Kniha Jób – výklad 2000

                  Kniha Jób

                  Konflikt

                medzi veriacimi

                Výklad Knihy Jób
                 Milan Hudec
                   2000


               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.

    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2000
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec

                   Obsah
    Úvod .......................................................   5

    Odovzdanosť Hospodinovi
    I. .........................................................   7
      Požehnanie, majetok a ľudský charakter .................   7
      Čo nevedel Jób... ......................................   7
      Životná realita a viera ................................   8
      Počiatok... ............................................   9

    Účasť s druhým človekom
    II. ........................................................  11
      Vlastnosti moci temna ..................................  11
      Spoluúčasť, čiastočné poznanie a ľudské závery .........  11
      Útecha bez Božej moci ..................................  12

    Depresia
    III. .......................................................  14
      Zabúdanie ..............................................  14
      Strata jasnej mysle ....................................  14
      Výčitky a čas ..........................................  15
      Uprený pohľad ..........................................  16

    Elifaz Témanský
    Konflikt s nesprávne
    jednajúcim bratom
    Posudzovanie a videnia
    IV. ........................................................  18
      Motivácie k reči .......................................  18
      Poznanie Stvoriteľa? ...................................  19
      Sny, videnia a sebaklam ................................  19
      Od poznania k záverom ..................................  20

    Pravda
    V. .........................................................  22
      Účelová pravda .........................................  22
      Ja by som... ...........................................  22
      Ťažko povedať nie a ťažko povedať áno... ...............  23

    Pocit krivdy
    VI. ........................................................  24
      Víťazstvo nad horkosťou ................................  24
      Viera v zúfalstve ......................................  24
      Porozumenie v bezmocnosti ..............................  25
      Výzva k úprimnému dialógu ..............................  25

    Skúsenosti a svedectvá
    VII. .......................................................  26
      Túžobné očakávania .....................................  26
      Noc a deň ..............................................  27
      Prečo práve ja? ........................................  28

    Bildad Suchský
    Bezbožné spolčovanie
    Podporovanie priateľa
    VIII. ......................................................  30
      Dve priateľstvá ........................................  30
      "Hneď" a "potom" - Boží čas ............................  31
      Pravdivé a zároveň bezbožné proroctvo ..................  31

    Reakcia na spolčovanie sa
    v hriechu
    IX. ........................................................  33
      Bol Jób permanentný oponent? ...........................  33
      Osobné vyznanie hriešnikovi ............................  34
      Ľudské a Božie slová ...................................  34
      Príkladná reakcia, aktuálna výzva ......................  35

    Osobné poznanie Stvoriteľa
    X. .........................................................  37
      Osobná a neosobná viera ................................  37
      Hľadanie Stvoriteľa ....................................  38
      Modlitba ...............................................  38

    Sófar Naámatský
    Čas hriechu
    Zaťatosť pýchy
    XI. ........................................................  39
      Dve tvrdohlavosti ......................................  39
      Pýcha a čas ............................................  40
      Výklady a zasľúbenia prostriedkom ......................  40

    Bratstvo a rovnocennosť
    XII. .......................................................  43
      Vzťah rovnocennosti ....................................  43
      Podobenstvo na zhadzovanie druhých .....................  43
      Domovina Božieho ľudu ..................................  44
      Hospodin - môj Boh .....................................  44

    Božie mlčanie
    XIII. ......................................................  47
      Moderná psychológia... .................................  47
      Možno urobiť z Boha vplyvného svetského pána? ..........  48
      Čas hriechu, čas mlčania ...............................  48
      Modlitba v tichu .......................................  48

    Porušenosť
    XIV. .......................................................  51
      Zákon hriechu ..........................................  51
      Jediná milosť ..........................................  52
      Teraz a potom ..........................................  52

    Dôvody a prejavy nenávisti
    Moc Svätého Ducha a vzťahy
    Keď sa minú argumenty...
    XV. ........................................................  53
      Zhadzovanie ............................................  53
      Svetlo Slova a tma zamotaných rečí .....................  54

      Je opakovanie vždy matkou múdrosti? ....................  55

    Od názorov k intrigám
    XVI. .......................................................  57
      Neakceptované vysvetlenia ..............................  57
      Útočná zbraň intríg ....................................  57
      Nebeský Svedok, kozlovia a ovce ........................  58

    Utrpenia z pýchy
    a neznášanlivosti
    XVII. ......................................................  59
      Kto sú posmievači? .....................................  59
      Nábožná verejnosť a informácie .........................  60
      Utrpenia a zúfalstvá ...................................  60

    Múdrosť i zloba opakovania
    XVIII. .....................................................  63
      Opakovanie v Božom Slove ...............................  63
      Opakovanie plné zloby ..................................  64

    Okolnosti a únava
    XIX. .......................................................  65
      Realita ................................................  65
      Rezignácia .............................................  65
      Najťažší úder ..........................................  66
      Prenasledovanie a túžba po pravde ......................  66

    Trochu o náboženskom fanatizme
    XX. ........................................................  68
      Pretrvávajúca zaťatosť .................................  68
      Fanatické presvedčenie .................................  69

    Priority Božieho jednania
    XXI. .......................................................  70
      Dôsledok priority spasenia .............................  70
      Pravdepodobnosť a Božie vedenie ........................  71
      Násilie svojvôle .......................................  71

    Otázky
    XXII. ......................................................  72
      Nepodložené dôvodenie ..................................  72
      Odsúdenie ..............................................  72
      Kedysi a dnes ..........................................  73

    Jóbov nedostatok
    Duchovný rast
    Božia spravodlivosť,
    moc a poznanie
    XXIII. .....................................................  74
      Jóbov omyl .............................................  74
      Jóbov záver ............................................  75
      Spravodlivosť ..........................................  75
      Moc a poznanie .........................................  75

    Dopustenie a zvrchovanosť
    XXIV. ......................................................  78
      Dôsledok bezmocnosti ...................................  78

      Svetlo, tma a popularita ...............................  78
      Skutočne je hrob jedinou spravodlivosťou? ..............  79
      Istoty vyznania ........................................  79

    Môže byť človek spravodlivý?
    XXV. .......................................................  80
      Veci ukryté od počiatku sveta ..........................  80
      Duchovný rast z viery ..................................  80

    Striedavé jednanie z vyčerpania
    XXVI. ......................................................  81
      Ďalší dôsledok únavy ...................................  81
      Čiastočné poznanie .....................................  82

    Dôsledok spravodlivosti z viery
    XXVII. .....................................................  83
      Vedomé jednanie ........................................  83
      Nepravdivé svedectvá ...................................  84
      Márnosť pokrytectva ....................................  84

    Šalamúnova múdrosť
    XXVIII. ....................................................  87
      Poznávanie prírody .....................................  87
      Intelekt, myseľ a múdrosť ..............................  88
      Bázeň Pánova ...........................................  88

    Elihu
    Návrat k Bohu - pokánie
    Chudoba po Duchu,
    životodárna túžba
    XXIX. ......................................................  91
      Blahoslavení chudobní Duchom... ........................  91
      Požehnanie .............................................  91
      Poslušnosť a poznanie Božej vôle .......................  92
      Ale... Skúška... .......................................  92

    Trpezlivosť a viera
    XXX. .......................................................  94
      Nádej, ktorá nezahanbí .................................  94
      Modlitba ...............................................  95
      Viera ako obchod? ......................................  95
      Logika a skúsenosti ....................................  96

    Jóbove desatoro
    XXXI. ......................................................  98
      1.
      Zrak ...................................................  98
      2.
      Zámery a túžby .........................................  98
      3.
      Ľstivosť a pravda ......................................  98
      4.
      Chamtivosť .............................................  99
      5.
      Mamon ..................................................  99
      6.
      Modloslužba ............................................  100
      7.
      Jazyk a nenávisť .......................................  100
      8.
      Služba .................................................  100
      9.
      Tajnosti, klamstvá a strach ............................  101
      10.
      Žaloba .................................................  101

    Obraz Cirkvi Božích detí
    XXXII. .....................................................  102
      Elihuov pohľad .........................................  102
      Atribúty horlivosti ....................................  102
      Staroba, mladosť a Pánova Cirkev .......................  103
      Množstvo rečí a napomínanie ............................  103
      Čestné jednanie Božieho dieťaťa ........................  103

    Proroctvo - riešenie
    XXXIII. ....................................................  106
      Každé proroctvo má pripúšťať dialóg! ...................  106
      Elihu, fakty a poznanie Boha ...........................  107
      Božie zastavenia .......................................  107
      Anjel vykladač
      Kristus ................................................  108
      Výzva a vyznanie proroctva .............................  108

    Hospodin nezaprie Seba!
    XXXIV. .....................................................  110
      Jazyk, reči a súd ......................................  110
      Vyjadrenie zmyslu ......................................  110
      Zjavenia - zasľúbenia v Písme ..........................  111
      Zmluvy a Boží Duch .....................................  111
      Skrytosti a súkromia ...................................  111
      Duchovná pevnosť .......................................  112
      Nielen kritika! ........................................  112

    Istota slov
    XXXV. ......................................................  113
      Slová požehnania v trpkosti ............................  113
      Poslúžime Hospodinovi? .................................  113
      Ľudská potreba a nábožnosť .............................  113
      Istota mnohých slov ....................................  114

    Božia velebnosť
    XXXVI. .....................................................  116
      Istoty .................................................  116
      Charakter Božej moci, kríž .............................  116
      Nedostatok slov o Hospodinovi ..........................  117

    Súlad s Božou vôľou
    XXXVII. ....................................................  118
      Pečať na ruke ..........................................  118
      Fyzikálne zákony .......................................  119
      Ako stvoriť zákonitosť .................................  119

    Posledná príležitosť ku pokániu
    XXXVIII. ...................................................  120

      Osobné oslovenie .......................................  120
      Božie Slovo ............................................  121
      Zákony fyzikálne a duchovné ............................  121
      Poznanie súvislostí ....................................  122
      Múdrosť a potreby ......................................  122

    Zjavenie v prírode
    XXXIX. .....................................................  124
      Hľadanie Stvoriteľa ....................................  124
      Božie Meno .............................................  124
      Prirodzené otázky ......................................  125

    Konflikt s Hospodinom
    XL. ........................................................  126
      Vyznanie ...............................................  126
      Nielen vševedúci! ......................................  126
      História Zeme ..........................................  127
      Vláda Boha .............................................  127

    Hovoril Hospodin
    XLI. .......................................................  128
      Otras svedomia .........................................  128
      Mám svoje osobné otázky? ...............................  128

    Pokánie a požehnanie
    XLII. ......................................................  130
      Kapitulácia ............................................  130
      Nový Zástanca ..........................................  130
      Pán okolností ..........................................  131
      Boží dvojnásobok .......................................  131                                      5                   Úvod     Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Kniha Jób pojednáva v prvom
    rade o ľudskom utrpení. Keďže ale väčšina jej kapitol zachytáva
    rozhovory, dialógy, v ktorých zúčastnení hľadajú pravdy, oponujú,
    vysvetľujú, obviňujú sa, je na mieste pripustiť si, že táto kniha
    pojednáva v prvom rade o konflikte medzi veriacimi ľuďmi. Utrpenie
    je druhoradou tematikou, o ktorej síce tiež pojednáva, ale skôr
    v zmysle dôsledku neriešených konfliktov. Neriešené konflikty
    zväčšujú bolesť, až sa stáva nakoniec neznesiteľným.

     Tento výklad je písaný tak, aby nebolo nutné čítať ho od
    začiatku až do konca. Je možné otvoriť si ktorúkoľvek kapitolu
    a študovať podľa tohoto materiálu jej obsah. Na druhej strane ak
    čitateľ prejde celou Knihou Jób od začiatku, isto mu to prinesie
    väčšie požehnanie a známosť Božej vôle.
     Opakované rozhovory, myšlienky, názory, ktoré sa v knihe
    vyskytujú, majú pravdepodobne vyučovať čitateľa. Pán Ježiš nechce
    aby sme Jeho Slovu len porozumeli, ale aby sme si aj pamätali Jeho
    vôľu.
                                      6

                                      7              Odovzdanosť Hospodinovi

                    I.           Požehnanie, majetok a ľudský charakter


                  Jób 1,1-5.

     Čo je potrebné urobiť, aby človek dosiahol úprimnú, živú
    a odovzdanú vieru?
     Existuje mnoho odpovedí na túto otázku. Niektoré  učenia
    poukazujú, že sa úprimná viera rodí v chudobe a materiálnom
    nedostatku. Iné zase poukazujú, že viera môže rásť najlepšie, keď
    človek nemá ani prebytok, ani nedostatok. Ďalšie teológie tvrdia,
    že hĺbka viery nesúvisí s majetkom, ale napríklad s pravidelným
    čítaním Biblie, alebo s pravidelnými modlitbami, tiež možno
    s túžbou pomáhať druhým ľuďom...
     Muž Jób bol veľmi bohatý a nepoznal nedostatku. Dalo by sa
    povedať, že mohol veľmi ľahko spyšnieť a odvrátiť sa od svojho
    Stvoriteľa. Napriek tomu prinášal Bohu pravidelné obete podľa
    naučení Starého Zákona. - Je určite zaujímavé, zamyslieť sa nad
    svojim vlastným životom v zmysle: Ako som duchovne rástol, keď som
    mal dostatok, alebo dokonca prebytok? Mať, znamená vedieť aj
    rozdávať, nezabúdať na tých, ktorí nemajú. Materiálne vlastníctvo,
    prináša človeku nové možnosti, nové záľuby, ktoré sa niekedy
    stávajú prednejšími než Pán Ježiš. Jób svojho Boha nezradil
    ostával verný aj v hojnosti, majetok mu nebol prekážkou na ceste
    viery! Sám Pán dáva o ňom dobré svedectvo.
     Úprimná viera nie je systém pravidiel, ani forma obchodu, do
    ktorého keď človek niečo donesie, iné si môže odniesť. - Živá
    viera je vzťah človeka - bytosti s jeho Stvoriteľom - s inou
    bytosťou. Ak človek veľmi miluje, dokáže pre svoju lásku veľa
    odmietnuť. Niekto by možno namietol, že človek nedokáže milovať
    tak, aby mohol obstáť vo všetkých skúškach. Na tom je určite veľa
    pravdy, ale táto pravda nie je úplná! Boh Stvoriteľ, Pán Ježiš
    ponúka človeku svoju pomoc a svoju silu, ktorú pokorný veriaci rád
    prijme. Pýcha odmieta pomoc, lebo ju to pokoruje. Človek s Božou
    pomocou dokáže veľmi milovať a aj nezradiť svojho Pána!
     Muž Jób miloval Hospodina, a zároveň si uvedomoval svoju
    slabosť, tiež slabosť svojich detí. Svojimi obeťami vyznával, že
    potrebuje Božiu pomoc a zmilovanie. Jeho láska preto rástla
    a majetok jej neuškodil.
     Čo si o sebe myslím ja?... 


                Čo nevedel Jób...


                 Jób 1,6-12.

     Prečo prežívam práve teraz niečo dobré, alebo zlé? Prečo sa
    možno mám úplne normálne?
     Takéto a im podobné otázky sú pre veriacich ľudí veľmi blízke.
    Často sú tieto otázky aj pre iných neveriacich mysliteľov veľmi
    lákavé. Nájsť príčinu problémov, utrpení, alebo dokonca aj radosti
                                      8    by bolo isto veľmi dobré. - Človek by sa tak mohol priamo snažiť
    o to, aby mu bolo dobre. Pri tomto hľadaní sa zvedaví záujemci
    zamerajú na svoje okolie, pocity, minulosť, vzťahy,... a sú trochu
    rozčarovaní, keď sa im nedarí.
     Predčítaný odsek Božieho Slova poukazuje nielen na satanovu
    zlobu a nenávisť, ale aj na to, že sa môže diať všeličo, čo je
    ľudskému poznaniu a logike ukryté! Existujú dobré i zlé bytosti
    s veľkou mocou, ktoré môžu vplývať na ľudský život. Sú nimi satan
    a jeho démoni, tiež všemocný Boh Stvoriteľ a Jeho anjeli.
    Problémy, alebo radosti v ľudskom živote majú spravidla svoje
    opodstatnenie a príčiny v duchovnom, nepoznanom svete. Človek si
    o sebe dokáže veľa namýšľať, pritom ale nevie ani čo bolo pred
    jeho narodením a čo bude po jeho smrti, nevie ako si predstaviť
    Nebeské Kráľovstvo a často nepozná vôľu i zámer svojho Stvoriteľa,
    keď na neho dopúšťa žiaľ, alebo radosť...
     O tom, čo sa odohralo v Nebi, Jób nevedel nič! Hospodin dobre
    poznal svojho služobníka Jóba, poznal i jeho nedostatok a vedel,
    ako mu požehnať ešte viac s tým, aby svojho Boha neopustil. Preto
    dovolil diablovi, aby ho vyskúšal a odovzdal všetko Jóbove
    požehnanie do jeho rúk. Len na Jóbov život a zdravie nedovolil,
    aby satan siahol. Pán nikdy nedá človeka pokúšať nad jeho možnosť!
    Vydá ho zlému len do takej miery, aby človek mohol obstáť! -
    1. Korintským 10,13. Možno aj táto skutočnosť poukazuje na to,
    akým človekom bol Jób.
     Akým človekom som ja? Vedel by som teraz odovzdať všetko, bez
    reptania, svojmu Bohu? 


              Životná realita a viera


                 Jób 1,13-19.

     Ľudské srdce ľahko vzplanie hnevom, zlobou, radosťou, alebo
    mnohými inými emóciami. Sila emócie potom rozpaľuje, alebo brzdí
    myseľ a jazyk. Človek niekedy vybuchuje, inokedy mlčí a zdá sa mu,
    že je slobodný. Odvoláva sa na moc mysle a logiky, pritom ale
    často hnaný silou emócie zahadzuje jedno i druhé! Ľudská bytosť
    poväčšine nechce a nie nemôže, chce a nie musí... Výroky ako
    napríklad: "Nemôžem uveriť v Boha!" "Musím ísť na futbal!" Sú
    častým sebaklamom, v ktorom niet ani trocha pravdy! Ateista nie
    nemôže, ale nechce nájsť Stvoriteľa, pretože miluje iné veci,
    viera ho nenapĺňa, netúži nájsť niečo lepšie, než svet! Na futbal
    nikto nemusí ísť, mnohí ale chcú, lebo tam majú svoju "lásku"!
     Niektorí čitatelia Biblie tvrdia, že nevychádza z reality.
    Ľuďom sa deje to, či ono a Písmo vedie len k akejsi abstraktnej
    viere, pričom sa skutočného života vôbec nedotýka! Predčítaný
    odsek je veľmi realistický! Popisuje stav, keď sa na človeka valia
    okolnosti, dezorientujú ho a navyše možno ešte aj stráca svojich
    blízkych a priateľov. Písmo pozná realitu. Ľahkovážny čitateľ
    možno len rád zabudol na niektoré biblické pasáže, aby mohol Boha
    v srdci obviniť a seba tak ospravedlniť. Logika, myseľ, pamäť sú
    často až na konci, na začiatku trčí ľudské nechcem!
     Keď Jób prežil svoje prvé životné otrasy, ukázalo sa, čo
    vlastne miloval. Jeho "chcem" patrilo Stvoriteľovi. Nepohoršil sa,
    neprisvojil bez logiky a premýšľania Pánovi nič  nerozumné!
    Duchovná hradba, ktorú si s Božou pomocou vybudoval, obstála
    a vydržala prvý diablov útok.
                                      9     Ako riešim svoje emócie? Už som prisvojil Bohu niečo zlé, ak
    áno pri akej príležitosti?
     Viera je vzťah človeka a Stvoriteľa. Preto nie je dobré zabúdať
    na urážky, ktorých sa človek voči Bohu dopustil. Je potrebné ich
    riešiť podobne, ako aj s inou ľudskou bytosťou.
     Budujem tento vzťah, alebo ho len zneužívam, keď  niečo
    potrebujem? 


                 Počiatok...


                 Jób 1,20-22.

     Keď Jób roztrhol svoje rúcho, myslel, že je všetkému peknému
    v jeho živote koniec. Napriek tomu tento údel prijal a nepohoršil
    sa nad Božou vôľou!
     Božie Slovo poukazuje, že jeho kríž a pokorenie nebol koncom,
    ale začiatkom niečoho ešte lepšieho než mal predtým. Prirodzenými
    otázkami pre každého veriaceho človeka by mali byť podobné týmto:
     "Nemilujem niečo viac než Pána Ježiša? Nestojí moja viera na
    láske k človeku, nejakej zborovej práci, alebo nejakej veci? - Čo
    ak túto vec stratím, nepohorším sa?"
     "Čo Stvoriteľ sleduje, keď na mňa dopúšťa moju realitu?"
     "Ako hľadať Božiu vôľu? Ako ju hľadal Jób?"


                                     10

                                     11              Účasť s druhým človekom

                   II.               Vlastnosti moci temna


                  Jób 2,1-8.

     Veľká časť biblických úvah je a má byť zameraná na opisovanie
    Božej moci, lásky a veľkosti. Biblia ale  neodovzdáva  len
    informáciu o Pánovej veľkosti, rozpráva aj o ľudskej malosti
    a o satanovej zlovôli. Preto je potrebné aj v biblických úvahách
    nevyhýbať sa zmienkam o moci temna. Diablova moc sa prejavuje
    v ľudskom porušenom chápaní právd o Bohu, v neschopnosti človeka
    obstáť pred svojim svedomím, v príprave a vedení pokušení, ktorými
    diabol systematicky útočí a často aj premáha... Ak človek nechce
    vidieť prítomnosť diabla, stáva sa oveľa zraniteľnejším. - Oddávam
    sa lenivosti? - Potom prijímam satanovu ponuku! Hnevám sa? - Opäť
    poslúcham diabla! Mám strach zastať sa vecí Pána Ježiša? - Ovláda
    ma diabol! Lenivosť, zlosť a strach za nejaký čas vybudujú človeka
    neschopného prijať Kristovu milosť. Lenivému sa nebude chcieť
    čítať Písmo. Zlostník sa nedá napomenúť a duchovne  viesť.
    Bojazlivý človek trpí láskou k sebe samému.
     Satanovi nestačilo, že Jóbovi zobral majetok a uvrhol ho do
    chudoby. Nepokoril sa jeho pretrvávajúcou vierou, diablova zloba
    pokračovala. Ešte pretrvával prvý útok na Jóba a satan pridal aj
    druhý. - Siahol mu na zdravie. Moc temnosti je zákonitosť, ktorá
    sa nikdy nezmiluje! Býva to len Božia láska, ktorá ukončí utrpenie
    a nedovolí diablovi, aby človeku ďalej škodil.
     Aj dnes používa satan podobné taktiky. Pridáva k jednému zlu
    ďalšie, pokúša okolnosťami a snaží sa nahovoriť človeku, že moc
    temna nie je, že si nemusí dávať pozor.
     Cez Pána Ježiša Krista dostal človek moc a právo prísť do
    Nebeského Kráľovstva. Túto moc má používať  proti  diablovi
    s vedomým jeho prítomnosti a vplyvu. Celá duchovná zbroj je meč
    Slova Božieho, ktoré si veriaci človek musí čítať, aby ním vládol!
    Prilba spasenia je milosť Ježiša Krista, ktorú nám vydobil na
    kríži. - Prijímame to vierou v Neho a v pravdivosť Božieho Slova,
    čo sa nám stáva štítom, ochranou. Viera bez skutkov je mŕtva,
    vojak bez panciera zraniteľný, preto živú vieru sprevádzajú
    skutky, spravodlivosť. ...
     Uvedomujem si satanovu prítomnosť v zmysle, že môj život viery
    je bojom v plnej duchovnej zbroji?
     Ak som opakovane zrážaný mocou temna, čo mi chýba z Božej
    výzbroje? 


         Spoluúčasť, čiastočné poznanie a ľudské závery


                 Jób 2,9-10.

     Niekto by možno povedal, že mal Jób zlú manželku. - Veď ho
    odvádzala od viery. Začiatok prvej kapitoly ale poukazoval na
    požehnanie, ktorému sa Jób tešil pre  svoj  úprimný  vzťah
                                     12    k Stvoriteľovi. - Pán isto nepožehnáva len napol! Jóbovi požehnal
    milujúcu manželku, ktorá mu stála vždy po boku. Preto je možné
    predpokladať, že aj v časoch jeho nemoci cítila s ním a bolo jej
    ho úprimne ľúto. Najradšej by mu nejak pomohla, aby nemusel
    trpieť. Jej nedostatočný vzťah k Hospodinovi  spôsobil,  že
    nepoznala Božiu vôľu. Navyše prestávala Pánovi vo svojom súžení
    dôverovať. - Preto poradila Jóbovi zle. Chcela aby zlorečil Bohu
    a umrel, aby tak prestal trpieť. Jej záver bol rýdzo bezbožný!
    Vychádzal ale z niečoho, čo sa ani tak zlé na prvý pohľad nezdalo.
    - Úprimná účasť s blízkym človekom a neúplná znalosť Božieho
    Slova, tiež nedostatočná dôvera Stvoriteľovi.
     Milujem a mám účasť s druhým človekom aj ja takú, že ho svojimi
    radami nechtiac zatracujem?
     Keby Jóbova manželka mala na prvom mieste Pána a až potom
    manžela, neviedla by ho do smrti! Človek svojou láskou niekedy
    zabíja a ani o tom nevie. Deje sa tak preto, že sa nejakým
    spôsobom pre niečo odlúčil od Božej lásky a jej stratu sa pokúša
    sám imitovať.
     Zamilovať si Boha znamená zamilovať si aj ľudí! - Božie Slovo
    medziľudské vzťahy buduje, nerozkladá. Zamilovať si ľudí ale
    neznamená zamilovať si aj Boha! Je to vyjadrené v prioritách dvoch
    najväčších prikázaní. Miluj svojho Boha z celej sily a z celého
    srdca... Miluj svojho blížneho ako samého seba... 


               Útecha bez Božej moci


                 Jób 2,11-13.

     Dokážem si nájsť čas pre nemocného priateľa? Ak nie, pre Krista
    som si ho nenašiel! - Traja Jóbovi priatelia úžasne obstáli.
    Prišli z ďaleka, aby Jóba potešili. Aj títo mali voči nemu úprimný
    a dobrý vzťah - keď videli jeho utrpenie, plakali. Sedeli s ním na
    zemi sedem dní, čo nie je obraz, ale skutočnosť!
     Už som niekomu venoval sedem dní svojho času?
     Aj títo traja Jóbovi priatelia mali ale jeden vážny nedostatok.
    Boli vzdialený od Božej lásky a prestávali rozpoznávať Božiu vôľu.
    Zľahčili si vieru tým, že mlčky pripúšťali, že milovať človeka
    znamená aj milovať Boha. - V dôsledku svojho dobrého skutku
    predpokladali, že je ich viera hlboká, namiesto toho,  aby
    v dôsledku svojej hlbokej viery urobili skutok. - Preto prišli
    pred Jóba bez Božej moci. Namiesto toho, aby ho utešili Božím
    Slovom a zasľúbeniami, namiesto toho len mlčali. - Zdalo sa im
    totiž, že je jeho utrpenie priveľké na útechu a útecha prislabá,
    aby pomohla a povzbudila.
     Uvedomujem si moc Božieho Slova a Pánových zasľúbení?
     Môžem vykladať Písmo s presvedčením, že sa jeho zvesť naplní aj
    v živote človeka, ktorému vykladám? Ak nie prečo?
     Vedieť naozaj potešiť znamená poznať hĺbku ľudského utrpenia
    a hĺbku Božieho Slova súčasne. Slová utešiteľa, ktorý pozná len
    Písmo, znejú ľahkovážne. Slová utešiteľa, ktorý pozná len realitu
    života, znejú pesimisticky a sú nepravdivé.
     Pán Ježiš vyzýva prijať plnú zbroj Svätého Ducha a svoj kríž! -
    Len tak môže byť Božie dieťa výkonným pracovníkom na Kristovej
    vinici.

                                     13

                                     14                  Depresia

                   III.                  Zabúdanie


                 Jób 3,1-10.

     Na svete je mnoho takých ľudí, ktorí budia dojem, že sú silní
    a vyrovnaní. Všeličo si vedia zabezpečiť, majú vplyv, majetok
    a možno aj pôsobivé postavenie... - Jób tiež bol takýmto človekom.
    Navyše dokázal popri tomto požehnaní zotrvať v úprimnej viere. Keď
    ale Pán dopustil na Jóba diablov útok, ukázalo sa, akým tvorom je
    človek. Ľudská moc a vplyv v jednej chvíli stoja neohrozené,
    v ďalšej sú už len troskami niečoho, čo kedysi bývalo silné.
    Človek je veľmi zraniteľný tvor. - Nikto nevie, čo ho čaká zajtra!
    Preto ak sa niekto začne spoliehať na momentálne požehnanie
    a výhodný stav vecí, môže veľmi rýchlo stroskotať.
     Ako by som charakterizoval svoj život? - Spolieham sa na
    požehnania, - možnosti, ktoré mám, alebo na Bytosť, ktorá tieto
    požehnania pôsobí?
     Ak sa niekto chce dostať na školu, môže dúfať v známosť, alebo
    svoje nadanie, a pritom Boha vôbec nepotrebovať. Pri hľadaní
    okruhu svojich priateľov človek môže dúfať v utajovanie právd
    o samom sebe, v zhadzovanie druhých a niekedy dosiahne očakávanú
    obľúbenosť. ... Pán poukazuje na ukrutnosť a krehkosť takýchto
    jednaní. Božie Slovo vedie k poslušnosti  pred  Hospodinom,
    k čistému životu, zároveň zasľubuje, že to ostatné pridá sám Pán
    podľa potrieb Jeho detí.
     Jóbovi stroskotal celý život. Ukázalo sa, že aj on bol len
    slabým človekom, závislým na Božej ochrane. V jeho utrpení sa
    zrodila depresia - tlak moci temna, ktorý ho bortil svojou veľkou
    silou. Božie deti si pripomínajú rôzne požehnania, ktoré mohli od
    Stvoriteľa prijať. V depresii človek zabúda na mnohé dary, ktoré
    od Hospodina prijal. Pamäť akoby začala fungovať len akosi
    formálne, vyrovnanosť vystriedajú pochybnosti a minulosť akoby
    bola akousi neskutočnou. - Prítomnosť utrpenia, tá bortí ľudský
    život tak, že pamäť nie veľmi pomáha!
     Je dobré v depresii niekomu pripomínať minulé požehnania, aby
    si pripomenul Božiu lásku?
     Pripomienky Božieho dobrodenia sú veľmi potrebné aj v ťažkej
    depresii, keď nespôsobia hneď rozjasnenú tvár. Majú byť ale
    sprevádzané modlitbami k všemocnému Bohu, ktorý je mocný ukončiť
    ľudské utrpenie! Len On pôsobí dopustenie i východ z neho! Človek
    môže pomôcť len čiastočne, keď slová sprevádzajú aj skutky pomoci,
    ale naozajstné vyslobodenie prichádza od Hospodina. Pri depresii
    je modlitba bratov a sestier veľmi potrebná. 


               Strata jasnej mysle


                 Jób 3,11-19.

     Kým je človeku dobre a prijíma mnohé požehnania, môže jasne
                                     15    premýšľať a dať sa viesť Božím Duchom. Počas depresie sa jasný
    úsudok môže zoslabiť, alebo úplne vytratiť. Jób si želal umrieť,
    pretože videl v smrti koniec svojho utrpenia. Kto ale môže
    povedať, čo príde po smrti? Kam sa dostane človek, keď opustí túto
    zem? Jób akoby zahodil zdravé uvažovanie a chcel všetko ukončiť
    smrťou.
     Keď človek spácha samovraždu, nikto nevie, či si naozaj
    pomohol! Možno sa práve týmto skutkom navždy odlúčil od Božej
    lásky. Jóbovi v depresii veľmi pomohla poslušnosť. Nechcel porušiť
    Božie prikázanie, a preto si na život nesiahol! Keď Božie dieťa
    stráca jasný úsudok pre mnohé utrpenie, má ešte veľkú oporu
    v znalosti Božieho Slova a poslušnosti.
     Ako reagovať, keď nám Pán pošle človeka tak strápeného, že
    nesprávne rozsudzuje svoj stav?
     Býva veľkou Božou milosťou, keď utrápený človek má veriaceho
    priateľa. Môže tak počuť vyrovnaný názor a porovnávať ho so
    svojim. - To ale vážne napomína trpiacich, aby sa nedali zahubiť
    pýchou a prijímali názory druhých ľudí, keď sú podložené Písmom.
    Tiež to napomína tých, ktorí v tej chvíli kážu, aby takúto chvíľu
    nezneužívali na sebapovyšovanie. Pán ukazuje svetlom svojho Slova
    aj na cesty vedúce z depresie. Vyučuje svoje deti k bratstvu
    a vzájomnej pomoci. 


                 Výčitky a čas


                 Jób 3,20-23.

     Po dlhotrvajúcich depresiách prichádza "chvíľa", keď aj ten
    najvyrovnanejší kresťan začína Pánovi vyčítať. Ľudská sila sa
    rozpadne a človek kladie svojmu Stvoriteľovi otázky plné horkosti:
    "Prečo? Prečo? ..." Čas je hrozným diablovým prostriedkom. - Keď
    pokušenie trvá dlho, človek zvykne podľahnúť. Dlhé utrpenie pôsobí
    beznádej. Dlhotrvajúca radosť hubí duchovne zase tým, že si človek
    začne o sebe namýšľať, že nie je až tak zraniteľný - jednoducho
    spyšnie.
     Čas je ale aj Božím prostriedkom! Keď veriaci venujú svoj čas
    čítaniu Biblie, modleniu a službe, ich viera prežije podobne, ako
    prežila aj viera Jóbova. S vierou potom prichádza aj nové
    požehnanie.
     Človeku, ktorý je ubitý časom a možno aj vyčíta Bohu, slová len
    málo pomôžu. Na prvom mieste majú stáť modlitby a skutky pomoci!
     Už som niekomu pomohol?
     Realita zahŕňa povinnosťami, ktoré sú naozaj potrebné a nedajú
    sa všetky odložiť. Napriek tomu Božie dieťa má byť pomocou aj pre
    druhých. Veľkou pomocou môže byť uvedomenie si svojej "veľkosti".
    - Nedokážem pomôcť všetkým! - Toto si môže povedať každý a isto
    nebude klamať! Pán ale chce, aby som pomohol aspoň niekomu, možno
    len jedinému jednému človeku!
     Obstál som? 

                                     16                 Uprený pohľad


                 Jób 3,24-26.

     Počas dlhotrvajúcej depresie môže plynule vznikať stav, ktorý
    v krajnom prípade môže spôsobiť hlboké zatrpknutie a odpadnutie od
    viery. Týmto stavom je zahľadenosť na samého seba. Bolia ma moje
    bolesti, vidím svoje utrpenie, trápim sa pre svoju nenaplnenosť...
    - Človek sa môže tak zamerať na samého seba, že si tým privodí len
    ďalšie trápenie a beznádej. Božie Slovo ale poukazuje, že nie je
    jediným, ktorý trpí, že existuje aj Boh Stvoriteľ, ktorý chce
    ukončiť jeho biedy a že tento Boh je všemocný!
     Zahľadenie sa na odkaz Písma a hľadanie Božej vôle s modlitbou
    môže darovať osobné zasľúbenia, v ktoré veriaci človek môže začať
    dúfať. Písmo vyzýva: "Predkladajte svoje žiadosti Bohu!" Pán chce
    počuť o ľudských túžbach a chce ich naplniť tak, aby mohlo byť
    Jeho dieťa naozaj šťastné.
     Dokážem prijať Božiu cestu pre svoj život s vierou, že Božia
    láska je naozaj láskou, ktorá miluje aj mňa?
     Strach, že možno Pánove požehnanie nebude až tak pekné, že bude
    skôr nezaujímavo potrebné, môže odňať mnoho požehnaní. Niekedy sa
    možno práve dôverou Pánovi začína životná cesta zázrakov.

                                     17
                                     18                Elifaz Témanský
               Konflikt s nesprávne
                jednajúcim bratom               Posudzovanie a videnia

                   IV.                Motivácie k reči


                  Jób 4,1-6.

     Biblický výklad je možné zhodnotiť obsahovo, štylisticky...
    Niekedy je vyjadrovanie autora výborné, obsahovo zachytil všetko
    podstatné, a predsa jeho úvahe niečo chýba. Dobre napísaným úvahám
    môže naozaj chýbať požehnanie od Božieho Ducha! Môžu byť písané
    bez Pánovho vedenia a proti Jeho vôli aj napriek tomu, že pravdivo
    odovzdávajú biblické učenie.
     Čo môže byť príčinou nepožehnania pri biblických prednáškach
    a úvahách?
     Pán Ježiš poukazuje na vážnu skutočnosť, že ak si chce niekto
    úprimne ctiť Hospodina, má tak robiť v hĺbke srdca. Povrchné
    viery, ktoré možno prinášajú aj obete, ktoré ale nesiahajú človeku
    na osobný život, osobné cítenie a nevedú ho ku zmenám k lepšiemu
    sú mŕtve! Preto aj rečové a písomné prejavy môžu byť mŕtve aj
    napriek ich pravdivosti! Pokrytec a podvodník nemôže nikdy kázať
    a písať s požehnaním! Pán Ježiš hľadí na ľudské motivácie! -
    Človek môže vykladať Písmo z presvedčenia a neohliadať sa na to,
    či mu to prinesie priazeň, alebo odvrhnutie. Výklady sa dajú robiť
    ale aj preto, aby sa vykladajúci brat ukázal, ako to vie. Človek
    môže kázať s cieľom, že časť spoločenstva o niečom presvedčí a tým
    niečo dosiahne. Niekedy bratia vo svojich kázňach vedú akýsi
    pochybný dialóg, v ktorom raz jeden povie čo si myslí, potom zase
    druhý. - Vypadá to ako striedanie v službe Slovom, v skutočnosti
    to môže byť ale aj nevraživá hádka prikrytá pozlátkom Bohoslužieb!
    - Čistá motivácia robí z dobre napísaných úvah naozaj úvahy dobré
    a požehnané. Ak chce kazateľ, aby s ním išiel prednášať aj Boží
    Duch, musí mať čistú, Božiu motiváciu, ktorá nenesie postranné
    úmysly a špekulácie.
     Keď Jóba jeho priateľ obvinil, že povzbudzoval a kázal a že je
    teraz sám zomdlený, automaticky predpokladal, že Jób mal k svojim
    prednáškam porušenú, zlú motiváciu. - Ak niekto povzbudzuje
    v pokore, vie, že možno zanedlho bude potrebovať sám povzbudenie.
    Preto je nie zlé povzbudzovať a pripomínať Božiu veľkosť. Ale
    povzbudzovať so suverenitou, ktorá poukazuje na seba a tak trochu
    robí z prednášajúceho akéhosi nadčloveka, - to je hriešne. Pretože
    Jób trpel, jeho priateľ si myslel, že ide o Boží súd za
    povyšovanie, teda za nesprávnu, hriešnu motiváciu k rečiam,
    ktorými vyučoval Jób druhých.
     Prečo si Elifaz Témanský nemal právo niečo také myslieť?
     Pán Ježiš pripomína: "Nesúďte, lebo budete súdení!" Jóbov
    priateľ nemohol vidieť a poznať Jóbove srdce! Preto prijatie
    takéhoto záveru a jeho vyjadrenie bolo trúfalosťou a neláskou. Keď
                                     19    niekto odsúdi druhého brata, isto ho k tomu motivuje jeho
    telesnosť!
     Ako by si charakterizoval odsudzovanie? 


