privilegovaní
    pracovníci si vykazujú prácu iných a s pozície kléra potláčajú
    akúkoľvek kritiku ako vzburu.
     Privilegovanosť si niekto zaplatí, iný ju dostane na základe
    priateľstva alebo rodinného vzťahu, ďalší ju získa pomocou svojho
    vplyvu... Ten hrozný diabolský znak na čelách a zápästiach ľudí je
    možné nazvať veľmi jednoducho - nespravodlivá privilegovanosť - tá
    potláča, využíva a prosperuje.
                                     126



     Dejiny cirkvi i sveta sa uzatvárajú a Boží ľud sa nemusí ani
    strachovať ani viesť boje proti niečomu, čo je len napĺňaním
    starého Božieho proroctva - veriaci sa tešia, že prichádza ich
    Vykupiteľ. Nech mu je chvála a sláva na veky vekov! 


                Svätý Jeruzalem


                Izaiáš 60,1-19.

     V tejto kapitole je prorokované Jeruzalemu, že sa pred ním
    pokoria všetky národy. Dalo by sa teda očakávať obdobie, keď
    židovský národ zvíťazí v akomsi boji, na základe čoho získa
    svetovládu. Takýto pohľad je ale rozhodne nesprávny! Poukazujú na
    to niektoré verše tejto kapitoly: 10. "Synovia cudzinca vystavia
    tvoje múry..." 11. "Tvoje brány budú vždy otvorené..." 13. "Miesto
    strádania budú mať vykúpení nevysloviteľnú slávu." 19. "Nebude ti
    viacej slnko za svetlo vo dne ani mesiac v noci ale Hospodin ti
    bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou okrasou."
     Tieto odvolávky poukazujú, že ide o zvláštny  Jeruzalem,
    v ktorom nebude svietiť slnko, ale Božia sláva, v ktorom budú
    všetci spasení, vykúpení krvou Pána Ježiša zo všetkých národov
    a v ktorom viac nebude strachu, a teda jeho brány budú neustále
    otvorené. Preto je potrebné celej tejto  kapitole  rozumieť
    symbolicky. Nejedná sa o mesto a svetovládu, ale o vykúpenú Cirkev
    Božích detí - Svätý Jeruzalem. Oslávená Cirkev je opisovaná
    podobným spôsobom v Knihe zjavenia Jána, kde sa tiež rozpráva
    o Svätom Jeruzaleme a jeho veľkoleposti v symbolickom jazyku.
    Takýto jazyk je pri takýchto opisoch doslova nutný, lebo oko
    nevídalo a ucho neslýchalo, čo Stvoriteľ pripravil pre tých, ktorí
    prijali do sŕdc Jeho Syna - Ježiša Krista.
     Preto ak Izaiáš používa v tejto kapitole pripodobňovanie
    oslávenej Cirkvi k akejsi svetovláde, používa takéto podobenstvo
    len preto, aby všetci ľudia, v ktoromkoľvek časovom období mohli
    pochopiť, že Pán pripravil pre svoju Cirkev niečo úžasné, že
    pominie útlak i utrpenie a nastane radosť s mnohým  Božím
    požehnaním.  Tieto  verše  netreba  situovať  do  niektorých
    historických období, ani ich hľadať v pozemskej  budúcnosti
    národov.
     Ďakujem Pane za to, čo si pripravil pre svojich drahých, čo sa
    nedá ani len vyrozprávať - tak je to úžasné a krásne. 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 60,20-22.


                                     127
                                     128



              Čo zvestuje Evanjelium?
                  LXI,LXII.



            O pokorných, skrúšených a zajatých


               Modlitebné stíšenie
                Izaiáš 61,10-11.


                 Izaiáš 61,1.

     Na Evanjelium Pána Ježiša  Krista  je  možné  pohliadnuť
    z najrôznejších strán. Niekto ho zhrnie ako štyri duchovné zákony
    o hriechu, oddelení od Stvoriteľa, pokání a spasení. Ďalší v ňom
    vidí osobnú pomoc z ťažkostí života... V tejto úvahe sa krátko
    zamyslíme nad niekoľkými zasľúbeniami, ktoré Izaiáš kladie ako
    súčasť Evanjelia.
     1. - Evanjelium môžu prijať len pokorní ľudia, ktorých neuráža
    fakt, že potrebujú pomoc a milosť.
     2. - Pán Ježiš oslovuje svojim Duchom obzvlášť tých, ktorí
    pomoc potrebujú.
     Evanjelium Pána Ježiša nie je len teória, ale nesie svoje
    zasľúbenia aj do súčasnej reality. Hospodin chce riešiť ľudské
    životy tak, že sa mu človek oddá v poslušnosti. Kristus je dobrý
    Pastier, ktorý dokáže vyviesť prestrašenú ovečku aj z najhlbšej
    rokliny realistického života. 


