Prorok Daniel – výklad 2012                   Prorok
                   Daniel    "Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok
    Daniel, že stojí na svätom mieste - kto čítaš, rozumej - vtedy tí,
    ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy!"
                Matúš 24,15-16.


                 Milan Hudec
                   2012               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.
    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2012
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec                   Obsah
    Požehnanie v zajatí
    I. .........................................................   5
      Úvod ...................................................   5
      Politické okolnosti ....................................   5
      Vernosť na osobnej úrovni ..............................   6
      Počiatok požehnania ....................................   7

    Zjavenie budúcnosti
    II. ........................................................   9
      Kráľove sny ............................................   9
      Danielova aktivita viery ...............................   9
      Modlitba ...............................................  10
      Vyznanie ...............................................  10
      Výklad snov ............................................  11
      Uhoľný kameň a Božie detinstvo .........................  12

    Osobné zásady
    III. .......................................................  13
      Pre svet prirodzené... .................................  13
      Pod lupou sveta ........................................  14
      Náklonnosť kráľa, vyznanie .............................  14
      Hospodin kontra svet
      Kristus v Starom Zákone ................................  15
      Pozoruhodnosť sveta
      Nabuchodonozorove vyznanie .............................  16

    Psychické poruchy
    a
    zmysel života
    IV. ........................................................  17
      Ďalší sen a Svätý Duch .................................  17
      Zvesť kráľovho sna .....................................  18
      Pravdivý výklad ........................................  18
      Naplnenie Božieho Slova ................................  19

    Čas milosti
    V. .........................................................  21
      Zábava, zabudnutie a rúhanie ...........................  21
      Vláda od Hospodina .....................................  22
      Mene, mene tekel ufarsin ...............................  22

    Štyria králi
    VI. ........................................................  25
      Závisť a vernosť .......................................  25
      Náklonnosť kráľa a štátne zákony .......................  25
      Dôraz v opakovaní ......................................  26

    Autority
    svetské a cirkevné .........................................  27
      1.
      Pravda a zmysel života .................................  27
      2.
      Zodpovednosť a povinnosť ...............................  27
      3.
      Čistota životov ........................................  28
      4.
      Duchovné dary a služba .................................  29
      5.
      Príklad a povolanie ....................................  29
      6.
      Cirkevné funkcie .......................................  30
      7.
      Boh Hospodin ...........................................  31

    S Hospodinom
    až za Jordán... ............................................  33
      Modlitebné stíšenie
      Očakávaj na Stvoriteľa a Spasiteľa! ....................  33
      úvaha
      Pred svojim "Jordánom" .................................  34
      Božia vôľa v čas povolania
      Krok viery .............................................  35
      Božia moc v súčasnosti
      Skúsenosti viery .......................................  36
      Spasenie Pána Ježiša Krista
      Držitelia Božej moci ...................................  37

    Dejiny ľudstva
    po Babylonskej ríši
    VII. .......................................................  39
      Štyri zverotvory
      striebro, meď, železo a hlina ..........................  39
      Desať rohov
      Spojenie nezlúčiteľných kultúr .........................  40
      Kráľovstvo Pána Ježiša Krista
      Dejiny piatich prstov v dlani ..........................  40
      Výklad .................................................  41

    Zapečatené povzbudenie
    VIII. ......................................................  43
      Dvojrohý baran
      Doba strieborná ........................................  43
      Jednorohý a štvorrohý kozol
      Doba medená a železná ..................................  43
      Posledný roh,
      diablova moc ...........................................  44
      Prorocký kľúč pre budúcnosť
      2300 dní ...............................................  44
      Výklad .................................................  45

    Hriech a odpustenie
    IX. ........................................................  47
      Vyplnenie spustošenia Jeruzalema .......................  47
      Desatoro kajúcnej modlitby .............................  48
      Božia odpoveď ..........................................  48
      Sedemdesiat týždňov rokov ..............................  49
      Dve polovice posledného týždňa rokov ...................  50

    Kontakt so Stvoriteľom
    X. .........................................................  51
      Zármutok a Boží príhovor ...............................  51
      Čas Božieho vypočutia ..................................  52
      Božia a ľudská múdrosť, posilnenie .....................  53

    Znamenie doby
    XI. ........................................................  55
      Štyria perzskí králi ...................................  55
      Kráľovia severu a juhu .................................  56
      Úlisnosť a faloš .......................................  57
      Pokrytectvo viery ......................................  58
      Posledné svetové vojny .................................  59

    Na sklonku dejín
    XII. .......................................................  61
      Posledné súženie .......................................  61
      Zapečatené proroctvo ...................................  61
      1290 dní bielenia rúch .................................  62
      1335-ty deň - záver ....................................  63

    Požehnaný pôst .............................................  65
      Obeť a pôst ............................................  65
      Nevypočuté modlitby, odmietnutý pôst ...................  66
      Pôst nesmie byť prázdnym asketizmom! ...................  66               Požehnanie v zajatí
                    I.                   Úvod


     Okolnosti, ktoré sú opisované na začiatku Danielovho proroctva
    spadajú do 590-tych rokov p.n.l. - kráľ Nabuchodonozor obkľúčil
    Jeruzalem, dobyl ho a mnoho Židov odviedol do Babylonského
    zajatia.
     Prvých šesť kapitol Knihy Daniel opisuje  skôr  históriu
    a okolnosti, v ktorých bol prorok Daniel povolaný do služby
    zvestovania Božích zjavení. V siedmej až dvanástej kapitole sa
    vytráca historické pozadie, Daniel začína rozprávať v prvej osobe.
    Prijíma videnie, v ktorom je zdôraznený údel Izraela vo vzťahu
    k ostatným národom.
     Danielovo proroctvo zachytáva súčasnosť - 590-te roky p.n.l.
    a vo videní budúcnosti pokračuje až do druhého príchodu Pána
    Ježiša Krista v moci a sláve. Preto je táto kniha zaradená medzi
    apokalyptické knihy. Svojou terminológiou a opisom udalostí sa
    miestami veľmi podobá na Knihu zjavenia Jána z Nového Zákona.
     Súčasná kritická veda prakticky jednomyseľne nesúhlasí s tým,
    že by tento dokument bol napísaný Danielom v šiestom storočí
    p.n.l. Kritici tvrdia, že knihu zostavil neznámy autor okolo roku
    165 p.n.l., pretože obsahuje proroctvá o pobabylonských kráľoch
    a vojnách, ktoré sú tým presnejšie, čím viac sa blížia k tomuto
    dátumu. Tvrdí sa, že táto kniha vznikla preto, aby povzbudila
    Židov v boji proti Antiochovi Epifánovi. Židia ju vraj hneď
    prijali ako pravú a vzápätí ju zaradili do hebrejského kánonu.
     Takéto pohľady sú vyvrátiteľné nielen na základe biblického
    učenia - v nájdených fragmentoch rukopisu Knihy Daniel dochádza
    k posuvu z Hebrejčiny do Aramejčiny a naopak. Táto skutočnosť
    vyššie uvedené kritiky a pochybnosti vyvracia, lebo k takýmto
    jazykovým posuvom v 160-tych rokoch p.n.l. nemohlo dôjsť!
     Z hľadiska biblického učenia táto kniha dáva sama o sebe
    svedectvo, že je písaná v období odvlečenia Židov do Babylonského
    zajatia, teda v šiestom storočí p.n.l. Navyše sa na ňu odvoláva aj
    sám Pán Ježiš v Evanjeliu Matúša, v 24. kapitole, verš 15, čo
    Božím deťom jednoznačne kvalifikuje túto  knihu  ako  ľuďom
    zvestované Božie Slovo. 


               Politické okolnosti


                 Daniel 1,1-7.

     Veriacich ľudí niekedy trápia politické okolnosti,  ktoré
    prežívajú v štáte, v ktorom žijú. Kladú si otázky, či budú mať
    dostatok, či nebudú prenasledovaní... Prvá kapitola Knihy Daniel
    opisuje krásnym spôsobom požehnanie, ktoré môžu prijať Božie deti
    aj napriek najhorším politickým okolnostiam!
     Judský kráľ Jojakym si nectil Hospodina a bol veľmi ukrutný aj
    voči druhým ľuďom. V Judskom kráľovstve dokonca zavádzal aj nútené
    práce a dával vraždiť tých, ktorí sa mu odvážili postaviť na
    odpor. Stvoriteľ napomínal Jojakyma cez proroka Jeremiáša a chcel
                                      6    ho viesť aj v jeho politických rozhodovaniach. Jojakym však nedbal
    na Božiu radu, čo neskôr prinieslo svoje trpké ovocie, keď bol
    Jeruzalem obkľúčený a dobytý babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
    Napriek odklonu Židov od Hospodina, Stvoriteľ nezabudol na úprimnú
    vieru niektorých svojich detí! Síce dovolil, aby bol do Babylona
    zobratý aj Daniel s tromi ďalšími spoluveriacimi, vzápätí však
    mení porobu na požehnanie. Keby Daniel ostal v Jeruzaleme alebo
    v Judsku, určite by sa mu nedostalo toľko úcty a blahobytu, koľko
    ho čakalo na kráľovskom dvore v Babylone.
     Môžeme si položiť otázku: Ktoré Danielove jednanie mu prinieslo
    toľké požehnanie aj v tak kritickej a zlej situácii?
     Vo zvyšku tejto úvahy sa budeme zamýšľať nad Danielovým
    jednaním, jeho postojmi, ktoré sa zapáčili Bohu a ktoré neskôr tak
    veľmi požehnal. 


              Vernosť na osobnej úrovni


                 Daniel 1,8-16.

     Daniel patril medzi privilegovaných ľudí -  bol  vybratý
    s niekoľkými ďalšími, aby sa stal niečím, čo by sa dnes dalo
    označiť ako kandidát na ministra. Už toto by sa dalo považovať za
    požehnanie a Daniel sa mohol  tešiť  dostatku,  radovánkam,
    špičkovému vzdelávaniu... Mnoho veriacich by si asi za týchto
    okolností povedalo, že je dobré byť Božím dieťaťom, ďakúvali by
    každý večer svojmu Bohu na modlitbách a užívali tzv. požehnanie.
    Niektorých by takýto blahobyt možno odviedol od Božej lásky -
    v dostatku by zabudli na svojho Stvoriteľa i Spasiteľa. Možno by
    sa stalo aj to, že by takáto situácia viedla k polemikám, či
    prijímať blahobyt alebo ho odmietnuť a mnohí by isto obhajovali
    ľahký život s množstvom presvedčivých argumentov!
     Daniel nechcel obhajovať svoje záujmy. Poznal Boha v osobnej,
    živej viere a chcel Ho i naďalej poznávať. Tento zámer v jeho
    srdci spôsobil, že sa nevybral cestou sebaobhajovania, nepoužil
    svoju inteligenciu na to, aby presviedčal seba i svoje okolie, že
    by robil v súlade s Božou vôľou, keby jedol a pil do sýtosti. Boží
    zákon mu zakazoval jesť sýtu stravu, ktorú mu na kráľovskom dvore
    ponúkali. On sa však nevzbúril proti násilnému vladárovi, ani
    suverénne, demonštratívne v nejakom geste neodmietol ponúkanú
    stravu! Boží Duch mu radil, aby v krotkosti oslovil svojho
    nadriadeného, vysvetlil mu svoje rozpoloženie, a skromne ho
    požiadal, či by nemohol skúsiť jesť to, čo mu Boží Zákon dovoľuje.
    Navrhol len pokus na niekoľko dní s vierou, že sa jeho zámeru
    zastane sám Hospodin, ktorého si takto chcel ctiť a vážiť.
     Hospodin sa zastal svojho služobníka a naklonil k nemu srdce
    náčelníka dvoranínov. Ten sa síce bál vzdorovať kráľovmu rozkazu,
    ale zároveň prižmúril oko, keď správca, ktorý mal na starosti
    Danielov blahobyt, dovolil, aby Daniel so svojimi priateľmi jedli
    desať dní len strovu. Navyše spôsobil, že Daniel a jeho traja
    spoluveriaci vypadali po desiatych dňoch stravovania sa podľa
    Božej rady oveľa lepšie, než tí ostatní. Správcu to viedlo
    k súhlasu - dovolil im, aby jedli zeleninu, strukoviny a obilniny,
    namiesto sýtych pokrmov kráľovského dvora.
     Daniel sa priznal k svojmu Bohu a jeho Boh sa priznal k nemu.
    Obstál v skúške živej viery a nepoužil svoju inteligenciu na
    obhajovanie svojich skutkov proti Božej vôli. Odložil blahobyt
                                      7    a radšej riskoval kráľov hnev, čo v tom čase znamenalo hrozbu
    trestu smrti. Vybral si striedmosť namiesto blahobytu, a tým
    všetkým navyše neporušil ani novozákonnú radu apoštola Pavla
    z trinástej kapitoly Epištoly Rimanom. Pavel tu nabáda veriacich
    nebúriť sa proti vladárom a pokorne im odvádzať všetky dane, lebo
    v životoch veriacich vidí jedinú vážnu "podlžnosť" tomuto svetu -
    "podlžnosť" lásky. Svet potrebuje vidieť pokoru, úctu, rozumnosť,
    pravdivosť, spravodlivosť vo všetkej krotkosti. Daniel si nemohol
    prečítať Epištolu Rimanom, ale časť jej zvesti mu odovzdával
    v srdci do vedomia sám Boží Duch.
     Danielov postoj a správanie sa takto stali úžasným praktickým
    merítkom živej viery aj v súčasnosti. Môžeme podľa jeho príkladu
    skúšať svoje vlastné postoje voči nadriadeným i vladárom. Môžeme
    premýšľať, či rozprávame  z  presvedčenia  alebo  rozprávame
    presviedčajúc seba i druhých, aby sme si mohli urobiť to, čo sa
    nám tak veľmi urobiť chce... 


               Počiatok požehnania


                Daniel 1,17-21.

     Stvoriteľ požehnal Danielove vzdelávanie a tiež aj vzdelávanie
    jeho troch spoluveriacich. Nadobudli mnoho poznatkov, ktoré navyše
    vo svojom srdci podriadili Božej vôli, čím sa stali múdrymi pred
    Hospodinom. Svojim poznaním a živou vierou sa stali požehnaním pre
    celé svoje okolie.
     V súčasnosti je niekedy aktuálny problém lenivosti. Veriacim sa
    nechce učiť, a dokonca sa im niekedy nechce ani  duchovne
    vzdelávať. Lenivosť je matkou hriechu a môže odňať od človeka
    všetko požehnanie, ktoré mu Stvoriteľ zamýšľa darovať! Živá viera
    Božie deti núti, aby prinášali aj obete - medzi takéto obete patrí
    isto nielen obeť času pre duchovné vzdelávanie, ale aj obeť času
    pre všeobecné vzdelávanie, ktoré môže človek podriadiť  pod
    autoritu Božieho Slova. Vzdelané úprimné Božie deti sa môžu stať
    výkonným nástrojom v Božej ruke. Týmto som nechcel zdôrazniť
    potrebu maturitných vysvedčení a vysokoškolských diplomov! Človek
    sa môže vzdelávať najrôznejším spôsobom a nepotrebuje pritom
    žiaden certifikát. Stačí, keď Boží Duch vie o jeho schopnostiach,
    lebo práve tento Duch ich môže použiť k niečomu dobrému.
     Danielovými postojmi, trpezlivosťou a poslušnosťou sa nezačalo
    len jeho osobné povýšenie a požehnanie! Stal sa veľmi potrebným
    a žiadaným štátnym úradníkom, cez ktorého Pán spôsobil mnoho
    dobrého. Navyše Daniel napísal krásnu prorockú knihu, ktorá sa
    stala požehnaním pre mnohé generácie počas vyše dvoch tisícročí.
    O tomto požehnaní a Danielovej múdrosti si budeme čítať vo
    všetkých nasledujúcich kapitolách prorockej Knihy Daniel.
     Danielove požehnanie bolo veľmi zvláštne aj z politického
    hľadiska - v Babylone sa zmenili vládcovia - neskôr nastúpil na
    trón Baltazár, Dárejos, Cýrus, mohli by sme povedať, že sa zmenil
    režim, ale Danielove požehnanie pretrvalo i naďalej...


                                      8
                                      9


               Zjavenie budúcnosti
                   II.                 Kráľove sny


                 Daniel 2,1-13.

     V predčítanom odseku Písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva
    svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim
    vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou isto veľa násilia, vrážd
    a nespravodlivostí. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina,
    ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti,
    ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svätoslužobníkom podľa
    Božej rady - Rimanom 13,1-8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu
    vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spurných ľudí,
    ktorí si nectili Hospodina sa  stal  Nabuchodonozor  akýmsi
    "pomstiteľom". Pre Božie deti sa stal požehnaním - nástrojom
    milosti.
     Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale
    nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo
    úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si
    nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho
    výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku - mudrci
    musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto
    dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak
    dať veriť aj jeho výkladu.
     Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých
    čias pramálo zmenila - čítame najrôznejšie články o vešticiach,
    mudrcoch, astrológoch, parapsychológoch..., ktorých keby dostal do
    rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili
    pokojného konca svojho života!
     Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel.
    Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel
    však nikdy nechcel robiť prázdny imidž, nikdy nechcel klamať, aby
    na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od
    ktorého pochádzali kráľove sny. Bol ním jediný Boh Stvoriteľ - Boh
    Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve
    už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uhoľný kameň rozrazil
    všetky ľudské kráľovstvá.
     Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že
    potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať
    obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť. 


              Danielova aktivita viery


                Daniel 2,14-19.

     Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu
    nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom!
    Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí, navyše dôveroval
    svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu.
    Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že
                                     10    nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi
    priateľmi aj modliť! Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží - keby
    neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha,
    poznal Ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa
    modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich.
    Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že
    navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. 


                  Modlitba


                Daniel 2,20-23.

     K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ
    priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku
    v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal! So svojim Bohom po boku
    ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do
    postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom!
     Vážený čitateľ,  Danielova  ďakovná  modlitba  je  veľkým
    povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach.
    V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my, môžeme urobiť krok
    viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú s nádejou, že Danielov Boh
    je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby... 


                  Vyznanie


                Daniel 2,24-30.

     Keď Pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa
    očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko čo
    vie doslova "vyklopí". Večer potom kľakne na modlitbe pred
    Hospodina a vyjadrí svoje vrúcne ďakujem.
     Daniel mal ale trochu iný problém - najskôr musel povedať niečo
    iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom - na verejnosti -
    vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej
    moci, aby človek mohol odhaliť obsah i výklad snov. Zároveň ale
    poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať
    všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa,
    ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom  srdci
    potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel
    vyjadril, že to, čo bude rozprávať nie je z jeho hlavy, že nejde
    o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa Pán
    nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti.
     Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale  zvestoval
    v podstate Evanjelium Pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie,
    poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod Pána
    Ježiša v moci a sláve.                                      11                 Výklad snov


                Daniel 2,31-45.

     Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše dva
    a pol tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť
    tomu, čo Daniel rozprával.
     Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je - zobrať ho
    doslova, bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých
    slov.
     Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej
    ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylonii.
    Egypt a Assýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred
    Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od
    Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Assýria spomínaná.
     Striebro symbolizuje Perzskú ríšu, meď zase ríšu Grécku.
     Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy
    z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc,  ktorá  už
    v súčasnosti naberá konkrétnu podobu Šanghajskej koalície. V tejto
    koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína.
     Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie.
    Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín, ide o mocnosti
    tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny ale
    aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi.
     Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ
    znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak
    a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť
    sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou,
    a preto mohol Daniel  povedať:  "Tou  zlatou  hlavou  kráľ
    Nabuchodonozor, to si ty!"
     Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy
    obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný
    vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý,
    ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať
    byť svätokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo
    svoj lesk - je vyjadrené striebrom - kráľ si už nemohol dovoliť
    čokoľvek, napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom.
     Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmlúv, na základe
    ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už
    vypestoval zmysel pre spoluprácu.
     Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len
    na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť
    jednak politiku - pekné slová, jednak musí tvrdo  potláčať
    akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom
    prvej Rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy -
    Európskej únie. V 13. kapitole Knihy zjavenia Jána je železná
    Rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča,
    ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej Rímskej ríše.
     Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na
    rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca
    Šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť
    nepodarilo - Rusko, Čína, India, Pakistan...
     V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby
    zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí.
     Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami:
     Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou je vyjadrené čosi
    ako otrokársky režim.
                                     12     Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu
    v kapitalizme.
     Železo zmiešané s hlinou bude sebou niesť nové spoločenské
    vzťahy, z ktorých satan vytvorí armádu pripravenú na Harmageddon.
     S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly
    proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom
    rade o zjavenie budúcnosti. 


