Skutky apoštolov a Kniha Kazateľa – výklad 2012                Skutky apoštolov

                    a

                trochu filozofie

          Kniha skutkov apoštolov a Kniha Kazateľa
                 Milan Hudec
                   2012               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2012
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec                   Obsah
    Úvod .......................................................   5

    Cirkev
    Skutky 1
    I. .........................................................   7
      Zasľúbenie Svätého Ducha
      Nanebovstúpenie Ježiša Krista ..........................   7
      Spoločenstvo Božích detí ...............................   8
      Dvanásty apoštol .......................................   8
      Dialógy ................................................   8

    Podvod o jazykoch
    Skutky 2
    II. ........................................................  11
      Zázrak pri zoslaní Svätého Ducha .......................  11
      Zvláštna doba a ľudské reakcie .........................  12
      Počiatok zmierenia .....................................  12
      Prvý krok, prvý dar... .................................  13
      Počiatok nového biblického obdobia .....................  13
      Dialógy ................................................  14

    Podvod o uzdravovaní
    Skutky 3,4
    III. .......................................................  15
      Moc Ducha ..............................................  15
      Slovo ..................................................  16
      Závisť .................................................  16
      Naplnenie Svätým Duchom ................................  17
      Charizmatici zo Skutkov ................................  17
      Dialógy ................................................  18

    Polopravdy
    Skutky 5
    IV. ........................................................  19
      Klamstvo a klamstvo ....................................  19
      Podstata rastu Cirkvi ..................................  20
      Konflikt Cirkvi a mŕtvej zbožnosti .....................  21
      Dialóg v pravde Písma a v krotkosti ....................  21
      Dialógy ................................................  21

    Cirkev, múdrosť a intelekt
    Skutky 6,7
    V. .........................................................  23
      Naplňovanie potrieb ....................................  23
      Múdrosť a intelekt .....................................  23
      Dejiny Evanjelia .......................................  24
      Prebodnuté srdce a fanatizmus ..........................  24
      Dialógy ................................................  25

    Prechod k širšej misii
    Skutky 8
    VI. ........................................................  27
      Prenasledovanie a misia ................................  27
      Podvod o druhej skúsenosti... ..........................  28
      Izaiáš .................................................  29
      Dialógy ................................................  29

    Problémy viery a poznania
    Skutky 9
    VII. .......................................................  31
      Problém "Saul" .........................................  31
      Problém "Ananiáš" ......................................  31
      Problém "Pavel" ........................................  32
      Problém "Damašek" ......................................  33
      Problém "Barnabáš" .....................................  33
      Problém "Tabita" .......................................  34
      Dialógy ................................................  34

    Predsudky a Evanjelium
    Skutky 10
    VIII. ......................................................  37
      Slovo a Duch ...........................................  37
      Čas viery ..............................................  38
      Človek a Boh ...........................................  38
      Evanjelium .............................................  39
      Nový život .............................................  39
      Dialógy ................................................  39

    Zákon a Cirkev
    Skutky 11,12
    IX. ........................................................  41
      Skutky o skutkoch ......................................  41
      Kresťanstvo ............................................  41
      Prenasledovanie ........................................  42
      Viera a povery .........................................  42
      Svet a Božia moc .......................................  43
      Dialógy ................................................  43

    Dielo apoštola Pavla
    Skutky 13
    X. .........................................................  45
      Prvá Pavlova misijná cesta .............................  45
      Evanjelium .............................................  46
      Dialógy ................................................  47
      Otče náš! ..............................................  47
      Desatoro Otčenáša ......................................  50

    Nevera a viera
    Skutky 14
    XI. ........................................................  51
      Najskôr Židom... .......................................  51
      Duchovné vzdelávanie k závislosti na... ................  51
      Urazená nábožnosť a nakradnuté zázraky .................  52
      Upevňovanie a vzdelávanie ..............................  52
      Dialógy ................................................  53
    Problém, rozpor a autority
    Skutky 15
    XII. .......................................................  55
      Nejasnosti v názoroch ..................................  55
      Duchovné autority ......................................  55
      Autorita Božieho Slova .................................  56
      Reakcia starších .......................................  56
      Konsenzus a radosť z napomenutia .......................  57
      Druhá Pavlova misijná cesta ............................  57
      Dialógy ................................................  58

    Odovzdávanie Evanjelia
    Skutky 16
    XIII. ......................................................  59
      Vzdelávanie ............................................  59
      Vedenie Božím Duchom ...................................  60
      Začiatky... ............................................  61
      Pravda, pravda a peniaze ...............................  61
      Boží charakter .........................................  62
      Dialógy ................................................  62

