Biblické úvahy – tematický výklad 2012                 Biblické úvahy


                 Milan Hudec
                   2012
               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.
    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2012
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec                   Obsah
    Zatratení vyznávači Krista .................................   5
      Žalm 24. ...............................................   5
      A) - Zjavenie 2,1-5. ...................................   5
      B) - Zjavenie 3,14-22. .................................   6
      C) - Zjavenie 22,18-20. ................................   6

    Uveril a šiel ..............................................   9
      Žalm 23.
      Ján 4,46-53. ...........................................   9
      Malachiáš 3,10. ........................................  10

    Budovanie spoločenstva .....................................  11
      Izaiáš 5,20-24.
      Rimanom 12,9. - 15,13. .................................  11

    Čo ste to urobili! .........................................  13
      Sudcom 2,1-15. .........................................  13
      Zjavenie Jána 2,1-7. ...................................  14
      Rimanom 12,1-2. ........................................  14
      Ján 15,1-8. ............................................  15

    Povolanie, trápnosť a neochota .............................  17
      1. Korintským 12,4-7.15-22.26-27. ......................  17
      ad 1 - Rimanom 12,3-8. .................................  17
      ad 2 ...................................................  18
      ad 3 - 1. Timoteovi 4,14-16. ...........................  18

    Naplňovanie Duchom Svätým ..................................  19
      Ezechiel 39,22-29. .....................................  19
      1. Vyliatie Ducha Svätého ..............................  19
      2. Zoslanie Ducha Svätého ..............................  19
      3. Krst Duchom Svätým ..................................  19
      4. Dar alebo prijatie Ducha Svätého ....................  20
      5. Naplnenie Duchom Svätým .............................  20

    Fakty, zasľúbenia a vzťah ..................................  23
      Kazateľ 3,1-9.11.14. ...................................  23
      1. Fakty ...............................................  23
      2. Zasľúbenia ..........................................  24
      3. Vzťah ...............................................  24

    Tajomstvo požehnania .......................................  25
      Žalm 121. ..............................................  25

    Duch Svätý v dobách pred Kristom ...........................  27
      Ján 6,27.
      Židom 1,8.
      Skutky 5,3-4. ..........................................  27
      Izaiáš 11,2.
      Izaiáš 44,2-4.
      Joel 2,28-29. ..........................................  27
      1. Mojžišova 1,2.
      Žalm 139,7.
      Žalm 51,13.
      Izaiáš 63,10-14.
      4. Mojžišova 27,18.
      Nehemiáš 9,20. .........................................  28
      2. Mojžišova 31,3.
      Sudcov 3,10.
      Sudcov 11,29.
      1. Samuelova 10,6.
      Micheáš 3,8.
      1. Samuelova 16,13-14. .................................  28

    Proroctvá o Kristovi .......................................  29
      Ján 3,16. ..............................................  29
      Izaiáš 7,10-16. 9,6-7. .................................  29
      Malachiáš 1,6-12. 2,1-4. ...............................  29

    Modlitba môže byť len osobná ...............................  31
      1. Samuelova 1,9-20.
      2. Kráľov 19,10-13. 15-19. 32-35.
      2. Samuelova 7,18-29. 8,1-12.
      2. Paralipomenon 20,1-17. 20-24. .......................  31
      Mat. 6,5-15. ...........................................  31

    Pohanstvo a modly dnes .....................................  34
      Žalm 130. ..............................................  34
      1. Kráľ. 14,23-24.
      3. Mojž. 18,21-24.
      2. Kráľ. 17,16-17. .....................................  34
      Židom 6,4-6. ...........................................  35
      Zjav. 2,4. .............................................  35
      Zjav. 3,16. ............................................  35
      Mat. 12,31. ............................................  35

    Najväčší diablov útok ......................................  36
      Ján 13,34-35. ..........................................  37
      1. Jána 2,9-11. ........................................  38
      1. Korintským 13. ......................................  38

    Čo bude v nebi? ............................................  40
      Lukáš 16,24-31. ........................................  40
      2. Kor. 12,2-5. ........................................  40
      2. Kráľ. 2,11-12.
      Jób 38, 4- 7. ..........................................  40
      Ján 10,1-5. ............................................  41
      Moje predstavy .........................................  41

    Bezohľadnosť voči nemocným .................................  42
      Žalm 40,1-9.
      Kazateľ 9,1-6. 8,10-14. 7,13-14. .......................  42
      Luk. 13,11-16. .........................................  42
      Rimanom 5,12-21. .......................................  42
      2. Kor. 12,7-9. ........................................  42
      Kazateľ 3,11. ..........................................  42
      Jób 38. 39. ............................................  43
      Ján 9,1-3.24-34. .......................................  43
      Žalm 37,25. ............................................  43
      Luk. 16,19-31. .........................................  43
      Kazateľ 7,13-14. .......................................  43

    Neúspech a kniha mormon ....................................  44
      2. Mojžišova 15,1-19. ..................................  44
      2. Moj. 2,11-14. .......................................  44
      2. Moj. 2,23-25. .......................................  44
      2. Moj. 3,4-10. ........................................  44
      2. Moj. 3,11-12. .......................................  44
      Mat. 10,37-39. .........................................  45
      Mat. 21,19-22. .........................................  45
      Mormonizmus ............................................  45
      DP. str 41,15-19. ......................................  45
      Ef. 4,1-6. Ef. 4,11-16. ................................  45
      DP. str. 50,2. .........................................  45
      Rim. 5,17-19. ..........................................  46
      KM. str. 304 Alma 40,23. ...............................  46
      2. Kor. 12,1-9. ........................................  46

    Sedemkrát "nikdy" ..........................................  48

    Rozhovor Ježiša s Nikodémom ................................  50
      Ján 3,1-21. ............................................  50
      Nikodémove znalosti a správanie ........................  50
      Matúš 3,11-12. .........................................  50
      Rimanom 4,1-3. .........................................  50
      4. Mojžišova 21,8-9. ...................................  51

    Musí byť partner veriaci? ..................................  52
      Žalm 128. ..............................................  52
      1. Timoteovi 4,1-5. ....................................  52
      Józua 23,12-13. ........................................  52

    Požehnanie a nepožehnanie ..................................  54
      Žalm 23. ...............................................  54
      Matúš 6,25-34. .........................................  54
      Matúš 17,24-27. ........................................  54
      Žalm 62,11. ............................................  54
      Matúš 6,1-4. ...........................................  54
      Ján 5,40-44. ...........................................  55
      Lukáš 19,7-10.
      Matúš 25,21. ...........................................  55

    Pohanstvo, kresťanstvo, ateizmus ...........................  56
      1. Korintským 12,2. ....................................  56
      1. Paralipomenon 16,25-26. .............................  56
      Jeremiáš 13,9-10. ......................................  57
      Jeremiáš 1,16. .........................................  57
      Galatským 5,19-21. .....................................  58
      Galatským 5,22. ........................................  58
      Lukáš 11,34-36. ........................................  58
      Malachiáš 1,6-12.
      Ezechiel 14,6-7. .......................................  58

    Priority a pokoj v rodine ..................................  60
      Galatským 3,28. ........................................  60

      Efežanom 5,22-33. ......................................  60
      Efežanom 6,1-4. ........................................  61
      1. Mojžišova 18,19. ....................................  61
      2. Korintským 12,14-15. ................................  61
      Židom 12,6-8. ..........................................  61
      1. Timoteovi 5,1-2. ....................................  62

    Peklo - šeól ...............................................  64
      Ján 12,25-32. ..........................................  64
      Žalm 88,6. .............................................  64
      Lukáš 22,52-53.
      1. Kor. 2,7-8.
      Zjav. 1,13.17.18.
      Zjav. 20,4-6.14-15. ....................................  65
      Lukáš 23,40-43. ........................................  65
      Ef. 6,11-12.
      Rim. 13,12-13. .........................................  65
      Jakub 3,6.8.9.
      Mat. 23,15. ............................................  66

    Emancipácia, sex a Kniha života ............................  68
      1. Timoteovi 4,1-6. ....................................  68
      1. Korintským 7,1-2. ...................................  68
      1. Korintským 7,3-5. ...................................  68
      1. Korintským 7,6-7. ...................................  68
      1. Korintským 7,28. ....................................  69

    Veľký projekt spasenia .....................................  70
      1. Moj. 3, 1-15.
      1. Moj. 8,15-22.
      Rim. 3,10-31.
      Jak. 2,14-22.
      Zjav. 3, 1- 3.
      Mat. 21,33-46.
      Gal. 5,22-26. ..........................................  70

    Zvod sveta a vernosť .......................................  72
      Józuova 23,1-5. ........................................  72
      Józuova 23,6-8. ........................................  72
      Józuova 23,9-11. .......................................  72
      Józuova 23,12-13. ......................................  72
      Józuova 23,14-16. ......................................  73
      Józuova 24,1-27. .......................................  73

    Učeníctvo a dospelosť ......................................  74
      Žalm 2. ................................................  74
      Židom 5,12-14. .........................................  74
      1. Korinťanom 3,1-3. ...................................  74
      1. Timoteovi 3,1-7. ....................................  75
      2. Timoteovi 2,1-2. ....................................  75

    Vianoce ....................................................  76
      Lukáš 2,1-14.
      O politike a proroctvách,
      o narodení a zvestovaní Mesiáša,
      o jasliach s kôpkou slamy pre Pána Ježiša Krista .......  76

    Viera a viera ..............................................  80
      Lukáš 14,25-35. ........................................  80
      Marek 11,21-26. ........................................  80
      Lukáš 17,3-6. ..........................................  81

    Vlažnosť ...................................................  82
      Zjavenie 3,15-21. ......................................  82
      Rimanom 12,1-2. ........................................  83
      Matúš 5,13-20. .........................................  83

    Hľadanie Božej vôle ........................................  86
      Rut 1,1-16. ............................................  86
      Izaiáš 63,9.
      Jeremiáš 31,2-5. .......................................  86
      Kazateľ 3,11. ..........................................  86
      Kazateľ 3,8-9. .........................................  86
      1. Mojžišova 12,1-4. ...................................  87

    Zachariáš a Boží sľub ......................................  88
      Zachariáš 2,8-13. ......................................  88
      Zachariáš 2,8. .........................................  88
      Zachariáš 2,6-7. .......................................  88
      Zachariáš 2,1-2. .......................................  88
      Zachariáš 2,4-5. .......................................  88
      5. Mojžišova 32,32-39. .................................  89

    Démoni odnímajú Božie dary .................................  90
      1. Samuelova 18,6-30.
      1. Tim. 4,1-3.
      Čo odníma závisť?
      Jakub 3. ...............................................  90

    Pôst, ktorý prijme Hospodin ................................  92
      Izaiáš 58,1-2. .........................................  92
      Izaiáš 58,3-5. .........................................  92
      Izaiáš 58,6-9. .........................................  93
      Izaiáš 58,10-12. .......................................  94
      Izaiáš 58,13-14. .......................................  94

    Dom postavený na skale .....................................  96
      Matúš 7,1-6. ...........................................  96
      Matúš 7,7-11. ..........................................  97
      Matúš 7,12-14. .........................................  97
      Matúš 7,15-20. .........................................  97
      Matúš 7,21-23. .........................................  97
      Matúš 7,24-27. .........................................  99

    Len keby si chcel, Pane ....................................  100
      Matúš 8,1-4. ...........................................  100
      Matúš 8,5-13. ..........................................  101
      Matúš 8,14-22. .........................................  102
      Matúš 8,23-27. .........................................  102
      Matúš 8,28-34. .........................................  103

    Sprisahanie a strach .......................................  104
      2. Tesalonickým 1,3-10.
      Matúš 25,31-40.
      Izaiáš 8,9-17.
      Vzájomná láska a súženia
      2. Tesalonickým 1,3-4. .................................  104
      Ku komu sa hlási Kristus? ..............................  104

    Dejiny, prítomnosť a Šalamún ...............................  106
      Izaiáš 8,9-17. .........................................  106

    Vlastníctvo Božej moci .....................................  108
      Zamyslenie ku krstu
      Forma a život ..........................................  108

    Zneužívanie cirkevných inštitúcií ..........................  110
      Zamyslenie nad politickými manipuláciami
      v cirkevných inštitúciách
      "Dielo, ktoré sa deje pod slnkom" ......................  110
      Božie priority a pohoršenie ............................  111
      Drzí pútnici, zradcovia Pána ...........................  111
      Dokážeme "upliesť bič"? ................................  112

    Naplňovanie Svätým Duchom ..................................  114
      Boží Duch a Cirkev .....................................  114
      Láska bez lásky? .......................................  114
      Duchovný majetok dobrého hospodára .....................  115
      Posväcovanie života ....................................  115
      V akom stave je moja lucerna? ..........................  116

    Desatoro modlitby ..........................................  118
      Nevypočuté modlitby ....................................  118
      Desať zastavení ........................................  118
      Zhrnutie ...............................................  120

    Dôsledok Jozefovej poslušnosti
    Naplnenie Božieho zámeru ...................................  122
      Priazeň sveta, ktorý zhŕňa pre spravodlivého ...........  122
      Dobrá zvesť, závisť a napomenutie ......................  123
      Dôsledok klamstva a z mŕtvych vzbudená nádej ...........  124

    Sú spasení spasení? ........................................  126
      Pohľad Boží a ľudský ...................................  126
      Božia vševedúcnosť a nadčasovosť .......................  127
      Kto vyriadil a ozdobil príbytok? .......................  127
      Jedovatý spánok a zmŕtvychvzbudený hriech ..............  128
      Istota spasenia - nádej, ktorá nezahanbí ...............  128
      Dva hriechy a ľudská láska .............................  129

    Učeníctvo ..................................................  130
      Právo a moc, poslanie zvestovať ........................  130
      Dom hodný a nehodný ....................................  130
      Učeník má aj nepriateľov! ..............................  131
      Diabolská moc je len diabolská .........................  131
      Učeník hodný a nehodný .................................  132
      Dali sme sa Mu napiť, mali sme pre Neho čas? ...........  132

    Chráňme sa kvasu! ..........................................  134
      Konzumenti kvasu .......................................  134
      Producenti kvasu .......................................  136

    Povolanie do služby ........................................  138
      Biskupstvo .............................................  138
      Božia veľkosť a ľudská malosť ..........................  139
      Ohnivý dotyk formovania ................................  139
      Otázka, ochota a požiadavka ............................  140

    Kresťan a zbor .............................................  142
      Aj z vás samých povstanú draví vlci! ...................  142
      Čistota jednotlivca, modlitby ..........................  143
      Čistota spoločenstva, prijatie od Hospodina ............  144
      Viera a skutky pre spasenie druhých ....................  145

    Joel 3,15-21. ..............................................  146

    Veriaci sloník .............................................  148

    Cirkev a Láska .............................................  150
      Láska je viac ako dáva svet
      Kristov príklad Lásky ..................................  150
      Božia Rada, Láska a neprávosť
      Naozaj Pán miloval?... .................................  151
      Dospelosť a detinstvo
      Duchovná čistota Lásky .................................  152
      Dôsledok porušenej lásky
      Výzva Božieho Slova ....................................  153

    Vedecký historický dizajn
    a
    Boh Hospodin ...............................................  154
      Ortodoxná vedecká paradigma
      Veverička z doby ľadovej ...............................  154
      Archeologické rozpory
      Snaživý maratónec s fraktúrou stehennej kosti ..........  155
      Svätá inkvizícia súčasnej vedy
      Ako išiel ateizmus na vandrovku ........................  157
      Hypotéza gravitačnej kataklizmy
      Ako učinil Boh potopu? .................................  158
      Božie Slovo ............................................  159

    Boh posilňuje ..............................................  160
      O prorokovi ............................................  160
      Kniha Ezechiel .........................................  160

    Božia velebnosť
    Proroci a proroctvá
    I,II. ......................................................  162
      Božie povolanie ........................................  162
      Prvotina prorockého zjavenia ...........................  162
      Božie Slovo v mierach človeka,
      zrozumiteľnosť Božích súdov ............................  164
      Všetko dianie podriadené
      moci spasenia Ježiša Krista ............................  164
      Povolanie do prorockej služby ..........................  165
      Božie Slovo ............................................  166
    Kniha Božieho Slova
    Proroci a proroctvá
    III,IV. ....................................................  168
      Prvé a druhé počutie ...................................  168
      Božie povolanie a ľudská spôsobilosť ...................  169
      Duchovná zodpovednosť ..................................  169
      Osobné stretnutie a rozhovor so živým Bohom Stvoriteľom  170
      Božie mlčanie ..........................................  170
      Obraz ľudského a kravského výkalu ......................  171

    Prečo nesvätím sobotu? .....................................  173
      Kristovo Panovanie .....................................  173
      Dovolí si niekto zvesiť Krista z kríža? ................  174
      Pavlove vysvetlenie ....................................  174

    Bláznovstvo pre svet... ....................................  177
      Na počiatku... .........................................  177
      Božie upresnenie .......................................  179
      Biblické rodokmene .....................................  181                                      5              Zatratení vyznávači Krista                  Žalm 24.


     Každé z historických období je niečím charakteristické. Dnešná
    doba mimo iného prináša záplavu informácií,  rôznych  učení
    a dezorientovanosti pochádzajúcej z množstva informačných kanálov
    - televízia, rozhlas, noviny, počítače... V tomto  množstve
    nachádzame mnoho učení, ktoré tvrdia, že zbližujú človeka s akýmsi
    bohom a môžeme len žasnúť nad tým, že väčšina vyznáva, alebo
    uznáva Krista. Je šokujúce, že dokonca aj tzv. kresťanských cirkví
    je neúrekom, stále vznikajú nové spoločenstvá a stále tvrdia, že
    vzniknúť museli, aby ľudia poznali tú "skutočnú" pravdu. Nás potom
    dezorientuje Slovo - "Kto má Syna, má život..." - Akoby všetci,
    ktorí vyznávajú Krista za svojho  spasiteľa,  boli  spasení
    a zachránení. To však ani zďaleka nie je pravda a Biblia veľmi
    vážne poukazuje na podvodníkov, ktorí o Kristovi hovoria, ale
    nemajú podiel na Nebeskom Kráľovstve. Dokonca hovorí aj o takých,
    ktorí veria v Krista, ale nebudú spasení podľa Slova - "Aj satan
    verí a trasie sa..." Zamyslíme sa teraz nad tromi skupinami ľudí,
    ktorí môžu vypadať na nerozoznanie od Božích detí, ale proti
    ktorým Pán vystupuje veľmi tvrdo a jednoznačne.

     A) - Tí, ktorí opustili svoju prvú Lásku
     B) - Vlažní, hrajúci na dve strany
     C) - Bludári, falošní učitelia 


               A) - Zjavenie 2,1-5.


     Prvou láskou je Pán Ježiš Kristus, pre Jeho milosť a obeť sa
    náš vzťah k nemu môže rozvíjať na základe  dvoch  vážnych
    skutočností - viera a dôvera - ich strata môže pre nás znamenať
    odlúčenie od Pána. 

                 Matúš 5,20.
                 Matúš 18,3.

     Hojnejšia spravodlivosť znamená vieru -  "uveril  Abrahám
    a počítalo sa mu to za spravodlivosť" Rim. 4,1-3. Byť ako dieťa
    rozumieme tomu dôverovať. Dieťa prichádza za svojím otcom a nebojí
    sa, nerieši filozofické otázky, nepopisuje svojho otca akýmsi
    systémom poznania... 

                 Matúš 13,3-9.

     Prvú Lásku opúšťame kvôli prenasledovaniu a ťažkostiam -
    "posiati na skalnatú pôdu", tiež kvôli iným láskam - zvodom sveta
    - "posiati do tŕnia". 

                                      6               B) - Zjavenie 3,14-22.


     Vlažnosť je Pánom hodnotená veľmi negatívne - "kiež by si bol
    studený, alebo horúci..." - byť aj vo svete aj v cirkvi Božieho
    ľudu človeku jednoznačne zaručí zatratenie! 

              Pieseň Šalamúnova 5,2-6.

     Milá - cirkev, Milý - Kristus; nechcela hneď ísť za svojou
    láskou, vlažný prístup k  tomuto  vzťahu,  možno  lenivosť,
    pohodlnosť. Keď už išla, Krista nebolo - odišiel od nej, už bolo
    pozde. - Varujme sa vlažnosti! 

                Lukáš 14,16-24.

     Koľkokrát sme pozvaní do práce pre Pána, možno cez svedomie
    alebo brata, my však máme iné "povinnosti". - Nemyslime si, že keď
    sme už raz uverili, že môžeme spať, alebo hrať na dve strany! Ešte
    stále môžeme stratiť všetko! - 1. Kor. 9,24-27. 


              C) - Zjavenie 22,18-20.


                 Matúš 7,22-23.

     Pán Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí v Jeho mene robili zázraky! -
    Nie je tam písané, že to boli len imitácie, boli to naozaj
    zázraky, a predsa ich označil ako činiteľov neprávosti! Ak
    u niekoho vidíme biblické obdarovanie, rozhodne to nie je zárukou,
    že ide o úprimného človeka, spasené Božie dieťa! 

                 Matúš 7,15-18.

     Falošných prorokov a učiteľov pravda môžeme rozoznať podľa ich
    ovocia. Ovocie Ducha Svätého by sme na Božích deťoch mali vidieť
    "lásku, radosť, pokoj,  zhovievavosť,  dobrotu,  dobrotivosť,
    vernosť, krotkosť, zdržanlivosť" - Gal. 5,21-22.  Pán  ešte
    pripomína, že sa máme falošným učiteľom jednoznačne vyhýbať! Nie
    chodievať si ich vypočuť, sem tam prísť pozrieť..., ale vystríhať
    sa ich! 

                 Matúš 24,9-13.

     V tomto verši je vyjadrený istý chaos - Boží ľud nenávidený,
    vydávaný v potupu, pohoršenie a zrádzanie sa navzájom, falošní
    proroci a množstvo nimi podvedených, pre rozmnoženú neprávosť
    ochladnutá láska mnohých. - "keby som lásky nemal, nič nie som" -
    1. Kor. 13. - Skúsme sa zamyslieť nad dnešnou dobou a svojou
    láskou - máme záujem o druhých...
     Nasledujúce Slová poukazujú na falošných učiteľov a odhaľujú
    ich zámery, tiež nepríjemnú skutočnosť, že to nie je jednoduché
    rozpoznať ich od pravých učiteľov. 
                                      7              2. Korintským 11,13-15.
                 Galatským 2,4.
                Kolosenským 2,4.
                 Jakub 1,22.

     Falošný učiteľ je ľstivý a pretvaruje sa, robí zo seba svätca.
    Podmaňuje si veriacich ľudí - možno zneužíva ich štedrosť, dáva sa
    oslavovať, hľadá si medzi nimi partnerský vzťah - chce totiž
    dobrého, pokorného partnera v živote... - to všetko sa dá označiť
    za podmaňovanie. Vedú reči, ktoré sa podobajú pravde, na prvý
    pohľad akoby boli v poriadku. Ich život je niečo iné, nie živá
    aplikovaná viera - vedú reči, ale nežijú podľa nich a robia to
    v skrytosti.

     Božie zlorečenie  pre  niekoho,  požehnanie  pre  niekoho
    a napomenutie pre všetkých!                                       8                Zjavenie 22,10-15.
                Malachiáš 3,10.


                                      9                 Uveril a šiel                  Žalm 23.
                 Ján 4,46-53.


     Prečítali sme si časť z knihy, o ktorej počul celý svet! Ľudia,
    ktorí už mohli spoznať Pána, hovoria, že je to Božie Slovo. Žiaľ,
    nie je vždy celkom jasné, čo sa skrýva za týmto zvláštnym
    označením. - Po prečítaní časti z Biblie sa niekto zamyslí, či
    Ježiš skutočne existoval. Iný zase premýšľa, či naozaj mohol robiť
    zázraky. Mnoho ľudí nemôže uveriť, že bol Ježiš Bohom a prisudzuje
    mu schopnosti z oblasti psychotroniky, alebo ho nazýva jogínom...
    Tak sa stane, že vzniká mnoho názorov, mnoho  náboženstiev
    a človeku pritom unikne tá najhlbšia podstata prečítaného textu!
    Toto slovo povedal sám Boh, pretože nás miluje. Povedal ho, aby
    sme ho mohli spoznať a urobiť podobne, ako urobili ľudia v časoch
    prítomnosti Ježiša Krista. Ak začneme iba premýšľať o pravdivosti
    týchto slov, môžeme v hĺbaní stratiť celý život a k ničomu
    nedospieť! Je tu však iná cesta. Skúsme, či je Božie Slovo
    pravdivé, a vložme sa Kristovi do rúk! Až potom spoznáme, aký
    obrovský rozdiel je, keď len premýšľame nad podávanou rukou a keď
    ju dokážeme naozaj uchopiť a prijať. Ak sem dnes niekto prišiel
    bez potreby spoznať osobne Boha, ak sem prišiel len posudzovať
    a neosobne premýšľať, prišiel isto zbytočne! Božiu lásku, moc
    a Jeho milosrdenstvo určite nespozná! Ak ale očakávame Božiu
    podanú pravicu, aby sa nás  Pán  dotkol  a  vyviedol  nás
    z nenaplnenosti, samôt, nezmyselnosti života...,  ak  osobne
    potrebujeme stretnutie s naším milujúcim Bohom, potom naozaj
    podávanú ruku nájdeme - je to Božie Slovo! Prijmime to, čo nám
    podáva Pán a vyznajme Mu v mysli, že Ho tak veľmi potrebujeme! Som
    presvedčený z vlastnej skúsenosti, že prežijeme niečo podobné, ako
    ľudia, ktorí sa kedysi stretli s Kristom, a o ktorých čítame
    v Biblii.

     Pán Ježiš v prečítanom odseku hovorí: "Ak neuvidíte divov
    a zázrakov, neuveríte." Je to vážna pravda a výčitka zároveň! Keby
    Kristus kedysi nerobil divy, možno by dnes nikto nevedel, že na
    zemi bol jeho Spasiteľ. Výčitku ale vidím v tom, a to sa týka aj
    nás dnes, že chceme vidieť zázrak, akúsi záruku, že keď poprosíme
    Krista o riešenie nášho života, že to neurobíme nadarmo. Všeličo
    skúšame len tak - športka, pekné reklamy a nové  výrobky,
    priateľstvá, často dosť pochybné... Keď ale príde Kristus, chceme
    záruku! - Už rozumieme, prečo tým svojho Boha urážame? Kladieme ho
    svojím správaním na úroveň podvodníkov, ktorým sa nedá veriť! Však
    otec, ktorý mal nemocného syna, urobil niečo úplne iné. Akoby
    nepočul Kristovu výčitku, že ak neuvidí zázrak, neuverí. On Krista
    naozaj potreboval, nechcel sa len pohoršiť, odsúdiť slová, ktoré
    počul, jemu umieral syn! "Pane, príď prv, ako umrie moje dieťa!"
    Vyjadril tým pokoru i prosbu zároveň! Až potom, bez zázraku,
    povedal k nemu Pán Slovo Božie: "Choď, tvoj syn žije!" Ak máme
    pripravené srdce, môžeme počuť takéto slovo aj my dnes. "A človek
    uveril Slovu, ktoré mu Ježiš povedal a šiel." Stále sa žiaden
    zázrak nestal, otec uveril a urobil tak niečo, čo je človeku úplne
    prirodzené. Bežne veríme druhým ľuďom, veríme reklame, keď si
    kupujeme nový výrobok... Pravda, v ľuďoch a reklamách sa môžeme
                                     10    sklamať, je tu však Niekto, kto je hodný dôvery! Keď sa otec
    z prečítaného textu vrátil domov, našiel zdravého syna. Vtedy
    uveril celý jeho dom, rodina, príbuzný, služobníci... Toto nám
    dnes Pán ponúka, to je tá podávaná pravica. Najprv uverme
    a vyznajme, že Pána potrebujeme - nestane sa žiadny zázrak!
    Donesme celé srdce Pánovi a v tejto chvíli sa pravdepodobne
    nestane nič! Náš život sa však začne meniť, potom uvidíme zázrak!
    Ja som vo svojom živote podobný zázrak prežil a môžem len povedať:
    "Skúste to s Kristom!"

     Budeme sa modliť, ak niekto chce prijať Pána do svojho života,
    môže to vyznať nahlas, alebo potichu - Pán to bude isto počuť. 


                Malachiáš 3,10.


     "Doneste celý desiatok do môjho domu - hovorí Hospodin, a potom
    ma skúste, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nepožehnám
    vás až prehojne."


                                     11               Budovanie spoločenstva                Izaiáš 5,20-24.
               Rimanom 12,9. - 15,13.


     V Pavlových listoch sa mi veľmi páči jeho sklon vyzdvihovať
    lásku, pokoj, porozumenie... Dosvedčuje to aj známa kapitola 13.
    z 1. listu do Korintu. Myslím, že vyššie uvedený odsek Písma je
    "jej výkladom". Keď som si ho čítal, šokovalo ma, že vlastne
    u božieho dieťaťa láska byť musí a že jej praktické použitie, ako
    ho Pavel vysvetlil, tak málo vídavame medzi modernými kresťanmi. 

                Rimanom 14,17-18.

     Kráľovstvo nebeské nie je teda závislé na forme, spôsobe, ale
    na tom, čo v nás buduje Duch Svätý - na radosti, pokoji... Preto
    netreba dbať na zvyklosti a snažiť sa ich za každú cenu meniť! To,
    na čo treba dbať, je Boží hlas, ktorý ma volá a prikazuje mi
    nepohoršovať druhých, vytvárať pokoj... Tento istý hlas ma tiež
    vyučuje, aby som sa sám nepohoršoval, ale aby som rozumel
    slabostiam a nedostatkom iných podobne, ako aj Kristus rozumie tým
    mojim. Keby sme na seba naložili zákon, padneme! Preto zotrvajme
    v Evanjeliu a láske Kristovej. 

                Rimanom 14,19-20.

     Je napísané, že kto uverí v Ježiša Krista, nebude súdený. Je to
    Slovo o Božom súde. Je ale ešte aj iný súd - Kristov! A my všetci
    sa raz pred tento súd dostaneme. Bude to oheň, v ktorom zhorí
    všetko naše dielo, ktoré nebolo z Ducha Svätého. Človek v živote
    všeličo tvorí, venuje tomu veľa času a mne sa zdá, že tomu pravému
    dielu venujeme hrozne málo! Prečo? To pravé dielo totiž buduje
    práve náš charakter, práve od nás žiada obeť, trpezlivosť... My
    radšej chodíme evanjelizovať, na mládeže... A možno si ani
    neuvedomujeme, že krásne dielo v nás nerastie! - Budeme spasení?
    Isto budeme! Ale môže sa nám stať, že len ako cez oheň - všetko
    naše dielo zhorí a ostane len pravý základ Kristus. 

                Rimanom 14,10-12.
               1. Korintským 3,15.
                Rimanom 14,5-8.

     V dnešnej dobe existuje veľa agresívnych spoločenstiev, ktoré
    odsudzujú, vyzdvihujú obdarovania, niečo nerobia, alebo zase robia
    a opäť odsudzujú! Pán učí inému. Vyzdvihuje vieru, ktorou sme
    presvedčení, že to, čo robíme robíme pre Pána. Zároveň nás ale
    vážne napomína, že nemáme odsudzovať viery iných (myslím vieru
    v Krista, na základe ktorej vznikajú viery vo svätenie, alebo
    nesvätenie soboty, alebo jedenie mäsa...). Niekto má napr. vieru
    prijímať akúkoľvek liturgiu, niekto túto vieru nemá - neodsudzujme
    sa, ale sa rešpektujme! Pred Kristom sme bratia! 

                Rimanom 14,22-23.

     Mimochodom, dokážete v čítaných odsekoch nájsť doklad o tom, že
                                     12    je Kristus Boh? (ťažká otázka)
     Ako sa pozeráme na rôzne cirkvi?
     Kedy je isté učenie len inou vierou v toho istého Krista a kedy
    je to blud, v Biblii odsudzovaný?


                                     13                Čo ste to urobili!                 Sudcom 2,1-15.


     Pán dal svojmu ľudu mnoho zasľúbení. Jedným z nich  je
    zasľúbenie o zemi, ktorú mali Židia dostať do dedičstva a v ktorej
    im chcel Hospodin žehnať. Anjel Pánov pripomína, že sú Božie
    zasľúbenia večné. Nikdy nekončia. Stvoriteľ nie je takým Bohom,
    ktorý by niečo sľúbil, a potom bral Slovo späť. Pripomína však aj
    to, že vlastne všetky zasľúbenia Pán dáva s podmienkou! Ak sa
    Božie dieťa odkloní od svojho Spasiteľa a svoj čas, záujem začne
    investovať do sveta, jeho Boh mu prestane žehnať a vydá ho do moci
    bohov tohoto sveta. Židovský národ neuposlúchol Božiu radu a až
    dodnes nesie jarmo od národov, ktoré pred časom uprednostnil pred
    Hospodinom.
     Náš život nám prináša mnoho ponúk, ktoré nám poskytuje svet.
    Božie deti nemajú čas čítať Písmo a keď si ho konečne nájdu, ich
    čítanie zahrnie len zlomok z toho, čo mali od Pána prijať.
    Nedostatok Svetla, ktorým je Božie Slovo, potom spôsobí, že človek
    prijíma mnoho učení sveta, ktoré mu prinášajú podľa slov anjela
    nepožehnanie a zlorečenia aj napriek Božím zasľúbeniam. Kresťan sa
    vo svojich krízach modlieva a prosí Hospodina, ale nedostáva sa mu
    odpovede, pretože opustil Radu Pánovu. Vzniká veľa  ďalších
    názorov, alebo filozofií, ktoré tento fakt bezmocnosti kresťanskej
    viery chcú vysvetliť inak, než je skutočná pravda! Veriaci sa
    utešujú, že Boh má svoj čas, že nesú kríž, že človek nerozumie
    Božím cestám, ... Všetky tieto pohľady skutočne môžu byť pravdivé,
    keď ale slúžia ako prostriedok k zakrytiu vlastného hriechu,
    stávajú sa bezbožnosťou. Dnešnú cirkev vyslovene prenasleduje
    bezmocnosť aj napriek tomu, že v Božom Slove môžeme čítať
    zasľúbenia o moci a víťazstvách. Však nikto nechce činiť pokánie
    zo svojich skutkov a názorov. Ľudia radšej hľadajú filozofie
    prepletené Biblickými citátmi, ktoré majú byť len tmou, aby nebolo
    vidieť ich prevrátenosť.
     Vo svete dnes môžeme pozorovať jednu zvláštnu vec. Niektorí
    politici presadzujú svoj pôvodný politický názor aj napriek tomu,
    že už niekoľkokrát bol odhalený ako nesprávny. Niekedy dokonca
    vidieť na tom človeku, že si uvedomil svoj omyl, ale aj napriek
    tomu ďalej presadzuje svoju prvotinu. Pýcha je zvláštna moc.
    Človek sa niekoľkokrát verejne prejaví, a potom už nemá síl
    verejne pripustiť svoj omyl! Ľudia pod vplyvom tejto  moci
    vytvárajú politiku štátov, vzniká tak chaos, bitky, jednoducho moc
    pohanstva, sveta je príliš veľká nato, aby ju človek zvládol. Svet
    jednoducho slúži bálovi, astartám... V kresťanských cirkvách sa
    dnes žiaľ tiež slúži bálovi a astartám. Medzi veriacimi postrádame
    moc Božiu a nachádzame moc pýchy, boha tohoto sveta! Aj Božie deti
    majú názory, ktoré nedokážu a nechcú zmeniť. Celý svoj intelekt
    často používajú na to, aby našli nejaký úbohý argument na svoju
    obhajobu. Veriaci človek často pochopí vo svojom srdci, že sa
    mýlil, ale nedokáže to vyznať. Hodiny, aj celé dni trvá, kým nájde
    ďalšie argumenty, aby mohol ďalej prichádzať do "solídnych"
    dialógov. Kto činí pokánie zo svojich skutkov? Kresťan rozpráva
    často o okultizme a moci temna, ale démona, ktorý ho spútal pýchou
    nevidí a nechce vidieť. Démonská sila bráni úprimnému vyznaniu,
    človek nedokáže poslúchnuť Pána, príliš by ho to ponížilo.
                                     14     Ako je napísané v predčítanom odseku, aj dnešnú cirkev Pán
    vydal do moci sveta pre náš hriech. Lupiči olupujú nebeské
    kráľovstvo v dennej tlači, keď ateisti upozorňujú na neprávosti
    v cirkvi a často majú aj pravdu. Nepriatelia nebeského kráľovstva
    v zmysle pohanských  náboženstiev  berú  do  úst  argumenty
    z kresťanskej minulosti aj prítomnosti a víťazia! To všetko sa
    deje pre náš hriech! Nanajvýš sa zmôžeme na pokrytecké vyznanie:
    "Pane, zmiluj sa nad nami, lebo sme hriešni." Zároveň ale
    nedokážeme vyznať konkrétne omyly, konkrétne chyby a radšej sa ich
    držíme ďalej! Varujme sa pokrytectva, radšej nevyznávajme, pretože
    Pán nechce, aby sme mu donášali na oltár "chromé a slepé".
    Sekularizácia cirkvi spôsobila, že sa kresťanská viera zdá byť
    bezmocnou. Pán Ježiš nám dáva východisko, podáva nám pravicu
    a volá nás. 


               Zjavenie Jána 2,1-7.


     Pán Ježiš vidí prácu svojich detí, vídava ich na kolenách,
    stretáva ich keď pomáhajú iným... Má však zároveň jednu výčitku,
    že opustili prvú lásku. Prvou láskou človek miluje Krista, vo
    chvíľach znovuzrodenia. Hryzie ho svedomie za všelijakú drobnosť,
    ktorú urobí v nesúlade s Božou vôľou. Býva plný citu a vďaky voči
    Pánovi. Celú jeho bytosť preniká oheň zapálenosti pre Krista.
    Prejdú roky a ľudské srdce vyzerá inak. Človek si možno tisíc krát
    povie, že je všetko v poriadku, že nehreší a že je spasený
    z viery. Ale Kristus hovorí, že opustil prvú lásku! Takáto zrada
    prináša človeku smrť! Stokrát si povie vzdelaný teológ, že je
    spasený z viery a pritom hynie v ťažkej duchovnej nemoci. Kresťan
    si vybuduje teóriu, že keď je raz spasený, už kráľovstvo nebeské
    nemôže stratiť. Pán ale rozpráva niečo iné: "Ak neučiníš pokánia,
    prídem rýchle na teba a pohnem tvojím svietnikom." Apoštol Pavel
    pripodobňuje, že je boj viery beh. Bežec nemôže zastať, lebo
    prehrá. Ak niekto zastane hoc aj len meter pred cieľom, všetko
    stratí. Opustiť prvú lásku, znamená nájsť si inú! Môžeme sa
    zamilovať a klaňať sa bálovi aj astartám, moderným bohom tohto
    sveta, ktorí nás potom spútajú svojou démonskou mocou pýchy. 


                Rimanom 12,1-2.


     Niekedy by sa zdalo, že len Starý Zákon varuje pred pohanstvom.
    Apoštol aj v Novej Zmluve pripomína, aby sme sa nepripodobňovali
    tomuto svetu. Jasne vidí nebezpečenstvo s tým spojené. Božie dieťa
    by sa malo podobať na svojho Pána, nie na svet. V prvom rade cez
    životy a skutky veriacich vidí svet Ježiša Krista. Navyše máme
    vydávať svoje telá v živú obeť svätú. Možno dávame svoj čas na
    čítanie Písma, chodenie do kostolov a modlitby. Modlitbu môžeme
    označiť ako dýchanie viery, čítanie biblie ako duchovnú potravu,
    počutie výkladu v kostole ako duchovné ovocie - vitamíny. Komu tým
    robíme milosť, keď dýchame a prijímame potravu? Duchovný stav
    človeka je niekedy na tak nízkej úrovni, že sa mu jednoducho
    nechce čítať Písmo a modliť sa, keď to konečne dokáže, má pocit,
    že niečo robí pre Boha. Pravda je tá, že Boh urobil pre človeka
    mnoho dobrodení, jedným z nich je možnosť čítania Biblie, možnosť
    modlitieb... Keď prijímame duchovnú potravu, sebe robíme dobre,
                                     15    nie druhým! Pavel ale vyzýva, aby sme navyše vydali svoje telá
    v obeť! Aby sme nielen prijímali, ale aj dávali. Živá viera je
    produktívna a slúži aj iným! Ak sa niekomu zdá, že je neschopný
    pracovať pre Pána, má pravdu. Naše ľudské schopnosti sa dajú
    prirovnať k dvom rybičkám chlapca, ktorými Pán potom nasýtil
    zástupy. Pracovať sa dá v bojoch na modlitbách za bratov a sestry,
    v  spoločenstve  v  rôznych  prácach,  materiálnou  pomocou,
    povzbudzovaním a napomínaním... Každý máme svoj dar od Pána a On
    chce, aby sme mu ho priniesli a slúžili ním. Prvá láska je vždy
    zapálená, aktívna, nepozná lenivosť. Beda kresťanstvu, ktoré
    opustilo prvú lásku, pretože má isto inú, čo je smilstvom pred
    Pánom. 


                 Ján 15,1-8.


     Ježiš pripodobňuje kresťanov k letorastom na kmeni, ktorým je
    On sám. Je to vážne upozornenie, že ľudia môžu vyznávať Krista
    a neniesť ovocie. Vinár takéto letorasty odrezáva a hádže na oheň.
    Toto slovo upozorňuje, že aj kresťanstvo môže byť mŕtve. Mŕtve
    kresťanstvo sa potom bude pripodobňovať tomuto svetu cez iné
    lásky. Bude uctievať bálov pýchy a neponesie ovocie. Svoj čas
    nebude vydávať v pravú obeť Bohu, ale bude ho celý zúžitkovávať
    pre seba a svoje predstavy.
     Druhým odkazom v tomto Slove je povzbudenie. Božie deti môžu
    prosiť za čokoľvek a stane sa im. Pán upozorňuje, že je mocným
    Bohom, ktorý nepozná prekážok. Chce naplniť naše životy aj
    vyslýchaním modlitieb! Vyslyšanie možno nepríde hneď, možno nás
    pred vyslyšaním navštívi krížom a možno nám nedá to, čo chceme,
    ale oveľa viac, však vždy počuje a vyslyší, pretože tým je
    oslávený sám Pán. Modlitba často prináša kríž, ktorým nás Boh
    vychováva k prijatiu novej milosti, daru, za ktorý prosíme. Preto
    sú akékoľvek modlitby v Duchu Pánovom vždy duchovným prínosom. Boh
    tohto sveta nie je silnejší než Kristus. Ježiš klope na naše dvere
    a závisí len od nás, či prijmeme jeho Evanjelium milosti, moci
    a kríža.

                                     16
                                     17             Povolanie, trápnosť a neochota            1. Korintským 12,4-7.15-22.26-27.


     Dosť častým a nebezpečným problémom je nedostatok pracovníkov
    na Božom diele. Na podklade takejto choroby v spoločenstve potom
    vznikajú rozkoly, nedorozumenia a tiež aj celkom rozpadnuté zbory.
    Možno sa zdá, že je to prirodzené, keďže nie je dostatok
    pracovníkov, napriek tomu by možno bolo zaujímavé konkrétnejšie
    a praktickejšie sa zamyslieť nad takouto problematikou. Nad
    kresťanstvom sa niekedy hrozivo skláňa "kyjak", ktorý môžeme
    jednoducho pomenovať "náhražky". Nastávajú vždy, keď namiesto
    modlitieb, štúdia a práce za ktorými prichádza Božie povolanie,
    kladieme lenivosť a sebarealizáciu, za ktorými prichádzajú trápne
    chvíle, nespokojnosť a  veľa  nepríjemných  rečí.  Úprimnosť
    a čestnosť je potom nahradená jazykom, mnohými rečami, ktoré by
    mali zakryť podstatu veci, matku  hriechu  lenivosť,  pýchu
    a sebarealizáciu. Ako hľadať pracovníkov pre zbor? Ako sa naučiť
    čisto pracovať pre Pána? Skúsme sa nad tým trochu zamyslieť.

     Prečítali sme si Božie Slovo, ktoré nám rozpráva o troch
    vážnych skutočnostiach:

        1. - O rozdielnosti obdarovaní.
        2. - O Jednote a rovnocennosti rôzne obdarovaných bratov
    a sestier.
        3. - O potrebe kvalitného duchovného výkonu v každom
    z obdarovaní. 


               ad 1 - Rimanom 12,3-8.


     Existuje naivná teológia, ktorá tvrdí, že môže každý robiť
    všetko, alebo aspoň to, čo sa zdá ako potrebné. Či by sme zavolali
    elektrotechnika do operačnej sály,  kde  leží  náš  priateľ
    a povzbudili ho do operácie? Naši blížni čakajú na duchovný výkon,
    aby mohli prijať požehnanie od Pána. My ich ale niekedy zveríme
    "elektrotechnikom" a tvárime sa  pritom  nadmieru  duchovne.
    Uvedomíme si, že im môže ísť o život v Kristovi? Pavel nám
    pripomína, aby sme nerozmýšľali nad mieru toho, čo nám bolo
    darované a zverené. Naopak, nabáda nás v zušľachťovaní svojho
    obdarovania podľa našej viery v tom ktorom povolaní. Nehovorí teda
    o takej viere, že môžeme robiť čokoľvek!
     Ak je teda málo pracovníkov, môžeme sa v prvom rade opýtať: -
    Keď sme na niekom videli isté obdarovanie, už sme ho oslovili
    a povzbudili? Pozvali sme ho pracovať v spoločenstve? - Pavel
    niečo také robil a nám by to malo byť príkladom. Brat alebo sestra
    sú možno nesmelí a všetko viazne len na našej ľahostajnosti. Ak
    sme boli oslovení my, či sme to brali ako Božie povolanie? Viedlo
    nás to k práci na samom sebe v oblasti, v ktorej nás Pán
    obdaroval,  alebo  to  skončilo  našou  lenivosťou,  možno
    sebapodceňovaním? Ak sa nám zdá, že sme v niečom nedokonalí,
    nelamentujme, ale sa učme pracovať a modlime sa za to. Nezabúdajme
    teda na svoje povinnosti a povolania, tiež sa nedajme oklamať
                                     18    a nezačnime robiť niečo, k čomu nás Pán neobdaroval! Aby sme
    v tomto mohli obstáť je nutné duchovne žiť - to znamená modliť sa,
    čítať Bibliu, rozprávať sa s bratmi a chcieť pracovať. 


                   ad 2


     U veriacich ľudí ma prekvapuje, že niekedy vyvyšujú napr. tzv.
    múdrych bratov a iné obdarovania akoby ani takú cenu nemali. Božie
    Slovo rozpráva niečo iné - sme si rovní a nie je správne
    podceňovať prácu druhého. Čo ale môžeme urobiť, je pochvala,
    povzbudenie, nie však za špeciálne obdarovanie, ale za špeciálnu
    pracovitosť a poctivosť v niektorom z obdarovaní. Takto môžeme
    pochváliť a dať za príklad modlitebníkov, diakonov, prorokov,
    kazateľov... 


             ad 3 - 1. Timoteovi 4,14-16.


     Pavel nabáda Timotea, aby rozhojňoval svoje obdarovanie a ako
    dôsledok takéhoto rozhojňovania uvádza niečo zarážajúce. "Tak
    zachrániš seba aj druhých". Máme nedostatok pracovníkov? Potom sa
    ale pýtam: Rozhojňujeme svoje obdarovanie? Ak totiž nie, nielen že
    uškodíme spoločenstvu, ktoré navštevujeme, ale dokonca môžeme
    stratiť aj spasenie! Keď sa tak trochu zamyslíme nad potrebou
    svojho obdarovania pre spoločenstvo veriacich ľudí, možno získame
    nový obraz o tom, ako sme vlastne veľmi potrební. Nemôžeme niekoho
    podceniť, že ho ani tak veľmi nie je treba! Pán každého potrebuje!
    Na nás to ale kladie vážnu zodpovednosť venovať Bohu a bratom čas
    primeraný svojmu obdarovaniu, zodpovednosť čítať Slovo a vzdelávať
    sa vo svojom povolaní. Nie v povolaní druhých, ale vo svojom!
     Na záver úvahy už len dodám spolu s apoštolom Jakubom: "Buďme
    činiteľmi Slova a nie len poslucháčmi!" 

                 Jakub 1,17-25.

     Činiteľom Slova je človek, ktorý si prisvojí rozumnosť Písma
    a poučí sa Jeho múdrosťou, bude podľa nej konať a čo je podstatné,
    v jeho živote bude jasne vidieť všetko ovocie Ducha Svätého. -
    Učme sa to! 

                Galatským 5,22.

     Čo máme robiť, keď v spoločenstve postrádame potrebný duchovný
    dar?

                                     19


              Naplňovanie Duchom Svätým                Ezechiel 39,22-29.


     O naplňovaní Duchom Svätým sa medzi veriacimi ľuďmi dosť často
    vedú dialógy a polemiky, keď ale príde na to, aby bola povedaná
    presnejšia "definícia", čo to vlastne takéto naplnenie  je,
    ostávajú dosť často Božie deti bezradné. V tejto úvahe sa krátko
    zamyslíme nad tým, kto môže byť naplnený Duchom Svätým, ako sa to
    prejavuje a čo to vlastne je. Predtým si ale krátko povieme ešte
    o štyroch ďalších pojmoch, ktoré s týmto niekedy splývajú. 


              1. Vyliatie Ducha Svätého


        Izaiáš 32,9-16. - Vyliatie Ducha na Izrael
        Izaiáš 44,1-8.  -  Zasľúbenie  Ducha,  antisemitizmus
    bezbožnosťou
        Ezechiel 39,22-29. - Božie dieťa môže rozumieť, prečo bol
    Izrael rozptýlený

     Vyliatie Ducha Svätého sa teda nevzťahuje špeciálne len na
    letnice, ale je to širší pojem, ktorý znamená prejav Božej moci,
    milosti a lásky, Božiu aktivitu, silu a moc, ktorou Pán v určitom
    čase požehná menšej alebo väčšej skupine svojich detí. Môže mať až
    celonárodný alebo medzinárodný význam a dosah. 


              2. Zoslanie Ducha Svätého


        Ján 7,38-39. 
        Skutky 2,1-47. 

     Tak ako bol zasľúbený príchod Mesiáša, bolo tiež zasľúbené, že
    po Jeho ukrižovaní Pán zošle, alebo vyleje svojho Ducha, ktorý
    bude svedčiť o Kristovi. Je to teda špeciálne požehnanie a Božia
    moc, na základe ktorej stojí cirkev aj dnes. Zoslanie Svätého
    Ducha je teda v určitom zmysle podobnou historickou udalosťou ako
    príchod Ježiša Krista. 


               3. Krst Duchom Svätým


        Lukáš 3,15-18. - Kristus krstí Svätým Duchom
        Marek 9,49-50. - Každý bude skúsený Duchom Svätým
        Lukáš 12,49-53. 
        1. Korintským 3,13. - Duch Svätý skúsi každé ľudské dielo
    v ohni
        1. Petra 4,12-13. 

     Ján krstil vodou na pokánie. Voda, ponorenie je symbolom, že
    starý život ostane pod vodou a vynorí sa nový človek, nové
                                     20    stvorenie. Kristus krstí ohňom a Duchom Svätým - človek sa stáva
    "ponorením" do Svätého Ducha novým stvorenstvom, čo už nie je
    symbol. V ohni, teda aj kríži a utrpení, je skúšaný a vychovávaný
    Duchom - mení sa, rastie. Pokrstený Duchom je teda každý, kto
    úprimne prijme Krista, nie je to udalosť, ktorá ihneď skončí, ale
    jej dôsledky a moc v ohni pretrvávajú celý život Božieho dieťaťa. 


           4. Dar alebo prijatie Ducha Svätého


        Lukáš 11,9-13. 
        Marek 12,36. - Tento dar mali aj Božie deti Starej zmluvy
        Lukáš 12,11-12. 

     Dar Ducha Svätého majú všetky Božie deti, ktoré ostríhali Božie
    prikázania v Starom zákone, tiež Božie deti, ktoré úprimne uverili
    v Krista. Viera v Krista je naplnením Božieho zákona v Novej
    zmluve, tiež prijatím veľkého Božieho požehnania a zmocnenia,
    ktoré Pán z lásky daroval svojim deťom pri zoslaní Svätého Ducha
    na letnice. 


              5. Naplnenie Duchom Svätým


        Lukáš 1,41-42.67. - Naplnenie pred letnicami
        Skutky 2,4. - Naplnenie celej skupiny
        Skutky 4,31. - Naplnenie celej skupiny
        Skutky 4,8-11. - Naplnenie jedinca
        Skutky 9,17-19. - Naplnenie pri vzkladaní rúk
        Skutky 13,9-12. - Naplnenie odrazu, znenazdajky, prejav
    moci

     Naplnenie Svätým Duchom je teda zmocnenie od samého Pána
    v určitej chvíli zasiahnuť alebo zaprorokovať... Naplnený môže byť
    jedinec alebo skupina Božích detí. Naplňovanie Duchom Svätým sa
    dialo aj pred letnicami.

     Keď čítame o naplnení Duchom Svätým, deje sa tak spravidla
    ľuďom, ktorí žijú čistý život, alebo chcú prijať Krista, sú
    povolaní do práce a vykonávajú ju... Takéto naplnenie je prejav
    istej moci, ktorú nemôžeme vidieť u neveriacich ľudí. Je to moc
    Božia pri svojom dieťati pre svedectvo druhým ľuďom a pre jeho
    vzdelávanie. Je zarážajúce, že takéto prejavy Božej moci dnes
    akoby chýbali, akoby už neboli tie zázračné biblické časy,
    o ktorých čítame v skutkoch. Skúsme sa zamyslieť nad otázkou,
    prečo práve ja nie som z času na čas naplnený takouto mocou!
    Skúsme tiež odhaliť niektoré naplnenia našich bratov, ktoré sme si
    možno ani nevšimli, alebo sme si neuvedomili, že vlastne ide
    o naplnenie Božím Duchom!
     "Komu bolo viac zverené, od toho sa bude viac očakávať." Toto
    Slovo odhaľuje tajomstvo, prečo Pán naplní svojím Duchom novoverca
    a nežiada viac než úprimnosť. Zároveň od svojich duchovne starších
    detí žiada viac - čistotu života. Naplňovanie Duchom teda v tomto
    zmysle súvisí s duchovným rastom a nám dáva už konkrétnejšiu
    otázku na zamyslenie. - Ako žijem? Čo mám na prvom mieste? 