             Uhoľný kameň a Božie detinstvo


                Daniel 2,46-49.

     Nabuchodonozorove sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil
    všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý
    pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi Tisícročné
    kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou On sám.
    Po uplynutí doby Tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové -
    Nebesia i Zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske
    a spravodlivosti mimo čas, teda večne.
     Daniel svojim výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj
    Evanjelium,  zvestoval  vládu  najvyššieho  Boha.  Dal  tak
    Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred Ním a nakoniec
    zachránil a povýšil nielen  seba,  ale  aj  svojich  troch
    spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal  na
    babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým
    Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez
    milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.
                                     13                 Osobné zásady
                   III.               Pre svet prirodzené...


                 Daniel 3,1-7.

     Vo svete sa deje mnoho vecí, ktoré sa ľuďom zdajú byť
    prirodzené a ani sa nad nimi nezamýšľajú. Napriek nezmyselnosti
    alebo nespravodlivosti je človek schopný konať, lebo si privykol,
    že sa niečo bežne deje - teda je to normálne. Pred niekoľkými
    rokmi sa väčšine ľuďom zdalo, že je komunizmus prirodzeným
    zriadením a nič iné okrem neho nie je. Pre generáciu, ktorá
    vyrastá dnes, je prirodzené všetko, čo sa okolo nás  deje
    v súčasnosti. Veriaci i neveriaci ľudia si napríklad každoročne
    nakúpia sviečky, kahančeky, kryté proti vetru i nekryté, nakúpia
    umelé i živé kvety a potom si idú svorne páliť ohníčky na hroby
    svojich pozostalých na všech svätých. Na cintorínoch sa stretnú
    jednoduchší i hlbokomyseľní,  bohatí  i  chudobní,  docenti,
    profesori, doktori i ľudia bez titulov a všetci sa jednomyseľne
    tvária vážne, zapaľujú si svoje ohníčky bez ohľadu na svoju vieru
    či neveru... Veď je to normálne, tak sa to robí! Mnohí dokonca
    nakúpia i benzín, aby mohli odcestovať a zapaľovať svoje ohníčky
    aj v iných mestách... Veď čo by ľudia povedali, keby na tom ich
    hrobe nič nehorelo! A možno by mali aj pravdu, že si nevážia
    svojich zosnulých... To by bola hanba! Pre človeka je prirodzené
    hádať sa, vadiť, zhadzovať sa, ohovárať a po smrti vyjadrovať úctu
    - nuž čo, veď ale robí sa to, či nie? ...
     V Babylone bolo prirodzené pre kráľa, aby sem - tam postavil
    dáky obraz alebo sochu nejakého boha a prikázal všetkým, aby sa
    tomuto dielu klaňali. Nešlo o logiku a možno ani o vieru - tak sa
    to robilo, robili to všetci, a preto to bolo prirodzené!
     Úprimní veriaci mali oddávna pokušenie vyjadrovať rebéliu proti
    svetu. Veriaci človek má sklon povyšovať seba so suverenitou
    prehlásení: "Vy ostatní robíte nezmysly! Ja také niečo robiť
    nebudem! Je to hriech, bezbožnosť! Ja to robiť nebudem!"
     Keď človek príjme do srdca Pána Ježiša Krista, trvá poväčšine
    dosť dlhý čas, kým sa stane skromným vo svojom zmýšľaní! Veď
    predsa Božie deti tu nemajú byť na to, aby svet odsudzovali!
    Naopak majú slúžiť ako skromný, ale zároveň pozitívny príklad pre
    tento svet. Ľudia budú vždy robiť to, na čo si po mnohé generácie
    privykli a budú to robiť aj veriaci ľudia. Božie dieťa, keď
    porozumie okolnostiam, nemá začať odsudzovať, ale má iba začať žiť
    tak, aby nekonalo proti svojmu svedomiu a Božej vôli, ktorá mu
    bola zjavená.
     Veľa ľudí robí možno niečo zlé len preto, že v tom vyrástli,
    nevenovali premýšľaniu o tom dostatok času. Ich zvyk môže byť tak
    silný, že sa im zdá byť hriechom zmeniť ho. Títo ľudia veľmi
    potrebujú vo svojom živote skromný pozitívny príklad Božieho
    dieťaťa... 

                                     14                Pod lupou sveta


                 Daniel 3,8-12.

     Jeden múdry človek povedal: "Všetko, čím človek vyniká, mu robí
    len nepriateľov. Ak chceš byť úplne obľúbený, musíš byť úplne
    priemerný!"
     Byť priemerným - splynúť s väčšinou - v krajine, kde je priemer
    položený dostatočne vysoko, aby človek mohol  žiť  spokojne
    a v dostatku, znamená inými slovami mať najľahší život.
     Akonáhle chce veriaci človek uctievať hodnoty, ktoré nie sú
    dané náboženskými tradíciami alebo bežnými zvyklosťami, ale sú
    dané napríklad Božím Slovom zapísaným v Biblii, začne vynikať.
    Ľudia si ho začnú všímať, lebo vyčnieva z radu. Ak navyše takýto
    človek zožne ešte aj úspech, požehnanie, okolitý svet si začne
    klásť mnoho otázok. Je tento človek naozaj taký zbožný, ako
    vypadá? Asi bude taký istý ako aj my, ale ukazuje len svoju
    masku!? Postrážime si ho, lebo takýto ľudia nebývajú!
     Božie deti sú preto vždy pod lupou sveta. Jedných len zaujíma,
    či to myslia naozaj úprimne, iní zase závidia a len čakajú na
    príležitosť, kedy by mohli Božie dieťa potupiť. Dokonca nie je
    zriedkavý ani taký prípad, že úprimný veriaci svojim presvedčením
    niekomu skríži plány a nechtiac sa stáva konkurenciou, ktorú je
    treba odstrániť z cesty.
     Danielovi priatelia boli konkurenciou všetkým tým, ktorí mali
    ambície získať tak vysoké postavenie, ako mali oni. Takýchto ľudí
    bolo isto veľmi veľa! Preto keď  rešpektovali  Božiu  vôľu
    a neklaňali sa Nabuchodonozorovmu obrazu,  ihneď  sa  našli
    žalobníci, ktorí sa išli veľmi radi zavďačiť kráľovi a požalovať
    ich.
     Som presvedčení, že Danielovi spoluveriaci nechceli provokovať
    a nechceli ani suverénne ukazovať svoj odlišný názor! Boli len
    skromným pozitívnym príkladom.  Keďže  zároveň  boli  svojim
    závistlivcom tŕňom v päte, ich čin bol pred kráľom prezentovaný
    ako vzbura.
     Je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že keby mali ich závistlivci
    pravdu a ich čin by bol naozaj vzburou proti kráľovmu rozkazu,
    Hospodin by sa ich pravdepodobne nezastal a neskôr by zhoreli
    v rozpálenej peci!
     Nepožehnanie mnohých kresťanských aktivít aj dnes spočíva možno
    v tom, že veriaci prinášajú namiesto skromného  pozitívneho
    príkladu vzburu proti vrchnosti, vláde, zvyklostiam, všeličo
    demonštratívne vyjadrujú... Potom sa divia, že ich aktivity neboli
    sprevádzané prítomnosťou Svätého Ducha. 


              Náklonnosť kráľa, vyznanie


                Daniel 3,13-18.

     Kráľ Nabuchodonozor bol Danielovi  a  jeho  spoluveriacim
    priateľsky naklonený, a tak ich nedal hneť zavraždiť. Najskôr si
    ich zavolal a chcel ich vypočuť. Svedčí to aj o jeho zmysle pre
    spravodlivosť, ktorý možno nebol dokonalý, ale na vtedajšie pomery
    bol na dosť vysokej úrovni. Sme vývojovo vyše dvetisíc rokov
    ďalej, ale aj dnes by nejeden politik konal priamo a nespytoval
                                     15    sa, či sa dopočul pravdu alebo nepravdu. Zahájil by príslušné
    protiopatrenia, ktoré by nejakým spôsobom nepohodlných  ľudí
    odstavili z funkcií. Dokonca aj veriaci ľudia dajú dnes často na
    slová, intrigy a začnú konať... Nabuchodonozorov zmysel pre
    spravodlivosť bol vyšší než zmysel pre spravodlivosť niektorých
    súčasných kresťanov!
     Traja Danielovi  priatelia  pred  Nabuchodonozorom  jasne,
    kontrastne, dalo by sa povedať ostro vysvetlili, že je pre nich
    najvyššou autoritou Boh Stvoriteľ. Preto nemôžu uposlúchnuť kráľov
    rozkaz a dokonca si myslia, že im kráľ ublíži len vtedy, keď to
    ich Boh dovolí.
     Nabuchodonozor bol pohan a zároveň bol ale aj skúsený človek.
    Možno práve preto nevedel porozumieť týmto trom ľuďom a považoval
    ich jednanie za vzburu. Nabuchodonozor sám používal náboženstvo na
    zjednocovanie a manipuláciu ľudí, aby potom v davoch išli za neho
    bojovať proti bezbožníkom inej viery. V dejinách sa konalo to isté
    aj pod rúškom kresťanstva! Prirodzene teda chápal postoj troch
    Danielových spoluveriacich ako snahu o uchvátenie moci. Jeho
    logika a skúsenosť mu nedokázali odhaliť ich počínanie v inom
    svetle.
     Nabuchodonozor bol pravdepodobne sklamaný, keď ľudia, ktorým
    sám dal tak veľkú moc, chceli ohroziť jeho trón. Som presvedčený,
    že takéto zmýšľanie bolo najväčšou príčinou pre jeho prchlivý hnev
    a miestni intrigáni to veľmi dobre vedeli! Práve tento vzťah
    chceli vo svojich plánoch zneužiť. Nabuchodonozor dal rozpáliť pec
    a miestni intrigáni sa isto veľmi tešili, lebo neverili, že by
    nejaký Boh skutočne existoval a mohol sa zastať svojich detí. 


               Hospodin kontra svet
              Kristus v Starom Zákone


                Daniel 3,19-27.

     Babylonská pec na vykonávanie trestu smrti mala akési čeľuste -
    otvor, ktorý sa dal zavrieť a otvoriť. Táto pec bola mnohonásobne
    rozpálená a keď doniesli kati poviazaných odsúdencov pred tieto
    čeľuste a čeľuste sa otvorili v kultickom obrade výkonu trestu
    smrti, šľahajúci plameň bol tak veľký, že kati v náhlej horúčave
    umreli. Traja Danielovi priatelia padli do pece poviazaní.
     Pretože sa títo ľudia držali vo svojom počínaní svojho Boha,
    Stvoriteľ sa ich zastal a nič sa im nestalo. Miestni intrigáni
    v tejto chvíli pravdepodobne zobrali nohy na plecia a stali sa
    nezvestnými, lebo si uvedomovali, že nie sú z azbestu a že aj ich
    náboženstvo je len ľudský výmysel.
     Udalosť, ktorá sa v Babylone stala je však zároveň  aj
    symbolická! Štvrtou bytosťou v peci bol sám Pán Ježiš Kristus.
    V Novom Zákone 1. Korintským 3,15. čítame, že každé Božie dieťa
    prejde do Tisícročného kráľovstva s Kristom len ako cez oheň. Oheň
    spáli všetko, čo je zo sveta, z hriechu - z "Babylona". Tri Božie
    deti padli do pece poviazané - ich putá boli z Babylona a zhoreli.
    Tak zhorí pri druhom príchode všetok hriech, všetka nečistota,
    ktorá sa nachádza v životoch veriacich. Svetáci umrú ešte skôr -
    hneď pri zjavení Syna človeka v moci a sláve.
     Môžeme si tak položiť otázku: "Čo v tej rozpálenej peci ostane
    zo mňa? Čo ostane z mojej viery?"
     Udalosť v Babylone bola symbolická, čas vtedajšej prítomnosti
                                     16    sa odvíjal ďalej... Keď kráľ uvidel, že ľudia, ktorých odsúdil
    žijú, prestrašil sa a zavolal, aby vyšli z pece. Možno by sa dalo
    očakávať, že si títo ľudia povedia: "Počkaj kamarát! Je nám tu
    dobre, lebo sme tu s úžasnou Bytosťou plnou moci a lásky. Hodil si
    nás sem, tak čakaj!" Títo ľudia však mali svojho Boha aj v srdci
    a tento Boh ich učil podvoľovať sa svetskej vrchnosti. Preto ihneď
    poslúchli, čím opäť skromne vyjadrili, že v ich prípade nešlo
    o vzburu a suverenitu, ale iba o živú vieru, ktorá s pokorou
    prijíma svojho svetského kráľa. 


               Pozoruhodnosť sveta
              Nabuchodonozorove vyznanie


                Daniel 3,28-33.

     Myslím, že kráľ Nabuchodonozor porozumel, o čo išlo týmto ľuďom
    a urobil niečo, čo by dnes nedokázal urobiť nejeden kresťan!
    Vyznal svoj omyl, ako kráľ verejne zmenil svoj názor a vyvýšil
    Boha Stvoriteľa, ktorý sa tak zreteľne zastal svojich detí. Dalo
    by sa namietať, že ak kráľ takéto niečo urobí, úplne to podlomí
    jeho autoritu. On ale neváhal a dokonca vydal edikt o tom, že sa
    nikto v Babylone nesmie rúhať Danielovmu Bohu.
     Niekedy si kladieme otázky, prečo Stvoriteľ tak dlho zhovieva
    so svojim príchodom a dopúšťa tak veľa neprávosti... Jednou
    z odpovedí na túto otázku je fakt, že vo svete sú ľudia, ktorí
    síce neveria, ale ktorí majú v srdci oveľa čistejší charakter než
    mnohí kresťania. Títo ľudia robia mnoho vecí na základe zvyklostí,
    tradícií a sú v podstate spútaný dobou, zvyklosťami a zlým
    kresťanským príkladom, čo im bráni vo svojom živote nájsť Pána
    Ježiša Krista. Títo ľudia potrebujú jeden veľký Boží dar - čas...

                                     17                Psychické poruchy
                    a
                 zmysel života
                   IV.               Ďalší sen a Svätý Duch


                 Daniel 4,1-6.

     Kráľ Nabuchodonozor mával nočné mory, zlé sny, ktoré ho trápili
    a ktoré mu nakoniec Daniel vyložil. Danielovým výkladom nočné mory
    prestali, kráľ porozumel, čo mu chcel Stvoriteľ povedať. Nielen že
    tomu porozumel, ale dokonca vyznal, Že Boh Stvoriteľ je jediným
    skutočným Bohom.
     Napriek tomu prichádza ďalší sen, ktorému kráľ opäť nerozumie.
    Nabuchodonozor sa však už trochu zmenil - nežiada počuť aj sen aj
    jeho výklad, a dokonca ani nechce dať zavraždiť toho učenca, ktorý
    by mu sen nevedel vyložiť. Možno sa "zmenili" aj učenci - nikto si
    po predchádzajúcich skúsenostiach netrúfol vymýšľať. Učenci radšej
    priznali, že výklad nepoznajú.
     Keby kráľa Nabuchodonozora  hodnotil  moderný  psychiater,
    pravdepodobne by povedal, že tento človek má nábeh na nejakú
    psychickú poruchu. Prejavilo sa to predchádzajúcimi  nočnými
    morami, opäť sa mu snívajú živé, desivé sny a neskôr sa ukáže, že
    sa táto choroba naozaj prejaví aj priamo - kráľ zošalie. Myslím,
    že takýto pohľad na Nabuchodonozora je úplne opodstatnený. Zároveň
    si ale uvedomujem aj to, že moderná psychiatria nerozumie podstate
    chorôb, ktoré skúma a ktoré sa snaží liečiť! Psychiatrická porucha
    u kráľa Nabuchodonozora bola Božím dopustením - jeho sny, mory
    boli Božími príhovormi, ktoré ho viedli ku pokániu! Moderná
    psychiatria veľmi plytko hodnotí tzv. psychické onemocnenia, lebo
    sa snaží nájsť ich podstatu v ľudskom tele, v mozgu. Podstata
    týchto javov však môže byť úplne inde - môže patriť do oblasti
    duchovna, do tej oblasti, kde existuje podstata ľudského bytia,
    ktorá rozhodne do fyzického tela nepatrí!
     Štvrtá kapitola Proroka Daniela poukazuje na  dve  veľmi
    podstatné skutočnosti v živote kráľa Nabuchodonozora:
     - Dokázal vzdať Bohu slávu a priznať si chybu.
     - Zároveň sa cítil byť silný a svojmu kráľovstvu rozumel ako
    dielu svojich rúk. Bol presvedčený, že to bola jeho vlastná moc,
    ktorá ho upevnila. Navyše kráľ Nabuchodonozor robil mnoho zlého,
    čo vyplývalo z moci, ktorú mal.
     Tieto dve skutočnosti vyjadrujú zvláštny duchovný problém -
    kontrast medzi charakterom na jednej strane a svojvôľou, zlobou na
    strane druhej. Stvoriteľ chcel riešiť Nabuchodonozorov život tak,
    že chcel tohto človeka nájsť pre svoje Kráľovstvo. Chcel mu
    darovať večný život, a tak mu posiela ďalší sen. Moderný psychológ
    by povedal - ďalší prejav jeho psychickej poruchy...                                      18                Zvesť kráľovho sna


                 Daniel 4,7-15.

     Je zaujímavé uvedomiť si, že sa kráľ zveruje Danielovi práve
    preto, že sa mu zdá, že je v ňom Duch Svätých Bohov - Svätý Duch!
    Nabuchodonozorove vyjadrenie je navyše zvláštne tým, že hovorí
    o Stvoriteľovi v jednotnom i množnom čísle naraz - jeden Duch
    viacerých Bohov. Krásne tým reprezentuje Božiu trojjedinosť. Kráľ
    Nabuchodonozor bol veľmi zvláštny človek...
     Pojem Babylon je v Biblii často používaný ako symbol sveta. Je
    dobré uvedomiť si, že Nabuchodonozor je úžasným starozákonným
    symbolom pohana, ateistu, ku ktorému sa v období milosti, Cirkvi
    Božích detí prihovára sám Svätý Duch...
     Pán Ježiš cez Svätého Ducha naozaj hľadá svoje nové deti
    v najhoršom svete - v Babylone a dáva im poznať svoju moc často
    veľmi zvláštnym spôsobom.
     Veriaci ľudia si niekedy kladú otázku, aký zmysel má život
    psychicky narušených ľudí. Štvrtá kapitola  Proroka  Daniela
    poukazuje nielen na to, že takéto životy majú zmysel, ale že
    dokonca psychicky narušení ľudia môžu robiť v srdci rozhodnutia -
    majú teda svojim spôsobom jasné vedomie, ktoré je však spútané
    železnou alebo medenou obručou psychického obmedzenia. Preto je
    veľmi potrebné pristupovať k takýmto ľuďom ako k seberovným!
     V kráľovom sne sa používa výraz "sedem časov". "Čas" je
    potrebné chápať ako mieru skutočného času, ako niečo ucelené, čo
    sa zvykne opakovať. Prirodzená časová miera, ktorá sa pravidelne
    opakuje je rok. Preto budeme ďalej rozumieť pojmu "niekoľko časov"
    ako vyjadreniu "niekoľko rokov". 


                Pravdivý výklad


                Daniel 4,16-24.

     Tak ako Babylon  symbolizuje  svet,  kráľ  Nabuchodonozor
    symbolizuje pohanstvo, ateizmus, tak prorok Daniel symbolizuje
    Cirkev Božích detí, ktorá svetu prináša zvesť spasenia.
     V Danielovi bol naozaj Svätý Duch podobne, ako prebýva dnes
    v Cirkvi Božích detí. Týmto nechcem stotožniť cirkevné inštitúcie
    s prítomnosťou Božieho Ducha! Chcem len poukázať, že dnes na svete
    je Cirkev Božích detí, ktorá Stvoriteľa reprezentuje a ktorá má
    v sebe Svätého Ducha. Táto Cirkev Božích detí sa často nachádza aj
    v cirkevných inštitúciách. Keď sa z týchto inštitúcií však živá
    cirkev vytratí, robia tieto cirkevné inštitúcie viac zla, než sa
    deje vo svete.
     V Danielovi bol Svätý Duch - znamená to, že bol Daniel nielen
    láskavý a spravodlivý, ale aj pravdivý. Nabuchodonozorovi vyložil
    sen úplne pravdivo aj napriek tomu, že jeho výklad kráľovi
    prorokoval šialenstvo, teda niečo veľmi zlé. Kráľ sa mohol
    nahnevať a dať Daniela zavraždiť. Cirkev Božích detí však nikdy
    nezaprie svojho Pána, preto Daniel nezaprel ani pravdu, ani lásku,
    ani spravodlivosť s vierou, že je v Božích rukách.                                      19              Naplnenie Božieho Slova


                Daniel 4,25-34.

