Rôzne cesty k jedinému Bohu – Filozofia Olda Shatterhanda

Fikcie príbehov z divokého západu, v ktorých vystupuje postava Olda Shatterhanda, sú všeobecne známe. Patria do literatúry pre mládež, ktorá sa číta ľahko a zväčša sa dobre končí. Old Shatterhand vystupuje ako pozitívna postava so samými dobrými vlastnosťami. Jeho schopnosti by sme mohli z vecného hľadiska zaradiť nad schopnosti ľudské a nižšie ako sú schopnosti božie.

Vo svojich fiktívnych rozpravách vyjadroval Old Shatterhand aj svoj postoj ku kresťanskej viere. V podstate tvrdil, že je len jeden Boh, ale niekto ho nazve Ježišom Kristom iný zase Manituom.

Mladý človek ľahko preberá názory, ktoré sú vyjadrované len tak mimochodom. Naopak názory, ktoré sú mu vnucované a podsúvané zase odmieta.

Ak človek nejakú myšlienku príjme, potom ju sám verbálne a otvorene niekoľkokrát vyjadrí, len ťažko v sebe neskôr nájde dostatok síl, aby si pripustil otvorene omyl aj v prípade, že si tento omyl jasne uvedomí. T. G. Masaryk povedal: “Len osol nemení svoje názory, lebo nemôže!” Je však potrebné dodať, že názory nemení aj pyšný človek, lebo nechce.

Na svete je len málo skutočných osobností, ktoré dokážu otvorene a kriticky hodnotiť svoje vlastné postoje.

Možno práve pre tieto vlastnosti človeka sa v spoločnosti ujala fikcia Boha, ktorý môže byť inak chápaný alebo inak ponímaný. Viera v Krista, Alaha, Budhu, Manitua a pod. je v podstate viera v toho istého, ale zároveň inak chápaného Boha:

 • inak vnímaný Boh,
 • inak chápaný Boh,
 • inak ponímaný Boh,
 • viacero ciest k tomu istému Bohu.

V tejto úvahe bude ukázané, že vyššie uvedené vyjadrenia postrádajú základný logický zmysel, a teda principiálne nemôžu odovzdávať korektne informáciu. Ich využitie môže spadať hlavne do troch oblastí:

 • magorenie ovplyvniteľných ľudí v náboženskej sekte,
 • omyl človeka pri uvažovaní,
 • krívajúce filozofie hrdinov fiktívnych príbehov.

Vo všetkých troch prípadoch však umožňujú vyjadrenia typu “inak chápaný Boh” postaviť magoriaceho kňaza alebo hlavného hrdinu typu “Old Shatterhand” na pozíciu nadčloveka. Takýto kňaz – nadčlovek v podstate vyjadruje, že je ďalej ako sú učenia všetkých náboženstiev sveta a ďalej ako ponúka ateizmus.

V tejto svojej nadradenosti v samospravodlivej dobrote nabáda všetkých ostatných ľudí ku vzájomnému porozumeniu, ktoré postráda základné prvky logického uvažovania. Na prvý pohľad má však takýto uctievač imaginárnej fikcie veľmi pekný dizajn, ktorý môže priťahovať aj iných samospravodlivých a nenaplnených ľudí.

1 Boh Stvoriteľ je konkrétna Bytosť

Uvažujme logicky o týchto troch skupinách – bohovia, ľudia, všetko ostatné. Zamyslime sa napr. nad kladivom z tretej skupiny. Ihneď zistíme, že ho môžeme ponímať alebo chápať rôznymi spôsobmi:

 • nástroj na zatĺkanie klincov,
 • zbraň na zabitie človeka,
 • predmet skladajúci sa z dvoch materiálov, – materiál reagujúci za určitých podmienok s kyslíkom…

Keď sa ale zamyslíme nad človekom, začíname sa dostávať pri potrebe rôzneho chápania trochu do ťažkostí. Nie je totiž možné druhého človeka úplne pochopiť – ovládnuť jeho celé bytie mysľou.