                                     21                Skutky 9,17-19.
               Lukáš 1,5-6.41-42.67.

     Možno prichádzame pravidelne na modlitbách pred Pána a s vierou
    to myslíme rozhodne úprimne. Naplňovanie Duchom však  akosi
    neprichádza. - Poznáme povolanie, ktorým nás Pán volá? Poznáme
    svoje obdarovania a chceme ich zveľaďovať? Božie deti, o ktorých
    sme čítali, boli vždy naplnené Duchom v službe, do ktorej boli
    povolané. Ak robíme niečo, čo od nás Kristus nechce, aj keby to
    bolo úplne biblické, On nám nepožehná. Svojím Duchom nebude predsa
    robiť niečo, čo robiť nechce. Za tým sa možno skrýva len naše
    sebavedomie a pýcha. Dokážeme prijať napomenutie, keď nám brat
    povie, že niečo nemáme, alebo máme robiť? Dokážeme robiť pre
    Krista aj to, čo sa nám nechce? ... Tak vídavame kresťanov, ktorí
    majú biblické pohľady, aktivity, ale prejavy moci od Pána nie.
    Každý nemusí byť naplnený práve vtedy, keď to chceme vidieť, však
    keď cirkev takéto naplnenia postráda, je to čas na sebaspytovanie
    a modlitby!
     Na záver sa zamyslíme nad niektorými konkrétnymi naplneniami,
    aby sme mohli napr. vo svojom spoločenstve "vidieť na vlastné oči"
    prácu Svätého Ducha. Niekto čaká zázraky, jazyky a určite má
    pravdu, že aj takéto naplnenia boli a sú. Pán nám ale dáva tie,
    ktoré sú nám potrebné, nie tie, ktoré chceme vidieť! 

                 Skutky 4,31.

     Kázať Božie Slovo zrozumiteľne a nehanbiť sa zaň je naplnenie
    Duchom Svätým! Porozmýšľajme, či náhodou aj my už nemáme takúto
    skúsenosť s Pánom, či si nás takto nepoužil - potom môžeme
    ďakovať. 

                 Skutky 4,8-11.

     Vyznali sme už zo srdca nášho Pána druhým ľuďom? Či sme v tej
    chvíli neboli naplnení Jeho Duchom? Ak chválime Pána, je to opäť
    naplnenie, však vždy to žiada čisté srdce. Vďaka Pánu, že je takým
    istým, zázračným Bohom dnes, ako aj kedysi.
     Ako lenivosť marí naplňovanie Svätým Duchom?
     Ako s tým súvisí neposlušnosť?
     Môže zmariť naplnenie Duchom neznalosť Božieho Slova, ak áno,
    ako?

                                     22
                                     23              Fakty, zasľúbenia a vzťah               Kazateľ 3,1-9.11.14.


     Kazateľ 3,9.11.14. - Pán obyčajne dopustí na človeka najprv
    poníženie a až potom, keď si jeho dieťa uvedomí, ako veľmi
    potrebuje svojho Boha, potom ho povýši. Aký úžitok má potom človek
    z toho, keď sa trápi v čase svojho poníženia a silou mocou chce
    dosiahnuť ihneď všetko požehnanie, ktoré Pán pre neho pripravil.
    Naučme sa rozumieť časom Božieho požehnania a keď prežívame suchá
    vo svojom živote, využime ich s modlitbou k tomu, aby sa z nás
    stal lepší človek; pokornejší, zhovievavejší, činiaci pokoj,
    ohľaduplnejší... Po takejto zmene nám Pán pridá darov hojnosti
    a lásky, aby sme ich mohli užívať a tiež aj rozdávať. S trápením
    zmeniť to, čo zmeniť nejde nie je užitočné, keď sa ale naučíme
    poznať vôľu Božiu v našom čase poníženia i povýšenia, budeme mať
    z toho úžitok my, aj naše okolie.

     Zamyslime sa teraz nad nasledujúcimi otázkami: Chce  Pán
    všetkých uzdraviť? Chce, aby všetci hovorili jazykmi? Dá každému
    všetko, za čokoľvek by prosil podľa Slova, ktoré sám povedal? -
    Pretože sú tieto otázky niekedy v ľudskom živote veľmi pálčivé,
    zamyslíme sa nad Božím Slovom tak, aby sme si na ne vedeli správne
    odpovedať. Nasledujúca úvaha by mala viesť k tomu, že takto
    položené otázky absolútne nemajú zmysel a že odpovedať na ne
    znamená ujasniť si najprv, na čo sa vlastne pýtame.
     Keď rozprávame o Božej láske a milosti, môžeme ju vidieť
    v troch úplne odlišných rovinách. - 1. Fakty, ktoré sa stali,
    ktoré učinil Pán pre nás. 2. Zasľúbenia, ktoré nám Pán dal, aby
    sme sa mohli na neho spoľahnúť. 3. Osobný vzťah k Nemu, ktorý
    môžeme prežívať, môžeme sa modliť, hľadať Jeho vôľu... Jeden
    z  mylných  pohľadov,  ktorý  diabol  starostlivo  ukryl
    v  charizmatickom  učení,  je  zámena  osobného  zasľúbenia
    s všeobecným, alebo dokonca s faktami, ktoré Pán učinil. Napr.,
    isté kresťanské kruhy tvrdia, že bude človek uzdravený, keď prijme
    svoje uzdravenie ako fakt, ktorý sa vlastne už stal. 


                  1. Fakty


     Fakty môžeme v Biblii nachádzať, premýšľať o nich a vidieť ich
    dôsledky. Môžeme sa tešiť z toho, čo pre nás Boh urobil, alebo
    plakať nad tým čo urobil človek Bohu i sebe. Môžeme tiež prijať
    hlboké pravdy o Bohu i človeku. Na ukážku si prečítame tri takéto
    fakty: 

                                     24


                  Ján 1,1.
                1. Moj. 7,10-12.
                 Luk. 2,1-11.
                 2. Zasľúbenia


     Je potrebné čítať Bibliu? Isteže áno, veď v nej nachádzame
    mnoho zasľúbení, na ktoré sa potom v živote môžeme spoľahnúť
    a presvedčiť sa tak o Božej láske a moci. Pán nikdy nesklame!
    Môžeme sa tešiť zo zasľúbení a padnúť na kolená v pokání, keď nám
    Pán pre niečo zlorečí. Máme ľútostivého a dobrotivého Boha, ktorý
    sa zmilováva, keď nachádza skrúšeného ducha. Prečítame si tri
    takéto zasľúbenia: 

                 1. Moj. 3,15.
                1. Moj. 8,21-22.
                1. Jána 5,12-15.
                  3. Vzťah


     Ďalšie tri odseky Písma sú ukážkou, ako človek osobne prežíval
    Božiu prítomnosť, milosť a lásku. Sú ukážkou toho, že v tomto
    vzťahu človeka a Boha sa nič nedá uzavrieť do akéhosi systému,
    však to, čo sa dá, je s nádejou prísť pred Hospodina a prosiť,
    ďakovať, ... Ako sa On potom zachová? Kto to môže povedať? Určite
    sa zachová Božsky. My sa môžeme len učiť prichádzať za milujúcim
    Bohom, a nie za automatom, z ktorého musí vypadnúť niečo dobré. 

                1. Moj. 3,9-11.
                 1. Moj. 7,1.
                 Mat. 15,22-28.

     Vypočuje Pán každú modlitbu?
     Budú všetci uzdravení a budú hovoriť jazykmi?
     Niekomu Pán dáva rozumnosť, inému nie - je jeden viac a druhý
    menej cenný? Čo je múdrosťou pred Pánom a prečo?

                                     25


               Tajomstvo požehnania                  Žalm 121.


     Určite všetci túžime prijať Božie požehnanie.  V  Biblii
    nachádzame mnoho príkladov takéhoto požehnania a mnohé z nich sú
    na prvý pohľad zázračné a krásne. Ak začneme čítať Božie Slovo,
    zakrátko porozumieme, že nám Pán chce požehnať, ale nie len tak,
    bez našej aktivity. Chce, aby sme porozumeli, že Ho veľmi
    potrebujeme, chce, aby sme sa modlili a prinášali svoje žiadosti
    pred Neho. Naša aktivita je prirodzenou časťou našej živej viery,
    a preto aj súčasťou požehnania. Človek sa už od dávna snaží
    prisvojiť si Božie požehnanie a v celku môžeme nájsť asi dve
    skupiny ľudí, ktoré sa snažia o Pánovu priazeň diametrálne
    odlišným spôsobom. Prvá z nich požehnanie vyslovene naháňa, snaží
    sa Bohu ukázať, že si niečo také zaslúži, alebo sa snaží
    presvedčiť Krista, že by im mal takú milosť darovať. Upriamenie
    duchovného pohľadu takýchto ľudí je svet, to konkrétne požehnanie.
    Druhá skupina hľadá v prvom rade Boha a Jeho vôľu, teší sa na
    spasenie. To nie sú ľudia bez telesných potrieb! Majú len správne
    nastavené priority a vieru, že Kristus pozná, miluje.
     Keď čítame v Písme o požehnaní a pritom nie sme povrchní,
    nachádzame požehnanie vždy s podmienkou, kladenou na Božie dieťa.
    V predčítanom Žalme je táto podmienka vyjadrená nepriamo. Verím,
    že ak dovolíme Kristovi urobiť v našom srdci zázrak, dovolí aj On
    nám prežiť spolu so žalmistom niečo podobné prečítanému Slovu. 

                 Žalm 121,1.

     Boží muž upriamil svoj pohľad k horám, je to spomenuté hneď na
    začiatku vyznania. Horám sa niekedy v Starom Zákone priraďuje
    význam večnosti. Možno nás veľmi trápia  okolnosti  reality
    a jednoducho akosi niet síl zastaviť sa a pohliadnuť na svoj život
    v zmysle večnosti. Človek sa môže  zamerať  na  materiálny
    nedostatok, túžbu niečo zohnať, na nepríjemný konflikt napr. medzi
    rodičmi a deťmi - pozerať sa len na to, žiť tým, je určite veľmi
    ťažké. Však z hľadiska večnosti sa stávajú takéto problémy len
    lokálnymi, dokonca častokrát veľmi potrebnými pre náš duchovný
    rast. Z hľadiska Kráľovstva nebeského majú riešenie, koniec
    v Božom pokoji. Hľadieť na večnosť je prvou časťou skrytej
    podmienky, aby sme mohli prijať požehnanie. 

                 Žalm 121,2.

     U koho hľadáme pomoc? Ak hľadáme pomoc u Hospodina, ako to
    robíme? Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha, to Slovo bol
    Boh. Niet krajšieho vyjadrenia, že máme ísť za Kristom, skrze
    Božie Slovo. Vtedy nájdeme pomoc u Hospodina tak, že sa vierou
    spoľahneme na prečítané Jeho zasľúbenia. Písmo napomína a karhá;
    dokážeme si aj to prisvojiť? Prijmime celé Božie Slovo do nášho
    srdca a bude to cestou k Bohu a naplneniu. 

                 Žalm 121,3.

     Tretí verš je priamym Božím zasľúbením a povzbudením. Keď
                                     26    Kristus pri búrke na mori spal a učeníci si mysleli, že zahynú,
    bola to len skúška ich viery, Ježišov telesný spánok nebol
    podstatný! Duchovne nad nimi isto bdel. Nás podobne niekedy gniavi
    svet a naša telesnosť - zdá sa nám niekedy, že Boh spí. Zasľúbenie
    hovorí nielen, že nespí, ale dokonca ani nedrieme náš strážca! Je
    tu opäť skrytá podmienka, kladená na našu osobu - máme robiť
    podobne, ako činí Pán nám. Strážime a bdieme nad  svojimi
    súrodencami v Kristovi? Živá viera nie je len konzumnou, ale aj
    produktívnou. Môžeme predsa povzbudzovať, materiálne pomáhať,
    modliť sa, byť poslucháčmi, ale aj zvestovateľmi Slova,... každý
    podľa svojho obdarovania. 

                 Žalm 121,4.

     Izrael, podľa biblickej etymológie znamená "Boh bojuje". Keď
    človek stretne životný problém, poväčšine začne s ním bojovať,
    Pána začína hľadať až keď je vysilený a unavený. Nie je to škoda?
    Niekedy sa človek potýka s problémom, ktorý je tak  ťažký
    a neriešiteľný, že ani nevie, ako začať bojovať a prichádza
    zúfalstvo. Ak sme Izraelom, je nepodstatné rozdeľovať problémy na
    riešiteľné a neriešiteľné - Boh bojuje. Cez Pána Ježiša sme všetci
    deti Abrahámove, spomeňme si na to! 

                 Žalm 121,5.

     Pravica je v Božom Slove symbolom moci. Z moci kážeme,
    prorokujeme... Hospodin je našou mocou, stojí po našej pravici!
    Nie sme viac bezvládni, ale zmocnení konať. Možno nevidíme koniec,
    ani cestu, riešenie, však v Kristovi máme moc zvíťaziť v plnej
    zbroji Ducha Božieho. 

                 Žalm 121,6.

     Doteraz sme rozprávali o skrytých podmienkach požehnania. -
    Skúsme ich naplniť. Druhá časť žalmu je dôsledkom naplnených
    podmienok, dôsledkom živej viery. "Slnko vo dne" rozumieme ako
    požehnanie v práci, hojnosť. "Mesiac v noci" by mohol vyjadrovať
    niečo kultické, temné, od čoho budeme tiež ochránení. Božie
    požehnanie má teda dve hlavné časti - telesné a duchovné.
    Očakávajme ho. 

                 Žalm 121,7.

     Navyše neostaneme sami ako siroty. Ostríhať znamená dohliadať,
    opatrovať. Budeme ako v náručí milujúcej matky u Hospodina. 

                 Žalm 121,8.

     Vychádzajú a vchádzajú ovce, keď hľadajú pašu. S  naším
    Pastierom pašu vždy nájdeme - veď bude s nami, keď budeme
    vychádzať. Po naplnenom dni vojdeme, čo je symbolom vďaky, viery,
    dôvery a modlitieb.

                                     27

            Duch Svätý v dobách pred Kristom                  Ján 6,27.
                  Židom 1,8.
                 Skutky 5,3-4.


     Projekt Božieho spasenia je veľmi rozsiahle dielo. Nachádzame
    v ňom mnoho zmien, udalostí, náväzností, ale rozhodne nie vývoj,
    alebo zmenu v Božom Duchu! Duch Boží ostáva jediným, rovnakým
    Bohom, ktorý nepodlieha evolúcii. Tento Boh poznal už od dávna
    celý plán, ako spasiť človeka, ľuďom ho ale nezjavil vždy celý.
    Človek vo svojej podstate je úbohý, nemúdry tvor, ktorý kedysi ani
    nebol schopný pochopiť, že potrebuje spasenie. Pán ho ale aj tak
    láskavo viedol a vzdelával na úrovni, ktorú mohol pochopiť
    a prijať. Veľkým a vážnym krokom bolo prijatie Božieho zákona.
    V tom čase už človek vedel, že má milujúceho Boha, dôveroval Mu
    a dokázal prijať Jeho nariadenia. Na ich základe neskôr pochopil,
    že v nich nedokáže obstáť a že tak veľmi potrebuje milosť
    spasenia. Prišiel čas, keď bol už človek schopný prijať ešte viac
    - Mesiáša. Dnes prežívame čas milosti, keď všetci, ktorí Boha
    potrebujú môžu prijať Jeho milosť a prijať Krista do svojho
    života. Za tým všetkým stojí moc Božieho Ducha, ktorý sa síce sám
    nemení, ale zato dokázal zmeniť a vzdelať človeka tak, že môžeme
    rozumieť mnohým tajomstvám a že tiež lepšie chápeme Jeho milosť,
    lásku, keď vidíme, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby sme sa
    mohli k svojmu Stvoriteľovi opäť navrátiť. Keď toto Pán takto od
    počiatku robil, či mohol v časoch Starého zákona jeho Duch
    absentovať? Určite nie. Veď kto by to potom za Neho robil?
    Niektorí ľudia ale argumentujú, že to bol Duch Boží, no a po
    letniciach prišiel Duch Svätý - rozdiel celkom dobre vysvetliť
    nevedia, ale zato si toto vágne presvedčenie nedajú ani za nič
    vziať. Preto prvou otázkou, ktorú by sme chceli riešiť, je otázka
    terminológie: 


                 Izaiáš 11,2.
                 Izaiáš 44,2-4.
                 Joel 2,28-29.


     Prečítali sme si Božie zasľúbenia o zoslaní Ducha Svätého
    v Starom zákone - všade sa hovorí o Duchu Božom! Ide teda naozaj
    len o terminológiu! Na základe tejto informácie by sme chceli
    premýšľať ďalej nad námietkou: Duch Svätý len sem tam na niekoho
    v Starom zákone zostúpil, ale nebol všetkým prítomný. Pripomínam,
    že aj v Novom zákone sa rozpráva jednak o prítomnosti, a jednak
    o naplňovaní Duchom Svätým. Toto isté nachádzam aj v Starej
    zmluve! Najprv teda prítomnosť Svätého Ducha: 


                                     28                1. Mojžišova 1,2.
                 Žalm 139,7.
                 Žalm 51,13.
                Izaiáš 63,10-14.
               4. Mojžišova 27,18.
                 Nehemiáš 9,20.


     Takže môžeme na základe prečítaných slov povedať: Duch Svätý
    bol od počiatku, a to dokonca aj vtedy, keď ešte nebolo človeka,
    čo svedčí o prítomnosti, a nie len naplňovaní! Ďalším dokladom
    z Nehemiáša je fakt, že Duch Svätý učil ich všetkých! Teda nielen
    pár jednotlivcov! V 51. žalme počúvame modlitbu, kde sa Dávid
    modlí, aby mu Pán nevzal Svätého Ducha,  čo  opäť  svedčí
    o prítomnosti, a nie chvíľkovom naplnení! V Izaiášovi čítame, že
    izraelský národ dokonca zarmucoval Ducha Svätého. Navyše tak, ako
    aj v Novom zákone Duch Svätý niekedy vstúpil do niektorého človeka
    a zmocnil ho vykonať nejaký skutok: 


                2. Mojžišova 31,3.
                 Sudcov 3,10.
                 Sudcov 11,29.
                1. Samuelova 10,6.
                 Micheáš 3,8.
               1. Samuelova 16,13-14.


     V čom boli teda letnice tak výnimočné? Čo sme teda dostali?
    V čom spočíva novozákonná prítomnosť Svätého Ducha? Božie deti
    dostali zmocnenia a poslania, akých dovtedy ešte nebolo. K tomu je
    potrebná sila, akej dovtedy ešte nebolo a múdrosť, akej ešte
    nebolo. Zvestujeme Evanjelium celému svetu, odplácame dobrým zlé,
    svietime skutkami, ale aj novými Božími darmi milosti - jednoducho
    ide o silu, požehnanie a zmocnenie, ktoré sme dostali na letnice.
    Nejde teda o nový príchod Ducha Božieho, ale o nové zmocnenie
    a silu podľa zasľúbenia proroka Joela 2,28-29. Nech je náš Boh
    pochválený a oslávený v nás!


                                     29

               Proroctvá o Kristovi                  Ján 3,16.


     Čistú nezištnú lásku si mnohokrát zamieňame s ľudskou láskou,
    ktorá je mnohokrát len imitáciou nezištnosti. Tzv. láska človeka
    je často vyprovokovaná len moralistickými princípmi, chceme totiž,
    aby si ľudia o nás nemysleli niečo zlé. Niekedy nás svedomie
    prinúti urobiť tzv. dobrý skutok - čo by si o mne pomyslel xy,
    keby to vedel. Môžeme dávať priechod citom, ktoré niekedy vedú
    k dobrému, niekedy k zlému. Čo sa týka citov samotných, sú veľmi
    často našim egoizmom... Božia láska je čistá - žiadna morálka,
    charakter alebo svedomie nenútilo Pána za nás umrieť. Kristus
    umrel na kríži, lebo nás božsky, nezištne miloval. 


               Izaiáš 7,10-16. 9,6-7.


     Kristus prišiel na základe mnohých proroctiev.  Nachádzam
    v Biblii jeden ukončený celok - Božie Slovo. Naplnenosť zasľúbení
    sa týka projektu spasenia práve tak ako aj projektov našich
    "malých" osobných spasení. Možno nás dezorientuje čas... však Pán
    kráča s nami a vedie nás k nášmu naplneniu.
     Žiaľ, máme sklon k pohanskému ponímaniu kresťanstva. Kresťanský
    život sprevádzaný egoizmom, sebauspokojovaním je zvláštny, keď tým
    trpia druhí. 


              Malachiáš 1,6-12. 2,1-4.


     Pán zavrhol vyvolený národ a isto zavrhne aj nás, keď nájde
    neúprimné srdce, modly. To sa stane aj napriek Kristovmu spaseniu
    - chráňme sa modiel a ukydaných bohov, ktorí prežívajú aj v tejto
    dobe.
     Ako sa v nás môže prejaviť pohanstvo?
     Čo je to modla?
     Môže Pán zatratiť spasených?


                                     30

                                     31             Modlitba môže byť len osobná               1. Samuelova 1,9-20.
            2. Kráľov 19,10-13. 15-19. 32-35.
             2. Samuelova 7,18-29. 8,1-12.
            2. Paralipomenon 20,1-17. 20-24.


     V Božom Slove je veľa svedectiev o mocných,  vypočutých
    modlitbách. Niektoré z nich nám slúžili teraz ako  príklad
    a vedenie k našim stíšeniam. Asi si však musíme priznať, že časy,
    v ktorých prichádzal anjel Hospodinov, aby pomohol modliacim sa,
    sú už akosi preč. My sa modlíme, ale nevidíme vždy Božiu moc pri
    sebe. Apoštol Jakub hovorí: "Modlíte sa, ale neberiete, pretože sa
    zle modlíte! Prosíte tak, aby ste to, za čo prosíte, premrhali vo
    svojich žiadostiach." Prvé, čo by som chcel veľmi zdôrazniť, je
    fakt, že pochádzame z pohanských národov. V dôsledku toho je nám
    prirodzených mnoho vecí, ktoré boli Božiemu ľudu v  časoch
    Dávidových úplne vzdialené. Pohanstvo a modlárstvo sa vyznačuje
    okrem iného aj skutočnosťou, že modla, bôžik slúži človeku ako
    otrok. Veriaci sa k nemu modlí, aby dostal čo chce, a v dôsledku
    toho obetuje tomuto bôžikovi veľmi veľa - napr. všetok svoj čas.
    Podstata teda spočíva v tom, že človek niečo chce, a tým to hasne
    - takéto modlitby Boh Izraelov, Hospodin, nikdy nevyslyší, pretože
    "vidia" len seba! Celý zákon, aj proroci stoja na dvoch najväčších
    prikázaniach - milovať svojho Boha a blížneho. Na nich teda stojí
    aj modlitba veriaceho, ktorý nie je pohanom. To znamená, že
    prosíme aj za druhých, a keď prosíme za seba, keď niečo chceme
    dostať, potom k tomu chceme byť najprv aj vychovaní. Dieťatko
    najprv naučíme čítať, až potom dostane knihu, ktorú nakoniec teda
    nepočarbe, neroztrhá, ale bude ju čítať. "Proste a dostanete,
    klopte a otvorí sa vám!" Chopme sa teda tohoto  Kristovho
    zasľúbenia a chráňme sa pretvoriť Boží zákon na pohanstvo.
     Pán Ježiš nám pripomína niekoľko závažných  pohľadov  na
    modlitbu.
    a)
     Nemodlíme sa pre svoje sebapovyšovanie a veríme, že Pán počuje
    nech sme kdekoľvek.
    b)
     Nemali by sme trpieť mnohomluvou s vedomím, že Pán už vopred
    vie, čo chceme povedať, nemusíme sa báť, že sa zle vyjadríme, lebo
    tak sa boja pohania, ktorí keď sa začnú modliť len hovoria
    a hovoria, skončia a skôr sa vyrozprávajú, než pomodlia.
    c)
     Máme príklad modlitby, ktorý obsahuje vážne upozornenia na
    prosby, ďakovania a chvály, ktoré by aj v našich modlitbách nemali
    chýbať.
    d)
     Vypočutie alebo nevypočutie našich modlitieb závisí aj od nášho
    správneho vzťahu k druhým ľuďom. 


                 Mat. 6,5-15.


     a) 5-6.
                                     32     Sebapovyšovanie nemusí mať len zjavnú, rozprávkovú, čiernobielu
    formu. Keď sa modlíme dve hodiny denne, vieme o tom len my, ale
    pritom sme na to hrdí a porovnávame sa s druhými, určite trpíme
    sebapovyšovaním! Aký je to rozdiel, keď sa niekto modlí za
    druhého, pretože mu je ho napr. ľúto a chcel by mu pomôcť.
     Riešime si niekedy na verejných modlitbách účty s druhými?
    Medzi "riadkami", medzi rečou niečo povieme, čo ale  veľmi
    konkrétne patrí niekomu. Čo vlastne robíme, keď sa modlíme?!
     Boh vidí v skrytosti! Či nemáme niekedy tendenciu zapojiť do
    modlitieb napr. celý zbor, aby nás Pán vyslyšal? Prostriedok sa
    nám tak stane cieľom a my máme väčšieho boha potom v masovej
    modlitbe, než toho pravého Boha Izraelovho, Boha Hospodina, ktorý
    vidí v skrytosti a odpláca zjavne! Týmto nechcem zhodiť zástupné
    modlitby, chcem len varovať pred tým, aby sa nestali nástrojom
    k dosiahnutiu, ale aby boli tým, čím majú byť! Z lásky prameniace
    spoluprosby za niekoho - inak nemajú zmysel. Inak sú rýdzim
    pohanstvom! Každý, kto sa modlí, musí byť osobne zaujatý vo veci
    svojej modlitby, podľa vzorov, ktoré sme si čítali, ináč sa
    z modlitieb stáva obyčajná fraška, nemajúca so živou vierou nič
    spoločné!

    b) 7-8.
     Modlitba môže byť len osobná! Osobne prichádzame za Kristom
    a prosíme Ho. Žiaľ, naša modlitba niekedy vypadá ako telefonát,
    v ktorom ten čo volá od začiatku až do konca vraví a nakoniec to
    zloží a odpočinie si. Čakáme na Božiu odpoveď a zaujíma nás
    vôbec?! Kristus v Gecemanskej záhrade povedal krátke slovo,
    a potom na modlitbe bdel hodinu. Ako sa teda modlíme, ako pohania,
    ktorí žvatlajú a trpia mnohomluvou, alebo ako Božie deti? Veríme,
    že Pán pozná naše srdce a aj to všetko, čo by sme chceli. Pozná aj
    to, čo by sme naozaj chceli, nie len to, čo na modlitbe hovoríme!
    Keď sa teda modlíme sú naše reči pokrytecké, rozporné so skutočnou
    pohnútkou srdca, alebo rozprávame pravdu, priamo.

    c) 9-13.
     1. Želáme si, aby bola Božia vôľa zvrchovaná v našom živote.
    Očakávame na Kráľovstvo nebeské. 2. Môžeme prosiť o materiálny
    dostatok a Pán chce aby sme oň prosili! 3. Potrebujeme milosť
    Kristovu pre našu hriešnosť a máme o ňu prosiť. 4. Máme prosiť,
    aby nás Pán vyvaroval konkrétnym situáciám v živote, ktoré by boli
    pre nás ťažkými skúškami v pokušení - sme len ľudia, bojme sa teda
    hriechu a milujme Pána. "Zbav nás od zlého," máme volať na Boha aj
    v súžení, aby nás vytrhol. 5. Prirodzené je Pána za všetko dobré,
    ktoré nám učinil chváliť, oslavovať a ďakovať mu. Keď budeme
    prosiť Boha podľa Jeho Slova, nie ako pohania, budeme mať za čo
    ďakovať!!!

    d) 14-15.
     Modlitba, ktorá nie je pohanská, vyžaduje vážne rozhodnutie
    a skutky v našom živote! Pán sa totiž voči nám chce chovať
    podobne, ako sa my chováme voči druhým! Neodpustí nám, ak aj my
    neodpustíme! Akou mierou my meriame, takou aj nám bude namerané...

     Uchopme silne milosť, moc, bohatstvo, ktoré nám dáva živá
    viera. Nie triumfalizmus, ale priateľstvo s Bohom Abrahámovým,
    Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. Verím, že potom prežijeme
    zápasy, poníženia, ale aj vypočutia a víťazstvá ako aj židia
    v izraelskom národe kedysi.                                     33


                                     34

               Pohanstvo a modly dnes                  Žalm 130.


     Keď chceme rozprávať o modlách, asi by sme sa mali najprv
    stručne dotknúť prostredia, kde vznikli a kde si ich ľudia začali
    uctievať, pohanstva. Pohanské náboženstvá sebou vždy prinášali
    bezohľadnosť, ukrutnosť, obete ľudí a vojny. Ak Božie Slovo
    odsudzuje pohanstvo, nie je to kvôli  akémusi  abstraktnému
    princípu, ale aj kvôli ukrutnosti, ktorej sa pohania navzájom
    vyučovali a hovorili tomu svätosť. V pozadí takmer vždy stáli
    fanatici alebo lotri, ktorí takéto učenie zneužívali v svoj
    prospech. Tzv. biblické háje sú jedným z príkladov zneužívania
    vzťahu muža a ženy. Obdobou niekdajších hájov sú dnešné nevestince
    a obdobou niekdajšieho učenia je dnes nejedna úvaha alebo odborné
    dielo sexuológov, ktoré vyzýva mladého  človeka,  aby  pred
    manželstvom svojho partnera sexuálne spoznal. Som presvedčený, že
    mnohým ženám i mužom takéto učenie vyhovuje a hlásajú ho nie
    z presvedčenia, ale z čírej zištnosti a nezdržanlivosti. Ich
    inteligencia slúži im samotným, nie aby sa niečomu naučili, ale
    aby niečo dosiahli. Preto tak, ako aj kedysi, tak aj dnes je
    pohanstvo charakteristické vzťahom človeka k Bohu a tiež aj
    k druhým ľuďom. Prichádzam k podstatnému bodu tejto úvahy. Pán
    povedal: Mat. 22,37-39. "Budeš milovať svojho Boha... a blížneho
    svojho..." Pohanstvo ako autoritu nad sebou  žiadneho  boha
    neuznáva, vidí seba a manipuluje druhých. Blížneho svojho chápe
    ako prostriedok na sebauspokojenie. Dôsledkom takéhoto pohanstva
    sú zmanipulovaní chudáci, fanatici schopní urobiť čokoľvek a úplná
    prevrátenosť hodnôt. Viera, ktorú hlásal Kristus, niečím takým
    určite netrpí, naopak, ostro sa proti tomu stavia: Mat. 9,13.
    "Neprišiel som žiadať obeť, ale milosrdenstvo!" hovorí Pán.
    Milosrdenstvo  s  bratmi  zo  zboru,  milosrdenstvo  so
    zmanipulovanými... Pohanstvo  porušuje  dve  najväčšie  Božie
    prikázania a dôsledok je hrozný. Pohanstvo alebo nepohanstvo sa
    teda týka vzťahu človeka a Boha a ľudí navzájom. Preto viera aj
    pohanstvo sú veľmi osobné a žiadajú od človeka srdce! Toto srdce
    dnešní pohania venujú modlám práve tak ako kedysi, dokonca mám
    zato, že mnohé pohanstvo sa v posledných dobách skrývalo pod
    rúškom kresťanstva , takže na jazyku bol Kristus a v srdci modla! 


                1. Kráľ. 14,23-24.
                3. Mojž. 18,21-24.
                2. Kráľ. 17,16-17.


     Mohol by som začať rozprávať o modlách tak, že ak niekto ctí
    modlu, nie je napomenuteľný, hľadá seba a nevidí druhých... Bola
    by to asi pravda. Chcel by som sa ale zamerať na Jánove
    upozornenie. 1. Jána 5,21. "Dietky, chráňte sa modiel!" Toto
    napomenutie ma vystríha, že aj Božie dieťa je modlami ohrozované,
    že dokonca aj človek, ktorý okúsil Božiu milosť, môže Pána začať
    opúšťať a priľnúť k modlám. 

                                     35


                 Židom 6,4-6.


     Na tomto Slove ma zaujal fakt, že Pavel upozornil, že ak niekto
    okúsi a potom sa odvráti od Božej lásky, už nie je možné navrátiť
    ho späť. Okúsiť lásku je vzťah. Potom ju odmietnuť je tiež vzťah
    a vyjadruje nespokojnosť s tým, čo sa mu ponúkalo. Človek niekedy
    chce byť autoritou sám sebe a Boha nepotrebuje, svoj vzťah a čas
    chce sám prideľovať a súdiť druhých. Toto je modlou aj dnes tak,
    ako aj kedysi. Nie drievka, sošky, autá, domy, ale porušený vzťah,
    ktorý sa potom prejaví v modloslužbe, ktorá je pre každú dobu iná!
    Ak niekto chodí do kostola len brať, vidieť chyby, ohovárať, potom
    hľadať tzv. lepšie spoločenstvo a opäť len brať... Či nie je tak
    isto modlár ako hocijaký klasický pohan? Božie dieťa má poslanie
    a dar, aby ním slúžilo a zveľaďovalo konkrétne spoločenstvo! Tým
    je vyjadrený opäť vzťah k ľuďom, s ktorými sa stretáva! Ak ich bez
    mihnutia oka dokáže opustiť, potom ťažko hovoriť o vzťahu lásky!
    A keď odíde inde a kritizuje a chce len brať, brať, je to chorobou
    jeho srdca! Dnes mnohí ľudia slúžia modlám a dôsledkom sú
    rozpadávajúce sa spoločenstvá, vznik nových a ich  opätovné
    rozpady.  Vieme  nájsť  dnes  hranicu  medzi  živou  vierou
    a modloslužbou? 

                  Zjav. 2,4.


     Opustiť prvú lásku - je to čin! 


                 Zjav. 3,16.


     Vlažnosť - je to stav! 


                 Mat. 12,31.


     Hriech proti Svätému Duchu - je to dôsledok, smrť!
     Vyjadrujú vyššie uvedené tri body vzťah? Ak áno, aký?
     Ako vám pripadá historické kresťanstvo?

                                     36

               Najväčší diablov útok     Zvesť dvanástej kapitoly Zjavenia rozpráva o troch uzavretých
    udalostiach a jednej otvorenej, ktorú často, veľmi dramaticky,
    prežívame aj v tejto dobe.

    1. - Zjav. 12,1-5. Diablov útok na Krista.

    2. - Zjav. 12,7,12. Víťazstvo Ježiša Krista, spasenie dokonané.

    3. - Zjav. 12,6.13-16. Útok porazeného satana na cirkev ako celok.

    4. - Zjav. 12,17-18. Prebiehajúci rozvrat cirkvi z vnútra,
    posledný nápad, posledný útok
        a) narušené vzťahy
        b) pohoršenie, trpkosť, horkosť
        c) strata viery pre tzv. realitu

        a)         b)        c)
        1. Jána 2,9-11.  Židom 12,12-15. 1. Tim. 1,18-19.
        Ján 13,34-35.
        1. Kor. 13.

    Obrazy: Zjav. 12,1-5.
     Tieto pohľady na symbolické vyjadrenia dvanástej kapitoly
    Zjavenia chcem ponúknuť len ako jednu z možností, ktorá mi ale
    neprotirečí Novej Zmluve a zároveň ma upozorňuje na  vážne
    nebezpečenstvo. Môžeme ho vidieť okolo seba a je len na nás, či sa
    mu  dokážeme  postaviť  v  zbrani  Božieho  Slova,  viery
    a spravodlivosti.
     Žena odiata slnkom, mesiac pod jej nohami, na jej hlave koruna
    dvanástich hviezd. Cirkev božích detí (žena), nesie  svetlo
    poznania Slova Božieho (odiata slnkom), bola "korunovaná", zrodila
    sa v Izraeli, kde si Pán vyvolil národ pozostávajúci z dvanástich
    kmeňov (12 hviezd), skutky božích detí sú odrazom Boha, Jeho Slova
    (mesiac pod jej nohami). Táto žena je tehotná. Má sa narodiť dávno
    zasľúbený Mesiáš.
     Veľký drak so siedmimi hlavami, desiatimi rohmi a siedmymi
    diadémami. Drakom je diabol, ktorý je tiež Božie stvorenstvo
    a kedysi žil v Božej prítomnosti (sedem hláv a sedem diadémov),
    zvrhol sa ale a vzbúril proti Bohu (desať rohov). Jeho chvost
    vliekol tretinu nebeských hviezd. Strhol za sebou niektorých
    anjelov, o ktorých dnes hovoríme ako o démonoch.

    ad 1
     Je veľmi zaujímavé, že Diabol poznal časy, keď sa mal narodiť
    Kristus, Spasiteľ. Drak sa postavil pred ženu a čakal. Keď sa Pán
    Ježiš narodil, diabol bol na to veľmi dobre pripravený. Krista
    všelijako pokúšal a dokonca ho nakoniec dal aj ukrižovať. Diabol
    ale nie je vševedúci, v tejto veci sa veľmi zmýlil. Mesiáš bol
    vytrhnutý k Bohu a dokonca sa stalo ešte aj niečo viac.

    ad 2 Zjavenie 12,7-12.
     Vzbura, ktorú viedol diabol, stroskotala, naplnilo sa tak
    spasenie Kristovo na kríži, podľa všetkých zasľúbení. Vidíme, že
    Boh naplnil svoj sľub, a môžeme ho v tomto čase milosti naplno
                                     37

    zakúšať.

    ad 3 Zjavenie 12,6.13-16.
     Po tejto generálnej porážke sa diabol vrhol na "ženu" cirkev,
    ale ju nemohol poraziť. "Peter, ty si skala," hovorí Pán. Ďalej
    zasľubuje, použijúc Petra, že takouto skalou bude vlastne cirkev
    Božích detí a že ju nerozboria ani moci temnosti. V dejinách
    môžeme vidieť mnohé útoky na cirkev - mocenské, politické,
    filozofické... Majú jediného iniciátora, diabla.

    ad 4/a Zjavenie 12,17-18.
     Cirkev sa nepodarilo zničiť priamo, a tak diabol zmenil
    taktiku. Rozleptávaním a destabilizáciou jednotlivcov dosiahne
    vlastne presne to, čo chcel - rozbitú, nefunkčnú cirkev. Táto
    posledná aktivita je naozaj diabolská, tento útok je strašlivý!
    Predstavme si obraz funkčnej cirkvi zo Skutkov apoštolských.
    Predstavme si potom dnešnú cirkev a skúsme vidieť jej nedostatky
    vo svetle prečítaného Božieho Slova. Všetky totiž  pramenia
    u jednotlivcov pre ich hriech! Narušené vzťahy, nezhoda medzi
    pracovníkmi, neochota podvoliť sa, priznať si nedostatok, neochota
    spolupracovať, lenivosť, slabá nestabilná viera, pochybnosti,
    pohoršenia, horkosti, trpkosti... Božie Slovo kričí  pozor!!
    Tvárime sa veľmi pobožne, ale medzi nami sa pohybuje duch nesvätý
    a my sa mu nebránime, pretože nechceme! Milujeme uznanie viac než
    Krista, milujeme istú formu slávy a vplyv medzi spoluveriacimi.
    Veľa milujeme, ale nie je to tá prvá láska! Stredná Európa je
    svetadiel, v ktorom sa investovali hrozne  veľké  sumy  do
    náboženských brožúrok, kníh, časopisov. Prišli sem misionári,
    zvestuje sa evanjelium cez rozhlas, televíziu... Ľudia  ale
    neprijímajú tieto slová! Či nechcú nájsť útočište? Prečo potom
    prijímajú iné náboženstvá, smery, sekty, ...? Kristus hovorí, že
    sú polia biele, pripravené ku žni. Jedným z nich je Európa! Cirkev
    si ale neplní úlohu, ktorú dostala! 


                 Ján 13,34-35.


     Svet tak pozná, že máme Krista, keď sa budeme navzájom milovať!
    Keď vidím spoluprácu niektorých kazateľov, misionárov... javí sa
    mi to skôr ako irónia a výsmech živého diabla, ktorý sa vysmieva
    Bohu! Pravda je taká, že sa navzájom častokrát nedokážeme zniesť,
    priznať si niečo, stačí malý konflikt a dvaja ľudia si už nikdy
    nenájdu k sebe cestu! To hovorím o Božích deťoch. Niekedy počúvam
    príhovor pracovníka v nejakej cirkvi a s vedomím istého pozadia sa
    mi chce odísť, pretože jeho slová sú len pózou - čo mi má čo
    rozprávať, keď som mal možnosť byť svedkom toho, ako sa "tĺkol" so
    svojím spolubratom. Čo mi chce povedať, keď viem, že tieto veci
    nikdy nechcel dať do poriadku a prehliada ich akoby sa nič
    nestalo! Pomodlím sa a Pán mi daruje víťazstvo - nepohorším sa,
    zachová mi vieru... Čo ale tí, čo Krista ešte nepoznajú? Čo
    s tými, ktorí pľujú na dnešné kresťanstvo a majú pravdu? Beda
    členom Božej cirkvi, skrze ktorých prichádza pohoršenie, beda tím
    nezmierlivcom, svárlivcom, ktorí v sebe pestujú odstup voči
    spolubratom. 


                                     38

                1. Jána 2,9-11.


     Nie je na vine Svätý Duch, keď cirkev nenesie ovocie, ale
    človek! Keď cirkev nerastie, sú len prázdne slová, keď hovoríme,
    že jedni sejú a jedni žnú. Klameme a podvádzame seba i druhých
    rečami stojacimi proti Kristovi, keď si ospravedlňujeme vlastne
    to, že na nás svet nevidí lásku Kristovu. Naivná teológia, ktorá
    ospravedlňuje hriech a tvrdí, že sme spasení z milosti, je len
    polopravdou!  Naozaj  spasené  Božie  dieťa  ponesie  ovocie
    v skutkoch - to je tá druhá časť pravdy. 


                1. Korintským 13.


     Vrátim sa k dvanástej kapitole Zjavenia. Keď sa pozriem na
    seba, musím priznať, že v oblasti vzťahov vediem so sebou
    najťažšie boje. Niekedy mi trvalo až niekoľko týždňov, aby som dal
    isté veci s druhými do poriadku. Žasnem, čo sa to vlastne vo mne
    skrýva za silu, ktorá mi bráni prísť za druhými a povedať
    jednoducho prepáč. V prvom rade na samom sebe vidím hroznú
    pravdivosť výstrahy konca dvanástej kapitoly Zjavenia. Je to
    oblasť v mojom živote, v ktorej môžem cez milosť Kristovu a jeho
    silu víťaziť. Naozaj môžem prísť a povedať prepáč, môžem povedať,
    že som sa mýlil.... Je to obrovský kontrast, pretože je to len
    z Ducha Božieho, keď niečo také urobím, ja som prislabý! Musím ale
    najprv ja povedať Bohu: "Chcem Pane, zvíťaz vo mne." Ja sa musím
    modliť, aby som mohol začať riešiť vzťahy s druhými. Navyše sa odo
    mňa žiada, aby som začal. Mám skúsenosť, že síce ťažko, ale že to
    naozaj v Božej sile ide. Ak to nezačneme v tejto chvíli aj my
    všetci, budeme pohoršením, my budeme vraždiť tých, ktorí mali cez
    nás prijať Krista!

    ad 4/b Židom 12,12-15.
     Krátko ešte spomeniem dve formy útoku na jednotlivca. Trpkosť
    a horkosť je jedným z nich. Zahorknutý človek dokáže opustiť
    cirkev a nakoniec môže aj zahynúť. Varujme sa jej a ak nás
    prenasleduje, modlime sa, nachádzajme spovedníkov na rozhovory
    a víťazme v Pánu.

    ad 4/c 1. Timoteovi 1,18-19.
     Druhou formou útoku je tzv. realita. Vidíme kadečo okolo seba,
    techniku, zlobu, násilie, majetky... a vidíme aj správanie ľudí
    voči tomu všetkému. Odrazu akoby oslabla naša istota viery - je
    vôbec Boh? - Mám obavu, že sa v takýchto chvíľach pozeráme viac na
    svet než na Krista. Čítame si Písmo? Modlíme sa? Stretávame sa so
    spoluveriacimi? Ak nie, potom hynieme!

     Chcel by som všetkých tých, ktorí prečítali tieto riadky,
    povzbudiť do reakcie na diablovu aktivitu. Začnime u seba. Buďme
    príkladom! Zlomme tento strašný útok aspoň v  spoločenstve,
    v ktorom žijeme. Viem, že to bude obrovským požehnaním, a že
    prežijeme nové a krásne chvíle s Kristom. Bez kríža a sebazaprenia
    to ale nejde. Mám krásnu skúsenosť s Bohom. Veľmi som nemal rád
    jedného brata, pretože mi ublížil. Po modlitbách už po niekoľkých
    týždňoch som začal cítiť k nemu úprimnú lásku a dnes sa hrozne
    teším, keď ma má prísť navštíviť. Tento človek sa mi nikdy
                                     39


    neospravedlnil, napriek tomu ho mám výnimočne rád a je mi dobrým
    priateľom. To sa stalo nie zo mňa, ale zo Svätého Ducha. Je to
    krásne a všetkým vám prajem podobné skúsenosti so zázračnou mocou
    Božou.

                                     40

                Čo bude v nebi?                Lukáš 16,24-31.


     Otázky o tom, čo bude v Nebi, sú mnohými kresťanmi apriori
    zamietané. Musím priznať, že sa im ani nedivím, napriek tomu sa
    teraz budem snažiť vysvetliť, prečo nemôžeme porozumieť tomu, čo
    bude v Nebi, a zároveň porozprávam o svojich predstavách, ktoré
    o Nebi mám, prirodzene s tým, že ich nepokladám za všeobecnú
    pravdu, ale len za pomôcku pri mojom chápaní. 


                2. Kor. 12,2-5.


     Apoštol Pavel bol vzatý až do 3. Neba a počul nevysloviteľné
    slová, ktoré človek nesmie hovoriť. Inde sa píše, že ucho
    neslýchalo a oko nevídalo, čo Pán pripravil pre svoje deti. Je to
    biblická pravda, a preto určite nebude porušená! Navyše je človeku
    zakázané rozprávať veci nebeské! Neviem o tom, že by sa v Biblii
    písalo prečo, ale myslím, že človek nemôže rozprávať nebeské veci
    pre svoj hriech. Skúsim to priblížiť: Predstavte si, že niekto
    povie: "Boh zničí to mesto." Ako človek sa pýtam, kto môže
    povedať, čo urobí Pán?! Keď učeníci povedali, či majú povedať, aby
    zostúpil oheň na mesto, kde odmietli Krista, Pán vraví: "Neviete
    čieho ste Ducha!" Som ale presvedčený, že keby niekto miloval ľudí
    v tom meste ako seba a navyše mal Božie zjavenie, že je potrebné
    pre akúsi spravodlivosť alebo správnosť mesto zničiť, že Pán zošle
    na mesto oheň, podobne, ako to bolo v prípade Eliášovom. Človek je
    ale hriešny, a tak mu ide viac o triumf,  zadosťučinenie,
    sebachválu... navyše ešte nepozná správnosť a Božiu múdrosť -
    takýto "chudák" chce potom hovoriť veci Nebeské! 


                2. Kráľ. 2,11-12.
                 Jób 38, 4- 7.


     Pre tieto dve Božie Slová mám zato, že sa Pán vyhýba tomu, aby
    človeku popisoval presne to, čo je podstatou vesmíru, Neba...
    Viera nie je na to, aby budovala naše fyzikálne predstavy, ale
    mala by budovať nás samotných... Zem nemá podstavce, a tak si
    myslím, že aj zobratie Eliáša je svojim spôsobom obrazné. Čo je
    ale fakt, je to, že Eliáš do Neba naozaj zobratý bol - ostatne,
    myslím, že to bol človek od Pána tak vychovaný, že mohol povedať
    niektoré Nebeské veci. Zoslal oheň a oheň prišiel. Túto možnosť
    máme aj my! Potom ale zabudnime na svoje predstavy o živote,
    plány, koníčky, seba... Žiaľ, my milujeme tento svet do takej
    miery, že nemôžeme byť Eliášom! A keby sme hneď chceli obmedziť
    seba, budeme to robiť tak hlúpo a nerozumne, že to nebude Božou
    múdrosťou! To všetko je dôsledkom našej prevrátenosti. 

                                     41

                 Ján 10,1-5.


     Ak chceme poznať Nebeské veci a potom sa do Neba dostať, máme
    k tomu jedinečnú príležitosť. Dvere, ktoré vedú do Neba. Kto
    nevchádza týmito Dverami, je zlodej a lotor!! Rozvážme preto, či
    je potrebné rozprávať o veciach Nebeských ináč, než cez Ježiša
    Krista... 


                 Moje predstavy


     Nebo si predstavujem ako oveľa hmotnejšie a plnšie než Zem.
    Navyše v ňom nebude panovať zákon hriechu. Nebo je už tu na Zemi,
    a zároveň je tu peklo. Keby všetci ľudia položili Krista na prvé
    miesto, je na Zemi Nebo! Keby ale všetci na prvé miesto položili
    Zem, potom sa Zem stáva peklom.
     Ak sa na tieto veci chcem pozrieť pohľadom fyzikálnym, uvážim,
    že keď náš trojrozmerný priestor posuniem po vzhľadom k nemu
    lineárne nezávislom vektore o zanedbateľnú vzdialenosť vzhľadom
    k uvažovanej metrike, ocitnem sa v novom vesmíre, v novom svete!
    Tieto svety budú zároveň blízko seba, a zároveň ich bude deliť
    nekonečne veľa bodov... Keď zoberiem svety o väčších dimenziách
    než náš, jeden z nich môže byť napr. Nebo, druhý peklo. Tak ako sa
    dve roviny pretnú na priamke, tak sa môže nebo pretínať s peklom
    v našom svete, ktorý má tri rozmery. Keď si zoberiem vektorové
    priestory ako pomôcku k premýšľaniu, uvážim, že je absurdné
    dokázať si predstaviť Nebo.
     Teším sa na to, keď príde Pán a ja to budem môcť poznať.


                                     42

              Bezohľadnosť voči nemocným                 Žalm 40,1-9.
            Kazateľ 9,1-6. 8,10-14. 7,13-14.


     Luk. 13,11-16. - Pravdepodobne aj na základe tohto Slova,
    vznikajú vo svete učenia, ktoré by sa  dali  označiť  ako
    extrémisticky triumfalistické. Hlásajú totiž, že všetky choroby sú
    od diabla a že Kristus chce pre svoju lásku a moc tieto nemoci
    ľuďom uzdraviť. Z toho potom vyplývajú aj závery, že sa Božie
    dieťa môže, ba dokonca by sa malo, mať dobre, ak má správny vzťah
    ku Kristovi. - Žalm 37,25. Mám však zato, že je takéto učenie
    silne povrchné, nevystihuje ani zďaleka Boží zámer a nedokáže
    vôbec odhadnúť Jeho Božskosť. Navyše, učiteľom, ktorí hlásajú
    takéto učenie, žiaľ chýba cit a spoluúčasť s tým druhým, ubližujú
    a ani si to nedokážu uvedomiť, čo robia. Nech mi to prepáčia, ale
    musím konštatovať, že sa správajú ako duchovne nedospelí a nezrelí
    správne rozsudzovať, vidieť podstaty vecí a jednoducho naozaj
    blížnemu pomôcť. Skúsim teraz bližšie vysvetliť tento môj postoj
    a oprieť sa pritom o Božie Slovo. 


                 Luk. 13,11-16.


     Nielen nemocní, ale všetci sme postihnutí dedičným hriechom
    a nemáme z neho pomoci, mimo Ježiša Krista: 


                Rimanom 5,12-21.


     Tento hriech sa potom prejavuje mnohými spôsobmi: Tmou v našom
    myslení - nemáme jasno v otázkach viery a lásky. Ďalej sa môže
    prejavovať aj  v  nemoci,  bezohľadnosti,  nezdržanlivosti...
    Akákoľvek nezdržanlivosť, alebo nemoc... človeka v určitom zmysle
    spútavajú, pretože jednoducho nemá slobodu robiť podľa svojho
    rozhodnutia. Keď človek príjme Krista, ani zďaleka sa nemusí hneď
    striasť všetkého zlého. Príklad apoštola Pavla hovorí, že dokonca
    niektoré spútanosti môžu ostať až do konca života: 


                2. Kor. 12,7-9.


     Kto môže rozumieť Božiemu zámeru, prečo je to tak? 


                 Kazateľ 3,11.


     O Božej veľkosti a ľudskej malosti rozprávajú krásne kapitoly: 


                                     43


                 Jób 38. 39.


     My pravda vieme, že je náš Boh láskavý, že nás miluje, ale mali
    by sme vedieť aj to, že nikdy nedokážeme povedať a správne
    vystihnúť, prečo Pán činí pri niekom to, pri druhom zase ono!
     Z tohoto hľadiska ma fascinuje Božia láska, pretože nemusel
    prísť na zem v Kristovi a spasiť ľudí! On ale prišiel a pomohol.
     Keď dokážeme pod vedením Ducha pomôcť, je to krásne. Chráňme sa
    ale akejsi "duchovnej" aktivite, na základe ktorej získavame
    pocit, že akosi rozumieme životu druhého človeka - k tomu nie sme
    povolaní. Nerobme teda zo seba malých pánov bohov!! Ak niekto
    povie nemocnému, že má hriech, je na môj vkus príliš "múdry"!
    Pozor, to urobili aj zákoníci! 


                Ján 9,1-3.24-34.


     Kristus mal ale na to úplne iný pohľad.
     Čítali sme tiež príklad zo: 


                 Žalm 37,25.


     A predsa hovorí Pán: 


                 Luk. 16,19-31.


     Kto to rozsúdi? Veď Lazar žobral a pritom bol zobratý do neba.
    - Beda krutým zákonníkom, ktorí odsudzujú chudobu a  trpia
    triumfalizmom! - V tomto prípade Lazar trpel práve pre skúposť
    takéhoto zákonníka.
     V dnešnej dobe nachádzam jednu zvláštnu vec. Človek si nedokáže
    povedať tomu nerozumiem a ani nie som schopný tomu porozumieť. -
    Božie dieťa by ale niečo takéto malo vedieť dokázať povedať!
    Vraciam sa ku: 


                Kazateľ 7,13-14.