              Rok milosti a deň pomsty


                 Izaiáš 61,2.

     3. - Po príchode Pána Ježiša Krista nastal na zemi "rok"
    milosti - obdobie, v ktorom je vyliata mnohá Božia moc, aby mohol
    každý človek prijať spasenie.
     4. - Po prvom príchode Pána Ježiša nastane aj Jeho druhý
    príchod, čím budú ukončené dejiny zákonitosti hriechu.
     Dejiny zeme a ľudstva sú podľa Evanjelia konečné. Všetky
    proroctvá už boli povedané a ľudstvo čaká na druhý príchod svojho
    Boha. Pridávanie k Biblii je vždy len formou ľudského podvádzania
    s cieľom útlaku a vlády jedného človeka nad druhými. 


                 O zarmútených


                 Izaiáš 61,3.

     5. - Evanjelium sebou nesie zvesť, že Stvoriteľ vidí tých,
    ktorí pre Neho trpia a sú potláčaní.
     Pán sa zastáva svojich detí už teraz na zemi. Mnohonásobne viac
    však dostanú, keď bude hriech spútaný a začnú platiť neporušené
    zákonitosti v prírode, vo vzťahoch ľudí medzi sebou a tiež aj
    medzi nimi a ich Bohom. 
                                     129



                 O požehnaní


                 Izaiáš 61,4-5.

     6. - Keď človek svoj život rieši pred Hospodinom skutočne
    úprimne, Pán mu posiela pomocníkov, upokojuje jeho nepriateľov.
     Požehnanie od Pána je podmienené vždy úprimným vzťahom medzi
    veriacim a jeho Bohom. Kristus nehľadá tradície, udobrenie skutkov
    iným človekom, liturgie... Hľadá ale v najhlbšom súkromí ľudského
    srdca priamosť pred Ním samým a tiež aj pred druhými ľuďmi. Hľadá
    v ľudskom srdci poslušnosť a ochotu dať sa viesť Jeho Duchom. 


                  O oslávení


                 Izaiáš 61,6-9.

     7. - Božie deti Pán oslávi už tu na zemi tým, že si ich bude
    ich okolie vážiť. Svoju Cirkev ale vyzdvihne nadovšetko na konci
    dejín.
     Kresťanstvo dnes sebou nesie množstvo špiny a nespravodlivosti.
    Ľudia preto opovrhujú vierou i Kristom. Ak ale niekto skutočne
    prijal do srdca Krista a nechce sa povyšovať nad druhých, ak
    nechce zhadzovať svet a neveru, ak dokáže prijať druhých ľudí,
    nech robia čokoľvek,..., potom sám naisto prežije naplnenie aj
    tohoto zasľúbenia z Evanjelia Pána Ježiša. 


                   O moci


                 Izaiáš 62,1-2.

     8. - Keď veriaci nekoná podľa svojej vôle, ale vykonáva vôľu
    svojho Boha, zakúsi, ako sa cez jeho "ruky" prejaví úžasná Božia
    moc.
     Človek často túži po moci a táto túžba sa prenáša aj na
    veriacich. Preto si niekedy navzájom udobrujú pochybné teológie,
    na základe ktorých by mohli konať z moci podľa svojich predstáv.
    Moc Evanjelia sa potom vytráca a ochabúva aj viera veriacich, lebo
    sa očakávané zázraky nedejú. Živý Boh však je medzi svojimi deťmi
    prítomný svojim Svätým Duchom, ktorým dokáže prikazovať aj živlom.
    Byť v súlade s touto mocou, znamená aj reprezentovať túto moc na
    svojich životoch. Aby toto mohlo nastať, je nutné vyznať Bohu:
    "Pane toto všetko by som chcel.... Nech sa ale naplnia v mojom
    živote Tvoje predstavy! Amen!" 


                  O Cirkvi


                 Izaiáš 62,3-5.

     9. - Na konci porušených a začiatku neporušených dejín bude
    Cirkev oslávená a vyvýšená.
     Nejedná sa tu o cirkev v zmysle inštitúcie. Jedná sa o skupinu
                                     130



    takých veriacich, ktorí svojho Boha hľadali úprimne, vedeli pre
    Neho i strádať a nehanbili sa o Ňom rozprávať. Žiadny človek nie
    je schopný vyjadriť alebo vedieť, kto do tejto skupiny ľudí patrí
    a kto nie. 