     Kráľ Nabuchodonozor si vypočul výklad, možno o ňom aj premýšľal
    a pravdepodobne naň neskôr zabudol. Keď sa však raz kochal v diele
    svojich rúk, keď sa cítil byť bezpečným s potenciálom veľkej moci,
    prišlo na neho Božie proroctvo a Božie Slovo sa v jeho živote
    naplnilo so všetkou silou a Božou mocou. Kráľ zošalel, psychiater
    by povedal, že sa prejavila jeho nemoc. Veriaci ľudia by dnes
    povedali, že sa zahalilo jeho vedomie a on prestal byť schopným
    rozlišovať a rozhodovať. Božie Slovo však poukazuje na to, že je
    šialenstvo len psychickým putom, ktoré zväzuje prejav, myseľ, ale
    nezväzuje vedomie a rozhodovanie!
     Po siedmych rokoch kráľ učinil v srdci pokánie, porozumel, že
    svoju moc mal len z Božej ruky - to všetko pochopil počas svojho
    šialenstva, a až potom vyzdravel! Hospodin mu navrátil všetku moc
    a jeho sláva bola ešte väčšia ako predtým. Uvedomme si, aký veľký
    to bol zázrak. Počas siedmych rokov kráľovej psychickej nemoci
    mohol vládu prebrať iný kráľ, ktorý by si svoju moc potom držal
    a nedovolil by, aby jeho trón opäť uchvátil Nabuchodonozor! Boh
    Stvoriteľ povyšuje i ponižuje - všetko čo máme, je z jeho ruky.
     Zmienkou o psychických poruchách som nechcel vyjadriť to, že
    psychické poruchy znamenajú, že dotyčný človek je viac hriešny ako
    druhí ľudia! Niečo také nevyplýva ani z predčítaného textu! Čo som
    však chcel veľmi zdôrazniť je fakt, že aj životy psychicky
    narušených ľudí majú veľmi hlboký zmysel a že ich vedomie
    a rozhodovanie v srdci je úplne jasné. Ich myseľ a prejavy sú však
    spútané putom psychickej nemoci...                                     20
                                     21                 Čas milosti
                    V.             Zábava, zabudnutie a rúhanie


                 Daniel 5,1-9.

     Úvodom tejto kapitoly je potrebné dať si do kontrastu jednanie
    kráľa Nabuchodonozora, keď dobíjal Jeruzalem a jednanie jeho syna,
    keď dal doniesť ukoristené čaše z Jeruzalemského chrámu, aby
    z nich pil on i jeho hostia.
     Židovský národ sa odvracal od Hospodina a nedržal sa Jeho rád.
    V  Jeruzaleme  začal  panovať  duch  násilia,  mamonárstva
    a najrôznejších modiel, čo spôsobovalo mnoho ľudských utrpení.
    Hospodin preto dopustil na Jeruzalem, aby ho ovládli Babylonské
    vojská  -  kráľ  Nabuchodonozor  sa  stal  Božím  nástrojom
    spravodlivosti. Napriek dopusteniu na Jeruzalem Pán nezanevrel na
    na úprimných veriacich, medzi ktorých patril aj prorok Daniel.
    Požehnal  mu  a  cez  neho  ukazoval  svetu  -  Babylonu,
    Nabuchodonozorovi, že je len jediný Boh, ktorý je skutočne živý
    a pravdivý. Nabuchodonozor sa prejavil ako charakterný človek -
    vedel si pripustiť omyl a vyznať ho pred druhými ľuďmi. Vzdal
    dokonca Bohu chválu a slávu napriek modloslužbe, ktorá bola v jeho
    krajine veľmi rozšírená. Vo svojom charaktere mal však vážny
    nedostatok - bol samospravodlivý, vedomý si svojej sily a moci.
    Keď ho však Stvoriteľ navštívil psychickou nemocou, neodvrátil sa
    v zatrpknutí, ale po čase si uvedomil, že všetko čo človek má, je
    len z Božej ruky.
     Nabuchodonozorov syn však mal iné záujmy - holdoval hostinám
    a na skutky svojho otca úplne zabudol. Vo svojom živote nehľadal
    všemocného Boha, mal sklon skôr k akejsi konzumnosti - užiť si,
    kým je čas. Pri takejto zábave dal doniesť posvätné  čaše
    z Jeruzalemského chrámu a nalieval do nich sebe i hosťom.
     Niekto by možno povedal, že prepadnúť Jeruzalem a vyplieniť ho
    je väčší hriech, než piť víno z posvätných čiaš Jeruzalemského
    chrámu. Na tieto dva skutky dvoch Babylonských kráľov je možné
    pohliadnuť aj inak: Nabuchodonozor síce vyplienil mesto, ale
    urobil to na Božie dovolenie, neskôr všemocného Boha vo svojom
    živote hľadal a našiel! Vyznanie o Stvoriteľovi učinil pred celým
    Babylonom. Jeho  syn  Balsazár  nekonal  ako  Boží  nástroj
    spravodlivosti, konal iba ako podnapitý roztopašný človek, ktorý
    svojim konaním vyjadruje, že mu nie je nič sväté.
     Apoštol Pavel poukazuje v 13. kapitole Rimanom, že svetskí
    králi, vrchnosť, sú svätoslužobníkmi v Božích rukách, cez ktorých
    Pán žehná i dopúšťa zlé. Kráľa Nabuchodonozora takto mohol použiť,
    ale kráľ Balsazár bol nepoužiteľný - holdoval vínu, zábave,
    nestrachoval sa rúhať Hospodinovi a pritom všetkom úplne zabudol
    na Božie skutky, ktoré sa udiali počas vlády jeho otca. Stal sa
    takto skôr dopustením, než nástrojom...
     Stvoriteľ dáva človeku čas, v ktorom si môže uvedomiť svoj omyl
    a rozhodnúť sa ísť inakšou cestou svojho života. Takýto čas dal aj
    kráľovi Nabuchodonozorovi, zdá sa, že ho tento človek využil
    a Stvoriteľa vo svojom živote našiel. Kráľ Balsazár bol na Božie
    volanie hluchý - svoj čas úplne prepásol. Dostáva už len zjavenie
    Božích súdov, ktorému navyše ani nevedel porozumieť. 
                                     22                Vláda od Hospodina


                Daniel 5,10-17.

     Kráľ Nabuchodonozor bol nástrojom v Božích rukách. Napriek
    tomu, že kráľ Balsazár holdoval radovánkam a v živote nehľadal
    trvácnejšie hodnoty, Hospodin Danielovi aj cez neho požehnal.
    Veriaci ľudia sa niekedy boja, že práve existujúca svetská vláda
    je obzvlášť zlá a prinesie im biedu a utrpenie. V tomto odseku
    čítame opäť doklad, že veriaci človek, ktorý sa drží Hospodina,
    nemusí trpieť strachom o svoj život alebo o to, či bude mať čo
    jesť! Človek je pred Hospodinom oveľa viac ako poľná tráva, však
    aj tráve dáva Stvoriteľ vzrast tak, že mnohí obdivujú, keď sú lúky
    krásne zakvitnuté...
     Každá svetská vláda je v Božích rukách a veriaci človek môže
    dostávať požehnanie v každom režime, bez ohľadu na to, či je tento
    režim Božím nástrojom alebo iba Božím dopustením. To neznamená, že
    sa veriaci ľudia musia mať vždy dobre! Znamená to len toľko, že
    všetky okolnosti drží Hospodin pevne vo svojej moci a je dosť
    silný, aby tieto okolnosti dokázal aj zmeniť. Človek často
    nerozumie okolnostiam, ale vždy môže prichádzať na modlitbách
    k svojmu Bohu a prosiť, aby tieto okolnosti Stvoriteľ zmenil.
     Veriaci ľudia dnes niekedy strácajú požehnanie Božej ochrany
    a opatery, lebo sa rozhodnú robiť niečo zlé a pritom vyžadujú, aby
    sa ich Stvoriteľ zastával. Búria sa proti vrchnosti, zhadzujú ju
    slovne ale aj zapájaním sa do rôznych kampaní, podporujú politické
    strany proti druhým stranám, hnevajú sa a živia v sebe hnev...
    Daniel je krásnym príkladom jednania Božieho dieťaťa a požehnania,
    ktoré z toho vyplýva. 


              Mene, mene tekel ufarsin


                Daniel 5,18-31.

     Čas kráľa Balsazára sa naplnil a Hospodin mu poslal zjavenie,
    ktorému síce nerozumel, ale ktoré mu mohol vyložiť Daniel. Aj
    napriek tomu, že Balsazár zavolal nakoniec k výkladu Božie dieťa -
    Daniela, už mu nebolo pomoci. Zjavenie, ktoré mu bolo poslané
    nedávalo nádej v pokání, bolo jednoduchým a strašným rozsudkom:
     Boli sčítané skutky kráľa Balsazára - ukončené - už k nim
    nebolo možné nič pridať ani ubrať!
     Tieto skutky boli odvážené - zhodnotené a ukázalo sa, že za
    veľa nestáli. Boli plné jedného strašného boha - modly, ktorá sa
    volá "ja".
     Peres - rozdelený - znamená koniec  Balsazárovho  života
    i kráľovstva.
     Každý človek má v tomto živote čas svojej milosti. Keď tento
    čas pominie, nedokáže mu už pomôcť nikto a nič. Boží súd dopadne
    na ľudský život ako uhoľný kameň a rozrazí ho.
     Keď nám niekto ubližuje, najradšej by sme hneď reagovali
    a vracali každý úder dvoma našimi. Hospodinova rada znie, nevracať
    údery, ale dopriať ľuďom čas milosti. Veriaci ľudia niekedy
    nerešpektujú Božiu vôľu a strácajú tak všetko požehnanie. Vedieť
    niesť kríž znamená aj to, že dávame druhým ľuďom príležitosť
    uvedomovania si svojho hriechu. Je to príležitosť, aby sa mohli
                                     23    navrátiť k svojmu Bohu a byť s Ním šťastní. Keď veriaci človek
    dokáže prijať potupu, Hospodin dokáže pri ňom všetku svoju moc.
     Pre Božiu lásku sa ľuďom nedeje hneď zle, niekedy to vyzerá
    tak, ako by Božia spravodlivosť ani neexistovala. Keď však prejde
    čas Božej milosti a človek sa neodvracia od svojich neprávostí,
    prichádza Boží súd. Prichádza čas, keď je ľudský život sčítaný,
    odvážený a rozbitý...
     Je veľmi dôležité, aby veriaci človek pozoroval na Boží hlas
    a neupokojil svoje srdce v hriechu. Dariť sa môže dlho i vo zlom,
    potom však prichádza Božie sčítanie a odváženie, pri ktorom sa už
    nedajú napraviť predošlé chyby ani ich vyznať v pokání!
     Svet je v rukách zvrchovaného vládcu, ktorého spravodlivosť
    a moc je veľká a láskavá. Človeku sa môže niekedy zdať, že Boha
    niet, jeho čas milosti mu preteká cez prsty, keď v zábave,
    zabudnutí, rúhaní alebo akejsi trpkosti stráca podiel na spasení
    Pána Ježiša Krista...
     Na kráľovi Balsazárovi sa prejavil otcov charakter - za
    nepriaznivý výklad Daniela nedal zavraždiť. Vykonal to, čo sľúbil
    a vykonal to možno s presvedčením, že hneď na druhý deň dá
    posilniť stráže, zostrí výcvik vojska... Upevní tak Babylon pred
    vpádom Médov alebo Peržanov, čím sa vyhne Božiemu zlorečeniu.
    Možno bol Danielovi aj vďačný, že ho upozornil na Médsku hrozbu...
    Boží čas sa však už v jeho živote naplnil, Boží súd sa už odvrátiť
    nedal.

                                     24
                                     25                 Štyria králi
                   VI.                Závisť a vernosť


                 Daniel 6,1-13.

     - Niektorí ľudia Boha nehľadajú, sú spokojní so  svojim
    presvedčením a žijú zo dňa na deň...
     - Niektorí zase unikajú pred informáciou o spasení, aby snáď
    nemuseli uveriť a zmeniť svoj život...
     - Iní proti Bohu priamo bojujú, vyjadrujú sa proti nemu
    a zhadzujú všetko, čo sa len trochu dotýka viery v Pána Ježiša...
     - Ďalší v Boha veria, ale žijú si tak, ako sa im zapáči - ich
    viera je síce úprimným presvedčením, ale nedotýka sa ich životov
    a záujmov...
     - Niektorí ľudia sú veriaci a chodia pravidelne do kostolov,
    snažia sa žiť morálne, ale v srdci živia proti niekomu hnev,
    závisť alebo nenávisť...
     - Iní veriaci sa snažia prijímať Božie Slovo, žijú nielen
    morálne, ale vo svojich vyznaniach na modlitbách sa snažia čistiť
    aj svoje srdce. Nechcú však urobiť niečo, čo od nich žiada Boží
    Duch alebo robia iné, čo im Boží Duch zakázal s výhovorkou, že
    Boží Duch od nich chce presne to, čo robia...

     - Do siedmej skupiny by sa dali zaradiť ľudia, ktorí veria
    v Pána Ježiša a žijú život s presvedčením tak, ako to od nich
    Stvoriteľ skutočne chce. V tejto skupine sa nachádzajú skutočné
    Božie deti, o ktoré sa Hospodin stará tak, ako sa staral kedysi aj
    o proroka Daniela.
     Prvých šesť spomínaných skupín ľudstva, sú len formy pohanstva,
    ateizmu, prevrátenosti v odlúčení od skutočnej Božej lásky...

     Danielovi spolupracovníci, ktorí boli spolu s ním ustanovení do
    vedenia štátu trpeli závisťou. Tento prejav nelásky a bezbožnosti
    vo svojom srdci živili aj napriek tomu, že im Daniel nijak
    neublížil. Jednoducho bol úspešnejší, bol požehnaný a prijímal od
    Hospodina mnoho múdrosti. To  všetko  urážalo  závistlivcov,
    v ktorých sa začala závisť meniť na nenávisť a tá splodila intrigy
    a úklady proti Danielovi.
     Je vylúčené, aby úprimný veriaci človek trpel takouto svetskou
    neresťou. Boží Duch v srdci úprimného veriaceho hubí každú závisť
    či nenávisť!
     V tejto chvíli si môžeme položiť otázku, každý sám pre seba:
    "Nežije niečo také aj v mojom srdci? Som skutočne Božím dieťaťom?"            Náklonnosť kráľa a štátne zákony


                Daniel 6,14-23.

     Prorok Daniel sa držal svojho Stvoriteľa, preto bol schopný
    zvestovať tohto Boha aj takým ľuďom, ako boli babylonskí králi.
                                     26    Kráľ Dárejos nebol výnimkou - Daniela si obľúbil, v jeho múdrosti
    videl požehnanie a osoh. Napriek tomu, že bol kráľ, neurážal sa,
    že je Daniel múdrejší!
     Keď ale vydal zákon, na ktorí ho naviedli zlomyseľní úkladníci,
    nemohol ho zmeniť - babylonský kráľ nemohol meniť svoje vlastné
    slová, taký bol babylonský zákon. Pretože si Dárejos Daniela veľmi
    obľúbil, bol skrúšený, smutný zo situácie, ktorá vznikla. Určite
    si uvedomil, ako ho dobehli a začal sa spoliehať na toho Boha,
    ktorého mu Daniel už zvestoval. Daniela síce hodil do jamy
    s levmi, ale hodil ho tam s vierou v Boha, že sa mu nič nestane.
    Stvoriteľ sa zastal Dárejovej viery a Danielovej čistoty - svojou
    mocou zaviazal levom papule a spútal ich laby tak, že sa Danielovi
    naozaj nič nestalo.
     Pretože kráľ Dárejos pravdepodobne neveril svojim úradníkom,
    zapečatil jamu, aby snáď niekto neprišiel a Daniela nezavraždil!
     Keby mal Dárejos iba vieru a náklonnosť k Danielovi, skutok
    viery by sa však strachoval urobiť, pravdepodobne by nastala na
    jeho dvore vzbura, lebo by porušil babylonský zákon. Keby bol
    Daniel síce veriaci, ale jeho život by nebol svedeckým životom -
    čistým pred Hospodinom, nestačila by ani Dárejova viera, ani jeho
    náklonnosť, ani jeho skutok viery a nestačila by ani viera
    a modlitby proroka Daniela - levy by ho roztrhali.
     Tieto duchovné zákonitosti platia v Cirkvi Božích detí aj dnes!                Dôraz v opakovaní


                Daniel 6,24-28.

     Po víťazstve viery Stvoriteľ nielen zachránil Daniela, ale
    upevnil aj Dárejovu moc! Božie požehnanie sa prejavilo aj na jeho
    panovaní. Prejavom Božej moci získal nad  úkladníkmi  právo
    vyplývajúce z babylonského zákona a dal ich potrestať podobne, ako
    to oni úkladili Danielovi.

     Záver prvej polovice Knihy proroka Daniela sa končí veľmi
    vážnou upomienkou, že sa Danielovi vodilo dobre nielen za kráľa
    Nabuchodonozora, za kráľa Balsazára - jeho syna, ale dokonca aj za
    kráľa Dáreja, ktorý bol z úplne inej dynastie a dokonca aj za
    kráľa Cýra, ktorý bol Peržanom! Nie je ani len pomysliteľné, aby
    sa takáto náklonnosť štyroch kráľov dala vysvetliť inak, než ako
    požehnanie vyplývajúce z Božej moci! Stvoriteľ Danielovi žehnal
    preto, lebo sa správal k vrchnosti presne podľa Jeho vôle.
    Výkladom Božieho Slova, ako prijímať svetské a cirkevné autority -
    vrchnosť sa budeme zaoberať v ďalšej úvahe.
     Na základe Danielovho svedectva urobil kráľ Dárejos vyznanie,
    ktoré sa veľmi podobalo vyznaniu kráľa Nabuchodonozora. Či neskôr
    Dárejos prijal vieru do srdca tak, ako Nabuchodonozor, to vie už
    len sám Hospodin...


                                     27                  Autority
                svetské a cirkevné
                Sedem zastavení                    1.
               Pravda a zmysel života


                Matúš 17,24-27.

     Pán Ježiš v predčítanom odseku prikázal svojim učeníkom, aby
    zaplatili poplatok dvojdrachny aj napriek tomu, že v tejto platbe
    videl nespravodlivosť voči nim. Je zaujímavé uvedomiť si, že keby
    sa Kristus neozval a nejakým spôsobom - možno aj zázračným - by
    zaobstaral peniaze na tento poplatok, učeníci  by  poplatok
    zaplatili a pravdepodobne by ani neuvažovali, či sa jedná o niečo
    správne alebo nie! Kristus však situáciu využíva na vzdelávanie
    svojich učeníkov a my si z nej môžeme zobrať aj dnes dve veľmi
    potrebné a aktuálne ponaučenia.
     - Pán Ježiš v prvom rade svojim učeníkom priamo odkrýva
    realitu. Poukazuje na nespravodlivosť veľmi kontrastne. Svätý Duch
    nechce, aby jeho deti žili vo falošných politických, kultúrnych
    alebo triednych presvedčeniach! Svojim deťom odhaľuje pravdu takú,
    aká skutočne realisticky existuje - nemediálne, osobné odovzdanie
    takýchto právd nie je rebéliou proti vrchnosti ani proti vládam!
     - Kristus však zároveň vysvetľuje  najdôležitejší  zmysel
    kresťanského života: "... ale aby sme ich nepohoršili, ... zaplať
    za seba i za nás!" Božie dieťa má byť svetlom sveta. Má prinášať
    Evanjelium všetkým, teda aj vyberajúcim poplatky,  colníkom,
    daňovníkom, vladárom... Prioritu má Kristovo spasenie a nie
    revolta! Každý človek potrebuje počuť zvesť Božieho  Slova.
    Akonáhle prichádza veriaci do konfliktu so svetom v oblasti
    politiky, správy, majetkov,... prestáva byť schopným zvestovať
    v láske Božie spasenie. Preto je v týchto oblastiach pre cirkev
    podstatné nepohoršovať, aby mohla slúžiť tomu, k čomu bola
    povolaná - byť soľou zeme, prinášať svedecký život a Evanjelium
    Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom. 


