Hľadanie partnera a rodina – tematický výklad 2000                 Partnerstvo
                   Rodina              Božie Slovo o partnerských
              vzťahoch predmanželských
            i manželských, o vzťahoch medzi
            rodičmi a deťmi, o vzťahoch medzi
              súrodencami a o vzťahoch
               príbuzenských kontra
                nepríbuzenských
                 Milan Hudec
                   2000               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2000
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec                   Obsah
    Hľadanie partnera
    I. .........................................................   5
      Úvod ...................................................   5
      Volanie divočiny... ....................................   5
      Krásne plavovlásky .....................................   6
      Robinsonovi Crusoe smrdia nohy .........................   7
      Môj drahý Sandokan... ..................................   8
      Ten ťažký život je jednoducho trápny! ..................   8
      Pane Bože, koľko je 3 + 2 ? ............................   9

    Partnerstvo pred manželstvom
    II. ........................................................  11
      Do Prčíc, to je sila! ..................................  11
      Zahrajme sa s bábikami... ..............................  11
      Tak, ako včielka opeľuje kvietok... ....................  12
      Márnosť šedivá, odkiaľ - pokiaľ! .......................  13
      Spoznajme sa najskôr... ................................  13
      Krok viery do tmy s Kristom po boku ....................  14

    Manželstvo
    III. .......................................................  15
      Čo len v tom balíku bude? ..............................  15
      Prázdna krabica od topánok .............................  15
      Ako veľa som dostal a koľko mám ja dať .................  16
      Manželovo kurie oko... .................................  17
      Konečne sa spoznávame ..................................  17
      Kristova láska .........................................  18

    Úlohy muža a ženy
    IV. ........................................................  19
      Vedia muži umývať riad? ................................  19
      Mužíček mi kúpi... .....................................  19
      Žena - družka muža, muž - druh ženy... .................  20
      Tak, ako Kristus pre Cirkev... .........................  21
      Tak, ako Cirkev Kristovi... ............................  21
      Manželstvo a svet ......................................  21

    Manželská mytológia
    V. .........................................................  23
      O bohatej vdove ........................................  23
      Ako som sa stal svojím vlastným starým otcom ...........  23
      O krásnej Varvare ......................................  25
      Bohatier Finis, jasný sokol ............................  25
      O zlej macoche a starom úžerníkovi .....................  25
      A tak si krásne žili, až kým nepomreli... ..............  26

    Vzťah rodičov a detí
    VI. ........................................................  27
      Naša malá Snehulienka ..................................  27
      Malý neposedný škriatok ................................  28
      Hanbíme sa spolu alebo sami? ...........................  28
      Rodičovská povinnosť ...................................  29
      Čo žiadať od detinskosti? ..............................  30
      Požehnanie od Hospodina ................................  30

    Rodinné stíšenia
    VII. .......................................................  33
      Kovboj s Bibliou .......................................  33
      Veriaca Fantagíro ......................................  34
      Stojíme tam spolu, ale pritom každý sám... .............  34
      Tajomstvo autority .....................................  35
      Spoločné modlitby ......................................  35
      Spovedné tajomstvá .....................................  36

    Naše deti
    VIII. ......................................................  37
      Maminka, Marienka mláti Jakubka! .......................  37
      Naši miláčikovia sa majú radi ..........................  37
      Naše deti musia... .....................................  38
      Zrod novej osobnosti ...................................  38
      Kristova sloboda .......................................  39
      Duchovný rast nášho dieťaťa ............................  40

    Sex
    IX. ........................................................  41
      Naša antikoncepcia - Barborka ..........................  41
      Maminka, čo to bolo za vzdychanie? .....................  42
      Antikoncepcia a našich sedemnásť detí ..................  42
      Kvôli čomu nosí bocian deti? ...........................  44
      Aký sex a koľkokrát za ... .............................  45
      Telesná naplnenosť a nenaplnenosť ......................  46

    My a ostatní
    X. .........................................................  47
      Boss našej mafie .......................................  47
      Všetko jedno... ........................................  47
      Desiatok z manželstva ..................................  48
      Pravda, láska a spravodlivosť ..........................  48
      Služba v Cirkvi ........................................  48
      Svetlo pre svet ........................................  49
      Záver ..................................................  49
                Hľadanie partnera
                    I.                   Úvod


     Biblické výklady v tomto zväzku by mali svojím obsahom zahrnúť
    problémy a vzťahy veriacich ľudí pred manželstvom i v manželstve.
    Pretože ale ide o veľmi širokú tému, o ktorej by sa dalo napísať
    mnoho stovák strán, chcel by som z nej poukázať len na niektoré
    podstatné črty ľudského premýšľania a správania sa v tejto oblasti
    a dať ich do kontrastu s Božím Slovom. Tieto zamyslenia by sa mali
    takto stať podnetmi na ďalšie premýšľanie alebo na zmenu náhľadov
    v niektorých veľmi podstatných otázkach. Nie sú teda písané tak,
    aby obsiahli čo najviac problematiky. Svojou stručnosťou by mali
    prilákať všetkých, ktorí si chcú urobiť v tejto oblasti krátky
    prehľad a nájsť v nej základné biblické súvislosti. 


               Volanie divočiny...


               1. Mojžišova 1,26-28.

     Ľudia často rozprávajú o svojom Stvoriteľovi len na základe
    intelektuálneho poznania Biblie alebo dokonca len na základe
    rôznych rečí, ktoré o Bohu kdesi počuli. Takéto poznanie nesie
    sebou množstvo omylov a nepresností, ktoré robia z Hospodina často
    len filozofiu alebo Ho označia ako bezcitné, či nespravodlivé
    Božstvo, ktoré ľuďom len prikazuje a zakazuje... Keď sa potom
    niekto rozhodne poslúchať Ho, tento nespravodlivý Boh mu robí
    dobre a daný veriaci človek má akúsi protekciu...
     Nutnou zložkou živej viery býva nielen intelektuálne poznanie,
    ale aj množstvo osobných skúseností, napríklad s modlitbou,
    s Božím Slovom, v ktorých sa veriaci človek spolieha na Božie
    zasľúbenia... Osobná skúsenosť s Hospodinom môže byť tak silná, že
    človek dokáže povedať svojmu intelektu: "Nemáš pravdu! Ja poznám
    Pána Ježiša ako láskavého a milosrdného Boha, ktorý je nielen
    spravodlivý, ale ktorý ma navyše vrúcne miluje!" Po niekoľkých
    rokoch skutočne živej viery môže človek smelo povedať,  že
    Stvoriteľa trochu spoznal - táto skúsenosť sa však nedá odovzdať
    druhým ľuďom, dá sa len odporučiť.
     Je to možno práve prevaha intelektuálneho poznania  Boha
    a nedostatok osobných skúseností, ktoré spôsobia niekedy to, že
    mladý človek prestane Bohu dôverovať a začne mať pocit, že
    Stvoriteľ možno ani nechce, aby si našiel partnera, ktorý by sa mu
    v budúcnosti stal dobrým manželom, či manželkou. Mladosť sa potom
    začne v srdci trápiť, či zotrvať v takej šarlatánskej viere, ktorá
    mnoho zakazuje, všeličo kriticky hodnotí a dosť často nepožehnáva
    práve taký vzťah a s takým partnerom, ako by si práve v tej chvíli
    želala. Moderná veda navyše upozorňuje na fakt, že partnerstvo je
    potreba, čo  mnohých  môže  v  rámci  ich  intelektuálneho,
    nedostatočného poznania Stvoriteľa úplne odradiť od živej viery.
     Predčítaný odsek Písma upozorňuje, že to bol práve Boh, ktorý
    stvoril človeka ako muža a ženu. Vo chvíli, keď povedal - "Množte
    sa a naplňte zem!" - vznikol prírodný zákon, ktorý dnes veda
                                      6    objavuje. Ak teda ľudia pociťujú potrebu partnerstva, nejde
    o čosi, čo Stvoriteľ odmieta, ale o čosi, čo On sám stvoril!
     Božie Slová vytvárali pri stvorení zákonitosti, ktoré platia až
    podnes. Žiadny človek ich nemôže zmeniť ani zrušiť. Všetci ľudia
    sa však môžu naučiť rozumieť im, používať ich na svoj prospech
    i prospech druhých.
     Ak by chcel niekto položiť vajce na stôl, nehodí ho tam
    z výšky, aby tak využil gravitačný zákon! Zákon by síce využil,
    ale vajce by sa rozbilo. Stvoriteľ chce požehnať ľuďom partnera,
    lebo v nich sám stvoril silný pud, ktorý priťahuje muža a ženu!
    Pretože však dobre pozná túto zákonitosť, chce zabrániť, aby sa
    ľudia navzájom robili nešťastnými, a tak ich vedie cestou, ktorá
    možno nenaplní ľudskú túžbu ihneď, ale keď ju napokon naplní,
    pôjde o skutočnú radosť a skutočnú plnosť, ktorá vydrží a vytvorí
    človeku nový domov.
     Takto hodnotí Božie Slovo divoký pud, ukrytý v biologických
    štruktúrach našich tiel - hodnotí ho a ponúka veriacemu človeku
    Božie vedenie s požehnaním. 


                Krásne plavovlásky


               5. Mojžišova 7,2-4.

     Prvou a najvážnejšou radou Božieho Slova v tejto oblasti je pre
    veriaceho človeka upozornenie, že nemôže mať naplnený život
    s partnerom, ktorý bude neveriaci. Niekedy sú to možno práve
    neveriace dievčatá, ktoré majú príťažlivé boky a ktoré rady
    pomáhajú Božiemu zákonu v ich tele tým, že zvýrazňujú svoju
    ženskosť pomocou mini módy alebo body oblečení. Rozčešú si svoje
    vlasy, polejú sa voňavkou a veriaci chlapci môžu takto naplno
    spoznávať, aké silné zákonitosti dokáže stvoriť ich Boh... Božie
    Stvoriteľské Slovo ale hovorí: "Nie! Stvoril som ešte väčší zákon,
    ktorý sa nachádza v jej srdci. Ak vo Mňa skutočne a vrúcne
    neuverí, tento zákon ťa urobí nešťastným aj vtedy, keď si budete
    z hľadiska sexu rozumieť absolútne dokonale! Človek nie je len
    telo, ale aj duša - tak Som ho stvoril a duša je viac ako telo, aj
    keď sa to niekedy na prvý pohľad nezdá!"
     Človek dokáže byť výborný klamár, keď chce. Dokáže totiž
    oklamať aj samého seba! Hovorí si: "Veď on, či ona neskôr uverí!
    Treba mu, či jej, venovať čas s láskou a porozumením..." Ľudský
    život sa pomaly, pomaličky začína do svojich podvodov zamotávať,
    rodia sa neistoty a nejasnosti, ktoré majú koreň kdesi tam, kde
    človek v srdci opustil svojho Boha a rozhodol sa pre svoju
    "plavovlásku". Ako rád by mu ju Kristus požehnal, ale keďže jej
    nechce zobrať slobodu, ktorú jej daroval, nemôže ju prinútiť, aby
    si prisvojila Jeho rady a aby Ho s dôverou nasledovala. Tak sa
    stretnú dva svety, ktoré nikdy nesplynú v jedno  požehnané
    manželstvo. 

                Józua 23,12-16.

     Niekto by možno povedal, že je Hospodin tak dobrý, že aj keď Ho
    človek v mladosti opustí, aby si urobil po svojom a zobral za
    manžela či manželku neveriaceho človeka, že v budúcnosti, keď sa
    zase k Hospodinovi navráti, navráti sa aj On k nemu. Takýto pohľad
    nesie sebou dve veľmi veľké lži!
                                      7     Tá prvá je ukrytá v našej podstate - poukazuje na to, že ak raz
    opustíme Boha, pravdepodobne nebudeme schopní sa k Nemu navrátiť.
    Prakticky to znamená, že si nájdeme celú hromadu výhovoriek, ktoré
    nás budú ospravedlňovať, prečo nemôžeme žiť i naďalej život svojej
    prvej lásky s Kristom alebo si možno už na Stvoriteľa ani
    nespomenieme a nebudeme v sebe živiť už ani ilúziu o tom, akí sme
    veriaci.
     Druhou lžou je fakt, že ak náš partner nebude chcieť Krista
    milovať a žiť podľa biblických hodnôt, Kristus ho nikdy nebude
    nútiť. Naopak, bude mu zachovávať slobodu, ktorú mu dal a my
    budeme trpieť. Z tohoto utrpenia nás nevyslobodí žiadna modlitba! 

                Príslovie 5,1-14.

     Stvoriteľ chce naplniť ľudské potreby, preto odhaľuje človeku
    zákonitosti, ktoré stvoril, a chce ho učiť rozumieť im a využívať
    ich na svoje dobro. Najvážnejšou križovatkou viery býva v ľudskom
    živote otázka: "Veriaci, či neveriaci partner?"
     Ak niekto vyzná Pána Ježiša Krista pred ľuďmi a dá sa pokrstiť,
    ak v pokání dokáže meniť spôsoby starého života na  nové,
    posvätené, potom môžeme rozprávať o úprimne veriacom človeku,
    a teda aj o úprimne veriacom partnerovi. Akýkoľvek iný postoj je
    klamstvom, ktoré človek v sebe živí preto, aby dosiahol naplnenie
    svojej vlastnej vôle. 


             Robinsonovi Crusoe smrdia nohy


                 Ján 12,24-28.

     Prečo chce človek tak často niečo, čo nie je dobré pred
    Hospodinom?
     Predčítaný odsek Písma upozorňuje na jednu vážnu duchovnú
    zákonitosť. Ľudia sú schopní vo Svätom Duchu konať dobré veci len
    vtedy, keď sú ochotní pre Krista ukrižovať svoje záujmy a túžby.
    Vtedy donesú bohatú úrodu, čo prakticky znamená,  že  budú
    požehnaním nielen druhým, ale aj sebe!
     Mladí ľudia, ktorí tak radi rozprávajú o láske, nezištnosti,
    úprimnosti, ktorí vyznávajú Krista a potom idú cestami svojich
    vlastných túžob, majú isto veľa problémov. Ich podstata spočíva
    kdesi v zameraní na samého seba - ja, ja chcem, želám si, milujem,
    ale stále ja, ja... Túto spútanosť možno trochu komicky vyjadruje
    obraz zamilovaného mladíka, ktorý sa s radosťou posadí vedľa
    svojej milej a keďže má plnú hlavu samého seba, ani mu nevadí, že
    nohy, ktoré si už dva mesiace neumyl, nevyjadrujú jeho lásku dosť
    zdvorilým spôsobom. Tak si jeho platonická milá radšej sadne
    niekam ďalej a on sa trápi, že je jeho láska neopätovaná. Takýto
    samotár "Crusoe" potom trpí spútaný samým sebou a Božia rada, že
    má ukrižovať svoje "ja", mu pripadá byť možno ukrutná. Pritom je
    toto Božie Slovo jedinou cestou, ktorá ho môže vytrhnúť z jeho
    samoty a darovať mu naplnenie, po ktorom tak túži.
     Keď človek začne robiť veci, ktoré nerobí celkom rád a ktoré sa
    mu nechcú robiť, ktoré však začne robiť preto, lebo sú správne -
    pre Ježiša Krista, urobí ďalší veľký krok k požehnaniu, ktoré Pán
    pre neho pripravil. 


                                      8               Môj drahý Sandokan...


              Sudcov 14,1-3. 14,10-17.

     Vysnívaný partner nadobúda v predstavách človeka  úžasné,
    niekedy až nadprirodzené vlastnosti. Mladík s plochými nohami
    a chudučkými rúčkami môže byť v srdci zamilovaného dievčaťa
    Sandokanom, ktorý príde vždy včas a vykoná niečo hrdinské...
    Zamilovaná mladosť je skutočne niekedy ako po dávke heroínu, keď
    človek žije iný svet a len jeho okolie vidí jeho poblúznenosť.
    Zamilovaný si potom povie, ako by mohla moja milá urobiť niečo
    zlé, ako by sa mohla tak zmeniť... Je síce možno neveriaca - ale
    ten charakter, priamosť... Ja sám sa mám čomu od nej učiť.
     Príklad Božieho Slova poukazuje na to, ako sa dokáže neveriaci
    človek zmeniť. Ako ľahko môžu okolnosti z neho urobiť nástroj na
    ovládanie. Tento príbeh zo  Starého  zákona  len  ilustruje
    zákonitosti, o ktorých sme už rozprávali. Boh na Samsona dopustil
    zlé, lebo Ho Samson vo svojej svojvôli opúšťal. Pretože mal však
    ducha pokánia, využil aj jeho nedostatok na požehnanie pre svoj
    národ. Však život Samsonov bol pre jeho svojvôľu poznačený mnohými
    utrpeniami, v ktorých nakoniec aj zahynul. 

               1. Kráľovská 11,1-4.

     Šalamúnov príklad je druhou ilustráciou, v  ktorej  Boží
    služobník opustil svojho Stvoriteľa a kvôli krásnym ženám sa dal
    nahovoriť na stavbu oltárov pre iných bohov. Šalamún opustil
    Hospodina a Biblia už neopisuje pokánie, v ktorom by sa bol k Nemu
    navrátil. 


           Ten ťažký život je jednoducho trápny!