               Poznanie Stvoriteľa?


                 Jób 4,7-11.

     Čo predpokladal Elifaz Témanský o Bohu, na čo nemal právo?
     U veriacich ľudí je niekedy častou chybou, že si zamieňajú Boha
    za doteraz poznanú spravodlivosť. Preto najprv uvážia, čo je
    dobré, a potom sú presvedčení, že to tak uváži aj Stvoriteľ.
    Jóbovmu priateľovi sa zdalo, že keď niekto koná správne, zaslúži
    si odmenu a keď niekto koná nesprávne, zožne trest. O svojom Bohu
    si naivne myslel, že bude podľa jeho poznania konať, lebo je to
    tak správne! Inými slovami pripustil, že Božie poznanie je tak
    veľké ako jeho a  že  navyše  je  Pán  podriadený  akejsi
    spravodlivosti, ktorej sa musí podvoľovať. - Elifaz Témanský
    nepoznal svojho Boha!
     Hospodin je nado všetkým! On  oddelil  spravodlivosť  od
    nespravodlivosti, naučil človeka čo je to láska a spasil ho len
    preto, že chcel, preto, že ho miloval! Stvoriteľa k tomu nenútila
    morálka! Mohol urobiť čokoľvek a bolo by to sväté! Pán sa ale
    chcel dať ukrižovať, aby zachránil človeka, a pritom mu nezobral
    možnosť slobodného rozhodovania. 


              Sny, videnia a sebaklam


                 Jób 4,12-18.

     Veriaci ľudia podliehajúci telesným, egoistickým motiváciám
    milujú zjavenia a sny. - Veď ich môžu vykladať a chváliť sa
    s nimi, môžu na ich podklade zasahovať do osobného života
    a tvrdiť, že ide o Božiu vôľu!
     Ako by som u seba rozpoznal, či ide o zjavenie, alebo sen od
    Hospodina, alebo či je videnie od diabla?
     Pán Ježiš o sebe rozpráva, že je svetlom, ktoré prišlo na svet.
    Človek vo tme nevidí a nemôže sa orientovať. Vo svetle sa môže
    rozhliadnuť, uvážiť, ktorá cesta je najlepšia a ísť ňou. Preto
    zjavenie, ak je od Pána, má v prvom rade Božiu motiváciu. - Človek
    sa nechce ani chváliť, ani povyšovať, ale odhodlá sa rozprávať pre
    lásku, aby tým pomohol, alebo budoval spoločenstvo... Zároveň
    svoje videnie podkladá biblickým Slovom, ktorým vysvetľuje, prečo
    sa deje, alebo sa má diať tak či onak. Ak zjavenie ukazuje druhému
    cestu, malo by sa dať Božím slovom podložiť a vysvetliť. -
    Biblické vysvetlenie, objasnenie videnia je svetlo Božieho Slova.
    Pán Ježiš chce svoje deti vyučovať, aby rozumeli svojim cestám.
     Ak niekto rozpráva o svojom videní ako Elifaz Témanský, nič
    nevykladá, ani nepodkladá Božím Slovom, nič nevysvetľuje, je možné
    že trpí o samom sebe hrozným sebaklamom. Takéto videnie môže byť
    veľmi ľahko od diabla podobne, ako aj to Elifazove.
     Pánove stvorenstvo je čisté a sväté. Anjeli nie sú porušení
    hriechom a dokonca aj ľudia, ktorí prijali Kristovu krv, sú pre ňu
    čistí. Boh netvorí porušené bytosti, ale dokonalé a slobodné aj od
                                     20    Neho samého. Božie stvorenstvo je schopné hlbokého citu a lásky aj
    preto, že nemusí, len môže milovať. - Pretože sú anjeli Božím
    dielom, chcú milovať, tak sú dokonalí a čistí. 


               Od poznania k záverom


                 Jób 4,19-21.

     Na základe svojich prevrátených videní a nepoznania Boha urobil
    Elifaz Témanský záver, že človek umiera nie v múdrosti, teda
    odlúčený od Božej lásky. Bol presvedčený, že to ani inak nejde.
     Z akého poznania vychádzam ja, keď si robím v mysli svoje
    závery?
     Apoštol Pavel pripomína, že je ľudské poznanie len čiastočné.
    Preto by mali byť aj ľudské závery len pomocné, dočasné a mali by
    sa dať ľahko meniť! Zmýšľam v súlade s Božou vôľou? Som ochotný na
    základe nového poznania Božieho Slova meniť svoje závery? ...


                                     21
                                     22                   Pravda

                    V.                 Účelová pravda


                  Jób 5,1-7.

     Keď si ľudia chcú obhájiť svoje názory a presvedčenia, hľadajú
    logické príčiny, pravdy, fakty a ich presviedčanie často vypadá
    veľmi dôveryhodne.
     Elifaz Témanský prisúdil Jóbovi nesprávne motivácie porušené
    hriechom sebapovyšovania a pýchy. Jeho utrpenie videl ako Boží
    súd. Na začiatku tejto kapitoly naráža na Jóbovu reč plnú trpkosti
    a hodnotí ju ako hnev, alebo žiarlivosť na druhých, ktorí sa majú
    lepšie. Tento pohľad spája s Božím Slovom, v ktorom sú napísané
    zasľúbenia pre bohabojných, pričom hriešnemu počínaniu sa dáva
    krátky čas trvania. V Elifazovej reči sú spletené kúsky právd,
    logiky s nesprávnym pohľadom na druhého človeka.
     Ak má byť pohľad naozaj svetlom a pomocou, nezachytáva len časť
    pravdy, ale berie ohľad na všetky okolnosti s vyznaním, že
    "všetky" v ľudskom ponímaní nie sú ani zďaleka všetky v ponímaní
    Božom. Ak sa človek drží širších okolností, nie je také ľahké
    urobiť záver. Ak je pohľad zameraný len na niečo, závery sa robia
    veľmi ľahko. Zameranie sa na jednu - dve okolnosti prináša nielen
    duchovná mladosť z nevedomosti, ale takéto zameranie môže byť aj
    účelové. Nezáujem pohliadnuť aj na ďalšie okolnosti môže byť
    účelový tým, že by jednoducho širší pohľad zabránil tvorbe
    rýchlych záverov, ktoré môžu v istej chvíli niekomu  veľmi
    vyhovovať. - Časti právd sú najlepším klamstvom, lebo sebou nesú
    informácie, ktoré sú v užších súvislostiach úplne  pravdivé
    a uhájiteľné.
     Hľadám časti právd na obhajobu svojho presvedčenia, alebo
    hľadám presvedčenie na základe premýšľania nad pravdami Božieho
    Slova? 


                 Ja by som...


                 Jób 5,8-16.

     Je veľmi zvláštne dávať seba ako príklad v podmieňovacom
    spôsobe. Keby sa to mne dialo, ja by som... Kto môže povedať
    o sebe, ako by znášal tú, alebo inú situáciu, utrpenie, alebo
    poníženie? Jedine Stvoriteľ pozná mieru človeka, podľa ktorej
    nedovolí diablovi spôsobiť človeku niečo tak ťažké, aby sa nutne
    musel pohoršiť na Bohu a odvrátiť sa od Neho.
     Možno sú až príliš časté ľudské myšlienky, ktoré lichotia
    a vravia: "To sa malo inak, ja by som to urobil lepšie..."
     Naozaj poznám správne mieru svojich schopností?
     Zdar v práci je niekedy veľmi ľahký, inokedy ťažký. Závisí
    nielen od schopností, prostriedkov a motivácie, ale aj  od
    situačnosti, požehnania.  Priaznivé  okolnosti  niekedy  sami
    poukazujú, ako je dobre, keď má človek pomoc u Hospodina.
                                     23    Okolnosti sa nedajú predvídať, preto aj výrok "ja by som..." je
    veľmi pochybný.
     Keď niekto rozpráva čo by urobil, opäť sa opiera o množstvo
    právd a poznaní. Popisuje ich, logicky zdôvodňuje... Na prvý
    pohľad sa zdajú byť tieto závery správne, ale keď ich otestuje
    realita, často sa ukáže, že vychádzali z nesprávnych skúseností.
     Ja som si to, či ono predstavoval inak, tí ľudia mali reagovať
    tak a pritom reagovali inak. Myslel som si že..., ale ukázalo
    sa...
     Utrpenie je oblasťou, ktorú nepozná mnoho ľudí až do hrozných
    hĺbok, v akých ho spoznal Jób. Preto, ak nám Boh pošle trpiaceho
    človeka, aby sme mu pomohli, je nutné uvedomiť si, že práve
    prežíva skúsenosti, ktoré sú nám pravdepodobne ukryté a neznáme. 


          Ťažko povedať nie a ťažko povedať áno...


                 Jób 5,17-27.

     Posledný odsek tejto kapitoly je napomenutím a povzbudením,
    ktoré je úplne pravdivé. V súžení je naozaj potrebné dúfať
    v Hospodina a Pán naozaj dáva z neho východ. Mocný Boh pozná tých,
    ktorí na Neho volajú!
     Keď ale tento odsek mal prijať Jób so všetkým predchádzajúcim
    priamym i nepriamym obvinením, asi nedokázal jednoducho povedať
    "áno", ani "nie". Keby povedal "áno", súhlasil by  zároveň
    s nepravdami, ktoré boli o ňom povedané. Keby povedal "nie",
    odmietol by Božie Slovo.
     Tento konflikt nemohol byť riešený súhlasom, či nesúhlasom.
    Jedinou cestou bol pokračujúci dialóg. Božie deti pri podobnom
    konflikte v trpkosti utíchnu a v ich srdci sa ďalej prehlbuje
    priepasť, ktorá ich od seba delí. Jób mohol na svojho priateľa
    zanevrieť, ale namiesto toho ďalej pokračuje v rozhovore.
     Mám záujem viesť dialóg, v ktorom si chcem pripúšťať omyly
    a zároveň hájiť pravdivé presvedčenia?
     Stav ani áno, ani nie je mŕtvym bodom, z ktorého niekedy cesta
    späť k úprimnému vzťahu už nevedie...                                     24                 Pocit krivdy

                   VI.              Víťazstvo nad horkosťou


                  Jób 6,1-7.

     Utláčaný človek, ktorému sa deje nejaké príkorie, je často
    automaticky považovaný za spravodlivého bez toho, aby sa bral
    ohľad na jeho postoj k situácii a druhým ľuďom. Pocit krivdy môže
    človeka privádzať do rozličných citových rozpoložení, v ktorých sa
    môže hnevať, nenávidieť, zatrpknúť, zľahostajnieť... Takéto a im
    podobné stavy sú veľmi negatívne, svedčia o tom, že chyba je
    nielen v utlačovateľovi, ale aj v utlačovanom.
     Jóbova reakcia na reč Elifaza Témanského je príkladom správneho
    jednania. Jób sa nenahneval a nezačal svojho priateľa osočovať. Aj
    keď mu bolo veľmi zle, dokázal si pripustiť, že jeho reči boli
    ľahkovážne a nesprávne. Nezatrpkol a neurazil sa, naopak bol
    ochotný ďalej viesť dialóg - niečo si pripúšťať, v niečom oponovať
    a premýšľať nad slovami druhých. Zvolil si tak cestu budovania
    vzťahu s troma priateľmi aj napriek tomu, že ho nespravodlivo
    a bezohľadne obvinili z hriechu.
     Ako konkrétne riešim ja situáciu, keď som bol nespravodlivo
    ponížený, alebo obvinený?
     Hneď na začiatku svojej obrany Jób vyznal podstatu toho, prečo
    sa chce ďalej rozprávať. - "Ój, aby bola dobre odvážená moja
    nevôľa." Želal si, aby bol hodnotený spravodlivo. Ak by bol teda
    pri ňom nájdený hriech, chcel ho vyznať, ale ak nie, nechcel
    vyznávať niečo čo neurobil.
     Keď v živote prežívam konflikt s bratmi a sestrami, aj ja si
    prajem, aby som bol hodnotený spravodlivo, alebo mi radšej
    vyhovuje tma pretváriek, zatajovania a klamstva? 


                Viera v zúfalstve


                 Jób 6,8-10.

     Tu Jób vysvetľuje, že si síce praje umrieť, ale zároveň má
    nádej v Hospodinovi, že bude k Nemu vzatý a naplnený. Dúfal tak
    preto, že sa snažil držať Božích rád a Jeho Slova nezatajil. Sila
    Jóbovej viery spočívala v tom, že sa snažil v osobnom živote
    obstáť pred Pánom.
     Môže sa ľudská viera rozkolísať práve preto, že veriaci človek
    odtají niektoré Božie Slovo?
     Už som niekedy nepovedal niečo, keď som mal, alebo naopak
    povedal, keď som nemal a viedlo ma to k duchovnej destabilizácii -
    k výčitkám, rozorvanosti, neistoty spasenia, ...?
     Ktorý biblický princíp dáva z takéhoto stavu vyslobodenie? 
     Keď bol Jób v tejto ťažkej situácii obvinený z ľahkovážnych
    slov, dokázal vyznať dokonca aj svojim oponentom, že majú v tomto
    pravdu. - Pokánie je pre Božie dieťa úplne prirodzené, pomocou
    neho dostáva veriaci človek novú silu a nové očistenie. Veriaci
                                     25    ľudia chcú niekedy budovať spoločenstvo bez tohoto biblického
    princípu. Cirkev sa potom zdá akási  primŕtva,  alebo  bez
    požehnania, prípadne sa v nej šíri všeličo, čo rozkladá vieru
    v životoch ľudí... Cirkevná inštitúcia bez osobných pokání je tým
    najhlbším svetom pohanstva odlúčeného od Božej Lásky. 


              Porozumenie v bezmocnosti


                 Jób 6,11-21.

     Utrápený Jób očakával, že keď ho niekto príde tešiť, bude na
    takej duchovnej úrovni, že prehliadne slová trpkosti a výčitiek
    v jeho reči, pretože ich rozprával v beznádeji. Očakával, že jeho
    priatelia budú vedieť, že strápení ľudia tak rozprávajú často
    a potrebujú skôr podporu, povzbudenie než bezohľadné obviňovanie.
    Preto pripodobnil svojich priateľov k prameňu, kde sa dá uhasiť
    smäd, keď ale príde sucho a smäd je najväčší, tento prameň
    vyschne.
     Už mi Pán poslal strápeného človeka? Akým som bol prameňom?
     Jób tu vyznáva, že potrebuje pomoc, lebo nevládze. Sám v sebe
    nenachádza dostatok síl a schopností, aby si mohol pomôcť. Na
    tomto postoji je vidieť jeho pokoru a úprimnosť. Nechce o sebe
    šíriť nepravdivé ilúzie. Úprimne a otvorene popisuje stav, ktorý
    prežíva.
     Keď som niečo ťažké prežíval ja, dokázal som byť úprimný, alebo
    som trpel aj pre svoju pýchu? 


              Výzva k úprimnému dialógu


                 Jób 6,22-30.

     Utrápený Jób chce vysvetliť, že nežiada lacnú útechu, ktorá
    spočíva v zamlčaní Božích právd. Nechce citovo vydierať svojich
    priateľov, aby mu nepripomínali jeho hriech. Ak hreší, chce o tom
    vedieť a chce to dať pred Pánom do poriadku. Nechce byť ale
    obviňovaný z niečoho, čo neurobil. Vyzýva preto k  dialógu
    a sľubuje, že nezamlčí v ničom pravdu. Chce sa rozprávať o svojej
    situácii, ale v spravodlivom Svetle Božieho Slova, ktoré môže aj
    v jeho oponentoch odhaliť vinníkov!


                                     26               Skúsenosti a svedectvá

                   VII.                Túžobné očakávania


                  Jób 7,1-3.

     Celá siedma kapitola je Jóbov žalospev nad samým sebou. Je to
    už druhá kapitola, ktorá je venovaná Jóbovmu vlastnému popisu
    svojich utrpení. Čitateľ sa musí zamýšľať, prečo je toľko textu
    venované jednej a tej istej problematike. Božie Slovo vždy
    poukazuje na podstatné diania a veci a venuje im primerane veľa
    strán textu! Vážnym nedostatkom ľudského vnímania a prijímania
    druhých je aj nesprávny pohľad na trpiacich. Ľudia, ktorým sa
    darí, často nechápu strápených a núdznych, navyše tí, ktorí trpia
    nedokážu, alebo nechcú odhaliť celý svoj bôľ zo strachu pred
    ponížením, prípadne pre mnohé iné príčiny. Takto chodievajú
    trpiaci do kostolov a modlitební medzi "zástupy" kresťanov,
    rozprávajú sa s bratmi a sestrami a pritom ostávajú úplne sami vo
    svojom utrpení. Sú medzi ľuďmi, ale ubíja ich samota. Celú túto
    úvahu by som chcel venovať niekoľkým svedectvám trpiacich Božích
    detí, ktoré by mali priblížiť ťažké stavy utrpenia. Navyše ku
    každému svedectvu pridám vlastný komentár skúšaného brata, ako sa
    na svoj kríž pozeral, keď ho z neho Pán už vyviedol a daroval mu
    odpočinutie. - Nech Pán Ježiš požehná tieto riadky tak, aby sme
    mohli lepšie rozumieť utrpeniu, keď stretneme strápeného človeka
    a neubližovať mu svojimi nesprávnymi pohľadmi vzťahovanými na
    neho...

     * V jednom období som onemocnel ťažkou chorobou,  ktorá
    spôsobila, že som sa nemohol o seba sám postarať. Bola to dlhšie
    trvajúca nemoc a ja som očakával, že  ma  budú  chodievať
    spoluveriaci bratia navštevovať. U niektorých,  ktorých  som
    považoval za obzvlášť dobrých priateľov som čakal pravidelné
    návštevy. Veľmi ma ubíjalo, keď za mnou síce prišli, ale iba raz
    za rok, alebo za pol roka. Rástla vo mne trpkosť a horkosť voči
    kresťanstvu.
     V tom čase jeden môj neveriaci priateľ uveril na základe môjho
    svedectva. Neskôr videl kresťanstvo vo svetle mojich nenaplnených
    potrieb a veľmi sa pohoršil. Odvrátil sa od Hospodina a na vieru
    úplne zanevrel. Nemal som síl, ani chuti k jeho prehováraniu
    a vysvetľovaniu situácie, z ktorej som bol sám v depresii.
     Volal som na Pána, aby sa nado mnou zmiloval, ale namiesto toho
    som prežil ďalšie negatívne skúsenosti s mojimi bratmi. - Jedného,
    ktorý býval dosť blízko, som požiadal o nákup potravín. Znamenalo
    by to pre neho asi dvesto metrov chôdze. Do telefónu mi povedal,
    že sa mu nechce a ja som ostal hladný.
     Keď som potreboval vybaviť niektoré, pre mňa veľmi potrebné
    administratívne záležitosti, nenašiel som človeka na túto službu
    aj napriek tomu, že niekoľko desiatok mojich bratov a sestier
    o mojej potrebe vedeli. Nakoniec som dostal dámsku návštevu, ktorá
    nebola iba priateľská, a ja som bol okolnosťami nútený požiadať
    túto slečnu o službu pre mňa. Ona to s radosťou prijala, ale táto
    moja požiadavka v tej chvíli situačne vyznela tak zle, že uvedená
                                     27    slečna tomu porozumela, že o ňu ako o ženu nemám záujem. Bol som
    v takej depresii, že som situáciu nedokázal zvládnuť a skôr som si
    svojim jednaním škodil, než pomáhal.
     V trpkosti som volal opätovne Boha, aby mi daroval radšej smrť,
    než takéto poníženie, keď je človek väčšine na obtiaž. Boh sa mi
    ale neozýval - niekoľko rokov mlčal.
     Napriek tomu, že som od kresťanov dostával aj dary a pomoc,
    nijak to nedokázalo pokryť moje potreby a veľmi som trpel. Neskôr
    som prosieval Boha, aby ma naučil týchto ľudí milovať, ale ani
    vyslyšanie tejto modlitby neprichádzalo. Túžobne  som  čakal
    Hospodina, ale nechodil.
     Po niekoľkých rokoch, keď mi bolo zdravotne trochu lepšie,
    prišli za mnou moji bratia a požiadali ma, aby som pracoval
    v zbore a vyučoval biblickej známosti. Depresia ešte nepoľavila,
    napriek tomu som prijal ponuku a vo veľkých osobných ťažkostiach
    začal viesť vzdelávaciu skupinku. Vzťah mojich bratov voči mojim
    potrebám sa aj tak zmenil len veľmi málo. Zúfalo som bojoval na
    modlitbách o pomoc u Hospodina, ale akoby neprichádzala. - Však
    biblické štúdiá, ktoré som viedol boli veľmi požehnané. Myslím, že
    viem, čo to je túžobne čakať na Hospodina...
     # Po rokoch Pán naplnil moje potreby aj sám, aj cez bratov
    a sestry. Z kríža prišlo vyslobodenie a bohaté požehnanie. Dnes
    viem, že ma Pán Ježiš Kristus učil milovať blížnych, obzvlášť
    bratov a sestry! Pane Ježiši - ďakujem! Amen. 


                  Noc a deň


                Jób 7,4-6.13-15.

     ** Niektorí ľudia rozprávajú, že je mladosť ľahká a krásna.
    Problémy mladosti zhadzujú a usmievajú sa nad nimi. V čase, keď
    píšem toto svedectvo som už dospelý, ale na problémy mojej
    mladosti si pamätám ako na najťažšie chvíle môjho života. Ak chce
    pätnásťročný chlapec prežiť svoje problémy naozaj s Kristom, často
    zažije na zemi trochu "pekla", ktoré sa nazýva láska, dievčatá
    a samota.
     Keď som v tejto oblasti hľadal duchovného poradcu, ktorý by ma
    svojimi postojmi nezhadzoval a dokázal by zachovať moje tajomstvá,
    pochodil som veľmi zle.
     Jedni bratia moje tajomstvá ustrážili, ale nedokázali mi nič
    konkrétne v otázkach sexu a vzťahu s dievčatami povedať. Iní zase
    rozprávali biblicky správne a konkrétne, ale neskôr som sa z iných
    úst o sebe dozvedal veci, o ktorých som si myslel, že sa ich nikto
    nedozvie. Po čase môjho hľadania, ktoré trvalo niekoľko rokov, som
    v jednom období tak prišiel do rečí, že som situáciu už prestával
    zvládať. Rástla vo mne horkosť, trpkosť a cítil som sa ponížený
    a zahanbený. Upadol som do takej depresie, že napriek viere v Pána
    Ježiša som si chcel vziať život a dodnes neviem, ako sa mohlo
    stať, že k ničomu tak strašnému nedošlo. Viem len toľko, že Pán
    Ježiš stál pri mne, aj keď som Ho vtedy necítil.
     Začal som pociťovať pálčivé bolesti v boku a ľavej ruke, ktoré
    často neboli len chvíľkové, ale trvali aj celé dni. Hľadal som
    spánok, aby som na všetko zabudol, ale dostávalo sa mi často
    hrôzostrašných snov, v ktorých som vždy nejakým spôsobom trpel.
     Keď som už mal trochu viac rokov a začínalo byť realistické mať
    nejaký vzťah s dievčaťom, často sa na mňa pre reči a iné okolnosti
                                     28    pozerali tieto sestry len ako na objekt ľútosti, alebo ako na
    bytosť, od ktorej treba utiecť, lebo sa nebodaj citovo naviaže
    a bude problematická. - Nikdy som nechcel obťažovať mladé ženy
    jednostranným citom, ale niektorí bratia a sestry zo mňa takéhoto
    človeka urobili svojim jazykom.
     Nadovšetko som v tejto oblasti padal aj sám pred sebou, keď som
    v myšlienkach hrešil proti Bohu. Veľmi  som  sa  modlieval
    o vyslobodenie z tohoto kríža, ale neprichádzalo, Pán akoby ma
    nepočul. Z depresie som nemal odpočinku ani vo dne, ani v noci.
    Bratia mi dávali nerealistické rady, že možno trpím ani nie tak
    pre svoju mladosť a samotu, ako pre okolnosti. Nuž nič som proti
    tomu nemal a sám som to podobne pociťoval, ale takáto reč
    nepomôže. Nevytrhne človeka zo zlého. Navyše v takýchto chvíľach
    človeku nejde o intelektuálne závery, ale o zmilovanie Hospodina
    i ľudí. V tomto období by som najradšej umrel, ale smrti sa mi
    nedostávalo a sám som sa  bál  porušiť  Božie  prikázanie:
    "Nezabiješ!"
     ## Po niekoľkých rokoch mi Pán požehnal milujúcu manželku
    a naplnenie v rodine. Vytrhol ma z ťažkého kríža a pred ľuďmi ma
    očistil. Dnes viem, že toto obdobie bolo mojou školou, v ktorej
    som sa mal naučiť milovať Krista a správne poznať samého seba! -
    "Pane Ježiši, ďakujem! Amen." 


                Prečo práve ja?


                Jób 7,7-12.16-21.

     *** V jednom životnom období, ktoré trvalo niekoľko rokov, som
    prežíval mnoho poníženia. Navyše som onemocnel, pritom ma ale
    okolnosti nútili podávať výkon, akoby som bol zdravý. Nachádzal
    som sa v kolektíve neveriacich ľudí, z ktorých niektorí ma začali
    fyzicky potláčať, kradnúť moje veci. Okolnosti boli pre mňa tak
    ťažké, že som ich nedokázal zvládať a upadol som do depresie,
    ktorú som niesol veľmi ťažko. Pravidelne som sa  modlieval
    a čítaval Písmo, ale pomoc neprichádzala. Začalo sa mi vidieť, že
    to už ani nie je možné, zmeniť okolnosti, ktoré sa zdajú byť
    nezvratné. Ukazovalo sa, že už nikdy nebudem zdravý, pričom sa
    moja choroba prejavovala tak, že som mal zohavenú tvár a neovládal
    som jednu ruku. Modlil som sa, dúfal v Hospodina, ale zároveň Mu
    prestával dôverovať...
     ### S odstupom času môj Boh vyliečil moju tvár, takže neveriaci
    lekári rozprávali o zázrakoch. Neveriacich násilníkov, ktorí ma
    fyzicky potláčali, Pán odohnal tak, že ich vyhodili zo zamestnania
    a už sme sa nemohli stýkať. - Dôvod ich vyhodenia nebol môj
    problém - o tom nikto nevedel! Pán našiel iný spôsob, ako ich
    odstrániť z mojej prítomnosti. Poníženie zmenil na povýšenie,
    takže mi po rokoch jeden môj známy povedal, že mi závidí, ako ma
    druhí prijímajú a vážia si ma. Vytrhol ma z depresie a daroval mi
    naplnenie. Časť nemoci mi ponechal, ale je to znesiteľná časť
    a prijímam ju podobne, ako Apoštol Pavel: Dosť mi je Kristovej
    milosti. Osteň je pre mňa isto potrebný! Dnes viem, že ma môj Boh
    vyučoval, že je dobrotivý a všemocný - Veľký Hospodin! Amen.

     Tieto svedectvá sú úplne autentické, prežili  ich  ľudia
    v dvadsiatom storočí. Poukazujú na to, že Jóbov príbeh môžu
    veriaci ľudia prežiť aj dnes.
                                     29     Niektoré drobnosti som v nich zmenil tak, aby neubrali na váhe
    a zvesti týchto svedectiev. Urobil som to na žiadosť svedčiacich
    bratov, aby nebolo možné hľadať vinníkov z minulosti, na ktorých
    sa oni už nehnevajú, ale ich milujú skutočnou, úprimnou láskou.
    Nemá ísť teda o vyčítanie, ale o pravdivé skutočne prežité
    svedectvá viery.                                     30                 Bildad Suchský
               Bezbožné spolčovanie               Podporovanie priateľa

                   VIII.                Dve priateľstvá


                 Jób 8,1-10.

     Bildad Suchský nepovedal Jóbovi nič nové. Zopakoval svojimi
    slovami obvinenie Elifazove a sám zdôraznil, že Boh musel za
    istých okolností konať tak, za iných inak. Tým urobil zo seba
    bytosť, ktorá rozumie Božiemu jednaniu. V plnej miere podporil
    učenie Elifaza Témanského. - Zdalo by sa, že potom nie je nutné
    znovu opisovať to isté učenie v ďalších kapitolách a venovať mu
    ďalšie pozastavenia. Jednoducho by stačilo len podotknúť, že aj
    Bildad Suchský bol toho istého názoru ako Elifaz. Opakovanie tých
    istých obvinení druhým Jóbovým priateľom však odhaľuje novú
    dimenziu uvažovania nad ich spoločným vzťahom a prijímaním sa
    navzájom.
     V spoločenstve Božích detí vznikajú priateľské vzťahy a Písmo
    takéto vzťahy aj podporuje! Nesmú však sebou niesť svetské
    zvyklosti a motivácie. Svetské priateľstvo sa často rozpadáva pre
    zvady a nedorozumenia. Na druhej strane drží spolu aj vtedy, keď
    sa v ňom ľudia podporujú v podvádzaní, krádežiach, alebo iných
    nečistotách. Je to akýsi zvláštny "pakt", v ktorom zúčastnení
    ťahajú spolu za jeden povraz.
     Pán Ježiš vedie do iného priateľstva než vedie svet. Stvoriteľ
    chce byť v ľudskom srdci na prvom mieste pred všetkými priateľmi
    a záľubami. Len tak môže človeka v láske viesť a vyučovať.
    Prakticky to znamená, že priateľstvo nesmie byť "paktom", v ktorom
    zúčastnení držia za každých okolností spolu! Ak odo mňa môj
    priateľ žiada hriech, musím vedieť povedať nie, aj keby som mal
    stratiť priateľa. Je to jediná možná cesta, ako zachovať čistotu
    vzťahov Božích detí a nevytvoriť akúsi cirkevnú mafiu podobne, ako
    ju vytvorili traja Jóbovi priatelia. Podporovali sa, držali spolu
    a Jób mal byť za každú cenu ten zlý hriešnik. Nepátrali po
    pravdivosti Jóbových slov, neskúmali, či ten druhý rozpráva naozaj
    múdrosť vychádzajúcu z poznania Boha a z reality Jóbovho života.
    Chceli obviniť Jóba a držali v tom spolu. Zachovali sa ako nábožní
    svetáci, ktorí chceli presadiť svoje pravdy a nedokázali zniesť
    žiadny iný pohľad aj napriek tomu, že ich tvrdenia nevychádzali
    z poznania Jóbovho života a Božej rady.
     Svetské podporovanie priateľov vytvára  v  cirkvi  klany,
    rozdeľuje spoločenstvo na skupiny, ktoré sa síce modlia a čítajú
    Božie Slovo, ale zároveň medzi sebou bojujú. Človek sa dá ľahko
    oklamať jazykom, presvedčiť o úprimnosti, ale Hospodin vidí srdce
    a všetko čo je v ňom. Človek dokáže oklamať a presvedčiť aj sám
    seba, takže začne po čase veriť svojim prevráteným pohľadom. Ak sa
    mu to niekedy nedarí, možno začne vyhľadávať okruh  takých
    priateľov, ktorí ho v jeho klame budú podporovať, takže skutočne
                                     31    potom utvrdí svoje vlastné srdce, že sa nemýli a jedná čestne.
    Pred Hospodinom je aj takýto podvod odkrytý a znamená hriech,
    odlúčenie sa od Jeho lásky.
     Priateľstvá môžu byť naozaj svetské, nepožehnané, alebo čisté,
    plné Božieho svetla - požehnané. Aké priateľstvá vytváram ja?
    Podporujem sympatických bratov a sestry, alebo Božie Kráľovstvo?
     Pán Ježiš poukazuje, že ak sa dvaja, alebo traja zhodnú vo
    viere a čistote na jednej veci a modlia sa za ňu, budú vypočutí
    a príjmu veľké požehnanie. Ak ale dvaja, alebo traja začnú
    spoločne podporovať svoje telesnosti, prejaví sa na nich práve tak
    veľké nepožehnanie a zlorečenie... Jóbovým priateľom Pán neskôr
    povedal, že majú ísť za Jóbom, aby sa za nich modlil, lebo isto
    umrú. Zlorečenie proti nim bolo veľké a znamenalo smrť. Pán ich
    však vložil do Jóbových "rúk" podobne, ako predtým vložil diabol
    Jóba do ich "rúk". 


             "Hneď" a "potom" - Boží čas


                 Jób 8,11-19.

     V tejto časti Bildad poukazuje na Božie zasľúbenia, na základe
    ktorých Jóba odsudzuje. - Kto sa drží Hospodina bude prijímať
    požehnanie, kto sa od neho odvracia, bude prijímať zlorečenie.
    Keďže na Jóbovi jeho priatelia požehnania nevideli, automaticky
    predpokladali, že koná pred Pánom prevrátene. Takýto pohľad je
    naozaj Božím zasľúbením, nie je však povedané celé! Požehnanie,
    alebo zlorečenie neprichádza hneď. Človek dlho robí zle a darí sa
    mu. Iný zase žije úprimne a čestne pred Hospodinom a zožína samé
    zlé veci. Tak to bolo aj s Jóbom a jeho priateľmi. Kristus
    trpezlivo čaká, či naozaj Jeho dieťa ide svojou cestou s plným
    rozhodnutím srdca a vedomím mysle. Potom ale prichádza Boží čas,
    keď sa Pánove mlyny pohnú a zasľúbenie požehnania i zlorečenia sa
    naplní podobne ako aj v Jóbovom prípade.
     Božie požehnanie je krásne a zlorečenie strašné. Využívam čas
    na sebaspytovanie? Neklamem seba samého  zneužívajúc,  alebo
    nepochopiac čas Božej trpezlivosti? 


           Pravdivé a zároveň bezbožné proroctvo


                 Jób 8,20-22.

     V závere tejto kapitoly Bildad Suchský Jóbovi prorokoval, že
    každý, kto sa navráti, alebo sa drží Hospodina bude požehnaný.
    Toto proroctvo je pravdivé, dáva človeku krásne zasľúbenie. Z úst
    Bildada bolo však bezbožné, lebo bolo adresované s presvedčením
    o Jóbovej vine. Takýto pohľad na druhého človeka je posudzovaním,
    ktoré človeku neprináleží. Bildad Suchský sa dopustil bezbožnosti,
    pričom používal pravdivé Božie Slovo.
     Nekonám aj ja niekedy s cieľavedomou logikou, pričom je v srdci
    na prvom mieste niečo, alebo niekto iný než Kristus? Takéto
    jednanie by sa potom stalo len svetským, špinavým zámerom niečo
    dosiahnuť. Bildad chcel dosiahnuť Jóbove priznanie. To by veľmi
    "pohladilo" jeho sebavedomie a povzbudilo jeho pýchu. Chcem
    budovať skutočne len Kráľovstvo Nebeské?                                     32
                                     33              Reakcia na spolčovanie sa
                  v hriechu

                   IX.             Bol Jób permanentný oponent?


                 Jób 9,1-10.

     Keď dôjde medzi dvoma ľuďmi ku konfrontácii názorov, často sa
    to javí ako vážny neprekonateľný problém. Svetský pohľad na
    riešenie konfrontácie dáva v celku dva realistické a často
    používané návody:
     Prvý z nich doporučuje potlačiť oponenta silou bez záujmu
    o zmierenie a zmenu vlastného náhľadu.
     Druhý vyjadruje ľudové príslovie - múdrejší ustúpi a hlúpy sa
    háda. Svetácky človek často ustúpi, ale myslí si pritom svoje,
    k zmene jeho zmýšľania rozhodne nedôjde. Niekto ustúpi len preto,
    lebo nemá prostriedky na potlačenie svojho oponenta.
     Pretože prípad, keď človek úprimne zmení svoje zmýšľanie
    a prizná to, je veľmi zriedkavý, svetská psychológia doporučuje
    vyhýbať sa kontraverziám. Tento smrtonosný dych sveta niekedy
    preniká aj do cirkevných spoločenstiev, keď  veriaci  ľudia
    obchádzajú konflikt s bratom aj na úkor rastu a čistoty zboru. Ak
    sa niekto nájde, aby sa zastal vecí Pána Ježiša, býva obvinený, že
    prichádza do kontraverzií a že je konfliktový. Takéto svetácke
    učenie potom rozkladá Božie dielo a prikrýva fakt prítomnosti
    Svätého Ducha. Predsa ak sa človek chce dať viesť Božím Duchom,
    dokáže na základe Jeho pôsobenia aj meniť  vlastný  názor!
    Kontraverzie sa majú v Cirkvi Božích detí riešiť s prítomnosťou
    živého Boha na základe štúdia Jeho Slova, ktoré otvára Boží pohľad
    a dáva tak príležitosť meniť pohľady ľudské.
     Keď v cirkvi vznikne skupina svetsky zmýšľajúcich ľudí, ktorí
    sa podporujú aj v hriechu a nesprávnom konaní, je veľmi ťažké
    zachovať sa správne a čisto pred Hospodinom. Veriaceho človeka
    premáha trpkosť, horkosť a navyše sa môže zdať, že sa s niektorými
    vecami nedá hnúť, lebo ich podporuje vplyvná skupina veriacich
    pohanov. Božiemu dieťaťu hrozí duchovný pád, keď namiesto toho,
    aby neopúšťalo čistý pohľad na seba i druhých, začne  byť
    permanentným oponentom. Má sklon negovať všetko, čo presadzujú
    telesne zmýšľajúci spoluveriaci a prestane jasne a zdravo, podľa
    Písma, rozsudzovať jednotlivé pohľady a názory. Diabol takto
    dosiahne svoje, pretože úprimní veriaci prestanú byť podporovaní
    mocou Svätého Ducha.
     Keď sa proti Jóbovi vyjadrili traja priatelia, Jób nebol
    permanentný oponent! Mnohé z toho, čo rozprávali, podporil aj sám.
    Snažil sa o sebe rozprávať pravdu aj za takých okolností, keď to
    od neho vyžadovalo vyznanie hriechu a nedokonalosti.
     Problematika niektorých spoločenstiev nespočíva v tom, že je
    v nich vplyvná svetsky zmýšľajúca skupina veriacich ľudí. Kristus
    dokáže aj cez malého úprimne veriaceho "Samuela" zmeniť celé
    spoločenstvo. Pri konflikte je však ten malý "Samuel" skúšaný
    podobne, ako bol skúšaný Jób. Ostaneme aj pri kontraverzii skromní
    a malí v zmýšľaní? Dokážeme milovať svojich oponentov? Dokážeme si
    pripustiť vlastné omyly? Skutočne sa držíme celého Božieho Slova
                                     34    a snažíme sa vyvýšiť Pána Ježiša a nie seba? - Ak to robíme tak,
    potom sa isto prejaví aj pri nás Božia moc podobne, ako sa
    prejavila pri Jóbovi na konci "Knihy Jób".
     Pán Ježiš nehľadá hocijakých duchovných pracovníkov! Ananiáš
    a Zafíra z piatej kapitoly Skutkov apoštolských museli umrieť,
    pretože chceli pracovať pre Hospodina, ale pritom si ponechali
    svetské zmýšľania a postoje! Pán hľadá duchovných pracovníkov,
    ktorí budú ochotní ukrižovať aj svoju hrdosť, tvrdohlavosť,
    názory, hnev, zlosť, neznášanlivosť, svárlivosť... Ak sa v cirkvi
    nájde pracovník, ktorý nedá všetko Pánovi Ježišovi podobne, ako
    Ananiáš a Zafíra, a potom sa stretne s úprimným Božím dieťaťom,
    pričom s ním príde do konfliktu, môže naozaj skončiť podobne, ako
    skončil aj Ananiáš so Zafírou.
     Problém cirkvi nie je pre Hospodina priveľký. Ak sa ale
    v cirkvi nenájde ľudské srdce, ktoré je cele odovzdané do Jeho
    rúk, problém sa nikdy nevyrieši! 


