Zjavenie – výklad 2013

                 Koniec sveta?
                    +
                  Evanjelium
                  v dlani

                 Zjavenie Jána
                 1996 - 2013

         Milan Hudec


Graf biblických dejín

       Graf nevyjadruje biblické obdobia v časovej mierke!
       Poukazuje len na ich dôležitosť a vzájomnú náväznosť!
    A             B
    ┌───┬───────────────────────┐
    │  │   1. Stvorenie   │
    │ S │    Hriech     │     J
    │ e ├────────────────────┬──┘     ┌───┐
    │ d │          │      │  │
    │ e │          │      │  │
    │ m │    Bez     │      │  │
    │  │    Zákona    │      │ S │
    │ d │          │      │ t │
    │ n │          │ C     │ a │
    │ í ├────────────────────┤      │ r │
    │  │          │ D     │ ý │
    │ ľ │          │      │  │
    │ u │     So     │      │  │
    │ d │   Zákonom    │      │ Z │
    │ s │          │      │ á │
    │ k │          │ E     │ k │  L   M
    │ é ├────────────────────┴──┐     │ o │  ╔═══╗  ▄
    │ h │    Narodenie    │ Prvý  │ n │  ║  ║  █
    │ o │     Život     │ Príchod │  │  ║ Z ║  █
    │  │   Ukrižovanie   │ Ježiša │  │  ║  ║  █
    │ p │  Zmŕtvychvstanie  │ Krista │  │  ║ j ║  █   P
    │ o ├────────────────────┬──┘     ├───┤  ║  ║  █   ▄
    │ z │          │      │  │  ║ a ║  █   █
    │ n │          │     K │ N │  ║  ║  █   █
    │ a │   Obdobie    │ F     │ o │  ║ v ║  █   █
    │ n │   Milosti    │      │ v │  ║  ║  █   █
    │ i │          │      │ ý │  ║ e ║  █   █
    │ a │          │ G     │  │  ║  ║  █ N  █
    │  ├────────────────────┴──┐     │ Z │  ║ n ║  █ ▄  █
    │ P │   Vytrhnutie    │ Druhý │ á │  ║  ║  █ █  █
    │ á │   Rany milosti   │ Príchod │ k │  ║ i ║  █ █ O █
    │ n │   Rany hnevu    │ Ježiša │ o │  ║  ║  █  █ █
    │ o │   Moc a sláva   │ Krista │ n │  ║ e ║  █  █ █
    │ v ├────────────────────┬──┘     └───┘  ║  ║  ▀  ▀ █
    │ e │          │ 1. Vzkriesenie   ║  ║     █
    │ j │          │          ║ J ║     █
    │  │   Obdobie    │ H         ║  ║     █
    │ l │   Odpočinku   │          ║ á ║     █
    │ á │          │          ║  ║     █
    │ s │          │ 2. Vzkriesenie   ║ n ║     █
    │ k ├────────────────────┴──┐         ║  ║     █
    │ y │   2. Smrť      │         ║ a ║     █
    │  │   2. Stvorenie   │ I        ║  ║     █
    └───┴───────────────────────┘         ╚═══╝     ▀


               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.


    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2011
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec


                   Obsah
    Veky, dni, roky a Biblia ...................................   7
      Úvod k Zjaveniu Jána
      O grafe biblických dejín ...............................   7
      Evanjelium v dlani
      2 x 5 prstov, 2 x 5 biblických pojmov ..................   8
      Roky, dni a Boží čas ...................................   9
      Čas milosti, apokalyptické povolávanie .................  10
      "Deň" príchodu Pána Ježiša .............................  11
      Syn zatratenia, čas Božieho hnevu ......................  12
      Začiatok "Dňa" Kristovho ...............................  13
      Božie "Dopoludnie" a "Odpoludnie" ......................  14
      Kňazi Krista, podiel na prvom vzkriesení ...............  14
      "Tisíc rokov" odpočinku od dôsledkov moci hriechu ......  15
      Druhé vzkriesenie a druhá smrť .........................  15
      Druhé stvorenie, poznanie dobrého a zlého dokonané .....  16
      Na čo položiť dôraz? ...................................  16

    Sedem variantov duchovného stavu
    Svietniky a hviezdy
    1. kapitola ................................................  17
      Sedem zborov v Ázii, pozdrav ...........................  17
      Alfa a Omega, triedenie ................................  18
      Kristus, meč, hviezdy a svietniky ......................  19

    Tolerancia, modloslužba a hriech
    Biely kamienok
    2. kapitola ................................................  21
      Efez
      Prvá láska duchovnej mladosti ..........................  21
      Smyrna
      Zasľúbenie desiatich dní ...............................  22
      Pergam
      Meč Slova a tolerancia novozákonných Balámov ...........  23
      Tyatíry
      Jezábelin duch žije aj dnes ............................  24

    Vrúcna viera
    Stĺp s Menom Boha
    3. kapitola ................................................  27
      Sardy
      Skutky viery, duchovná bdelosť .........................  27
      Filadelfia
      Rastúca, živá viera ....................................  27
      Laodicea
      Vlažné prijatie Pána Ježiša ............................  28

    Velebnosť a sláva Boha Hospodina
    Sklené more
    4. kapitola ................................................  31
      Boží charakter a zasľúbenie
      Jaspis, sardis a smaragd ...............................  31
      Duch Svätý, majestát, porozumenie, vševedúcnosť
      Plnosť očí spredu i zozadu .............................  32
      Božie jednanie s človekom
      Štyri zverotvory .......................................  32
      Plnosť dejín
      Vďaka vyvolených za stvorenie a spasenie ...............  34

    Obdobie od 1. po 2. príchod
    Pána Ježiša
    Pohľad na duchovné mocnosti
    a zákonitosti ..............................................  35

    Boží Baránok
    Zapečatená kniha
    5. kapitola ................................................  35
      Orientácia v knihe .....................................  35
      Pán Ježiš zvíťazil
      Kniha popísaná zvnútra i zvonku ........................  35
      Nová pieseň
      Sedem rohov a sedem očí ................................  36
      Moc, bohatstvo, múdrosť,
      vláda, česť, sláva, dobrorečenie
      Myriady myriád a tisíce tisícov ........................  37

    Obdobie milosti
    Otvorenie šiestich pečatí
    6. kapitola ................................................  38
      Zoslanie Svätého Ducha
      Biely kôň ..............................................  38
      Novozákonný duch rozdelenia
      Červený kôň ............................................  39
      Duch spravodlivosti a milosrdenstva
      Čierny kôň .............................................  39
      Zvrhnutá moc temnosti
      Plavý kôň ..............................................  40
      Vytrhnutie Božích detí
      Zlomenie piatej pečate .................................  40
      Obdobie druhého príchodu Ježiša Krista
      Zlomenie šiestej pečate ................................  41

    Označenie milosti
    Anjeli štyroch vetrov
    7. kapitola ................................................  44
      Plávajúca Zem na vesmírnom oceáne
      Milosrdenstvo držania vetrov ...........................  44
      Božie predzvedenie
      144 000 pečatí minulosti, prítomnosti i budúcnosti .....  45
      Palmy Božieho ľudu
      Nebeské prijatie .......................................  46

    Obdobie Božieho karhania z lásky ...........................  48

    Božie predpoludnie
    Trúbenie štyroch anjelov
    8. kapitola ................................................  48
      Orientácia v knihe .....................................  48
      Svojvoľné vanutie vetrov
      Siedma pečať ...........................................  48
      Krupobitie a oheň
      Prvé trúbenie ..........................................  49
      Horiaci vrch
      Druhé trúbenie .........................................  50
      Hviezda Palina
      Tretie trúbenie ........................................  50
      Slnko, mesiac a hviezdy
      Štvrté trúbenie ........................................  51

    Ďalšie rany milosti
    Trúbenie dvoch anjelov
    9. kapitola ................................................  52
      Kľúč od zvráteného jednania
      Symbolika kobyliek škodiacich ľuďom ....................  52
      Na čo poukazuje podoba kobyliek?
      Abaddon a Apolyon ......................................  53
      Apokalyptická svetová vojna
      Štyria anjeli pri Eufrate ..............................  55
      Nestane sa nič nepredstaviteľné!
      Život bez žiariacich hviezd ............................  55

    Výzva prorokovať
    Kniha sladká ako med
    10. kapitola ...............................................  58
      Priateľstvo Pána Ježiša
      Otvorená kniha .........................................  58
      Prísaha Božieho Slova
      Koniec apokalyptických časov ...........................  59
      Úprimné prijatie Božieho Slova
      Kniha a horkosť ........................................  59

    Poslední proroci
    Posledné trúbenie
    11. kapitola ...............................................  62
      Chrám a nádvorie
      Sväté mesto ............................................  62
      Dve olivy
      Svetlo posledných dní ..................................  63
      3,5 roka, 3,5 dňa
      Proroctvo a radosť sveta ...............................  63
      Deň Kristov i čas mŕtvych
      Ženích prichádza! ......................................  65

    Obdobie od 1. po 2. príchod
    Pána Ježiša
    Pohľad na prejavy moci zla
    na Zemi ....................................................  66

    Cirkev a deti Boha
    Drak a jeho hviezdy
    12. kapitola ...............................................  66
      Orientácia v knihe
      Orientačný graf ........................................  66
      Pánova milovaná
      Dvanásť hviezd .........................................  67
      Boj archanjela Michala
      Zloba draka s desiatimi rohmi ..........................  70
      Druhý drakov útok
      Čas, časy a pol času ...................................  71
      Tretí drakov útok
      Na morskom piesku... ...................................  71

    Zjavenie budúcnosti
    dodatok k 12. kapitole .....................................  74
      Kráľove sny ............................................  74
      Danielova aktivita viery ...............................  75
      Modlitba ...............................................  76
      Vyznanie ...............................................  76
      Výklad snov ............................................  77
      Uhoľný kameň a Božie detinstvo .........................  79

    Stará a nová Rímska ríša
    Symbolika falošného proroctva
    13. kapitola ...............................................  80
      Politické mocnosti v dejinách sveta
      Šelma vystupujúca z mora ...............................  80
      Zväzujúce ideológie a ich tlmočníci
      Šelma vystupujúca zo zeme ..............................  82
      Číslo šelmy zo zeme - 666
      Ryté znamenia na pravých rukách, alebo čelách ľudí .....  83

    Blahoslavenstvo Zjavenia
    Dva srpy
    14. kapitola ...............................................  86
      144 000
      Ľudia nepoškvrnení hriechom ............................  86
      Traja anjeli
      Evanjelium, víťazstvo a spravodlivosť ..................  87
      Blahoslavení mŕtvi
      Odpočinutie a súd ......................................  88
      Srp Ježiša Krista
      Koniec Božieho predpoludnia ............................  88
      Srp spravodlivého hnevu
      Božie popoludnie .......................................  89

    Obdobie Božieho
    spravodlivého hnevu ........................................  90

    Božie popoludnie
    Sedem čiaš
    15. kapitola ...............................................  90
      Orientácia v knihe .....................................  90
      Spravodlivý Boh Stvoriteľ
      Sklené more s ohňom ....................................  90
      Apokalyptický prelom v dejinách
      Mojžišova pieseň .......................................  91
      Chrám stánku svedectva
      Siedmi anjeli ..........................................  92
      Dym moci a oddelenia
      Sedem čiaš Božieho hnevu ...............................  92

    Hnev Boha Hospodina
    Sedem rán
    16. kapitola ...............................................  93
      Egyptské pohromy
      Vredy a krv ............................................  93
      Znamenie riek a prameňov
      Krv spravodlivých ......................................  94
      Jed hriechu
      Slnko a temnota ........................................  94
      Príprava bojovníkov zla
      Cez Eufratés k miestu Harmagedon .......................  95
      Koniec dejín hriechu
      Pád veľkého Babylona ...................................  96

    Obdobie od zoslania Svätého
    Ducha po 2. stvorenie
    Pohľad na cirkev ...........................................  97

    Cudzoložná cirkev
    Neviestka a šelma
    17. kapitola ...............................................  97
      Orientácia v knihe
      Orientačný graf ........................................  97
      Zjavenie na púšti
      Smilstvo a cudzoložstvo ................................  97
      Meno "tajomstvo"
      Šelma bola, nie je a zase tu bude ......................  99
      Sedem vrchov a kráľov
      Vláda desiatich ........................................  100
      Proroctvo pre celú Zem
      "Vodstvá" národov ......................................  102

    Znamenie doby
    dodatok k 17. kapitole .....................................  104
      Štyria perzskí králi ...................................  104
      Kráľovia severu a juhu .................................  105
      Úlisnosť a faloš .......................................  107
      Pokrytectvo viery ......................................  109
      Posledné svetové vojny .................................  110

    Babylon, kresťanstvo
    Kameň ako žarnov
    18. kapitola ...............................................  112
      Výzva pre Boží ľud
      Anjel s veľkou mocou ...................................  112
      Súd v jednej hodine
      Veseľ sa Nebo!... ......................................  114
      Prudký pád
      Nájdená krv svätých ....................................  115

    Svedectvo Ježišove
    Moc a sláva
    19. kapitola ...............................................  118
      Začiatok nových zákonitostí
      Čistý kment - skutky svätých ...........................  118

      Boh Otec, Duch i Syn
      Ostrý meč v ústach Boha ................................  119
      Boj Baránkov
      Anjel v slnci ..........................................  120

    Kráľovstvo Ježiša Krista
    Druhé vzkriesenie
    20. kapitola ...............................................  122
      Spútanie draka
      Prvé vzkriesenie .......................................  122
      Duchovní Gógovia a Magógovia
      Posledná vojna .........................................  123
      Boží Súd
      Druhá smrť .............................................  123

    Nové Nebo a Zem
    Dvanásť drahokamov
    21. kapitola ...............................................  126
      Vyvolený, Boží ľud
      Druhé stvorenie ........................................  126
      Kto víťazí...
      Ale bojazliví, neverní, klamári... .....................  126
      Svätý Jeruzalem
      "Jednotky a miery" spasenia ............................  127
      Mesto bez slnka a chrámov
      Čas otvorených brán ....................................  128

    Večný Raj
    Nezapečatené proroctvo
    22. kapitola ...............................................  130
      Rieka a drevo života
      Bez noci na veky vekov... ..............................  130
      Božie Slovo o Božom Slove
      Kto sa špiní, pošpiň sa ešte... ........................  130
      Prídem skoro!
      Milosť nášho Pána Ježiša zo všetkými vami ..............  131

    Epilóg k Zjaveniu ..........................................  132

    Ochutnal som knihu,
    alebo ju prehltol? .........................................  132
      Tlčúce ľudské srdce
      Okúsiť, či stráviť? ....................................  132


 
              Veky, dni, roky a Biblia               Úvod k Zjaveniu Jána
              O grafe biblických dejín


     Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom
    mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou
    tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté
    tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil
    mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať.
    Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť, alebo
    povyšovať sa nad druhými hlbším poznaním. Božie Slovo dáva človeku
    návod ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si
    môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána
    nie je výnimkou! Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta,
    príchodu Pána Ježiša... Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva.
    Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly
    s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre
    neveriaceho  človeka  môže  byť  táto  kniha  pozastavením
    a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel...
     Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto
    zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba
    prijímať ako všeobecný názor, alebo uznávané biblické učenie,
    podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len
    trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť, lásku, majú poukázať na Jeho
    múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa
    tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na Kráľovstve
    Nebeskom! Preto by som chcel privítať čitateľa  povzbudením
    k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní
    prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť! Kniha Zjavenia
    Jána je Božím Slovom, ktoré bude vždy platiť! Preto ju netreba
    obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili
    a rozhodne sa ešte aj naplnia! Jedným z cieľov tohoto zväzku je
    spoznať "letorast" dejín, vidieť jeho mäkkosť a rozvážiť, aký
    dosah bude mať na "môj" život príchod všemocného Boha na túto
    Zem...

     Graf dejín na začiatku tohoto zväzku netreba chápať ako
    znázornenie časových úsekov v istej mierke! Napríklad časť dejín,
    keď žil Izraelský národ bez Zákona Božieho trvala asi 2500 rokov,
    so Zákonom len asi 1500 rokov, pritom na grafe zaberajú rovnaký
    priestor. Prítomnosť Pána Ježiša na Zemi trvala asi 30 rokov,
    pritom oblasť, ktorá znázorňuje toto obdobie je len o málo menšia,
    než oblasť, ktorá znázorňuje obdobie bez Zákona, teda 2500 rokov.
    Niekomu by sa mohlo zdať, že je to nedostatkom obrázku. Keď si ale
    čitateľ uvedomí, že prvé stvorenie, teda oblasť B je časovo
    neznázorniteľné, je prirodzené neformovať graf pomocou mierky
    času. - Veď ako vyjadriť čas, keď Boh tento čas ešte len tvoril?
    Ako vyjadriť čas, keď pri stvorení nových Nebies a novej Zemi už
    bude len také stvorenstvo, ktoré dnes ľudské oko nevídalo a ucho
    nepočulo. - Čas poznáme, preto forma nášho ďalšieho bytia bude asi
    oveľa krajšia, plnšia a inakšia, než je dnes! V Zjavení Jána je
    čas tým, čo najviac pletie čitateľov a myslím, že je najmenej
    podstatný. Niečo iné je Boží "čas", náväznosti dejín, poznanie, na
    čo je Apokalypsa viac zameraná než na fyzický čas.
                                      8     Oblasti v grafe sú označené písmenami, pomocou ktorých sa
    budeme na ne kvôli jednoduchosti odvolávať. Oblasti A-I znázorňujú
    minulosť a budúcnosť tak, ako jej autor rozumie na základe
    biblického štúdia. Oblasti J-K poukazujú, pre ktoré obdobia bol
    podstatný Starý Zákon a pre ktoré Nový Zákon. Oblasť L poukazuje,
    ktoré obdobia zahrňuje proroctvo Zjavenia Jána.
     Kniha Zjavenia Jána popisuje niektoré obdobia na viacerých
    miestach, pričom sa zakaždým zameria na spomínané obdobie v inom
    uhle pohľadu. Kapitoly 1-4 povzbudzujú a napomínajú Cirkev, tiež
    poukazujú na Božiu veľkosť a lásku. Kapitoly 5-7 a  12-14
    dominantne prorokujú o obdobiach vyznačených pásikom M. Kapitoly
    8-11 poukazujú na obdobie - pásik N. Kapitoly 15-16 približujú
    obdobie - pásik O. Kapitoly 17-21 zahrňujú najviac - pásik
    P. Posledná kapitola poukazuje na požehnanie, ktoré Božie deti
    očakávajú. 


                Evanjelium v dlani
           2 x 5 prstov, 2 x 5 biblických pojmov


     Kniha Zjavenia Jána opisuje päť dôležitých biblických pojmov,
    z ktorých každý jeden má svoj pár podobne, ako má každý prst na
    ruke svoj pár na druhej ruke.
     Pretože týchto päť pojmov charakterizuje celé dejiny sveta
    v zmysle Božieho projektu spasenia cez Pána Ježiša Krista, budeme
    ich nazývať "Evanjelium v dlani".

     Palec je v opozícii oproti ostatným prstom. Stáva sa tak pre
    nás najdôležitejší, pomocou neho môžeme uchopiť predmet.
     Na základe prvého príchodu Pána Ježiša Krista sme sa stali
    schopnými uchopiť spasenie. V súčasnosti očakávame druhý príchod
    Pána Ježiša v moci a sláve:
    palec    - 1. príchod Krista ... 2. príchod Krista,
    ukazovák  - 1. narodenie   ... 2. narodenie z Ducha,
    prostredník - 1. stvorenie   ... 2. stvorenie,
    prstienok  - 1. vzkriesenie  ... 2. vzkriesenie,
    malíček   - 1. smrť      ... 2. smrť trvalá, duchovná.

     Ukazovák poukazuje na to, že ak sa niekto nenarodí z vody
    a Ducha, nemôže byť spasený. 

                  Ján 3,5.

     5 Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto
      nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho
      kráľovstva.

     Prostredník je základ, vyjadruje celé dejiny sveta od prvého až
    po druhé stvorenie.
     Na prstienku sa nosí manželská obrúčka, preto sa stáva symbolom
    zväzku božích detí a Pána Ježiša Krista. "Blahoslavení, ktorí majú
    podiel na prvom vzkriesení, nad tými už druhá smrť nemá moci!"
     Dominantou Božieho Slova nie je zastrašovanie ľudí pred smrťou,
    naopak ide o ich spasenie. Preto zmienku o smrti symbolizuje
    malíček.

     Kniha Zjavenia  Jána  načrtáva  krátky  prierez  dejinami
                                      9    a predpovedá budúce časy.
     Text v Zjavení sa vyhýba presnému určovaniu času, letopočtov,
    dátumov! V tomto proroctve nie sú vôbec podstatné. 

                 Matúš 24,36.

    36 No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli,
      ani Syn, iba Otec.


               Roky, dni a Boží čas


                 2. Petra 3,8.
                Matúš 24,32-33.

     8 To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden
      deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

    32 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a
      vyháňa lístie, viete, že leto je blízko.
    33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko,
      predo dvermi.

     Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá
    otázkami: Kedy? Ako dlho? Ako dlho to bude trvať? ... Apoštol
    Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu
    Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, "vyformoval" ho vo
    svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú Jemu a nie času.
    Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny  Zeme  síce  na  minulosť
    a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského
    vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám
    ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti,
    pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo  ich  ohraničovať.
    Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto
    prístup prirodzený pre biblické chápanie. - "Keď zmäkne jeho
    letorast, viete, že je blízko leto!" Letorast dejín môžeme
    rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou
    môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký, obdobie milosti vyjadrené
    oblasťou F končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša.
     Oblasť B vyjadruje stvorenie a hriech človeka. Adam a Eva proti
    Božej vôli zjedli ovocie poznania dobrého a zlého. Ich bytie sa
    vyhnaním z raja premietlo do časnosti. Začali podliehať času
    a pracne poznávať všetko čo je dobré aj zlé, podľa toho, ako si to
    vyvolili. Nemyslím, že by ovocie poznania prví ľudia nemohli nikdy
    zjesť, myslím len, že vo chvíli ich hriechu ešte k tomu neboli
    zrelí. Stvoriteľ ich chcel harmonicky budovať a vzdelávať tak, aby
    boli neustále naplnené ich potreby. Keď im dal čo chceli, daroval
    im vlastne možnosť, aby to isté skúsili sami, bez Neho. Pre svoju
    lásku im nedovolil zjesť ovocie života a vyhnal ich z Raja, aby
    ich život trval len istý čas, aby tak ich trápenie nebolo priveľké
    a priťažké. Pre Boha je tisíc rokov ako jeden deň a deň ako tisíc
    rokov. - Pán stvoril Zem a človeka za sedem dní. Tieto dni
    premietol ľudský hriech do siedmich tisícročí vekov. Poukazuje na
    to oblasť A. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo
    približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že
    je letorast dejín už mäkký, že príde tisíc-ročné kráľovstvo, ktoré
    bude trvať tiež približne 1000 rokov! Biblické podobenstvo, ktoré
                                     10    zrovnáva deň a tisícročie je len vážnym znamením, že prežívame
    zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno
    a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej Lásky, dobra, zla,
    keby nebol v raji zhrešil a radšej vyčkal svoj "čas". Na konci
    siedmeho "dňa" dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby
    mohli  s  Ním  večne  zotrvávať  v  pokoji,  naplnenosti
    a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto
    je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický!
    Niekoľko rokov hore-dole, podstatný je iný "čas" - mäkký letorast.
    Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku
    1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám
    Hospodin.
     Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bez
    Božieho Zákona - oblasť C. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne
    je a že sa dá na Neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek
    poznať seba - oblasť D, so Zákonom. Zákon neprišiel nato, aby
    v ňom veriaci obstáli! Mal len ukázať, že to nedokážu a že
    Spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto
    porozumieť, prichádza Mesiáš - oblasť E! V súčasnom biblickom veku
    prežívame obdobie milosti, oblasť F, kde každý môže Pána Ježiša
    prijať do svojho srdca a stať sa Jeho učeníkom. - Obdobie Milosti
    zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím.
    Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavel vyzýva: "Na mieste
    Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa z Bohom!" 


           Čas milosti, apokalyptické povolávanie


                 Matúš 22,1-14.
                Lukáš 23,39-43.

     1 Ježiš im zase hovoril v podobenstvách:
     2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu
      svojmu synovi.
     3 Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však
      nechceli prísť.
     4 Opäť poslal iných sluhov so slovami: Povedzte pozvaným:
      Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok som
      pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu!
     5 Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole,
      druhý za svojím obchodom.
     6 Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili.
     7 Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil vrahov a
      ich mesto vypálil.
     8 Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale
      pozvaní jej neboli hodní.
     9 Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na
      svadbu.
    10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých
      našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila
      hodovníkmi.
    11 Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka,
      ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha.
    12 Povedal mu: Priateľ môj, ako si sem vošiel, veď nemáš
      svadobné rúcho? On onemel.
    13 Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte
      ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
                                     11    14 Lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených.

    39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a
      hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!
    40 No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si
      takisto odsúdený?
    41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on
      neurobil nič zlé.
    42 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do
      svojho kráľovstva.
    43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v
      raji.

     V období milosti, oblasť F, Pán povoláva svojich učeníkov do
    práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné
    povolanie, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá
    človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy
    človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán
    Ježiš hovorí lotrovi na kríži: "Ešte dnes budeš so mnou v raji!"
    Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre
    a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť,
    naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí.
    Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich
    šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo
    Nebeské neznesie egoizmus! Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve,
    oblasť G, nastane prvé vzkriesenie a tí,  ktorí  odmietali
    Stvoriteľa dostanú presne to, čo si za života vyvolili. -
    Odlúčenosť od Božej Lásky.
     Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska Zeme, že sa tu
    znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista.
    Z hľadiska Pánovej Svadby je prvé vzkriesenie návratom na Zem -
    Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na  zemi
    s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný  s  týmto
    apokalyptickým povolaním? Teším sa, že budem v raji, alebo viac
    milujem svoje pole, manželku, obchod...? 


              "Deň" príchodu Pána Ježiša


              1. Tesalonickým 4,13-18.

    13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými,
      aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.
    14 Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh
      skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli.
    15 Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo
      zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme
      zosnulých.
    16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia
      poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli
      v Kristovi;
    17 potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení
      v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s
      Pánom.
    18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.

     Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými
                                     12    proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým
    vyjadreniam v Písme. Napr. slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský
    orgán, jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť.
    Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú
    znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči.
     Prvý príchod Pána Ježiša bolo obdobie, oblasť E, ktoré sa
    začalo narodením, pokračovalo životom Pána Ježiša, a vrcholilo
    ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Druhý príchod Pána Ježiša bude tiež
    obdobím, oblasť G, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami
    milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom Pánovým v moci
    a sláve. Ak teda niekto povie: "V ten deň..." A myslí tým
    vytrhnutie, má pravdu! Ak povie: "V ten deň..." A myslí tým
    príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz "deň" nestačí, aby
    ním bol dokonale popísaný druhý príchod Pána Ježiša. Je to niečo
    podobné ako s výrazom "jazyk". Preto budeme rozprávať o príchode
    Pánovom, ako o zvláštnom "dni" Pánovom, ktorý vyjadruje isté
    obdobie - oblasť G. Vytrhnutím, sa Božie deti dostanú na Pánovu
    Svadbu, príchodom v moci a sláve Ježiša Krista, prvým vzkriesením
    sa navrátia všetky Božie deti späť na Zem. Zosnulí veriaci majú už
    teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite - preto je
    v Písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia,
    ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú
    premenení priamo tu - na zemi, hneď po príchode svojich bratov
    a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej
    smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá.
     Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na
    zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na Zemi
    a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné. 


            Syn zatratenia, čas Božieho hnevu


               2. Tesalonickým 2,1-9.

     1 Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista a nášho
      zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia, 
     2 nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nijakým
      duchom ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol
      nastal Pánov deň. 
     3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí
      nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn
      zatratenia, 
     4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno
      alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho
      chrámu a bude sa vydávať za Boha. 
     5 Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? 
     6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako
      nastane jeho čas. 
     7 To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ
      nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. 
     8 A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí
      dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; 
     9 toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou,
      znameniami a lživými zázrakmi...

     Lákavou predstavou úprimných veriacich je príchod Pánov v moci
    a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie
                                     13    Slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr,
    ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv
    prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí
    má odpadnúť od viery a začať uctievať iných "bohov". Má sa najprv
    zjaviť diabol vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus.
    Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána
    v moci a sláve. Hovorí o tom Božie Slovo: "Lebo tajomstvo
    bezzákonnosti už pôsobí, len ak by Ten, kto teraz zdržuje, bol
    odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten  bezzákonný
    bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich  úst..."
    V období milosti, oblasť F, je vyliaty na Zem Boží Duch.
    Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami
    bude odstránený Boží Duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia.
    To neznamená, že Ducha Božieho už po vytrhnutí nebude! Akurát sa
    ukončí požehnanie, ktoré začalo Letnicami a Boží Duch bude pôsobiť
    podobne, ako pôsobil v dobách Starého Zákona, oblasť J. Syna
    zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojim
    príchodom v moci a sláve. 


              Začiatok "Dňa" Kristovho


                Lukáš 17,34-36.

    34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden
      bude vzatý a druhý ostane.
    35 Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
    36 Dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý druhý ostane.

     Začiatok "dňa" druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie
    "svitanie" - vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude
    toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú
    a zvyšní pohania budú pravdepodobne "masírovať" svoje svedomie
    vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí
    sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia.
     Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém: "Kde budú vzatí,
    Pane?" Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské, poznané
    "priestory", Pán Ježiš použil podobenstvo: "Kde bude telo, tam sa
    zhromaždia aj orly." Orol, v niektorých prekladoch sup, má
    vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu.
    Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má
    zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu...
    Božie dieťa má podobné ústrojenstvo, takže keď nastane vytrhnutie,
    veriaci sa "zahľadia" na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré
    ich k Nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovu
    ženu. Pán nám nedal "zrak" nato, aby sme sa ohliadali, ale nato,
    aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli  len  Jeho.
    "Krídlami", ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj
    sklopiť! Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli
    rozhodol pre svoju skutočnú lásku.
     Premýšľať nad tým, aký je to "zrak" a aké sú to "krídla"
    človeku neprináleží. - "Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo Pán
    pripravil pre svoje deti." - Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej
    realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.                                      14            Božie "Dopoludnie" a "Odpoludnie"


                Zjavenie 9,20-21.
                Zjavenie 6,15-16.

    20 No ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto pohromy, sa
      nekajali z výtvorov svojich rúk a neprestali sa klaňať
      zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám,
      ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.
    21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za
      smilstvo, ani za krádeže.

    15 Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci
      otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov.
    16 A volali vrchom a bralám: Padnite na nás a ukryte nás pred
      tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka...

     "Deň" druhého príchodu Pána Ježiša bude mať akési "dopoludnie"
    a "odpoludnie". Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda
    vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa
    a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať
    s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť
    ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tom čase pominie obdobie
    milosti, oblasť F, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnu hlas
    Božieho Ducha.
     Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami bude
    akýmsi "odpoludním", keď sa od človeka úplne odníme  Božie
    milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie "odpoludnie" sa
    ukončí priamym príchodom Pána Ježiša vo svojej moci. Prípad
    úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je
    na mieste jednoducho povedať, že "všetci", králi, vladári, boháči,
    mocní,..., povedia vrchom: "Padnite na nás!..."
     Myslím, že dĺžka druhého príchodu Pána Ježiša bude zrovnateľná
    s obdobím Jeho prvého príchodu, oblasť E. Skutočnú dĺžku však
    nepozná nikto! 


          Kňazi Krista, podiel na prvom vzkriesení


                 Zjavenie 20,6.

     6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad
      tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a
      budú s ním kraľovať tisíc rokov.

     Príchodom Pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie.
    Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími
    deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá
    smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po
    veľkom Božom Súde, oblasť I.
     Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od
    dôsledkov hriechu, oblasť H, budú kraľovať s Kristom symbolických
    tisíc rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My
    ale vieme, že aj Boh odpočíval siedmi deň stvorenia a aj keď
    nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia
    o ňom nemlčí! Človek sa len môže zamýšľať, ako "kvitne" letorast
                                     15    dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú
    skutočnosť tisíc-ročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok
    premietol do časnosti ľudského poznávania. 


        "Tisíc rokov" odpočinku od dôsledkov moci hriechu


                 Izaiáš 11,6-9.

     6 Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa
      kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý
      chlapček ich bude zaháňať.
     7 Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu
      polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl.
     8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada a bábätko rukou siahne
      do diery vretenice.
     9 Nikde na mojom svätom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť,
      lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more napĺňa
      vodami.

     Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisíc-ročné
    kráľovstvo, oblasť H, bude na Zemi, ale zároveň už budú platiť na
    Zemi iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené,
    diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale Zákon
    Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk
    sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo, láska.
     Pán Ježiš v Novom Zákone upozorňuje, že sa v Nebi nebudú ľudia
    ani ženiť, ani vydávať. - Tento nepochopiteľný, ale určite krásny
    stav nastane až po druhom stvorení, oblasť I, keď sa naplní
    časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života. 


             Druhé vzkriesenie a druhá smrť


                Zjavenie 20,11-15.

    11 Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred
      neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta.
    12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A
      otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A
      mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách,
      podľa ich skutkov.
    13 Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a
      podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol
      súdený podľa svojich skutkov.
    14 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je
      druhá smrť, ohnivé jazero.
    15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života,
      bol hodený do ohnivého jazera.

     Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na Zemi v tisíc-ročnom
    kráľovstve, oblasť H, nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na
    zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista
    a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu
    s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu
    Božej spravodlivosti. - Keď niekto robil v živote niečo zlé,
                                     16    a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa aj
    jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov. 


        Druhé stvorenie, poznanie dobrého a zlého dokonané


                Zjavenie 21,1-5.

     1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa
      pominuli a ani mora už niet.
     2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový
      Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho
      ženícha.
     3 Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s
      ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on
      sám, ich Boh, bude s nimi.
     4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani
      smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr,
      sa pominulo.
     5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové.
      A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.

     Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie, oblasť
    A, človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie
    bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál
    Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou
    a obeťou  na  kríži  priviesť  späť.  Úžasná  Božia  láska
    a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť hneď.
    Ľudstvo potrebovalo k tomu celé veky! Na ich konci učiní Pán Boh
    Hospodin všetko nové, Nebo i Zem. Nech Mu je za to sláva a vďaka
    na veky vekov! 


               Na čo položiť dôraz?


               1. Tesalonickým 5,1-6.

     1 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 
     2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v
      noci. 
     3 Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania
      prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. 
     4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako
      zlodej. 
     5 Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani
      tme. 
     6 Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.

     Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám,
    poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz
    na niečo úplne iné. - "Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako
    zlodej v noci!" Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť
    v Božom Kráľovstve! Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné
    bdenie, očakávanie Pána... Opäť pripomínam Pavlovu výzvu: "Na
    mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom!"...
                                     17            Sedem variantov duchovného stavu
               Svietniky a hviezdy
                 1. kapitola             Sedem zborov v Ázii, pozdrav


                Zjavenie 1,1-6.

     1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom
      ukázal, čo sa má onedlho stať. On poslal svojho anjela a
      naznačil to svojmu sluhovi Jánovi.
     2 Ten dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko,
      čo videl.
     3 Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová
      proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený
      čas je blízko!
     4 Ján siedmim cirkvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a pokoj od
      toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich
      duchov, ktorí sú pred jeho trónom,
     5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a
      vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil
      nás svojou krvou od našich hriechov
     6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi: Jemu
      sláva a vláda na veky vekov. Amen.

     Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi
    priateľmi. Pripomína, že sluha nevie čo robí jeho pán, ale
    priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriatelenej
    bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich
    ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho
    nedokonalého jazyka nedá vyjadriť ani výrazom sluha, ani výrazom
    priateľ, alebo dieťa. Pritom ale vzťah človeka a Boha zahrňuje
    všetky tieto tri vyjadrenia dohromady a ešte ich rozširuje. - Pán
    Ježiš chce svojim zjaviť budúcnosť, aby sa Jeho deti nemuseli
    strachovať, že príde niečo hrôzostrašné, čo by sa Stvoriteľovi
    vymklo z rúk. Božie spasenie je finitný projekt, ktorý sa už
    z časti naplnil a ešte sa z menšej časti aj naplniť má.
    "Blahoslavení, ktorí čítajú a čujú slová  tohoto  proroctva
    a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko!" Kristus
    chce, aby Jeho učeníci nielen čítali, ale aj rozumeli a nielen
    rozumeli, ale aj ostríhali, teda činili Jeho vôľu. Je to prvé
    a najvážnejšie varovanie, aby Jeho deň neprekvapil  človeka
    v osídlach hriechu. Duchovné bdenie je výraz, ktorý nežiada len
    poznanie Písma, alebo návštevnosť v  kostoloch,  alebo  iba
    pravidelné čítanie Biblie... Bdenie zahrňuje všetky tieto tri
    pojmy a rozširuje ich do oblasti  úprimnosti,  presvedčenia
    a skutkov.
     Komu adresoval Ján túto Knihu Zjavenia? - Siedmim zborom, ktoré
    sú v Ázii. - Tomu sa dá rozumieť ako obrazu Cirkvi Božích detí,
    ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem
    rôznych prejavov svojho Ducha cez svoju Cirkev nachádzajúcu sa na
    celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám
    rovnako - milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha, a od Syna
    Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmich
    Duchov pred trónom Hospodinovým. - Veriaci ľudia sa niekedy dajú
                                     18    oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych
    denomináciách. - Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom!
    Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov
    jednotného Božieho Ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na
    základe úplného zjednotenia mysle a citov! Boh chce, aby si Ho
    ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby
    všetky tieto uctievania mali jednotu v Jeho Slove. Božie Slovo
    dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich
    zmenu! Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne
    chváliť Boha a prijímať svojich  súrodencov.  Sedem  Duchov
    upozorňuje ale na to, že majú byť Duchmi Božími! - Žiadne
    zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. "Ostríhajte
    slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko!" 


              Alfa a Omega, triedenie


                Zjavenie 1,7-11.

     7 Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho
      prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je.
      Amen!
     8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a
      ktorý príde, Všemohúci.
     9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a
      vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo
      o Ježišovi na ostrove Patmos.
    10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou
      mohutný zvuk ako hlas poľnice,
    11 ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim
      cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatír, Sárd, Filadelfie
      a do Laodicey.

     Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš
    v moci a sláve. Poukazuje, že Ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí Ho
    prebodli! Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na
    "svadbu", teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto
    "svadbu" teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok.
    Pre bytie v posmrtnom "období" nebude mať priestor takú formu
    a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj
    prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí,
    ktorí Ho ukrižovali.
     Kristus je Alfa aj Omega, čo znamená, že bol pri prvom
    stvorení, oblasť B, a bude aj pri druhom stvorení, oblasť I. Alfa
    a Omega, začiatok a koniec má zmysel len v rámci dejín Zeme
    a projektu spasenia.  Bytie  mimo  tohoto  obdobia,  oblasť
    A, nepodlieha času, Pán ho približuje človeku termínom večnosť.
    Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína! Boha nikto
    nemusel stvoriť, pretože On Je! Pre človeka je táto skutočnosť
    ťažko predstaviteľná, ale zato pre bytie mimo  času  úplne
    prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie
    podlieha času.
     Pán upozorňuje, že sa Jeho Cirkev nachádza  v  siedmich
    duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje
    nebezpečenstvá a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších
    kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom, alebo častiam
    Cirkvi osobitne! Je správne uvedomiť si,  kde  patrí  moje
                                     19    spoločenstvo a kde patrím ja. - Nie je možné, aby som bol akýmsi
    ôsmym zborom! Aj moje spoločenstvo, aj ja, mám v Knihe zjavenia
    osobný príhovor! Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten
    svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím Slovom, ktoré
    pomáha, očisťuje a vedie do Nebeského Kráľovstva. Božie kategórie
    sú:
     Efez
     Smyrna
     Pergam
     Tyatíry
     Sardy
     Filadelfia
     Laodicea
    Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo vytváram ja? - Tieto otázky
    majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne... 


            Kristus, meč, hviezdy a svietniky


                Zjavenie 1,12-20.

    12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne
      hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých
      svietnikov
    13 a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do
      dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.
    14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako
      plameň ohňa.
    15 Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho
      hlas bol ako hučanie mnohých vôd.
    16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý
      dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej
      sile.
    17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On
      položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a
      Posledný
    18 a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče
      smrti a podsvetia.
    19 Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom.
    20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici,
      a siedmich zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd, to sú
      anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov, to je sedem
      cirkví.

     Svietnik  je  výrobok,  ktorý  má  slúžiť  pri  rôznych
    príležitostiach  využívaním  rovnakého  fyzikálneho  princípu.
    Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať
    sa v tme, čítať, písať... Pre každý účel sa vyrába svietnik iného
    tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať.
    Svietniky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné,
    obradné... Myslím, že Ján videl sedem  rôznych  svietnikov!
    Vyjadruje to sedem rôznych podôb Cirkvi Božích detí, ktorá nesie
    jednotný názov a jednotné svetlo. - Je ním Božie Slovo. Uprostred
    svojej Cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu, či onomu
    svietniku! Ježiš Kristus miluje svoju Cirkev rovnako. - Je to
    prirodzený prejav Božej Lásky.
     Oslávený Ježiš drží v pravici sedem hviezd a z úst Mu vychádza
                                     20    ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou
    cestou zmierenia sa človeka s Bohom Stvoriteľom! Dvojsečný meč,
    Jeho Slovo, seká na dve strany - aj kazateľa, aj poslucháčov! Ak
    niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie Slovo. - Aj keby
    citoval Bibliu, z jeho úst by takéto kázanie bolo len slovom
    ľudským! Aj diabol citoval Písmo a pritom to bolo slovo diabla!
    Božie Slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré! Niektorí ľudia
    nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia,
    že Božie Slovo je tupý meč a často tupý len na jednu stranu! Tá
    druhá, pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá... Slovo Ježiša
    Krista je ostrý dvojsečný meč! - Aké slová rozprávam ja?
     Tajomstvo siedmych hviezd je tajomstvo posolstva Cirkvi. Anjel
    znamená poslaný. Každé spoločenstvo Cirkvi Božích  detí  má
    poslanie, - svoju hviezdu pre tento svet. Sedem hviezd drží
    Kristus vo svojej pravici. - Nedá sa zvestovať Evanjelium bez
    podvolenia sa vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá
    posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anjelov Cirkvi,  aby
    sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciach. - Nemožno zvestovať
    Krista a spasenie a pritom byť s Ním v osobnom nepriateľstve...
    Všetkých sedem "denominácií" Cirkvi Ježiša Krista má jednotné
    poslanie: Zvestovať svetu posolstvo spasenia.


                                     21            Tolerancia, modloslužba a hriech
                 Biely kamienok
                 2. kapitola                   Efez
             Prvá láska duchovnej mladosti


                Zjavenie 2,1-7.

     1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne
      drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi
      zlatými svietnikmi.
     2 Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že
      nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe,
      že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári.
     3 Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a neochabol si.
     4 Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.
     5 Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné
      skutky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem
      tvoj svietnik z jeho miesta.
     6 To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré
      ja nenávidím.
     7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto
      zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.

     Listy Pána Ježiša pre Cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj
    napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich
    detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote,
    ktorý ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou,  spôsobí
    veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na
    fakt, že aj v modernom svete, a dokonca aj v novozákonnej Cirkvi
    existuje a prežíva modloslužba. - Modlárstvom nie je soška,
    predmet, človek,..., ale porušený vzťah človeka k predmetom
    a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek
    začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vyberať si program
    plný smilstva, vrážd, potom začína byť pre neho  televízia
    božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a Jeho dieťaťom. Priateľstvo
    je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne
    svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva
    sa tento vzťah kultický, postavený proti Pánovi Ježišovi. Žiadny
    hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný
    a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie.
    Kultické vzťahy uprednostňujú "svojich vyvolených" a zbraňujú
    povolaným slúžiť Pánovi.
     Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do
    Cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích
    detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto prijme Pána
    Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie. Vytvorí sa
    vzťah medzi človekom a jeho Bohom - prvá láska. Tá môže postupom
    času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto
    prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa Pánovi
    páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. - Sú to
    otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách  Pán
    pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý
    a vymetený, pozve sedem ďalších... Náš dom môže byť skutočne čistý
                                     22    a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez
    Svätého Ducha. - Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme
    svedomie čistotou svojho domu - svojou neosobnou vierou? Kristus
    vyzýva takýchto ľudí a spoločenstvá: "Pamätaj teda, odkiaľ si
    vypadol a čiň pokánie a prvé skutky! Ak nie, prídem rýchle na teba
    a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia...!"
    Vyššie uvedený duchovný stav, variant EFEZ, býva úvodom k modernej
    modloslužbe. V čistom, vymetenom dome ešte nie je démon, ale už
    tam nie je ani Boží Duch... 


                   Smyrna
              Zasľúbenie desiatich dní


                Zjavenie 2,8-11.

     8 Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný,
      ktorý bol mŕtvy a ožil:
     9 Poznám tvoje súženie aj chudobu - ale si bohatý;
      poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no
      nie sú, sú však synagógou satana.
    10 Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás
      uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní
      desaťdní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
    11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Kto
      zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.

     Smyrna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš
    tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou.
    V Smyrne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží
    ľud. Možno aj preto trpel Smyrnenský zbor  aj  materiálnym
    nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných
    príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe... Niekedy je
    ľudskou reakciou na prenasledovanie utajovanie viery a zrádzanie
    Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli, Kristus ich
    povzbudzuje: "Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu..." Pán vie,
    odkiaľ pramení prenasledovanie, potupa. Vie presne, kto ubližuje
    Jeho deťom! Svojich povzbudzuje: "...Ale si bohatý!" Podiel na
    Nebeskom Kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote.
     Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci
    majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smyrne bol
    cirkevného pôvodu: "Znám ... aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú
    Židmi, ale nie sú!" - Židovstvo bolo v tom čase najväčšou
    "denomináciou", v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od
    nej, aby plynule nadviazala na učenie Starého Zákona učením Pána
    Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali
    sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia Pána, Boh
    ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod,
    ale nie sú potomstvom Abrahámovým! Pre svoj vplyv mohli preniesť
    prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. - Tlak proti
    Božím deťom v Smyrne neskôr pochádzal aj od Rímskeho cisára.
     Novozákonná modloslužba v cirkvi sebou nesie aj prenasledovanie
    tých, ktorí sa snažia bezkompromisne pridržiavať Pána Ježiša.
    Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu
    veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný
    variant SMYRNA. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, -
    v akej polohe som ja? Som ten, ktorého Pán povzbudzuje, alebo
                                     23    veriaci bezbožník?
     Súženie desiatich dní sa niekedy vykladá, ako desať rokov
    prenasledovania Smyrnenských kresťanov od cisára Trajana. Myslím,
    že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že Pán nedá pokúšať
    a trápiť svojich nad ich možnosť. Desať dní je málo, nie veľa!
    Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci! Krátky čas
    desiatich dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok,
    podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od Pána. 


                   Pergam
         Meč Slova a tolerancia novozákonných Balámov


                Zjavenie 2,12-17.

    12 Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má
      ostrý dvojsečný meč:
    13 Viem, kde bývaš - tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa
      môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa,
      ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva
      satan.
    14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú
      učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby
      jedli mäso obetované modlám a aby smilnili.
    15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov.
    16 Kajaj sa teda! Inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať
      proti nim mečom svojich úst.
    17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto
      zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na
      ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten,
      kto ho dostane.

     Balák bol Moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského
    národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák - pustošiteľ.
    Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal
    si Baláma, aby  izraelským  zlorečil.  Meno  Balám  znamená
    zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho
    dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom
    bažiacim po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby
    získal Židov pre uctievanie kultu Baála Peóru, čím by stratili
    požehnanie od Hospodina.
     V tomto liste Pán pripomína, že Jeho Slovo je dvojsečný a ostrý
    meč. Božie Slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého.
    Na jednej strane Pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich
    detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých,
    ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia
    novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich
    nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním, aj
    karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto
    ľuďom, a preto snovajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie
    a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom
    v súlade s Božím Slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre
    ktorý by už nemohli kázať jasne, ako predtým. Na ich karhanie by
    totiž bolo možné povedať: "Veď aj ty si to urobil... Veď sme to
    robili spolu..." Učenie Balámove je veľmi nebezpečné, pretože je
    zákerné. Podporovať hriech, alebo sa mu neprotiviť, znamená
    udržiavať niečo čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu
                                     24    a nedostatkom je taký stav, ktorý ak sa  rýchle  nezmení,
    spoločenstvo duchovne zahynie. Variant PERGAM vyžaduje pokánie. Ak
    sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať
    sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom Slova Božieho.
     Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho Slova daruje človeku
    biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak
    oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia
    od žaloby diabla a od moci hriechu. 


                  Tyatíry
             Jezábelin duch žije aj dnes


                Zjavenie 2,18-29.

    18 Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: Toto hovorí Boží Syn,
      ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov:
    19 Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a
      vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie
      než prvé.
    20 No mám proti tebe to, že trpíš ženu Ízebel, ktorá hovorí o
      sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich
      služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.
    21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho
      smilstva kajať nechce.
    22 Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia,
      vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky.
    23 Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som
      ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím
      podľa jeho skutkov.
    24 Vám ostatným v Tyatirách, čo sa nepridŕžate tohto učenia,
      ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanove hlbiny, vám
      neukladám iné bremeno,
    25 len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem.
    26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu
      dám vládu nad národmi,
    27 bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako
      hlinené nádoby
    28 - ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú
      hviezdu.
    29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

     Svadba Jezábel s Achabom,  izraelským  kráľom,  znamenala
    dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak
    vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab
    nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti
    Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli
    uctievať svojho Baála - Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby
    jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do
    konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná
    pýchy, čo sa prejavilo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak,
    aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab
    dopustil krádeže a  vraždy.  Jezábel  písala  listy,  ktoré
    zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný
    sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti
    Achabovej mala ešte veľký vplyv asi desať rokov, pretože bola
    matkou Joráma, nástupcu Achabovho. Na konci Jezábelinho panovania
                                     25    zabil Joráma Jehu a Jezábel dal zhodiť z okna. Bola pošliapaná
    koňmi a jej zvyšky zožrali psy, podľa proroctva o jej konci.
     Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa, - svojim pohľadom vidí
    všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant TYATÍRY sa vyznačuje tým,
    že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými
    manipulovať podobne, ako Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka,
    ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže
    byť posledných skutkov viac, než tých prvých. - Vyjadruje to
    duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí
    hľadia na seba. Pán dáva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha
    Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi
    dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslužbu Pán nazýva duchovným
    smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do
    súženia.
     Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu  zla.  Jezábel
    zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nielen
    ona aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie.
    Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať
    priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil Pán
    svojim obdarovaním.
     Keď niekto obstojí pred Pánom Ježišom, On mu vloží do úst svoje
    Slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie Slovo, železný
    prút roztrieska každý ľudský "hrad" a rozborí každú istotu, ktorá
    nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú
    hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň Pánov. Avšak nikto druhý
    nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj
    keby bol najnábožnejším človekom na celej Zemi.

                                     26
                                     27                 Vrúcna viera
                Stĺp s Menom Boha
                 3. kapitola                   Sardy
             Skutky viery, duchovná bdelosť


                Zjavenie 3,1-6.

     1 Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, čo má
      sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky; máš
      meno, že žiješ, ale si mŕtvy.
     2 Prebuď sa a posilňuj čo ostalo, a malo umrieť. Lebo tvoje
      skutky nepokladám za dostatočné pred svojím Bohom.
     3 Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj
      to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a
      ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem.
     4 Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho.
      Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní.
     5 Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno
      nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom
      i pred jeho anjelmi.
     6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

     Posledné tri listy Pána Ježiša poukazujú na stav ľudského
    srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne! Niektoré Božie
    deti môžu mať svoju vieru aj porušenú. - Nepremieta sa im do
    skutkov. Duchovné bdenie vyžaduje nielen presvedčenie, teóriu, ale
    aj zapálenosť v praktickej stránke života s Pánom Ježišom. Kristus
    pripomína: "Bdejte teda, lebo duch je hotový, ale telo je krehké!"
    Ľudská viera môže ľahko stroskotať na telesnosti. Telo musí
    poslúchnuť Ducha Božieho a ísť konať, čo mu  Pán  uložil!
    Stvoriteľovi sa dá povedať - idem Pane, ale potom  neísť!
    Spoločenstvo, ktorého skutky sú nedostatočné, prežíva duchovný
    variant, ktorý označíme SARDY.
     Biele rúcho je symbolom očistenia človeka krvou Pána Ježiša.
    Nedostatočné skutky Kristus označil ako poškvrnené rúcho. Božie
    Slovo ponúka cestu spasenia - pokánie a zmenu v živote... 


                  Filadelfia
               Rastúca, živá viera


                Zjavenie 3,7-13.

     7 Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí Svätý,
      Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto
      nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí.
     8 Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere,
      ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval
      si moje slovo a nezaprel si moje meno.
     9 Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe,
      že sú Židia, no nie sú, ale luhajú - spôsobím, že prídu,
      poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa
                                     28      zamiloval.
    10 Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa
      ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet
      preveriť obyvateľov zeme.
    11 Čoskoro prídem! Pridŕžaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto
      nevzal veniec!
    12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už
      nikdy viac odtiaľ nevyjde; napíšem naň meno svojho Boha aj
      meno mesta svojho Boha - nového Jeruzalema, ktorý
      zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno.
    13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

     Pánova Cirkev vo Filadelfii je veľkým  pozastavením  pre
    veriacich ľudí. List pre tento zbor neobsahuje pokarhanie, ani
    vážne napomenutie Kristus ním povzbudzuje svoje deti, aby ich živá
    a zdravá viera vytrvala až dokonca. - Teda je naozaj možné žiť
    tak, aby mohol byť tento príhovor adresovaný nám! Teológie, ktoré
    počítajú s tým, že každý kresťan musí zarmucovať svojho Boha
    nemôžu obstáť! Božie Slovo dáva aj novozákonný príklad čistého
    života, v ktorom sa človek pridŕža Božej Rady a patrí mu len
    povzbudenie. V duchovnom variante FILADELFIA môže Božie dieťa
    vytrvať a vyčkať príchod svojho Boha. Prinesie mu to podiel na
    Nebeskom kráľovstve.
     Podobne, ako v Smyrne, aj vo Filadelfii Židia prenasledovali
    kresťanov aj keď len v menšej miere. Ak aj napriek tomu živá viera
    v trpezlivosti vytrvá, pripodobňuje Pán oslávený život svojich
    detí k stĺpom, ktoré držia Boží chrám, na ktorých bude napísané
    Meno Boha a Meno nového Jeruzalema. Takéto pripodobnenie je pre
    Filadelfiu  veľmi  priliehavé,  pretože  toto  mesto  ležalo
    v tektonickom pásme a podobenstvo "stĺp, pilier v Božom chráme"
    zároveň vyjadruje, že už nejde len o ľudské dielo. Pilierom
    v chráme Boha neuškodí žiadne zemetrasenie a budú stáť naveky.
    Filadelfia bola často premenovávaná podľa rôznych panovníkov. -
    Posledné premenovanie, ktoré Božie deti z Filadelfie zažijú, bude
    premenovanie na Božie Meno, ktoré sa už nikdy nezmení! 


                  Laodicea
             Vlažné prijatie Pána Ježiša


                Zjavenie 3,14-22.

    14 Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a
      pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia:
    15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci.
      Kiežby si bol studený alebo horúci!
    16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo
      svojich úst.
    17 Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a
      nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý.
    18 Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a
      tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť
      hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl.
    19 Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam.
      Buď teda horlivý a kajaj sa!
    20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas
      a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so
                                     29      mnou.
    21 Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som
      ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.
    22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

     Posledným duchovným variantom je LAODICEA. Pán Ježiš možno
    použil na označenie viery výraz vlažnosť práve preto, že bol ľuďom
    v tomto meste veľmi blízky. Laodicea bola dôležitá obchodná
    križovatka, - veľmi bohaté mesto, ktoré trpelo jedným vážnym
    nedostatkom. Neboli v ňom pramene pitnej vody. Voda sa privádzala
    z prameňov, ktoré boli od mesta dosť ďaleko, preto bola poväčšine
    nechutne vlažná.
     Vlažné kresťanstvo si o sebe veľa "myslí". - Vlažní veriaci
    chodia do kostolov, čítajú Biblie a majú v srdci jedovatý pokoj,
    ktorý ich ubezpečuje, že je ich viera dostatočná. Božie Slovo
    burcuje, aby Pánove deti neupadli do plytkej pobožnosti a nestali
    sa z nich ľudia, ktorí sú už sebestační. - Človek vždy potrebuje
    požehnanie a Božie vedenie! Ak pri niektorých svojich prácach
    zabúda, že sú závislé na Božej milosti, zabúda sa aj modliť za ich
    zdar a pomaly bohatne, ako Laodičania. Prestávať potrebovať Pánovu
    milosť a byť polovičatý v úprimnosti, viere, zodpovednosti,...,
    môže byť veľmi nebezpečné.
     "Hľa, stojím pri dverách a klopem..." - Kristus poukázal na
    sedem rôznych duchovných stavov. Nikoho vopred nezatratil, ale
    naopak, svojich verných povzbudzuje a neverným ponúka pokánie.
    Ľudská nevernosť privádza človeka na Božiu križovatku. - Vo chvíli
    svojho oslovenia sa človek rozhoduje, kam pôjde. Ak si vyberie
    širokú cestu, možno sa už nikdy do Cirkvi Pána Ježiša nevráti.
    Posledný list - do Laodicee pripomína, že vlažný kresťan nevie, že
    je vlažný, nevidí svoju nahotu a biedu. Ježišovi Kristovi môže ale
    svoje "dvere" otvoriť modlitbou. - Pane, ukáž mi, kým som
    a prosím, pomôž mi podľa Tvojej vôle! Chcem byť lepší v Tvojich
    očiach, prosím, veď ma Tvojou cestou! Kristus má cestu pre každého
    človeka a klope na jeho "dvere" života...

                                     30
                                     31            Velebnosť a sláva Boha Hospodina
                 Sklené more
                 4. kapitola             Boží charakter a zasľúbenie
              Jaspis, sardis a smaragd


                Zjavenie 4,1-4.

     1 Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a prvý hlas,
      ktorý som počul ako hlas poľnice, mi hovoril: Vystúp sem a
      ukážem ti, čo sa má po tomto diať.
     2 Hneď som bol vo vytržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a
      na tróne niekto sedel.
     3 Podobal sa jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula dúha na
      pohľad podobná smaragdu.
     4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo
      dvadsaťštyri starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými
      vencami na hlavách.

     Prvé tri kapitoly Zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích
    detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje napomína a upozorňuje, že
    strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od štvrtej
    kapitoly ide v Zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má
    naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie.
     Štvrtá kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny -
    oblasť A. Vyjadruje Božiu Lásku, obeť, moc... Symbolika tejto
    kapitoly, tak ako  aj  celej  knihy  Zjavenia,  sa  opiera
    o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím
    deťom blízka pre ich biblické štúdie. - Možno aj preto sa
    pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta
    slová tejto knihy a rozumie im. Pre Cirkev Pána Ježiša by Zjavenie
    nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do  budúcnosti,
    zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany.
     Starozákonní veľkňazi Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko
    drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu
    vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter.
     Jaspis je žltej farby, bol uložený ako tretí drahokam vo
    štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť.
    Sardis je červená odroda achátu, nachádzal sa na náprsníku
    veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu
    spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol
    uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov
    poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo.
    Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí
    Zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán
    zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť.
     Čísla v Zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané
    v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo
    prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet dvanásť vyjadroval
    kedysi istý celok podobne, ako je dnes napr. desať. Ak má číslo
    dvadsaťštyri zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať
    skôr ako dva krát dvanásť. - Takto je potom symbolicky vyjadrené,
    že dva krát dvanásť starcov v bielych rúchach a s korunami na
    hlavách, znamená plnosť spasených Božích detí z  dvanástich
                                     32    pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných
    národov. Pán nezabudne na nikoho, Jeho deti budú zhromaždené okolo
    svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú
    očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že
    chceli prijať Božie Slovo. 


        Duch Svätý, majestát, porozumenie, vševedúcnosť
              Plnosť očí spredu i zozadu


                Zjavenie 4,5-6.

     5 Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo
      sedem ohnivých lámp, čo je sedem Božích duchov,
     6 a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné krištáľu.
      Uprostred trónu i vôkol trónu boli štyri živé bytosti, plné
      očí odpredu i odzadu.

     Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu môžu
    poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. - Pán nikdy nespí,
    Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa Jeho vôle, tak
    aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil -
    oblasť A.
     Stvoriteľ je na Zemi prítomný svojim Svätým Duchom. Boží Duch
    sa v Cirkvi prejavuje siedmimi spôsobmi, ktoré vystihujú listy
    Pána Ježiša siedmim zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho Ducha
    pripomína sedem lampád pred Trónom Hospodinovým.
     Sklené more oddeľuje Boží majestát ako Boží, Stvoriteľský.
    Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku Priateľom,
    Spasiteľom, Otcom, ale zároveň aj Bohom! Malé deti často dospelým
    ľuďom tykajú a správajú sa k nim ako k seberovným. Pre ich
    detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo
    prináša sebou niečo podobné. - Človek vidí v Bohu napr. len
    priateľa, alebo len otca... Boží majestát je oddelený morom, teda
    niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak
    preklenúť. S úctou, ktorá nikdy nepominie prichádzajú duchovne
    dospelí kresťania pred Hospodina.
     Štyri bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu.
    - Takýto obraz Je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené
    bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že
    v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti.
     Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza Jeho vševedúcnosť.
    Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť,
    prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často
    porozumenie, súcit, alebo pochopenie - napríklad: "Doteraz som len
    slýchal, ale teraz vidí moje oko..." Tak sa vyjadril Jób, keď
    porozumel Božej vôli. - Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti
    s ním. 


              Božie jednanie s človekom
                Štyri zverotvory


                Zjavenie 4,7-8.

     7 Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná
                                     33      býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť
      bola podobná letiacemu orlovi.
     8 Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola
      i zvnútra boli plné očí a bez prestania vo dne i v noci
      volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol,
      ktorý je a ktorý príde.

     Starý Zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť, silu, ktoré
    neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na Zem zvíťaziť, Božie
    Slovo Ho pripodobňuje tiež k levovi. - "Víťazstvo, ktorého
    dosiahol Lev z Júdy" - Tomuto odkazu možno rozumieť,  ako
    zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor podobný levovi, odhaľuje
    Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny
    človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože
    tento boj viedol Lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za
    človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní
    v Jeho prítomnosti.
     V Izraeli bol býk, alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo
    silný prekladá ako býk. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha
    s človekom, ktorý sa pridŕža Jeho Slova. Hospodin mu je silou,
    ktorá sa nikdy neminie.
     Tretí zverotvor mal tvár ako človek. - Výraz "tvár" sa v Starom
    Zákone používa napr. nasledovne: Hľadať Božiu tvár... Vídavať
    Božiu tvár... Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle,
    o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína,
    že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka.
    Navyše podľa tohoto poznania aj koná. - Chce ľudský život naplniť
    nielen aby bol akosi svätý a čistý, ale aj aby prinášal človeku
    radosť a naplnenie. - K tomu vedie jasne vytýčená cesta kríža.
    Božie jednanie s človekom je nielen Božské, ale aj ľudské.
     Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva
    na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho
    vytrvale vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov
    Božieho Ducha u veriacich ľudí. Človek nevie, aké plány má s ním
    Stvoriteľ, nevidí tak ďaleko!
     Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť.  Boh  nikdy
    neprichádza pozde! Ich počet, šesť je zvláštny. Na prvý pohľad by
    sa zdalo že vyjadruje akúsi neúplnosť, alebo porušenie. Stvoriteľ
    šesť dní pracoval a siedmy odpočíval. Siedmy deň odpočinku bol
    príkladom pre človeka! Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa
    symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli
    pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný
    zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený
    o tom, čo je naozaj dobré. - Pán vždy vie čo je správne, ako a čo
    sa má vykonať. Ak sa niekto nadeje na Hospodina, nadeje sa na
    silného a vševediaceho Boha... 


        ZveroTvor Lev  - 1. Mojžišova 49,9.
        ZveroTvor Býk  - Izaiáš 1,24.
        ZveroTvor Tvár - 2. Mojžišova 34,23.
        ZveroTvor Orol - Izaiáš 40,31.
        Šesť Krídel   - Ján 5,17.


                                     34                 Plnosť dejín
          Vďaka vyvolených za stvorenie a spasenie


                Zjavenie 4,9-11.

     9 A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo
      sedí na tróne a žije na veky vekov,
    10 tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a
      klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu
      pred trón a hovoria:
    11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty
      si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

     Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. -  Božie  jednanie
    s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé
    a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude
    dokončené, Božie deti sa poklonia pred Hospodinom plné vďaky
    a budú Ho chváliť na veky vekov.
     Obraz štvrtej kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho
    spasenia.  Kristus  tu  odkrýva  Boha  ako  neopísateľného
    a nevystihnuteľného slovami. Jeho vlastnosti, lásku, charakter
    vyjadruje symbolicky v jedenástich veršoch.
     "Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov! Ďakujem za
    Tvoje spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen."