               1. Mojžišova 24,1-8.

     Keď si človek uvedomí, že nemá žiť len pre seba, alebo keď sa
    chce niekomu zapáčiť, svoj prístup k opačnému pohlaviu úplne
    zmení. Jednoducho povedané, Robinson Crusoe si začne umývať nohy
    a nielen to, niekedy sa dokonca tak začne sledovať, či nerobí
    niečo nevhodné, že sa mu väčšina ľudského jednania začne zdať
    trápna. Ten sedí trápne strnulo - márnosť nesedím tak aj ja?
    Tamten mľaská - musím si dávať pri jedení pozor! Niečo tu smrdí -
    nesmrdím to ja? Nakoniec sa človek pri láske svojho srdca tak
    vystresuje, že okrem toho, že niečo rozleje, pravdepodobne mu
    vypadne z úst aj kúsok keksa a možno mu ešte aj trochu ujde tzv.
    "tišan zákerný", a tak je nútený správať sa tak, akoby sa nič
    nestalo, zrudnúť dobordova a celou silou si nahovárať, že si nikto
    nič nevšimol. Nestranný pozorovateľ si potom môže povedať: "S tým
    mladým mužom sa niečo deje... Hm, kvôli komu asi?" V takomto stave
    patologickej sebakontroly sa človek dokáže cítiť trápne aj preto,
    že niekde jednoducho nie je. Zdá sa mu, že ten vzduch, ktorý tam
    je namiesto neho, všetkým poukazuje na ten trápny fakt, že on
    chýba.
     Prísť za takýmto človekom a nebodaj mu odporučiť nejaký vzťah
    alebo ho upozorniť na milé dievča či chlapca, znamená hlbokú
    urážku, potupu a poníženie. Veď vzťah musí predsa  začínať
                                      9    harmonicky, náhodne, prirodzene, ... a nie tak trápne!
     Keby bol Izák poviazaný takouto patologickou sebakontrolou,
    nikdy by nebol schopný prijať Božie požehnanie! Človek niekedy
    trpí predsudkami, pre ktoré odmieta Božiu radu, pomoc i naplnenie.
    Zoznámenie sa s druhým človekom nemusí prebehnúť vždy tak, ako to
    vídať v lacných romantických filmoch - Hospodin pozná mnoho ciest.
    Ak je pre človeka trápnosť väčším bohom než Stvoriteľ, možno nikdy
    nedokáže prijať požehnanie, ktoré pre neho Pán pripravil. 

                Rút 3,1-4. 3,8-13.

     Tak ako Rút dokázala pre seba prijať cestu Božieho požehnania,
    podobne by malo aj Božie dieťa v súčasnosti vedieť posúdiť
    partnerstvo, ktoré sa mu ponúka. Nejde o formu, ani by trápnosť
    nemala byť merítkom toho, či daný vzťah odmietnuť alebo nie!
    Merítka na prijatie partnerského vzťahu sú moje srdce a Božia
    vôľa. Aby človek poznal jedno i druhé, potrebuje čas a rozhodne
    nepotrebuje ihneď odmietnuť vzťah v srdci s presvedčením, že je to
    trápne!
     Nájsť lásku a cestu k nej podľa Božej vôle je  jedným
    z najväčších požehnaní na tomto svete. Aj lásku aj cestu k nej má
    každý človek úplne inú a preto ostáva jediná bytosť, ktorá dokáže
    v tejto veci dobre poradiť a pomôcť - sám Hospodin. 


             Pane Bože, koľko je 3 + 2 ?


                Príslovie 3,11-12.

     Keď začne veriaci človek prosiť svojho Stvoriteľa o partnerský
    vzťah, pravdepodobne zažije mnoho strádania. Pán akoby nepočul
    modlitby. Každá úprimná modlitba však prichádza pred Hospodina,
    ale On nedáva hneď to, čo by si človek žiadal. Najskôr vychováva,
    vedie, vzdeláva, vyučuje, aby bol Jeho dar skutočne požehnaním -
    aby urobil dvoch ľudí šťastných. Je zaujímavé uvedomiť si, že ak
    dnes ja prosím o vzťah a Hospodin ma karhá, podobne ešte karhá aj
    niekoho druhého kvôli mne. Je to prejav Jeho veľkej lásky.
     Môžeme si dnes zodpovedať sami pre seba otázku, chceme sa dať
    Božiemu Duchu viesť aj v tejto oblasti? Máme v celku dve možnosti
    - medzi nimi niet žiadnej tretej...
                                     10
                                     11             Partnerstvo pred manželstvom
                   II.               Do Prčíc, to je sila!


          Pieseň Šalamúnova 4,5-7. 4,11-12. 7,2-3.

     Čokoľvek nepríjemné, čo človek prežíva, sa zdá byť pridlhé.
    Preto aj samota bez životného partnera môže pôsobiť dojmom, že sa
    asi nikdy neskončí a osamotený človek ľahko stráca vieru, že o ňom
    Hospodin vie. Na túto tému by som chcel povedať jediné:
     Moje vlastné svedectvo v tejto oblasti je možno postačujúcim
    povzbudením vychádzajúcim z reality, ktorú som sám prežil. Ako
    pätnásťročný som prišiel pri úraze o zrak. Mal som  veľké
    popáleniny na tvári a ruke, pričom som navyše ešte aj slabo počul.
    Nikdy by som samotu nechcel podceniť, ako nejaký ľahší problém,
    lebo ja sám som, v tom strašnom stave hneď po úraze, nevolal na
    Boha, aby ma vyliečil, ale aby mi dal partnerku do života! V danom
    zdravotnom stave som bol prípad pre psychológa a možno som mal aj
    trochu šťastie, že som sa so svojím problémom zveroval len svojmu
    Bohu. Človek by ma možno zhodil do hlbín nevery a nemožnosti.
    Dvanásť rokov som dúfal v Hospodina, ktorý mi za ten čas vyliečil
    popáleniny a ochrnutie pravej ruky, požehnal mi operáciu sluchu
    tak, že dnes počujem dobre, dal  mi  vyštudovať  gymnázium
    a matematicko-fyzikálnu fakultu, poslal mi do života niekoľko
    dievčat, cez ktoré ma naučil trochu rozumieť dievčatám, a napokon
    mi daroval manželku a zamestnanie. Ak by sa vám zdalo, že som
    trochu v oslave Hospodina preháňal, prosím vás, verte mi, že som
    naopak nepovedal všetko o Jeho láske, milosti a všemocnosti!
     Chcel by som veľmi povzbudiť mladosť, aby si nedala zobrať
    vieru a aby spoznávala Stvoriteľa na všetkých svojich cestách,
    lebo to skutočne stojí zato. Ak raz však niekto začne robiť
    kompromisy, ak si vytvorí zopár zadných dvierok a nespoľahne sa na
    svojho Boha, Hospodin potom nechá na ňom aj otázku hľadania
    partnerstva...
     Keď si chlapec nájde dievča a je to čisté pred Hospodinom,
    myslím, že si v duchu hovorí: "Do Prčíc, to je ale sila!" Prsia,
    nohy, boky, ..., všetko čo sa doteraz dalo vídať len akosi
    vzdialené alebo na obrazovkách, či v mysli, je teraz dostupné, dá
    sa toho dotknúť a navyše to aj opätuje lásku. Partneri si chcú
    robiť radosť a túžia po sebe, ba čo viac, je to s Božím
    požehnaním.
     Na túto skúsenosť mladosti nikdy netreba zabudnúť. Človek,
    ktorý na ňu zabúda, zabúda nielen na Božie milosrdenstvo, ale
    stáva sa tak neschopným porozumieť mladším ľuďom a byť im v ich
    mladosti oporou. 


              Zahrajme sa s bábikami...


            Pieseň Šalamúnova 7,12-14. 8,1-3.

     Keď spolu začnú chlapec a dievča chodiť, vo veľmi krátkom čase
    zistia, že im nestačí držať sa len za ruky alebo sa spolu
                                     12    prechádzať v minimálnej vzdialenosti pol metra. Napriek tomu, že
    sa s bábikami hrávajú poväčšine dievčatá, v tomto období aj
    chlapci nadobúdajú sklon pohýbať tej svojej bábike ručičkami
    i nožičkami... Chlapci ale musia mať svoje bábiky veľmi kvalitné -
    musia byť živé, vlasaté atď.
     Keďže ale rozprávame o veriacich ľuďoch, niekedy vzniká v ich
    srdci nový duchovný problém - je takéto počínanie pred Hospodinom
    správne? Veď keď počúvame starších ľudí, ako komentujú láskanie
    tej mládeže, ktorej nejde až tak veľmi o to, aby ich nikto
    nevidel, ľahko by sa dalo z toho usúdiť, že akékoľvek láskanie je
    hriech.
     Božie Slovo poukazuje, že ide o prirodzenú túžbu, ktorá
    priťahuje partnerov dokonca aj pred manželstvom! Zároveň ale
    upozorňuje, že vzťahom dvoch mladých ľudí vzniká nový svet, nové
    súkromie, ktoré je potrebné a nutné rešpektovať. Vo vzťahu medzi
    mužom a ženou sú oblasti, ktoré patria výlučne do ich súkromia
    a nepatria nikomu inému!
     Je to niečo podobné, ako keď jeden veriaci človek vyzná druhému
    hriech. Takéto počínanie je dobré a požehnané. Pán Ježiš prišiel
    omilostiť predsa hriešnikov. Keď ale spovedník nedokáže udržať
    spovedné tajomstvo a o hriechu spoluveriaceho klebetí, stane sa zo
    spovedníka špinavec, ktorý potupuje a znevažuje svojho brata alebo
    sestru. Podobne sa z čistého mileneckého vzťahu môže stať divadlo
    pre druhých, ktorí možno vo svojich myšlienkach pôjdu oveľa ďalej,
    než išli milenci vo svojom láskaní.
     Písmo teda neodmieta to, čo je prirodzené! Pán len chce, aby
    mohla byť zachovaná čistota vzťahu dvoch mladých ľudí a chce tiež,
    aby tento vzťah nebol pre niekoho podnetom na pohoršenie alebo
    hriech. 


           Tak, ako včielka opeľuje kvietok...


                 Ján 3,20-21.
                 Matúš 5,16.

     Možno by veľa veriacich mladých ľudí chcelo viac spoznať, čo si
    môžu dovoliť, čo je pred Stvoriteľom dobré a čo nie, ale týchto
    informácií sa im akosi nedostáva. Keď napokon nájdu brata či
    sestru, ktorých sa nehanbia priamo na niečo opýtať, zistia, že sa
    hanbí dotyčný spoluveriaci. Takto sa mladí veriaci pýtajú na sex
    pred manželstvom, na antikoncepciu, na onániu a vysporiadavanie sa
    s osobnými sexuálnymi potrebami a dostávajú neisté a nejasné
    odpovede, z ktorých je možno síce jasné, ako včielka opeľuje
    kvietok, ale konkrétne osobné problémy im to nevyrieši.
     Božie Slovo vyzýva veriacich, aby si vo všetkých otázkach
    robili z duchovného hľadiska jasno a aby vedeli komunikovať
    a odovzdávať poznanie, ktoré im Pán zveril. Božie Slovo je svetlo
    - toto svetlo má svietiť vo tme a viesť, ukazovať cestu. Hanba
    rozhodne nie je v tejto oblasti správna a nemôže byť ani
    požehnaná! Kristus nás vedie do priameho a čistého života pred Ním
    - takýto život je potom potrebné odkryť aj druhým ľuďom a vedieť
    o ňom rozprávať. Tým nechcem povedať, že je správne odkrývať
    spoločné partnerské súkromie. Ani človek nemôže žiť dokonalý život
    bez zlyhaní. Čo sa však dá, je otvoriť sa v úprimnosti druhým,
    vedieť o sebe povedať možno aj nepríjemnú pravdu a priamo odovzdať
    poznanie, ktorému nás Stvoriteľ vyučil aj v oblasti partnerských
                                     13    vzťahov. 


            Márnosť šedivá, odkiaľ - pokiaľ!


                Rimanom 14,19-23.
               2. Mojžišova 20,14.

     Veľmi akútnym konkrétnym problémom pri mileneckom vzťahu je
    otázka, koľko si môžem v oblasti sexu voči svojmu partnerovi
    dovoliť. Čo ešte nie je hriech a čo už hriech je?
     Božie prikázanie jasne pripomína: "Nezosmilníš!" Inými slovami,
    Pán nechce, aby ľudia spolu pred manželstvom spávali. Nejde tu
    o akési puritánstvo a zákazy! Je vyzdvihnutá len priorita niečoho,
    čo je pre funkciu manželstva potrebnejšie ako sex - vzájomné
    porozumenie! Ak mladí ľudia začnú spolu pred manželstvom spávať,
    je veľmi možné, že si nestihnú uvedomiť, ako majú skutočne k sebe
    ďaleko a zoberú sa. Takéto manželstvo je potom už vopred odsúdené
    na rozvod. Tak isto sa môže stať, že sa pritrafí dieťatko a dvaja
    ľudia sa opäť musia vziať možno aj napriek tomu, že si veľmi
    nerozumejú...
     Ak mladý pár chce dostať od Hospodina požehnanie, je prirodzené
    rešpektovať Jeho zákon, a teda venovať sa v prvom rade tomu, čo je
    dôležitejšie než sex - vzájomný vzťah a Božia vôľa.
     Takto je povedané, že pred manželstvom síce nie je správne
    spolu spávať, ale nie je povedané, čo ešte je správne! Apoštol
    Pavel poukazuje na dôležitosť viery. Neexistuje hranica, ktorá by
    všeobecne vyhradila - potiaľ! Každý má iný dar od Stvoriteľa,
    niekto sa vie lepšie zdržiavať, iný je vášnivejší, a tak má každý
    túto hranicu položenú inde. Každý si však musí pred svojím Bohom
    s vážnosťou uvedomiť, pokiaľ môže ísť, aby sa napokon nestalo
    všetko! Navyše je nutné uvedomiť si aj hranicu svojho partnera,
    aby ho svojím počínaním neviedol do hriechu. Milenecké láskanie
    nie je nečisté, ale vyžaduje pred Pánom takú zodpovednosť, aby
    mladý pár mohol s pokojom a vierou spolu robiť to, čo práve im ich
    Boh odporučil.
     Božie Slovo teda nestanovuje všeobecné hranice, ale vyzýva
    každého, aby si takúto hranicu stanovil sám pre seba tak, aby
    mohol s vierou obstáť pred Bohom i svojím partnerom. 


              Spoznajme sa najskôr...


                Príslovie 17,3.
                Príslovie 19,21.

     Sú ľudia, ktorí spolu chodia dlhé roky s presvedčením, že sa
    musia najskôr dobre spoznať. Úplne pritom zabúdajú, že druhý
    človek sa nedá spoznať, že sa dá len spoznávať! Úplne poznať môže
    človeka len Stvoriteľ. Po dlhých rokoch chodenia sa tak milenci
    buď nakoniec rozídu, lebo začnú prežívať aj konflikty a povedia
    si: "Prežívame konflikty už ako  milenci,  čo  bude  potom
    v manželstve!" Pritom ale zabúdajú, že po troch, či štyroch rokoch
    chodenia už možno majú za sebou aj prvú manželskú krízu, ktorú
    však oni stihli zažiť ešte pred manželstvom... Počas pridlhého
    mileneckého vzťahu sa tiež môže stať, že nakoniec upadnú do
                                     14    smilstva, čo je tiež zlé.
     Človek si nemôže všetko pozichrovať a urobiť si zadné dvierka
    vo všetkých sférach svojho života. Nemôže si poistiť ani vzťah
    a zabezpečiť si dobré manželstvo! Pán očakáva, že veriaci ľudia
    naplnia Jeho Slovo a zachovajú sa podľa Jeho vôle. Potom im už
    ostáva len jediné dôverovať svojmu Bohu a urobiť krok viery do
    manželstva. 


           Krok viery do tmy s Kristom po boku


                Príslovie 3,1-8.

     Ak sa veriaci drží svojho Spasiteľa a nekuje vo svojom živote
    neustále finty zadných dvierok, ak by náhodou Hospodin sklamal,
    potom ho jeho Spasiteľ tiež podrží a ostane s ním aj pri vstupe do
    manželstva aj v manželstve samotnom. Možno je veľmi  ťažké
    prisvojiť si postoj, že od nás Pán očakáva v prvom rade vieru,
    dôveru a oddanosť svojmu Bohu. Niektorí ľudia chcú dôverovať
    partnerovi a mnohokrát sa vo svojich postojoch pomýlia! Iní sa
    snažia dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý ich  naučí
    dôverovať aj partnerovi a požehná im až prehojne.
     Život veriacich ľudí by mali sprevádzať kroky viery. Jedným
    z najväčších takýchto krokov je práve vstup do manželstva.
                                     15                  Manželstvo
                   III.              Čo len v tom balíku bude?


                 Žalm 128,1-6.

     Človeku, ktorý sa drží Božej vôle, zasľubuje Biblia požehnanie.
    Predčítaný žalm poukazuje, že aj manželstvo môže byť súčasťou
    požehnania. Možno aj pre takéto zasľúbenia mladí ľudia očakávajú
    s akousi zvedavosťou, čo práve im manželstvo prinesie. Veď
    Stvoriteľ pre nich pripravil krásne zabalený balík s mašľou.
    Vedia, že sa tento balík volá manželstvo a vedia, že patrí im.
    Dokonca vedia aj to, že ho dostali od Hospodina, a tak sa tešia na
    rozbaľovanie...
     Niekto si v ňom predstavuje manželku, ktorá je vždy ochotná
    naplniť jeho manželské potreby. Niekto zase v ňom čaká vždy
    ochotného manžela, keď ide o nákup nových šiat, či topánok. Ďalší
    si predstavujú partnera, ktorý bude vedieť súcitiť, bude sa
    s radosťou rozprávať na témy, ktoré mu vymyslia a bude ich vedieť
    podržať vždy, keď to budú potrebovať...
     Postoje mladých ľudí by sa možno dali zhrnúť takto: Spoznali
    sme, čo je dobré, a chceme podľa toho aj žiť. Naše manželstvo by
    malo byť príkladné a nemali by v ňom byť chyby našich rodičov... 


              Prázdna krabica od topánok


               Príslovie 24,30-34.
                Príslovie 19,15.