    Okolnosti a predsudky
    Skutky 17
    XIV. .......................................................  65
      Praktické otázky .......................................  65
      Nepokoj mlčať a neznámy Boh ............................  65
      Dialógy ................................................  66

    Cirkev a svet
    Skutky 18
    XV. ........................................................  67
      Zamestnanie a práca v cirkvi ...........................  67
      Agresia sveta v cirkvi .................................  68
      Tretia Pavlova misijná cesta ...........................  68
      Dialógy ................................................  69

    Prejavy Svätého Ducha
    Skutky 19
    XVI. .......................................................  71
      Kristov krst a Svätý Duch ..............................  71
      Duchovná moc ...........................................  72
      Zmena myslenia .........................................  72
      Nábožnosť a remeslo ....................................  73
      Dialógy ................................................  73

    Bdejte!
    Skutky 20
    XVII. ......................................................  75
      Spolupráca .............................................  75
      Kázanie a lúčenie ......................................  75
      Svedectvo a výstraha ...................................  76
      Svetlo a temnoty, synovia diabla .......................  77
      Dialógy ................................................  77

    Náboženská zloba
    Skutky 21,22
    XVIII. .....................................................  79
      Reč Svätého Ducha cez ľudí .............................  79
      Nenávisť a fanatizmus nábožných ľudí ...................  79
      Rozhodnutie srdca a pravda .............................  80
      Dialógy ................................................  80

    Dve tváre a dva jazyky
    Skutky 23,24
    XIX. .......................................................  83
      Biele steny cirkví a kniežatá ..........................  83
      Sklon k politike .......................................  83
      Božia moc a úklady .....................................  84
      Prvý Félixov záujem ....................................  84
      Druhý Félixov záujem ...................................  84
      Dialógy ................................................  85

    Svedectvo
    Skutky 25,26
    XX. ........................................................  87
      Okolnosti svedectiev ...................................  87
      Priama reč .............................................  88
      Dialógy ................................................  88

    Povzbudenie
    Skutky 27
    XXI. .......................................................  89
      Ľudská sloboda a zázrak dobrej rady ....................  89
      Výčitky alebo povzbudenie? .............................  90
      Dar prítomnosti úprimnej viery .........................  90
      Dialógy ................................................  91

    Naplnenie
    Skutky 28
    XXII. ......................................................  93
      Boh ľudských sŕdc ......................................  93
      Modlitby a uzdravenia ..................................  94
      Svedectvo v Ríme .......................................  94
      Dialógy ................................................  94

    Duchovné dary a múdrosť
    Kazateľ 1
    XXIII. .....................................................  97
      Úvod ku Knihe Kazateľ ..................................  97
      Čo je v ľudskom počínaní márnosťou? ....................  98
      Hľadanie Božej múdrosti ................................  98
      Pokazené stvorenstvo a Kristus .........................  99
      Dialógy ................................................  99

    Duchovný rast
    Kazateľ 2
    XXIV. ......................................................  101
      Na počiatku... .........................................  101
      Druhý krok .............................................  101
      Filozofia života .......................................  102
      Záver z uvažovania nad realitou ........................  102
      Pokoj a radosť od Svätého Ducha ........................  103
      Dialógy ................................................  103

    Čas Božieho jednania
    Kazateľ 3
    XXV. .......................................................  105
      Obdobia ľudského života ................................  105
      Požehnanie .............................................  106
      Božie časy reality .....................................  106
      Dialógy ................................................  107
      Chcieť dostať hneď, niekedy znamená stratiť navždy! ....  107

    Spoločenstvo, mladosť a staroba
    Kazateľ 4
    XXVI. ......................................................  111
      Duchovný dopyt sveta ...................................  111
      Pohľad na Cirkev Božích detí ...........................  112
      Cirkev a staroba .......................................  113
      Dialógy ................................................  114
      Vy mladí... ............................................  114

    Dialóg s Hospodinom
    Kazateľ 5
    XXVII. .....................................................  117
      Svedectvo ..............................................  117
      Modlitba ...............................................  118
      Sľuby ..................................................  118
      Reči ...................................................  119
      Prečo to ... dovolíš Hospodine?! .......................  119
      Bohatstvo bez požehnania ...............................  120
      Miera Svätého Ducha ....................................  120
      Dialógy ................................................  120

    Prosba o požehnanie
    Kazateľ 6
    XXVIII. ....................................................  123
      Dostatok a nenaplnenosť ................................  123
      Modlitba ...............................................  123
      Dialógy ................................................  124

    Čo je lepšie...
    Kazateľ 7
    XXIX. ......................................................  125
      Dobré meno... ..........................................  125
      Kam ísť... .............................................  125
      Čo počúvať... ..........................................  126
      Začiatok a koniec ......................................  126
      Múdrosť a bláznovstvo ..................................  127
      Samozvaná múdrosť... ...................................  128
      Kristus ................................................  128
      Dialógy ................................................  128

