Publikačná činnosť

Výstupy z vedeckej činnosti RNDr. Milan Hudec, PhD.

Medzinárodné identifikátory WOS a SCOPUS

ORCID: 0000-0001-6266-3211
https://orcid.org/0000-0001-6266-3211
ResearcherID: B-8460-2019
http://www.researcherid.com/

Monografie 1998-2018

5. Hudec M., Karabáš J.:
Návrh softvérovej vrstvy pre používatelÔské rozhranie
podporujúce nevidiacich ľudí pri práci
s ambientným systémom RUDO
BAB
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, 2018

4. Hudec M.: Naprogramujte si svoj rečový syntetizér
s neurónovou sieťou
AAB
Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,
2013, Banská Bystrica

3. Hudec M.: Konštrukcia neurónových sietí skladaním
jednotiek stratovej kompresie
AAB
Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, Banská Bystrica

2. Hudec M.: Informačné technológie v softvérových
kompenzačných aplikáciách
AAB
Ústav vedy a výskumu UMB, 2006, Banská Bystrica

1. Hudec M.: Špecializovaný softvér pre
nevidiacich používateľov osobných počítačov
BAB
Fakulta prírodných vied UMB, 1998, Banská Bystrica

Vedenie a účasť na projektoch
1998-2013

5. Spoluriešiteľ projektu:
VEGA 2011-2013 č. 1/0521/11
Štúdium sietí fuzzy klopných obvodov s aplikáciou na rozpoznávanie reči

4. Spoluriešiteľ projektu 2010-2011:
CaKS 2010-2011
Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (ITMS: 26220120007), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3. Vedúci riešiteľ projektu:
VEGA 2007-2009 č. 1/4068/07
Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom a zrýchlenie jeho adaptácie v nadväznosti na iné informačné technológie
Ústav vedy a výskumu UMB, 2006, Banská Bystrica

2. Vedúci riešiteľ projektu:
Projekt M.Š. 2004
Tréningové aplikačné centrum pre nevidiacich
Fakulta prírodných vied UMB, 2003

1. Spoluriešiteľ projektu:
1999
Centrum na podporu integrovaného vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 1998, Bratislava

Prednášky na domácich konferenciách,
publikácie v domácich recenzovaných zborníkoch
2002-2015

14. Hudec m.: Automatizovaná príprava hlasového korpusu
DidInfo 2015
AFD
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2015

13. Hudec m.: Kompenzačný softvér pre nevidiacich v oblasti
vedeckej informatiky
DidInfo 2011
AFD
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2011
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v B.B.
Ústav informatizácií a prognóz školstva, B.B.

12. Hudec M.: Riadiaci vektor genetického algoritmu,
neurónové laboratórium pre nevidiacich
DidInfo 2010
AFD
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2010
Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko ÚIPŠ,
ŠVS, Banská Bystrica, 2010

11. Hudec M.: Genetický algoritmus s dospievaním a starnutím
genetických jedincov
I & IT 2009
AFD
Univerzita Mateja Bela FPV, Banská Bystrica 2009

10. Hudec M., Hladká, D., Malina, r.: Využitie systému ROWS
pri vyučovaní a
voľnočasových aktivitách
nevidiacich žiakov
AFD
Katedra fyziky, FHPV PU v Prešove, 2009

9. Hudec M.: Prvky nehomogénnej databázy pre
hlasový syntetizér
DidInfo 2008
AFH
Univerzita Mateja Bela FPV, Banská Bystrica 2008, str. 26

8. Hudec M.: Syntéza reči pre nevidiacich
s neurónovou sieťou
Týždeň vedy 2007
BED
Ústav vedy a výskumu UMB, B. Bystrica, 2007, str. 209-221.

7. Hudec M.: Implementation of neuron calculations
in classic algorithms
Informatics 2007
AFD
SSAKI, Slovak society for applied cybernetics
and informatics, Bratislava, 2007, str. 182-186.

6. Hudec M.: Kompenzačná multihlasová syntéza
s neurovýpočtom
UNINFOS 2005
AFD
Univerzita Mateja Bela, UAKOM, združenie EUNIS Slovensko
Banská Bystrica, 2005, str. 96-103

5. Hudec M.: Speech Synthesis for Blind with Extending the
Adaptation of Genetic Algorithm
Informatics 2005
8-th International Conference
AFD
SSAKI, Bratislava, 2005, str. 189-194

4. Hudec M.: Nevidiaci žiak a organická chémia
BED
Acta Universitatis Matthiae Belii: séria chémia, No 8.
Banská Bystrica 2004, str. 46-49

3. Hudec M.: Speech Synthesizer for the Sightless
Informatics 2003
7-th International Conference
AFD
ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003, str. 230-233