     Človek tu ničoho nesmie nájsť po Pánu Bohu! Keby veriaci boli
    zdraví a bohatí, všetci by chceli veriť a ani zďaleka by v tom
    nebola úprimnosť. Božia rada, Jeho moc a múdrosť takto ale vyberá
    spomedzi ľudí naozaj tých, ktorí ho úprimne milujú, nenávidia
    neprávosť a ktorým nestačí tento pokazený svet krutosti a tmy.
     2. Kráľ. 20,1-7. - čo nám to hovorí?
     Máme sa modliť za zdravie?
     Čo nám hovorí podobenstvo o Lazarovi?

                                     44

              Neúspech a kniha mormon               2. Mojžišova 15,1-19.


     Poznáme úprimného kresťana, ktorému sa nedarí pri práci na
    Božom diele? - Mojžiš bol tiež úprimný a miloval vyvolený Boží
    národ. Keď videl, že sa robí zle, bol hneď ochotný sa ho zastať. 


                2. Moj. 2,11-14.


     Mojžiš ešte nebol poslaný do práce pre Hospodina, aj napriek
    tomu, že už bol pre ňu vyvolený. Namiesto požehnania uteká
    a pravdepodobne aj zatrpkol voči ľudu, ktorý miloval. - Je to
    koniec ľudského snaženia, bez Božieho požehnania. 


                2. Moj. 2,23-25.


     Aby Pán začal niečo v cirkvi konať, musí na Neho jeho ľud
    najprv volať, modliť sa. Potom povoláva pracovníkov, žehná a dáva
    moc. 


                2. Moj. 3,4-10.


     Táto časť pojednáva o Mojžišovom povolaní do konkrétnej práce.
    Veľmi podstatný je fakt, že takéto povolanie sa deje úplne osobne
    - Mojžiš sa rozpráva so živým Bohom cez Jeho anjela. V našom
    prípade možno modlitba, rozhovor s bratom, alebo sestrou... 


                2. Moj. 3,11-12.


     Kedysi Mojžiš bez zaváhania zabil egypťana a netrápil sa "kto
    je on - Mojžiš". Teraz hovorí: "Kto som ja?" - Pán ho už vychoval
    a Mojžiš asi prežil hlboké sebapoznanie - poznal, že je ničím -
    poznal skutočnú pravdu o svojom živote - až v tejto chvíli Pán
    chce cez neho pracovať. Predchádza pred našim povolaním vyznanie
    našej malosti Bohu i ľuďom?
     Pán potom urobil mnoho zázrakov a vyviedol svoj národ z Egypta.
    More sa im rozostúpilo, ale  egyptské  vojsko,  ktoré  ich
    prenasledovalo zalialo. - Nikto nemohol povedať, že ich Boh
    opustil! - Však predsa tá najťažšia časť ich výchovy a duchovného
    rastu ich ešte len čakala - púšť. Na púšti troskoce moderné
    kresťanstvo, ktoré prežije zázračné znovuzrodenie, ale keď sa
    Božie Slovo začne dotýkať osobného života, vzťahov, záľub, voľného
    času, peňazí... potom viera troskoce a Boh sa k nám nepriznáva. -
    Zhrňme si to. - Cirkev, ktorá nenesie ovocie, osobné trápenia,
    jednoducho Egypt. Vyvolení "Mojžišovia",  ale  nepovolaní  -
    neúspechy. Potom úprimné modlitby, Božie povolania, začiatok práce
                                     45    a požehnanie, zázraky. Až teraz prichádza púšť, v ktorej Pán žiada
    všetko od každého jedného kresťana, ktorý chce pracovať! Máme
    svoju zasľúbenú zem, ale ak sa celý neodovzdáme Kristovi, nikdy do
    nej nevojdeme. Živá cirkev - Nebeské kráľovstvo; to nás čaká, ale
    ak budeme vidieť hlavne seba, nikdy tam nevojdeme tak, ako to bolo
    aj so židovským národom, a to aj napriek tomu, že sme prežili
    zázračné povolania a skúsenosti s Pánom. 


                 Mat. 10,37-39.


     Keď ale zvíťazíme a staneme sa príkladnými, krásnymi ľuďmi, tak
    že sám Pán bude posielať za nami ateistov, aby nás videli a túžili
    mať tiež niečo také, potom určite bude Kráľovstvo nebeské tu medzi
    nami a mi poznáme šťastie a zasľúbenú zem. 


                 Mat. 21,19-22.


     Ako  vysvetlíte  tri  termíny:  povolanie,  vyvolenie,
    znovuzrodenie?
     Hovorili sme, že Pán povoláva pracovníkov, až keď jeho ľud volá
    a modlí sa. - Ale veď predsa ateisti nebudú nikdy volať na Boha
    a Pán aj tak posiela misionárov. - Ako tomu rozumiete?
     Môže kresťan zvestovať Slovo aj pred svojou púšťou, alebo až po
    nej? - Ako to v jeho živote vypadá pred ňou a po nej a ako s tým
    súvisí termín "duchovná kvalifikácia"? 


                 Mormonizmus


     O mormonstve tak, ako to podáva svätá kniha mormonská -
    "Drahocenná perla" - Zo života ich proroka Josefa Smitha, vznik
    mormonizmu. 


                DP. str 41,15-19.


     Potieranie všetkých cirkví, všetci klamú - čo na to Biblia? 


              Ef. 4,1-6. Ef. 4,11-16.


     Články viery mormonské a učenie apoštola Pavla. 


                 DP. str. 50,2.


     ale Biblia:                                      46                 Rim. 5,17-19.

              KM. str. 304 Alma 40,23.


     ale Biblia: 


                2. Kor. 12,1-9.


     Mormonizmus odmieta Slovo Božie zapísané v Biblii ako ucelené
    evanjelium, takže sa mu nedá oponovať Písmom. Podobne ako mnohé
    z bludných, jedovatých učení, aj toto si pridalo k Biblii mnoho
    svojho a nakoniec Bibliu potupilo a zhodilo. - Ľudia, ktorí to
    urobili tak dosiahli vytúženú moc a oslavu. - KM. str. 100 2. Nefi
    29,1-3.

                                     47
                                     48
 

                Sedemkrát "nikdy"     Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako
    spravodlivosť zákoníkov a farizejov, nevojdete NIKDY do nebeského
    kráľovstva.
     (Mat. 5,20.)

     Nebo a zem pominú, ale moje slová NIKDY nepominú.
     (Mat. 24,35.)

     Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali
    v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme
    nerobili mnohé divy v tvojom mene? A vtedy im vyznám: NIKDY som
    vás neznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!
     (Mat. 7,22.23.)

     Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si;
    NIKDY viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!
     (Ján 5,14.)

     A povedal: Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako
    deti, nevojdete NIKDY do nebeského kráľovstva.
     (Mat. 18,3.)

     A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto príde ku mne,
    nebude NIKDY lačnieť a kto verí vo mňa, nebude NIKDY žízniť.
     (Ján 6,35.)

     I uzrel pri ceste figovník; podišiel k nemu, ale nenašiel na
    ňom nič, iba lístie. Vtedy mu riekol: Nech NIKDY viac nerastie na
    tebe nijaké ovocie! A figovník hneď vyschol. Keď to učeníci
    videli, zadivili sa a povedali: Ako ten figovník tak náhle
    vyschol! Ježiš im na to odpovedal: Veru, hovorím vám, ak budete
    mať vieru a nebudete pochybovať, nielen to urobíte, čo sa stalo
    s figovníkom, ale keby ste rozkázali tejto hore: Zdvihni sa a zrúť
    sa do mora! Stane sa. Lebo všetko dosiahnete, o čo budete prosiť
    s vierou na modlitbe.
     (Mat. 21,19-22.)

     sväté vojny, inkvizícia, upaľovanie oponentov, Bartolomejská
    noc, Prešovské jatky, antisemitizmus, politika, roztržky...
     Ako dnes pomáha cirkev druhým ľuďom? Čo pekného robí a čo robím
    ja? - Nestačí IBA hlásať Krista! Už som premýšľal o tom, ako sa na
    mňa, kresťana pozerajú ateisti?!
     KRESŤANSTVO - čoho symbol je to dnes?!!! Čo na to Kristus?

                                     49
                                     50
  

             Rozhovor Ježiša s Nikodémom                 Ján 3,1-21.


                  Ján 3,1-2.

     Farizeus Nikodém je zvláštna postava Nového zákona. Farizejstvo
    ako také je v evanjeliách veľmi kritizované. Nikodém sa ale správa
    trochu odlišne a zároveň si pripúšťa niečo, čomu sa farizeji v tej
    dobe veľmi bránili. 


            Nikodémove znalosti a správanie


     Tento farizeus si pripúšťa, že je Kristus od Boha, pretože vidí
    premnohé požehnania, ktoré Pána sprevádzali a vie, že takéto niečo
    musí byť inšpirované Duchom Svätým.
     V jeho správaní je strach - prichádza za Pánom v noci. Je to
    otázka jeho charakteru vyznať verejne Krista - Nikodém to ale
    nedokáže, bojí sa. - Myslím, že Pán naráža práve na jeho
    neschopnosť zachovať sa správne, na jeho strach zo zatratenia, keď
    mu vysvetľuje, ako si privlastniť novú silu a uchopiť spasenie. -
    Je potrebné znovu sa narodiť. 

                 Ján 3,3-10.

     V otázke znovuzrodenia však Nikodém  prejavuje  absolútnu
    neznalosť. Jeho život a náboženstvo ho viedlo ku skutkom o ktoré
    sa chcel opierať. V tejto chvíli poznáva nové učenie - nie skutky,
    zákon, ale niečo úplne iné. - Znovuzrodenie sa netýka tela, to
    znamená ani pocitov, ale človek sa musí narodiť z vody a Ducha. 


                 Matúš 3,11-12.


     Ján Krstiteľ krstil vodou na pokánie - úprimné pokánie je teda
    prvou "časťou" k tomu, aby človek mohol byť pokrstený Duchom.
    Prichádza väčší než Ján - Kristus. Keď v Neho uveríme, dostaneme
    Ducha Božieho, pokoj a očakávané spasenie. Pre Nikodéma však bola
    otázka viery absolútne nepoznaná, a teda  ju  Pán  bližšie
    vysvetľuje. 

                 Ján 3,11-12.


                 Rimanom 4,1-3.


     Pán poukazuje na to, že rozpráva o veciach, ktoré videl
    a počul, ale farizeji tomu neveria. - Neveriť, je skutok viery,
    ktorý zatracuje, veriť v Krista, znamená  pred  Bohom  byť
                                     51    spravodlivý. Keď niekto úprimne príjme Ježiša, jeho život je
    podobný vetru, o ktorom nevieme odkiaľ veje a kam - Božie vedenie
    v našom živote prijímame vierou, rozhodujeme sa na modlitbách,
    prežívame chvíle, keď nevieme kam ideme, však pre vieru a Ducha,
    ktorého sme dostali môžeme prežívať pokoj, radosť a víťazstvá. 

                 Ján 3,13-15.
               4. Mojžišova 21,8-9.


     Čo je to teda viera v Krista? Podobne, ako sa židia mali
    pozrieť na medeného hada, keď boli uštipnutí, tak aj my máme
    vyznať Kristovi poklesok, keď sme padli pre náš hriech. Tak ako
    židia potom neumreli, ani my neumrieme duchovne a nestratíme
    spasenie pre milosť Pána Ježiša a Jeho zástupnú obeť. - To je
    viera, ktorá nám daruje večný život. 

                 Ján 3,16-21.

     Nemusíme sa viac báť hriechu, že stratíme všetko - Boh neposlal
    Krista na zem, aby ľudí odsúdil, poslal Ho preto, aby mohli byť
    spasení. Problém človeka je však často zakorenený v  pýche
    a pretvárke. - Pán je svetlo, v tomto svetle sú vidieť ľudské
    nedostatky - úprimný veriaci by si mal vedieť priznať svoje
    poklesky... Pre pýchu to mnohí nedokážu, a tak odmietajú učenie,
    ktoré ich odhaľuje, odmietajú svetlo, v ktorom ich vidno - Krista.
    - Vo tme potom nevidia akí naozaj sú a tvrdia, že Krista
    nepotrebujú. Pre ich skutočnú biedu potom hynú, a to je ich
    odsúdenie.
     Môže niekto neprijať Pána napr. kvôli vede,  filozofiám,
    pohľadom na biedy sveta, alebo v zásade a podstate je to len jeho
    nechcenie?
     Ako sa stavia Písmo k ľuďom, ktorí sa správajú ako Nikodém?
     V čom je správanie Nikodéma nebezpečné, a v čom pozitívne?
 
                                     52              Musí byť partner veriaci?                  Žalm 128.


     Samota mladého človeka v zmysle partnerstva je často veľmi
    nepríjemná. Náš Stvoriteľ učinil v Raji človeka - Adama a ten
    chodil v tom krásnom svete smutný. - Čo mu chýbalo? Veď mal všetko
    a navyše sa mohol priamo stretávať aj so živým Bohom a rozprávať
    sa s Ním. Adam nepoznal podstatu svojho smútku, a preto ani
    nevedel prísť za svojim Stvoriteľom a poprosiť o spoločníčku. Pán
    ale poznal jeho potreby, ktoré sám učinil a keď prišiel tomu čas,
    stvoril mu Evu. Keď Adam poznal, že už nie je sám, povedal: "To je
    ono!" Je to veľmi milý a zároveň veľmi pravdivý Biblický citát. -
    Teda už prvá kniha Mojžišova rozpráva o tom, že Pán nechce nechať
    človeka osamoteného! Akýsi asketizmus vo viere, učenie o tom, že
    je život svätejší, keď si človek nenájde partnera, sa  dá
    jednoznačne biblicky odsúdiť ako surové, bezohľadné učenie. 


               1. Timoteovi 4,1-5.


     Prvá kniha Mojžišova ale rozpráva aj o tom, že človek nedostal
    hneď svojho partnera! Tak ako Pán vychovával a viedol Adama, aby
    mohol prijať Evu, vychováva a vedie aj dnešného človeka. Rodičia
    najprv vychovajú svoje dieťa, až potom mu zveria zodpovednejšie
    práce. Vytváranie porozumenia v manželstve vyžaduje veľa múdrosti,
    ale aj obetavosti. Kým teda Pán požehná životného partnera, chce,
    aby človek niečo poznal, podľa svojich schopností, ale tiež
    zároveň chce, aby sa dal pre Krista "ukrižovať" v manželstve. - To
    znamená, že už nie je podstatné "ja", ale "Ty". Trpíme často
    predstavou, že manželstvo je plná "krabica", ktorú dostaneme
    a z ktorej potom vyťahujeme dobroty. Manželstvo je ale "krabica"
    prázdna! Je na nás, aby sme sa rozhodli, čím ju budeme plniť!
    Môžeme do nej vkladať svár, nepochopenie, sebaľútosť, ..., ale
    tiež môžeme prosiť Krista ešte pred uzavretím tohoto vzťahu, aby
    nás vyučil, ako sa činí v manželstve  pokoj,  porozumenie,
    zhovievavosť... Ak si chceme nájsť životného partnera, zamyslime
    sa najskôr nad sebou, kým sme a vyznajme to Kristovi. - Povedzme
    Mu pravdu a poprosme o požehnanie a pomoc.

     Keď pozorujeme starozákonný príbeh o Izákovi, ako mu jeho otec
    Abrahám poslal s vierou pre manželku, napadne nás, že je už iná
    doba. Dnes sa to už tak nerobí. Nachádzam ale tri podstatné
    skutočnosti v jednaní Abraháma a jeho syna. -

    a)
     Konali v súlade s vôľou Božou. 


                Józua 23,12-13.


     Mať neveriaceho partnera teda nie je v súlade s vôľou Božou,
    ako je to s partnerstvom s iných cirkví?
                                     53


    b)
     Verili, že Pán pošle dievča vhodné pre Izáka, pravdepodobne si
    uvedomovali, že človek nedokáže s istotou správne odhadnúť toho
    druhého, potrebovali Božiu radu.

     Je potrebné poznávať sa navzájom?
     Veriť, či spoznávať?

    c)
     Izák vedel prijať názor otca, staršieho človeka a premýšľať
    o ňom. Viď "Výklad Epištoly Rimanom + Biblické obdobia a Svitky" -
    kapitolu Pieseň piesní!
     Akými spôsobmi riešiť "nemoc" z lásky?
     Kto dobre poradí?


                                     54

              Požehnanie a nepožehnanie                  Žalm 23.
                  a) chudoba
                  b) hojnosť
                  c) správa

     O peniazoch by mohlo byť asi veľa tém, sú totiž mnohokrát našim
    veľkým problémom, alebo dokonca duchovným osídlom. Teraz sa
    skúsime  krátko  zamyslieť  nad  zasľúbeniami,  doporučeniami
    a povzbudeniami z Božieho Slova, ktoré sú povedané aj chudobným,
    aj bohatým, ale aj tým, od ktorých Pán očakáva, aby rozumne
    spravovali majetok, ktorý im zveril.

    a)
     Častou problematikou nedostatku je starosť o zajtrajšok. - Čo
    ak nezoženiem zamestnanie, ak nebudem mať čo dať deťom... Do
    tohoto ľudského obdobia, do času nedostatku, ktorý Pán tiež
    používa k našej výchove znie rada a zasľúbenie zároveň. 


                 Matúš 6,25-34.


     V čase nedostatku môže človek zakúsiť aj Božiu moc a osobný
    zázrak. - Keď učeníci nemali ako zaplatiť clo, Pán zvláštne rieši
    ich situáciu. 


                Matúš 17,24-27.


     b)
     Dostatok je tak isto ako aj nedostatok, časom od Pána, v ktorom
    môže človek prežiť skúšky, ale aj požehnania v dostatku, alebo
    nedostatku.Božia rada hovorí: 


                 Žalm 62,11.


     Ak to človek dokáže, je to milosťou od Pána, pretože dokáže žiť
    neovládaný peniazmi. Z toho potom vyplýva aj štedrosť, dary... 


                 Matúš 6,1-4.


     Už pri dávaní darov, Pán pripomína, že by ich človek nemal
    dávať pre svoju slávu, ale v tichosti a láske pred Hospodinom.
    S hojnosťou sláva naozaj úzko súvisí. 

                                     55                 Ján 5,40-44.


     Sláva teda patrí len Pánu! Mať hojnosť je hrivnou, ktorou
    človek môže veľa zarobiť, ale ktorú môže aj premrhať, alebo
    zakopať!

    c)
     Aby človek vedel správne zaobchádzať s majetkom, či  už
    v hojnosti, alebo nedostatku, môže prosiť od Pána múdrosť, silu
    a lásku. Múdrosť je pri každej správe potrebná, silu potrebujeme,
    aby sme vedeli napr. nekupovať niečo na čo nemáme, alebo zase
    nekupovať hocičo, keď máme hojnosť. Láska je tou treťou zložkou
    a hovorí, že sú tu aj iní, ktorým treba pomôcť možno konkrétne
    napr. finančne, alebo príkladom správneho života v nedostatku. Je
    dobré, zakúšať Božie požehnanie v nedostatku a krásne, zakúšať ho
    v dostatku, a pritom všetkom mať pokoru a úctu pred Tým, od
    ktorého všetko prichádza. 


                 Lukáš 19,7-10.
                 Matúš 25,21.


     Máme všetko rozdať?
     Kedy zarábame hrivnou hojnosti?
     Čo to je požehnanie nedostatku? (buduje závislosť človeka na
    Bohu.)

                                     56

            Pohanstvo, kresťanstvo, ateizmus     Boh Hospodin si vyvolil Izraelský národ, aby tak zachoval svoje
    Slovo pre všetkých ľudí a pomocou neho spasil všetkých tých, ktorí
    prijali Pána Ježiša, ako svojho Spasiteľa. - Rim. 3. Je veľmi
    zvláštne, že tento vyvolený národ sa tak často odvracal od svojho
    Boha a uctieval iných bohov, - modly. Ako je možné, že ľudia
    začali dávať prednosť akýmsi výmyslom, soškám z kameňa a kovov,
    ktoré ich predsa nemohli naplniť? Kde sa vlastne ukrýva podstata
    pohanstva, hybná sila toho, že sa človek tak ponížil, aby sa
    klaňal neživým predmetom? Apoštol Ján vážne pripomína: "Dietky,
    chráňte sa modiel!" Toto biblické Slovo je vážnou pripomienkou, že
    nám v dnešnej dobe hrozí podobné nebezpečenstvo, ako Izraelcom
    pred narodením Pána Ježiša. Aby sme sa mohli účinne brániť
    moderným pohanským modlám, je veľmi potrebné v prvom rade poukázať
    na podstaty pohanstva vo svetle Božieho Slova. Je potrebné v prvom
    rade jasne si uvedomiť, čo je to modla, a potom ju zahodiť
    a nevracať sa k nej. Predstava, že modlou sú sošky a obrazy je
    rozhodne nepostačujúca a nevystihuje skutočnosť. Modlou sa nestáva
    nejaký objekt len tak, modlu z neho urobí človek, narušením svojho
    vzťahu s Bohom. Preto môže byť modlou čokoľvek. Príčinou vzniku
    modloslužby je potom len ľudské, porušené srdce. Niekedy žasnem
    nad tým, ako sa dokáže protestant pohoršiť nad katolíkom, keď ho
    vidí kľačať pred sochou panny Márie, a pritom on sám každý deň
    slúžieva svojim ukydaným bohom! Na modlitebných stíšeniach sa
    niekedy modlia veriaci, aby niekde nepostavili nejakú sochu, ale
    hrozný fakt, že "polovicu" zariadenia ich vlastných bytov tvoria
    "sošky" audio-video techniky, "háje" časopisov a kníh, "výšiny"
    televízie a rozhlasu, - to nevidia a nechcú vidieť! Máme teda
    predať napr. televíziu - určite nie, iba jej nemáme slúžiť
    a uctievať ju! Podstata spočíva vo vzťahu a nie v predmete. Čo
    znamená uctievať a slúžiť predmetu, filozofii, človeku, nad tým sa
    teraz zamyslíme. 


               1. Korintským 12,2.


     Pavel rozpráva o nemote modiel aj napriek tomu, že vymyslení
    bohovia predsa ľuďom rozprávali cez svojich kňazov. Dnes počúvame
    záplavu slov, ktorými sa nám naše moderné nemé "obrázky" a "sošky"
    prihovárajú. - Napriek tomu ostávajú nemé, lebo majú pre nás len
    prázdne slová, žiadna z nich nevyriekne Slovo Božie, ktoré by nás
    naplnilo a zmenilo náš život k lepšiemu. Aj my sme naozaj kedysi
    k takýmto modlám chodievali: Do "hájov" diskoték, na "výšiny"
    sebarealizácie, slávy a vplyvu, uctievali sme futbal, hokej,
    karate... Všetky tieto modly ostávali pre nás nemé a my sme
    hľadali naplnenie, Ježiša Krista. 


              1. Paralipomenon 16,25-26.


     Všetci bohovia národov sú ničomné modly, len Hospodin ostáva
    sám jediným Bohom Stvoriteľom. Všetky náboženstvá, okrem biblickej
    zvesti Ježiša Krista sú nemé, tak ako žulové sochy, alebo ako
                                     57    televízia a rozhlas so svojim demokratickým programom! - Ostávajú
    nemé nie pre nekvalitu vysielania, ale pre nekvalitu nášho vzťahu
    k Pánovi Ježišovi! Vo svojom srdci vyrábame z hliny svoju rytinu!
    Čo je hybnou silou vytvárania svojich falošných bohov? 


                Jeremiáš 13,9-10.


     Počiatkom a podstatou všetkých hriechov je pýcha. Niekedy
    prichádzame k svojmu Bohu a modlíme sa k Pánovi Ježišovi,
    predkladáme svoje žiadosti. V našich predstavách je vyslyšanie
    a lichotivé zjavenie. - Niečo také očakávali zákoníci a farizeovia
    od Mesiáša. Keď ale potom Mesiáš prišiel a tvrdo ich obvinil
    s falše, boli schopní Ho ukrižovať. Aj dnes kresťania "križujú"
    Krista, keď namiesto vyslyšania prosieb, dostávajú napomenutia. Na
    povrch sa ukazuje podstata ich falošnej pobožnosti - zištnosť. Pre
    ich pýchu je potom odmietnutie Božie príčinou hľadania spásy inde.
    Je tu výborná príležitosť, ktorú ponúka živé peklo - modla.
    Podobne, ako kedysi Izraelský národ, potichu si ukryjeme najprv
    jednu, druhú... Niekedy chodíme do spoločenstiev bratov a sestier,
    tvárime sa pobožne, máme čo povedať do diania v cirkvi a v súkromí
    sa klaniame "zlatému teľaťu", ktoré sme si uliali len preto, lebo
    nám Boh nesplnil naše požiadavky. Takáto pýcha potom prináša zlosť
    a umienenosť. - Je to len vonkajší prejav niečoho, čím človek
    žije, keď sa mu stane  bohom  modla.  Zamestnanie,  lásky,
    priateľstvá, ... si človek umienene drží aj vtedy, keď Božie Slovo
    rozpráva rozhodné nie! S takýmto kresťanom sa potom dá veľmi dobre
    vychádzať všade tam, kde sa Písmo nedotýka jeho "výšiny". Ak sa
    však Slová Biblie dotknú jeho bohov, takýto človek je ochotný
    úplne rozbiť spoločenstvo Božích detí, za cenu ukrytia, alebo
    uhájenia svojho božstva, ktoré sa často volá "ja". "Dietky,
    chráňte sa modiel!" - Aký obrovský význam má táto Jánova výstraha.                 Jeremiáš 1,16.


     Pohanstvo je nám veľmi blízke, pre našu hriešnu prirodzenosť.
    Svojimi rukami zarábame peniaze, potom si kupujeme domy, autá,
    lístky do kín, divadiel,... a klaniame sa dielu svojich rúk. Čím
    vlastne žijeme a čo je pre nás prvoradé? Dnes žijeme v pohanskom
    svete. Najväčším náboženstvom je ateizmus, jeho bohom je ateista.
    Táto modla, ktorá sa vola "ja" sa nám vnucuje každý deň mnohokrát.
    Toto božstvo, ktorému hovoríme demokracia nás obklopuje a núti nás
    vyrovnať sa s predstavami Biblie, alebo zahynúť Pánovi. Boh
    Hospodin nebol nikdy demokratický! Rozprávajú o tom starozákonné
    dejiny, keď Izrael rešpektoval len Jeho Slovo, aj keď bolo
    v nesúlade s ich predstavou morálky a charakteru. Ak dnes chytíme
    do rúk Bibliu, je pre nás buď autoritou, alebo len hromadou
    papiera, ktorý mlčí! Svet nás volá, aby sme sa mu poklonili,
    svojou demokraciou, etikou, bontónom nám zaručuje, že nás pri tom
    nikto neuvidí...
     Kedysi bola modloslužba akousi konkrétnou činnosťou. Bola
    dôsledkom odlúčenia sa človeka od Pána. Dnes žijeme v dobe, keď
    Kristus chce, aby sme si Ho ctili v duchu a pravde. Ak sa odlúčime
    od Božej lásky, neudeje sa to vynechávaním pravidelnej dochádzky
                                     58    na nedeľné Bohoslužby, ale kdesi hlboko v nás. Aj modloslužba má
    dnes široký význam, keď človek začne v duchu a klamstve cudzoložiť
    s inými bohmi. Dôsledkom uctievania nemých hodnôt sa potom na
    človeku zjavujú skutky tela. 


                Galatským 5,19-21.


     Opakom skutkov tela je ovocie Ducha Božieho. Tieto skutky sú
    nie materiálne. V tomto verši sú vyjadrené vo svojej vlastnej
    podstate. Vyjadrujú vzťah k druhým ľuďom. 


                Galatským 5,22.


     Takýto vzťah môže vzniknúť len na základe postoja voči druhým,
    ktorý doporučuje Pán Ježiš. Takýto postoj je prirodzené nadobudnúť
    krátko po prijatí milosti Pánovej. 


                Lukáš 11,34-36.


     Ľudské oko je orgán, ktorým sa ľudia pozerajú na svoje okolie,
    aj na iných ľudí. Sú to láskavé pohľady? Je v nich zlosť, alebo
    snaha urobiť dobre? "Hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe,
    nebolo tmou!" Môžeme poznať celú Bibliu naspamäť a poznať svetlo
    Božieho Slova. Keď ale náš pohľad na druhých nebude pohľadom
    Kristovým, naše svetlo poznania bude tmou. Chráňme sa modiel,
    ktoré nás vedú do neposlušnosti Písma a berú nám čas, aby sme
    nestíhali pohliadnuť na druhého a vyjadriť slovom i skutkom milosť
    a kríž nášho Pána Ježiša Krista. 


                Malachiáš 1,6-12.
                Ezechiel 14,6-7.


     "Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán, Hospodin:
    obráťte sa a odvráťte od svojich ukydaných bohov a od všetkých
    svojich ohavností odvráťte svoju tvár! Lebo ktokoľvek z domu
    Izraelovho, alebo z pohostínov, ktorý pohostíni v Izraelovi, kto
    by sa oddelil nenasledujúc ma a vzložil by svojich ukydaných bohov
    na svoje srdce a závadu svojej neprávosti na padnutie by položil
    pred svoju tvár a prišiel by k prorokovi dopytovať sa ma za seba,
    tomu odpoviem Ja, Hospodin, svojim spôsobom."

                                     59
                                     60


              Priority a pokoj v rodine     Keď chceme rozprávať o vytváraní pokoja, čoskoro si uvedomíme
    vážnu a ťažkú prekážku - našu vlastnú prirodzenosť.  Pokoj
    neprichádza vždy sám! Niekedy musíme aktívne prispieť svojim
    postojom, správaním, alebo dokonca aj napomenutím, aby mohol
    zavládnuť. Nechať náš vzťah s inými len tak a čakať, že prídu
    druhí, ktorí si budú "špiniť ruky" - napomínať, alebo že to budú
    práve tí druhí, ktorí obmedzia seba a nebudú sa správať svojvoľne,
    aby tak mohol panovať pokoj, - čakať na toto je niečo veľmi
    podobné križovaniu Ježiša Krista! Rodina patrí  medzi  prvé
    prostredia, kde sa "my musíme dať ukrižovať" pre iných. Naša
    hriešna prirodzenosť musí ísť bokom, aby zavládlo svetlo Božieho
    Slova, ktoré nám ukáže Božie priority a naučí nás obstáť v nich.

        a) manžel a manželka
        b) rodičia a deti
        c) deti a rodičia

     V Biblii nachádzame dve zdanlivo protichodné slová, ktorým keď
    sa priradí rovnaká  priorita,  môžu  byť  príčinou  mnohých
    nedorozumení. 


                Galatským 3,28.


     Z hľadiska Evanjelia Ježiša Krista sme všetci rovnocenní. Je to
    jednou  z  podstát  kresťanského  spolunažívania,  takže  je
    nemysliteľné predstaviť si Božie dieťa, ktoré by uprednostňovalo
    napr. mužov, alebo belochov... pred inými. Preto jednoznačne aj
    v manželstve sú si muž a žena rovní! Ako teda rozumieť nasledovným
    slovám apoštola Pavla? 


                Efežanom 5,22-33.


     Muž aj žena si môžu rovnocenne vyvoliť, či chcú vstúpiť do
    manželstva, alebo nie. Keď sa však rozhodnú pre rodinu, mali by
    zároveň prijať Božiu radu a prikázanie  pre  spolunažívanie
    v rodine. Stráca žena vstupom do manželstva rovnocennosť? - Určite
    nie! Však aj muž aj žena má v rodine iné povolanie, ktoré vychádza
    z ich prirodzených daností. Preto Pán učí inému muža a inému ženu.
    Je bezbožnosťou, aby slobodný človek žil tak, ako v manželstve.
    Podobnou bezbožnosťou je, keď manželia žijú život, akoby boli
    slobodní, a to nemám na mysli len otázky sexu! Manželstvo vyžaduje
    od človeka vážnu zmenu doterajšieho života, pre ženu poslúchať
    muža a pre muža milovať ženu. Najvyššou autoritou ale zostáva pre
    obidvoch Kristus a pre Jeho Slovo aj rovnocennosť. Poslušnosť ženy
    je teda rovnocennou poslušnosťou, ktorá rozpráva skôr o spolupráci
    a kladie na muža vážnu zodpovednosť, aby naozaj svojimi skutkami,
    zmýšľaním, rozhodnosťou a láskou reprezentoval Pána Ježiša Krista.
    - Od Neho muž dostal ženu, človeka s ktorým sa môže poradiť,
    porozprávať a múdry vie, že dve hlavy a porozumenie dokážu vždy
    viac než jedna. 
                                     61                Efežanom 6,1-4.


     Pre rodičov, hlavne sa to týka otcov, je ťažkou úlohou získať
    biblické postavenie v rodine. Často sa kritizuje mládež, že je
    neposlušná, ale málokedy sa rozpráva o tom, že je neposlušná pre
    hriech a zlý život rodičov. Ak otec káže biblické pravdy a nečiní
    ich, nadarmo potom bude žiadať od dieťaťa poslušnosť! Môže ju síce
    dosiahnuť, ale hrozí vážne nebezpečenstvo, že to nebude biblická
    poslušnosť dieťaťa, ale len obyčajné násilie. Nepohoršovať svoje
    deti znamená v prvom rade žiť príkladný život. Ak chce otec
    kritizovať svoje dieťa, mal by najprv pred Pánom zhodnotiť svoj
    život! 


               1. Mojžišova 18,19.


     Pán poznal Abraháma, že nielen veril, ale aj konal a navyše sa
    modlil za svoje deti. Preto vedel, že keď prikáže svojim deťom,
    bude nasledovať poslušnosť. Niekto by namietol, že v prvom rade
    musí byť dieťa poslušne. - Nie, v prvom rade musí byť otec
    príkladom viery, lásky, a teda aj skutkov. Tak zhromažďuje poklad
    svojim deťom! 


              2. Korintským 12,14-15.


     Pán učí deti poslušnosti voči rodičom. Je zvláštne, že aj táto
    poslušnosť je rovnocennou - dieťa nie je menej než rodič. Dieťa
    však nedokáže správne rozsudzovať, nepozná dobre Božie Slovo,
    nedokáže sa o seba postarať. Ako  ochranu  dostáva  rodiča
    a poslušnosť. Keď dieťa začína dospievať a vážne si uvedomuje
    Božie nariadenia, rodič ostáva a poslušnosť sa presúva na tú
    najvyššiu autoritu - Boha. Pri zdravej a vyváženej viere sa
    prakticky zmení len málo - veď Pán spätne vedie k poslušnosti voči
    rodičom. Keď sa ale rodičia nedržia Božích prikázaní, nastane pre
    mladého človeka vážny a ťažký životný zápas.
     Na neposlušnosť detí by mal rodič primerane reagovať. Jednou
    z takýchto reakcií je káznenie a trestanie. Niektorí rodičia si
    snažia nahovoriť, že sa trestanie dá obísť. Božie Slovo ale
    rozpráva pravý opak. Ak rodič svoje deti nikdy netrestá, aj
    napriek tomu, že by si zaslúžili, Slovo nášho Pána pochybuje potom
    o jeho rodičovstve a nazýva deťmi cudzoložňatá. To je pre deti
    vážne napomenutie, aby od rodičov vedeli prijímať pokarhania aj
    tresty. - Tie ale majú prichádzať vždy s primeraným vysvetlením. 


                 Židom 12,6-8.


     Posledným upozornením, ktoré si teraz pripomenieme je akýsi
    paradox. Je to chvíľa, keď by dieťa malo napomenúť rodiča. 


                                     62

               1. Timoteovi 5,1-2.


     Na tomto Slove ma zaujali dve veci. Od rodiča sa žiada, aby
    vedel takéto napomenutie prijať, však aj od dieťaťa sa žiada dosť
    veľa. - Myslím, že každé dieťa napomenie veľmi rado a ešte je aj
    hrdé, aké je "múdre". - Ak chceme napomenúť rodičov, Pán od nás
    žiada, aby sme si zvolili zvláštnu formu úctivosti, pokory
    a pravdy. Možno napomíname starších a rodičov často, ak to ale
    chceme robiť s Božím požehnaním, žiada to od nás mnoho zmien
    v našom charaktere a povahe. Učme sa aj tomuto, lebo pravda sama
    o sebe je úplne bezcenná!

                                     63
                                     64
 

                 Peklo - šeól                 Ján 12,25-32.


     Peklo je pre veriaceho človeka často akýsi abstraktný pojem, na
    základe ktorého sa bojí urobiť niečo zlé, alebo ním straší svoje
    deti... Peklo - šeól, alebo diabol sú však pojmy, ktoré sa dajú
    prirovnať k utrpeniu, vydieraniu, násiliu, teda k niečomu, čo
    rozhodne nie je nič abstraktné. Navyše môžeme vidieť akúsi
    pekelnú, diabolskú aktivitu: Veď násilník nie je predsa pasívny,
    aktívne chce ubližovať, takže druhým už potom ostávajú len dve
    možnosti, buď sa nechať pokoriť, alebo sa proti násiliu postaviť.
    Na základe tohoto priblíženia, sa zamyslíme nad peklom v troch
    kvalitatívne odlišných sférach:

        a) Čo je peklo a kde je?
        b) Pekelná mocnosť a duchovný boj
        c) V našich skutkoch sa odráža Nebo, alebo peklo

    a)
     Otázka, kde je vlastne peklo a čo to v skutočnosti je, je veľmi
    zavádzajúca. Keď je takto formulovaná, stáva sa totiž skôr
    fyzikálnym problémom, než tajomstvom skrytým v Biblii. - Čo to pre
    mňa, ako kresťana znamená? Božie Slovo nám dáva mnoho zasľúbení,
    napomenutí, povzbudení... Učí nás žiť tak, aby sme mohli byť
    svetlom pre druhých a mať život v Kristovi. Rozhodne ale neformuje
    naše prírodovedné predstavy, ktoré sú v porovnaní s potrebou
    spasenia ničím! Apoštol Pavel nechce a nedokáže rozpovedať, čo
    videl v Nebi a podobne nie je v Božom pláne ani učiť o podstatách
    pekla! O pekle, mocnostiach temnosti a diablovi Biblia nemlčí
    úplne. Môžeme sa dozvedieť, že z pekla sa už nedá volať na Pána,
    že je to úplné odlúčenie od Božej Lásky, teda úplná nenaplnenosť
    ľudských potrieb. 


                  Žalm 88,6.


     Tiež sa dá vyčítať, že to terajšie peklo je skôr moc,
    kniežatstvo zlého, než miesto posledného zatratenia. Navyše táto
    moc temnosti, ktorej predstaviteľom je diabol, nie je vševedúca,
    ani všemocná! Keď príde posledný Súd, bude diabol aj so všetkými
    svojimi prisluhovačmi uvrhnutý do ohnivého jazera, ktoré je
    miestom posledného zatratenia. Medzi peklom a Nebom teda nevládne
    dualizmus. Diabol nie je rovný Bohu, je len Božím stvorenstvom!
    Vzbúril sa proti svojmu Stvoriteľovi a zviedol na svoju stranu aj
    človeka. Verím, že pre Božiu lásku Pán nezakročil hneď, ale dal
    všetkým ľuďom príležitosť navrátiť sa k Nemu pomocou jedinej
    cesty, cez Ježiša Krista, ktorý na kríži zvíťazil nad diablom
    a otvoril nám všetkým cestu viery v Neho, cestu života. 

                                     65


                Lukáš 22,52-53.
                 1. Kor. 2,7-8.
                Zjav. 1,13.17.18.
               Zjav. 20,4-6.14-15.


     Podstaty Neba a pekla sú nám skryté, čo je ale vážna pravda, sú
    ľudia, ktorí umierajú do Božieho kráľovstva a sú ľudia, ktorí
    umierajú do kráľovstva moci temnosti. Božie dieťa má vážne
    poslanie: Byť soľou, svietiť a nie snažiť sa rozumieť, čomu sa
    rozumieť nedá! - K tomu je potrebná pokora vedieť si to pripustiť.                Lukáš 23,40-43.


     b)
     Pán povedal, že Kráľovstvo nebeské je medzi nami. - Duch Svätý
    pracuje cez ľudí a môžeme prežívať Jeho blízkosť, moc, lásku. Duch
    nesvätý tiež pracuje cez ľudí a my môžeme na vlastné oči vidieť
    chápadlá moci temnosti na ľudských skutkoch. Čo je ale podstatné,
    Pán svojou obeťou nám dal možnosť nebyť pasívnou slamkou vo vetre.
    Táto Božia milosť sa potom v našich životoch odráža pri nerovnom
    boji s diablom. - Pripomínam znovu, že pri nerovnom boji! Diabol
    totiž už prehral! Žiadne mocnosti nás nemôžu odlúčiť od lásky
    Božej! Prečo je teda náš zápas taký ťažký? - Diabol  nás
    rozptyľuje, ukazuje nám "pekné obrázky", zneužíva našu telesnosť.
    - Človek potom odbočí z Božej cesty pre "obrázok", ktorý ho zaujme
    viac než Kristus. - Je to hrozná ľudská malosť a podlosť. Je veľmi
    potrebné uvedomovať si v plnosti na modlitbe čím vlastne sme. Ak
    si to totiž nedokážeme pripustiť, sme pokrytcami. 

                 Ef. 6,11-12.
                 Rim. 13,12-13.


     c)
     Je veľmi zvláštne, že žiadny kresťan nemôže byť spasený len zo
    slov, z akéhosi vyznania viery. Živá viera sa nutne musí prejaviť
    v skutkoch! Naše skutky sú potom akýmsi "plátnom", kde sa
    premietne dobré, alebo zlé. Keby si ľudia dali na prvé miesto
    Krista, Zem by sa premenila na Nebo, keď by si ale dali na prvé
    miesto Zem, stala by sa Zem peklom. Keď teda chceme vidieť peklo,
    skúsme nájsť skupinu ľudí, ktorí Krista na prvom mieste nemajú.
    Nespytujme sa ich na vyznanie, ale  pozorujme  ich  skutky
    a neľaknime sa, keď nájdeme peklo v cirkvi, alebo nejakých
    kresťanských spoločenstvách. Pri poslednom súde sa určite nebude
    prihliadať na príslušnosť v nejakej cirkvi! Dokonca ani na reči sa
    nebude prihliadať! Budú sa vyhľadávať skutky z Ducha svätého! Beda
    pokrytcom! 
                                     66


                 Jakub 3,6.8.9.
                 Mat. 23,15.

                                     67
                                     68            Emancipácia, sex a Kniha života               1. Timoteovi 4,1-6.


     Bludárstvo nie je zlé len z akéhosi princípu. Nachádzam dve
    vážne ohavnosti v bludárstve a zároveň myslím, že každé biblické
    bludárstvo tieto dva fakty prináša. Bludár osobne nepozná Ježiša
    Krista, má vzťah k démonom. Bludárstvo odníma od človeka Božiu
    lásku, Božie dary. Vzťah k démonom v tomto zmysle rozumieme
    necitlivosť k ľudským potrebám, zbraňovanie prijatia Božieho
    požehnania. 


               1. Korintským 7,1-2.


     vzhľadom na úvod k modlitbám môžeme jednoznačne povedať, že
    Pavel nehovorí o manželstve ako o niečom horšom, ale ako o Božom
    dare. - Nie každé manželstvo je Božím darom! Človek si môže
    všeličo prisvojiť aj sám, a to aj napriek tomu, že je Božím
    dieťaťom! - Neposlušnosť, tvrdohlavosť, odmietanie daru, ktorý nie
    je podľa našich predstáv, odmietanie Božej výchovy. Podľa Pavla
    však manželstvo od Pána napĺňa a je požehnaním. Podľa úvodu
    7. kapitoly sa ale zdá, že Pavel hodnotí vstup do manželstva ako
    niečo podobné smilstvu, čo ale Pán akosi radšej dovolil, aby sa
    hriešny človek mohol vybúriť. Myslím, že tento úvod len vystihuje
    hlbokú pravdu o človeku, že totiž bez Božích darov nie sme schopní
    existovať - nenaplnenosť pôsobí hriech, hriech odlúčenosť od Boha
    a odlúčenosť smrť. Ak niekto chce "pre Boha" robiť nezmyselné
    sebaobmedzovanie, pritom je to len jeho bezbožná snaha vyniknúť,
    alebo uspokojiť sa mnohou "duchovnou" aktivitou, takýto človek
    môže ľahko duchovne zahynúť! Prirodzene sa to týka aj manželstva.
    Tiež je pravidlom, že ak má človek takéto premrštené aktivity, je
    to preto, že v inej oblasti neposlúcha vôľu Pánovu, a tak si musí
    liečiť svedomie takýmto spôsobom. Sme malí, slabí a tak by sme
    mali s vďakou a pokorou prijímať Božie milosrdenstvo. 


               1. Korintským 7,3-5.


     Vyšlo mnoho sexuologických príručiek. Sú potrebné, keď sa
    človek drží Božieho Slova? Ešte poznámka pre "misionárov" - ísť
    robiť napr. misiu a opustiť pritom surovo partnera je bezbožnosť!
    Keď Kristus vyžaduje opustiť napr. manželku pre Neho, vyžaduje aj
    obapoľný súhlas! 


               1. Korintským 7,6-7.


     Keď má niekto obdarovanie schopnosti žitia osamote, nech ho
    využíva, (myslím asi 1% populácie) ale je jarmom a z démona
    vymýšľať napr. celibát pre všetkých kňazov a hovoriť tomu väčšia
    svätosť. 
                                     69               1. Korintským 7,28.


     Keď nechceme vidieť naše obdarovanie a uvedieme na seba záväzok
    a povinnosť, ktorá je  v  rozpore  s  našimi  schopnosťami
    a obdarovaním, nehrešíme, ale budeme mať trápenie a môžeme padnúť
    a umrieť pre hriech z našej nenaplnenosti.
     Pavel spomína nezdržanlivosť - nájdime to v čítanom texte
    a povedzme,či tomu rozumieme ako karhaniu, alebo napomínaniu.
     1. Korintským 11,3-5. - Ako tomu rozumieme?
     1. Korintským 11,16. - Čo nás tu zaujalo?
     Galatským 3,26-29. - Ktorá vážna informácia je tu povedaná,
    ktorú treba mať na zreteli pri čítaní spomínaných textov?

                                     70

               Veľký projekt spasenia                1. Moj. 3, 1-15.
                1. Moj. 8,15-22.
                 Rim. 3,10-31.
                 Jak. 2,14-22.
                 Zjav. 3, 1- 3.
                 Mat. 21,33-46.
                 Gal. 5,22-26.
              Dôraz pri štúdiu Biblie

     a) kontext; - potreba veľa čítať
    b) tematická časť; - dobrá historická a etnická znalosť
    c) konkrétny verš; - dôraz na osobné oslovenie


    Ďalej kontextový prehľad o Božom zámere spasiť človeka s dôrazom
    na jeho podstatu - spasenie z viery a nie zo skutkov.

    Veľká Božia láska: 1. Moj. 3,1-15.

    Už pri prvom hriechu Pán zasľubuje človeku záchranu a pomoc:
    1. Moj. 3,14-15.

    Pán miluje zlého človeka: 1. Moj. 8,15-22.

    1. Moj. 8,21. - Pán už nebude zlorečiť človeku, lebo je zlý -
    myslí sa tým zákon zla, ktorý vládne ľudským telom a človek tak
    nemôže robiť dobre.

    Všetci sme si rovní, nikto nie je svätejší: Rim. 3,10-31.

    Všetci sme rovnako zlí: Rim. 3,10-18.

    Pán nám dal svoje prikázania nie preto, aby sme ich činili
    a obstáli, ale preto, aby sme poznali svoju hriešnosť: Rim. 3,20.

    Nikto nemá výhovorky, väčších zásluh... Rim. 3,23-24.

    Všetci sme rovnako svätí, rovnako spasení milosťou Pánovou,
    pomocou viery v Ježiša Krista: Rim. 3,27-28.

    Dôsledok živej viery, je meniaci sa človek k lepšiemu - pôsobenie
    Ducha Svätého, duchovný rast, teda aj skutky: Jak. 2,14-22.

    Zatratení nebudeme preto, že sme urobili niečo zlé, ale preto, že
    nečiníme dobré - nevidieť na nás pôsobenie Ducha Svätého: Zjav.
    3,1-3.

    Projekt Božieho spasenia je finitný! Zasľúbený Spasiteľ prišiel
    a my už v tomto období milosti len čakáme na Jeho druhý príchod. -
    Už ďalší proroci neprídu! Niet čo ďalej zvestovať! Spasenie sa
                                     71    naplnilo smrťou a zmŕtvychvstaním Krista. - Pozor na podvodníkov,
    ktorí zo seba robia prorokov a zvestujú kadečo ďalšie, o čom sa už
    ale v Starom Zákone nepísalo a neprorokovalo! Mat. 21,33-46.

    Spasené Božie dieťa sprevádzajú znaky ovocia Ducha Svätého: Gal.
    5,22-26.

                                     72

               Zvod sveta a vernosť                Józuova 23,1-5.


     Mojžiš vyviedol izraelský národ z Egypta.  Prežili  veľa
    zázrakov, ťažkú výchovu a skúšku na púšti, tiež svoje víťazstvo
    v boji s pohanstvom. Očakával by som, že im Pán teraz požehná asi
    takto: Žite v kľude, majte sa navzájom v láske a buďte mi
    poslušní. Však skutočné Slovo Božie, ktoré povedal Pán svojmu
    ľudu, ma šokuje a zároveň varuje pred veľkým nebezpečenstvom.
    Krátko je zhrnuté v Joz. 24,1-27. - bude úvodom k modlitebnému
    stíšeniu.
     Nebezpečenstvom pre kresťana, je "podobať sa svetu". Sú mnohé
    poslania, ktoré máme - napr. zvestovať evanjelium... Jedným
    z najvážnejších poslaní je "nepodobať sa svetu", vynikať. - To sa
    dá v mojom osobnom živote len keď sa o to aktívne pričiním - Pán
    hovorí: "Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec,  ktorý  je
    v nebesiach, je dokonalý!" Mat. 5,48. "Buďte" vyjadruje aktívnosť,
    nie pasívnosť! 


                Józuova 23,6-8.


     Ešte raz trochu o zdare a požehnaní: Máme obrovské zasľúbenie,
    že jediný kresťan, jedno božie dieťa môže urobiť pre Pána takú
    veľkú prácu ako tisíc ľudí dohromady. Pán ale dáva podmienku! 


                Józuova 23,9-11.


     Moderné kresťanstvo robí žiaľ mnoho kompromisov. Božie deti
    vedú polemiky o tom čo všetko môžu a niekedy si možno ani
    neuvedomia, že jediný skutočný  zmysel  takého  dialógu  je
    ospravedlniť si pred svojim svedomím to, čo je  zlé  pred
    Hospodinom! Pán ale vidí a mlčí  pri  takých  rozhovoroch,
    neprehovára. A jeho Slovo stále platí, dopadá na kresťanstvo, aj
    na osobné životy jednotlivcov. 


                Józuova 23,12-13.


     Platnosť Slova Božieho je kolosálna a strašná. -  Nikto
    nepochybuje o gravitačnom zákone, každý má strach, že spadne
    z väčšej výšky a ublíži si. - Nikto sa neopováži viesť tzv.
    úprimné polemiky o tom, či bude lietať, keď vystúpi z okna na
    dvanástom poschodí. - Má strach. Božie deti ale na Slovo Božie
    akoby zabúdali - to isté Slovo, ktoré prikázalo zemi  aby
    priťahovala a je tak od vekov! Toto Slovo, Kristus, dáva pre nás
    neuveriteľné zasľúbenia, tiež aj neuveriteľné zlorečenia. Berme ho
    vážne! Pretože ak nie, nepomôžu nám potom len reči, že "jeden
    seje, druhý žne" - budú to totiž prázdne reči a nám nakoniec aj
    tak neostane iné, než priznať si, že máme nepožehnané v prácach,
                                     73

    ktoré robíme. 


                Józuova 23,14-16.

     Dotýka sa pripodobnenie svetu napr. oblečenia, alebo kultúry?
     Majme dvoch bratov na diskotéke, robia to isté, ale jeden hreší
    a druhý nie - je to možné?
     Isto všetkých láka svet - je to dôsledok pôsobenia moci
    temnosti - ako sa staviam proti tomu ja? 


                Józuova 24,1-27.


     Milý brat, sestra, možno práve prežívaš chvíľu, ktorá od teba
    očakáva vážne rozhodnutie. Učiň ho podľa svojej slobodnej vôle.
    Veď však, že ak si vyberieš Hospodina, a pritom neopustíš svet, aj
    v tvojom živote sa naplnia slová Joz. 24,1-27.

                                     74               Učeníctvo a dospelosť                  Žalm 2.


     V živom spoločenstve veriacich ľudí sa stretávame s dvoma
    skupinami duchovnej vyspelosti v zmysle Slova Božieho: Duchovne
    dospelí a duchovne nedospelí. - Uvedomovanie si týchto rozdielov
    je podstatné, pretože nás Písmo učí nepristupovať rovnako k týmto
    skupinám ani v zmysle učenia, ani v zmysle vytvárania vzťahov.

    a) Dospelosť a nedospelosť v zmysle učenia. 


                 Židom 5,12-14.


     Pavel pripomína Ž.5,12, že nedospelosť vyžaduje učenie prvkov
    počiatku. Je príčinou vzniku bludných učení, ktoré sú v spore
    s podstatami evanjelia. Človek, ktorý prináša pochybné názory je
    zároveň schopný sa hašteriť a hádať o pravdivosti  svojich
    pohľadov. Stráca sa podstata dialógu - nájsť pravdu, vyniká niečo
    iné - presadiť svoju pravdu.
     Dospelosť hodnotí Pavel odlišne Ž.5,14. Pre zvyklosť takýto
    ľudia správne posudzujú a reagujú. Zvyklosť správnych pohľadov
    nachádzame v pravidelnosti čítania Slova, počúvania služby slovom
    iných a prirodzene v pravidelných modlitbách.  Zvyklosť  si
    nevypestujeme nikdy bez pravidelnosti, a to aj pravidelnosti napr.
    vytvárania vzťahov Mat. 5,9. "Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj,
    lebo oni sa budú volať synmi Božími." - Pokoj je teda niečo, čo
    neprichádza samo, mimo nás. Pokoj prichádza cez nás a my sa môžeme
    učiť ho činiť - jednou z foriem pokoja, je skúmanie Písma s inými
    v rámci dialógu. Konštruktívny dialóg vyžaduje pokoj, a preto je
    potrebné hľadať v ňom dve veci - pravdu a vzájomné porozumenie. -
    Skúsme v niečom takom nájsť dospelosť, pravú Božiu zvyklosť
    v správnosti.

    b) dospelosť a nedospelosť v zmysle charakteru. 