                                     35             Obdobie od 1. po 2. príchod
                 Pána Ježiša
             Pohľad na duchovné mocnosti
                 a zákonitosti                 Boží Baránok
                Zapečatená kniha
                 5. kapitola                Orientácia v knihe


     Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša - oblasť
    E, obdobie milosti - oblasť F, a druhý príchod Pána Ježiša -
    oblasť G, na viacerých miestach. Zakaždým poukazuje na tieto
    obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5-7, pásik M, Pán
    upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži,
    zmenili svoje pôsobenia a moc. Pritom v kapitolách 12-14, tiež
    pásik M, predpovedá v uvedených obdobiach šírenie rôznych učení,
    vplyv falošných prorokov...
     Týmto začíname preberať celok - kapitoly 5-7, pásik M, v ktorom
    si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti, vytrhnutie...
    Všetko, čo sa deje na Zemi, deje sa pre vplyv duchovných mocí!
    Obdobie milosti sa opisuje v Zjavení Jána na troch miestach. - Má
    to byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek
    nestratil podiel na spasení. 


                Pán Ježiš zvíťazil
            Kniha popísaná zvnútra i zvonku


                Zjavenie 5,1-5.

     1 V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú
      zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.
     2 Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval:
      Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?
     3 A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol
      otvoriť knihu, ani do nej nazrieť.
     4 Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a
      nazrieť do nej.
     5 A jeden zo starších mi povedal: Neplač, hľa, zvíťazil lev z
      kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej
      sedem pečatí.

     Predstava knihy spred dvoch tisícročí bola úplne iná, než je
    dnes. - Hlinené, alebo drevené doštičky boli používané  na
    dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií, znaky sa do nich
    ryli, čo bolo veľmi zdĺhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú
    hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké
    doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rylo do vosku. Svitky boli
    ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené, popisovali sa
    z jednej i druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou
                                     36    zvnútra i zvonku. V Ríme sa používali svitky zapečatené siedmimi
    pečaťami na uchovávanie poslednej vôle.
     Svitok z predčítaného biblického textu vyjadruje Božiu vôľu
    s človekom. Stvoriteľ stvoril človeka pre radosť, naplnenie,
    lásku... Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená pre hriech. -
    Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba.
    Božia vôľa s ním sa ale nezmenila, stala sa len zapečatenou,
    nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus zlomil pečate tým, že
    prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu. - Umrel na kríži.
    Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš
    tak naplnil spravodlivosť, a potom, pre svoju lásku, ponúkol
    človeku novú cestu k svojmu Bohu - milosť. Pečate boli zlomené
    a Božia vôľa mohla byť naplnená! 


                 Nová pieseň
              Sedem rohov a sedem očí


                Zjavenie 5,6-10.

     6 Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl
      stáť Baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem
      očí, čo znamená sedem Božích duchov, poslaných na celú zem.
     7 Ten prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne.
     8 A potom, čo ju vzal, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších
      padlo pred Baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné
      kadidla, čo sú modlitby svätých.
     9 A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej
      pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil
      ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa,
    10 urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú
      kraľovať na zemi.

     Po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, teda po Jeho
    víťazstve poslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o Ňom píše ako
    o siedmich Duchoch, teda siedmych prejavoch úprimnej, živej viery
    v človeku. Sedem Baránkových očí, sú Jeho symbolom a sedem rohov
    symbolizuje jeho moc. - Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev
    bezmocná, úbohá, bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek
    naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom
    rade seba. - Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje  požehnanie
    a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto
    myslení sa Boží Duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva
    duch ľudský! Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa
    ľahko lámu... Keď ale netrpezlivý človek dokáže vyčkať Boží čas,
    keď sa správne ohodnotí a potrebuje požehnanie, keď neprestáva
    milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde
    s mocou Božou! Každá z "denominácií" Pánovej Cirkvi má svoj roh! -
    Je to symbol víťaznej moci, ktorú úprimné Božie deti isto
    prežívajú!
     Baránok stál prostred trónu a štyroch zverotvorov. Pán Ježiš
    Kristus je Bohom Stvoriteľom! Nikto, na nebi, ani na zemi sa
    nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť
    a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtiacej pýche, ktorej
    človek podľahol. Obetoval samého seba, seba trestal za ľudskú
    pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým
    dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú
                                     37    hrdosť, neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu.
     Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia čo on chce. Človek
    je kráľom svojich skutkov - neprichádza najprv skutok, ale chcenie
    niečo urobiť. O štyroch zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom
    jednaní s človekom. Tieto štyri zverotvory sa poklonili svojmu
    Bohu a Kráľovi - Ježišovi Kristovi.
     Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli Jeho deti začať
    spievať novú pieseň. - Je ňou radosť z novej vízie života v Božom
    Kráľovstve. Je ňou nový pohľad na fyzickú smrť a nový zmysel
    života na tejto zemi v prítomnosti. - Nech je za to Nášmu Bohu
    chvála, vďaka a sláva na veky vekov. 


              Moc, bohatstvo, múdrosť,
            vláda, česť, sláva, dobrorečenie
            Myriady myriád a tisíce tisícov


                Zjavenie 5,11-14.

    11 A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu,
      bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce
      tisícov.
    12 Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
      prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a
      dobrorečenie.
    13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a
      všetko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a
      Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov.
    14 Nato štyri bytosti povedali: Amen. Potom starší padli a
      klaňali sa.

     Kapitoly Zjavenia 5-7 zachytávajú obdobie od prvého príchodu
    Pána Ježiša po Jeho druhý príchod. Zamýšľajú sa nad ním v zmysle
    duchovných mocností, zákonitostí a princípov. Z toho  piata
    kapitola poukazuje na duchovnú podstatu skutočného ľudského bytia
    - života, ktorý má korene v Kristovom spasení.
     Posledné verše tejto kapitoly zrovnávajú množstvo všetkého
    Božieho stvorenstva s množstvom ľudí. - Myriady a dvadsať štyri je
    úžasný rozdiel! Pán Ježiš hovorí: "V dome môjho Otca je mnoho
    príbytkov." Napriek tomu, že populácia na zemi je zanedbateľná
    oproti množstvu všetkého stvorenstva, nebola zanedbateľná pre
    Stvoriteľskú lásku! Pánovi Ježišovi ide o každého  jediného
    človeka, ktorého keď nájde pre večný život, teší sa mu viac, než
    všetkým ostatným, ktorým zatratenie nehrozilo a ktorí sa ho
    pridŕžali. Podobný prístup má človek naplnený Svätým Duchom: Je
    verný v mále. Netúži napríklad kázať len davom, ale dokáže mnohé
    hodiny stráviť v rozhovore s jediným človekom. Viera nemá byť
    oslavou seba, ale má niesť aj sebarozdávanie. Kristus prišiel
    umrieť na túto zem a človek si nedokáže predstaviť, akej slávy sa
    vzdal a do akého poníženia dobrovoľne prišiel. Pre Pána Ježiša
    znamená moc aj lásku, bohatstvo aj rozdávanie, múdrosť  aj
    vyučovanie, vláda znamená aj milosrdenstvo, česť aj túžbu byť
    priateľom, sláva znamená aj ochotu ponížiť sa a dobrorečenie aj
    úprimný vzťah k druhej bytosti. Pre človeka často znamená moc len
    moc, bohatstvo len bohatstvo...

                                     38                Obdobie milosti
              Otvorenie šiestich pečatí
                 6. kapitola               Zoslanie Svätého Ducha
                  Biely kôň


                Zjavenie 6,1-2.

     1 Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a
      počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom:
      Poď!
     2 A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jazdec s lukom; bol mu
      daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil.

     Pán Ježiš - Boží Baránok mohol zlámať pečate na knihe Božej
    vôli s človekom pre svoju  zástupnú  obeť  na  kríži.  Po
    zmŕtvychvstaní Krista a Jeho Nanebovstúpení prišlo krátke obdobie
    Letníc, keď boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo
    novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi
    jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí
    a nie charakteristika konkrétnych ľudí, alebo dejov na Zemi! Každú
    mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie
    jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastalo skutočne na Boží
    popud, bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži.
     Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si,
    čo môžu biblicky symbolizovať kone. - V staroveku sa kone
    používali veľmi často, v niektorých národoch výlučne na vojnové
    účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za
    kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek.
    Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z  nich  vyjadruje  jednu
    z mocností, ktoré začali pôsobiť v období Letníc. Ľudia týmto
    mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých
    rozpráva Pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, -
    podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou Pána
    Ježiša, - podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností
    rozdielnu reakciu na svoje skutky.
     Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk
    bola zbraň pôvodne kniežacia a koruna, alebo veniec označuje
    kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je Knieža slávy, Kráľ kráľov
    - náš Boh Stvoriteľ - Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil Jeho príchod,
    ktorý v čase Letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť,
    víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy
    Božej moci a lásky sú v období milosti - oblasť F, oveľa väčšie
    než kedykoľvek predtým. Možno si málokto uvedomuje, ako veľa je mu
    ponúkané v zrovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie
    spasenie... 

                                     39


             Novozákonný duch rozdelenia
                 Červený kôň


                Zjavenie 6,3-4.

     3 Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: Poď!
     4 A vyšiel iný, ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom,
      dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom
      vraždili. A bol mu daný veľký meč.

     Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na Zem pokoj,
    ale meč, rozdelenie. - Matúš 10,34-36. Meč je sečná zbraň, ktorá
    svojim ostrím rozsekne, rozdelí... Podobne prudké je rozdelenie
    medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje
    krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú.
    Veriaci človek sa nemá chovať agresívne, ale má jasne zastávať
    učenie a skutky vedúce do Božieho Kráľovstva. - To svet v období
    milosti neznesie. Na Zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia,
    ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie,  dokonca  aj  vraždenie
    úprimných veriacich. Božie dieťa má isto skúsenosti s týmto duchom
    aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná
    viera, ľstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty
    vyznania a skutkov vytvára akéhosi "kresťana", ktorý určite
    nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia...
    Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať skúša ľudské srdce
    a kladie otázku: "Kým skutočne si?" 


           Duch spravodlivosti a milosrdenstva
                  Čierny kôň


                Zjavenie 6,5-6.

     5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať:
      Poď! A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo sedel na ňom,
      mal v ruke váhy.
     6 A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý
      volal: Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár;
      olej a víno však nepoškoď!

     Základom starovekej váhy v oriente a tiež aj v Izraeli bola
    hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne  povedal  Pán
    v podobenstve o hrivnách. - Každý človek dostane istý počet
    hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach
    merateľné! Konkrétny počet hrivien, môže vyprodukovať konkrétne
    množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky
    na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská
    predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta,
    je veľmi mylná! Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria
    a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo
    dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho
    hrivny vyvážené! Čierna farba symbolizuje zármutok, utrpenie.
    Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým
    nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu, a tá
    bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti: "Oleju a vínu
    neškoď!" Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa - Ježiša Krista
                                     40    a stáva sa tak olejom - plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú
    v tomto zmysle vážené! Takýto človek sa učí robiť dobré veci, mení
    svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná
    milosťou a pomocou...
     Pšenica aj jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba.
    Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie Slovo
    poukazuje v tomto odseku na rozdielnu cenu ľudských skutkov.
    Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi
    zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber:
    "Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím
    Pána Ježiša?" Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí
    neúprimní veriaci nahovoriť! Kríž pôsobí zmenu  a  odchádza
    s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič,  nanajvýš  zatrpknutie,
    nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza... 


               Zvrhnutá moc temnosti
                  Plavý kôň


                Zjavenie 6,7-8.

     7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti,
      ktorá volala: Poď!
     8 A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa
      Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme
      zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme.

     Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože
    mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech, alebo odlúčenie od
    Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na Zem v období
    Letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na Zem, spolu so
    svojimi démonmi, padlými anjelmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich
    vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia -
    oblasti F a G - obdobie milosti a čas Božích rán. - Lukáš
    10,17-20. Lukáš 22,31-32. 1.Petra 5,8-9. Zjavenie 12,12.
     Diabol má moc nad štvrtinou Zeme. Tým je vyjadrené, že túto
    mocnosť temna nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka
    ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána
    Ježiša Krista. Božie Slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia
    majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že
    Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje
    ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že
    sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska. 


               Vytrhnutie Božích detí
               Zlomenie piatej pečate


                Zjavenie 6,9-11.

     9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše
      zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali.
    10 Tí zakričali mohutným hlasom: Kedy už, svätý a pravdivý
      Vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na
      zemi?
    11 A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby
                                     41      ešte krátky čas vydržali, kým ich počet nedoplnia ich
      spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni.

     Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre Jeho
    deti, o vytrhnutí. - Matúš 24,40-42. Pred Pánom bol zástup
    zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom,
    vzájomným potláčaním druhého dá "zabiť" jeho túžba, zámer... Celá
    kapitola je obrazná, preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne
    všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej
    pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke
    obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období
    bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať
    na Zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá
    podobne, ako v Starom Zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení
    a potláčaní v tomto krátkom období sú tí, ktorí majú ešte doplniť
    zástup Božích detí pred Hospodinom. Krátky čas čakania ešte na
    ďalších spolubratov vyjadruje pásik N. Pásik O potom vyjadruje
    obdobie Božieho hnevu, keď Pán naplní prosby zástupu svojich detí
    a potrestá bezbožnosť. 


           Obdobie druhého príchodu Ježiša Krista
              Zlomenie šiestej pečate


                Zjavenie 6,12-17.

    12 Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké
      zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol
      celý ako krv,
    13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný
      veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody.
    14 Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli
      zo svojich miest.
    15 Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci
      otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov.
    16 A volali vrchom a bralám: Padnite na nás a ukryte nás pred
      tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka,
    17 lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?

     Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána
    Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou: Slnko
    sčerná a mesiac bude ako krv. - Keď uvažujeme o slnku a mesiaci
    dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov
    a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna
    funkcia poukazuje, že človek v apokalyptickom období príchodu
    Ježiša Krista nebude schopný správne rozpoznať čas,  nebude
    rozumieť udalostiam a Božiemu zámeru pozdnej milosti. Spôsobí to
    jeho prevrátenosť, tvrdosť - odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy
    odjakživa ukazovali smer, človek sa podľa nich orientoval, ich
    padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu
    a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza bude
    hrôzostrašné, keď budú ľudia vídavať na oblohe symboly svojej
    prevrátenosti, ale ani to nebude pre nich pozastavením a podnetom
    ku pokániu.
     Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša - oblasť G, príde
    skutočný deň Jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom
    postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša
                                     42    Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho
    súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve - oblasť H. Pán
    "zvinie" nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku, ..., a nastane nový
    oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude
    utrpenia a zloby...


                                     43
                                     44                Označenie milosti
               Anjeli štyroch vetrov
                 7. kapitola            Plávajúca Zem na vesmírnom oceáne
             Milosrdenstvo držania vetrov


                Zjavenie 7,1-3.

     1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch
      zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor
      ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.
     2 A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka
      a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch
      anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:
     3 Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou
      na čelách sluhov nášho Boha.

     Podľa starovekého chápania sveta bola Zem štvorcová platňa. To
    znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov
    štvorca. Výraz, - zo všetkých štyroch uhlov Zeme,  znamená
    jednoducho zo všetkých svetových strán.
     Podľa izraelských predstáv mala Zem tvar kotúča, ktorý pláva na
    "vesmírnom" oceáne. Nad týmto kotúčom sa klenulo nebo, po ktorom
    sa pohybovali nebeské telesá. Podľa obidvoch týchto predstáv sa
    napríklad slnko na svitaní vynáralo z mora a večer sa opäť do mora
    ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko
    na šíre more, - veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu, alebo
    vplávajú do vrenej morskej vody... Na okrajoch Zeme si Izraeliti
    predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri
    zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry
    boli zdržované od svojvoľného vanutia štyrmi anjelmi, preto
    nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov
    sa udávali svetové strany. Severný, biblicky polnočný vietor, bol
    chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný
    vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky, býval
    búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný
    býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často
    prirovnávaný k otcovi dažďa, prináša dážď. Preto môže byť severné
    vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu
    a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie, východné
    pre víchricu a ničenie.
     Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ
    nechce od človeka odňať požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických
    dažďových a piesočných búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať
    a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej
    dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že
    by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť... -
    Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice,
    nevieme ako presne  vznikajú  napríklad  prírodné  podmienky
    vytvárania iónovej emisie, na základe ktorej potom  vznikne
    tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho
    vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre
    dosahuje vietor rýchlosť až 300 km/h. Preženie sa cez pevniny
    a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery
                                     45    z Ameriky, keď tornádo zrovnalo so zemou domy na jednej strane
    ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane
    ostali nepoškodené! - Naozaj môže mať človek istotu, že vetry Zeme
    nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? ...
     Východ bol v Izraeli označovaný výrazom "kédem", čo značí
    niečo, čo je vpredu, môže vyjadrovať aj budúcnosť. Anjel v druhom
    verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí
    veľmi potrebná. - Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje
    štyrom anjelom, aby ešte držali vetry Zeme, kým nedostane každé
    Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého
    zlého. - Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci
    nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na Zem. 


                Božie predzvedenie
        144 000 pečatí minulosti, prítomnosti i budúcnosti


                Zjavenie 7,4-8.

     4 A počul som počet označených: Stoštyridsaťštyritisíc
      označených zo všetkých kmeňov Izraela:
     5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rúbenovho kmeňa
      dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,
     6 z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftáliovho kmeňa
      dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc,
     7 zo Šimeónovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa
      dvanásťtisíc, z Jissákarovho kmeňa dvanásťtisíc,
     8 zo Zebúlunovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa
      dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.

     V Novom Zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom
    jednaní. - Rimanom 8,29-31. "Tých, ktorých predzvedel,... tých aj
    predurčil... Ktorých predurčil,... tých aj  povolal..."  Boh
    Hospodin ešte pred narodením človeka vie, ako bude tento človek
    reagovať na Jeho volanie. Náš Boh je vševedúci! Tým nikto nie je
    obmedzený v svojej osobnej slobode, každý sa môže slobodne
    rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie "áno" na Jeho
    volanie. - Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj
    s Knihou Zjavenia! Anjel prichádza od východu, z budúcnosti
    a prichádza označiť pečaťami všetkých veriacich, ktorých Pán
    predzvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí
    Krista príjmu, teda aj tých, ktorí Ho príjmu v období Božích rán.
    Boh predzvedel všetkých a preto Mu je takéto jednanie prirodzené.
    S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha
    a patríme medzi 144 000 Jeho vyvolených! Je to 12 x 12 x 1000 -
    symbolika tohoto čísla rozpráva: Tisíc znamená spolupatričnosť,
    rodinu - je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky "élef"! -
    Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa... Dvanásť pokolení Izraela
    rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených
    z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených
    z ostatných národov.
     Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti  -
    "tisíce". Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase
    ďakujú... Cítenie Božích detí vyjadruje  symbolicky  dvanásť
    pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad,
    ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti.
     Rúben - Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi
                                     46    ďakujú.
     Šimeón - syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné  zápasy
    a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, - keď ich Hospodin
    vypočul.
     Lévi - priľnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne priľnú k svojmu
    Bohu a prežívajú vieru omnoho citovejšie, než ich súrodenci.
     Júda - syn chvály. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha
    piesňami, svedectvami i modlitbami.
     Dán - syn  súdu.  Dánovia  vyhľadávajú  v  Božom  Slove
    spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s  Hospodinom
    spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva.
     Neftalím - syn borby. Niektorí veriaci  ľudia  prežívajú
    spoločenstvo s Pánom tak, že ich Duch vedie  zastávať  sa
    spravodlivosti. Presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak
    by to nerobili, cítili by sa nečestne pred Hospodinom.
     Gád - syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť
    v spoločenstve spolusúrodencov.
     Ašér - syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje
    blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí
    a cítia Božiu prítomnosť, nepotrebujú k tomu nič viac.
     Izachar - syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu
    odmenu, akúsi "mzdu" za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha
    a čakajú na Jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného
    hľadiska veľmi potrebný.
     Zabulón - syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď
    nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť "doma",
    kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania.
     Jozef - bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo
    nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy "kričí": "Ešte Pane!"
    Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú.
     Benóni (Benjamín) - syn bolesti. Kríž často sprevádza život
    veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle
    neriešiteľným, krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s Pánom, kde
    je veľa zármutku a bolesti.
     V našom živote sme raz jedným raz opäť druhým "patriarchom".
    Živá  viera  prináša  raz  radosť,  inokedy  očakávanie...
    V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny
    súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu. 


                Palmy Božieho ľudu
                Nebeské prijatie


                Zjavenie 7,9-12.

     9 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto
      nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka
      stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho
      rúcha, v rukách mali palmové ratolesti
    10 a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na
      tróne, a Baránkovi.
    11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch
      bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu
    12 a hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vzdávanie
      vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

     Božie deti v bielych rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil
                                     47    svojou krvou držali v rukách palmy. - Palma je symbolom palestíny,
    spolu s obilným klasom, zdobievala židovské mince. - Spasenie
    pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom
    duchovného života. Pánove spasené stvorenstvo bude s Ním navždy
    v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli
    odznakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí
    nad smrťou.
     Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či
    ho tam príjmu, či si tam nájde priateľov... Celé nebo očakáva
    Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý
    anjel bude priateľom tým, ktorí uchopia palmu do svojich rúk.
    Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových
    vzťahov a nových priateľstiev.

                Zjavenie 7,13-17.
    13 A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo
      oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?
    14 Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To
      sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a
      vybielili ich v Baránkovej krvi.
    15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho
      chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj
      stan.
    16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich
      dorážať slnko, ani nijaká horúčosť,
    17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a
      vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí
      každú slzu.

                                     48


            Obdobie Božieho karhania z lásky                Božie predpoludnie
              Trúbenie štyroch anjelov
                 8. kapitola                Orientácia v knihe


     Druhý príchod Pána Ježiša - oblasť G sa dá rozdeliť na dve
    obdobia. Na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8-11
    predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici "dňa"
    druhého príchodu Pána Ježiša - pásik N. 


              Svojvoľné vanutie vetrov
                 Siedma pečať


                Zjavenie 8,1-5.

     1 Keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi na
      polhodinu ticho.
     2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a
      dostali sedem poľníc.
     3 Prišiel aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou
      kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k
      modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred
      trónom.
     4 Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela
      pred Boha.
     5 Anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na
      zem. Vtom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.

     Prvé štyri pečate na knihe Božej vôli spôsobili príchod štyroch
    mocností v období Letníc. Piata pečať poukazuje na prejav Božej
    moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí.
    - Len tie budú ochránené od katastróf, ktoré po vytrhnutí majú
    nastať. Šiesta pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista
    v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí.
    Krátke obdobie medzi otvorením piatej a šiestej pečate je obdobie
    veľkej Božej aktivity, je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé,
    svojvoľné a bezohľadné, čo na Zemi existuje. Prvá časť tohoto
    útoku je "zatrasenie" všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto
    poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie.
    Toto zatrasenie sa udeje formou katastróf, utrpenia, ktoré má
    prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim
    životom. Symbolizuje to trúbenie šiestich anjelov, ktoré bude
    ukončené siedmym trúbením - začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto
    zemi.
     Zlomenie siedmej pečate poukazuje na obdobie Pánovho duchovného
    útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. Siedma
    pečať je upresnenie diania posledných dní.
     Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatych kalichov Božieho
                                     49    hnevu - o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi šieste
    a siedme trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť
    znovuzrodenie a nájsť svojho Boha.
     Biblické "ticho" vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred
    Hospodinom. Biblická "hodina" určuje presný, Bohom vymedzený čas.
    Keď bola zlomená siedma pečať, celé Nebo  vyjadrilo  účasť
    a zármutok nad ľuďmi, pretože na nich má prísť mnoho zlého. Tieto
    rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj
    ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej
    nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený
    čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí.
     Štyria anjeli na uhloch Zeme už nebudú držať vetry Zeme, ktoré
    začnú pri trúbení šiestich anjelov vanúť svojvoľne.
     Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o Jeho príchod v moci
    a sláve, o naplnenie Jeho spravodlivosti. - V kapitolách 8-11
    budeme čítať o veľkom Božom "predpoludní" rán milosti, ktoré má
    byť prvou polovicou zjavenia, - ako chce Pán tieto prosby naplniť.
    - Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko  symboly
    bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť prináša človek
    celý svoj život, postoje, zmýšľania i modlitby. Hospodin prijme
    obeť svojich detí, iné isto odmietne! Obete, modlitby svätých
    spôsobili, že Pán vložil do rúk anjelov trúby, - nástroje, ktoré
    sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj
    prikazuje. - Božie vojsko stojí pred "bránami" sveta a čaká na
    pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením
    sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase
    porazená.
     Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol
    hodený na Zem... 


                Krupobitie a oheň
                 Prvé trúbenie


                Zjavenie 8,6-7.

     6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo
      trúbiť.
     7 Zatrúbil prvý: nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou
      bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina
      stromov a zhorela všetka zelená tráva.

     Prvý obraz - krupobitie a oheň zmiešaný s krvou poukazuje na
    svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde,
    krupobitia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len
    materiálne škody spôsobené víchricami! Zničené úrody spôsobia
    hladomory a nemoci, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa
    spája s utrpením, alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma
    sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného
    vanutia "vetrov" Zeme. 


                                     50

                 Horiaci vrch
                 Druhé trúbenie


                Zjavenie 8,8-9.

     8 Zatrúbil druhý anjel: akoby bol veľký vrch rozpálený ohňom
      vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv,
     9 zahynula tretina morských živočíchov a tretina lodí bola
      zničená.

     Kataklizma, ktoré má nastať sa nebude dotýkať len súši. Niečo
    ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do
    oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie más
    vôd zničia tretinu loďstva - meteorit alebo podmorská tektonická
    činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie  bez  problémov
    vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín
    z meteoritu, alebo splodín sopečnej činnosti bude narušená aj
    biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich
    vyhynie. Moria nebudú ušetrené od Božích rán a nestanú sa tak
    akýmsi útočišťom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.                 Hviezda Palina
                Tretie trúbenie


                Zjavenie 8,10-11.

    10 Zatrúbil tretí anjel: z neba spadla veľká hviezda, ktorá
      horela sťa fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd.
    11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu
      a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli.

     Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu,
    ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa
    však chová ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť
    na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá
    obsahujúce ťažké, rádioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo
    zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže
    stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného
    vanutia "vetrov", - na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré
    by spôsobilo katastrófu väčšieho rozmeru. Rádioaktívny meteorit
    môže ľahko rozptýliť do ovzdušia čiastočky rádioaktívnych častíc.
    Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj
    rádioaktívny dážď. - Pramene vôd  môžu  naozaj  "zhorknúť".
    Rádioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako "liek",
    môže úžasne škodiť!
     Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude
    umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je
    nerealistická! 


                                     51


              Slnko, mesiac a hviezdy
                Štvrté trúbenie


                Zjavenie 8,12-13.

    12 Zatrúbil štvrtý anjel: zasiahnutá bola tretina slnka,
      tretinamesiaca a tretina hviezd, takže sa ich tretina
      zatmela, a deň i noc boli o tretinu temnejšie.
    13 Potom som videl a počul orla, ako letí stredom neba a volá
      mohutným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až
      zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte netrúbili.

     Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po
    oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by
    sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo
    Slnka, narušilo by sa aj striedania dní a nocí, pohyb hviezd po
    nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť
    aj nadmernou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na  bežných
    počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne
    vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú
    by mali mať rýchlosť a hmotnosť alebo aký veľký rozsah tektonickej
    činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo
    by možné vypočítať, ako by začal obiehať Mesiac, ktorý by možno
    spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Málokto sa bude kajať zo
    svojich skutkov. - Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť
    aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom
    prirodzených fyzikálnych zákonitostí - možno náhodného  pádu
    meteoritov, možno niečoho iného.
     Letiaci orol - anjel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú
    len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol
    vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť Stvoriteľa, ktorý svoje
    dielo dokoná. Nebo i Zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy
    nepominú. - Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto Zjavenia
    a nikto ani na Nebi, ani na Zemi neprekazí Pánovi Jeho zámer
    zachrániť každého jediného človeka z útrap večného zahynutia.
    Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou! Pán chce dať
    človeku večné naplnenie...

                                     52


               Ďalšie rany milosti
               Trúbenie dvoch anjelov
                 9. kapitola             Kľúč od zvráteného jednania
           Symbolika kobyliek škodiacich ľuďom


                Zjavenie 9,1-6.

     1 Zatrúbil piaty anjel: videl som padajúcu hviezdu z neba na
      zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti.
     2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym
      akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj
      vzduch.
     3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské
      škorpióny.
     4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej
      zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele
      Božiu pečať.
     5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich
      päťmesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka
      uštipnutého škorpiónom.
     6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si
      túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie.

     V predchádzajúcej kapitole bola spomínaná hviezda padajúca na
    Zem, podobajúca sa fakli. V inom verši sa písalo o čomsi, čo sa
    podobalo horiacemu vrchu a tiež to spadlo na Zem. - Tieto
    prirovnania pripodobňujú udalosti ku konkrétnym predmetom, a preto
    je prirodzené vidieť v nich napríklad pád skutočných meteoritov.
     Hviezda, ktorá spadla na Zem v tejto kapitole nie je prirovnaná
    k ničomu konkrétnemu. Preto je možné predpokladať, že ide skôr
    o symboliku Božieho vedenia. Pán celé veky riadi dejiny národov
    a drží "vetry Zeme", aj keď si to väčšina ľudí neuvedomuje.
    Politici sa napríklad snažia diplomatickými cestami udržať mier
    a vyhnúť sa zničujúcim jadrovým vojnám. Ich snaženie by bolo bez
    úspechu, keby tu nepôsobila duchovná moc živého Boha, ktorý až
    doteraz nepripustil, aby bola populácia ohrozená niečím hrozným
    a zničujúcim, čo by sa už nedalo navrátiť späť. Božie vedenie,
    dokonca aj u neveriacich politikov, doteraz "žiari na oblohe" ako
    hviezdička nádeje. Práve Božie vedenie uchránilo človeka od
    zničujúcich vojen!
     V hebrejčine sa používa ten istý výraz pre studňu, ako aj pre
    vyhĺbenú jamu - cisternu vody, zásobáreň. Suchou, alebo bahnitou
    jamou sa tiež zvyklo nazývať väzenie, žalár. Napriek tomu, že je
    Zjavenie Jána písané v gréčtine, môžeme v prenesenom význame
    chápať, že ide o predpoveď niečoho, čo ľudstvo "uzavrie do
    žalára", z ktorého sa už nebude dať uniknúť. Pád  hviezdy
    symbolizuje, že sa tak stane na základe nesprávneho jednania ľudí,
    ktorí stratia Božie vedenie a ochranu. Človek svojim jednaním
    spôsobí "odomknutie", rozviazanie síl, ktoré budú pôsobiť rýchlo -
    poukazuje na to podobenstvo ku kobylkám. Kobylka je veľmi rýchly
    a vrtký hmyz, v Starom Zákone sa staroba pripodobňuje ku kobylke,
    ktorá sa napila veľa šťavy z kvetu mandľovníka, a tak stratila
    svoju vrtkosť. Dym, alebo pôsobenie zničujúcich síl sa dotkne
                                     53    ovzdušia a slnka. Človeka nezabijú, ale bude trápený niekoľko
    mesiacov. Symbol zastrenia slnka môže poukazovať, že tieto sily
    budú škodiť ľudskému zraku. Číslovka päť, sa niekedy v Biblii
    používa na vyjadrenie neurčitého počtu, napríklad: Päť z vás bude
    prenasledovať stovky, alebo  je  lepšie  povedať  päť  slov
    zrozumiteľne, ako tisíc nezrozumiteľne. Veľké ľudské utrpenie bude
    teda trvať niekoľko mesiacov pre každého postihnutého človeka.
    V čase tohoto utrpenia bude vyhľadávať smrť, ale nenájde ju! Toto
    proroctvo sa naplní na tých, ktorí nebudú mať znamenie Božieho
    detinstva, teda na tých, ktorých Pán predzvedel, že odmietnu Jeho
    milosť a spasenie. 


            Na čo poukazuje podoba kobyliek?
                Abaddon a Apolyon


                Zjavenie 9,7-12.