                  O Slove


                 Izaiáš 62,6-7.

     10. - Úprimná viera v človeku nespôsobuje nutkanie vyvyšovať sa
    zvestovaním Evanjelia nad druhými, ale spôsobuje ľútostivú potrebu
    odovzdať informáciu o Božom spasení, aby mohol každý prijať celé
    Evanjelium Pána Ježiša.
     Prijať Evanjelium znamená zmierenie sa so svojim Stvoriteľom,
    naplnenie života, prijatie pomoci a  Božieho  vedenia.  Mať
    Evanjelium v srdci znamená byť napĺňaný pokojom a dôverou, že
    spočívame v ruke všemocného Boha. Zvestovať Evanjelium, je to
    najmorálnejšie a najprirodzenejšie, čo môže charakterný človek
    urobiť pre druhých ľudí. 


                O vytrhnutí Cirkvi


                 Izaiáš 62,8-9.

     11. - Na sklonku dejín zeme Pán naplní cele svoju spravodlivosť
    a nedovolí viac, aby sa mohlo konať nespravodlivo.
     V nebi preto nemôže byť aj diabol, nemôžu tam prísť ľudia,
    ktorí potrebujú pre svoj život pretvárku a v srdci Boha odmietajú
    alebo podvádzajú. Hriech nemôže prísť do Božieho Kráľovstva, lebo
    by tam vznikla druhá zem plná nespravodlivosti. Dnes si môže každý
    vybrať, čo chce, pre čo chce žiť. Však hriech a pretvárka nemá
    žiadnu budúcnosť. Už teraz sú odsúdené, premožené a znamenajú pre
    človeka len smrť. Žiaľ, človek má právo - slobodu - umrieť pre
    svoju lásku.
     Koho milujem? 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 62,10-12.

                                     131

                                     132



             Deň naplnenia spravodlivosti
                 LXIII,LXIV.



                Hnev živého Boha


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 63,1-4.


                 Izaiáš 63,5-6.

     Na konci ktorého obdobia má nastať vytrhnutie Božích detí?
     Aké dve krátke obdobia budú po vytrhnutí nasledovať a čo sa
    bude počas ich trvania diať?
     Ako by ste opísali príchod Mesiáša v moci a sláve?
     Kedy nastane veľký Boží súd - po akom období?
     Pán Ježiš trpí násilie na zemi, aby mohli všetci ľudia prijať
    Evanjelium a byť spasení. Keď ale príde v moci, naplní celú svoju
    spravodlivosť. Úprimní veriaci sa niekedy trápia nad tým, že sa
    deje mnoho zla a nespravodlivosti. Božie slovo poukazuje na to, že
    nikto nemôže urobiť zlý skutok tak, aby sa mu to zabudlo! Jedinou
    cestou vymanenia sa zo zákona Božej spravodlivosti je úprimné
    vyznanie svojej porušenosti a prosba o spasenie cez milosť Pána
    Ježiša Krista. 


              Spravodlivé milosrdenstvo


                Izaiáš 63,7-14.

     Pán Ježiš svoju milosť síce rozdáva bezplatne - bez zásluh, ale
    keď niekto túto milosť chce úprimne prijať, prijíma spolu s ňou
    a požehnaním aj kríž. Preto si nikto Božie Kráľovstvo nemôže
    kúpiť! Kríž býva často veľmi ťažký, v ňom, ako v ohni, sa ukáže
    úprimnosť a oddelí sa od vypočítavosti. Kríž pána Ježiša odhaľuje
    človeku jeho nedokonalosti a kladie mu nepríjemnú otázku: "Chceš
    si žiť tak, ako ťa vedie tvoja vlastná hriešna prirodzenosť alebo
    sa chceš stať nepriateľom samému sebe a svoj život  chceš
    posväcovať poslušnosťou voči svojmu Stvoriteľovi?"
     Aj milosť Pána Ježiša je spravodlivá - žiada úprimnosť! Človek
    možno mnohokrát padne v hriechu a Pán sa k nemu mnohokrát so
    svojou milosťou navráti, ale vždy očakáva otvorené "dvere" do
    ľudského srdca. Starý človek musí umierať, aby sa zrodil nový.
    Niekto možno prežíva depresiu z toho, že už po niekoľký krát
    neobstál. Ak ale úprimne chce ísť ďalej, Božia milosť mu dáva
    ďalšiu  šancu!  Po  opakovanom  hriechu  však  vzniká  iné
    nebezpečenstvo. Veriacemu sa môže stať, že začne prestávať chcieť
    plne nasledovať svojho Boha. Toľko pokusov, toľko stroskotaní -
    načo teda ísť ďalej týmto smerom! Netreba sa báť Božieho hnevu,
    ale hriechu sa treba strachovať, lebo v človeku hubí túžbu ísť za
    Kristom. 