               1. Korinťanom 3,1-3.


     Pavel nemôže nedospelým hovoriť ako dospelým. - Nachádzam dve
    vážne príčiny, prečo nie: 1. Musí rozprávať opatrne, pretože pokoj
    v dialógu vytvára sám - nedospelý poslucháč mu v tom isto nepomôže
    - to znamená, že sa rozpráva ťažšie, nech ide o čokoľvek. 2. Pavel
    nemôže rozprávať o sporných veciach, dokonca ani o veciach ťažkých
    nie na prvý pohľad jednoznačných, pretože by jednoducho vznikla
    hádka, v dialógu by si jeho poslucháči presadzovali svoje pravdy,
    nedisciplína - dôsledok chaos a neporozumenie. - Takýto koniec je
    potom ešte horší, než začiatok. Pavel teda jednoducho hovorí, že
    nemôže pristupovať k niekomu tak akoby bol dospelý. Nedospelosť,
    alebo teda telesnosť charakterizuje apoštol takto 3. - závisť,
    zvada, rôznice. - Je to veľmi jednoduché, ako poznať nedospelých
    kresťanov.
                                     75     Máme túžiť po učeníctve? 


               1. Timoteovi 3,1-7.


     Učeníctvo vyžaduje od človeka určité vlastnosti. Biblia v tomto
    zmysle nemlčí, naopak jednoznačne učí aké to majú byť. V tomto
    odseku uvediem niektoré: Ak chce byť niekto učeníkom, učiteľom,
    pastorom... musí sa cvičiť v slušnom správaní, prívetivosti,
    nesvárlivosti, v príkladnom osobnom živote. Pracovník na Božom
    diele by nemal byť nováčik vo viere, aby nespyšnel a duchovne
    neumrel. 


               2. Timoteovi 2,1-2.


     Vyučujme aj druhých, aby sa stali učeníkmi! - Pozor, nie
    hocikoho - apoštol pripomína, že máme robiť prísny výber. Musia to
    byť ľudia verní a schopní učiť - vyberáme teda z duchovne
    dospelých, rešpektujúc ich obdarovania.
     Čo musí byť schopné zabezpečiť spoločenstvo veriacich ľudí, keď
    chce zvestovať evanjelium a ako súvisí pastorácia so zvestovaním?
     Môže súvisieť nepožehnaná práca v cirkvi s nerešpektovaním
    kritérií, ktoré kladie Písmo na učeníka?
     Ako v našom prípade zlepšiť situáciu?

                                     76

                  Vianoce                 Lukáš 2,1-14.

              O politike a proroctvách,
            o narodení a zvestovaní Mesiáša,
        o jasliach s kôpkou slamy pre Pána Ježiša Krista


     Asi pred dvoma tisícročiami, krátko pred narodením Pána Ježiša
    sa udiala zvláštna vec. Jeden veľký rímsky cisár, Augustus, dal
    príkaz, aby bolo vykonané sčítanie ľudu Rímskeho impéria. Tento
    príkaz mal určite v prvom rade politický a mocenský charakter. -
    Augustus sa dozvedel počty obyvateľov svojich provincií, počet
    rímskych občanov, čím mohol lepšie odhadnúť svoju moc na správu
    dŕžav a tiež aj vojenský potenciál na ďalšie kolonizačné výpravy.
    - Jednoducho svet bežal svojim odvekým tempom práva silnejšieho...
    V tomto behu politickej sily sa ocitli aj Jozef s Máriou. Museli
    uposlúchnuť cisárov príkaz a išli sa dať zapísať do Betlehema,
    pretože bol Jozef s čeľade Dávidovej a na základe toho mal toto
    miesto pre svoju registráciu povinne určené. Na prvý pohľad by sa
    zdalo, že niet Boha a Jeho vlády nad svetom. Akoby vládlo len
    ľudské násilie, vyvolený, Boží národ musel slúžiť  rímskemu
    cisárovi. Znenazdajky "zatriasla unavenými Božími deťmi Jeho
    pravica". - Narodil sa Mesiáš! Starozákonné proroctvo odrazu
    odhalilo cisárovu bezmocnosť. - Micheáš 5,2. "A ty, Betlehem, zem
    Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo
    z teba mi vyjde Vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela." Už pred
    mnohými rokmi Pán predpovedal udalosti dejín ako zvrchovaný
    vládca, keď zasľúbil príchod Spasiteľa. Žiadne násilie, ani
    politika nezmarili Boží zámer! Keď teda dal cisár Augustus svoj
    príkaz, určite to nebolo bez Pánovho dovolenia. Porozumel tomu
    v tom čase niekto? Rozumel sám Jozef, o čo vlastne ide? - Určite
    nie. Božia pravica ho však pevne a bezpečne viedla k naplneniu
    najväčšieho zasľúbenia. ... Je zaujímavé, že dnes prežívame
    podobné prejavy svetskej moci. Počúvame o vojnách, stretávame sa
    s modernými prejavmi politickej a ekonomickej sily. Množstvo
    informácií, ktoré poskytujú rozhlas, tlač, televízia..., nás
    dezorientujú, svojim množstvom presahujú schopnosť človeka niečo
    pochopiť a porozumieť. Ľudské presvedčenia z veľkej časti vznikajú
    skôr výberom informačných zdrojov, než ich pravdivosťou... Svet
    jednoducho beží ďalej a nám sa možno opäť zdá, že niet Božej moci.
    Vianoce nám takto vážne pripomínajú, že môže prísť znenazdajky
    chvíľa, keď príde Mesiáš. Potom by "ožili" proroctvá a my by sme
    uznali, že tak ako kedysi, tak aj dnes má v rukách dejiny náš
    Stvoriteľ. Žiadny premiér, ani prezident neurobí nič bez Božieho
    dovolenia! Môžeme sa teda smelo radovať vo svojom Pánovi Ježišovi
    Kristovi.
     Narodenie Mesiáša je sprevádzané niekoľkými zázrakmi, alebo
    zvláštnosťami. Rodičia dieťatka boli chudobní aj napriek svojmu
    špeciálnemu a veľkému poslaniu. Pán zabezpečil svojho  syna
    štedrými darmi mudrcov, ktorých poslal z ďalekej zeme. Stvoriteľ
    zvestoval narodenie Imanuela obyčajným pastierom, ktorí v tom čase
    boli mimo Betlehema.Keby sme riešili život nám drahých ľudí a ich
    syna, asi by sme ich vopred zabezpečili materiálne, vybavili by
    sme im pohodlie a na "slávnosť" narodenia by sme asi pozvali
                                     77    niekoho vplyvného. Vyberali by sme asi ľudí z okolia, aby veci
    neboli príliš zložité. - Mám jednu duchovnú skúsenosť, o ktorej by
    som chcel trochu rozprávať. Keď som sa modlil k Pánu o pomoc,
    alebo povzbudenie..., mal som pocit, že Svätý Duch najprv obchádza
    bratov a sestry z môjho okolia. Stalo sa mi, že sa mi niekto
    ospravedlnil, že nemal čas za mnou prísť a ja som ho ale o nič
    nežiadal. Na základe jednej modlitby, asi po dvoch hodinách od
    modlenia prišiel neznámy človek a ponúkol mi, či nepotrebujem
    pomôcť so sprievodcovstvom. V tom čase som mal veľa bratov vo
    svojom okolí, ktorí vedeli, že nevidím a vedeli, že potrebujem
    pomôcť. - Ako svet prijal Krista, keď sa narodil? Prečo išiel Pán
    svojim Duchom až do ďalekej zeme, k cudzincom, aby požiadal o dar?
    Či nebol žiadny Izraelita v Betleheme bohatý? Je hrozné uvedomiť
    si, že sa vedľa nás "môže narodiť Mesiáš" a my ho necháme hynúť
    hladom len preto, že sa nám hlas nášho svedomia zdá byť slabý
    a príliš súkromný nato, aby sme sa ľakli potupy. Hlas svedomia nás
    niekedy napomína, aby sme svoju váhu osobnosti, honor použili na
    presadenie Božích vecí, možno nepopulárnych, zaznávaných väčšinou
    a my sa radšej ideme zasadiť o svojho priateľa na vysokom poste.
    Božie veci potom prevezmú pastieri. - Takto svet vítal svojho
    Spasiteľa! Vianoce sú preto aj trochu smutný sviatok. - Rozprávajú
    o našej podstate, o hriechu, ktorý je v nás. Toto dieťatko však
    prišlo na svet z vlastnej vôle a s vedomím, že prichádza medzi
    prevrátené pokolenie. Jeho túžbou nebolo pohoršiť sa nad nimi, ale
    ich spasiť! Dnes prijímame pomaly ako samozrejmosť, že si môžeme
    kľaknúť a modliť sa, že môžeme prosiť o odpustenie a Pán nás
    vypočuje, keď prosíme úprimne... Nemusíme! - My môžeme študovať
    Bibliu, môžeme z Božej milosti poznávať plán Kristovho spasenia.
    Prežívame duchovné boje, keď sa nám nechce otvoriť Bibliu a máme
    pocit len suchej povinnosti. Hovoríme si Božie deti a keď sa len
    trochu zamyslíme nad sebou, dostávame strach zo zatratenia. Pán
    Ježiš Kristus nás pritom miluje a prišiel za nás umrieť. Keby sme
    si aspoň to dokázali vážne uvedomiť a nebáť sa Ho, keď nám znovu
    a znovu podáva svoju pravicu. Preto sú Vianoce hlavne sviatkom
    šťastia a radosti. Už sa viac nemusíme báť zatratenia a smrti, keď
    Kristovi úprimne a v pokore vyznáme všetko. Božiu lásku možno
    človek nepochopí, ale dvom veciam je možné naučiť sa: Milosť
    a láska Pána Ježiša nesklame! Nie je možné mať dve lásky, to by
    totiž znamenalo nenávidieť Spasiteľa!
     V evanjeliách čítame, že Pán "klope" na ľudské srdcia. Tam, kde
    Mu otvoria vstúpi a prebýva v nich. Keď Ježiš prvýkrát "zaklopal"
    na ľudské srdce, dostalo sa mu jasieľ a kopy slamy v maštali. - Je
    to prirodzené, veď sa narodil porušenému svetu. Dnes ľudia počujú
    tlkot na svojich srdciach a niekedy otvoria Pánovi. - Prežijú
    znovuzrodenie - svoje osobné vianoce, keď sa Ježiš narodí aj pre
    nich. Už sme niekedy premýšľali o tých svojich  jasličkách
    a hromádke slamy? Ak by niekto povedal, že daroval Kristovi viac,
    je podvodník a  klamár.  Takýto  človek  by  trpel  pýchou
    a preceňovaním seba. Krásnym a prvým krokom nášho duchovného rastu
    je pripustenie pravdy o sebe - áno Pane, boli to len jasličky
    a kôpka slamy. Vyznávanie hriechu a prosba o pomoc potom s Božou
    mocou, milosťou a láskou vytvoria lepšieho človeka. Pán Ježiš
    nechce, aby sme mu ponúkali maštaľ až do konca svojho života.
    Svedčilo by to o našej neúprimnosti a iných láskach. Biblia nás
    vedie k duchovnému rastu, Pán nám dáva silu prekonať čokoľvek.
    Možno sa to nestane hneď, možno náš boj bude trvať roky, keď ale
    zoberieme svoj kríž a naozajstne budeme Pána nasledovať, koniec
    bude víťazstvo. Brať kríž a nasledovať Pána, znamená rešpektovať
                                     78    Jeho Slovo aj v osobnom živote. Dokážeme všetko odložiť pre
    Krista? Ak nie, potom sa to naučme pomocou modlitieb a pôstu.
    Každé potlačenie svojej vôle a uprednostnenie vôle Božej je
    pôstom. - Vianoce nám prinášajú kríž. Je pre nás obrovským darom,
    lebo cez neho prijímame požehnania.


                                     79
                                     80                 Viera a viera                Lukáš 14,25-35.


     Keď sa človek rozhodne ísť za Kristom, nutne sa jeho život
    v niečom zmení. Začína si rezervovať čas pre čítanie Písma,
    modlitby, začína chodievať do zboru, kostola... Prichádza na to,
    že ak má byť jeho viera živá, musí sa to odraziť aj na jeho
    prístupe k iným a začína vytvárať vzťahy, alebo ich aspoň
    nerozbíjať svojím zlým prístupom, zvestovať Pána... - Takéto zmeny
    v živote sú prirodzene dobré, veď sme si čítali, že máme zaprieť
    samého seba a niesť kríž. Môžeme ich ale robiť s dvoma veľmi
    odlišnými pohnútkami: 1. - Láska ku Kristovi a z toho vyplýva aj
    láska, porozumenie a tolerancia k druhým ľuďom. Podstatou takejto
    viery je teda správny vzťah k Bohu a druhým ľuďom. Veriaci
    pociťuje prítomnosť Pána, potrebuje  Ho  a  tiež  potrebuje
    spoluveriacich. 2. - Strach zo zatratenia, z čoho potom vyplýva
    poslušnosť. Prikázania sa musia plniť, lebo je napísané... Preto
    aj voči druhým je treba správať sa správne... Podstatou je teda
    filozofické presvedčenie o spasení a nespasení, na základe ktorého
    má človek strach.
     Tieto dva rôzne prístupy k Evanjeliu Ježiša Krista potom
    formujú aj pohľad na jednotlivé Božie rady, na podobenstvá,
    zasľúbenia. Veď v každom z podobenstiev môžeme nájsť čistý vzťah
    lásky človeka a jeho Stvoriteľa, ale tiež v ňom môžeme vidieť
    návod na povinnosť. Takto mnohí čítajú v Biblii o zázrakoch,
    veľkých veciach a keď pre svoj strach chcú podľa toho žiť,
    zisťujú, že je akási iná doba, v ktorej už Pánova moc akoby
    oslabla. Už vymreli ľudia viery, však pre istotu a strach sa
    prižmúri "oko" a radšej sa povie, že Písmu nerozumieme. Tak je na
    tomto svete "soľ", ktorou síce solia, ale už dávno postráda slaň.
     Jednou z Božích rád a zasľúbení je Slovo o viere. Koľko len už
    bolo snáh, aby sa vysvetlilo prijateľne, aby sa vysvetlilo tak, že
    by mohlo fungovať aj dnes. Ľudská aktivita sa  mrhala  na
    premýšľanie o viere, intelektualizmus, ale fakt, že Pán mlčí, keď
    človek hreší, zostal skrytý! Preto prvým "výkladom" ďalšieho
    prečítaného slova by malo byť naše čisté srdce. - Kristus nám ho
    chce očistiť. 


                Marek 11,21-26.


     Majte vieru Božiu a môžete prosiť za čokoľvek - stane sa.
    Uvažovať nad vierou, ktorá prenáša hory sa naozaj dá takým
    spôsobom, že človek sedí "doma vo fotelke" a láme si hlavu. -
    Potom skúša a stále nič. Uzavrie to nakoniec s tým, že jeho viera
    je príliš slabá a radšej sa tým ďalej nezaoberá. Takto vypadá
    formálne uvažovanie nad filozofickým systémom, ale rozhodne nie
    život s Pánom. Sú dokonca extrémisti, ktorí  tak  dokonale
    vypracovali, čo sa má robiť, keď chceme veľmi silne veriť, že sa
    to skôr podobá na mágiu, než na vzťah k najväčšiemu Priateľovi -
    Kristovi.
     Keď chce niekto naozaj prísť na to, ako sa získa viera
    prenášajúca hory, nesmie iba premýšľať! "Kto neberie svoj kríž
                                     81    a nenasleduje ma, nie je ma hoden!" - Hovorí Pán. Stojí nám tá
    viera zato? Kristus pripomína: "Ak  neodpustíte  ľuďom  ich
    previnenia, ani váš Otec nebeský neodpustí vám!" Napriek tomuto
    slovu chceme prenášať vrchy vierou a zároveň si dlhé roky
    pamätáme, čo nám kto urobil a vieme mu to aj pripomenúť. V tejto
    Božej rade teda nejde o akýsi návod, ale o správny vzťah k svojmu
    Stvoriteľovi a k blížnym. Ide jednoducho o čistotu života. Je až
    zarážajúce, na čo Kristus poukazuje: 


                 Lukáš 17,3-6.


     Stačí teda viera ako horčičné semienko. Viera malá, môžeme
    povedať, že najmenšia zo všetkých! Je to tak malá viera, že keby
    sme ju ešte o kúsok zmenšili, zmení sa na nedôveru, neveru!
    V kostoloch nachádzam dosť veľa ľudí a poväčšine sa mi zdá, že
    majú vieru, ktorá by preniesla vrch. Chýba im ale láska, dokážu sa
    dlho hnevať, sú netolerantní, presadzujú seba... Je im potom
    namerané mierou, ktorou sami merajú. Boh je voči nim tiež
    netolerantný, dlho sa na nich hnevá, uprednostní radšej iných...
    Keď pohliadneme na dnešné kresťanstvo mierou Kristovej lásky, zdá
    sa mi, že chce prenášať vrchy, robiť zázraky a pritom nie je
    ničím. Keď sa naučíme žiť s Kristom, viera, ako horčičné semienko,
    nám bude pridaná. Potom to už bude len otázka času, za ktorý nás
    Pán vyučí prijať dar, o ktorý prosíme. Bude to čas, keď budeme
    chcieť niesť kríž a učiť sa novým skutkom.
     Je povinnosť niečo nebiblické?

                                     82

                  Vlažnosť                Zjavenie 3,15-21.


     Termín "kresťanstvo" dnes rôznym ľuďom vyjadruje rôzne veci.
    Historik si možno predstaví vojny a vraždenie, básnik si uvedomí
    pokrytectvo veriacich a zamyslí sa, ako by to malo byť, Božie
    dieťa povie ateistovi: "Ja som kresťan." A pravdepodobne nevie, čo
    vlastne tomu človeku povedalo, keďže tento termín prestal niesť
    jedinú definíciu. Katolík potom vyjadrí, že je pravým kresťanom on
    a ostatné cirkvi, že sú sekty. Protestant zase katolicizmus nikdy
    kresťanstvom nazvať nechce. ... - Aký symbol viery dnes ukázať
    svetu, aby vyjadroval naozaj Evanjelium Ježiša Krista? Je to
    otázka, ktorá sa zdanlivo netýka Slov Pána Ježiša o vlažnosti, ale
    po bližšom skúmaní s ňou úzko súvisí! Keby veriaci ľudia boli
    zapálení, modliaci sa, čítajúci Bibliu, ... a pre vyváženosť ich
    viery aj napomenuteľný, činiaci skutky, ..., jednoducho svietiaci,
    ich život by sa stal neklamným symbolom, ktorý nemožno prevrátiť,
    ani pošpiniť. Tento symbol Evanjelia Ježišovho sa dnes z viery
    akosi vytratil a navyše to nikomu ani tak veľmi nevadí. Keby totiž
    táto otázka človeka zaujala, dotkla by sa v prvom rade jeho. "Ja"
    by sa stalo prvým hriešnikom.
     Prečo pojem "kresťanstvo" stratil váhu? Ako sa to dialo, že
    dnes už vlastne veľa neznamená?
     Vlažnosť je stav, v ktorom môže stratiť život aj človek, ktorý
    vyznáva Pána Ježiša! Je to široký pojem, ktorý nezahrňuje len
    akúsi spavosť cirkvi, rozpráva aj konkrétne o človeku. Vlažní
    veriaci:

    a) Chodia do kostolov, ale nechcú pracovať pre spoločenstvo.
    b) Čítajú Písmo, ale neodovzdávajú im zverené pravdy.
    c) Rozhodne nikdy nenapomínajú, stratili by tak priateľov.
    d) Dávajú svoj hlas tak, aby nestratili styky a vplyv.
    e) Sú milými kamarátmi mnohým, alebo všetkým.
    f) Pre svoj život majú veľa kompromisov, aby mohli robiť čokoľvek
    sa im zažiada.

     V cirkvi sa vždy našli ľudia, ktorí nerobili dobre, rôzne smery
    rozleptávali zdravé učenie o viere a niekto by povedal, že to bolo
    príčinou straty vážnosti a symboličnosti kresťanstva. Väčšiu
    zodpovednosť za stratu svetla ale nesú vlažné Božie deti! Oni
    totiž nezastali pravdu - Pána, oni si nechceli "špiniť" ruky
    a strácať priateľov, nepomohli keď bolo treba, lebo sa im
    jednoducho nechcelo, títo hľadali sebauplatnenie v cirkvi pre zisk
    a hovorili tomu svätá služba... My do ľudského súkromia nevidíme,
    však prvý verš predčítaného odseku jednoznačne upozorňuje: "Znám
    tvoje skutky..." Hovorí Pán. Tieto vážne slová rozprávajú, že je
    možno dnes ešte niekto Božím dieťaťom, ale ak neučiní pokánia,
    zajtra už bude zatrateným človekom, ktorý už pre cirkev a Ježiša
    Krista umrel. Božie Slovo vážne varuje, že vlažný kresťan nevie
    o svojej chudobe, hovorí, že "zbohatol" a nepotrebuje nikoho.
     Pán Ježiš dáva nádej a vyslobodenie! Znovu a znovu sa môžeme
    skloniť pred Pánom a vyprosiť si "zlato" vyskúšané ohňom, biele
    rúcho, očistené krvou pána Ježiša. Takéto pokánie, ak je úprimné,
    prinesie ovocie - skutky. Niekto by povedal, že je karhanie
                                     83


    nepríjemné, Kristus karhá tých, ktorých miluje, aby mu snáď
    nezahynuli a nestratili všetko. 


                Rimanom 12,1-2.


     Vydať svoje telá v živú obeť - je to výzva, ktorá od človeka
    chce v prvom rade čas. Niekto hneď pripomenie svojmu svedomiu, že
    sa modlí, číta Písmo a chodí do kostola - to je dosť veľa času.
    Vydať svoje telá, znamená vydať ich niekomu! Ak sa niekto modlí,
    dýcha, ak niekto číta Písmo, prijíma potravu, ak potom príde
    vypočuť kázeň, je to ovocím, duchovnými vitamínami. Aká je to
    zásluha, keď niekto dýcha, alebo je? Či tým niekomu niečo dáva?
    Rozhodne nie! Len prijíma milosť Pánovu, za ktorú by mal byť
    primerane vďačný. Kresťanstvo je na tom niekedy duchovne tak zle,
    že dýcha a je a pritom si myslí, že robí obeť Bohu! Pavel vyzýva:
    "Vydajte svoje telá, v živú obeť pravú!" To je niečo navyše, je to
    výzva, ktorá vedie veriaceho nielen prijímať, ale  byť  aj
    produktívny - dávať.
     Aké máme obdarovania? Vieme o nich? Ak o nich nevieme, prečo
    o nich nevieme?
     Prirodzeným poznaním Božieho dieťaťa  je  vedomie  svojho
    obdarovania. S ním chce slúžiť iným. Živá viera žiada od človeka,
    aby priniesol svoj diel, "dve rybičky", ktorými Pán potom dokáže
    nasýtiť celý zástup ľudí. Ak niekto namietne, že je nedokonalý,
    slabý, neschopný,..., má pravdu a túto pravdu chce Pán veľmi
    požehnať. Náš Boh sa dokazuje v slabostiach. Ak stretneme brata,
    ktorý si o sebe myslí, že je schopný, že dokáže, ..., dajme si na
    neho pozor! Zástup nasýtil Kristus svojim zázrakom a nie učeníci,
    ktorí chceli nakúpiť chlieb za dvesto denárov! Nech je naša živá
    viera naozaj vierou! Dôverujme Bohu, že je naozaj mocný a zázračný
    a prinesme mu svoje obdarovanie. 


                 Matúš 5,13-20.


     Môže veriaci človek nesvietiť? Je možné, aby na ňom nebolo
    vieru vidieť?
     "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
    skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!" V týchto
    slovách je ukrytý pravý symbol kresťanstva. Svetlom pre druhých sú
    v prvom rade skutky veriacich! Tento symbol sa nedá vymazať a pri
    každom Božom dieťati nutne musí byť! - Prítomnosť Svätého Ducha to
    každému zaručuje. Ak raz niekde Duch Boží je, je aj dosť silný na
    to, aby ho cez tie ľudské "dve rybičky" bolo vidieť; Jeho svetlo
    potom požehná zástupy. Pán Ježiš neprišiel zrušiť zákon, prišiel
    ho len naplniť. To znamená, že prišiel aj nám dať silu vo Svätom
    Duchu, učiť sa robiť dobre. Po príchode Pána Ježiša sa človek
    naozaj môže víťazne učiť obstáť v Božom zákone. Možno to ide
    pomaly, ale rozhodne to ide! "Ktokoľvek by teda zrušil jedno
    z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude sa volať
    najmenším v kráľovstve nebeskom!" Duchovne veľkým bude ten, kto
    nielen učí, ale kto tak aj činí. Zákoníci a farizejovia len učili,
    ale nečinili. Pán pripomína, že ak naša spravodlivosť nebude
    hojnejšia, než tá ich, nikdy nevojdeme do nebeského kráľovstva!
     Po tomto štúdiu Božieho Slova je zrejmé, že je dosť veľa ľudí
                                     84

    chodiacich do kostolov a nemajúcich pritom spasenie. Veľa ľudí sa
    modlí a číta Bibliu na tej svojej ceste do zatratenia. Pán vážne
    varuje pred vlažnosťou, pretože je to veľmi nebezpečná duchovná
    choroba. Však pre Jeho lásku môžu všetci opäť ožiť, keď Pánovi
    otvoria tie svoje dvere.

                                     85
                                     86
 
               Hľadanie Božej vôle                 Rut 1,1-16.


     Keď premýšľame o Božej vôli pre náš život, alebo o Jeho vôli,
    ako sa zachovať v  konkrétnej  situácii,  ktorú  prežívame,
    pravdepodobne nájdeme dva pohľady na Jeho vedenie:
     1. - Vzťah a požiadavky Božie na všetkých, teda aj na nás
    konkrétne.
     2. - Čo chce Pán odo mňa práve teraz.
     Rút konala vôľu Božiu a bola to vôľa a vedenie, ktoré
    pravdepodobne neboli v dejinách už zopakované! My tiež prežívame
    neopakovateľné osobné skúsenosti s Pánom a tiež môžeme počuť Jeho
    hlas a rozhodnúť sa podľa Jeho vôle ako aj Rút. - Teraz skúsime
    nájsť k tomu cestu.

     1. - Všeobecné pravdy, neosobné, ktoré  si  ale  môžeme
    privlastniť živou vierou a prežiť ako úplne osobné: 


                 Izaiáš 63,9.
                Jeremiáš 31,2-5.


     Pre múdrosť a vševedúcnosť Božiu je jeho láska k človeku
    niekedy skrytá. On koná podľa lásky a my jednoducho nerozumieme
    prečo nás vedie práve takou cestou. 


                 Kazateľ 3,11.


     Z toho niekedy vyplýva mnoho  našich  depresií,  neistôt
    a pochybností. Poznať čas Božích požehnaní a ponížení je pre nás
    milosťou, prosme, aby nám Pán dal rozpoznať Jeho čas. - Keď to
    bude čas zármutku, modlime sa, keď to  bude  čas  radosti
    a požehnania, buďme opatrní a ďakujme, ak prežívame čas Božej
    výchovy, neprotivme sa Jeho napomínaniam a trestom - veď nás
    vychováva pre nové požehnanie. - Aký úžitok má človek z toho, keď
    napr. v čase Božej výchovy, chce silou mocou prežívať čas
    požehnania? Požehnanie musí predchádzať výchova tak, ako úrodu
    obilia predchádza siatie a vzrast. 


                 Kazateľ 3,8-9.


     2. - Prečo Rút našla vôľu Božiu? - Chcela sa zachovať
    charakterne a s láskou voči druhým - to bola pohnútka, v ktorej
    jej Pán dal slobodu a keď obstála ako milujúci človek, jej skutok
    požehnal a jej čin "nazval" Svojou vôľou.
     Čo ale ak chceme milovať a zachovať sa charakterne a nevieme
    konkrétne ako? - S modlitbou vykonajme skutok, podľa nášho
    presvedčenia a viery - ak bude nesprávny, poznáme to a my sa
    budeme mať príležitosť možno ospravedlniť, možno niečo napraviť...
                                     87    ale rozhodne budeme potom múdrejší, schopnejší robiť dobre. - Pán
    chce, aby sme rozumeli tomu, čo robíme, učí nás samostatnosti
    v premýšľaní, v oblasti, kde nás už vyučil a závislosti na Ňom vo
    všetkom ostatnom. - Takáto samostatnosť neznamená bezbožnosť, iba
    "kvalifikáciu" v službe Bohu. Pán nás nazval priateľmi! Nečakajme,
    že nás bude viesť tak ako napr. vodič auto - my nie sme stroje!
     Veľkou prekážkou na ceste hľadania Božej vôle sú naše podvody,
    v ktorých sa presviedčame, že to, čo robíme je správne, alebo že
    to nie je až tak zlé. - Hľadáme si tmu, aby sme sa sami nevideli.
    - Kristus je svetlo a takýto náš prístup nikdy nepožehná a my
    neprežijeme požehnanie, ako ho prežila Rút. Môžeme sa trikrát
    presvedčiť, že sme konali s pohnútky lásky, môžeme presvedčiť aj
    naše okolie, Boha však nikdy! Okolie nás potom možno ľutuje, možno
    dezorientujeme spoluveriacich, keď nevidia pri nás požehnanie ale
    zároveň ani zlé skutky skryté v tme a možno dezorientujeme takto
    aj seba. - Nepriamo tak obviňujeme Pána z nelásky, ale je za tým
    len jeden bezcharakterný človek - my. 


               1. Mojžišova 12,1-4.


     Je mnoho nepríjemných vecí, ktoré by sme mali urobiť a mnoho
    obchádzok, ktoré si hľadáme, aby sme nemuseli ísť priamo, čisto.
    Pán keď posiela, hovorí: "Choď"! Neuvažuje spolu s nami, či by sa
    to snáď nedalo akosi obísť, alebo urobiť len niečo! "Choď"! -
    Abrám šiel! Poslušnosť veľmi úzko súvisí aj s požehnaním, aj
    s poznaním Božej vôle a aj s našimi podvodmi. Rút poslušne urobila
    všetko podľa lásky - koniec  jej  skúsenosti  bola  milosť
    a požehnanie. Aj my máme k tomu dnes príležitosť!
     Súvisí poznanie Božej vôle s pohnútkami srdca?
     Pán všetkých miluje, ale ľudia prežívajú rôzne skúsenosti dobré
    i zlé - ako tomu rozumieme?
     Môže Pán chcieť zjaviť svoju vôľu napr. len cez druhého
    spoluveriaceho, a to dokonca len tak, keď za ním pôjdeme a opýtame
    sa?

                                     88

               Zachariáš a Boží sľub                Zachariáš 2,8-13.


     Obdobie prorokov pominulo a nastala doba, v ktorej keď počujeme
    niekoho prorokovať o ďalších nových časoch, môžeme s istotou
    povedať, že je podvodník. [*] Posledným, z Božích prorokov bol
    Zachariáš [**] a možno aj táto skutočnosť bola príčinou, že cez
    neho Pán zasľúbil niečo veľmi zvláštne. Je to zasľúbením do akejsi
    tmy, keď už nebude prorokov Hospodinových a keď bude mať byť toto
    zasľúbenie povzbudením, aj vážnou výstrahou zároveň. 


                 Zachariáš 2,8.


     Mnoho silných ľudí tohoto sveta sa snaží zaručiť si bezpečnosť.
    Najímajú  si  ochranky,  nezverejňujú  účastiny  na  drahých
    podnikoch... Pán hovorí svojim deťom niečo oveľa veľkolepejšie. -
    Ak sa niekto dotkne vás, je to akoby sa dotkol zrenice môjho oka!
    Prežívame niečo ťažké? Ubližuje nám niekto? Možno si v mysli
    hovoríme, že akoby už Boha ani nebolo. - Náš Pán však povedal
    niečo iné a za svojim Slovom si stojí! Však preto, že sme z Jeho
    Ducha od nás aj niečo žiada. 


                Zachariáš 2,6-7.


     Je to napomenutie, ktoré patrí v prvom rade  utláčanému
    veriacemu človeku. - Uteč od hriechu a tak sa zachráň! Čas útlaku
    by mal byť teda aj časom sebaspytovania a vyznávania hriechov na
    modlitbách. Pretože sme Božím stvorenstvom, žiada sa od nás
    duchovný rast. Pán na nás privádza v živote rôzne časy, dobré
    i zlé. Čas útlaku v istom zmysle odmeria našu "veľkosť". Vyskúša
    náš duchovný vek. 


                Zachariáš 2,1-2.


     Je to niečo podobné, ako keď hrnčiar chytí nádobu, ktorú
    formuje [***] a prezrie si ju, ako sa mu podarila. Naberie do nej
    číru vodu, či ju nádoba nezašpiní, alebo či nepreteká... Sme
    nádobami v Božích rukách a náš Tvorca na nás privodí rôzne skúšky.
    - Božie nové stvorenstvo určite obstojí. Vďaka Pánu, že môžeme byť
    v takejto škole a tešiť sa Jeho zasľúbeniu. 


                Zachariáš 2,4-5.


     Však beda utláčateľom! Beda tým, ktorí robia zle vyvoleným
    Božím. Na záver snáď ešte jedno vážne varovanie. Ak sa budeme
    chcieť za príkoria pomstiť my, Pán bude mlčať - nechá to na nás.
                                     89    Navyše ešte aj uvrhneme na seba Jeho hnev, keď sa tak staneme
    nádobou, ktorá preteká. On hovorí: "Mne pomsta, Ja odplatím!"
    Naučme sa milovať a verím, že v čase útlaku prežijeme niekoľko
    zázrakov zároveň. - Uvidíme, čo to znamená, keď sa niekto dotkne
    zrenice v oku živého Boha. Prežijeme víťazstvo s Pánom a budeme
    chcieť pomôcť svojim bývalým protivníkom, pretože budeme pohnutý
    milosrdenstvom. Je ale možné, že sa to nebude dať. - To je tá
    výstraha v Božom zasľúbení. 


               5. Mojžišova 32,32-39.
            * Lukáš 20,9-19. Zachariáš 13,2-6.
                ** Matúš 23,29-36.

     O akom prorokovaní a prorokoch sa teda píše v nižšie uvedenej
    epištole? 1. Korintským 14,1-4. 

                                     90               *** Jeremiáš 18,1-6.

              Démoni odnímajú Božie dary               1. Samuelova 18,6-30.
                 1. Tim. 4,1-3.

                Čo odníma závisť?

                  Jakub 3.


     Keď začneme premýšľať o ľudskej závisti, napadne nás asi celá
    záplava príkladov z nášho okolia a možno aj trochu nielen z nášho
    okolia... Na tému medziľudských vzťahov v zmysle závisti sa dá
    nájsť mnoho biblických príkladov, ponaučení a upozornení. Skúsme
    sa teraz zamyslieť nad závisťou inak. - Diabol zasieva jej
    semienko v našich srdciach a nerobí to len preto, aby sme si
    vzájomne nerozumeli a nemali sa radi! Myslím, že podstatnou
    príčinou tejto diabolskej akcie je zámer, odlúčiť nás od Božej
    priazne. Keď toto semienko necháme rásť, naše "uši hluchnú" a my
    prestávame rozumieť Božiemu volaniu. Môžu Božie deti závidieť? -
    Určite môžu! Vážnym príkladom je od Pána ustanovený kráľ Saul.
    Skúsme si teraz na chvíľu nevšímať, že chcel urobiť Davidovi zle,
    ale pozorujme, ako sa odvracal od Božej vôle a ako Pán pritom
    strašne mlčal. Niekto, možno náš priateľ, zakúšal Pánovu milosť,
    potom nejaký čas v mysli potichu závidel, správal sa zvláštne
    a zrazu sa už na Božie dieťa ani len nepodobá. - Je to hrozné, keď
    Boh mlčí, lepšie by bolo, keby karhal a trestal. 

                 Jakub 3,13.

     Jeden slávny človek, ktorého meno som už zabudol, povedal, že
    príroda pravdepodobne rozdelila spravodlivo len rozum - nikto si
    nesťažuje, že ho má málo! Napriek tejto ironickej poznámke, je
    rozum, alebo teda múdrosť, prvou z vecí, ktoré si ľudia závidia.
    Potom sa niekedy v rozume pretekajú a ich okolie je tak nútené
    rozvažovať, ktorý z týchto rozumov je od Pána. Od Božieho dieťaťa
    sa očakáva osobný výkon, zmena v myslení k lepšiemu... Preto aj
    pri hľadaní Božej múdrosti víťazí múdrosť pokorná, tichá tj.
    múdrosť, ktorá očakáva výkon v prvom rade od svojho majiteľa. -
    A čo tá múdrosť nesvätá, keď Boh mlčí a človek, neuvedomujúc si
    to, umiera? 

                 Jakub 3,14-15.

     Vo svojich úvahách som sa už neraz dotkol otázok týkajúcich sa
    zlých duchov. Zdá sa mi, že si ľudia pod pojmom démon, predstavujú
    niečo abstraktné a vlastne ani veľmi nevedia čo. Chcel by som
    zdôrazniť, že démon, nie je nič abstraktné, že je to veľmi
    konkrétna, drtivá sila. Múdrosť so  závisťou  je  démonská,
    manipulačná taktika, ako prekážať a ničiť pri práci na Božom
    diele. Je to veľmi konkrétny prejav démona a zároveň tak silný, že
    sa mu niekedy len ťažko bránime. 

                                     91                 Jakub 3,16.

     Kazateľ hovorí: "Mŕtva mucha pokazí masť apotekára..." Malá
    závisť, nevyjadrená, často si ani samotným človekom nepripustená,
    takáto závisť môže rozbiť zbor, rodinu... Prečo? Pre tú podstatu -
    závidiaci človek prestáva počuť Božiu radu, ostatné prichádza
    "samo". 

                 Jakub 3,17-18.

     Múdrosť z hora pôsobí pokoj. - Všeličo vytvárame, ale vytvárame
    aj vzťahy? Vytvárať vzťah sa takmer rovná obmedzovaniu seba.
    Skúsme sa pod Božím vedením učiť rozprávať pravdu a aktívne pritom
    zachovávať pokoj a porozumenie!
     Ako si predstavujete a čo rozumiete pod pojmom démon?
     Je možné milovať závistlivca? Ako to robil Dávid?
     Zákoníci závideli Kristovi popularitu. - Skúsme nad  tým
    uvažovať. Aj pri nich Pán tak strašne "mlčí".

                                     92

             Pôst, ktorý prijme Hospodin     Medzi náboženstvom a živou vierou v Pána Ježiša Krista stála od
    vekov neprekonateľná  priepasť.  Kritické  zhodnotenie  stavu
    moderných cirkví vedie k úvahám, či pred mnohými rokmi tiež bolo
    veľa pokrytectva, povrchnosti a falše. Niekto možno namietne, že
    nedostatočný duchovný stav cirkvi je len otázkou posledných dní.
    V evanjeliách ale čítame o zákoníctve a farizejstve, ktoré je
    aktuálne aj dnes, ale ktoré existovalo aj pred dvoma tisíckami
    rokov. Biblické Slovo z proroka Izaiáša pripomína, že ešte dávno
    pred narodením Pána Ježiša stála nábožnosť v ostrom kontraste
    s úprimnou vierou. 


                 Izaiáš 58,1-2.


     Pán v tomto Slove rozpráva o svojej cirkvi a na prvý pohľad by
    sa zdalo, že ju popisuje ako živú cirkev, živý vzťah medzi Ním
    a Jeho deťmi. Vypadá to na veľmi pekné svedectvo Boha o človeku:
    "Hľadajú Ma deň čo deň." Niekedy sa nám pritrafí, že na Pána
    zabudneme a nespomenieme si na Neho celý deň. Izraelský národ ho
    hľadal každým dňom! Navyše Pán upozorňuje, že vtedy boli Židia
    žiadostivý poznať Jeho cesty, - dopytovali sa Ho na  súdy
    spravodlivosti. Dnes by sa dalo jednoducho povedať, že cirkev,
    ktorá činí niečo také má členov modliacich sa, čítajúcich Písmo,
    sú v nej ľudia, ktorí sa radi rozprávajú o viere a Bohu! - Mnohí
    by povedali, že je to obraz živej cirkvi! Keď navyše k takýmto
    ľuďom pripojím túžbu po Božej prítomnosti, ako sa to spomína
    v druhom verši, zdá sa, že sme dostali obraz úprimnosti a pravosti
    viery.
     Však napriek mnohej nábožnosti, modlitbám a mnohej zborovej
    práci sa aj dnes stretávame so zúfalou otázkou. Pane, prečo ma
    nepočuješ? Človek môže prežívať mnoho kríz, ponížení, samôt a pre
    svoju nábožnosť to všetko prináša pred Hospodina na modlitbe.
    Napriek tomu sa nič nedeje, Boh mlčí... Veriaci človek je často
    schopný dlho sa pôstiť, "bičovať" svoje telo a dúfa tak, že
    vyslyšanie modlitieb príde skôr. Keď niekto povie pôstim, je
    zjavné, že prežíva vážny duchovný boj. Izaiáš prorokuje proti
    falošnej nábožnosti, ktorá síce prináša obete, ale pritom je
    mŕtvou pred Pánom! 


                 Izaiáš 58,3-5.


     V piatom verši čítame o výčitke. Nášmu Stvoriteľovi nie je
    príjemným, keď sa Jeho deti obmedzujú v jedení, keď im od hladu
    škvŕka v bruchu a chodia smutní. Keď ich potom ponúknu vážne
    skonštatujú: "Pôstim." Hospodin nikdy nežiadal od človeka prázdne
    skutky, za ktorými nie je potenciál čistého života aj v súkromí,
    obetavosť, záujem o iných... V treťom verši čítame: "V deň svojho
    pôstu prevádzate svoju vôľu." Je v tom ukrytý aj obraz modernej
    nábožnosti. Život veriaceho človeka akoby sa skladal z dvoch
    častí, ktoré akosi nesúvisia. Jednou z týchto častí je návšteva
    kostolov, modlitební, modlitby, práca v zbore... Druhou  je
                                     93    praktický život plný kompromisov - doma v rodine, v zamestnaní tam
    často akoby Božie Slovo celkom neplatilo. Tam sa dá kričať na
    podriadených, na svojho partnera v manželstve, tam akosi človek
    môže ohovoriť, presadzovať seba...
     Pán navyše pripomína, že aj tzv. duchovné zápasy, pôst môžu
    a často aj nesú sebou prevrátenosť. "Hľa pôstite sa nato, aby ste
    sa preli, vadili a bili päsťou bezbožnosti." V spoločenstvách
    veriacich ľudí dnes nachádzame mnoho sporov, o ktorých sa nedá
    jednoznačne povedať, či chce niekto len presadiť svoju vôľu, alebo
    vôľu Božiu, ktorú našiel v Biblii. Brat bratovi niekedy jednu
    vrazí nie skutočnou päsťou, ale päsťou bezbožnosti, keď svojim
    jazykom zhadzuje bez príčiny. Nábožne založení ľudia žiadajú Boha
    na modlitbách o zjavenie pravdy, však v skutočnosti žiadajú
    o podporu svojej pravdy!

     a)
     Ako rozlíšiť spory vo vnútri cirkvi, ktoré sa dajú označiť za
    skutočné hľadanie pravdy, podobné tomu,  ako  to  robievali
    apoštolovia v Skutkoch apoštolských, od tých druhých, ktoré sú
    označené za päste bezbožnosti?

    a/1
     Prvou autoritou je Božie Slovo, ktorému sme schopní podriadiť
    všetko.

    a/2
     Musí existovať vzájomné rešpektovanie sa bez ohľadu na vek,
    postavenie..., názory prijímame vierou a tá môže byť často odlišná
    od viery brata, alebo sestry. Láska odpúšťa,  nemá  radosť
    z neprávosti... Láska medzi veriacimi ľuďmi musí byť!

    a/3
     Pán zasahuje do našich životov aktuálnym a konkrétnym Slovom.
    Ak hovorí cez nás, naše pripomienky sú konštruktívne, riešia
    situáciu, nehľadajú prospech, slávu a pravdu tlmočníka. 


                 Izaiáš 58,6-9.


     Pôstenie ako symbol a modlitby sa stanú skutočnými a silnými,
    keď ich majiteľ už nebude viacej napr. hľadať  zamestnanie
    a nepýtať sa Boha, či chce, keď manželia opäť nájdu dávno stratené
    slovo "prepáč", keď nadriadený dokáže vyznať podriadenému svoj
    omyl, ..., keď človek naozaj, v srdci dokáže odpustiť, bude aj
    jemu odpustené a modlitba nadobudne obrovskú Božiu silu. Kým
    symbolický pôst nebude sprevádzaný skutočným  pôstom,  ktorý
    rozväzuje putá neprávosti,  bude  len  pokrytectvom,  akousi
    nábožnosťou, ktorá nenesie plody života. Symbolický pôst odníme od
    človeka na určitý čas potravu. Skutočný pôst odníma čas a dáva ho
    druhým, odníma majetok a rozdáva, skutočný pôst trpí a nedovoláva
    sa pre seba pravdy. Keď kresťan skutočne pôsti, a potom si kľakne
    na modlitbu a prestane jesť, aby vyjadril Pánovi svoje žiadosti
    a vďaku, je to ako odpálená rozbuška v dynamite Božej sily
    a slávy. Je to hlas, ktorý pred Hospodinom jasne zaznie, však
    žiadny iný sa k Božiemu trónu nedostane, iba ak hlas pokánia!

     b)
                                     94     Čo je obsiahnuté v skutočnom pokání? Čo nasleduje za skutočným
    pokáním?

    b/1
     Pokánie obsahuje skutočné vyznanie konkrétneho nedostatku,
    vyjadruje potrebu Božej pomoci.

    b/2
     Pre Božiu všemocnosť a dobrotu prichádza za skutočným pokáním
    zmena v živote kajúcnika.

    Deviaty verš je veľkým Božím zasľúbením, píše sa v ňom o požehnaní
    a Božej moci v ľudských životoch. Je to zasľúbenie s podmienkou,
    ktorú nachádzame aj v evanjeliách Novej Zmluvy. Pán  Ježiš
    pripomína: "Ak je tvoje oko jasné, je jasné celé telo..." Oko je
    orgán ktorým sa pozeráme na iných. Môžeme sa pozerať láskavo,
    priateľsky..., ale aj zazerať! Izaiáš použil iné slová  na
    vyjadrenie rovnakého postoja: "Ak prestaneš posmešne vystierať
    prst a hovoriť neprávosť..." Táto podmienka požehnania pôstu
    a modlitieb, spolu so Slovami Pána Ježiša rozpráva o našom vzťahu
    k iným. Ľudské srdce vidí len Pán, ale vidí ho pravdivo. Týmto
    Slovom volá všetky svoje deti k skutočnému pôstu, aby im mohol
    požehnať. 


                Izaiáš 58,10-12.


     c)
     Teológia prosperity tvrdí, že sa kresťan nemôže mať zle. Aký je
    rozdiel medzi teológiou prosperity a zasľúbením požehnaní pre
    úprimne veriacich ľudí?

    c/1
     Teológia prosperity predpokladá vypočutie modlitieb v pomerne
    krátkom čase a bez ohľadu na modlitebné pohnútky.

    c/2
     Skutočné Božie požehnanie má svoj čas, v ktorom Božie dieťa
    môže často niesť aj ťažký kríž. Ježiš na základe modlitby učí
    svoje deti, že je niečo zlé, niečo dobré a žiada prijímanie
    takejto výuky, zmenu názorov. Niekedy povie aj "nie", čo je vždy
    viac a väčším požehnaním, než keby modlitbu vypočul tak, ako si
    žiada človek. 


                Izaiáš 58,13-14.


     Hospodin v závere tejto kapitoly objasňuje aj podstatu siedmeho
    dňa. Človek nemá robiť to, čo sa jemu ľúbi, ale má žiť pre svojho
    Stvoriteľa, teda aj pre iných ľudí. Pán Ježiš túto skutočnosť
    vysvetľuje v evanjeliách, keď  karhá  zákoníkov,  ktorí  Ho
    napomenuli, že nemá uzdravovať v deň sobotný. Kristus ukazuje, že
    je správne v tento deň slúžiť iným ľuďom.

     d)
     Aký je biblický pohľad na siedmy deň? Je nim sobota, nedeľa,
                                     95    alebo nejaký iný? Vieme nájsť Božie Slovo, ktoré túto problematiku
    vysvetľuje?

     e)
     Ako by sa mal veriaci človek zachovať, keď od neho chce jeho
    neveriaci priateľ, aby mu napr. išiel pomáhať v nedeľu na stavbu?

    d/1
     Problematiku vysvetľuje apoštol Pavel v Epištole Rimanom v 14.
    kapitole.

    d/2
     Podstatná je viera jednotlivca a skutočnosť, že Božie dieťa
    nemá žiť sám sebe.

    e/1
     Neveriacemu priateľovi mám byť svetlom, má na mne vidieť
    pôsobenie Ducha Svätého. - Podstatná je moja viera, čo mi hovorí
    svedomie?

    e/2
     Pohoršil by som tým niekoho? - To by nebolo správne. Budovať
    treba v prvom rade cirkev.

    Nemožno povedať, čo komu požehná Pán, ale je krásne a víťazné
    spoľahnúť sa na svojho Boha v plnej miere a nebáť sa ísť za Ním
    s čímkoľvek. Pravý pôst prijme Hospodin!

                                     96

               Dom postavený na skale     Kresťanská viera sa často podáva ako filozofia na upokojenie
    svedomia. Do kostolov prichádzajú ľudia, ktorí síce vyznávajú, že
    veria v Krista, ale v živote dokážu prijímať pre seba veľa
    kompromisov. Kompromisy so svetom sa stávajú pravidlom a teológia
    očistenia krvou Ježiša Krista prostriedkom na upokojenie svedomia.
    Často je veľmi ťažké rozlíšiť, či sa jedná o skutočného, alebo len
    formálneho kresťana, keďže sa krst stal trendom modernej doby. Pre
    Božie deti sa stáva čoraz ťažším vidieť skutočnú Cirkev Pánovu
    a nie len inštitúcie, ktoré ju dnes akosi reprezentujú. Božie
    Slovo však nemlčí ani o tejto otázke. V siedmej kapitole Evanjelia
    podľa Matúša Pán vysvetľuje podstatu skutočnej viery a dáva ju
    jednoznačne do súvislosti s postojmi, vzťahmi a skutkami veriacich
    ľudí. Vážne upozorňuje na fakt, že ak spravodlivosť kresťana nie
    je väčšia než  spravodlivosť  ateistu,  jedná  sa  rozhodne
    o zatrateného kresťana. Živú, skutočnú vieru vyjadruje v prvom
    rade vzťah veriaceho k iným ľuďom. Človek nie je schopný posúdiť
    myslenie druhých ľudí, ale je schopný pozorovať svoje vlastné
    myslenie a s pomocou Ježišovou meniť svoje postoje. Preto pri
    zvestovaní skutočného Evanjelia sa dá začať len u seba čítaním
    Biblie a jej prijímaním v plnom rozsahu. - Keď takto človek príjme
    Božiu radu, a potom začne zvestovať iným slová o Spasiteľovi,
    prestávajú to byť prázdne slová, pretože za nimi stojí sám Pán
    a podporuje ich krásnym ovocím skutkov, postojov a lásky na svojom
    dieťati. Žiadne iné zvestovanie Evanjelia neexistuje! 


                 Matúš 7,1-6.


     Prvým vážnym varovaním v tejto kapitole je odsudzovanie. Človek
    by nemal odsudzovať za niečo iných ľudí, pretože nedokáže správne
    a v plnosti porozumieť ich pohnútkam. Navyše je pre  ľudí
    prirodzená sympatia, alebo nesympatia, na základe ktorej potom
    niekomu "namerajú" viac, inému menej. Pán Ježiš neupozorňuje Božie
    deti, aby sa naučili správne súdiť, ale prikazuje nesúdiť! Inými
    slovami, urobiť o niekom záver, že je taký či onaký je isto
    nesprávne, takýto postoj prináša veriacemu Božie zlorečenie.
     Odsudzovanie sa často spája len s nesprávnym priradením zlej
    vlastnosti. Predčítané Slovo ale rozpráva aj  o  nesprávnom
    priradení dobrej vlastnosti! Vidieť na niekom chyby a opovrhovať
    ním za to, je tak isto zlé, ako na inom zase chyby nevidieť
    a pokladať ho za dokonalého, alebo lepšieho než skutočne je.
    Kresťan nemá hľadať smietku v oku brata, ale ani nemá hádzať perly
    sviniam! Či nezvestujeme niekedy Evanjelium ľuďom, ktorí sú nám
    síce sympatickí, ale Slová Ježišove ponižujú a zhadzujú. K takým
    sa vieme opakovane vracať a vydávať Pána potupe. Akou mierou
    človek meria, takou bude aj jemu namerané. Ak poníži, bude
    ponížený, ak vydá Evanjelium potupe, bude potupený.
     Správnou cestou pred Kristom je vidieť v prvom rade svoj
    hriech, vyznať ho, vymodliť odpustenie a naučiť sa s Božou pomocou
    žiť lepšie. Až potom Božie dieťa prezrie, aby mohlo vybrať smietku
    z oka niekomu inému. - Až potom vlastne zbadá, že je jeho ľudská
    pomoc bezcenná, neúplná a začne sa za brata v prvom rade modliť. 

                                     97                 Matúš 7,7-11.


     Prvých šesť veršov opisuje odsudzovanie a hriech. Úprimný
    veriaci nechce hrešiť a  nechce  tiež,  aby  hrešili  jeho
    spoluveriaci. Hriech, odsudzovanie  prinášajú  svár,  trpkosť
    a nepohodu. Pán Ježiš povzbudzuje k modlitbám za dobré veci.
    Uisťuje, že modlitba za niečo dobré bude vypočutá. Ako prvé chce
    Pán počuť naše vyznanie hriechu a prosbu o ospravedlnenie. Ak
    niekto nedokáže zmeniť svoj nedobrý postoj voči iným ľuďom,
    Kristus mu ponúka modlitbu. Môžeme sa modliť za svoje srdce a Pán
    ho zmení! Máme záujem o takúto zmenu? 


                 Matúš 7,12-14.