                    2.
              Zodpovednosť a povinnosť


                Rimanom 13,1-8.

     Apoštol Pavel vysvetľuje, že  je  každá  vrchnosť  Božím
    dopustením! Inými slovami, vládcovia v štáte môžu byť len takí,
    akých si ľudia v danom štáte zaslúžia! Výroky, ktoré poukazujú na
    niektoré zriadenia, že sú od diabla, sú biblicky neopodstatnené,
    stoja proti Božiemu Slovu a hodnotia štátne okolnosti veľmi plytko
    a povrchne! Aj zle činiaci panovník je Božím dopustením, dokonca
    na sklonku dejín, keď sa zjaví v tele sám antikrist a prevezme
    vládu na svete, bude to Božím dopustením, lebo si ľudia iného
    nezaslúžia!
     Takáto zmienka o Božej moci je krásne ilustrovaná na živote
    proroka Daniela, ktorý rešpektoval Božie dopustenie v Babylone,
                                     28    nebúril sa aj napriek tomu, že kráľ Nabuchodonozor vyplienil
    Jeruzalem, že bol schopný dať vyvraždiť stovky ľudí... Prorok
    Daniel mal veľmi požehnaný život a Stvoriteľ si ho nakoniec použil
    aj k tomu, aby k sebe priviedol samého kráľa Nabuchodonozora.
     Predčítaný odsek Písma poukazuje opäť na dve veľmi podstatné
    veci:
     - Božie dieťa má rešpektovať Božiu vôľu a teda aj rešpektovať
    štátne politické zriadenia! Zapájať sa do odbojov, revolúcií,
    protivládnych kampaní nie je vecou Božích detí. Svet si svoje
    otázky svojim časom vyrieši a zmení formu útlaku v súlade s Božím
    dopustením. Úprimný veriaci má vo víre a dravosti sveta oveľa
    podstatnejšiu úlohu - Evanjelium.
     - Božie Slovo poukazuje, že aj veriaci ľudia využívajú služby
    štátneho zriadenia, a teda sú povinní platiť  dane.  Písmo
    nepripúšťa akýkoľvek kompromis, že veriaci človek môže časť daní
    odviesť napríklad na cirkev! Božie deti však majú jeden vážny dlh
    - dlh lásky, svedeckého života. Svet má dosť hádok, nepokojov,
    najrôznejších právd a uhlov pohľadov... Svet hľadá Boží pokoj
    a mal by ho nachádzať v životoch úprimných veriacich. Toto je dlh,
    ktorý má každý kresťan povinnosť splácať celý život. "Kto neberie
    svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden!" - Hovorí Pán Ježiš
    v evanjeliách. Je len málo ľudí na svete, ktorí sú schopní
    nevracať úder úderom a ktorí sú  schopní  milovať  svojich
    nepriateľov. Týchto málo ľudí prezentuje svetu Božie kráľovstvo,
    Evanjelium, prináša mu Kristovo spasenie... 


                    3.
                Čistota životov


                1. Petra 2,11-20.

     Apoštol Peter zdôrazňuje, že je potrebné  podvoľovať  sa
    akejkoľvek vrchnosti. Týka sa to teda aj nadriadených vo svetských
    zamestnaniach, nielen štátnych úradníkov! Každá vrchnosť  má
    v kompetencii istý druh správy - oblasť, rozsah moci. Touto
    oblasťou je určený dosah jej moci, čo má byť pre Božie dieťa
    smerodatné. Robiť kampane proti vrchnosti v zamestnaniach opäť nie
    je vecou Božích detí!
     Proti Božiemu dieťaťu  však  môže  povstať  vrchnosť  aj
    nespravodlivým spôsobom. Predčítaný odsek nenabáda k protiúderu,
    ale k tomu, aby dotyčná vrchnosť v prípade spomínaného veriaceho
    bojovala proti samému živému Bohu! To je možné len vtedy, keď
    život veriaceho bude pred Pánom Ježišom Kristom čistý. "Mne
    pomsta, ja odplatím..." Hovorí Hospodin v Starom Zákone. Keď sa
    Božie dieťa vrúcne drží Pána Ježiša, Kristus sa ho napokon zastane
    sám! Je ale veľmi zlé, keď vrchnosť právom vystupuje proti
    veriacemu, lebo tento naozaj urobil niečo zlé. V takejto chvíli
    veriaci človek prestáva byť svetlom sveta a naopak, napomáha, aby
    si ľudia vo svete mohli hovoriť: "Veď aj veriaci žijú len tak, ako
    aj my alebo ešte horšie..."
     Jedine čistota životov Božích detí môže polámať útoky diabla.
    Táto čistota sa prejavuje v dvoch veľmi podstatných veciach:
     - Kristova milosť, ktorú vidieť na úprimných konkrétnych
    vyznaniach a ktorá patrí len takým veriacim, ktorí o sebe dokážu
    hovoriť pravdu - teda vyznávať hriechy...
     - Druhou zložkou čistoty kresťanského života je duchovný rast.
                                     29    Svätý Duch pôsobí v životoch veriacich ľudí, a tí sa stávajú
    pomaličky lepšími. Na úprimnom Božom dieťati je duchovný rast
    rozhodne merateľný - pozorovateľný. Človek, ktorý poznal veriaceho
    pred rokmi a stretáva sa s ním aj v prítomnosti, musí pripustiť
    sám pred sebou, že sa tento veriaci človek trochu zmenil. Svedecký
    život svet obviní, lebo na ňom svet vidí moc Božieho Ducha. 


                    4.
               Duchovné dary a služba


               1. Korintským 12,1-11.

     V cirkvi Božích detí je potrebné rozumieť autoritám inak, než
    autoritám zo sveta! Pán Ježiš v evanjeliách rozpráva: "Nevolajte
    sa rabi, ani nikoho nenazývajte svojim majstrom... Jediný je váš
    majster, vodca - Kristus..." V cirkvi Božích detí teda nejde
    o nadriadenosť z hľadiska funkcií. Duchovní pracovníci v cirkvi
    Božích detí nie sú funkcionári a nemajú právo prikazovať s pozície
    moci! Sú to naši bratia a sestry, a teda sú nám všetkým rovní.
    Napriek tomu Božie Slovo na viacerých miestach poukazuje, aby sme
    sa podvoľovali jeden druhému. O aké podvoľovanie teda ide? Božie
    Slovo rozpráva o prirodzených autoritách, ktoré sú dané od samého
    Svätého Ducha. Boží Duch rozdeľuje duchovné dary, jedných vyučuje
    tomu, druhých inému. Prirodzené obdarovanie je prvou zložkou,
    ktorú Božie deti automaticky pri svojich bratoch a sestrách
    rešpektujú. Jednému Pán veľmi žehná pri kázaní, inému  pri
    diakonii, ďalšiemu pri pastorácii alebo aj pri nejakej praktickej
    pomoci v oblasti remesla...
     Nerešpektovať prirodzené obdarovania, znamená nerešpektovať
    Božiu vôľu!
     Duchovný dar však nie je jedinou kvalitou, ktorú musí mať
    duchovný pracovník! O druhej nutnej zložke povolania do práce
    v cirkvi rozpráva nasledujúci odstavec Písma. 


                    5.
               Príklad a povolanie


               1. Timoteovi 3,1-13.

     Duchovný pracovník nemôže mať len nadanie, práca v cirkvi
    Božích detí nutne vyžaduje aj ďalšie vlastnosti:
     - Svedecký život
     - Slušné správanie
     - Štedrosť a pohostinnosť
     - Nesmie byť poviazaný alkoholizmom ani inou drogou
     - Nemôže byť svárlivý
     - Nesmie byť lakomý, zameraný na peniaze
     - Musí počestne spravovať svoj vlastný dom, rodinu
     - Nesmie byť nováčik
     - Nesmie mať rozdelený jazyk - na jednom mieste rozprávať tak,
    na inom inak
     - Musí byť úprimný veriaci a v práci v cirkvi vyskúšaný
     Do duchovnej práce Pán teda povoláva len takých ľudí, ktorí
    splňujú vyššie uvedené kritériá a majú jasne vyhranený pohľad na
                                     30    svoje duchovné obdarovanie, ktoré prináša požehnanie im aj ich
    okoliu.
     Stvoriteľ často pripravuje človeka na povolanie do duchovnej
    práce. Možno sa na niekom prejavuje obdarovanie a niektoré
    z vyššie uvedených vlastností. Keď ich však nespĺňa všetky, ešte
    na prácu v cirkvi nedozrel!
     Ak niekto prijal duchovnú  prácu  a  pravidelne  zlyháva
    v niektorej z vyššie uvedených vlastností alebo ak sa na ňom
    neprejavuje Božie obdarovanie, takýto človek narobí v cirkvi viac
    zla, ako zlomyseľník, ktorý by sa na robenie zla v cirkvi priamo
    sústredil! Duchovná práca je výborná vec, ale žiada od veriaceho
    človeka veľa zodpovednosti a odriekania!
     Tento odsek by mal byť vážnym motívom na prehodnotenie svojich
    postojov a povolaní do práce v cirkvi Božích detí. 


                    6.
                Cirkevné funkcie


                 Matúš 23,1-12.

     Stvoriteľ nám odkryl, že je potrebné rešpektovať svetskú
    vrchnosť, vlády (1,2,3)... Takouto vrchnosťou je aj legislatíva -
    zákonodarstvo, ktoré ustanovilo právnu formu zhromažďovania sa
    veriacich, ktorá sa  volá  "cirkevná  inštitúcia".  Cirkevná
    inštitúcia musí mať svoju ústavu, stanovy - tak je to dané
    legislatívou, ktorú má úprimné božie dieťa rešpektovať. Keby sme
    dnes navrhovali ústavu nejakej cirkevnej inštitúcie, naši vnuci
    alebo aj deti by v nej už našli chyby a možno by nás obviňovali,
    že sme hriešni, lebo sme napísali nedokonalú cirkevnú ústavu.
    Každá cirkevná ústava je a aj bude nedokonalá, lebo ju písal len
    človek. Možno bol úprimný a myslel všetko veľmi vrúcne a dobre,
    ale bol len človekom!
     Od ústavy preto netreba žiadať, aby bola dokonalá, lebo
    dokonalou je len Biblia! Biblia je najväčšou ústavou úprimných
    veriacich Božích detí! Ústava cirkevnej inštitúcie však musí spĺňa
    niekoľko bodov, aby Božie dieťa neviedla do hriechu:
     - Nesmie brať veriacemu osobnú slobodu
     - Musí vyznávať Ježiša Krista ako Spasiteľa a Stvoriteľa
     - Nesmie nútiť Božie deti páchať hriech
     Všetko ostatné sú len formy, vyplývajúce z  legislatívy,
    duchovného poznania a tradícií. Božie Slovo teda učí rešpektovať
    cirkevné inštitúcie ako svetskú moc, ale zároveň vyjadruje, že
    v takýchto inštitúciách existuje skutočná cirkev Božích detí, pre
    ktorú majú platiť pravidlá z dvoch vyššie uvedených odsekov (4,5).
     Je veľkým  požehnaním,  keď  sa  do  staršovstiev  alebo
    presbyterstiev dostanú duchovné autority, ktoré takéto kritériá
    spĺňajú. Pozor, rozhodne to však nie je automatické a nedeje sa
    tak vždy! Vo vedeniach cirkevných  zborov  niekedy  dokonca
    nachádzame aj alkoholikov, lakomcov, svárlivcov, nováčikov, ...
    Často tam sú ľudia, ktorí konajú veci, na ktoré nie sú obdarovaní
    a podľa toho všetkého tak aj vyzerá cirkevný zbor, ktorý vedú.
     Chcel by som veľmi zdôrazniť, že je veľkým požehnaním, keď sa
    funkcia v cirkevnej inštitúcii zlúči so skutočným duchovným
    povolaním (4,5).
     Pán Ježiš v predčítanom odseku poukazuje, že aj v cirkevných
    inštitúciách je potrebné rešpektovať autority bez ohľadu na to, či
                                     31    robia dobre alebo zle! Podľa  apoštola  Pavla  majú  ľudia
    v cirkevných zboroch také staršovstvá a presbyterstvá, aké si
    skutočne zaslúžia! Preto tak, ako pri akejkoľvek inej svetskej
    vrchnosti je nutné podvoľovať sa vedeniu  cirkevného  zboru
    v oblasti ich kompetencie - teda v oblasti vedenia tohoto zboru.
    Na druhej strane podobne, ako aj zamestnávateľ nemôže zasahovať do
    osobných životov svojich zamestnancov, ani vedenie zboru nemôže
    zasahovať do osobných aktivít členov  cirkvi.  Výnimkou  je
    poukazovanie na hriech, nespravodlivosti, ... Takto však do života
    veriaceho človeka môžu zasahovať všetci ľudia a Božie dieťa by
    malo považovať takéto zastavenie ako prejav  Božej  milosti
    a náklonnosti!
     V tejto dobe si ľudia niekedy kladú otázku, prečo cirkev nie je
    taká, ako aj pred vekmi? Na základe predchádzajúcich úvah by som
    chcel povedať jediné - cirkev Božích detí je presne taká istá ako
    aj pred dvoma tisíckami rokov, akurát žije v iných pomeroch
    a podmienkach! Božie Slovo nás učí rešpektovať tieto pomery, učí
    nás rozumieť im a byť svetlom pre svet aj v prítomnosti. Prakticky
    to znamená byť svetlom pre svet v cirkevných inštitúciách aj mimo
    nich... 


                    7.
                 Boh Hospodin


                Matúš 23,13-36.

     Keď sa človek trochu naučí poznať svet, zistí, že je v ňom veľa
    nespravodlivosti. Keď nájde v živote Krista a nájde  domov
    v nejakej vetvy cirkvi Božích detí, ktorá  bude  existovať
    pravdepodobne v rámci nejakej cirkevnej inštitúcii, zistí, že aj
    v cirkvi je všeličo zlé a miestami sa to až priveľmi podobá svetu.
    Takéto zistenie dokáže veľmi podlomiť vieru a človek  trpí
    v duchovných depresiách, až kým si neujasní, že si poplietol
    inštitúciu s cirkvou - cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí.
     V cirkvi Božích detí sa dajú nájsť aj pády, aj hriech, ale
    k tomu vždy aj pokorné vyznania hriechu, modlitby a odpustenia!
    Cirkev Božích detí je nezmenená, človek si len musí ujasniť, čo
    hľadá, na čo kladie dôraz a čo mu je drahé.
     Boh Stvoriteľ v poslednom predčítanom odseku pripomína, že On
    nie je slabým, bezmocným Bohom - Beda tým, ktorí zneužívajú
    cirkevné inštitúcie, aby dosahovali svojich cieľov alebo svoj
    vlastný úžitok, zakrývajúc svoje zámery zbožnými výrazmi tváre
    a krásne uhladenými slovami...
                                     32
                                     33                 S Hospodinom
                až za Jordán...               Modlitebné stíšenie
           Očakávaj na Stvoriteľa a Spasiteľa!


                  Žalm 57

     Starozákonná a novozákonná doba sa od seba odlišujú  aj
    podobajú. Život pred niekoľkými  tisícročiami  sebou  niesol
    jednanie, ktoré často nepodliehalo  štátnym  zákonom.  Ľudia
    presadzovali svoje záujmy formou hrubej sily. Zabitie zlodeja
    alebo prepadnutie suseda a vyvraždenie jeho rodiny boli pomerne
    bežnou formou vykonávania svojej moci. Ľuďom Starého Zákona išlo
    veľmi často o holý život.
     V období Nového Zákona sa začínajú formovať väčšie štáty,
    štátne zákony majú väčší dosah a aj keď človek musí často pre
    všeličo trpieť, jeho problémom už nebýva až tak často problém
    života a smrti. V súčasnosti je známy pojem "humanizmus", máme
    najrôznejšie dôchodkové zabezpečenia a sociálne podpory.
     Kedysi išlo Dávidovi skutočne o život. Jeho žalm je preto plný
    strachu, zúfalstva. Zároveň v ňom ale nachádzame dôveru vo svojho
    Boha Stvoriteľa, túžbu vyrozprávať ťažobu na modlitbe a zveriť ju
    tak do Božích rúk. V závere žalmu Dávid vyznáva vo viere, že sa
    nemusí báť, ale už v čase útlaku môže ďakovať svojmu Stvoriteľovi,
    že je s ním a že ho podrží. Davidova viera zlomila aj strach pred
    násilím a smrťou!
     Dnes veriacim poväčšine nejde o holý život, ale sú niekedy
    potláčaní druhými ľuďmi podobne, ako bol Dávid. Strach z potupy,
    zo straty zamestnania, osočovanie inými, strach z  príchodu
    nedostatku často spôsobujú utrpenie. Davidov príklad poukazuje, že
    človek môže predkladať svoju ťažobu svojmu Bohu. Božie Slovo
    vyzýva k viere, ktorá na modlitbách upokojí ľudské  srdce.
    Stvoriteľ vo svojej láske chce pomôcť každému!
     Aby mohol veriaci človek prijať toto veľké požehnanie, jeho
    srdce musí byť pre jeho Boha otvorené! Srdce, ktoré živí zlobu,
    trpkosť, svárlivosť alebo dokonca nenávisť je srdcom, ktoré sa
    Stvoriteľovi nikdy neotvorí! Možno by sa zdalo, že peknými slovami
    alebo pravidelným čítaním Písma alebo možno verejnou modlitbou
    prekonáme problém svojho srdca a naše modlitby budú vypočuté
    podobne, ako aj Davidove. Ak je však naše srdce živené zlobou,
    cestou k Stvoriteľovi je jedine osobné pokánie pred Pánom Ježišom.
     Božie Slovo nám ponúka aj týmto žalmom moc, ktorú si môžeme
    a aj nemusíme privlastniť. Božie požehnanie môžeme prijať aj
    v túto chvíľu. Poznáme k nemu cestu a Hospodin vo svojej láske
    čaká, aby sme mu zjavili svoje utrpenia. Chce ich chytiť do
    svojich rúk, zastať sa svojich detí a požehnať až prehojne. 
                                     34                   úvaha
               Pred svojim "Jordánom"