                                     133

                Vyznanie hriechu


                Izaiáš 63,15-19.

     Vyznávanie hriechov je skutok, ktorého sa nejeden veriaci
    človek bojí. Možno pre hrdosť, možno pre hanbu nedokáže rozpovedať
    o sebe skutočnú pravdu. Možno si položí nezmyselné kritériá, že
    hriech je potrebné vyznať pred kresťanskou  verejnosťou  do
    mikrofónu a pritom zistí, že takéto kritériá nedokáže naplniť.
     Stvoriteľ chce v prvom rade počuť úprimnú pravdu na modlitbe
    v súkromí. Chce, aby sa Jeho dieťa zdôverilo Jemu a Jeho žiadalo
    o milosť. Pokánie a vyznávanie hriechu na modlitbe je prvým krokom
    k spaseniu človeka. Neskôr Pán vedie svoje deti, aby dokázali
    rozprávať pravdu jeden pred druhým. Je to súčasťou duchovného
    dýchania, ktoré v cirkvi Božích detí musí byť. Božie Slovo žiada,
    aby si veriaci vyznávali hriechy navzájom a nie aby si nachádzali
    akýchsi pomazaných kňazov, ktorým je potrebné všetko povedať
    a ktorí o svojom živote budú pred nimi pravdepodobne mlčať. Tak
    isto Pán nežiada verejné vyznania, ktoré sú skôr pokusom o nejaký
    osobný výkon, ktorým chce človek zaplatiť za svoje spasenie, než
    prejavom úprimnosti a lásky. Spasenie máme všetci zdarma, ale ten
    kto ho úprimne príjme, príjme moc Svätého Ducha, ktorá ho vedie do
    úprimnosti voči Bratom a sestrám.
     Rastieme duchovne, posväcujeme svoj život?
     Keď za nami príde brat alebo sestra s vyznaním, dokážeme
    otvoriť pre neho aj svoje vlastné súkromie alebo sa snažíme len
    naplniť funkciu akéhosi kňaza s mocou odpúšťania hriechov? 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 64,1-12.

                                   134



                  Povolanie
                  LXV,LXVI.



                 Determinizmus?


               Modlitebné stíšenie
                 Izaiáš 65,1-2.


                 Izaiáš 65,3-7.

     Keď si človek číta Písmo a príde k pojmu "vyvolení", začne ho
    to zvádzať k náhľadu, že Boh niekoho vyvolil a iného zatratil.
    Z toho by potom mohlo vyplývať, že nemá zmysel snažiť sa o živú
    vieru, lebo je ľudský život úž vopred pre niečo predurčený. Celé
    dejiny Izraela a dejiny všetkých národov poukazujú na fakt, že
    Hospodin nikdy nezobral človeku slobodnú vôľu. Dokonca ani ľuďom,
    ktorých povolal ako svoj vyvolený národ, ani tým neodňal možnosť
    odvrátiť sa od Neho! Živú vieru dostáva každý zdarma, keď po nej
    túži. Akonáhle začne v živote túžiť po niečom inom, je slobodný
    ísť tam, kde ho vedie jeho srdce. Hospodin nie je diktátor!
    Teológia, ktorá tvrdí, že keď raz človek príjme spasenie, že ho už
    nemôže stratiť má pravdu len do tej miery, že Božiemu dieťaťu
    skutočne spasenie nemôže nikto zobrať. Človek sám ho ale ľahko
    môže zahodiť pre niečo iné, čo sa mu v tej chvíli zdá byť
    lákavejšie. 


                Zmierenie a vzbura


                Izaiáš 65,8-16.

     Ako by ste charakterizovali pojem "zmierenie" so Stvoriteľom?
     Ako súvisí zmierenie s poslušnosťou, láskavosťou, pravdivosťou,
    s mocou, slávou a ľudskou schopnosťou?
     Čo znamená "vzbura" voči Bohu?
     Ako "vzbura" voči bohu súvisí z vyššie uvedenými pojmami?
     Aké má človek zasľúbenia a zlorečenia od Hospodina pri "vzbure"
    a aké pri "zmierení"? Prečo je "zmierenie" lepšie než "vzbura"? 


                  Budúcnosť


                Izaiáš 65,17-25.