     Pán Ježiš zhrnul Zákon Boží jednoducho: "Čiňte druhým tak, ako
    by ste chceli, aby vám oni činili." Určite je príjemné, keď nás
    niekto povzbudí, keď nám odpustia, keď nás milujú, ... - To je tá
    úzka cesta, ktorá vedie do života. Je možno ťažké naučiť sa
    milovať nám nesympatických ľudí, odpustiť tým, ktorí nám ublížili,
    ... Pán Ježiš vážne upozorňuje, že aj On nám odpustí len tak, ako
    sme my odpustili! Ak si človek nevyvolí úzku cestu, ostane mu už
    len jediná - široká. Kristus však nežiada od svojich detí, aby sa
    len pekne tvárili. Žiada zmenu v srdci, úprimnosť, nie len peknú
    masku na tvári. - "Proste a dostanete, klopte a bude vám
    otvorené!" 


                 Matúš 7,15-20.


     Ak človek skrýva v srdci hnev, alebo nenávisť a pritom ukazuje
    usmiatu tvár, je veľkým nebezpečenstvom pre spoločenstvo Božích
    detí! Diabol v prezlečení do úprimného kresťana sa potom snaží
    všemocne škodiť a rozbíjať Božie dielo spasenia. Pán varuje, aby
    sa Jeho deti vystríhali takých ľudí a zároveň dáva praktický návod
    na to, ako ich odhaliť a rozpoznať. Ak cez niekoho Pán svojim
    Duchom buduje spoločenstvo, pomáha, povzbudzuje, napomína, možno
    to označiť za dobré ovocie. Ak cez niekoho prichádza len svár,
    nejednota, nerešpektovanie Písma, možno to označiť za zlé ovocie.
    Usmiata tvár a sladké reči nemusia byť vždy znakom duchovnosti
    a čestnosti. 


                 Matúš 7,21-23.


     Mnoho miliónov ľudí dnes hovorí Ježišovi Pane. Však koľkí
    z nich skutočne aj činia Jeho vôľu? Človek sa ľahko unaví, prejdú
    roky a možno desiatky rokov jeho kresťanstva a on akosi zabudne,
    že má neustále rásť v Božom Duchu. Upokojí sa vo viere a skutkoch,
    ale po rokoch s úžasom zistí, že je tá jeho spravodlivosť na
    nerozoznanie od spravodlivosti niektorých ateistov.
     Viera v Pána Ježiša sa niekedy pripodobňuje ku kvalitnému,
    kamennému základu. Pán vážne pripomína, že tento základ majú
    všetci tí, ktorí nielen príjmu Jeho učenie, ale ktorí podľa neho
                                     98    aj začnú žiť. V cirkvi je veľa uzdravovateľov, prorokov, farárov,
    misionárov, kazateľov, diakonov, ktorí pripomenú raz Kristovi: "Či
    sme v Tvojom mene démonov nevyháňali?" Pán im ale vyzná: "Odíďte
    odo mňa, činitelia neprávosti!" 

                                     99


                 Matúš 7,24-27.

                                     100              Len keby si chcel, Pane     Niektoré smery moderného kresťanstva sa veľmi zaoberajú otázkou
    priamych Božích zázrakov. Dosť často produkujú teológiu, ktorá
    popisuje Božie zázraky bez akéhokoľvek vzťahu voči ľudskému
    poznaniu, duchovným schopnostiam a telesným slabostiam. Takáto
    teológia presadzuje názor, že Pán môže človeku požehnať, alebo ho
    uzdraviť nezávisle na jeho osobnom duchovnom stave. Stačí akási
    viera, ktorá ak bude dostatočne silná, môže poprosiť za čokoľvek
    a dostane. Opisovanie takejto viery by sa potom skôr podobalo na
    parapsychologické cvičenia, alebo hypnózu, ktorá je prostriedkom
    k tomu, aby človek obišiel Božiu vôľu a želané veci si zabezpečil
    silou svojej vlastnej psychiky. Ôsma kapitola Evanjelia Matúša
    poukazuje na fakt, že Pán môže urobiť akýkoľvek veľký zázrak
    nezávisle na veľkosti ľudskej viery! Je však potrebné, aby takýto
    prejav moci bol v súlade s Jeho vôľou. Stačí viera ako horčičné
    semienko, teda najmenšia zo všetkých. Podstatné je, aby takáto
    maličká viera bola vierou v Ježiša Krista a nie v iného boha!
    Takáto viera potom vyjadrí: "Ak by si chcel, Pane, môžeš to
    urobiť!" V evanjeliách prišiel za Kristom človek, ktorý povedal
    niečo podobné: "Ak môžeš, Pane..." Živý Boh v Ježišovi Kristovi
    môže všetko! Ale nie všetko chce. - Niekedy mám pocit, že by
    človek chcel od Pána veľmi veľa, ale zároveň nedokáže zvládať ani
    to čo má. Keď chce byť človek lekárom, obetuje šesť rokov života
    na štúdium, a tým sa prirodzene pre neho práca nekončí. Je to len
    základ k ďalšiemu štúdiu a skúsenostiam. Božie dieťa tiež niekedy
    prosí o duchovný dar uzdravovania, ale pritom nechce obetovať
    vôbec nič. Inšpiráciou je často pýcha, ktorá sa chce povýšiť,
    ukázať...
     Pán Ježiš jasne vidí náš duchovný stav, naše odhodlania aj
    schopnosti. Chce nám darovať veľa, ale nechce, aby sme to
    premrhali a zneužili na sebapovyšovanie. Duchovné dary žiadajú od
    človeka, aby nebol lenivý a chcel nimi slúžiť aj ostatným.
    Žiadajú, aby videl seba v celej svojej malosti a vedel to aj
    uniesť a pripustiť si to, vyznať bratom, aby sa potom v skromnosti
    mohla šíriť Božia moc, podľa Jeho vôle.
     Keď človek kľakne na kolená na modlitbe a prosí o obdarovanie,
    dostáva niekedy odpoveď od Pána, ktorá sa podobá tejto: "Dám ti za
    čo prosíš, ale musím ťa najprv vychovať, vylepšiť tvoj charakter
    a odhaliť ti mnoho pre teba skrytých právd, ktoré si až doteraz
    v Biblii nenašiel. K tomu je potrebné, aby som na teba zoslal
    nemoc a poníženie, aby bola zlomená pýcha, ktorá je v tebe.
    Obdobie tohoto kríža bude trvať niekoľko rokov, ale  potom
    dostaneš, o čo prosíš! - Ešte stále chceš ten dar?" Človek na
    modlitbe niekedy len rozpráva a nepočúva. Preto prepočuje tento
    Boží hlas, potom prosí a neberie, žiada a nedostáva sa mu. Len ak
    Kristus chce dostaneme, to veľmi úzko súvisí s tým, čo je vlastne
    inšpiráciou našich prosieb. Duch Boží, alebo moje ja, ktoré sa
    chce obohatiť, pochváliť, leňošiť... Ktorého boha na modlitbách
    skutočne prosíme; je veľa bohov na svete... 


                 Matúš 8,1-4.


     Prosba človeka o zdravie je veľmi častou prosbou dnes, aj
                                     101    v minulosti. Často sa Božie dieťa v mysli pýta, prečo Ježiš
    neurobí zázrak a nesníme z neho nemoc. - S takýmto prístupom
    veriaci človek automaticky predpokladá veľa vecí  o  svojom
    charaktere, horlivosti, hriechoch... Automaticky predpokladá, že
    keď vyzdravie a bude mu dobre, svojho Boha neopustí. To však
    nemusí byť pravda, človek ostáva pri svojom Stvoriteľovi často len
    pre "osteň", ktorý má v tele. Pán nechce, aby Jeho dieťa duchovne
    zahynulo, preto mu často ani nechce darovať zdravie. Takýto dar by
    nebol požehnaním.
     Každý dar, teda aj zdravie by malo slúžiť aj druhým ľuďom. To
    je ten predpoklad o horlivosti. Keď sa modlíme, naozaj chceme
    potom darovať darované? Alebo len chceme prežiť pohodu a užívať
    ju? Ľudia prosia o zdravie, ale so svojou lenivosťou sa im nechce
    potýkať! Ten, ktorého  prosíme,  nie  je  len  prostriedkom
    k sebauspokojeniu, On je naším Bohom, ktorý aj žiada, nielen dáva!
     "Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim."
    Tento návod na modlitbu pripomína, že ak sa na niekoho hneváme
    a nevieme odpustiť, podobne odpustí aj nám náš Otec Nebeský.
    Nemôžeme na niekoho zazerať a zároveň prosiť o svoje zdravie. Ak
    my neodpustíme 100 denárov, Pán nám neodpustí tých našich 10000
    hrivien. - To je ten predpoklad o hriechu.
     Pán vyzýva,  aby  sme  čestne  prichádzali  na  modlitby
    a nepredpokladali automaticky o sebe niečo, čo nemusí byť pravdou.
    Naučme sa najprv niesť svoj kríž, hľadať Kráľovstvo nebeské
    a všetko ostatné nám bude pridané podľa našich prosieb a žiadostí.
    Až v tejto chvíli môžeme porozumieť aké veľké boli zázraky, ktoré
    činil Pán, keď pôsobil medzi ľuďmi. Keď Mu na nosidlách doniesli
    porazeného, povedal najprv: "Odpúšťajú sa ti hriechy!" - Nebolo
    treba pokánia, ani toho, aby on najprv odpustil blížnym. - "Vstaň
    a choď." On vstal a šiel. To je to znamenie, ktoré zvestovalo, že
    je Kristus Baránkom Božím. Ján sa pýta, či je Ježiš naozaj tým,
    ktorý mal prísť. Dostáva zvláštnu odpoveď: "Nevidiaci vidia,
    chromí chodia..." Pri každom uzdravení urobil Pán vždy dva
    zázraky. Zmenil ľudské srdce a odpustil hriechy, druhým zázrakom
    bolo priame uzdravenie. Tak bol človek schopný niesť dar zdravia,
    pre ten prvý zázrak, zmenu srdca. Toto znamenie rozprávalo, že bol
    na zemi sám Boh. Mnoho prorokov si žiadalo vidieť tieto divy, ale
    nedostalo sa im. Tak sa ani nám dnes nedostáva moci urobiť zázrak,
    ktorý mohol urobiť len sám Boh. - Zmeniť srdce. Kristus nám stále
    ponúka svoju zázračnú moc, ale zároveň chce, aby sme ten prvý
    zázrak preklenuli pokáním, duchovným rastom, výchovou. Zaručuje
    nám, že s pomocou Ducha Božieho zvíťazíme nad sebou a potom nám
    pridá všetko, o čo prosíme. Pri takomto pohľade na modlitbu
    a zázraky si človek niekedy žiaľ musí pripustiť, že vlastne nemá
    záujem niesť kríž, trpieť, aby tak mohol prijať dar so skutočným
    Božím požehnaním.
     Pán všetko môže, závisí len na tom, či chce. Však keď mi
    ponúkneme celé naše srdce, čas, záujmy..., a prijmeme kríž, On
    príjme nás a bude chcieť. Potom možno prežijeme zázrak podobný
    tomu, ako prežil malomocný človek v predčítanom príbehu. 


                 Matúš 8,5-13.


     Otázka veľkosti viery sa zdá byť na prvý pohľad  akosi
    rozpornou. Čítame, že stačí viera ako horčičné semienko, teda
    maličká, inde opäť vidíme, ako Pán chváli veľkú vieru. Na tomto
                                     102    podklade prichádza modlitebník na modlitbu pred Boha a premýšľa,
    aká je tá jeho viera. Bude dostatočne veľká, aby Pán prijal
    modlitbu? Biblické príklady svedčia o tom, že je takáto otázka
    nezmyselná a nesprávna. Keď už stojí človek pred Kristom na
    modlitbe, nejde o veľkosť jeho viery, ide o súlad s Božou vôľou
    a o ochotu niesť kríž, činiť pokánie... Predtým, než sa ale začne
    modliť musí uveriť, že mu Pán pomôže. Veľká stotníkova viera
    spočívala v tom, že vôbec išiel za Ježišom. Keby nemal tú vieru,
    neišiel by za Pánom, a tak by ani neprežil Boží zázrak. Veľkosť
    viery kananejskej ženy spočívala v jej vytrvalosti. Dlho kričala
    za Ježišom, až sa napokon otočil a zmiloval. Keď sa už ale niekto
    modlí a číta Písmo, je to vlastne rozhovor s Pánom. V tejto chvíli
    už nie sú potrebné akési psychologické výkony, zamieňané často za
    Biblickú vieru, - Pán očakáva úprimnosť, pokánie, odpúšťanie,...
    a rozhojní aj tú najmenšiu vieru s mnohým pochybovaním. Božie
    Slovo teda vyzýva k modlitbám, k vytrvalosti na modlitbách,
    k živej viere skutkov, ostatné patrí Bohu, ktorý je silný urobiť
    aj ten najväčší zázrak s našou najmenšou vierou. 


                 Matúš 8,14-22.


     Predčítaný odsek vyjadruje zodpovednosť, keď človek prijme Boží
    dar. Keď Pán uzdravil Petrovu svokru, ona sa nešla prejsť do
    prírody, aby sa tak pokochala v nadobudnutom zdraví. Prijala dar
    a začala ním slúžiť. Pán Ježiš ako prvý nemal pre seba žiadny čas.
    Dary, ktoré prijal od svojho Otca v nebi neustále používal,
    pomáhal nimi... Možno sme sa už stretli s túžbou srdca, môcť
    uzdravovať. Môžeme sa opýtať, dokázali by sme naozaj prijať tento
    dar a využiť ho? - To znamená opustiť domov, celé dni slúžiť
    ľuďom, zahodiť vlastné záľuby a potreby...? Možno by sme vypadali
    ako zákonník, ktorý prišiel za Pánom a chcel ho nasledovať
    kamkoľvek by išiel. Keď mu Ježiš povedal, že nemá kde by hlavu
    sklonil, ďalej už nereagoval a pravdepodobne odišiel. Naivný
    pohľad na Božie dary a zázraky bez zodpovednosti bol človeku
    blízky aj pred vekmi a ostáva blízkym aj dnes. Človek v podstate
    nechce prijať skutočný Boží dar, lebo by ho to veľa stálo. Kristus
    nás ale vyzýva: "Proste a dostanete!" Vyzýva k prosbám za skutočné
    dary Božie s prijatím kríža aj zodpovednosti. Boží dar, povolanie,
    učeníctvo sebou nesie často Pánov príkaz: "Poď hneď!" Učeník začal
    namietať, že musí najprv pochovať svojho otca. Pán ale pripomína,
    že je tu svet nato, aby robil podľa tradícií, zvyklostí...
    "Nechaj, nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych!" Keď prosíme
    o dar, alebo zdravie, sme ochotní hneď ísť a nechať všetko pre
    Ježiša Krista? 


                 Matúš 8,23-27.


     Príhoda, kde Ježiš prikázal živlom a poslúchli Ho, ukazuje
    obrovskú Božiu moc. Zároveň ale upozorňuje na skutočnosť, že Pána
    poprosili o tento zázrak ľudia malej viery. Táto príhoda je veľkým
    povzbudením k modlitbám, Ježiš chce vypočuť ľudí malej viery, aby
    im ukázal svoju veľkú moc. 


                                     103                 Matúš 8,28-34.


     Život človeka je drahší než stádo svíň. Nedá sa prirovnať
    k materiálnym hodnotám. Možno práve toto bolo príčinou, prečo
    Kristus dovolil nečistým duchom zničiť stádo. Keď sa o tom
    dozvedeli majitelia, zabudli na milosrdenstvo, Božiu moc, videli
    len pohodlie a svoj majetok. Zachovali sa podobne, ako sa aj dnes
    žiaľ zachovávajú mnohí kresťania. Pri  predstave  duchovných
    obdarovaní, zdravia, Božích zázrakov vo svetle Písma, teda aj
    zodpovednosti a kríža, prestanú túžiť po Božej moci vo svojom
    živote, je pre nich pridrahá. Aj oni v podstate povedia Pánovi:
    "Odíď od nás." Možno aj dnes pri takýchto ľuďoch sa naplní Božia
    láska, keď im ponechá svojich prorokov, učiteľov, aby mohli prijať
    pozdejšie ponúkanú milosť podobne, ako nechal uzdravených, predtým
    posadnutých démonmi, obyvateľom kraja Gergežanov.

                                     104               Sprisahanie a strach              2. Tesalonickým 1,3-10.
                Matúš 25,31-40.
                 Izaiáš 8,9-17.

              Vzájomná láska a súženia

               2. Tesalonickým 1,3-4.


     Existuje mnoho pohľadov na cirkev. Niekto  si  pod  ňou
    predstavuje len inštitúciu, iný v nej zase vidí prostriedok na
    sebaklam... V každom z týchto pohľadov je trochu akejsi pravdy,
    ktorá sa nedá dať len tak bez povšimnutia stranou. Neúplná pravda
    sa takto stáva tým najhorším klamstvom. Apoštol Pavel chce tieto
    úlomky právd rozšíriť, vysvetliť v kontexte a pripomína, že
    v cirkvi Ježiša Krista by malo byť viac, než ponúka svet. Je to
    spôsobené prítomnosťou Božieho Ducha vo veriacich ľuďoch. Svet
    nikdy nemal, zároveň ale vždy hľadal lásku, porozumenie. Živá
    viera sa dotýka porušeného ľudského charakteru a mocou Svätého
    Ducha mení človeka k lepšiemu. Na základe duchovného rastu potom
    vznikajú úprimné vzťahy medzi veriacimi, za ktorými však nestojí
    len zázrak bez ľudského pričinenia. Porozumenie sa vytvára ťažko.
    Pán Ježiš chce, aby jeho deti prijali súženia, aby skoncovali
    s pasivitou a začali vzťahy aktívne budovať. 


              Ku komu sa hlási Kristus?


                Matúš 25,31-36.

     Na veriaceho človeka sa môže vo svete nalepiť všeličo zlé. Je
    to prirodzené, keďže Kristus nechce, aby sa Jeho cirkev uzavrela
    do nepreniknuteľných stien kláštorov. Nie je podstatné, že zvod
    príde, podstatným sa stáva ľudský postoj voči nemu. Jednou
    z diablových nástrah, je radosť z vplyvných priateľov. Takých sa
    ľahko "miluje", keďže tú "lásku" potom oplácajú aj s úrokom. Pán
    Ježiš sám seba stotožnil s hladujúcimi, nemajetnými  ľuďmi,
    nemocnými, alebo dokonca priestupníkmi pykajúcimi trest vo väzení.
    Takýmto je potrebné slúžiť, pri takýchto ľuďoch sa skutočne
    ohodnotí kresťanská láska. Živej cirkvi  dáva  Ježiš  veľké
    zasľúbenie. - Keď príde v moci a sláve, prizná sa aj On k svojim.
    Izaiášove proroctvo veľmi  povzbudzuje  práve  živú  cirkev!
    Pripomína, že Kristova moc je tu a stačí ju len uchopiť, prijať
    kríž.

                                     105
                                     106             Dejiny, prítomnosť a Šalamún                 Izaiáš 8,9-17.


     Boh Hospodin prikázal Izaiášovi vyriecť toto proroctvo asi 735
    rokov pred narodením Ježiša Krista. Dnes by niekto mohol povedať,
    že  je  síce  zaujímavé,  ako  sa  neskôr  pri  ukrižovaní
    a zmŕtvychvstaní naplnilo, ale že je dnes už neaktuálne. Takmer
    tri tisícky rokov delí moderného človeka od týchto vyrieknutých
    Slov. - Je možné, aby nám niečo aktuálne a zaujímavé pripomenuli?
     V 8. storočí pred naším letopočtom bol židovský národ rozdelený
    na Izrael a Judsko. Izrael zakrátko podľahol Sýrii a Judsko bolo
    tiež ohrozené. Efraimský kráľ nadviazal politické kontakty so
    Sýriou a spoločne chceli Judsko donútiť, aby sa k nim pridalo.
    Takýmto spôsobom sa chceli ubrániť pred Asýrskym kráľom, ktorý ich
    vojensky ohrozoval. Judský kráľ ale nemal záujem o  takúto
    "trojdohodu". Prijal preto Izaiášove proroctvo s radosťou a zdalo
    by sa, že sa tým všetko skončilo. Že sa chcel Judský panovník
    nadejať len na Hospodina, ako by sa to aj patrilo. Veď ak je Boh
    za nás, kto proti nám? Lenže Achaz si chcel svoju slabú vieru ešte
    podoprieť aj po ľudsky. Mal v úmysle získať Asýriu za politického
    spojenca. - Tento obraz z dejín vykresľuje zložité vzťahy medzi
    pohanstvom a vyvoleným národom.
     Dnes tak isto prežívame zložité vzťahy sveta a cirkvi. Diabol
    nevynecháva politiku zo svojich prostriedkov, ako navádzať človeka
    na urážanie a podceňovanie Kristovej moci. Moderné kresťanstvo
    rado prijíma zadné dvierka, ak by náhodou zlyhala viera a Boh
    zanevrel. - Pán Ježiš ale nikdy nezanevrie! Je to človek, ktorý sa
    v svojvôli odvracia od Hospodina, aby si mohol robiť čo sa mu
    zapáči. Zadné dvierka sú nutné nie pre Božiu nedostatočnosť, ale
    pre ľudskú prevrátenosť. So Šalamúnom môžeme povedať, že sa dejiny
    opakujú, nič nie je nové, čo sa okolo nás deje...
     Do tejto reality znejú Božie Slová z Izaiášovho proroctva:
    "Dajte radu, poradiac sa, hovorte slovo, ale nebude stáť!" - Pán
    Ježiš nikdy neprijme svojvôľu sveta, stane sa z Neho nepriateľ
    človeka, ktorý premýšľa len o svojom. Zároveň ale toto proroctvo
    vyzýva  všetkých  úprimných  kresťanov:  "Nehovorte  všetkému
    sprisahanie, čomu hovorí tento ľud sprisahanie a toho, čoho sa on
    bojí sa nestrachujte! Ale Hospodina zástupov sa bojte a Jeho
    posväcujte!" Zasľúbený Imanuel, kameň úrazu a pádu mnohých, už na
    svet prišiel a vydobil svojou smrťou na kríži milosť všetkým,
    ktorí Ho v úprimnosti hľadajú. Prítomnosť nemusí dezorientovať
    svojimi zamotanými vzťahmi v cirkvi a svete tých, ktorí poznajú
    Pána Ježiša. Tým patrí zasľúbenie a rada tohoto proroctva: "Zaviaž
    svedectvo, zapečať Zákon medzi mojimi učeníkmi! - A budem očakávať
    na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým a budem
    sa nadejať na Neho!"

                                     107
                                     108               Vlastníctvo Božej moci               Zamyslenie ku krstu
                 Forma a život


                  Ján 1,12.

     Krst vodou je náboženský obrad, o ktorom si možno rôzni ľudia
    myslia rôzne veci. Pri tomto obrade veriaci človek vyznáva, že
    verí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Zaujímavá je otázka, či
    takéto vyznanie samo o sebe zaručí človeku spasenie. Písmo
    pripomína, že právo a moc stať sa dieťaťom Božím dostanú tí, ktorí
    v Ježiša nielen uverili, ale Ho aj prijali. Prijať niekoho do
    srdca je úplne iná kvalita, než formálne vyznanie. Prijať do srdca
    sympatického priateľa, alebo priateľku sa dá aj bez viery. Keď si
    človek chce zamilovať Pána Ježiša, musí najprv uveriť Božím Slovám
    zapísaným v Biblii. Viera je prvým krokom na ceste poznávania
    svojho Boha. Skutočná, živá viera je preto vzťah, v ktorom ostáva
    človek stále slobodný. Niekto by bol možno radšej, keby ho
    spútali, aby tak už spasenie nemohol nikdy stratiť. Ježiš stvoril
    v ľuďoch aj lásku, skutočnú hodnotu. "Musieť" je dôsledok útlaku,
    "chcieť" znamená milovať... Pán veľmi chce, aby mohol každý človek
    prijať Jeho spasenie a naplnenie. Zároveň ale chce, aby človek
    ostával bytosťou, v ktorej sú ukryté hlboké hodnoty. Preto ho
    nikdy nebude nútiť ostať úprimným kresťanom!
     Vlastniť právo a moc byť Božím dieťaťom znamená nielen pokoj
    a radosť z Pánovej prítomnosti. Vlastníctvo sa dá aj odložiť,
    zahodiť, predať... To človek robieva zo svojim vlastníctvom vtedy,
    keď nájde niečo krajšie a lepšie. Diabol si v ľudskom živote dáva
    veľmi záležať, aby ponúkol návnadu sveta v tých najkrajších
    farbách. Možno sa niekomu len na chvíľku zazdá, že je viera už
    zastaralá, alebo nepríjemná, potom odloží Božiu lásku, život
    a prijme osídlo, v ktorom isto neskôr uviazne.
     Právo a moc mať - vlastníctvo, má ešte jednu vlastnosť. Ak máme
    niečo veľmi cenné, chránime si to. Úprimná viera je veľmi cenný
    vzťah k Stvoriteľovi sveta a tiež aj k druhým ľuďom. Vzťah môže
    zotrvať len vtedy, keď ho budeme budovať. Vtedy bude krásny a bude
    prinášať mnoho ovocia.

                                     109
                                     110            Zneužívanie cirkevných inštitúcií          Zamyslenie nad politickými manipuláciami
              v cirkevných inštitúciách

            "Dielo, ktoré sa deje pod slnkom"


     Boh Stvoriteľ v Pánovi Ježišovi formuje svojou mocou nielen
    Cirkev svojich detí, ale aj svetové dejiny. Niet na svete
    udalosti, ktorá by sa bola udiala bez Božieho dovolenia. Biblia
    upozorňuje na Pánove pôsobenie aj mimo Cirkvi a vážne pripomína,
    že človek nedokáže vystihnúť Božiu pravdu, - prečo sa deje na
    svete násilie v nespočetných formách, ako Pán riadi politikov
    a svetské mocnosti... Božie Slovo z Knihy Kazateľa pripomína, že
    dielo, ktoré sa deje pod slnkom nemôže vystihnúť ani ateista, ale
    dokonca ani múdry človek, to znamená, že ani ten, ktorý verí
    v Ježiša Krista a ostríha Jeho prikázania. 

               Kazateľ 8,1-7.16-17.

     Cirkevní hodnostári a mnohí veriaci sa od pradávna dopúšťajú
    vážneho omylu, ktorý je dôsledkom ich skrytej pýchy. Písmo vážne
    obviňuje človeka, ktorý tvrdí, že rozumie politickému dianiu
    a nachádza akési svoje pravdy, ktoré potom presadzuje. Takýto
    postoj vzniká na základe nedostatočného sebapoznania a porušenej
    túžby, mať vplyv, moc a ukazovať seba pomocou filozofických právd.
     Kresťanské cirkvi v minulosti spôsobili mnoho  prevratov,
    násilia, v závere ktorého vznikla len nová svetská vláda, nové
    násilie. Neospravedlniteľné kresťanské dejiny rozprávajú, že hrdí
    ľudia, neschopní pre pýchu pripustiť iný názor, mnohokrát zneužili
    cirkev na svoje manipulačné ciele, a to aj napriek tomu, že ich
    názory boli v rozpore s Božím Slovom! Aj dnes v cirkvách vzniká
    vážna hrozba, keď začína stačiť akýsi filozofický názor brata
    a jeho vplyv, potreba skúmať ho v merítkach Písma úplne zaniká.
    Tzv. Božie deti sa dokážu dlho prieť o politickom názore, ale
    Bibliu neotvoria. Svoj politický postoj totiž nie sú ochotní
    podriadiť dokonca ani Božiemu Slovu. - V dôsledku toho vzniká
    nejednota, sváry, ktoré môžu vznikať len tak, že Božie dieťa
    prepadne pýche a prestane sa podriaďovať Božím Slovám. Biblia
    zakazuje veriacim zapájať sa do politických bojov a formovať to,
    čo už má v rukách živý Boh, formovať niečo, čomu nedokážu
    v plnosti rozumieť! 

                Rimanom 13,1-8.

     Nech sa to zdá byť akokoľvek nepochopiteľné, každá vrchnosť je
    od Boha, aj tá, ktorá pácha násilie a robí mnoho zlého! Božie
    dieťa si nemôže zároveň ctiť Pána Ježiša a zároveň bojovať proti
    Jeho zriadenstvu. Písmo vyzýva k plateniu cla, daní, k úcte voči
    vladárom a vážne pripomína, že má ostať jediný dlh, ktorý nie je
    splatiteľný. Je ním dlh lásky. Máme milovať aj tých najhorších
    politikov! Ak to veriaci človek nedokáže, nerobí nič viac, ako
    porušený svet. Pán predpovedá takémuto človeku zatratenie! 


                                     111             Božie priority a pohoršenie


                Matúš 17,24-27.

     Nikto nemôže pochopiť  Božie  pôsobenie  v  dejinách  aj
    prítomnosti, zároveň ale Pán Ježiš upozorňuje, že chce, aby Jeho
    deti rozumeli, prečo nemajú cirkev zapájať do politického diania.
    Ide totiž o jednu veľmi podstatnú prioritu, ktorá  vlastne
    vyjadruje, či dá človek prednosť svojej hrdosti, namyslenosti pre
    svoj politický názor, alebo veciam Ježišovým. - Kristus neoklamal
    učeníkov, keď stretli vyberačov cla. Poukázal na to, že sa deje
    nespravodlivosť! Však zároveň poukázal na niečo dôležitejšie. -
    Chcel dať vyberačom peniaze, ktoré pýtali, aby ich nepohoršil. Šlo
    Mu totiž o to, aby mohol zvestovať Evanjelium aj im. Keby Ježiš
    zasahoval do politiky a pohoršoval napr. colníkov, je možné, že by
    sme dnes nemali Evanjelium Matúša, ktorý bol tiež pôvodne colník!
     Zapletaním cirkvi do politiky okrádajú veriaci druhých ľudí
    o spasenie. Dávajú príčinu k pohoršeniu a k reakcii sveta, ktorý
    sa potom stavia proti cirkvám a zneucťuje ich. Príčinou je pýcha
    tzv. Božích detí, ktoré dali Božie spasenie na druhé miesto
    a možnosť zasahovať do politického diania im robí vnútorné
    potešenie.
     Keby Božie deti naplňovali vo svojich životoch vôľu Ježiša
    Krista a skutočne by si Ho uctievali v Duchu a pravde, Evanjelium
    by prijalo mnoho ľudí. Medzi nimi by bolo aj mnoho politikov,
    alebo takých ľudí, ktorých by Pán neskôr medzi politikov poslal.
    Živosť cirkvi teda rozhodne formuje aj politické dianie, ale len
    nepriamo, cez Pánom poslaných jednotlivcov. Keď niekto spôsobí, že
    sa cirkevná inštitúcia zapojí do politického diania priamo, je to
    v prvom rade na úkor Božieho kráľovstva, sekundárne tým trpí aj
    politické dianie. Pyšní jednotlivci, ktorí manipulujú veriacich
    cez cirkevné inštitúcie, tak  narobia  mnoho  zlého.Cirkevná
    inštitúcia zjednocuje ľudí so spoločným vyznaním viery a nie
    politického postoja. Ak hŕstka ľudí v mene tejto inštitúcie
    vyjadrí svoj politický postoj, je to prejav ich nedemokratického
    zmýšľania, prejav politickej manipulačnej agresie, z biblického
    hľadiska prejav nelásky a nezáujmu o bratov a sestry. 


             Drzí pútnici, zradcovia Pána


                1. Petra 2,11-21.

     Slávybažnosť a túžba po vplyve sa prikráda veľmi potichu
    a nenápadne. Kresťania, ktorí častokrát nezorganizovali ani jedinú
    evanjelizáciu, zatvoria Bibliu a vymyslia si svoju  vlastnú
    filozofiu o akejsi čestnosti a svedomí národa, ktoré im prikazuje
    presadzovať v politike cez cirkev svoje názory. Pritom ich
    svedomie mlčalo, keď ich bohoslužba spočívala len v pravidelnej
    návšteve modlitební, prípadne návšteve staršovstiev a keď pritom
    skutočný zápal pre veci Ježišove akosi pohasol. Božie Slovo
    pripomína, že sme len pohostínmi na svete, ktorí majú ukázať
    možnosť spasenia. Napriek tomu sa odrazu začne snažiť veriaci
    o vybudovanie lepšieho sveta. - Aký je to nezmysel, keď čítame
    o budovaní Cirkvi Ježišovej, o Nebeskom kráľovstve. Prišli sme na
    "návštevu" na tento svet a často sa chováme naozaj drzo voči nemu,
                                     112    keď v ňom presadzujeme svojou silou naše humanistické filozofie. -
    Stalo sa to tragédiou cirkevných dejín a zradou Pána Ježiša
    Krista. Je to hlavnou príčinou, prečo sa dnes tak ťažko zvestuje
    evanjelium, a prečo Pán nežehná kresťanským cirkvám. Biblický
    kontext Starého aj Nového zákona vyzdvihuje prioritu Kráľovstva
    nebeského, to znamená nepohoršovať svet!
     Každý veriaci človek má volebné právo, môže vyjadriť svoj názor
    v tlači, alebo formou petícii... Keď však začne zneužívať cirkevnú
    inštitúciu, ako nástroj na politický tlak, isto zradil Pána
    Ježiša! 


              Dokážeme "upliesť bič"?


                 Ján 2,13-16.

     Cirkev sa oddávna zneužívala na zárobok, vplyv... Za čias Pána
    Ježiša bolo podobným zneužitím aj predávanie obetných zvierat
    v Božom chráme. Reakcia Ježiša Krista je veľmi zaujímavá. Uplietol
    bič a vyšvihal takýchto podvodníkov. Dnes prežívame tak hlbokú
    duchovnú krízu, že keby urobil Kristus niečo podobné medzi nami,
    pravdepodobne by ho bratia obvinili, že prichádza do kontraverzií
    s druhými. Možno by Ho začali upozorňovať na prikázanie lásky, že
    má milovať aj svojich nepriateľov. Je hrozné, že sa dnes niečo
    podobné často aj deje. Keď vystúpi brat, alebo sestra s kritickou
    pripomienkou, ktorá vychádza s Písma, a túto pripomienku adresuje
    popredným, alebo vplyvným v cirkvi, stane sa niečo zvláštne. Títo
    ľudia si často "zapchajú uši aj oči", aby nevideli, že sa protivia
    živému Bohu, ktorý k nim hovorí! Potom začnú odvrávať svojmu
    Stvoriteľovi tak drzo, že by taký prístup voči svojej osobe sami
    nevedeli zniesť.
     V cirkvi budú vždy takí ľudia, ktorí ju radi zneužijú. Kladiem
    ale otázku skutočným Božím deťom. - Dokážeme sa zastať vecí Pána
    Ježiša a "upliesť bič"? Dokážeme sa verejne postaviť v cirkvi
    proti niečomu zlému? Dokážeme prísť do kontraverzií so svojimi
    možno dobrými a vplyvnými priateľmi a zastať sa Božieho spasenia
    citujúc Písmo? Ak sme zbabelí, alebo nevzdelaní v Božom Slove,
    potom prevrátenosť v tej našej cirkvi vzniká v prvom rade našim
    pričinením! Od duchovne dospelejších sa vždy viac žiada. Potom hoc
    aj pravdivé kritiky hovorené potichu, alebo poza chrbát sú čírou
    bezbožnosťou! - Pán Ježiš tak nekonal, nehľadal svoju slávu a svoj
    prospech! Niekedy sa modlievame o oživenie cirkvi, a pritom ju
    sami svojim jednaním zatracujeme...

                                     113
                                     114
 


              Naplňovanie Svätým Duchom                Boží Duch a Cirkev


                 Skutky 9,17.

     Živá viera, ktorá prináša skúsenosti, zázraky, ktorá sa teda
    v živote realisticky prejavuje, nie je len prázdnou filozofiou,
    alebo akýmsi cieľom, ku ktorému sa dá po zdolaní niekoľkých
    prekážok prísť vlastným pričinením. Takáto viera je Božím darom,
    otvárajúcim človeku novú dimenziu poznania. Právom sa pripodobňuje
    k otvoreniu očí nevidiaceho človeka. Byť nevidiacim od narodenia
    je hendikep, na základe ktorého si postihnutí nedokážu predstaviť
    farby, svetlo, tmu. Vedia čo je to drsné, hladké, studené, ale
    vnem svetla a farieb v ich mysli neexistuje. V takomto zmysle je
    neverou postihnutá celá populácia. Tento hendikep nevery sa nedá
    riešiť vysvetľovaním. Môže ho vyriešiť Jediný  Boh,  svojim
    zázrakom, keď ukáže človeku novú dimenziu - "svetlo". Touto novou
    dimenziou je dar  a  prítomnosť  Svätého  Ducha  v  živote
    znovuzrodeného Božieho dieťaťa. Takýto dar prijme každý, kto uverí
    v Meno Pána Ježiša Krista a prežije potrebu spasenia.
     Prijať Božieho Ducha neznamená byť spútaný novými putami! Viera
    je sloboda, pri ktorej sa lámu staré putá a človek ostáva voľný.
    Sú to "otvorené dvere" do novej "komnaty" Božieho stvorenstva, keď
    pritom počuť hlas Pánovho Ducha: "Poď za Mnou!" Sloboda nesie
    sebou zodpovednosť, pretože pri nej začína byť možné skutočné
    rozhodovanie. Spútaný človek musí, slobodný človek len môže, ale
    nemusí. Pánov hlas volá: "Poď za Mnou!" - Je to prvý dotyk Božej
    lásky a už tento prvý dotyk Pán koná cez svoju cirkev. - "Vy ste
    svetlom sveta..." Dar Ducha, novú dimenziu vnímania, dostane
    každý, kto prijme Pána Ježiša, cez Cirkev Božích detí. Túto istú
    Cirkev si potom Pán používa na to, aby svoje deti deň čo deň
    naplňoval svojim Duchom a viedol tak do Svojho Kráľovstva.
    Problematickou ostáva len ľudská sloboda. Chcem sa dať viesť? Keď
    človek chce, niet ani vysokosti, ani hlbokosti, ani žiadnej moci
    temnosti, ktorá by ho odlúčila od lásky Božej. 


                Láska bez lásky?


                 Galatským 3,3.
               2. Korintským 4,16-18.

     Veľmi nebezpečným učením, ktoré diabol seje, aby získal späť
    ľudí pre zatratenie, je učenie, ktoré hovorí, že keď niekto uverí,
    už nemôže stratiť spasenie. Apoštol Pavel upozorňuje veriacich
    v Galácii, že sú veľmi nerozumní, lebo síce započali Duchom, ale
    dokonávajú telom. Živá viera teda nie je jednorázová premena, ale
    neustále premieňanie, na základe prítomnosti Božieho Ducha. Byť
    znovu a znovu naplňovaný Svätým Duchom znamená znovu a znovu
    odpovedať na Božiu ponuku: "Áno Pane, chcem!"
     Viera je vzťah, vyjadrený v dvoch najväčších prikázaniach
    o láske k Bohu a k blížnemu. Skutočná láska nie je  len
    rozhodnutie, ale aj vernosť zotrvať v nej. Nové skúsenosti
                                     115    a poznania vo vzťahu lásky  prinášajú  nové  skúšky,  nové
    zodpovednosti.... Ten, kto rozpráva milujem, pretože sa niekedy
    rozhodol milovať, ale potom na to zabudol a bol neverný, klame! Ak
    je naša láska viery nie klamstvom, potom neustávame. Lebo príde
    vyslobodenie z tela hriechu, keď príde Pán Ježiš vo svojej sláve
    a učiní všetko nové, neporušené. 


            Duchovný majetok dobrého hospodára


                Matúš 13,47-52.

     Kráľovstvo nebeské je podobné vlečnej sieti, do ktorej sa
    chytia rôzne tvory. Kozlovia, ktorých Pán oddelil od oviec
    tvrdili, že v Jeho mene uzdravovali. Preto dnes chodia do kostolov
    a modlitební rôzne "tvory". Ľudia, ktorí sú naplňovaní Božím
    Duchom, tiež ale aj ľudia, ktorí síce urobili rozhodnutie, ale
    neskôr neboli verní. Do cirkví prídu dokonca aj takí, ktorí vedome
    zneužívajú Boží ľud pre svoj prospech. Pri skonaní sveta Pán
    rozpozná svoje deti, ktoré každým dňom naplňoval svojim Duchom
    a vovedie ich do svojej slávy. To sú tí dobrí hospodári, ktorí
    majú vo svojom duchovnom majetku dve skupiny cenností - staré aj
    nové.
     Staré duchovné skúsenosti, poznania sú možno nie až tak
    kvalitné ako tie novšie, majú ale jednu výbornú vlastnosť. Sú
    overené, vyskúšané. Preto sú veľmi vhodné na použitie, keď ide
    o niečo dôležité, v čom sa nesmie riskovať.
     Nové poznania a skúsenosti sú často lepšie než tie staré. Sú
    hlbším pohľadom, majú širší záber. Pretože sú nové, nie sú ešte
    dostatočne vyskúšané a je potrebné s nimi zaobchádzať opatrne.
    Môžu totiž zlyhať.
     Na základe duchovného poznania a  skúseností  sa  človek
    rozhoduje, preto sa naozaj dajú pripodobniť k akýmsi prostriedkom,
    cennostiam. Úprimné Božie dieťa nemá len staré skúsenosti spred
    niekoľkých rokov! Živý vzťah k Pánovi Ježišovi pôsobí neustálu
    zmenu, nové poznania a premenu nových, na staršie skúsenosti. - Je
    zaujímavé zamyslieť sa nad svojim duchovným stavom v tomto zmysle.
    - Mám nové skúsenosti? Som teda Božím dieťaťom? 


               Posväcovanie života


                1. Petra 3,15-16.
               1. Timoteovi 4,4-6.

     V Biblii sa píše o neustálom naplňovaní Božím Duchom tiež ako
    o posväcovaní života - posväcovaní Pána v ľudskom srdci. Znamená
    to byť vždy hotový, pripravený zodpovedať sa za svoje skutky.
    Inými slovami, všetko čo človek robí, by mal robiť s presvedčením
    viery, ktorá vychádza z Božieho Slova. V predchádzajúcom odseku
    bolo spomenuté zamyslenie o novom poznaní Božej vôle, Božieho
    Slova... Takáto zmena v poznaní má teda priamo pôsobiť zmenu
    v konaní. Naplňovanie Pánovým Duchom priamo súvisí so zmenou
    v skutkoch, s čítaním Písma a s modlitbou. Pri úprimnom Božom
    dieťati nachádzame štyri vlastnosti:
     1. - Pravidelne sa modlieva.
                                     116     2. - Pravidelne si čítava Božie Slovo.
     3. - Neustále prehlbuje, alebo mení svoje zmýšľanie.
     4. - Mení sa v skutkoch. 


             V akom stave je moja lucerna?


                 Matúš 25,1-13.

     Panny v tomto podobenstve mali všetky lampy. Každá mala v tej
    svojej aspoň trochu oleja a každá čakala príchod Ježiša Krista.
    Olej v lampách pripodobňujeme k Božiemu Duchu. Problém polovici
    panien spočíval v tom, že keď prišiel Kristus, lampy začali
    hasnúť. Je to vážnym napomenutím, že nestačí každá kvalita
    kresťanskej viery! Ak človek nie je každým dňom naplňovaný Svätým
    Duchom a neposväcuje svojho Boha v srdci, jeho lucerna vo chvíli
    príchodu Ježiša Krista vyhasne! Možno pre niekoho nie je aktuálna
    otázka, či uveril v Pána Ježiša, možno je aktuálnejšie opýtať sa,
    či zotrváva v Jeho láske a chce sa aj naďalej dať viesť Jeho
    Duchom...

                                     117
                                     118


                Desatoro modlitby

               Nevypočuté modlitby

                 Izaiáš 29,13.

     Častou otázkou, ktorú si kladú spoločenstvá veriacich ľudí, ale
    tiež aj jednotlivci, je akási úvaha o tom, prečo Pán nevypočúva
    niektoré modlitby. Božie Slovo túto otázku neobchádza a rieši ju
    priamym upozornením, že ak má byť modlitba vypočutá, je potrebné
    rešpektovať v živote Pánovu vôľu, Jeho Slovo a nectiť si Ho len
    jazykom, ale aj skutočne v srdci, čo sa potom odrazí aj na
    skutkoch veriaceho človeka. Modlitba je Bohoslužbou, v ktorej
    Pánove dieťa chváli, ďakuje, dopytuje sa a prosí svojho Boha.
    Predčítaná časť proroka Izaiáša poukazuje, že  sa  skutočná
    bohoslužba dá nahradiť naučeniami ľudí, ktoré sa síce podobajú
    požehnanej Bohoslužbe, ale pritom obchádzajú podstaty Božích Rád.
    V ďalšej úvahe si priblížime čo Pán Ježiš doporučuje svojim
    modlitebníkom ako pravú Bohoslužbu modlitby. 


                Desať zastavení


                Matúš 22,37-40.

     I
     Pri modlení si chce človek často niečo vynútiť. Naoko rozpráva,
    že sa má stať Božia vôľa, ale svoje predstavy nedokáže a nechce
    tejto vôli podriadiť. Keď modlitebník precíti a skutočne prijme
    úplne odovzdanie do Božej moci vo všetkom, čo prežíva, vtedy môže
    začať jednať milujúci Boh.

    II
     Veriaci človek sa veľmi často zameria na oblasť  svojho
    modlenia. Premýšľa, či sa modlí v súlade s Božou vôľou. Pán
    očakáva od svojich detí, že si najprv dajú do poriadku vzťahy
    medzi sebou a až potom budú prichádzať na modlitebné zápasy. Preto
    každá modlitba súvisí s trpkosťou, pohoršením, hnevom, ..., ktoré
    sa môžu nachádzať v srdci modlitebníka. Žiadna modlitba nebude
    vypočutá, kým veriaci človek neusporiada svoje vzťahy k blížnym. 

                 Rimanom 5,3-5.

     III
     Viera nesie sebou trpezlivosť. Len v trpezlivosti sa môže Božie
    dieťa dokázať. Preto modlitby prinášajú súženie v očakávaní na
    Boží zásah. Trpezlivosť na modlitbách  modlitebníka  vyskúša
    a vzbudí v ňom nádej, ktorá naisto nezahanbí. Na modlitby,
    v ktorých veriaci ľudia prestali trpezlivo očakávať na Hospodina
    v pochybovaní, alebo hľadaní iných ciest naplnenia, Pán zabúda. 

                Matúš 10,37-39.

     IV
                                     119     Živá modlitba prináša človeku kríž, v ktorom sa má modlitebník
    vzdelať, zmeniť a stať sa schopnejším naplňovať Božiu vôľu.
    Odmietnutím takéhoto kríža, človek odmieta aj vyslyšanie modlitby.
    Počas opakovaných modlitieb často prichádza namiesto vypočutia
    spomínaný kríž a modlitebník namiesto toho, aby s radosťou prijal
    Božiu školu, začne trpieť pochybovaním, že ho Pán odmieta. Niekedy
    zase takýto kríž akoby ani nesúvisel s modlitbou a navyše
    modlitebníka zasiahne na veľmi zraniteľnom mieste, kde si nechce
    niečo pripustiť. "Boj" medzi človekom a jeho Bohom môže v krajnom
    prípade trvať celý život a modlitba nebude nikdy vypočutá. Pán
    vedie modlitebníkov, aby pozorovali na Jeho hlas a chceli prijať
    nové zjavenia aj keď sú nepríjemné, alebo ponižujúce. Je to prejav
    Božej lásky, aby Pán Ježiš mohol modlitebníka naplniť a prijať
    jeho modlitbu. 

                 Matúš 6,7-8.

     V
     Modlitba je Bohoslužbou, v ktorej vedie Stvoriteľ dialóg
    s človekom. Pohanský prístup k modlitbám je mnohomluva, akési
    presviedčanie boha, aby vyšiel človeku v ústrety a dal mu vec, za
    ktorú prosí. Pán Ježiš vie vopred, čo Jeho dieťa potrebuje!
    Naopak, človek nevie, čo mu chce povedať Pán. Preto je potrebné
    svoj myšlienkový a verbálny prejav podriadiť  v  skromnosti
    a sebapoznaní tejto Božej Rade. - "Nežvatlite ako pohania!"
    Vyjadrime svoj problém, ale dovoľme cez Bibliu vyjadriť sa aj
    svojmu Bohu. Skúsme spájať modlitbu s čítaním Písma. 

                 Matúš 6,5-6.

     VI
     Človek chce svoju Bohoslužbu často ukázať druhým preto, aby bol
    chválený a získal tak istý kresťanský imidž. Takýto prístup môže
    byť aj pri modlitbách. Dá sa ukazovať prejav náklonnosti, nesúhlas
    s niekým druhým, pekná rétorika... Z toho všetkého môže mať človek
    nepriamo úžitok, keď tak získa priateľa, povýši sa, alebo vyjadrí
    verejne svoje presvedčenie a prežije tak isté zadosťučinenie...
    Kristus pripomína, že sa Jeho deti nemajú modliť ako takýto
    pokrytci. Modlitba je dialóg s Bohom, ktorý sa nesmie zneužívať na
    čokoľvek iné. 

               1. Timoteovi 2,1-4.

     VII
     Veriaci človek sa možno veľmi často modlieva k svojmu Bohu.
    Napriek tomu ostávajú jeho modlitby bez odozvy. Keď  potom
    zrekapituluje svoj modlitebný život, uvidí, že sú to len žalospevy
    nad sebou, svoje problémy, svoje radosti, iní ľudia v jeho
    modlitbách buď vôbec nemajú, alebo majú len málo miesta. Na
    modlitbách sa niekedy príšerne prejaví ľudský egoizmus. Modlitby
    za seba je potrebné vyvažovať aj modlitbami za druhých. 

             1. Korinťanom 14,9-11.15-17.

     VIII
     Keď sa Božie deti modlia nahlas pri spoločných modlitbách, môžu
    mať hoc aj tie najúprimnejšie pohnútky, keď zabudnú na svoje
    okolie a nezrozumiteľne artikulujú, alebo nemožno rozumieť pre
                                     120    plač ich slovám, správajú sa nepekne voči tým, ktorí chcú s nimi
    tiež cítiť a prosiť. Pavel označil takéto správanie za barbarstvo.
    Pán Ježiš nás vedie k tomu, aby sme mysleli aj na svojich bratov
    a sestry, keď vyslovujeme slová modlitieb. Ak to nedokážeme pre
    akúkoľvek príčinu, modlime sa radšej potichu a v mysli sa
    pridávajme k modlitbám iných. Modliť sa jazykom, ktorému druhý
    nerozumejú je prejav nezáujmu o svoje okolie. Keď sa teda niekto
    modlí jazykom cudzím, alebo anjelským, nech si nájde tlmočníka,
    aby aj jeho spolubratia mohli povedať amen. 

                Efežanom 4,1-6.

     IX
     Spoločné modlitby sú veľkým darom od Stvoriteľa. Pri nich sa
    môžu Jeho deti zjednotiť a spoločne sa modliť za mnohé veci. Keď
    si pri takýchto modlitbách "hudie" každý svoje, predkladá svoje
    problémy, chová sa ako egoista a zneucťuje túto formu Bohoslužby.
    Pán Ježiš vyzýva svoje deti k jednote a vedie ich k záujmu pridať
    svoju modlitbu k ďalším za spoločnú vec. Stretnutie kresťanov
    k spoločným modlitbám, kde každý povie svoj problém, a potom sa
    rozídu, vyjadruje silnú sekularizáciu cirkvi a prejav pohanstva.
    Pri spoločných modlitbách môže každý vyjadriť to, čo mu najviac
    leží na srdci. Zároveň sa ale patrí pridať svoje prosby aj za
    druhých a prosiť za niečo, čo pred chvíľou spomínal brat, alebo
    sestra. Pán Ježiš volá k jednote a záujmu o spolusúrodencov viery.


                Rimanom 15,30-33.

     X
     Pán Ježiš nám daroval spoločenstvo svojich detí. V tomto
    spoločenstve môžeme prijímať prácu spolubratov a sestier, keď nám
    slúžia Slovom, piesňou, diakoniou, správou... Božie Slovo vyzýva,
    aby sme nielen prijímali službu, ale sa do nej aj zapojili.
    Modlitebný zápas o slúžiacich súrodencov viery je jednou s foriem
    spolupráce a navyše je zaujímavé uvedomiť si, že cirkevný zbor
    takéto modlitby veľmi potrebuje, sú dokonca nutné. Ak chodíme do
    cirkvi len brať, je otázne, či sme vôbec Božie spasené deti! 


                  Zhrnutie


     I
     Odovzdaj svojmu Bohu všetky záujmy, čas, predstavy, ... a daj
    sa Mu skutočne viesť!

     II
     Choď najprv a zmier sa so svojim blížnym, inak nemôžeš
    predstúpiť pred Hospodina!

     III
     Buď na modlitbách trpezlivý, nepochybuj a nehľadaj iné riešenia
    svojho problému!

     IV
     Modlitby prinášajú kríž, neodmietaj ho!

                                     121     V
     Boh vie, čo mu chceš povedať, ale ty nevieš, čo ti chce povedať
    Boh. Hovor preto nemnoho a čítaj pri modlitbách Bibliu!

     VI
     Pri modlení nemaj postranné úmysly niečo svojim prejavom
    dosiahnuť a nebuď pokrytcom!

     VII
     Nemodli sa len za seba, lebo je to bezohľadné voči tvojim
    blížnym!

     VIII
     Keď sa modlíš nahlas pri spoločných modlitbách, nechovaj sa ako
    barbar a zreteľne artikuluj, aby ti mohli rozumieť aj tvoji bratia
    a sestry, ktorých ti dal Pán! Ak to nedokážeš, modli sa len
    v mysli!

     IX
     Pri spoločných modlitbách sa zjednoť s bratmi a sestrami
    a predkladaj aj ich problémy nahlas tak, ako ten svoj! Je to
    prejav záujmu a lásky.

     X
     Modli sa za slúžiacich bratov a sestry v spoločenstve! Veľmi to
    potrebujú oni aj ty!