    Svetská vrchnosť
    Kazateľ 8
    XXX. .......................................................  131
      Vzťah k vladárom .......................................  131
      Čas a súd ľudských skutkov .............................  132
      Krivdy a ľudské "hneď" .................................  132
      Božia múdrosť ..........................................  133
      Dialógy ................................................  133

    Život a smrť
    Kazateľ 9
    XXXI. ......................................................  135
      Podobný osud ...........................................  135
      Božie deti, Cirkev .....................................  136
      Situačnosť a Svätý Duch ................................  136
      Výkon múdrosti .........................................  136
      Dialógy ................................................  137

    Rady pre Cirkev
    Kazateľ 10
    XXXII. .....................................................  139
      Mŕtva mucha duchovného života ..........................  139
      Bláznivé srdce .........................................  139
      Cirkev a politika ......................................  140
      Požehnanie v štáte .....................................  140
      Oplotenia sveta ........................................  141
      Dar múdrosti a známosti ................................  141
      Lenivosť, zábava a moje "ja" ...........................  141
      Dialógy ................................................  141

    Posledné napomenutia
    a
    suma Božej múdrosti
    Kazateľ 11,12
    XXXIII. ....................................................  143
      Ži a daj žiť! ..........................................  143
      Skús to s Hospodinom! ..................................  144
      Mladosť ................................................  144
      Staroba ................................................  145
      Dobrý Základ ...........................................  145
      Dialógy ................................................  145

    Záver ......................................................  147
      O Izraeli a Judsku .....................................  147
      Rozdelenie .............................................  147
      Proroctvá ..............................................  148
      Koniec... ..............................................  148   

                   Úvod     Novozákonná kniha Skutky apoštolov a  starozákonná  Kniha
    Kazateľa sú veľmi odlišné diela. Preto je možno zvláštne výklady
    týchto kníh zaviazať do jediného zväzku. Motívom k napísaniu
    takejto kombinácie výkladov bol zámer opísať dianie v Cirkvi
    Božích detí, poukázať na pôsobenie Svätého Ducha, a potom sa
    hlbšie zamyslieť nad pálčivými otázkami života v Cirkvi, nad
    otázkami týkajúcimi sa súkromného života veriacich a tiež aj nad
    postojmi, ktoré by mali veriaci ľudia v Cirkvi zaujať voči dianiu
    vo svete. Cirkev je prvotriedne opisovaná v Skutkoch apoštolských.
    Kniha Kazateľa zase hlbokým a strhujúcim spôsobom odkrýva mnoho
    múdrosti vo vzťahoch ľudí navzájom, a tiež aj vo vzťahu človeka
    a jeho Stvoriteľa. Túto múdrosť by Cirkev Božích detí mala sebou
    jednoznačne niesť, lebo pochádza od Tvorcu Cirkvi - od Svätého
    Ducha.

     Autorom Skutkov apoštolov je evanjelista Lukáš. Dalo by sa
    povedať, že prvým dielom Skutkov je Evanjelium podľa Lukáša. Lukáš
    v evanjeliu opísal celý život Pána Ježiša, pričom v Skutkoch
    pokračuje opisom vzniku a diania v Cirkvi Božích detí. Obidve
    tieto svoje knihy venoval svojmu priateľovi Teofilovi, ktorý sa
    pravdepodobne o tieto informácie veľmi zaujímal. 

                 Lukáš 1,1-4.

     Pretože Skutky apoštolov opisujú Pavlove uväznenie v Ríme,
    nemohli byť napísané skôr, než bol Pavel uväznený, teda pred rokom
    60 - 61 n.l.
     Evanjelista Lukáš bol Pavlov lekár a spolucestujúci na jeho
    misijných cestách. Preto bol veľmi dobre informovaný o dianí
    v prvej Cirkvi Božích detí. Kniha skutkov je tak napísaná veľmi
    precízne a presne. Mnoho z informácií, ktoré nesie sa dali neskôr
    archeologicky alebo historicky potvrdiť. Ide hlavne o opisy
    starovekých miest alebo vtedajších vladárov. 

                Kološanom 4,14.
                Filemónovi 1,24.
                2. Timoteovi 4,11.