Ak si niekto o sebe myslí, že dokáže úplne rozumieť druhému človeku, ide spravidla o nebezpečného samospravodlivého agresora. Napriek tomu môžeme rôzne chápanie iného človeka vnímať v doplňujúcom zmysle pomerne korektne:

 • môj priateľ,
 • otec rodiny,
 • prednášajúci na škole…

Vyššie uvedené špecifikácie môžu označovať jedného človeka, ktorého poznáme. Rôzne pohľady na neho dopĺňajú obraz jeho celkovej osobnosti. Však už aj pri rôznom chápaní ľudí môžeme začať narážať na morálne zvrhlosti:

 • otec rodiny,
 • predavač krmiva pre zvieratá,
 • materiál na výrobu granúl pre psov…

Ak potrebujeme chápať iného človeka rôznym spôsobom a nestať sa pritom ľudskou beštiou, je nutné postaviť si pevné hranice, za ktoré už nesmieme ísť! Ak chceme predmety, rastliny, zvieratá a ľudí chápať rôznym spôsobom a držať sa pritom logiky a pravdy, vyžaduje to stavbu ďalších hraníc:

 • skrytý vrah,
 • filantrop…

Alebo:

 • kladivo ako nástroj,
 • kladivo ako semeno na zasadenie…

Týmito príkladmi som chcel poukázať na to, že sa dá pojem “klamstvo” nahradiť pojmom “inak vnímaný”. Ak je ťažké overiť pravdivostnú hodnotu tvrdenia, pojem “inak vnímaný” sa môže stať silným manipulatívnym magoriacim nástrojom.

Keď chceme poznávať Boha, nastáva úplne iná situácia, ako boli situácie uvedené doteraz. Boh je totiž bytosťou, ktorú si nemôžeme “dať do skúmavky” a pozorovať ho ako predmet. Ani ho nemôžeme poznávať ako druhého človeka priamym sledovaním založeným na našej vôli. Boha nemáme k dispozícii na povel:

 • poď von, ukáž sa mi,
 • teraz sa obráť, aby som Ťa videl odzadu…

Boh je vyššia bytosť, o ktorej môžeme niečo povedať len preto, lebo nám to On chcel zjaviť! Poznávať Ho môžeme len do takej miery, ako sa On nám chce dať poznať. Kresťanský Boh povedal o sebe nasledovné:

Biblia, Evanjelium Jána 10

1 Amen, amen, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník.
2 Kto však vchádza dverami, je pastier oviec.
3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
4 Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas.
5 Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.
6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril.
7 Ježiš im znova povedal: Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam.
8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.
9 Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.

Druhý Boh ako napr. Alah alebo Manitou nie je Ježiš Kristus. Kresťanský Boh navyše povedal, že výlučne cez Ježiša môže byť človek spasený. Všetko ostatné je klamstvo. Iní Bohovia alebo ľudia ak tvrdia niečo iné sú zlodeji, ktorí chcú len poškodzovať. Kresťanský Boh teda úplne poprel, že by mohol byť aj “inak vnímaný”. Naopak, všetky ostatné postoje tvrdo odsudzuje.

Podobne aj Bohovia iných náboženstiev veriacim odkrývajú o sebe konkrétnu časť poznania, ktorá vylučuje “ich iné vnímanie”.

Boh je konkrétna živá bytosť, ktorá sa dáva človeku poznať takým spôsobom, akým chce On sám! Preto ak niektorí magoriaci sektári prijali fikciu filozofie “Olda Shatterhanda” v rámci ktorej hovoria o rôznom vnímaní toho istého Boha, prijali zároveň neobhájiteľný logický nezmysel.

Rôznym spôsobom môžeme vnímať veci, s istým morálnym obmedzením v doplňujúcom zmysle aj ľudí. Však v nijakom prípade nemôžeme pokladať rôzne náboženstvá za odlišné vnímania toho istého Boha!

Ak by sme takýto nezmysel predsa len prijali, urobili by sme tým z Boha vec, ktorú my ako ľudia môžeme kedykoľvek skúmať tak ako chceme. Inými slovami by sme sami zo seba urobili Bohov.

Takýto prístup je lákavý, vyvyšuje magoriaceho človeka, a toto je pravdepodobne aj skrytý motív prečo niektorí ľudia filozofiu Olda Shatterhanda prijímajú.