                  Józua 3

     Ľudský život by sa dal pripodobniť k akejsi ceste. Človek je
    pútnikom, ktorý vo svojom živote stretáva dobré i zlé, niekedy
    trpí, inokedy sa zase raduje, pracuje alebo odpočíva, má svoje
    túžby, záujmy a ciele... Veriaci človek kráča po ceste svojho
    života spolu so svojim Spasiteľom - Ježišom Kristom. Prakticky to
    znamená, že sa snaží rozpoznať, či sa jeho správanie a smer
    životnej cesty páči jeho Bohu. Keď si nevie poradiť, prosí o pomoc
    alebo radu a svojim časom ju od Stvoriteľa dostáva. Živá viera
    odmieta ľudské svojvoľné "chcel by som" a vyučuje  človeka
    vyjadrovať skôr túžbu po poznaní Božej vôle: "Pane, ja by som to
    chcel takto, ale Ty vieš, čo je správne! Poraď mi prosím! Dobre
    som sa zachoval vtedy a vtedy?"
     Nový Zákon označuje ľudskú životnú cestu, ktorá je úzko
    prepojená s praktickým hľadaním Božej vôle ako duchovný rast. Čím
    je veriaci dlhšie na takejto životnej ceste, tým viac je schopný
    pomôcť, porozumieť druhým ľuďom, byť oporou...
     Cesta židovského národa z Egypta do zasľúbenej zeme by sa dala
    ľahko prirovnať k ľudskému životu. Som presvedčený, že dokonca má
    niesť tento symbol, a teda aj množstvo praktických poučení pre
    nás! Niekedy totiž prežívame útek do "Egypta", inokedy útlak
    v "Egypte", dokonca môžeme prežiť aj výzvu, aby sme ten svoj
    "Egypt" opustili a rozhodli sa nasmerovať cestu svojho života
    podľa novej zjavenej Božej vôle. Môžeme prežívať cestu viery,
    ktorá vedie cez vyprahnutú púšť, kde je náš život sprevádzaný síce
    aj akousi Božou pomocou, kde ale v prvom rade trpíme pre
    najrôznejší nedostatok, neporozumenie, kde akoby Stvoriteľ nepočul
    naše modlitby...
     Izraelský národ prešiel množstvom poníženia v Egypte a spoznal
    aj Božiu moc, keď prechádzal cez Červené more, kde sa vody
    rozostúpili a neskôr padli na jeho protivníkov. Možno by sa dalo
    povedať, že po takýchto  skúsenostiach  Izraelci  už  nikdy
    nezapochybujú o Božej láske a moci! A predsa nebolo tak... Na
    ceste púšťou počas dlhých rokov utrpenia zabúdali na svojho Boha,
    prestávali dúfať a ak by som povedal, že boli niekedy ovládaný
    skepsou a trpeli depresiami, hnevom, že vôbec niekedy z Egypta
    vyšli, povedal by som len pravdu!
     Som presvedčený, že sme už všetci zakúsili vo svojom živote
    Božiu moc. Pán Ježiš sa nás zastal, pomohol nám alebo odstránil
    nejaké prekážky a my sme v slzách radosti ďakovali za Jeho zázrak
    a naše vyslobodenie. Máme teda skúsenosti viery, Božie svedectvá
    vo svojom vlastnom živote.
     Keď človek vyjde z toho svojho "Egypta" a prežije radosti
    viery, prvé očarenia, stáva sa často nepríjemným človekom, lebo
    všetkých obťažuje svojimi zážitkami, vnucuje Evanjelium a často ho
    vnucuje aj takým ľuďom, ktorí tiež kedysi vyšli zo svojho "Egypta"
    a potom na tej svojej púšti duchovne umreli. Skúsili teda to, čo
    ešte ten mladý kresťan neskúsil, čo si vo svojej naivite nedokáže
    ani len predstaviť, a predsa teraz prichádza za nimi a vnucuje im
    svoje detinské zážitky viery, ktoré oni sami kedysi poznali aj vo
    svojom živote.
     Keď si rodič predstaví, ako jeho  dieťa  prestane  rásť
    a zakrpatie, potom zostarie, zvráskavie, ale vzrastom sa naďalej
                                     35    podobá päťročnému dieťaťu, určite sa zhrozí a v dúfaní poprosí
    Stvoriteľa, aby jeho deti od niečoho takého uchránil. Keď človek
    uverí v Boha a vyjde zo svojho "Egypta", keď prežije zázraky viery
    a potom sa duchovne zastaví, je to podobná hrôza, ako porucha
    rastu dieťaťa! Vo svojom duchovnom raste musí každý kresťan prejsť
    aj obdobím svojej duchovnej púšte! Prvotné zázraky a nadšenie sa
    začne pomaly meniť na skepsu, vyprahnutosť, prichádzajú  aj
    depresie a neistoty, či ešte Boh je na Nebi! Prakticky to môže
    vypadať tak, že veriaci začne chápať  realitu,  vnímať  ju
    a poznávať. Uvidí, že sa aj kresťania dokážu hádať. Na jednej
    strane bude vidieť  v  životoch  veriacich  akúsi  vzájomnú
    nevraživosť, na druhej strane bude počúvať ich zbožné modlitby -
    existuje vôbec Stvoriteľ? Potom si vypočuje v televízii hádku
    neveriacich a veriacich, v ktorej padne veľa výčitiek, že totiž
    cirkevné inštitúcie žijú aj z daní neveriacich a že je to
    nespravodlivé. Možno si nalistuje podobné hádky na internete
    a vypočuje názory svojich veriacich bratov, že je dobré brať
    peniaze zo štátu, ale zároveň ho obvinia jeho iní neveriaci
    priatelia, že patrí medzi zlodejov. A veriaci človek má potom ešte
    aj osobné problémy. Akoby nestačilo okolie plné svárov a zvady,
    prichádza hrozba prepustenia zo zamestnania. Mladý človek prežíva
    samotu, lebo sa zatiaľ akosi ešte nestretol so svojim životným
    partnerom. Niekto vie niesť takúto samotu bez problémov, iného
    táto samota dusí v ťažkých depresiách. Iný si možno partnera
    nájde, ale namiesto očakávaného neba na zemi, prežije iba novú
    realitu... Veriaci človek sa potom modlí vyprahnutý a Boh akoby
    nepočul. Zasľúbenia prichádzajú, sem tam Pán i trocha pomôže, ale
    púšť  zostáva  púšťou,  vyprahnutosť  vyprahnutosťou,  skepsa
    a depresie ubíjajú duchovný život viery.
     Božie Slovo poukazuje na to, že židovský národ trpel na púšti
    prevažne kvôli tomu, že nedokázal a nechcel od Hospodina prijať
    to, čo mu Boh ponúkal. Židia začali túžiť po všeličom čo mali vo
    svete, pričom zabúdali, že v Egypte boli aj tvrdo potláčaní.
    Stvoriteľ chce naše životy vyviesť z našej púšte, ale potrebuje
    pritom takých veriacich, ktorí Mu dokážu otvoriť svoje srdce
    a v pokání sa k Nemu navracať. Duchovná púšť je hrozná, lebo v nej
    môžu ľudia skutočne aj duchovne zahynúť a stratiť aj posledné
    zbytky živej viery. 


              Božia vôľa v čas povolania
                  Krok viery


     Predčítaný odsek Božieho Slova opisuje ľudí, ktorí práve prešli
    svojou životnou púšťou. Opisuje doráňaných ľudí, unavených ľudí,
    ľudí, ktorí sa dlho museli potýkať s depresiami a zúfalstvom.
    Myslím, že to najsilnejšie, čo ich v ten čas ovládalo, bola únava
    - únava z viery, únava z Boha, ktorý ich vodil štyridsať rokov po
    púšti a nepovolil, až kým pred Ním v srdci nekapitulovali! Unavený
    židovský národ sa utáboril na mieste Šitím pred Jordánom.
     Takýmto unaveným a znechuteným ľuďom zaznelo Božie Slovo, Božie
    osobné povolanie, ktoré ich malo viesť do konkrétneho skutku
    viery. "Prejdite cez Jordán, cez tú rozvodnenú rieku s celým
    svojim majetkom! Choďte a urobte to!" Ako človek by som asi mohol
    povedať: "Pane Bože, čo to zase žiadaš! Veď sa to nedá!" Možno by
    som sa aj ako človek rozplakal a možno by som svojho Boha práve na
    tomto mieste svojho života neuposlúchol a duchovne zahynul. Božie
                                     36    povolanie však nezvykne zaznieť všeobecne! Boží hlas znel ďalej
    a konkrétne určil, ako cez ten Jordán prejsť: "Kňazi, zoberte
    Truhlu Zmluvy a choďte popredu a vojdite prví do vôd Jordánu,
    potom sa stane zázrak, potom sa vody rozídu a vy všetci budete
    môcť cez Jordán prejsť!" V novozákonnej dobe by sa dalo povedať,
    že sú kňazmi všetci, ktorým je zverená akákoľvek duchovná práca.
    Čo si asi títo kňazi pomysleli? "Máme ísť prví!? A čo ak sa nič
    nestane? Zosmiešnime sa pred všetkými a oni nás potom ešte aj
    ukameňujú! Bože, či niet nejaké racionálnejšie riešenie - veď už
    nevládzeme! Po toľkom utrpení žiadaš krok viery, a to ešte tak
    veľký!" Aj kňazi mohli duchovne umrieť a neuposlúchnuť Božiu vôľu.
    Možno by potom na brehu Jordánu vzniklo nejaké mesto, ktoré by
    neskôr zničilo nejaké zemetrasenie a svet by sa nikdy nedozvedel
    Evanjelium Pána Ježiša Krista.
     Je veľmi potrebné, aby v ťažký čas veriaci človek dal na Božiu
    radu. Veľké povolania viery prichádzajú takmer vždy v ťažký čas!
    Keď je človeku najťažšie, prichádza Hospodin a žiada, aby človek
    urobil krok viery, aby začal opäť dúfať v nemožné, aby sa
    rozpomenul, že kedysi dávno Stvoriteľ rozdelil vody Červeného
    mora, aby ho spasil.
     Duchovná púšť má v ľudskom živote hlboký zmysel - robí z ľudí
    lepších ľudí, schopnejších pracovať na Božom diele. Keď táto púšť
    pominie, prichádza povolanie. Toto povolanie nie je adresované
    naivným kresťanom, ale skúsenejším, ktorí už aj trpeli a ktorí
    možno práve teraz nevládzu. Aby nás Hospodin spasil, dal sa
    ukrižovať, "rozdelil vody Červeného mora" a urobil to aj kvôli
    tomu, aby sme ho možno aj v tejto chvíli neodmietli. 


               Božia moc v súčasnosti
                Skúsenosti viery


     Izrael poslúchol, kňazi vyšli s Truhlou zmluvy a vošli do vôd
    Jordánu. Zázrak sa nestal predtým! Zázrak sa stal až potom, keď
    títo veriaci ľudia urobili svoj krok viery. Kňazi nešli hneď po
    suchu! Najskôr si zamočili nohy a vypadalo to veľmi racionálne,
    veľmi realisticky, ale išli ďalej! Až potom zakročil Hospodin
    a podržal pritekajúce vody a ostatným vodám dovolil odtiecť. Keď
    sa tento zázrak stal, všetci pochopili, že Boh na nebi ešte je!
    Bolo to pre nich isto obrovským povzbudením a ich  ďalšou
    skúsenosťou živej viery. Táto udalosť však mala ešte jeden háčik.
    Ohromné masy vôd stáli stranou,  akoby  ich  niečo  držalo
    a pravdepodobne sa hromadili. Vytvorila  sa  priehrada  bez
    hradiaceho múra. Božie Slovo znelo: "Choďte popred vysokú vodnú
    stenu a verte, že vás nezaleje. Verte tomu, lebo som to povedal Ja
    Hospodin!" Kladiem si otázku: "Išiel by som? Asi áno a pritom by
    som sa triasol strachom, že sa možno každú chvíľu utopím."
     Keď Stvoriteľ povolá, učiní pre službu aj priestor. Človek sa
    však často cíti tak malý, tak neschopný, tak biedny, že sa začne
    báť. Kladie si otázky: "Dokážem to?" Človek sám by určite
    nedokázal nič! Veriaci človek, ktorého sprevádza Božia moc, prejde
    nielen cez svoj "Jordán", ale bude mať požehnané aj za Jordánom!
    Izraelský národ sa dočkal zasľúbenej zeme tak, ako sa dočká každé
    Božie dieťa svojho zasľúbenia.
     Kladiem si otázku: "Máme svoje zasľúbenia?" Mali sme vôbec
    niekedy záujem takéto zasľúbenia dostať, prosievali sme Boha za
    svoje túžby a konzultovali sme ich s našim Bohom?" Pán Ježiš chce,
                                     37    aby sme prosili, chce nás vyučovať, požehnať nám a svojim časom
    nás naplniť. Chce to pre svoju lásku, ktorou nás miluje. Pre túto
    lásku sa dal za nás ukrižovať, a potom vstal z mŕtvych, aby sme
    všetci mohli prijať cez pokánie svoju životnú cestu  nášho
    duchovného rastu. 


             Spasenie Pána Ježiša Krista
               Držitelia Božej moci


                  Ján 1,12.

     Pán Ježiš nezobral veriacich a nepoložil ich do neba! Naopak,
    iba ich vyviedol z ich "Egypta" a dal im právo a moc prejsť cez
    ten ich "Jordán"! K nášmu spaseniu vedie cesta, ktorá je veľmi
    podobná ceste izraelského národa. Môžeme ju prijať, odmietnuť,
    môžeme duchovne zvíťaziť alebo uprostred cesty aj duchovne umrieť.
    Pán Ježiš Kristus však dal každému právo vydať sa touto cestou
    a moc na tejto ceste svojho života obstáť, zvíťaziť.

                                     38
                                     39                 Dejiny ľudstva
               po Babylonskej ríši
                   VII.                Štyri zverotvory
             striebro, meď, železo a hlina


                 Daniel 7,1-7.

     Siedmou kapitolou sa v Knihe proroka Daniela začína časť
    proroctiev o dejinách sveta, ktoré sa z časti už naplnili
    a z časti ešte len naplniť majú. Jednotlivé proroctvá - sny -
    netvoria z časového hľadiska postupnosť, nenaväzujú časovo na
    seba. Sú to pohľady, ktoré otvárajú veriacim ľuďom isté zorné uhly
    porozumenia dejín sveta.
     Siedma kapitola vyjadruje dejiny sveta od  pobabylonského
    obdobia až po veľký Boží súd a  druhé  stvorenie  nového,
    neporušeného sveta.
     Veľké, rozbúrené more symbolizuje svet porušený hriechom.
    Stvoriteľ však na tento svet nezanevrel a už v Raji zasľúbil
    Spasiteľa, cez ktorého sa budú môcť ľudia navrátiť k Nemu.
     Ľudia kedysi nemohli pochopiť, že sú hriešni a potrebujú
    Spasiteľa. Preto bol nutný vývoj ich porozumenia samému sebe
    a sveta v ktorom žijú.
     Vývoj ľudského zmýšľania inicioval a viedol sám Hospodin svojim
    Svätým duchom. Štyri vetry symbolizujú pôsobenie Božieho Ducha na
    celý svet.
     Proroctvo je datované do obdobia Babylonskej ríše, preto podľa
    výkladu z veršov 16-28 štyri zverotvory symbolizujú kráľovstvá,
    ktoré  mali  prísť  po  páde  Babylonskej  ríše.  Podľa
    Nabuchodonozorovho sna z druhej kapitoly ide o:

     - striebro, lev s krídlami orla,
     - meď, medveď s rebrami v zuboch,
     - železo, leopard so štyrmi krídlami a hlavami,
     - hlina so železom, najväčšie zviera so železnými zubami
    a desiatimi rohmi.

     Dobu striebornú, Perzskú ríšu symbolizuje lev, lebo bola dravá.
    Krídla symbolizujú jej rýchlu rozpínavosť, ktorá bola náhle
    a násilne ukončená pri námornej bitke s Gréckou flotilou pri
    Salamíne. Pozdvihnutie zo Zeme a zmena na podobu človeka so srdcom
    človeka symbolizuje, že v tejto veľmoci Pán vzbudil osobnosť
    Xerxesa, ktorý počúval Jeho hlas a umožnil návrat židovského
    národa z Babylonského zajatia.
     Dobu medenú, Grécku ríšu symbolizuje medveď, ktorý mal sklony
    všetko požierať. Vojská Gréckej ríše v dejinách dobývali jedno
    kráľovstvo za druhým tak rýchlo, že sa niektoré légie stratili
    a nevedeli sa už vrátiť naspäť. Úplne stratili kontakt s centrom
    vedenia ich vojny.
     Dobu železnú, dva hnáty na soche z druhej kapitoly, hlava šelmy
    zo Zjavenia, ktorá mala ranu od meča, ale opäť ožila, stará Rímska
    ríša a jej nová podoba v Európskej únii je symbolizovaná leopardom
    - dravou šelmou. Štyri krídla symbolizujú rozpínavosť do celého
    sveta - Európa, Ázia, Afrika a Amerika. Štyri hlavy šelmy
                                     40    symbolizujú, že táto ríša nemá plne jednotné politické vedenia, je
    možné chápať ju ako viacero politických sfér vplyvu. Je to však
    jeden organizmus, jedna šelma a pôjde do boja vždy jednotne.
     Dobu hlinenú so železom, poslednú ríšu, ktorá  sa  rodí
    v šanghajskej organizácii spolupráce symbolizuje zviera, ktoré je
    úplne iné. Nemá konkrétnu podobu a je najväčšie zo všetkých.
    Miešanie hliny a železa symbolizuje federáciu kultúr, ktoré sa
    doteraz nepodarilo nikdy spojiť. Táto šelma pokryje celú Zem. Jej
    desať rohov symbolizuje, že pôjde o  celosvetovú  federáciu
    desiatich etník. Už dnes môžeme v nej nachádzať etniká doteraz
    nezlúčiteľné slovanstvo, čínske a arabské kultúry... 


                 Desať rohov
             Spojenie nezlúčiteľných kultúr


                 Daniel 7,8-12.

     Do poslednej celosvetovej federácie povstane antikrist. Jeho
    vláda zvrhne, pokorí, asimiluje tri etniká do jedného štátu, čím
    sa celosvetová federácia desiatych štátov zmení na federáciu
    ôsmych štátov.
     Táto zmena poslednej federácie a vystúpenie antikrista sa dá
    očakávať na konci obdobia rán božej milosti a na začiatku obdobia
    rán Božieho hnevu. Je možné, že sa táto zmena bude diať aj počas
    obdobia rán Božej milosti. Vystúpenie antikrista však nastane až
    po vytrhnutí Božích detí - Cirkvi Pána Ježiša Krista z obdobia
    milosti, ktoré prežívame v súčasnosti.
     V druhej kapitole Daniela čítame, že sa posledná ríša ukončí
    pádom uhoľného kameňa, ktorý nebol v rukách človeka.  Ríša
    antikrista bude ukončená druhým príchodom Pána Ježiša Krista
    v moci a sláve.
     Druhým príchodom Pána Ježiša sa začne obdobie milosti, za
    ktorým budú súdení všetci ľudia  podľa  kníh  ich  skutkov
    a ospravedlňovaní tí ľudia, ktorí sú zapísaní v knihe milosti
    Ježiša Krista.
     Príchodom Pána Ježiša v moci a sláve sa ukončia dejiny hriechu,
    nie však dejiny Zeme. Symbolizuje to odňatie moci zvieratám do
    času, ktorý je vymeraný. Ide o obdobie milosti - "Tisícročné"
    kráľovstvo s Pánom Ježišom Kristom. Po tomto období bude všetok
    hriech uvrhnutý do ohnivého jazera pri poslednom súde, ktorý je
    symbolizovaný otvorenými knihami. 


             Kráľovstvo Pána Ježiša Krista
             Dejiny piatich prstov v dlani


                Daniel 7,13-15.

     Kráľovstvo Pána Ježiša sa  teda  začne  na  tejto  zemi
    "tisícročným" kráľovstvom. Po jeho ukončení bude veľký Boží súd
    a nové stvorenie nového neporušeného sveta.
     V tomto novom svete budú Božie deti žiť večne s Pánom Ježišom
    Kristom v radosti zo svojej práce, ktorá im bude potešením a bude
    sa podobať skôr záľubám než práci.
     Celosvetové biblické dejiny a Evanjelium Pána Ježiša Krista je
                                     41    možné zhrnúť pomocou piatich biblických pojmov. Budeme tomu ďalej
    hovoriť Evanjelium v dlani. Každá ruka má päť prstov a každý prst
    má svojho "brata" na druhej ruke. Každý z piatich nižšie uvedených
    biblických pojmov má svojho "brata", preto ak hovoríme o jednom,
    musíme povedať aj o druhom z nich:

     1.
     Palec, prvé stvorenie - Genezis, druhý palec druhé stvorenie,
    ktoré prebieha práve teraz podľa slov pána Ježiša Krista - "idem
    vám pripraviť príbytok..." - Genezis II.
     2.
     Ukazovák, fyzické narodenie, druhý ukazovák, nové narodenie
    z Vody a Ducha Božieho.
     3.
     Prostredník, fyzická smrť, druhý prostredník, druhá smrť pri
    veľkom Božom súde, ide o smrť tých, ktorí neprijali milosť Pána
    Ježiša Krista.
     4.
     Prstienok,  vzkriesenie  Božích  detí  do  "tisícročného"
    kráľovstva. Druhý prsteník, druhé vzkriesenie neveriacich pre
    veľký Boží súd. "Blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom
    vzkriesení. Nad tým už druhá smrť nemá moc." Zjavenie 20,6.
     5.
     Malíček, prvý príchod Pána Ježiša Krista, druhý malíček, druhý
    príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

     Pán Ježiš nám dal dve ruky s piatimi prstami. Je to zároveň
    symbolom dejín Jeho Evanjelia. Ak plne  porozumieme  zmyslu
    biblických pojmov Evanjelia  v  dlani,  porozumieme  dejinám
    a všetkému, čo pre nás Pán urobil. 


                   Výklad


                Daniel 7,16-28.