             Osobné vyznanie hriešnikovi


                 Jób 9,11-13.

     Keď trvá konflikt medzi početnou skupinou svetsky zmýšľajúcich
    veriacich a Božím dieťaťom dlhšie, je veľmi ťažké vyznávať im
    hriech. Na služobníka Pána Ježiša útočí živý diabol s myšlienkami:
    "Zamlč ho, oslabí to silu tvojich slov! Nepovedz o ňom, lebo si
    povedia, že si len taký hriešnik a že majú pravdu oni!" Jób
    v tomto pokušení krásne zvíťazil. Dokázal vyznať Stvoriteľovi svoj
    hriech a malosť. To znamená, že ho vyznal Bohu i ľuďom. Neklamal
    sám seba, že o sebe stačí rozprávať pravdu len na modlitbách
    v súkromí, chcel o sebe rozprávať pravdu aj bratom a sestrám
    v Pánovi, dokonca aj svojim oponentom.
     Boh chce mať zo mňa slabého, malého "Samuela", aby mohol svojou
    mocou zmeniť, alebo odstrániť množstvo hriechu. Dokážem skutočne
    vyznávať hriech? Hovorím o sebe pravdu? Aký pohľad prechovávam na
    samého seba a čo o tom rozpráva Písmo?
     Pán nechce mať silných bojovníkov za pravdu. Chce víťaziť
    v ľudskej slabosti a pokore... 


               Ľudské a Božie slová


                 Jób 9,14-20.

     Jóbova slabosť a malosť nespočívala v tom, že by sa utiahol
    a stále mlčal. Nespočívala ani v tom, že by o sebe pripustil
    nepravdy a dal sa tak nespravodlivo ponížiť. Ani Samuel neostal
    pri Anne, ale šiel do školy ku kňazovi. Aj Jób chcel rozprávať
    celé Božie Slovo. Chcel sa rozprávať a hľadať pravdu v Božom Slove
    aj napriek tomu, že okruh jeho oponentov akoby len rástol. Najprv
    Elifaz, potom Bildad a zdalo sa, že aj Sófar bude držať s nimi.
    Jób vyznáva, že sa bojí slov, ktoré by išli z neho samého. Boli by
    mu len na odsúdenie. Božie Slovo, Biblia, nemá vyzdvihovať ľudské
    "ja", ani dobrých priateľov, ale pravdivú Božiu Radu. Správny
    výklad Písma vyzdvihuje Božie Kráľovstvo, nie je manipulačný,
    tendenčný... Je veľmi ťažké kázať čisté Božie Slovo, ak niekto
                                     35    káže bez Božieho zmocnenia tak trochu aj pre svoj prospech, bude
    súdený svojimi vlastnými slovami.
     Jób mal Boží pokoj, keď oponoval a premýšľal nad Božou Radou.
    Bolo mu síce zle, ale nepochyboval o slovách, ktoré rozprával. Aký
    pokoj mám ja, keď rozprávam? - Je to pokoj Boží, alebo jedovatý
    svetský pokoj? Nekážem náhodou s vedomím, že sám podľa toho
    nežijem? 


            Príkladná reakcia, aktuálna výzva


                 Jób 9,21-35.

     Jób nado všetko vyvýšil Hospodina. Seba ukázal ako takého,
    ktorý nerozumie mnohému Božiemu jednaniu. Poukázal na Stvoriteľa
    ako na svojvoľného Boha, plného dobroty a lásky, ktorého skutky
    a zmýšľanie presahuje ľudské chápanie.
     Nenadával na svojich priateľov a nezatrpkol aj napriek tomu, že
    sa spolčili proti nemu. Nerozprávali o ňom pravdu a zhadzovali ho
    svojimi slovami. Nemali záujem počúvať, mali záujem len hovoriť
    a presadiť svoje. Ich totalitný prístup k Jóbovmu nešťastiu
    nezhodil Jóba do hriechu telesného hnevu a zlostnej oponencie. Aj
    v takýchto ťažkých chvíľach si zachoval s Božou pomocou správny
    duchovný profil.
     Pán Ježiš poukazuje na skutočnosť, že je málo pracovníkov na
    Božom diele. Veriaci ľudia majú prosiť o ďalších pracovníkov.
    Nemajú prosiť o Ananiášov a Zafíry, ktorí síce dajú veľkú časť
    svojho imania, ale zároveň si aj niečo ponechajú s klamstvom, že
    dali všetko. Boží pracovník musí byť čistý pred Hospodinom, teda
    musí o sebe vyznávať pravdu a prijímať krv Kristovu pre všetky
    vyznané hriechy - v prípade čistého života to znamená pre všetky
    hriechy. Jeden daruje potom menej, iný viac, ale všetci pravdivo
    pripustia, koľko  dali  svojho  času,  majetku,  úprimnosti,
    láskavosti,.... na kríž svojmu Bohu. Pán chce povolať aj teba, čo
    na to odpovieš? Stačí jediný, ale pritom skutočný "Samuel" a začnú
    sa diať veľké veci plné Božej moci a milosti. Ale každý "Samuel"
    bude vyskúšaný podobne, ako bol vyskúšaný aj Jób. Som ochotný
    prijať Božiu školu a skúšanie, alebo radšej zvolím bežný život
    moderného kresťana, ktorý ani tak veľa od človeka nežiada? ...

                                     36
                                     37              Osobné poznanie Stvoriteľa

                    X.              Osobná a neosobná viera


                 Jób 10,1-7.

     Náboženstvo sa pre človeka môže  stať  zvykom,  falošnou
    psychoterapiou, môže byť len formou intelektuálneho naplňovania,
    alebo aj sebarealizáciou, v ktorej nábožný človek dokazuje "celému
    svetu", že má práve on pravdu. Ak niekto povie, že je veriaci
    kresťan, nemusí to ani zďaleka znamenať, že sa v živote "stretol"
    so Stvoriteľom v osobnom vzťahu. Rozdiel medzi Jóbovou vierou
    a vierou jeho priateľov spočíval v osobnom poznaní Hospodina.
    Elifaz, Bildad a Sófar dokázali o Bohu mnoho premýšľať, mali svoje
    názory a presvedčenia. To isté je možné povedať aj o Jóbovi, ktorý
    mal však navyše so svojim Bohom osobný vzťah. Keď Stvoriteľ
    dopustil na Jóba utrpenie a dlhší čas ho v ňom ponechával, Jób
    nielenže Bohu nerozumel, ale navyše prežíval sklamanie, akoby ho
    zradil jeho najlepší Priateľ. Preto sa s Bohom pravotí v osobných
    dialógoch, dopytuje sa na Jeho vôľu a robí výčitky... V očiach
    Jóbových priateľov je takéto jednanie suverénne, tvrdé, bezbožné,
    lebo z Bohom pravdepodobne nikdy neprežili nič osobné. Ich viera
    bola zväčša len premýšľaním a náboženskými povinnosťami. Keď
    uvideli osobný zápas úprimne veriaceho človeka, nedokázali mu
    rozumieť.
     Pán Ježiš o sebe rozpráva nielen ako o Bohu, ale aj ako
    o Priateľovi veriaceho človeka. Chce, aby si jeho deti čítavali
    Bibliu a dozvedali sa nové zasľúbenia, pravdy... Navyše však volá
    k osobnej viere, bez ktorej niet spasenia! Pán chce, aby Jeho deti
    prichádzali pred Neho s otázkami,  aby  sa  dopytovali  na
    modlitbách... Chce mať pred sebou úprimné ľudské srdce, ktoré Mu
    pravdivo vyrozpráva čo prežíva aj vtedy, keď ide o trpkosť
    a rozčarovanie voči Nemu samému. Človek si zvykol jednať tak
    pokrytecky a svetsky, že považuje akosi za prirodzené nepovedať
    niečo nevhodné veľkým pánom tohoto sveta. Preto často ani Bohu
    nepovie mnoho z toho, čo prežíva, aby snáď Hospodina "neurazil".
    Pán Ježiš sa isto neurazí, keď sa mu človek vyleje podľa pravdy
    svojho srdca! Oveľa horšie je, keď veriaci hľadajú riešenie
    svojich problémov niekde inde, než pred Hospodinom.
     Keď Božie dieťa prežilo mnoho osobných skúseností s Pánom,
    naozaj ho môže zaskočiť, keď sa stane niečo zvláštne a Boh začne
    konať inak, než predtým. Podobne sa to stalo aj u Jóba. Jeho
    priatelia sa nedokázali zdvihnúť z plytkých intelektualizmov
    a obviňovali bez lásky a Božieho povolania. V realistickom živote
    sa môže prihodiť niečo podobné, ako aj v Jóbovom. Začnú sa diať
    nepochopiteľné veci a Stvoriteľ akoby ohluchol na modlitby volania
    o pomoc. Božie Slovo týmto vážne upozorňuje, že veriaci ľudia majú
    Hospodina poznávať v osobnej viere, ale nikdy nemajú upadnúť do
    klamu, že Ho už úplne spoznali! Ľudské poznanie je len čiastočné,
    preto síce možno poznávať Božiu lásku, ale nie ju úplne spoznať.
    V "Jóbovskom" prípade udalostí realistického života teda ostáva
    len viera, že všetko čo Boh koná je prejavom Jeho lásky voči
    svojmu dieťaťu. Takéto presvedčenie viery je utvrdzované životnými
                                     38    skúsenosťami s Hospodinom. 


               Hľadanie Stvoriteľa


                 Jób 10,8-19.

     Keď Pán dopustí na svoje dieťa skúšku viery tým, že začne konať
    inak, než predtým, človek to môže prežiť ako vnútornú prázdnotu.
    Niekto sa možno pohorší a odvráti, iný začne Boha hľadať. Nesie
    bremeno mnohých nezodpovedaných otázok a hľadá nové odpovede. Pán
    Ježiš daroval človeku v takomto prípade obrovské požehnanie -
    Cirkev. Neznamená to nejakú inštitúciu, ale spoločenstvo s druhými
    bratmi a sestrami.
     Stojí mi hľadanie Boha za námahu za niekým ísť? Som ochotný
    zniesť radšej urážky ako Jób, len aby som Boha opäť vo svojom
    srdci našiel? Chcem vôbec neustále prežívať Božiu prítomnosť,
    alebo mi v niektorých chvíľach vadí?
     V Cirkvi Božích detí Pán veľmi žehná pri ľudskom hľadaní.
    Potrebuje k tomu však túžiace srdce, ochotné niesť kríž. Každé
    nové poznanie a objavenie Hospodina potom človeku otvorí nové
    pohľady, porozumenia, požehnania - hovoríme tomu duchovný rast. 


                  Modlitba


                 Jób 10,20-22.

     V závere tejto kapitoly Jób prosí Hospodina o úľavu a pomoc. Je
    to prirodzený skutok úprimnej viery. Živá viera sebou nesie vždy
    osobnú komunikáciu so Stvoriteľom. Takouto komunikáciou je čítanie
    Biblie a modlitby. Písmo sa dá čítať ako kniha, tiež ako učebnica
    - to oboje je potrebné. Pán Ježiš ale chce, aby Jeho deti čítali
    Bibliu aj ako živé Slovo pre nich samých! Takéto chvíle sú
    chvíľami striedavého čítania a modlenia, kladenia Pánovi otázok
    a vzdávania vďaky. Úprimná viera sebou takéto chvíle určite nesie,
    lebo vždy sprevádzajú zdravý duchovný rast.
     Modliť sa je potrebné aj za druhých, Pán vyzdvihuje spoločné
    modlitby. Keď má byť ale takýto modlitebný  život  úprimný
    a požehnaný, musia ho sprevádzať aj mnohé osobné  modlitby
    v skrytosti a súkromí s Hospodinom. Navyše je prirodzené prežívať
    Božiu prítomnosť aj tak, že človek pri každodennej práci kedy tedy
    povzdychne, pomyslí na Pána, aby mu požehnal, pretože si je vedomí
    svojej nedostatočnosti. Inými slovami živá viera je vždy hlboká
    a osobná. Na nej potom stojí biblické vzdelávanie, aktivity,
    duchovná práca... Tieto priority nemožno  zameniť.  Biblicky
    vzdelaný, aktívny a pracovitý kresťan ešte nemusí byť Božím
    dieťaťom...                                     39                Sófar Naámatský
                 Čas hriechu                 Zaťatosť pýchy

                   XI.                Dve tvrdohlavosti


                 Jób 11,1-6.

     O tvrdohlavosti sa medzi ľuďmi veľa rozpráva. Najčastejšie sa
    tento výraz používa vtedy, keď niekto neuposlúchne názor, alebo
    radu druhého. Hneď sú "na programe" obvinenia: "Ty si ale
    tvrdohlavý! Mal by si vedieť prijať aj iný názor..." Prvé kapitoly
    Knihy Jób odkrývajú dve rôzne tvrdohlavosti. Jób sa držal stále
    svojho názoru a tiež aj jeho priatelia nechceli pripustiť niečo
    iné, než svoje presvedčenie. Je to veľmi realistický obraz tzv.
    dialógu, ktorý je dialógom len na prvý pohľad. Ľudia vedúci dialóg
    premýšľajú nad názormi oponentov a chcú svoj pohľad zmeniť, ak by
    uvideli, že sa mýlia. Človek vedúci pokrytecký dialóg však chce
    len presadiť svoje presvedčenie. Robí sa, že načúva a premýšľa nad
    názormi oponentov, ale v skutočnosti si nechce pripustiť niektoré
    fakty, ktoré by podlomili jeho presvedčenie. Takýto  človek
    obyčajne neklame priamo, lebo by ho hrýzlo svedomie, alebo by
    vypadal neisto v svojich názoroch. Preto radšej neprijíme niektoré
    pravdivé pohľady, alebo na ne radšej "zabudne", aby tak nevniesol
    do svojho presvedčenia niečo, čo by rozbíjalo jeho istoty. Tak
    môže potom smelo tvrdiť, že je presvedčený o svojom názore a že sa
    o ňom chce rozprávať. Takýto človek najprv oklamal samého seba,
    aby mohol zahrať pekný pokrytecký dialóg. Takáto tvrdohlavosť
    pochádza z ľudského hriechu, presadzuje svoje a skutočnú pravdu
    o sebe ukrýva v tme pretváriek a sebaklamov.
     Jóbovi priatelia nechceli počuť jeho argumenty, stále si húdli
    svoje a neakceptovali Jóbove postoje a vyznania. Jednoducho chceli
    dokázať svoje pravdy, pričom im na Jóbovi ani nezáležalo.
     Jób vypadal ako druhý tvrdohlavec. Kvalita jeho presvedčenia
    však spočívala v niečom úplne inom. Pripúšťal všetky argumenty,
    premýšľal nad nimi a chcel zmeniť svoj názor. Bol na takej hlbokej
    duchovnej úrovni, že by to pre neho nebol až taký problém vyznať
    omyl. Jóbov problém spočíval v tom, že" nedokázal rozumieť Božiemu
    jednaniu inak, než mu rozumel. Pripúšťal pravdy, odmietal nepravdy
    a na základe toho prijal presvedčenie v úprimnosti srdca a bez
    pretváriek. Táto druhá tvrdohlavosť v skutočnosti ani nie je
    tvrdohlavosťou. Je to úplne iná kvalita, v rámci ktorej človek
    nemôže prijať niečo nepravdivé, ak sa chce zachovať čestne.
     Ak sa stretnú v dialógu dvaja "Jóbovia", zakrátko si vyjasnia
    problém a duchovne porastú. Ak sa stretnú dvaja "Sófarovia",
    pohádajú sa a budú sa vzájomne obviňovať a nedokážu sa navzájom
    zniesť. V treťom prípade, keď nastane konfrontácia medzi "Jóbom"
    a "Sofarom" môže dialóg trvať veľmi dlho. "Jóbovia" síce povedia
    svoj názor, ale nechcú sa hnevať a zatrpknúť. "Sófarov" takéto
    jednanie zase provokuje k tomu, že sa im snáď podarí presvedčiť
                                     40    druhú stranu o svojej pravde a dokázať tak svoju múdrosť. V tomto
    treťom prípade, môže zakročiť do dialógu aj sám Hospodin podobne,
    ako to urobil aj v situácii Jóbovej. Pán poukazuje v tomto svojom
    Slove na skutočnú realitu rozhovorov. Napomína svoje deti, aby
    duchovne narástli na "Jóbov" a budovali tak Božie Kráľovstvo. To
    neznamená zmieriť sa s nesprávnym názorom, ale zmieriť sa v srdci
    s nesprávne jednajúcim bratom. Znamená to nehnevať sa, poukazovať
    na poznané pravdy a prosiť o schopnosť zmeniť svoj vlastný názor,
    keď je to potrebné.
     Skutočný dialóg bez pretváriek potom vybuduje mnoho dobrého.
    Ako je to so mnou, keď vediem dialóg? 


                 Pýcha a čas


                 Jób 11,7-12.

     Sófar Naámatský Jóbovi nepovedal nič nové. Držal sa taktiky
    svojich dvoch priateľov. Bol už v poradí tretí, kto sa zasadzoval
    za niečo nepravdivé a zlé. Keď človek prežije znovuzrodenie, býva
    to v jeho živote veľkou udalosťou. Pripustí si mnoho vecí, ktoré
    si nikdy predtým nedokázal pripustiť, vyznáva hriech a prosí
    o pomoc Pána Ježiša. Potom možno prejde nejaký čas, možno niekoľko
    rokov a Božie dieťa sa dostáva do pozície, ktorá sa veľmi podobá
    starému životu. Ak veriaci človek začne upadať do pýchy a prestáva
    byť schopný pripúšťať si niektoré veci, možno za niekoľko rokov
    bude z neho veľmi nábožný sveták, ktorý  potrebuje  prežiť
    znovuzrodenie a pripustiť si mnoho vecí, ktoré si pripustiť
    nedokáže. Jeho život začína byť životom bez moci Svätého Ducha. Je
    to veľmi nebezpečný stav, lebo Písmo upozorňuje, že  druhé
    znovuzrodenie sa už prežiť nedá. Pán Ježiš varuje, aby človek
    nezaspal a neumrel v hriechu, lebo už nikdy neuvidí Božie
    Kráľovstvo.
     Boží Duch chce meniť ľudský charakter, lámať jeho povahu
    a meniť jeho názory na lepšie. Ak ale niekto začne byť pyšný,
    začne odmietať Božie vedenie, začína tým prijímať iné vedenie...
    Jednoducho sa takéto jednanie dá nazvať svojvôľou. Svojvoľný
    veriaci človek v skrytosti svojej mysle odmieta Božiu vôľu, pričom
    ústami vyznáva, že ju rešpektuje. Svojvôľu opisuje Božie Slovo ako
    hriech proti Svätému Duchu. Svojvoľník je nenapomenuteľný, preto
    sa nemá ako vrátiť k Svojmu Stvoriteľovi.
     Ako jednám ja? Možno je ešte čas navrátiť sa k Bohu - možno tej
    svojvôle v mojom srdci ešte nie je "nadkritické množstvo"...
     Pán niekedy čaká, aby svojvoľník svoje dielo dokonal. Je to
    čas, keď sa úprimným veriacim môže zdať, že Boha niet. V túto dobu
    sa ešte svojvoľník môže spamätať.
     Ako rozumiete Židom 6,1-6. a Matúš 12,43-45. 


            Výklady a zasľúbenia prostriedkom


                 Jób 11,13-20.

     Ako sa prejavila hriešna tvrdohlavosť a svojvôľa na Sófarovi
    Naámatskom? - Poukazoval na hlboké pravdy Božej Rady. Človeka
    videl ako  nedokonalého  a  Boha  ako  všemocného,  dobrého
                                     41    a dokonalého. Poukazoval na Božie zasľúbenia prameniace z pokánia.
    To všetko bolo krásne a vychádzajúce z poznania Božej Rady,
    nevychádzalo to ale z reality. Sófar si nepripustil mnoho z toho,
    čo sa Jóbovi dialo. Nepripustil si v skutočnosti ani nedokonalosť
    svojho vlastného poznania. Sófarove hriešne  "ja"  očakávalo
    naplnenie, keď si Jób všetko, čo povedal pripustí a on prežije
    radosť nad víťazstvom, hrdosť svojej pravdy...
     Čo pri rozhovoroch očakávam ja? - Povedať sa dá všeličo, ale
    aká je moja skutočná motivácia, ktorú pozná len Boh a ja sám?
                                     42
                                     43              Bratstvo a rovnocennosť

                   XII.               Vzťah rovnocennosti


                 Jób 12,1-5.

     Veriaci ľudia si radi jeden druhému hovoria brat alebo sestra.
    Vedia sa na seba usmievať, povzbudzovať sa, pomáhať si,... Keď ale
    nastane medzi nimi konflikt, v ktorom sa má prejaviť ich bratstvo,
    začnú jednať úplne inak. Brat začne zabúdať na brata a namiesto
    budovania porozumenia začne jazyk pracovať na zhadzovaní druhých
    a vyvyšovaní seba samého. Konflikt je niečo zlé, čo by nemalo
    nastať. Keď však nastane, odmeria skutočnú ľudskú lásku. Na povrch
    sa začnú dostávať veci, ktoré boli dovtedy ukryté a človek sa
    odhaľuje vo svojej nahote.
     Konflikt medzi Jóbom a jeho priateľmi spôsobil, že sa prejavil
    voči nemu ich skutočný vzťah. Jeho argumenty im nestáli za
    uvažovanie, jeho závery neboli pre nich hodné toho, aby ich
    porovnávali zo svojimi. Jóbovi priatelia mali utvorený názor, že
    je Jób hriešny, určitým spôsobom menejcenný a oni sú lekármi na
    jeho uzdravenie. Takýto prístup voči druhému človeku rozhodne nie
    je ani rovnocenný, ani bratský.
     Nadradenosť jedného človeka nad druhým môže byť niekedy úplne
    skrytá za množstvo slov "viery a lásky"! Niektorí ľudia pri
    konflikte jednoducho nepotrebujú počúvať druhú stranu. Iní zase
    počúvajú alebo sa tak aspoň robia, ale nemajú ochotu meniť svoj
    názor. Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí nenachádzajú argumentov,
    aby si uhájili svoje "presvedčenie", pri úprimných otázkach mlčia
    a nemajú čo povedať na obhajobu. - Napriek tomu však pri svojom
    názore zostávajú a zasadzujú sa zaň. Takýmto spôsobom sa správali
    Jóbovi priatelia, pritom rozprávali o spoluúčasti.
     Neponechávam si aj ja niektoré názory s vedomím, že ich
    nedokážem uhájiť? Nemilujem svoje "presvedčenie" viac než svojho
    blížneho, o ktorom rozprávam, že mi je bratom? Som ochotný
    komunikovať a meniť svoje postoje?
     Zaťatosť môže veľmi ľahko urobiť z dvoch bratov jedného pána
    a druhého nevoľníka! Pán Ježiš žiada úprimnú a nepokryteckú vieru.            Podobenstvo na zhadzovanie druhých


                 Jób 12,6-10.

     Keď veriaci človek prichádza do konfliktu a nezvláda ho
    v zmysle, že sa správa zaťato a neochotne meniť pohľad, nutne
    niekomu ubližuje a utláča ho týmto svojim postojom! Keď má niekto
    nepodložený názor, ktorý si nedokáže uhájiť, je veľmi možné, že sa
    stáva šíriteľom intríg a znevažujúcich rečí. Pohľad na skutočnosť
    v zmysle: "Ja si to myslím a basta fidli!" Takýto pohľad nemôže
    obstáť. Ak niekto nemá vyriešené isté otázky, mal by vypočuť
    všetky argumenty a biblicky odôvodniť svoj postoj. Pán Ježiš dáva
                                     44    k tomu múdrosť a moc Božieho Ducha,  veriaci  ľudia  majú
    k dispozícii Bibliu a možnosť vzájomných rozhovorov. - To všetko
    môže slúžiť na riešenie svojich nejasných otázok. Ak ale veriaci
    aj tak odmieta niektoré argumenty, aby obstál jeho pohľad, stáva
    sa utláčateľom, ktorý používa svoj jazyk na potláčanie druhých
    spoluveriacich. O takýchto ľuďoch rozpráva Jób ako o lúpežníkoch,
    zlodejoch.
     Človek často nedokáže rozpoznať pravdu od klamstva. Pán v tomto
    biblickom odseku pripomína, že On jasne vidí lesť a rozpoznáva
    pokrytectvo. Jemu sa nedá argumentovať prázdnymi slovami a dôvodiť
    niečo, vynechávajúc podstatné skutočnosti. Pán Boh, Stvoriteľ,
    dostihne pokrytca svojim časom a uvedie na neho zlé podľa jeho
    skutkov. 


               Domovina Božieho ľudu


                 Jób 12,11-20.

     Utlačené Božie dieťa možno niekedy upadá do depresie, keď
    nachádzalo domov v niektorom spoločenstve veriacich ľudí a teraz
    tam ostalo už len neporozumenie a zhadzovanie jedného druhým.
    Takýto duchovný útok môže byť veľmi nebezpečný tým, že niekomu
    môže odobrať vieru v živého Pána Ježiš.
     Pán však pripomína, že je mocným Bohom, ktorý uvodí radosť
    i žiaľ, dáva pokoj i rozdelenie. Naozajstnou domovinou veriaceho
    človeka by mala byť dôvera v takéhoto Boha postavená na viere
    i skúsenostiach vyplývajúcich z duchovného rastu.
     Popisujeme konflikt medzi veriacimi ľuďmi. To znamená, že sa
    obidve strany modlia, obidve strany čítajú Písmo a obidve strany
    prichádzajú uctiť si Hospodina v spoločenstve Božieho ľudu. Ale
    iba jedna bude vypočutá, jednu podrží Hospodin, lebo uctievať si
    živého Boha sa dá aj s túžbou uprednostňovať samého seba. Takéto
    uctievanie je zlorečené, aj keď môže byť dlhý čas ukryté. Človek
    môže uprednostňovať seba v najrozličnejších veciach. - Trochu
    slávy, trochu majetku, trochu vlády a moci nad druhými, to všetko
    môže byť motiváciou k tomu, aby veriaci človek prestal prijímať
    celé Božie Slovo a začal prijímať len jeho časť.
     Pán Ježiš volá svoje deti, aby si urobili Domov v Bytosti,
    ktorá sa presne orientuje v zamotaných vzťahoch a chce vyučovať
    svoje deti. Domov v živom Bohu ale vyžaduje neustálu ochotu činiť
    nové a nové pokánia, meniť staré názory a vyvyšovať nie seba, ale
    Božie Kráľovstvo. Takýto prístup potom prinesie svojim časom mnoho
    požehnania a Pánovej pomoci. 


                Hospodin - môj Boh


                 Jób 12,21-25.

     Posledný odsek tejto kapitoly vyvyšuje Hospodina nado všetko.
    Poukazuje na Neho nielen ako na láskavého a dobrotivého, ale aj
    ako na mocného, trestajúceho a vševediaceho Boha!
     Je tento Boh aj mojim Bohom? Sú moje modlitby lahodiace Jeho
    uchu? Spĺňam Jeho kritériá Božieho detinstva?
     Človek sa dá ľahko oklamať. Stačí chodiť pravidelne do kostola
                                     45    a sem - tam si niečo prečítať z Biblie a hneď to vypadá ako
    úprimné kresťanstvo. Hospodin žiada celé ľudské srdce. Žiada
    naozajstné bratstvo, bez ktorého niet úprimnej viery! Kto je mojim
    Bohom? - Je veľa bohov na svete, ktorí sa Kristovi veľmi podobajú.
    Ide mi o to, aby vo mne videli kresťana ľudia alebo sám Ježiš
    Kristus?
     Nech Ti je sláva, Pane Ježiši, na veky vekov!


                                     46
                                     47                 Božie mlčanie

                   XIII.               Moderná psychológia...


                 Jób 13,1-5.

     Je zaujímavé pozorovať Jóba, ako rieši konflikt so svojimi
    priateľmi. - Neuráža sa, keď mu niečo vyčítajú a zároveň chce
    s nimi komunikovať. Na začiatku tejto kapitoly dokonca vidieť, že
    sa nebojí povedať ani to, čo si o nich myslí.
     Niektorí veriaci niekedy poukazujú na svetskú psychológiu, že
    sa má človek vyhýbať kontraverziám. Na tomto základe radšej
    ponechávajú v cirkvi hriech, ktorý potom rastie a potupuje
    Evanjelium Pána Ježiša. Žiaľ v cirkvi niekedy ľudia milujú viac
    pohanské naučenia, než doporučenia z Božieho Slova. V tomto
    prípade ale ani svetská psychológia nedoporučuje  ponechávať
    druhých v sebaklame. Doporučujú to len prevrátení klamári, ktorým
    viac vyhovuje ich hriech a tma a tak hľadajú akýkoľvek pravdivý
    alebo nepravdivý argument na obhajobu svojich nečistých skutkov
    a názorov. Príklad Jóba ukazuje, že je potrebné vysvetliť svoje
    postoje, podložiť ich Písmom a zároveň chcieť prijať názor, ktorý
    by tieto postoje vyvracal. Keď ale druhá strana nemôže obhájiť
    svoj pohľad a uchyľuje sa k demagógii, prehliadaniu vážnych
    argumentov a klamstvám, potom je na mieste upozorniť oponentov,
    ako jednajú: Ak niekto klame alebo utajuje vážne skutočnosti
    potrebné na správnu duchovnú víziu, takýto človek je podvodník. Ak
    niekto kradne alebo si privlastňuje akýmkoľvek iným spôsobom
    niečo, čo mu nepatrí, je zlodej... Povedať niečo také druhému
    človeku nie je ani bezohľadnosť, ani nedostatok lásky, ani
    invektíva, je to len upozornenie, že začína ísť cestou sveta,
    ktorá končí v zatratení. Jób poukazuje: "Ale vy kujete lož!"
     Dokážem pre Pána Ježiša aj ja takto vystúpiť a zastať sa Jeho
    Kráľovstva? - On sa môjho spasenia takto zastal a bol potupený od
    väčšiny.
     Pán rozpráva, že kto Jeho vyzná pred ľuďmi, toho aj On vyzná
    pred svojim Otcom, ale kto Jeho nevyzná, toho sa ani  On
    nezastane... Je veľmi zaujímavé zamyslieť sa nad týmito veršami
    v zmysle kontraverzií v cirkvi, budovania Božieho Kráľovstva....
    Som vôbec hodný spasenia?
     Tam kde existujú dva rozdielne  názory  sú  kontraverzie
    prirodzené a nie je na nich nič zlé. Názory si treba ujasňovať,
    vylepšovať... T.G. Masaryk povedal, že názory nemení len osol,
    pretože nemôže. Biblia rozpráva, že názory nemení v prvom rade
    pyšný človek, lebo nechce. Ak je niekto nemúdry, má Bibliu
    a spoločenstvo Božieho Ľudu, kde môže múdrosť načerpať. Ak má dnes
    kresťanstvo nedostatky, má ich len preto, že ochladla láska
    mnohých - nikomu sa nechce zastávať sa vecí Pána Ježiša, nikto
    nechce mať nepriateľov, takže radšej Krista predajú za svoju
    popularitu, slávu a pohodlie. Jób je príkladom jasného jednania,
    na základe ktorého bol potupený a ľuďmi odsúdený. Možno práve pre
    takéto jednanie sa ho nakoniec zastal sám Hospodin. 


                                     48         Možno urobiť z Boha vplyvného svetského pána?


                 Jób 13,6-12.

     Prístup niektorých svetákov je veľmi zaujímavý. Keď totiž chcú
    niečo dosiahnuť, začnú chváliť niektorého vplyvného  pohana,
    ktorého si tak získajú a ten sa ich potom niekedy zastane. Vplyvný
    priateľ vo svete je naozaj niekedy prostriedkom, ako dosiahnuť
    svoj cieľ. Stáva sa tak nástrojom v rukách skrytého manipulátora,
    ktorý stojí kdesi v pozadí, využíva situácie, podporuje mocných
    a nakoniec užíva plodov svojho pokrytectva a falše.
     Jóbovi priatelia si chceli urobiť takýto nástroj zo živého
    Boha. Jóba chceli zhodiť a Boha vyzdvihovali nadovšetko, čo síce
    je správne, ale nie s touto ich motiváciou! Boh je Pánom pánov,
    veľký, mocný a láskavý, ale človek si ho nikdy nemôže získať
    a oklamať ho, aby potom urobil to, čo chce manipulátor. Boh vidí
    celé ľudské srdce a aj všetky motivácie v ňom. - Beda ľuďom, ktorí
    ho zhadzujú svojimi lichotivými výrokmi tak, že chcú z nich ťažiť
    prospech pre samého seba! 


              Čas hriechu, čas mlčania


                 Jób 13,13-19.

     Keď Stvoriteľ čaká a mlčí na ľudský hriech, je to čas, keď sa
    ešte dá urobiť pokánie. Takto sa prejavuje pri človeku Božia
    láska. Tento čas však vplýva aj na tých, ktorí sú potlačení
    a ponižovaní hriechom iných. Takéto čakanie je veľmi ťažké, a to
    hlavne vtedy, keď človek Božiemu jednaniu nerozumie. Volá na
    Hospodina, ale On sa mu neozýva... Pán Ježiš chce vyučiť svoje
    deti, že každý potrebuje čas na pokánie! Preto  je  úplne
    prirodzené, že keď niekto zotrváva v hriechu a akoby sa s tým
    nedalo nič robiť, Pán zhovieva. Hriech a špinu, ktorá sa z vnútra
    cirkvi akoby nedala odstrániť, je potrebné nechať tak a neviesť
    vojnu. Pán chce, aby Jeho deti rozumeli Jeho jednaniu a modlili sa
    za hrešiacich. Niesť kríž a trpieť v tomto zmysle je prejav lásky.
     Ak boží ľud obstojí, Pánov čas sa vždy naplní a zastane sa
    svojho podobne, ako to bolo v Jóbovom prípade. 
     Nevediem boj, ktorý patrí Hospodinovi? Dokážem milovať svojich
    nepriateľov? 


                Modlitba v tichu


                 Jób 13,20-28.

     Božie ticho je niekedy hrozivé. Pán sa neozýva a človeku sa
    tento čas zdá byť ako čas opustenia a odvrhnutia Hospodinom.
    Takýto čas však býva časom najväčších duchovných rastov, býva to
    čas modlitieb, ktoré zbližujú človeka a jeho Boha. Pán chce aby
    sme predkladali svoje žiadosti a problémy Jemu, chce riešiť osobné
    i cirkevné problémy a požehnať kontraverzie vedené v Jeho Duchu.
    Cirkev bez takýchto kontraverzií je mŕtva, lebo ľuďom v nej už
    prestalo ísť v prvom rade o Božie Kráľovstvo.
                                     49     Modlím sa, keď mi je ťažko? Potrebujem svojho Boha, alebo to
    len tak rozprávam, aby som oklamal svoje svedomie i druhých bratov
    a sestry?


                                     50
                                     51                  Porušenosť

                   XIV.                 Zákon hriechu


                 Jób 14,1-6.

     Biblické novozákonné učenie o hriechu poukazuje na zákonitosť,
    ktorá pôsobí, že sa ľudia už rodia zlí. Naivná predstava, že sa
    človek narodí dokonalý a len neskôr akosi zhreší pre zvod sveta je
    nesprávna a nebiblická. Božie Slovo vážne poukazuje na zákonitosť
    hriechu, ktorá sa nachádza v ľudskom tele a pre ktorú žiadny
    človek nedokáže žiť taký život, aby obstál pred Hospodinom. Keď sa
    aj niekto rozhodne, že sa pokúsi činiť skutky lásky a odstrániť
    svoj egoizmus, skôr či neskôr padne. Inými slovami, človek naozaj
    potrebuje spasenie Pána Ježiša!
     Tento moment sa spomína dokonca aj v jednej z najstarších
    starozákonných kníh, akou je Kniha Jób. Jób vypozoroval, že sa
    človek rodí nečistý - porušený hriechom. Na základe toho prinášal
    aj svoje obete Stvoriteľovi. Fakt, že ho Boh prijímal nevidel vo
    svojej dokonalej viere, ale v Božom odpustení. Preto aj konflikt,
    ktorý nastal medzi ním a jeho priateľmi posudzoval ako konflikt
    medzi porušenými ľuďmi, ktorí nie sú schopní dokonale obstáť
    v skúškach viery.
     Niekto by možno povedal, že pri konfliktoch majú vždy trochu
    pravdy obidve strany. Možno by poukázal  práve  na  ľudskú
    porušenosť. Pán Ježiš však vážne napomína, že všetok hriech je
    potrebné vyznať na modlitbe Bohu, prípadne aj bratom a sestrám.
    Vyznaný hriech Kristus obmyje svojou krvou, ale žiadny iný! "Keď
    vyznávame svoj hriech, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil
    hriech a očistil nás od každej neprávosti." Tento známy verš
    nehovorí o jednorázovom vyznaní v čase  znovuzrodenia,  ale
    o priebežnom vyznávaní. Keď takto veriaci človek vyznáva, jeho
    hriech sa nepočíta. Nemožno ale na jednej strane niečo vyznávať
    a zároveň tú istú vec, ktorú vyznávame ako hriešnu, presadzovať
    v cirkvi len preto, že sme príliš hrdí pripustiť si túto pravdu aj
    pred spoločenstvom veriacich ľudí! Z Boha sa nikto  nebude
    vysmievať bez trestu! Preto keď rozprávame o konflikte medzi
    Božími deťmi, predpokladáme, že skutky  vyplývajúce  z  ich
    porušenosti vyznávajú svojmu Bohu, a teda sa im nepočítajú. Tak sa
    mnohokrát stáva, že má pravdu len jedna z pravotiacich sa skupín.
    Ak by totiž niektorá zo strán porozumela, že sa v niečom mýli, je
    prirodzené pre Boží ľud tento omyl vyznať podobne, ako to aj
    urobil v predchádzajúcich kapitolách Jób. Tak zvyčajne ostáva na
    strane Božieho ľudu pravda a požehnanie, však ľudia zastávajúci sa
    bezbožnosti sa stále viac a viac zapletajú do svojich klamstiev,
    ktoré ich môžu nakoniec úplne odviesť od Božej lásky.
     Človek môže aj vo svojej porušenosti nachádzať pravdu, lásku,
    Božiu vôľu, nesmie byť však pritom spútaný hrdosťou vyplývajúcou
    z moci hriechu v jeho tele. Takáto spútanosť je istá duchovná
    smrť. Pán volá svoje deti k návratu. Ak niekto úplne odpadne od
    Neho, už nie je možné stať sa opäť veriacim Božím dieťaťom.
    Kristus na to poukazuje v podobenstve o zlom duchovi, ktorého
    vyhnal z človeka. Keď ten ale našiel svoj bývalý dom, človeka
                                     52    prázdneho, bez Svätého Ducha, pojal sedem  ďalších  démonov
    a posledné skutky toho človeka boli horšie než tie prvé. Podobne
    varuje aj Apoštol Pavel: Židom 6,1-6. Z Boha sa nebude nikto
    vysmievať! Ak si niekto myslí, že jazykom zvíťazí a potlačí
    druhého, alebo že s ním ukryje svoju neprávosť, zotrváva v hroznom
    omyle, ktorý mu môže byť na smrť. 