     Keď mladý pár vstúpi do manželstva, dosť často máva pocit, že
    má pred sebou rozbalený darček od Hospodina, plný  lahôdok
    a najrôznejších hračiek pre dospelých.
     Hovorí sa, že dobrí priatelia dokážu povedať aj nepríjemné
    veci. Ak je to pravda, potom je čas dobrým priateľom, ktorý začne
    pomaly upozorňovať mladomanželov na jeden ich omyl - balík od
    Hospodina, manželstvo, ešte nie je rozbalený! Dokáže ho rozbaliť
    len čas. Ten pomaly odviaže krásnu mašľu a hodí ju do vetra.
    Odstráni farebný baliaci papier a hodí ho do koša na odpadky.
    Zvláštne, to čo ostalo, je obyčajná krabica od topánok. Priateľ
    čas niekedy nedaruje ľuďom samého seba, aby sa stihli spamätať,
    a tak možno aj v tomto prípade rozbaľuje  ďalej,  odkrýva
    vrchnák.... Už vám niekedy bolo do plaču, keď ste v balíku na
    Vianoce čakali niečo úplne iné, než v ňom skutočne bolo? Ak ste
    niečo také prežili a ten balík bol od rodičov, isto mi dáte
    zapravdu, že vám to prekvapenie nezobralo ani matku ani otca.
    Naďalej ostali vašimi rodičmi a naďalej vás mali radi.
     Ak mladý človek očakáva od manželstva všetko to, čo sme si
    uviedli vyššie, prežije pri rozbaľovaní dosť nepríjemný šok! Keby
    tá krabica od topánok bola aspoň nejaká maľovaná - ona je však
    obyčajná a navyše prázdna! To si Hospodin z nás vystrelil!? Chcel
    by som poukázať na jednu veľmi vážnu skutočnosť: Naším sklamaním
    sme nestratili Nebeského Otca a Spasiteľa, ani neochladla Jeho
                                     16    láska voči nám! Naše sklamanie môže prameniť jednoducho z toho, že
    svojmu Bohu ešte stále dobre nerozumieme!
     Niekto by možno povedal, že je to príliš pesimistické - prázdna
    krabica, ja som si však istý, že je takáto krabica jedným
    z najväčších dobrodení, ktoré sme od svojho Stvoriteľa mohli
    prijať. Chcel by som tento svoj postoj ďalej vysvetliť:
     Isto si spomenieme na svoje detstvo a možno v ňom nájdeme
    množstvo všeličoho dobrého, čo sme ako deti "vyťahovali" z krásnej
    ozdobnej krabičky - plnej dobrôt - ktorá bola manželstvom našich
    rodičov a zároveň naším rodinným zázemím. Či naši rodičia dostali
    krajšie manželstvo? Určite nie! Aj oni dostali prázdnu krabicu od
    topánok! Za niekoľko rokov ju napustili impregnačnou látkou, pekne
    ju vymaľovali a nalakovali. Potom do nej začali zhromažďovať
    všeličo dobré i zlé pre seba i svoje deti. Ich deti to potom
    nachádzali, nové i zabudnuté a začali prežívať jedno zo svojich
    prvých triedení - to je dobré, to je zlé...
     V manželstve Pán od svojich detí neočakáva len triedenie
    a poznanie dobrého a zlého! Od dvoch mladých ľudí očakáva, že
    dokážu nielen poznať, ale aj pracovať! Pracovať nie je potrebné
    len na živobytie a oblečenie, manželia pracujú aj na vzájomnom
    porozumení, na deľbe prác, na vyhradení si času pre druhých
    a pracujú aj pri výchove svojich detí, pracujú na svojom záujme
    o ne...
     Prečo Hospodin dáva ľuďom prázdne krabice od topánok? Je to
    veľmi jednoduché. Dáva im pritom do srdca svojho Svätého Ducha,
    ktorý je schopný produkovať, vytvárať - tvoriť podľa príkladu
    živého Boha. Vytváranie hodnôt v manželstve naplní samotných
    manželov a bude napĺňať aj ich deti a ich okolie. Manželia
    potrebujú práve prázdnu krabicu od topánok - nič iné by ich so
    Svätým Duchom v srdci nenaplnilo!
     Predčítané Božie Slovo povzbudzuje do produktívneho života,
    ktorý jediný je správny, a keď ho človek prežíva s požehnaním, je
    aj krásny. 


           Ako veľa som dostal a koľko mám ja dať


                  Ján 3,16.
                 Žalm 65,1-14.

     Jedna svetská múdrosť rozpráva o manželstve asi toľko: Celý
    život vychovávali rodičia svoje deti a dávali im mnoho dobrého.
    Preto sú teraz tie deti povinné vrátiť svoj dlh svojim deťom!
     Biblia poukazuje, že človek síce dostal mnoho od svojich
    rodičov, ale že dostal ešte viac od svojho Boha. Kristus nás
    prišiel spasiť a bol ochotný kvôli nám obetovať svoj vlastný
    život. Stvoriteľ nám isto v živote už veľakrát požehnal, a tak
    môžem povedať jediné. To všetko, čo sme v živote dostali, sa
    vrátiť nedá, lebo je toho primnoho. Čo sa však dá, je prijať Božiu
    radu a rozdávať aj v manželstve ovocie Svätého Ducha svojmu
    partnerovi, deťom i všetkým ostatným. Tým nevrátime úplne svoj
    dlh, ale zaradíme sa aj týmto do "tela" Pánovej cirkvi, budeme
    spoluúčastní na budovaní našej rodiny a božieho kráľovstva, čím
    naplníme Božiu vôľu a vyjadríme skutočnú vďaku za to, čo sme my
    sami dostali. 


                                     17               Manželovo kurie oko...


                Rimanom 7,11-25.

     Mladí manželia isto čoskoro zistia, že ich partner nespĺňa
    kritériá na partnera, ktoré si človek predstavoval, pri pohľade na
    pekný farebný balík s mašľou s názvom manželstvo.  Realita
    častokrát až pritvrdo vyučuje, že partneri  bývajú  niekedy
    nervózni, inokedy unavení, tiež aj trochu leniví, ich záujem sa
    niekedy orientuje inak, ako by ten druhý chcel... Dokonca aj keď
    sa snažia žiť príkladne a obetúvať seba, pričasto sa im to nedarí!
    Manželia pomaly poznávajú svoje hranice, za ktoré sa veľmi ísť
    nedá - sú to svojím spôsobom akési ich "kurie oká", ktoré tlačia,
    bolia, omínajú... Svetlom do takejto situácie je Božie Slovo
    z Epištoly Rimanom, ktoré poukazuje na fakt, že kým človek žije na
    zemi, bude mať vždy svoje "kurie oká" - zákon hriechu v jeho tele
    - ktorý niekedy zvíťazí a človek sa zachová nepekne. Pretože ale
    v mysliach a srdciach vládne Svätý Duch, je možné, aby každý pád
    bol pádom na kolená, kde v pokání dostávajú Božie deti nové šance.
    Keďže sa v tejto úvahe jedná v prvom rade o manželstvo, je správne
    svoje pokánia vyjadrovať nielen Stvoriteľovi, ale aj svojmu
    partnerovi. Ak je totiž účastný pádu do hriechu, mal by byť
    účastný aj pokánia a ospravedlnenia z milosti. Ak takýto prístup
    manželia obchádzajú s výhovorkou, že vyznávať stačí Bohu, ich
    vzťah sa začne meniť na nedôveru, sklamanie, trpkosť... Stvoriteľ
    vedie manželov k tomu, aby si odpúšťali, ale vedie ich aj
    k vzájomnému vyznávaniu omylov a chýb!
     Lenivosť sa môže prejaviť aj nechuťou k tomu, že človek začne
    pracovať na sebe, aby dokázal ísť za svojím partnerom a povedať
    také jednoduché, a také ťažké vyznanie: "Prepáč mi." Môžeme sa
    opäť vrátiť k druhému odseku tejto úvahy - manželstvo je prázdna
    krabica, ktorú je potrebné plniť a nie z nej iba brať...
     Keď partneri dokážu vyznávať, Svätý Duch ich vedie aj k tomu,
    aby dokázali odpúšťať tak, ako On odpustil im. Je to jeden
    z najhlbších princípov manželského porozumenia a  vytvárania
    rodinného zázemia.
     Ak jeden partner nedokáže vyznať - "prepáč mi" - druhý potom
    síce môže odpustiť, ale trpí podobne, ako trpí milujúci Svätý
    Duch, keď Ho jeho dieťa odmieta alebo si zamilovalo hriech.
    Manželstvo je vzťah, ktorý je možné stavať i bortiť. 


               Konečne sa spoznávame


                 Rimanom 8,1-4.
                1. Jána 1,8-10.

     Božie Slovo poukazuje, že je každý hriešny a každý potrebuje
    Spasiteľa z milosti. V manželstve môže človek prakticky prežiť, čo
    to sebou v reálnom živote nesie. Partner nie je vysnívaným
    nadčlovekom, ktorý robí zo zeme malé nebo, ale je len obyčajným
    človekom, ktorý vie urobiť na zemi aj malé peklo. Manželstvá bez
    moci Svätého Ducha môžu obstáť len výnimočne. Božím deťom pri ich
    spoločnej ceste v manželstve veľmi pomáha sám Boží Duch, ktorý im
    rozpráva do sŕdc, potešuje ich, karhá, vedie... Ak sa niekto
    trochu spoliehal na partnera, čoskoro sa navráti k svojmu Bohu,
                                     18    lebo keď partnera spozná lepšie, zistí, že takýto postoj nie je
    rozumný. Týmto som nechcel povedať, že manželstvo je čosi hrozné
    a ťažké - bez Boha sa však veľmi ľahko hrozným a ťažkým môže stať!
    Manžel, či manželka, je len človek s chybami, ale je to zároveň
    človek, ktorého si Stvoriteľ zamiloval, a ktorého teda môžeme
    milovať aj my, a to aj napriek tomu, že sa už viackrát prejavil
    ako hriešnik. Milovať na začiatku je ľahké, milovať neskôr človek
    dokáže len s mocou Svätého Ducha! Ľudská láska na začiatku
    manželstva býva niekedy ilúziou. Láska, ktorá vydrží, sa stáva
    skutočnou láskou, ktorej nechýba ani cit, ani múdrosť, a keďže
    rozprávame o manželstve, tak ani sex.
     Niektorí  autori  opisujú  krízu  v  manželstve,  akési
    nedorozumenie... Prvá skutočná manželská kríza vzniká vtedy, keď
    partneri strácajú o sebe ilúzie a vytráca sa ich iluzórna láska.
    Ich svedomie, ich srdcia sú zaťažované realitou, ktorú môže
    podržať len láska skutočná - cit, múdrosť a moc od Svätého Ducha.
    Ak sa v srdciach manželov nenachádza sám Pán Ježiš Kristus, svoju
    prvú krízu zavŕšia buď tragickým rozvodom alebo pretrvávajúcim
    manželstvom s toleranciou bez porozumenia a citu. 


                 Kristova láska


               1. Korintským 13,4-8.

     Je veľmi ľahké niekoho milovať, keď  sa  s  ním  často
    nestretávame. Láska býva zaťažená vtedy, keď s niekým žijeme
    niekoľko rokov. Manželstvo spája dvoch ľudí na celý život - kladie
    na lásku najväčšie požiadavky. Posledný predčítaný odsek Božieho
    Slova je povzbudením k úprimnému vzťahu so Stvoriteľom, a teda aj
    k tomu, aby potom človek vedel v manželstve zahŕňať druhého
    partnera skutočnou,  Kristovou  láskou,  ktorá  sebou  nesie
    v manželstve navyše ešte aj sex.                                     19                Úlohy muža a ženy
                   IV.              Vedia muži umývať riad?


                 Jakub 4,13-17.

     Manželstvo vyžaduje od partnerov spoluprácu, v ktorej sa
    manželia vzájomne dopĺňajú. Božie Slovo preto nedáva žene i mužovi
    rovnaké odporúčania. Prakticky nie je možné, aby aj muž aj žena
    robili všetko spolu. Dokonca nie je ani prirodzené, vzhľadom na
    potreby a telesné dispozície muža a ženy, aby ich manželstvo
    viedlo k tým istým prácam a úlohám. Kristova láska v srdciach
    manželov pôsobí aj to, že sa dokážu v porozumení rozdeliť -
    prisvojiť si každý svoj diel práce a povinností, čím spoločne
    budujú svoje rodinné zázemie ako celok. Prakticky to  môže
    znamenať, že napríklad manželka umýva riad a manžel betónuje
    základ na plot okolo záhrady. Je neprirodzené, aby manželia
    v tomto prípade spoločne umývali riad, a potom spoločne betónovali
    - muž by napríklad miešal maltu a žena ju na fúriku rozvážala do
    základov...
     Z prirodzeného rozdeľovania úloh muža a ženy v manželstve
    vzniká zvyk, ktorý sa môže postupom času zmeniť na tradíciu, či
    povinnosť. Na základe takejto tradície potom niekedy  začnú
    partneri automaticky odmietať práce, ktoré nie sú zvyknutí robiť,
    a o ktorých si postupne začínajú myslieť, že ich musí robiť vždy
    ten druhý partner! Muž poväčšine nedokáže  nahradiť  matku,
    a podobne sú mužské práce, v ktorých poväčšine nedokáže obstáť
    žena. Na druhej strane je množstvo úloh, ktoré sú síce prirodzené
    len pre jedného z partnerov, ale v ktorých môže zastúpiť jedného
    partnera bez problémov aj ten druhý! Ak má napríklad manželka veľa
    práce s upratovaním, praním a muž v tej chvíli nemá čo robiť, je
    úplne prirodzené svojej manželke pomôcť a začať napríklad umývať
    riad. Mužov i ženy niekedy urážajú práce, o ktorých sa im zdá, že
    sú povinnosťou toho druhého. Bez výnimky takéto práce odmietajú,
    čím porušujú Božie Slovo z predčítaného odseku. "Kto môže činiť
    dobre a nečiní, má hriech!" 


                Mužíček mi kúpi...


                 Kazateľ 7,26.

     Rozdielnosť muža a ženy sa neprejavuje len v ich fyzických
    dispozíciách. Sú rozdielni aj po stránke psychickej a aj v tejto
    oblasti sa môžu krásne dopĺňať.
     Rozdielnosť v cítení a premýšľaní muža a ženy ich niekedy vedie
    k vzájomnému zhadzovaniu, ktoré sa dá vyjadriť krátko asi takto:
    Vy muži ste takí, že... Vy ženy... Je Božím požehnaním, že muži
    a ženy reagujú rozdielne, rozdielne cítia a majú k niektorým
    veciam rozdielne prístupy. Pre obidvoch partnerov  je  však
    potrebné, aby to svoje cítenie a premýšľanie podriaďovali Božej
    vôli a pred svojim Stvoriteľom si uvedomovali, že mať životného
    partnera je dar, požehnanie, ktoré  je  spôsobené  aj  ich
                                     20    rozdielnosťou.
     Prirodzenou vlastnosťou muža je sklon viesť, reprezentovať
    a byť oficiálne zodpovedný. Žene je skôr prirodzené ovplyvňovať,
    upozorňovať a očakávať zodpovednosť od muža. Keď muž nerešpektuje
    Božie Slovo, môže jeho prirodzený sklon prerásť do  útlaku
    a ponižovania ženy. Keď žena odmieta Božiu radu, stáva sa z nej
    manipulátor, ktorý svojím umením dosiahne vždy to, čo chce. Božie
    Slovo preto upozorňuje na ženy, ktoré neprijali Pána Ježiša Krista
    do srdca - poukazuje, že ich ruky sú ako osídla, ktoré zväzujú,
    nepustia. Muž i žena majú sklon vo svojich prirodzenostiach
    hrešiť, odkláňať sa od Hospodina aj v manželstve. Nie je zriedkavé
    vidieť manželky, ako prehovárajú svojich mužov, aby im kúpili to
    či ono aj napriek tomu, že ich rodina práve vtedy na tom finančne
    nie je ktovieako dobre. Muži zase majú sklon bez diskusie kúpiť
    a manželku postaviť pred hotovú vec.
     Božie Slovo dáva žene i mužovi iné napomenutia, lebo sú to
    rozdielne bytosti. Emancipácia v celej svojej šírke je nezmyslom,
    ktorý lichotí akurát ľudskej pýche, ale inak ubližuje mužom
    i ženám. 


           Žena - družka muža, muž - druh ženy...


              Príslovie 18,22. 18,24.

     Nadpis tohoto odseku je používaný často ako vtip, narážka na
    mužskú pýchu. Toto humorné vyjadrenie však sebou nesie aj pravdivé
    pozastavenie - upozornenie na jednu z úloh, ktorú majú muž i žena
    v manželstve rovnakú.
     Mladomanželia si do manželstva spravidla prinášajú aj dosť dlhý
    rad svojich priateľov a priateliek. V manželstve potom zisťujú, že
    už nie je možné venovať sa im tak, ako predtým. Priatelia žien
    a priateľky mužov začínajú jednoznačne rozleptávať ich manželstvo
    - podobne aj priveľa manželkiných priateliek a priveľa manželových
    priateľov. Božie Slovo poukazuje na vážny fakt, že by si mal
    veriaci človek robiť revíziu svojich priateľstiev a vyberať z nich
    naozaj len tie, ktoré sú na úžitok jemu i jeho priateľom.
    Manželstvo je na priveľa priateľstiev obzvlášť citlivé, preto
    mladomanželia skôr či neskôr robia vážne zmeny v prístupe k svojim
    bývalým priateľstvám. Druhým extrémom by bolo opustiť všetky
    kontakty a úplne sa uzatvoriť. Písmo takto vedie manželov k tomu,
    aby si svojich priateľov vyberali spoločne - oni dvaja spolu
    s Pánom Ježišom Kristom.
     Na základe odlišností medzi mužom a ženou, alebo pre niektoré
    ich priateľstvá, vznikajú, vzhľadom  na  ľudskú  porušenosť,
    v manželstve konflikty. Božie Slovo počíta s ľudskou porušenosťou
    aj v manželstve a svojimi napomenutiami rieši aj manželské
    konflikty. Tieto napomenutia sú opäť odlišné pre muža i ženu
    a slúžia nielen na riešenie konfliktov, keď už existujú, ale aj na
    ich predchádzanie a budovanie vzájomného porozumenia. V ďalších
    dvoch odsekoch poukážeme na dve veľmi podstatné a potrebné Božie
    rady. 

                                     21             Tak, ako Kristus pre Cirkev...


                Efežanom 5,25-32.
                Kološanom 3,19.