                                     122


             Dôsledok Jozefovej poslušnosti
              Naplnenie Božieho zámeru         Priazeň sveta, ktorý zhŕňa pre spravodlivého


               1. Mojžišova 45,16-20.

     Biblia sa stala pre neveriacich ľudí akousi múdrou rozprávkou,
    v ktorej sa môžu dočítať o Božích divoch. Zhovievavejší z nich
    dokážu viesť s kresťanmi dlhé dialógy o existencii Stvoriteľa,
    Božskosti Ježiša Krista... Tí menej zhovievaví vidia veľký rozdiel
    medzi šokujúcim Božím Slovom a životmi veriacich. - S vedomím, že
    kresťania o zázrakoch len rozprávajú, ale neprežívajú ich, vôbec
    nemajú záujem počúvať o niečom, čo je v ich očiach vymyslená
    bájka. Mnohí veriaci sami prežívajú duchovné problémy, keď jedno
    čítajú a iné prežívajú. Tak vzniká zvláštna skupina kresťanov,
    ktorí síce chodia do kostolov a modlitební, prijímajú Božie Slovo,
    ale v živote radšej uplatňujú cestu známostí, vplyvu, peňazí,
    pretože sa už mnohokrát presvedčili, že očakávať na Boží zásah je
    akosi neskutočné. Že to patrí predovšetkým mládeži, ktorá síce
    ešte trpí ilúziou o skutočnosti, ale ktorá tiež raz spozná realitu
    a zabudne na zázračnú moc viery. V Biblii čítame len o dvoch
    cestách - širokej a úzkej. Úzka cesta prináša človeku všetky
    biblické požehnania, aj so zázrakmi! Všetko ostatné je cesta
    široká! Predčítali sme si o veľkej Božej milosti pre Jozefovu
    rodinu. Môžeme ju právom pokladať za jeden z Božích zázrakov. Čo
    ale predchádzalo hojnosť a naplnenie v Jozefovej rodine? Jeho
    spravodlivosť pred Bohom, teda aj viera a poslušnosť. Tieto jeho
    vlastnosti sa netýkali len jeho prejavov, ale aj jeho srdca. Dávno
    pred požehnaním musel niesť Jozef ťažký kríž. Mnohokrát sa mohol
    vzbúriť, odvolávať sa na spravodlivosť, mohol tiež chcieť urobiť
    zmenu v zoskupení politicky vplyvných ľudí Egypta, aby tak bol
    akýmsi svedomím pre neveriacich. - Však nič z toho neurobil, bol
    pokorný a v prvom rade hľadal svoju čistotu pred Pánom. Hľadal
    Kráľovstvo nebeské a nie zlepšenie  podmienok  v  pozemskom
    kráľovstve! Jeho spravodlivosť bola naozaj skutočná pred Bohom,
    neboli to len ľudské výmysly obalené do mnohých pravdepodobných
    slov jazyka! Preto sa mohol v jeho živote naplniť jeden Boží
    zázrak a on poznal, že je Boh skutočný a veľký. 

                 Kazateľ 10,4.
              Kniha prísloví 13,21-22.

     Jozef naplnil vo svojom živote prvé z predčítaných textov,
    a preto aj prijal od Pána požehnanie, zasľúbené v druhom z nich.
    Boh nezmenil politiku Egypta, ale použil faraóna a jeho ľud
    k tomu, aby mal Jeho ľud cez obdobie veľkého hladu dostatok. Keby
    Jozef nebol poslušný svojmu Bohu, alebo keby neobstál a bol
    spravodlivý len jazykom, Boží ľud by hladoval. - Naše životy vidí
    Pán v obrovskej perspektíve. Možno nerozumieme, prečo sa nám deje
    tak či onak, možno nechápeme prečo máme práve takýchto politikov
    vo vláde. Keď ale dokážeme byť pred Hospodinom spravodliví,
    prijmeme tuk zeme tak, ako aj prijala celá Jozefova rodina. Pán
    použil prvého faraóna k požehnaniu cez veľké sucho a ďalšieho,
    zlého, k tomu, aby sa zjavila Jeho veľká moc a aby Jeho národ
                                     123    mohol prijať zasľúbenú zem. Každá vláda je od Hospodina, nanajvýš
    môžeme povedať, že nerozumieme Božím cestám, však rozhodne sa od
    nás žiada Jozefova spravodlivosť! Inak cirkev nebude  nikdy
    požehnaná! 

                 Kazateľ 8,1-7.
                Rimanom 13,1-8.

     Jozef naozaj nikomu neostal dlžný ani česť, ani nič iné, len
    láskou stále oplácal všetko. Láska je našim nesplateným dlhom aj
    dnes! Kristus nás vyzýva milovať aj nepriateľov. Vážne upozorňuje,
    že ak tak nerobíme, nerobíme nič viac, ako robia  pohania
    a strácame tak podiel na Nebeskom kráľovstve. Dokážeme milovať
    vládu a politikov nášho štátu? - Kristus to od nás žiada, aby
    s nami mohol urobiť podobný zázrak ako s Jozefom. 


            Dobrá zvesť, závisť a napomenutie


               1. Mojžišova 45,21-25.

     Pred svojim požehnaním uviedol Pán poníženie nielen na Jozefa,
    ale aj na jeho bratov. Keď spoznali, kto je prvým správcom
    v Egypte, prežili určite mnoho strachu, hanby, ale aj poníženia
    pred svojim vlastným svedomím. - Všetko vyšlo najavo, všetko budú
    musieť priznať aj pred otcom. Boh im obmäkčil srdce a oni mohli
    vyznať hriech a robiť pokánie. - Neodišli namyslení, zviazaní
    démonom pýchy! Keby tak urobili, Jákob by sa nikdy nedozvedel
    dobrú správu, jeho rodina by možno vymrela hladom a biedou.
    Jozefovi bratia dokonca vedeli prijať od neho aj napomenutie:
    "Nevaďte sa cestou!" Takto mohli prijať  odpustenie  nielen
    Jozefove, ale aj Božie odpustenie!
     Božie dieťa nemôže donášať druhým ľuďom dobrú správu, kým
    nepremôže svoju pýchu a hrdosť. Aby sme mohli zvestovať Krista,
    musíme sa vedieť prijímať aj navzájom! Posielať hľadajúcich za
    dôveryhodnými, obdarovanými súrodencami v Pánovi. Ak je v nás ale
    trochu pýchy, alebo hrdosti, naša dobrá zvesť bude porušená, -
    nedokážeme uprednostniť obdarovanejšieho brata, alebo sestru,
    pretože by nám to ubralo na  sláve!  Stratíme  tak  pomoc
    v spolupráci, aj požehnanie od Svätého Ducha. Jozefovi bratia
    urobili veľmi zlý skutok, ale potom opäť našli stratenú Božiu
    priazeň, jeden viac, iný menej, podľa stavu ich sŕdc. 

                 Kazateľ 10,1.

     Možno sme aj my boli kedysi podobní Jozefovým bratom, Kristus
    žiada radikálnu zmenu! Maličká mŕtva mucha môže zosmradiť celú
    masť apotekára, - trochu pýchy, hrdosti v jedinom bratovi, alebo
    sestre zosmradí a pokazí prácu celého spoločenstva. Tak ako aj
    v prípade Jozefa a jeho bratov, tak aj v Slovách z Knihy Kazateľa
    sa pýcha dotýka vzťahov veriacich ľudí. V obidvoch prípadoch ide
    aj o závisť, keď na druhých vidíme väčšie požehnanie, než máme
    sami. S touto zosmradnutou, mŕtvou muchou nikdy neprinesieme
    Ježišove Evanjelium druhým ľuďom! Veriaci človek bez požehnania od
    Svätého Ducha ostáva sám a slová, ktoré rozpráva, sú len prázdne
    slová bez moci Božieho Ducha. 

                                     124         Dôsledok klamstva a z mŕtvych vzbudená nádej


               1. Mojžišova 45,26-28.

     Dôsledkom klamstva Jozefových bratov začal pre neho veľmi ťažký
    život, plný Božích skúšok. Možno prežívame kríž, ktorý bol
    spôsobený klamstvom, pýchou, alebo závisťou niektorého z našich
    súrodencov v Kristovi. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme tento kríž
    dokázali prijať tak, ako ho prijal Jozef. Dáva nám k tomu silu
    a poznanie cez Božie Slovo a svojho Svätého Ducha. Ak pred Ním
    obstojíme ako skutočne spravodliví, učiní v našom živote zázraky
    tak, ako ich robil v živote Jozefovom. Naša nádej vstane z mŕtvych
    podobne, ako vstala z mŕtvych nádej Jákobova. Biblia prestane byť
    bájkou a stane sa skutočnosťou v živote Božieho dieťaťa. Ateista
    nebude môcť povedať "rozprávka", pretože bude usvedčený a mnohí
    prijmú cez nás potom Evanjelium!

                                     125
                                     126               Sú spasení spasení?               Pohľad Boží a ľudský


     V Biblii dosť často nájdeme dva rôzne pohľady na tú istú
    skutočnosť. Jedným z týchto pohľadov je Boží, vyzdvihuje Jeho
    veľkosť a vševedúcnosť. Druhým je Božia rada pre človeka, pomáha
    ľuďom správne sa orientovať a rozhodovať. Ak si pri štúdiu človek
    nevšimne, o ktoré z týchto hľadísk ide, môže buď ponížiť Pánovu
    Božskosť na úroveň človeka, alebo privlastniť veriacemu človeku
    Božské schopnosti vidieť skryté veci ľudského srdca a sveta.
    Výklad s takýmto nedorozumením, sa stáva biblicky rozporným, Písmo
    ho aj potvrdzuje, zároveň aj vyvracia.
     Na spasenie človeka môžeme tiež hľadieť z týchto dvoch zorných
    uhlov. Nasledujúce zasľúbenie možno chápať dvoma spôsobmi. Jednak,
    že úprimne veriaci človek má právo a moc byť spasený, teda sa už
    nemusí strachovať. Tiež sa tejto odvolávke dá rozumieť tak, že keď
    niekto úprimne uverí, dostane právo a moc byť spasený, však toto
    právo, moc môže neskôr odhodiť a podiel na spasení stratiť. - To
    by znamenalo, že sa úprimne veriaci človek síce nemusí strachovať,
    že ho Pán zatratí, ale musí bdieť a dbať, aby on neopustil svojho
    Boha.
     Myslím, že Biblia potvrdzuje obidve tieto tvrdenia, jedno
    z nich však patrí človeku, aby sa podľa neho riadil a druhé
    poukazuje na Pánovu Božskosť. 

                 Ján 1,12-13.

     Pán Ježiš pripomína, že sú Jeho deti soľou Zeme, svetlom sveta.
    Toto Božie povolanie bližšie vysvetľuje apoštol  Pavel.  Je
    zaujímavé, že živú vieru v Pána Ježiša dáva v prvom rade do
    súvislosti so vzťahmi veriacich ľudí. 

                Rimanom 10,6-8.

     Jednoducho živý Boh vo svojom dieťati nechce odsudzovať druhých
    ľudí, prikazuje, že má byť Slovo Božie odovzdávané každému!
    Podstatou poznania hĺbky viery nie je odsudzovanie veriacich
    z iných cirkví. Každému je potrebné odovzdať skutočné Evanjelium,
    aby mal čas a možnosť sa rozhodnúť, kam chce ísť. Navyše týmto Pán
    pripomína, že človek nevidí srdce druhého človeka a nedokáže
    o niekom s istotou povedať, že pôjde k Bohu, alebo do zatratenia.
    Ak sa o niečo také niekto odváži, privlastňuje si tým Božiu moc,
    ktorá mu nepatrí a ktorú v skutočnosti ani nemá. Jednoducho
    prikazuje Kristovi, aby za niekoho umrel a za iného zase nie. Je
    to drzosť, ktorá nemôže pochádzať z Ducha Svätého! Sme povolaní
    len všeobecne konštatovať a poukázať na Božie zasľúbenie: "Kto
    úprimne uverí, stane sa dieťaťom Božím a Pán ho k sebe príjme!"
    Takéto všeobecné tvrdenie môžeme naozaj povedať s mocou Ducha
    Božieho. Závisí potom na novovercovi, aby jeho viera bola naozaj
    úprimná, na základe ktorej by mohol potom prežiť pokoj v láske
    a požehnaní od živého Boha. 

                                     127            Božia vševedúcnosť a nadčasovosť


     O Božom pohľade na spasenie rozpráva a vysvetľuje niekoľko
    nasledujúcich biblických odvolávok.  Rozprávajú  o  zázračnej
    podstate Stvoriteľa, ktorý nepodlieha času. Vidí a podrobne pozná
    človeka ešte pred narodením, v jedinej "chvíli" vidí celý jeho
    život vo všetkých variantoch ľudského rozhodovania a pozná aj
    záver, keď umrie a navráti sa k Nemu. Vopred vie, či tento návrat
    bude znamenať súd, alebo milosrdenstvo. Keď si uvedomíme, že sú
    vyvolení všetci tí, o ktorých Pán vie, že Ho v živote s vierou
    príjmu a vo viere vytrvajú, je úplne prirodzené, že Boh môže
    rozprávať o vyvolených svojich deťoch. Zároveň však tým nikomu
    neberie slobodu rozhodovania, nikoho akýmsi násilím nezatráca ani
    nespasí! 

                 Matúš 24,24.

     Z Božej perspektívy je jasné, čo sa bude diať. Nikto to
    nedokáže vystihnúť rozumom a keby sa niekto aj snažil vymaniť
    z Božieho nadvedomia svetových dejín, nie je niečo také možné. Pre
    nedokonalé čiastočné ľudské poznanie  človek  vždy  zotrváva
    v relativitách, náhodilostiach, ktoré plne pochopiť nedokáže,
    preto zostáva pod ich vplyvom. - Pyšní povedia "viem", múdri
    čakajú na Božie vedenie. Čakajú na vedenie Boha, ktorý pozná
    všetko, nepodlieha náhodám, ktoré ostatne sám stvoril spolu
    s celým svetom. 

                Kazateľ 9,11-12.

     Túto Božiu nadradenosť a Božskosť v zmysle spasenia jednotlivca
    vysvetľuje apoštol Pavel. 

                Rimanom 8,29-31.

     Keď Pán už pred narodením vie o niektorých ľuďoch, že Ho budú
    úprimne hľadať, pripravuje im cestu svojej školy tak, aby mohli čo
    najlepšie duchovne rásť. Dáva im obdarovania ďaleko dopredu, aby
    sa naučili používať darované, a potom ich privedie náhodami
    a relativizmami sveta presne tam, kde budú naplnení oni a cez nich
    aj iní. - Je krásne dať sa viesť vševedúcim Bohom. Mnohokrát
    vyjadruje nedostatok, poníženie,..., len Božiu cestu k hojnosti
    a požehnaniu. Človek nikdy neporozumie Božím cestám, - keď
    rozprávame o vyvolených Božích, rozprávame v prvom rade o Jeho
    veľkosti, zázračnosti a Božskosti.  Jeho  deti  sa  nemusia
    strachovať, pretože ich milujúci Otec vie, kam ich vedie! 


            Kto vyriadil a ozdobil príbytok?


     Božie dieťa má niekedy sklon prijať Boží pohľad na samého seba,
    prestane sa strániť hriechu s vedomím, že je už všetko zaručené,
    že už nemôže spasenie stratiť. Človeku neprislúcha privlastňovať
    si Božie pohľady, pretože má len ľudské "oči". Veriaci človek
    nechápe a nerozumie tak, ako jeho Stvoriteľ, a preto mu Pán dáva
    mnoho napomenutí a výstrah. Úprimne veriace Božie dieťa príjme
    Božiu radu a uvedomí si, že o spasenie môže aj prísť svojim
                                     128    vlastným pričinením! 

                Matúš 12,43-45.

     Ľudský príbytok je špinavý a prebýva v ňom vždy démon. Svätý
    Duch votrelca vyženie, vyriadi a dom ozdobí. Keď sa ale človek
    neskôr rozhodne neposlúchať svojho Boha, dom ostane prázdny, -
    kresťan chodí sám, bez Ducha Svätého! Keď sa potom v takomto
    duchovnom stave do človeka démon vráti, namiesto Boha, nájde
    prázdny príbytok. Stane sa podľa všetkých Slov, ktoré  sme
    prečítali. Pozve sedem ďalších a posledné skutky toho človeka sú
    horšie, než tie prvé. 

                 Židom 6,1-6.

     Pavel dokonca pripomína, že keď niekto zakúsil Božiu moc
    a požehnanie a potom uprednostnil pýchu, alebo modly, už nikdy
    nenájde spasenie. Je hrozné uraziť Božiu Lásku. 


          Jedovatý spánok a zmŕtvychvzbudený hriech


     Biblia upozorňuje, že máme hľadieť na svoje spasenie takým
    spôsobom, ktorému rozumieme a ktorý nám pomôže duchovne rásť.
    Božia rada upozorňuje nielen na to, že sa spasenie dá stratiť, ale
    dáva aj návod k tomu, ako nestratiť spasenie a zotrvať v láske
    Božej. Veriaci človek nikdy nemôže byť spokojný so  svojim
    duchovným stavom tak, ako bežec nemôže zastať a kľudne si sadnúť
    s tým, že už ubehol dosť veľa. Bežec beží až do cieľa, my máme
    duchovne rásť až do našej fyzickej smrti. - To sa so spokojnosťou
    nad samým sebou, s akýmsi jedovatým spánkom nedá! 

               1. Korinťanom 9,24-27.

     Pán Ježiš sám nabáda k bdelosti a horlivosti, pretože vie, že
    je takáto čulá, nelenivá duchovná bdelosť veľmi potrebná. Miluje
    ľudí a nechce stratiť ani jediného. Z mŕtvych môže opäť vstať aj
    ľudský hriech a prejaviť sa sedemnásobnou silou. 

                Marek 13,35-37.
          Istota spasenia - nádej, ktorá nezahanbí


     Pohľad na spasenie, ktorý Kristus človeku doporučuje by nemal
    byť príčinou bezhraničného strachu! Pán Ježiš upozorňuje na
    nebezpečenstvo a zároveň pripomína fantastické zasľúbenie. Ak
    človek duchovne nezaspí a bude vyhľadávať svojho  Boha  na
    modlitbách pri všetkých svojich životných cestách, Pán mu svojou
    mocou ručí za to, že neexistuje ani hriech, ani akákoľvek iná
    sila, ktorá by ho dokázala odlúčiť od lásky Božej.                                      129                Rimanom 8,38-39.

     Ľudské pochybnosti sa tak stávajú v zmysle tohoto zasľúbenia
    len diablovou aktivitou, ktorou chce človeka vystrašiť, zneistiť
    a spochybniť Boží sľub. Sľub živého Boha ale vytrvá a aj sám
    diabol je proti nemu bezmocný, keď tento sľub prijmeme vierou. 


              Dva hriechy a ľudská láska


     Na záver tejto úvahy si ešte krátko pripomenieme, čo sa stáva
    príčinou odpadnutia človeka od svojho Stvoriteľa. Určite si
    dokážeme predstaviť prvú lásku plnú citu, nehy a odovzdanosti.
    Takú lásku sme prežili aj voči Ježišovi Kristovi. Môžeme povedať,
    že aj teraz táto láska pretrváva? 

                Zjavenie 2,1-5.

     Keby hneď aj nie, ešte stále počujeme Boží hlas, ktorý nás volá
    ku pokániu. To znamená, že ešte stále môžeme prísť k Bohu a znovu
    získať stratené. Sú ale dva hriechy, ktoré spôsobia človeku stratu
    duchovného sluchu. Sú to hriechy na smrť. Beda človeku, ktorý ich
    začne uprednostňovať pred tou prvou láskou. 

                1. Jána 5,16-21.
                 Matúš 12,31.

     Jedným z týchto hriechov je pýcha, hrdosť v srdci. Keď človek
    spyšnie, prestane chcieť počúvať napomenutia od Svätého Ducha,
    ktoré mu Pán podá cez bratov a sestry. Možno sa bude urážať na
    človeku, obhajovať sa jazykom, tlmiť svoje svedomie, a pritom
    prestane počuť Ducha Božieho, ktorého by mal vidieť za slovami
    bratov. Iné napomenutia nedostane.
     Druhým hriechom je modla. Ak si človek zamiluje iné záľuby,
    ktoré mu svet rád ponúkne a začne ich pravidelne uprednostňovať
    pred Pánom Ježišom, ostane nakoniec v strede úplne iných bohov
    tohoto sveta, ktorí ho ani nemilujú, ani v konečnom dôsledku
    nenaplnia. Chráňme sa hriechov, ktoré sú na smrť! Je to Božia rada
    pre človeka, ktorej je schopný porozumieť a držať sa jej s pomocou
    Božou.

                                     130

                  Učeníctvo            Právo a moc, poslanie zvestovať


                 Matúš 10,1-10.

     Prvým spoločenstvom novozákonných Božích detí bol Pán Ježiš
    a Jeho učeníci. Na tomto príklade môžeme vidieť, že Kristus
    nevedie svoje deti k akejsi pasívnej nábožnosti. Učeníci sa síce
    schádzajú, aby počúvali Božie Slovo, tým sa však ich bohoslužba
    nekončí. Človek má sklon, pre svoju porušenú telesnosť, upadať do
    falošnej nábožnosti. Chodiť do kostolov, modlitební, čítať Bibliu
    a privlastniť si vieru akosi pre seba... Pán však svojich učeníkov
    vysiela medzi ľudí, dáva im právo a moc zvestovať Evanjelium,
    modliť sa za nemocných... Dnes vypadá cirkevný život často úplne
    inak. Nachádzame síce v kostoloch mnoho ľudí, zároveň sa ale
    ponúka otázka, prečo cirkev nerastie. Kristus povoláva svoje deti
    k učeníctvu, nie len k službe sebe, ale aj k službe druhým.
    Úprimná viera volá na človeka, aby začal žiť aj pre iných ľudí! -
    Svet potrebuje počuť Božie Slovo a vidieť skutky Božích detí! Ak
    má niekto pocit, že úprimne prijal Pána Ježiša ako svojho
    Spasiteľa, potom je rozhodne aj povolaný k učeníctvu! Pomocou
    falošnej nábožnosti diabol oklamal kresťanov a vložil im do sŕdc
    pocit, že to za nich urobia bratia starší a pracovníci zboru.
    Starším bratom sa zase niekedy zdá, že je to mládež, ktorá má
    oživiť zbor, nuž a mládeži už neostáva na výhovorku nikto. Ak
    niekto miluje Ježiša, potom Mu je aj učeníkom - ak niekto nie je
    učeníkom, Krista nemiluje, trpí len falošnou nábožnosťou. Diabol
    stavia človeku do cesty niekoľko prekážok, aby nepracoval pre Pána
    Ježiša. Prvou z nich je lenivosť, ktorá sa stáva počiatkom mnohých
    hriechov. Druhou prekážkou je prílišná pracovitosť, ale nie pre
    Krista. - Zamestnanie, domáce práce, záľuby a čas je vyčerpaný.
    Myslím, že čas má len málo kto, však každý si ho môže pre Ježiša
    urobiť zmenou priorít. - Premýšľam, aké smutné by boli evanjeliá,
    keby sa učeníci Ježiša Krista správali podobne, ako dnešní
    kresťania. Pán by ich vyslal, dal by im právo a moc a oni by
    nešli. Namiesto toho by väčšina išla chytať ryby, Matúš by napr.
    zašiel za priateľmi colníkmi a dali by si spolu vínka... - Znie to
    absurdne, ale práve tak absurdne vypadá kresťanstvo dnes. Títo
    ľudia sa potom stretnú v kostoloch a modlia sa o oživenie, za
    pracovníkov zboru... Divia sa, keď Pán nežehná, však za svoje
    srdce sa nehanbia, hrdosť im nedovolí pripustiť si, že konajú
    prevrátene a nečestne. 


               Dom hodný a nehodný


                Matúš 10,11-15.

     Pán dáva svojim deťom rôzne dary, jedných volá k modlitbám,
    iných k diakonii, zvestovaniu, výkladu, učiteľstvu, pastorácii,
    správcovstvu... Pre spoločenstvo je prirodzené, aby v ňom každý
    mal svoj podiel. Potom každý povolaný učeník, podľa svojho
    obdarovania môže zakúsiť niečo zvláštne. Ak človek, za ktorým bol
                                     131    poslaný nebol hodný Kráľovstva Nebeského, pokoj učeníka sa opäť
    navráti späť k nemu. Pán posiela svoje deti, aby pomáhali, niekto
    ale takúto pomoc zneužíva, aby napomínali, sú ale ľudia, ktorí sa
    nechcú dať napomenúť. Posiela učiteľov, však hrdosť a pýcha
    niekomu nedovolí prijímať poznanie. Dokonca aj povzbudzovanie
    a útecha sa stáva nepríjemnou, keď rastie v človeku  hrdá
    nezávislosť. Možno aj dvakrát, alebo trikrát navštívi Pán takýto
    "dom", keď ale stále odmieta Jeho milosť, pomaly a isto stráca
    všetko požehnanie. Sodomčanom bude znesiteľnejšie, než takémuto
    odmietajúcemu človeku. "Dom" hodný Božej milosti, príjme naopak
    všetko zasľúbené požehnanie. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa
    stávame raz učeníkom, ktorého Pán posiela, inokedy zase tým
    "domom", v ktorom chce Ježiš cez niekoho pôsobiť. 


              Učeník má aj nepriateľov!


                Matúš 10,16-22.

     Kristus pripomína svojim deťom, že ich neposiela do dobrého,
    ale ako ovce medzi vlkov. Je zaujímavá pripomienka, že ide nielen
    o neveriacich bezbožníkov, ale aj o veriacich bezbožníkov! Títo
    budú vydávať Pánových učeníkov pred cirkevné rady, v rámci cirkvi
    budú mnohí prenasledovaní. Keď sa raz niekto rozhodne ísť skutočne
    za Ježišom, určite bude mať nepriateľov aj vnútri cirkvi! Je to
    vážnym Božím upozornením pre učeníka, aby ho  takýto  stav
    nedezorientoval. Naopak, je nebezpečné, duchovne nebezpečné, mať
    len priateľov. Svedčí to o jednej ľudskej vlastnosti - byť každému
    "po srsti". Takéto jednanie Kristus odmieta, vyžaduje, aby na
    prvom mieste bol On sám živý Boh. 


             Diabolská moc je len diabolská


                Matúš 10,23-31.

     Pán ukazuje svojim deťom, ako reagovať na prenasledovanie. Ak
    niekde už nie je možné ďalej zvestovať  Božie  Slovo  pre
    prenasledovanie, nemáme prestať  rozprávať!  Pán  povzbudzuje
    k úteku: "Utečte do iného mesta!" Mohli by sme povedať, choďte za
    inými ľuďmi, do iných zborov, iných cirkví... Však beda tým, ktorí
    boli pôvodcami prenasledovania. Božie Slovo  sa  kvôli  nim
    neprestane hlásať! Jedinou zmenou bude, že sa prestane hlásať
    konkrétne im! Učeník Pána Ježiša nemôže očakávať, že sa bude mať
    lepšie než jeho učiteľ. Krista tiež prenasledovali a prenasledujú
    Ho aj dnes cez jeho učeníkov v cirkvi, aj mimo cirkvi. Pán
    prikazuje nebáť sa tých, ktorí vraždia telo, ktorí potupujú
    a rozprávajú falošné reči. Je potrebné báť sa diabla, ktorý môže
    zatratiť telo, aj dušu vo večnom ohni. Hriechu sa treba báť, ktorý
    prikazuje nehovoriť o Božích veciach na svetle, ale potajomky.
    Prikazuje báť sa ľudí a formou pretvárky získavať vplyv.
     Každý pád učeníka sa dá vyznať na modlitbe a prijať tak novú
    milosť Pána Ježiša. Pýcha ale velí: "Nevyznávať!" Diabolská moc,
    prejavovaná cez jeho ľudských prisluhovačov je len diabolská.
    Kristus diabla porazil na kríži a my tak dostávame nielen právo,
    ale aj moc víťaziť nad hriechom formou pokornej poníženosti pred
                                     132    našim Bohom. Každý pád, môže byť pádom na kolená a povzbudením do
    novej služby. 


               Učeník hodný a nehodný


                Matúš 10,32-39.

     Hovorili sme už o ľuďoch, ktorí nie sú hodní toho, aby dostali
    Božiu milosť. V tejto kapitole však ešte čítame aj o nehodných
    učeníkoch, pracovníkoch na Božom diele! Pán jednoznačne pripomína,
    že ak sa za Neho budú veriaci hanbiť pred ľuďmi bude sa aj On
    hanbiť za nich v Kráľovstve Nebeskom. V kontexte tejto kapitoly
    ide nielen o hanblivosť pred neveriacimi, ale aj o hanblivosť,
    zastať sa Ježišových vecí v cirkvi! Kristus prišiel dať pokoj do
    sŕdc Jeho detí, ale rozhodne nie pokoj všeobecne medzi ľuďmi,
    naopak, prišiel dať meč, rozdelenie. Duch Boží sa nemôže zniesť
    s duchom diablovým! Nemôžu sa stretávať a triasť si v ľudskej
    podobe priateľsky rukami! Ak niekto uprednostní priateľstvo pred
    vecami Pána Ježiša, nie je Ho hoden! Ak nedokáže učeník povedať
    neveriacemu, alebo aj nábožnému človeku Božie zjavenie z obavy, že
    ho stratí, nahnevá, nie je hoden Božieho Kráľovstva. Kresťania si
    možno  zvykli  na  ľúbivú  politiku,  usmievavé  tváre
    a bezkonfliktovosť. Pán Ježiš ale nežiada pretvárku,  alebo
    sebaklam! Vyžaduje od svojich učeníkov prácu a nie dovolenku!
    Mnohokrát vyžaduje aj priamy konflikt, meč, aby bolo zjavné, čo je
    od Neho a čo zo sveta. Učeník vyhýbajúci sa takýmto konfliktom,
    nie je hodný Nebeského Kráľovstva. Konfliktnosť Božej pravdy
    a démonského klamstva má byť zreteľná dokonca aj v rodine! Ani
    blízki nerozpoznajú pravdu, kým im ju niekto nepovie! Takýto
    konflikt Pán vyžaduje pre lásku k ľuďom, musí sa šíriť čisté
    Evanjelium. Je ale vážnou pripomienkou, že by učeník nemal
    prichádzať do konfliktu vtedy, keď má v srdci zlosť.  Pán
    neprikazuje hnevať iných ľudí bez príčiny. Prikazuje len držať sa
    Božieho Slova a Božej Rady. To mnohých rozhnevá, a to je konflikt,
    ktorý musí prísť a pred ktorým Božie dieťa nesmie utekať. 


         Dali sme sa Mu napiť, mali sme pre Neho čas?


                Matúš 10,40-42.

     Pán Ježiš posiela svojich učeníkov so slovami povzbudenia aj
    karhania. Ak ich dokážeme prijať, prijali sme živého Krista. Ak
    ich odmietame, Krista odmietame! Možno niekto škodí Pánovým
    služobníkom skutkami, alebo jazykom, možno nemá čas pomôcť, alebo
    sa hanbí... Je veľká hrozba Pána Ježiša, že takýto postoj berie
    úplne osobne, pre Neho potom takí ľudia nemajú čas, Jemu nedali
    pohár vody, keď bol smädný...
     Skúsme porovnať kristovstvo učeníkov Nového zákona s našim
    kresťanstvom.

                                     133
                                     134                Chráňme sa kvasu!                Konzumenti kvasu


     V živom cirkevnom spoločenstve z pravidla prebieha neustála
    duchovná aktivita v zmysle zvestovania Božieho Slova, vyučovania,
    diakonie... Úspech takejto práce je priamo závislý na Božom
    požehnaní a zmocnení. Pánove požehnanie pôsobí osobné povolania,
    prežitie zodpovednosti, duchovné obdarovania a rast. Niekedy však
    spoločenstvo  prežíva  nedostatok  pracovníkov,  alebo  málo
    obdarovaní, alebo akýsi nezdar v práci. Veriaci  sa  potom
    zamýšľajú, kde je chyba, modlia sa, ale stav spoločenstva sa
    napriek tomu nemení! Viera začína vypadať akosi bezmocne, bez
    zázrakov... Keď sa potom v zbore navyše začne šíriť nedôvera,
    neochota zdieľať svoje skúsenosti a problémy s inými bratmi
    a sestrami, je možné pohliadnuť  na  tento  duchovný  stav
    spoločenstva v zmysle učenia o nekvasenom a kvasenom ceste. Božie
    Slovo vrhá na takéto spoločenstvo svetlo a odhaľuje v ňom dve
    skupiny ľudí. Jednu z nich povzbudzuje a upozorňuje na istú
    diablovu taktiku, druhú napomína a vedie ku pokániu. 

               1. Korinťanom 5,7-8.

     Skutočná, úprimná viera je pripodobnená k nekvasenému cestu,
    však hriech, alebo hriešne učenie sa pripodobňuje ku kvasu. Takéto
    pripodobnenie je veľmi prirodzené. - Pán Ježiš nechce, aby sme
    chápali Jeho milosť ako akúsi silu, ktorá po znovuzrodení do nás
    vojde a začne meniť, nakvasovať starého človeka! Takto sa správa
    len hriech. Ten prichádza a postupne mení, leptá, šíri sa, takže
    nakoniec celé "cesto" ostane nakvasené. Viera v Ježiša Krista
    zrodí nové stvorenie, nie je len "novou záplatou na staré rúcho".
    Obraz  nekvaseného  cesta  pekne  vystihuje  skutočnosť,  že
    znovuzrodený človek je vymiesený nanovo a v Božích rukách.
    Nekvasené cesto predtým nebolo, však po vymiesení je! Kvasené
    cesto predtým bolo obyčajným, ale neskôr sa zmenilo postupným
    nakvasovaním! Viera v Pána Ježiša sa nikdy v človeku nebude chovať
    ako kvas, meniť ho, až sa nakoniec stane skutočným Božím dieťaťom.
    Božie detinstvo sa dá získať len na základe plného prijatia Božej
    milosti, ktorá spôsobí nové stvorenie. Božie dieťa potom už nie je
    lepšie, alebo  horšie,  môže  byť  len  dospelejšie,  alebo
    nedospelejšie. - Takýto pohľad na vieru dáva človeku pokoj
    a istotu spasenia aj v prípade, že sa nedokáže správať dospelo,
    nedokáže obstáť v zodpovednosti a neporozumel ešte v plnosti Božej
    láske. Na druhej strane však vážne varuje, že pravidelné prejavy
    pýchy, hrdosti a sebachvál bez vyznávania a pokánia nemôžu svedčiť
    o duchovnej nedospelosti! Rozprávajú len o tom, že uvedený človek
    buď stratil, alebo ešte neprijal detinstvo u živého Boha.
     Pán Ježiš vážne varuje pred hriechom a odhaľuje jeho podstatu.
    Hriech sa chová ako kvas, ktorého stačí máličko, keď sa potom
    zamiesi do cesta, nakysne celé. Najhlbšou podstatou hriechu je
    pýcha a neláska. Jedno i druhé sa prejavuje v človeku pomocou
    druhej signálnej sústavy - pomocou reči. V nižšie uvedenom odseku
    Božieho Slova chce Pán upozorniť svoje deti, aby sa učili
    rozpoznávať "kvas" v dobrom "ceste" a aby sa ho stránili.
    Pripomína, že ak sa "kvas v ceste" ponechá, spoločenstvo stratí
                                     135    požehnanie, zázraky prestanú a život v cirkevnom zbore sa bude
    podobať situácii, ktorú sme už spomenuli v úvode. 

                 Matúš 16,5-12.

     "Hľaďte a chráňte sa kvasu farizejov a sadúcejov!" Je to výzva,
    povzbudenie a napomenutie zároveň. Tieto slová patria skutočným
    Božím deťom, aby si uchovali to, čo im daroval Pán. - Čisté
    nekvasené cesto. Chrániť sa od niečoho znamená výkon,  nie
    pasivitu! Ak sa človek chce uchrániť napr. od dažďa, počúva
    predpoveď počasia, za zarobené peniaze kúpi aj dáždnik, alebo
    pršiplášť... Tieto aktivity sú tak prirodzené, že si možno ani
    neuvedomujeme, koľko práce, alebo pamätlivosti vyžaduje  tak
    jednoduchá skutočnosť - nezmoknúť. V spoločenstve Božích detí sa
    prejavuje aj diabolská moc! Ak ju veriaci budú ignorovať, ak sa
    budú vyhýbať napomínaniam, ak nebudú premýšľať o slovách, ktoré
    počúvajú a ak ich nebudú porovnávať s Písmom, ľahko sa kvas
    rozmnoží a nakazí všetko. Pán Ježiš burcuje  pred  takouto
    pasivitou: "Chráňte sa kvasu..." Dokonca aj konkretizuje hriech,
    pred ktorým tak vystríha: "...kvasu farizejov a sadúcejov!"
    O skupine zákonníkov, farizejov a sadúcejov Pán mnoho rozpráva.
    Hovorí o nich ako o pyšných, ako o ľuďoch, ktorí obchádzajú
    milosrdenstvo pre zákon, tiež aj ako o ľuďoch, ktorí sa oslavujú
    navzájom, ale skutočnú slávu svojho Boha nehľadajú." Všetky tieto
    tri vlastnosti sa šíria aj pomocou reči.
     Pýcha sa nedá napomenúť, uráža sa. Pyšný človek robí pomocou
    svojho jazyka zo seba niekoho iného, vytvára v mysliach svojich
    bratov aktívne o sebe imidž dobrého kresťana. Ak sa niekto
    takéhoto človeka dotkne na citlivom mieste a upozorní ho na chybu,
    nielen že takúto reč v srdci neprijme, ale dokonca začne o svojom
    kritikovi rozprávať nepodložené úvahy, ktoré sú vo svojej podstate
    klamstvami. "Chráňte sa kvasu..." Neprijmime všetky reči o našich
    blížnych len tak! Premýšľajme o nich s vedomím, že sa môžu stať
    diablovým prostriedkom k rozsievaniu vzájomnej nedôvery a neistôt.
    Pán chce, aby si Jeho deti dokázali aj dôverovať.
     Veľmi ľstivým prejavom nelásky, zamieňania milosrdenstva za
    náboženské predsudky sú neopodstatnené lichôtky. Často je zrejmé,
    že pripomenutím skutočnej biblickej pravdy a poukázaním  na
    konkrétny skutok, stratíme priateľa. - Pretože má človek sklon
    myslieť v prvom rade na seba, nechce stratiť milého spoločníka
    a radšej ho svojim jednaním zatratí. Nepovie mu, že je na šikmej
    ploche a že je takáto  poloha  duchovne  nebezpečná.  Kvas
    nepodložených lichôtok potom rastie v konkrétnych  hriechoch
    a zneucťuje Kráľovstvo Nebeské.
     Treťou formou kvasu jazyka sú vzájomné oslavy. Je pekné sa
    povzbudiť, aj pochváliť... Keď ale veriaci začne v spoločenstve
    chváliť a povzbudzovať v prvom rade ľudí, ktorých spoločnosť má
    rád, bez ohľadu na ich skutky a vyznania, začína robiť reklamu
    diablovi. Oni mu to potom možno vrátia a vznikajú v cirkvi vplyvné
    skupiny ľudí, ktoré ju len rozkladajú.
     Pán Ježiš vystríha pred kvasom jazyka a žiada svoje deti, aby
    sa proti takémuto šíreniu hriechu aktívne postavili. Učeníci
    nepochopili túto reč, začali premýšľať, že nemajú chleba. Kristus
    vysvetľuje, že sa nemusia strachovať nedostatku! Ak je On s nimi,
    vie čo potrebujú a je to zázračný Boh s neobmedzenou mocou.
    Pociťuje niekto nedostatok požehnania, pracovníkov v  zbore,
    duchovných darov? - Ježiš je mocný Boh a chce požehnať! Ak je ale
    Jeho "cesto" nakazené "kvasom" hriechu, žiada najprv, aby sa Jeho
                                     136    deti zastali evanjelia! On nechce darovať svoju moc spoločenstvu,
    kde tolerujú hriech. "Či sa nepamätáte na tých päť chlebov
    a päťtisíc mužov, koľko košov ste zobrali?..." Kristus je aj dnes
    mocný učiniť zázrak a požehnať. Vyzýva však svoje deti k aktivite
    proti hriechu jazyka! Ak sa dieťa Pána nezastane Nebeského
    Kráľovstva, neostane nikto druhý, kto by sa Ho zastal. Ak sa dieťa
    Božie nezastane Krista, Kristus sa nezastane jeho a nepožehná!
    "Chráňte sa kvasu farizejov a sadúcejov!" Stať sa pasívnym
    konzumentom kvasu hriechu jazyka znamená, nakvasiť, byť oklamaný
    diablom. 


                Producenti kvasu


     Druhou skupinou ľudí v spoločenstve, ktorému Pán nežehná, je
    skupina, cez ktorú pracuje sám diabol. Často je takáto skupina
    málo početná, alebo dokonca sa v nej nachádza len jediný človek.
    Možno by to viedlo k úvahám, že také malé množstvo hriechu nevadí.
    Pozor! Biblia pripodobňuje hriech, teda aj hriech jazyka ku kvasu
    a kvasu stačí aj minimálne množstvo, aby nakoniec skyslo celé
    cesto. Preto je beda takýmto ľuďom! Možno si sami neuvedomujú,
    koľko zlého sa cez ich jazyk v zbore deje. Koľko neistôt,
    neúprimností a nedôver má počiatok práve v ich ústach. Z takéhoto
    duchovného stavu je možná jediná cesta - pokánie. 

                 Ján 5,41-44.

     Pán Ježiš nežiada chválu od ľudí, Jeho Slovo nestojí na
    popularite, ale na Jeho stvoriteľskej moci a láske. O ľuďoch,
    ktorí produkujú kvas hriechu jazyka hovorí, že nemajú lásky Božej!
    Láska zastaví zlú myšlienku a nepustí ju k jazyku. Ak sa pomýli,
    ospravedlní sa s vedomím, že jazykom rozborila kúsok Božej stavby.
     Problém zlorečených veriacich bezbožníkov spočíva v ich pýche
    a slávybažnosti. Hľadajú slávu a chválu od ľudí, ale chválu od
    živého Boha nehľadajú. Božia chvála nevytvára človeku imidž. Je to
    chvála, ktorá sa prejaví pokojom Božím v srdci, keď sa človek
    dokáže zachovať podľa svojej viery a presvedčenia vychádzajúceho
    z Božieho Slova. Apoštol Jakub vysvetľuje, prečo sa veriaci modlia
    a neberú, tento stav jednoznačne spája s kvasom, hriechom jazyka,
    ktorý je vlastne jednou z foriem nelásky. 

                 Jakub 4,1-12.

     Veľká výstraha prečítaného Slova spočíva vo varovaní pred
    dvojitou mysľou. Človek môže robiť aj rozprávať dobre i zle, môže
    pracovať v cirkvi a zároveň aj hovoriť zle na brata, alebo sestru
    bez príčiny, bez podloženia. Takéto jednanie je potom celé
    hriechom! Takýto človek hreší, aj keď  práve  pracuje  pre
    spoločenstvo! Kristus neprijme obeť, ktorá je chromá, alebo slepá!
    Žiada celé srdce. Je zarážajúce, že Jakub netriedi spoločenstvo na
    akosi "dobrých" a "zlých". Tí čo trpia hriech a tolerujú ho, robia
    podobne a podobne aj strácajú požehnanie!
     Svetlo Božieho Slova takto dáva spoločenstvu smer, orientáciu:
    "Navráťte sa k Bohu a On sa navráti k vám!" Aj ten najmenší
    kúsoček kvasu musí preč, aby ostalo cesto čisté, nekvasené.
    Z hriechu jazyka človeka nikto neobviní! Ľudské srdce vidí len
    Pán. Preto to bude len Boží súd, ktorý odhalí a spravodlivo odsúdi
                                     137    tých, ktorí svojim kvasom nakvasovali sväté Božie dielo. "Skušujte
    duchov!" "Chráňte sa kvasu..." Sú to výzvy Pána, za ktorými čaká
    požehnanie.

                                     138


               Povolanie do služby                  Biskupstvo


     Výber pracovníkov v kresťanskom spoločenstve je ťažkou úlohou
    nielen kvôli nutnosti poznať Ježišovu  vôľu,  ale  aj  pre
    zodpovednosť, ktorú Pán pri takomto výbere kladie na vedúcich, už
    existujúcich pracovníkov. V spoločenstve by malo prebiehať viacero
    aktivít, ktoré vyžadujú vedenie duchovne starším bratom alebo
    sestrou. Sú to napríklad vedenie besiedky, dorastu, mládeže,
    jednotlivých študijných skupiniek, spevu, celého zboru... Do
    kompetencie týchto predstavených veriacich patria nielen modlitby,
    organizácia, ale aj zodpovednosť a povinnosť osloviť obdarovaných,
    nových pracovníkov pre tú-ktorú skupinu. Príkladom je apoštol
    Pavel, ktorý nielen oslovil, ale potom aj viedol v osobnej
    duchovnej škole nového pracovníka Timotea. Kristus žiada od
    duchovne predstavených perspektívne myslenie. Navyše žiada, aby
    ich jednanie malo skutočne na prvom mieste Nebeské kráľovstvo
    a nie vzťahy, city... Vnútrocirkevné priateľstvá, ktoré tolerujú
    hriech narobia mnoho škody. Ak sú navyše takéto "priateľstvá"
    medzi predstavenými spoločenstva veriacich, je toto spoločenstvo
    odsúdené na zánik. Byť spasený, je Boží dar, ktorý niekedy znesie
    veľa nedostatkov. Byť spasený  a  povolaný  do  biskupstva,
    predstavenstva, vyžaduje čistý život, ktorý nepohoršuje a ktorý je
    príkladný pre mnoho ďalších ľudí. 

               1. Timoteovi 3,1-15.

     Ak teda povolaný veriaci do biskupstva v akejkoľvek duchovnej
    oblasti pácha hriech, svojim príkladom skôr rozkladá, než buduje
    Ježišovu cirkev. Keď potom pre "priateľstvá" nemôže byť povedaná
    pravda zo strachu ich straty, jedná sa o pretvárku a ľstivosť.
    Komu bolo viac zverené, od toho sa bude viac očakávať! Teológia
    plná klamných citov, ktorá povoľuje hriechu so slovami, že aj iní
    padajú, nemôže v oblasti predstavených obstáť! Kým veriaci človek
    nedokáže žiť príkladný život, ktorý pozastaví ateistov a bude ich
    viesť k otázkam, zatiaľ nesmie v spoločenstve viesť duchovnú
    prácu! Na zborových vedúcich v jednotlivých oblastiach to kladie
    zodpovednosť uprednostniť Krista a vedieť povedať  niektorým
    spoluveriacim, že by pre tento čas nemali, pre možnosť pohoršenia,
    v cirkvi pracovať. Zároveň s týmto napomenutím však má ísť
    povzbudenie. - Ježiš je dosť silný, aby zmenil ľudský život
    a vychoval nového pracovníka. Modlitba je počiatkom tejto cesty,
    ktorá trvá často aj niekoľko rokov. O ceste kríža, ktorá začína
    modlením a končí osobným povolaním rozpráva aj šiesta kapitola
    proroka Izaiáša, kde sa bližšie vysvetľuje jeho povolanie do
    biskupstva prorockého.
     Z mnohých biblických príkladov možno vidieť, že povolanie do
    biskupstva, predstavenstva vyžaduje od človeka niekoľko vecí.
    Medzi prvými sú obdarovanie a ochota dať sa viesť Božím Duchom.
    Pán Ježiš chce, aby jeho služobník jasne videl seba, svoje
    schopnosti a tiež aj Boha, Jeho lásku, moc. Tento pohľad človeku
    veľmi často otvoria jeho vlastné zlyhania. Kristus ale navyše
    žiada zmenu, kríž, výchovu... Božia škola sa potom končí jednou
    veľmi zvláštnou otázkou... 
                                     139             Božia veľkosť a ľudská malosť


                 Izaiáš 6,1-5.

     Uvedomiť si skutočnejšie Božiu lásku a moc, realistickejšie
    spoznať vlastné neschopnosti je problém na prvý pohľad jednoduchý.
    Človek pri obrátení má hneď dojem, že do týchto otázok už
    nahliadol. Skutočnosťou ale ostáva, že Pán neodkrýva plne pred ním
    jedno i druhé. Jeho láska ostáva ukrytá až dovtedy, kým človek
    neodhalí akým skutočne je. Ľudskú prevrátenosť  Ježiš  zase
    neukazuje celú, aby človek dokázal zniesť pohľad na seba a aby
    nestratil svoju maličkú vieru v spasenie. Keď sa vzťah človeka
    a Boha prehlbuje, odkrývajú sa obidve tieto pravdy, čo je prvou
    triedou v škole učeníctva.
     Boží anjeli volali jeden druhému: "Svätý, svätý, svätý!" - Pre
    Božie stvorenstvo je prirodzené, odovzdávať si navzájom poznávanie
    nekonečnej Pánovej svätosti, ktorá sa úplne nedá spoznať nikdy.
    Tieto bytosti mali šesť krídel, čo môže byť obrazom prístupu
    k Stvoriteľovi. Lietanie  vyjadruje  víťazstvo  nad  zemskou
    gravitáciou, Božie deti víťazia nad telesnosťou, svetom. Pre
    takéto Pánove stvorenstvo je prirodzené "zakryť  si  nohy".
    Mojžišovi Boh povedal: "Zobuj sa, lebo zem, na ktorej stojíš je
    svätá!" Prikrytím nôh, je vyjadrená úcta. Prikrytím tváre zase
    neschopnosť skutočne vidieť a rozumieť Bohu. Niektorí bratia
    a sestry sa k Ježišovi správajú takmer ako k  seberovnému
    priateľovi. Od biskupa sa žiada viera, úcta a pokora. Dom sa
    naplnil dymom. - Nie nesmieme vidieť, ale nie sme schopní vidieť
    Boha v celej jeho svätosti podobne, ako napr. lastovička nemôže
    čítať knihu.
     Ľudská reakcia pri poznávaní seba a Boha býva podobná tej
    Izaiášovej: "Beda mi, lebo som človek nečistých rtov! ... Lebo
    moje oči videli Hospodina! ..." Uvedomiť si skutočnú priepasť
    medzi Bohom a človekom je šok a zúfalstvo, z ktorého môže vytrhnúť
    človeka len Pánov zásah. Hlboké sebapoznanie a poznanie Boha je
    zárukou pre pracovníka, aby v budúcnosti nespyšnel. Pri práci na
    Božom diele by mala byť otázka pýchy a hrdosti u človeka
    vyriešená. - Možno sa mi niečo práve podarilo, možno mám úspech,
    ... však viem, kým skutočne som. 


              Ohnivý dotyk formovania


                 Izaiáš 6,6-7.

     Pán Ježiš rozpráva, že človeka poškvrňuje to, čo vychádza
    z jeho úst. Jazyk, ústa je najvýkonnejší orgán v našom tele. Dá sa
    s ním robiť mnoho dobrého i zlého. Jazyk bol Izaiášov problém a je
    aj našim problémom. Kristus sa chce dotknúť aj našich úst žeravým
    uhľom, ktorý bude páliť a bolieť. Kríž, výchova k ovládaniu jazyka
    je veľmi ťažká, biskup ňou ale musí prejsť!
     Veriaci kresťan niekedy chce prijať službu v spoločenstve, cíti
    sa byť povolaný, ale nechce prijať kríž a výchovu. Je to
    prevrátený prístup, ktorý oslavuje samého seba, však Hospodina
    rozhodne nie! 


                                     140             Otázka, ochota a požiadavka


                 Izaiáš 6,8-13.

     Keď Boh Hospodin vychová človeka a rozhodne sa ho vyslať,
    položí zvláštnu otázku: "Koho pošlem a kto nám pôjde?" Je to ako
    výzva v rozhlase. Izaiáš nebol priamo oslovený. Pán ale očakával
    jeho charakter a ochotu, ktorá sa prejavila tým, že sa sám
    ponúkol! Dnes Kristus podobne povoláva svoje deti. Možno vo svojom
    okolí vidia potrebu, možno len ich svedomie na chvíľku zavolá, že
    je potrebná pomoc. Ježiš očakáva ochotné srdce, záujem ohlásiť sa
    a ísť. Keď Boží Duch nepochodí u jedného pôjde za iným, však beda
    duchovne vzdelaným pracovníkom, ktorí milovali viac seba, než Pána
    Ježiša.
     Izaiáš reagoval príkladne: "Hľa tu som, pošli ma!" Keď potom
    Boh Izaiáša vyslal, Jeho požiadavka bola veľká. Hlásať čisté Božie
    Slovo. Kritické, tvrdé napomenutia Pána, je často veľmi ťažké
    odovzdávať. Znamená to stratu popularity, priateľstiev,  zlý
    imidž... Keby Izaiáš nemal vyliečené  ústa  žeravým  uhľom,
    pravdepodobne by zľahčoval tieto Slová, niečo by pridal, alebo
    ubral, aby boli prijateľnejšie.
     Pán Ježiš volá svoje deti, aby vzali svoj kríž a nasledovali
    Ho, - aby sa stali Jeho učeníkmi a prijali biskupstvo.

                                     141
                                     142
 

                 Kresťan a zbor           Aj z vás samých povstanú draví vlci!


                Skutky 20,28-31.