                 Jediná milosť


                 Jób 14,7-13.

     Veriaci ľudia si niekedy chcú ospravedlniť svoje zlé skutky bez
    pokánia  a  potreby  Spasiteľa.  Jednou  z  takýchto  metód
    samospravodlivosti je učenie o reinkarnácii. Človek na základe
    tohoto učenia môže robiť mnoho zlého, keď ale umrie, dostáva novú
    šancu v novom živote. Biblia jasne poukazuje na pravý opak! Človek
    má jedinú šancu, jediný život, ktorý má hlboký zmysel - zmieriť sa
    so Stvoriteľom. Ak niekto premrhá tento Boží dar pre lásku
    k samému sebe, nebude mať žiadnu inú príležitosť, aby svoje
    počínanie opravil.
     Jób v tomto odseku zalamentoval nad sebou. Bol by rád, keby ho
    Boh radšej ukryl v hrobe a potom sa rozpamätal na neho. Inými
    slovami povedal asi toľko, že by to bolo výborné pre neho umrieť
    a nadejať sa na reinkarnáciu. V druhom živote by mu bolo možno
    lepšie. Vzápätí ale odmieta takéto lamentovanie a prijíma od
    Hospodina skutočnú realitu tak, ako ju stvoril. 


                 Teraz a potom


                 Jób 14,14-22.

     Boh stvoril pre človeka na zmierenie jeden život, a preto práve
    v tomto živote chce, aby Ho človek hľadal, dopytoval sa na Neho,
    poznával Ho a učil sa od Neho byť pôsobením Svätého Ducha lepším.
    Človek má v živote svoje "teraz" a svoje "potom". Ak je to prvé
    zlé a ťažké, Božie Slovo ho vedie, aby hľadal Hospodina a nadejal
    sa na Jeho lásku. Boh je dosť silný na to, aby každé ťažké ľudské
    "teraz" zmenil na krásne a požehnané "potom". Potom sa stane
    v ľudskom živote "teraz" a človek začne chváliť svojho Boha
    v hlbšom poznaní Jeho lásky.
     Jób sa chce nadejať na Hospodina po všetky dni svojho života.
    Je to výzvou a príkladom pre život viery. Pán nechce, aby niekto
    začal pochybovať o Jeho láske k nemu. Nechce to preto, lebo veľmi
    miluje každého človeka. Dôvera potom pôsobí trpezlivú nádej a táto
    nikdy nezahanbí!
                                     53              Dôvody a prejavy nenávisti
              Moc Svätého Ducha a vzťahy              Keď sa minú argumenty...

                   XV.                 Zhadzovanie


                 Jób 15,1-11.

     Keď si človek pri dialógu nechce pripustiť pravdu, robí to buď
    preto, že naozaj nemôže prijať iné tvrdenia alebo preto, že ich
    z najrôznejších príčin nechce prijať. Ak niekto nechce prijať
    ponúkané vysvetlenia, je veľmi možné, že svätý Duch aspoň na
    chvíľku v jeho srdci "zaklope" a potichu upozorní: "Počkaj
    človeče! To ani zďaleka nie je také isté, čo tvrdíš..." Svetáci sú
    zvyknutí na to, že keď chcú obviniť, musia dokázať vinu alebo keď
    ich chce niekto obviniť, musí tiež dokazovať. Tichý Boží hlas
    v srdci nikto nikomu nedokáže! Navyše sa mnohým kresťanom dnes už
    zdá, že to s Hospodinom nemusia brať až tak vážne - tu niekomu
    ublížili a nič sa nestalo, tam si privlastnili maličkosť a nikto
    ich nevidel, aj na modlitby a čítanie Písma sem tam zabudnú a nič
    zlé sa im nedeje... Inými slovami sa im začne vidieť, že Písmo
    nemusia prijímať celé. Zabúdajú pritom, že možno už dávno nepatria
    medzi skutočný Boží ľud. Možno im už ale ani to nevadí - veď sa
    naučili klamať sami seba. Chodia do kostola, vedia sa výborne
    pokrytecky tváriť, robia naoko dobré veci a tiché hlasy vo svedomí
    je predsa najlepšie šikovne preskakovať. Takýto ľudia majú v tomto
    svoje odsúdenie. Ponúkané vysvetlenia nechcú prijať aj keď je to
    pred Hospodinom úplne zjavné, len pred človekom sa dá všeličo
    zakryť.
     Lenže keď si chce niekto podržať svoj názor aj napriek logike,
    zdravému, triezvemu mysleniu, napriek faktom a napriek Božiemu
    Slovu, musí začať robiť niečo, čo možno dovtedy nerobil. Musí
    niektoré reči prehliadať, čo každého človeka nutne privádza do
    duchovnej smrti. Ak niekto prehliada ľudské reči, chtiac či
    nechtiac sa to naučí a bude prehliadať aj Boží hlas! V takomto
    prípade je niekedy veľmi výhodné zhodiť oponenta aj napriek tomu,
    že sa proti jeho názoru nedá argumentovať. Veľmi dobre na to môžu
    poslúžiť rôzne intrigy a prípadne aj priamy útok, ktorý sa síce
    netýka problému z dialógu, ale zato sa dobre hodí človeku
    zviazanému pýchou. Takto napadol aj Elifaz Jóba. Vyčítal mu
    mladosť, poukázal na to, že je medzi nimi človek, ktorý by mu
    mohol byť otcom a že isto vedia aspoň toľko o múdrosti ako on. Ak
    niekto znevažuje mladosť a vyvyšuje svoj vek ako argument, chová
    sa ako zlodej! Skutočná staroba, dospelosť sa nepohorší, ale
    naopak vysvetlí mladosti jej omyly. Takúto starobu, dospelosť si
    prirodzene všetci budú vážiť. Ak sa  ale  niekto  vyvyšuje
    a argumentuje vekom, pravdepodobne hreší a klame samého seba.
    Takéto jednanie je jedným z prejavov nenávisti a pýchy.
     "Ty sopliak, čo si to dovoľuješ, mne budeš niečo rozprávať?!"
     "V tvojich rokoch sme ťažko museli zarábať na chlieb a ty si
                                     54    dovolíš kritizovať?!"
     "Kamoš, veď ja som bol tvojim duchovným otcom a ty ma teraz
    chceš poučovať?!"
     "Čo mi čo máš rozprávať, veď sme rovnako starí, nerob zo seba
    mudrca!"
     Nepomyslel alebo nevyriekol som niečo takéto niekedy aj ja,
    namiesto toho, aby som skromne obhájil svoj pohľad na podklade
    Božieho Slova? - Pýcha nie je duchovná alebo svetská, je len jedna
    pýcha a tá môže zahubiť aj farárov, kazateľov, presbyterov, bratov
    starších i všetkých ostatných veriacich. Je ľahké stať  sa
    zákonníkom a ani si to nevšimnúť. Je ľahké nenávidieť a presvedčiť
    samého seba, že milujem! 


            Svetlo Slova a tma zamotaných rečí


                 Jób 15,12-16.

     V predchádzajúcich kapitolách Jób niekoľkokrát poukázal na
    fakt, že je porušený a potrebuje Božie odpustenie. Nikdy o sebe
    netvrdil, že je dokonalý, akurát nerozumel Božiemu jednaniu s ním.
    Nevedel prečo Hospodin na neho dopustil niečo tak ťažké. Napriek
    tomuto vyznaniu Elifaz karhá Jóba, že o sebe tvrdí, že je čistý
    pred Stvoriteľom. Elifazovi totiž došli argumenty a začal splietať
    nelogické dôvody a dôsledky, len aby naoko  obhájil  svoju
    prevrátenosť. Jóbov priateľ neprepočul jeho vyznanie, iba ho
    nechcel akceptovať, nehodilo sa mu - keby ho totiž prijal, nemohol
    by Jóba takto zhodiť. Aj veriaci ľudia sa vedia tváriť, akoby
    nepočuli a rozprávať akoby odveci. Ak je niekto zainteresovaný do
    dialógu ako v tomto prípade Elihu, odhalí pokrytcov. Však mnohí
    ľudia v spoločenstve veriacich nepoznajú vyznania jednotlivých
    strán, v takomto prípade sa prázdne, pokrytecké reči stávajú
    nástrojom na zhadzovanie. V takomto prostredí sa dá ľahko šíriť
    lož, lebo sa zneužíva neinformovanosť. Zatajovanie informácií sa
    stáva nástrojom na dosahovanie vlastných cieľov. V prípade Jóba
    bolo týmto cieľom sebapovyšovanie.
     Mám záujem informovať sa? Keď sa jedná o nejaký konflikt
    v spoločenstve, dokážem vyvinúť aktivitu a viesť dialóg s obidvomi
    stranami, aby som mohol správne rozsudzovať názory?
     Ak Božie dieťa takúto aktivitu nedokáže vyvinúť pre lenivosť,
    pohodlnosť, nechuť, ..., môže sa stať, že práve ono bude vinné za
    rozpad spoločenstva, v ktorom kvasí hriech. Stojí mi Pán Ježiš
    ešte za obeť? Chcem niesť kríž? ...
     Elifaz sa postupne tak zamotával do klamstiev a lží, že si
    dokonca začal pomáhať aj mnohými nehoráznymi tvrdeniami. Keď
    poukázal na Boha, že neverí ani svojim svätým, rozprával o niečom
    o čom jednak nebol schopný rozpovedať pravdu a zároveň týmto
    tvrdením urobil zo Stvoriteľa akúsi nedôverujúcu bytosť, ktorá
    musí všetkých strážiť, lebo im jednoducho neverí. O Božom myslení
    nemôže žiadny človek povedať vôbec nič! Keď niekto začne klamať,
    dotkne sa hriechu. Hriech je veľmi lepkavý, a preto predstava, že
    zaklame len trochu je naivná. Človek zaklame raz, potom i druhý
    a keď zaklame tretí, musí možno ďalšími klamstvami hájiť tie prvé.
    Prilepí sa na hriech pevne a hriech ho spúta. Keď mu potom možno
    niekto povie, že je klamár, tvári sa prekvapene, lebo oklamal aj
    sám seba a presvedčil sa, že vlastne ani neklame. Nazval klamstvo
    iným slovom a odmietal sa hlbšie zaoberať touto myšlienkou. Hriech
                                     55    nie je naivný, ale nebezpečný. Je to hrozný jed, ktorý funguje ako
    silná droga. Stačí málo a vzniká návyk... 


           Je opakovanie vždy matkou múdrosti?


                 Jób 15,17-35.

     Keďže Elifaz už nemal argumenty a nemal ani záujem počúvať
    a meniť svoj názor, začínal opakovať čo už raz povedal a čo mu
    bolo vysvetlené. Opakovanie nie je vždy matkou múdrosti, niekedy
    sa stáva cieľavedomým počínaním na obhajobu svojej vlastnej špiny.
     Niekto možno povie, že má milosť Pána Ježiša a že  mu
    premýšľanie o sebe vo svetle starozákonnej knihy Jób berie vieru.
    Tieto výklady však Božím deťom vieru vracajú, lebo ich vedú ku
    pokániu. Svetákov, ktorí už od Krista úplne odpadli ale urážajú
    a keďže sú medzi nimi aj veľmi zbožní ľudia, dokážu si nájsť
    výhovorku. Živá viera pôsobí skutky, mení človeka na lepšieho.
    Boží Svätý Duch je dosť silný nato, aby zvíťazil nad každým
    hriechom! Jedno ale nikdy neurobí - nedonúti človeka, aby bol
    živým kresťanom! Človek to musí chcieť sám. Až potom mu bude
    svojou mocou a láskou stáť po boku a viesť ho do "zasľúbenej
    zeme".

                                     56
                                     57               Od názorov k intrigám

                   XVI.              Neakceptované vysvetlenia


                 Jób 16,1-5.

     Jóbova žalosť spočíva v tom, že očakával od svojich priateľov
    útechu v biblickom zmysle slova. Takouto útechou môže  byť
    povzbudenie, zasľúbenie z Písma alebo aj napomenutie, ktoré
    vychádza zo skutočnosti a drží sa celej zvesti Božieho Slova.
    Traja priatelia ale  nepotrebovali  k  napomínaniu  poznanie
    skutočnosti a nemali záujem akceptovať Jóbove informácie a pohľady
    ani vtedy, keď proti nim nemali čo namietať. Preto ich Jób
    obvinil, že sú mu len na bolesť a utrpenie.
     Keď veriaci človek odmieta podložené argumenty a drží sa
    svojich pohľadov aj napriek tomu, že ich v zmysle biblickej zvesti
    nedokázal obhájiť, začína sa dostávať do novej pozície pred svojim
    okolím. Kým predtým rozprával z presvedčenia, potom sa už drží
    svojich názorov len pre pýchu a hrdosť. Možno presvedčí sám seba,
    že pocit, ktorý pritom prežíva nie je pýcha - takéto presviedčanie
    je však len sebaklam. Tento človek potom ďalej šíri svoje názory
    v dialógoch. Keď sa navyše tieto názory dotýkajú druhých osôb, je
    zaujímavé, že sa takýmto spôsobom stal z tohoto človeka pravý
    intrigán. Bez príčiny a podloženia niekoho vyvyšuje, a pritom to
    nie je pravda alebo iného ponižuje a tiež to nie je pravda.
     Neakceptovanie vysvetlení sa preto môže stať v živote človeka
    veľmi vážnym momentom, ktorý oddeľuje svätosť od nesvätosti. Pán
    Ježiš prichádza k človeku často cez iných bratov a sestry a často
    tak, že je to nepríjemné. Ak to Božie dieťa neakceptuje, môže
    stratiť to najcennejšie čo má - detinstvo u živého Boha. Najprv
    bol človek kresťanom, potom sa stal intrigánom. Ľudská hrdosť je
    hrozný jed, naplňuje sa pri nej proroctvo Pána Ježiša keď
    rozpráva, že ak sa vráti démon do človeka, ktorý vyhnal zo srdca
    Svätého Ducha, pozve sedem ďalších a posledné skutky toho človeka
    sú horšie, než tie prvé. 


               Útočná zbraň intríg


                 Jób 16,6-17.

     Intrigy nie sú bezvýznamné reči, ktoré si netreba všímať.
    Naopak sú útočnou zbraňou, ktorou človek odstraňuje z cesty tých,
    ktorí mu zavadzajú a vyzdvihuje iných, ktorí mu nejakým spôsobom
    vyhovujú. Za maskou milého úsmevu a priateľskej reči sa môže
    ukrývať zámer niečo zistiť, získať vplyvného priateľa a použiť
    ho... Zbraň jazyka je možno najohavnejšia tým, že sa veriaci
    človek usmieva, keď druhého "udiera päsťou".
     Jób si veľa vytrpel od svojich priateľov a jeho vysvetlenia
    nemali účinok. Jeho slová stáli v ceste jeho priateľom k získaniu
    trochu svetskej slávy. Ľudská urazená hrdosť dokáže rozbíjať
    spoločenstvá Božích detí, potupovať a ponižovať s úsmevom na tvári
                                     58    a mnohými milými slovami o láske, zhovievavosti a zdieľaní. 


            Nebeský Svedok, kozlovia a ovce


                 Jób 16,18-22.

     Jób nachádza jediného Svedka na Nebi, ktorý presne rozlišuje
    intrigy od iných rečí. Pozná zámery ľudských sŕdc a často mlčí
    podobne, ako aj v Jóbovom prípade. Niekedy sa zastane svojich detí
    už na tejto zemi, inokedy napĺňa svoju spravodlivosť podľa
    podobenstva o kozloch a ovciach. Keď Pán Ježiš oddelil od oviec
    kozlov a obvinil ich, tvárili sa prekvapene. Je veľa veriacich
    ľudí v Pána Ježiša, ktorí veria úprimne, ale nechcú dať meniť
    svoje srdcia a názory Svätému Duchu. - Preto budú raz veľmi
    prekvapení! Viera, ktorá neprináša skutky je mŕtva! Prítomnosť
    a moc Svätého Ducha zaručuje neustálu premenu k lepšiemu.
     Mám dar Svätého Ducha?


                                     59                Utrpenia z pýchy
                a neznášanlivosti

                   XVII.                Kto sú posmievači?


                 Jób 17,1-5.

     Rozprávková predstava posmievačov je jasná a naivná zároveň.
    V rozprávke posmievač jasne ukazuje svoju zlobu a ak ju aj pred
    inými postavami ukrýva, čitateľ vždy vie, kto je v rozprávkovom
    príbehu bezcharakterný a kto nie. Keď Biblia opisuje posmievačov,
    zdôrazňuje  ich  realistickú  prirodzenosť  a  pokrytectvo.
    V  spoločenstve  veriacich  ľudí  poväčšine  nenachádzame
    bezcharakterných ľudí odkrytých vo svojej nahote hriechu! Ukrývajú
    sa za slová jazyka, klamné prejavy úprimnosti, používajú faloš,
    klamstvá a tajnosti, aby dosiahli svojich cieľov. Títo ľudia síce
    používajú Božie Slovo, ale poväčšine len nato, aby v ňom našli
    argumenty na obhájenie svojich skutkov. Celé Písmo aplikujú na
    životy iných, pre seba si berú len to, čo im vyhovuje. Sú schopní
    a ochotní napomínať a povzbudzovať zasľúbeniami z Biblie, ale sami
    neprijímajú napomenutia, ktoré nevyhovujú ich zámerom. Hovoria, že
    prijímajú Písmo, ale v skutočnosti to nerobia, lebo by to urážalo
    ich pýchu.
     Realita života odhaľuje prostredie, v ktorom sú takýto pokrytci
    skrytí za "oponu" svojich pretvárok. Možno by sa zdalo, že
    s takýmto zlým cieľavedomým počínaním je veľmi ťažké "strúhať"
    pokornú tvár. Božie Slovo poukazuje na to, že keď niekto začne
    klamať Svätého Ducha, začne klamať aj samého seba. Pre ľudskú
    psychiku je prirodzené  presvedčiť  svoje  vlastné  myslenie
    o veciach, o ktoré človeku naozaj ide. Veriaci si vyhľadáva také
    spoločenstvo priateľov, v ktorom mu jeho skutky udobria a tým
    podporia jeho prevrátenosť. Podvádzajúci pokrytec potom nemusí mať
    problémy so svojim svedomím, lebo je fanaticky  presvedčený
    o svojej vlastnej čestnosti a správnom konaní. Stačí sa len
    vyhýbať dialógom s tými veriacimi ľuďmi, ktorí majú dar, aby na
    podklade Písma usvedčili pokrytca z prevráteného jednania.
     Biblickí posmievači vypadajú veľmi zbožne, pritom ale nedokážu
    zniesť dialóg vo svetle Písma na tému, ktorá ich usviedča
    z hriechu.
     Jób hneď na začiatku kapitoly vyznáva, že tí, ktorí ho prišli
    navštíviť, nie sú jeho priateľmi, ale posmievačmi ukrytými za
    vlastnú prevrátenosť a pretvárku. Prosí o milosť, aby sa Hospodin
    zastal jeho práv, lebo vidí, že Pán "prikryl ich srdce" - ranil
    ich slepotou, ponechal vo fanatickom presvedčení o  svojich
    egoistických pravdách. Keď sa niekto odvráti od Božieho Ducha,
    zrádza svojich blížnych za podiel slávy, jedovatého pokoja,
    zisku... Jeho oči sa zatmejú a začne žiť v sebaklame o svojom
    správnom jednaní. V takomto prípade môže prísť pomoc len od
    Hospodina, lebo ak prevrátení pokrytci získajú moc, spravodlivý
    nemôže nájsť u nich opory - iba vtedy, keby začal s nimi
    podvádzať.
     Rozpoznávam duchov? Všímam si v cirkvi ľudí ochotných prijímať
    Božie Slovo celé aj pre samého seba? Chcem ja sám prijímať celé
                                     60    Božie Slovo? 


             Nábožná verejnosť a informácie


                 Jób 17,6-9.

     Moc posmievačov spočíva v prvom rade v informáciách - v ich
    jazyku. Je veľmi ľahké rozprávať druhým ľuďom časti právd,
    prípadne aj nepravdy a zneužívať takéto jednanie na dosahovanie
    svojich cieľov. Náboženská manipulácia sa mnohokrát prejavila
    v dejinách ako nástroj moci sveta. Žiaľ, mnohokrát sa prejavuje aj
    dnes v menších i väčších merítkach. - Niekedy ide o získanie
    väčšieho politického vplyvu na základe počtu členov cirkevnej
    inštitúcie, inokedy len o potlačenie nesympatických oponentov,
    ktorí sú ochotní kritizovať na podklade Písma aj vplyvných ľudí
    kresťanského spoločenstva. Náboženská manipulácia je  ohavným
    prostriedkom živého diabla, jej hlavným nástrojom sú polopravdy.
    Posmievač, ktorý takto robí, tvári sa presvedčivo a zbožne ako
    Jóbovi priatelia. Ide mu o to, aby presvedčil čo najviac veriacich
    ľudí o svojom postoji a aby čo najviac zhodil svojich oponentov.
    Bezcharakterné, skryté jednanie posmievačov je bežným zjavom aj
    v dnešných cirkevných inštitúciách. Nábožnú verejnosť je ľahké
    o niečom presvedčiť, keď nebolo povedané všetko a jasne! Oklamaní
    veriaci potom začnú podporovať niečo, čo by nikdy nepodporili,
    keby poznali všetky okolnosti a fakty. Takto sa správal diabol,
    keď pomocou poloprávd oklamal Adama a Evu v raji a robí to cez
    svojich fanatických prisluhovačov až podnes.
     Podpora nábožnej verejnosti znamená počet hlasov pri hlasovaní,
    dostatočný počet hlasov znamená dosiahnutý cieľ.
     Keď chcem niečo v cirkvi dosiahnuť, nejednám náhodou ako zlosyn
    vo fanatickom presvedčení o svojej pravde? Kristus vidí jasne
    ľudské srdce a chvíľa Božej  spravodlivosti  rozhodne  vždy
    prichádza! Blíži sa k človeku aj napriek tomu, že si to nechce
    pripustiť... 


               Utrpenia a zúfalstvá


                 Jób 17,10-16.

     V predchádzajúcich dvoch odsekoch Písma bolo zachytené utrpenie
    človeka, ktorý niesol potupu od pokrytecky jednajúcich ľudí. Každá
    ľudská neznášanlivosť a pýcha privádza niekomu utrpenie. Ak sa
    skombinuje s náboženskou manipuláciou ide o jasnú silu sveta
    niekoho ponížiť a potlačiť. V tomto prípade to bol Jób. Trpel tak
    veľmi, že si želal umrieť a chvíľami prestával dokonca aj dúfať
    v Božie vyslobodenie. Neplakal pred svojimi posmievačmi, ktorí si
    hovorili priatelia, ale ukazoval žiaľ len pred  Hospodinom.
    Sebaľútosť je prejav egoizmu a nad samým sebou poväčšine verejne
    "plačú" len pokrytci a tí, ktorí svojim jednaním chcú niečo
    dosiahnuť. Keď človek prílišne ukazuje svoje utrpenie, možno to
    robí preto, aby ho ľutovali a zastávali sa ho. Božie dieťa ukazuje
    svoj kríž pred Hospodinom a prípadne pred jedným alebo dvoma
    spovedníkmi. Jób vylieval svoj žiaľ pred svojim Bohom, ktorý počul
    jeho žalospev.
                                     61     V závere kapitoly dokonca Jób prestáva dúfať, že sa naplnia
    jeho úmysly zbožného života. Utrpenie pochádzajúce z útlaku jazyka
    býva veliké - beda tým, ktorí sú jeho iniciátormi a prisluhovačmi
    hriechu! Neznášanlivosť a pýcha nie sú vlastnosti, ktoré sa týkajú
    len hrešiaceho jedinca. Vplyv takto jednajúceho človeka vždy
    niekoho potláča a ubližuje mu! Deje sa tak aj vtedy, keď potlačený
    nikdy neprejaví svoju bolesť a vyznáva ju len pred Pánom.
    V spoločenstve veriacich ľudí môže byť veľa skrytých utrpení,
    pýchy, žalostí, zloby s mnohými slovami pokoja a zbožnosti, ktoré
    sa hovoria navonok a podobajú sa obieleným hrobom z podobenstva,
    ktoré povedal Pán Ježiš v Evanjeliu.
     Je ešte jedno utrpenie, ktoré pochádza z hriechu  pýchy
    a neznášanlivosti. Týmto utrpením je utrpenie samotného pokrytca.
    Svojimi zlými skutkami a jazykom stráca priateľov a jeho okolie sa
    postupne začína podobať len na okolie spolupracovníkov v hriechu
    a špine. Títo mu síce nahrávajú a povzbudzujú ho, ale len do tej
    miery, dokiaľ  sa  ich  cesty  neskrížia.  Navyše  svetácke
    povzbudzovanie aj v čase, keď by bolo lepšie napomínať, spôsobí,
    že človek stráca požehnanie. Život hrešiaceho pomalinky "šedne" aj
    keď si to nechce pripustiť, stráca hlboké a hodnotné priateľstvá,
    vyplývajúce z bratstva v Pánovi Ježišovi. Takýto človek si možno
    postupne na stav duchovnej smrti zvyká, ale tento stav nie je
    príjemný. Takto diabol dostáva do utrpenia nielen Božie deti, ale
    aj tých, cez ktorých sa prejavila jeho jedovatá zlovôľa. - Diabol
    je veľmi zlý protivník, keď raz niekto opustí Svätého Ducha, nie
    je možné ubrániť sa mu...                                     62
                                     63              Múdrosť i zloba opakovania

                   XVIII.              Opakovanie v Božom Slove


                 Jób 18,1-4.

     Každá biblická kniha je niečím zvláštna.  Neprináša  len
    informáciu zapísanú v logických súvislostiach textu, ale prináša
    aj formu vyjadrovania, dobové zvyklosti, obrazy používané na
    vyjadrenie myšlienok... V knihe Jób môže čitateľ nájsť jednu
    zaujímavú zvláštnosť - opakovanie už vyrieknutých myšlienok. Jób
    bol niekoľkokrát obvinený podobnými rečami  jeho  priateľov,
    niekoľkokrát sa bránil vyjadrujúc podobné myšlienky... Moderný
    vnímavý čitateľ vyhľadáva takú literatúru, v ktorej sa myšlienky
    neopakujú - veď načo zbytočne tráviť čas nad niečím, čo už bolo
    povedané? Mnohé knihy Písma ale prinášajú tie isté informácie
    opakovane, aby človek nezabudol na ich zmysel a súvislosti! Pán
    Ježiš svojim prejavom jasne dáva najavo, že očakáva od svojich
    poslucháčov nielen logické pochopenie problematiky,  ale  aj
    prijatie Jeho Slova do srdca a do pamäti. Opakovanie je jedným
    z prostriedkov, ako si niečo dobre zapamätať. Otázka vzťahov
    a riešení konfliktov v cirkvi je jednou z najpodstatnejších otázok
    Písma. Možno práve preto v Knihe Jób Pán opakovane poukazuje na
    prejavy pýchy, bezbožnosti, na skrytú nenávisť a povyšovanie...
    Tieto prejavy by mali byť Božiemu dieťaťu odkryté, aby mohlo
    podporiť to, čo je dobré a odmietnuť pretvárku. Ak má cirkev
    splňovať svoje poslanie, musí si udržať čistotu vzťahov! Skrývané
    nesympatie, nenávisti, neznášanlivosti, nezáujem, závisti, cirkev
    v krátkom čase privedú do duchovnej smrti. Veriaci Boží vyvolení
    by mali preto vynaložiť mnoho úsilia nato, aby bola zachovaná
    čistota vzťahov a jednania. Kniha Jób ilustruje - opisuje ako
    vyzerajú pokrytci, ako sa prejavuje pýcha a zloba, opisuje ako
    človek dokáže oklamať aj samého seba, len aby mohol konať
    svojvoľne...
     Keď som začal písať výklad tejto knihy, premýšľal som o tom, že
    by bolo dobré vyložiť vždy dve kapitoly naraz. Dej by bol
    nahustený a vo výkladoch by nebolo mnoho opakovaní. Uvedomil som
    si, že jedným z významných rysov tejto knihy je práve opakovanie.
    Pán Ježiš chce, aby si Jeho dieťa dobre zažilo a zapamätalo všetky
    prejavy porušených vzťahov a neriešených konfliktov. Preto je
    jednou zo zvestí tejto knihy napomenutie, aby čítanie Písma nebolo
    pre veriaceho človeka len naplňovaním potrieb svojho intelektu.
    Čitateľ si má mnoho vecí dobre zapamätať a zažiť, aby za zjavnými
    prejavmi ľudí mohol nahliadnuť aj do skrytej oblasti reality,
    ktorú mu kniha Jób v mnohom otvára.
     Pyšný čitateľ môže odmietať opakovania, pretože urážajú jeho
    intelekt. Úprimný veriaci prijíma Písmo celé - aj s opakovaním,
    ktoré sa neskôr v jeho živote prejaví ako základ chápania
    a vnímania Božej vôle, ako podklad na správne a rýchle reakcie.
    Nech Pán požehná úprimným čitateľom všetky opakovania z Knihy Jób,
    aby mohli byť použité pri praktickom živote viery v otázkach
    riešenia konfliktov a porušených vzťahov. 

                                     64               Opakovanie plné zloby


                 Jób 18,5-21.

     Keď sa niekto nechá vzdelávať Duchu Pravdy a neodmieta ani
    opakovania, bude žať mnohé ovocie Svätého Ducha. Jóbov priateľ
    však využíval opakovanie na presadzovanie svojej vôle. Opakovanie
    teda môže slúžiť na dobré, ale aj na zlé. Neustálym opakovaním
    klamstiev človek dokáže presvedčiť seba i svoje okolie, že
    klamstvá nie sú klamstvami a pravda nie je pravdou. Jóbovi
    priatelia  opakovali  svoje  obvinenia,  aby  utvrdili  seba
    a presvedčili i druhých o tom, že ich pokrytectvo a faloš je tou
    najväčšou láskou. Opakovanie môže byť aj diablov prostriedok,
    pomocou ktorého rozkladá cirkev. Tak ako opakovanie Božieho Slova
    veľmi napomáha v duchovnom raste, opakovanie klamstiev ničí
    duchovný život. Tento fenomén netreba podceňovať, lebo má veľkú
    moc! Preto Kristus i apoštolovia poukazujú, že hriech je potrebné
    hneď v zárodku z cirkvi odstrániť, lebo nakazí mnoho dobrého.
    Opakovanie hriechu, klamstiev a nezáujmu môže v spoločenstve
    zničiť pevnú vieru mnohých jednotlivcov. V celej tejto kapitole
    Jóbov priateľ opakuje, aký je Jób hriešny a zlý...
     Čo zvyknem opakovať ja? Akú motiváciu mám k opakovaniu svojich
    názorov?
     Jedným z dôvodov opakovania je duchovná stagnácia. Keď človek
    prestane žiť život plný Svätého Ducha, prestáva prijímať nové
    skúsenosti a naučenia. Začína opakovať čo už spoznal predtým
    a nemá nových skúseností s Pánom. Kristus poukazuje, že dobrý
    hospodár - Jeho dieťa, vynáša zo svojho pokladu viery nielen
    staré, ale aj nové veci.
     Nie je moje opakovanie len prejavom duchovnej "sklerózy", ktorá
    môže zapríčiniť dokonca aj duchovnú smrť?

                                     65                Okolnosti a únava

                   XIX.                  Realita


                 Jób 19,1-3.

     Realita medziľudských vzťahov poukazuje na skutočnosť, že len
    málokto je ochotný dať sa viesť Božím Duchom a dávať do poriadku
    narušené vzťahy tým, že si pripustí hriech a omyl... Moderná viera
    často ilustruje pohanskú pobožnosť a nie živý vzťah človeka
    a Stvoriteľa. V živom kresťanskom spoločenstve je pokánie bežným
    zjavom. Priznanie omylu je nutnosťou pri duchovnom raste. Pohanská
    nábožnosť ale vyučuje veriacich, že aj keď im niekto poukáže na
    ich hriech a vysvetlí, že robia zle, !e aj tak v ňom môžu
    zotrvávať. Možno dúfajú, že sa na špinu zabudne a že bude opäť
    všetko postarom. Takýto prevrátený prístup vytvára  z  ľudí
    násilníkov, ktorí utláčajú iných, a pritom v sebe dúfajú na
    zabudnutie zlých skutkov. Práve takto potlačený bol aj Jób. Jeho
    priatelia zotrvávali v akomsi fanatickom presvedčení, že do veci
    vidia, rozprávali o láske a Bohu, pritom však likvidovali svojho
    oponenta tým najtvrdším spôsobom plným nezáujmu a sebaklamu. Medzi
    veriacimi majú často väčšiu hodnotu argumenty typu "mne takéto
    vysvetlenie nestačí", ale to samotné vysvetlenie vychádzajúce
    z Písma pre nich hodnotu stráca. Veriaci ľudia veľmi často klamú
    sami seba, že ich viera je úprimná, pritom sú v skutočnosti
    neschopní vymaniť sa zo spútanosti hrdosti a pýchy, lebo už dávno
    vypadli z moci Svätého Ducha a Jeho lásky. Takáto prevrátená viera
    je jedným z prejavov zloby a nenávisti. Takáto nenávisť Jóba úplne
    skrúšila, ponížila, takže už nevládal niesť svoj kríž. - Toto sú
    okolnosti reality, ktoré pôsobia v úprimnom veriacom únavu a sklon
    k rezignácii. 


                  Rezignácia


                 Jób 19,4-12.

     Táto kapitola vrhá na Jóba pohľad, ktorý by sa dal chápať ako
    pohľad na unaveného a rezignovaného človeka. Jób už naozaj
    nevládal a v mnohom rezignoval. Poznal, že jeho priatelia neprišli
    hľadať pravdu, ale že prišli povýšiť sa na jeho ponížení. Tento
    unavený človek však v sebe stále nachádza "hviezdičku" nádeje
    v Hospodinovi. Je to veľkým príkladom pre ponížené Božie deti,
    ktoré žnú svoje poníženie bez príčiny na základe hriešneho
    jednania druhých. Čitateľ sa v Knihe Jób niekedy nevyzná, môže sa
    stať, že dáva zapravdu vždy tomu, kto práve rozpráva. Podobná je
    aj realita. Skutočný vinník sa len ťažko nachádza. "Hviezdička"
    nádeje však rozpráva, že Boh nemusí hľadať vinníka, pretože ho
    jasne vidí. Nikoho sa nemusí spytovať na pohnútky a pravdy,
    pretože ich pozná. Dokonca aj keď človek samého seba presvedčí, že
    jeho faloš je pravdou a láskou, Stvoriteľ pozná jeho prevrátenosť.
    Jób bol síce veľmi unavený jednaním svojich priateľov, ale
                                     66    duchovne nerezignoval, stále dúfal, že raz  príde  Hospodin
    a zastane sa jeho práv.
     Ľudská únava môže prichádzať v dôsledku mnohých rokov útlaku
    a ponižovania. Táto kapitola aj napriek tomu zvestuje Božiu
    zvrchovanosť. Jób sa stáva príkladom trpezlivosti, ktorá prináša
    nádej a vyslobodenie. 


                 Najťažší úder


                 Jób 19,13-20.

     Čitateľom sa môže zdať, že Jóba skrúšili udalosti prvých
    kapitol. Strata majetku, blízkych, nemoc a v závere poníženie sú
    naozaj tvrdým údelom. Tou poslednou ranou, ktorú Jób dostal od
    diabla je pretrvávajúce ponižovanie, zhadzovanie aj pred jemu
    blízkymi ľuďmi. Stratil takto priateľov, bratov, dokonca aj jeho
    manželka nevládala niesť s ním kríž a prijímať ho s jeho údelom.
    Zúfalá samota, ktorá pretrvávala bola poslednou ranou, ktorú by
    Jób neprežil ani telesne, ani duchovne, keby nezasiahol jeho Boh
    a nevyslobodil ho s ponížení, ktoré naň dopustil.
     Je ľahké niekomu ublížiť a potom si nechcieť pripustiť omyl
    a dúfať v čas, že všetko urovná a zahojí. Pravda čas v násilníkoch
    urovná ich svedomie a  spôsobí  zabudnutie,  ale  nie  tak
    v potlačenom. Ten často až do konca života nesie dôsledky jednania
    pokryteckých násilníkov, ktorí si zamilovali svojvôľu a položili
    ju pred svetlo Božieho Slova. V spoločenstvách Božieho ľudu môžu
    byť mlčiaci bratia a sestry, ktorí trpia, pritom to ale nikoho
    nezaujíma! Veriaci sa potom dopytujú  Svätého  Ducha  prečo
    neprichádza požehnanie, majú množstvo slov o láske a zdieľaní,
    pritom ale najviac milujú svoju vôľu a svoje násilie. Niekedy
    dokonca nemajú hanbu ani vyjadriť, že duchovná práca vyžaduje istú
    tvrdosť, a tým si ospravedlňujú svoje porušené jednanie.
     Pán Ježiš chce žehnať, ale nechce žehnať pokrytcom, fanatikom,
    svojvoľníkom, klamárom a zlodejom... 


            Prenasledovanie a túžba po pravde


                 Jób 19,21-29.