     7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách
      mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.
     8 Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli sťa zuby
      levov.
     9 Mali akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot
      mnohých konských vozov rútiacich sa do boja.
    10 Chvosty mali ako škorpióny a v nich žihadlá, aby nimi päť
      mesiacov škodili ľuďom.
    11 Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa po
      hebrejsky volá Abaddon a po grécky Apollyón.
    12 Prvé beda prešlo. Hľa, po ňom prichádzajú ešte dve ďalšie!

     Padajúca hviezda v tomto podobenstve poukazuje na stratu
    Božieho vedenia a nie na skutočný padajúci kozmický objekt. Preto
    je prirodzené, že aj kobylky nepoukazujú len na konkrétny hmyz.
    Vyjadrujú uvoľnenie  istej  zhubnej  moci,  ktorú  spresňuje
    a približuje ich podoba.
     Kone prihotovené do boja a zvuk ich krídel ako hrmot vojenských
    vozov poukazuje na to, že ide o vojnu, nespútanú Božím Duchom do
    únosných hraníc. Navyše tváre kobyliek boli ľudské a mali čosi ako
    zlaté koruny na hlavách. - Vojna má skutočne ľudskú tvár, -
    vymyslel ju človek a týka sa naozaj sporov a dobyvateľských vášní
    jednotlivých zemských kráľov, čo symbolizujú koruny na  ich
    hlavách.
     Ak sa čitateľ trochu zaoberal históriou,  určite  našiel
    mnohokrát v dejinách hrozný vplyv jednej zničujúcej sily. Nielen
    v pohanských krajinách, ale dokonca aj v Izraeli nachádzame túto
    moc. - Je to moc a vplyv ženy, manželky, alebo milenky, ktorá sa
    neriadi Božím Slovom! Vplyv ženy na muža je veľký a ak niekto chce
    túto skutočnosť poprieť, isto sa veľmi mýli! Ženy, ktoré v srdci
    odmietajú Božiu Radu, strácajú síce Božie vedenie, ale nestrácajú
    svoj vplyv! Zničujúci vplyv bezbožnej ženy v dejinách neraz
    vraždil, rozpútal vojny, kradol... Kobylky z tejto predpovede mali
    vlasy ženy - boli to vlasy ženy, ktorá v srdci odmieta Božie
    vedenie! Pán svoje dieťa od nej ochráni, ale bezbožníka vydá do
    jej moci. Vláda, alebo moc takýchto vplyvných mužov sveta sa potom
    stáva ukrutná, postrádajúca zodpovednosť.
     Lev je dravec, ktorý trhá, zabíja. Železný pancier bol v tom
    čase neprestreliteľný. - Je to opäť len obrazné vyjadrenie
                                     54    niečoho, proti čomu sa nebude dať brániť. Kobylky v skutočnosti
    nemajú ani chvosty, majú nanajvýš vzadu akýsi špic, roh. Chvost je
    dlhý, trčí a je pomerne tenký. - Starovekou rečou tak môžu byť
    priblížené hlavne moderných zbraní, v ktorých je naozaj akési
    "žihadlo", projektil prinášajúci často smrť. Toto podobenstvo ale
    nepopisuje bežné, konvenčné zbrane, ktoré poväčšine zabíjajú
    a netrápia. Utrpení z vojnových zranení je určite veľa, ale tento
    text poukazuje na niečo hroznejšie, čo má prísť až po vytrhnutí
    úprimných kresťanov.
     Nad svetom už dlhší čas visí hrozba, ktorá ak sa uvoľní,
    zavládne na Zemi apokalyptické súženie piateho trúbenia. Je to
    hrozba lokálnych jadrových vojen, hrozba použitia chemických, ale
    hlavne biologických zbraní! Genetické inžinierstvo dnes produkuje
    vedecké závery, na základe ktorých sa vyrábajú vo vojenskom
    priemysle špeciálne baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť doteraz
    neznáme a neliečiteľné onemocnenia. Novo vyprodukované mutácie
    vírov "čakajú" na použitie vo vojenskom priemysle. Vo vojenských
    skladoch sú vedecky presne určeným spôsobom uskladnené biologické
    granáty, ktoré po dopade na zem nevybuchujú, len sa otvárajú
    a z nich vylieta hmyz, nakazený nepoznanými baktériami a vírmi.
    Účinok týchto mikroorganizmov je zničujúci, nedá sa proti nemu
    efektívne brániť a nedá sa ani predpovedať, ako sa  tieto
    mikroorganizmy budú rozmnožovať v  prírode  mimo  skúmaviek!
    Pľuzgierotvorne chemické látky, ktoré už boli vo vojnách použité,
    spôsobili vytváranie obrovských  pľuzgierov,  ktoré  zakrátko
    praskali a mokvali, navyše sa nedali ľahko zahojiť. Ak bol
    niektorý vojak zasiahnutý takouto látkou viac, v podstate za
    niekoľko minút stratil väčšinu pokožky, ktorá mu odpadla ako
    povrch pľuzgiera. Na takéto zranenie sa umieralo, ale nie hneď!
    Ako budú pôsobiť baktérie a víry vyšľachtené na paralyzovanie
    nepriateľa? Ako sa vojak, alebo aj iný človek uchráni od toho, aby
    si na neho nesadla nakazená mucha, alebo aby nevdýchol vír
    v mikroskopických kvapôčkach vo vzduchu? Aj kobylky budú sadať na
    ľudí a budú ich tým vlastne  paralyzovať,  ako  vojenského
    nepriateľa! Pripomínam, že paralyzovať, nie zabíjať. Vo vývoji
    zbraní nejde o to, aby nepriateľ umrel, ale o to, aby čo
    najrýchlejšie nebol schopný boja! Už dnes existuje biologický
    vojenský arzenál, ktorý ak sa skombinuje s chemickým a jadrovým,
    jednoducho nemožno predpovedať ani jeho skutočné účinky, ani
    ohraničiť miesto, kde bude pôsobiť.
     Ak sa v Zjavení Jána píše o kobylkách, nepíše sa o niečom
    zázračnom! Píše sa len o strate Božieho vedenia a neschopnosti
    človeka bez Božej pomoci udržať chemický, jadrový a biologický
    mier. Hoc aj najmenšia lokálna biologická vojna môže odomknúť
    priepasť, z ktorej vystúpia kobylky a dym a budú škodiť len ľuďom,
    ktorí nemajú Božie znamenie, ktorí jednoducho tvrdia, že svojho
    Stvoriteľa nepotrebujú aj napriek tomu, že dennodenne prijímajú
    Jeho požehnania a dary, bez ktorých by v utrpení umierali!
     Anjel tejto priepasti sa volá Abaddon, grécky Apolyon - zhubca.
    Tento padlý anjel, démon vykoná vôľu diabla, ktorému to bude
    dovolené v čase piateho apokalyptického trúbenia. 

                                     55

             Apokalyptická svetová vojna
              Štyria anjeli pri Eufrate


                Zjavenie 9,13-19.

    13 Zatrúbil šiesty anjel: zo štyroch rohov zlatého oltára,
      ktorý je pred Bohom, som počul hlas, ktorý
    14 hovoril šiestemu anjelovi, čo mal trúbu: Rozviaž štyroch
      anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat!
    15 Tu boli rozviazaní štyria anjeli, pripravení na túto hodinu,
      deň, mesiac a rok, aby pozabíjali tretinu ľudí.
    16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc myriád. Počul som
      ich počet.
    17 Vo videní som videl kone a jazdcov na nich: mali ohnivé,
      hyacintové a sírovožlté panciere, hlavy koní boli sťa hlavy
      levov a z ich tlám vystupoval oheň, dym a síra.
    18 Týmito tromi pohromami, ohňom, dymom a sírou, ktoré
      vystupovali z ich tlám, bola pozabíjaná tretina ľudí.
    19 Moc koní je totiž v ich papuliach a chvostoch, lebo ich
      chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov zraňujú.

     Piate trúbenie teda symbolizuje lokálne vojny, ktoré budú
    hrôzostrašné, pre použitie nekonvenčných zbraní. Šiestym trúbením
    sa rozviažu štyria anjeli, stojaci pri Eufrate. Ich  počet
    poukazuje na štyri uhly Zeme, teda poukazuje na to, že ich
    rozviazanie bude mať celosvetový dopad.  často  od  Eufratu
    prichádzali vojská, ktoré napádali Izrael, teda ide o pohanské
    vojská, pretože v povodí Eufratu žili pohanské národy. Ich jazda
    bude mať 2 x 10000 x 10000 vojakov. Myriada znamená desaťtisíc. Je
    zaujímavé, že tu ide skôr o určité, než neurčité vyjadrenie -
    poukazuje na to násobok dvoch. Nie je povedané myriady myriád, ale
    dve myriady myriád, teda presne 200 000 000. Zjavenie poukazuje na
    to, že Zem zažije ešte aspoň jednu svetovú vojnu, v ktorej budú
    trpieť veriaci i neveriaci tak, ako len vo vojne ľudia môžu
    trpieť.
     Obraz koní je opäť opis moderných zbraní starovekým jazykom.
    Moderné zbrane sa dajú charakterizovať: Hlavne - škodiace chvosty;
    rampy a navádzané strely - hlavy hadov; explózie - oheň a síra;
    plameňomety - hlavy levov z ktorých vychádza oheň a síra.
    Hyacintové panciere poukazujú aj na farbu krvi - purpurovú, matne
    červenú, je to farba krvi obetí, farba smrti.
     Šieste trúbenie zvestuje rozviazaním štyroch anjelov svetovú
    vojnu, v ktorej zahynie tretina ľudstva. 


            Nestane sa nič nepredstaviteľné!
             Život bez žiariacich hviezd


                Zjavenie 9,20-21.

    20 No ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto pohromy, sa
      nekajali z výtvorov svojich rúk a neprestali sa klaňať
      zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám,
      ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.
    21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za
      smilstvo, ani za krádeže.
                                     56
     Pri takýchto hrôzach by možno niekto povedal, že ľudia padnú na
    tvár a budú sa kajať. Pri hlbšom zamyslení začne byť ale zjavné
    to, že sa vlastne nestane nič zázračného. O týchto hrozbách dnes
    ľudia čítajú bežne v tlači, vidia ich odraz  v  televízii
    a konštatujú sami, že by takéto vojenské nekonvenčné konflikty
    boli naozaj zničujúce a hrôzostrašné! Na Zem dopadnú veľké a ťažké
    rany, aby človek mohol nájsť večný život a naplnenie, ale pýcha mu
    v tom zabráni. Bude len málo takých,  ktorý  vzdajú  úctu
    Stvoriteľovi a pochopia, že to bol práve On ktorý ich od takýchto
    hrôz ochraňoval celé veky. Pán Ježiš nás naozaj chráni od
    naplnenia našej vôle, pretože si nedokážeme do hĺbky a podstaty
    uvedomiť čo vlastne chceme a kam by to spelo...
     V období druhého príchodu Pána Ježiša bude človek prežívať čas
    bez "žiariacich hviezd". Pán Boh - Stvoriteľ ho prestane viesť
    a daruje mu naplnenie jeho vôli - vôli človeka. Výsledkom bude
    zväčša ďalšie rúhanie, ďalšia modloslužba, ďalšie uctievanie
    svojho "ja".

                                     57
                                     58


                Výzva prorokovať
               Kniha sladká ako med
                 10. kapitola              Priateľstvo Pána Ježiša
                 Otvorená kniha


                Zjavenie 10,1-4.

     1 Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného
      do oblaku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa slnko a
      nohy ako ohnivé stĺpy.
     2 V ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou sa postavil na
      more, ľavou na zem
     3 a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, sedem
      hromov prehovorilo svojimi hlasmi.
     4 Keď prehovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som
      z neba hlas, ktorý hovoril: Zapečať, čo hovorilo sedem
      hromov, a nepíš to!

     Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa
    a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly: Bol odiaty v oblaku, -
    oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo
    na Božie Slovo. Božie Slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti
    nepoznania a hriechu - človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého
    apoštol Ján s týmto Slovom stotožňuje. Ján 1. - "Na počiatku bolo
    Slovo, to Slovo bolo u Boha a Ten, to Slovo, bol Boh..."
     Dúhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek
    ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí Zem
    potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od
    Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby.
     V staroveku sa výraz "celý svet" nepoužíval. Nahrádzal ho iný,
    ktorý vyjadroval to isté - "nebesia, more i zem". Anjel Hospodinov
    prišiel z neba a položil svoje nohy na more i zem. - Vyjadril tak
    víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom, nad porušeným svetom, v ktorom
    žije človek.
     Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak
    prijíma. Výraz "tvár" sa v takomto zmysle v staroveku často
    používa. - Odvrátil od neho  svoju  tvár...,  hľadal  tvár
    Hospodinovu...
     Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu  spravodlivosť.
    Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté,
    porušené.
     Anjel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola
    zapečatená ale navyše otvorená. - Pán Ježiš chce zjaviť svojim
    deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu
    Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha
    nevie, čo robí jeho pán, ale On chce, aby jeho deti vedeli, ako sa
    majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené.
     Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou, - je to celá kniha.
    Pre tých, ktorí Pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke
    srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané
    v starom i novom Zákone. Potreba Spasiteľa človeku otvára Božiu
    vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam a radám, ktoré sú
    zapísané v Biblii.
                                     59     Lev symbolizuje silu, moc. Lev z Júdy  je  podobenstvom
    poukazujúcim na Pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil
    tak pečate na knihe Božej vôli, otvoril cestu spasenia. Hlas
    anjela podobný revu leva, poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom
    odchode poslal na Zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi
    Božích detí siedmimi spôsobmi - je to sedem hromov, ktorým nikto
    nerozumie. Boží Duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie
    človek síce cíti, ale nevie odkiaľ prichádza a kam ide... Dnes
    "sedem hromov ešte hrmí" a človek nerozumie  Božím  cestám
    a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani Kniha Zjavenia
    Jána nepopisuje udalosti sveta, - politické prevraty! - Ján
    zapečatil hlasy hromov! Ak teda niekto prisvojí  niektorému
    politikovi, alebo organizácii obraz zo zjavenia, isto si vymýšľa! 


               Prísaha Božieho Slova
             Koniec apokalyptických časov


                Zjavenie 10,5-7.

     5 Anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k
      nebu pravú ruku
     6 a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril
      nebo i to, čo je v ňom, aj zem, i to, čo je na nej, aj more,
      i to, čo je v ňom: Času viac už nebude,
     7 lebo v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď zatrúbi, sa zavŕši
      tajomstvo Boha, ktoré dal ako radostnú zvesť svojim sluhom
      prorokom.

     Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým šiestym. -
    Obraz anjela v desiatej kapitole poukazuje, že medzi šiestym
    trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési
    obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať Ho do svojho
    života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia siedmych
    čiaš Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu, pásik O, je tým Božím
    popoludním "dňa" druhého príchodu Pána Ježiša.
     Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho Slova. -
    Pán pripomína: "Nebo i Zem pominú, ale moje Slová nikdy nepominú!"
    Božie Slovo, ktoré je zapísané aj v Knihe Zjavenia, sa isto
    naplní. Dnes je letorast mäkký a populácia stojí na prahu
    apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. - Dnes je
    deň spasenia! - Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích
    detí - po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý
    anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastróf a prevratov... "Na
    mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa z Bohom!" - Je to
    výzva ateistom i formálnym kresťanom, výzva všetkým,  ktorí
    potrebujú spasenie... 


             Úprimné prijatie Božieho Slova
                Kniha a horkosť


                Zjavenie 10,8-11.

     8 Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a
      povedal: Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí
                                     60      na mori a na zemi.
     9 Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi tú knižku
      dal. Odpovedal mi: Vezmi a zjedz ju; v žalúdku ti zhorkne,
      ale v ústach bude sladká ako med.
    10 A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju. V ústach
      bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorkla mi v
      žalúdku.
    11 Tu mi povedal: Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch,
      národoch, jazykoch a kráľoch.

     Božiu vôľu, Jeho Slovo úprimný veriaci prijme. Koniec desiatej
    kapitoly opisuje pôsobenie Božieho Slova v ľudskom živote.
     Staroveký výraz "zjesť" sa preniesol aj do moderného jazyka
    s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku, sa
    dá povedať - stráviť to, čo bolo vyrieknuté, alebo prečítané. Kým
    má úprimný veriaci Božie Slovo "v ústach", inými slovami, kým je
    duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej  Rade,  prežíva
    "sladkosť". Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána
    Ježiša, číta Písmo a diví sa zasľúbeniam... Keď takéhoto človeka
    ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá,
    zhorkne jeho radosť. - Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na
    svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen
    preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa
    tohoto poznania aj žil. Držať sa Božej Rady,  niesť  kríž
    a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu
    cirkev, niesť pokorne potupu, ..., - to všetko sú znaky duchovnej
    dospelosti. Často prinášajú sebou niečo ťažké, horké, čo za čias
    duchovnej nedospelosti nebolo! -  "Kto  nenesie  svoj  kríž
    a nenasleduje ma, nie je ma hoden!" - Hovorí Pán. V živote
    úprimného kresťana Božie Slovo zhorkne, keď človek zapiera seba,
    pre meno Ježiša Krista.
     Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda
    vykladať Bibliu aktuálne, nehľadieť na osobu, ale držať sa Písma,
    nerobiť si jazykom priateľov, ale budovať priateľov Ježiša Krista,
    je výzva pre všetky Božie deti. "Strávené", hlboko pochopené Božie
    Slovo vedie k prorokovaniu, ktoré je pre tento svet i cirkev
    nutné!

                                     61
                                     62


                Poslední proroci
                Posledné trúbenie
                 11. kapitola                Chrám a nádvorie
                 Sväté mesto


                Zjavenie 11,1-2.

     1 Dostal som trstinu podobnú palici so slovami: Vstaň a zmeraj
      Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú.
     2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo
      bolo vydané pohanom, ktorí budú štyridsaťdvamesiacov
      pustošiť sväté mesto.

     Židovský národ uctieval Svojho Boha v chráme. Pán Ježiš
    upozornil, že prišiel čas, keď sa bude  pravé  uctievanie,
    naozajstná bohoslužba konať v Duchu a pravde, v ľudskom srdci. -
    Ján bol na konci minulej kapitoly vyzvaný, aby prorokoval.
    Prorokovanie, je akési meranie "chrámu" - ľudského srdca. Prinášať
    obete a modliť sa, je možné len v srdci a robia tak len úprimné
    Božie deti. - Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich
    Stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a  ukáže  ďalšiu  cestu
    duchovného rastu.
     Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa
    v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu.
    O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst -
    Izaiáš 11,4. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša
    Krista!
     "Vonkajšie nádvorie" - falošná  nábožnosť  proroctvo  ani
    neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so
    svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí  si  hovoria
    kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú
    odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš.
     Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s Cirkvou
    Božích detí a svoju pravidelnú nedeľnú návštevnosť za úprimnú
    vieru! Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov "meraných"
    Božím Slovom je oveľa menej! V cirkevných inštitúciách môžeme
    stretnúť jednak úprimné Božie deti, jednak pohanov. Je zaujímavé,
    vyriešiť si pre seba otázku. - Kam patrím ja? Jednám a žijem podľa
    príkladu kresťanov zo Skutkov apoštolských?
     Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle Cirkvi Božích
    detí - Sväté mesto (Jeruzalem). Symbolika názvov miest sa v Písme
    používa aj v zmysle sveta - Sodoma, Egypt... Úvod tejto kapitoly
    zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anjelov - 42 mesiacov -
    bude Pánova Cirkev šliapaná pohanmi nábožnými i ateistickými.
    Počet 42 mesiacov je 3.5 roka, teda symbolický čas trvania rán
    Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho
    Ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu Pána Ježiša v čase
    šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní, "šliapaní", pretože
    ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu
    zniesť. 

                                     63

                  Dve olivy
               Svetlo posledných dní


                Zjavenie 11,3-6.

     3 Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať
      tisícdvestošesťdesiatdní.
     4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom
      zeme.
     5 Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi
      ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto
      zahynúť.
     6 Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania
      nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem
      všelijakými pohromami, kedykoľvek to budú chcieť.

     V apokalyptických časoch Božieho "predpoludnia", pásik N, sa
    bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať
    na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietniky, alebo olivy, sú
    akési dve duchovné "denominácie" posledných čias. V tomto období
    už moc Svätého Ducha nebude vyliata, ako v čase milosti, oblasť
    F, v ktorom "svieti na zemi sedem svietnikov" - novozákonná Cirkev
    Pána Ježiša Krista.
     Počas šiestich trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260
    dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky
    3.5 roka chýba ešte 17.5 dňa, ktoré nesú symboliku 3.5 dňa a 14
    dní opísanú nižšie.
     Symbolických  1260  dní  apokalyptickej  Cirkvi  doplňuje
    novozákonnú cirkev, je jej pokračovaním. V  časoch  Božieho
    predpoludnia budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo,
    ale zato im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali
    za čias Starého Zákona. 


                3,5 roka, 3,5 dňa
              Proroctvo a radosť sveta


                Zjavenie 11,7-14.

     7 Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z
      priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije
      ich.
     8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne
      volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.
     9 Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude tri a
      pol dňa vidieť ich mŕtve telá, ale ich telá nedovolia uložiť
      do hrobu.
    10 Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom
      posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov
      zeme.
    11 O tri a pol dňa však vstúpil do nich duch života od Boha,
      postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký
      strach.
    12 Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem!
      Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli.
    13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa
                                     64      zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí.
      Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na
      nebesiach.
    14 Druhé beda prešlo. Hľa, čoskoro príde tretie beda.

     Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka poukazuje, že  aj
    v apokalyptických časoch - pásik N, teda po vytrhnutí Božích detí
    príde akýsi "pozdný dážď" a niektorí ľudia ešte uveria v Pána
    Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť Cirkvi môžu byť Božie rany
    ranami milosti. - Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka,
    ale Krista môže uvidieť len na Božích deťoch! V časoch Božieho
    hnevu, pásik O, bude svetlo, Cirkev, zo sveta odstránené a už
    nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca.
     Moc temnosti, diabol, bude bojovať proti apokalyptickej Cirkvi
    a po uplynutí "1260 dní" ju porazí priamym násilím. Stane sa to
    pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi
    krátke obdobia - symbolických 3.5 dňa a symbolických 14 dní.
     Mŕtvoly povraždených veriacich budú "3,5 dňa" vystavené na
    posmech a pohŕdanie nábožných i ateistických pohanov. - Svet sa
    bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých
    skutkov.
     Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci:
     - Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že
    sa zakrátko skončí symbolických 3.5 roka, že sa skončí obdobie
    Božej milosti.
     - Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
    Krista, dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude
    cirkev Božích detí, národy stratia svetlo Božieho vedenia.
     Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým
    môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia antikrista. Hneď
    po tomto období si Hospodin "zapchá uši i oči", prestane počúvať
    krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období
    svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3.5 roka -
    "popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista". Po tomto hroznom období
    príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu.
     Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz
    naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovŕši počet spasených
    Božích detí vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie
    7 x 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa - 1000, a že
    tento údel príde od Hospodina- sedem. Zemetrasenie spolu so
    zázračným vzkriesením a nanebovstúpením pripomenie svetu Božiu
    prítomnosť. - Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť
    prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú
    Bohu slávu pre strach z hrôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné
    prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude  preťažená
    okolnosťami posledných dní. Bude "posiata vedľa cesty", "na
    kamenistú pôdu", "do tŕnia a bodľačia"... Len málo  nových
    veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti alebo do
    príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho
    hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude.
    Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať  starozákonným
    prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán
    naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov... 


                                     65              Deň Kristov i čas mŕtvych
                Ženích prichádza!


                Zjavenie 11,15-19.

    15 Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy:
      Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho
      Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.
    16 Vtedy dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na
      svojich trónoch, padli na tvár, klaňali sa Bohu
    17 a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a
      ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si
      kraľovať.
    18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť
      mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých,
      čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo
      ničia zem.
    19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť
      archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy,
      zemetrasenia a veľké krupobitie.

     Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov,
    pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci
    a sláve. "Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána..." -
    Je to Slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína
    obdobie odpočinku, oblasť H, keď začnú na Zemi platiť nové
    zákonitosti neporušené hriechom.
     Pre Boží ľud je  siedme  trúbenie  naplnením  radostného
    očakávania, nie biedou. - Dvadsaťštyri starcov vzdalo Bohu vďaku
    a slávu.
     V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania
    na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom
    Ježišom na Zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením.
     Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom.
    Truhla Zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým
    učinil Zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca.
     Letorast je mäkký a krásna Cirkev čaká na svojho Ženícha...

                                     66

             Obdobie od 1. po 2. príchod
                 Pána Ježiša
              Pohľad na prejavy moci zla
                  na Zemi                Cirkev a deti Boha
               Drak a jeho hviezdy
                 12. kapitola                Orientácia v knihe
                Orientačný graf


     Kapitoly 12-14 opisujú obdobie politických veľmocí. Dominantný
    predmet proroctva však spadá do obdobia od prvého príchodu Pána
    Ježiša po Jeho druhý príchod - pásik M. Jedná sa už o druhý
    prorocký pohľad na toto obdobie. Tentokrát ale nebudeme uvažovať
    o duchovných mocnostiach, ktoré začali pôsobiť víťazstvom Pána
    Ježiša na kríži. Proroctvo je zamerané skôr na prejavy ich
    pôsobenia. Falošní učitelia, filozofie, jedovaté presvedčenia,
    ktoré sa nesú na "krídlach" politických zriadení, poukážu na toto
    obdobie spôsobom, ktorý je pre myslenie človeka prirodzenejší.
    Božie dieťa môže ľahko "podať ruku" šelme, pričom si to zreteľne
    nemusí ani uvedomiť...

                                     67


     Nižšie uvedený graf umožní lepšiu orientáciu v Knihe Zjavenia. 


    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ KNIHA ZJAVENIA ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    █                                █
    █  Úvod, príhovor cirkvi a oslava Stvoriteľa - kapitoly 1-4  █
    █═══════════════════════════════════════════════════════════════█
    █                                █
    █      ╔═════════════════════════════════════════════════╗ █
    █      ║         Kapitoly 17-21         ║ █
    █ ╔═════════╩═══════════════════════════╦═════════════════════╝ █
    █ ║    Kapitoly 5-7 a 12-14     ║            █
    █ ╚═════════════════════════╦═════╦═════╝            █
    █              ║ 8-11║               █
    █              ╚═════╬═════╗            █
    █                 ║15-16║            █
    █                 ╚═════╝            █
    █ ┌─────────┐        ┌───────────┐        ┌─────┐ █
    █ │1.príchod├───────────────┤ 2.príchod ├───────────────┤ 2. │ █
    █ │P. Ježiša│Obdobie milosti│Pána Ježiša│Kráľovstvo P.J.│stvo.│ █
    █ └─────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴─────┘ █
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀                Pánova milovaná
                 Dvanásť hviezd


                Zjavenie 12,1-6.

     1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod
      jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
     2 Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách.
     3 Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký ohnivý drak,
      ktorý mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem
      diadémov.
     4 Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na
      zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby
      zožral jej dieťa, len čo ho porodí.
     5 A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť
      nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a
      k jeho trónu.
     6 Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju
      tam živili tisícdvestošesťdesiatdní.

     Pán poukazuje na svoju Cirkev nielen ako na prítomnú, ale aj
    minulú a budúcu. - "Tých, ktorých predzvedel,...  tých  aj
    predurčil... Ktorých predurčil,... tých aj  povolal..."  Boh
    nepodlieha času, preto môže poznať celú svoju Cirkev od stvorenia
    sveta, až po Jeho príchod v moci a sláve. V tejto Cirkvi, sa na
    počiatku nášho letopočtu narodil Mesiáš.  Dvanásta  kapitola
    pripodobňuje Cirkev Pána Ježiša k žene odiatej slnkom. Boží ľud má
    byť svetlom sveta. Slnko a mesiac symbolizujú tiež striedanie
    časov, stálosť behu dejín. - Kristova Cirkev vytrvá! Dvanásť
    hviezd na jej hlave poukazuje, že spasenie prichádza z Izraela,
    z dvanástich pokolení patriarchu Jákoba.
     Stvoriteľ vychovával a viedol svoj národ cez  jednotlivé
                                     68    obdobia: hriech v Raji, obdobie pred potopou a po potope, čo sú
    obdobia bez Zákona, potom obdobie s Božím Zákonom... Tak ako
    Izraelský národ rástol vo viere a poznaní, prichádzal čas príchodu
    Mesiáša. - Ľudia už boli schopní porozumieť, že  potrebujú
    Spasiteľa. Tento čas je obrazne vystihnutý tehotnosťou ženy, ktorá
    mala porodiť Syna Božieho.
     Drak, - diabol chcel zahubiť Pána Ježiša už pri narodení.
    Nepodarilo sa mu to ani pri ukrižovaní. Kristus nikdy nezhrešil
    proti svojmu Bohu - preto mohol byť vzkriesený a vzatý k trónu
    Hospodinovmu.
     Žena - Cirkev, potom odišla na púšť - do súženia. Toto súženie
    bude cirkev prežívať v období rán Božej milosti - symbolických
    3.5 roka.
     Diabol je obrazne pripodobnený k drakovi so siedmimi hlavami so
    siedmimi diadémami. V dejinách bolo a bude sedem období, sedem
    veľmocí v ktorých satan zvádzal a bude zvádzať ľudí odlišným
    spôsobom. Tieto veľmoci majú tri veľmi dôležité, spoločné prvky:
     - výrazne ovplyvňujú dejiny celého sveta,
     - výrazne zasahujú do dejín izraelského národa,
     - sú situované na euro-ázijsko-africký kontinent, ktorý je
    v zmysle Biblie považovaný za pevninu. Zvyšné kontinenty a ostrovy
    sú biblicky nazývané ostrovmi.
     V knihe proroka Daniela, v druhej kapitole, je zachytené
    Nabuchodonozorove zjavenie aj s Danielovým výkladom (výklad druhej
    kapitoly proroka Daniela je priložený k tejto kapitole ako
    dodatok).
     Prvým, najväčším kráľovstvom, mocenským zriadením, bol v tomto
    sne Babylon - zlatá hlava.  Zjavenie  Jána  zahŕna  dejiny
    globálnejšie, poukazuje aj na udalosti, ktoré boli ešte pred
    Babylonskou ríšou.
     Prvou hlavou draka bola obrovská ríša, ktorá trvala vyše dvoch
    tisícročí a volala sa Egypt.
     Druhou obrovskou ríšou bola Assýria, ktorú symbolizuje druhá
    dračia hlava.
     Treťou  hlavou  draka  bola  zlatá   hlava   obrazu
    z Nabuchodonozorovho sna - Babylonská ríša. Každá zo siedmych
    dračích hláv, mala diadém - korunu - čo symbolizuje, že sa jedná
    o mocnosť, kráľovstvo.
     Toto proroctvo i výklad je ďalej upresnené v jedenástej
    kapitole proroka Daniela, kde je poukázané, že za Babylonskou
    ríšou prišla ako štvrtá hlava draka ríša Perská - striebro
    z Nabuchodonozorovho videnia.
     Meď, piata dračia hlava je zrod demokracie - nástup Alexandra
    Veľkého - Grécka ríša.
     Železné hnáty, symbolická šiesta hlava draka poukazuje na
    Rímsku ríšu. V ďalšom texte Zjavenia Jána je poukázané, že jedna
    z hláv bola smrteľne ranená mečom, ale opäť ožila. Rozpad Rímskej
    ríše bol touto smrteľnou ranou. Rímska ríša však už ožíva podľa
    tohoto proroctva do novej podoby - do Európskej únie.
     V čase, keď bolo písané proroctvo Zjavenia Jána, existovala
    prvá Rímska ríša. Takýto výklad proroctva podporuje aj 17.
    kapitola Zjavenia Jána, kde je symbolika draka vysvetľovaná
    z časového hľadiska. Päť hláv už bolo - Egypt, Assýria, Babylon,
    Perzia a Grécko. Jedna hlava je - Rímska ríša a jedna ešte má
    prísť.
     Ďalší vývoj dejín po rozpade a obnove Rímskej ríše bude
    orientovaný do vzniku novej veľmoci, ktorá má existovať len krátky
    čas v porovnaní s tými ostatnými. V súčasnosti má táto siedma
                                     69    hlava už svoju tvár. Prudko sa rozvíjajúca Šanghajská koalícia -
    vojenský a ekonomický euro-ázijský zväzok viacerých  štátov,
    prioritne Ruska a Číny. Táto politická formácia prudko naberá silu
    a má tendenciu pripájať ďalšie štáty ako je India, Pakistan...
    Toto euro-ázijské zoskupenie už v súčasnosti predstavuje početne
    viac ako polovicu sveta. V Nabuchodonozorovom sne je táto veľmoc
    symbolizovaná nohami z hliny a železa, ktoré budú rozbité uhoľným
    kameňom - príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
     Jedenásta kapitola Proroka Daniela opisuje dejiny po rozpade
    Gréckej ríše ako opakované vojny tzv. diadochov - nástupcov
    Alexandra Veľkého. Boje diadochov sa neskôr sformovali do dvoch
    mocenských blokov - kráľov severu a juhu. Vznikom starej Rímskej
    ríše a jej obnovou do novej formy Európskej únie sa tieto dve
    mocnosti - kráľovia severu a kráľovia juhu, formujú do čoraz
    stabilnejších  mocenských  celkov.  V  budúcnosti  má  dôjsť
    k politickému konfliktu medzi Kráľmi severu a Kráľmi juhu. Ide
    o konflikt, ktorý by sa v súčasnosti dal charakterizovať ako
    konflikt medzi Európskou bielou rasou a moslimským svetom. V tomto
    konflikte má zvíťaziť kráľovstvo severu - Európa - nová Rímska
    ríša - v Nabuchodonozorovom videní je symbolizovaná železnými
    hnátmi. Počas trvania neskoršej doby Kráľov severu - Európskej
    únie, nastanú už niektoré apokalyptické udalosti z obdobia po
    vytrhnutí Božích detí.
     Vojny diadochov a mocenské bloky kráľov severu a juhu sú
    bližšie opísané v jedenástej kapitole proroka Daniela. Výklad
    tejto kapitoly aj s historickými odvolávkami je priložený na konci
    17. kapitoly tohoto výkladu.
     Mocenský blok kráľov severu - stará a nová Rímska ríša aj
    s medziobdobím - symbolizuje šiesta hlava draka zo Zjavenia Jána.
     Na konci dejín má dôjsť k poslednej veľkej vojne medzi kráľmi
    severu a Šanghajskou politickou koalíciou, ktorá sa  územne
    rozprestiera na sever a východ od štátu Izrael - Daniel 11.
    Ústredná bitka tohoto vojenského svetového konfliktu sa bude
    odohrávať v blízkosti územia štátu Izrael, pretože politické
    tendencie Izraela budú v tom čase naklonené v prospech kráľov
    severu - Európskej únie. Túto poslednú vojnu Biblia nazýva
    Harmageddon.
     V tejto vojne dôjde k obráteniu zostatku židovského národa
    k Hospodinovi a sám Boh Stvoriteľ sa potom zastane svojho národa
    priamym nadprirodzeným zásahom.
     Pred vojnou Harmageddon má však dôjsť ešte k jednej svetovej
    vojne. Jedná sa o konflikt medzi kráľmi severu a kráľmi juhu.
    Krátko pred vojenským konfliktom medzi kráľmi severu - Európou -
    a kráľmi juhu - moslimskou koalíciou - má dôjsť k politickému
    zväzku medzi Európou a Afrikou (Líbovia a Etiópi). Amerika v tom
    čase už nebude mať politické prvenstvo.
     Po tejto svetovej vojne, nastane vojna posledná - Harmageddon.
     Politické moci tohoto sveta boli  vždy  pretkané  zlobou
    a násilím. Ich Diabolská moc je symbolizovaná desiatimi dračími
    rohmi, z ktorých každý trčí proti jednému Božiemu prikázaniu.
    Symbolika rohov vyjadruje tieto tendencie sveta:
     1. Modloslužbu
     2. Preklínanie Boha
     3. Zneuctenie siedmeho dňa, uvaľovanie jarma nepretržitej práce
     4. Ponižovanie rodičov v očiach ich detí
     5. Pripustenie vraždenia ako prostriedku k dosiahnutiu cieľov
     6. Prehlásenie smilstva a cudzoložstva za prirodzené
     7. Pripustenie krádeže ako ďalšieho prostriedku sebauspokojenia
                                     70     8. Podporovanie krivých svedectiev a falošných výpovedí
     9. Nerešpektovanie rodiny, ako základnej jednotky spoločnosti
     10. Podporovanie príživníctva
    V Zjavení Jána sa stretávame so symbolikou desiatich rohov draka
    alebo šelmy v dvoch významoch:
     - v tejto kapitole rohy nemali diadémy, koruny, preto môžeme
    rozprávať o všeobecných princípoch zla, namierených proti Božej
    vôli,
     - v 13. kapitole majú rohy šelmy diadémy a v tomto zmysle ich
    symboliku vysvetľuje aj anjel zo 17. kapitoly. Desať rohov
    s korunami poukazuje na kráľovstvá, ktorých politická moc sa
    sformuje krátko po vystúpení antikrista - šelmy.
     Zjavenie 1,3.
     "Blahoslavený kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva
    a ostríhajú to, čo je napísané v ňom..."
     Zjavenie 22,10.
     "A riekol mi: Nezapečať Slov proroctva tejto knihy, lebo čas je
    blízko."
     Pán poukazuje, že Kniha Zjavenia nie je knihou, ktorej by sa
    nedalo rozumieť! Naopak zdôrazňuje, že jej veriaci človek môže
    a má rozumieť. Knihe zjavenia však môže porozumieť len ten, kto si
    číta celú Bibliu. Takýto človek je blahoslavený, lebo venuje čas
    Božiemu Slovu.
     Drak má farbu krvi - červenú, čo správne vystihuje moc
    temnosti. Diabol bol vrahom od počiatku. Vo svojej vzbure proti
    Pánu Bohu strhol za sebou tretinu hviezd - Božích anjelov a vrhol
    ich na Zem. Biblia ich opisuje ako démonov, ktorí začali slúžiť
    diablovi a konať jeho vôľu. 