     Čo rozpráva Písmo o Tisícročnom kráľovstve?
     Čo rozpráva Písmo o Novom nebi a Novej zemi?
     Ako sa odlišuje to prvé od toho druhého?
     Ako sa líšia prvé stvorenie a druhé stvorenie?
     Ako sa líši prvý príchod Pána Ježiša a Jeho druhý príchod?
     Ako sa líši prvá smrť a druhá smrť?
     Ako sa líši prvé vzkriesenie a druhé vzkriesenie?
     Všetky tieto pojmy Biblia používa a je dobré ujasniť si, čo
                                     135



    vlastne znamenajú. 


                Obeť a Bohoslužba


                 Izaiáš 66,1-4.

     Na záver štúdia Knihy Izaiáš nečítame len o požehnaní a krásnej
    budúcnosti pre Cirkev Božích detí. Okrem zmienky o Božej pravdivej
    spravodlivosti tu nachádzame aj pozastavenie nad jedným hrozným
    hriechom, ktorý je považovaný v Písme za výnimočne  ohavnú
    špatnosť. Takýmto hriechom je Bohoslužba bez skutočnej, úprimnej
    bázne pred Hospodinom. Keď veriaci človek  pristupuje  pred
    Stvoriteľa s množstvom obetí, ale čistý život viery  sebou
    neprináša, jeho obete sú počítané za to najhoršie, čo by len mohol
    urobiť. Božie Slovo týmto varuje každého človeka, nech sa chráni
    od takejto Bohoslužby...
     Kniha Izaiáš odovzdáva celú zvesť Evanjelia. Poukazuje na
    minulosť i budúcnosť a dáva každému človeku možnosť vybrať si
    slobodne svoje naplnenie. 

                Modlitby na záver
                Izaiáš 66,5-24.

                                     136



                 Obdobie medzi
            I. a II. príchodom Ježiša Krista

                   Záver
                  Matúš 24



                 Ľudský záujem


                 Matúš 24,1-3.

     Je veľmi ľahké dať sa očariť veľkoleposťou niektorých ľudských
    diel. Človek dokázal vytvoriť také hodnoty, ktoré jeho samého
    utvrdzujú v ilúzii, že ľudské bytie na tejto zemi musí byť večné.
    Ako by mohlo  zaniknúť  niečo  tak  veľkolepé,  ako  chrám
    v Jeruzaleme?! Pre dnešnú dobu by sme mohli povedať, že nie je
    možné, aby práca a vzdelávanie, ktorá vyprodukovala podmorské
    cesty, lode i lietadlá, svetovú informačnú sieť, ..., nie je
    predsa možné, aby toto všetko raz zaniklo a upadlo do úplného
    zabudnutia! Na takúto ľudskú sebaistotu, Kristus reagoval veľmi
    zvláštne: "Či vidíte toto všetko? Nebude ponechaný ani kameň na
    kameni, ktorý by nebol zborený!" Zvykli sme si na desaťročia mieru
    alebo desaťročia bez hrozby živelných katastróf. Zvykli sme si, že
    keď aj príde živelná pohroma, napokon odíde a nejaká svetová
    organizácia daruje financie na obnovenie komfortu bývania. Akoby
    to už ani nemohlo byť inak.
     Pán poukazuje na túto ilúziu, že zvyk, je len ľudský pocit, je
    to záležitosťou nervového systému človeka, ale nie  zárukou
    bezpečnosti!
     Učeníci Pána Ježiša na takéto vysvetlenie reagujú  dvoma
    otázkami:
     "Kedy to bude?" - Kedy má byť Jeruzalemský chrám zborený?
     A druhou otázkou - "čo bude znamením Tvojho príchodu a skonania
    sveta?"
     Hospodin nikdy nechcel podporovať  človeka  vo  falošných
    ilúziách, a preto môžeme čítať celú 24. kapitolu, ktorá opisuje
    mäknutie "letorastu" dejín - vysvetľuje Božím deťom, čo sa má diať
    pred druhým príchodom Mesiáša.
     Text tejto kapitoly teda rozdelíme na odpoveď, ktorá sa týka
    Jeruzalemského chrámu a na popis posledných časov, krátko pred
    druhým príchodom Pána Ježiša. 


                Čo je podstatné?
               Zborenie Jeruzalema


                 Matúš 24,4-5.