     Krásny záver tejto kapitoly oslavuje Boha a rozpráva o Jeho
    veľkosti a priamosti. Jób si želá odhalenie pokrytectva, túži, aby
    všetko bolo zapísané do knihy a vykričané celému svetu... Jób
    obstál vo svojom utrpení pred Hospodinom a dnes čítame knihu
    o všetkom čo sa mu dialo! "Proste Hospodina a dostanete!"
    Prinášajte svoje žiadosti Bohu a On bude počuť! Ale zároveň svojho
    Boha neopustite tak, ako Ho neopustil ani Jób! Pán Ježiš vypočuje
    modlitbu verných a zapchá si uši pred modlitbami prevrátených!
    "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje Ma, nie je Ma hoden!" -
    Hovorí Pán. Kto ale svoj kríž zoberie a cele sa oddá svojmu Bohu
    aj v utrpení, isto prežije skúsenosti Jóba, ktorému Pán požehnal
    vo všetkom dvojnásobne a vypočul jeho volanie -  zverejnil
    ponižovanie, ktorého sa mu dostalo. "To čo je dnes skryté, bude sa
    rozhlasovať zo striech!" - Beda tým, ktorí stavajú svoje dielo na
    klamstvách a tajnostiach...                                     67
                                     68             Trochu o náboženskom fanatizme

                   XX.               Pretrvávajúca zaťatosť


                 Jób 20,1-7.

     Pretože je človek porušený hriechom, niekedy sa stáva, že sa
    akosi zatne a nedokáže si pripustiť omyl alebo zlé jednanie.
    Takéto správanie je doslova démonským spútaním pýchou. Svetákom
    táto spútanosť nevadí, naopak vyhovuje im, lebo ich ponecháva vo
    tme, v ktorej nevidieť ich zlé skutky a správanie. Božie dieťa by
    malo byť nepriateľom takejto spútanosti z celej svojej sily
    a s celou mocou Svätého Ducha. Kým zaťatosť trvá chvíľku, vypadá
    možno detinsky. Však neriešená zaťatosť môže v človeku vyvolať
    reakciu, ktorú sa človek snaží sám pred sebou vyriešiť. Žiť
    s vedomím nepriznaného nesprávneho jednanie je často nepríjemné,
    preto človek v samom sebe niekedy musí tento vnútorný konflikt
    urovnať. Biblickým riešením Božieho dieťaťa je pokánie. Svetákovi
    ostávajú v celku tri možnosti najčastejšieho riešenia svojho
    vnútorného konfliktu.
     1. - Zabudnutie je veľmi častým riešením svojho nedostatku.
    Stačí jednoducho zabudnúť a konflikt so svedomím pominie. Niektorí
    svetáci dokonca vedome pripúšťajú, že isté veci vyrieši len čas.
    Tento pohľad možno vychádza s ich vnútorného prístupu k samému
    sebe.
     2. - Druhým prístupom je akési udusenie svedomia. Sveták si
    jednoducho začne pripúšťať aj pred druhými, že urobil zle, tým ale
    všetko končí. Naučí sa žiť s tým a postupne sa z neho stáva
    bezcharakterný človek, majúci svedomie vycvičené tak, aby mlčalo
    vždy, keď dotyčný urobí niečo zlé.
     3. - Tretím prístupom voči samému sebe je hľadanie argumentov
    na sebaospravedlnenie. Človek vždy dokáže nájsť niečo také, čo ako
    tak ospravedlní jeho počínanie. Postupne presvedčí samého seba
    o správnosti svojho jednania a začína sa z neho stávať sveták,
    ktorého ľudia nazývajú náboženským fanatikom.
     Keď sa svetsky jednajúci človek nestretáva naďalej s objektom
    i okolnosťami svojho hriešneho jednania, môže ľahko aplikovať na
    samého seba zabudnutie. Keď ale prichádza aj naďalej do styku
    s ľuďmi, ktorým ublížil, zabúdať sa dá len veľmi ťažko. V takomto
    prostredí nakvasenom hriechom potom začínajú vyrastať  veľmi
    nábožní a pritom veľmi bezcharakterní pohania alebo dokonca aj
    náboženskí fanatici zaťato presvedčení o svojich pravdách. Týmto
    ľuďom už nejde o dialóg, ich viera im velí presadiť samého seba.
     Z Jóbových priateľov sa postupne začínali stávať náboženskí
    fanatici, ktorí stále mleli dookola to isté a  neprijímali
    podložených argumentov. Náboženský fanatizmus a bezcharakterná
    nábožnosť je najhorším prejavom  svetáckeho  jednania,  lebo
    očierňuje v prvom rade pred druhými ľuďmi samého Pána Ježiša
    Krista. Neveriaci svet sa pozerá na Krista cez veriacich ľudí... 
                                     69               Fanatické presvedčenie


                 Jób 20,8-29.

     Sveták vystupuje najsuverénnejšie vtedy, keď presvedčí samého
    seba o svojom správnom jednaní. Nábožný sveták možno zabúda na
    jednu veľmi vážnu skutočnosť - seba možno presvedčil, možno
    dokonca pomýlil aj druhých ľudí, však živého Boha Stvoriteľa nikdy
    nikto nepresvedčí, že faloš je pravdou!
     Pri pohľade na Jóbov problém vidíme  rozhovor  úprimného
    veriaceho s náboženskými fanatikmi, ktorí sa úprimne presvedčili
    o pravdivosti svojich klamstiev. Preto niekedy čitateľovi tejto
    knihy splývajú pravdy a môže sa zdať, že rozprávajú správne všetci
    - Jób i jeho priatelia.
     Sófarovi už dávno došli argumenty, a preto jeho  ďalšie
    dôvodenie spočíva už len v tom, že opakuje a zdôrazňuje čo už raz
    povedal a bolo mu vyvrátené. V tejto kapitole dokonca pripodobňuje
    možno už aj so zlosťou Jóbovu porušenosť k lajnám a v celej
    kapitole len rozvíja, ako zle sa bude mať bezbožník - Jób.
    Vyhrážanie sa pochybnými  duchovnými  zákonitosťami  Sófarovi
    vyhovuje, lebo nemusí logicky dôvodiť, premýšľať a priznávať si
    omyli. V takejto reči si len uľavuje, keď Jóba bez vysvetlenia
    zhadzuje a ponižuje.
     Realita bude vždy prinášať situácie, keď sa pravda od falše
    ťažko oddeľuje. Keď ale Božie dieťa nájde pre Krista trochu času
    a začne navštevovať spoluveriacich za účelom dialógu, keď sa
    modlieva za riešenia krízy vo vzťahoch, potom isto Pán Ježiš časom
    vyrieši akýkoľvek problém.
     Správam sa ako Božie dieťa, alebo utekám pred nepríjemnými
    povinnosťami ako pohan?


                                     70              Priority Božieho jednania

                   XXI.              Dôsledok priority spasenia


                 Jób 21,1-15.

     V tejto kapitole sa Jób realisticky zamýšľa nad Božím jednaním
    s násilníkmi. Vtedajšie náboženské presvedčenie, ktorého sa jeho
    priatelia zastávali, nebolo v súlade so skutočnosťou. Stvoriteľ
    netrestá každého hriešnika a naopak nie každému úprimne veriacemu
    človeku sa v živote darí. Jób na základe svojho náboženského
    presvedčenia nechcel utekať pred realitou, ale jej  správne
    rozumieť. Vždy keď nachádzal rozpornosť medzi náboženským učením
    a praktickým životom, snažil sa nájsť na vysvetlenie tejto
    rozpornosti odpoveď. Živý vzťah k svojmu Bohu ho vzdelával.
     Jeho priateľom stačilo náboženské presvedčenie, ktoré spoločne
    vyznávali a ktoré z nich robilo akési "futbalové družstvo",
    zastávajúce sa spoločných názorov a záujmov. Živá viera v Pána
    Ježiša nachádza nové poznania, zjavenia, poznáva okolnosti do
    väčšej hĺbky, pričom hľadá vysvetlenia v Božom Slove. Pohanská
    nábožnosť vytvára "kluby", ktoré sa navzájom zhadzujú, podrážajú,
    sú neochotné meniť svoje učenia, lebo im v tom bráni ich hrdosť -
    vyznania viery.
     Nevidím aj ja vo svojom kresťanskom spoločenstve "klub"?
     Kresťanské denominácie niekedy skryte vyznávajú svoje tri
    najväčšie prikázania:
     1. Budeš milovať svoju denomináciu a hlavne zbor, do ktorého
    chodievaš!
     2. Budeš vytvárať priateľstvá aj na úkor poslušnosti pred Božím
    Slovom, lebo to je milovať blížneho svojho!
     3. Budeš si ctiť svojho Boha tak, aby si mal pokoj so svojim
    svedomím!
     Prijatie takýchto postojov vybuduje z veriaceho človeka úprimne
    nábožného pohana, ktorý je ochotný zastávať sa svojej denominácie
    za akýchkoľvek okolností. Dokáže zasadzovať sa za svoje predstavy
    na základe vplyvu, ktorý dosiahne pomocou priateľstiev a pritom
    vyznáva, že je kresťanom - Božím dieťaťom. Jóbov príklad vyzýva,
    aby si veriaci človek všímal skutočnú realitu a nežil len vo svete
    svojich predstáv, ktoré v skutočnosti neexistujú. Biblia je
    prejavom veľkej Božej milosti a moci, pretože dáva človeku možnosť
    správneho orientovania sa a poznávania svojho Boha.
     V Knihe Kazateľa v Starom Zákone je poukázané na fakt, že sa
    prihodí  spravodlivému  ako  bezbožnému  a  bezbožnému  ako
    spravodlivému, a to preto, aby na tejto zemi neveriaci človek
    nemohol nájsť  svojho  Stvoriteľa  iba  pomocou  premýšľania
    a pozorovania. Pán chce, aby ho človek potreboval, aby sa cítil
    zle, v hriechom porušenom svete. Takému človeku sa dá osobne
    poznať, ale žiadny iný Boha nikdy nenájde. Týmto  spôsobom
    Stvoriteľ zachováva prioritu spasenia. Kristus prišiel spasiť
    všetkých, ktorí Ho úprimne hľadajú. Žiadny človek sa ale do
    Božieho Kráľovstva nedostane len preto, že by sa mu to na základe
    svojho pozorovania zdalo ako výhodný "obchod". Božie spasenie
    takto zahrnie len úprimných záujemcov. 
                                     71            Pravdepodobnosť a Božie vedenie


                 Jób 21,16-26.

     V otázkach požehnania alebo nepožehnania hriešnikov  môže
    čitateľ nájsť v Biblii akúsi rozpornosť. Na niektorých miestach sa
    píše, že bude bezbožník "vyťatý" a zahynie, na iných zase, že sa
    môže aj bezbožníkom vodiť dobre. Takéto pohľady poukazujú na to,
    že Pán ponecháva neveriacich ľudí v moci okolností, náhodilostí.
    Pre niekoho znamená náhoda blahobyt, pre iného nešťastie... Svoje
    deti však Stvoriteľ vedie cestou duchovného rastu, ktorá nie je
    náhodilá, ale presne vedená Božou mocou a láskou.
     Dokážete nájsť a  vysvetliť  v  Epištole  Rimanom  pojmy
    "predzvedenie", "predurčenie", "povolanie", ktoré sa týkajú Božích
    detí? 


                Násilie svojvôle


                 Jób 21,27-34.

     Jób poukazuje na svojich troch priateľov ako na násilníkov,
    ktorí proti nemu používajú náboženskú filozofiu, lebo im v tomto
    momente veľmi vyhovuje. Odmietajú zmeniť svoj názor,  svoje
    náboženské presvedčenie pokladajú za nemenné, čo im umožňuje Jóba
    odsudzovať a utláčať. Však kdesi v hĺbke ich srdca existuje
    zabudnutá chvíľka pozastavenia, keď sa im prihovoril Boží Duch
    a obvinil ich z falše. Na tento moment Jób vo svojom obvinení
    naráža, lebo vie, že Hospodin chce človeka zastaviť v jeho
    nesprávnom jednaní. Prihovára sa mu dvakrát i trikrát, ale ak
    človek ostáva voči Jeho hlasu odmietavý, Pán  ho  prestáva
    napomínať.
     Súčasná kresťanská nábožnosť dáva mnoho príležitostí k tomu, že
    človek môže potichu zahodiť živú vieru a nahradiť ju falošnou
    pobožnosťou, lebo táto viac vyhovuje jeho zámerom. Ako jednám
    v cirkevnej denominácii ja?                                     72                   Otázky

                   XXII.               Nepodložené dôvodenie


                 Jób 22,1-10.

     Jóbov priateľ nepoukazoval na jeho predošlé hriechy preto, že
    by ich naozaj u neho kedysi vídaval. Keďže Boh poslal na Jóba
    mnoho zlého, automaticky sa mu zdalo, že musí byť prevrátený.
    Niekedy býva veriaci človek voči druhému podráždený. Jedným
    negatívnym prejavom podráždenosti môže byť aj  nespravodlivé
    dôvodenie: "To sa ti deje preto a preto... Tamto prežívaš, lebo si
    taký..." Ľudskej hriešnej prirodzenosti môže padnúť dobre, keď sa
    povýši nad iným bez vysvetlenia a prijatia skutočnosti.

     Ako sa od seba odlišuje biblické napomínanie a  svetské
    zhadzovanie?
     Pomocou čoho vyučuje Pán svoj ľud, aby poznali Jeho vôľu i seba
    navzájom? Môžem povedať v tomto zmysle nejakú svoju osobnú
    skúsenosť?
     Je možné rozdeliť konflikty na také, ktoré nemusia byť riešené
    a na druhé, ktoré je nutné vyriešiť?
     V čom môže neriešený  spor  uškodiť  cirkvi  a  v  čom
    zainteresovanému jednotlivcovi?
     Čo je to ovocie Ducha a ako napomáha riešeniu konfliktov?
     Je možné riešiť konflikt v cirkvi bez čítania a poznania Písma?
    Ako môže pomôcť poznanie Biblie pri riešení sporov? Môžem povedať
    osobnú skúsenosť? 


                  Odsúdenie


                 Jób 22,11-20.

     Boh Stvoriteľ a Spasiteľ je jedinou bytosťou, ktorá dokonale
    pozná ľudské srdce. Človek si nemôže privlastniť Božské poznanie
    a rozhodovať, ktorí jeho blížni sú úprimní a ktorí prevrátení.
    Odsudzovanie je veľmi nebezpečná aktivita, ktorá vrhá súdiaceho do
    moci diabla.

     Aký je rozdiel medzi nespravodlivým odsudzovaním a riešením
    konfliktu podľa Pánovho návodu z evanjelia? - 1. Napomenúť
    v súkromí; 2. Napomenúť pred svedkami; 3. Napomenúť pred cirkvou;
    Ak by človek neuposlúchol ani tak, považovať ho za pohana
    a publikána...
     Akú úlohu zohráva pri napomínaní duchovná autorita veriaceho
    človeka?
     Akým spôsobom vzniká duchovná autorita? Som pre  niekoho
    duchovnou autoritou? Ak nie prečo? Môžem povedať z tejto oblasti
    osobné svedectvo - skúsenosť?
     Bol Jób duchovnou autoritou? Ak áno, prečo? 

                                     73                 Kedysi a dnes


                 Jób 22,21-30.

     Nabádať niekoho ku pokániu bez vysvetlenia a podloženia je
    demagogické a nezmyselné. Ak chce niekto viesť druhého ku pokániu
    je nutné najprv objasniť, akého hriechu sa dopustil.

     Čo všetko spôsobuje človeku hriech? Môžem povedať v tomto
    zmysle vlastnú skúsenosť?
     Aký vzťah by mal mať napomínajúci voči Bohu i blížnemu, keď
    chce napomínať?
     Čo je potrebné prenechať Svätému Duchu a čo je potrebné, aby
    povedal a urobil pri napomínaní človek?
     Ktoré požehnania dnes máme, ale v minulosti ich Jób a jeho
    priatelia nemali a teda ani nemohli použiť?
     Dokážem nájsť v Biblii odseky, ktoré konkrétne poukazujú, ako
    riešiť konflikty?


                                     74                Jóbov nedostatok
                 Duchovný rast               Božia spravodlivosť,
                 moc a poznanie

                   XXIII.                  Jóbov omyl


                 Jób 23,1-7.

     V tejto kapitole začína byť odhaľovaný skutočne nesprávny
    postoj v Jóbovom srdci. Hneď na začiatku Jób vyjadruje, že ľudia
    pokladajú jeho utrpenia za dôsledok prevrátenosti. V dialógoch,
    ktoré vedie so svojimi oponentami vidia vzburu voči Bohu. Preto si
    Jób želá, aby mohol predstúpiť pred živého Boha Stvoriteľa a Jemu
    samému ukázať, že sa nechoval dvojtvárne alebo  prevrátene.
    V Jóbovej istote možno nájsť nesprávny pohľad na svojho Boha
    a zároveň nesprávny pohľad na samého seba.
     Hospodin pri stvorení daroval človeku slobodnú vôľu, aby bol
    človek schopný milovať podľa Božieho príkladu. Neodvrátil sa od
    svojho stvorenstva ani vtedy, keď Adam svoju slobodu zneužil. Keby
    Stvoriteľ vo chvíli Adamovej vzbury všetko v hneve zničil, celé
    Nebo by Mu volalo na slávu, pretože Boh nepodlieha žiadnej
    morálke, ani učeniu o spravodlivosti... Urobil by to jednoducho
    On, a preto by to bolo sväté. Stvoriteľská Láska sa prejavila tak,
    že aj napriek všetkým ďalším možnostiam sa Boh rozhodol spasiť
    človeka a osobne na kríži zaplatiť za jeho viny, aby naplnil svoju
    spravodlivosť.
     Keď sa chce Jób dostať pred Hospodina, automaticky predpokladá,
    že pojmu spravodlivosti podlieha aj Hospodin. - Predsa aj Boh musí
    konať spravodlivo, lebo On sám spravodlivosť vyžaduje od človeka
    a o sebe rozpráva ako o spravodlivom. Jób  si  jednoducho
    neuvedomil, že Pán spravodlivosti nepodlieha, ale naopak ju
    vytvára príkladom svojho jednania. Niekoho by mohlo napadnúť, že
    Boh môže urobiť niečo zlé, čo bude človeku ubližovať, pričom sa to
    bude považovať za spravodlivosť! - Naozaj takúto moc náš Boh má!
    On ale namiesto toho prišiel obetovať samého seba, aby človeka
    zachránil. Je to Boží skutok, ktorý jasne rozpráva o Jeho Láske.
    Boh je bytosť slobodná od všetkého, zvrchovaná nad všetkým, ale
    navyše aj plná Lásky a milosrdenstva. V Jóbovej predstave o Bohu
    bol nesprávny pohľad, že Boh niečo musí! Človek si často želá
    nebyť slobodným, aby nemohol robiť zle a nebol zatratený. Pán ale
    chce mať svoje deti slobodné, ktoré z vlastnej vôle konajú čestne
    a láskavo, čím sa stávajú obrazom svojho Stvoriteľa.
     Druhým Jóbovým omylom bol pohľad na samého seba. Myslel si, že
    je spravodlivý a že to Bohu môže dokázať. - Je to svojim spôsobom
    úžasný postoj, lebo vychádzal z právd. Jób naozaj nehrešil a keď
    zhrešil, prinášal Bohu obete za svoju porušenosť. Neuvedomil si
    ale vážnu skutočnosť, že je jeho poznanie len čiastočné. Keby sa
    stal vševedúcim, možno by množstvo zo svojho jednania ihneď
    s hrôzou zahodil, pretože by si uvedomil, ako veľmi zle robí. Jób
                                     75    si neuvedomil do hĺbky svoju malosť a nedostatočné poznanie, preto
    mal odvahu predstúpiť pred Boha s tým, že Mu dokáže svoje správne
    a opodstatnené jednanie. 


                 Jóbov záver


                 Jób 23,8-10.

     Na základe svojich nesprávnych  predpokladov  Jób  urobil
    nesprávny záver. Neporozumel Božiemu jednaniu ale zhodnotil ho na
    základe svojho nedostatočného poznania. Usúdil totiž, že sa mu Boh
    nechce zjaviť preto, lebo pridlho mlčal na príkorie, ktoré sa mu
    dialo a teraz by si to nemohol uhájiť. Keby sa mu zjavil, Jób by
    mu doslova dokázal, že je nevinný, ale urobil by to navyše
    s výčitkou, že Hospodin tak dlho, aj napriek jeho spravodlivosti,
    mlčal. Takúto motiváciu vidí Jób v Božom správaní, z čoho bude
    musieť neskôr učiniť pokánie. Človek je príliš neznalý nato, aby
    mohol rozumieť skutkom živého Boha! Pán ale chce človeku svoje
    skutky zjavovať, čím robí svoj ľud stále schopnejším produktívne
    vytvárať pohodu, porozumenie, pokoj... 


                 Spravodlivosť


                 Jób 23,11-12.

     Jób pravdivo vyznal, že sa držal Božej vôle, teda konal
    spravodlivo. Tento človek naozaj rozprával pravdu, preto môže byť
    mnohým ľuďom príkladom. Do spravodlivosti ale patrí aj pripustenie
    správneho pohľadu na samého seba. Je spravodlivé, keď si človek
    pripustí, že mnohému nerozumie a doslova potrebuje vedenie od
    bytosti, ktorá rozumie všetkému. Človek podlieha spravodlivosti,
    ktorú stvoril Hospodin, lebo je neschopný vytvoriť spravodlivosť
    sám! - Nepozná čo bude, čo sa stalo dávno pred vekmi a nerozumie
    ani prítomnosti. Nevie preto vytvoriť spravodlivosť  svojimi
    postojmi a príkladom svojho jednania.
     Vševedúci Hospodin pozná všetko! Najprv bol On, až potom svojim
    jednaním vytvoril spravodlivosť, aby mal človek príklad správneho
    jednania. Až keď si človek do hĺbky uvedomí tento fakt, až potom
    dokáže prežiť v najhlbšej podstate, aká obrovská a úžasná bola
    Božia Láska, keď sa Stvoriteľ rozhodol spasiť človeka svojou
    vlastnou obeťou. 


                 Moc a poznanie


                 Jób 23,13-17.

     Keďže Jób vedel, že Boh je všemocný, začal sa Ho na základe
    svojich záverov báť. Nebola to bázeň, ale strach, že ho Hospodin
    zničí vo svojej prchlivosti, aby sa nemusel s ním pravotiť
    a prehrať slovný dialóg, súd. Možno práve toto hlboké Jóbove
    neporozumenie bolo príčinou, prečo Pán na neho dopustil množstvo
    utrpenia. Jóbove neporozumenie Božej veľkosti a ľudskej malosti sa
                                     76    prejavilo až po dlhom čase strádania a útlaku, keď sa Jóbovi
    začalo zdať, že sa jeho Stvoriteľ akosi pomýlil, keď sa mu
    neozýval a neprichádzal mu na pomoc.
     Až keď sa nepoznanie prejavilo formou nepodložených rečí -
    skutku vedomia, Hospodin začína pracovať na konkrétnej Jóbovej
    záchrane. Zanedlho pošle svojho proroka, ktorým je Elihu, a ktorý
    poukáže na Jóbov omyl. Jóbovi sa otvoria nové "dvere" poznania -
    pohľad na svoju i Božiu slobodu, na svoje i Božie poznanie. Božej
    zvrchovanej moci sa prestane báť, lebo aj keď jej nerozumie,
    dokáže si už uvedomiť, že Boh tak jedná pre svoju  Lásku
    a vševedúcnosť.
     Mám osobnú skúsenosť so svojou vlastnou slobodou?
     Prežil som osobne prejavy Božej zvrchovanosti - slobody, moci
    a Lásky - Ako a kedy?                                     77
                                     78              Dopustenie a zvrchovanosť

                   XXIV.               Dôsledok bezmocnosti


                 Jób 24,1-12.

     Keď človek prežíva vnútorný pokoj, vyrovnanosť, je ľahké
    triezvo uvažovať nad realitou a dávať ju do súvislostí s Božím
    Slovom. Niekto by možno povedal, že v takomto prípade hrozí
    nebezpečenstvo pyšných, suverénnych pohľadov, ktoré by sa podobali
    pohľadom troch Jóbových priateľov. Pri uzatváraní svojich názorov
    si naozaj musí dať Božie dieťa pozor pred pýchou. Napriek tomu je
    ale možné vidieť pokojnú myseľ ako dar od Hospodina. Jób prežíval
    pravý opak. Bol rozorvaný, ponížený a v týchto kapitolách už
    nedokázal uvažovať triezvo.  Na  otázky,  ktoré  si  kládol
    a nenachádzal hneď odpoveď, reagoval unáhleným  uzatváraním.
    V trpkosti proti ľuďom i Bohu si začal ľahkovážne pripúšťať
    vysvetlenia, ktoré by možno pri pokojnom premýšľaní nechcel tak
    narýchlo uzavrieť.
     Naopak iné poznania reality by možno uzatváral a nepovažoval
    ich len za akýsi nevysvetliteľný fakt Božieho jednania.
     Jób si pripustil, že je na svete mnoho nespravodlivosti.
    Skonštatoval, že ju Hospodin trpí a vo svojej horkosti sa mu
    nechcelo premýšľať prečo.
     Ako riešim svoje problémy s nepokojom v mysli?
     Poznám nejaké praktické Božie Slovo, ktoré človeka  môže
    v takomto období viesť? 


              Svetlo, tma a popularita


                 Jób 24,13-18.

     Jedným Jóbovým novým poznatkom z praktického života bol pohľad
    na útlak, nespravodlivosť a klamstvo, potupovanie. Pravdepodobne
    si spomenul na mnohé skúsenosti, v ktorých mu Pán ukázal, že
    väčšina ľudí dokáže kradnúť, cudzoložiť, podvádzať, smilniť, ale
    len vtedy, keď majú k dispozícii vhodné prostredie - tmu.
    Jednoducho ak dokážu utajiť svoje nesprávne jednania, strácajú
    mnohé zábrany a ukazuje sa ich druhá tvár. Navyše formou poloprávd
    a iných klamstiev môžu získať aj vplyv, popularitu, môžu byť
    uznávaní a chválení od druhých ľudí. U takýchto  ľudí  sa
    presvedčil, že ľahko potláčajú iných a jednajú síce skryte, ale
    zato veľmi agresívne.
     Jób sa hrozil tohoto poznania možno aj preto, že sa sám ocitol
    v moci takýchto ľudí a nenachádzal riešenie svojej situácie. Bol
    ponížený, bezmocný a v trpkosti urobil ďalší záver... 

                                     79          Skutočne je hrob jedinou spravodlivosťou?


                 Jób 24,19-22.

     Jóbovým záverom bolo akési  zvelebenie  smrti.  Smrť  je
    spravodlivá, lebo príde na každého. Umrú nielen dobrí, ale aj zlí
    ľudia. Akoby zabudol na skutočnosť, že Božia moc sa môže prejaviť
    aj pred smrťou. Navyše po smrti prichádza Boží Súd, v ktorom každý
    navráti svoj dlh!
     Aký je rozdiel medzi Božím Súdom a Súdnou stolicou Kristovou?
     Čo rozpráva Písmo o poslednom Božom Súde?
     Ako bude súdiť Kristus Božie deti? 


                Istoty vyznania


                 Jób 24,23-25.

     Jób uzavrel svoje premýšľanie s istou dávkou suverenity. Mal
    pocit, že to čo povedal mu nemôže nikto vyvrátiť. Akákoľvek ľudská
    istota je nezmyselná. Istota vo viere je nezmyselný pojem. Človek
    buď verí, dôveruje alebo si je istý a veriť už nemusí. Keď čítame
    zasľúbenia v Božom Slove, nachádzame v nich nádej. Táto nádej je
    silná hlavne preto, lebo sám Boh, darca našich zasľúbení, prišiel
    dobrovoľne za nás umrieť. Nemusel to urobiť, ale urobil to, čím
    otvoril pre ľudí náruč vzbudzujúcu veľkú dôveru. Nikto sa nemusí
    strachovať zo zatratenia, kto príjme Jeho milosť.
     Suverénna istota môže byť zavádzajúca. Ľudia majú  mnoho
    falošných istôt a mimochodom aj istota spasenia môže byť v ľudskom
    srdci úplne falošná! Veriaci človek by preto mal byť otvorený
    dialógom s vedomím, že sa môže mýliť. Úprimné Božie dieťa netrpí
    istotami, ale teší sa v dôvere v Božie zasľúbenia a otvára sa
    novým Božím zjaveniam, ktorých je Biblia plná. Poznanie máme ako
    prostriedok na správne konanie v súlade s Božou vôľou. Nemá nám
    slúžiť ako nástroj na potlačovanie iných a vyvyšovanie seba
    v pochybných istotách. Trpkosť môže niekedy k takýmto mylným
    postojom srdca viesť a odďaľovať človeka od Božej lásky.


                                     80             Môže byť človek spravodlivý?

                   XXV.             Veci ukryté od počiatku sveta


                 Jób 25,1-6.

     Bildad chcel Stvoriteľa vyvýšiť na základe svojej predstavy
    o Ňom. Vytvoril si v srdci obraz Boha a porovnával ho so
    stvorenstvom. Boha nikdy nikto nevidel, a preto sú  všetky
    predstavy o Ňom nesprávne.
     O Pánovi Ježišovi bolo zasľúbené, že odkryje veci, ukryté od
    stvorenia sveta. Jednou z týchto vecí bol aj Boží pohľad na
    človeka. Človek totiž môže dosiahnuť spravodlivosť!  "Uveril
    Abrahám a počítalo sa mu to za spravodlivosť." Bildad túto Božiu
    vôľu o človeku nepoznal, lebo ešte nebola zjavená cez Pána Ježiša.
    Osobne Stvoriteľa nepoznal, preto sa o spravodlivosti z viery
    nemohol dozvedieť ani takou cestou, ako Abrahám - formou osobných
    skúseností živej viery.
     Ako rozumiem prikázaniu? - "Neučiníš si rytiny, ani nijakej
    podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole
    na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im
    klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo Ja Hospodin, tvoj Boh, som
    silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do
    tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a činím
    milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania."
    2. Mojžišova 20,4-6. 


               Duchovný rast z viery


     Keby veriaci človek neveril, že ho Stvoriteľ chce zachrániť na
    základe pokání a odpustení, musel by začať  žiť  absolútne
    spravodlivo. Takáto viera by veľmi rýchlo stroskotala, lebo by sa
    človek sklamal v samom sebe.
     Tým, že Hospodin človeku formou pokánia odpúšťa, dáva nové
    príležitosti, nové začiatky. Božie dieťa  sa  môže  odznovu
    s modlitbou pokúšať obstáť vo veciach, v ktorých predtým padlo.
    Ľudskou vierou, Božou milosťou a mocou Svätého Ducha takto vzniká
    proces, ktorému Biblia hovorí duchovný rast. Človek sa pomaly
    stáva lepším a je spravodlivým pred Hospodinom, lebo uveril
    a prijal do srdca od Pána ponúkanú príležitosť.
     O spravodlivosti a viere mnohých patriarchov pojednáva 11.
    kapitola Listu Židom. Ich vieru dáva do súvislosti s milosťou Pána
    Ježiša a poukazuje na jednu z podstát živého vzťahu človeka
    a Hospodina. - Zasľúbenia a kroky viery by nemali byť len
    teologicky naučené zasľúbenia z Písma a ich prijatie do srdca. Pán
    chce dať človeku aj osobné zasľúbenia a žiada aby človek robil
    osobné kroky viery.
     Ako by sme opísali neosobnú, intelektuálnu vieru, z ktorej
    vyplýva falošný pokoj, falošná istota a falošná spravodlivosť?
     Ako opíšeme osobnú  vieru,  z  ktorej  vyplýva  skutočná
    spravodlivosť - nový rod Božích detí?                                     81            Striedavé jednanie z vyčerpania

                   XXVI.               Ďalší dôsledok únavy


                 Jób 26,1-13.

     Svojvoľníci, pokrytci, chamtivci, klamári... jednajú prevrátene
    preto, že sa rozhodli dosahovať svoje osobné ciele pomocou falše.
    Bezbožník potom začne používať svoj jazyk tak, aby predovšetkým
    dosahoval svojich egoistických zámerov. Svojou inteligenciou začne
    ospravedlňovať svoje jednania, aby mal akýsi pokoj so svojim
    svedomím. Takto opustí pokrytec jeden z najvážnejších biblických
    princípov - pravdu.
     Nesprávne jednanie, reči a závery však môžu pochádzať aj
    z vyčerpanosti. Jób nezačínal Bohu privlastňovať svoje pohľady
    preto, že by chcel ukazovať svoju múdrosť, ale preto, že už
    nevládal niesť ťažký kríž. Utrpenie ho viedlo k pohoršeniu,
    zatrpknutosti, v ktorej mu bolo potrebné pomôcť dobrým, pravdivým
    a láskavým slovom, ktoré vychádza z poznania Božích právd a ktoré
    človeka buduje - povzbudzuje i napomína. Od jeho priateľov sa mu
    ale dostalo len odsudzovania a falše. V hlbokom utrpení sa Jób
    začína správať akosi podivne. Niekedy povie niečo neuvážene,
    inokedy zase odpovedá správne, s vedomím Božej zvrchovanosti
    a lásky. Striedavé jednanie, keď človek koná raz spravodlivo, raz
    nespravodlivo, máva niekedy korene práve v zúfalstve. Úprimné
    Božie dieťa môže prežívať obdobie, keď už nedokáže  jednať
    s pokojnou mysľou, lebo je lámané okolnosťami, ťažobou. Snaží sa
    síce pred Pánom Ježišom žiť čestne, ale niekedy mu jeho telesná
    prirodzenosť jednoducho nedovolí zachovať sa správne. Človeku by
    sa mohlo zdať, že Hospodin zabudol na svoje Slovo: 1. Korintským
    10,13. Pokušenie a utrpenie sa zdá byť tak veľké, že môže zobrať
    trpiacemu aj vieru - vzťah so živým Bohom.
     Stvoriteľ presne pozná hranice svojich detí a keď dopúšťa, vždy
    to má hlboký zmysel. Niekedy to môže napríklad znamenať, že
    sebapoznanie je v tých chvíľach prednejšie než čisté, správne
    jednanie. Veď aký by to bol človek, ktorý by síce jednal čestne,
    ale zároveň by bol hrdý, že to dokáže. Možno by sa dával za častý
    pozitívny príklad a neuvedomoval by si, že veľmi potrebuje
    Spasiteľa. Hlboké prežitie - kým naozaj som - prichádza často
    práve cez kríž.
     Ako reagujem, keď Pán za mnou pošle človeka, ktorý sa svojimi
    rečami a skutkami dopúšťa bezbožností?
     Ako môžem rozpoznať, či niekto koná nesprávne pre dlhé alebo
    ťažké utrpenie?
     Ako môžem biblicky takému človeku pomôcť?
     Už som prežil ja sám niečo podobne? - Čo mi v týchto chvíľach
    pomáhalo a ako by som ich zhodnotil na základe Božieho Slova?
     Napriek tomu, že Jób predtým rozprával už aj podráždene
    a privlastňoval Bohu to, čo Mu nepatrí, v tejto kapitole svojmu
    priateľovi odpovedá správne. Človek s čiastočným poznaním nemôže
    zhodnotiť Božie jednanie a skonštatovať, prečo Boh robí to či ono,
    ako to robí a čo s tým sleduje. Ani veriaci - úprimné Božie deti -
    často nerozumejú jednaniu Božieho Ducha a ostávajú bezradní.
                                     82    O Stvoriteľovi môže človek rozprávať len toľko, koľko poznal
    z Písma a skúsil v osobnom živote viery. Tieto skúsenosti však
    vždy len dopĺňajú Slová Písma. Takto sa v ľudskom živote dokazuje
    Božia prítomnosť a existencia. 


                Čiastočné poznanie


                  Jób 26,14.

     Apoštol Pavel  poukazuje  na  ľudské  čiastočné  poznanie
    v 1. Korintským 13. Niekedy má totiž človek sklon posudzovať Boha,
    kladie si otázky prečo dopúšťa to, či ono, možno sa mu všeličo zdá
    byť nespravodlivé... Takýto pohľad je nielen nesprávny, ale aj
    nelogický a suverénny. Nikto si predsa nepamätá, čo bolo pred jeho
    narodením a nevie, čo bude po jeho smrti. Ani okolnosti prítomného
    života nie je možné plne, absolútne obsiahnuť poznaním. Napriek
    tomu človek niekedy robí zo seba vševediaceho boha, ktorý je
    schopný posudzovať v absolútnych merítkach.
     Preto aj okolnosti  osobného  života,  utrpenie,  radosť,
    poníženie, sláva... sú z väčšej časti ukryté - nemožno rozhodnúť,
    prečo sa deje jedno, alebo druhé. Jedinou úprimnou a správnou
    cestou je odovzdanie sa do Božích rúk. Ak je zle, možno sa na
    modlitbách dovolávať Božej lásky a milosrdenstva. Ak je dobre, dá
    sa tento dar s bázňou prijímať a opäť prosiť o Božie vedenie. Však
    jedno i druhé býva skúškou, v ktorej sa ukáže, čo je človeku
    naozaj drahé. V tomto zmysle je niekedy dobré zhodnotiť svoje
    vlastné myslenie a uvedomiť si, kde je poklad svojho srdca.
                                     83            Dôsledok spravodlivosti z viery

                   XXVII.                Vedomé jednanie


                 Jób 27,1-6.