2 Inak ponímaný Dan Pokorný z Prahy

V tomto texte sú prvé písmená pri všetkých Bohoch veľké. Tým je vyjadrené, že ak sa niekto chce rozhodnúť ísť cestou viery, musí jednoducho voliť správnu cestu a vybrať si jedného z nich. Najhlbšou vierou je Ateizmus. Neexistencia Boha sa dokázať nedá, ateistickí vedci celého sveta formulovali len rozličné hypotézy bez vecných dôkazov. Ateizmus je preto vierou. Najhlbšou vierou sa stáva tým, že veriaci ateista nepožaduje pri svojej viere spätnú väzbu. Keďže verí, že Boha niet, nemá kto reagovať na jeho “modlitby”. Keď si človek vyberie Boha, ktorý sa mu chce dať poznať, a navyše tento Boh aj existuje, zistí, že Ho môže začať poznávať osobne vo svojom živote. Uveďme jeden príklad.
Predpokladajme, že v Prahe žije človek, ktorý sa volá Dan Pokorný a my ho poznáme. Vieme o ňom povedať:

 • vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu,
 • verí v Ježiša Krista,
 • je otcom…

Je takéto poznanie vierou? Určite nie, vzhľadom na náš osobný kontakt a skúsenosti ide o poznanie, nie o vieru.
Ak niekto uverí v Boha, a tento Boh je skutočný, ktorý sa človeku chce dať poznať, prichádzajú do života veriaceho človeka skúsenosti viery. Keď takýto vzťah nič nenaruší a môže trvať dlhšie, viera sa mení na osobné poznanie.
Predpokladajme, že poznáme Dana Pokorného z Prahy, jeho fotku aj rodné číslo, a stretneme oponenta, iného človeka, ktorý tvrdí, že ho tiež pozná podľa fotografie a aj podľa rodného čísla. Na dôkaz poukáže na Danove vlastnosti:

 • je to naozaj pokorný človek, nikdy sa nenahnevá,
 • pretože sa volá Dan, cvičí verejne karate na uliciach.

No ale my tohoto človeka poznáme inak. Dan Pokorný síce naozaj existuje ale má úplne iný charakter. Náš oponent potom povie: “Ten Váš Dan Pokorný je len inak chápaný Dan Pokorný, ktorého poznám ja.” V takomto prípade je veľmi ťažké posúdiť, či náš oponent trpí len nedostatkom logiky a vecnosti alebo ide o rafinovaného manipulátora, ktorý používa filozofiu Olda Shatterhanda nato, aby dosiahol nejaký svoj cieľ.

3 Klamstvá svojvoľníkov

Fiktívna filozofia Olda Shatterhanda postráda základné princípy logiky a vecnosti. Porušuje sémantiku jazyka, v ktorom je vyslovovaná. Ak niekto takúto filozofiu prijal, mohol to urobiť hlavne z dvoch dôvodov:

 • omyl pri uvažovaní,
 • potreba sebarealizácie a sebavyvyšovania.

Smer viery Olda Shatterhanda, vytvára novú skupinu novovercov a konvertitov. Svojim spôsobom “okráda” o veriacich ľudí iné cirkevné spoločenstvá. Konvertitom a novovercom ponúka pocit samospravodlivej nadradenosti, čo je vo svojej podstate postoj hlbokej osobnej pýchy. Ak sa filozofia Olda Shaterhanda premietne do konkrétnej cirkevnej skupiny, určite sa v nej vyskytne skôr či neskôr osobnosť predstaviteľa takejto viery, ktorá je časom pokladaná za “Mesiáša” – Spasiteľa.
Tak vzniká ďalší logický rozpor. Ak sú rôzne náboženstvá len rôznymi formami vnímania jedného Boha, nie je potrebné vytvárať ďalšie náboženstvo a vymýšľať osobnosť nového Spasiteľa – Boha.

4 Inak ponímaný Budha

Vyvíjajúce sa ľudské poznanie prináša dobré aj zlé produkty. Vývoj inteligentných systémov v súvislosti s rozpornosťami v niektorých náboženských skupinách vyprodukoval v súčasnosti úplne absurdnú situáciu. Vytvorenie robotického budhistického kňaza urobilo z veriacich ľudí “pribrzdených imbecilov” a z kňazov “predajný tovar”. Možno by aj na situáciu, v ktorej zastáva úlohu budhistického kňaza robotický automat, niekto povedal, že ide len o inak vnímaného Budhu.

https://www.etrend.sk/technologie/v-japonsku-predstavili-robotickeho-budhistickeho-knaza.html

Slnko hviezdy a tiene