     Pre muža je prirodzené milovať ženu skôr erotickou láskou, čo
    prakticky znamená milovať seba. Preto Pán napomína mužov, aby
    skutočne milovali svoje manželky - aby ich milovali Kristovou
    láskou, ktorá je ochotná obetovať sa. Muž - Božie dieťa - by
    v sebe nemal živiť trpkosť voči svojej manželke, zazlievanie jej
    nedostatkov, ale ich preklenúť svojou obeťou tak, ako Kristus
    preklenul nedostatky cirkvi. Na základe predčítaného Božieho Slova
    môžeme povedať, že Svätý Duch dá mužom vždy dosť sily, aby
    dokázali zvládnuť napätie v manželstve a riešiť ho svojou obeťou.
    Ak to muž nedokáže, je prvoradé modliť sa za seba, aby naplnil
    Božiu vôľu a až potom premýšľať o niečom inom.
     V napätých i pokojných chvíľach v manželstve môže byť a má byť
    mužova láska príkladom Kristovej lásky. Mužova autorita nemá stáť
    na agresii a sile, ale na Kristovej láske a moci Svätého Ducha.
     Takýto prístup je mužov diel pri vytváraní manželskej pohody
    a vzájomného porozumenia. 


             Tak, ako Cirkev Kristovi...


                Efežanom 5,22-24.
                Kološanom 3,18.

     Pre ženu je prirodzené podriaďovať sa naoko a manipulovať, teda
    nepodriaďovať sa a dosahovať svoje záujmy. Preto Pán napomína
    ženy, aby boli ochotné podriadiť sa vo všetkom, čo nie je
    v rozpore s ich presvedčením viery. Písmo nehovorí, že je potrebné
    podriadiť sa mužovi len vtedy, keď má pravdu - bez ohľadu na to,
    či sa dá alebo nedá urobiť niečo lepšie, je správne, keď sa žena
    mužovi podriadi. Automaticky sa tým predpokladá, že sa dokážu
    spolu porozprávať o všetkom, dokážu spolu zvažovať a premýšľať.
    Keď však muž nedokáže vidieť niektoré veci ako žena, je správne,
    aby sa žena podriadila mužovi.
     Na prvý pohľad je to možno pre ženu nepríjemné. Za svoje
    rozhodnutia však muž musí niesť aj zodpovednosť bez ohľadu na to,
    či prijal názor manželkin alebo či si ponechal svoj! Keď porovnám
    prikázanie pre muža - milovať manželku a jeho zodpovednosť za
    rozhodnutia s prikázaním pre ženu - podvoľovať sa mužovi, môžem
    povedať asi toľko: Tieto prikázania sú úplne odlišné, ale zároveň
    rovnako ťažké, svojím spôsobom teda rovnocenné. 


                Manželstvo a svet


                1. Petra 3,1-7.

     Kresťania často veľa rozprávajú, pričom nie  sú  schopní
    a ochotní podľa svojich slov aj žiť. V manželstvách vzniká podobný
    problém. Ľudia zo sveta si všímajú manželstvá veriacich ľudí
    a posudzujú ich, hľadajú v nich Božieho Ducha. Ak veriaci manželia
                                     22    nežijú podľa Božej rady a v ich rodinách vládne sústavný nepokoj,
    napätie, je zbytočné, aby niekomu rozprávali o spasení, lebo tieto
    ich slová nebudú mať žiadnu váhu. Niekedy si veriaci ľudia kladú
    otázku, prečo dnes viera v Pána Ježiša nenesie takú moc, ako
    kedysi. Často si túto otázku kladú muži, neschopní milovať
    Kristovou láskou a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Kladú
    si ju aj veriace ženy, ktoré o Kristovi vedia veľa narozprávať,
    ale svojmu manželovi sa podriadiť nedokážu. Veriaci ľudia potom
    utekajú zo svojich manželstiev plných napätí do cirkvi, kde chcú
    byť požehnaní od Svätého Ducha.
     Z predčítaných odsekov vyplýva, že majú muž i žena spolu
    komunikovať, radiť sa, vzájomne sa neponižovať a vidieť v sebe
    síce rovnocenných, ale zároveň odlišných ľudí. Muž by mal skôr
    reprezentovať rodinu navonok, mal by sa radiť so svojou manželkou
    a uzatvárať svoje rozhodnutia, za ktoré by mal vedieť niesť aj
    zodpovednosť. Mal by milovať svoju manželku bez ohľadu na to, aká
    je! Manželka skôr vytvára rodinné zázemie, pokoj vo vnútri rodiny.
    Stáva sa dobrým radcom a stará sa o domácnosť. Mala by sa vedieť
    podvoliť svojmu manželovi bez ohľadu na to, či má pravdu, ak ju
    jeho rozhodnutie nevedie do hriechu!
     Pri takomto manželskom spolunažívaní Božie Slovo zasľubuje
    požehnanie. Posledný predčítaný odsek dokonca priamo poukazuje, že
    ak manželia takto nežijú, ich modlitby budú mať duchovné prekážky
    - nebudú vypočuté. Inými slovami, modlitby muža môžu byť vypočuté
    len vtedy, keď tento muž napĺňa kritériá predčítaných Božích Slov.
                                     23               Manželská mytológia
                    V.                O bohatej vdove


                 Matúš 6,24-33.

     Pri hľadaní životného partnera sa musí človek často potýkať so
    svojou vlastnou povahou, ktorá ho niekedy ženie do vzťahov vopred
    odsúdených na stroskotanie. Veriaci i neveriaci ľudia potrebujú
    mať vo svojom vedomí akýsi pokoj viery, a preto sa aj pri
    neperspektívnych vzťahoch snažia o vytvorenie akejsi predstavy,
    ktorá ich konanie akoby ospravedlňovala. Intelekt môže na jednej
    strane slúžiť k správnemu rozpoznávaniu situácie, na druhej strane
    môže podkladať a ospravedlňovať niečo nedobré.
     Niektorí ľudia si zvyknú na materiálny štandard, v ktorom žili
    pri svojich rodičoch. Tento zvyk je pre nich tak smerodajný, že si
    dokonca aj svojho partnera vyberajú podľa toho, ako je materiálne
    zabezpečený. Dokonca sa stáva, že si radšej vyberú povahovo
    nevhodnejšieho budúceho  manžela  alebo  prižmúria  oko  nad
    úprimnosťou jeho viery, lebo má aj inú "kvalitu" - materiálne
    zabezpečenie.
     Prílišný vzťah k mamonu  sa  môže  prejaviť  aj  neskôr
    v manželstve. Muž i žena začnú doslova drieť, aby vytvorili také
    prostredie, na ktoré boli buď zvyknutí alebo ktoré si vysnívali
    len vo svojich predstavách. Takto sa môže veľmi ľahko stať, že sa
    jeden z nich doslova udrie k smrti, čo druhého pravdepodobne
    šťastným neurobí.
     Na základe vyššie uvedených postojov si možno chlapec vyberie
    za manželku bohatú vdovu alebo po nasmrť uštvanom mužovi takáto
    vdova ostane.
     Božie Slovo nepodceňuje materiálne zabezpečenie - Pán vie, že
    človek pre svoj život potrebuje všeličo, čo by sa mohlo zdať na
    prvý pohľad neduchovné. Rozhodne však poukazuje na  hodnoty
    s omnoho väčšími prioritami - úprimná viera, cit a láska k druhej
    bytosti, ochota pracovať, vytvárať hodnoty... Ak si chlapec alebo
    dievča nájdu partnera, ktorý v takýchto hodnotách obstojí, na
    začiatku nemusí mať nič, počas života však môže nadobudnúť mnoho.
    Keď si ale človek prehodí priority, môže naozaj na začiatku získať
    veľa, ale vytrvá mu to len veľmi krátko. Radostný vzťah s bohatou
    vdovou, radostný hlavne pre jej bohatstvo, je skutočne len mýtus,
    ktorý v realite života nemôže fungovať! Stvoriteľ odmeral hodnoty
    vo svojom Slove, označil ich prioritami a odovzdal ich ľuďom. Ak
    v nich veriaci človek obstojí a prisvojí si ich, získa mnoho
    požehnania. Do Božích rúk je možné odovzdať aj  materiálny
    nedostatok a očakávať Božiu pomoc, ktorá prichádza svojím časom. 


         Ako som sa stal svojím vlastným starým otcom


                 Jób 42,1-5.

     Aby si veriaci človek ospravedlnil svoje počínanie, nájde
    niekedy medzi množstvom bežných manželstiev jedno jediné - veľmi
                                     24    zvláštne - ktorého príklad akoby  podporil  jeho  jednanie.
    Prehliadne fakt, že taký prípad nastáva asi raz za tisíc rokov
    s tým, že sa napokon aj dobre skončí. Nájde, vyhrabe ho v dejinách
    alebo vo svojom okolí a už môže povedať: "No a čo, veď aj druhí
    urobili podobne a dobre sa to skončilo!"
     Tak ako na jednej strane dokáže nájsť kresťan absurdný príklad
    na sebaospravedlnenie, na druhej strane dokáže odsúdiť všetko, čo
    sa vymyká bežným skúsenostiam.
     Stvoriteľ niekedy očakáva, aby Jeho dieťa nehľadalo absurdné
    príklady na sebaospravedlnenie, ale aby priamo pohliadlo na svoje
    absurdné jednanie pod najvyššou autoritou Božieho Slova. Inokedy
    zase chce, aby sa ľudia neodsudzovali a uvedomili si, že On
    niekedy žehná veľmi podivným spôsobom, ktorému človek nemôže hneď
    porozumieť!
     Ak veriaci človek prežíva neistoty v oblasti hľadania svojho
    partnera a nevie, ako sa má zachovať, možno povedať len jediné:
    "Pán Ježiš Kristus a Jeho hodnoty musia byť vždy prvoradé!" Ak sa
    posunú na ďalšie miesta v poradí, človek sa tak zamotá do samého
    seba a svojej lásky, že sa mu poväčšine už nedá nijak pomôcť!
    Láska, partnerstvo požehnané od Pána, sebou nesie aj upokojenie vo
    viere a množstvo požehnania pre seba i okolie. Najsilnejším
    prostriedkom na riešenie osobných neistôt býva modlitba a rozhovor
    s veriacim priateľom. Jedná sa teda o úprimný vzťah so svojím
    Stvoriteľom a tiež aj so svojimi súrodencami v Pánovi Ježišovi.
     Svet je plný bežných udalostí, ale dejú sa v ňom aj zvláštne
    veci. Sám intelekt niekedy nestačí na správny úsudok, človek
    potrebuje, aby ho jeho Stvoriteľ doslova zobral do svojich rúk
    a preniesol ho ťažkým obdobím tak, aby sa nestalo nič zlé.
     V júli roku 1922 uverejnili zurichské noviny nasledovný príbeh:
     Oženil som sa s jednou vdovou, ktorá mala dospelú dcéru. Môj
    otec, ktorý nás dosť často navštevoval, sa zaľúbil do mojej
    nevlastnej dcéry a oženil sa s ňou. Tým sa môj otec stal mojím
    zaťom a moja nevlastná dcéra mojou matkou. O niekoľko mesiacov
    porodila moja manželka syna, ktorý sa stal švagrom môjho otca
    a bol súčasne mojím strýkom. Manželka môjho otca, tj. moja
    nevlastná dcéra, mala tiež syna. Tento bol mojím bratom, a súčasne
    i vnukom. Moja manželka je mojou starou matkou, lebo je matka
    mojej matky. Na základe toho som jednak manželom svojej ženy
    a súčasne jej nevlastným vnukom. Inými slovami som svojím vlastným
    starým otcom...
     Keby niekto povedal, že je nemorálne, aby sa manželských
    radovánok zúčastňovala aj stará matka niektorých z manželov, isto
    by mu dali všetci zapravdu. Náš príklad ale rozpráva o manželstve,
    kde touto starou matkou bola zároveň manželka daného muža, a teda
    jej účasť je úplne prirodzená. Zobrať však tento príklad ako
    sebaospravedlnenie a zavolať si večer do spálne starú mamu, je
    isto absurdné!
     Týmto kritickým extrémom som chcel zdôrazniť, aké ľahké je
    odsúdiť sa navzájom a aké ľahké môže byť ospravedlniť si niečo
    zlé. Podstatným teda nie je intelekt, ale ľudské srdce, ktoré sa
    rozhodne použiť ho pod autoritou Božieho Slova alebo ho zneužiť na
    sebaospravedlnenie... 


                                     25                O krásnej Varvare


                Príslovie 6,23-29.

     Jeden manželský mýtus rozpráva, že je úžasné, keď je manželka
    krásna. Najlepšie by bolo, keby bola misskou sveta. Bola by tak
    nielen krásna, ale aj nežná, dobrá, pracovitá a múdra ako krásna
    Varvara z jednej rozprávky. Nad takýmto záverom sa pravdepodobne
    hneď pousmejete, lebo je jasné, že nie je správny. Napriek tomu,
    keď si veriaci chlapec vyberá svoju manželku, celá jeho telesná
    prirodzenosť ho tlačí k tomu, aby hľadal v prvom rade to
    najpríťažlivejšie dievča. Ostatné dobré vlastnosti je schopný
    k nej si domyslieť a nedostatky nevidieť, takže v očiach druhých
    vyzerá ako pravý zamilovaný bimbáľ s vyschnutým mozgom.
     Na vyššie uvedenom prípade je najhroznejšie to, že vôbec nie je
    tak nerealistický, ako možno na prvý pohľad vypadá. Býva veľkou
    Božou milosťou, keď Hospodin uchopí svoje dieťa a prevedie ho cez
    úskalia zvodov sveta,  ktoré  diabol  postavil  na  základe
    príťažlivosti žien. Krása žien je prirodzene Božím dielom, keď sa
    ale stvorenstvo postaví pred Stvoriteľa, začne sa napĺňať peklo už
    tu na zemi. 


             Bohatier Finis, jasný sokol


               Príslovie 22,24-25.
               Príslovie 25,27-28.

     Obdobou mýtu o krásnej manželke je mýtus o svalnatom a úspešnom
    manželovi. Zamilované dievča dokáže vidieť aj v bezcharakternom
    mužovi krásneho Finisa, ktorý vždy víťazí a je plný vrúcnej lásky.
    Zamilovaným dievčatám uniká, že ten ich "Finis" je úspešný možno
    práve pre svoju hrubosť a nezdržanlivosť.
     Láska medzi mužom a ženou má byť posvätená od Svätého Ducha. Ak
    ale človek v tejto láske uniká pred svojím Stvoriteľom, stáva sa
    ľudská zamilovanosť slepá a bez rozumu. Je veľmi ťažké pomôcť
    zamilovanému mladému človeku, ktorý vo svojej láske uniká pred
    svojím Bohom! Vytriezvenie, pravda,  neskôr  prichádza,  ale
    prichádza už neskoro - v manželstve, v ktorom sa už po celý zbytok
    života dá len niesť kríž a zlorečenia skutkov, v ktorých človek
    opúšťal svojho milujúceho Boha. 


            O zlej macoche a starom úžerníkovi


              1. Korintským 7,1. 7,7-8.
               1. Timoteovi 4,1-5.

     O manželstvách neexistujú len krásne ilúzie, ale aj negatívne.
    Sú ľudia, ktorí odmietajú vstúpiť do manželstva s presvedčením, že
    časom sa aj tá najlepšia manželka zmení na  zlú  macochu,
    čarodejnicu a podobne, aj ten najlepší manžel sa zmení na starého
    frfľoša, úžerníka. Veď dokonca aj predčítané Božie Slovo akoby
    podporovalo takýto pohľad.
     Apoštol Pavel poukazuje, že ak má niekto obdarovanie celibátu,
                                     26    je lepšie neženiť alebo nevydávať sa. Takýto dar má však len
    máličko ľudí - ak poviem jedno promile, možno poviem aj priveľa.
    Ľudia s týmto darom nepociťujú potrebu partnerstva, a môžu tak
    cele slúžiť Pánovi. Ak ale niekto vytvorí teóriu, ktorá zabraňuje
    ženiť sa a vydávať ľuďom vo všeobecnosti, odníma od nich Boží dar!
    Takéto učenie je doslova démonské, vyháňa ľudí do samoty, kde
    potom trpia a v ktorej navyše často podliehajú telesnému pokušeniu
    spať so ženou bez akýchkoľvek záväzkov. Z takéhoto jednania ľudí
    sa potom odvíja množstvo samôt, depresií, pohlavných chorôb,
    potratov ako daň za ľudský hriech. 


          A tak si krásne žili, až kým nepomreli...


                 Žalm 121,1-8.

     Posledným manželským mýtom, ktorý by som chcel spomenúť, je
    akási ľahkovážnosť: "Nuž čo, zoberieme sa, a nejak bolo, nejak
    bude..." Človek je  schopný  o  budúcnosti  aj  nepremýšľať
    s presvedčením, že sa táto budúcnosť bude odvíjať dobre alebo
    aspoň zvládnuteľne. Takýto človek možno  neprehadzuje  Božie
    priority práve preto, lebo nechce o prioritách, živote,... vôbec
    premýšľať!
     Je zlé, keď človek vydá svoj život a život svojho partnera do
    udalostí náhod, ktoré budúcnosť donesie. Božie Slovo jednoznačne
    poukazuje, že ak má byť manželstvo požehnané, dobré, je nutné
    pridržiavať sa Božích rád, a teda aj premýšľať o budúcnosti
    a prítomnosti. Pán chce, aby Jeho deti premýšľali nad Jeho Slovom
    a učili sa poznávať Jeho vôľu. On jediný je zárukou ich šťastia
    a naplnenosti tak, ako to zasľubuje aj predčítaný žalm.


                                     27               Vzťah rodičov a detí
                   VI.               Naša malá Snehulienka


                Rimanom 3,23-24.