     V Skutkoch apoštolských je zachytené, ako veriaci vyznávali
    svoje hriechy a činili pokánia. Aj v dnešnej dobe napomína človeka
    Boží Svätý Duch, aby robil podobne a prijal tak Pánove odpustenie
    a posvätenie. Biblické vyznávanie hriechov je nutne spojené so
    zmenou myslenia a nasledovne aj zmenou skutkov. Vyznania bez
    skutkov sú mŕtve podobne, ako aj viera z ktorej takéto vyznávanie
    pochádza. Ľudská spravodlivosť z viery je stav, keď človek nielen
    verí, ale aj činí skutky prameniace z Božej moci a poznania
    Biblie.
     Kresťanstvo často opúšťa príklad prvej cirkvi a často aj vo
    veľmi vážnych, podstatných otázkach zvesti živej viery. Jedným
    z takýchto omylov modernej pobožnosti sú aj ľudské vyznania. Pre
    svoju spútanosť hriechom veriaci niekedy nedokážu o sebe vyznávať
    pravdu a poukazovať na svoje konkrétne  pády  s  modlitbou
    o očistenie svojho života. Keďže ale majú Bibliu, ktorá o takomto
    vyznávaní nemlčí, prijímajú pre seba  kompromisné  riešenie.
    Rozprávať o sebe konkrétnu pravdu síce nedokážu, ale dokážu
    hovoriť o sebe neosobne v zmysle: "Ja som hriešnik. Moje konanie
    je porušené..." Veriaci pokrytci idú v takomto konaní až tak
    ďaleko, že začínajú rozdeľovať hriech na vedomý a nevedomý, modlia
    sa za odpustenie svojich nevedomých "hriechov" a Písmo radšej ani
    veľmi nečítajú, aby snáď nespoznali samého seba v niektorom
    z negatívnych Biblických príkladov. Kde ostali osobné vyznania
    vedomých, konkrétnych hriechov veriacich prvej cirkvi?
     Hriech môže byť len vedomý! Keď aj niekto vykoná niečo
    nechtiac, Božie Slovo zasvieti na jeho skutok, ktorý začne byť
    zjavný - vedomý. Navyše nevedomosť môže byť opäť len dôsledkom
    napríklad lenivosti - hriechu, keď si človek nečítava Písmo.
    Dospelé Božie deti majú vedieť mnoho z Božej vôle! Pán im k tomu
    dal krásny prostriedok - Bibliu. Na základe neho môžu rozpoznávať
    a vedieť čo je dobré a čo zlé. Skrývať sa za neosobné vyznania
    potom môžu len pokrytci.
     Keď Jób rozprával o svojom jednaní, rozprával o vedomom činení
    toho, čo je správne pred Hospodinom. Uvedomoval si svoje skutky
    a vedel ich rozlišovať na správne a nesprávne. Čestne konal
    z presvedčenia a keď urobil niečo zlé, prinášal starozákonnú obeť
    - vyznanie, že potrebuje odpustenie. Preto teraz mohol vedome
    konfrontovať svoj život s názormi svojich priateľov a odpovedať
    podľa svojho presvedčenia a poznania.
     Jób žil taký život, za ktorý sa nemusel hanbiť. Až neskôr, keď
    Pán na neho dopustil nešťastie, potupu, intrigy a nemoc, nezvládal
    celkom svoje roztrpčenie a zhrešil jazykom. Tak mal spoznať na
    vlastnej koži Božiu zvrchovanosť a lásku - ak niekto žije
    spravodlivo pred Pánom, je to možné len preto, že ho Hospodin
    ohradil a nedopustil na neho pokušenie, ktoré by človek nevedel
    zvládnuť.
     Posudzujem svoje vlastné jednanie vedome a porovnávam ho
                                     84    s odkazom Božieho Slova?
     Aké sú moje vyznania hriechov?
     Čo by som poradil veriacemu bratovi alebo sestre, ktorá má
    problémy so svedomím, pretože nemá ujasnenú otázku vyznávania
    hriechov? - Ako vyznávať? Komu vyznávať? Kedy vyznávať? Vyznávať
    len Bohu alebo aj ľuďom? 


               Nepravdivé svedectvá


                 Jób 27,7-11.

     Pokrytecké, falošné vyznávania spôsobujú, že v cirkvi zostáva
    množstvo nevyznaného konkrétneho hriechu. Pokrytci dostávajú do
    správy spoločenstvá veriacich ľudí a negatívne reči, ktoré sa
    šíria o takýchto zboroch sú v  mnohom  pravdivé.  Dochádza
    k potupovaniu Božieho Kráľovstva a príčinou sú kdesi v pozadí
    pokrytci, ktorí viac milujú svoj honor,  pýchu  než  Božie
    spasiteľské dielo.
     V Jóbovom prípade tomu bolo úplne inak. Svoje nedostatky
    vyznával svojimi obeťami, ktoré neboli ukryté ani pred ľuďmi,
    podobne, ako kresťania v Skutkoch apoštolských. O Jóbovi sa
    nemohli šíriť správy o jeho hriechu, ktoré by už aj on sám o sebe
    nepovedal. Tak sa stal naozaj biblicky spravodlivým z viery.
    V dôsledku toho ho mohli jeho priatelia obviniť buď z vecí, za
    ktoré už Pánovi odovzdal zápalnú obeť za odpustenie hriechov alebo
    ho mohli obviňovať nespravodlivo. Pretože Jóba chceli  jeho
    priatelia obviniť z nevyznaných hriechov, museli klamať.
     Žijem tak, aby každý, kto by ma obvinil z niečoho nevyznaného,
    automaticky klamal a protivil sa Božej láske ako bezbožník?
     Jóbov príklad poukazuje na to, že sa takto žiť naozaj dá! Je
    pritom ale potrebná jedna kvalita - pokánie, prijatie Kristovho
    spasenia. Mnohí ľudia tvrdia, že prijali Krista a majú milosť.
    Koľkí z nich môžu ale o sebe povedať niečo také, ako o sebe tvrdil
    Jób?
     Jób bol výnimkou vo svojom okolí - ojedinelý život viery
    v starozákonnom prostredí. V dnešnej dobe Pán zoslal Svätého Ducha
    aj nato, aby mnohí mohli začať žiť práve takýto čistý život. Je
    vyliata veľká Božia moc, aby mnohí mohli odmietnuť staré a vymaniť
    sa zo spútanosti svojej pýchy. Ostáva len na človeku, či túto
    obrovskú Božiu moc chce prijať alebo v srdci odmietnuť. 


               Márnosť pokrytectva


                 Jób 27,12-23.

     Traja Jóbovi priatelia si vymýšľali o ňom, čo urobil zle
    a navzájom sa ubezpečovali, že je tomu naozaj tak. Ich reči sa
    stali intrigami, ohováraním, čo Jób označil za márnosť. Človeka je
    ľahké oklamať a presvedčiť aj o tom, že sú intrigy pravdivé. Keď
    ale predstúpi človek pred Boží Súd alebo pred Súdnu stolicu
    Kristovu, budú mu úplne odhalené životy jeho blížnych. Uvidí
    v nich dobré i zlé jednanie a potom Pán tieto životy prirovná
    k jeho rečiam a jednaniu voči týmto blížnym. Ľudia, zvyknutí
    vysekať sa z obvinení svojim jazykom, zmĺknu, lebo si budú musieť
                                     85    pripustiť, kým skutočne sú. - Som pripravený na stretnutie so
    živým Bohom? Pokrytec ukrýva svoje jednanie a cíti sa bezpečný
    v tme, ktorá mu pôsobí naplnenie. Pokrytectvo ale pominie, lebo je
    len časnou márnosťou a odhalia sa veci ukrývané mnoho rokov. -
    Lukáš 12,1-5. ...
                                     86
                                     87                Šalamúnova múdrosť

                  XXVIII.                Poznávanie prírody


                 Jób 28,1-11.

     Starozákonná Kniha Kazateľa sa môže zdať v Biblii ojedinelá.
    Toto filozofické dielo pojednáva o múdrosti, poznaní, intelekte,
    dejinách a viere v Boha. Čitateľa Knihy Jób možno zarazí, že záver
    28. kapitoly je úplne totožný so záverom Šalamúnovým, ktorým
    končil svoje pojednania v Knihe Kazateľa.
     Jób však nechce len filozofovať o poznaní, a preto záver
    a zmysel tejto kapitoly nie je cieľový. Jób hľadá Božiu Múdrosť aj
    preto, aby sa zorientoval v ľudských rečiach, v obvineniach
    svojich priateľov a zaujal voči nim správne stanovisko. Chce
    aplikovať Božie poznanie na konkrétnu situáciu konfliktu medzi
    sebou a jeho oponentami. Biblia naozaj ponúka Slovo, ktoré je
    nielen zaujímavé a pravdivé, ale ktoré sa dá veľmi konkrétne
    použiť v najbežnejších životných situáciách. Preto ak chce veriaci
    čitateľ Písma vyvážene duchovne rásť, nenachádza v Božom Slove len
    filozofické závery, ale  aj  konkrétne  praktické  riešenia,
    prinášajúce mnoho požehnania. Základným výskumom Písma človek
    nachádza pravdy, zasľúbenia... Aplikovaným výskumom tieto pravdy
    a zasľúbenia v človeku ožijú.
     Mám sklon byť len nábožným intelektuálom alebo na základe
    Biblického štúdia chcem aj meniť svoje postoje a jednanie?
     Ľudia oddávna poznávali prírodu. Nachádzali nové materiály,
    spôsoby ich použitia a stavali svoje obydlia, dediny i mestá.
    Množstvo informácií prinútilo človeka zaoberať sa aj  touto
    stránkou, začal vyrábať hlinené doštičky, papier, knihy, záznamové
    médiá pre počítače... Štúdium prírody zahrnulo v sebe aj živé
    organizmy, dokonca aj samotného človeka.  Pomocou  medicíny,
    psychológie ľudia riešia osobné problémy so svojou telesnou
    prirodzenosťou, aby mohli nájsť pokoj a naplnenie. Jedni využívajú
    znalosti druhých - v posledných rokoch sa skupinová práca stala
    nutnosťou. Za výrobkami, ktoré dnes človek bežne používa poväčšine
    stojí mnoho rokov práce a poznávania mnohých ľudí.
     Vzdelanie sa stáva prostriedkom ku kvalifikovanej práci a mnohí
    ľudia si na ňom veľmi zakladajú. Napriek tomu ostáva človeku to
    isté nešťastie a tá istá radosť ako aj pred tisíckami rokov.
    Zdraví a po všetkých stránkach zabezpečení ľudia niekedy páchajú
    samovraždy, nemocní a nezabezpečení sa zase niekedy dokážu radovať
    - prežívať naplnený, bohatý život. Ľudstvo mnoho spoznalo, ale
    nikto si nedokáže zabezpečiť naplnenosť a pokoj. Aj keď si mnohí
    myslia, že to dokážu a hľadajú svoje osobné cesty k naplneniu,
    opakovane poznávajú, že realita a ideály sú často v prudkom
    rozpore. Poznávanie prírody človeku nezabezpečilo naplnenie, takže
    nachádza riešenie svojich túžieb v alkohole, drogách  alebo
    v rezignácii pri konzumnom živote.
     Vzdelaní i nevzdelaní, titulovaní i netitulovaní spoločne
    hľadajú čosi, na čo by sa dalo absolútne spoľahnúť a v čom by
    našli radosť, naplnenie, sebauspokojenie, ktoré vytrvá i po celý
    život. 
                                     88              Intelekt, myseľ a múdrosť


                 Jób 28,12-27.

     Biblia jasne oddeľuje intelektuálne poznanie, myseľ i múdrosť.
    Poznanie človek nadobúda, dáva mu istý potenciál konať správne -
    uvedomelo. V mysli má človek nachádzať súvislosti, rozvažovať
    a s jasným uvedomovaním svojich skutkov konať. Boh chce, aby
    človek rozumel svojej viere. Aby používal logiku tak, ako používa
    ruky a nohy, keď chce  niečo  vykonať.  Však  istá  dávka
    intelektuálneho poznania a bystrá myseľ môže viesť ľahko k stavu
    ľudského srdca, ktorý Písmo popisuje ako pýchu. Pyšný človek
    prestáva prijímať nové informácie, lebo by si musel pripustiť, že
    ich predtým nepoznal, a to by ho príliš ponižovalo. Pýcha
    a lenivosť bráni poznaniu, niekoho zastihne táto "nemoc" skôr,
    iného neskôr. Vzniká skupina ľudí, ktorá jednoducho nechce prijať
    niektoré poznanie. Predsudky sa potom k tomu stávajú hybnou silou
    i zastieracím manévrom zároveň. Ľudia sa i naďalej stretávajú
    s nepoznaním, ktoré ich dostihuje a núti vo svojej márnosti ďalej
    poznávať. Tisíce rokov človeku nepomohol ani intelekt ani jasná
    myseľ.
     Jób v tejto kapitole poukazuje na tretiu kvalitu, ktorej tie
    prvé dve majú podliehať. Touto kvalitou je Biblická múdrosť. Prvým
    znakom tejto múdrosti je uvedomenie si samého seba a svojich
    hraníc. Poznanie je čiastočné, väčšina vždy ostáva nepoznaná,
    a preto človek vždy bude podliehať náhodilostiam, ktoré jemu
    i jeho potomstvu prinášajú náhody plné prekvapení a  často
    i nešťastí. Keď si uvedomí a pripustí, že si nedokáže zabezpečiť
    naplnenie, začína nachádzať potrebu Boha Stvoriteľa. Pýcha tomuto
    poznaniu veľmi bráni! Poznanie poukazuje na fakt, že sú všetci
    ľudia veriaci, záleží len na tom, čomu veria. Niekto verí ateizmu,
    iný nejakému bohu, ďalší samému sebe a mnohí dokonca vôbec nie sú
    ochotní pripustiť si, že sú len veriaci a že nemajú "v rukách"
    žiadne fakty. Sú ľudia, ktorí by dokonca chceli uveriť, ale pritom
    si neuvedomujú, že vlastne veria a že ich problém nespočíva v tom,
    či veria, ale v tom čomu veria.
     Dokonca aj mnohí kresťania s vierou vyznávajú biblické pojmy,
    ale Hospodina skutočne nepoznajú. Múdrosť človeka vedie k potrebe
    Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Múdrosť zapája intelekt, myseľ,
    logiku i poznanie do hľadania nepoznanej Bytosti - Boha. Človek
    dôvodí, číta, skúša a Božie Slovo zaručuje, že v takomto prípade
    nachádza. Pyšný človek takto konať nikdy nebude... 


                 Bázeň Pánova


                  Jób 28,28.

     Jób nenašiel len filozofiu, že totiž existuje akýsi boh. Našiel
    múdrosť, lebo skúšal rôzne "viery" a zotrval pri tej, ktorá naozaj
    pravdivo existovala. Našiel Boha, ktorý mu odpovedal, ktorý ho
    chránil a ktorý ho učil žiť tak, aby to prinášalo krásne ovocie
    jemu i jeho okoliu. Dal sa vyučovať Božím Slovom a spoznával jeho
    správnosť v praktických situáciách. Mal osobné skúsenosti, že je
    dobré spoľahnúť sa na Hospodina a Jeho Múdrosť. Tak sa naučil byť
    poslušným voči Radám živého Boha.
                                     89     Niektorí ľudia poslúchajú naučenia kňazov, iní hľadajú takých
    učiteľov, aby im nekázali robiť niečo nepríjemné. Keď Jób našiel
    Boha, nenašiel ani pojem, ani kňaza, ale živú bytosť - Priateľa,
    tiež úsudok viery s jasnou mysľou a  presvedčením.  Našiel
    rozhodnutia konať i nepríjemné veci pre ich správnosť. Preto aj
    v situácii konfliktu s jeho priateľmi poukazuje na jasnú myseľ,
    múdrosť od Hospodina a ochotné srdce pripustiť si pred samým sebou
    nové poznania. Oddeľuje falošné, klamné reči od  skutočného
    vnútorného postoja a zhŕňa svoje presvedčenie v slovách: "Boha sa
    boj a jeho prikázania ostríhaj!" Pritom ale rozpráva o stave
    ľudského srdca, nie o mnohých a prázdnych slovách, ktoré niekedy
    vyzerajú veľmi zbožne,  ale  sú  plné  nenávisti,  závisti,
    svárlivosti, tajomstiev a klamstiev.
                                     90
                                     91                   Elihu
              Návrat k Bohu - pokánie                Chudoba po Duchu,
                životodárna túžba

                   XXIX.            Blahoslavení chudobní Duchom...


                 Jób 29,1-5.

     Spomienky na pekne prežité chvíle sú isto príjemné. Ľudia radi
    spomínajú na peknú minulosť obzvlášť vtedy, keď im prítomnosť
    mnoho potešenia neprináša. Keď ale začal spomínať Jób, nešlo len
    o únik z reality. Jeho spomienky sebou niesli želanie, aby mu bol
    Stvoriteľ opäť tak blízky ako predtým.
     Jób nachádza vo svojom živote dlhý čas požehnania, keď rozumel
    Božej vôli pre svoj život. Pán mu odkrýval svoju  múdrosť
    a vyučoval ho svojim cestám. Cítieval svojho Boha pri sebe a tešil
    sa Jeho žehnaniu.
     Prítomnosť mu však prinášala akoby opak. Nerozumel Božej Rade
    a mal pocit, že ho Hospodin opustil. Začal zlyhávať aj sám pred
    sebou, keď ho utrpenie viedlo k pohoršeniu aj voči živému Bohu.
    Tak ako predtým bral dobré, teraz bral zlé - potupu, poníženie...
     Túžba po Božej prítomnosti, ktorá vytrvá - neochabne môže byť
    pre každého veriaceho začiatkom niečoho nového, lepšieho. Takúto
    túžbu nazýva Pán v evanjeliách chudobou Duchom. Človek pociťuje
    nedostatok Božieho vedenia, nedostatok požehnania, nedostatok
    Pánovej prítomnosti a túži sa priblížiť k svojmu Bohu. Je teda
    chudobný, lebo má nedostatok prítomnosti Božieho Ducha. Keď Jób
    začal takto túžiť a neochabol vo svojom dúfaní, Stvoriteľ začal
    v jeho živote jednať. Skúšku dôvery, o ktorú požiadal pre Jóba
    diabol, Pán ukončil príchodom svojho služobníka Elihua, ktorý
    priniesol do situácie svetlo - Božie Slovo. Toto svetlo Jób prijal
    aj od druhého a navyše mladšieho človeka, preto sa mu Hospodin
    prihovoril osobne. Jóbova túžba skončila v pokání pred Hospodinom,
    novým poznaním a novým, dvojnásobným požehnaním.
     Ako reagujem ja na kríž, ktorý na mňa dopúšťa môj Boh? 


                  Požehnanie


                 Jób 29,6-10.

     Požehnanie, ktorému sa Jób v minulosti tešil malo mnoho podôb.
    V každej z nich sa stávalo požehnaním nielen jemu, ale aj jeho
    okoliu:
     1. Majetok
     2. Požehnanie pri práci
     3. Moc - vplyv
     4. Múdrosť slova rady a Božej známosti
                                     92     Dostatok vo všetkých týchto štyroch oblastiach môže byť veľkým
    zlorečením. Majetok, vplyv, moc, múdrosť i zdar môže ľahko
    privádzať človeka do pýchy a tvrdosti srdca. Keď ale Pán vzdelá
    svojho služobníka a v týchto oblastiach naozaj požehná svojim
    Duchom, stane sa toto požehnanie požehnaním aj pre druhých.
     Apoštol Pavel upozorňuje, že démoni môžu odnímať Boží dar.
    Prejavom démonov v tejto oblasti je pýcha vlastníka požehnaní
    alebo závisť u druhých ľudí.
     Ako držím vo správe majetok, ktorý vlastním? K čomu ma vedie
    Pán?
     Ako používam pre Božie kráľovstvo svoju moc - vplyv?
     Je možné použiť pre Pána aj zdar pri práci? Ako?
     Ako zaobchádzam so zverenou múdrosťou?
     Neprekážam Božím zámerom svojou závisťou alebo pýchou? Ako sa
    môže prejaviť v človeku jedno i druhé? Ako reagovať na pohnútky
    svojho srdca, keď prekážajú Božím zámerom? 


            Poslušnosť a poznanie Božej vôle


                 Jób 29,11-17.

     V čase, keď Jób rozumel Božej vôli vo svojom živote, snažil sa
    precízne držať Pánových zámerov. Majetkom pomáhal chudobným,
    múdrosťou v pokore radil a poukazoval na Božie zámery. Zdarom pri
    práci rozhojňoval požehnanie a nadobúdal nové skúsenosti, ktoré
    odovzdával ďalej. Svoju moc a vplyv využil na to, že sa aktívne
    zaujímal o rozpory medzi ľuďmi, snažil sa v nich nájsť svetlo
    a spravodlivé riešenie, za ktoré sa potom celou váhou zasadzoval.
    Tým potláčal utlačovateľov a zastával sa spravodlivosti.
     Mnoho z týchto skutkov dnes človeka nepriťahuje, lebo mu
    uberajú na majetku, robia mu nepriateľov, berú mu čas...
     Poznám a chcem poznať Božiu vôľu vo svojom živote? Aký mám
    postoj voči Božím požiadavkám na svoje správcovstvo požehnaní,
    ktoré som dostal?
     Do Jóbovho života však prišlo obdobie skúšok, keď bol vydaný do
    určitej miery moci diabla. V tomto období stratil požehnania
    a prestal rozumieť Božej Rade. 


                Ale... Skúška...


                 Jób 29,18-25.

     Jóbovi sa zdalo, že na neho nepríde nič zlé, keď sa drží
    Hospodina. Jeho predstava o viere a samom sebe i o Bohu bola veľmi
    zjednodušená - naivná. Keď Pán na neho dopustil zlé, otvorilo sa
    mu nové poznanie o Bohu Hospodinovi a Božej nezávislosti. Poznal
    vo svojej viere nepriateľa diabla, ktorého by žiadny človek nemal
    ignorovať, lebo je diabol zlý protivník! Napokon poznal kým je sám
    a ako veľmi potrebuje Božiu milosť aj v časoch dobrých, keď by sa
    zdalo, že si dokáže vystačiť aj bez Pánovej pomoci. S novým
    poznaním potom prišlo nové požehnanie.


                                     93
                                     94               Trpezlivosť a viera

                   XXX.               Nádej, ktorá nezahanbí


                 Jób 30,1-19.

     Po dlhom čase strádania a potupy, keď Jób už aj privlastnil
    Bohu slová pohoršenia, opäť začína s novou nádejou očakávať na
    svojho Spasiteľa. Už sme sa zamýšľali nad mnohými vlastnosťami
    jeho viery, ktoré boli výborné, lebo sa držali Božieho Slova.
    Trpezlivosť pri očakávaní na Hospodina je nutnou zložkou živej
    viery. Apoštol Pavel pokladá len takú vieru za spásonosnú, ktorá
    je trpezlivá: "Trpezlivosť pôsobí vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej
    a takáto nádej nezahanbuje..." Aj napriek tomu, že bol Jób
    zmietaný ako trstina vo vetre, stále sa opätovne navracal k svojmu
    Bohu a dúfal, že od Neho príde jeho spasenie. Nenadejal sa na
    ľudí, iných bohov, ale očakával na Toho, ktorý má naozaj moc
    i záujem pomôcť.
     Stal sa najopovrhovanejším človekom toho kraja. Najchudobnejší
    žobráci ho zhadzovali tak, že sa obával ich fyzických útokov.
    Predsa nehľadal iné riešenia svojej situácie. Niekto by možno
    povedal, že Jób nemohol nájsť inú možnosť. Keď si ale uvedomíme
    záver knihy, je možné predpokladať, že sa sám mohol dovolávať
    milosrdenstva svojej rodiny - mohol sa pred svojimi priateľmi
    tváriť pokrytecky, ísť im po vôli vo všetkom čo chceli. Mohol
    činiť pokánia pred ľuďmi a získať si ich dôveru a potom sa mohol
    nadejať aj na ich - ľudské milosrdenstvo. Za milodary si mohol
    zaplatiť mastičkára a dúfať, že ho vylieči...
     Veriaci ľudia dnes nebývajú v tak ťažkej situácii ako Jób, vo
    svojich trápeniach môžu ľahko nájsť iných vysloboditeľov. Nemusia
    trpezlivo očakávať Hospodina, lebo si sami dokážu riešiť mnoho
    problémov. Možno sa modlievajú a keď Hospodin neprichádza, pomôžu
    si sami spôsobom, ktorý sa vymyká z biblického rámca. Zachovajú sa
    nečestne, a potom Bohu privlastnia, že im pomohol. Človek pred
    druhým človekom dokáže ukryť svoje nesprávne jednanie. Preto aj
    títo pokrytci vypadajú nábožne, ale živej viery v nich niet.
     Ak chce Božie dieťa naozaj očakávať na Hospodina, nebude konať
    nebiblicky - nečestne, ale sa radšej uskromní, bude si odriekať
    a trpezlivo čakať na Boží zásah do svojho života. V trpezlivosti
    zlyháva mnoho dnešných kresťanov, lebo je ich viera len naoko
    úprimná. Chcú byť veriacimi len pred ľuďmi, slávu u živého
    Stvoriteľa nehľadajú. Títo svetáci s nábožnou tvárou potom ukryjú
    mnoho svojich skutkov, ale mnoho z nich je pred svetom aj
    odkrytých, čím vzniká pohoršenie proti viere, Kristovi, spaseniu.
    Svojim jednaním takto rozkladajú Božie Kráľovstvo, lebo neobstáli
    v skúške, ktorú na nich dopustil Pán. Ich srdce miluje najviac
    seba samého a stáva sa pre nich aktuálnym výrok Pána Ježiša:
    "Pohoršenie proti Synovi človeka musí prísť, ale beda tomu, skrze
    ktorého toto pohoršenie prichádza!" ...
     Mám osobnú skúsenosť so svojou vierou, ktorá sa prejavila
    v trpezlivosti? Akú? 


                                     95                  Modlitba


                 Jób 30,20-24.

     Byť veriacim znamená priateliť sa so Stvoriteľom. Vzťah s Bohom
    je nutný, ak má byť viera živá - prinášajúca skúsenosti, radosti,
    vyslobodenia... Pri akomkoľvek vzťahu s druhou bytosťou  je
    potrebná komunikácia. Komunikácia je dialóg a nie monológ! Pán nám
    daroval svoje Slovo, aby mohol každý poznať Jeho vôľu, postoje,
    zasľúbenia... Aby mohol byť dialóg medzi Bohom a človekom úplný,
    veriaci ľudia majú možnosť sa modliť. Modlitba nesmie  byť
    bezduchou básničkou, ale súčasťou dialógu. Ak sa človek nemodlí,
    nepotrebuje Hospodina. Ak chce na modlitbe len rozprávať bez
    záujmu o Boží náhľad, nepotrebuje Stvoriteľa, ale potrebuje od
    Neho niečo získať. Jedno i druhé vyjadruje formu ľudského egoizmu.
     Jób sa veľmi potreboval modliť. Chcel komunikovať so svojim
    Bohom. Čakal na Jeho odpoveď v trpezlivosti svojej nádeje. Takáto
    modlitba sa mu stala požehnaním.
     Modlitba, ktorá rešpektuje dialóg medzi človekom a Pánom
    Ježišom Kristom, je tým najnutnejším základom úprimnej viery.
    Poukážeme na niektoré modlitby, ktoré sú úplne odlišné:
     I.
     Naučená básnička - ruženec
     II.
     Príval vlastných slov, ktoré sa podobajú telefonátu, v ktorom
    nám niekto zavolá, vyrozpráva sa, a potom ihneď zloží - o našu
    odpoveď nestál
     III.
     Modlitba, v ktorej akoby človek rozprával Bohu, ale chce ňou
    nahlas povedať niečo druhým ľuďom - donucovací prostriedok k tomu,
    aby si druhí vypočuli, čo im chce anonymne povedať
     IV.
     Krásna modlitba, ktorou človek  ukazuje  svoju  zbožnosť,
    zhovievavosť, lásku...
     Tieto štyri prejavy pohanstva sú medzi ľuďmi tiež nazývané
    modlitbou. Vzťah so Stvoriteľom a Spasiteľom, dialóg s Ním však
    doslova ignorujú. Modlitba Božích detí má tento vzťah rešpektovať
    a budovať ho. 


                Viera ako obchod?


                 Jób 30,25-26.

     Jób v tejto časti vyznáva, že zo svojho vzťahu so Stvoriteľom
    robil tak trochu "obchod". Držal sa Jeho Slova, a preto dúfal, že
    bude žať v živote len dobré. V tejto chvíli však nejde o teológiu
    prosperity! Jób už mnohokrát vyznal, že sa môže i spravodlivému
    prihodiť niečo zlé. Ľudská povaha je taká, že síce často vyznáva
    a má svoje presvedčenia, ktoré sú správne, ale keď sa naplnia
    v osobnom, praktickom živote, kladie si otázky, pohoršuje sa...
    Jób chcel mať u svojho Boha protekciu. Všetko správne vyznával,
    osobne to prijímal, dokonca i keď bol sám zaťažený ponížením
    oslavoval Boha! Problém začal nastávať, keď bola zaťažená jeho
    trpezlivosť. Snáď si myslel, že protekčne, v jeho prípade Boh až
    tak veľa na neho nedopustí. Preto sa z jeho viery, i keď na veľmi
                                     96    vysokej charakterovej i morálnej úrovni, stal tak trochu obchod.
     Na akej morálnej a charakterovej úrovni sa vo viere pohybujem
    ja?
     Neočakávam tajne od Boha niečo, na čo nemám právo? 


               Logika a skúsenosti


                 Jób 30,27-31.

     Človek je vo svojej podstate veľmi biedny tvor. Má k dispozícii
    svoju logiku, skúsenosti a slobodu - svoje vlastné rozhodnutia. Sú
    ľudia, ktorým to báječne myslí, majú logiku, ale chýbajú im
    skúsenosti, a preto sa ich logika nemôže správne uplatniť. Ľudská
    logika vychádza zo základných skúseností, buduje na nich. Niektoré
    skúsenosti človek doslova nepotrebuje, lebo si ich môže odvodiť na
    základe iných svojou logikou. Vážnym pozastavením Božieho Slova je
    ale pohľad na neodvoditeľné skúsenosti! Tieto generujú v ľudskom
    myslení nové poznanie, človeku sa otvárajú nové dimenzie myslenia.
    Takúto základnú skúsenosť dal Pán prežiť aj Jóbovi v čase, keď si
    Jób možno myslel, že má všetky základné skúsenosti už za sebou.
    Hospodin niekedy aj starcom dáva poznávať, že sú len ľuďmi a že by
    nemali robiť zo seba niečo viac.
     Keď človek prežíva svoju novú základnú skúsenosť s Hospodinom,
    asi ho zarazí, že jeho doterajšia logika a skúsenosti nestačia na
    vysvetlenie nových vecí, ktoré sa mu práve dejú. Začína v ňom
    vznikať potreba spoločenstva, cirkvi, potreba duchovného vodcu,
    osobnosti veriaceho človeka.
     Poznám túto potrebu?
     Uvedomujem si, že Pán chce, aby som bol schopný sám viesť
    iných?

                                     97
                                     98                Jóbove desatoro

                   XXXI.                    1.
                   Zrak


                 Jób 31,1-8.

     Jób vo svojom živote hľadal Hospodina, dopytoval sa na Jeho
    Zákon a bol zvedavý na jeho vôľu. V tejto kapitole jednoduchým
    spôsobom vyjadruje svoje hodnoty viery. Nevyjadruje ich akýmsi
    teoretickým, teologickým spôsobom, ale úplne prakticky. Úprimná,
    živá viera sebou vždy nesie praktický život, a preto každé Božie
    naučenie dokáže naplniť v konkrétnom skutku.
     Zrak pokrýva 90 % prijímaných informácií. Preto už oddávna
    slúži ako príklad na upriamenie pozornosti. Človek sa zahľadí na
    všetko, čo ho upúta a zotrvá zrakom na tom, čo ho zaujme. Prvé
    Jóbove naučenie dáva do kontrastu "upútanie" a "zaujatie". Nie je
    hriechom, byť upútaný niečím zlým, hriechom začne byť až ľudský
    záujem o zlo. Rozhodovanie môže byť tiež vedené Božím Duchom - je
    potrebné pohliadnuť na všetko, ale potom si vybrať len to správne.
     Ako sa na človeku prejavuje prakticky rozdiel medzi upútaním
    a zaujatím? 


                    2.
                 Zámery a túžby


                 Jób 31,9-12.

     Keď veriaceho človeka upúta a zaujme hriech, začne nad ním
    premýšľať, zaoberať sa ním. V podstate začne v sebe hľadať cestu,
    ako uskutočniť svoj zámer. Chce urobiť niečo zlé tak, aby to sebou
    nenieslo priveľa nepríjemností - výčitiek svedomia, ohovárania
    druhými ľuďmi, právne sankcie... Takto sa v ľudskom srdci formuje
    rozhodnutie za niečím ísť, nejakým spôsobom to dosiahnuť. Takéto
    vnútorné rozhodnutie Jób považuje za veľmi dôležité a osobitne sa
    o ňom zmieňuje.
     Dokážeme nájsť v Novom Zákone príklad jednania človeka, ktorý
    sa rozhodol pre hriech a toto vnútorné rozhodnutie ho akosi nútilo
    dokonať jeho úmysel? (Judáš) 


                    3.
                Ľstivosť a pravda


                 Jób 31,13-15.

     Ľudia zaujatý a vnútorne rozhodnutý pre hriech, začnú konať.
    V ich skutkoch začína byť zreteľná ľstivosť a príležitostná nechuť
    k pravde. Takýto ľudia sa nedokážu vždy zastať svojich blížnych,
    nedokážu vždy hľadať pravdivé riešenie sporov medzi  ľuďmi.
                                     99    Rozhodnutie pre hriech človeka predurčuje na cestu, ktorá sa drží
    predovšetkým zámeru niečo dosiahnuť a nie zámeru naplniť vo svojom
    živote Božiu vôľu. Pri jednaní s druhými ľuďmi sa rozhodnutie
    srdca jasne prejaví. Jób jednal s druhými pravdivo, zastával sa
    tých, ktorí boli v práve. Jednanie s druhými vyzdvihuje ako
    praktický prejav toho, čo človek nosí vo vnútri svojho srdca.
     Ako sa prejavuje jednanie so zámerom niečo dosiahnuť a jednanie
    so zámerom naplniť Božiu vôľu? 


                    4.
                  Chamtivosť


                 Jób 31,16-23.

     Keď si moc temnosti vybuduje v ľudskom srdci prvú pozíciu
    a človek dosiahne svoj prvý hriešny zámer, nastane akýsi zlom.
    Dovtedy bolo možné klamať samého seba slovami: "Urobím len toto
    a už nič viac." Potom však človek začína spoznávať, že je hriech
    úžasne "lepkavý". Za prvým "úspechom" sa začína rodiť túžba za
    ďalším a ľudský život sa začína meniť na rutinný život pokrytca,
    chamtivca. Napriek dostatku vzniká neochota rozdávať a neschopnosť
    prijať núdznych. S väčším majetkom sa rodia aj väčšie zámery,
    ktoré sú nákladnejšie než tie prvé, takže na rozdávanie nezvyšuje.
    Jób videl vo svojom majetku aj požehnanie, ktoré malo patriť
    druhým ľuďom. Živá viera takýto prístup sebou vždy nesie.
     Ako by som charakterizoval dávanie z dostatku a dávanie
    z nedostatku? 


                    5.
                   Mamon


                 Jób 31,24-25.

     V ľudskom ponímaní často chamtivosť a mamonárstvo splýva. Zdá
    sa, že keď je niekto mamonár - milujúci majetok, zároveň bude aj
    chamtivý. Jób v tejto kapitole odlišuje nezáujem obdarovať od
    neprirodzeného vzťahu človeka voči majetku. Inými slovami môže
    existovať veľmi štedrý mamonár alebo chamtivec, ktorému o majetok
    len pre ten samotný majetok nejde. Chamtivosť je porušený vzťah
    voči blížnemu, mamonárstvo voči Stvoriteľovi. Človek má sklon
    zabezpečiť sa zhromažďovaním majetku a nepotrebovať Božie vedenie
    a milosrdenstvo - moderne sa tomu hovorí nezávislosť. Jób vždy
    chcel závisieť na Božích rozhodnutiach a uvedomoval si, že na nich
    aj jeho život skutočne stojí.
     Ako by sme opísali nezdravú závislosť na druhých ľuďoch
    a zdravú závislosť na Bohu? 
                                     100                    6.
                 Modloslužba


                 Jób 31,26-28.

     Človeka niekedy upúta ukrutnosť, zloba - hriech. Neodvráti sa,
    lebo ho objekt jeho pozornosti zaujme a v srdci sa rozhodne
    zhrešiť. Potom sa ale ukáže, že objekt svojej túžby nemôže
    dosiahnuť. Takto človek začína potrebovať druhého boha, vzniká
    modloslužba. Ľudská populácia si v dejinách vytvorila mnoho
    poslušných bohov, ktorých bolo možné prosiť za čokoľvek. Na viery
    modloslužby Jób poukázal ako na boskávanie svojej vlastnej ruky -
    človek hľadá takého boha, aby pomocou neho dosiahol naplnenie
    svojej vlastnej vôle.
     Môže sa stať aj kresťanská viera modloslužbou? 


                    7.
                Jazyk a nenávisť


                 Jób 31,29-30.

     Akýkoľvek hriech privádza človeka do nespravodlivého konfliktu
    nielen so Stvoriteľom, ale aj s druhým blížnym. V takomto
    konflikte sa rodí zloba, nenávisť, závisť... Tieto živly ľudského
    srdca sa potom prejavia poväčšine najviac v reči. Jazykom je možné
    druhého pošpiniť, ponížiť, ohovoriť... Intrigy - reči o druhých,
    ktoré nevychádzajú z pravdy a zhadzujú, bývajú posledným prejavom
    hriechu, ktorý  sa  v  človeku  zrodil  vo  chvíli  záujmu
    o nespravodlivosť. Úprimná  viera  nemôže  zároveň  ohovárať
    a zhadzovať svojho blížneho. Ak niekto tak robí, je isto pokrytcom
    odsúdeným na zahynutie! Keď Pán Ježiš hovorí: "Milujte svojich
    nepriateľov..." Nehovorí to ako teoretickú nesplniteľnú frázu! Moc
    Božieho Ducha je dosť veľká na to, aby zlomila každé ľudské srdce
    a vložila doň lásku dokonca aj voči nepriateľom. Ak sa tak nedeje,
    je to len preto, že človek nechce, aby sa tak dialo.
     Ktorá časť Nového Zákona rozpráva o jazyku a nenávisti? (Napr.
    Jakub) 


                    8.
                   Služba


                 Jób 31,31-32.

     Lenivosť je výraz, ktorý priamo poukazuje na sebalásku. "Mne sa
    nechce..." V tomto výroku je najpodstatnejšie ľudské  "ja".
    Lenivosť sa často za hriech ani nepokladá. Ak niekto ale v sebe
    živý lenivosť, isto nepodporuje pôsobenie Božieho Ducha! Služba
    druhým je prirodzenou zložkou Božieho detinstva. Jób ju spomína
    ako osobitný prejav prítomnosti Svätého Ducha.
     Aké najrôznejšie služby poznám? K akým službám ma už Pán
    povolal a ku ktorým sa cítim byť obdarovaný? 


                                     101                    9.
             Tajnosti, klamstvá a strach


                 Jób 31,33-34.

     Hriešne, nespravodlivo jednajúci človek má záujem zakrývať
    svoje jednania, rozhodnutia, lebo sú zlé.  Začína  používať
    tajnosti, polopravdy, klamstvá... Pravda je jedným zo základných
    biblických princípov. Nemožno zároveň uctievať Hospodina a zároveň
    potrebovať polopravdy a tajnosti, aby nevyšli najavo niektoré zlé
    jednania.
     Inou motiváciou ku klamstvám je strach. Keď sa veriaci človek
    bojí zastať vecí Pána Ježiša pred ľuďmi, ľahko a rýchlo začína
    používať nepravdy.
     Čo hovorí Písmo o ľuďoch, potrebujúcich lož? 


                   10.
                   Žaloba


                 Jób 31,35-41.

     Posledným praktickým Jóbovým prístupom bola ochota  viesť
    o svojich skutkoch dialóg. Ak boli dobré, obstojí, ak dobré
    neboli, chce to vyznať a zmeniť zmýšľanie i správanie. Až doteraz
    Jób nestretol takého človeka, ktorý by pravdivo a správne reagoval
    na okolnosti, ktoré Jób prežíval. Napriek tomu zotrváva vo viere
    a želá si takého človeka stretnúť, lebo túži po tom, aby opäť
    mohol prežívať Božiu prítomnosť a Jeho vedenie.