     Pri úvahách o cirkvi, alebo zbore, spoločenstve je zaujímavé
    pozastaviť sa nad odkazom, ktorý nám  zanechal  Pán  Ježiš
    v evanjeliách. Kristus poukazuje na budúcnosť a vyzýva k bdelosti.
    Podobne rozpráva aj apoštol Pavel, upozorňuje na útok mocí
    temnosti, ktorý sa má prejaviť aj pomocou pôsobenia falošných
    učiteľov mimo i vnútri cirkvi. Pripomína, že falošný učiteľ môže
    povstať aj z človeka, ktorý je na prvý pohľad spasený Pánov
    služobník. Hriech, ktorý človek nepriniesol pod Golgotský kríž, sa
    môže  prejaviť  aj  neskôr  formou   pýchy,   hrdosti,
    nenapomenutelnosti... Draví vlci, na ktorých upozorňuje Pavel
    prídu do cirkvi a povstanú v cirkvi, aby tiahli učeníkov za sebou.
    Toto Božie Slovo neupozorňuje a nevedie veriacich k akýmsi
    aktivitám, aby "draví vlci" nemohli povstať! Napomína len, že isto
    povstanú, nech budú veriaci ľudia robiť čokoľvek! Útok diablov
    musí a má prísť! Pavel však rázne vyzýva, aby sme si vedeli
    uchrániť a zastať spoločenstvo, ktoré nám daroval Pán. "Majte na
    seba pozor i na celé stádo, nad ktorým vás ustanovil Svätý Duch za
    dozorcov..!" Máme podiel na Božej cirkvi, ktorú Pán dobyl vlastnou
    krvou, ustanovil nás v nej za dozorcov, aby sme ju chránili od
    hriechu a prevrátenosti. Preto je veľmi nebezpečné mlčať, keď sa
    robí zle, dovoľovať hriechu a nanajvýš sa pohoršiť. Človek, ktorý
    pre strach, alebo nejakú vypočítavosť nedokáže aktívne prispieť
    svojim hlasom, aby podržal  Pánovu  cirkev,  zrádza  samého
    Stvoriteľa! Stáva sa zlým, vypočítavým dozorcom,  ktorý  si
    zamiloval iného boha.
     Duchovná čistota jednotlivcov a spoločenstva je prvoradou
    potrebou, pred začatím akejkoľvek duchovnej práce. Spoločenstvo
    veriacich, ktorí dovoľujú hriechu a nie sú ochotní radikálne ho
    odstrániť zo svojho stredu, takéto spoločenstvo hynie a zaniká!
    Najprv sa nájde len jeden kresťan, ktorý myslí pri duchovnej práci
    aj na svoj úžitok tak, že hľadá svoj prospech a slávu, čím
    zneužíva cirkev. Potom sa nájde druhý, tretí... Po niekoľkých
    mesiacoch, alebo rokoch spoločenstvu takto vládnu veľmi nábožne
    vyzerajúci pohania, ktorý majú vplyv, väčšinu a sú brzdou,
    pohoršením. Proti hriechu sa dá postaviť len radikálne, každá iná
    cesta je len zmluvnou pracovnou dohodou so živým diablom.
     Predčítané Božie Slovo je platné a aktuálne pre nás dnes.
    Hovorí svoju zvesť do prítomnosti a vyzýva k živému duchovnému
    nepokoju! - V ďalších odstavcoch sa budeme zaoberať návodom Pána
    Ježiša, ako zachovať čistotu spoločenstva, zboru a pripraviť ho
    tak do plnej zbroje proti mocnostiam  temnosti,  ponebeským
    oblastiam. Aby mohlo byť spoločenstvo duchovne živé a zdravé,
    musia byť v poriadku jeho dve zložky - jednotlivci a skupiny.
    Duchovné obrodenie sa nedá začať na druhých, dá sa začať len na
    sebe. Zamyslíme sa teda nad Božou vôľou pre seba, čo Pán chce odo
    mňa, aby mi začal žehnať a tiež poukážeme, čo chce odo mňa, aby
    začal žehnať skupinám v spoločenstve. Neproduktívna viera je
    mŕtva, keď niekto navštevuje spoločenstvo, a pritom nie je schopný
    priniesť svoj hlas a známosť Biblie ako potenciál proti hriechu,
                                     143    chodí do spoločenstva zbytočne. - Pasivita, pobožnosť a nedeľná
    návštevnosť ho nespasí! 


             Čistota jednotlivca, modlitby


                 Ján 15,1-12.

     Podobenstvo o kmeni a letorastoch nerozpráva o podvodníkoch
    viery, ktorí akoby prinášali trpké, zlé ovocie. "...Letorast,
    ktorý nenesie ovocie, odrezáva..." Kresťanská pasivita je stav,
    v ktorom človek môže pokojne zotrvávať v rámci akejsi pravidelnej
    nábožnosti. Chodením do kostola, prípadným čítaním Biblie človek
    oklame Boží hlas svedomia a upadne do jedovatého pokoja. Pán Ježiš
    varuje, že letorast, ktorý nenesie ovocie sa bez výnimky hádže na
    oheň.
     Ovocie Ducha Svätého je neustála zmena v živote kresťana. - Pri
    každom čítaní  Písma  možno  nájde  nové  ponaučenie,  nové
    upozornenie,..., ktoré si skutočné, úprimné Božie dieťa hneď
    privlastní a snaží sa podľa neho žiť. Božie Slovo čistí letorasty,
    aby prinášali viac ovocia. Božie detinstvo preto znamená nové
    rozhodnutia, nové odovzdania, nové odhodlania k duchovnej práci.
    Naopak, duchovná stagnácia zase zabíja a hubí vo  falošnom
    zmierlivom pokoji.
     Kto zostáva v Pánovi Ježišovi Kristovi, prináša mnoho ovocia.
    Nie je Biblicky možné, aby Božie dieťa duchovne "nezarodilo"! Nie
    pre podvodníkov viery, ale pre skutočné Božie deti potom platí
    zasľúbenie: "Proste za čokoľvek a stane sa vám!" Modlitby sú veľmi
    potrebné pri budovaní cirkevného spoločenstva. Kristus vyzýva
    k modlitbám za čokoľvek! Vážne tak upozorňuje, že nie je podstatné
    ako sa modliť, alebo za čo sa modliť, aby bola modlitba vypočutá,
    ale je podstatné kto sa modlí! Formu Stvoriteľ neprijíma, chce
    vidieť čisté srdce modlitebníka, ktorý ostáva v Pánovi. Ak
    nenesieme ovocie Svätého Ducha, môžeme  sa  modliť  aj  za
    evanjelizácie, oživenie,... a budú to len prázdne slová, ktoré Pán
    neprijme! Zostať na modlitbách vo vinnom kmeni znamená naplniť
    s presvedčením nasledovných šesť bodov. Modlitebník, ktorý splní
    Božie kritériá, potom nech prosí za čokoľvek a Pán mu požehná buď
    vyprosené, alebo niečo ešte lepšie.
     1. - Pri modlitbe je prirodzené byť zmierený s Bohom aj vo
    veci, o ktorú prosíme. Znamená to vedieť nie z povinnosti, ale zo
    srdca ďakovať a končiť každú modlitbu slovami: "Nech sa stane
    Tvoja vôľa, nie moja..."
     2. - Pán žiada od svojich detí, aby sa zmierili nielen s Ním,
    ale aj so svojimi blížnymi. Ak modlitebník neodpustí, alebo ostáva
    voči niekomu zatrpknutý, nebude ani jemu odpustené. - Môže sa
    v hriechu potom modliť aj za najkrajšie požehnania pre iných, ale
    Pán neprijme jeho prosby!
     3. - Pavel pripomína, že len trpezlivá nádej nezahanbí. Pri
    modlení je nutné ponechať čas vypočutia na samotného Boha. Chcieť
    niečo hneď, znamená nedostať nič.
     4. - Každá modlitba pôsobí kríž, žiada zmenu myslenia, názorov,
    postojov... Cez kríž chce Kristus vychovať svoje dieťa, aby mu
    mohol požehnať vyprosené. Keď potom vo svojom srdci veriaci človek
    odmieta Božie napomenutia pre hrdosť, alebo nejaké iné zábrany,
    nemôže dostať Boží dar. "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje Ma,
    nie je Ma hoden!"
                                     144     5. - Niektoré modlitby vyzerajú trapne ako telefonát, pri
    ktorom modlitebník vytočí číslo, a hneď začne rozprávať. Rozpráva
    dlho, nepretržite a keď skončí hneď zavesí slúchadlo. Bytosť na
    druhej strane sa akosi nedostala ani k slovu, v podstate keby
    vôbec nezdvihla, nič by sa nebolo stalo. Egoistický modlitebník by
    si to ani nevšimol. Pán pripomína: "Nežvatlite ako pohania, ktorí
    sa domnievajú, že pre svoju mnohomluvu budú vypočutí!" Kristus vie
    vopred čo chceme povedať, však práve my nevieme, čo chce povedať
    Kristus nám!
     6. - Ak sa niekto modlí, aby ukázal svoju nábožnosť a záujem
    Bohu, alebo ľuďom, neprijme nikdy požehnanie! Modlitba nie je
    povinnosť, ale skutočný  záujem!  Nie  je  prostriedkom  na
    sebapovýšenie, alebo uspokojenie svojho svedomia, je prostriedkom
    k pomoci iným a k svojmu naplneniu.
     Keď si uvedomíme, aké sú vzťahy medzi kresťanmi, egoistické
    záujmy a neochoty,..., je prirodzená predstava slabej, bezmocnej
    cirkvi. Je to predstava modlitebníkov, ktorí plačú na modlitbách
    a zápasia s pochybnosťami, či vôbec Boh ešte existuje! "Doneste
    celý desiatok do domu môjho Otca, a potom Ma skúste, či vám
    nepootváram nebeských prieduchov a nepožehnám vám až prehojne!"
    Mal. 3,10. Zbor, spoločenstvo nemôže existovať bez modlitieb
    jednotlivcov! Tak isto nemôže existovať s modlitbami, ktoré Pán
    nechce počuť! Keď chceme budovať zbor, je nutné dať si do poriadku
    pred Ježišom v prvom rade svoje vlastné srdce! Až potom začne Pán
    žehnať. Starší, misionár, či kazateľ, ak trpí pýchou, alebo sa na
    niekoho hnevá, je zahorknutý, takýto človek potom nie je schopný
    pracovať pre Ježiša a jeho práca sa stáva len formalizmom
    inštitucionálneho náboženstva. 


         Čistota spoločenstva, prijatie od Hospodina


                Matúš 18,15-17.

     Podobne, ako vyzýva Písmo k bezkompromisnosti voči vlastnému
    hriechu,  vyzýva  aj  k  bezkompromisnosti  voči  hriechu
    v spoločenstve. Vzájomné povzbudenia, ale aj napomínania sú
    milosťou, ktorú môže Božie dieťa prijímať, aby zotrvalo pri viere.
    Je to zároveň milosťou pre svet, aby si všetci mohli všimnúť na
    veriacich Boží charakter. Spoločenstvo nemôže byť zachované, keď
    sa obchádza predčítané Božie Slovo, ktoré nám povedal sám Pán
    Ježiš! Kristus vedie k životu viery a buduje svoje deti, aby
    vedeli napomínať bez hnevu a zlosti, bez osobných sporov a iných
    nečistôt. Ježiš chce, aby Jeho Slovo stálo, aby veriaci boli
    schopní napomínať a pritom nehrešiť. Žiada tri napomenutia -
    v súkromí, pred svedkami, pred zborom. Ak človek neprijíma Boží
    hlas má byť vylúčený z cirkvi. Ak sa tento postup nedodrží,
    rozmohne sa hriech, zformálnejú modlitby a spoločenstvo skôr, či
    neskôr duchovne zahynie. V tom je počiatok a koniec formálneho
    kresťanstva, inštitucionálnych cirkví bez prítomnosti Božieho
    Ducha.
     Pán chce prijať spoločenstvo, ale žiada, aby sa jeho deti
    nechovali pokrytecky a vykonávali oddane správcovstvo, ktoré im
    poručil. Žiada očisťovanie a riadenie sa  Jeho  Slovom  aj
    v spoločenskom zborovom živote. Kto miluje viac svojich rodičov,
    deti, priateľov než Mňa, nie je Ma hoden! - Hovorí Pán. Kristus
    chce prijať obete svojich detí, musia byť však nepoškvrnené
                                     145    a čisté, obmyté Jeho krvou! 


           Viera a skutky pre spasenie druhých


              1. Korintským 10,32-33.

     Božie deti sú svetlom sveta. Ak nie sú, potom nemajú podiel na
    Božom kráľovstve! Náš život patrí v prvom rade poslaniu svietiť.
    Cez veriacich má svet poznať, že bol na Zemi Mesiáš. Svietiť môže
    len Pánom prijatý a požehnaný zbor, kde sa čistia jednotlivci, aj
    skupiny Božím Slovom. Keď sa v spoločenstve začína tolerovať
    hriech, mení sa toto spoločenstvo len na skupinu nábožných
    pohanov, bez skutočnej lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi...

                                     146

                 Joel 3,15-21.
    Moderný, rozhľadený človek pri pohľade do minulosti všeličo
    odsúdi. Otroctvo sa mu zdá ukrutné, mnohoženstvo ponižujúce pre
    ženu, viera v rôznych bohov smiešna... Humanizmus, prírodné
    a humanitné vedy dnes dávajú akúsi istotu, informácie z masmédií
    ponúkajú život poznania a faktov... - Čo bolo, bolo - vývoj ide
    ďalej a dnes tu máme "krajší svet". - Kedysi existovali predaní
    ľudia, otroci. Keby sme dnes začali hľadať, nájdeme  možno
    narkomanov, alkoholikov, hráčov, ktorí niekedy tak veľmi túžia byť
    slobodní. Predané deti, na ktoré rodičia nemali čas, vystrú ruky
    a dajú sa sputnať napr. heroínom, pretože nemajú síl brániť sa! Je
    skutočne iná doba? Nepredávajú "na trhoch sveta" aj dnes otrokov?
    Dnešné otroctvo poznáme pod inými pojmami, existuje v iných
    formách a mnohí si nielen naň zvykli, ale dokonca predávajú
    "svojich otrokov", a pritom kričia slová o humanizme! ...
     Človek si zapne televíziu, začíta sa do historického románu
    z prostredia arabských krajín a usmieva sa nad mnohoženstvom. -
    Realita života pritom hlasne volá, že prežitkom je nie história,
    ale vernosť v  manželstve!  Kolegovia,  sekretárky,  vedúci,
    zákazníčky, - jednoducho vzťahy na pracoviskách píšu dnes "svoj
    historický román" o mnohoženstve, ktoré navyše nevyžaduje ani
    zodpovednosť. Moderná predajná láska túto "knihu" zviaže a ponúkne
    novodobému šejkovi...
     Človek dnes nenachádza ospravedlnenia svojich skutkov,  -
    utláčaní volajú v zúfalstve o pomoc a trochu porozumenia. A predsa
    si človek zamiloval tento svet a naučil sa z neho ťažiť. Nepokoj
    svedomia je nepríjemný, preto populácia privítala  filozofov
    a vedcov, ktorí na základoch svojej ľahkovážnej viery vybudovali
    "istoty". Na klamnú vieru sa potom zabudlo a ostali len tie
    "istoty", podvod, ktorí väčšina prijíma a málokto chce o ňom
    premýšľať. Tak sa zrodila nová viera a nové náboženstvo, ktoré sa
    volá "ja"! "Ja" je jeho najvyšším božstvom, ktorému podliehajú
    všetky ostatné. Napriek tomu dnes rozprávame o Diovi, o bohyni
    Diane, Afrodité ... len ako o bájkach. Ľudstvo sa naučilo dokonale
    klamať seba! - Mocní bohovia dnešného pohanstva sa volajú inak.
     "A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas!"
    Možno nás niekedy pobúrilo, keď sme niekoho videli  páchať
    ukrutnosť. Hospodin bude revať zo Siona na tých, ktorí ju dnes
    páchajú, alebo sa jej neprotivia. Boh Abrahámov, Jákobov a Izákov
    neznesie otroctva, ani predajnosti, či iné, vymyslené, kruté
    božstvá! Kristus stvoril svet pre človeka, aby bol naplnený, nie
    aby trpel. Vyvolil si jeden národ, aby mu zveril svoje Slovo
    a sľuby, aby mohol každý nájsť zasľúbenia, na ktoré sa dá
    spoľahnúť. Hriechom a problémom ostáva, že človek ani veľmi nemá
    záujem okúsiť Pánovu ponuku. Prítomný svet násilia, pomotaných
    pojmov a podvodov svedomia mu v podstate vyhovuje. Je ľahké nájsť
    cestu, na ktorej sa dá všeličo dosiahnuť, a pritom neprísť do
    konfliktu so svojim svedomím! Táto cesta je nadmieru široká. Už
    sme sa pozastavili nad tým, aký odkaz nám nechal Ježiš cez
    židovský národ? Porozmýšľali sme, o svojom božstve a svedomí?
    Nestačí sa len volať kresťanom!
     Nikto nevie kedy príde Kristus vo svojej moci! On sám ale
    pripomína, že príchod leta zvestujú zmäknuté letorasty. Skúsme si
    otvoriť Bibliu a prečítajme si v nej Nový zákon. Toto napísané
    Slovo nám bude rozprávať, že je letorast vekov mäkký a rozvitý.
    Priblížila sa doba, keď Stvoriteľ zareve na neprávosti a násilia.
    Skutočný Boh nebude večne trpieť násilie. - Sľúbil nám to vo
    svojom Slove. Dnes ešte prežívame obdobie milosti, keď sa môžeme
                                     147    slobodne rozhodovať pre svet, alebo prijatie Pánovej milosti.
    Žiadny hriech nie je tak veľký, aby nemohol byť obmytý krvou
    Ježiša Krista. Pán ale žiada čisté srdce, skutočné rozhodnutie
    a skutočnú potrebu pomoci. Formálne kresťanstvo nikdy neprijal
    a ani neprijíma!
     Prichádza deň, keď zahynie násilie spolu s násilníkmi. "Vrchy
    budú kvapkať sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky
    Júdove potečú vodami a prameň bude vychádzať z Domu Hospodinovho
    a bude napájať dolinu Šittím." Toto krásne obrazné zasľúbenie
    hojnosti naplnenia môže človek prijať, alebo odmietnuť, - ostáva
    skutočne slobodný... Je to zasľúbenie pre budúci, ale tiež aj
    prítomný život.

                                     148

                 Veriaci sloník
    Rosa na listoch zvestovala včasné ráno a slnko na obzore sa smialo
    na celý svet. Aj dnes kráčal radostný sloník pomedzi záhradky do
    Božej základnej školy. Na chrbte mal červenú tašku so zelenými
    pruhmi a jeho oči rozprávali úprimnosť. Cez ploty nazeral do
    záhrad a obdivoval kvety, ktoré v nich krásne rástli. - Vedel, že
    za javorom týčiacim sa blízko pred ním, uvidí tú, ktorú si najviac
    obľúbil. Krásne záhony, ovocný sad, ktorý v nej bol, vždy upútal
    jeho pozornosť. Niekedy v nej vídaval mladé dievča, ako pleje
    burinu, - vtedy sa jej vždy prihovoril. Dnes ho ale čakalo
    prekvapenie. - Na lavičke vedľa domu sedelo dievča zamyslené a jej
    kvety vädli. - Niečo tu nebolo v poriadku, na čo by rozhodne mal
    prísť, veď slniečko tak radostne žiari - prečo teda smútiť?
    Pretože sa mu záhradka páčila, aj dievča si obľúbil, rozhodol sa,
    že jej pomôže. Opatrne prešiel úzkou bráničkou, pričom trochu
    nalomil jeden stĺpik, ktorý ju držal. - Nuž čo, veď bol sloník.
    Ako akrobat kládol predné nohy pomedzi kvetiny, aby ich nepolámal,
    - veď sa to učili v Božej škole. Na tie zadné ale trochu zabudol,
    takže ostával dobrej vôle len preto, že sa neohliadol späť. Keď
    potom sledoval pohľad bledej dievčiny, ktorá sa pozerala kamsi za
    neho, zastal a už sa neodvážil ani pohnúť. - Keby ho len niekto
    mohol z tej záhradky vyniesť na rukách! Porozumel, že sloníkovia
    môžu pomôcť len vtedy, keď ich Pán ku pomoci povolá. "Bože pomôž
    tomu človeku!" - Zaprosil a želal si, aby sa dalo dať späť, čo sa
    späť už dať nedá. ... Pán Ježiš neskôr povolal tohoto sloníka
    pomáhať ľuďom...

                                     149
                                     150

                 Cirkev a Láska

             Láska je viac ako dáva svet
               Kristov príklad Lásky


               1. Korintským 13,1-3.

     Evanjelium Pána Ježiša poukazuje na duchovnú hodnotu, na
    základe ktorej môžu ľudia uveriť a prijať Pána do srdca. Svetlom
    sveta je Cirkev Božích detí. Hodnotou, ktorou sa od sveta odlišuje
    je Kristova Láska. Svet nemôže prijať zvesť Evanjelia len na
    základe mnohých slov, potrebuje pri veriacich ľuďoch vidieť aj
    Lásku. - Vo svete môže človek nájsť múdrosť,  porozumenie,
    priateľstvá,..., ale Božiu, Stvoriteľskú Lásku nie!
     Kresťania môžu prinášať mnohé obete, môžu dokonca pre Krista aj
    umierať, keď v nich ale nie je Božia Láska, klamú svojou falošnou
    pobožnosťou len sami seba! Biblia poukazuje na skutočnosť, že môže
    byť spasený len človek s Božou Láskou v srdci!
     Ľudia si Lásku predstavujú rôznymi spôsobmi. Jedni v nej vidia
    množstvo emócií, iní zase akúsi toleranciu voči hriechu. Niekomu
    sa zdá, že miluje, keď tomu druhému nepovie nič, čo by ho mohlo
    uraziť, alebo nahnevať... Veriaci ľudia, aby nemuseli znášať kríž
    rozdelenia, niekedy vedú svojou domnelou Láskou blížnych do
    hriechu a duchovnej smrti.
     Čo je skutočná Láska, o ktorej rozprával Kristus? Ako si
    predstaviť tú hodnotu, ktorú ľudia nenachádzajú vo svete a pomocou
    ktorej majú prijať Evanjelium?
     Prvý a najväčší príklad Božej Lásky nám dal Pán Ježiš, keď
    prišiel na Zem za nás umrieť. Od tohoto príkladu by sa mali
    odvíjať všetky naše ďalšie úvahy! 

                  Ján 3,16.
                 Ján 13,34-35.
                 Ján 14,23-24.

     Boh Stvoriteľ miloval svet, preto nehľadal svoje pohodlie, ale
    naopak, radšej seba dal ukrižovať, aby človek mohol žiť. Táto
    veľkolepá Božia Láska prišla rozdávať život zadarmo, ale zároveň
    s podmienkou. - Tou podmienkou je pokánie! Kristus neprišiel
    spasiť diabla, ale ľudí, ktorí diabla odmietli! Božia Láska teda
    nie je nerozumná, nechcela zaplaviť celé Nebo hriechom a utrpením,
    ale chcela z utrpenia a hriechu spasiť človeka!
     Pán Ježiš Kristus dáva svojim deťom nové prikázanie, - aby sa
    Jeho deti milovali tak, ako aj On ich miloval! - Teda Láskou
    rozumnou, ktorá nemnoží hriech... Len tak môže svet spoznať živého
    Boha, keď túto Lásku uvidí v Cirkvi Božích detí.
     Človek sám zo seba nie je schopný vyprodukovať Božiu Lásku.
    Potrebuje k tomu spasenie. Inými slovami môžu odovzdávať túto
    Lásku len tí ľudia, ktorí uverili, učinili pokánie a sú poslušní
    Božiemu Slovu! - Ján 3,36. Poslušnosť pred Hospodinom je vlastnosť
    u veriaceho človeka, ktorá sa prejavuje ochotou meniť svoje
    zmýšľanie, ochotou vyznávať nové hriechy a nedostatky. Prejavuje
    sa teda neustálym posväcovaním svojho života... - Takýto prístup
    ateista vo svete nenájde! Ak ho uvidí v kresťanskom spoločenstve,
    bude si to minimálne vážiť. - Božie Slovo vyzýva k Láske, ale nie
                                     151    k hocijakej, - ku Kristovej Láske! 


             Božia Rada, Láska a neprávosť
               Naozaj Pán miloval?...


               1. Korintským 13,4-7.

     Božia Láska vie prepáčiť a dať novú príležitosť, nezávidí
    druhým ničoho, čo majú naviac! Nevystatuje sa a nie je neslušná.
    Nemyslí na seba a svoj prospech, prosperitu. Láska sa neraduje
    z neprávosti, ktorú Božie Slovo odsudzuje. Hľadá Božiu vôľu, aby
    mohli všetci prijať Pánove Evanjelium.
     Láska trpezlivo znáša poníženie, nevracia úder úderom a urážku
    urážkou. Zároveň sa ale celou silou zastáva Božieho Slova.
    Nedovolí rozkladať Cirkev Božích detí a vynaloží všetko úsilie,
    aby ostala verná svojmu Bohu! 

                Matúš 16,21-25.

     Pán Ježiš nebudoval prázdne priateľstvá, ani si  nerobil
    známosti medzi zákonníkmi a farizejmi, aby tak získal vplyv! Tvrdo
    odmietol Petrov prístup, keď sa cez neho prejavili ľudské emócie,
    ľudská láska, ktorá rozkladá Božie dielo. Pán Ježiš nezapredal
    svojho nebeského Otca za pozemské priateľstvo! Poznal dobre
    priority Božej Lásky, ktorá hľadá v prvom rade spasenie národov. -
    Načo by boli v cirkevných spoločenstvách akési kluby priateľov,
    kde by vládlo vzájomné porozumenie, keď by navonok pohoršovali
    svet?  -  Takéto  vzťahy  nazval  Pán  Ježiš  zákonníctvom
    a farizejstvom. - Ján 5,40-44. Ak veriaci ľudia hľadajú chválu
    jedni od druhých, je možné, že zradili Pána Ježiša a oddali sa
    pokryteckej, emotívnej láske, ktorá s tou Božou nemá nič spoločné!


                Matúš 10,34-38.

     Nesprávny pohľad na Lásku niekedy spôsobuje, že veriaci ľudia
    chcú za každú cenu dosiahnuť akýsi pokoj. Radšej dovolia páchať
    hriech a snažia si nahovoriť, že nie je až tak veľký, než aby
    vzali svoj kríž a prijali konflikt so svojim spoluveriacim, za
    účelom budovať a očisťovať Cirkev Božích detí. Božia Láska pôsobí
    aj rozdelenie! Čistý kresťanský život a hriech nemôžu existovať
    vedľa seba! Ak existujú, potom už nejde o čistú vieru, ale
    o prevrátené kresťanstvo, ktoré nie je schopné slúžiť svetu
    svetlom Božieho Slova pre nedostatok Kristovej Lásky.
     Ak niekto toleruje hriech svojmu synovi, dcére, otcovi, alebo
    matke a vnáša ho aj do spoločenstva Božích detí tým,  že
    ospravedlňuje svojich pokrvných blízkych, nie je hodný spasenia
    Pána Ježiša! Možno klame sám seba - pravidelne si čítava Písmo.
    Možno navyše pravidelne navštevuje Bohoslužby, ale podiel na Božom
    Kráľovstve už v skutočnosti stratil! - Z takéhoto stavu môže
    pomôcť len hlboké pokánie.
     Úprimná Božia Láska pôsobí rozdelenie, oddeľuje hriech od
    Cirkvi, čím opäť len buduje a volá späť stratené ovečky. - Ak
    potom prídu a učinia pokánie, raduje sa im viac, než tým zvyšným,
    ktoré boli v bezpečí v "košiari". 

                                     152


               Dospelosť a detinstvo
               Duchovná čistota Lásky


               1. Korintským 13,8-13.

     Ľudské poznanie a múdrosť sú len čiastočné. Dokonca aj poznanie
    Božích detí nie je úplné. Pán Ježiš preto vedie k vytváraniu
    vzťahov, k zdieľaniu, k napomínaniu a povzbudzovaniu... Jeden
    človek sa ľahšie pomýli ako skupina Božích detí, ktoré hľadajú
    Pánovu vôľu v Biblii a s modlitbou. Skutočná Božia Láska potom
    pôsobí porozumenie a vyznávanie svojich omylov.
     Niekedy veriaci človek pre svoju pýchu  nedokáže  prijať
    proroctvo, výklad druhého brata, alebo sestry. Radšej ďalej
    študuje Písmo, aby nejako obhájil svoj názor. Božie Slovo tak
    prestáva byť v jeho živote svetlom, Biblia sa stáva prostriedkom
    na presadenie svojich vlastných postojov. Takýto pokrytec je často
    ukrytý pred očami svojich bratov a sestier, možno vypadá veľmi
    pobožne, ale v skutočnosti úplne vypadol z Božej Lásky a začína
    rozsievať svár, pretože sa stáva nenapomenuteľný. - Ak veriaci
    človek prestáva pre seba rešpektovať Božie Slovo, potom prestáva
    byť Božím dieťaťom, aj keď kresťanom a členom cirkevnej inštitúcie
    ostať môže. - Varujme sa ľudskej lásky plnej emócií a porušených
    vzťahov! Božie Slovo dáva jasný príklad Pána Ježiša, ako milovať
    a budovať Cirkev. 

                Skutky 20,26-28.

     Duchovná dospelosť sebou nesie naplňovanie pravej Kristovej
    Lásky. Je teda svetlom sveta! Božie dieťa má vyspievať, zanechávať
    svoje detinstvo. Boží Duch zaručuje duchovný rast! Permanentná
    duchovná nedospelosť v živote úprimného kresťana nie je biblicky
    možná!
     Rastiem duchovne, som Božím dieťaťom?
     Apoštol Pavel bol čistý krvi všetkých, pretože hlásal celú
    Božiu Radu! - Len tak obstál v Božej Láske a bol schopný milovať!
    Čistota kresťanskej Lásky spočíva v prijímaní celého Božieho
    Slova. Ak z Písma neprijímame napomenutia, ktoré sú pre nás
    nepríjemné, pošpiňujeme Lásku, ktorú nám Kristus vložil do srdca.
    - Takto sa môžeme ľahko stať osobne zodpovední za pohoršenie
    sveta. 

                 Židom 12,4-8.

     Cirkev Božích detí sa nedá budovať tak, že odovzdáme len časť
    svojho starého "ja" Pánovi. - Radšej potom nič neodovzdať! Ananiáš
    a Zafíra nemuseli predať pole, ale oni ho predali a pre svoju
    telesnosť, lakomosť oklamali Petra a povedali, že za pole dostali
    menej. Zvyšok si chceli nechať. Božie Slovo z úst Petra ich
    zabilo! - Skutky 5,1-16. - Aj toto bol prejav Božej Lásky, ktorá
    tak zachovala čistotu Cirkvi a veriacich pribúdalo! Kristus
    nenávidí hriech, chráňme sa, aby sme sa nestali prisluhovačmi
    diabla a zneužívali Cirkev pre svoj prospech! Božia Láska je
    rozumná, múdra, ktorá buduje Kráľovstvo Nebeské a nenávidí hriech!
     Prijímam napomenutia? Uráža ma, keď niekto poukáže na môj
    nedostatok? Dokážem zmeniť staré postoje a začať konať podľa
    nového poznania? Pripúšťam si celú Božiu Radu?
     Rodič, ktorý nekarhá svoje deti za ich prestúpenia a nenapomína
                                     153    ich, keď jednajú nesprávne, klame sám seba ak tvrdí, že ich
    miluje! Miluje totiž seba a z detí si robí  hračky,  bez
    zodpovednosti ich vychovávať a vzdelávať v Láske Pána Ježiša.
    Kristus nerobí zo svojich detí cudzoložňatá! Vzdeláva ich, trestá,
    napomína, ale aj potešuje, aby mohli od Neho prijať spasenie
    a plnosť v Božom Kráľovstve.
     Slúžim druhým ľuďom na spasenie, alebo na zatratenie? 


              Dôsledok porušenej lásky
               Výzva Božieho Slova


               1. Samuelova 2,12-17.

     Kňaz Éli miloval svojich synov, ale nemiloval ich Božou Láskou.
    Dôsledkom jeho prístupu bolo pohoršenie ľudí, ktorí sa pohoršovali
    na obetných daroch Hospodinovi. Či nie sú často aj dnes cirkevné
    spoločenstvá na pohoršenie svetu? Kresťania sa snažia pokrytecky
    ospravedlňovať a ďalej jednajú ako kňaz Éli! Prevracajú Božiu Radu
    a ľudskú lásku nazývajú Božou! Obviňujú svet z nevery, ale sami sú
    pohoršením!
     Božie Slovo vyzýva veriacich ku pokániu. Človek sa dokáže dlho
    klamať podobne, ako sa asi klamal aj Éli. Boží súd je ale "za
    dverami". Dĺžku svojho života nepozná nikto! Boží hnev dáva na
    seba dlho čakať, ale potom prichádza náhle a niet už pomoci!
    Pamätajme na Ananiáša i Zafíru! Preštudujme si, ako skončil kňaz
    Éli a jeho synovia! Málo pýchy môže pokaziť veľa dobrého. Prejde
    niekoľko mesiacov, alebo rokov a ukáže sa, že to málo pýchy bolo
    vlastne neúnosne veľa. - Dokážem si priznať omyl? Dokážem sa
    pokoriť? 

                 1. Petra 1,22.
              1. Korintským 10,31-32.

     Dva záverečné odseky Písma vyzývajú k Láske Božej. Každý človek
    ju môže prijať i odmietnuť. Kto odmietne Božiu Lásku môže vydať aj
    sám seba na upálenie, nič mu to neprospeje! Týmto Biblia vážne
    upozorňuje na to, že dnes znie Božie slovo evanjelizačne nielen
    svetu, ale aj kresťanstvu. Kto príde k Pánovi Ježišovi a odovzdá
    Mu srdce podľa celej Božej Rady, bude žiť a Pánove Slovo sa v ňom
    stane prameňom živej vody na spasenie mnohých...

                                     154

              Vedecký historický dizajn
                    a
                 Boh Hospodin     Pri svojom osobnom hodnotení Biblie a Evanjelia Pána Ježiša
    Krista sa človek stretáva s nepríjemnými a na prvý pohľad dosť
    silnými argumentami vedy. Vedecký vzor historického vývoja človeka
    - vedecká historická paradigma nepripúšťa:

     - biblické stvorenie,
     - biblické dejiny merané len v tisícročiach,
     - biblickú potopu ako celosvetovú kataklizmu.

     Pretože môžu človeka vedecké vývojové hypotézy veľmi zneistiť
    na ceste viery a duchovného rastu, budeme ich teraz kriticky
    hodnotiť a poukážeme na ich veľké nedostatky. 
     Najskôr rámcovo načrtneme ortodoxnú vedeckú paradigmu, ktorá je
    všeobecne prijímaná vedeckou ortodoxnou komunitou bez existencie
    vedeckých dôkazov, ktoré by ju skutočne potvrdzovali. 


             Ortodoxná vedecká paradigma
              Veverička z doby ľadovej


     Za najstarších predchodcov súčasného človeka sa  považujú
    australopitekovia, ktorí osídľovali prevažne južnú a východnú
    Afriku asi pred tromi miliónmi rokov.
     Ako ďalšie vývojové štádiá prichádzajú za nimi homo habilis -
    človek zručný, neskôr homo erektus - človek vzpriamený niekedy
    začiatkom pleistocénu, čo bolo asi pred 2.5 miliónmi rokov.
     Pred 400 000 až 100 000 rokmi sa objavilo ďalšie vývojové
    štádium človeka - prehistorický homo sapiens - človek rozumný.
    Tento časový interval datuje vývojový príchod človeka na Zem do
    poslednej doby ľadovej.
     Neandertálci boli rannými predchodcami súčasného  človeka,
    osídľovali Európu, Afriku a Áziu asi pred 100 000 až 35 000 rokmi.
     Na konci obdobia neandertálcov sa asi pred 35 000 až 10 000
    rokmi objavuje tzv. človek kromaňonský.
     Kromaňonský človek sa stal našim priamym vývojovým predchodcom,
    teda predchodcom súčasného človeka - homo sapiens.

     Asi pred 13 000 rokmi sa začal povrch Zeme ohrievať. Koniec
    procesu ohrievania sa datuje približne 8 000 rokov p.n.l. Je to
    približný čas konca poslednej doby ľadovej.
     Pri rozpúšťaní ľadovcov sa dvíhala morská hladina, nízko
    položené územia boli zalievané vodou, menila sa mapa Zeme. Výška
    morskej hladiny sa ustálila asi 4 000 rokov p.n.l. Pri týchto
    zmenách zanikol pevninový most medzi Áziou a Amerikou. Stratili sa
    spojnice medzi Britskými ostrovmi a Európou, Japonskom a Sibírou,
    Tasmániou a Austráliou... Hŕstky populácie sa ocitli odlúčené
    a začali sa vyvíjať osobitne.

     Vedci sa zhodujú, že takmer v celej dobe ľadovej sa ľudia
    živili zberom a lovom. Odchodom doby ľadovej sa udiala zásadná
    zmena, ľudstvo sa začalo venovať poľnohospodárstvu. Ľudia si
                                     155    začali zvykať na stále príbytky,  začali  vyrábať  nástroje
    a domestikovať zvieratá.
     Suméri pochádzali pravdepodobne z anatólie, súčasného Turecka,
    ich príchod odštartoval najvzrušujúcejší proces v dejinách ľudstva
    - tzv. civilizáciu približne 3 300 p.n.l.
     Koncom tretieho tisícročia p.n.l. existovalo najmenej dvanásť
    mestských štátov. Ľudstvo sa vynorilo z temnôt doby ľadovej
    a vydalo sa na dlhý pochod smerujúci k priemyselnej revolúcii.
    Takýto vývoj nazýva súčasná veda pojmom "lineárna evolúcia" - od
    jednoduchého k zložitému, od ignorancie k pochopeniu...

     Odhady letopočtov sú vedecky vypracované na základe karbónovej
    metódy určovania veku, termoluminiscenčnej metódy alebo iných
    súčasných  vedeckých  metód  na  určovanie  prehistorického
    a historického veku predmetov. 


               Archeologické rozpory
         Snaživý maratónec s fraktúrou stehennej kosti


     Historická paradigma opisovaná v predchádzajúcej časti je
    v súčasnosti prijímaná ortodoxnou vedou aj napriek tomu, že
    niekoľko desiatok najnovších archeologických objavov poukazuje na
    jej nekorektnosť. Najnovšie archeologické objavy totiž poukazujú
    na to, že bol proces lineárnej evolúcie narušený nelineárnym
    zlomom. Ak by sa tento zlom bral do úvahy, museli by sme pohliadať
    na našu prehistóriu úplne odlišným spôsobom.
     Nachádza sa navyše čoraz viac dôkazov o vyspelých kultúrach
    v období poslednej doby ľadovej, v ktorej ortodoxná paradigma
    počíta len s lovcami a zberačmi. Doba ľadová  by  svojimi
    klimatickými  podmienkami  neumožňovala  rozvoj  vyspelejších
    civilizácií. Stále zreteľnejšie sa ukazuje, že vedecká hypotéza
    o dobách ľadových bola skôr fantáziou hodiacou sa viac do
    prostredia rozprávok, než do oblasti vedecky ponímanej histórie.
     Ďalej si uvedieme niekoľko rozporností ortodoxnej historickej
    paradigmy a niekoľko otázok, na ktoré táto vierou prijímaná
    paradigma nedokáže nájsť hodnovernú odpoveď.
     1.
     Ak sa jedná naozaj o plynulú evolúciu, prečo sa archeologicky
    nepotvrdila existencia množstva vývojových štádií? Našlo sa len
    zopár "vývojových" zástupcov, ktoré dokazujú skôr existenciu
    vyhynutých druhov, než skutočný vývojový rad.
     2.
     Na území dnešného Mexika existovala v 15. a 16. storočí
    rozsiahla Aztécka ríša. Aztéčania budovali mestá, dláždili cesty,
    boli kultivovaní... Hlavné mesto - Tenochtitlan - malo 300 000
    obyvateľov. Počiatky Aztéckej ríše sú  zahalené  tajomstvom.
    Ortodoxná veda predpokladá, že Aztékovia doputovali na juh zo
    severného Mexika, kde sa však nenašli archeologické  nálezy
    svedčiace o ich kultúre. Odkiaľ teda prišiel tento zvláštny
    a vyspelý národ?
     3.
     Pri aztéckom Tenochtitlane sa v Mexiku nachádza obrovská
    pyramída - Cuicuilco - stavaná bez použitia malty. Táto pyramída
    už v 15. storočí niesla stopy dávnych vekov a dodnes sa nevie, kto
    a ako túto pyramídu vybudoval. Vedecké výskumy ukázali, že táto
    pyramída bola starobylým monumentom už pred 8 000 rokmi. Pyramída
                                     156    v dobe ľadovej, keď mal človek behať po zemi zabalený v kožušine
    s kyjakom v ruke?
     4.
     Mesto Tiahuanaco sa rozprestieralo na južnom pobreží jazera
    Titicaca v terajšej Bolívii. Jeho starobylé ruiny sú nesmierne
    pôsobivé. K základným stavbám patrí stupňovitá pyramída zo zeminy,
    obložená andezitom a veľký objekt nazývaný Kalasasaya - ide
    o striedanie kamenných stĺpov a  obdĺžnikových  blokov.  Do
    Kalasasaye sa vchádza bránou vytesanou z monolitu. Tiahuanaco je
    výsledkom takého brilantného inžinierstva, že zatieni aj kultúru
    Aztékov. Kamenné bloky stavieb vážia po 65 ton, pričom nenesú
    stopy po dláte, takže ostáva záhadou, ako ich opracovali. Stavebný
    kameň pochádza z dvoch samostatných lomov, vzdialených 16 a 80 km.
    Ťažili sa v nich bloky vážiace až 400 ton.
     Akou technológiou sa ťažili tieto kvádre? Aká technológia sa
    použila na ich transport? Podľa súčasných odhadov patria tieto
    stavby do poslednej doby ľadovej. Ako naši predkovia v kožušinách
    mohli riešiť problémy stavebného inžinierstva takýchto rozmerov?
     Ako sa  s  výskytom  takýchto  vyspelých  prehistorických
    technológií vyrovná ortodoxná hypotéza lineárnej evolúcie? Dnes by
    človek možno dokázal vytvoriť také stavby, ale pred sto rokmi
    určite nie. Kde sa stratil lineárny vývoj počas tisícok rokov?
     5.
     Súčasťou Tiahuanaca je množstvo prístavov a dokov napriek tomu,
    že toto mesto leží vo výške 3 900 m nad morom. Ortodoxní
    archeológovia tvrdili, že ide o rituálne prístavy, z ktorých sa
    človek "plavil na druhý svet". Súčasná archeológia potvrdila, že
    toto mesto prekvitalo obchodom, remeselníctvom. Ukázalo sa, že
    Tiahuanaco bolo kedysi hlavným mestom veľkej starobylej ríše.
    Prečo bolo prehistorické prístavné mesto Tiahuanaco postavené
    3 900 m nad morom? Alebo snáď v prehistorických dobách ležalo toto
    mesto na pobreží mora? Ortodoxná veda však nepripúšťa možnosť
    takej veľkej geologickej sily, katastrofy, ktorá by dokázala
    v krátkom čase zdvihnúť časť kontinentu do výšky 4 km.
     6.
     Podľa súčasných archeologických vykopávok sú niektoré zbrane,
    ktoré sa používali v dobe ľadovej, omnoho vyspelejšie než tie,
    ktoré sa používali na jej konci. Je to v priamom rozpore
    s hypotézou lineárnej evolúcie. Ako to, že v časoch doby ľadovej
    bolo ľudstvo vyspelejšie, než na jej konci?
     7.
     Lineárnu evolúciu vyvracajú súčasné  archeologické  nálezy
    z  Egypta,  amerických  prehistorických  kultúr,  európskych
    prehistorických kultúr - New Grange v Írsku, stavba staršia ako
    pyramídy... Nastal snáď v dejinách zeme akýsi kataklizmatický
    zlom, v rámci ktorého zanikli vyspelé civilizácie a ľudstvo muselo
    začínať odznovu?
     Ortodoxná vedecká paradigma niečo také nepripúšťa aj napriek
    tomu, že nedokáže uspokojivo odpovedať na  množstvo  otázok
    a v súčasnosti sa stáva stále viac a viac podobnou rozprávke,
    ktorej uveria akurát tak deti na prvom stupni ZŠ.
     8.
     Geológovia už dlhší čas skúmajú  tzv.  blúdiace  balvany
    s hmotnosťou až do sto ton, ktoré zanechávali za sebou ryhy na
    podloží. Ortodoxná veda predpokladá, že ich posúvali ľadovce. Pri
    takomto ponímaní by však nesúhlasili smery ich pohybu, ktoré sa
    dajú jednoznačne určiť zo zanechaných rýh.
     Nenastala kedysi na Zemi kataklizma, v rámci ktorej sa preliali
                                     157    vody oceánov cez pevniny a došlo by aj k posunu bludných balvanov?
    Udalosť by však musela byť naozaj kataklizmatická v takom rozsahu,
    že by došlo ku geologickej deformácii povrchu Zeme a posunutiu osi
    otáčania Zeme. Ortodoxná veda niečo také nepripúšťa, pričom sa
    zúfalo drží rozprávok o lineárnej evolúcii a dobách ľadových.
     9.
     V arktickej Amerike boli objavené prehistorické pozostatky
    limety, ktorá mala na konároch ešte zvyšky plodov. Ortodoxná
    paradigma nepripúšťa kataklizmu, z ktorej by vyplývalo náhle
    zaľadnenie tropickej oblasti. Ako sa teda mohlo niečo také stať?
     10.
     Vo "večnom" ľade na Sibíri boli objavené zmrznuté mamuty, ktoré
    mali v žalúdku ešte zvyšky čerstvej trávy. Smrť a ľad ich teda
    prekvapil náhle. Ako sa to mohlo stať bez príchodu globálnej
    kataklizmy?
     Ak by sa niečo také stalo len v súvislosti s dopadom pomerne
    malého asteroidu s následkom pozvoľnej klimatickej zmeny, mamuty
    by vyhynuli postupne, nie v priebehu niekoľkých hodín.

     Na tomto mieste by som sa chcel čitateľovi ospravedlniť. Pri
    štúdiu literatúry o vyššie uvedených skutočnostiach som nazbieral
    hromadu ďalších dôkazov o rozporoch a nezodpovedaných otázkach.
    Keby však mali byť publikované v tomto článku, jeho rozsah by sa
    mnohonásobne zväčšil. Uviedol som preto z nich len desať, ktoré
    však vytvárajú zaujímavý pohľad na ortodoxnú paradigmu, ktorú
    súčasné školy tak tvrdohlavo natláčajú do hláv našim deťom.
     Už je dávno preč tá doba, keď neboli k dispozícii potrebné
    archeologické objavy a ľudstvo bolo očarené hypotézou o dobách
    ľadových v súvislosti s lineárnou evolúciou. Dnes sa však táto
    hypotéza podobá skôr na tvrdohlavého maratónca s  fraktúrou
    stehennej kosti, ktorý zúfalo krivká s presvedčením, že dobehne do
    cieľa. 


             Svätá inkvizícia súčasnej vedy
            Ako išiel ateizmus na vandrovku


     Vedecké poznávanie a hodnotenie našej histórie sa v súčasnosti
    dostalo do rozporu samo so sebou. Väčšia, ortodoxná skupina vedcov
    zastáva svoju starú ortodoxnú paradigmu a menšia skupina vedcov
    zhromažďuje stále ďalšie a ďalšie dôkazy, ktoré túto paradigmu
    vyvracajú.
     Bolo napísané priveľa učebníc, v ktorých sa rozprávka o dobách
    ľadových podáva ako dôstojná náuka. Predstavte si, že by sa stal
    zázrak a všetci vedci sveta by si vnútorne pripustili, že je
    ortodoxná paradigma nezmyselná. Dokázali by to aj verejne povedať?
    Čo by sme potom učili naše deti? Kde by bol náš vedecký dizajn
    a imidž pred mladou generáciou?
     Takto vzniká v oblasti vedy to, čo existovalo v stredoveku na
    pôde cirkvi - svätá inkvizícia. Je križovaný a upaľovaný každý,
    kto by sa odvážil spochybňovať ortodoxnú historickú paradigmu.
    Ignorácia archeologických objavov je až zarážajúca. Svedčí o tom,
    že aj vedci sú len ľudia, ktorí keď celý život budovali nejakú
    teóriu, ktorá sa nakoniec ukazuje ako nesprávna, len ťažko si
    pripúšťajú, že sa mýlili.
     Takto sa kedysi ateizmus vybral na vandrovku mimo logiku
    a vnímanie skutočnosti. Dnes môžeme vidieť jeho tvár, ktorá sa
                                     158    snaží vypadať dôveryhodne, dôveryhodná však určite nie je.
     Ďalej by som chcel poukázať na jednu hypotézu, ktorá obsiahne
    všetky rozpornosti súčasnej vedy a prijateľne ich vysvetlí. Táto
    hypotéza bude navyše v súlade s Božím Slovom, ktoré je napísané
    v Biblii. 


            Hypotéza gravitačnej kataklizmy
               Ako učinil Boh potopu?


     Planéty našej slnečnej sústavy nesú stopy po dopadoch väčších
    i menších kozmických telies. Tieto stopy sa ortodoxne vysvetľujú,
    že sú spôsobené v priebehu množstva miliónov rokov.
     Predpokladajme teraz, že pred pár tisíckami rokov preletelo cez
    našu slnečnú sústavu veľké teleso s takou hmotnosťou, že jeho
    gravitačné pôsobenie pri priblížení sa k Zemi spôsobilo globálnu
    kataklizmu. Okolo tohoto telesa mohli obiehať menšie satelity,
    ktoré pri priblížení sa k Zemi mohli na ňu aj dopadnúť.
     Gravitačné pôsobenie takéhoto telesa mohlo vyvolať vo vodách
    oceánov niečo podobné ako vyvoláva náš Mesiac, ale v omnoho väčšom
    rozsahu. Prílivová vlna by sa potom mohla "navŕšiť" v smere
    pôsobenia gravitačnej sily. Po vzdialení tohoto veľkého kozmického
    telesa by sa potom táto vlna preliala cez pevniny do nových
    oceánov a morí.
     Vzhľadom na silné gravitačné pôsobenie by sa podobne zachovala
    aj magma vo vnútri Zeme. Zemské kryhy by sa dali do pohybu, lámali
    by sa, povrch Zeme by menil svoj tvar. Takýmto pôsobením by sa
    mohol dostať aj prístav Tiahuanaco do výšky štyroch kilometrov.
     Pri takejto globálnej zmene by sa mohla posunúť os otáčania
    Zeme. Póly by sa takto mohli ocitnúť v miernom pásme a mierne
    pásmo by sa v krátkom čase stalo pólom. Takáto zmena vysvetľuje
    podobné objavy, ako je napr. čerstvá tráva v žalúdku zamrznutého
    mamuta.
     Pri takejto kataklizme by zahynula väčšina ľudstva. Keby sa
    niečo také stalo v súčasnosti, civilizácia by zanikla a zvyšky
    populácie by začínali pekne odznova. Hľadal by sa pazúrik, zvyšky
    potravy...
     Prehistorické civilizácie museli existovať. Boli na vysokej
    civilizačnej úrovni, lebo stavali z inžinierskeho hľadiska úžasné
    stavby. Ak tieto národy prekvapila vyššie spomínaná kataklizma,
    museli tiež začínať odznova. To by vysvetľovalo zlom v lineárnej
    evolúcii - dávnejšie národy vyspelejšie ako ich nástupcovia.

     Všetky súčasné metódy, ktoré sú používané na odhady veku
    prehistorických predmetov, vychádzajú z množstva predpokladov,
    ktoré kedysi nemuseli byť splnené. Z toho vyplýva, že vek daných
    predmetov je síce odhadnutý, ale nemusí byť odhadnutý správne.
    Inými slovami mohli celé dejiny ľudstva trvať pár tisíc rokov tak,
    ako to opisuje Biblia. Zlom v lineárnej evolúcii mohol nastať
    práve pri biblickej potope, keď veľké teleso letelo našou slnečnou
    sústavou. Z hľadiska pozorovateľa - Noeho - začalo pršať, otvorili
    sa vodné žriedla, prelievali sa vody... Nastal koniec starých
    civilizácií a ľudstvo začalo nanovo poznávať "kamenistú" cestu
    k novej civilizácii.
     Zvyšky generácií, ktoré si ešte pamätali technológie, nemali
    k dispozícii prostriedky. Ďalšie generácie si už technológie
    pamätať nemohli a vytvárali si prostriedky na základe zvyškov
                                     159    informácií z ústneho podania.
     Možno práve preto vyzerá staršia egyptská kultúra vyspelejšie
    než tá novšia. Pri skúmaní egyptských artefaktov sa stretávame
    s fenoménom, akoby Egypťania v jednom okamihu vývoja zabudli na
    technológie, ktoré predtým jednoznačne používali.
     Takto sa nám začína skladať nová mozaika dejín. Puzzle starých
    i nových poznatkov začínajú do seba zapadať a navyše začínajú
    nepriamo potvrdzovať pravdivosť Božieho Slova. 


                 Božie Slovo


     Pán sa s človekom nikdy nerozprával na svojej úrovni. Človek by
    Ho totiž nepochopil. Hospodin sa priblížil k človeku a v dejinách
    sa s ním rozprával vždy na úrovni vtedajšieho ľudského chápania.
    Preto ak čítame Bibliu a hodnotíme ju, je veľmi dôležité uvedomiť
    si túto skutočnosť a vnímať úroveň Božieho príhovoru k človeku.
     Ak je v Genezis napísané, že Boh stvoril najskôr svetlo a až
    potom Slnko, musíme to hodnotiť z hľadiska pozorovateľa na Zemi.
    Vtedy nikto nepoznal hviezdnu mechaniku a keby sa povedalo slovo
    "gravitácia", človek by to vnímal len ako zvuk, nerozumel by tomu
    pojmu.
     A tak Boh učinil našu slnečnú sústavu a na Zemi bola para,
    hmla. Z hľadiska pozorovateľa bolo svetlo, Slnko nebolo vidieť.
    Potom Boh oddelil vody - jedni umiestnil na nebo, iné na Zem. To
    bol proces, na základe ktorého začalo byť viditeľné Slnko.
    Z hľadiska pozorovateľa na Zemi Pán až potom učinil Slnko
    a Mesiac...
     Podobne to bolo aj s potopou, ktorá je biblickým dôkazom
    prehistorických civilizácií, porušeného pokazeného sveta, na ktorý
    Pán dopustil zánik kvôli zlobe a ukrutnosti ľudí.
     Verím, že puzzle našej predstavivosti teraz zapadli na svoje
    miesto, na základe čoho môže naša myseľ smelo svedčiť o úžasnej
    pravdivosti Božieho Slova.
                                     160

                 Boh posilňuje                 O prorokovi


     Prorok Ezechiel bol v roku 597 p.n.l. odvlečený do Babylónskeho
    zajatia. Na rozdiel od proroka Daniela sa nedostal do babylonskej
    metropole, bol usídlený v dedine Tell-abíb pri rieke Kebár. Jeho
    meno sa prekladá - Boh posilňuje. Predpokladá sa, že asi po
    piatich rokoch od presídlenia prijal od Stvoriteľa svoje prorocké
    povolanie - mal vtedy asi tridsať rokov.
     Ezechielove proroctvá sú ovplyvnené  kňažskou  symbolikou,
    obhajoval Božiu zvrchovanosť, pripomínal, že sa patrí  Bohu
    podriadiť, lebo je dobrý a vševedúci. Keď Boh trestá, robí to len
    preto, aby priviedol človeka naspäť k Nemu, aby ho zachránil od
    smrti v hriechu. Ezechiel bol zameraný skôr na funkciu pastiersku
    než prorockú. Nešlo mu však o to, aby vychoval medzi ľuďmi
    zbožných jednotlivcov, snažil sa obživiť národ ako celok, chcel
    v ňom vyprovokovať duchovné prebudenie.
     Židovská povesť hovorí, že bol zavraždený nejakým židovským
    kniežaťom v Babylone, ktorého obviňoval z modloslužby. Podľa tejto
    povesti bol pochovaný pri Eufrate vo vzdialenosti jednej dennej
    cesty od Bagdadu. 