               Boj archanjela Michala
             Zloba draka s desiatimi rohmi


                Zjavenie 12,7-12.

     7 Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti
      drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali.
     8 No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi.
     9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca
      celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj
      jeho anjeli.
    10 Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a
      moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo
      bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i
      nocou žaloval pred naším Bohom.
    11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo
      svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli
      smrti.
    12 Preto radujte sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však
      zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený,
      lebo vie, že má málo času.

     Veľký hlas na nebi hovoril: "Teraz sa stalo spasenie a moc
    a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda
    vládou Jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý
    žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou." - To sa udialo
    víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Boj, ktorý prežíval Pán, mal aj
                                     71    svoju podobu v duchovnom svete. - Víťazstvom Krista dostal
    archanjel Michal - Svätý Duch, moc poraziť diabla a zvrhnúť ho na
    Zem. Diabol už nemá priamy prístup pred Hospodina tak, ako ho mal
    v časoch Starej Zmluvy.
     Satan vie, že je porazený. Zároveň ale Božie Slovo varuje, že
    je jeho zloba veľká. Snaží sa, aby odviedol čo najviac veriacich
    ľudí od živej viery! Kristus vyzýva k bdelosti, pretože bola na
    Zem zvrhnutá moc nevídanej sily, ohavná moc temnosti. 


                Druhý drakov útok
               Čas, časy a pol času


                Zjavenie 12,13-16.

    13 Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu,
      ktorá porodila chlapca.
    14 Žena však dostala dve krídla veľkého orla, aby odletela na
      púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol
      času, ďaleko od hada.
    15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby
      ju rieka strhla.
    16 Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohltila rieku,
      ktorú drak vychrlil zo svojej papule.

     Keď diabol videl, že Pána Ježiša neporazil, vrhol sa na Jeho
    Cirkev. Symbol orla a jeho krídel sa používa často tam, kde sa
    chce zdôrazniť, že Boh koná. Matúš 16,18. "A Ja ti tiež hovorím,
    že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju Cirkev
    a nepremôžu ju ani brány ríše smrti." - Pán je verný svojim
    sľubom, druhý diablov útok odrazil a novozákonná Cirkev Božích
    detí podnes trvá.
     Rieka, ktorú vypustil drak na ženu, poukazuje, že úprimná viera
    bola v minulosti naozaj pokúšaná dravými vodami sveta. - Úplné
    zosvetštenie Pánovej Cirkvi však nikdy nenastalo!
     Druhý diablov útok,  útok  na  cirkev,  bude  pokračovať
    v apokalyptickom období rán božej milosti. V tomto období 3.5 roka
    - času, teda čas, dva časy a pol času bude cirkev ako na púšti,
    lebo bude vystavená silným diabolským útokom, ktoré sa ukončia
    vyvraždením a zmŕtvychvstaním veriacich ľudí. Tieto udalosti sú
    bližšie opisované v predchádzajúcej kapitole. 


                Tretí drakov útok
               Na morskom piesku...


                Zjavenie 12,17-18.

    17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z
      jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa
      Ježišovho svedectva.
    18 Potom zastal na morskom piesku.

     Po poslednom prebudení, ktoré je opisované v predchádzajúcej
    kapitole, nastane tretí diablov útok. Diabol v hroznej zúrivosti
    zaútočí na zvyšok Božích detí - títo veriaci  ľudia  budú
                                     72    najprenasledovanejšími veriacimi ľuďmi v celých dejinách ľudstva.
     Tretí diablov útok bude ukončený priamym zásahom Ježiša Krista,
    ktorý zabije diabla v antikristovi dychom svojich úst. Stane sa to
    pri druhom príchode Krista v moci a sláve, čím sa ukončia dejiny
    hriechu a porušenosti.
     Tretí diablov útok zároveň symbolizuje, že sa táto bytosť snaží
    zničiť duchovný život každého Božieho dieťaťa osobitne. Apeluje na
    ľudskú lenivosť, záujmy, túžby, povahu... To všetko je možné
    zneužiť, aby sa človek nakoniec dobrovoľne odvrátil od Pána Ježiša
    a začal ísť za inými bohmi tohoto sveta.
     V tejto oblasti nám však Pán daroval úžasnú zbraň proti moci
    temna - pokánie. S pokáním môžeme prichádzať za Pánom kedykoľvek.
    Božou vôľou je, aby človek oľutoval svoje skutky a prijímal stále
    novú a novú milosť.
     More niekedy symbolizuje oddelenie. Morský piesok, pobrežie
    poukazuje, že sa už "ďalej ísť nedá". - Žiadnu štvrtú taktiku už
    diabol nevymyslí! Pán chce, aby Jeho ľud prijal napomenutie
    Božieho Slova a zároveň chce, aby sa Jeho deti nebáli niečoho, čo
    nie je zapísané v knihe Zjavenia a čo by sa akože teoreticky mohlo
    stať. - Pán ukázal človeku všetko! Nech Mu je za to chvála a sláva
    na veky vekov.

                                     73
                                     74               Zjavenie budúcnosti
               dodatok k 12. kapitole                 Kráľove sny


                 Daniel 2,1-13.

     1 V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho
      duch sa znepokojil a nemohol spať.
     2 Kráľ rozkázal zavolať veštcov, zaklínačov, čarodejníkov a
      Chaldejov, aby mu porozprávali jeho sny. Prišli a postavili
      sa pred kráľa.
     3 Kráľ im povedal: Snívalo sa mi a môj duch je znepokojený
      túžbou poznať ten sen.
     4 Chaldeji povedali kráľovi po aramejsky: Kráľ, ži naveky!
      Rozpovedz svojim služobníkom svoj sen a my ti vysvetlíme
      jeho význam.
     5 Kráľ Chaldejom odpovedal: Slovo, ktoré vychádza odo mňa, je
      nezmeniteľné: Ak mi nevyrozprávate môj sen a jeho význam,
      rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na rumovisko.
     6 Ak mi však porozprávate sen a vysvetlíte jeho význam,
      dostanete odo mňa dary, odmenu a veľkú poctu. Porozprávajte
      mi teda sen a jeho význam!
     7 Odpovedali mu druhý raz: Nech kráľ rozpovie sen svojim
      služobníkom a my mu vysvetlíme jeho význam.
     8 Kráľ odpovedal: Viem s istotou, že len chcete získať čas,
      lebo vidíte, že moje slovo je nemenné.
     9 Ak mi nevyrozprávate sen, možno si o vás myslieť len jedno:
      dohodli ste sa navzájom, že predo mnou budete hovoriť lži,
      až kým sa nezmenia časy. Rozpovedzte mi teda sen a budem
      vedieť, že mi môžete podať aj jeho výklad.
    10 Chaldeji odpovedali kráľovi: Niet na zemi človeka, ktorý by
      bol schopný vysvetliť kráľov problém, lebo nijaký veľký a
      mocný kráľ nežiada niečo také od mága, zaklínača alebo
      Chaldeja.
    11 Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká a nik iný ju nedokáže
      vysvetliť kráľovi okrem bohov. Tí však neprebývajú medzi
      smrteľníkmi.
    12 Kráľ sa pre to veľmi rozhneval a rozkázal vyhubiť všetkých
      mudrcov Babylonu.
    13 Nato vydali nariadenie pozabíjať mudrcov a hľadali aj
      Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.

     V predčítanom odseku Písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva
    svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim
    vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou isto veľa násilia, vrážd
    a nespravodlivostí. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina,
    ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti,
    ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svätoslužobníkom podľa
    Božej rady - Rimanom 13,1-8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu
    vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spurných ľudí,
    ktorí si nectili Hospodina sa  stal  Nabuchodonozor  akýmsi
    "pomstiteľom". Pre Božie deti sa stal požehnaním - nástrojom
    milosti.
     Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale
                                     75    nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo
    úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si
    nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho
    výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku - mudrci
    musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto
    dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak
    dať veriť aj jeho výkladu.
     Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých
    čias pramálo zmenila - čítame najrôznejšie články o vešticiach,
    mudrcoch, astrológoch, parapsychológoch..., ktorých keby dostal do
    rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili
    pokojného konca svojho života!
     Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel.
    Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel
    však nikdy nechcel robiť prázdny imidž, nikdy nechcel klamať, aby
    na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od
    ktorého pochádzali kráľove sny. Bol ním jediný Boh Stvoriteľ - Boh
    Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve
    už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uhoľný kameň rozrazil
    všetky ľudské kráľovstvá.
     Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že
    potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať
    obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť. 


              Danielova aktivita viery


                Daniel 2,14-19.

    14 Daniel však rozumne poradil veliteľovi kráľovej telesnej
      stráže Arjókovi, ktorý sa chystal pozabíjať babylonských
      mudrcov.
    15 Opýtal sa kráľovského zmocnenca Arjóka: Prečo je nariadenie
      kráľa také naliehavé? Nato Arjók na všetko Daniela upozornil
    16 a Daniel si vyžiadal od kráľa čas, aby mu mohol podať
      výklad.
    17 Daniel odišiel do svojho domu a so všetkým oboznámil svojich
      druhov Chananju, Míšaela a Azarju,
    18 nech pre toto tajomstvo vyprosia milosrdenstvo od Boha
      nebies, aby nevyhubili ich ani ostatných mudrcov Babylonu.
    19 Potom sa Danielovi v nočnom videní odhalilo tajomstvo.
      Daniel dobrorečil Bohu nebies

     Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu
    nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom!
    Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí, navyše dôveroval
    svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu.
    Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že
    nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi
    priateľmi aj modliť! Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží - keby
    neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha,
    poznal Ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa
    modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich.
    Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že
    navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. 
                                     76


                  Modlitba


                Daniel 2,20-23.

    20 a hovoril: Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky,
      lebo jeho je múdrosť aj sila.
    21 On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva
      múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu,
    22 on odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je v tme, a svetlo
      s ním prebýva.
    23 Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi
      dal múdrosť a odvahu, a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme
      ťa prosili, lebo si nám vysvetlil kráľovu otázku.

     K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ
    priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku
    v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal! So svojim Bohom po boku
    ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do
    postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom!
     Vážený čitateľ,  Danielova  ďakovná  modlitba  je  veľkým
    povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach.
    V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my, môžeme urobiť krok
    viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú s nádejou, že Danielov Boh
    je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby... 


                  Vyznanie


                Daniel 2,24-30.

    24 Daniel teda išiel k Arjókovi, ktorého kráľ poveril vyhubením
      babylonských mudrcov, a povedal mu: Nevyhub babylonských
      mudrcov, zaveď ma pred kráľa a ja mu sen vyložím.
    25 Nato Arjók urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal
      mu: Našiel som muža z judských zajatcov, ktorý by mohol
      kráľovi rozpovedať sen a jeho význam.
    26 Kráľ povedal Danielovi, ktorého meno je Béltšaccar: Máš
      schopnosť vyrozprávať mi sen, ktorý som mal, a vysvetliť mi
      ho?
    27 Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie
      sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani
      veštci.
    28 Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi
      kráľa Nebúkadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto
      je tvoj sen a videnia, ktoré ti prebiehali hlavou na lôžku:
    29 Kráľ, na lôžku ti prichádzali myšlienky o tom, čo sa má
      udiať neskôr. Ten, čo odhaľuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo
      bude.
    30 Čo sa mňa týka, toto tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že
      by moja múdrosť prevyšovala všetky živé tvory, ale aby bol
      kráľ oboznámený s významom sna a spoznal myšlienky srdca.

     Keď Pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa
    očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko čo
    vie doslova "vyklopí". Večer potom kľakne na modlitbe pred
    Hospodina a vyjadrí svoje vrúcne ďakujem.
                                     77     Daniel mal ale trochu iný problém - najskôr musel povedať niečo
    iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom - na verejnosti -
    vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej
    moci, aby človek mohol odhaliť obsah i výklad snov. Zároveň ale
    poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať
    všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa,
    ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom  srdci
    potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel
    vyjadril, že to, čo bude rozprávať nie je z jeho hlavy, že nejde
    o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa Pán
    nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti.
     Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale  zvestoval
    v podstate Evanjelium Pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie,
    poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod Pána
    Ježiša v moci a sláve. 


                 Výklad snov


                Daniel 2,31-45.

    31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká
      a jej lesk bol veľmi silný; stála pred tebou a jej výzor
      naháňal strach.
    32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, prsia a ramená zo striebra,
      brucho a bedrá z bronzu.
    33 Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a
      čiastočne z hliny.
    34 Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol
      chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich.
    35 Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz
      rozpadli a boli ako plevy z letnej holohumnice; zdvihol ich
      vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu,
      stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem.
    36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad.
    37 Ty, kráľ, si najväčší kráľ, ktorého Boh nebies obdaroval
      silou, mocou a vznešenosťou.
    38 Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebeské vtáctvo na každom
      mieste, kde prebývajú, a nechal ťa nad nimi všetkými
      vládnuť: Ty si hlava zo zlata.
    39 Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje, a ďalšie,
      tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej
      zemi.
    40 Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a
      rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude
      drviť a rozbíjať.
    41 To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej
      hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude
      rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si
      videl železo premiešané s ílovitou hlinou.
    42 Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny
      znamenajú, že kráľovstvo bude sčasti mocné a sčasti krehké.
    43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená,
      že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak
      ako sa železo nespojí s hlinou.
    44 V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu,
      ktoré bude trvať naveky, nebude zničené a nebude patriť
                                     78      inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi,
      ono však bude stáť naveky.
    45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk,
      ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato,
      znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen
      je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.

     Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše dva
    a pol tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť
    tomu, čo Daniel rozprával.
     Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je - zobrať ho
    doslova, bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých
    slov.
     Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej
    ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylonii.
    Egypt a Assýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred
    Babylónskym kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od
    Babylónskeho kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Assýria spomínaná.
     Striebro symbolizuje Perzskú ríšu, meď zase ríšu Grécku.
     Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy
    z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc,  ktorá  už
    v súčasnosti naberá konkrétnu podobu Šanghajskej koalície. V tejto
    koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína.
     Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie.
    Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín, ide o mocnosti
    tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny ale
    aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi.
     Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ
    znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak
    a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť
    sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou,
    a preto mohol Daniel  povedať:  "Tou  zlatou  hlavou  kráľ
    Nabuchodonozor, to si ty!"
     Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy
    obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný
    vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý,
    ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať
    byť svätokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo
    svoj lesk - je vyjadrené striebrom - kráľ si už nemohol dovoliť
    čokoľvek, napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom.
     Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmlúv, na základe
    ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už
    vypestoval zmysel pre spoluprácu.
     Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len
    na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť
    jednak politiku - pekné slová, jednak musí tvrdo  potláčať
    akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom
    prvej Rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy -
    Európskej únie. V 13. kapitole Knihy zjavenia Jána je železná
    Rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča,
    ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej Rímskej ríše.
     Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na
    rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca
    Šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť
    nepodarilo - Rusko, Čína, India, Pakistan...
     V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby
    zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí.
     Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami:
  
                                   79     Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou je vyjadrené čosi
    ako otrokársky režim.
     Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu
    v kapitalizme.
     Železo zmiešané s hlinou bude sebou niesť nové spoločenské
    vzťahy, z ktorých satan vytvorí armádu pripravenú na Harmageddon.
     S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly
    proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom
    rade o zjavenie budúcnosti. 


             Uhoľný kameň a Božie detinstvo


                Daniel 2,46-49.

    46 Nato kráľ Nebúkadnecar padol tvárou na zem, klaňal sa
      Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú
      obetu.
    47 Kráľ Danielovi odpovedal: Naozaj, tvoj Boh je Najvyšší Boh,
      Pán kráľov, ten, čo odhaľuje tajomstvá, keďže si bol schopný
      odhaliť toto tajomstvo.
    48 Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov,
      ponechal mu vládu nad celou provinciou Babylonu a urobil ho
      hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov.
    49 Daniel si od kráľa vyžiadal, aby do spravovania babylonskej
      provincie zaradil Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega; sám Daniel
      však ostal na kráľovskom dvore.

     Nabuchodonozorove sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil
    všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý
    pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi Tisícročné
    kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou On sám.
    Po uplynutí doby Tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové -
    Nebesia i Zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske
    a spravodlivosti mimo čas, teda večne.
     Daniel svojim výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj
    Evanjelium,  zvestoval  vládu  najvyššieho  Boha.  Dal  tak
    Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred Ním a nakoniec
    zachránil a povýšil nielen  seba,  ale  aj  svojich  troch
    spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal  na
    babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým
    Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez
    milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.

                                     80


              Stará a nová Rímska ríša
             Symbolika falošného proroctva
                 13. kapitola           Politické mocnosti v dejinách sveta
              Šelma vystupujúca z mora


                Zjavenie 13,1-10.

     1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem
      hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená.
     2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala
      ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal
      svoju silu, svoj trón i svoju moc.
     3 Jednu z hláv mala akoby dobitú na smrť, ale jej smrteľná
      rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou.
     4 Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj
      šelme, hovorili: Kto je podobný šelme a kto môže proti nej
      bojovať?
     5 Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová a mala
      moc pôsobiť štyridsaťdvamesiacov.
     6 A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala
      jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo prebývajú v nebi.
     7 Dostala i schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi.
      Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom.
     8 Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie
      sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý
      bol zabitý.
     9 Kto má uši, nech počúva.
    10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý
      mečom, bude zabitý mečom. Je to hodina trpezlivosti a viery
      svätých.

     Rozbúrené more, vlnobitie, symbolizuje dianie  vo  svete.
    Historické, etnické a politické okolnosti spôsobili a spôsobujú,
    že sa svojim časom dostávajú do popredia svetské moci, ktoré
    svojim časom opäť zanikajú.
     Šelma, vystupujúca z mora, symbolizuje  svetské  mocnosti
    v dejinách, hnané  okolnosťami  a  ľudskou  porušenosťou  -
    zákonitosťou hriechu.
     Šelma mala sedem hláv, ktoré symbolizujú sedem kráľovstiev -
    politické zriadenia, ktoré "zmenili" svet. Takýto pohľad je
    podložený aj vysvetlením zo 17. kapitoly Zjavenia Jána alebo
    symbolikou siedmych hláv draka z predchádzajúcej kapitoly.
     Hlavy draka v 12. kapitole mali diadémy - koruny. Diadém
    symbolizuje svetskú moc, kráľovstvo, štát.
     Prvých päť hláv sú kráľovstvá Egypt, Assýria, Babylon, Perzia
    a Grécko. Šiestou hlavou je Rímska ríša. Táto hlava bola smrteľne
    zranená, čo symbolizuje rozpad Rímskej ríše. Neskôr ale opäť ožila
    - ide o symboliku obnovy Rímskej ríše, ktorá sa v súčasnosti deje
    zrodom Európskej únie. Rímsku ríšu a Európsku úniu je podľa tohoto
    proroctva možné nazývať aj starou a novou Rímskou ríšou.
     Stará a nová Rímska ríša aj s medziobdobím je v 11. kapitole
    Proroka Daniela nazývaná pojmom "kráľovia severu".
     Kráľovia severu - v súčasnosti Európska únia - má po tretej
                                     81    svetovej vojne s Kráľmi juhu - moslimským svetom - vojsť do
    najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách Zeme  nazývaného
    Harmageddon.
     Štvrtá svetová vojna - Harmageddon - má nasledovať krátko za
    treťou. Bude sa jednať o konflikt medzi kráľmi severu a siedmou
    hlavou šelmy - Šanghajskou koalíciou.
     Šanghajská koalícia dnes už existuje, jej oficiálny názov je
    ŠOS - Šanghajská organizácia spolupráce.  ŠOS  je  vojenská
    a ekonomická koalícia štátov na sever a východ od Izraela. Priamy
    členovia a úzko spolupracujúci sympatizanti ŠOS v súčasnosti
    predstavujú 2.9 miliardy obyvateľstva Zeme, čo je približne
    polovica ľudskej populácie.
     ŠOS v sebe spája doteraz nezlúčiteľné slovanské, čínske, indské
    a moslimské kultúry. ŠOS je preto v Nabuchodonozorovom sne
    symbolizovaná nohami z hliny a železa, teda z materiálov, ktoré
    spolu pevne nedržia. ŠOS má existovať len krátky čas v porovnaní
    s kráľovstvami symbolizovanými zvyšnými šiestimi hlavami šelmy.
    ŠOS sa už nerozpadne na základe politického diania, bude rozdrvená
    priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
     Vyššie opisovanej tretej a štvrtej svetovej vojne je tiež možné
    rozumieť ako jedinému celosvetovému vojenskému konfliktu, v ktorom
    pôjde najskôr o vojnu medzi kráľmi juhu a kráľmi severu, neskôr
    prerastie do vojny Harmageddon medzi kráľmi severu a ŠOS -
    kráľovstvom na sever a východ od Izraela (viď 11. kapitolu Proroka
    Daniela).
     Pred týmito vojnami sa očakáva vojenský a ekonomický zväzok
    kráľov severu - Európskou úniou a africkými štátmi - Líbovia
    a Etiópi.
     Drak v predchádzajúcej kapitole  symbolizuje  satana  ako
    všeobecnú, zlú duchovnú mocnosť. Šelma z mora v tejto kapitole
    symbolizuje  jeho  vtelenie  do  antikrista.   Antikrist
    v apokalyptických dobách prevezme globálnu politickú moc ako
    zvrchovaný vládca, čo je bližšie vysvetlené v 17. kapitole
    Zjavenia Jána.
     Šelma z mora mala desať rohov, ktoré mali diadémy - koruny.
    Šelma z mora - antikrist - bude vykonávať svoju moc s podporou
    desiatich kráľov, ktorí prevezmú moc  spolu  s  antikristom
    v apokalyptických časoch. Je zaujímavé uvedomiť si, že ŠOS
    pozostáva v súčasnosti zo šiestich štátov a štyroch uchádzačov
    o členstvo v ŠOS. Ide teda o desať kráľovstiev:
     1. členovia - Čína, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan,
    Uzbekistan,
     2. uchádzači - India, Irán, Mongolsko, Pakistan.
     V historickom zmysle môže predstavovať jeden väčší štát viacero
    kráľovstiev alebo viacej menších štátov jedno kráľovstvo. Počet
    členov a uchádzačov o členstvo do ŠOS je už teraz zarážajúci,
    keďže sa jedná o koalíciu, ktorá má padnúť priamym zásahom Ježiša
    Krista v moci a sláve.
     Desať rohov draka v predchádzajúcej kapitole symbolizuje viac
    protivenie sa satana proti desiatim Božím princípom. Desať rohov
    s korunami šelmy  z  mora  symbolizuje  predovšetkým  desať
    kráľovstiev, ktoré príjmu moc s antikristom (viď 17. kapitolu
    Zjavenia Jána).
     Šelma z mora bola podobná leopardovi. Leopard je dravec, ktorý
    týra svoju obeť, hrá sa s ňou. Svetské moci sa voči väčšine ľudí
    chovali a budú chovať podobne ako leopard voči svojej obeti. Táto
    svetská dravosť v dejinách vyvrcholí apokalyptickým kráľovstvom
    antikrista.
                                     82     Pevné nohy symbolizujú moc, sila medveďa túto moc zdôrazňuje.
    Ak by sa niekto v dejinách chcel proti tejto šelme postaviť
    a vybudovať na Zemi dobré, ľudomilné politické zriadenie, isto sa
    mu to nepodarí.
     Symbolika leva vyjadruje dravosť, ktorá víťazí. Okolnostiam
    vyplývajúcim z moci šelmy sa budú v dejinách ľudia len podriaďovať
    ako fungujúcej zákonitosti, ktorá sa nedá zmeniť.
     Drak - satan - jej dal svoju moc, i veľkú právomoc. Politické
    okolnosti boli vytvárané ľudským egoizmom, násilím, silou... Do
    druhého príchodu Pána Ježiša Krista tomu inak nikdy nebude.
     Šelme z mora boli dané ústa, ktoré rozprávali veľké veci.
    Dianie v dejinách ľudia zhŕňajú a vyjadrujú vo vedeckých náukách
    filozofií a psychológie. Z týchto náuk sa sformuje učenie, ktoré
    bude schvaľovať násilné jednanie, bude ho vedecky podkladať,
    pričom bude vládnuť množstvom logických a akoby hodnoverných
    argumentov. Táto moc diabolského slova začne vplývať na ľudí počas
    apokalyptickej Cirkvi, v čase rán Božej milosti - 42 mesiacov,
    3.5 symbolického roka. Satanove slovo prevezme plnú moc počas rán
    Božieho hnevu - 42 mesiacov, 3.5 druhého symbolického roka (viď
    11. kapitolu Zjavenia Jána).
     Božie Slovo na tomto mieste pripomína, že ani tieto posledné
    časy sa však nevymknú Bohu z rúk! Boží spravodlivý Zákon bude
    platiť aj v tomto čase, žiadny násilník nebude vykonávať násilie
    tak, že sa mu to akosi prepáči - z toho má vyplývať trpezlivosť
    Božích detí. Človek sa nemá mstiť a odplácať. Pomstu naplní sám
    Hospodin a urobí to so všetkou svojou múdrosťou, pravdivosťou,
    spravodlivosťou i mocou. 


           Zväzujúce ideológie a ich tlmočníci
              Šelma vystupujúca zo zeme


                Zjavenie 13,11-15.

    11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy
      podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak.
    12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby
      sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná
      rana sa zahojila.
    13 Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem
      pred zrakmi ľudí.
    14 Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať
      pred očami šelmy; nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili
      obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila.
    15 Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy
      aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa
      nebudú klaňať obrazu šelmy.

     Druhá šelma nevystúpila z mora - z okolností porušeného sveta!
    Vystúpila zo Zeme, kde žijú ľudia, jedná sa teda o symboliku
    človeka. Na túto skutočnosť poukazuje aj Zjavenie 13,18.
     Človek - šelma - je každý tlmočník falošného učenia, filozofie,
    ktorá upokojuje ľudí v hriechu. Falošný pokoj bráni človeku nájsť
    svojho Spasiteľa, lebo sa cíti byť už "spasený" filozofiou, ktorú
    si ideovo prisvojil a snaží sa podľa nej žiť. Takouto filozofiou
    môže byť svetonázor, hypotéza o vzniku zeme a života, pohanské
    náboženstvo, ale aj kresťanské náboženstvo žijúce len z kultúry,
                                     83    tradícií a obradov.
     Človek - tlmočník falošného učenia - prichádza ako "Mesiáš",
    lebo ponúka akési "spasiteľné" učenie. Túto skutočnosť symbolizujú
    na šelme zo zeme dva rohy podobné rohom Baránkovým.
     V apokalyptických časoch daruje satan falošným učiteľom oveľa
    väčšiu moc, ako mali kedykoľvek predtým. Antikrista  nebudú
    podporovať len mocensky desiati králi. Antikrist bude podporovaný
    aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako
    duchovný vodca. Od neho výjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo
    uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy z mora.
     Celé dejiny ľudia hľadali svoje naplnenie, pokoj.  Počas
    tisícročí vyskúšali veľa filozofických možností, ktoré nakoniec
    priniesli len rozčarovanie, nepokoj, nenaplnenosť a násilie.
    V súčasnosti už prišla doba, v ktorej v človeku narastá cynizmus,
    únava a nechuť skúšať niečo nové. Pomaly sa rodí nový duch, nové
    učenie, v ktorom bude dominovať osobný ľudský záujem, násilie.
    Tento rodiaci sa duch prehlási všetky skutočné hodnoty  za
    predsudky a neprirodzenú záťaž, ktorej sa treba zbaviť. Tento nový
    duch pomaly naberá silu spolu s dvomi mocnosťami pripravovanými na
    Harmageddon - Európska únia a ŠOS. Počas obdobia milosti bol na
    Zem zoslaný Svätý Duch. V období posledného precedensu - obrazu
    šelmy z mora - bude na Zemi pôsobiť duch satanov. Tento duch bude
    potláčať a vraždiť tých, ktorí sa mu budú protiviť. Diabolský duch
    sa bude s ľuďmi v apokalyptických časoch rozprávať v ich vedomí,
    v ich myšlienkach, čo sa v súčasnosti dá priblížiť jediným slovom
    - šialenstvo, ktoré zachváti svet. 