                                     102              Obraz Cirkvi Božích detí

                   XXXII.                 Elihuov pohľad


                 Jób 32,1-3.

     Keď sa už Jóbov spor ťahal dlho, Pán poslal svojho služobníka
    Elihua, aby rozprával. Je zaujímavé, že podľa slov tejto kapitoly
    bol Elihu účastný na všetkých rozhovoroch, ale sám sa do nich
    nezapájal. Pozorne všetko vypočul a utvoril si svoj pohľad na
    Jóbove postoje i postoje jeho priateľov. Elihu svojim jednaním
    môže slúžiť ako obraz živej Cirkvi Božích detí. Úprimní veriaci
    nepresadzujú seba a často o nich nikto ani nevie. Keď sa ale jedná
    o zjavenie Božích zámerov, dokážu smelo vystúpiť a zasadiť sa za
    Božie, spravodlivé veci. Keď vykonajú svoj diel, odídu často opäť
    do ústrania, lebo nemajú záujem realizovať samého seba. Elihu
    v Knihe Jób vystupuje len jediný raz, keď sprostredkúva Boží
    pohľad na okolnosti Jóbovho života.
     Ako najvážnejší Jóbov nedostatok videl Elihu, že sa Jób
    ospravedlňoval skôr než ho ospravedlňoval Boh. Nevidel teda jeho
    poníženie ako dôsledok hriechu, ale poukázal, že v tomto ponížení
    Jób svojimi ústami zhrešil. Podriadil Hospodina svojim predstavám
    spravodlivosti a neuvedomil si nedostatočnosť svojich predstáv
    a nezávislosť, zvrchovanosť živého Boha.
     Jóbových priateľov odsúdil Elihu preto, lebo nenašli odpovede
    na Jóbove otázky, napriek tomu množili reči a  odsudzovali
    zbiedeného a poníženého človeka.
     Ako v sebe oddeľujem hriešnu sebarealizáciu od Božieho vedenia
    v niektorej veci vystúpiť ako Elihu? Ako prakticky  riešim
    neistoty, či v danej chvíli mám mlčať alebo rozprávať? 


               Atribúty horlivosti


                 Jób 32,4-5.

     O horlivosti sa v cirkvách mnoho rozpráva. Biblia poukazuje na
    to, že je pre Božie dieťa prirodzené byť horlivým. Niekto by možno
    povedal, že je horlivosťou ochota ihneď radiť a riešiť situáciu...
     Horlivý Elihu bol plný reči, ktorú chcel povedať. Jasne vnímal
    nedostatky zúčastnených, ale mlčal. Prvých 31 kapitol čitateľ ani
    len neslýchal, že by pri Jóbovi a jeho priateľoch ešte niekto
    sedel. Mladý Elihu mlčal preto, lebo tým chcel vyjadriť úctu
    starším ľuďom a dozvedieť sa niečo z ich skúseností. Neskákal do
    reči, nevstával nervózne, ale mlčal a čakal - počúval a premýšľal.
    Keď nakoniec videl, že nikto nedokázal odokryť Božiu  Radu
    a správne poukázať na okolnosti,  začal  rozprávať.  Takúto
    horlivosť, vedenú Božím Duchom možno jednoznačne pokladať za
    správnu. Je aj iná horlivosť, ktorá odsudzuje a pritom ešte ani
    nepozná situáciu, rieši a chýbajú jej základné informácie - tak sa
    prejavuje nerozvážna mladosť, nedospelosť v duchovnej oblasti.
    Elihu napriek tomu, že bol mladý, správal sa ako múdry starec.
                                     103     Ako vyzerá moja horlivosť? Mám vôbec nejakú? 


            Staroba, mladosť a Pánova Cirkev


                 Jób 32,6-10.

     Staroba i mladosť sebou nesú svoje pozitívne i negatívne
    stránky. Staroba je často charakteristická opatrnosťou, rozvahou
    a skúsenosťami. Mladosť na druhej strane sebou nesie záujem,
    energiu a dôverčivosť. Pri konfliktoch medzi mladou a starou
    generáciou často dochádza k výčitkám s tým, že si je každá strana
    vedomá práve len svojich výsad. V tejto kapitole Pán poukazuje na
    fakt, že síce staroba i mladosť sebou nesú isté charakteristiká,
    ale že to neznamená, že každý starec je múdry a rozvážny, ani to,
    že každý mladík musí byť zbrklý a nerozvážny. V Cirkvi Božích detí
    je Pán prítomný svojim Duchom a zjavuje svoje pravdy v láske
    všetkým tým, ktorí Ho hľadajú. Múdrosť takto niekedy nachádzajú
    mladíci a starci sa chovajú bláznivo a nerozumne. Preto keď niekto
    odsúdi mladíka len za jeho mladosť, alebo starca len za jeho
    starobu bez potreby premýšľať nad ich jednaním s Božím Slovom,
    koná isto bezbožne.
     Praktický život úprimnej viery vedie k vzájomnému dopĺňaniu sa
    starých a mladých. Aké mám s tým osobné skúsenosti? Čím mi boli
    požehnaním mladší súrodenci alebo starší súrodenci v Pánovi? 


             Množstvo rečí a napomínanie


                 Jób 32,11-13.

     Je zaujímavé, ako veľa môže človek narozprávať pravde podobných
    rečí. Tieto reči možno často vyzerajú podobne, ako reči Jóbových
    priateľov, dôveryhodne. Napriek tomu v nich môže byť ukrytý len
    zámer dokazovať si svoje pravdy. Elihu poukázal, že  nikto
    z Jóbových priateľov nebol schopný skutočne napomenúť a pokarhať
    Jóba, napriek tomu, že sa to snažili dlhý čas robiť. Ak v niekom
    je Boží Duch a Pán povolá tohoto človeka riešiť nejaký problém,
    rozhodne vždy dokáže vyjadriť svoje pohľady na danú problematiku.
    Sebaospravedlnenia, že síce rozumiem veci, ale nedokážem to
    vyjadriť, nemôžu obstáť! Ak Pán niekoho povolá niečo vykonať, dá
    mu aj dostatok schopností a múdrosti v Duchu, aby tento človek
    mohol obstáť. V Jóbovom spore bol takto povolaný Elihu. Traja
    Jóbovi priatelia boli akýsi samozvanci  nepotrebujúci  Božie
    povolanie. Išli Jóbovi vysvetľovať Božie zámery, ale Svätého Ducha
    k tomu nepotrebovali. Mali totiž už iného ducha, ktorý sa volal
    "ja". 


            Čestné jednanie Božieho dieťaťa


                 Jób 32,14-22.

     Napriek tomu, že Jób doteraz nerozprával proti Elihuovi, tento
    sa rozhodol odovzdať čistú pravdu tak, ako mu ju zjavil Pán.
                                     104    Nechcel držať stranu tým, ktorí by mu boli sympatickejší! Videl
    v Božom Slove niečo veľmi vážne, čo sa môže stať niekomu
    požehnaním, inému zlorečením. Strachoval sa ukradnúť Božiemu Duchu
    z úst niektoré slová a povedať len časť pravdy! Vedel, že keď
    rozpráva, stojí zároveň pred Hospodinom, ktorému raz bude dávať
    počet zo svojich slov. Chcel rozprávať tak, aby sa  páčil
    Stvoriteľovi a nie ľuďom. Takéto Slová sa potom stávajú v životoch
    druhých ľudí "skutočnosťou". Môžu byť proroctvom, ktoré sa isto
    naplní, zjavením skutočnosti, ktorá existuje, riešením problému,
    ktoré dáva praktický návod na ďalšie jednanie s Božím požehnaním.
     Výklady Písma, ktoré niečo zámerne vynechajú alebo prevrátia sú
    možno  zaujímavou  teológiou,  možno  používajú  zaujímavú
    terminológiu, ale skutočnosťou v ľudskom živote sa nikdy nestanú.
     Kážem Božie Slovo? - Ak to o sebe nedokážem povedať s istotou,
    kde je chyba? Ako dosiahnuť toho, aby som v tejto oblasti nehrešil
    a mal istotu, že konám a rozprávam správne?

                                     105
                                     106               Proroctvo - riešenie

                  XXXIII.           Každé proroctvo má pripúšťať dialóg!


                 Jób 33,1-6.

     V Biblii nachádzame zmienky o proroctvách v troch odlišných
    zmysloch. Prvým typom proroctva sú starozákonné proroctvá malých
    a veľkých prorokov. Iným proroctvom je konkrétna reč Božieho
    dieťaťa, ktoré poukazuje na blízku budúcnosť alebo na skryté
    skutky tak, že o nich dokáže rozprávať jasne vo svetle Božieho
    Slova. Tým upozorní alebo napomenie spolubrata, prípadne obviní
    neveriaceho, čím mu zvestuje a demonštruje Božiu vševedúcnosť
    a moc. Posledným typom proroctva je jasné vysvetlenie udalostí,
    ktoré síce neboli skryté ako také, ale ostával ukrytý ich zmysel
    a opodstatnenie v súlade s Božím Slovom. Medzi takéto proroctvá
    môžeme zaradiť aj jasný výklad odsekov Písma, ktorých zmysel
    ostával dlho ukrytý a navyše ich rozuzlenie je v danú chvíľu veľmi
    aktuálne.
     Keď Elihu vystúpil z ústrania a predniesol  svoju  reč,
    prorokoval Jóbovi a odkryl mu Boží náhľad na okolnosti, ktoré sa
    mu diali. Neobviňoval ho z hriechu, ktorý by spáchal pred
    utrpením, ktoré naň dopustil Pán. Poukázal len  na  Jóbove
    roztrpčenie a ľahko vyrieknuté slová, ktoré povedal až po ponížení
    jeho priateľmi.
     Jeho reč bola úplne odlišná od reči Jóbových priateľov nielen
    zmyslom, ale aj prístupom. Hneď pri začiatku povzbudzuje Jóba
    k tomu, aby bedlivo počúval, pretože si želá, aby sa potom Jób sám
    vyjadril a prípadne hájil svoje skutky. Elihu nechcel Jóbovi len
    tak niečo "hodiť" do tváre, a potom sa odvrátiť. Svoje slová chcel
    konfrontovať s Jóbovým názorom. Vedel, že ak prorokuje, jeho slová
    obstoja a dokáže si ich uhájiť! Na druhej strane chcel opraviť
    svoj vlastný názor, ak by mu Jób povedal niečo nepredvídané, čo by
    mu ukázalo, že sa mýli.
     Každé proroctvo, každé vysvetlenie Písma, ak sú vedené Božím
    Duchom, pripúšťajú dialóg! Hospodin sa nemusí strachovať, že ho
    niekto zaskočí v reči! Ak niekto prorokuje alebo vykladá Bibliu,
    a pritom obchádza niektorých obdarovaných bratov alebo sestry
    v obave, že mu jeho názory vyvrátia, isto presadzuje svoje telesné
    zámery porušené svojim egoizmom!
     Elihu nielen že pripúšťa dialóg, ale ho naopak vyhľadáva
    s vyznaním, že aj on je "človek odštiknutý z hliny". Tým vyjadril,
    že sa môže mýliť, ale že zároveň chce nájsť Božiu pravdu a preto
    potrebuje spoločenstvo pri hľadaní Božej vôle - dialóg.
     Ako budujem svoje  Biblické  názory?  Chodím  konzultovať
    nejasnosti Písma s druhými bratmi? Ak nechodím, prečo nechodím -
    čo mi v tom bráni? 


                                     107             Elihu, fakty a poznanie Boha


                 Jób 33,7-14.

     Keď Elihu začal prednášať svoj názor, prvé čo spomenul, boli
    fakty, ktoré počul a z ktorých vychádzal. Toto neurobil žiaden
    Jóbov priateľ! Jeho priatelia si len vymýšľali, čo asi musel
    porobiť Jób, keď ho stihlo také nešťastie. Elihu od príchodu troch
    priateľov bedlivo načúval, a teraz zhrnul Jóbove slová. Z nich
    potom ďalej odvíjal svoj pohľad. Jeho postoj nebol zakotvený
    v dohadoch, intrigách, rečiach počutých od kohosi... Mladý Elihu
    riešil Jóbov problém múdro ako starec nie preto, že by bol
    výnimočne nadaný, ale preto, že sa výnimočne držal Božej vôle.
     Základný Jóbov problém spočíval v tom, že sa v jeho utrpení
    prejavil sklon myslieť si, že sa Boh v jeho živote bude prejavovať
    vždy podľa spravodlivosti, ktorej sa Jób od Neho naučil. Inými
    slovami, keď si človek prečíta Bibliu, má sklon vopred rozhodovať,
    ako sa zachová Hospodin, čo chce Stvoriteľ a rozhoduje to len na
    základe  svojho  doterajšieho,  čiastočného  poznania.  Elihu
    vyjadruje, že Boh je väčší než človek. To neznamená len, že je
    silnejší, ale že aj v zmysle chápania a porozumenia je úplne inou
    bytosťou - dokonalou, absolútne vševedúcou. Preto nie je správne
    pravotiť sa s Hospodinom. Ak sa chce Božie dieťa zachovať úplne
    správne, má sa dopytovať, hľadať Božiu vôľu, ale nie vyčítať.
     Vo veľmi ťažkých obdobiach ľudského života je však lepšie
    vyčítať Stvoriteľovi jeho dopustenie, než sa od Neho odvrátiť
    a začať ísť cestou sveta. Jóbov prístup, i keď nebol správny,
    vyjadroval túžbu rozprávať sa so Stvoriteľom, mať s Ním vzťah. Pán
    mu potom poslal proroka - Elihua a cez neho mu daroval naplnenie.
    Pretože Jób naozaj hľadal Boha, vedel si pripustiť svoj omyl. 


                Božie zastavenia


                 Jób 33,15-22.

     Pravdy o ľudskom živote sú často tak hlboké a zároveň schopnosť
    človeka porozumieť im tak malá, že Hospodin dvakrát i trikrát
    pristupuje k ľuďom s vysvetlením a oni nevedia stráviť nové
    kvantum informácie. Najčastejšou príčinou, prečo sa tak deje, je
    ľudská rozptýlenosť inými vecami, ktoré sa zdajú byť lákavejšie.
    Na premýšľanie o Božom Slove si človek vyhradí primálo času a keď
    niečo pochopí, snaží sa to svojim intelektom odmietnuť, ak mu to
    nevyhovuje. Preto Pán zastavuje ľudí i vo snoch, v ktorých
    prežívajú niektoré Božie napomenutia v súvislosti s mnohými
    emóciami, aby ich hneď neodmietli, ale premýšľali o nich. Tak činí
    Stvoriteľ pre svoju lásku a záujem o človeka spasiť ho, naplniť
    jeho život.
     Božie príhovory nenesú sebou len napomenutia a povzbudenia, ale
    aj nové informácie. Preto ak je niekto v sebe pyšný, ľahko odpadne
    od svojho Stvoriteľa aj po rokoch živej viery!

                   !!!

     Božie detinstvo v sebe ukrýva permanentnú schopnosť otvárať sa
    Božiemu Duchu a prijímať nové, nepoznané informácie aj od svojich
                                     108    bratov a sestier.
     Človek, ktorý je v sebe hrdý, pyšný, to nedokáže, lebo by ho to
    ponižovalo! - Tomu Biblia hovorí hriech proti Svätému Duchu! 


                 Anjel vykladač
                  Kristus


                 Jób 33,23-30.

     V tomto odseku sa rozpráva o ANJELOVI Vykladačovi a nájdenom
    Výkupnom za človeka. Je to jednoznačný starozákonný doklad, že aj
    ľudia pred narodením Pána Ježiša potrebovali výklad Božích právd,
    ktoré im ukazoval ANJEL -  Duch  Svätý.  Pre  Stvoriteľskú
    spravodlivosť potrebovali aj obeť za svoje hriechy, ktorou bol
    ANJEL - Ježiš Kristus. Ich hriechy boli pritom dané stranou až do
    skutočného príchodu Ježiša Krista. - Rimanom 3,25.
     Preto sa aj v závere tohoto odseku spomína skutočné novozákonné
    pokánie pred Bohom i ľuďmi: Jób 33,26-28. "Bude sa modliť k Bohu
    a bude mu milostivý a uvidí Jeho tvár s jasotom. A Boh navráti
    smrteľnému človeku jeho spravodlivosť. A bude spievať, hľadiac na
    ľudí a riekne: Bol som zhrešil a bol som prevrátil to, čo je pravé
    a nebolo mi odplatené podľa zásluh. Vykúpil moju dušu, aby neišla
    do jamy a môj život, aby videl svetlo."
     Inými slovami, Elihu odovzdal Jóbovi Evanjelium Ježiša Krista
    a poukázal mu na pokánie, v ktorom môže dosiahnuť Božie odpustenie
    i bez zápalných obetí zvierat. Na konci tejto knihy Jób takéto
    odpustenie a novú spravodlivosť aj prijal.
     V tomto zmysle rozumieme zoslaniu Svätého Ducha na Letnice ako
    mnohonásobne väčšiemu prejavu Jeho moci, ktorá sa rozliala po
    mnohých ľuďoch. Svätý Duch pôsobil na ľudí aj v dobách Starého
    Zákona, na Letnice sa ale jeho moc zmnohonásobila. Preto ak niekto
    odmieta Božieho Ducha svojou hrdosťou v tomto období milosti,
    lepšie by mu bolo, aby bol účastný špinavostí Sodomy a Gomory.
    Skúsme sa veľmi vážne pozastaviť nad tým, ako dokážeme prijímať
    nové informácie a zvesti Božieho Slova od  druhých  bratov
    a sestier. Možnosť hrešiť proti Svätému Duchu tu stále je
    a v období milosti - dnes, je tým najhorším činom, ktorý kedy
    človek urobil. Hospodin dnes vynakladá mnohonásobne viac svojej
    moci a lásky, dáva sa ľuďom viac urážať, než kedykoľvek predtým,
    a to len preto, aby zachránil ľudí od hrôz zatratenia. 


              Výzva a vyznanie proroctva


                 Jób 33,31-33.

     Keď človek v spomínanom zmysle prorokuje, je prirodzené túžiť
    ospravedlniť obvineného podobne, ako túžil Elihu. - To je dôsledok
    lásky v človeku, ktorú v ňom zapálil Pán. Chcieť ospravedlniť
    obvineného je vyznaním takéhoto proroctva. Výzvou proroctva je
    nabádanie k dialógu. Ak ale obvinený nedokáže obhájiť svoje
    stanovisko a musí sa uchyľovať k polopravdám, klamstvám alebo
    tajnostiam, je nutné zavŕšiť prorokovanie v čistote a čestnosti
    pred Hospodinom. Elihu nedržal stranu ani Jóbovi ani  jeho
    priateľom! Odovzdal celé Božie Slovo, i keď nebolo pre nich ľahké
                                     109    prijať ho. Po svojej reči odchádza Elihu opäť do ústrania
    a vyrieknuté Slová sa stávajú konfliktom medzi Jóbom a jeho Bohom,
    tiež medzi jeho priateľmi a ich Stvoriteľom.
     Nezostávam v konflikte so svojim Spasiteľom a Stvoriteľom len
    preto, že nechcem prijať vyrieknuté pravdivé Slová? ...
                                     110              Hospodin nezaprie Seba!

                   XXXIV.                Jazyk, reči a súd


                 Jób 34,1-4.

     Elihu môže byť symbolom Cirkvi Božích detí nielen preto, že
    vykonal Božiu vôľu a nevyhľadával pritom svoje záujmy, ale aj pre
    túžbu riešiť Jóbov problém v dialógu s druhými ľuďmi. Každý človek
    je omylný. Niekedy aj keď by chcel urobiť dobre, z neznalosti
    alebo unáhlenosti vykoná niečo zlé. Túžba rozprávať sa o svojich
    skutkoch a názoroch s druhými ľuďmi za účelom nachádzania hlbších
    právd je nutnou zložkou duchovného života. Na základe komunikácie
    sa navyše odhalia ľudia, ktorý nemajú čestný úmysel budovať Božie
    Kráľovstvo. "Nech tak svieti vaše svetlo, aby ľudia videli vaše
    skutky a chválili Boha, ktorý je na Nebesiach!" - Svoje skutky
    ukrývajú len falošní podvodníci, ktorí vedia, že tieto skutky ani
    zďaleka nenesú svetlo Božieho Ducha. Navyše si uvedomujú, že
    odhalenie špiny by oslabilo ich vplyv a popularitu. Jedným
    z najvážnejších biblických princípov je pravda! Nie polopravda
    alebo len z časti vyjadrená pravda, prípadne akési tajnosti, ktoré
    ukrývajú nečestné jednania! Klamári budú mať isto podiel na
    ohnivom jazere zatratenia, na duchovnej smrti. Takýmto klamárom
    Elihu nechcel byť, a preto verejne vyhľadával dialóg, v ktorom by
    sa rozsúdilo, čo je dobré a čo zlé. 


                Vyjadrenie zmyslu


                 Jób 34,5-9.

     Keď v tomto dialógu potom upozornil na Jóbove nesprávne slová,
    plné trpkosti, neostal len pri citácii, ale snažil sa Jóbove
    myšlienky vyjadriť vlastnými slovami. Tým chcel zdôrazniť, čo bolo
    nimi povedané a upozorniť predovšetkým Jóba, aby si uvedomil
    zmysel svojich slov. Navyše mu dáva príležitosť k obrane, ak by
    jeho slovám neporozumel správne on sám. Kontrastne, ostro oddelil
    dobré od zlého, čím umožnil jasné porovnávanie dobra a zla.
     Keď sa Jób cítil byť odvrhnutý Hospodinom napriek svojej
    spravodlivosti, Elihu poukázal, že je to to isté, ako keby
    rozprával vždy pravdu, ale Hospodin ho pokladal za luhára. Je to
    veľmi vážne obvinenie živého Boha, ktoré si možno Jób až do
    dôsledkov neuvedomil, keď rozprával plný poníženia a trpkosti.
     Jób prestával nachádzať vo viere zmysel, lebo sa mu dialo zle
    napriek tomu, že sa snažil žiť čestne a správne. Jednoducho
    povedané, už nevládal... V takejto chvíli by možno niekto začal
    utešovať, povzbudzovať, prehliadať ľahko vyrieknuté slová... Elihu
    s láskou pozastavil Jóbove myšlienky  a  poukázal  na  ich
    nesprávnosť. Jeho láska spočívala minimálne v tom, že dával
    príležitosť k obrane - dialógu, vyjadril, že sa môže mýliť ale
    pritom neklamal! 

                                     111             Zjavenia - zasľúbenia v Písme


                 Jób 34,10-15.

     Človek nerozumie Božím cestám a nikdy v plnosti nepochopí Jeho
    úmysly. Práve preto, že je ľudské chápanie obmedzené, Hospodin
    zjavil človeku mnoho pravdivého poznania a svojich  úmyslov
    v Biblii. Keď veriaci človek využije Božiu pomoc a príjme svoje
    spasenie, nájde Božie Slovo a spoločenstvo, kde sa o ňom bude môcť
    rozprávať - viesť dialógy, komunikovať. Keď Božie dieťa porozumie
    Stvoriteľovým zasľúbeniam, môže smelo čakať na ich naplnenie vo
    svojom živote - Hospodin nezaprie samého seba a nezradí svoj ľud!
    Jediným problémom ostáva čas a správne porozumenie Božích úmyslov.
     Človek hneď nepochopí správne všetko z Písma, ale niekedy si
    hneď myslí, že poznal celú Bibliu.
     Inokedy veriaci milujú svoj nesprávny pohľad alebo seba tak, že
    nie sú ochotní vzdať sa ho alebo si pripustiť, že sa mýlia. Potom
    nehľadajú pravdu, ale ospravedlnenie svojich fixných predstáv.
     Jeden i druhý prístup je motivovaný pýchou. - Keď tomu človek
    porozumie, ostane stáť na veľmi dôležitej križovatke svojho
    života. Môže zotrvávať i naďalej v pýche alebo hriech vyznať,
    zahodiť a začať žiť inak, lepšie. Táto "križovatka" býva v ľudskom
    živote často poslednou križovatkou života a smrti.
     Hospodin nemá na mysli len seba, keď hľadí na svet. Pre človeka
    dal ukrižovať samého seba, čím jasne vyjadril svoju veľkolepú,
    pravdivú lásku. - To je tým najväčším zjavením a zasľúbením, ktoré
    Boh nikdy nezaprie. Ostáva len na človeku, aby ho vedel prijať. 


                Zmluvy a Boží Duch


                 Jób 34,16-19.

     Boh je zvrchovane spravodlivý. Znamená to, že niet inej
    bytosti, ktorá by objektívne mohla posúdiť Jeho jednanie. Podobne
    nie je možné, aby zvieratko rozumelo a posúdilo jednanie človeka.
    Vo svojej zvrchovanej spravodlivosti Pán hľadá záujmy ľudí, chce
    ľudské životy naplniť radosťou. Ostáva v pravde verný svojim
    zasľúbeniam, čo sa stáva doslova charakteristikou Jeho Ducha aj
    v človeku - pravdou a láskou.
     Ľudia, ktorí porušujú sľuby, záväzky a zmluvy nezostávajú
    v pravde, a preto ani v láske. Tí, ktorí hľadajú len svoje záujmy,
    svoje "ja" nezostávajú v láske, a preto ani v pravde.
     Božie dieťa nemôže milovať a klamať, podobne nemôže žiť
    v pravde a pritom nenávidieť. Ak je niekto Božím dieťaťom, potom
    je v jeho srdci vedľa seba pravda i láska. Žiadna iná možnosť
    neexistuje! 


               Skrytosti a súkromia


                 Jób 34,20-28.

     "Čo je dnes ukryté, bude sa rozhlasovať zo striech." - Tieto
    slová z evanjelia vyjadrujú nielen pravdu, ale aj vševedúcnosť.
                                     112    Hospodin pozná všetky skryté myšlienky, motivácie. Každé ľudské
    srdce mu je odhalené, takže pri veľkom Súde na konci vekov nikto
    nebude dokazovať alebo vyvracať akési dohady. Hospodin priamo
    posúdi bez potreby hľadať pravdu, lebo ju bude mať. Už na tejto
    zemi sa deje ľuďom všeličo zlé a možno nikto nedáva okolnosti
    svojho života do súvislosti so svojim nesprávnym jednaním, lebo ho
    dokázal pred druhými ľuďmi ukryť. Hospodin presne pozná cesty
    človeka. Svoju spravodlivosť naplní buď tým, že človek príjme
    ospravedlnenie z milosti alebo tým, že zaplatí všetko, čo je
    dlžný! Myslím, že človek vo svojom živote narobil dosť zlého nato,
    aby ho to mohlo viesť k vážnemu pozastaveniu: "Koľko som dlžný
    ja?" 


                Duchovná pevnosť


                 Jób 34,29-30.

     Tak ako Stvoriteľ dopúšťa zlé, tak je hotový zastať sa svojich
    detí. Ak On ohradí, nenájde sa bytosť, ktorá by takúto hradbu
    prelomila. Človek si moc často predstavuje ako vyhraté zápasy...
    Obrovským prejavom Božej moci sú okolnosti, v ktorých Božie dieťa
    nikto nenapadne. Zdanlivo náhodné priaznivé okolnosti sú veľkým
    Božím dielom, za ktoré môže nejeden veriaci človek v pokore
    ďakovať. 


                Nielen kritika!


                 Jób 34,31-37.

     Keď Elihu predniesol ďalšiu časť svojej reči, neostal len pri
    odhalení zlého jednania. V závere tejto kapitoly Jóbovi odovzdáva
    konkrétnu radu, ako správne vyriešiť problém svojho zlyhania.
     Takto sa povie silnému Bohu: "Ponesiem, nebudem robiť zlého." -
    Pokorenie pred Hospodinom je nutné k tomu, aby v ľudskom srdci
    mohla nastať zmena k lepšiemu.
     "Tomu, čoho nevidím, ma Ty vyuč!" - Prosba o pomoc a vyznanie
    svojho nedostatočného porozumenia okolností,  majú  byť  pre
    veriaceho človeka prirodzené, preto takto radí konať aj Jóbovi.
     "Ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej!" - Vyznávanie
    Božieho dieťaťa nemá byť len "jazykové", ale aj  skutkové.
    Vyznaním, má nastať v živote veriaceho človeka zmena, silu mu
    k tomu dáva Pán svojim Duchom.
     Elihu sa pýtal Jóba, či chce, aby Boh rozhodoval podľa Jeho
    názorov, keď on tie Božie nevie prijať. Opäť Jóba povzbudzuje ku
    komunikácii, aby zhodnotil jeho pohľad.
     Keď Jób viedol so svojimi priateľmi rozhovor, pravdepodobne bol
    veľmi pobúrený, takže až tlieskal rukami, gestikuloval, keď hájil
    svoje stanovisko a pritom množil slová trpkosti, ktoré Elihu
    označil za vzburu proti Hospodinovi.
     Môžeme nájsť v Biblii Božie zasľúbenie, ktoré by hovorilo
    o tom, že Jób aj v takejto ťažkej situácii mohol  obstáť
    a nezhrešiť svojim jazykom? (1. Kor. 10,13.)
     Kde je moja hranica únosnosti? Chcem ju v duchovnom raste
    posúvať stále vyššie?                                     113                 Istota slov

                   XXXV.             Slová požehnania v trpkosti


                 Jób 35,1-4.

     Mladý muž - Elihu - sa veľmi precízne držal svojho poznania
    Božej vôle. Možno by ho nejeden nábožný pokrytec označil za
    človeka jednajúceho bez lásky, keď karhal už beztak strápeného
    Jóba. Ak by navyše Jób bol priateľ alebo príbuzný uvedeného
    nábožného pokrytca, možno  by  bol  Elihu  úplne  pošpinený
    pokryteckými rečami o tom, aký tvrdý bol voči Jóbovi. Keďže ale
    Božie Slovo rozpráva nielen o láske, ale aj o pravde, Elihu zostal
    Pánovi Ježišovi verný. Len takto mohlo byť Jóbovi pomožené.
     Elihu reagoval na slová plné horkosti a trpkosti pravdivo
    a v láske. Poukázal na ich nezmyselnosť a rozhodne nechcel
    ukazovať seba, ako nadčloveka s Božím zjavením. V dôsledku tohoto
    jednania sa Hospodin zastal všetkých Elihuových slov. Naplnil ich
    ako proroctvá o Svojej Vôli. 


               Poslúžime Hospodinovi?


                 Jób 35,5-9.

     Častým sloganom veriacich, je vyjadrenie: "Idem slúžiť Pánovi."
    Ak táto veta v ľudskom srdci vyjadruje, že dokážem pre Hospodina
    niečo vykonať, čo On chce alebo potrebuje, je to veľmi prevrátený
    pohľad! Žiadny  z  ľudských  skutkov  Boha  nepodrží  alebo
    nestabilizuje na Nebi a žiadny z nich Ho ani nedestabilizuje!
    Hospodin je sám jediný mocný Boh. Od človeka pravda žiada službu,
    ale nie pre Seba! Žiada ju preto, lebo každý ľudský skutok
    prinesie druhým ľuďom buď dobré alebo zlé. Našimi rozhodnutiami
    a činmi pomáhame alebo ubližujeme. Pán pre Svoju lásku chce, aby
    sme svojim jednaním pomáhali iným a privádzali ich do Božieho
    Kráľovstva. Preto zjavil človeku Svoju vôľu, aby bol spasený on
    sám a cez neho aj mnohí ďalší. Želá si, aby sme mohli byť
    naplňovaní už tu na zemi, ale rozhodne nie na úkor druhých. Preto
    ak sa niekto drží Jeho vôle, často mu to prináša kríž - ťažkosti,
    strádania, ale tento kríž je len cestou k novému naplneniu.
     Hospodin pozná absolútnu pravdu a miluje človeka nekonečnou
    láskou.
     Ako sa toto posledné tvrdenie prejavuje v ľudských životoch?
    Ako som ho prežíval ja? 


              Ľudská potreba a nábožnosť


                 Jób 35,10-13.

     Tak ako Stvoriteľ nie je závislý na človeku, človek je naopak
                                     114    úplne závislý na Ňom. Bez ohľadu na to či si to niekto pripustí,
    alebo či rešpektuje Jeho Slovo, táto pravda v ľudskom živote vždy
    platí podobne, ako platí na zemi napríklad gravitačný zákon.
    Gravitačný zákon pôsobí na ľudí bez ohľadu na to, či si ho
    uvedomujú, či si chcú priznať, že ho potrebujú alebo nie.
    Výnimoční fanatickí suveréni, ktorí by chceli demonštrovať, že
    gravitácia neexistuje a vykráčali by z okna budovy na desiatom
    poschodí, by boli zaujímaví len dovtedy, kým by kráčali k oknu.
    Druhí by ich počúvali, možno by premýšľali ako sa to skončí... Po
    jednoznačnom páde by dialógy pominuli... V duchovnom živote je to
    obdobne. Všetci "fanatici ateizmu", ktorí vo svojom živote chceli
    dokázať svetu, že Hospodina nepotrebujú skončili "pádom". Svet si
    však napriek tomu nechce pripustiť existenciu svojej závislosti na
    Stvoriteľovi a existujúce duchovné zákonitosti.
     Falošná nábožnosť - jedna z najhorších foriem svetáckosti,
    často rozpráva o Bohu a modlí sa k Nemu. Ľudia, ktorí ňou trpia
    však skutočne nechcú pripustiť Hospodina do všetkých častí svojho
    srdca. Preto ich zdanlivo úprimná viera troskotá a vyučuje svet,
    že Boha niet. Práve pre takýchto ľudí je svet pohoršený na
    kresťanstve a prevláda v ňom názor, že je viera len akási
    psychoterápia pre psychycky slabších ľudí. Hospodin sa prizná len
    k takému jednaniu viery, ktoré bude podobné Elihuovmu. 


               Istota mnohých slov


                 Jób 35,14-16.

     V závere tejto kapitoly Elihu prorokoval. "Ale teraz isto..."
    Naisto vyjadril, čo urobí Hospodin. Že navštívi Jóba a "zatrasie"
    ním. Táto kapitola zároveň aj vyjadruje prečo sa tak stane. Jób
    povedal mnoho slov, ktorými Bohu privlastnil nespravodlivo to čo
    Mu nepatrilo. Navyše seba označil ako silného a spravodlivého - to
    pravda nebolo klamstvo, ale chýbalo pri tom vyznanie, že tak mohol
    žiť len z Božej milosti. Mnohí chudí ľudia vyčítajú tučným, že
    veľa jedia. Rozvážni nerozvážnym, že veľa míňajú a nešetria.
    Pracovití lenivým, že nepracujú. Pokojní zlostným, že sa nevedia
    ovládať... Pán vydáva takýchto ľudí do moci ich vlastných slov.
    Prestane pomáhať a strážiť chudých, rozvážnych, pracovitých a oni
    začnú mať problémy, ktoré nikdy predtým nemali. - Chudí priberajú
    od pažravosti, rozvážni nerozvážne investujú, pracovitým  sa
    prestane chcieť pracovať...
     Keď človek rozpráva mnoho slov bez vyznania Božej milosti
    u samého seba, keď ľahko odsudzuje a dobre mu to padne, naisto si
    ho diabol vyžiada, aby jeho slová vyskúšal! Človek potom možno
    hlbšie pochopí kým naozaj je. Však ľudia neschopní v danej
    situácii učiniť pokánia zo  svojich  slov  strácajú  najprv
    požehnanie, nakoniec aj celé Božie Kráľovstvo. Istotu spasenia
    nemôže mať nikto, úprimní veriaci majú nádej, ktorá nezahanbí.
    Istotu mnohých slov však môže mať každý, kto "priveľa" rozpráva.
     Mám skúsenosť s vyššie uvedeným duchovným zákonom?
     Jóba neskôr naozaj navštívil Hospodin a keby neučinil pokánie,
    umrel by on i jeho priatelia. Jóbove pokánie zachránilo všetkých.                                     115
                                     116                Božia velebnosť

                   XXXVI.                   Istoty


                 Jób 36,1-4.

     Ako je možné prežiť istotu pravdivosti svojich slov (výkladov
    Biblie, proroctiev)?
     Ako dosiahnuť toho, aby veriaci človek mohol s  pokojom
    rozprávať za Boha ako Elihu a pritom sa nestať prevráteným,
    lživým, pokryteckým fanatikom?
     Je možné mať istotu prítomnosti Svätého Ducha?
     Ako sa prejavuje prítomnosť Božieho Ducha?
     Aký je rozdiel medzi istotou Božej prítomnosti a istotou
    spasenia?
     Odpovede na tieto otázky nájdete vo výkladoch Elihuových slov,
    ktoré povedal Jóbovi - kapitoly 32-35. 


              Charakter Božej moci, kríž


                 Jób 36,5-21.

     Ľudská predstava moci často sebou nesie obraz akejsi agresie.
    Mocnému človeku, keď si nevie dať s niekým rady, ostávajú ešte
    zadné dvierka - agresia. Stvoriteľ nechce riešiť iba jedinú vec,
    o ktorej by sa dalo povedať, že si s ňou "nevie" dať rady. Touto
    vecou je nekajúce ľudské srdce. Preto keď človek vidí hriešnika,
    hneď by chcel uplatniť na ňom moc: "Veď počkaj, zle sa ti povodí!
    Ešte budeš ľutovať..." Hospodin sa nevyznačuje agresiou, ale
    láskou. Božia moc sa nevyvršuje na ľuďoch, ale ich nanajvýš karhá,
    aby sa mohli navrátiť k bytosti, ktorá chce naplniť ich potreby.
    Nekajúcemu človeku Boh nikdy nezoberie slobodu tým,, že by ho
    donútil veriť. Ak sa nedá nič robiť, Stvoriteľ "povie" človeku:
    "Nech sa stane tvoja vôľa!" Tak je človek vydaný do relativizmov
    svojich rozhodnutí, ktoré mu podľa zákonitostí pravdepodobnosti
    neskôr prinesú mnoho zlého.
     Aký je rozdiel medzi utrpením a krížom?
     Keď si človek privodí niečo zlé a Boha aj napriek tomu v pokání
    nehľadá, utrpenia nemajú konca. Relativizmus rozhodnutí človeka
    vovádza do ďalších omylov, ďalšie  chyby  prinášajú  ďalšie
    relativizmy rozhodovania ako tie chyby napraviť. Ak Hospodin
    dopustí niečo zlé a človek v pokání hľadá riešenie u živého Boha
    v Ježišovi Kristovi, utrpenie sa začína meniť na kríž. Človek
    poznáva namiesto svojich relativizmov absolútne pravdivú Božiu
    vôľu, ktorá ho chce v láske naplniť. Dať sa viesť touto láskou
    znamená nerobiť ďalšie chyby, kráčať po ceste, ktorá vedie von
    z utrpenia. Kríž má vždy koniec!
     Prečo niektorý kríž trvá veľmi dlho?
     V ľudskom živote bojuje ľudská svojvoľnosť, ľudské záujmy plné
    neznalosti a relativizmov s Božími záujmami naplniť  ľudský
    život... 
                                     117             Nedostatok slov o Hospodinovi


                 Jób 36,22-33.