                 Kniha Ezechiel


     Ezechielove proroctvo patrí do židovského kánonu. Väčšina
    vedcov autentičnosť tejto starozákonnej knihy nespochybňuje.
     Kniha Ezechiel by sa dala rozdeliť na tri časti:
     a) 1-24 - proroctvo o páde Jeruzalema
     b) 25-32 - proroctvo o siedmych pohanských národoch
     c) 33-48 - proroctvo o obnovení Izraela

                                     161
                                     162                Božia velebnosť
               Proroci a proroctvá

                   I,II.                Božie povolanie


                Ezechiel 1,1-3.

     Veľmi ťažké okolnosti v životoch veriacich ľudí môžu niekedy
    spôsobiť duchovnú skleslosť, v krajnom prípade až depresiu. Ľahko
    sa ponúka množstvo otázok:
     Prečo to Pán na mňa dopustil?
     Čo som urobil zlého alebo čo by som mal zmeniť vo svojom
    živote, aby Boh zmenil nepriaznivé okolnosti?
     Existuje vôbec Stvoriteľ?
     V živote Ezechiela môžeme tiež pozorovať ťažké okolnosti. Bol
    zajatý a presídlený do neznámej zeme. Na rozdiel od proroka
    Daniela sa nedostal ani na kráľovský dvor. Bol prinútený bývať
    v akejsi nezaujímavej dedine pri neznámej rieke - v modernej reči
    by sa dalo povedať, že ho Nabuchodonozor dal zašiť do poriadneho
    zapadákova. Na tomto mieste už pravdepodobne nebude mať vyhliadky
    niečo v živote dokázať.
     Práve vo chvíli, keď by si mohol Ezechiel zúfať - po piatich
    rokoch zajatia v zapadákove - mu Boh zjavuje svoju vôľu a povoláva
    ho do zvláštnej služby. Z Ezechiela sa stáva prorok, ktorý má
    sprostredkúvať židovskému národu Božiu vôľu. Ezechiel sa od svojho
    Boha neodvracal ani v ťažkých chvíľach a Boh ho povýšil - dal mu
    moc, rozprávať s podporou a mocou samotného Stvoriteľa.
     Každý veriaci človek, ak je jeho viera úprimná a živá, prežije
    skôr, či neskôr aj povolanie do nejakej duchovnej služby. Takéto
    povolanie môže prísť aj v čase duchovnej krízy, keď by sa na prvý
    pohľad zdalo, že Boh od toho človeka akosi odstúpil.
     Poznáme alebo hľadáme svoje duchovné povolanie do konkrétnej
    duchovnej služby? 


             Prvotina prorockého zjavenia


                Ezechiel 1,4-14.

     Po úprimnom prijatí spasenia Pána Ježiša Krista, človek začne
    žiť nový život - už nerobí všetko tak ako predtým, lebo sa
    rozhodol podriadiť svoje záujmy Božej vôli. Mohlo by sa zdať, že
    poznávanie Stvoriteľa a krajší život je všetko, čo človeka po
    obrátení čaká. Boh má ale  so  svojimi  deťmi  záujem  aj
    spolupracovať, zveriť im časť svojej moci, a preto ich vedie tak,
    aby ich mohol už v tomto živote povolať do konkrétnej duchovnej
    služby podobne,  ako  Ezechiela.  Aby  však  veriaci  mohol
    spolupracovať so svojim Bohom, potrebuje hlbšie poznať, kým tento
    Boh v skutočnosti je a kým je v skutočnosti človek. Túto skúsenosť
    prežijú skôr či neskôr vo svojom živote všetky Božie deti. Jedni
    ju prežijú veľmi intenzívne, iní zázračne a ďalší skôr jemne
    a pokojne. Pri všetkých veriacich je toto duchovné stretnutie so
                                     163    Stvoriteľom niečím podobné: Prežívajú zhnusenie, rozčarovanie zo
    samého seba a prestávajú  rozumieť  tomu,  aká  úžasná  je
    v skutočnosti Božia láska a moc, ktorá preklenie všetky hriechy
    človeka.
     Pri svojom povolaní do prorockej služby sa aj Ezechiel stretol
    so svojim Bohom úplne novým spôsobom, než na aký bol dovtedy
    zvyknutý. Uvidel zjavenie, ktoré mu pravdepodobne nebolo neznáme,
    lebo v ňom bolo použité množstvo starozákonnej symboliky:
     V Izraeli znamenal vietor od severu spravidla víchricu - živel,
    v ktorom sa skrývala drtivá sila. Božie zjavenie vyjadruje hneď na
    začiatku Božiu obrovskú moc, drtivú silu, ktorej nemôže nikto
    odolať. S týmto prejavom Božej moci prichádza zároveň vyjadrenie
    Jeho slávy, čo je symbolicky zachytené žiarou, ohňom a žeravým,
    drahým kovom. Stvoriteľ nemusí nič konzultovať, nemusí sa s nikým
    radiť, nie je na nikom závislý - je sám jediný Boh, ktorý vytvára
    svojou vôľou morálku, spravodlivosť i hranice zla.
     Uprostred toho zjavenia bolo vidieť štyri bytosti, každá z nich
    išla svojim smerom a neobracali sa. Židovské vyjadrenie "do celého
    sveta" by malo podobu - "do všetkých štyroch uhlov zeme" alebo "na
    všetky štyri strany zeme" alebo "do všetkých štyroch smerov".
    Štyri bytosti symbolizujú Božiu moc, ktorá sa prejavuje na celej
    zemi! Niet na zemi ani vo vesmíre miesta, kde by Božia vôľa
    neplatila! Každá z bytostí išla svojim smerom a neobracali sa!
     Ich štyri krídla vyjadrujú, že je Stvoriteľ vo svojom jednaní
    dosť rýchly, so svojou mocou nemôže nič zmeškať. Prichádza včas aj
    ako pomstiteľ aj ako záchranca alebo spasiteľ. Jeho moc na celej
    zemi navyše súvisí, tvorí jeden harmonický celok - spojené krídla.
     Teľa, vôl alebo býk vyjadrovali v starozákonnej terminológii
    konajúcu silu. Každá zo spomínaných bytostí mala čosi ako nohy
    býka - teda silu vykonať svoje poslanie. Božia vôľa sa nedá
    zvrátiť, zastaviť inou silou!
     Štyri ruky bytostí vyjadrovali, že Boh zároveň koná, tvorí
    a jeho práca je zmysluplná, ale zároveň aj opatruje, chráni -
    nemôže sa stať, aby Mu niekto vytrhol z ruky jeho vyvolených alebo
    aby sa mu niečo nepodarilo.
     Bytosti sa podobali na človeka - Boh sa nezjavuje ľuďom
    nepochopiteľným spôsobom, jeho Slovo je ľudské - berie do úvahy
    potreby človeka a je človekom pochopiteľné.
     Tvár v židovskej terminológii vyjadruje zmýšľanie, zámer,
    cítenie, vyjadruje povahu človeka, ktorému patrí. Boh sa prejavuje
    štyrmi spôsobmi a štyrmi spôsobmi aj pristupuje k človeku:
     1. - Tvár človeka - Boh s ľuďmi jedná prirodzene ľudsky, pozná
    ich potreby a nežiada od nich niečo nemožné - takto sa prejavuje
    Boh Priateľ.
     2. - Tvár leva - Starý Zákon poukazuje na leviu odvahu, ktorá
    neustupuje pred človekom. Symbol leva vyjadruje aj Božie spasenie
    - "Lev z Júdy" - Kristus zvíťazil, spasil. Druhou Božou tvárou je
    Boh Spasiteľ.
     3. - Tvár býka - býk sa v starom zákone považuje za symbol sily
    a moci. Niekedy sa slovo silný prekladá ako Býk. Hospodin je
    človeku silou, ktorá sa nikdy neminie, lebo táto sila postavila
    a drží celý svet. Treťou Božou tvárou je Boh Stvoriteľ.
     4. - Tvár orla - orol vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý
    rozpoznáva aj vo veľkej diaľke - Boh je s človekom trpezlivý,
    pozoruje ho, stará sa oň s najväčšou pozornosťou a vytrvalosťou.
    Štvrtou Božou tvárou je Boh Otec.
     Kdekoľvek na celej zemi alebo za akýchkoľvek okolností sa
    človek stretne zo svojim Bohom, má Boh vždy tieto štyri tváre -
                                     164    Boh stvoriteľ, otec, spasiteľ a priateľ človeka. (viď Zjavenie
    Jána 4,7-8.) 


             Božie Slovo v mierach človeka,
             zrozumiteľnosť Božích súdov


                Ezechiel 1,15-21.

     Keď Stvoriteľ človeku niečo zvestuje, nikdy to nie je povedané
    tak, aby to nikto nemohol rozlúštiť. Božie proroctvá síce niekedy
    môžu byť človeku na nejaký čas ukryté, ale iba preto, aby mohli
    byť v správnom čase pochopené. Boh niekedy skrýva svoju vôľu pred
    hriešnikmi, ktorí Ho tvrdošíjne odmietajú, pred svojimi deťmi ju
    však rozpráva jasne a zrozumiteľne.
     Symbolika Božieho Slova tejto  kapitoly  je  pre  znalca
    starozákonných pojmov, ktorý je navyše Božím dieťaťom, ľahko
    pochopiteľná. Majestát tejto symboliky je primeraný majestátu
    živého Boha a tiež aj situačnosti Ezechielovho stretnutia sa
    s Hospodinom.
     Pán použil v tejto symbolike dokonca aj symboly, ktoré vznikli
    na základe ľudskej práce - kolesá. Kolesá v Starom zákone
    vyjadrovali blížiaceho sa nepriateľa, hrmot kolies znamenal pre
    mnohých strach. Symbolika kolies v tomto zjavení  vyjadruje
    prichádzajúci Boží súd. Tento súd sa z čiastky už naplnil
    príchodom Ježiša Krista ako Spasiteľa a z čiastky sa ešte len
    naplní, keď príde s mocou naplniť spravodlivosť. Božie súdy sa
    s hrmotom napĺňajú v každom jednom živote človeka - pre niekoho
    znamenajú vyslobodenie, pre iného záhubu. Farba týchto kolies bola
    podobná kameňu taršíšu - chryzolitu. Tento kameň má modrozelenkavú
    farbu a je priehľadný, bol tiež nazývaný morským kameňom. More
    symbolizuje meniace sa okolnosti v tomto svete, čo poukazuje na
    to, že Boh vykonáva svoje súdy hlavne formou meniacich sa
    okolností, ktoré drží pevne v rukách. Chryzolit je zelená,
    priezračná odroda olivínu. Na Áronovom náprsníku bol  medzi
    drahokamami vo štvrtom rade.
     Lúkote kolies - ich vonkajšie obruby - boli vysoké a strašné.
    Keď mal vojnový voz v dobách Starého Zákona kolesá s veľkým
    priemerom, bol najobávanejší. Takéto kolesá prešli aj cez veľké
    prekážky a keď boli navyše aj pevné, takýto voz znamenal pre
    nepriateľa pohromu. Božie súdy sú pre človeka hrozné, Božie
    vyslobodenie krásne a oboje je nezvratné, nikto nemôže zastaviť
    alebo odvrátiť Boží súd. Obruby kolies boli navyše plné očí -
    tento symbol poukazuje na Božiu vševedúcnosť - Boh sa nepomýli,
    nikto Boha neoklame! Stvoriteľ pozná všetky pohnútky aj skutky
    človeka a svoje súdy koná na základe absolútneho poznania! (viď
    Zjavenie Jána 4,5-6.) 


              Všetko dianie podriadené
             moci spasenia Ježiša Krista


                Ezechiel 1,22-28.

     Nad celým týmto zjavením bola obloha  ako  krištáľ,  čo
    symbolizuje, že je všetko toto dianie čisté, bez špiny zloby,
                                     165    neprajnosti, závisti... (viď Zjavenie Jána 4,5-6.)
     Nad oblohou bol Boží trón farby zafíru. Zafír je priezračný,
    modrý kameň, ktorý sa často pripodobňoval k farbe južnej oblohy.
    Tento symbol vyjadruje, že Boh vládne nielen dianiu na zemi, ale
    aj všetkému dianiu na nebi - teda úplne všade. Zafír bol druhým
    kameňom v druhom rade na náprsníku najvyššieho kňaza.
     Na Božom tróne sedel ktosi ako človek - Pán Ježiš Kristus - mal
    dookola žiaru ako dúha, ktorá je od čias potopy pre človeka
    symbolom zmierenia sa so Stvoriteľom. (viď Zjavenie Jána 4,1-4.)
     Najrôznejšie hlasy a blesky symbolizujú vykonávajúcu Božiu
    spravodlivosť - to čo sme v tejto kapitole čítali, sa deje aj dnes
    a deje sa aj pri nás!
     Mám so Stvoriteľom vzťah, ktorý je vzťahom štyroch tvárí?
     Neleží medzi mnou a Bohom hriech?
    (viď Hudec,M: "Odkaz apoštola Jána, nezapečatené  proroctvo"
    kapitola: "Velebnosť a sláva Boha Hospodina, sklené more")
     Symbolika Božej slávy je  v  tejto  kapitole  uzatvorená
    symbolickým vyjadrením, že všetko dianie na zemi, ktoré Boh
    dopúšťa a činí je podriadené spaseniu Pána Ježiša Krista. Je to
    najväčší prejav Božej zvrchovanej lásky, ktorá neprišla človeka
    odsúdiť, ale snaží sa človeku pomôcť - spasiť ho, navrátiť do
    Božej prítomnosti, kde sa naplnia všetky jeho potreby v radosti
    a šťastí. 


             Povolanie do prorockej služby


                Ezechiel 2,1-7.

     Keď Stvoriteľ prehovoril k Ezechielovi, najskôr chcel, aby pred
    ním nekľačal ako sluha, ale stál ako dieťa pred svojim otcom.
    Ezechielove stretnutie sa s Hospodinom bolo spojené s povolaním do
    konkrétnej - prorockej služby.
     Ezechiel nemal rozprávať tak, ako by sme si to možno my radi
    predstavovali: Povedal by veľké veci, veľké zjavenia a celé
    zástupy by sa odvrátili od svojich hriechov... Ezechiel mal len
    kázať, a to bez ohľadu na to, či niekto príjme alebo či niekto
    odmietne jeho slová! Hospodin nikdy nebude nútiť ľudí, aby si Ho
    ctili! Ponúkne im milosť, ale ak odmietnu, stane sa len jediné -
    poznajú vo svojom srdci, že odmietli Boha! Možno si to navonok
    nepripustia, ale isto to poznajú! Ezechiel teda dostal moc
    rozprávať s Božou autoritou.
     Podobne stretávame aj dnes veriacich ľudí, ktorí nám možno
    nezvestujú nič lichotivé a možno si ani nechceme priznať, že nás
    ich Slová oslovili a zasiahli. Pritom ale v hĺbke srdca vieme, že
    k nám cez nich hovoril sám Boh s mocou a slávou o akej sme čítali
    v predchádzajúcej kapitole...
     Keď Pán povolá kázať Božie Slovo nás, malo by pre nás platiť
    to, čo povedal aj prorokovi Ezechielovi: "A ty synu človeka sa ich
    neboj! Ani sa neboj ich slov, keď ťa obkľúčia ako bodliaky a tŕne
    a keď budeš bývať medzi škorpiónmi! Neboj sa ich slov, ani sa
    neľakaj ich tvári! ... Ale budeš im hovoriť Moje Slová už či
    počujú alebo nechajú! ..." 

                                     166

                 Božie Slovo


                Ezechiel 2,8-10.

     Na záver tejto kapitoly Stvoriteľ povzbudzuje Ezechiela, aby
    nebol spurný, ale aby sa podvoľoval Jeho vôli, aby nikdy nestratil
    kontakt so Stvoriteľom. Ezechiel mal prijať nový dar - mal zjesť
    knihu Božieho Slova, Božieho zjavenia.
     Tento posledný symbol poukazuje na to, že ak niekto chce kázať
    Božie Slovo, je potrebné najskôr stretnúť sa so svojim Stvoriteľom
    a potom nielen prijať Božiu vôľu, ale jej aj porozumieť - stráviť
    ju - zjesť knihu. (viď Hudec,M: "Odkaz apoštola Jána, nezapečatené
    proroctvo" kapitola: "Výzva prorokovať, kniha sladká ako med",
    Zjavenie Jána 10,8-11.)
     Hospodin pred Ezechielom otvoril svitok knihy - dal  mu
    nahliadnuť do Božích právd, to však nestačilo! Stráviť Božiu vôľu
    v hlbokej podstate jej porozumieť znamená žiť s Božím Slovom
    a podriaďovať mu svoj vlastný život. Množstvo osobných skúseností
    potom odhalí Božie zjavenia v úplne inom svetle, než by sa na prvý
    pohľad zdalo. Keď sa so Stvoriteľom stretol Job, povedal: "Doteraz
    som o Tebe slýchal, ale teraz Ťa vidí moje oko!" Porozumel, čo
    prakticky znamenajú Slová, ktoré dovtedy len slýchal.
     Ezechiel bol povolaný kázať s požehnaním a mocou, ktorá môže aj
    dnes sprevádzať niektoré Božie deti...
     Kniha Božieho Slova  bola  popísaná  odpredu  aj  odzadu
    a rozprávala o mnohom utrpení, ktoré je na zemi. Z dvoch strán
    popísaný list sa nedá otočiť tak, aby text už nebolo vidno. Pred
    Božím Slovom nikto neunikne, každému raz zaznie do uší s mocou, že
    si človek bude musieť pripustiť, že započul  Hlas  Božieho
    volania...

                                     167
                                     168


               Kniha Božieho Slova
               Proroci a proroctvá

                  III,IV.               Prvé a druhé počutie


                Ezechiel 3,1-7.

     Obraz knihy, ktorú mal prorok zjesť symbolizuje Božie Slovo -
    Božia vôľa, ktorej má človek porozumieť - "stráviť ju". (viď
    Hudec,M: "Odkaz apoštola Jána, nezapečatené proroctvo" kapitola:
    "Výzva prorokovať, kniha sladká ako med", Zjavenie Jána 10,8-11.)
     Moderný svet v súčasnosti sa veľmi vzdialil od čistého,
    úprimného vzťahu s Bohom Stvoriteľom, čím je poznačené aj súčasné
    kresťanstvo. Veriaci, ktorí vyrastali od malička v rodinách
    veriacich rodičov, spoznávali rozumovo Božie zjavenia veľmi skoro.
    Preto často v období svojej puberty už museli čeliť pocitu, že
    vieru spoznali a že ich to už začína nudiť. Ľudia, ktorí začali
    Krista spoznávať v neskoršom veku, začali prežívať takýto pocit
    neskôr, keď si už prečítali viacero kníh a vydiskutovali viacero
    rozhovorov. Ďalšou zaujímavou skupinou sú ľudia, ktorí neprežili
    vo svojom živote osobné stretnutie s Hospodinom, začali však
    spoznávať Boha len intelektuálne, aby nasýtili svoju náboženskú,
    historickú alebo nejakú inú zvedavosť... Všetky tieto skupiny ľudí
    nesú sebou niečo veľmi podobné - prežívanie viery dominantne ako
    intelektuálnu  zvedavosť,  očakávanie  zázrakov,  odhaľovanie
    nepoznaného... Ak v živote veriaceho existuje takáto dominanta, je
    veľmi pravdepodobné, že skôr, či neskôr začne čeliť ťažkému
    duchovnému útoku - viera ho začne nudiť, začne mať pocit, že ju už
    spoznal a na základe toho ho prestane napĺňať. Práve v tomto
    spočíva vzdialenie sa od Božej lásky - ľudia poväčšine nehľadajú
    Boha kvôli prežívaniu svojej porušenosti a potrebe spasenia, ale
    kvôli túžbe po moci - zázrakoch, kvôli túžbe byť nadradení nad
    druhými ľuďmi na základe vyššieho poznania!
     Predčítané Božie Slovo poukazuje na to, že intelektuálne
    porozumenie - "zjedenie knihy" - je len prvým krôčikom na ceste
    poznávania Boha Stvoriteľa. Študent neštuduje na škole preto, aby
    nakoniec svoje znalosti zahodil a nevyužíval ich! Intelektuálne
    poznanie Božej vôle preto žiada od veriaceho človeka aplikáciu vo
    svojom osobnom živote! Ak si prečítame o sile modlitby, o Božej
    láske,... potom nie je ďalším krokom ďalšie čítanie! Ďalším krokom
    živej viery je spoľahnutie sa na Božie zasľúbenia. Človek by mal
    prestať používať staré zvyky, poznačené hriechom, a mal by začať
    skúšať žiť doslova s modlitbou a spoliehaním na Božiu pomoc! Tu
    však veriaci ľudia veľmi zlyhávajú.
     Svoje osobné zlyhania si veriaci potom niekedy kompenzujú
    ďalším čítaním, ďalšími informáciami, ktoré im prinášajú nové
    zlyhania a pôsobia prevrátený záujem nájsť v Písme niečo také, čo
    by akosi ospravedlnilo ich život, a pritom ich ďalej vyučovalo.
    Svätý Duch nakoniec prestane mať záujem zjavovať takémuto človeku
    nové pravdy, lebo v prvom rade očakáva nové zmeny v jeho živote -
    chce mu darovať svoju moc, aby zmenila jeho život! To však
    vyžaduje od človeka, aby sa prestal spoliehať na seba a svet
    a začal viac dôverovať Bohu...
                                     169     Mnohí kresťania duchovne umierajú v intelektuálnej naplnenosti
    poznania  kresťanstva,  zároveň  však  v  úplnej  duchovnej
    vyprahnutosti bez osobného poznania Božej moci, lásky a vzťahu
    s touto Bytosťou...
     Prorok Ezechiel mal knihu najskôr zjesť, potom mal však hneď
    ísť a činiť to, čo od neho Boh chcel! Stretnutie s Bohom,
    porozumenie Jeho Slova spojené s aplikáciami v osobnom živote
    potom spôsobia množstvo nových  skúseností.  Jedna  duchovná
    skúsenosť nasleduje za druhou a nastáva akýsi prirodzený "zázrak"
    - na základe nových skúseností začne človek rozumieť Božiemu Slovu
    hlbšie, začne ho vidieť v iných zorných uhloch - otvára sa mu
    ďalšie intelektuálne i duchovné poznávanie. Bez skúseností živej
    viery to však nie je možné a kresťan hynie v intelektuálnom
    poznávaní kresťanstva - akoby väčšie poznanie spôsobovalo len
    väčšiu duchovnú vyprahnutosť a odlúčenie od Božej blízkosti... 


           Božie povolanie a ľudská spôsobilosť


                Ezechiel 3,8-11.

     Keď Božie dieťa porozumie Božej vôli a chce žiť podľa Božieho
    Slova, niekedy ho premkne neistota, či to dokáže. Na príklade
    proroka Ezechiela môžeme vidieť, že keď ho Stvoriteľ posielal
    medzi tvrdých ľudí, ktorí nebudú prijímať jeho kázanie, vystrojil
    ho k tomu tak, aby mohol obstáť! Učinil Ezechielovu "tvár a čelo"
    tvrdé, aby mohol rozprávať a zároveň znášať všetok zdanlivý
    neúspech, protivenstvo, intrigovanie...
     Ak dnes veriaci človek príjme svoje povolanie, môže si byť
    istý, že mu k tomuto povolaniu Stvoriteľ daruje aj spôsobilosť
    obstáť. Takúto spôsobilosť dostávajú veriaci ľudia z časti formou
    ich pováh a daností, z časti formou pomoci druhých a tiež aj
    formou priamej alebo nepriamej Božej moci. Pán Ježiš nedá nikdy
    pokúšať, zaťažiť svoje dieťa nad jeho možnosti! (viď 1. Korintským
    10,13.) 


               Duchovná zodpovednosť


                Ezechiel 3,12-21.

     Duchovne mladý kresťan sa niekedy chová veľmi nezodpovedne.
    Neplní svoje sľuby, nedá sa na neho spoľahnúť a ľahko opúšťa niečo
    veľmi potrebné kvôli osobnému pobaveniu. Pre jeho mladosť sa mu
    takýto prístup duchovne toleruje a Boh ho ďalej vedie, aby trochu
    duchovne dozrel a stal sa spoľahlivejším, dospelejším.
     Úplne iná situácia je, keď Boh niekoho duchovne dospelého
    povolá do konkrétnej služby! Takýto človek sa stane akýmsi
    strážcom podobne, ako aj prorok Ezechiel! Ak tento človek potom
    zlyhá, ponesie omnoho väčšiu zodpovednosť a dielo, ktoré svojou
    nespoľahlivosťou pokazil už ostane pokazené! Duchovným povolaním
    do  duchovnej  práce  vzniká  ohromná  zodpovednosť!  Trapné
    ospravedlnenia niektorých veriacich, že Boh bude aj tak dávať za
    nami veci do poriadku neobstoja na základe predčítaného odseku
    Božieho Slova! Keby prorok mlčal, spôsobil by tým smrť ľudí,
    ktorých mu Pán duchovne zveril! Tak by sa stal vinným na smrť...
                                     170     Stvoriteľ z našich životov nechce mať len "detské ihrisko", na
    ktorom o nič nejde! Vychováva nás v slobode a ako slobodným nám
    dáva moc, zveruje nám  iných  ľudí,  pričom  očakáva  našu
    zodpovednosť. Pretože náš život nie je "detským ihriskom", naše
    zlyhania spôsobujú problémy druhým ľuďom. Niektoré zlyhania môžu
    dokonca spôsobiť druhým aj ich duchovnú smrť - odvrátenie sa od
    Hospodina. 


      Osobné stretnutie a rozhovor so živým Bohom Stvoriteľom


                Ezechiel 3,22-27.

     Každý veriaci človek má iné povolanie, inú zodpovednosť a aj
    inak vníma svoj vzťah so Stvoriteľom. Táto rozdielnosť je ale
    spájaná vzájomným dopĺňaním, jednotou Božej lásky. Božie deti
    preto síce prežívajú tú istú Božiu moc, tú istú Božiu lásku, ale
    každé z nich ju prežíva iným spôsobom. Každý veriaci komunikuje
    s Bohom trochu inak a je posielaný do inej služby. Ezechiel bol
    v tomto životnom období poslaný do veľmi zvláštnej a jedinečnej
    služby - nemal rozprávať príliš veľa, lebo by ho vspurní Židia
    nechceli počúvať a možno by ho aj zavraždili. Božiu zvesť mal
    odovzdávať formou relatívne krátkych príhovorov, ktoré mal potom
    vyjadrovať relatívne dlhý čas symbolicky vo svojom vlastnom
    živote. Tento symbolický život by sa dal nazvať spútanosťou
    povrazmi - budeme o ňom viac čítať v ďalšej kapitole. Je však
    nesprávne rozumieť celej ďalšej kapitole tak, že každé Božie dieťa
    môže alebo dokonca má žiť podobne, ako Ezechiel! Iné Božie deti
    majú iné poslania, ale každé z nich si môže zobrať z Ezechiela
    príklad jeho vernosti, pretože keď Ho Boh poslal, Ezechiel išiel
    aj napriek tomu, že to bolo pre neho veľmi ťažké! Prorok išiel
    a jeho Boh mu dal silu i moc obstáť, aby mohli druhí ľudia nájsť
    spasenie. 


                 Božie mlčanie


                Ezechiel 4,1-3.

     Prorok mal symbolicky vyjadriť, že bude proti Jeruzalemu vedená
    vojna dlhý čas, že to bude mesto, proti ktorému bude vedená
    svetská politika svetových veľmocí. Navyše musel  symbolicky
    vyjadriť, že tento stav bude Božím dopustením a že Boh nebude
    chcieť počuť modlitby za vyslobodenie pre hriech veriacich Židov!
     Pán Ježiš Kristus napomína svoje deti, dopúšťa na ne aj zlé,
    aby ich odvrátil od hriechu, ktorý by im ublížil oveľa viac -
    spôsobil by im duchovné zahynutie. Keď však veriaci ľudia nechcú
    počúvať Božie napomenutia, Boh začne mlčať, mlčí na ich modlitby
    o pomoc, mlčí na modlitby o radu a útechu,... mlčí, mlčí...
     Veriaceho človeka môže vytrhnúť z takéhoto Božieho mlčania
    jedine pokánie. Súčasní kresťania, podobne ako aj Židia kedysi,
    majú však sklon obchádzať pokánie a snažiť sa modliť, byť cirkevne
    aktívni, možno si aj čítať Písmo a verejne vyznávať neosobné
    kresťanské frázy. V ich živote potom Božie mlčanie pretrváva a ich
    kresťanstvo sa začína veľmi podobať na klamanie samého seba, že je
    všetko v poriadku... 
                                     171            Obraz ľudského a kravského výkalu


                Ezechiel 4,4-17.

     Súčasné kresťanstvo sebou nesie nestáleho, zradného ducha,
    ktorý veľmi rád zrádza, opúšťa druhých. Niekomu sa v niektorom
    kresťanskom spoločenstve niečo znepáči a hneď má sklon riešiť
    situáciu odchodom z toho spoločenstva niekam inam. Zabudne na
    všetky vzťahy, roztrhá zväzky s vyjadrením, že odchádza zo špiny
    akéhosi nečistého "Egypta". Prorok Ezechiel nemal opustiť svojich
    hrešiacich bratov a sestry! Naopak, mal s nimi niesť ich hriech
    a znášať dôsledky ich neprávosti! Božia vernosť viedla tohoto
    človeka k vernosti voči hrešiacim Židom.
     Byť v spoločenstve, kde sa pácha hriech, a zároveň tento hriech
    odmietať je skutočne ťažké, vyjadruje to Ezechielova spútanosť,
    lebo hriech druhých spútava Božie deti, ktoré nemôžu naplno
    uctievať svojho Boha a byť svetlom tohoto sveta.
     Ezechiel symbolicky vyjadril, že hriech Židov z Jeruzalema budú
    musieť niesť úprimní veriaci 40 rokov - prestúpenie Júdy - ležal
    na pravom boku 40 symbolických dní. Na obdobie týchto 40 rokov
    boli Židia odvlečení do zajatia a Jeruzalem bol rozborený. Toto
    obdobie sa skončilo, keď začal v Babylone vládnuť perský kráľ,
    ktorý dovolil Nehemiášovi obnoviť Jeruzalem a znovu postaviť jeho
    brány a opevnenia.
     Ezechiel ešte predtým mal ležať aj na ľavom boku 390 dní -
    prestúpenie Izraela vo všeobecnosti. Babylonský kráľ dal odvliecť
    do zajatia z Jeruzalema a okolia všetkých remeselníkov a ponechal
    v tejto oblasti len chudinu a vinárov, čo spôsobilo veľkú biedu
    v celom Izraeli. Ľudia v tejto oblasti prežívali len veľmi ťažko
    a situácia sa príliš nezlepšila ani príchodom Nehemiáša. Bieda
    a ekonomické problémy trvali približne 390 rokov, čo Ezechiel
    vyjadril svojim jedením a pitím na prídel. Zároveň vyjadril, že
    mnohí Židia ostanú i naďalej počas tohoto obdobia roztratení po
    Perzii a budú jesť svoj chlieb nečistý - podľa pohanských
    zvyklostí. Túto okolnosť Ezechiel symbolizoval pečením svojho
    chleba na kravskom lajne.
     Úprimne veriaci Ezechiel sa zhrozil, keď počul, čo od neho jeho
    Boh chce. Žiaľ, Židia mali tak tvrdé srdcia, že sa im to nedalo
    odovzdať inak, než takouto dlho trvajúcou symbolikou. Napriek tomu
    Pán urobil Ezechielovi ústupok, takže nemusel používať ľudské
    výkaly na pečenie, svoj symbolický chlieb mohol piecť aj na
    kravských.
     V tejto chvíli by sa možno zdalo, že to Svätý Duch trochu
    prehnal... Vážne by som chcel však pripomenúť, že sa tu jedná
    o symboliku ľudského hriechu - ľudskej zloby, nenávisti, závisti,
    agresie, násilia, náboženských obetných vrážd... Ak Boží Duch
    použil takéto prirovnanie, potom je dobré uvedomiť si, že všetka
    takáto nečistota pred Hospodinom smrdí, je mu odporná podobne ako
    sú nám odporné naše výkaly, ktoré pravidelne vyhadzujeme do
    záchodu a kupujeme si najrozličnejšie hygienické, voňavé prášky na
    čistenie mís, aby sme svoje výkaly nemuseli voňať ani tam! Tak sa
    Stvoriteľovi bridí, protiví hriech, ktorí niekedy živíme vo svojom
    vlastnom srdci...

                                     172
                                     173               Prečo nesvätím sobotu?     Keď chce v súčasnosti veriaci človek zvestovať Evanjelium Pána
    Ježiša Krista, stretáva  sa  častokrát  s  odporom  svojich
    poslucháčov: "Kresťanstvo? Veď kresťania narobili v dejinách toľko
    vojen, násilia! No a majú sklon hašteriť sa pre nezmysly až
    podnes..."
     Chcel by som sa preto učiť vnímať Božiu vôľu cez Bibliu
    s nadhľadom a požehnaním od Svätého Ducha tak, aby som bol vo
    viere oslobodený od vecí nepodstatných a prikladal dôraz na to, čo
    zdôrazňuje aj Pán Ježiš: 

                 Matúš 9,13.

     "Ale iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie
    obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku
    pokániu."

     Kresťania sa vedia doťahovať o jedle, krste, sobote, jazykoch,
    uzdravovaní, o časoch, dogmách, slovíčkach, a pritom im uniká to,
    čo je v Božom Zákone naozaj dôležité. Strácajú tak požehnanie
    a schopnosť zasiahnúť Evanjeliom človeka, ktorý potrebuje nájsť
    pokoj, radosť a spasenie.
     Dotknem sa preto v tejto úvahe otázok svätenia siedmeho dňa
    a pokúsim sa vysvetliť, prečo je pre mňa bratom alebo sestrou tak
    isto človek, ktorý svätí nedeľu, ako aj človek, ktorý svätí
    sobotu. A ak by sa našla skupina veriacich ľudí, ktorí vyznávajú
    Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa a ktorí by sa
    rozhodli svätiť napríklad štvrtok, boli by pre mňa tak isto bratmi
    a sestrami. 


                Kristovo Panovanie


                 Matúš 12,1-8.

     "Toho času išiel Ježiš v sobotu siatinami a Jeho učeníci súc
    hladní, začali trhať klasy a jesť. A keď to videli farizeovia,
    povedali Mu: Hľa, Tvoji učeníci robia to, čo sa nepatrí robiť
    v sobotu.
     ...
     A keby ste boli poznali, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie
    obeť, neboli by ste odsúdili nevinných. Lebo Syn človeka je Pánom
    i soboty."

     Božie deti v Pánovi Ježišovi Kristovi sú oslobodení od litery
    Zákona v zmysle skutkov, zásluh a dodržiavania obradov. Kristovo
    Evanjelium dáva Božím Deťom nový rozmer moci a milosti. Preto je
    v Písme napísané: 

               Kolosenským 2,16-19.

     "Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre
    nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty. Čo všetko je
    tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto
                                     174    nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou
    a náboženstvom anjelov, dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc
    darmo nadúvaný mysľou svojho tela a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé
    telo skrze poje a zväzky zaopatrované výživou a spolu viazané
    rastie vzrastom Božím." 


          Dovolí si niekto zvesiť Krista z kríža?


     Kresťania, pri svojich plytkých sporoch, zachádzajú niekedy až
    tak ďaleko, že jedna skupina odsudzuje druhú do zatratenia, lebo
    tí druhý nevykonávajú obrady podľa predstáv tých prvých.
     "Nesúďte, lebo budete súdení!" - Hovorí Pán.
     Ak si niekto dovolí povedať o druhom, že nebude spasený,
    strháva tým Krista z kríža a zakazuje Kristovi umrieť za toho
    človeka.
     Ak niekto zase iného vyzdvihuje a tvrdí, že tento človek
    spasený bude. Vešia tým Krista na kríž a vynucuje si, aby za toho
    človeka umrel. Oboje je obrovská trúfalosť, ktorá nemôže priniesť
    nikomu požehnanie! 

                Rimanom 10,5-8.

     "Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo Zákona, že človek ktorý
    by to učinil, bude tým žiť. Ale spravodlivosť z viery hovorí
    takto:
     Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je
    zviesť Krista dolu.
     Alebo: Kto zostúpi do priepasti? To je vyviesť Krista hore
    z mŕtvych.
     Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je Slovo
    v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to Slovo viery, ktoré
    kážeme."

     Svätenie soboty je starozákonné prikázanie dané židovskému
    národu. Ak niekto kladie svätenie soboty nad milosť Pána Ježiša
    Krista, mal by prijať aj ostatné prikázania dané Židom, ako
    napríklad obriezku.
     Ak ale niekto svätí sobotu pod Kristovou milosťou, potom nerobí
    zle a nemal by sa pohoršovať ani nad tým, kto Kristovi zasvätil
    nedeľu alebo napríklad štvrtok. 


               Pavlove vysvetlenie


                Rimanom 14,5-8.

     "Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň a zase niekto
    súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo
    svojej mysli. Kto dá na deň, dá Pánovi, kto nedá na deň, nedá
    Pánovi na deň. Kto je, je Pánovi, lebo ďakuje Bohu a kto neje neje
    Pánovi a ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sám v sebe a nikto
    sám sebe nezomiera. Lebo keď žijeme, žijeme Pánovi a keď mrieme,
    mrieme Pánovi. A tak tedy buď žijeme, buď mrieme sme Pánovi."

     Kristus sa stal naozaj Pánom, stal sa teda Pánom aj soboty.
                                     175    Žiadny človek nemá právo upierať mu jeho Božstvo a zvrchovanosť.
     Preto sa všetci kresťania svätiaci akýkoľvek deň vo viere
    a svätiaci ho Pánovi, môžu nazývať smelo bratmi a sestrami.
     Som vďačný, že môžem vnímať víťazstvo Pána Ježiša na kríži ako
    víťazstvo skutočne vyslobodzujúce a jeho Panstvo ako skutočné
    Božie Panovanie, ktoré mi otvára cestu k srdciam druhých ľudí.

                                     176
                                     177              Bláznovstvo pre svet...     Ak je človek intelektuálom bez výraznejšieho osobného vzťahu
    k Pánovi Ježišovi Kristovi, štúdium Biblie začína s presvedčením,
    že ide o múdru knihu.
     Pri štúdiu Biblie sa takýto intelektuál začne  stretávať
    s rozpornosťami medzi vedou a biblickým učením:
     - Zjavenie Jána, učenie o budúcnosti - nevedecké,
     - Genezis, učenie o minulosti - nevedecké,
     - Evanjeliá, učenie o Kristovej moci a zázrakoch
    (uzdravovania, premena vody...) - nevedecké,
     - Nový a Starý Zákon, učenie o sexualite (nepožehnanie
    predmanželského sexu, homosexualita ako dôsledok hriechu...)
    - nevedecké...
     Intelektuál, bez osobného poznania Písma začína  postupne
    "vytrhávať strany z Biblie" so slovami, že je Biblia múdra kniha,
    ale niektoré veci v nej je potrebné chápať správne, lebo ich
    priamo nehodnotí.
     Na konci študijného biblického obdobia spomínaného intelektuála
    vzniká človek, ktorý Bibliu už nikdy viac nezoberie do rúk, ale
    umrie s tvrdením, že je Biblia múdrou knihou.
     Takéto obdobie duchovného umierania môže  trvať  niekoľko
    desaťročí a do života veriaceho človeka sa vkráda nenápadne,
    postupne, pomaličky vytláča zložku osobnej viery.
     Osobné skúsenosti s Pánom Ježišom Kristom sú jedinou zárukou,
    ktorá môže človeku zachovať Božie Slovo s dôkazmi existujúcimi
    výlučne v jeho osobnom živote. V tomto zmysle by som chcel
    vyjadriť spolu s apoštolom Pavlom: "Na mieste Ježiša Krista vás
    prosím, zmierte sa s Bohom!"
     Božie dieťa bude pre tento svet vždy len bláznom a jedinou jeho
    kvalitou bude pokoj a dôvera, s ktorou sa dokáže vložiť do Božích
    rúk. To je tá vôňa, ktorá priťahuje svet. Vo svete je množstvo
    nepokoja, zloby, dravosti, ktorá neveriacich ľudí ubíja a privádza
    často do zúfalstva.
     Ak veriaci človek prestane "vytrhávať z Biblie strany" a vloží
    naozaj celý svoj život do Božích rúk s vedomím, že Biblia nie je
    len akousi múdrou knihou, ale že ide o Sväté Božie Slovo, Hospodin
    sa k takémuto človeku prizná až prehojne. Jeho život zmení na
    život plný dôkazov vyplývajúcich z poznania Biblie, dôvery voči
    Bohu a osobnej živej viery. 


                 Na počiatku...


                 Genezis 1,1-2.

     Prvý deň stvorenia nebol ani len symbolickým dňom, pretože ešte
    nebolo stvorené svetlo a nemohol sa striedať deň s nocou. Napriek
    tomu je toto obdobie nazývané dňom. Na základe tohto textu je
    preto prirodzené chápať dni stvorenia ako symbolické dni, ktoré
    rozdeľujú proces tvorenia do siedmych období.
     V obdobiach tvorenia vznikal aj čas, preto je neprirodzené
    merať tieto obdobia časom, ktorý ešte len vznikal. Možno práve
    preto Biblia upresňuje: "Pre Boha je jeden deň ako tisíc rokov
    a tisíc rokov ako jeden deň." 2. Petra 3,8.
                                     178     "Prvý deň" stvorenia podľa Biblie našu vedu nijak neobmedzuje.
    Vedec by možno povedal, že ide o astrálne obdobie vzniku Zeme. 

                 Genezis 1,3-5.

     "Prvý deň" stvorenia bol týmto ukončený. Na tomto mieste je
    potrebné uvedomiť si, že Biblia hodnotí celé dejiny z pozície
    pozorovateľa - človeka - ktorý je na Zemi a nevie nič o hviezdnej
    mechanike. Poväčšine je tento pozorovateľ na mieste súčasného
    štátu Izrael a od tohto miesta potom určuje aj zemepisné smery
    a globálnejšie pohľady na celú Zem.
     Na tomto mieste stvorenia už pravdepodobne existovalo Slnko,
    mesiac a hviezdy. Na Zemi však bolo veľa pary, hmly a tak
    z hľadiska pozorovateľa na zemi bolo stvorené svetlo a striedanie
    dňa s nocou. Práve v "prvom dni" stvorenia bolo určite stvorené aj
    elektromagnetické spektrum. Preto môžeme povedať, že bolo skutočne
    stvorené svetlo aj ako fyzikálna veličina. 

                 Genezis 1,6-8.

     "Druhý deň" stvorenia vznikol prirodzený zrážkový systém.
    Z hľadiska fyziky začali fungovať adiabatické deje v prírode -
    vyparovanie a zrážanie vody, dažde...
     Týmto vyjadrením sa ešte stále Biblia nedostáva do rozporu so
    súčasnou vedou. Dokonca by sa mohlo zdať, že vedci, ktorí zaviedli
    hypotézy o vzniku Zeme sa dali inšpirovať práve Bibliou. 

                Genezis 1,9-13.

     V "treťom dni" bola Zem geograficky sformovaná na súš, moria,
    jazerá a rieky. V tomto období na základe Božej tvorčej aktivity
    začali rásť na Zemi, v moriach, jazerách a riekach rastliny, čo by
    mohlo byť opäť v súlade s modernou vedou.
     V tomto období Biblia ešte stále nešpecifikuje čas, fixuje
    udalosti stvorenia len na časovo usporiadanú postupnosť, ktorú
    ďalej neupresňuje. 

                Genezis 1,14-19.

     "Štvrtý deň" stvorenia Hospodin učinil oblohu priehľadnou.
    Pozorovateľ na Zemi mohol uvidieť Slnko, Mesiac a hviezdy. Som
    hlboko presvedčený o tom, že Biblia bola primárnou motiváciou
    človeka, ktorý začal bádať a vytvárať vedecké hypotézy. Na tomto
    mieste Pán upozornil človeka na meranie času, poukázal na hviezdy,
    že je možné pomocou nich sa geograficky a dokonca aj historicky
    orientovať. Vytvoril prvé hodiny - striedanie dňa a noci, dĺžka
    slnečného tieňa. Tento Boží mechanizmus merania času používa
    človek až podnes. 

                Genezis 1,20-23.

     V období "piateho dňa" Hospodin tvoril živočíchy vo vode
    a živočíchy schopné lietať, ktoré Biblia označuje pojmom vtáky.
    Pri čítaní Biblie si na tomto mieste kladiem otázku, či náhodou aj
    pán Darwin na počiatku nečítal Genezis. Či náhodou aj on nebol
    motivovaný Božím Slovom, ktoré sa v súčasnosti v súvislosti so
    vznikom Zeme tak veľmi znevažuje... 

                                     179                Genezis 1,24-31.

     Takto prichádzame pomaly k udalostiam obdobia "šiesteho dňa"
    stvorenia Zeme, v ktorom Hospodin v prvom rade stvoril živočíchy
    pohybujúce sa na súši - zvieratá. V druhom rade stvoril človeka,
    pre ktorého predtým úplne pripravil celý ekosystém - domov.
     Napriek tomuto upozorneniu na Božiu lásku však zatiaľ nemôžeme
    presnejšie špecifikovať Biblickú históriu. Takže by sa na základe
    tohto textu dala prijať ešte aj vedecká hypotéza o vývoji človeka
    počas glaciálnych a interglaciálnych období - v dobách ľadových.
    Na tomto mieste zatiaľ Biblia neoprávňuje vykladača k tvrdeniu, že
    hypotézy o dobách ľadových sú biblicky neprijateľné.
     Ponecháme preto zatiaľ túto otázku otvorenú.
     Všimnime si, že Hospodin rozpráva o sebe už na tomto mieste
    v množnom čísle. Tým je vyjadrené, že je Hospodin nepochopiteľnou
    bytosťou, ktorú poznávame v súčasnosti cez Boha Otca, Boha Syna
    a Boha Ducha Svätého. Podľa Evanjelia Jána prvej kapitoly bol
    Kristus pri stvorení sveta - Slovo na počiatku - čo sa píše aj na
    začiatku prvej kapitoly Genezis.
     Hospodin daroval človeku vládu nad Zemou, nad živočíchmi. Tým
    je vyjadrené, že mu daroval niečo, čo nemá žiaden iný tvor na Zemi
    - ľudskú inteligenciu.
     Vyjadrením, že bol človek stvorený na Boží obraz, je povedané,
    že bol stvorený pre slobodné rozhodovanie a pre vytváranie domova
    lásky a porozumenia.
     Pri stvorení boli, ako pokrm pre všetkých, plánované rastliny
    a ich plody. So vstupom hriechu do dejín Zeme sa tento prvotný
    úmysel zmenil na potravinový reťazec, ktorý je dnes prirodzený
    a plný utrpenia. 

                 Genezis 2,1-4.

     Neodmysliteľnou súčasťou stvorenia bolo obdobie "siedmeho dňa".
    Hospodin nepotrebuje odpočinok! V evanjeliu Pán Ježiš rozpráva, že
    Jeho Otec pracuje neustále. Toto obdobie siedmeho dňa je však pre
    človeka veľmi dôležité. Vyjadruje pomer práce a odpočinku, ktorý
    je pre človeka dôležitý podobne, ako je dôležitá aj práca. Tento
    model práce a relaxácie používa ľudstvo až podnes.
     Pre veriaceho človeka ja týmto vyjadrená aj potreba vyhradeného
    času, ktorý je prirodzené venovať na rozvíjanie osobného vzťahu
    človeka a Boha. Nejedná sa tu však o nedeľu! Hovoríme o obdobiach
    a časových pomeroch.
     Obdobie "siedmeho dňa" takto rámcovo uzatvára dejiny stvorenia
    vesmíru, Zeme, rastlín, živočíchov a človeka. 


                Božie upresnenie


                 Genezis 2,5-6.

     Stvorenie človeka bolo veľmi jedinečné, preto Hospodin vo
    svojom Slove niektoré okolnosti upresňuje.
     Predčítaný text je dôležitou poznámkou, ktorá poukazuje na to,
    že sa v ďalšom texte vrátime do obdobia "šiesteho dňa" a v tomto
    období sa zameriame len na stvorenie človeka. 


                                     180                Genezis 2,7-25.

     "Hospodin utvoril Adama, vezmúc prach zo zeme..." Táto biblická
    symbolika vyjadruje dve dôležité skutočnosti:
     1. človek bol vytvorený "zo zeme", nie z tela zvierat, nie je
    teda vývojovým štádiom nižších organizmov,
     2. človek nebol stvorený ako pár, nedochádzalo teda k vývoju
    človeka ani v rámci jeho druhu!
     Biblické učenie sa na tomto mieste začína prudko odlišovať od
    vedeckých hypotéz. Táto rozpornosť je križovatkou v ľudskom
    živote, v rámci ktorej sa človek rozhoduje, čomu bude veriť:
     a) na jednej strane je Biblia a Hospodin,
     b) na druhej strane sú ľudské hypotézy, ktoré sa nedajú
    dokázať, interpretácie geologických nálezov, ktoré sú opäť len
    nedokázateľnými teóriami.
     Na tomto mieste sa veriaci človek začína stávať bláznom
    v očiach ateistu. Zároveň sa pri takýchto odsekoch rozhoduje, či
    si človek duchu tohto sveta dá ukradnúť ten najväčší poklad, ktorý
    má - úplnú a svätú hodnovernosť Biblie.
     Na tomto mieste je upresnené, že Hospodin človeku pripravil
    najskôr domov - raj a až potom ho postavil do tohto úžasného
    ekosystému. Podobne Pán koná aj v súčasnosti, keď išiel pripraviť
    pre človeka nový domov, neporušený hriechom.
     Geografiu Zeme pred potopou nepoznáme.  Predpokladám,  že
    biblická potopa vznikla na základe Božieho dopustenia tak, že
    v blízkosti Zeme preletelo veľké, hmotné teleso, ktoré spôsobilo
    gravitačnú kataklizmu. Menší úlomok tohto telesa padol v miestach
    súčasného Mexického zálivu. Takáto kataklizma mohla úplne zmeniť
    Zemské geografické rozloženie kontinentov a morí. Preto dnes
    nedokážeme rozumieť označeniu "rieky z Édenu" a názvom riek Píšon,
    Gíchon, Hidekel a Eufratés. Napriek kataklizme, ktorá sa udiala sa
    pravda o histórii nezmenila. Druhá kapitola Genezis vychádza
    z geografie pred potopou a my to dnes môžeme prijať výlučne na
    základe dôvery v Božie Slovo.
     "Zo stromu poznania dobrého a zlého nebudeš jesť..." Týmto
    zákazom Hospodin stvoril možnosť porušenia Jeho  prikázania.
    Jednanie človeka sa takto stalo slobodné aj od vplyvu samého
    Stvoriteľa. Človek mohol, ale aj nemusel - vzniká takto láska vo
    vzťahu medzi človekom a Bohom. Láska môže existovať len na základe
    slobodných rozhodnutí. Táto symbolika by sa mala stať základným
    motívom pri jednaní veriaceho človeka s druhými ľuďmi. Veriaci
    človek by nemal nikdy okrádať iného človeka o slobodu v jeho
    rozhodovaní...
     Adam existoval na Zemi sám dosť dlhé obdobie, v ktorom poznával
    prírodu a skúmal ju. Dával totiž mená, ktoré v Starom Zákone
    charakterizujú pomenované veci a bytosti. Nejaký čas toto vedecké
    pôsobenia Adama napĺňalo, až nakoniec dozrel k tomu, že mu
    Hospodin požehnal manželku.
     Všimnime si, že je týmto vyjadrené, že prvá žena na Zemi nebola
    akousi samicou, páriacou sa so samcom - mužom. Adam bol človekom,
    a preto už aj on najskôr k manželstvu dospieval a až potom bol
    schopný stať sa manželom a otcom.
     Znovu pripomínam - žiadny vývoj človeka počas glaciálnych
    a interglaciálnych období! 

                                     181

                Biblické rodokmene


                 Matúš 1,1-17.
                 Lukáš 3,23-38.
               1. Paralipomenon 1-29.

     Na základe štúdia biblických rodokmeňov môžeme povedať, že od
    Adama po Noacha bolo 10 pokolení. Potopa začala, keď mal Noach 600
    rokov.
     Tu by som chcel pripomenúť, že obdobie pred potopou bolo
    špecifické iným ekosystémom, v ktorom bola pravdepodobne omnoho
    nižšia prirodzená rádioaktivita. Z tohto dôvodu sa ľudia dožívali
    omnoho vyššieho veku. Na základe dlhovekosti sa preto mohol každý
    človek rozvíjať intelektuálne omnoho lepšie ako dnes. Preto
    predpokladám, že aj vtedajšie vedecké poznanie bolo  lepšie
    a rozsiahlejšie ako je to súčasné. Môžu na to poukazovať aj
    obrovské megalitické stavby, ktoré dnes tak obdivujeme.
     Od Noacha po Krista bolo 52 pokolení.
     Na základe štúdia týchto biblických rodokmeňov je  možné
    predpokladať, že od potopy do prelomu letopočtov bolo približne
    2000-3000 rokov. Od Adama po Noacha bolo približne 1000-2000
    rokov, teda biblická história siaha do rokov 5000-3000 pred našim
    letopočtom. Môžeme hovoriť približne 4000 rokov pred  našim
    letopočtom.
     Do rokov približne 2500 pred našim letopočtom máme zachované
    archeologické nálezy s písmom, takže rozprávame o Egypte, Asýrii,
    Babylone, perzskej ríši, grécku a  Rímskej  ríši.  Rozhodne
    nehovoríme o dobách ľadových.
     Takže pokiaľ pripustíme z biblického hľadiska v živote človeka
    glaciál - dobu ľadovú, musela by byť medzi rokmi 5000 a 2000 pred
    našim letopočtom, t.j. v období pred potopou.
     O takomto glaciálnom období veda nerozpráva. V tomto období
    navyše biblicky predpokladáme existenciu rozsiahlej civilizácie,
    ktorá bola na vyššom stupni poznania, než je tá naša súčasná.
     Dôsledky tejto civilizácie sa však dotýkali Božieho ľudu len
    okrajovo, lebo centrum tohto vyspelého pohanstva bolo geograficky
    situované ďaleko od miesta, kde napr. Noe staval koráb.
     Táto úvaha zároveň vrhá trochu iné svetlo na schopnosti Noacha,
    ktorý dokázal postaviť tak veľkú loď, o akej čítame v ďalších
    kapitolách Knihy Genezis.