     Učeníci sa síce Krista opýtali na budúce znamenia dejín, ale
    prvá odpoveď Pána rozprávala o niečom úplne inom! Stvoriteľ chcel
    najskôr upozorniť človeka na duchovné nebezpečenstvo, ktoré je
    oveľa podstatnejšie, než poznanie budúcnosti. "Hľaďte, aby vás
    niekto nezviedol!" Prežívame dobu,  keď  sa  šíri  množstvo
    informácií. Tieto informácie vypadajú často veľmi dôveryhodne. Aby
    veriaci človek mohol bezpečne zotrvať pri svojom Bohu, je nutné,
                                     137



    aby bola pre neho prvoradá informácia, ktorá je uchovaná v Božom
    Slove - v Biblii. Akékoľvek pridávanie alebo uberanie z Písma je
    motivované ľudskou pýchou alebo iným hriechom. Svätý Duch nikdy
    nedoloží k Biblii ani jedinú stranu textu, lebo všetko, čo bolo
    potrebné zvestovať, už zvestoval cez svojich prorokov.
     Nebezpečenstvom však neostávajú len tí, ktorí  modifikujú
    Bibliu! Z Písma človeku uberá aj lenivosť čítať si ho! Zároveň, ak
    niekto nechce rešpektovať cirkev Božích detí a nie je schopný dať
    sa poučiť, možno sám k Písmu vo svojej mysli pridá výklad, ktorý
    sa nedrží kontextu Božieho Slova. To najdôležitejšie, čo nám má
    táto kapitola odovzdať, je pohľad na jediný pevný bod ľudského
    poznania - zvesť Biblie. Ako pristupujeme k tejto úžasnej Božej
    milosti, ktorá sa nám ponúka? Z Písma si môžeme uberať sami svojou
    lenivosťou alebo k nemu môžeme pridávať pre svoje hriešne nutkanie
    sebarealizácie. Duch posledných čias zahubí všetkých tých, ktorí
    podcenia vážne upozornenie Pána Ježiša Krista! 

                Matúš 24,15-22.

     Keď Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema, zaplakal nad ním. Už vtedy
    vedel, že za vierolomnosť židovského národa Stvoriteľ naň dopustí
    veľmi ťažké obdobie. Naplňovanie tohoto proroctva sa začalo vpádom
    Rímskeho vojska do Jeruzalema. Rimania tak šialene hľadali zlato,
    že doslova rozborili celý chrám a nenechali ani kameň na kameni,
    aby našli aj pozlátené časti kamenia. Bohatstvo Jeruzalemského
    chrámu bolo takto úplne vydrancované a zo samotného chrámu ostali
    len ruiny.
     Pán, pri zvestovaní tohoto dopustenia, ohľaduplne a s láskou
    upozorňuje, že keď niekto uvidí, že sa blíži rímske vojsko, má
    ihneď utekať a nevracať sa pre majetok. Ak niekto porozumel tejto
    Božej rade, podarilo sa mu z Jeruzalema ujsť a vyhnúť sa hroznej
    masakre, ktorá zakrátko nastala.
     Táto udalosť je dodnes symbolom toho, ako má jednať Božie
    dieťa, pri vytrhnutí cirkvi, krátko pred príchodom Pána Ježiša
    v moci a sláve. Božie Slovo upozorňovalo Židov, aby sa modlili,
    aby nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. V sobotu boli totiž
    brány mesta pozatvárané a útek by bol veľmi komplikovaný. Zima by
    bola tiež veľkou prekážkou, a tak Stvoriteľ nabádal k modlitbám.
    Modlíme sa aj my dnes za to, aby sme boli hodní vojsť do Božieho
    Kráľovstva alebo prežívame ilúziu, že veľkolepé ľudské dielo za
    nášho života isto nepominie?! 


        Skoré a neskoré znaky II. príchodu Ježiša Krista


                 Matúš 24,6-8.

     Vpádom rímskych vojsk bol židovský národ rozohnaný do celého
    sveta. Stvoriteľ ale ukrátil dni ich rozohnania a dnes opäť
    existuje na mape Izrael! Vznik Izraelského štátu je prvým znakom
    mäknúceho letorastu dejín. Od chvíle, keď tento štát opäť vznikol,
    môžeme vo svete badať zmeny, ktoré sú v Písme predzvestované ako
    znaky upozorňujúce na druhý príchod Mesiáša. Úvodným znakom konca
    dejín hriechu je vznik štátu Izrael!
     Krátko nato začala vo svete vznikať nová, nevídaná situácia,
    keď sa do ľudských uší začalo dostávať omnoho viac informácií ako
    predtým! Vznik tlače, masmédií a informačnej siete spôsobil, že
                                     138



    ľudia začali oveľa viac slýchať o vojnách a zemetraseniach... Je
    diskutabilné, či je dnes viac vojen, ako pred vekmi. Božie Slovo
    však netvrdí, že ich bude viac alebo menej! Poukazuje  na
    informačné siete - "Budete !slýchať! o vojnách...!" Práve dnes
    prežívame ďalší znak predpôrodných bolestí sveta.  Prijímame
    znepokojujúce informácie, pravdivé i nepravdivé, ktoré  ľudí
    znepokojujú a uvádzajú do strachu z budúcnosti. Pán už pred vekmi
    upozornil: "Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa
    musí stať, ale to ešte nebude koniec!" 