2. Hudec M.: Synthesizer for blind
WDA 2003
Workshop on Data Analysis
AFB
Technical University of Košice
Vienna University of Technology
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2003, str. 87-91

1. Hudec M.: Vektorový priestor pohybu osôb
Information Technologies – Applications
and Theory
AFB
Department of Computer Science Faculty of Science Pavol
Jozef Šafárik University, 2002, str. 103-111

Články v zahraničných
recenzovaných alebo IF časopisoch
2016-2019

3. Hudec, M.:
Automatická asistencia pre nevidiacich ľudí
\ pri práci v oblasti elektrotechniky a informatiky
ADE
Acta Informatica Pragensia, 2019, 8(1), 38-65
doi: 10.18267/j.aip.124
https://aip.vse.cz/artkey/aip-201901-0001_automaticka-asistencia-pre-nevidiacich-ludi-pri-praci-v-oblasti-elektrotechniky-a-informatiky.php

2. Hudec, M.; Smutný, Z.
RUDO: A Home Ambient Intelligence System
for Blind People.
Sensors 2017, 17, 1926.

1. Hudec M.: Inteligentné budovy s asistentom pre nevidiacich
ADE
Acta Informatica Pragensia, 2016, ročnik 5, číslo 1,
strany 4-17
ISSN 1805-4951, DOI: 10.18267/j.aip.81

Prednášky na zahraničných konferenciách,
publikácie v zahraničných recenzovaných zborníkoch
2006-2018

2. Hudec, M.; Smutný, Z.:
Advanced Scene Recognition System
for Blind People in Household
ACM USA, 2018

1. Hudec M.: Rozšírenie genetického algoritmu
a zrakový hendikep
Systémové přístupy 2006
AFC
Praha Oeconomica, Praha, 2006

Citácie 2007-2019

5. Hudec M. 80%, Smutny Z. 20%:
Rudo: a home ambient intelligence system
for blind people
In Sensors. – Basel : MDPI, 2017.
ISSN 1424-8220. – Vol. 17, no. 8 (2017), pp. [1-45]
MIKULOWSKI, Dariusz – PILSKI, Marek. Poster:
An approach for supporting of navigation
of blind people
in public building based on hierarchical map ontology.
In 15th international conference on
Remote engineering and virtual instrumentation
(REV), Duesseldorf, 21th – 23rd March 2018.
Cham : Springer international publishing, 2019.
ISBN 978-3-319-95678-7, pp. 471-478., Registrované v: WoS

4. Hudec M. 80%, Smutny Z. 20%:
Rudo: a home ambient intelligence system
for blind people
In Sensors. – Basel : MDPI, 2017.
ISSN 1424-8220. – Vol. 17, no. 8 (2017), pp. [1-45]
DMYTRO, Zubov – SINIAK, Nikolai – GRENČÍKOVÁ, Adriana.
Impact of industry 4.0 technologies
on the employment of the people with eye problems:
a case study on the spatial cognition
within industrial facilities.
In International scientific conference :
the impact of industry 4.0 job creation,
Trenčianske Teplice, 22nd November 2018
[online]. Trenčín : Alexander Dubček university of Trenčín,
Faculty of social and economic relations,
2018, pp. 248-257 [cit.
2019-02-07].
ISBN 978-80-8075-837-0.
Dostupné na:
https://fsev.tnuni.sk/konferencia2018/
Zbornik-industry-4-0.pdf

3. Čáky P., Boroň J.,
Klimo M., Bachratá K.: Mathematical formulas
in text to speech system
Communications : Scientific Letters
of the University of Žilina, 2009
Hudec M.: IT in Software Compensation Aplications (in Slovak)
Ustav vedy a vyskumu UMB, 2006, Banska Bystrica,
ISBN 80-8083-196-3

2. Čáky P., Boroň J.,
Klimo M., Bachratá K.: Mathematical formulas
in text to speech system
Communications : Scientific Letters
of the University of Žilina, 2009
Hudec M.: Kompensation Multi-voice Synthesis
with Neuro-computing (in Slovak)
Banska Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-103-3

1. Sivák, B., Škrinárová, J.,
Vagač, M.: Approximation Non-elementary Functions Appearing
in the Computation of some Multidimensional
Integrals in Quantum Chemistry Using Neural
Networks and Numerical Methods
Informatics 2007
SSAKI, Slovak society for applied cybernetics
and informatics, Bratislava, 2007, str. 139-142.
Hudec M.: Kompenzačná multihlasová syntéza s neurovýpočtom
UNINFOS 205, UMB, UAKOM, združenie EUNIS, Banská Bystrica

Metodické príručky, WWW,
aplikácie nových technológií,
vydanie softvéru na CD a DVD médiách
1999-2015

13. Hudec M.: www s monografiami, dátami a softvérom
www.systemrows.eu
Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,
2015, Banská Bystrica