     Väčšina proroctiev je v Biblii napísaná preto, aby im človek
    mohol pri ich štúdiu porozumieť. Preto sa na konci Knihy zjavenia
    Jána píše: "Nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je
    blízko!" Zjavenie 22,10.
     1.
     Biblické proroctvá sú preto datované - môžeme poznať historické
    obdobie, v ktorom boli písané.
     2.
     Majú v biblii svoje dešifrovacie kľúče. Kľúčom k tejto kapitole
    je jej výklad vo veršoch 16-28 a tiež druhá kapitola Proroka
    Daniela.
     3.
     Používajú symbolickú reč, ktorá je definovaná jazykom Starého
    Zákona a historickými či etnickými okolnosťami židovského národa.
     Napríklad Kniha zjavenia Jána je datovaná do času Rímskej ríše,
    keď bol Ján vo vyhnanstve na ostrove Patmos.
     Popis histórie pomocou zverotvorov draka a šelmy (kapitoly 12
    a 13) má kľúč v sedemnástej kapitole, kde anjel tieto symboly
    objasňuje.
     Biblické proroctvá Starého i Nového Zákona musia byť navyše
    kompatibilné. Kapitoly 12, 13 a 17 zo Zjavenia musia teda
                                     42    korešpondovať s kapitolami 2 a 7 Proroka Daniela.
     Vo výklade proroctva tejto kapitoly sa nachádza upresnenie, že
    antikrist dostane moc nad veriacimi ľuďmi do "čias, času a pol
    času". Ide o identickú symboliku ako je symbolika v Knihe zjavenia
    Jána, kde sa poukazuje na symbolických 3.5 roka rán Božej milosti
    (kapitoly 8-12 - sedem trúbení anjelov) a 3.5 roka rán Božieho
    hnevu (kapitoly 15-16 - sedem vyliatych čiaš).
     Podľa výkladu tohoto proroctva povstane antikrist až  po
    vytrhnutí Božích detí, počas apokalyptickej Cirkvi.
     Stane sa tak počas obdobia rán milosti alebo na prelome období
    rán Božej milosti a rán Božieho hnevu.
     Apokalyptická Cirkev bude znášať  symbolických  3.5  roka
    antikristove príkoria.
                                     43               Zapečatené povzbudenie
                   VIII.                 Dvojrohý baran
                Doba strieborná


                 Daniel 8,1-4.

     Jazyk, ktorý používali ľudia pred tisíckami rokov, bol veľmi
    nedokonalý. Nemal slovné vyjadrenia na množstvo skutočností, ktoré
    sa preto museli opisovať, pripodobňovať. V súčasnosti je obrazná,
    symbolická reč skôr kuriozitou alebo umením básnika. Racionálne
    zmýšľajúci človek súčasnosti má  k  dispozícii  najrôznejšie
    terminológie na pomerne presné vyjadrenie svojich myšlienok. Pred
    vekmi však bola obrazná reč a symbolika pri vyjadrovaní doslova
    nutnosťou.
     Danielove videnia sú symbolické a je potrebné nad  nimi
    premýšľať, lebo Daniel nemal k dispozícii potrebnú terminológiu.
    Jeho videnia rozprávajú o etnickom vývoji, o mocenskom dosahu
    a náboženskom ponímaní sveta, božstiev a ľudských osobností.
    Rozprávajú o spasení a potrebe spasenia, o antikristovi a príchode
    tisícročného kráľovstva... To všetko nemohlo byť odovzdané inak,
    než symbolicky! Niektorí ľudia dnes obviňujú Bibliu, že je písaná
    nárokom v symboloch a obrazoch, aby jej reči nebolo možné dobre
    rozumieť a aby si z nej každý mohol zobrať to, čo mu vyhovuje. Je
    naozaj veľa ľudí takých, ktorí si z Biblie vyberajú len niečo, aby
    ju zneužili na realizovanie svojich vlastných zámerov.
     Biblia však nemohla byť písaná inak a pokiaľ človek pristupuje
    k jej zvesti čestne a nie je lenivý študovať ju s modlitbou,
    prosbou o pomoc, zisťuje, že je táto Kniha bez rozporností.
    Jednotlivé jej časti súvisia, podporujú sa, nadväzujú na seba, čím
    poukazujú, že mnohým ľuďom v dejinách diktoval Božie Slovo jediný
    - Svätý Duch!
     Dvojrohý baran symbolizuje Perzskú ríšu, ktorá pozostávala
    z koalície Médov a Peržanov. Neskôr perzský vplyv a moc prevážil,
    čo symbolizuje väčší baranov roh.
     Baran drgal na sever, juh a západ, čo symbolizuje historické
    smery rozpínavosti Perzskej ríše. 


             Jednorohý a štvorrohý kozol
               Doba medená a železná


                 Daniel 8,5-8.

     Geograficky na západ od centra Perzskej ríše sa začala rozpínať
    ríša Grécka. Sparťanská výchova gréckych vojakov je známa podnes
    nebojácnosťou, dravosťou a tvrdosťou. V bitke pri Gaugamelách táto
    odvaha a zúrivosť v kombinácii so stratégiou pomohla grékom pod
    vedením Alexandra Veľkého poraziť početnú prevahu  Perzského
    vojska. Dva rohy barana boli zrazené a Perzská ríša už nebola
    schopná čeliť Gréckej rozpínavosti.
     Keď kozol zmocnel, zlomený bol jeho veľký roh. Symbolizuje to
    rozpad Gréckej ríše po smrti Alexandra Veľkého.
                                     44     Kozlovi narástli štyri značné rohy, čo symbolizuje nástup
    diadochov Alexandra Veľkého. Z Gréckej ríše vznikli štyri mocenské
    bloky, vedené Alexandrovými nástupcami - diadochmi.
     Neskôr sa zlúčili do dvoch mocenských blokov, ktoré v histórii
    nachádzame pod pojmami Ptolemaiovci a Seleukovci.
     Nepresne môžeme povedať, že  sa  jedná  o  moslimské  -
    ptolemaiovské štáty a kresťanské - seleukovské štáty. V jedenástej
    kapitole Daniela sú vedené pod biblickými pojmami:
     - kráľovia juhu, Ptolemaiovci,
     - kráľovia severu, Seleukovci.
     Jedenásta kapitola nepíše o kráľovi, ale o kráľoch, lebo sa
    v dejinách v týchto oblastiach vystriedalo veľa kráľov.
     Na štyroch rohoch tohoto kozla neskôr vznikla Rímska ríša -
    doba železná z Nabuchodonozorovho sna. 


                 Posledný roh,
                 diablova moc


                 Daniel 8,9-12.

     V Grécku sa zrodil pojem demokracia. Grécka kultúra  sa
    rozšírila do celého sveta, takže aj v súčasnosti môžeme okolo seba
    nachádzať demokratické, filozofické prvky, ktoré majú začiatok
    v Gréckej ríši.
     Na konci dejín má vzniknúť celosvetový federatívny  štát
    desiatich republík, z ktorého povstane antikrist. Posledný roh
    kozla symbolizuje povstanie antikrista, ktorý bude pri svojej moci
    využívať kultúrne a filozofické prvky, ktoré vznikli v Gréckej
    ríši.
     Duch diablov, antikrist naozaj zvrhol nebeských anjelov na zem
    - Zjavenie 12. Odvážil sa dotknúť ich Kniežaťa - Krista, keď Ho
    dal ukrižovať.
     Opona v Božom chráme sa roztrhla, bola odňatá ustavičná obeť,
    Jeruzalemský chrám bol zborený.
     Po týchto udalostiach bola pravda hodená na zem, židovský národ
    odmietol svojho Spasiteľa.
     Tieto udalosti sa už stali a duch diablov mocnie na krídlach
    demokracie, svet pomaly speje ku zjaveniu  diabla  v  tele
    antikrista.
     Po vytrhnutí Božích detí a odňatí moci Svätého Ducha, vstúpi
    diabol do tela antikrista a nastanú posledné, apokalyptické časy -
    2. Tesalonickým 2,1-9. 


             Prorocký kľúč pre budúcnosť
                  2300 dní


                Daniel 8,13.14.26.

     Symbolických 2300 dní je tajomstvo, ktoré v súčasnosti nie je
    človeku odkryté. Keď sa Izrael navráti k svojmu Bohu a príjme
    Spasiteľa, pečať tohoto proroctva bude zlomená. Človek porozumie
    symbolike 2300 dní - dĺžke tohoto symbolického dňa, na základe
    čoho sa mu odkryjú ďalšie biblické proroctvá. Tieto proroctvá budú
    potešením a povzbudením pre Cirkev posledných časov. 
                                     45                   Výklad


                Daniel 8,15-27.

     Kľúč k porozumeniu proroctva ôsmej kapitoly je zapísaný vo
    veršoch 15-27 a v druhej kapitole Proroka Daniela.
     Pred Danielom sa postavil ktosi ako muž - Kristus, Božie Slovo.
    Pán Ježiš Danielovi odhaľuje časť proroctva. Symboliku 2300 dní
    necháva ukrytú do čias poslednej Cirkvi.                                     46
                                     47               Hriech a odpustenie
                   IX.            Vyplnenie spustošenia Jeruzalema


                 Daniel 9,1-2.

     Zákonitosti vo svete určujú dĺžku a kvalitu dôsledkov udalostí.
    Ak sa napríklad niekto poreže nožom, je jasné, že ho nejaký čas
    bude rana bolieť. Ak si človek zlomí ruku, hojenie zlomeniny bude
    trvať dlhšie a ak tento človek nebude po úraze kvalitne ošetrený,
    kosť sa mu správne nezrastie a dôsledky ponesie celý život...
     Podobné zákonitosti platia aj v duchovnej oblasti. Konkrétny
    hriech prináša človeku konkrétne zlo, ktoré niekedy trvá dlhšie,
    inokedy kratšie a môže trvať aj celý život. Ak niekto nerešpektuje
    napríklad Božie prikázanie - nezosmilníš - môže na svet priviesť
    nemanželské dieťa. V takomto prípade môžu vzniknúť nešťastné
    manželstvá, nenormálne vzťahy rodičov k nechceným deťom a neskôr
    nenávisť detí k takýmto rodičom. Toto konkrétne zlo zväčša trvá
    potom celý život.
     Nový Zákon rozpráva o spasení z milosti, o Božej láske
    a odpustení. To ale neznamená, že prestávajú platiť prirodzené
    duchovné zákonitosti - konkrétne hriechy stále prinášajú konkrétne
    ťažkosti. Pri ich pôsobení síce človek môže prijať odpustenie, ale
    zároveň musí niesť aj ich prirodzený dôsledok.
     Stvoriteľ môže v takýchto ťažkých  okolnostiach  pomáhať,
    potešovať a svojim časom človeka nakoniec z ťažkostí aj vyviesť.
    Zákonitosti však zostávajú také, ako ich Boh na počiatku stvoril.
     Židovský národ páchal v Jeruzaleme ohavnosti - králi sa stávali
    ukrutnými, začínali uctievať bohov s vierou, ktorá ich odvádzala
    od Božích právd a Jeho lásky. Odvrátenie od Hospodina sa stále
    prehlbovalo. Izrael postupne strácal Božiu ochranu, čo sa nakoniec
    odrazilo v okolnostiach, v ktorých kráľ Nabuchodonozor svojim
    vojskom obkľúčil Jeruzalem, dobyl ho, vyplienil  a  väčšinu
    obyvateľstva odvliekol do Babylonského zajatia. Stalo sa to
    v niekoľkých vojnách, takže je veľmi ťažké presne odhadnúť
    začiatok času proroctva deviatej kapitoly Proroka Daniela.
     V týchto hrozných chvíľach možno mnohí Židia začali volať na
    svojho Boha, však dôsledky ich vierolomnosti už priniesli svoje
    trpké ovocie podľa prirodzených duchovných zákonitostí. V tejto
    kapitole je zachytená aj modlitba proroka Daniela, ktorá je
    krásna, kajúca, pravdivá a ktorú Stvoriteľ vypočul tak, že
    Danielovi zjavil čas, po ktorom pominie dôsledok hriechu. V čase
    babylonského zajatia Pán veľmi pomáhal všetkým, ktorí sa k Nemu
    v srdci navrátili. Však čas - 70 rokov - ktoré sa mali naplniť,
    kým sa prirodzene pokryla neprávosť židovského národa,  ten
    nezmenil.
     Sedemdesiat rokov mali trvať dôsledky vierolomnosti Izraela. Po
    týchto sedemdesiatych rokoch Stvoriteľ dopustil zmenu okolností
    tak, že Babylonská vláda sa zmenila na Perzskú a Židom sa otvorila
    možnosť návratu naspäť do Jeruzalema. Toto zasľúbenie sa skutočne
    naplnilo v časoch Nehemiáša, ktorý bol pohárnikom perzského kráľa
    a ktorý mohol kráľovi predložiť prosbu, aby mohol ísť a znovu
    vystaviť múry Jeruzalema. Táto prosba bola požehnaná, kráľovo
    srdce bolo k nemu naklonené a Božie zasľúbenie sa začalo plniť.
                                     48     O duchovnej zákonitosti,  ktorá  sa  konkrétne  prejavila
    v Babylonskom zajatí a po sedemdesiatych rokoch návratom do
    Jeruzalema prorokuje aj Jeremiáš 29,10.
     Ak sa však človek neodvráti od hriechu, jeden zlý dôsledok
    nasleduje iný a ľudský život sa stáva šedivý,  realisticky
    nepríjemný, v ktorom človek pomaly prestáva cítiť Božie volanie.
     Ďalší text tejto kapitoly bude ilustrovať krásnu modlitbu,
    ktorá môže byť úžasne živou aj pre súčasného človeka hľadajúceho
    Božie požehnanie. 


              Desatoro kajúcnej modlitby


                 Daniel 9,3-19.

     V Danielovej modlitbe by som chcel vyzdvihnúť niekoľko veľmi
    podstatných prístupov jeho srdca i rozumu. Myslím, že by sa mali
    nachádzať v každej úprimnej kajúcnej modlitbe:

     1. - Daniel sa modlí k Bohu, ktorého považuje za živú bytosť
    s vedomím, že ho táto bytosť počúva.
     2. - Modlí sa s vierou v Božiu lásku.
     3. - Modlí sa s vierou v Božiu moc.
     4. - Modlí sa s pokorou, že on je len človek a rozpráva sa
    s Bohom Stvoriteľom.
     5. - Daniel úprimne ľutuje skutky svojho národa - jeho modlitba
    nie je len formálna.
     6. - Dokáže na modlitbe verbálne vyznať hriech a pripustiť si
    ho bez najmenších sebaospravedlňovaní.
     7. - Vyjadruje svoju spoluúčasť so židovským národom, aj keď by
    sa dalo predpokladať, že on sám hriechy nepáchal. V súčasnosti
    poznáme ducha, ktorý odsudzuje skutky cirkvi a seba stavia do
    akejsi svätosti stranou. Tento duch je úplne odlišný tomu,
    v ktorom sa modlil prorok Daniel.
     8. - Daniel vyznáva konkrétny hriech, ktorým "rehabilituje"
    konkrétnych ľudí: "Nepočúvali sme na hlas Tvojich prorokov, ktorí
    nám hovorievali v Tvojom mene!"
     9. - Napriek všetkému zlému, čo sa stalo, v Danielových slovách
    niet ani náznak trpkosti voči Stvoriteľovi.
     10. - Prosí o konkrétnu zmenu okolností, dôveruje, že ju Boh
    môže uskutočniť "teraz". 


                 Božia odpoveď


                Daniel 9,20-23.

     Veriaci ľudia sa pri svojich modlitbách majú sklon len akosi
    vyrozprávať, častokrát si nevedia ani len predstaviť, ako by im
    mohol ich Boh odpovedať. Niekedy Božiu odpoveď dokonca počuť ani
    nepotrebujú alebo nechcú.
     Modlitba je vždy dialógom človeka a Stvoriteľa! Ak sa niekto
    modlí bez potreby počuť odpoveď, je to asi na takej úrovni ako
    preberať gorálky ruženca alebo točiť  modlitebným  mlynčekom
    hinduistu!
     Na Danielovu modlitbu prichádza odpoveď a podobne prichádza
                                     49    svojim časom odpoveď aj na modlitby úprimných Božích detí!
     Na modlitby vierolomníkov Stvoriteľ mlčí!
     Stvoriteľ niekedy odpovedá, ale človek tento hlas nie je
    schopný počuť pre svoj nezáujem alebo silné iné záujmy.
     Na Danielovu modlitbu vyšlo Slovo - Kristus, ktorý začal svojim
    Svätým Duchom vplývať na vládcov a formovať tak dejiny do
    situácie, v ktorej neskôr Xerxez dovolil Nehemiášovi  znovu
    postaviť Jeruzalem.
     Božiu odpoveď Danielovi sprostredkoval anjel Gabriel. Anjel
    znamená v preklade "poslaný", "vyslaný". Odpovede na naše modlitby
    môžu byť tiež sprostredkované a poväčšine aj sprostredkované
    bývajú formou výkladov Božieho Slova, formou rozhovorov alebo slov
    druhých ľudí alebo tiež formou čítaného Božieho Slova...
     Vyjadrenie svojej požiadavky Bohu, je teda len prvou časťou
    úprimnej modlitby! Existujú aj protestantské ružence modlitebných
    slov, za ktorými už nie je záujem niečo počuť a na ktoré sa neskôr
    často úplne zabúda. 


              Sedemdesiat týždňov rokov


                Daniel 9,24-25.

     Danielovi Stvoriteľ neodpovedal len na jeho prosbu, ktorá sa
    týkala Babylonského zajatia. Poukázal na dejiny Izraela  od
    Babylonského zajatia až po prvý príchod Pána Ježiša Krista.
     Izrael spáchal množstvo neprávostí, ktoré prinášajú podľa
    duchovných zákonitostí mnoho zlého. Danielovi bolo zjavené, že aj
    po navrátení sa židov zo zajatia, bude tento národ vierolomný.
    Dostane však čas na návrat k Hospodinovi a na učinenie pokánia.
    Tento čas mal trvať 70 týždňov rokov.
     Na konci tohoto času mal prísť na svet Mesiáš - Pán Ježiš
    Kristus.
     Sedemdesiat týždňov rokov je časové obdobie, od vydania príkazu
    na obnovenie Jeruzalema perzským kráľom Xerxezom až po udalosti
    ukrižovania Pána Ježiša a zostúpenie Svätého Ducha na Letnice.
     V starom zákone sa používal výraz pre sedem ukončených rokov
    "týždeň rokov", 50-ty rok sa bral ako "sedem týždňov rokov".
     Keď sa teda v predčítanom odseku rozpráva o sedemdesiatych
    týždňoch, je tým myslený časový údaj meraný na skutočné a nie
    symbolické roky.
     Židia preto mohli očakávať narodenie Pána Ježiša  Krista
    v konkrétnom časovom období.
     Od vydania príkazu na obnovenie Jeruzalema až po dokončenie
    obnovy a návrat židovského národa prešlo sedem týždňov rokov - 49
    rokov. Jeruzalem sa podarilo obnoviť napriek "úzkosti časov",
    napriek tomu, že boli podmienky obnovy ťažké a namáhavé.
     Od tohoto času po verejné vystúpenie Mesiáša prešlo 62 týždňov
    rokov - 434 rokov.
     Obdobie prvého príchodu Pána Ježiša Krista, teda obdobie od
    Jeho verejného vystúpenia až po nástup novozákonnej  Cirkvi
    a zoslanie Svätého Ducha trvalo posledný jeden týždeň rokov -
    7 rokov.
     Na základe tejto informácie je možné predpokladať, že aj
    obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista bude trvať jeden
    týždeň rokov, teda 7 rokov (v Zjavení Jána sedem symbolických
    rokov - dvakrát čas, časy a pol času). 
                                     50           Dve polovice posledného týždňa rokov


                Daniel 9,26-27.

     V poslednom týždni rokov Božieho volania k pokániu židovský
    národ nespoznal svojho spasiteľa a dal ho ukrižovať.
     Izrael a Jeruzalem bol vydaný do moci Rímskej ríše, chrám bol
    zborený a židia neskôr rozohnaní do celého sveta. Napriek tomu, že
    boli židia vydaní do moci sveta, dni sveta sú spečatené a jeho
    koniec sa priblížil.
     Ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Pán Ježiš uzatvoril Novú zmluvu
    so všetkými ľuďmi, ktorí chcú prijať Jeho spasenie.
     Pánova moc roztrhla oponu svätyne v chráme, čím bola ukončená
    starozákonná doba obetí.
     Hospodin dopustil Na Izrael pustošiacu ohavnosť, ktorá prišla
    v roku 70 n.l. po ukrižovaní Pána Ježiša Krista.
     Podobne, ako mal židovský národ vymeraný čas milosti 70 týždňov
    rokov, aj pohania majú svoj čas milosti. Tento čas bude ukončený
    vytrhnutím Božích detí.
     Po vytrhnutí sa aktivuje prirodzená zákonitosť  dôsledkov
    hriechu, nastane apokalyptické obdobie druhého príchodu Pána
    Ježiša, ktoré bude ukončené príchodom Mesiáša v moci a sláve.