                 Matúš 24,9-14.

     Ako ďalší znak by sa dalo očakávať, že nastane prenasledovanie
    Božích detí v celosvetovom merítku. Myslím, že tento znak nie je
    správne chápaný, ak mu niekto rozumie ako začiatku organizovaného
    prenasledovania kresťanstva. V posledných desaťročiach sú úprimní
    veriaci predsa prenasledovaní spôsobom, na ktorý sme si tak
    zvykli, že sa nám stal skrytým. Živá viera vedie človeka k tomu,
    aby nepodvádzal, neuplácal, aby neodplácal zlým za zlé, ...
    Mnohých úprimné jednanie veriacich pohoršuje, lebo ich obviňuje
    z hriechu, preto si ateista radšej hľadá priateľa zlodeja,
    kamaráta podvodníka, aby sa navzájom podporili. Božie dieťa sa
    musí dostávať do konfliktov s okolím, ktoré ho núti hrešiť... Dnes
    je prenasledované nie kresťanstvo, ale úprimná živá viera! Samotné
    kresťanstvo túto vieru niekedy samo nenesie, ale ju naopak
    prenasleduje. Úprimné božie deti boli a sú prenasledované, na
    rozdiel od kresťanstva, ktoré v dejinách často prenasledovalo
    druhých...
     Už dnes existuje situácia, keď jedni druhých zrádzajú a medzi
    ľuďmi narastá duch neznášanlivosti a nenávisti. Tento duch je tak
    silný, že veriaci dokážu na jednej strane nenávidieť, neznášať sa
    a na druhej sa modliť k Stvoriteľovi. Ochladla láska mnohých
    a viera sa zmenila na falošnú zbožnosť, ktorá je horšia než
    ateizmus.
     Cirkev sa stala živnou pôdou pre ľudí, ktorí si vymýšľajú rôzne
    teológie, aby na seba upozornili a vyvýšili samého seba. Už teraz
    prežívame dobu falošných prorokov, ktorých sa duch posledných dôb
    snaží zjednotiť v ekuméne do jednotnej nábožnej organizácie. Ak
    majú Božie deti Svätého Ducha, sú jedno a nepotrebujú ekuménu! Ak
    túto ekuménu potrebujeme, je možno veľmi aktuálnou otázka: Koho
    vlastne chceme zjednotiť?!
     Kresťanské cirkvi dnes nenesú ovocie,  privádzajúce  svet
    k Stvoriteľovi, naopak pohoršujú svet a budujú teológiu, že je
    svet vinný za svoje pohoršenie!
     Evanjelium Pána Ježiša sa v tejto zvláštnej dobe hlása po celom
    svete. Preložené Biblie alebo jej časti, evanjelizačné prenosy,
    misionári a osobné príklady veriacich, knihy a zvesti o Kristovi
    dnes doslova zaplavili svet. Niekde sa Evanjelium hlása a inde sa
    už aj vyhadzujú celé hromady traktátov do smetných kontajnerov.
    "A potom príde koniec..." - Hovorí Stvoriteľ. Božie Slovo sa
    v dejinách vždy napĺňalo a naisto sa naplní aj v tejto dobe, ktorá
    je taká zvláštna - jedinečná... 

                Matúš 24,23-28.

     Pán upozorňuje na dobu pred svojim druhým príchodom aj v inom
    zmysle: "Vtedy, keby vám niekto povedal..." Informácie ľudí klamú,
    vytvárajú im virtuálnu realitu,  ktorá  existuje  len  pred
                                     139



    obrazovkami televízorov, počítačov, pri knihách a tlači, ale
    v skutočnom živote je úplne iná! Falošní kristovia nemusia o sebe
    tvrdiť, že sú Kristom! Stačí, keď si privlastnia spasiteľnú moc,
    keď dokážu robiť zázraky a strhnú so sebou množstvo presvedčených
    nasledovníkov. Pozor na informácie! Jediným pevným informačným
    bodom môže ostať len Biblia!
     Druhý príchod Pána Ježiša nebude skrytý pred ľuďmi, ale zároveň
    sa ani nebude hlásať cez masmédiá a informačné siete! Jeho príchod
    zatrasie zemou ako živelná pohroma, v ktorej sa rozpadne všetko
    ľudské dielo a človeku ostane len duchovný majetok úprimného
    života s Kristom - láska, pravda a spravodlivosť. Na čom staviame
    svoj dom? 