12. Hudec M.: Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných,
podporujúci prácu v oblasti odbornej informatiky
syntéza a rozpoznávanie reči,
neurónové siete a genetické algoritmy
DVD – ROWS 2014 pre LINUX DEBIAN
DVD k monografii
Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,
2014, Banská Bystrica

11. Hudec M.: www s monografiami, dátami a softvérom
www.cvv.umb.sk/personal/mhudec
Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,
2013, Banská Bystrica

10: Hudec M.: Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných,
podporujúci prácu v oblasti vedeckej informatiky
syntéza a rozpoznávanie reči,
neurónové siete a genetické algoritmy
DVD – ROWS 2013 pre LINUX DEBIAN
Rozsah – 98 000 programových riadkov
DVD k monografii
Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,
2013, Banská Bystrica

9. Hudec M.: Systém ROWS 2009
CD s asistenčným softvérom pre LINUX
Ústav vedy a výskumu UMB a MU SAV, Banská Bystrica 2009

8. Hudec M.: Výskum a kompenzačný softvér
www.uvv.umb.sk/mhudec
Ústav vedy a výskumu UMB, 2008

7. Hudec M.: Kompenzačný softvér HPSIO32
Aplikácia na CD médiu
Ústav vedy a výskumu UMB, 2006

6. Hudec M.: Kompenzačný softvér
www.fpv.umb.sk/mhudec
Fakulta prírodných vied UMB, 2004

5. Hudec M.: Softvér HPSIO
Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných
Aplikácia na CD médiu
Fakulta prírodných vied UMB, 2004

4. Hudec M.: Softvérový kurz angličtiny pre HPSIO
Aplikácia na CD médiu
Fakulta prírodných vied UMB, 2004

3. Hudec M.: Aktuálne a perspektívne využitie
osobných počítačov
GII
Metodická a propagačná príručka
Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 6-7.

2. Hudec M.: Čo prináša pracovisko na FPV UMB
GII
Metodická a propagačná príručka
Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 5-6.

1. Hudec M.: Ako môže technika pomáhať pri
integrovanom vzdelávaní?
GII
Metodická a propagačná príručka
Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 4-5.

Nezávislé pozitívne hodnotenie pracoviska
na Fakulte prírodných vied UMB

1. Hrehorčáková, Ľ.: Ľudský hlas v rukách nevidiaceho
programátora
reportáž
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu,
časopis Priezor, 2001, Levoča, r. 31, č. 2, str. 33-37

Iné publikácie

14. Hudec M.: Vývojové prostredie na prácu s hlasom a
neurónovou sieťou pre zrakovo hendikepovaných
BDF
Informatika v škole, 2008, č. 35, str. 37-43

13. Hudec M.: Využitie neurónových sietí v bežných algoritmoch
BDF
Informatika v škole, 2007, č. 32, str. 4-11

12. Hudec M.: Kompenzačná pomôcka pre nevidiacich a paretikov
PC pomocníkom alebo kamarátom?
BDF
Informatika v škole, 2001, č. 22, str. 30-36

11. Hudec M.: Spracúvanie hlasu nevidiacimi používateľmi PC
BDF
Priezor, 2001, č. 2, str. 61

10. Hudec M.: Spracúvanie hlasu nevidiacimi používateľmi PC
BDF
Nový život (vo zvukových nahrávkach), 2001, č. 2
Nový život (v bodovom písme), 2001, č. 3

9. Hudec M.: Centrum podpory integrovaného
vzdelávania nevidiacich
BDF
Informatika v škole, 2000, č. 20, str. 3-8

8. Hudec M.: Ľudský hlas v rukách nevidiacich používateľov
BDF
Tyflologické čítanie, 2000, č. 1, str. 66-75

7. Hudec M.: Rozprávajúci počítač,
pomôcka pre nevidiacich
BDF
Informatika v škole, 2000, č. 19, str. 41-44

6. Hudec M.: Vzdelávanie nevidiacich
BDF
Informatika v škole, 1999, č. 18, str. 32-36

5. Hudec M.: Pomôcka pri vzdelávaní nevidiacich
BDD
Pedagogické rozhľady, 1999, č. 4, str. 35-36

4. Hudec M.: Nevidiaci žiaci a informácie
BDD
Pedagogické rozhľady, 1998, č. 5, str. 36

3. Hudec M.: Vstup pre nevidiacich a int 9
BDF
Informatika v škole, 1998, č. 17, str. 45

2. Hudec M.: Viete prispôsobiť klávesnicu PC pre nevidiacich?
BDF
Učiteľské noviny, 1998, č. 26, str. 8

1. Hudec M.: Pre výučbu nevidiacich študentov
BDF
Učiteľské noviny, 1997, č. 41, str. 9