                                     51               Kontakt so Stvoriteľom
                    X.              Zármutok a Boží príhovor


                 Daniel 10,1-9.

     Prorok Daniel bol veriaci človek, ktorý sa veľa modlieval. Jeho
    modlitby neboli len prázdnym formalizmom na upokojenie svedomia.
    Nemodlieval sa ani spôsobom, v ktorom sa chcel vyrozprávať Bohu
    bez záujmu naslúchať. Slová jeho modlitieb boli  rozprávané
    v súlade s cítením jeho srdca, pričom vo svojom srdci dokázal
    veľmi súcítiť aj s druhými ľuďmi. Svojho Boha pokladal za živú
    Bytosť, ktorá ho počuje, ktorá je všemocná a ktorá je plná lásky.
    Zároveň však v tejto Bytosti videl aj  spravodlivého  Boha
    Stvoriteľa, ktorý nikdy nezaprie samého seba, aby tak ponechal
    nepotrestanú zlobu, ubližovanie.
     Danielova úprimnosť, viera a túžba žiť aj  pre  druhých
    spôsobili, že Stvoriteľ počul jeho modlitby a odpovedal na
    Danielov hlas.
     Prorok Daniel najskôr smútil, trápil sa a vo svojom žiali sa
    utiekal k svojmu Bohu. Jeho zármutok spôsobil, že mu prestalo
    chutiť jesť, takže začal prichádzať pred svojho Boha v pôste. Táto
    kvalita sa v súčasnosti často obracia na ruby, pretože veriaci
    ľudia dosť často nedokážu  súcítiť  s  druhými.  Pristupujú
    k modlitbám len s formálnymi prosbami, aby im Stvoriteľ pomohol.
    Navyše chcú, aby ich modlitba bola dosť silná, a tak niekedy začnú
    postiť, pričom sa ich pôst podobá skôr na redukčnú diétu než na
    zármutok ducha!
     Danielova úprimnosť spôsobila, že tento človek mohol prijať od
    svojho Boha nové zjavenie:
     Stvoriteľ sa tentokrát neprihovára Danielovi pri modlitbe.
    Prorok bol spolu s niekoľkými mužmi na brehu rieky Hiddekel -
    Tigris. Keď dostal zjavenie, nešlo len o nejakú psychickú víziu -
    druhí muži, ktorí boli s ním síce nevideli zjavenie, ale boli
    svedkami čohosi nadprirodzeného, čo ich vystrašilo a viedlo
    k úteku. Symbolika tejto príhody poukazuje na druhý príchod Pána
    Ježiša Krista. Keď sa Boží Syn zjaví vo svojej moci a sláve,
    úprimní veriaci ho priamo uvidia, pre bezbožníkov to však bude
    hrôzostrašný úkaz, pred ktorým sa budú chcieť ukryť, lebo budú
    jasne cítiť, že im ide o život. Pri druhom príchode Pána Ježiša
    však už takýto útek nebude možný.
     Kto sa zjavil prorokovi Danielovi?
     Bol to muž v ľanovom rúchu, prepásaný čistým zlatom z Úfazu.
    Bielosť jeho rúcha symbolizuje nepoškvrnenosť, podobne aj zlato,
    ktoré navyše poukazuje, že táto jeho čistota sa získava pomocou
    spaľujúceho ohňa, ktorý pohltí všetky nečistoty. Úfaz je bližšie
    neurčené miesto, odkiaľ pochádzalo rýdze zlato - týmto výrazom je
    teda čistota ešte zdôraznená. Jedná sa teda o bytosť - Pána Ježiša
    Krista, ktorého jednanie a charakter je čistý, rýdzi.
     Jeho driek bol ako drahokam taršíš - priehľadný, zelený. Zelená
    farba s priehľadnosťou a cenou drahokamu sa v Starom Zákone spája
    so zelenkavou dúhou, ktorú Boh stvoril ako symbol zmierenia -
    čistej, láskavej milosti, ktorú môžu prijať všetci ľudia cez obeť
    Pána Ježiša Krista.
                                     52     Jeho tvár bola ako blesk a oči ako horiace fakle - Jeho pohľad
    prepaľuje aj najhlbšie ľudské vnútro, vidí všetko - tejto bytosti
    nemôže nič uniknúť.
     Jeho ramená a nohy boli podobné lesklej medi, čo je symbolom
    moci. Táto bytosť je všemocnou bytosťou. Slová tejto bytosti majú
    moc tvoriť dejiny sveta...
     Prorokovi Danielovi sa jednoducho zjavil Ježiš Kristus -
    Stvoriteľ a Spasiteľ sveta.
     Zjavenie sa odohralo na zvláštnom mieste - na brehu rieky
    Hiddekel - Tigris, ktorá je napájaná  prítokmi  stekajúcimi
    z perských pohorí. Celé zjavenie sa bude teda týkať perských
    kráľov v súvislosti s príkazom obnoviť Jeruzalem. 


               Čas Božieho vypočutia


                Daniel 10,10-14.

     Ruka Pána Ježiša pozdvihla Daniela z úplného poníženia na
    kolená a dlane jeho rúk. Stvoriteľ neočakáva od ľudí akési
    bezduché poníženie. Očakáva len poníženie, v ktorom úprimne
    priznávajú svoju hriešnosť, porušenosť. To je možné len na
    kolenách, pri kajúcej modlitbe. Človek, ktorý takto robí, môže
    prijať aj Božie oslovenie: "ľúby muž, ľúba žena."
     V ďalšom texte mojej úvahy budem priamo citovať Božie slovo,
    lebo je toto slovo priamym zasľúbením pre všetkých úprimných,
    veriacich modlitebníkov:

     "Od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel
    a ponižoval sa pred svojim Bohom, uslyšané sú tvoje slová a ja som
    prišiel príčinou tvojich slov!"

     "Ale knieža perzského kráľovstva stálo oproti mne 21 dní -
    a hľa Michael, jedno z prvých kniežat mi prišlo na pomoc a ja som
    pozostal tam, pri perzských kráľoch."

     Modlitby úprimných Božích detí sú vypočuté ihneď! Stvoriteľ
    ihneď jedná, však prejav jeho moci nemusí prichádzať hneď!
     V Danielovom prípade je opisované pôsobenie Pána Ježiša Krista
    spolu so Svätým Duchom na srdcia perzských kráľov. Fakt, že Xerxez
    prijal Nehemiáša nebol samozrejmosťou. Hospodin musel svojim
    Duchom spôsobiť, že v správny čas sa na kráľovský post dostane
    človek, ktorý bude ochotný prijať Nehemiášovu prosbu.
     Xerxez musel byť navyše v takom vnútornom rozpoložení a v takej
    politickej situácii, ktorá mu umožňovala Nehemiáša podporiť.
     V treťom roku panovania Xerxeza sa Daniel modlil. Ihneď vyšla
    moc - Kristus a Duch Svätý, ktorí 21 dní vytvárali situáciu, na
    základe ktorej mohla byť neskôr prijatá prosba Nehemiáša.
     Človek na základe svojej modlitby čaká niekedy zmenu "hneď".
    Stvoriteľ nezaprie samého seba a neodstráni protivníkov jeho detí
    z ich cesty násilím. Na základe modlitieb však začne ihneď konať.
    Situácia sa na prvý pohľad možno nebude meniť aj celý rok, však
    Stvoriteľ v skrytosti už pôsobí na srdcia ľudí, vykonáva zmeny,
    ktorým veriaci často vôbec nerozumie, však na konci tohoto
    pôsobenia a zmien nastane zlom - situácia umožní...
     Človeku sa otvoria nové možnosti, Boh Stvoriteľ vypočul...
     Božiemu Duchu nebráni len svet okolo Božích detí, bráni Mu aj
                                     53    svet v srdciach Jeho detí. Stvoriteľ častokrát začne konať, začne
    vytvárať nové okolnosti a možno by už trvalo len krátko, keď by
    nastal zlom, však veriaci človek potom vo svojej netrpezlivosti
    zasiahne svojimi skutkami a rečami tak, že pokazí Svätému Duchu
    všetku prácu, ktorú možno vytváral aj niekoľko rokov. Na základe
    úprimných modlitieb Boh premáha svet v nás i mimo nás, aby mohol
    svoje deti naplniť a požehnať. Keď si ale toto uvedomíme, musíme
    si zároveň pripustiť, že vyslyšanie niektorých modlitieb stojí
    a padá na tom, či práve my budeme ochotní vykonať vo svojom srdci
    a myslení zmeny, ktoré od nás Stvoriteľ očakáva a vyžaduje... 


            Božia a ľudská múdrosť, posilnenie


                Daniel 10,15-21.

     Od videnia, ktoré mal Daniel, ho opustili všetky sily. Keď
    človek veľmi trpí, očakávajúc na Božie zmilovanie, je možno
    povzbudivé dozvedieť sa, že Stvoriteľ počuje modlitby, ale zároveň
    ubíjajúce uvedomovať si, že je potrebné vyčkať na Boží čas: "Koľko
    to bude konkrétne v mojom živote? Nezlyhám a nepokazím pôsobenie
    Svätého Ducha? Chcem vôbec čakať? ..."
     Pán Ježiš sa v takýchto chvíľach dotýka človeka a posilňuje ho
    svojou mocou a láskou. Svoj čas síce nezmení, ale dokáže vykonať
    to, že ten čas človeku ubehne rýchlo a že v čas svojho čakania má
    dosť sily niesť svoj kríž a byť tak hodný Božieho spasenia.

     "Neboj sa ľúby mužu! Pokoj ti! Buď silný a len buď silný!"

     V ťažkých situáciách takto dostávajú Božie  deti  pokoj,
    dostávajú novú silu obstáť a nakoniec, po uplynutí Božieho času
    dostávajú svoje malé, osobné spasenie...
     Keď Stvoriteľ vybojoval svojim Duchom návrat židovského národa
    do Jeruzalema a opäť ich vo svojej vlasti upevnil, prichádzalo
    nové obdobie vývoja ľudstva - medená časť gigantickej sochy,
    grécka ríša, o ktorej sme uvažovali v kapitole VII a VIII.
                                     54
                                     55                 Znamenie doby
                   XI.               Štyria perzskí králi


                 Daniel 11,1-4.

     Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal
    si, aby bol tento národ prepustený z Babylonského zajatia. Na
    základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť -
    pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia,
    ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah jedenástej kapitoly je práve
    zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme
    dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami,
    ako udalosti konca - udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
     Božie Slovo z jedenástej kapitoly si teda rozdelíme na tri
    časti:
     1. - Daniel 11, 1-32. - história
     2. - Daniel 11,33-39. - história a súčasnosť
     3. - Daniel 11,40-45. - budúcnosť
    Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi
    ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť,
    chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná
    dňa 17.10. 2001 - na pomedzí vekov z bodu 2 a 3.
     Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať  na  udalosti
    z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si
    výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historickonáučnej
    knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historickonáučnou knihou na
    Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto
    používať nielen odvolávky do Biblie,  ale  aj  terminológiu
    a odvolávky do Kroniky ľudstva, ktorú budeme v krátkosti označovať
    nasledovne - [K.Ľ. str. n, termín].

     Božie Slovo je pripodobňované k svetlu, teda k  jasnej,
    zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok jedenástej
    kapitoly Proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perzských
    kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba
    začať hľadať začiatok tohoto proroctva:
     V dobe proroctva panoval perzský kráľ Dárejos, o ktorom nie sú
    zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perzskí
    králi - Kýros (Cýrus), Kambýses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil
    vládu štvrtý, najväčší z nich - Xerxes I. viď [K.Ľ. str. 100,111,
    Perzská ríša, Xerxes I.]. Biblické zjavenie nezachytáva presný
    popis dejín.  Preto  sú  v  ňom  vynechané  zmienky  napr.
    o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale vzápätí
    bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela
    nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali
    dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa
    Perzskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou
    Alexandra Veľkého - viď [K.Ľ. str. 131, Svetová ríša Alexandra
    Veľkého].
     Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené,  kde  sa
    v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda naväzujú na
    pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka -
    Alexandrova ríša sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali
                                     56    do vlády tzv. diadochovia - nástupcovia Alexandra Veľkého.
     Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc
    prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia
    v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky,
    ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí - Biblia ich opisuje
    ako Kráľovstvo severu a Kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však
    nerozpadla - prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta.
    V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem "demokracia", ktorý prežil
    históriu dvoch tisícročí a je stále aktuálnym aj v  našej
    súčasnosti. 


               Kráľovia severu a juhu


                Daniel 11,5-19.

     Alexandrova Grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi
    jeho nástupcami - diadochmi - na štyri časti [K.Ľ. str. 132,
    diadochovia]: Ptolemaiova - Egypt a Koilésýria, Seleukova - Sýria,
    Lysimachova - Trácia a Malá Ázia, Kassandrova - Macedónia a časť
    Kilikie [K.Ľ. str. 136, Štvrtá vojna diadochov].
     Daniel 11,5. opisuje rozmach  Ptolemaiovcov  pod  vedením
    Ptolemaia I. Jeden z veliteľov Ptolemaia I. - Seleukos I. sa
    vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva  filozofické  smery  -
    ptolemaiovský a seleukovský [K.Ľ. str. 136, Prvá vojna diadochov].
     Biblické pojmy - kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v Piatej
    a Šiestej vojne diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so
    Sýriou, Tráciou a Malou Áziou - vládcom týchto oblastí budeme
    hovoriť seleukovci - králi severu. Ptolemaiovcom - kráľom juhu
    ostal Egypt a Koilesýria [K.Ľ. str. 138,140,  Piata  vojna
    diadochov, Šiesta vojna diadochov - koniec obdobia diadochov].
     Daniel 11,6-8. opisuje koniec Druhej sýrskej vojny a priebeh
    Tretej sýrskej vojny - sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom
    juhu.
     Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme
    rozumieť kráľovi severu ako jednému z vladárov  seleukovcov
    a kráľovi juhu ako jednému z vladárov ptolemaiovcov.
     Medzi seleukovcami a ptolemaiovcami bol naozaj  vytvorený
    rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo
    svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do Tretej sýrskej vojny,
    v ktorej boli seleukovci - Kráľovstvo severu - porazení [K.Ľ. str.
    142, Druhá a Tretia sýrska vojna]. Opäť pripomínam, že Biblia
    nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také
    udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh
    dejín. Preto v nej nie je zmienka napr. o Prvej sýrskej vojne,
    ktorá mala skôr charakter menšej roztržky, než vážneho presunu
    mocenských pozícií [K.Ľ. str. 140, Prvá sýrska vojna].
     Daniel 11,9-12. opisuje udalosti  Štvrtej  sýrskej  vojny
    [K.Ľ. str. 144, Štvrtá sýrska vojna], v ktorej seleukovci (sever)
    zaútočia na ptolemaiovcov (juh), ale vojnu prehrajú.
     Daniel 11,13-17. opisuje Piatu sýrsku vojnu. Jeruzalem bol
    v tom čase pod nadvládou Egypta - ptolemaiovcov [K.Ľ. str. 148,
    Piata sýrska vojna].
     Daniel 11,18-19. - opisuje vážnu porážku  seleukovcov  -
    Antiochova alebo sýrska vojna [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukovskej
    nadvlády]. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina
    alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc
                                     57    expandujúcej Rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca
    Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. porazil v bitke pri Magnézii. 


                Úlisnosť a faloš


                Daniel 11,20-32.

     Veľkým špecifikom proroctva Daniel jedenásť je, že sa toto
    proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava
    panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej
    náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je
    použité množstvo ukazovacích zámen - to  všetko  znemožňuje
    symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva
    čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím
    Slovom.
     V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. udalostiach
    konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti, ale pritom ho
    neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť
    začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí.
     Daniel 11,20. - V tomto verši je spomenutý kráľ, ktorý,
    nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho
    dobyl mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších
    protivníkov teda použije politický manéver - dá podnet silnejšiemu
    kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich
    bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil
    kráľ Eumenes II. Sotér - Pergamonský kráľ, ktorý dal podnet
    Rimanom, aby vyhlásili vojnu Macedónskemu kráľovi. Macedónia bola
    v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na štyri
    časti. Kráľ Eumenes II. po niekoľkých rokoch umrel, však neumrel
    ani v boji ani formou vzbury proti nemu [K.Ľ. str. 150,152,
    Zlikvidovanie Macedónie, Pergamon r. 159].
     Daniel 11,21-24. - Po Sýrskej vojne a likvidácii Macedónie
    [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukouskej nadvlády,  Zlikvidovanie
    Macedónie] začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes -
    brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý
    získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických
    ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitimní panovníci
    nad daným územím - "vodcovia zmluvy".
     Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom
    úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania, dezinformácií, ktorá
    bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej
    v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky zakotvenej
    v demokracii s hybnou silou v polopravdách masmédií môžeme
    pozorovať aj v súčasnosti.
     Daniel 11,25-28. - Antiochos IV. napadol a porazil Egypt -
    Kráľovstvo juhu a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám - "jeho
    srdce bude proti svätej zmluve"  [K.Ľ.  str.  152,  Vzbura
    Makabejčanov].
     Daniel 11,29-32. - Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden
    pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou
    intervenciou - "loďstvu Kytejcov" je možné v tom čase rozumieť len
    ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov,
    ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom.
    Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. bol
    Cyprus pod nadvládou Ríma.
     Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvätiť jeruzalemský chrám
                                     58    olympskému bohu Diovi - "... a budú stáť z jeho strany ramená
    a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť..."
    [K.Ľ. str. 152, Vzbura Židov proti okupačnej vláde].
     V posledných čítaných textoch je poukazované  na  ľstivú
    úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať
    toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový
    druh vládnych politík - demokracia spojená s otroctvom v symbióze
    s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení,
    v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní,
    v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom
    rozprávať nebude môcť...
     V súčasnosti v demokratických  krajinách  otroctvo  akoby
    neexistovalo. Zároveň sú  však  ľudia  spútavaní  mediálnymi
    polopravdami, ktoré v nich vytvárajú "virtuálnu realitu"  -
    zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách
    sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov,
    investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že
    ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V  súčasnej
    politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné
    niečo otvoriť, vypáčiť, zaskrutkovať. Keď sa tento nástroj otupí,
    zoberie sa iný - nové slová bez váhy a hodnoty...
     Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na
    populáciu celého ľudstva. 


                Pokrytectvo viery


                Daniel 11,33-39.

     V predchádzajúcich odsekoch  boli  opísané  dejiny  podľa
    Danielovho proroctva približne od perzského kráľa Cýra až po
    Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny
    približne až po prelom letopočtov. V poslednom predčítanom odseku
    sa objavili výrazy ako - "prečistiť sťa ohňom, očistiť ich,
    zbieliť..." - tieto výrazy sú v Novom Zákone jednoznačne späté
    s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí
    približne na prelome letopočtov, keď na Zem prišiel Kristus prvý
    krát a po Jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je
    prirodzené pokladať predčítaný odsek za proroctvo pre Cirkev
    Božích detí.
     Obdobie, ktoré prežívame je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú
    pod tlakom  okolností.  Úprimní  veriaci  boli  v  dejinách
    prenasledovaní napr. aj ako kacíri a keď sa náhodou nejakému
    spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len
    v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre
    nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nejak výrazne
    nezmení!
     Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu?
     Podľa predčítanej časti Písma a dokladu z dejín, je možné medzi
    kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej
    rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom
    moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu.
     Automaticky sa ponúka otázka: Čo Amerika?
     Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa,
    biblicky by sa dala označiť ako "ostrovy" - teda vzdialená zem,
    ďaleké končiny. Keď Božie Slovo v posledných častiach tejto
    kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz "ostrovy",
                                     59    a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky
    výrazmi "Lýbovia, Etiópovia". Preto je možné biblickému proroctvu
    rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta Americký kontinent
    stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov
    severu - na Európu. Napriek tomu,  že  je  takýto  výklad
    z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť
    kráľom severu aj ako "kráľom" západnej Ázie, Európy a Ameriky
    dohromady. - V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude
    mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené - čo
    nie je!
     "A rečený kráľ bude robiť podľa svojej vôle..." - V posledných
    dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého
    nectili nikdy ani ich otcovia ani nikto druhý. Ateizmus je
    skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné
    náboženstvo. Človek vo svojej viere vo svoj úsudok a vlastný rozum
    začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje
    akési fakty, vedu, poznanie... Dnes už ľudia zväčša zabudli na to,
    že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere, axiomoch.
    Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič
    iné nemá! Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie.
    Však to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša
    pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo,
    inokedy ukrutne a fanaticky podobne, ako aj všetky ostatné!
     Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez
    predsudkov a sebaklamov. Ponúka ju ako jedinú pravdivú vieru,
    ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek...
     Nový svet má sklon uctievať si "boha pevností" - majetok a moc,
    "boha, ktorého neznali jeho otcovia" - ateizmus. Toto božstvo dnes
    cez všetky médiá presviedča ľudí o svojej pravdivosti, žehná
    zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu
    nájsť svoje šťastie a naplnenie. 