     Dominantnou témou Skutkov apoštolských je zoslanie a pôsobenie
    Svätého Ducha. Príchodom svätého Ducha sa svojim spôsobom začalo
    nové biblické obdobie - obdobie milosti, v ktorom sa má rozhlásiť
    Evanjelium Pána Ježiša všetkým národom po celej zemi. Táto kniha
    zároveň dosvedčuje apoštolstvo pisateľov epištol.
     Skutky apoštolov môžeme rozdeliť na tri hlavné "podkapitoly":
     I. - Skutky 1-7 - Prvá Cirkev v Jeruzaleme
     II. - Skutky 8-12 - Prechod k širšej misii do Judska, Samárie
    a tiež aj ďaleko za hranice Izraela (Filipova zvesť eunuchovi
    kráľovny Kandácés)
     III. - Skutky 13-28 - Dielo apoštola Pavla
     V tretej časti sa nachádzajú opisy troch veľmi  známych
    Pavlových misijných ciest:
     1. - Skutky 13-14 - Z poverenia Antiochijského zboru išli Pavel
    a Barnabáš na Cyprus.
     2. - Skutky 15,36.-18,21. - Cesta do Macedónie, Acháje a Efezu
                                      6    spolu so Sílasom
     3. - Skutky 18,22.-21,25. - Táto cesta sa začala pobytom
    v Efeze a pokračovala vyslaním delegácie Božích detí z misijných
    zborov spolu s Pavlom do Jeruzalema, ktorá niesla finančnú zbierku
    pre Cirkev v Jeruzaleme. Pri pobyte v Myléte - Skutky 20 Pavel
    predpovedá svoje mučeníctvo.


                                      7                   Cirkev
                  Skutky 1
                    I.              Zasľúbenie Svätého Ducha
             Nanebovstúpenie Ježiša Krista


                 Skutky 1,1-12.

     Kniha skutkov sa stáva často predmetom názorových nezhôd, ktoré
    vychádzajú z odlišného pohľadu veriacich na pôsobenie Svätého
    Ducha. Jedna skupina tvrdí, že Svätý Duch pôsobil na zemi od
    stvorenia sveta, a práve preto mohol človek poznávať svojho
    Stvoriteľa. Druhá skupina poukazuje na to, že pred zoslaním
    svätého Ducha na zemi pôsobila iná Božia moc. Už prvé dva verše
    prvej kapitoly poukazujú na tento názorový problém a riešia ho!
    Kristus dal svojim apoštolom prikázania práve cez Svätého Ducha,
    a to ešte pred Jeho zoslaním! Keď teda Pán zasľubuje, že po Jeho
    odchode na zem pošle utešiteľa, nerozpráva o akomsi "fyzickom"
    príchode Božieho Ducha! Chce len ubezpečiť svojich učeníkov, že
    Pán vynaloží omnoho viac svojej moci a lásky nato, aby svoje deti
    potešoval, napomínal a vyučoval ich. Zoslanie teda nie je príchod,
    ale prejav väčšej Božej moci, ktorá má pôsobiť na zemi až do
    druhého príchodu Pána Ježiša.
     Zároveň na tomto mieste Pán vysvetľuje, čo to znamená byť
    pokrstený Svätým Duchom. Krst Božím Duchom je úzko spätý s Jeho
    zoslaním na zem alebo Jeho "zoslaním" do ľudského srdca. Keď
    človek príjme do svojho srdca Božiu moc a lásku, vydá tým svoj
    život nielen radosti z Božej prítomnosti, ale aj krížu, ktorý chce
    každé úprimné Božie dieťa niesť. Krstu Svätým Duchom je teda možné
    rozumieť ako chvíli, keď človek v srdci takéto rozhodnutie učiní
    alebo ako celému zvyšku svojho života, v ktorom sa krst Svätým
    Duchom v jeho živote napĺňa formou duchovného rastu.
     Kristus na tomto mieste, v ktorom zvestuje v krátkom čase
    naplnenie Božích starozákonných zasľúbení, nezvestuje príchod
    Svätého Ducha ako niečo fantastické alebo zázračné! Zdôrazňuje ale
    jeden veľmi podstatný sprievodný jav, ktorý možno vidieť na tých
    ľuďoch, ktorí Božieho Ducha prijali do srdca. Chcú a zvestujú
    evanjelium Pána Ježiša po celom svete - nielen pred tými, ktorí
    ich nevysmejú alebo pred tými, ktorí im dajú zapravdu! Svojim
    životom i slovom zvestujú spasenie všetkým ľuďom, každý podľa
    svojich obdarovaní a možností.
     Posledná časť tohoto odseku upozorňuje, že Kristus už nepríde
    pri svojom druhom príchode na zem prirodzenou cestou, napríklad
    tak, že sa narodí... Príde nadprirodzene - tak, ako z tejto zeme
    aj odchádzal. Preto ak sa rozmôže učenie, že Pán Ježiš je už na
    zemi a že sa napr. vtelil do niektorého človeka, takéto učenie je
    isto falošné a plné klamstiev. 