              Číslo šelmy zo zeme - 666
        Ryté znamenia na pravých rukách, alebo čelách ľudí


                Zjavenie 13,16-18.

    16 A pôsobí, že všetci - malí i veľkí, bohatí i chudobní,
      slobodní i otroci - dostanú znak na pravú ruku alebo na
      čelo,
    17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak
      meno šelmy alebo číslo jej mena.
    18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy,
      lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je
      šesťstošesťdesiatšesť.

     Pod tlakom diabolského ducha, pod tlakom šialenstva začnú ľudia
    konať a myslieť v súlade s agresivitou precedensu - učenia
    posledných čias. Bude to niečo podobné, ako keď sa v Nemecku
    "zrodilo" množstvo fašistov. Symbolika rytých znamení poukazuje na
    prevrátené, násilnícke zmýšľanie a jednanie - znamenia na čelách
    a rukách.
     Ľudia, ktorých zmýšľanie a konanie nebude poznačené zlom
    a násilím, budú prenasledovaní a výrazne znevýhodňovaní. Dnes ich
    môžeme pripodobniť k židom počas druhej svetovej vojny.
     Podnikanie bude zabránené všetkým tým, ktorí by sa chceli živiť
    čestne. V apokalyptických časoch sa takto zo slušne jednajúcich
    ľudí stanú otroci, ktorých môže hocikto zavraždiť.
     Táto tendencia sa už začína nenápadne formovať aj v súčasnosti,
    keď sú uprednostňovaní  tí,  čo  vedia  uplatiť,  podviesť,
    zastrašovať...
                                     84     Symbolikou, ktorá bude charakterizovať falošného učiteľa, je
    symbolika čísla 666. Je to symbolika neúplnosti, práce bez
    odpočinku, únavy. Je to symbolika, ktorá ponúka čosi ako spasenie
    sveta, ale prostriedky volí diabolské, protiviace sa všetkým Božím
    princípom.

                                     85
                                     86              Blahoslavenstvo Zjavenia
                  Dva srpy
                 14. kapitola                  144 000
             Ľudia nepoškvrnení hriechom


                Zjavenie 14,1-5.

     1 Potom som pozrel, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním
      stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho
      meno a meno jeho Otca.
     2 Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého
      hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na
      svojich citarách.
     3 Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a
      pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba
      stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.
     4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí
      nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi
      ľudí ako prvotina Bohu a Baránkovi.
     5 V ich ústach sa nenašla lož; sú bez poškvrny.

     Dvanásť krát dvanásť krát tisíc (144000) Božích detí je
    symbolika plnosti počtu spasených ľudí - dvanásť - plnosť Izraela,
    dvanásť - plnosť ostatných  národov.  Číslo  tisíc  pôvodne
    vyjadrovalo v hebrejčine rod, rodinu, čo svojou symbolikou plne
    korešponduje s novozákonnou zvesťou Evanjelia  Pána  Ježiša.
    Výklady, ktoré by v tomto obraze videli privilegovaných veriacich,
    znevažujú Božie Slovo: Matúš 23,1-12. "Ale vy sa nevolajte rabbim,
    lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia!"
     Pánove meno na čelách Jeho detí poukazuje, že títo ľudia
    prijali do srdca Božie zmýšľanie o samom sebe. - Pripustili si, že
    potrebujú milosť a spasenie, rozhodli sa učiniť úprimné pokánie,
    vyznali o sebe pravdu aj druhým ľuďom. Obraz duchovného Siona
    ubezpečuje, že Pán Ježiš nezabudne ani na jediného človeka, ktorý
    sa utieka k Nemu v úprimnosti. Hlas z neba poukazuje a vyjadruje
    obrovskú Božiu moc, ktorá je schopná naplniť spasenie. Nová pieseň
    na perách Božích detí rozpráva o novej neporušenej prirodzenosti,
    v ktorej už nevládne zákonitosť hriechu. Túto pieseň môžu naozaj
    "spievať" len ľudia, očistení krvou Pána Ježiša.
     Ak Kristus niekoho ospravedlní svojou milosťou, naozaj je tento
    človek počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za čistého pred
    Hospodinom! - Tým je vyjadrené, akú obrovskú cenu má spasenie,
    ktoré nemožno získať akousi "politikou" kompromisov medzi svetom
    a vierou. Kristus žiada celé ľudské srdce, otvorené Jemu a aj
    druhým ľuďom. Anonymné viery a presvedčenia, nepotrebnosť bratstva
    spoluveriacich,  dvojitý  život  tajností,  skrytých  skutkov
    a úprimnosti naoko, len na oklamanie blízkeho okolia, - to všetko
    môže človeka o krásne a radostné spasenie pripraviť! Kristova obeť
    je veľmi drahá a veľmi cenná, nikdy nikto z nej neurobí "obchod"
    na tíšenie svedomia! Pán ponúka čisté Evanjelium a kto chce, môže
    ho prijať... 


                                     87                 Traja anjeli
           Evanjelium, víťazstvo a spravodlivosť


                Zjavenie 14,6-12.

     6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné
      evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému
      národu, kmeňu, jazyku a ľudu.
     7 Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu,
      lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý
      stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.
     8 Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: Padol,
      padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom
      vášne svojho smilstva.
     9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom
      volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme
      znak na svoje čelo alebo na ruku,
    10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného,
      naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou
      pred svätými anjelmi a pred Baránkom.
    11 Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo
      dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani
      ten, kto prijme znak jej mena.
    12 V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie
      prikázania a vieru v Ježiša.

     Boh Hospodin viedol od narodenia všetkých tých,  ktorých
    predzvedel cestou kríža, výchovy a požehnania do  Nebeského
    Kráľovstva. V posledných dobách uvoľnil veľkú moc k tomu, aby bolo
    Evanjelium zvestované na celej Zemi. Jedná sa o koniec obdobia
    milosti, oblasť F, a apokalyptickú cirkev, pásik N. Túto moc
    symbolizuje anjel, zvestujúci Evanjelium. Pán Ježiš o ňom rozpráva
    aj v evanjeliách, keď poukazuje na to, že nepríde skôr, kým nebude
    Jeho Evanjelium zvestované po celej Zemi.
     Dnes prežívajú ľudia na Zemi veľkú, apokalyptickú  Božiu
    aktivitu, keď Evanjelium Ježiša Krista prichádza k človeku cez
    brožúrky, televíziu, rozhlas, výpočtovú techniku,  cez  tlač
    časopisov a kníh...
     Ďalší anjel, posolstvo hlásaného Božieho Slova, upozorňuje na
    nezmyselnosť nevery a čoraz viac sa  ukazujúce  zlyhávanie,
    troskotanie sveta. - Nenávisť, narušená ekológia, prevrátené
    ľudské hodnoty odhaľujú svet, Babylon, ako taký, ktorý zlyhal,
    padol! Perspektíva ľudskej existencie na Zemi sa odhaduje na
    desaťročia, až storočia, za ňou očakáva ľudstvo zánik. - Jeho
    blízku hrozbu si dnes pripúšťajú už aj racionálne zmýšľajúci
    ateisti. Populácia prežíva posledné "obrátky" dejín. Božie Slovo
    nazýva tento čas ako mäkký letorast.
     Tretí anjel vyjadruje výstrahu Božieho Slova, ktorá má byť
    aktuálna v období milosti, oblasť F, a v období apokalyptickej
    cirkvi pásik N. Ježiš pripomína, že v posledných časoch ochladne
    láska mnohých! - Inými slovami sa dá povedať, že sa mnohí ľudia
    sklonia pred šelmou a naučia sa žiť život kompromisov zo svetom,
    aby tak získali kúsok svetského pohodlia.
     Náš Boh je dobrotivý, láskavý, ale aj spravodlivý, hnevajúci sa
    na ľudskú modloslužbu uctievania seba. Kto sa skloní pred šelmou,
    bude piť z kalicha Jeho hnevu! Na žiadnu ľudskú neprávosť sa
    nezabudne, každý, kto nebude patriť medzi 144000 na "hore Sion",
                                     88    zaplatí spravodlivo svoj dlh. 


                Blahoslavení mŕtvi
                Odpočinutie a súd


                Zjavenie 14,13.

    13 Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš:
      Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno,
      hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich námah, lebo ich
      skutky idú s nimi.

     Blahoslavenstvo štrnástej kapitoly Knihy Zjavenia poukazuje, že
    jedinou cestou k Bohu je Kristus! Túto hlbokú pravdu ale často
    berú do úst aj podvodníci, ktorí sa naučili zneužívať Božie Slovo
    pre svoj vlastný prospech. Celý predchádzajúci text tejto kapitoly
    zdôrazňuje, že pred Bohom je vierou len úprimná viera! Ak niekto
    klame samého seba, alebo svoje okolie, môže mať aj stokrát istotu
    spasenia, pritom pôjde aj tak do zatratenia. Jazykom a výrazom
    tváre je možné oklamať ľudí. Inteligenciou a odmietaním právd je
    možné oklamať seba. Pred Hospodinom je ale človek obnažený,
    vyjavený v celej svojej podstate. Boha nikdy nikto neoklame!
    S touto pripomienkou môžeme zdôrazniť: "Blahoslavení, kto umiera
    v Pánovi!" - Taký bude počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za
    čistého pred Hospodinom! 


                Srp Ježiša Krista
             Koniec Božieho predpoludnia


                Zjavenie 14,14-16.

    14 Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel ktosi
      podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke
      ostrý kosák.
    15 A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mohutným hlasom na toho,
      čo sedel na oblaku: Vrhni svoj kosák a žni, lebo nadišla
      hodina žatvy a úroda zeme dozrela.
    16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem
      bola zožatá.

     Keď príde vytrhnutie Božích detí, začne sa obdobie "dvoch
    svietnikov" - obdobie apokalyptickej Cirkvi, pásik N. Toto obdobie
    môžeme obrazne nazývať "Božie predpoludnie". Na jeho konci hodí na
    Zem svoj srp Pán Ježiš Kristus a bude požatá Zem. - Od tej chvíle
    už nikto na Zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha Hospodina
    a Jeho Syna Ježiša Krista! O týchto časoch je napísané, že ich
    príhodnú chvíľu nikto nepozná. - Matúš 24,36. "...Ani anjeli
    v nebi, ani Kristus, len sám Boh..." Tento Boh poslal štvrtého
    anjela s príkazom, že sa Jeho spasenie naplnilo a že má byť zožatá
    Zem. Túto Božiu žeň vyjadruje začiatok kapitoly, kde je symbolicky
    vyjadrený plný počet Božích vyvolených spolu s  ich  Bohom
    a Spasiteľom. 

                                     89


              Srp spravodlivého hnevu
                Božie popoludnie


                Zjavenie 14,17-20.

    17 Potom iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten
      mal ostrý kosák.
    18 Ďalší anjel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a
      mohutným hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák: Vrhni
      svoj ostrý kosák a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej
      hrozná dozreli.
    19 Anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme, a čo
      obral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu.
    20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po
      zubadlá koní na tisícšesťsto stadií.

     Boží hnev sa niekedy v Starom Zákone pripodobňuje k lisovaniu
    viniča, v ktorom neostane ani trocha životodárnej šťavy. Šťava
    červeného hrozna bola nazývaná krvou hrozien.
     Srp piateho anjela poukazuje na Boží hnev, ktorý má prísť na
    ľudí. Je to spravodlivý hnev živého Boha, postavený proti všetkej
    bezbožnosti, ktorá bude panovať na zemi v druhej polovici obdobia
    druhého príchodu Ježiša Krista, pásik O. Pánova Cirkev už na Zemi
    nebude. Budú to krátke dejiny hrôz, násilia a utrpenia, v ktorých
    bude vládnuť ľudská vôľa. Tieto hrozné dejiny sú priblížené
    v kapitolách 15 a 16. Dejiny Božieho hnevu, - "Božie popoludnie"
    sú najťažšími a najstrašnejšími dejinami populácie na Zemi. Na ich
    konci má prísť Pán Ježiš v moci a sláve.
     Boží hnev sa odohrá na Zemi za mestom. Tento obraz symbolizuje,
    že Boží ľud - sväté mesto Jeruzalem, tento hnev nezasiahne. Počet
    1600 je násobkom 4x4x100. - To symbolizuje, že Boží hnev dopadne
    na svet - násobok štyroch, že zasiahne celý svet, štyri uhly Zeme
    - druhý násobok štyroch a že táto hrôza bude veľká - násobok
    stoma. Zmienka, že krv bude siahať až po zubadlá koňom poukazuje,
    že v období Pánovho hnevu bude na Zemi rozmohnuté násilie, ktoré
    sa bude prejavovať aj vojenským útlakom. - Kone boli často
    používané vo vojne, niektoré národy ich používali výlučne ako
    vojenské zvieratá.
     Ľudské násilie Pán ukončí svojim priamym príchodom v moci, keď
    umrú všetci bezbožníci, aj antikrist a začne sa obdobie odpočinku,
    oblasť H.

                                     90


                Obdobie Božieho
               spravodlivého hnevu                Božie popoludnie
                  Sedem čiaš
                 15. kapitola                Orientácia v knihe


     Hrôzostrašné obdobie Božieho hnevu, keď už nikto na Zemi nebude
    môcť úprimne uveriť v Boha, je Božie popoludnie  -  pásik
    O. - Opisujú ho kapitoly 15-16. Úprimní veriaci, ktorí si
    priniesli vieru z predchádzajúceho obdobia, budú prenasledovaní
    a vraždení. Bude len veľmi málo Božích detí, ktoré prežijú toto
    prenasledovanie a osobne privítajú Pána Ježiša Krista v Jeho moci
    a sláve. 


              Spravodlivý Boh Stvoriteľ
               Sklené more s ohňom


                Zjavenie 15,1-2.

     1 Videl som iné veľké a predivné znamenie: Sedem anjelov,
      ktorí mali sedem posledných rán, pretože nimi sa dovŕšil
      Boží hnev.
     2 Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo
      zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej
      mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary...

     Pán Ježiš je často opisovaný ako láskavý dobrák, ktorý všetko
    odpustí a ktorý sa podvolí každému útlaku. Takýto pohľad na Krista
    je neúplný a veľmi zavádzajúci! Kristus je síce Bohom plným lásky
    a odpustenia, ale je zároveň aj Bohom spravodlivým, trestajúcim,
    dokonca niekedy aj hnevajúcim sa Bohom! Na konci obdobia rán Jeho
    milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu
    úprimne prijať Jeho Slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude
    v spravodlivom hneve trestať každú ľudskú neprávosť už tu na tejto
    Zemi! Vydá človeka do ľudskej vôle a ukrutnosti bude vyplácať
    utrpením, aby naplnil spravodlivosť.
     Boží spravodlivý hnev je v Knihe Zjavenia vyjadrený siedmimi
    anjelmi s čašami, z ktorých je každý poslaný naplniť časť Božej
    spravodlivosti.
     Sklené more symbolizuje oddelenie svätého Boha od všetkého
    nečistého, - od hriechu, ukrutnosti a sebalásky. Toto oddelenie
    bude v posledných časoch Pánovho hnevu, pásik O, znamenať aj
    trestajúcu spravodlivosť. Vyjadruje to zmiešanie mora s ohňom.
     Deti Pána Ježiša nezastihne tento oheň, dokonca pre nich už
    nebude platiť ani oddelenie. - Budú totiž svätí, očistení krvou
    Ježiša Krista. Poukazuje na to obraz v druhom verši, že tí ktorí
    zvíťazili, stáli na mori a oheň im neublížil. Neboli na druhej
    strane mora než Boh, boli na ňom - pre nich teda oddelenie už
                                     91    neplatí.
     Jedná sa tu o skutočnú Cirkev Pána Ježiša, časť ktorej bola
    vytrhnutá, druhá časť vyvraždená na konci obdobia rán milosti,
    pásik N. V čase Pánovho hnevu Cirkev už na Zemi nebude. Ostane len
    máličko veriacich jednotlivcov, ktorí privítajú Pána a pritom
    neumrú. Bude to podobný stav, ako keď Boh poslal svojho proroka
    len za jedinou vdovou v Izraeli, ktorá mala potom dostatok oleja
    i múky. Bez prísnej logiky sa potom dá povedať, že si už na Zemi
    nikto nebude ctiť Hospodina... 


            Apokalyptický prelom v dejinách
                Mojžišova pieseň


                Zjavenie 15,3-4.

     3 ...a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň
      Baránka: Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh
      všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ
      národov.
     4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty
      jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou
      klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.

     Jediným obdobím bez hriechu bolo v dejinách len obdobie raja,
    oblasť B. Apokalyptickým prelomom bude príchod Pána Ježiša Krista
    v moci a sláve. Potom nastane totiž obdobie  "tisícročného
    kráľovstva", v ktorom budú žiť Pánove deti s Ním tu na Zemi.
    Hriech bude spútaný, začnú platiť nové zákonitosti, ktorých
    podstata bude Božia láska, nie porušenie a odlúčenie sa od nej!
    O tomto apokalyptickom prelome rozprávajú aj evanjeliá, keď
    poukazujú, že Božie deti  očakáva  život  plnosti,  radosti
    a prítomnosti Pánovej. Toto zasľúbenie sa začne plniť už tu na
    tejto Zemi, oblasť H, po druhom príchode Krista, oblasť G.
     Pánove deti, ktoré "zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom
    a nad jej znamením, nad číslom jej mena", budú spievať Mojžišovu
    pieseň.
     Ľudia, ktorí odmietli diabla, dokázali vo  Svätom  Duchu
    nepodľahnúť vplyvu bezbožne žijúcich nábožných i  bezbožných
    svetákov, tí zvíťazili nad šelmou.
     Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená, že človek vo svojom srdci
    neuveril diabolskému, pokrivenému učeniu.
     Víťazstvo nad znamením šelmy znamená, že človek nezačal jednať
    krivo vo svojej mysli. Pánovi milí nezneužívajú pre seba duchovné
    dary. Ich myseľ je priama, neskrývajú sa za kulisy svojej
    inteligencie.
     Víťazstvo nad počtom mena šelmy znamená, že človek nezačal
    vykonávať skutky zla.
     Víťazstvo nad:
    1. šelmou - odmietnuť diabla,
    2. obrazom šelmy - neuveriť falošnému učeniu,
    3. znamením šelmy - nepremýšľať pokrytecky,
    4. počtom jej mena - nevykonávať skutky zla.
     Písmo tu upozorňuje na diabolskú vieru, zmýšľanie a jednanie.
     Božie deti zaspievajú Mojžišovu, novú pieseň, lebo ich Boh
    vyviedol zo zajatia moci hriechu a cez púšť kríža ich priviedol do
    zasľúbenej zeme, neporušenej zákonitosťou temnosti.
                                     92     Nech je všemocnému Bohu Stvoriteľovi sláva na veky vekov, lebo
    nezabúda na svoj ľud! 


               Chrám stánku svedectva
                 Siedmi anjeli


                Zjavenie 15,5-6.

     5 A potom som videl: Otvoril sa chrám stanu svedectva v nebi
     6 a z chrámu vyšlo sedem anjelov, ktorí mali sedem rán. Boli
      oblečení do čistého žiariaceho ľanového rúcha a cez prsia
      boli prepásaní zlatými pásmi.

     Mojžiš dal postaviť stánok úmluvy, do ktorého vchádzal, keď sa
    prichádzal dopytovať Hospodina, alebo prijímať Jeho napomenutia
    a príkazy. Otvorenie stánku svedectva na nebi vyjadruje, že Boh
    Stvoriteľ ide prehovoriť k človeku. - Vyjadruje to čas Jeho súdu
    a spravodlivého hnevu. Stvoriteľ povie "dosť" ľudskej neprávosti
    a začne spravodlivo oplácať všetko, čo človek urobí, dobré i zlé.
    Pre rozmohnutý hriech a ľudskú zlobu dobrého nebude - všetkých
    sedem anjelov má len čaše hnevu, ani jeden nemá čašu požehnania!
    Populácia na Zemi dospeje k tomuto strašnému stavu odmietaním
    Božej vôle a prijímaním vôle ľudskej - svojej!
     Boží hnev prebehne na Zemi v siedmych krátkych obdobiach,
    z ktorých každé je vyjadrené vyliatím jedného kalicha v ruke
    jedného zo siedmych anjelov. Títo anjeli vykonajú Božiu vôľu. - Sú
    prepásaní zlatými pásmi,  čo  poukazuje,  že  patria  medzi
    služobníctvo najvyššieho Kráľa a Pána, ktorého vôľu vykonajú. 


               Dym moci a oddelenia
              Sedem čiaš Božieho hnevu


                Zjavenie 15,7-8.

     7 Jedna zo štyroch bytostí rozdala siedmim anjelom sedem
      zlatých čiaš, plných hnevu Boha žijúceho na veky vekov.
     8 Chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto
      nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán
      siedmich anjelov.

     Jedna zo štyroch bytostí dala anjelom sedem čiaš Božieho hnevu.
    - Spravodlivosť je naozaj súčasťou Božieho jednania s človekom.
    O štyroch bytostiach sa bližšie písalo v 4. kapitole.
     Dym, ktorý naplnil chrám, symbolizuje, že v čase rán Božieho
    hnevu nebude môcť nikto predstúpiť pred Hospodina, nikto nebude
    môcť prosiť o zmilovanie o odvrátenie Jeho hnevu...
     Tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve zažije
    populácia na Zemi najťažšie a najhroznejšie obdobie v dejinách.
    Božie uši sa "zavrú" a nastúpi trestajúca spravodlivosť Pánovho
    hnevu. Boh sa oddelí od človeka na krátke obdobie, keď sa k Nemu
    nebude dať volať a prosiť Ho...


                                     93               Hnev Boha Hospodina
                  Sedem rán
                 16. kapitola                Egyptské pohromy
                 Vredy a krv


                Zjavenie 16,1-3.

     1 Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmim
      anjelom: Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu.
     2 Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem: na ľuďoch,
      ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu, sa
      povyhadzovali zhubné a zlé vredy.
     3 Druhý vylial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv,
      ktorá vyzerala ako z mŕtveho, a zahynulo všetko, čo žilo v
      mori.

     Vyvedenie Izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom
    spasenia človeka cez Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet,
    púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž,
    zasľúbená zem je novým svetom, ktorý Pán stvorí svojim deťom na
    konci dejín planéty Zem. - Možno aj preto sa rany Božieho hnevu
    tak veľmi podobajú ranám Egyptským. Majú  symbolizovať,  že
    Stvoriteľ žije, vidí ukrutnosti a vyvýši tých, ktorí pre svoj
    život prijali Jeho kritériá a naučili sa o sebe rozprávať pravdu
    s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na Zemi nebude
    Cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha
    podobne, ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. - Stvoriteľ prestane
    napomínať ľudí a človek, pre svoju prevrátenosť, nebude schopný
    nájsť svojho Boha. Napriek tomu na Zemi ostane malá skupina
    veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia "dvoch svietnikov".
    Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených,  budú
    uchránení od strašných rán.
     Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou
    a prejavmi Božej moci. - Uvedené pohromy budú pripomínať tie
    Egyptské hlavne preto, že nepôjde o nijaký prenesený význam! -
    Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch, moria premenené na
    krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože sa krv rozkladá.
    Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie, než
    tie Egyptské.
     Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva
    nedočká a zároveň varuje veriacich i neveriacich pohanov. Je
    nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné
    nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci
    odhaľujú ako ekologicky strašnú!
     Božie Slovo nestraší človeka, ale podáva mu "ruku", aby sa
    odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého,
    ktoré má na túto planétu prísť! 
     
                                 94


              Znamenie riek a prameňov
                Krv spravodlivých


                Zjavenie 16,4-7.

     4 Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd:
      zmenili sa na krv.
     5 A počul som volať anjela vôd: Spravodlivý si ty, ktorý si a
      ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil,
     6 lebo oni prelievali krv svätých a prorokov, dal si im piť
      krv; zaslúžili si to!
     7 A počul som, ako oltár volal: Áno, Pane, Bože všemohúci,
      pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy.

     Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek
    iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú
    z útlaku okolia a bolia často viac než smrť! Byť pred Hospodinom
    spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista! Ak niekto
    neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je Ho hoden! Niesť kríž
    znamená aj priznávať sa k Nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy
    môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom,
    alebo proti väčšine. Odmietnuť priateľa, alebo pokrvného blížneho,
    keď navádza na zlé, je opäť kríž - často strácajú rodičia deti,
    deti rodičov, alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú
    ostať verní Pánovi. Naozajstné, úprimné Božie deti svet isto
    utláča! Ich "krv" ale ostáva pred Hospodinom! On nezabúda na
    utrpenie svojich vyvolených! Svojou treťou ranou hnevu to svetu
    symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť.
     Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto
    reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom
    svedomí. - Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj
    spravodlivý Boh! Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku! Ľudské
    hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len
    pokánie, alebo len viera hriechy nikdy nezotrie! Ostávajú odložené
    v "archíve" Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali svoj čas.
     Hlas anjela od oltára poukazuje, že skutočné  uctievanie
    Hospodina rešpektuje aj Jeho spravodlivosť! Skutočná viera prináša
    aj obeť, kríž. - Oltár pripomína uctievanie i obeť. 


                 Jed hriechu
                Slnko a temnota


                Zjavenie 16,8-11.

     8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť
      ľudí ohňom.
     9 Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha,
      ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu
      vzdali slávu.
    10 Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy: jej kráľovstvo
      stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky
    11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy,
      ale nekajali sa zo svojich skutkov.

     Ďalšími dvoma pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme.
                                     95    Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie
    dní s nocami. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani
    toto nespôsobilo jeho pokorenie pred Hospodinom.
     Človek vyspieva, kým dosiahne  určitú  úroveň  zmýšľania,
    sebakontroly... Akou diablovou výchovou musí prejsť ľudstvo, aby
    mohlo namiesto pokánia vyjadriť tak hroznú zaťatosť voči Božiemu
    hlasu? - Radšej sa dali páliť a biť ranami, ale nedokázali vyznať
    hriech! Príliš by to urazilo ich pýchu!
     Je možné s úžasom konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva
    svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách aj mimo nich. - Priznať
    si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku je tak
    zriedkavé, že sa až zdá, akoby na Zemi ani nebola Pánova Cirkev!
    Dokonca aj niektorí kresťania, keď  sú  obvinení  s  omylu
    a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú Písmo, aby si
    tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji.
    Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou
    presadzovať seba! Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie,
    začína byť bežným zjavom. V prvotnej Cirkvi bolo tiež mnoho zlého,
    ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim Duchom k pokániu. Ak nie,
    zbor zanikol! Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia
    Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne
    a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu
    kvalitu. - Nový Zákon ale o pokání nemlčí! ...
     Súčasná doba "kričí", že je letorast mäkký. Dozrieva obilie
    i kúkoľ! Priblížila sa doba príchodu antikrista, ktorý sa zjaví na
    konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu.
    Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude
    podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol
    Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, antikrist bude diablom. 


              Príprava bojovníkov zla
            Cez Eufratés k miestu Harmagedon


                Zjavenie 16,12-16.

    12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: jej voda
      vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka.
    13 Videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy
      draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka.
    14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku
      kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký
      deň všemohúceho Boha.
    15 Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni
      si odev, aby nechodil nahý a nevideli jeho hanbu.
    16 Zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá
      Harmagedón.

     Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa
    prispôsobovať. Boh odjakživa svojim Duchom nedopúšťal, aby diabol
    využil túto ľudskú prevrátenosť a zahubil od večného života aj
    Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude
    "prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom". - "Cesta kráľov
    je otvorená." Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou
    diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom!
     Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že
    prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho
                                     96    zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí,
    ktorí sa budú stavať proti Pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude
    jasné, že preto umrú! - Je to duchovná forma zhromaždenia
    diablových bojovníkov do vojny proti Stvoriteľovi, ktorá sa bude
    volať Harmagedon.
     Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi
    bude úplne porazený. Udeje sa to Pred prvým vzkriesením, krátko
    pred obdobím odpočinku, oblasť H. 


               Koniec dejín hriechu
               Pád veľkého Babylona


                Zjavenie 16,17-21.

    17 Siedmy vylial svoju čašu na vzduch. A z chrámu od trónu
      vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril: Stalo sa!
    18 Nasledovali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého
      nebolo odvtedy, čo je človek na zemi - také veľké bolo
      zemetrasenie.
    19 A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov
      padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich
      vína svojho rozhorčeného hnevu.
    20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov už nebolo.
    21 Z neba padali na ľudí veľké krúpy ťažké ako centy. Ľudia sa
      rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto rana bola veľmi
      veľká.

     Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom Jeho
    moci, keď príde na Zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na
    Neho umrie každý bezbožník. - "Mestá národov padli... veľký
    Babylon dostal pohár prchlivosti Jeho hnevu... I to veľké mesto sa
    rozpadlo na tri časti... zmizli všetky ostrovy..." - Tieto obrazy
    vyjadrujú koniec dejín sveta, porušeného hriechom. Zákonitosti
    hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku,  oblasť
    H, v ktorom ľudia budú panovať na Zemi s Kristom obrazne 1000
    rokov. Kým človek našiel Svojho Boha, obrazne šesť tisícročí
    "pracoval" - trpel v porušenosti. Obrazný siedmy deň bude s Pánom
    Ježišom odpočívať, pričom budú na Zemi vládnuť nové zákonitosti,
    neporušené, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané
    v 11. kapitole verše 6-9.
     Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do
    vojny Harmagedon. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý.
     Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred
    príchodom Pána v moci človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem
    bude ale plná hriechu a Pána Ježiša budú "vítať"  rúhania
    a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať.
    Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď
    Stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu
    diabla a samého seba...

                                     97


             Obdobie od zoslania Svätého
               Ducha po 2. stvorenie
                Pohľad na cirkev                Cudzoložná cirkev
                Neviestka a šelma
                 17. kapitola                Orientácia v knihe
                Orientačný graf


     Kapitoly 5-7 a 12-14 obsiahli obdobia  označené  pásikom
    M. Kapitoly 8-11 podrobnejšie opísali obdobie - pásik N. Pásik
    O priblížili kapitoly 15-16.
     Najviac období - pásik P, popíšu kapitoly 17-21. Za nimi Pán
    Ježiš v 22. kapitole už len poukáže na mnohé požehnania, ktoré
    Jeho deti obdržia v Nebeskom Kráľovstve...
     Obdobia, ktoré zachytávajú kapitoly 17-21 lepšie približuje
    nižšie uvedený graf. 


            ┌────────────────┐     ┌────────────────┐
            │ 1. vzkriesenie █     │ 2. vzkriesenie │
            └────────────────█     └────────▄───────┘
               ┌─────────┐█          █┌─────────┐
               │ 1. smrť ██          █│ 2. smrť │
               └─────────██          █└──────▄──┘
                    ██          █    █
              ╔════════════██          █═══════█
    ╔═══════════════════█ 2. príchod ██═══════════════════█ veľký ██
    ║ obdobie milosti █  Pána  ██ obdobie odpočinku █ Boží ██
    ╚═══════════════════█  Ježiša  ██═══════════════════█ súd ██
              █════════════█          ╚═══════╝█
              █      █               █
          ┌──────▀─────┐   █        ┌────────────▀─┐
          │ vytrhnutie │   █        │ 2. stvorenie │
          └────────────┘   █        └──────────────┘
                    █
           ┌─────────────────▀──────────────────┐
           │ príchod Pána Ježiša v moci a sláve │
           └────────────────────────────────────┘                Zjavenie na púšti
              Smilstvo a cudzoložstvo


                Zjavenie 17,1-6.

     1 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, a
      prehovoril ku mne takto: Poď, ukážem ti súd nad veľkou
      neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách,
                                     98     2 s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali
      vínom jej smilstva.
     3 V duchu ma odniesol na púšť. A videl som ženu sedieť na
      šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, ktorá mala sedem hláv
      a desať rohov.
     4 Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom,
      drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár, plný
      ohavností a nečistoty svojho smilstva.
     5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka
      neviestok a ohavností zeme.
     6 Videl som tú ženu, spitú krvou svätých a krvou Ježišových
      mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval.

     Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a  nečistotou
    jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne.
    Vzniká mnohé pohoršenie a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo
    Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že
    úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré
    im predkladajú predstavitelia cirkevných  inštitúcií.  Vzniká
    predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by
    zakúsil Božie Kráľovstvo.
     Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec v dejinách zohralo
    často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný
    človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. - Tá narastá
    ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako
    nástroj  politickej  sily,  keď  presadzujú  slogan  lacných
    subjektívnych právd,  ktorými  podporujú  niektoré  politické
    zoskupenia. Navyše potom sem-tam niečo "praskne" a verejnosť sa
    dozvie o  pretvárke,  alebo  zločine  niektorého  cirkevného
    predstaveného. Zvestovanie Evanjelia sa potom stáva úplne nemožné.
     Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré
    vyznáva hriechy Bohu i ľuďom, podľa vzoru apoštolskej Cirkvi
    v Skutkoch. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst
    čiastočné, alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obviňuje biblické
    napomínanie z nedostatku lásky, ktorá sa v ústach podvodníkov
    stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov, než duchovnou
    výzvou! - Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si
    dovolil  napomenúť  vplyvných  vedúcich  niektorej  cirkevnej
    inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný
    imidž aj na osobnej úrovni.
     Priateľstvá, výhody, vplyv,... dnes ponúkajú aj cirkvi, čím
    vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné "ja" smilní a cudzoloží
    s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa
    nedrží Jeho Slova.
     Sedemnásta kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu
    videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že
    by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto
    kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí
    bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo
    prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako
    sa začína naplňovať toto Slovo, keď vo svete začína narastať
    podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani
    len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz
    častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto
    hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len "veriacim" nie!
     Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie
    apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie
    proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia
                                     99    rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po
    vystúpení antikrista počas posledných 14. symbolických dní rán
    milosti - viď Zjavenie 11.
     Vody poukazujú na to, že aj uvedená smilnica je vlastne svet,
    ktorý síce vyznáva Krista, ale v skutočnosti miluje viac seba.
     Gréčtina, v ktorej je Zjavenie písané používa jeden výraz pre
    smilstvo i cudzoložstvo. Pretože Pán zachoval  tento  odkaz
    v gréčtine, je uvedená žena smilnicou, ale aj cudzoložnicou. -
    Cudzoložstvo vo vzťahu s Pánom Ježišom znamená, že síce veriaci
    človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj
    iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť,
    popularita, ..., s ktorými cudzoloží a zrádza tak Pána. Smilstvo
    vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré
    veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. - Biblia sa stáva
    nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby
    poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj
    názor, radšej celé týždne hľadá v Písme akési intelektuálne
    sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce
    pokánie...
     S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia
    aj kráľovia Zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más.
     Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku,
    vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez
    politické mocnosti. Sedem z nich zmenili dejiny izraela a aj
    celého sveta - preto má šelma sedem hláv. Desať rohov symbolizuje
    desať  kráľov,  ktorí  majú  vystúpiť  do  popredia  spolu
    s antikristom (viď kapitoly 12 a 13).
     Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby
    precízne sa riadiť v živote Jeho Slovom "jazdí" na tejto šelme. -
    Používa jej moc.
     Šelma je plná rúhavých mien, - teda je mnoho historických
    postáv konkrétneho mena, cez ktoré diabol pôsobil.
     Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. - Zlato, perly
    a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad...
    Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa
    v minulosti, ale i prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí
    smäd. - Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď "pila
    svoju zlatú čašu".
     Historické i prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú
    vieru v Pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo,
    intelekt si všeličo ospravedlnil, ..., a "žena sa stala spitou od
    krvi Božích detí". - Už nevie rozpoznať čo je z Boha a čo z tela,
    pretože si pričasto ospravedlnila hriech a "posvätila" bezbožnosť.
    Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho "čistote"
    a motá sa dezorientovaná, ako opitá... 


                Meno "tajomstvo"
            Šelma bola, nie je a zase tu bude


                Zjavenie 17,7-8.

     7 Anjel mi však povedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím
      tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie, a má sedem hláv a
      desať rohov.
     8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vystúpiť z
      priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená
                                     100      nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa
      čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, ale zasa
      príde.

     V Starom Zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval
    svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich
    čiastočne, alebo plne zjavoval. Meno smilnice je "tajomstvo",
    Babylon, svet. - Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy
    nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý Stvoriteľ nechce
    zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril
    zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli... Slová a pochopenie
    nie sú cestou k Spasiteľovi! Jedinou cestou je úprimné srdce,
    ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac Jeho než seba.
    Prevrátené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude
    vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby.
     Svojim deťom ale Pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na
    jej koniec! Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich
    vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného
    cudzoložstva a smilstva v pobožnosti.
     Šelma - diabol - bola a nie je a má vyjsť z priepasti a ísť do
    zatratenia. - Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí
    o tom kniha Jób - teda duchovne bol, existoval, bol na Nebi.
     Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na Zem, prehral
    svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na
    Božie deti pre krv Pána Ježiša - teda duchovne nie je, prestal
    duchovne žiť, nie je na Nebi.
     Keď príde Pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov
    duch vrhnutý do "priepasti" - žalára. Po období odpočinku bude
    vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú
    z mŕtvych pri druhom vzkriesení - teda "má vyjsť z priepasti a ísť
    do zatratenia".
     Keď Pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa
    diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola predtým
    spútaná. Táto moc ich opäť zviaže zákonitosťou a vyženie do
    duchovného boja proti Bohu Stvoriteľovi. Nechceli prijať slobodu
    prijatím Kristovho oslobodenia a ostali tak vydaní diablovi bez
    akejkoľvek Božej ochrany. 


               Sedem vrchov a kráľov
                Vláda desiatich


                Zjavenie 17,9-14.

     9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov,
      na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:
    10 Piati padli, jeden kraľuje, jeden ešte neprišiel; až príde,
      smie ostať len nakrátko.
    11 Šelma, ktorá bola, a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých
      siedmich a ide do záhuby.
    12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte
      nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako
      králi na jednu hodinu.
    13 Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme.
    14 Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí,
      lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú
      povolaní, vyvolení a verní.
                                     101
     Vrch je symbolom svetskej moci, kráľovstva. Šelma mala sedem
    hláv, jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami
    Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta (viď kapitoly 12
    a 13).

     Zjavenie 17,10.
     "Je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte
    neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať."

    Päť ich padlo:
     1. hlava - Egypt,
     2. hlava - Assýria,
     3. hlava - Babylon,
     4. hlava - Perzia,
     5. hlava - Grécko.
    Jeden je:
     6. hlava - Rímska ríša,
       a) stará Rímska ríša,
       b) Európska únia (nová Rímska ríša).
    Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať:
     7. hlava - ŠOS (Šanghajská organizácia spolupráce).

    ŠOS má v súčasnosti šesť členov a štyroch sympatizantov:
     1. kráľ - Čína,
     2. kráľ - Rusko,
     3. kráľ - Kazachstan,
     4. kráľ - Kirgizsko,
     5. kráľ - Tadžikistan,
     6. kráľ - Uzbekistan,
     7. kráľ - India,
     8. kráľ - Irán,
     9. kráľ - Mongolsko,
     10. kráľ - Pakistan.

     Ak vyššie uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo
    Zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že päť kráľovstiev padlo,
    jedno je a jedno ešte len malo prísť.
     V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá
    ale ožila, je Rímska ríša.
     Siedmou hlavou je novovzniknutá ŠOS, ktorá má potrvať len
    krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde antikrist s podporou
    desiatych kráľov - desať rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že
    sa ŠOS skladá z desiatych štátov. Z historického hľadiska môže
    viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát
    zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca
    podobnosť politických zoskupení na zvesť symboliky Zjavenia Jána.

     Zjavenie 17,11-12.
     "Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym a je z tých
    siedmych a ide do zatratenia."
     Z politickej veľmoci ŠOS sa vyprofiluje veľmoc antikrista -
    šelma je tým ôsmym. Antikrist bude mať podporu desiatych kráľov.

     Podľa Nabuchodonozorovho sna z druhej kapitoly Proroka Daniela
    je ŠOS z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných
    kultúr. ŠOS bude porazená priamym príchodom Ježiša Krista v moci
    a sláve. 
                                     102


               Proroctvo pre celú Zem
                "Vodstvá" národov


                Zjavenie 17,15-18.

    15 A povedal mi: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka,
      to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.
    16 Desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku.
      Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju
      ohňom.
    17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru,
      riadili sa jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo
      šelme, až kým sa nesplnia Božie slová.
    18 Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad
      kráľmi zeme.

     Anjel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude
    len otázkou jediného národa, ale celého sveta. - "Vody, ktoré si
    videl..." Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa zovie Kristom
    a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom antikrista
    nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša.
     Žena smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom
    Zákone je obraz veľkého mesta, alebo Babylonu spätý so svetom
    a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad Kráľmi
    Zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu.  Pokryteckí,
    prevrátení kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike,
    z ktorých napríklad Astékovia rozhodne neboli "divosi"! Božie
    Slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokryteckí,
    prevrátení kresťania zotročili černochov v  Afrike,  páchali
    ohavnosti v Ázii - v Indii... To veľké mesto má naozaj moc nad
    kráľmi Zeme!
     Vyháňajúce lístie letorastu dejín "naliehavo volá"! - Ak je
    niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca
    a nech prijíma celé Božie Slovo, nielen tie časti, ktorými práve
    môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia! Beda prevrátenosti, ktorá
    nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si
    viac seba než Krista...

                                     103
                                     104                 Znamenie doby
               dodatok k 17. kapitole               Štyria perzskí králi


                 Daniel 11,1-4.

     1 V prvom roku médskeho Dária som stál pri ňom, aby som mu
      pomáhal a ochraňoval ho.
     2 Teraz ti však oznámim pravdu. V Perzii povstanú ešte traja
      králi. Štvrtý si nahromadí viac bohatstva ako ostatní. Keď
      sa posilní svojím bohatstvom, vyburcuje všetko proti
      gréckemu kráľovstvu.
     3 Objaví sa bohatiersky kráľ. Bude mocne vládnuť a robiť, čo
      sa mu zapáči.
     4 No ako rýchlo povstal, tak bude jeho kráľovstvo rozbité a
      rozdelené na štyri svetové strany. Nie však medzi jeho
      potomkov. Nebude to už taká ríša, akej vládol on, lebo jeho
      kráľovstvo bude vyvrátené a dostane sa iným, mimo nich.

     Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal
    si, aby bol tento národ prepustený z Babylonského zajatia. Na
    základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť -
    pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia,
    ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah jedenástej kapitoly je práve
    zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme
    dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami,
    ako udalosti konca - udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
     Božie Slovo z jedenástej kapitoly si teda rozdelíme na tri
    časti:
     1. - Daniel 11, 1-32. - história
     2. - Daniel 11,33-39. - história a súčasnosť
     3. - Daniel 11,40-45. - budúcnosť
    Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi
    ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť,
    chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná
    dňa 17.10. 2001 - na pomedzí vekov z bodu 2 a 3.
     Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať  na  udalosti
    z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si
    výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historickonáučnej
    knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historickonáučnou knihou na
    Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto
    používať nielen odvolávky do Biblie,  ale  aj  terminológiu
    a odvolávky do Kroniky ľudstva, ktorú budeme v krátkosti označovať
    nasledovne - [K.Ľ. str. n, termín].

     Božie Slovo je pripodobňované k svetlu, teda k  jasnej,
    zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok jedenástej
    kapitoly Proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perzských
    kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba
    začať hľadať začiatok tohoto proroctva:
     V dobe proroctva panoval perzský kráľ Dárejos, o ktorom nie sú
    zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perzskí
    králi - Kýros (Cýrus), Kambýses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil
    vládu štvrtý, najväčší z nich - Xerxes I. viď [K.Ľ. str. 100,111,
                                     105    Perzská ríša, Xerxes I.]. Biblické zjavenie nezachytáva presný
    popis dejín.  Preto  sú  v  ňom  vynechané  zmienky  napr.
    o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale vzápätí
    bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela
    nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali
    dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa
    Perzskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou
    Alexandra Veľkého - viď [K.Ľ. str. 131, Svetová ríša Alexandra
    Veľkého].
     Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené,  kde  sa
    v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda naväzujú na
    pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka -
    Alexandrova ríša sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali
    do vlády tzv. diadochovia - nástupcovia Alexandra Veľkého.
     Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc
    prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia
    v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky,
    ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí - Biblia ich opisuje
    ako Kráľovstvo severu a Kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však
    nerozpadla - prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta.
    V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem "demokracia", ktorý prežil
    históriu dvoch tisícročí a je stále aktuálnym aj v  našej
    súčasnosti. 


               Kráľovia severu a juhu


                Daniel 11,5-19.

     5 Zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie
      ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna.
     6 Po niekoľkých rokoch sa spoja: dcéra kráľa juhu príde za
      kráľom severu, aby urobila dohodu. Neudrží si však svoju
      moc, ani jej potomstvo neprežije. Bude vydaná ona, jej
      sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou.
     7 Na jeho mieste vzíde z jej koreňov výhonok. Vytiahne proti
      vojsku, vstúpi do pevnosti kráľa severu a dokáže na nich
      svoju moc.
     8 Do zajatia v Egypte odvlečie aj ich bohov, liate modly,
      vzácne nádoby, striebro a zlato. Na niekoľko rokov nechá
      kráľa severu na pokoji.
     9 Ten potom vnikne do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do
      svojej krajiny.
    10 Jeho synovia budú bojovať. Zhromaždia veľké množstvo vojska,
      ktoré bude postupovať a preženie sa ako povodeň. Bude
      bojovať ďalej až po jeho pevnosť.
    11 Kráľ juhu sa rozhorčí. Vytiahne do boja proti kráľovi
      severu. On postaví veľké vojsko, ale bude vydané do rúk toho
      druhého.
    12 Keď to vojsko odvlečú, jeho srdce spyšnie. Porazí
      desaťtisíce, ale prevahu nezíska.
    13 Kráľ severu sa vráti a postaví ešte väčšie vojsko než
      predtým. Po určitom čase, po niekoľkých rokoch, pritiahne s
      veľkým vojskom a s mnohým majetkom.
    14 V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi juhu. Aj
      rozvášnení synovia tvojho ľudu sa pozdvihnú, aby sa
      potvrdilo videnie, ale padnú.
                                     106    15 Kráľ severu pritiahne, navŕši val a zaujme opevnené mesto.
      Južné sily neobstoja. Ani vybraní z jeho ľudu nebudú mať
      silu odolávať.
    16 Ten, čo vytiahol proti nemu, bude robiť, čo sa mu zachce, a
      nikto pred ním neobstojí. Zastaví sa aj v Nádhernej krajine
      a všetko bude v jeho ruke.
    17 Zaumieni si ovládnuť celé jeho kráľovstvo. Uzatvorí s ním
      mierovú dohodu a dá mu dcéru za ženu, aby ho zničila. To sa
      však nestane, neuskutoční sa to.
    18 Potom sa zameria na ostrovy a mnohé obsadí. No jeden
      vojvodca urobí koniec jeho výsmechu, no nielen to, potupu mu
      odplatí.
    19 Obráti teda pozornosť na pevnosti jeho krajiny, ale potkne
      sa, padne a stratí sa.

     Alexandrova Grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi
    jeho nástupcami - diadochmi - na štyri časti [K.Ľ. str. 132,
    diadochovia]: Ptolemaiova - Egypt a Koilésýria, Seleukova - Sýria,
    Lysimachova - Trácia a Malá Ázia, Kassandrova - Macedónia a časť
    Kilikie [K.Ľ. str. 136, Štvrtá vojna diadochov].
     Daniel 11,5. opisuje rozmach  Ptolemaiovcov  pod  vedením
    Ptolemaia I. Jeden z veliteľov Ptolemaia I. - Seleukos I. sa
    vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva  filozofické  smery  -
    ptolemaiovský a seleukovský [K.Ľ. str. 136, Prvá vojna diadochov].
     Biblické pojmy - kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v Piatej
    a Šiestej vojne diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so
    Sýriou, Tráciou a Malou Áziou - vládcom týchto oblastí budeme
    hovoriť seleukovci - králi severu. Ptolemaiovcom - kráľom juhu
    ostal Egypt a Koilesýria [K.Ľ. str. 138,140,  Piata  vojna
    diadochov, Šiesta vojna diadochov - koniec obdobia diadochov].
     Daniel 11,6-8. opisuje koniec Druhej sýrskej vojny a priebeh
    Tretej sýrskej vojny - sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom
    juhu.
     Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme
    rozumieť kráľovi severu ako jednému z vladárov  seleukovcov
    a kráľovi juhu ako jednému z vladárov ptolemaiovcov.
     Medzi seleukovcami a ptolemaiovcami bol naozaj  vytvorený
    rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo
    svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do Tretej sýrskej vojny,
    v ktorej boli seleukovci - Kráľovstvo severu - porazení [K.Ľ. str.
    142, Druhá a Tretia sýrska vojna]. Opäť pripomínam, že Biblia
    nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také
    udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh
    dejín. Preto v nej nie je zmienka napr. o Prvej sýrskej vojne,
    ktorá mala skôr charakter menšej roztržky, než vážneho presunu
    mocenských pozícií [K.Ľ. str. 140, Prvá sýrska vojna].
     Daniel 11,9-12. opisuje udalosti  Štvrtej  sýrskej  vojny
    [K.Ľ. str. 144, Štvrtá sýrska vojna], v ktorej seleukovci (sever)
    zaútočia na ptolemaiovcov (juh), ale vojnu prehrajú.
     Daniel 11,13-17. opisuje Piatu sýrsku vojnu. Jeruzalem bol
    v tom čase pod nadvládou Egypta - ptolemaiovcov [K.Ľ. str. 148,
    Piata sýrska vojna].
     Daniel 11,18-19. - opisuje vážnu porážku  seleukovcov  -
    Antiochova alebo sýrska vojna [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukovskej
    nadvlády]. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina
    alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc
    expandujúcej Rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca
    Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. porazil v bitke pri Magnézii. 
                                     107                Úlisnosť a faloš


                Daniel 11,20-32.

    20 Na jeho miesto sa postaví iný, ktorý privedie vyberača s
      kráľovskou slávou. Po niekoľkých dňoch sa však zlomí, no nie
      hnevom ani bojom.
    21 Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý muž bez udelenia
      kráľovskej hodnosti. Nenápadne pritiahne a úskokmi sa zmocní
      kráľovstva.
    22 Vojenské oddiely sa pred ním odplavia a budú rozbité, ako aj
      knieža zmluvy.
    23 Keď uzavrie spojenectvá, bude si počínať ľstivo. Dostane sa
      k moci pomocou malej časti národa.
    24 Pritiahne do najbohatších a najúrodnejších krajov a bude
      robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov.
      Medzi svojich rozhodí lup, korisť a majetok. Proti opevneným
      mestám bude snovať plány, ale len do určitého času.
    25 Vyburcuje svoju silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi
      juhu. Aj kráľ juhu sa pustí do boja s veľkým a nesmierne
      početným vojskom. Neobstojí však, lebo budú proti nemu
      strojiť úklady.
    26 Zlomia ho tí, čo jedávajú jeho pokrm. Zničia jeho vojsko a
      mnohí padnú prebodnutí.
    27 Obaja zlomyseľní králi budú pri jednom stole hovoriť lož.
      Nebude to však osožiť, lebo koniec má prísť v určenom čase.
    28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkou korisťou a so srdcom
      zaujatým proti svätej zmluve. Bude konať a vráti sa do
      svojej krajiny.
    29 V stanovenom čase opäť vpadne na juh, ale tento raz to
      nebude tak ako po prvýkrát.
    30 Keď proti nemu pritiahnu lode Kittejov, stratí odvahu a
      ustúpi. Rozzúri sa a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa
      vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu.
    31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť.
      Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu.
    32 Tých, čo prestupujú zmluvu, ľstivo zvedie. No ľudia, ktorí
      poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať.

     Veľkým špecifikom proroctva Daniel jedenásť je, že sa toto
    proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava
    panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej
    náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je
    použité množstvo ukazovacích zámen - to  všetko  znemožňuje
    symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva
    čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím
    Slovom.
     V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. udalostiach
    konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti, ale pritom ho
    neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť
    začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí.
     Daniel 11,20. - V tomto verši je spomenutý kráľ, ktorý,
    nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho
    dobyl mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších
    protivníkov teda použije politický manéver - dá podnet silnejšiemu
    kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich
    bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil
                                     108    kráľ Eumenes II. Sotér - Pergamonský kráľ, ktorý dal podnet
    Rimanom, aby vyhlásili vojnu Macedónskemu kráľovi. Macedónia bola
    v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na štyri
    časti. Kráľ Eumenes II. po niekoľkých rokoch umrel, však neumrel
    ani v boji ani formou vzbury proti nemu [K.Ľ. str. 150,152,
    Zlikvidovanie Macedónie, Pergamon r. 159].
     Daniel 11,21-24. - Po Sýrskej vojne a likvidácii Macedónie
    [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukouskej nadvlády,  Zlikvidovanie
    Macedónie] začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes -
    brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý
    získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických
    ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitimní panovníci
    nad daným územím - "vodcovia zmluvy".
     Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom
    úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania, dezinformácií, ktorá
    bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej
    v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky zakotvenej
    v demokracii s hybnou silou v polopravdách masmédií môžeme
    pozorovať aj v súčasnosti.
     Daniel 11,25-28. - Antiochos IV. napadol a porazil Egypt -
    Kráľovstvo juhu a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám - "jeho
    srdce bude proti svätej zmluve"  [K.Ľ.  str.  152,  Vzbura
    Makabejčanov].
     Daniel 11,29-32. - Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden
    pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou
    intervenciou - "loďstvu Kytejcov" je možné v tom čase rozumieť len
    ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov,
    ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom.
    Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. bol
    Cyprus pod nadvládou Ríma.
     Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvätiť jeruzalemský chrám
    olympskému bohu Diovi - "... a budú stáť z jeho strany ramená
    a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť..."
    [K.Ľ. str. 152, Vzbura Židov proti okupačnej vláde].
     V posledných čítaných textoch je poukazované  na  ľstivú
    úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať
    toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový
    druh vládnych politík - demokracia spojená s otroctvom v symbióze
    s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení,
    v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní,
    v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom
    rozprávať nebude môcť...
     V súčasnosti v demokratických  krajinách  otroctvo  akoby
    neexistovalo. Zároveň sú  však  ľudia  spútavaní  mediálnymi
    polopravdami, ktoré v nich vytvárajú "virtuálnu realitu"  -
    zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách
    sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov,
    investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že
    ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V  súčasnej
    politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné
    niečo otvoriť, vypáčiť, zašroubovať. Keď sa tento nástroj otupí,
    zoberie sa iný - nové slová bez váhy a hodnoty...
     Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na
    populáciu celého ľudstva. 
                                     109                Pokrytectvo viery


                Daniel 11,33-39.

    33 Múdri z ľudu budú mnohých poúčať, ale za istý čas zaváhajú
      pre meč, oheň, zajatie a plienenie.
    34 Keď klesnú, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k nim
      úlisne pripoja.
    35 Aj niektorí z múdrych v skúške zneistejú pre triedenie a
      očistu medzi nimi až do konca čias, totiž do určeného času.
    36 Kráľ bude konať svojvoľne, bude sa vyvyšovať a vypínať nad
      každého boha. Aj proti Bohu bohov bude hovoriť opovážlivé
      veci. Bude úspešný, až kým sa nedovŕši hnev, lebo sa splní
      to, čo bolo určené.
    37 Nebude sa starať o Boha svojich otcov. Ani miláčikovi žien,
      ani nijakému inému bohu nebude prejavovať úctu, lebo sa bude
      vypínať nad všetkých.
    38 Namiesto toho bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a
      klenotmi boha pevností, boha, ktorého jeho otcovia
      nepoznali.
    39 Zasadí sa za obrancov pevností. Ľud, ktorý uzná cudzieho
      boha, obdarí poctami. Dá im vládnuť nad mnohými a za odmenu
      im pridelí pôdu.

     V predchádzajúcich odsekoch  boli  opísané  dejiny  podľa
    Danielovho proroctva približne od perského kráľa Cýra až po
    Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny
    približne až po prelom letopočtov. V poslednom predčítanom odseku
    sa objavili výrazy ako - "prečistiť sťa ohňom, očistiť ich,
    zbieliť..." - tieto výrazy sú v Novom Zákone jednoznačne späté
    s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí
    približne na prelome letopočtov, keď na Zem prišiel Kristus prvý
    krát a po Jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je
    prirodzené pokladať predčítaný odsek za proroctvo pre Cirkev
    Božích detí.
     Obdobie, ktoré prežívame je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú
    pod tlakom  okolností.  Úprimní  veriaci  boli  v  dejinách
    prenasledovaní napr. aj ako kacíri a keď sa náhodou nejakému
    spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len
    v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre
    nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nejak výrazne
    nezmení!
     Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu?
     Podľa predčítanej časti Písma a dokladu z dejín, je možné medzi
    kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej
    rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom
    moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu.
     Automaticky sa ponúka otázka: Čo Amerika?
     Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa,
    biblicky by sa dala označiť ako "ostrovy" - teda vzdialená zem,
    ďaleké končiny. Keď Božie Slovo v posledných častiach tejto
    kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz "ostrovy",
    a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky
    výrazmi "Lýbovia, Etiópovia". Preto je možné biblickému proroctvu
    rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta Americký kontinent
    stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov
    severu - na Európu. Napriek tomu,  že  je  takýto  výklad
                                     110    z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť
    kráľom severu aj ako "kráľom" západnej Ázie, Európy a Ameriky
    dohromady. - V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude
    mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené - čo
    nie je!
     "A rečený kráľ bude robiť podľa svojej vôle..." - V posledných
    dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého
    nectili nikdy ani ich otcovia ani nikto druhý. Ateizmus je
    skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné
    náboženstvo. Človek vo svojej viere vo svoj úsudok a vlastný rozum
    začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje
    akési fakty, vedu, poznanie... Dnes už ľudia zväčša zabudli na to,
    že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere, axiomách.
    Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič
    iné nemá! Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie.
    Však to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša
    pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo,
    inokedy ukrutne a fanaticky podobne, ako aj všetky ostatné!
     Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez
    predsudkov a sebaklamov. Ponúka ju ako jedinú pravdivú vieru,
    ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek...
     Nový svet má sklon uctievať si "boha pevností" - majetok a moc,
    "boha, ktorého neznali jeho otcovia" - ateizmus. Toto božstvo dnes
    cez všetky médiá presviedča ľudí o svojej pravdivosti, žehná
    zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu
    nájsť svoje šťastie a naplnenie. 


               Posledné svetové vojny


                Daniel 11,40-45.

    40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ
      severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami.
      Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň.
    41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho
      ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Amónčanov.
    42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne.
    43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti
      Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci budú v jeho sprievode.
    44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s
      veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých.
    45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným
      svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže.

     Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami: "A v tom čase,
    keď tomu bude mať byť koniec..." Je tým poukázané na to, že sa tu
    už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša
    Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek, pojednávajúci o našej
    budúcnosti.
     S kráľmi severu sa majú "podŕgať" králi juhu. Arabský svet by
    teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však
    v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne - budú doslova
    vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael,
    ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma,  Moába
    a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto
    úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa
                                     111    ničivá vojna vyhne.
     Ku kráľom severu sa pripoja aj Lýbovia a Etiópovia, čím je
    vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna
    rasa. Etiópovia alebo Núbijci sú národy na juh od Egypta, Lýbovia
    sú národy na západ od Egypta.
     V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na
    Izrael. Keď však boli opisované kráľovstvá severu a juhu, neboli
    opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu! Výrazy
    "Kráľovstvo severu" a "Kráľovstvo juhu" preto určujú skôr vzájomnú
    polohu, než polohu voči štátu Izrael! V posledných veršoch tejto
    kapitoly však nachádzame zmienku, že "kráľa severu" prestrašili
    správy z východu a zo severu - tieto určenia poukazujú na
    konkrétnejšie územia, ležiace na východ a sever od Izraela!
     Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa
    ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia
    dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné
    určenie označiť ako Čína a Rusko.
     Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá.
    "Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho!"
     Božie Slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje
    dosť informácií nato, aby vedeli rozpoznať blížiaci sa druhý
    príchod Ježiša Krista. Jedenásta  kapitola  proroka  Daniela
    v súvislosti so súčasným politickým dianím je toho jednoznačným
    dôkazom! V Biblii sa človek nedočíta presného dátumu konca sveta,
    ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín, a teda aj
    "mäkkosť letorastu dejín" - ktorý poukazuje na skorý príchod
    "leta"...

                                     112               Babylon, kresťanstvo
                Kameň ako žarnov
                 18. kapitola                Výzva pre Boží ľud
               Anjel s veľkou mocou


                Zjavenie 18,1-7.

     1 Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal
      veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem.
     2 I zvolal mohutným hlasom: Padol, padol veľký Babylon a stal
      sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov,
      skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej
      a nenávidenej zveri,
     3 lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky
      a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z jej
      nadmerného prepychu.
     4 A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdi z neho, ľud môj,
      aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z
      jeho rán,
     5 lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa
      rozpamätal na jeho neprávosti.
     6 Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne
      jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého
      nalievala, nalejte jej dvojnásobne.
     7 Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útrap a
      smútku, lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som
      vdova a neuzriem smútok.

     V dvanástej kapitole bola dynamická Cirkev  Božích  detí
    pripodobnená k žene. V sedemnástej kapitole sa falošné kresťanstvo
    a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridŕža celého
    Božieho Slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel
    od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. - Má tri mená,
    ktoré vystihujú obrazne jej podstatu. "Tajomstvo" - na toto meno
    poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola
    zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme.
     Ďalším jej menom bolo: "Mater smilníc (cudzoložníc) a ohavností
    Zeme." - Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí
    vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva.
    Vyučuje tým seba i druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu i svojmu
    vlastnému telu, svetu. Spája tak svojvôľu s vôľou Božou a takýto
    život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú
    presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno
    obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v evanjeliu vyčíta
    zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i Zem, aby našli
    jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla...
     Posledné meno cudzoložnice je: "Veľký Babylon" - upozorňuje na
    to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto
    kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka  odsúdenie  nad
    prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud.
     Diablova moc  v  prevrátenom  kresťanstve  pôsobí  ďalšie
    kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah
    už určite študoval niektoré z evanjelií, alebo Skutky apoštolské
                                     113    z Nového Zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl,
    alebo cirkvi, ktorú by podporoval napríklad Herodes?! Božia Cirkev
    vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol - svet!
    V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov, alebo iných
    pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy! Inde zase kresťania
    nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi,
    čo je v rozpore so zvesťou Rimanom 13. Nielenže je takéto jednanie
    z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí
    vidia že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad
    nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať  dobrú
    nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje.
     Zriaďovanie teologických fakúlt a seminárov tak, že sú súčasťou
    štátnych, alebo svetských fakúlt, spôsobuje, že podliehajú aj
    svetskému vysokoškolskému zákonu! Ich učitelia opäť prijímajú
    platy, peniaze, ktoré im dáva svet. Zákonník práce a vysokoškolský
    zákon spôsobujú, že sa vedenie školy musí podriaďovať pohanským
    zvykom aj v otázkach prijímania nových učiteľov, aj v otázkach
    prijímania nových študentov. Na tieto školy prichádzajú pohania,
    aby sa biblicky vzdelali a mali tak certifikát umožňujúci im
    prednášať v cirkvi! Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho
    vysokoškolského vzdelania, teda každý absolvent dostane diplom,
    ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky
    vzdelaného pracovníka. Inými slovami je tu opäť ďalšia motivácia,
    ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil.
    Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom
    dôsledku pôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich  kazateľov
    v cirkvách.
     Živá Cirkev Božích detí  nedá  správu  svojej  duchovnej
    vzdelanosti do rúk pohanov! Dokáže sama financovať svoju biblickú
    školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní
    vysokoškoláci! Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú
    Cirkev.
     Predčítané  Slovo  pripodobňuje  prevrátené  kresťanstvo
    k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To
    neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné
    inštitúcie, alebo študenti na štátnych teologických fakultách
    prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi! V dejinách už bolo mnoho
    pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len
    na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v Duchu
    a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu
    samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Vyjsť
    z Babylonu teda znamená nekonať podľa  tradícií  cirkevných
    inštitúcií, keď sú v rozpore s Písmom. Znamená nepridávať sa
    k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu.
    Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadostí tela aj keď to
    vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku! Božie Slovo vyzýva
    k čistote a posväcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš
    pripomína v evanjeliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní
    a že ak ich niekde vyženú, nech idú inam a ďalej zvestujú
    skutočné, čisté Evanjelium.
     Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej
    odplate, bolo by to v rozpore s novozákonnou zvesťou Evanjelia.
    Kristus ale pripomína: Matúš 12,38-42. - Mužovia  Ninivenia
    a kráľovna juhu budú pri poslednom súde rozhodovať, "nalievať
    kalich odsúdenia" zákonníctva a farizejstva! Preto sú tieto dva
    verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad
    prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán
    Božej milosti, pásik N, pri vystúpení antikrista do popredia, keď
                                     114    už Pánova Cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela.
    V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené
    právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla... 