     Keď sa rodičom narodí prvé dieťatko, bývajú často unesení jeho
    krehkosťou a bezbrannosťou. Ak ide o dievčatko, dalo by sa
    povedať, že je to taká ich malá Snehulienka, na ktorú nedajú nič
    dopustiť. Ak plače, musí ísť vždy na ruky, rodičia sa neustále
    snažia nejak svoju Snehulienku zabaviť, až ju napokon na svoju
    prítomnosť tak naučia, že dieťatko začne plakať vždy, keď ostane
    samo. Maminka si začne uvedomovať, že za týchto okolností nemôže
    napĺňať základné rodinné potreby, ako napríklad navariť, oprať,...
    a začne žiadať ocinka, aby jej pomáhal, prípadne si zobral
    v zamestnaní aj dovolenku. Ocík zakrátko zistí, že keď nezarába,
    peniažkov je stále menej a začína hroziť, že malej Snehulienke
    nebudú môcť kúpiť potrebné šatôčky... Hrôza, čo si len počnú!
     Božie Slovo upozorňuje aj rodičov na ich malé Snehulienky, že
    dokonca aj tieto bezbranné dieťatká, ktoré sú tak krehučké a milé,
    sú porušené dedičným hriechom. Na jednej strane majú svoje
    potreby, ktoré je správne napĺňať - napr. potreba hladu, matkinho
    citu a záujmu... Na druhej strane však už tieto malé dieťatká
    vedia prejavovať svoj egoizmus a vynucovať si doslova všetko, čo
    si vymyslia. Preto je už od kolísky potrebné, aby rodič svoje
    dieťatko začínal privykať, učiť ho niesť aj situáciu, ktorá nie je
    možno celkom podľa jeho detských predstáv. Takouto situáciou môžu
    byť aj chvíle, keď sa maminka s ním nehrá, ale napríklad perie
    alebo varí... Dieťatko si možno trochu poplače, ale zakrátko sa
    naučí, že nemôže dostať všetko, čo si vymyslí mať! Mamina sa takto
    postará nielen o dieťatko, ale aj o rodinu, ocino donesie domov
    zárobok a rodina sa stane jednoducho funkčnou. 

                Rimanom 5,12-19.

     Tak, ako Stvoriteľ pripomína, že malé dieťatká majú sklon byť
    zlé, všeličo si vynucovať, zlostiť sa a škriekať, keď  to
    nedostanú, pripomína aj to, že aj ich prišiel spasiť! Ich rodičov
    si vyvolil ako prvých ľudí, cez ktorých má dieťatko spoznať nielen
    Božiu lásku, ale aj spravodlivosť! Kým dieťatko nedokáže rozumieť
    Evanjeliu, je posväcované vierou svojich rodičov. Keď si však
    začne uvedomovať, čo je dobré a čo zlé, keď navyše začína poznávať
    Pána Ježiša na svedeckom príklade života matky a otca, začína
    vznikať nový vzťah - je to osobný vzťah medzi dieťatkom a jeho
    Spasiteľom. Jednou z veľmi ťažkých, ale zároveň veľmi potrebných
    rodičovských úloh je spôsob, akým "chytia rúčku" svojho dieťaťa
    a vložia ju do spasiteľských dlaní svojho Boha. Ak si rodič myslí,
    že je jeho dieťatko nevinnou Snehulienkou, už od malička mu začína
    prekážať na ceste poznávania Pána Ježiša Krista, lebo nevinní
    spasenie nepotrebujú. 
                                     28              Malý neposedný škriatok


                1. Jána 4,7-13.

     Druhým extrémom, ktorý môžu rodičia prežívať,  je  akési
    zhrozenie, že to ich dieťatko nie je tou Snehulienkou, ktorú vo
    svojom predsudku, v ňom očakávali vidieť. Je také maličké a už sa
    zlostí a kope od zlosti, vynucuje si nie plačom, ale vrieskaním,
    a svojimi malými ručičkami dokáže tak bezohľadne odstrčiť aj
    maminku alebo ocinka... Nie je to veru malá nežná Snehulienka, ale
    skôr zlý škriatok! Kvôli svojmu falošnému očakávaniu, predsudku,
    bývajú rodičia zahanbení sami pred sebou, že dostali v ich očiach
    také zlé dieťatko. Možno si v tej chvíli neuvedomia, že vidia
    svoje vlastné povahy, ktoré sa v detinskosti prejavujú živelne
    a naplno. Ako veľa energie a nervov stálo staré mamy a otcov, kým
    vo svojich deťoch vybudovali zábrany ich povahám a naučili ich
    nemyslieť vo svojom egoizme len na seba!
     Pán nemá voči ľuďom vypestované predsudky, v ktorých by sa
    sklamával! Miluje ich svojou nezištnou láskou v plnom poznaní ich
    biedy a porušenosti. Takúto lásku vkladá aj do sŕdc rodičov
    a dopytuje sa po nej aj vo chvíľach, keď sa ich dieťatko napríklad
    zlostí a odstrkuje ich. Táto Božia láska pravdepodobne nepohladí
    rukou malého zlostníka, ale zároveň ani nespôsobí v rodičovskom
    srdci zatrpknutie alebo zlobu proti svojmu dieťaťu!
     Aby dieťatko mohlo vyrásť na dospelé Božie dieťa, potrebuje
    v prvom rade lásku svojich rodičov, ktorá by mala byť inšpirovaná
    Svätým Duchom. Biblia sebou  nesie  mnoho  rád,  napomenutí
    a povzbudení, aby sa mohol každý rodič naučiť rozumieť Božej láske
    a odovzdávať ju svojmu dieťatku. 


             Hanbíme sa spolu alebo sami?


                 Matúš 7,1-5.

     Možno ste už boli svedkom toho, ako sa nejaké dieťa tvrdohlavo
    zaťalo a neposlúchlo svojich rodičov. Priamo medzi ľuďmi začalo
    kričať, vrieskať a možno sa aj hodilo o zem. Možno ste to skúsili
    už aj na vlastnej koži ako rodičia. Druhí ľudia v takejto chvíli
    často začnú odsudzovať dieťa i rodičov a myslieť si o tej rodine
    svoje. Rodičia sa zvyknú hanbiť a odsúdia svoje dieťa vo svojich
    srdciach ako obzvlášť zlé. Pre hanbu potom nezvládnu situáciu
    a dieťa buď nechajú tak bez povšimnutia alebo im prasknú nervy
    a od zlosti ho zmlátia. V takejto chvíli je možno zaujímavé
    zamyslieť sa na chvíľočku nad tým, ako sa Stvoriteľ správal, keď
    sme sa tvrdohlavo pred Ním správali my sami už ako dospelí ľudia.
    Zabudol, že sme Jeho deti? Nepriznal sa k nám, lebo sa za nás
    hanbil?
     Hospodin nikdy neopúšťa človeka tak, ako to niekedy robia ľudia
    medzi sebou. Možno človeka karhá, napomína, dopúšťa na neho aj
    zlé, ale všetko len preto, aby človek nakoniec porozumel svojej
    biede a začal hlboko prežívať potrebu svojho spasenia.
     Rodič nemá "opustiť" svoje dieťa v hanbe ani vtedy, keď toto
    dieťatko hanbu naozaj robí! Aj v tejto chvíli potrebuje vedenie,
    možno pokarhanie alebo aj výprask, ale rozhodne nie výprask vedený
    zlostným hnevom vychádzajúcim z rodičovského studu! Tak, ako
                                     29    Stvoriteľ neodsúdil už mnohokrát nás, tak sú povinní aj rodičia
    neodsúdiť svoje deti, ale sa im venovať a zabúdať na rany, ktoré
    od nich utŕžili podobne, ako aj Kristus zabúda na rany, ktoré sme
    Mu utŕžili my! 

                1. Jána 2,15-17.

     Keď si rodič zamiluje svet - honor, istý druh slávy, ocenenia,
    výsadné postavenie - akúsi chlúbnu pýchu, dokáže len veľmi ťažko
    odpúšťať svojmu dieťaťu, keď sa v ňom verejne prejaví jeho
    porušenosť. V takomto prípade však hreší viac rodič než dieťa a je
    doslova nutné navrátiť sa k prvej láske Pána Ježiša Krista! Deti
    veľmi potrebujú vidieť na jednaní svojich rodičov jednak príklad
    Kristovej lásky, jednak príklad kajúceho ľudského ducha! Ak tieto
    dva príklady na ich živote deti neuvidia, bude sa im len ťažko
    nachádzať cesta k svojmu Spasiteľovi. 


               Rodičovská povinnosť


              2. Korintským 12,14-16.

     Niektorí rodičia možno automaticky očakávajú od svojich detí,
    že budú poslušné, dobré, uvážlivé... Ak sa potom deti začnú
    prejavovať inak - negatívne, rodičia k nim pristupujú s výčitkou,
    že mali urobiť to, či ono a neurobili to... Božie Slovo ale
    poukazuje na inú prioritu - rodičia nemajú očakávať poslušnosť
    a uvážlivosť od svojich detí, ale majú v nich túto poslušnosť
    a uvážlivosť vychovať počas rokov ich spoločného života! Deti veľa
    opakujú po svojich rodičoch a je veľmi možné, že to, čo sa rodičom
    na ich deťoch nepáči, je ich vlastný zlý príklad! Potom by však
    nemali odsudzovať svoje deti, ale samých seba.
     Výchova by teda nemala mať ťažisko v príkazoch a zákazoch -
    v bremene, ktoré by žiadne dieťa neunieslo. Výchova nesie v prvom
    rade modlitbu o pomoc a požehnanie. Mala by sebou niesť svedecký
    život rodičov. Prakticky by rodič mal vedieť prísne zakázať alebo
    prikázať vždy s uvedomovaním si vyspelosti svojho dieťaťa. Ak
    dieťatko je už schopné rozumieť, prečo musí niečo urobiť, je veľmi
    potrebné vysvetliť mu to, a teda mu venovať čas!!!
     Apoštol Pavel poukazuje na akúsi lesť pri výchove duchovne
    mladších súrodencov v Pánovi. Táto "lesť" je prístup, ktorý
    zaujme, dokáže upútať pozornosť. Preto aj rodič, keď vysvetľuje
    niečo svojmu dieťaťu, nemôže to robiť nezáživným mentorským
    spôsobom! Pretože je rodič starší, má viac skúseností, a teda by
    mal dokázať hľadať prostriedky, či rady, ako zaujať  dieťa
    a odovzdať mu informácie spôsobom, ktorý je pre jeho  vek
    prijateľný.
     Božie Slovo žiada jednoznačne viac od rodičov, ako od ich detí!


                 Efežanom 6,4.
                Kološanom 3,21.

     Je zaujímavé uvedomiť si, že Pán žiada od matky hlavne prejavy
    citu, domova, vytváranie dôvery, avšak od otcov žiada pre ich deti
    vedenie, výchovu v zmysle vzdelávania. Preto upozorňuje hlavne
    otcov, aby nedráždili svoje deti príkazmi, ktoré nemajú zmysel
                                     30    alebo v ktorých sa nedá obstáť. Otcovia nesmú potláčať svojou
    autoritou detskú osobnosť, ale naopak, majú ju rozvíjať. To
    neznamená, že nesmú prikazovať, znamená to len toľko, že ich
    príkazy majú byť zmysluplné, majú byť pre deti osožné a vedené
    takou formou, aby ich deti mohli prijať čo najľahšie. Aby sa niečo
    také mohlo otcom podariť, musia si pre svoje deti nájsť čas,
    investovať ho do rozhovorov a hier, aby sa rozvíjal vzťah medzi
    nimi a ich deťmi. Z takéhoto vzťahu potom prirodzene vynikne aj
    ich autorita, keď dieťa uvidí, že ocino vie opraviť pokazenú
    hračku a urobí to s radosťou, keď dokonca niekedy  hračku
    vytvorí... Prirodzená autorita otca môže stáť len na detskej
    dôvere. Keď potom táto autorita nebude zneužívaná, stane sa
    najväčším pomocníkom pri odovzdávaní Evanjelia Pána Ježiša Krista.              Čo žiadať od detinskosti?


                Efežanom 6,1-3.
                Kološanom 3,20.

     Keď rodičia dokážu obstáť v oblasti, ktorá bola opísaná
    v predchádzajúcej podkapitole, môžu jednoznačne žiadať od svojich
    detí to, čo od nich žiada aj Božie Slovo - poslušnosť a úctu.
    S touto poslušnosťou a úctou sa však deti nerodia, môžu byť k nej
    len vedené, vychovávané s pomocou a požehnaním od Svätého Ducha.
    Pretože je dieťa človekom s vlastnou vôľou, môže sa niekedy aj tá
    najlepšia výchova skončiť detskou neposlušnosťou alebo neúctou.
    Dospievajúcim deťom sa otvára nová možnosť - vzťah s  ich
    Stvoriteľom. Tento vzťah ich vedie nie do otroctva voči rodičom,
    ale do prirodzenej podriadenosti, ktorá je možná aj vtedy, keď
    rodičia v otázkach výchovy veľmi zlyhávajú. Preto ak je výchova
    výborná, ale dieťa má silnú nechuť poznávať svojho Boha, koniec
    bude biedny a zlý. Keď by bola výchova aj horšia, ale dieťa chce
    veľmi poznať svojho Spasiteľa, výsledkom bude vzdelané, vyrovnané
    Božie dieťa. Tak je prirodzené, aby rodič vynaložil všetko preto,
    aby jeho dieťa dostalo dobrý závdavok príkladu a výchovy v rodine.
    Posledné rozhodnutie však vždy ostáva na dieťati - milovať Krista,
    či nie? ...
     Božie Slovo poukazuje na to, že sa manželia stanú jedným telom.
    Nehovorí tak ale aj o ich deťoch! Príde čas, keď si ich deti nájdu
    svojich partnerov a vytvoria svoje rodiny, ktorým sa budú musieť
    naplno venovať. Kým sa tak ale nestane, Pán chce, aby sa im deti
    dokázali podvoľovať bez ohľadu na to, či vo výchove obstáli alebo
    zlyhávali. Ak dieťa uposlúchne Božiu radu a dokáže si uctiť
    svojich rodičov, bude mu to na mnohé požehnanie. 


              Požehnanie od Hospodina


                Filipským 3,17-18.
                1. Timoteovi 1,16.

     Sú ľudia, ktorí sa domnievajú, že keď spoznajú Písmo a budú sa
    modliť, získajú mnoho požehnania. Takýto pohľad je pravdivý len
    čiastočne. K požehnaniu človek prichádza v prvom rade svojou
                                     31    vlastnou poslušnosťou - odovzdaním sa do Božích rúk. Tak ako Božie
    Slovo vedie k poslušnosti deti naproti svojim rodičom, vedie
    zároveň  rodičov  k  poslušnosti  naproti  ich  Stvoriteľovi
    a Spasiteľovi. Ak deti tento príklad poslušnosti na životoch
    svojich rodičov  neuvidia,  len  veľmi  ťažko  dokážu  sami
    v poslušnosti obstáť. Požehnanie výchovy teda spočíva v prvom rade
    v svedeckom živote, ktorý odhaľuje dobrú i zlú ľudskosť rodičov,
    ich potrebu Spasiteľa, Božiu moc, ktorá sa pri nich napĺňa... Len
    slová a modlitby určite nestačia! Hospodin očakáva ľudské srdce,
    ktoré Ho víta a otvára sa Mu s nádejou a vierou.                                     32
                                     33                Rodinné stíšenia
                   VII.                Kovboj s Bibliou


              1. Mojžišova 2,9. 2,15-17.

     Veriaci ľudia si niekedy kladú otázku, prečo museli byť v Raji
    dva stromy, ktoré mali síce na pohľad krásne plody, ale z ktorých
    Adam a Eva nesmeli jesť. Veď o čo lepšie by bolo, keby Hospodin
    také stromy nestvoril, a teda by ani človek nemohol neposlúchnuť
    a bolo by mu stále dobre. Tak, ako na mnohé iné, je aj na túto
    otázku odpoveď jednoduchá. Však človek, zamotaný do pavučín
    svojich myšlienok a podnetov, ju nemôže nájsť pre úžasné množstvo
    lákavého balastu sebavedomých názorov a presvedčení.
     Stvoriteľ chcel urobiť človeka takého, aby bol podobný Jemu
    samotnému. Človek teda musel byť  schopný  milovať,  tvoriť
    a slobodne sa rozhodovať. Aj napriek hriechu, ktorý sa stal
    v Raji, človeku tieto tri vlastnosti ostali a sú úzko späté.
    Slobodný človek tvorí s radosťou a vyberá si priateľstvá podľa
    ciest svojho srdca. V akejkoľvek neslobode človek trpí a narastá
    v ňom nenávisť.
     V Raji určite nešlo o dva stromy, ale o zákaz, ktorý sa dal
    porušiť! Keby človek proti Bohu nemohol zhrešiť, keby bolo všetko
    dovolené, stal by sa strojom, ktorý síce pracuje dobre, ale zato
    nie je schopný vlastných rozhodnutí a vlastných citov! Zákazom
    v Raji Hospodin stvoril pre človeka slobodu aj od samého seba -
    človek mohol, i nemusel uposlúchnuť. Začal byť schopný milovať,
    mohol robiť aj proti Božiemu príkazu, stal sa podobným svojmu
    Stvoriteľovi.
     Boh je láska, a preto aj Jeho príkaz znamenal pre človeka
    požehnanie - najlepšie bolo uposlúchnuť s dôverou vo svojho
    nebeského Otca.
     Prečo sa zaoberáme touto úvahou, keď je témou modlitebné
    stíšenie v rodine?
     Veriaci otcovia si niekedy prečítajú Bibliu, dozvedia sa, že
    ich deti majú poslúchať a začnú si svoje práva vyžadovať. Možno si
    uvedomia aj to, že majú rodinu duchovne viesť, a teda byť aktívni
    aj pri zvolávaní spoločných modlitebných stíšení. Doslova si
    poslušnosť začnú vynucovať - veď deti musia poslúchnuť, manželka
    sa musí podriadiť, a tak keď veľký otec rodiny zavelí, všetko musí
    skákať. Takýto otcovia sa začnú podobať na kovbojov sediacich na
    divých mustangoch, ktorí pália zo svojich opakovačiek Božieho
    Slova verše, takže šrapnely len tak lietajú. Modlitebné stíšenie
    sa napokon začne tým, že možno syn má "prestrelené" srdce,
    manželka "prišla" o oko, otec sa však teší, že naplnil Božiu
    vôľu...
     Tak ako Otec v nebi dal človeku slobodu, je podobne povinný
    viesť v slobode aj pozemský otec rodinu, ktorú mu Hospodin
    požehnal. Akékoľvek násilie vyvoláva len nechuť a nenávisť, preto
    je priorita položená na niečom inom - na otcovskom vedení,
    s požehnaním od Hospodina. Stvoriteľ dal otcom Svoje Slovo,
    manželky, odporučil im príkladný život, učí ich, ako odovzdať
    Božiu vôľu pútavo... Na konci vysvetľovania a všetkých ostatných
    možností je potom niekedy potrebný aj prípadný výprask dieťaťa,
                                     34    keď napríklad stále otvára rozpálenú rúru a nechce si dať povedať,
    že sa môže veľmi popáliť. Však donucovať alebo biť dieťa zato, že
    sa nechce modliť, je absurdné a hrozné. Veď keď dieťatko vidí
    požehnanie na svojich rodičoch, keď vidí ich príklad a oni sa ho
    snažia primeraným spôsobom upútať, samo chce sedávať s nimi na
    modlitbách!!! Ak sa predsa však nájde detinské srdce, ktoré
    odmieta modlitby, násilie alebo bitky toto  odmietanie  len
    podporia! 