                                      8


              Spoločenstvo Božích detí


                Skutky 1,13-14.

     Evanjelium Pána Ježiša nerozpráva len o osobnom  spasení
    jednotlivcov! Kresťanská viera,  ktorá  odmieta  spoločenstvo
    spoluveriacich, nemôže pochádzať z Božieho Ducha! Stvoriteľ svojim
    Duchom zhromažďuje svoj ľud, vkladá im do sŕdc jednomyseľnosť -
    zhodu, porozumenie. Ešte pred zoslaním svätého Ducha tento Duch
    pôsobil na veriacich, ktorí hneď vytvorili prvú Cirkev! Túto svoju
    Cirkev Hospodin zakrátko podporil veľkou mocou, ktorá začala
    pôsobiť na letnice.
     I/a) Ako rozumiete zhode v Cirkvi Božích detí? Musia si vždy
    myslieť všetci to isté?
     I/b) Ako by ste definovali prvú Cirkev a čím sa líši od
    dnešných cirkví?
     I/c) Ako opisuje tento odsek Písma Máriu - Ježišovu matku a ako
    Jeho bratov - rovnocenne alebo nerovnocenne s ostatnými?
     I/d) Tento odsek Písma opisuje jednu veľmi potrebnú aktivitu
    živej Cirkvi - akú? 


                Dvanásty apoštol


                Skutky 1,15-28.

     Ďalším názorovým problémom, ktorý Kniha skutkov prináša je
    voľba nového apoštola namiesto Judáša. Táto voľba totiž vzbudzuje
    u niektorých veriacich neistotu, či sa udiala v súlade s Božou
    vôľou - veď ostatných apoštolov vyberal Pán Ježiš sám! Keďže však
    v Písme nenachádzame na túto voľbu kritický pohľad, je potrebné
    lepšie sa zamyslieť nad predčítaným textom. Nachádzame v ňom totiž
    príkaz, citovaný zo Starého zákona, na základe ktorého má Judášove
    miesto nahradiť iný učeník. Apoštoli našli dvoch takých, ktorí
    úprimne nasledovali Krista od začiatku Jeho pôsobenia. Podľa
    starozákonných zvyklostí, pomocou modlitby a lósu z nich vybrali
    jedného ako náhradu za Judáša. Táto voľba sa teda neudiala len
    preto, že mal niekto zlý pocit, že mu do tucta chýba jeden!
     Napriek tomu je ešte vhodné zamyslieť sa aj nad tým, prečo si
    Pán povolal do služby aj Pavla. Aj Pavel sa nazýval apoštolom -
    bolo jeho videnie, v ktorom sa stretol s Kristom, od Svätého
    Ducha? V tejto chvíli možno trochu porozumieme, prečo môže mať
    niekto požehnanie, keď sa modlí v súkromí v jazyku. Slovenčina
    nerozdeľuje pojem apoštol - ako jeden z dvanástich a apoštol - ako
    poslaný od Krista. Pán svojim Svätým Duchom povolal  mnoho
    prorokov, apoštolov, učiteľov... Ľudský jazyk nemá  dostatok
    pojmov, aby jednoducho vyjadril niektoré Božie pravdy. Je potrebné
    používať opisnú reč, ktorá je zdĺhavá a  neprehľadná.  Dar
    modlitebného jazyka s jeho porozumením je krásnym darom, pomocou
    ktorého môže ľahko Božie dieťa komunikovať so svojim Tvorcom. 


                  Dialógy


     I/a) Zhoda v Cirkvi sebou nesie zhodu v základných otázkach
                                      9    viery. Vo všetkých ostatných názoroch táto zhoda vyjadruje skôr
    toleranciu, rešpektovanie náhľadu brata alebo sestry. Rozdielne
    názory na krásu, správnosť môžu v láske vytvárať jedinečnú
    atmosféru rozmanitosti a súčasne porozumenia v jednotnej zhode.
     I/b) Prvá a zároveň aj súčasná Cirkev je každé zhromaždenie
    úprimných veriacich v Ježiša Krista, v ktorom sa vždy svojim
    Duchom nachádza aj sám Pán Ježiš. Je tam teda telo i Hlava. Dnešné
    cirkvi majú na rozdiel od prvej Cirkvi štatút inštitúcie, čo
    nemusí byť zlé do tej miery, kým tento štatút nie je povýšený na
    Boží nástroj v ruke Stvoriteľa. V prvej Cirkvi sa nadovšetko
    rešpektovalo Božie Slovo, dnes sa niekedy kladie na úroveň Písma
    napríklad tradícia, liturgia alebo cirkevná ústava, čo je veľmi
    nebezpečným prehodením priorít.
     I/c) Patria do spoločenstva ako rovnocenní bratia a sestra.
    Mária nemá žiadnu Božskú moc!
     I/d) Touto aktivitou je spoločné schádzanie sa na modlitby.