                Matúš 24,29-31.

     "Hneď po súžení tých dní..." Je tým vyjadrené obdobie medzi
    prvým príchodom Pána Ježiša a vytrhnutím úprimných Božích detí.
    Toto obdobie Biblia opisuje tiež ako obdobie milosti, obdobie
    vyliatia Svätého Ducha. Hneď po tomto období nastane vytrhnutie
    Božích detí a  dve  krátke  apokalyptické  obdobia  Božieho
    milosrdenstva a Božieho hnevu. Obidve tieto krátke obdobia budú
    charakterizované živelnými pohromami, veľkou biedou a ľudským
    utrpením. V prvom krátkom období Pán bude trestať národy, aby sa
    snáď v utrpení k Nemu navrátili a získali tak večný život - preto
    obdobie rán milosti. Druhé obdobie bude hrozným obdobím ďalších
    rán Božieho spravodlivého hnevu. Za týmto obdobím príde sám
    Spasiteľ v moci a sláve. Obdobie medzi vytrhnutím a druhým
    príchodom Ježiša Krista v moci môžeme nazvať obdobím druhého
    príchodu Ježiša Krista. 


              Slová pre cirkev a svet


                Matúš 24,32-36.

     Božie Slovo dáva možnosť každému veriacemu poznať letorast
    dejín. Môže si ho "doslova chytiť" a okúsiť aký je mäkký. Ľudia
    v dnešnej dobe hľadajú však v budúcnosti radšej formu vzrušenia,
    senzáciu, ale duchovný letorast dejín neskúšajú. Často sa medzi
    sebou svária, neznášajú a ich úsmevy sú len biednym divadlom,
    ktoré prehliadne každý ateista. - Nechcem kritizovať.... Prežívame
    však veľmi zvláštnu dobu, ktorá predtým nikdy takáto nebola! Tak
    veľmi je potrebné sústrediť sa na Pán Ježiša a objímať Jeho Ducha
    na modlitbách a osobných pokániach. Prežívame dobu, keď sa ľudia
    nemusia dožiť fyzickej smrti, lebo ešte skôr môže prísť niečo
    úplne iné, na čo neboli zvyknutí a čo vo svojej falošnej ilúzii
    vôbec nečakajú! Neznášanlivosť, neodpustenie, viera bez pokání,
    práca, zamestnania, zábavy, koníčky,... a prázdny duchovný život
    s mnohou pobožnosťou. Hospodin prichádza, aj keď mnohí klamú, že
    nie! Pán ľudí nechce zatratiť, ale spasiť! Však hriech do Božieho
    kráľovstva nikdy nepríde! Keby sa tak totiž stalo, čakalo by Božie
    deti nové utrpenie. 

                Matúš 24,37-44.

     Svet nikdy neporozumie času dejín podobne, ako neporozumel
    stavbe korábu pred potopou. Oprieť sa vo viere o svet, znamená
                                     140



    doslova zahynúť. Keď Noe staval koráb, ľudia  sa  opierali
    o skúsenosti a ilúzie, že všetko pôjde ďalej tak, ako boli
    zvyknutí. Noe sa oprel o Božie Slovo a nezahynul!
     Božie deti sa nemusia strachovať, či dokážu nájsť Hospodina
    v deň vytrhnutia. Tak ako má orol alebo sup zvláštny zmysel
    prispôsobený na to, aby našiel potravu, tak dal Stvoriteľ aj
    svojim deťom zvláštnu schopnosť nájsť Jeho Ducha a ísť s Ním, keď
    ich zavolá. Zavolá aj mňa? Duchovne dýcham modlitbami, čítaním
    Písma a vyznávaním hriechov v pokání? 


              Zasľúbenie a zlorečenie


                Matúš 24,45-51.

     Táto kapitola v sebe skrýva zlorečenie i zasľúbenie. Človek,
    ktorý sa v tomto živote nedokázal zmieriť so svojim Stvoriteľom
    podľa Jeho rady, nebude mať už ďalšiu príležitosť v nejakom
    očistci alebo ďalšom živote! Pre človeka je závažný práve tento
    život a má pre všetkých veľmi hlboký zmysel - zmieriť sa so svojim
    Bohom.
     Božie deti majú zasľúbené krásne bytie v tisícročnom kráľovstve
    a neskôr v novej zemi a novom nebi.
     Pane Ježiši, ďakujeme Ti za možnosť zmierenia, ďakujeme Ti za
    tvoju obeť, ďakujeme Ti, že môžeme vyznávať hriechy v Tvojej sile
    a ďakujeme za krásnu budúcnosť.