                Veriaca Fantagíro


                 Títovi 2,3-5.

     Pretože sú aj otcovia len ľudia, často zlyhávajú. Nerobia vždy
    tak, ako by mali. Niekedy si to aj uvedomujú, ale aj napriek tomu
    je pre nich ťažké pravidelne obstáť. V takomto prípade má aj pre
    nich Kristus nové a nové spasenie, novú pomoc a nové odpustenie,
    keď im o odpustenie a pomoc naozaj ide.
     Veriace manželky však niekedy začnú konať zvláštne - majú
    pocit, že otca musia nahradiť a situáciu podržať vo svojich
    rukách. Začnú potom jednať ako nebojácna Fantagíro s tým, že
    svojho muža automaticky napasujú do pozície chudáka  princa
    Romualda, ktorý niečo vyparatil alebo nezvládol a treba ho
    zachrániť. Otcovské jednanie sa nedá zastúpiť matkou podobne, ako
    aj materinské jednanie sa nedá zastúpiť otcom! Deti potrebujú
    jedno i druhé! Ak otec v niečom zlyháva, je potrebné mu pomôcť,
    ale takúto pomoc môže dostať len od Hospodina. Manželka sa môže
    modliť, byť pre svojho manžela povzbudením i oporou a zároveň môže
    aj poukázať na nedostatky - keď ale nápravu chytí do svojich
    vlastných rúk ako Fantagíro, vykoná pravý opak. Výsledkom bude
    viac nedorozumenia, viac nedôvery, viac napätia...
     Nedostatok ktoréhokoľvek z manželov musia niesť vždy obaja
    a prípadne aj ich deti. Však riešiť ho bezhraničnou kritikou,
    zhadzovaním a rozličnými gestami nie je možné. Keď sa však manžel,
    či manželka upriami na Hospodina, Ten dokáže vyliečiť mnoho nemocí
    a navrátiť manželom vytrácajúci sa domov. 


          Stojíme tam spolu, ale pritom každý sám...


              Rimanom 12,9-12. 12,15-17.

     Predčítaný odsek Božieho Slova je krásnym návodom na to, ako si
    v manželstve rozumieť. Rozumieť si s partnerom znamená tiež, že si
    títo dvaja ľudia dôverujú, dokážu si rozprávať jeden druhému
    o svojich pokleskoch, trápeniach, radostiach, túžbach... Aby sa
    dvaja ľudia mohli skutočne spolu modliť, musia si rozumieť, aby
    tak poznávali svoje potreby duchovné i telesné. Úprimnosť pôsobí,
    že na modlitbách sa jeden dokáže zastať druhého, že nejde len
    o prázdne slová bez citu a porozumenia. Takéto slová by detinské
    srdiečko ich dieťaťa hneď vycítilo a prestalo by túžiť ísť za
    Pánom Ježišom Kristom.
     Ak ale jeden z partnerov sem tam zatúži vysadnúť na mustanga
    a páliť a sekať po svojich rodinných členoch mečom a guľkami
    moralizmov, bezduchých príkazov a zhadzovaní, je veľmi možné, že
                                     35    sa rodina síce stretáva k pravidelným spoločným modlitbám, ale
    pritom z nich na týchto modlitbách stojí každý sám, uzavretý do
    seba. Táto hrozná duchovná choroba je dnes veľmi bežná - ľudia sa
    stretávajú, komunikujú, ale zároveň komunikujú len cez maličké
    okienko svojej hroznej steny, ktorá ich úplne oddeľuje  od
    ostatných. Ak sa niekto náhodou rozhodne vyliezť zo svojej ulity,
    vráti sa poväčšine celý doráňaný a zbitý.
     Jeden múdry človek povedal, že manželia sú ako stĺpy chrámu,
    ktoré spolu držia chrámový oblúk. Keby boli príliš ďaleko, oblúk
    by neudržal tiaž, ktorú musí niesť. Keby však tieto stĺpy boli
    príliš blízko, nemohli by držať pravidelné oblúky chrámu.
     Hospodin ponúka manželom úprimnú lásku, aby nestáli od seba
    priďaleko, a dáva im zároveň slobodu, aby ich zväzok bol krásny
    a nestáli tak príliš blízko seba. Nájsť vo svojom manželstve mieru
    Božej vzdialenosti chrámových stĺpov je úžasným požehnaním, ktoré
    urobí zo spoločných stíšení hlboko žiadanú potrebu a radosť. 


                Tajomstvo autority


               1. Timoteovi 3,1-5.

     V rodine by mali manžel i manželka vyjadrovať istý druh
    autority. Táto autorita sa nikdy nemôže vynucovať! Jedinou cestou
    na jej získanie je poslušnosť pred Hospodinom, otvorenosť voči
    Bohu i partnerovi, prípadne do primeranej miery aj voči deťom.
    Autoritu si človek nemôže vziať, môže ju len dostať. Veriaci
    manželia dostávajú Božiu - požehnanú autoritu od Svätého Ducha. To
    je možné len vtedy, keď je ich viera úprimná a živá. Pred
    Stvoriteľom je každá Ním požehnaná autorita formou biskupstva, do
    ktorého svoje deti povoláva On sám, lebo je to výborná vec,
    slúžiaca im samým, aj ich okoliu. 


                Spoločné modlitby


                 Matúš 6,5-8.
                Matúš 18,19-20.

     Medzi stíšenia v rodine nepatria len modlitby, ako sa to
    niektorí kresťania  domnievajú!!!  Spoločnými  stíšeniami  sú
    rozhovory, v ktorých sa partneri dokážu navzájom otvoriť a hľadať
    k sebe takú cestu, ktorá je navyše požehnaná od Stvoriteľa.
    V rodinnom stíšení sa môže otec rozprávať s malým trojročným
    synčekom o tom, čo to dieťatko cíti, čo by chcelo, čo je správne
    a ako by sa na to mohol asi pozerať Pán Ježiš. Keď matka číta
    večer dcérke ilustrovanú Bibliu, má s ňou stíšenie. Napokon je
    prirodzené, aby sa celá rodinka vedela aj pravidelne stretávať na
    spoločných modlitbách, na ktorých nežvatlú ako pohania, neukazujú,
    kto sa vie najlepšie modliť, ale otvárajú svoje srdcia tak, aby to
    bolo im všetkým zrozumiteľné. Z toho automaticky vyplýva, že je
    dobré, keď sa manželia modlievajú jednak vo dvojici, ale aj
    s deťmi dohromady. Deti nerozumejú problémom manželov a potrebujú
    mať stíšenia vedené tak, aby to bolo pre  ich  detinskosť
    prirodzené. Manželov však takéto stíšenia nenaplnia, sú často skôr
    službou z ich strany a potrebujú stíšenia na svojej úrovni.
                                     36    Napokon všetci, deti i rodičia nutne potrebujú aj svoju osobnú
    komôrku, v ktorej sú len oni a ich Stvoriteľ!
     Rodinné stíšenia je veľmi široký pojem, zahŕňa všetky opísané
    vzťahy. Aby mohla byť rodina duchovne vyvážená, zdravá, mali by
    rodinné stíšenia obsahovať všetko, čo sme si opísali v tomto
    odseku:
     Modlitby - osobné, manželské a rodičovské
     Rozhovory - manželské, rodičovské a súrodenecké
     Nadovšetkým by mala panovať najvyššia autorita Božej lásky.
    Vyvážený duchovný život v rodine sa dá pekne vystihnúť akousi
    rovnicou - 3 x 2 + 1 = 7 - trojo druhov modlitieb, trojo
    rozhovorov a nad tým všetkým jeden Boh Stvoriteľ a Spasiteľ dáva
    dohromady plnosť.
     Realita je často prirodzene úplne iná, lebo sme len zlyhávajúci
    ľudia. Pán nám ale ukazuje smer, ktorý je požehnaný a správny a ku
    ktorému sa môžeme navzájom viesť a vzdelávať. 


                Spovedné tajomstvá


                 Jakub 3,3-12.

     Písmo a Božia vôľa niekedy vedie veriacich k tomu, aby si
    vyznávali svoje zlé skutky a spolu sa modlili za Božie odpustenie,
    prípadne nejakú nápravu v dôsledku zlého jednania. Pritom môže ísť
    o veľmi osobné veci, ktoré vyžadujú, aby boli držané v úplnej
    tajnosti. Udržať spovedné tajomstvo je nielen Božou vôľou naproti
    manželom navzájom, ale aj naproti ich deťom. Dieťatko môže niekedy
    prežívať svoj detinský problém, ktorý s dôverou zverí len jednému
    rodičovi. Pokiaľ nejde o nejakú vážnu okolnosť, ktorá by sa mala
    riešiť spoločne, je prirodzené, aby rodič  detinskú  dôveru
    nesklamal a nevyklopil všetko svojmu partnerovi! Už aj detinské
    srdiečko je ľudským srdcom, ktorého dôveru si človek môže len
    získavať - nedostane ju len tak!
     Keď sa jednému z manželov zverí iný brat, či sestra, je správne
    pomlčať o tom pred partnerom! Výnimkou môže byť len rozhovor
    manžela s inou ženou alebo manželky s iným mužom - takéto
    rozhovory môžu vniesť  medzi  manželov  nedorozumenie  alebo
    odcudzenie. Preto je správne upozorniť brata, či sestru, že ich
    spovedné tajomstvo bude z časti alebo cele poznať aj manželka, či
    manžel.
     Pán chce, aby jeho deti komunikovali navzájom tak, aby im to
    nerozbíjalo šťastie. Celý život sa preto učíme hľadať Božie miery
    a priority, podľa ktorých potom vedieme seba i druhých.
                                     37                  Naše deti
                   VIII.            Maminka, Marienka mláti Jakubka!


               1. Korintským 14,20.

     Rodič má niekedy sklon posudzovať jednanie detí podľa takých
    morálnych princípov, podľa ktorých si navykol posudzovať jednanie
    dospelých. Keď deti robia niečo zlé, sú ešte častejšie odsudzované
    cudzími ľuďmi - veď morálne princípy predsa musia platiť rovnako
    pre všetkých...
     Božie Slovo však hodnotí svet a vnímanie detí úplne inak, ako
    svet a vnímanie dospelých. Dieťa dokáže vykonať podobne zlé skutky
    ako aj dospelý, ale rozhodne nedokáže zhodnotiť ich dosah. Deti
    vedia byť úžasne ukrutné práve preto, že si celkom neuvedomujú
    následky svojho jednania. V tomto zmysle sa niekedy tiež môžeme
    dopočuť o akejsi mladíckej ukrutnosti, ktorá keď má moc, rozhoduje
    prirýchlo, zadeľuje a rozdeľuje, čím môže spôsobiť mnoho utrpenia,
    ktoré však v danej chvíli celkom dobre nevidí. Apoštol vystríha
    pred detinským zmýšľaním, dospelý človek by mal lepšie hodnotiť,
    akosi ďalej dovidieť a na základe toho byť aj  opatrnejší
    v rozhodnutiach.
     Keď sa teda malé dieťa rozhodne, že do kamaráta hodí kameň, ide
    o iný skutok, ako keby to urobil dospelý! Deti sa vedia často
    vadiť a niekedy aj biť, ale o to skôr zase dokážu odpustiť
    a zabúdať na príkoria. Ak v tejto chvíli "Marienka mláti Jakubka",
    za pár minút sa už budú možno opäť spolu hrať. Božie Slovo používa
    príklad detí k tomu, aby sa dospelí naučili odpúšťať a zabúdať
    podobne, ako to dokážu deti.
     V tejto úvahe by som ale chcel použiť predčítaný odsek Písma
    ako vyjadrenie Božej vôle, že je deti potrebné posudzovať podľa
    iných kritérií, než posudzujeme dospelých! Jednanie detí niekedy
    vyzerá veľmi zle, v takejto chvíli je však potrebné uvedomiť si,
    že je to detinské jednanie, ktoré vyžaduje viac zhovievavosti
    a vysvetľovania, než jednanie dospelých. 


             Naši miláčikovia sa majú radi


               1. Korintským 13,9-13.

     Podobne aj detská láska, ktorá vyzerá niekedy tak čisto, krásne
    a nevinne, je niečo iné, než úprimný a pekný vzťah dospelých ľudí.
    Veľké priateľstvo sa razom zmení na nepriateľstvo, detinstvo ľahko
    zabúda na sľuby. Je to u detí tak zlé? Určite nie! Je to len tak
    detinské.
     Deti preto milujú a vzápätí po svojich citoch šliapu, vadia sa
    a vzápätí sa družne hrajú, sú zlé či dobré, ale v obidvoch
    prípadoch nedoceňujú dôsledky svojich postojov a skutkov.
     Božie Slovo odhaľuje rozdielnosť detinskosti od dospelosti
    a vedie dospelých k múdrej láske voči deťom, ktoré sú im zverené.
    Deti síce o tom veľmi nevedia, vedenie a pomoc dospelých však
    veľmi potrebujú. Ako deti nemôžu poznať túto svoju potrebu, a teda
                                     38    ani nemôžu vyjadriť vďačnosť za správne jednanie svojich rodičov.
    Rodičovskú lásku a porozumenie vo všetkej múdrosti však potrebujú
    veľmi aj napriek svojmu detinskému nepochopeniu.
     Pán vedie veriacich rodičov k tomu, aby dokázali prijímať svoje
    deti inak, než seba navzájom, ale aby ich zároveň pomaličky viedli
    k poznaniu tak, aby sa harmonicky vyvíjali smerom k dospelosti.
    Preto nesmie byť preceňovaná ani detinská láska, ani detinská
    nenávisť, ale zároveň je dobré, keď dieťa pomaly spoznáva hodnoty
    lásky, sľubov i dôsledky zloby. Detinské jednanie tak môže
    pomaličky smerovať k dospelejším a hlbším prejavom dobra i zla. 


                Naše deti musia...


               1. Korintským 10,13.

     Možno by sa niekomu nepáčil záver predchádzajúceho odseku. Deti
    by predsa nemali dospievať aj k prejavom zla, malo by v nich rásť
    na základe našej výchovy a požehnania len dobro! Keďže ale aj deti
    sú slobodní ľudia, ich dospievanie ich vedie stále častejšie do
    situácií, keď sa musia rozhodovať sami. S hlbším  chápaním
    okolností a dôsledkov, s dospievaním deti chápu síce lepšie aj
    dosah zlých skutkov, ale slobodu tým nestrácajú!
     Rodič by niekedy chcel tento prirodzený proces rastu svojich
    detí zastaviť príkazmi a zákazmi, aby sa v slobode nemohli
    prejaviť jeho deti aj ako zlé. Takýto prístup je veľmi nezmyselný
    - naše deti predsa nemajú len nás, majú aj Otca v nebesiach, ktorý
    ich vedie k slobode a v slobode tak, aby Ho mohli nájsť. Rodič
    môže udržať vo svojich rukách len veľmi málo. Ak neprosieva
    o Božiu pomoc a Božie vedenie aj pre svoje deti, isto ich stratí.
    Priveľmi tvrdými zákazmi môže len preťažiť  ich  schopnosti
    a nepriamo ich tak doviesť k zlyhaniu pred samým sebou.
     Jednou z úžasných zložiek ľudskej živej viery je aj odovzdanie
    dospievajúcich detí do Božích rúk s dúfaním, že ich postráži sám
    Hospodin tam, kde rodičovská ruka už  nedočahuje.  V  čase
    dospievania detí sa rodičovská ruka stáva veľmi krátkou, deťom sa
    otvárajú nové horizonty, začínajú im hroziť nové nebezpečenstvá...
    Je to niečo podobné, ako keď sa mladý vtáčik učí lietať - vylezie
    na konár, podskakuje... Keby ho niekto pre nebezpečenstvo pádu
    alebo kvôli dravcom držal stále vo hniezde, nestal by sa nikdy
    samostatným. Naše deti musia byť raz samostatné nielen fyzicky,
    ale aj psychicky, duchovne... Aby sa takto mohli rozvíjať, vedie
    k tomu jediná cesta - postupne otvárať rodičovský stisk s vierou
    v Božiu pomoc a požehnanie. 


               Zrod novej osobnosti


                 Matúš 3,13-17.