     Boh Stvoriteľ nám dáva silu vyrovnávať sa s okolnosťami, ktoré
    sa zmeniť nedajú, dáva nám odvahu meniť s vierou okolnosti, ktoré
    sa zmeniť dajú a dáva nám múdrosť vedieť rozlíšiť jedni od
    druhých.

                                     10

                                     11                Podvod o jazykoch
                  Skutky 2
                   II.            Zázrak pri zoslaní Svätého Ducha


                 Skutky 2,1-12.

     V niektorých kresťanských kruhoch je veľmi rozšírené také
    učenie o jazykoch zo Svätého Ducha,  ktoré  upozorňuje  na
    2. kapitolu Skutkov s výkladom, že každé úprimné božie dieťa musí
    prijať spolu so Svätým Duchom aj dar modlitebného jazyka. Veriaci
    sa v takomto spoločenstve často modlia nezrozumiteľnou rečou,
    doslova bublajú, hlaholajú, chrchotajú a hvizdotajú, čím chcú
    poukázať, že aj v ich spoločenstve pôsobí svojim Duchom sám
    Hospodin. Ak má niekto námietku, že nerozumie ich bublaniu,
    pripustia niekedy, že mu nerozumejú ani oni sami, ale že je takýto
    prejav v cirkvi prirodzený, lebo ho nachádzame už pri zoslaní
    Svätého Ducha v druhej kapitole Skutkov apoštolských. Takýto
    postoj veriacich je buď nebezpečný omyl alebo prehnaný podvod ich
    duchovného učiteľa! Druhá kapitola Skutkov  totiž  neopisuje
    nezrozumiteľné jazyky pri modlitbách, ale cudzie jazyky pri kázaní
    a výklade Božieho Slova! Inými slovami, ak by dar takýchto jazykov
    mal indikovať prítomnosť Svätého Ducha, potom každý úprimný
    veriaci by musel začať spontánne - bez učenia - rozprávať cudzím
    jazykom. Slováci by takto začali rozprávať napríklad po nemecky,
    maďarsky, rusky, francúzky... a plynule by  týmito  jazykmi
    vykladali Bibliu. Presne toto sa totiž stalo v Skutkoch a nestalo
    sa to na akési nadprirodzené samovzdelávanie, ktorému nikto
    nerozumie! Apoštoli rozprávali cudzími jazykmi preto, aby im
    rozumeli aj cudzinci a aby aj tí mohli prijať Evanjelium Pána
    Ježiša! Boží Duch teda nepôsobil chaos, ale naopak - porozumenie!
     Zdalo by sa, že k pohanom bol prvýkrát poslaný apoštol Peter.
    Božie Slovo ale jednoznačne odhaľuje fakt, že Boží Duch hneď pri
    svojom príchode zvestoval spasenie všetkým, nielen židom! Stalo sa
    tak úplne naisto preto, aby sa tento zázrak stal znamením pre celý
    svet, že totiž Kristus prišiel umrieť naozaj za všetkých ľudí!
     Je veľmi zaujímavé, že tí, ktorí šíria vyššie spomínané učenie
    o jazykoch, nikdy nezačnú rozprávať cudzím jazykom, aby boli na
    úžitok nejakému prítomnému cudzincovi... Bohu nie je potrebné
    nakradnúť slávu klamstvom, ani zázrak nie je potrebné imitovať
    bľabotaním, ktoré dokáže zabľabotať hocijaký podvodník! Hospodin
    má dosť slávy - rozpráva o tom aj dar cudzej reči z druhej
    kapitoly Skutkov. Kto sa môže takýmto darom "popýšiť"?
     Apoštol Pavel síce rozpráva aj o  dare  nezrozumiteľného
    modlitebného jazyka, ktorý slúži modliacemu na vzdelávanie veľmi
    zvláštnym spôsobom. Zároveň pri tejto zmienke (1. Korintským 14)
    však jednoznačne pripomína, že nie je v súlade so Svätým Duchom
    modliť sa v takomto jazyku nahlas. Hlasitú modlitbu v tomto jazyku
    pripúšťa len vtedy, keď by niekto nezrozumiteľný jazyk zároveň aj
    vykladal. Tento odsek však môžeme jednoznačne uzavrieť tak, že dar
    cudzích jazykov z predčítaného odseku Písma je niečo úplne iné,
    než dar nezrozumiteľných jazykov pri modlitbe!
     Rozdiely
     a) Skutky 2 - Cudzie jazyky
                                     12     a) 1. Kor. 14 - Nezrozumiteľné jazyky
     b) Skutky 2 - Výklad Písma, kázanie
     b) 1. Kor. 14 - Modlitby
     c) Skutky 2 - Na vzdelávanie druhých
     c) 1. Kor. 14 - Na osobné vzdelávanie
     Preto nie je možné používať  2.  kapitolu  Skutkov  ako
    argumentáciu pri obhajovaní nezrozumiteľných modlitebných jazykov.
    Naopak, ak niekto dostane dar cudzieho jazyka, má ho použiť na
    vzdelanie  druhých,  ktorí  v  jeho  okolí  isto  existujú
    a neargumentovať 14. kapitolou Korinťanom, že ho má používať
    v súkromí!
     Dar cudzieho, zrozumiteľného jazyka je však veľmi zriedkavý -
    som presvedčený, že je zriedkavým preto, lebo sa nedá imitovať!
     II/a) Ako riešiť problém v spoločenstve veriacich, keď niektorí
    pri svojich modlitbách vydávajú nezrozumiteľné zvuky a tvrdia, že
    sa modlia jazykom? 