               Posledné svetové vojny


                Daniel 11,40-45.

     Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami: "A v tom čase,
    keď tomu bude mať byť koniec..." Je tým poukázané na to, že sa tu
    už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša
    Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek, pojednávajúci o našej
    budúcnosti.
     S kráľmi severu sa majú "podŕgať" králi juhu. Arabský svet by
    teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však
    v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne - budú doslova
    vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael,
    ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma,  Moába
    a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto
    úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa
    ničivá vojna vyhne.
     Ku kráľom severu sa pripoja aj Lýbovia a Etiópovia, čím je
    vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna
    rasa. Etiópovia alebo Núbijci sú národy na juh od Egypta, Lýbovia
    sú národy na západ od Egypta.
     V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na
    Izrael. Keď však boli opisované kráľovstvá severu a juhu, neboli
    opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu! Výrazy
                                     60    "Kráľovstvo severu" a "Kráľovstvo juhu" preto určujú skôr vzájomnú
    polohu, než polohu voči štátu Izrael! V posledných veršoch tejto
    kapitoly však nachádzame zmienku, že "kráľa severu" prestrašili
    správy z východu a zo severu - tieto určenia poukazujú na
    konkrétnejšie územia, ležiace na východ a sever od Izraela!
     Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa
    ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia
    dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné
    určenie označiť ako Čína a Rusko.
     Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá.
    "Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho!"
     Božie Slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje
    dosť informácií nato, aby vedeli rozpoznať blížiaci sa druhý
    príchod Ježiša Krista. Jedenásta  kapitola  proroka  Daniela
    v súvislosti so súčasným politickým dianím je toho jednoznačným
    dôkazom! V Biblii sa človek nedočíta presného dátumu konca sveta,
    ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín, a teda aj
    "mäkkosť letorastu dejín" - ktorý poukazuje na skorý príchod
    "leta"...


                                     61                Na sklonku dejín
                   XII.                Posledné súženie


                 Daniel 12,1-3.

     Krátko pred koncom dejín našej Zeme zverí Stvoriteľ časť svojej
    moci archanjelovi Michalovi, ktorý s touto mocou dopustí na Zem
    množstvo súženia. Mnoho storočí Boží Duch držal dejiny vo svojich
    rukách tak, aby človek nemohol pokaziť prírodu, aby sa náhodile
    nestalo niečo, čo by narušilo prirodzené prírodné cykly. Pred
    koncom dejín Stvoriteľ zmení svoje jednanie - dá priestor ľudskej
    zlobe, dovolí robiť človeku také veci, ktoré nezvratne narušia
    prírodu a prestane brániť náhode, aby aj táto mohla tragicky
    zasiahnuť do diania posledných časov.
     Úplne pred druhým príchodom Ježiša Krista dokonca Stvoriteľ
    začne v hneve trestať ľudskú pýchu - sám bude vytvárať nepriaznivé
    okolnosti v hneve nad ľudskou zlobou a ukrutnosťou.
     Počas symbolických siedmych rokov posledných dôb nastanú dve
    obdobia - 3,5 roka - čas, (dva) časy a pol času - rán Božieho
    dopustenia a 3,5 roka rán Božieho spravodlivého hnevu.
     Po veľkom súžení nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista
    tzv. prvé vzkriesenie a za ním tzv. Tisícročné kráľovstvo. V tomto
    období budú Božie deti žiť tu na Zemi s Pánom Ježišom Kristom,
    pričom bude zákonitosť hriechu spútaná - na Zemi budú fungovať
    rajské podmienky, radosť, naplnenie... Po tomto období nastane
    vzkriesenie všetkých ostatných ľudí, ktorí vstanú z mŕtvych na
    odsúdenie. Po veľkom Božom súde učiní Stvoriteľ všetko nové -
    Nebesia i Zem. Podrobnejšie o týchto udalostiach píše Kniha
    zjavenia Jána. Na začiatku dvanástej kapitoly proroka Daniela sú
    tieto okolnosti len stručne zhrnuté, aby vyjadrili Božiu moc,
    Božiu spravodlivosť a zasľúbenie pre Božie deti, ktoré do sŕdc
    prijali spasenie Pána Ježiša Krista. 


               Zapečatené proroctvo


                 Daniel 12,4-9.

     Pán Ježiš upozorňuje v evanjeliách, že nikto nedokáže presne
    určiť, kedy príde koniec dejín tohoto sveta. V  Danielovom
    proroctve je toto Božie upozornenie vyjadrené  slovami,  že
    proroctvo, ktoré Daniel povedal, je zapečatené - zatvorené pred
    ľudským porozumením! V tomto proroctve však Daniel zvestuje ešte
    niečo navyše: "...Zapečať knihu až do času, keď bude mať byť
    koniec!" Krátko pred koncom dejín našej Zeme bude podľa slov Pána
    Ježiša rozmohnutá vedomosť. Daniel na toto obdobie poukazuje
    v trochu inom zmysle! V tomto období sa Božie proroctvo konca
    odomkne ľudskému poznaniu! Človek bude môcť porozumieť, kedy príde
    na Zem Pán Ježiš Kristus v moci a sláve!
     Obraz rieky a dvoch mužov na jej opačných brehoch symbolizuje
    prelom obdobia hriechu a obdobia bez hriechu, ktoré čaká na Božie
    deti. Muž v bielom rúchu - Kristus čaká na svoje deti, aby ich
                                     62    mohol naplniť radosťou s práce, ktorá sa v nadchádzajúcom veku
    bude podobať skôr koníčku alebo zábavke, pri ktorej sa človek
    neunaví, ale poteší. Zábavkou však nebude, lebo bude niesť zmysel
    a bude veľmi potrebná!
     Archanjel sa opýtal Ježiša Krista, kedy príde koniec. Pán Ježiš
    nepovedal presný dátum, lebo ten pozná len Boh Stvoriteľ, ale
    upozornil na obdobie 3,5  symbolických  rokov  rán  Božieho
    dopustenia, upozornil na poslednú vojnu proti Izraelskému národu,
    v ktorej sa svojho ľudu zastane sám Hospodin svojou mocou. To bude
    znameniami blízkeho konca sveta! 


               1290 dní bielenia rúch


                Daniel 12,10-13.

     V posledných dobách nastane zvláštne neporozumenie, zvláštne
    oddelenie ľudí... Úprimné Božie deti budú skúšané a bielené -
    Stvoriteľ na nich dopustí všeličo zlé, ale nikdy nie tak, aby to
    nemohli uniesť! Zo zlým bude dopúšťať aj východ zo zlého a bude sa
    svojou mocou pri nich prejavovať, zastávať sa ich. Však táto moc
    bude ukrytá pred vierolomníkmi, pokrytcami a úlisnými ľuďmi, ktorí
    zo seba budú robiť kresťanov len naoko!  Stvoriteľ  nebude
    usvedčovať úlisníkov z hriechu, ale nechá ich činiť podľa ciest
    ich prevráteného srdca. Preto nebude kresťan ako kresťan - jeden
    z nich bude "voňať" Božím Duchom, druhý bude "zapáchať" svojou
    úlisnosťou. Rozdelení budú veriaci medzi sebou navzájom, Božie
    deti budú oddelené od zloby sveta - lebo neprijmú znamenie
    úlisnosti - symbolických 666 - ktoré rozpráva, že keď človeka
    druhí nevidia, alebo nevedia odhadnúť jeho čestnosť, môže aj
    zaintrigovať, aj zaklamať, aj pokradnúť...
     Božie deti budú vždy ochotné rozprávať o svojich skutkoch
    pravdu, čo ich oddelí od zvyšku sveta. Svet potrebuje a očakáva
    úlisnosť - spoluprácu vo tme! Zlodej potrebuje podržať zlodeja
    a byť priateľom klamárovi znamená zastať sa jeho klamstiev proti
    svojmu blížnemu...
     Stvoriteľ to všetko v posledných dobách ponechá, aby to rástlo
    a spoluvytvorilo zánik našej Zeme.
     Toto obdobie sa začalo formovať od doby, "keď bola odstránená
    ustavičná obeť" - od doby, keď sa po ukrižovaní Pána Ježiša Krista
    v chráme roztrhla opona, ktorá vyjadrovala oddelenie svätyne od
    zvyšku sveta. Odmietnutie starozákonných  obetí  bude  trvať
    symbolických 1290 dní! Na konci tohoto obdobia, keď už začne
    prebiehať symbolických 3,5 roka rán Božieho dopustenia, nastane
    vytrhnutie Božích detí. Po vytrhnutí sa naplno rozvinie všetkých
    sedem symbolických rokov Božích rán utrpenia.
     Blahoslavený je ten človek, ktorý sa dočká symbolických 1335
    dní - blahoslavený, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení!
     Daniel v tomto proroctve poukázal, že sa ku koncu dejín odomkne
    ľudské porozumenie a človek bude môcť presne pochopiť, kedy príde
    Kristus druhýkrát. Keby sme dnes vedeli, koľko trvá v skutočnosti
    jeden symbolický deň z uvedených 1290, vedeli by sme presne
    vypočítať od ukrižovania Pána Ježiša, kedy príde vytrhnutie. Táto
    informácia nám však dnes chýba - ľudia sa ju dozvedia, až keď
    vytrhnutie nastane! Po vytrhnutí Božích detí sa však už bude dať
    presne vypočítať dĺžka symbolického dňa, lebo to bude obdobie od
    ukrižovania až po vytrhnutie vydelené číslom 1290. Takto sa ľudia
                                     63    dozvedia presný čas, keď bude mať prísť Kristus v moci a sláve -
    1335-1290=45 symbolických dní, ktoré majú prejsť od vytrhnutia až
    po druhý príchod Ježiša Krista.
     Blahoslavený ten, ktorý bude mať podiel na udalosti 1335-teho
    dňa dejín našej Zeme... 


               1335-ty deň - záver


     Prorokovi Danielovi Pán zasľúbil, že vstane ku koncu dní 1335 -
    inými slovami mu zasľúbil spasenie. Každé Božie dieťa si dnes môže
    položiť niekoľko otázok:
     Či sa už nerozmáha vedomosť?
     Či naša Zem už nestoná pod vplyvom ľudského porušeného konania?
     Nepoznáme dnes z Písma až príliš veľa nato, aby sme mohli byť
    spokojní, že Kristus ešte dlho nepríde?
     Letorast dejín zmäkol...                                     64
                                     65                 Požehnaný pôst     V Biblii často čítame o pôste. Veriaci ľudia si v dejinách
    i prítomnosti odriekali prijímanie potravy, aby sa viac priblížili
    k svojmu Stvoriteľovi. Iní sa postili, aby ich modlitby boli
    vypočuté a ďalší sa zase postili zo zdravotných dôvodov. Keďže nie
    som lekár, nebudem rozoberať otázku, či je pôst zo zdravotného
    hľadiska správny alebo nie. Budem sa zamýšľať len nad duchovným
    významom pôstu a nad jeho formou - ako má veriaci človek postiť.
     Pôst je skutočne biblicky opodstatnený, je prirodzené pre
    veriaceho človeka postiť sa. Ak by niekto tvrdil, že v dnešnej
    dobe už pôst nemá význam, rozprával by isto v rozpore s Božím
    Slovom.
     V Písme však čítame, ako Hospodin na niektorý pôst reagoval
    kladne a zase na iný mlčal alebo reagoval svojim odsudzujúcim
    Slovom. Ako sa teda postiť, aby sa to páčilo nášmu Bohu? Ide
    o správnu formu pôstu alebo o správny duchovný stav? Je možné, aby
    človek po duchovnej stránke prežíval pôst správne, a pritom zvolil
    len nesprávnu formu postenia?
     Najskôr by som sa chcel dotknúť formy pôstu aj napriek tomu, že
    táto otázka nie je až tak podstatná. Ak totiž niekto prežíva svoj
    duchovný život podľa Božej vôle, forma pôstu z neho automaticky
    vyplynie tak, aby bola v danom prípade správna! Myslím, že
    akékoľvek odriekanie je jednou z foriem pôstu. Takéto odriekanie
    môže mať hlboký zmysel - človek si odrieka, aby mohol niečo
    venovať druhému človeku. Môžeme si odriekať potraviny, čas,
    materiálne hodnoty a poslúžiť nimi druhým, pre Meno Pána Ježiša
    Krista. Jednou špeciálnou formou pôstu, ktorá môže mať nielen
    praktický, ale aj symbolický význam je odriekanie potravín.
    V takomto prípade Biblia pripúšťa len jediný spôsob - úplne nejesť
    a nepiť za vopred stanovený čas. Pôsty, v ktorých si kresťan
    povie, že nebude jesť, ale bude piť alebo že nebude jesť mäso
    a iné bude,..., sú veľmi pochybné a biblicky neopodstatnené! Ak sa
    niekto rozhodne postiť formou odriekania potravín, potom musí
    odriekať všetko - jedlo i pitie! Keď sa človek rozhodne postiť
    formou odmietania potravy aj napriek tomu, že je to pre neho
    zdravotne nevhodné - musí napríklad brať  lieky...  -  som
    presvedčený, že poväčšine nekoná v súlade s Božou vôľou! V ďalšej
    úvahe sa teda budeme zamýšľať nad tým, čo musí mať človek v srdci,
    aby mohol postiť. Podstatou pôstu je totiž správny duchovný stav
    taký, aký veľmi pekne opisuje celá 58. kapitola proroka Izaiáša. 


                 Obeť a pôst


                 Matúš 6,1-18.

     Kontext predčítaného Božieho Slova kladie vedľa seba obeť
    almužny, modlitbu i pôst. Niekomu čosi darovať, modliť sa za niečo
    alebo sa postiť od človeka žiada podobnú obeť. Musí venovať čas
    alebo materiálnu hodnotu, aby pomohol. Musí sa obmedziť, aby tým
    podporil s požehnaním od Božieho Ducha niečo iné. Vzhľadom na 58.
    kapitolu Proroka Izaiáša si dovolím všetky tri tieto formy obete
    nazvať pôstom. Aby mohol byť tento pôst požehnaný, musí veriaci
    človek spĺňať vážne duchovné kritériá.
                                     66     Ak by sa niekto postil preto, aby tým získal trochu slávy
    a ukázal druhým ako je veľmi duchovný, možno sa mu podarí oklamať
    ľudí, požehnanie však od Hospodina nedostane. Pôstna obeť chvál,
    modlitieb, darov, pomoci a akéhokoľvek odriekania si musí byť
    sprevádzaná úprimnosťou. Človek tak má robiť pre svojho Spasiteľa
    a aktívne sa vynasnažiť, aby tým nezískaval slávu u ľudí!
     Aby mohol človek postiť s požehnaním, musí mať živý vzťah so
    svojim Spasiteľom. To prakticky znamená, že sa nesmie na nikoho
    hnevať, odsudzovať druhých ľudí, živiť v sebe trpkosť... Ak takto
    robí, stráca všetko požehnanie a jeho pôstne obete sa stávajú len
    prázdnym náboženským formalizmom.
     Ak sa človek nechce zmieriť so svojim Bohom a hnevá sa na
    svojho brata alebo sestru, nepomôže žiadna forma pôstu, žiadne
    odriekanie ho nezmieri s jeho Bohom! 


           Nevypočuté modlitby, odmietnutý pôst


                 Lukáš 18,9-14.

     Z predčítaného odseku je zrejmé, že Boh neprijal postiaceho sa
    veriaceho, ale prijal človeka, ktorého viera bola pred ním
    úprimná. Pôstna obeť jeho kajúcej modlitby bola pred Hospodinom
    správna.
     Ak môžeme teda rozumieť  pod  pojmom  pôst  najrôznejšie
    odriekanie, dokonca i modlitbu, prečo potom navyše ešte aj nejesť
    a nepiť?
     Myslím, že väčšina ľudí už v živote skúsila, že v niektorej
    veľmi ťažkej chvíli plnej depresií alebo zármutku stratili chuť do
    jedla. Bolo im jednoducho veľmi ťažko, takže ani nepomysleli na
    jedlo alebo pitie! Duchovný zármutok býva podobný, často býva
    spätý aj s nejakým žiaľom, nedostatkom, útlakom... Keď v takomto
    stave človek predstúpi pred Hospodina, nepotrebuje jesť a piť,
    potrebuje niečo úplne iné! Inými slovami, keď veriaci človek
    v srdci skutočne prežíva pôstne zlomenie a túži po  Božej
    prítomnosti, je úplne prirodzené nejesť a nepiť.
     Keď ale človek chce iba od Hospodina niečo dosiahnuť, premýšľa
    ako dlho nejesť, aby to dostal a prípadne či popri tom nemôže
    niečo aj vypiť - napríklad čaj - jeho pôst je len trapnou
    náboženskou fraškou, divadlom, v ktorom sa kresťan stáva zlým
    amatérskym hercom. Na trapné pôsty odriekania  potravy  bez
    požehnania si kresťanstvo v dejinách tak zvyklo, že herecké umenie
    veriacich by sa už mohlo nazvať aj profesionálnym!
     Stvoriteľ predsa nechce trápiť človeka, chce len, aby bol
    človek niekedy utrápený pre ťažobu v životoch svojich blížnych.
    Pán chce, aby kresťania i so svojimi trápeniami chodili s dôverou
    za Ním s vedomím, že najskôr musia naplniť duchovné kritériá
    odpustenia, spravodlivosti, pravdivosti a lásky a až potom bude
    ich pôst prijatý! 


           Pôst nesmie byť prázdnym asketizmom!


                 Izaiáš 58,3-5.

     Stvoriteľ nechce, aby jeho ľud  nezachovával  Jeho  Slov
                                     67    a kompenzoval to falošnou zbožnosťou a asketizmom pri postení!
    Tým, že sa človek obmedzuje v jedení aby dosiahol požehnanie, môže
    nanajvýš dosiahnuť žalúdočné vredy a pocit sebauspokojenia, že
    dokázal nejaký čas nejesť a nepiť. Proroctvo od  Hospodina
    vyjadruje, že veriaci ľudia v tom čase sa na jednej strane
    postili, modlili a prinášali obete, zároveň však presadzovali
    svoju vôľu, vadili sa a boli schopní sa dokonca aj pobiť...
     Nie je náhodou toto proroctvo aktuálne aj dnes pre súčasnú
    cirkev?!
     Vo chvíli, keď v zhromaždeniach veriacich zaznejú takéto
    kritické slová, veľa veriacich má ihneď sklon posudzovať druhého
    a povedať si v srdci: Áno, to on alebo ona je taká. Mali by sa
    zmeniť! Dnes si skúsme v Duchu Božieho Slova položiť otázku: Aký
    som ja? Aká je tá moja pôstna obeť modlitieb, chvál, darov...
    Bývam taký skrúšený pred Hospodinom, že až odmietam potravu
    a pitie nedávajúc to však nikomu znať?! Ako radi  plačeme
    v sebaľútosti sami nad sebou... Ako radi získavame a nakláňame si
    k sebe ľudí, aby nás ľutovali a zastávali sa nás...
     Výzva Božieho Slova o pôste poukazuje na inú cestu. Touto
    cestou je zmierenie sa s Bohom formou lásky k bratom i sestrám,
    formou zahodenia všetkej trpkosti a zloby. Keď potom vyznáme
    problém na modlitbách a možno nám aj nebude chutiť jesť a bude nám
    veľmi ťažko, potom sa isto postaví za nás sám Stvoriteľ! Ľudia na
    našej tvári nenájdu zármutok a možno sa bude povrávať, že sa máme
    isto výborne - Hospodin však nájde v našom srdci skrúšenie v pôste
    úprimnej Bohoslužby nášho života.
     Takýto pôst Stvoriteľ isto požehná. Poukazuje na to  aj
    zasľúbenie z konca 58. kapitoly Proroka Izaiáša.

                Izaiáš 58,6-13.