               Súd v jednej hodine
                Veseľ sa Nebo!...


                Zjavenie 18,8-20.

     8 Preto v jednom dni prídu na ňu rany: smrť, smútok, hlad a
      ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju
      odsúdil.
     9 Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou
      smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru.
    10 Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať: Beda,
      beda, ty veľké mesto, Babylon, mocné mesto, lebo v jedinú
      hodinu prišiel na teba súd.
    11 A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje
      ich tovar:
    12 tovar zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu,
      purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké voňavé drevo,
      všelijaké predmety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva,
      medi, železa a mramoru,
    13 škoricu, amómové korenie, voňavky, myrhu, kadidlo, víno,
      olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy,
      otrokov a zajatcov.
    14 Ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, i všetok lesk a
      nádhera sa ti stratili, a už ich viac nenájdu.
    15 Kupci, ktorí s týmito vecami obchodovali a z toho mesta
      bohatli, zastanú v diaľke zo strachu z jeho útrap, budú
      plakať a žialiť
    16 a budú volať: Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa odievalo
      do kmentu, purpuru a šarlátu a ozdobovalo sa zlatom,
      drahokamami a perlami
    17 - a za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!
      Každý kormidelník a každý, čo sa tadiaľ plaví, námorníci a
      tí, čo pracujú na mori, zastali obďaleč
    18 a keď videli dym jeho požiaru, kričali: Ktoré mesto sa
      podobá tomuto veľkému mestu?
    19 Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali: Beda,
      beda, ty veľké mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci,
      čo mali lode na mori - a za jedinú hodinu bolo spustošené!
    20 Plesajte nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh
      ho súdil tak, ako ono súdilo vás.

     Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. - Človeku sa niekedy už zdá, že
    niet Boha, keď vidí neprávosti a útlak. V nebeskom "archíve" sa
    ale odkladá každý nevyznaný hriech! Boh Stvoriteľ pozná hodinu,
    keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. - Dnes falošná
    cirkev podporuje zlo, a preto má aj podporu diabla. Keď však
    dostane moc syn zatratenia,  antikrist,  začne  byť  brzdou
    a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude
    hlásať. - Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo
    a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným
    kresťanstvom.
     Dvadsiaty verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný
                                     115    Boží ľud. "Neviestka Babylon" je odsúdená a má už len krátky čas!
    Preto ten, kto je svätý krvou Baránkovov, nech sa posvätí ešte
    a neprijme smilstva, ani cudzoložstva z  rúk  pokryteckých,
    nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí
    aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho Slova z ich úst, ale
    aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pripomína Pán: "Skušujte
    duchov!" - Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný
    s Písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe
    Evanjelia Ježiša Krista. 


                  Prudký pád
               Nájdená krv svätých


                Zjavenie 18,21-24.
                 Matúš 23,1-36.

    21 A jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov a hodil ho
      do mora so slovami: Takto prudko bude zvrhnutý Babylon,
      veľké mesto, a už sa viac nenájde.
    22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov,
      flautistov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký majster
      hociktorého remesla, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť;
    23 svetlo lampy v tebe už nezasvieti a nebude už v tebe počuť
      hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci bývali na zemi
      veľmožmi a tvoje čarovanie zviedlo všetky národy.
    24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých
      zavraždených na zemi.

     1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom:
     2 Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji.
     3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa
      ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia.
     4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich
      ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.
     5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli.
      Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na
      rúchach.
     6 Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v
      synagógach,
     7 pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú:
      Rabbi!
     8 Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ
      a vy všetci ste bratia.
     9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš
      Otec, ten v nebesiach.
    10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca,
      Kristus.
    11 Najväčší z vás bude vaším sluhom.
    12 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude
      povýšený.
    13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské
      kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by
      chceli vojsť, nedovolíte.
    14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyžierate domy
      vdov pod zámienkov dlhých modlitieb, preto prepadnete
      prísnejšiemu súdu.
                                     116    15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i
      zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane,
      urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.
    16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na
      chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové
      zlato, toho to už zaväzuje.
    17 Blázni a slepci, čože je väčšie: zlato, či chrám, ktorý to
      zlato posväcuje?
    18 Alebo: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale toho,
      kto by prisahal na dar na ňom, to ho už zaväzuje.
    19 Slepci, čože je väčšie: dar, alebo oltár, ktorý ten dar
      posväcuje?
    20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na
      ňom.
    21 A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom
      prebýva.
    22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto
      na ňom sedí.
    23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z
      mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie
      v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo
      treba robiť, ale tamto nezanedbávať.
    24 Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate!
    25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a
      misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti.
    26 Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým
      aj jej vonkajšok.
    27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa
      obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú
      plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty.
    28 Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo
      vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
    29 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Staviate hrobky
      prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých.
    30 Hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by
      sme s nimi prelievali krv prorokov.
    31 Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo
      povraždili prorokov.
    32 Dovŕšte teda mieru svojich otcov!
    33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?
    34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych ľudí a
      zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete,
      iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z
      mesta do mesta,
    35 aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi,
      počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša,
      Barachiášovho syna, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a
      oltárom.
    36 Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.

     Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu než je faloš
    pobožného sveta! Pád prevráteného  kresťanstva  bude  rýchly
    a prudký.
     Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené,  že
    kapitoly sedemnásť a osemnásť rozprávajú o pokryteckej cirkevnej
    pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že
    toto proroctvo bolo  o  zákonníctve  a  farizejstve,  ktoré
    v kresťanskej podobe prežíva až podnes: Matúš 23,34-36.  -
                                     117    V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých
    pobitých...
     Amen.

                                     118


                Svedectvo Ježišove
                 Moc a sláva
                 19. kapitola             Začiatok nových zákonitostí
             Čistý kment - skutky svätých


                Zjavenie 19,1-10.

     1 Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého
      zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc
      nášmu Bohu,
     2 lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľkú
      neviestku, ktorá svojím smilstvom priviedla zem do záhuby a
      pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej rukami.
     3 A druhý raz volali: Haleluja! Dym z nej vystupuje na veky
      vekov.
     4 Nato padli dvadsiati štyria starší a štyri bytosti na
      kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali:
      Amen. Haleluja!
     5 Od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho
      služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!
     6 Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva
      vôd, a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal: Haleluja!
      Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.
     7 Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla
      Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.
     8 Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu
      - lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých.
     9 Povedal mi: Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na
      Baránkovu svadobnú hostinu. A doložil: Toto sú pravdivé
      Božie slová.
    10 I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi
      povedal: Stráň sa toho! Som iba služobník ako ty a tvoji
      bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!
      Ježišovo svedectvo je totiž duch proroctva.

     Príchodom Pána Ježiša v sláve sa ukončia dejiny hriechu
    a porušenosti. Nové obdobie, ktoré potom nastane, bude ďalším
    obdobím na tejto Zemi, - Pán ešte nestvorí všetko nové! Napriek
    tomu budú v tomto období platiť už nové, Božie zákonitosti
    a princípy. - Izaiáš 11,6-9. Dnes je príroda dravá a vládne v nej
    zákon silnejšieho. Potom v nej bude vládnuť Zákon súladu a lásky
    Pána Ježiša. Božie stvorenstvo si už navzájom nebude ubližovať,
    nebude chorôb, úrazov, ani žiadneho iného utrpenia. Kristus
    v evanjeliách pripomína, že sa Božie deti v nebi nebudú ženiť
    a vydávať. - "Tisícročné" kráľovstvo - obdobie odpočinku, oblasť
    H, nie je ešte zasľúbenou nebeskou domovinou!
     Kristovým druhým príchodom bude ukončený Boží spasiteľský plán.
    Už sa nikto nebude môcť ani viac posvätiť, ani pošpiniť. Nastane
    tak akési oddelenie hriechu od svätosti. - "...Jej dym vystupuje
    na veky vekov."
     Nevesta Pána Ježiša, Cirkev, ľudia, ktorí vo svojom živote
    naozaj duchovne rástli, teda sa dali meniť Svätému Duchu na
    lepších, tí sa prihotovili k svadbe Baránkovej. - K prevzatiu
                                     119    vlády s Ježišom Kristom nad Zemou. Je zaujímavé uvedomiť si, že
    úprimná viera pôsobí zmenu aj v skutkoch človeka. Jakub 2.
     Desiaty verš poukazuje na to, že jedným zo skutkov živej viery
    je duch proroctva. Jeho podstatou je "neklaňať" sa sebe navzájom,
    ale vyznávať a konať podľa zvesti celého Božieho Slova. Vtedy
    človek prorokuje, že je na nebi Boh a že niet iného. Božie deti
    blížnych milujú podľa naučenia Písma a Boha oslavujú.
     (24 starcov a 4 zverotvory viď diel 4) 


               Boh Otec, Duch i Syn
              Ostrý meč v ústach Boha


                Zjavenie 19,11-16.

    11 Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel
      na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje
      spravodlivo.
    12 Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov;
      napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on.
    13 Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo
      Božie Slovo.
    14 Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielych koňoch, oblečené do
      bieleho čistého kmentu.
    15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad
      nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom
      rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.
    16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán
      pánov.

     Začiatok tohoto odseku pekne vystihuje, že v Kristovi príde na
    Zem aj Boh Otec a Duch Svätý. - Jazdec na bielom koni symbolizoval
    v šiestej kapitole Svätého Ducha. Rozpornosť tvrdenia, že meno
    jazdca z devätnástej kapitoly nikto nepozná, ale zároveň sa volá
    Slovo Božie, poukazuje, že ide o celú Božiu Trojicu.
     Kristus príde druhý krát s veľkou mocou, na čo poukazujú
    nebeské vojská. Z Jeho úst bude vychádzať ostrý meč - Slovo živého
    Boha.
     Niektorí pokryteckí kresťania si často sťažujú na ostrú reč,
    keď ich svedomie obviní z neprávosti. Odsúdia človeka, cez ktorého
    ich Pán napomenul a sami sa snažia rozprávať tak, aby svojimi
    slovami príliš neobviňovali. Božie  Slovo  je  vždy  ostré,
    kontrastné! Naisto "neporeže" spravodlivého, ale bezbožníkov tne
    do živého. - Je to pre nich veľkou Božou milosťou, aby sa mohli
    navrátiť k svojmu Stvoriteľovi. Kontrastný, ostrý výklad jasne
    vymedzuje hodnoty a dáva návod na riešenie. Nepríjemným sa stáva
    až vtedy, keď človek nemá záujem vidieť jasne hodnoty a riešiť
    svoj hriech! 

                                     120


                 Boj Baránkov
                 Anjel v slnci


                Zjavenie 19,17-21.
                Matúš 18,21-35.

    17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom
      skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte,
      zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu,
    18 aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov,
      telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všetkých,
      slobodných i otrokov, malých i veľkých.
    19 A videl som šelmu i kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do
      boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku.
    20 Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil
      pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy
      a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do
      ohnivého jazera, horiaceho sírou.
    21 Ostatní boli pozabíjaní mečom, ktorý vychádzal z úst jazdca.
      A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel.

    21 Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat
      prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem
      ráz?
    22 Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až
      sedemdesiatkrát sedem.
    23 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel
      účtovať so svojimi sluhami.
    24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný
      desaťtisíc talentov.
    25 Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho,
      jeho ženu, deti i všetko čo mal, a dlh splatiť.
    26 Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej
      mi a všetko ti vrátim.
    27 Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil.
    28 Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich
      spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho,
      škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen!
    29 Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a
      vrátim ti.
    30 Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým
      mu nesplatí dlžobu.
    31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa
      zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa
      stalo.
    32 Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil
      som ti celý dlh, pretože si ma prosil.
    33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako
      som sa ja zľutoval nad tebou?
    34 Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ
      nesplatí celú dlžobu.
    35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo
      srdca svojmu bratovi.

     Hriech je niekedy pripodobňovaný k tme. Anjel v slnci vyjadruje
    Božiu moc, ktorá navždy ukončí vládu zla.
     Keď príde Pán Ježiš v moci na Zem, antikrist a falošní proroci
                                     121    budú chcieť proti Nemu bojovať. Celý svet pôjde za  synom
    zatratenia do vojny proti živému Bohu. - Stane sa to pravdepodobne
    tak, že diabol odhadne čas príchodu Pána a  ešte  predtým
    zorganizuje obrovskú armádu. Keď ale Kristus  naozaj  príde
    bezbožníci pri pohľade na Jeho svätosť umrú. Antikrist a falošní
    proroci budú hodení do ohnivého jazera. Zo všetkého zla zostane
    nepotrestaný už len diabol  vo  svojej  duchovnej  podstate
    a duchovnom bytí - bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého zlého.
    V Zjavení Jána je symbolizovaná sedemhlavým drakom. Však aj diabol
    otec bude spútaný, už mu nebude dovolené pôsobiť svojou zlou
    mocou. Ohnivé jazero je symbolom utrpenia, ktorým bezbožníci
    spravodlivo vyrovnajú svoj dlh pred Hospodinom.
     Niekedy vzniká otázka, či utrpenie bezbožníkov bude naozaj
    večné. Keďže ale človek nie je schopný predstaviť si bytie mimo
    poznaného času na Zemi, nedokáže rozumieť večnosti a teda ani
    Božiemu súdu. Pán Ježiš ale vo svojom podobenstve poukazuje na to,
    že tento súd bude spravodlivý a vykoná ho bytosť, Boh, ktorý
    rozumie všetkému. Matúš 18,21-35. - Toto vysvetlenie môže prijať
    každý veriaci človek bez potreby oddať sa nesprávnym špekuláciám.

                                     122              Kráľovstvo Ježiša Krista
                Druhé vzkriesenie
                 20. kapitola                 Spútanie draka
                Prvé vzkriesenie


                Zjavenie 20,1-6.
                 Izaiáš 11,1-9.

     1 Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti
      a v ruke veľkú reťaz.
     2 Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol,
      satan, a sputnal ho na tisíc rokov.
     3 Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už
      nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisícrokov. Potom musí byť
      na krátky čas uvoľnený.
     4 Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť.
      Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo
      a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej
      obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a
      kraľovali s Kristom tisícrokov.
     5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisícrokov. To je
      prvé vzkriesenie.
     6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad
      tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a
      budú s ním kraľovať tisíc rokov.

     1 Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie
      výhonok.
     2 Spočinie na ňom Duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch
      rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne.
     3 V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa
      vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo
      predtým počul,
     4 ale spravodlivo bude súdiť slabých a bude nestranne
      rozhodovať proti biednym v krajine. Palicou svojich úst bude
      biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka.
     5 Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude
      remeňom na jeho drieku.
     6 Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa
      kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý
      chlapček ich bude zaháňať.
     7 Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu
      polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl.
     8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada a bábätko rukou siahne
      do diery vretenice.
     9 Nikde na mojom svätom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť,
      lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more napĺňa
      vodami.

     Priepasť v starozákonnom ponímaní môže vyjadrovať aj žalár. Po
    druhom príchode Pána Ježiša bude drak - diabol spútaný a uvrhnutý
    do žalára na dobu "tisíc rokov", čo nemusí znamenať skutočných
    tisíc rokov, vyjadruje to len symbolicky dĺžku obdobia odpočinku,
                                     123    oblasť H, keď budú Božie deti žiť s Pánom Ježišom na Zemi v nových
    Zákonitostiach harmónie a lásky. Na začiatku tohoto obdobia
    nastane prvé vzkriesenie, čo znamená, že sa na zem vrátia všetci
    zosnulí, ktorí si v úprimnosti ctili svojho Stvoriteľa v dejinách
    Novej i Starej Zmluvy. - Tieto Božie deti budú mať nové telá,
    ktoré nebudú podliehať zákonitosti hriechu. Izaiáš 11,1-9.
     Ostatní ľudia, ktorí odmietli Božiu Radu a vyvolili si radšej
    hriech a ukrutnosť, tí nebudú mať podiel na prvom vzkriesení. Budú
    vzkriesení až po uplynutí obdobia odpočinku, oblasť H, čo je to
    druhé vzkriesenie. Stane sa to v čase keď bude na chvíľu diabol
    opäť vypustený, aby zviedol všetkých, ktorí majú podiel na druhom
    vzkriesení, do otvoreného konfliktu voči Božím deťom. 


             Duchovní Gógovia a Magógovia
                 Posledná vojna


                Zjavenie 20,7-10.

     7 A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho
      väzenia.
     8 Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i
      Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako
      morského piesku.
     9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované
      mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich.
    10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a
      sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam
      budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

     Keď bude diabol prepustený na krátky čas, zvedie všetkých,
    ktorí budú mať podiel na druhom vzkriesení. Budú to národy zo
    štyroch uhlov Zeme, teda všetci bezbožníci, ktorých Pán nazval
    duchovným Gógom zo Zeme Magóga. Ezechiel 38-39. Nejedná sa tu však
    o skutočné historické postavy, ktoré budú figurovať krátko pred
    druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve vo veľkej vojne
    Harmageddon! Ide o symbolické vyjadrenie, ktoré vytvoril sám Boh,
    aby ním označil bezbožníkov zo všetkých národov. Po druhom
    vzkriesení bude pustený na slobodu aj diabol, neveriaci ľudia
    s úžasom zistia, že ich budú opäť premáhať ich žiadosti, ego...
    V zmysle proroctva Ezechiela dostanú do nozdier tentokrát duchovnú
    obrúčku - jednoducho budú opäť pod vplyvom zákonitosti hriechu,
    lebo odmietli milosť Ježiša Krista. Čas poslednej, duchovnej vojny
    nastane hneď po druhom vzkriesení. Bude to posledný diablov pokus
    o uchvátenie moci.
     Diabol bude porazený a odsúdený za všetky neprávosti, ktorých
    bol pôvodcom. 


                  Boží Súd
                  Druhá smrť


                Zjavenie 20,11-15.

    11 Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred
      neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta.
                                     124    12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A
      otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A
      mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách,
      podľa ich skutkov.
    13 Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a
      podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol
      súdený podľa svojich skutkov.
    14 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je
      druhá smrť, ohnivé jazero.
    15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života,
      bol hodený do ohnivého jazera.

     Každý človek má svoju "knihu" skutkov. Podľa týchto skutkov,
    ktoré sú zapísané v "knihách" človeka, budú súdení všetci tí,
    ktorí vo svojom živote neprijali do srdca Pána Ježiša Krista.
    Pretože je človek porušený hriechom, nemôže naplniť sám Božie
    kritériá lásky. - Skutky v "knihách" človeka budú vždy znamenať
    len podiel v ohnivom jazere, čo je obrazom odsúdenia.
     Otvorila sa ale ešte jedna "kniha". V nej sú zapísaní všetci
    tí, ktorí v živote potrebovali spasenie Pána Ježiša a otvorene si
    priznali svoju porušenosť hriechom. - Božie deti nebudú súdené,
    ale dostanú z milosti živého Boha večné naplnenie a radosť.
     Ohnivé jazero je tou druhou smrťou, z ktorej už niet úniku...
     Do ohnivého jazera bude uvrhnutá aj smrť a peklo. Nové ľudské
    bytie bude nekonečné, smrti v ňom už viac nebude! Peklo a utrpenie
    sa do novej reality tiež nedostanú, vystrieda ich radosť a láska.

                                     125
                                     126                Nové Nebo a Zem
                Dvanásť drahokamov
                 21. kapitola                Vyvolený, Boží ľud
                Druhé stvorenie


                Zjavenie 21,1-6.

     1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa
      pominuli a ani mora už niet.
     2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový
      Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho
      ženícha.
     3 Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s
      ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on
      sám, ich Boh, bude s nimi.
     4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani
      smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr,
      sa pominulo.
     5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové.
      A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.
     6 A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i
      koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.

     Na začiatku tejto kapitoly Pán poukazuje, že príde čas, keď Boh
    Stvoriteľ učiní všetko nové. Doterajšie ľudské poznanie človeka
    obmedzuje na úvahy týkajúce sa tohoto sveta! - Nikto si nedokáže
    predstaviť nový svet, zasľúbenú domovinu. Môžeme k tomu použiť len
    obrazné vyjadrenia, aby sme si trochu priblížili, požehnanie,
    ktoré Pán pripravil svojim deťom.
     "Mora už viac nebude." - Nebude existovať žiadne rozdelenie.
    Ľudia si budú rozumieť. "Nový Jeruzalem" - vyjadruje neporušený
    vzťah človeka a Boha.
     Ak niekto žízni, ak nie je spokojný s porušenosťou na Zemi
    a pociťuje nenaplnenie, môže prísť k Bohu cez Ježiša Krista
    a prijať zasľúbenie nového Jeruzalema. 


                 Kto víťazí...
            Ale bojazliví, neverní, klamári...


                Zjavenie 21,7-8.

     7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi
      bude synom.
     8 Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci,
      čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel
      v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.

     Ak niekto chce prijať Božie zasľúbenie, musí byť  Božím
    dieťaťom. Božie deti víťazia nad hriechom, lebo im  pomáha
    Stvoriteľ svojim Svätým Duchom. Nie sú bojazlivé vyznať Krista,
    alebo sa zastať biblického výkladu! Pánove deti neklamú a nie sú
                                     127    neverné, nesmilnia, neuprednostňujú pred Kristom priateľstvá,
    záľuby, majetok...
     Som Božím dieťaťom?
     Kniha Zjavenia Jána mi je na odsúdenie, alebo na spasenie? 


                Svätý Jeruzalem
             "Jednotky a miery" spasenia


                Zjavenie 21,9-21.

     9 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš,
      naplnených siedmimi poslednými ranami, a takto ku mne
      prehovoril: Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.
    10 V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi
      sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha,
    11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu
      kameňu akoby krištáľovo čistému jaspisu.
    12 Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásť brán a na bránach
      dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov
      Izraela:
    13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu
      a tri brány od západu.
    14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich
      dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.
    15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby
      premeral mesto i jeho brány a hradby.
    16 Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako
      šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií.
      Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké.
    17 Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa
      ľudskej miery, ktorú anjel použil.
    18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rýdzeho zlata
      podobného čistému sklu.
    19 Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých
      druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí
      chalcedón, štvrtý smaragd,
    20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy
      beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint,
      dvanásty ametyst.
    21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z
      jednej perly. Námestie mesta bolo z rýdzeho zlata ako z
      priezračného krištáľu.

     Pán Ježiš symbolicky priblížil svoju oslávenú Cirkev takto:
     Jej velebnosť sa podobá Božej velebnosti.
     Jej pôvod pochádza z dôb porušenosti hriechom, z dvanástich
    pokolení Izraela. Nemožno prijať Krista a odmietať vyvolenosť
    židovského národa.
     Brány veľkého mesta smerujú na všetky strany. - Spasený Boží
    ľud pochádza zo všetkých národov!
     Boží ľud prišiel spasiť Ježiš Kristus, ktorého Evanjelium
    zvestovali ako prví dvanásti apoštolovia, Pánovi učeníci.
     Nový Jeruzalem má tvar štvorca so stranou 12000 honov. Inak
    povedané 12000 x 12000. - Plnosť spasených Božích detí z Izraela
    a tiež aj z ostatných národov.  Hebrejská  číslovka  tisíc
    vyjadrovala spočiatku celok, rodinu. Boží ľud tvorí jednu rodinu.
                                     128    Jeho dĺžka šírka a výška bude rovnaká, čo znamená rovnocennosť pre
    všetky Božie deti.
     Hrúbka múru bude 12x12 lakťov. Pevnosťou novej oslávenej Cirkvi
    bude jednota božích detí a Stvoriteľa.
     V Pánovej Cirkvi nebude viac hriechu.
     Božie Slovo, základy viery a  poznania  Boha  pochádzajú
    z dvanástich pokolení Izraela - dvanásť drahokamov.
     Dokážem aj ja takto prijať Božie zasľúbenie? Pozerám sa na
    márnosť sveta, alebo na Krista a Ním zasľúbenú domovinu? 


              Mesto bez slnka a chrámov
               Čas otvorených brán


                Zjavenie 21,22-27.

    22 Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán,
      všemohúci Boh a Baránok.
    23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili,
      lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.
    24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú
      svoju slávu.
    25 Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo noci tam nebude.
    26 Prinesú doň slávu a česť národov.
    27 A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož,
      ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

     Človek si nedokáže predstaviť svoje stretnutie so živým Bohom.
    V novej domovine Ho budú Jeho vyvolený vídavať a zhovárať sa
    s Ním. - "Chrámov už nebude."
     Pán odkryje človeku mnohé nové poznanie a bude to ľuďom slúžiť
    na požehnanie.
     Brány sa už nebudú zatvárať. - Žiadny nepriateľ už nebude
    ohrozovať ľudskú bezpečnosť.
     Keby tento Jeruzalem mal prísť hneď privítal by som ho
    s radosťou?


                                     129
                                     130                  Večný Raj
               Nezapečatené proroctvo
                 22. kapitola               Rieka a drevo života
              Bez noci na veky vekov...


                Zjavenie 22,1-5.

     1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ,
      ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu.
     2 Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom
      života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva
      svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov.
     3 A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v
      ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť.
     4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách.
     5 Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka,
      lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky
      vekov.

     V novom Raji bude dostatok a naplnenosť po všetkých stránkach.
    Navyše tam už nebude nič zlorečené. - Znamená to, že sa človek už
    nebude musieť pridŕžať istých pravidiel, aby náhodou nezhrešil,
    alebo nejak inak sa neodlúčil od Božej lásky. Ľuďom bude úplne
    prirodzené žiť v súlade s Božou vôľou. Nebude noci, teda ani únavy
    a vyčerpania.
     Zasľúbené nové bytie je niečo, čo si síce ľudia nedokážu
    predstaviť, ale na čo sa môžu tešiť a očakávať to s vierou.
     Verím v túto zasľúbenú Zem? 


              Božie Slovo o Božom Slove
            Kto sa špiní, pošpiň sa ešte...


                Zjavenie 22,6-19.

     6 Anjel mi potom povedal: Toto sú verné a pravdivé slová a
      Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim
      služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať.
     7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké
      slová tejto knihy.
     8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl,
      padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa
      mu klaňať.
     9 Ale on mi povedal: Stráň sa toho! Som služobník ako ty a
      tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy.
      Bohu sa klaňaj!
    10 A povedal mi: Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo
      určený čas je blízko!
    11 Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane
      špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a
      svätý nech sa ďalej posväcuje.
    12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som
                                     131      odplatil každému podľa jeho skutkov.
    13 Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.
    14 Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k
      stromu života a vošli bránami do mesta.
    15 Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia,
      modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož.
    16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách
      svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jasná
      ranná hviezda.
    17 A Duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech
      povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si
      zadarmo naberie živej vody.
    18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto
      knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany
      opísané v tejto knihe.
    19 A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh
      odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom
      meste, ako sa o nich píše v tejto knihe.

     Slová proroctva tejto knihy nie sú zapečatené! Ak im niekto
    nerozumie, nie je to preto, že nemôže! Ľudia nerozumejú Zjaveniu
    možno pre lenivosť čítať Bibliu. Tiež možno preto, že nenavštevujú
    Cirkev Božích detí a nevyužívajú obdarovania svojich bratov
    a sestier. Nerozumieť Zjaveniu sa dá aj pre hriech, keď si človek
    všeličo nechce pripustiť, aby nemusel opustiť hriešne správanie.
    Inokedy zase človek nemá čas čítať Písmo, lebo má iné modly, iných
    bohov, ktorí vyžadujú mnoho času...
     Rozumiem Knihe Zjavenia? Ak nie prečo?
     Mnohí ľudia v dejinách prevracali Božiu Radu, aby získali
    trochu slávy, moc, alebo aj majetok. Božie Slovo sa prevracia aj
    dnes, aby človek zakryl svoje nedostatky a nemusel si pripustiť
    omyl... Manipulácia s Písmom spútava davy do poslušnosti voči
    predstaviteľom, vladárom...
     Tento odsek je Božím zasľúbením i zlorečením, je Božím Slovom,
    ktoré patrí všetkým vykladačom Biblie.
     Kam patrím ja? Posväcujem sa, alebo pošpiňujem? 


                 Prídem skoro!
          Milosť nášho Pána Ježiša zo všetkými vami


                Zjavenie 22,20-21.

    20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro!
      Amen, príď, Pane Ježišu!

                                     132                Epilóg k Zjaveniu               Ochutnal som knihu,
                alebo ju prehltol?               Tlčúce ľudské srdce
               Okúsiť, či stráviť?


                Zjavenie 10,8-11.

     8 Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a
      povedal: Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí
      na mori a na zemi.
     9 Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi tú knižku
      dal. Odpovedal mi: Vezmi a zjedz ju; v žalúdku ti zhorkne,
      ale v ústach bude sladká ako med.
    10 A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju. V ústach
      bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorkla mi v
      žalúdku.
    11 Tu mi povedal: Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch,
      národoch, jazykoch a kráľoch.

     Zjavenie Jána je veľmi zvláštna biblická kniha. Je akýmsi
    evanjeliom pre kresťanov. Pánovou výzvou k čistote života viery.
    Kniha Božieho Slova sa dá naozaj len ochutnať a neprehltnúť.
    Stráviť a prijať Božie Slovo znamená prijať aj mnoho horkosti,
    jednoducho niesť kríž a nezaprieť Pána Ježiša vo svojom vlastnom
    srdci.
     Niektoré ľudské srdce tlčie pre Nebeské Kráľovstvo, iné pre
    kráľovstvo porušenosti tu na Zemi...


               Graf biblických dejín

       Graf nevyjadruje biblické obdobia v časovej mierke!
       Poukazuje len na ich dôležitosť a vzájomnú náväznosť!

    A             B
    ┌───┬───────────────────────┐
    │  │   1. Stvorenie   │
    │ S │    Hriech     │     J
    │ e ├────────────────────┬──┘     ┌───┐
    │ d │          │      │  │
    │ e │          │      │  │
    │ m │    Bez     │      │  │
    │  │    Zákona    │      │ S │
    │ d │          │      │ t │
    │ n │          │ C     │ a │
    │ í ├────────────────────┤      │ r │
    │  │          │ D     │ ý │
    │ ľ │          │      │  │
    │ u │     So     │      │  │
    │ d │   Zákonom    │      │ Z │
    │ s │          │      │ á │
    │ k │          │ E     │ k │  L   M
    │ é ├────────────────────┴──┐     │ o │  ╔═══╗  ▄
    │ h │    Narodenie    │ Prvý  │ n │  ║  ║  █
    │ o │     Život     │ Príchod │  │  ║ Z ║  █
    │  │   Ukrižovanie   │ Ježiša │  │  ║  ║  █
    │ p │  Zmŕtvychvstanie  │ Krista │  │  ║ j ║  █   P
    │ o ├────────────────────┬──┘     ├───┤  ║  ║  █   ▄
    │ z │          │      │  │  ║ a ║  █   █
    │ n │          │     K │ N │  ║  ║  █   █
    │ a │   Obdobie    │ F     │ o │  ║ v ║  █   █
    │ n │   Milosti    │      │ v │  ║  ║  █   █
    │ i │          │      │ ý │  ║ e ║  █   █
    │ a │          │ G     │  │  ║  ║  █ N  █
    │  ├────────────────────┴──┐     │ Z │  ║ n ║  █ ▄  █
    │ P │   Vytrhnutie    │ Druhý │ á │  ║  ║  █ █  █
    │ á │   Rany milosti   │ Príchod │ k │  ║ i ║  █ █ O █
    │ n │   Rany hnevu    │ Ježiša │ o │  ║  ║  █  █ █
    │ o │   Moc a sláva   │ Krista │ n │  ║ e ║  █  █ █
    │ v ├────────────────────┬──┘     └───┘  ║  ║  ▀  ▀ █
    │ e │          │ 1. Vzkriesenie   ║  ║     █
    │ j │          │          ║ J ║     █
    │  │   Obdobie    │ H         ║  ║     █
    │ l │   Odpočinku   │          ║ á ║     █
    │ á │          │          ║  ║     █
    │ s │          │ 2. Vzkriesenie   ║ n ║     █
    │ k ├────────────────────┴──┐         ║  ║     █
    │ y │   2. Smrť      │         ║ a ║     █
    │  │   2. Stvorenie   │ I        ║  ║     █
    └───┴───────────────────────┘         ╚═══╝     ▀