             Zvláštna doba a ľudské reakcie


                Skutky 2,13-21.

     II/b) Ako reagovať podľa príkladu apoštola na výsmech z našej
    viery?
     II/c) Je možné, aby sa niektorý z našich snov stal pre nás
    proroctvom? Ako odlíšiť nepodstatný sen od sna, cez ktorý nám Pán
    niečo zvestuje?
     II/d) Rozpoznali ste už niektoré znaky mäkkého letorastu dejín
    - totiž, že je už blízko druhý príchod Pána Ježiša? Ktoré?
     


                Počiatok zmierenia


                Skutky 2,22-36.

     Stvoriteľova láska je taká veľká, že ešte skôr, než bol človek
    vôbec schopný pochopiť, že potrebuje spasenie, hneď na začiatku
    pripravil cestu zmierenia. V dobe Cirkvi Pána Ježiša sa táto
    úžasná Božia láska prejavuje zvestovaním, kázaním Božieho Slova.
    Preto je výklad Písma nutnou zložkou živej Cirkvi, ktorá sa nedá
    nahradiť ničím iným! Keď apoštoli vykladali Písma, nehľadali
    slová, ktoré by sa nikoho nedotkli alebo také slová, aby niekoho
    neurazili... Rozprávali kontrastné jasné slová: "Ktorého ste
    zavraždili... Ale Boh Ho vzkriesil... čoho sme  my  všetci
    svedkami... Pánom učinil Boh toho Ježiša, ktorého  ste  vy
    ukrižovali..." Len jasná a jednoznačná  reč  mohla  obviniť
    hriešnikov. Duch Svätý mohol pôsobiť cez apoštolov len vtedy, keď
    sa nebáli ľudí a vedeli sa k Nemu jasne priznať. Kresťania dnes
    možno dokážu vyznať vieru pred neveriacimi priateľmi, ale zastať
    sa vecí Pána Ježiša v cirkevných inštitúciách už nedokážu.
    Priateľstvá, ktoré si tu vytvorili sú im drahšie než obeť Ježiša
    Krista. Odkrýva sa tak šokujúca skutočnosť, že viera pre niekoho
    znamená len členstvo v klube priateľov a sympatizantov. Otvoreným
    vyjadrením k nesprávnemu jednaniu sympatizantov sa niekedy stratia
    aj priatelia aj sympatizanti - a predsa ide niekomu o ten klub,
                                     13    nie o Kristovu Cirkev!
     Príklad prvej Cirkvi poukazuje na to, že pre veriacich bol
    Kristus skutočne na prvom mieste. Preto mohlo byť kázané Božie
    Slovo s mocou a veľkým požehnaním. Cez úprimných veriacich, ktorí
    Pána Ježiša nechcú predať za pohodu, priateľstvo alebo nejaké
    výhody, sa potom v moci a požehnaní prejavuje Božia láska voči
    svetu. Prejavuje sa čistou a mocnou zvesťou kázaného Evanjelia.
    Bez tejto aktivity Svätého Ducha by nikto nemohol prijať spasenie
    a zmieriť sa so svojim Stvoriteľom. 


               Prvý krok, prvý dar...


                Skutky 2,37-41.