     Už od skorého veku sa na deťoch prejavuje, že aj oni sú
    stvorené na Božiu podobu - že majú vlastnú vôľu, túžby... Keď sa
    dieťa hrá a rodič mu hračku bez slova zoberie, isto v ňom vzbudí
    nevôľu alebo aj hnev. Keď ale najskôr začne s dieťaťom rozprávať
    a vysvetľovať, prečo sa už nemôže hrať, aj napriek tomu, že mu tú
    hračku tak či onak zoberie, jeho nevôľa bude oveľa menšia. Dieťa
                                     39    začne mať totiž pocit, že je aj jeho názor do určitej miery
    podstatný a rodič má záujem rozprávať sa s ním.
     Kristus sa dal Jánovi pokrstiť - vyjadril tak, že Ján bol na
    zemi skôr a že to rešpektuje. Potom išiel ďalej svojou vlastnou
    cestou, ku ktorej bol povolaný. Pán Ježiš urobil tento krok aj
    napriek tomu, že bol Bohom a fakt, že sa dal Jánovi pokrstiť, mal
    skôr symbolickú cenu pre ostatných ľudí. Ukázal tak, že aj On ako
    Boh, chce rešpektovať zákony, ktoré stvoril.
     Božie Slovo vedie dieťa  do  poslušnosti  voči  rodičom.
    S dospievaním však prichádza čas, keď sa dieťa od rodičov
    osamostatní, takže ich vzťah je skôr vzťahom dvoch rovnocenných
    dospelých ľudí. Tým sa nezmenší úcta voči otcovi a matke, zmení sa
    len vzťah medzi nimi. Kedysi existovala detinská poslušnosť,
    rodičia sa naplno starali o svoje dieťa, teraz už dieťa dospelo -
    je samo schopné rozvažovať, oddeľovať dobré od zlého. Potýka sa so
    svojim svedomím, kladú sa na neho charakterové nároky ako na
    dospelého... Čím ďalej tým viac je častejší prípad, keď doslova
    musí povedať svojim rodičom: "Nie, takto to nemôžem urobiť alebo
    mám iné plány..."
     Ak by sa niekto spýtal, v ktorom veku teda dieťa už nemá
    poslúchať rodičov a má začať žiť svoj vlastný život, spýtal by sa
    veľmi nezmyselne. Obdobie poslušnosti sa samo  pomaly  mení
    s dospievaním - Boh je väčší ako rodičia. Vo chvíli, keď dieťa
    začne hlbšie rozlišovať dobré a zlé veci, môže prichádzať do
    konfliktu s rodičmi, ktorí môžu od neho chcieť urobiť niečo, čo mu
    jeho viera nedovolí.
     Kým rodičia živia svoje dieťa, je prirodzené v otázkach
    domácnosti podvoľovať sa aj napriek tomu, že by dospelé dieťa
    chcelo všeličo robiť inak - v tejto oblasti nejde o otázky
    presvedčenia. Keď sa dieťa ale osamostatní, má právo rozhodovať
    o svojom domove tak, aby sa mu v ňom žilo dobre. Keď potom muž, či
    žena, vstúpi do partnerstva, nadobudnú novú motiváciu nerobiť
    podľa náhľadov rodičov, ale podľa ich spoločných predstáv, ktoré
    majú s partnerom.
     Ak je dieťa rodičmi vedené tak, že sa nedokáže od nich
    psychicky odpútať, veľmi ľahko to neskôr môže rozbiť nielen jeho
    vzťah s potenciálnym partnerom, ale dokonca aj manželstvo!
     Tak vzniká detinstvo - prirodzené obdobie závislosti  na
    rodičoch, obdobie detinskej poslušnosti. Postupom času sa toto
    obdobie mení na nové, tak isto prirodzené obdobie, keď je už dieťa
    dospelé, samostatné a musí začať žiť svoj život. Ten sa síce
    nemusí celkom páčiť jeho rodičom, mal by sa ale páčiť jeho
    Stvoriteľovi, jemu samému a prípadne aj jeho partnerovi. 


                Kristova sloboda


                Józua 24,14-28.

     Predchádzajúci odsek poukázal na dospievanie. Ako sa majú voči
    svojmu dospievajúcemu dieťaťu stavať rodičia? Je dobré, keď
    rešpektujú  prirodzenú  zmenu  od  detinstva  k  dospelosti
    a nevychovávajú svoje dieťa do otrockej poslušnosti. Predčítaný
    odsek z Písma navyše poukazuje, že je správne, keď rodič odovzdá
    svoje dospievajúce dieťa do Božích rúk aj po duchovnej stránke.
    Józua viedol židovský národ, potom ale prišiel čas, keď mohol
    povedať asi toľko: Videli ste, ako sa k nám Boh priznával. Držal
                                     40    som sa Ho a On nám žehnal, bolo nám dobre. Teraz začínate byť
    samostatní, a tak si vyberte, ako budete žiť!
     Józua mohol dať svoj život nepriamo za príklad, na jeho živote
    bolo zreteľné Božie požehnanie, ktoré mohli vidieť aj ostatní
    ľudia. Podobne má byť zreteľné požehnanie na životoch rodičov, aby
    ho ich deti mohli vidieť a zakúšať ho. V dospelosti však musia aj
    v duchovnej oblasti urobiť vlastné rozhodnutia a ísť svojou
    cestou. Na tejto ceste musia byť od svojich rodičov slobodní - je
    to tak prirodzené a správne. 


             Duchovný rast nášho dieťaťa


                 Matúš 23,8-11.

     Keď rodič v srdci prežije, že vždy má čo svojmu dieťaťu
    povedať, prežíva dosť veľký omyl. Každý rodič potrebuje mnoho
    Božej milosti, aby vychoval svoje deti. Stvoriteľ dokonca niekedy
    len opravuje to, čo rodičia pokazili. Aj rodičia sú len ľudia,
    ktorí by mali v skromnosti vyznávať potrebu Božej milosti aj pri
    výchove.
     Ich dieťa prežíva rôzne potreby:
     Najskôr je maličké a úplne odkázané na rodičov.
     Potom je už väčšie a  začína  potrebovať  aj  kamarátov
    a kamarátky.
     Neskôr je ešte väčšie a hľadá si nielen priateľov, ale aj
    poradcov, takže sa rodič môže len modliť, aby sa jeho dieťa
    nedostalo do zlého prostredia.
     Keď sa dieťa neskôr zamestná, potrebuje rodičov ešte menej.
     Keď si vytvorí rodinu, rodičov úplne prestáva potrebovať a iba
    občas sa k nim vracia, zaspomína si... Stará mama a starý otec sa
    možno niekedy musia postarať o svojich vnukov, ich prístup je už
    skôr prístupom rovnocenných pomocníkov.
     Je správne, aby rodič nepreceňoval svoju úlohu, ktorú mu Pán
    pridelil. Pri duchovnom raste svojho dieťaťa je veľmi potrebný,
    ale zároveň je nutné, aby jeho dieťa dospievalo do svojho
    vlastného života, v ktorom dokáže byť ono samo samostatným
    rodičom, závislým na svojom stvoriteľovi. Je požehnaním, že sa
    rodičia raz stanú nepotrebnými pre svoje deti. Dokážeme to ako
    rodičia svojich detí prijať do srdca už teraz?
                                     41                   Sex
                   IX.             Naša antikoncepcia - Barborka


                 Jakub 4,1-3.

     Pojem "sex" v sebe skrýva dva veľmi zaujímavé  extrémy.
    Neveriaci ľudia majú často sklon zaujímať sa o filmy s množstvom
    sexu, lepia si na steny dráždivé plagáty alebo si kupujú časopisy,
    v ktorých sa dá dočítať "o všetkom". Je to jeden extrém, ktorý
    nerešpektuje potreby ľudského súkromia, a môže tak narušovať
    manželské vzťahy, výchovu detí, dospievanie mládeže... Druhým
    extrémom je prístup mnohých veriacich, ktorí naopak nechcú o sexe
    ani rozprávať, lebo sa im zdá, že je to za každých okolností
    hanba. Vo veriacich kruhoch je téma "sex" akési tabu, ktoré sa
    nesmie porušiť. Ak sa o sexe zmieni dieťa, hneď ho vyhrešia alebo
    prípadne aj vytrepú, čím deťom úplne odmietnu pomoc pri riešení
    ich novonadobúdaných otázok.
     Božie Slovo o sexe nemlčí, naopak, venuje mu primerane veľa
    pozornosti, aby veriaci človek mohol poznať Božiu vôľu aj v tejto
    oblasti.
     Sexuálne naplnenie je dôležitou telesnou potrebou. Stvoriteľ
    túto ľudskú potrebu chce naplniť v manželskom živote. Manželia by
    sa nemali odmietať a myslieť v oblasti sexu každý len na seba!
    Apoštol Jakub upozorňuje, že Hospodin počuje také modlitby,
    v ktorých človek nielen niečo chce, ale v ktorých si aj uvedomuje,
    že je správne časť požehnania darovať aj druhým ľuďom - môže to
    byť materiálny dar alebo venovanie voľného času... V oblasti sexu
    je pred Stvoriteľom správne, keď partner vidí aj potreby druhého
    partnera a je ochotný doslova mu niekedy aj poslúžiť. Vyváženosť
    dávania a prijímania v oblasti sexu by mala spôsobiť približne
    rovnakú naplnenosť obidvoch partnerov.
     Pri milostnom akte sa doslova žiada, aby sex neprebehol
    jednostranným spôsobom - rýchlo mi daj. Venovať trochu času
    pohladeniu, situačnosti, ..., sú všetko spôsoby, ako naplniť Božiu
    vôľu a vytvoriť aktívne vzájomné porozumenie aj v telesnej
    oblasti, ktorá potom napomôže celkovému porozumeniu.
     Správny prístup k manželskému sexu však nie je  jediným
    "obmedzením". Manželia - rodičia - si môžu sexuálne výborne
    rozumieť, a pritom myslieť len na seba. Ich malá "Barborka" môže
    napríklad prežívať obdobie, keď veľmi potrebuje rodičovskú lásku,
    čo sa môže prejaviť aj tým, že chce niekedy spávať s rodičmi.
    Pravidelne odmietať dieťa v tomto období za účelom manželských
    radovánok je taký istý prejav sebeckosti, ako aj sex, v ktorom
    každý manžel vidí len svoje potreby!
     Ak sa mladý človek modlí za naplnenosť v manželstve, je to
    správna modlitba. Je dobré uvedomiť si však, že Kristus síce chce
    človeka naplniť, ale nie na úkor porozumenia a lásky! Ak mladý
    človek prosí a neberie, možno zle prosí! Pán Ježiš chce vychovať
    z človeka najskôr nesebeckého manžela, manželku, otca, matku, a až
    potom požehnáva a dáva naplnenie.                                      42            Maminka, čo to bolo za vzdychanie?


               1. Korintským 3,1-2.

     V duchovnej, psychickej i telesnej oblasti človek dospieva -
    nie je hneď schopný vo všetkom správne usudzovať alebo vykonávať
    niektoré činnosti. Deti chápu detinsky, mnohým veciam doslova
    nemôžu správne porozumieť! Preto, ak si rodičia pri svojom sexe
    nedávajú dostatočný pozor, malé dieťa ich môže pritom vypočuť
    alebo dokonca aj pristihnúť. V tom lepšom prípade sa Marienka so
    záujmom spýta: "Maminka, čo to bolo za vzdychanie?" V horšom
    prípade rodičov Marienka pristihne a automaticky začne pokladať
    ich sex za formu násilia, čo ju môže psychicky traumatizovať na
    celý život. Malé dieťa nemôže pochopiť, čo je to sex. Ak sa s ním
    prvýkrát stretne priamo u svojich rodičov, začne mať strach, že si
    vzájomne ubližujú.
     Ak rodičia nehľadia na potreby a vek svojho dieťaťa a ignorujú
    možnosť odhalenia, pristupujú k sexu opäť veľmi sebecky!
     Je veľmi ťažké vysvetliť Marienke, že to vzdychanie je prejav
    maminkinej radosti z toho, že ju ocko má rád. Ak by takéto
    vysvetlenie aj prešlo, takmer isto by Marienka zakrátko začala
    vzdychať pri ocinkovi, opičiac sa po maminke a dávajúc mu tak
    najavo, že sa teší, že ho má. Ak by sa navyše tento prejav
    detinskej lásky odohral na verejnosti, ocinko by sa asi necítil
    celkom dobre...
     Rodič by nemal dopustiť, aby došlo k podobnému odhaleniu. Keď
    však napriek tomu zlyhá, dobrá výhovorka je určite lepšia ako
    pravda, ktorú by dieťa nedokázalo prijať! Veď maminke sa mohol
    snívať zlý sníček alebo mohla dostať teplotu a ochorieť... Ocinko
    ju potom prebudil alebo jej dal acylpyrín...
     Dieťa je drahý Boží dar. Ako všetko na svete, aj dieťa sa dá
    pokaziť - je možné veľmi mu ublížiť. Sex nikdy nesmie byť
    v rodičoch tak silný, aby hazardoval s vývojom ich dieťatka. 


           Antikoncepcia a našich sedemnásť detí


               1. Mojžišova 38,8-10.

     Diabol pozná mnoho cestičiek, ako človeka obrať o naplnenie
    a požehnanie, ktoré od svojho Stvoriteľa dostal. Jednou z takýchto
    cestičiek sú aj ľudské predsudky. Nesprávne pochopenie Písma môže
    ľahko spôsobiť, že sa veriaci človek bojí urobiť niečo, čo je
    úplne prirodzené a správne. Ak sa takýto strach, neporozumenie
    živí v časovom intervale niekoľkých generácií, je veľmi ťažké
    prekonať ducha, ktorý  človeka  spútava  formou  nesprávneho
    presvedčenia.
     Jedným z takýchto predsudkov je aj pohľad na antikoncepciu.
    Niektorí veriaci ľudia sú presvedčení, že je nesprávne používať
    akúkoľvek antikoncepciu. V dôsledku takéhoto názoru ich rodina
    začne pomaly vypadať ako materská škôlka. Uživiť veľa detí je
    často nezvládnuteľné, a tak rodičia usúdia, že už radšej spolu
    spávať nebudú. Výsledkom takéhoto predsudku je  teda  vážny
    materiálny nedostatok, ktorý by sa dal nazvať chudobou a zároveň
    pohlavná sexuálna nenaplnenosť,  ktorá  potom  zvykne  viesť
    niektorého z partnerov do hriechu cudzoložstva.
                                     43     Prečo mohol vzniknúť tak nezmyselný predsudok? Predčítaný odsek
    Božieho Slova by sa dal na prvý pohľad pochopiť tak, že ak niekto
    použije antikoncepciu, pácha vážny hriech. Onán bol za takýto
    hriech predsa potrestaný smrťou! Keď sa ale čitateľ lepšie zamyslí
    nad predčítaným odsekom a prečíta si aj krátky kontext pred a za
    uvedeným citátom, isto zakrátko zistí, že tento odsek nehodnotí
    kriticky  antikoncepciu,  ale  Onánovu  vzburu  proti  jeho
    Stvoriteľovi. Onán mal zachovať rod Božích detí, odovzdávanie
    Božieho Slova... On však videl len seba, že totiž rod, ktorý takto
    podrží, nebude jeho rodom. Pre svoj egoizmus úplne prestal
    rešpektovať Stvoriteľa a navyše tým, že spával s manželkou svojho
    brata, neumožnil ani druhým, aby naplnili Božiu vôľu. Hospodin ho
    preto  potrestal  smrťou.  Vôbec  sa  tu  však  nejednalo
    o antikoncepciu!
     Možno sa dnes zdá byť zvláštne staroveké švagrovské právo.
    Kedysi boli takéto vzťahy úplne prirodzené a svojím spôsobom
    nahrádzali sociálne zabezpečenie. Veď žena, ktorej umrel muž, by
    bola inak odsúdená doslova žobrať. Dnes sa nám môžu zdať staroveké
    zákony neprirodzené. Opäť je to však možné len na prvý pohľad. 

               1. Mojžišova 26,7-9.

     Izák mal strach, že ho pre jeho príťažlivú manželku zavraždia
    a vezmú si ju za svoju. Nedôveroval svojmu Bohu a riešil svoj
    problém klamstvom. Zakrátko však bol pristihnutý pri niečom, čo
    jednoznačne odhaľovalo jeho podvod - poihrával sa so svojou
    manželkou. Nuž, isto si nepohadzovali loptou!  Biblia  jeho
    počínanie hodnotí ako niečo prirodzené o čom nie je potrebné ďalej
    ani rozprávať! Je normálne, že sa manželia spolu poihrávajú -
    pohladia na dráždivých miestach bez akýchkoľvek zábran v zmysle
    "odtiaľ, potiaľ". Božie Slovo neberie človeku  to,  čo  je
    prirodzené, naopak, chce mu to darovať. Pán chce požehnať ľuďom
    naplnenie!
     Pre manželov je preto prirodzený aj taký sex, ktorý sa nekončí
    pôrodom a ďalším dieťatkom!
     Kedysi nebol priemysel vyvinutý natoľko, aby sa vyrábali rôzne
    ochrany, preto nemôže byť o nich ani zmienka v Biblii. Na druhej
    strane však boli ľudia aj pred vekmi len ľuďmi a žili podobne, ako
    žijeme dnes. Mali teda aj formy antikoncepcie, ako napríklad
    prerušovaná súlož alebo neplodné dni u žien, na ktorých nebolo nič
    zlé! 