     Prečo musia byť všetky predstavy o Stvoriteľovi nepravdivé?
     Prečo človek nedokáže rozumieť tomu, čo bude nasledovať po
    fyzickej smrti?
     Ako rozumiete prikázaniu? - "Neurobíš si sošky ani rytiny
    svojho Boha a nebudeš sa im klaňať!"
     Ako rozumieme hodnotám opísaným v 1. Korintským 13., ktoré
    z nich "prežijú" ľudskú fyzickú smrť a ako s tým súvisí poznanie,
    pravda?
     Nutnou kvalitou živej viery je pravdivosť a láska. Jednému
    i druhému sa človek na zemi vyučuje, keď sa dá viesť Božím Duchom.
    V Božom kráľovstve sa čiastočné poznanie a relatívna pravdivosť
    zmenia na absolútnu pravdu a poznanie. Láska porušovaná žiadosťami
    svojich záujmov sa očistí, ale nič sa k nej nepridá. Preto ak
    človek nemiloval, nedonesie si za svoju fyzickú smrť nič.
     Aký je rozdiel medzi Božím súdom a súdnou stolicou Kristovou?
    Ako rozumieme? - 1. Korintským 3,15.
                                     118               Súlad s Božou vôľou

                  XXXVII.                 Pečať na ruke


                 Jób 37,1-8.

     Mnoho ľudí o sebe tvrdí, že veria v Boha. Mnoho z nich naozaj
    verí, ale ich viera je neosobná, ktorá sa podobá skôr filozofii,
    než živému vzťahu s Hospodinom. Neosobne veriť človeka nič
    nestojí. Je to len akési presvedčenie, o ktorom možno presviedčať
    aj druhých a trpieť pritom pýchou vedomia hlbšieho poznania.
    Elihuova viera sebou niesla poznanie skutočnej Božej vôle. V tejto
    kapitole naposledy odhaľuje Jóbovi hlboké pravdy o Stvoriteľovi.
    Toto v istom zmysle môžu robiť aj pokrytci, však Elihuových slov
    sa zastal sám Hospodin. Už v ďalšej kapitole rozpráva Jóbovi
    z víchru sám Boh a v podstate len opakuje Elihuove slová. Niečo
    také sa mohlo stať len preto, že predtým nerozprával Elihu, ale
    cez neho rozprával Stvoriteľ.
     Ak je človek zaťažený a poviazaný svojim ego, pretože sleduje
    svoje záujmy, Pán si ho nebude používať podobne, ako Elihua
    v Knihe Jób. Človek môže v reči sledovať pochvalu milého priateľa,
    zhodenie nepriateľa, získavanie vplyvu, znižovanie vplyvu druhých
    ľudí, získavanie vplyvných priateľov, zastávanie sa sympatických
    ľudí... Pritom ale rozpráva o niečom inom, takže je  jeho
    postranný, ale pritom dominantný úmysel skrytý. Takýto dvojtvárny
    veriaci pokrytec potom nemôže očakávať, že si ho Hospodin použije
    na budovanie svojej Cirkvi. Prevrátený človek skoro spozná, že
    nemá požehnanie, preto si ho chce vyprodukovať politikou svojich
    rečí sám. Jeho jednanie sa postupne mení na jednanie človeka
    potlačujúceho iných, prejavuje sa cez jeho jazyk skrytá agresia
    a získaný vplyv označuje ako Božie požehnanie.
     V Zjavení Jána sa píše o pečatiach šelmy, ktoré majú bezbožníci
    "vyryté" na zápästiach alebo čelách. V tejto kapitole sa rozpráva
    o pečatiach Božích detí, ktoré majú vyryté na rukách. Inými
    slovami, nezainteresovaný ateista vždy rozpozná Božie dieťa, lebo
    jeho skutky a jednanie budú čestné pred Hospodinom. Na druhej
    strane, tento ateista vždy rozpozná pokrytectvo, faloš... Veriaci
    pohan môže byť hoc aj tým najlepším hercom, ateista má od Boha
    dar, aby ho vedel rozpoznať a uvedomiť si jeho pretvárku. Tak
    vzniká atmosféra, v ktorej veriaci pokrytci presviedčajú sami seba
    navzájom o svojej "správnej" viere, ale nikto iný im neverí - ani
    Božie deti, ani ateisti. Vzniká umelo vytvorený svet nábožných
    ľudí, ktorí sa skôr podobá uzavretému klubu vzájomných, zle
    činiacich, sympatizantov, ktorí si nahrávajú, povzbudzujú sa...
    Príklad pečatí v Zjavení i v Knihe Jób zvestuje, že je svojim
    spôsobom život každého človeka svetu odhalený. Ak sa niekto drží
    Hospodina a vyhľadáva Jeho vôľu úprimne a čestne - zhromažďuje.
    Všetci ostatní rozptyľujú - okrádajú svojim príkladom druhých ľudí
    o možnosť spasenia. 
                                     119                Fyzikálne zákony


                 Jób 37,9-14.

     Človek sa často stotožňuje s Bohom, keď hľadí na svoje dielo
    a pripúšťa si zdanie, že je jeho tvorcom. Kde - kto sa dá pomýliť,
    keď sa rozpráva, ako človek vytvoril lietadlá, počítače, lode,
    ponorky, televíziu, riadené objekty... V skutočnosti všetky tieto
    veci potencionálne existovali už od stvorenia sveta. Človek len
    dostal do rúk akúsi "skladačku", z ktorej sa pokúša poskladať to
    či ono. Môžeme sa opýtať: "Vytvoril človek niekedy fyzikálnu,
    prírodnú zákonitosť, ktorá by potom platila tisíce rokov?" Len
    poznávame zákonitosti, ktoré sú už stvorené oveľa väčším tvorcom,
    než je človek!
     Zákonitosti, ktoré stvoril Hospodin, sa nikdy nevymykajú z Jeho
    moci. Nikdy sa náhodne neprihodí víchor, ani záplavy náhodne
    nezatopia mestá... Predstava, že sa niečo prihodilo náhodne
    a Hospodin to na základe modlitieb dáva do poriadku, je falošná!
    Človek často nerozumie, prečo Pán dopúšťa mnohé katastrófy.
    Stvoriteľ však zostáva zvrchovaný a zákonitosti, ktoré stvoril Ho
    na slovo poslúchajú. Nedokážeme obsiahnuť svojou mysľou Božiu
    veľkosť, preto nie je správne vtesnávať svojho Boha do svojich
    predstáv. Podobne, ako to robieval Elihu, sa môžeme dopytovať
    Boha, prečo činí to alebo ono, ako vedie svet, prečo dopúšťa
    jednotlivé vlády krajín... Ak veriaci človek naozaj hľadá Božiu
    vôľu a dokáže byť vo svojom hľadaní trpezlivý, Pán mu zjavuje
    ukryté, hlboké pravdy, príčiny a dôsledky, ktoré človek potom môže
    svojou mysľou a skúsenosťami v živote overiť. Jeho rozum i logika
    potom potvrdia Božiu veľkosť, pravdivosť a lásku, lebo zjavené
    poznanie bude naozaj pravdivé.
     Veriaci človek nepozná Božiu vôľu buď preto, že o ňu až tak
    veľmi nestojí a nedokáže trpezlivo očakávať na Božie zjavenia
    alebo preto, že viac miluje svoju vôľu. 


               Ako stvoriť zákonitosť


                 Jób 37,15-24.

     Nikdy nikto  nepremení  žiadny  fyzikálny  zákon!  Človek
    zákonitostiam podlieha, ale nie je ich pánom! Rešpektuje ich, ale
    nikdy im "neprikáže", aby sa zmenili a pôsobili inak.
     Existujú aj duchovné zákonitosti, ktoré platia v životoch
    a jednaniach ľudí? Ak áno aké?
     Čo podstatné ťa oslovilo alebo zarazilo v jednaní troch
    Jóbových priateľov?
     Čo podstatné ťa oslovilo alebo zarazilo na Jóbovom jednaní?
     Čo podstatné ťa oslovilo alebo zarazilo na jednaní Elihua?                                     120            Posledná príležitosť ku pokániu

                  XXXVIII.                Osobné oslovenie


                 Jób 38,1-3.

     Pri zvestovaní Evanjelia, napomínaní,  povzbudzovaní,  pri
    výklade Biblie môže niekto podľahnúť nesprávnemu pocitu, že on sám
    správne napomenul, povzbudil, objasnil Slovo alebo zvestoval
    Evanjelium, a tak pomohol druhému človeku. Keby niečo také bolo
    možné, Svätý Duch by bol úplne zbytočný. Hospodin si niekedy
    používa svoje deti, aby cez nich rozprával podobne ako cez Elihua.
    Vtedy "ľudská" reč prestane podliehať  ľudskému  relatívnemu
    poznaniu a stane sa pre druhého človeka absolútnou pravdou.
    Niekedy sa dokonca stáva, že je rečník oslovený sám "svojou
    vlastnou" rečou. Svätý Duch používa ľudí na to, aby cez nich
    rozprával. V takýchto chvíľach je nebezpečné prisvojiť si Božiu
    múdrosť a považovať sa za "väčšieho" človeka.
     Keď Pán niekomu dáva dar napomínať, kázať, povzbudzovať,
    vysvetľovať Písmo, ..., najprv ho vzdeláva v sebapoznaní, aby
    človek hlboko porozumel svojej skutočnej malosti a neprivlastnil
    si v budúcnosti pre svoju pýchu niečo, čo mu nepatrí. Ísť
    prednášať, napomínať, ..., s motiváciou ukazovať svoju múdrosť
    alebo získavať vplyv, je isto povolaním od živého diabla! Duchovné
    vzdelanie poznania Biblie teda nie  je  len  intelektuálnou
    záležitosťou mysle, ale aj otázkou čistoty charakteru ľudského
    srdca.
     Keď Stvoriteľ napomína človeka, robí to aj viackrát. Vo svojej
    láske chce človeka prinavrátiť k zdroju života - k sebe. K Jóbovi
    Pán prehovoril najprv cez Elihua, potom pri osobnom stretnutí
    z víchrice. Možno k nám Boh niekedy rozpráva cez druhých bratov
    a sestry, ale my nedokážeme prijať vyrieknuté slová. Nakoniec nás
    svedomie vedie k tomu, aby sme o nich premýšľali, porovnávali ich
    z Biblickou zvesťou, modlili sa... Aj dnes môže človek zažiť
    osobné stretnutie s Hospodinom, keď premýšľa o vyrieknutých
    slovách a vo svojom svedomí sa o nich "rozpráva" s Pánom Ježišom.
    Takéto osobné - súkromné stretnutie je zaujímavé tým, že je pred
    druhými ľuďmi ukryté. Človek môže Bohu odvrávať, odmietať Ho,
    negovať, a pritom navonok druhým ukazovať svoju naoko veľkú
    zbožnosť. Keby sa takto zachoval Jób, nikdy by nové požehnanie
    neprijal a možno by ani jeho priatelia nemohli činiť pokánie.
    Zhrešil by proti Svätému Duchu a duchovne by zahynul.
     Posledný Pánov pokus navrátiť človeka k sebe sa môže odohrať
    v súkromí, v ľudskom svedomí. Odmietaním Božej Rady môže človek
    stratiť ďalšie príležitosti ku pokániu. Božie oslovenie je pre
    človeka tou najvážnejšou udalosťou bez ohľadu na to, či si to chce
    alebo nechce pripustiť. 


                                     121                 Božie Slovo


                 Jób 38,4-11.

     Niekedy ľudia nečítajú Bibliu s vysvetlením, že je pre nich
    zložitá a že jej teda nemôžu porozumieť. Takto vzniká mimo cirkvi
    skupina ateistov, ktorí si ospravedlnili svoj nezáujem lacno
    nájdeným argumentom. V cirkvi vzniká skupina veriacich a klérus
    kňazov. Veriacim sa nechce pre lenivosť alebo niečo iné čítať
    Písmo a kňazom to vyhovuje, lebo im môžu potom vykladať z Biblie
    čokoľvek a akokoľvek. Vzniká náboženská manipulácia - náboženská
    spútanosť nebiblickým presvedčením viery. Táto nábožnosť je snáď
    najväčším vzdialením sa od živej viery v Pána Ježiša Krista.
    Ateista má k Bohu často bližšie, než nábožný pohan, ktorý sa
    s presvedčením nazýva kresťanom.
     V predčítanom odseku Hospodin rozprával o podstavcoch zeme. On
    isto vedel všetko o vesmírnej mechanike, ktorú stvoril. Zároveň
    ale vedel, že človek nedokáže porozumieť celému stvorenstvu. Preto
    Hospodin svoje Slová vždy prispôsobil úrovni ľudského chápania.
    Keď Jóbovi poukazuje na jeho obmedzenie relatívnosťou ľudského
    poznania, nezaťažuje ho vysvetľovaním hviezdnej mechaniky. Používa
    Jóbove poznanie fyziky, ktoré mu bolo v tej dobe prirodzené.
    Preto, ak chceme rozprávať o pravdivosti Božieho Slova, je nutné
    najskôr nájsť podstatnú zvesť predčítaných odsekov a práve túto
    navzájom porovnávať, klásť do súvislostí s realitou... Pomocné
    vysvetlenia sebou nesú relativizmus dobového poznania a zvykov.
    Biblii môže rozumieť každý človek na úrovni svojho poznania. Pre
    nikoho to nie je zatvorená kniha! Svojim Duchom chce Pán každému
    osobitne zjavovať tie najhlbšie pravdy o svete, človeku a tiež aj
    o samom Sebe.
     Jóbovi poukazuje na to, že nevie, čo bolo pred jeho narodením
    a nevie ani čo bude po jeho smrti. Napriek tomu posudzuje jednanie
    Boha, ktorý bol vždy a ktorého poznanie je absolútne. Boha sa nedá
    posúdiť, celkovo zhodnotiť, spoznať, človek môže svojho Stvoriteľa
    len poznávať. Navyše nikto nedokáže spoznať  ani  spoznávať
    Hospodina len svojim intelektom. Nemôže si Ho dať do "skúmavky"
    a skúmať Ho ako reaguje na také či onaké podnety. Jedinou.
    "skúmavkou" je ľudské srdce, do ktorého Stvoriteľ zíde sám, keď mu
    človek odpovie na jeho volanie "áno". Tam potom osobne svojho Boha
    spoznáva. Môže prežívať ako reaguje, čo mu chce povedať, kam ho
    vedie... 


             Zákony fyzikálne a duchovné


                 Jób 38,12-21.

     V tomto odseku Pán dáva do kontrastu fyzikálne zákonitosti,
    s podstatou života a smrti. Človek až doteraz nedokázal vytvoriť
    žiadnu zákonitosť a nedokázal nájsť a popísať podstatu života.
    Nerozumie, čo znamená fyzicky umrieť a nevie, čo sa nachádza za
    smrťou. Ak niekto povie, že nič, je to len lacný dohad, ktorý
    nemôže ničím podložiť! Pán poukazuje na existenciu fyzického
    a duchovného sveta, o ktorých obidvoch môže človek povedať len
    máličko. Napriek tomu má niekedy trúfalosť vyhradiť svoje medze
    spravodlivosti a nespravodlivosti, zmysluplnosti a nezmyselnosti
                                     122    a na ich základe posudzovať Božie jednanie. 


               Poznanie súvislostí


                 Jób 38,22-35.

     Hospodin nielen že poukazuje na sebou stvorené zákonitosti
    a živý i neživý svet, ale navyše poukazuje na svoju vládu nad ním.
    Keď rozkázal žriedlam zeme, oblakom a vodám oceánov aby zaplavili
    svet, oni tak urobili. Ním stvorené fyzikálne zákonitosti a stav
    vesmírnych telies sa stretli v jedinečnej kombinácii, ktorá už
    nikdy nenastane. Prejavom tejto jedinečnej zhody bola Biblická
    potopa, v ktorej sa zachránil len Noach so svojou rodinou.
    Stvoriteľ poukazuje na to, že to nebolo naposledy, keď ním
    stvorené zákonitosti vykonali Jeho vôľu. Poukazuje na druhý
    príchod Ježiša Krista a apokalyptické obdobie rán, ktoré zošle na
    zem. Každým dňom sa približuje nová zhoda fyzikálnych javov, ktorá
    spôsobí krupobitie tak veľké a strašné, že takého ešte nebolo
    a potom ani nebude. Hospodin pozná súvislosti, ktoré sa dejú vo
    vesmíre presne tak, ako ich stvoril. Žiadny meteorit nepadol na
    zem náhodou, aby sa potom oceány "náhodou" preliali cez kontinenty
    a "náhodou" by vznikla potopa... Druhý príchod Pána Ježiša sa
    blíži - "rozprávajú" o tom hviezdy, zem, príroda... Úprimné Božie
    dieťa môže práve preto vidieť "letorast" dejín, ako mäkne a blíži
    sa leto. Hospodin pozná súvislosti a svojim deťom ich zjavuje tak,
    aby im mohli rozumieť. 


                Múdrosť a potreby


                 Jób 38,36-41.

     Posledný odsek tejto kapitoly poukazuje na Boží záujem napĺňať
    potreby živého stvorenstva. Intelektuálna múdrosť i nemúdrosť,
    sýtosť i hlad, ..., majú svoje potreby, Hospodin tieto potreby
    pozná a chce ich vo svojej láske naplniť. Kto ale môže povedať,
    prečo sú jedni múdri, iní nemúdri, jedni hladní, iní sýti, ...?
    Pár rokov života na tejto zemi niekoho vedie k tomu, aby sa
    povýšil a obvinil z nespravodlivosti aj samého Boha. Druhí zase
    nájdu svoju malosť a nedostatočnosť, čo ich vedie k poznávaniu
    živého Stvoriteľa.

                                     123
                                     124                Zjavenie v prírode

                   XXXIX.               Hľadanie Stvoriteľa


                 Jób 39,1-8.

     Človeku bolo, je a vždy bude prirodzené veriť. Jedinou otázkou
    ostáva, v čo veriť alebo čomu veriť. Ak by niekto v sebe povedal,
    že nie je veriaci, preceňuje svoje vlastné schopnosti vnímania
    sveta. Ľudia "len" veria svojim presvedčeniam, veria priateľom,
    veria svojim bohom, svojmu ateizmu, veria sebe, ..., ale nemôžu
    absolútne dokázať pravdivosť svojich presvedčení. Pre človeka je
    prirodzené veriť, lebo je tak stvorený. Preto odpradávna hľadá
    naplnenie svojej viery tak, aby jeho viera nezlyhala, keď sa na ňu
    bude chcieť spoľahnúť. Niekto by možno povedal, že sa ľudská viera
    týka len jeho intelektu a možno ju riešiť napríklad pozorovaním
    prírody. Pretože má ale človek mnoho vlastných potrieb, jeho viera
    sa týka v prvom rade jeho srdca, cítenia. Ľudská viera je vždy
    osobná bez ohľadu na to, v čo človek verí. Osobné postoje viery
    človeku riešia súkromie otázok a postojov. Preto je pre každého
    aktuálna otázka: "V čo alebo čomu veriť?"
     Kapitoly 38-41 poukazujú na množstvo potencionálnych otázok,
    ktoré si človek môže odvodiť, keď pozoruje Bohom stvorený svet
    ľudí, zvierat, rastlín, ale aj neživých predmetov. Tieto otázky,
    ľudský intelekt a potreba hľadať dokážu ľudskému srdcu i umu
    odhaliť, nájsť Stvoriteľa.

     Kde sú uchované obdobia zvierat? - Ako je možné, že v určitom
    období niektoré ryby preplávajú stovky kilometrov a nachádzajú
    svoje potoky a jazerá? Ako potrafí vták na svoje letné hniezdisko?
    Môže sa to diať alebo vzniknúť náhodou?
     Prečo sa niektoré zvieratá dajú skrotiť a iné nie? Ako je v DNA
    zachytená informácia o ich povahe, ktorá ich predurčuje na
    slobodný život alebo službu človeku? Mohla úžasná molekula DNA
    vzniknúť zo "slizu na pobrežných skaliskách" po astrálnom období
    zemského vývoja?
     Prečo platia fyzikálne zákonitosti? Ako vznikla  človekom
    poznaná logika a koľko iných nepochopiteľných logík ešte môže
    existovať? 


                  Božie Meno


                 Jób 39,9-18.

     Keď človek hľadá Boha a skúša svoje viery, hľadá zároveň aj
    pojem, ktorý by nájdeného boha vystihoval. Existuje mnoho pojmov,
    ktoré by sa dali označiť ako božie mená ľudských vier. Môžu to byť
    mená bohov z antiky, pomenovania filozofií, vedeckých hypotéz,
    dokonca aj koníčkov, majetku... Božie meno ľudskej viery poukazuje
    na objekt alebo názor, ktorý sa však vždy spája so srdcami
    konkrétnych ľudí. - Niekto je presvedčený o tom či onom, každého
                                     125    naplňuje niečo iné. Preto viera a bohovia ľudí vypadajú úplne
    odlišne.
     Biblický Hospodin - Stvoriteľ nemôže a nechce byť vtesnaný do
    pojmu vyjadrujúceho ľudské predstavy o Ňom. Tohoto Boha človek
    nemôže v živote spoznať, je možné Ho len spoznávať. Jeho bytie
    presahuje všetky ľudské predstavy, preto je možné o Ňom povedať
    len toľko: "Skúste ma a viďte!..." Odovzdať informáciu, ktorá by
    Ho plne opísala nie je možné. Ak ale človek chce, môže Ho v živote
    poznávať bez vytvorenia pojmu, ktorý by Ho obsiahol.

     Pštros sa chová veľmi hlúpo, keď necháva svoje vajcia v piesku
    bez ochrany. Napriek tomu pštrosy ešte nevyhynuli - prečo? Vlk
    vrhne mnoho mláďat do roka, však ovca len jedno-dve. Prečo ovce
    nevyhynuli v pazúroch vlkov? Kto tak precízne riadi  chaos
    náhodilostí, že je v prírode zachovávaná rovnováha  napriek
    nepomeru síl a rozumnosti? 


                Prirodzené otázky


                 Jób 39,19-30.

     Každý živočích v prírode má ústrojenstvo, ktoré je špeciálne,
    vyvinuté tak, aby mu zabezpečovalo potravu.  Lepkavý  jazyk
    chameleóna, ďalekohľad v  oku  orla,  tráviace  ústrojenstvo
    prežúvavcov, ... - vznikli náhodou, ktorá sa dá "vyčísliť" pomerom
    1 : nekonečno? Je takáto náhodilosť, z hľadiska ľudskej logiky"
    možná?
     Existuje začiatok a koniec? Majú tieto pojmy z hľadiska času
    zmysel? - Kedy sa začal čas a čo bolo predtým? Sú dostatočné tieto
    pojmy na vystihnutie reality?
     Kto si kedy dokázal predstaviť nekonečno? Kde existuje?
     Čo je to bytie, život? Aký je rozdiel medzi realitou a snom,
    ktorý sa v čase snívania zdá byť tak reálny?

     Príroda zvestuje svojho Stvoriteľa. Len človek Ho "nemôže"
    nájsť, lebo v skutočnosti nechce. Jeho egoizmus ho ženie napĺňať
    svoje potreby sebeckým, bezohľadným spôsobom, ktorý dokázal krásne
    zabaliť do etiky a bontónu, zaviazať "špagátom" legislatívy
    a štátnych zákonov, aby mohol v najhlbšej podstate podviesť svoje
    svedomie a stať sa svojim bohom. Logika, filozofia, príroda
    kričia, že Boh Stvoriteľ je! Ľudské srdce sa z času na čas ozve,
    že tohoto Boha veľmi potrebuje.
     Kniha Jób opisuje konflikt medzi ľuďmi. Okolnosti konfliktu sa
    dajú riešiť bez Boha, dajú sa riešiť s akýmsi bohom vtesnaným do
    pojmov a dajú sa riešiť aj s Bohom Stvoriteľom a s Jeho vedením.

     Ktorý zo spomínaných bohov dokáže skutočne riešiť konflikt
    a prečo? Prečo tí ďalší bohovia konflikt medzi ľuďmi nevyriešia?                                     126               Konflikt s Hospodinom

                   XL.                  Vyznanie


                 Jób 40,1-5.

     Už len vyjadrenie "konflikt so Stvoriteľom" môže v niekom
    vzbudiť pochybnosti, či je niečo také možné. Veď je predsa
    Hospodin natoľko mocný Boh, že sa nebude "zapodievať" s biednym
    človekom. Jediným Slovom môže zničiť nielen jedinca, ale aj celú
    Zem. V Biblii sa však môže človek dočítať, že sa Boh chce zaoberať
    aj jednotlivcami. Nechce ich len tak likvidovať, aby demonštroval
    svoju moc. V prvom rade miluje človeka, a preto ak s Ním niekto
    príde do konfliktu, nechce tento problém riešiť z pozície sily.
     Človek odmietajúci spasenie Pána Ježiša je v konflikte so
    Stvoriteľom, i keď si to možno neuvedomuje. Veriaci kresťan je
    v konflikte so svojim Bohom, keď odmieta Jeho vedenie a chce
    napĺňať len svoje záujmy. Úprimný kresťan - Božie dieťa -
    prichádza do konfliktu s Bohom, keď začne ísť svojou cestou a nemá
    záujem posudzovať svoj skutok v  duchu  Biblie  a  názorov
    spoluveriacich alebo aj neveriacich.  Každé  ľudské  pokánie
    predchádza konflikt so Stvoriteľom. Jób sa dostal do konfliktu so
    svojim Stvoriteľom pre svoje reči, ktorými Ho  v  horkosti
    a neporozumení okolností začal odsudzovať.
     Keď Pán Jóba napomenul cez Elihua a osobne sa ho dotkol
    rozhovorom vo víchre, Jób reaguje tým, že vyznáva svoj hriech.
    Boží dotyk, ktorý sa môže odohrať v ľudskom svedomí, môže byť
    počiatkom pokánia  alebo  aj  počiatkom  trvalého  konfliktu
    s Hospodinom vedúceho do duchovnej smrti, do zatratenia. Človek
    niekedy prežije Božie zastavenie, ale je už naučený obchádzať hlas
    svedomia a nerešpektovať Bibliu, preto zotrváva v konflikte bez
    toho, aby si to sám pred sebou pripustil. Jób síce zhrešil svojim
    jazykom, ale tichý Boží hlas bol pre neho ešte stále veľmi
    podstatný. 


                Nielen vševedúci!


                 Jób 40,6-14.

     Stvoriteľ nepoukázal Jóbovi len na svoju vševedúcnosť  -
    absolútne poznanie! Poukázal aj na svoju schopnosť vykonať vlastný
    zámer. Človek možno niekedy má pravdu, ale pred druhými ľuďmi ju
    nedokáže uhájiť a realizovať svoje postoje. Pán nielen že všetko
    vie, ale činí to s absolútnou zvrchovanosťou. Pre Jeho Lásku sa
    úprimní veriaci nikdy nemusia obávať okolností -  "prežili"
    protivníkov... Kto sa drží Božej vôle, je vždy vo "väčšine". Božia
    cesta môže byť pre človeka ťažká, nepríjemná, môže sa zdať dlhá,
    ale to zlé nakoniec vždy skončí. Takéto víťazstvá bývajú omnoho
    väčšie a krajšie, než ťažkosti, ktoré im predchádzali. 


                                     127                 História Zeme


                 Jób 40,15-24.

     Neveriaci ľudia vymýšľajú mnoho teórií a hypotéz, aby si mohli
    ospravedlniť svojvoľnosť. Navzájom sa presviedčajú a utvrdzujú, že
    Boha niet a že Ho netreba rešpektovať. Konflikt s Ním vo svedomí
    sa takto dostáva do kategórie bezvýznamného "hlasu", o ktorom
    nikto nevie a možno ho bez problémov obchádzať.
     Hypotézy o miliardách rokov existencie Zeme, o  evolúcii
    zhadzujú Písmo. Pán v ňom jednoznačne poukazuje, že Jeho náhľad je
    iný a nezmení ho ani vedecky uznávaná hypotéza, prijímaná miliónmi
    ľudí.
     Zmienka o veľkom biblickom zvierati - behemótovi poukazuje na
    to, že brontosauri nežili dávno pred človekom. Prirovnanie chvosta
    k cédru jednoznačne rozpráva, že tak veľké zviera dnes nežije.
    Biblické dejiny Zeme rozprávajú o približne 2000 rokoch nášho
    letopočtu a 4000 rokoch pred naším letopočtom. V tomto období žili
    nielen ľudia, ale aj všetky zvieratá, ktoré človek pozná alebo
    ktorých kostry našiel zasypané v zemi.
     Ľudská myseľ zatiaľ vždy musela kapitulovať pred správnym
    výkladom Božieho Slova, preto aj uhlíková metóda a miliardy rokov
    sú odsúdené, ako neopodstatnené výmysly.
     Uhlíková metóda vychádza z predpokladov, ktoré človek buď
    nemohol alebo nechcel dokazovať. Jedným z takýchto predpokladov je
    konštantný spad rádioaktívneho uhlíka C12. Tento  predpoklad
    vychádza z tvrdenia, že je magnetizmu Zeme konštantný.  Za
    posledných sto rokov sa jednoznačne nameralo, že nie je! Človeku
    však miliardy rokov a podpora ateizmu pre niečo veľmi vyhovujú... 


                  Vláda Boha


                 Jób 40,25-32.

     Človek vždy mohol len rešpektovať stvorené pravidlá. Musel
    rešpektovať aj povahy zvierat, nemohol ich nijak zmeniť. Často
    svojou filozofiou podnecoval a podnecuje v sebe dojem, že je
    veľkým, nadriadeným prírode, že sám sa nemusí podriaďovať.
     Skutočnosť ale ostáva taká, že si len "skladá" už vytvorenú
    "skladačku" prírody a pracne nachádza nové dávno existujúce
    zákonitosti. Tým, že sa im naučí podriaďovať, dokáže niečo získať
    a hovorí tomu, že skrotil prírodu. Človek je veľmi biedny tvor,
    trpiaci prehnanými predstavami o sebe a pre svoju porušenosť
    nepripúšťajúci si, že potrebuje Stvoriteľa. Táto  prevrátená
    megalománia má obdobu vo filozofiách národov, presvedčeniach
    skupín v národoch, ale aj vo svedomí jednotlivcov.
     Aký vzťah k Bohu mám ja? Potrebujem Ho?                                     128                Hovoril Hospodin

                   XLI.                 Otras svedomia


                 Jób 41,1-3.

     Pre schopnosť ukryť svoje myšlienky do súkromia a pre egoizmus
    ostáva človek v niektorých svojich postojoch neotrasiteľný. Akosi
    sa "zatne" lebo nechce pripustiť omyl, pričom si uvedomuje, že
    v mnohom sa naozaj nedá dokázať správnosť alebo nesprávnosť. Pri
    biblických, pravdivých pohľadoch nejde o to, aby boli človeku
    dokazované, ale aby si ich chcel pripustiť. Mnohé konflikty medzi
    veriacimi ľuďmi ostávajú neriešené, pričom skutoční vinníci mlčky
    predpokladajú, že sa na "všetko" zabudne a "život pôjde ďalej".
    Neriešené hriechy v cirkvi, konflikty vo vzťahoch veriacich ľudí
    odoberajú požehnanie a Božiu prítomnosť. Zo živej viery sa takto
    stáva mŕtva nábožnosť. Nábožní ľudia vedia presvedčiť  seba
    i druhých, akú hlbokú vieru majú. Stvoriteľ ale očakáva poslušnosť
    Jeho Slovu a schopnosť riešiť nezhody v Jeho Duchu.
     Niekedy môže človek prežiť pozastavenie vo svedomí, ktoré mu
    spôsobí veľa "problémov". Musí uvažovať, či konal správne, či nemá
    dať niečo do poriadku, či nemá ísť za tým alebo iným človekom...
    Božie pozastavenie doslova zatrasie svedomím tak silno, že to
    niekedy vidieť aj na ľudskej tvári. Ak si veriaci nechce odpovedať
    na otázky svedomia a radšej sa im vyhýba, možno už ďalšie neprídu.
    Nikto nemôže vedieť, či práve prežívaný, svedomím trasúci zážitok,
    nie je tým posledným príhovorom Božieho Ducha.
     Hospodinovi patrí všetko. Nikto nie je väčším bohom než On.
    Daroval človeku slobodu a nikdy mu ju nezoberie. Je to skutočná
    sloboda aj od Neho samého. Ak si človek vyvolí život bez potreby
    Boha - Ježiša Krista, bude ho mať. Stvoriteľ napĺňa ľudské
    potreby, ak Ho človek odmietne ostanú jeho potreby nenaplnené.
    Stane sa tak čiastočne už tu na zemi, v plnej miere po fyzickej
    smrti v oveľa hlbšej realite a hmotnejšom svete. Tento svet sa pre
    jedných stane nebom, pre druhých peklom.
     "Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa z Bohom!" Bez
    ohľadu na to, ako sa človek zachová - čo príjme alebo odmietne -
    ostáva Hospodin zvrchovaným vládcom a milujúcou bytosťou zároveň. 


              Mám svoje osobné otázky?


                 Jób 41,4-26.

     Čo ma najviac oslovilo pri čítaní knihy Jób?
     Čím všetkým táto kniha vyniká spomedzi druhých biblických kníh?
     Akú zmenu chcem vo svojom správaní urobiť, na základe tohoto
    štúdia, ja?
     Čo táto kniha rozpráva o modlitbe?
     Ako opisuje utrpenie?
     Ako by som charakterizoval Elifaza, Sófara a Bildada?
     Ako by som charakterizoval Jóba?
                                     129     Ako by som charakterizoval Elihua?
     V čom sa odlišovalo obvinenie troch Jóbových priateľov od
    Elihuovho obvinenia?


                                     130               Pokánie a požehnanie

                   XLII.                 Kapitulácia


                 Jób 42,1-6.

     Jób neustále oponoval svojim trom priateľom. Keď sa mu ale
    prihovoril Elihu, mlčal a pozorne počúval jeho slová. Mlčal aj
    napriek tomu, že ho Elihu nabádal k dialógu. Je to známkou toho,
    že bol oslovený Svätým Duchom. Možno práve pre toto mlčanie sa
    neskôr Hospodin prihovoril k Jóbovi aj v osobnom rozhovore
    z víchrice. Jóbove otrasené svedomie spôsobilo ihneď reakciu
    úprimného Božieho dieťaťa - vyznanie svojho omylu, pokánie. Jób
    kapituloval pred Stvoriteľom a priznal si omyly, ktorým aj
    intelektuálne porozumel. - "Doteraz som o Tebe slýchal, ale teraz
    Ťa vidí moje oko."
     Vážny konflikt, ktorý mal Jób zo svojimi priateľmi, spôsobil,
    že Jób spoznal svojho Boha oveľa hlbšie. To by sa nikdy nebolo
    stalo, keby Pán na neho nedopustil nič zlé. 


                 Nový Zástanca


                 Jób 42,7-9.

     Traja Jóbovi priatelia sa nedržali pravdy, keď ho označovali za
    potrestaného hriešnika. Jóbov problém sa začal v nebi, keď si ho
    vyžiadal diabol. Nespôsobil ho Jóbov hriech! Až neskôr Jób začal
    v trpkosti a horkosti vyriekať slová, ktoré neboli pravdivé. Preto
    sám Boh zrovnal výpovede troch priateľov a Jóba. Jóbove označil
    ako pravé, tie druhé ako nepravé - prameniace z egoizmu a stojace
    na klamstvách, výmysloch. Keď Jób učinil pokánie, dostal nového
    Zástancu - samého Stvoriteľa. Ten zatriasol svedomím aj trom
    priateľom a vyzval ich, aby obetovali za svoj hriech. Nadto im
    oznámil, že ich modlitby neprijme, aj keby sa chceli sami k Nemu
    modliť. Mali byť zachránení cez Jóbovu modlitbu.
     Keď urobím zle, som schopný ísť za svojim "Jóbom" a požiadať ho
    o modlitbu za seba? Niekedy na tom môže stáť alebo padať môj
    duchovný život!
     Z tohoto odseku vyplýva, že Hospodin neprijme všetky modlitby!
    Nemusí prijať modlitby ani vtedy, keď človek učiní pokánie podľa
    Jeho vôle podobne, ako Jóbovi priatelia. Stvoriteľ nás vedie do
    spoločenstva, nechce, aby sme sa zmierili len s Ním, chce aby sme
    boli zmierení aj ako bratia a sestry navzájom. Ak si veriaci
    zoberie z Jeho vôle len časť, nemôže očakávať, že získa Zástancu,
    ako získal Jób. Pre svoj hriech robia niektorí veriaci zo vzťahu
    k Bohu formalitu anonymných vyznaní, teóriu očistenia,  ale
    Hospodina v skutočnosti nehľadajú, lebo by ich to príliš ponížilo
    pred bratom alebo sestrou. Božia Stvoriteľská vôľa je, aby
    konflikty medzi veriacimi boli riešené nielen anonymne pred Bohom,
    ale aj pred sebou navzájom. 

                                     131                 Pán okolností


                 Jób 42,10-11.

     Jób sa zachoval ako Božie dieťa - keď sa modlil, modlil sa
    čestne, bez pretvárky. To znamená, že svojim priateľom musel
    najskôr odpustiť.
     Hospodin je Pánom všetkých okolností. Preto bol dosť silný aj
    na to, aby zmenil Jóbove zúfalé postavenie na požehnané, lepšie
    než bolo predtým. Celé stvorenstvo slúži Pánovi Ježišovi, preto ak
    sa On rozhodne žehnať, neexistuje žiadna sila, ktorá by mu v tom
    zabránila. 


                Boží dvojnásobok


                 Jób 42,12-17.

     Pán požehnal Jóbovi dvojnásobne zo všetkého, čo predtým mal -
    je zaujímavé uvedomiť si, že aj tu sa Písmo drží pravdy, ktorá
    platí nielen na zemi, ale aj v Nebi. Detí mal Jób desať. Potom ich
    mal tiež len desať. Zdá sa, že nastal niekde omyl, lebo by sme
    očakávali dvojnásobok.
     Božie Slovo tu chce pohliadnuť na fyzickú smrť inak, než je
    zvyknutý človek. Táto smrť nie je koniec, ale rozlúčenie. Jób
    nestratil svojich prvých desať detí! Opäť sa s nimi stretol pri
    svojom Bohu v Nebesiach.
     Na druhej strane duchovná smrť je niečo trvalé, čo sa už zmeniť
    nedá. Opäť sa vraciam k výroku apoštola Pavla: "Na mieste Ježiša
    Krista vás prosím, zmierte sa z Bohom!" Žiadny nevyriešený
    konflikt, porušený vzťah nestojí za to, aby človek stratil podiel
    na Nebeskom kráľovstve.