                1. Korintským 7,4.

     Posledný predčítaný odsek jasne odhaľuje Božiu vôľu. Stvoriteľ
    chce, aby boli manželia pohlavne naplnení, vyzýva ich k vzájomnej
    služobnosti v láske a porozumení.
     Akú antikoncepciu teda používať dnes? Veriaci človek sotva
    prekoná predsudok, či antikoncepciu vôbec používať, hneď je tu
    druhý, ktorý ho vedie k tomu, že niektoré antikoncepčné prípravky
    doslova vraždia jeho deti tým, že sa oplodnené vajíčko vyplaví
    ešte pred uhniezdením v maternici. Takýto prístup potom vedie
    k tomu, že človek odmietne väčšinu antikoncepčných prípravkov,
    čoho výsledkom býva dobrý pocit viery v srdci a sedemnásť detí,
    o ktoré sa rodič nedokáže postarať, ani ich vychovať, ani
    materiálne zabezpečiť! Výsledkom je potom postoj, ako keď človek
    antikoncepciu úplne odmietne! Chudoba, nenaplnenosť a väčší sklon
    spáchať cudzoložstvo!
                                     44     Pri tomto druhom predsudku diabol hrá človeku na strunku jeho
    poznania, nahovára mu, že rozumie životu a môže robiť suverénne
    závery. Veriaci si takto povie: "Keď sa vajíčko oplodní, začne
    život. To je chvíľa, keď Hospodin posiela ducha života do budúceho
    ľudského tela!" Odkiaľ to môže človek vedieť? S kade berie toľkú
    suverenitu? Keď vyjadrím v tejto úvahe,  že  život  začína
    zahniezdením sa v maternici, bude to mať práve takú váhu, ako aj
    predošlé tvrdenie! Človek niekedy presahuje svoje kompetencie,
    a potom na to dopláca sám alebo aj s tými, ktorých miluje.
     Skúsme sa teraz vyhnúť nepodloženým špekuláciám, ktoré sú len
    našimi predstavami!
     Keď v žene začne žiť plod - všimnite si tú súvislosť plodu
    s matkou - keď teda v matke začne žiť plod, som presvedčený, že
    ide o život a akýkoľvek spôsob dostať ho z matky von, pokladám za
    formu zabitia!
     Keď sa ale jedná o súlož a formy antikoncepcie, pokladám
    akúkoľvek antikoncepciu za prejav Božej lásky k človeku, aby mohol
    byť tento človek naplnený! Len démonské učenie odníma od človeka
    Boží dar, naplnenie!
     Žijeme vo svete plnom spútaností, predsudkov, presvedčení...
    Najdôležitejšie pred Hospodinom je robiť  všetko  vo  viere
    a z viery. Človek nesmie používať napríklad antikoncepciu "dana"
    s presvedčením, že zabíja  svoje  dieťa!  Preto  sa  forma
    antikoncepcie nesmie nikomu vnucovať, aby mohol mať pokoj a žiť
    plný život aj po duchovnej stránke, nielen po telesnej! Chcel by
    som na záver tohoto odseku zdôrazniť jediné - neodsudzujme ľudí,
    ktorí používajú takú antikoncepciu, ktorú by sme my používať
    nedokázali. Títo ľudia totiž nemusia hrešiť z viery. Navyše som si
    istý, že žiadna antikoncepcia neberie život dieťatku, lebo vtedy
    to dieťatko ešte na tomto svete nie je! Čo je nadto, mi pripadá
    ako špekulácia o živote, ktorý vôbec nepoznáme.
     Pán Ježiš v evanjeliách pripomína, že skutočná láska je, keď
    človek robí druhým tak, ako by on chcel, aby činili iní ľudia jemu
    samému. Na záver tejto úvahy by som chcel povedať, že by som sa
    bez obáv chcel stať dieťatkom rodičov, ktorí netrpia predsudkami
    a vyberajú si antikoncepciu podľa ich telesných potrieb. Menej by
    som chcel byť dieťaťom rodičov, ktorí by pre svoje predsudky
    nemali jasno ani v otázkach sexu. Nakoniec by som rozhodne nechcel
    byť dieťaťom takých rodičov, pri ktorých by som si našiel prvý
    domov v tele maminky a oni by ma dali zabiť kvôli tomu, že ma
    jednoducho nechcú.Tak to sám cítim s vedomím, že rodičov si
    nevyberáme, ale vyberá nám ich sám Stvoriteľ, čo nielen musím, ale
    aj chcem rešpektovať. 


             Kvôli čomu nosí bocian deti?


                 Žalm 107,1-43.

     Rodina s deťmi je obrovským Božím požehnaním. Aj napriek ťažkým
    chvíľam, ktoré človek v rodine niekedy zažíva, je rodina domovom,
    zázemím, do ktorého sa človek vracia a kde sa cíti byť doma.
    Niekto si rodinu predstavuje tak, že si nájde partnera, budú mať
    spolu svoje manželstvo so všetkým, čo sa od nich v Biblii žiada,
    ale deti nie. Veď je tu predsa antikoncepcia a deti nie sú až tak
    potrebné...
     Aby si niekto mohol založiť manželstvo, bolo potrebné vychovať
                                     45    ho, venovať mu veľa času, nervov i peňazí. Nakoniec človek
    vyrástol a všetky tieto "investície" chce užiť pre seba. Môžme sa
    vrátiť k prvému citátu tejto úvahy z Epištoly Jakuba a začne byť
    hneď zrejmé, že takýto prístup nebude požehnaný! Po čase bezdetní
    manželia navyše zistia, že priveľa času pre seba spôsobuje viac
    nedorozumení, napätí a nepohody. Bezdetné manželstvá sa môžu veľmi
    rýchlo  rozpadnúť!  Inými  slovami,  keď  niekto  pristupuje
    k antikoncepcii tak, aby ju užil len sám pre seba, nebude žiadna
    antikoncepcia požehnaná.
     Pre väčšinu rodičov je prirodzené starať sa o deti. Rodičia to
    doslova potrebujú - napĺňa to ich potreby a spája ich to
    v spoločnej výchove ich detí.
     Manželia, ktorí nemôžu mať deti, poväčšine trpia - je to jedna
    z foriem kríža, ktorý božie deti niekedy tu na zemi musia niesť.
     Keď deti vyrastú, je oveľa krajšie žiť v rodine, ktorá má akosi
    viac členov, než v samote bez detí. Deti sú veľkým požehnaním,
    ktoré ak manželia odmietajú, poväčšine si pripravujú svoje vlastné
    nešťastie.
     Som presvedčený, že Pán nežiada nejaký najpožehnanejší počet
    detí, ale žiada deti mať - aspoň jedno. Pre deti je však lepšie,
    keď majú aj súrodencov, a tak rozhodovať sa medzi dvoma alebo
    tromi deťmi  býva  poväčšine  pre  manželov  najaktuálnejšie
    a najlepšie.
     Pán Ježiš niekedy môže chcieť, aby nejaké manželstvo bolo tzv.
    misijným manželstvom. Aby manželia nežili len sami pre seba, ale
    aby zároveň ani nemali deti. Aj takéto povolanie do služby je
    možné, ale je veľmi zriedkavé! Ak si takýmto povolaním manželia
    ospravedlňujú vlastnú nechuť starať sa o niekoho, prinesie im to
    isto mnoho nešťastia. 


              Aký sex a koľkokrát za ...


               1. Korintským 7,3-5.

     Ďalším predsudkom, ktorým veriaci niekedy trpia, je výber formy
    sexu. Božie Slovo poukazuje na to, že sex nemá byť voči niektorému
    z partnerov ukrutný, nemá byť egoistický, má obsahovať zložku
    vzájomnej služobnosti v láske a porozumení.
     Žiadne iné obmedzenia však sexu nekladie! Je  nenormálne
    odsudzovať manželov, keď so sebou robia niečo, čo nerobia iní...
    Je to ich sex, ich súkromie, ktoré si majú sami vybrať tak, ako im
    to vyhovuje. Podobne ani počet súloží Biblia neobmedzuje - každý
    pár má svoj temperament a je len na nich, ako často sa budú spolu
    milovať.
     Tu by bolo potrebné poukázať ešte na to, že forma manželského
    sexu z duchovného hľadiska nie je obmedzená, ale to neznamená, že
    akýkoľvek sex je dobrý po telesnej stránke. Sú formy sexu, ktoré
    sú veľmi nehygienické a kvôli ktorým sa môžu šíriť najrôznejšie
    choroby. Je preto prirodzené vyberať si taký sex, aby neohrozoval
    zdravie ani jedného z partnerov. 


                                     46            Telesná naplnenosť a nenaplnenosť


                1. Korintským 7,9.

     Možno by sa zdalo, že o sexe nie je potrebné toľko rozprávať
    a písať. Realita však upozorňuje sama na seba - niektorí veriaci
    ľudia majú aj po 50-tych rokoch manželstva nevyjasnené otázky
    v oblasti sexu. Nemajú istotu, či mohli používať antikoncepciu, či
    dokonca mohli spolu spávať tak, ako to robili... Na druhej strane
    sú zase takí, ktorí žijú úplne ľahkovážne a nerešpektujú v oblasti
    sexu žiadne biblické hodnoty.
     Hospodin chce človeka naplniť, vychovať ho, vzdelať, chce v ňom
    vybudovať silný a krásny charakter. Do školy Božieho vedenia isto
    patria aj "hodiny" o sexe a manželskom spolužití. Realita sebou
    nesie nenaplnené  manželstvá,  trpiace  množstvom  predsudkov
    a nezmyslov. Boží Duch chce manželstvá naplniť aj po telesnej
    stránke, a preto svetlo Božieho Slova jednoznačne odhaľuje aj
    Božiu radu v oblasti manželského sexu. Vytvára tak stabilné
    manželstvá plné vzájomného porozumenia s požehnaním od Svätého
    Ducha.
                                     47                 My a ostatní
                    X.                Boss našej mafie


             1. Mojžišova 31,1-9. 31,22-24.

     Vzťahy v rodine sú veľmi zvláštne. Niekedy rodina drží tak
    pohromade, že si navzájom ani nepovedia, keď niekto z nich robí
    niečo zlé - veď patrí medzi nás, musíme držať spolu! Inokedy sa
    vzťahy v rodine niečím narušia a príbuzní sa k sebe začnú chovať
    horšie, ako keby boli cudzí. Takéto extrémy pramenia z toho, že
    človek kladie na svojich príbuzných isté nároky  na  pomoc
    a súdržnosť. Tieto nároky sú niekedy opätované tak, že až
    presiahnu miery Božej spravodlivosti. Keď však opätované nie sú,
    rýchlo sa menia na trpkosť alebo nenávisť.
     Lában  z  predčítaného  odseku  Božieho  Slova  nehľadal
    spravodlivosť, ale držal so svojou rodinou bez ohľadu na to, že
    konal nespravodlivo a bezbožne. Synovia ho podnecovali proti
    Jákobovi a Lában reagoval. Ak by sme si položili otázku, kto
    z Lábanových synov vedel tak dobre zahrať na jeho strunku a na
    strunky svojich bratov, pravdepodobne by sme dospeli k tomu, že ak
    nájdeme spomínaného syna, nájdeme akúsi šedú eminenciu ich rodiny.
    Niekedy býva zjavné, kto v rodine "drží kormidlo", niekedy je však
    tento "boss" skrytý za svojimi manipuláciami a úsmevmi tváre.
     Vo chvíli, keď sa rodinné vzťahy položia pred Božiu vôľu, stáva
    sa z rodiny akási mafia a z človeka, ktorý má v rodine najväčšie
    slovo, boss. Rodinné vzťahy sa dajú úžasne zneužiť práve preto, že
    majú sklon upadať do dvoch extrémov, ktoré boli spomenuté na
    začiatku tejto úvahy. Úžasná súdržnosť a úžasná nesvornosť býva
    v rukách manipulátora hroznou zbraňou.
     Keby nakoniec Lában z predčítaného odseku neuposlúchol Božiu
    radu, povodilo by sa mu veľmi zle, lebo by sa Stvoriteľ isto
    Jákoba zastal! Rodina, v ktorej sa prehodia priority tak, že
    Stvoriteľ začne byť druhoradý až za rodinnými členmi, sa určite
    dostane postupne do konfliktu so samým Stvoriteľom. Najskôr ide
    len o zastávanie sa jeden druhého. Keď ale ten druhý koná
    v nesúlade s Božou vôľou, mení sa zastávanie jeden druhého na
    zastávanie sa hriechu! Aby sa veriaci ľudia mohli podporovať
    a nedopúšťať sa pritom niečoho zlého, musia mať nad sebou vždy
    najvyššiu autoritu Božieho Slova. 


                Všetko jedno...


                Galatským 6,9-10.

     Pán Ježiš nechce, aby sme svoju rodinu pokladali za cudzích!
    Naopak, nabáda svoje deti, aby sa ich láska prejavovala hlavne
    v rodine. Láska voči rodinným členom by ale nikdy nemala spôsobiť
    nespravodlivosť voči cudzím ľuďom.
     Nabádanie k väčšej láske voči členom rodiny lieči v prvom rade
    sklon k nevšímavosti alebo trpkosti voči príbuzným. Deti niekedy
    neopustia rodičov v biblickom zmysle, ale sa doslova na nich
                                     48    vykašlú, ponechajúc ich v starobe a nevládnosti samých na seba!
    Písmo upozorňuje na matky, otcov, bratov, sestry, bratrancov,
    ujov... Všetkých týchto ľudí Hospodin človeku vybral, aby vyrastal
    v ich prostredí, aby mu boli bližší než ostatní ľudia.
     Keď si muž nájde manželku, vzniká nový prvok, nová rodina.
    Vzťahy, ktoré v nej vznikajú, by mali prekonať všetky ostatné
    rodinné vzťahy. Nie je možné vytvoriť harmonickú rodinu a zároveň
    sa nedokázať odpútať od rodičov. Aj vzťahy v rodine majú svoje
    priority, ktoré Pán jasne stanovil. Ich dodržiavanie pod autoritou
    Písma býva veľmi požehnané. 


               Desiatok z manželstva


                Malachiáš 3,10.

     Keď je rodina rozsiahlejšia, život niekedy začína vypadať tak,
    že sú manželia raz na obede u jedných rodičov, potom u druhých,
    potom má narodeniny sesternica, bratranec... Manželia chodia do
    práce, ako tak sa stihnú postarať o domácnosť a väčšinu zvyšného
    času venujú svojej ďalšej rodine. Božie Slovo vedie veriacich ľudí
    k tomu, aby vedeli svoj čas aj darovať a nie len sa venovať sebe
    navzájom! Každé manželstvo môže venovať trochu času a záujmu aj
    druhým ľuďom. Je hrozné, keď sa rodina zameria sama na seba -
    nikomu síce neubližuje, ale nie je schopná ani nikomu pomôcť...
     Z predčítaného odseku vyplýva, že manželstvo môže byť požehnané
    len vtedy, keď sa dokáže trochu aj rozdať - poslúžiť druhým ľuďom
    mimo rodiny. 


             Pravda, láska a spravodlivosť


                 Izaiáš 11,3-5.

     Keď sa človek pridŕža Hospodina, Hospodin ho nikdy nepustí
    z ruky. Keď manželia chcú napĺňať Božiu vôľu aj vo svojom
    manželskom živote, Stvoriteľ im požehná a stane sa ich Zástancom.
    Boží Duch je pravdou, láskou a spravodlivosťou naraz, preto aj
    priority v rodine musia rešpektovať vyššie tri uvedené hodnoty.
    Nemožno sa zastávať brata, otca, či matky a pritom podvádzať
    blížneho a dopúšťať sa nespravodlivosti. Podobne nie je požehnané
    od Pána zabudnúť na súrodencov alebo rodičov a bez lásky ich
    opustiť v čase, keď potrebujú pomoc.
     Boží Duch dáva človeku múdrosť i silu, aby mohol rešpektovať
    priority vzťahov v rodine a zároveň neporušovať tú najväčšiu
    prioritu vzťahu s Ním samým. S Božím požehnaním, omylmi, pokániami
    a modlitbami môže túto cestu nastúpiť každé Božie dieťa. 


                Služba v Cirkvi


                1. Korintským 7,5.

     Cirkev môže byť požehnaná len vtedy, keď v nej Pán požehnáva
    rodiny, ktoré ju vytvárajú. Ak veriacim ľuďom nefungujú dobre
                                     49    vzťahy v rodinách, nikdy sa im nepodarí vybudovať spoločenstvo,
    ktoré by priťahovalo svet a poukazovalo na spasenie Pána Ježiša
    Krista. Rodiny, v ktorých prebýva Svätý Duch, radi venujú trochu
    svojho času Cirkvi Božích detí a Svätý Duch cez ne vytvorí krásne
    požehnanie. Rodiny, ľudia neschopní priniesť Kristovi  obeť,
    pravdepodobne budú chodiť do kostola, modlitebne a čakať, že niečo
    dostanú. Možno budú unikať z rodín, v ktorých im bude pridusno,
    ich služba teda nebude službou, ale  únikom.  Cirkev  plná
    neochotných a unikajúcich veriacich býva slabou cirkvou, ktorá
    nefunguje a v ktorej sa akosi nedá nájsť príčina nepožehnania. 


                Svetlo pre svet


                 Ján 13,34-35.

     Aby mohli ľudia zo sveta nájsť Božie spasenie, potrebujú veľmi
    živý príklad Cirkvi Božích detí! Živá cirkev nutne vyžaduje, aby
    v nej veriaci ľudia vytvárali krásne fungujúce a požehnané rodiny.
    Rodiny požehnané od Hospodina vyžadujú od rodičov i detí srdcia,
    ktoré majú na prvom mieste svojho Boha a Spasiteľa. Nie je možné,
    aby bola cirkev živá, ľudia v nej úprimní veriaci, ale rodiny
    v nej rozbité! Nie je možné, aby úprimní veriaci v požehnaných
    rodinách vytvárali mŕtve spoločenstvo, ktoré prestáva chutiť
    nielen im samým, ale aj svetu!
     Ak majú byť veriaci ľudia svetlom tohoto sveta, musia byť
    svetlom vo svojich rodinách. Nie je možné v rodine pred Kristom
    utiecť a v cirkvi Mu oddane slúžiť!
     Atmosféra v našich rodinách, duch, ktorý tu vládne, sa prenáša
    aj na cirkev a robí Božiemu kráľovstvu buď česť alebo hanbu. 


                   Záver


     Desať úvah v tomto zväzku by malo ukázať akési smerovanie pre
    Božie deti. Obstáť v Božom Slove vo svojom osobnom živote znamená,
    že človek dokáže obstáť aj pri budovaní Cirkvi Božích detí a aj
    pri zvestovaní Božieho kráľovstva neveriacim ľuďom.
     Svet už počul mnoho slov. Za slovami kresťanov chce vidieť aj
    skutky, ktoré sú jasným ovocím Svätého Ducha. Slová bez skutkov sú
    mŕtve a skôr odpudzujú, než priťahujú!
     Nech Pán požehná každého čitateľa týchto riadkov, ktorý sa
    rozhodol vydať sa na cestu svedeckého života a zvestovať tak
    druhým Evanjelium.