     Prvý krok, ktorí po vypočutí Evanjelia urobili v srdci niektorí
    neveriaci, bolo hlboké dojatie nasledované otázkou: "čo máme
    robiť?..." Touto otázkou si nielen pripustili o sebe pravdu, ale
    sa navyše učeníkov aj pýtali na ďalšie kroky svojho duchovného
    života. Pokánie je hlboký zážitok, v ktorom sa chce človek zmeniť,
    chce napraviť, čo pokazil a pýta sa ako! Takéto pokánie nemá nič
    spoločné s intelektuálnym vierovyznaním, s ktorým sa dnes dosť
    často stretávame.
     Vo chvíli, keď novoverci učinili pokánie a dali sa pokrstiť,
    dostali dar Svätého Ducha! Nemala prísť žiadna druhá skúsenosť,
    žiadne ďalšie zostúpenie Božej moci! Zvesť Svätého Ducha zo
    Skutkov apoštolských učí jednoznačne o jednom spásonosnom pokání,
    ktoré sebou nesie zmierenie sa zo Stvoriteľom a daruje človeku do
    srdca Božieho Ducha. Prítomnosť Tohoto Ducha potom pôsobí duchovný
    rast a zmenu k lepšiemu. 


            Počiatok nového biblického obdobia


                Skutky 2,42-47.

     Zoslaním Svätého Ducha na Cirkev Božích detí nastalo nové
    biblické obdobie - obdobie milosti. Cirkev dostala obrovskú moc
    zvestovať Slovo a žiť príkladný život tak, aby mohli mnohí
    spoznať, že je Hospodin v Ježišovi Kristovi skutočný a živý Boh
    Stvoriteľ.
     Jedným zo znakov pôsobenia Svätého Ducha bol fakt, že veriaci
    ZOTRVÁVALI na modlitbách, v učení, v spoločnom obcovaní... Dnes sa
    niekedy niekto zapáli, príde do  spoločenstva  alebo  začne
    v spoločenstve niečo robiť, čo vypadá ako duchovné a dobré, ale
    nezotrvá! Aby človek vytrval, musí pre seba prijať veľkú Božiu
    moc, ktorá ho potom drží aj v časoch, keď je jeho charakter
    skúšaný. Vo viere zotrvajú len tí, ktorí Pána zo svojho srdca
    postupne neodstránia.
     II/e) Ako si predstavujeme spoločný majetok v Cirkvi? Je tento
    spoločný majetok komúnou, o ktorej sme mohli počuť v rámci
    niektorých politických filozofií? 

                                     14

                  Dialógy


     II/a) Je veľmi dobré, aby sa v takom prípade vykladalo Božie
    Slovo na danú tému. Nezrozumiteľne a nahlas sa modliaci človek by
    nemal prísť tak do konfliktu s druhým bratom, ale skôr s Božím
    Slovom, ktoré mu jeho brat prináša. Ak by nemohol nájsť v Písme
    argument, ktorý by podložil jeho správanie a neuposlúchol by
    napomenutie osobné, skupinkové a ani napomenutie pred Cirkvou
    Božích detí, mal by byť pokladaný za neveriaceho človeka.
     II/b) Apoštol sa nenahneval ani neurazil, ale začal svoj postoj
    vysvetľovať. Jeho vysvetlenie potom jedna  časť  poslucháčov
    prijala, druhá odmietla.
     II/c) Áno je to možné, je to jedným zo znakov doby, v ktorej
    žijeme. Zvesť sna by sme vždy mali porovnávať so zvesťou Biblie
    a prípadne si vymodliť, aby nám Pán poslal spoluveriaceho s darom
    porozumenia snom a poslaním objasniť nám ten náš sen. Aby sme
    takéhoto človeka našli, je potrebné rozprávať sa s druhými bratmi
    a sestrami aj o osobnejších veciach.
     II/d) Takéto znaky sú napríklad: Zhoršujúca sa ekologická
    situácia,  informačné  technológie  -  množstvo  negatívnych
    informácií, zvýšená ľudská podráždenosť, hlásanie Evanjelia po
    celom svete, vznik štátu Izrael...
     II/e) V prvej Cirkvi bolo nutné riešiť problém obrovských
    sociálnych rozdielov. Fakt, že niektorí veriaci doslova trpeli
    podvýživou, bolo nutné akútne a ihneď riešiť. Preto sa zriadil
    spoločný Cirkevný majetok. Zbierky však boli vždy dobrovoľné,
    nepoužívali sa ani morálne ani iné donucovacie prostriedky - Boží
    Duch otváral ľuďom srdcia pre milosrdenstvo.
     Principiálne Evanjelium nehlása odovzdávanie majetku! Naopak,
    vedie človeka k pocitu zodpovednosti za zverený majetok a žiada od
    neho, aby tento majetok považoval za jemu zverenú vec, s ktorou má
    pred Hospodinom správne hospodáriť. Inými slovami, má vedieť byť
    aj štedrý, má vedieť aj požičať,... ale nemá svojim majetkom -
    teda darmi podporovať lenivosť druhých alebo ich bezcharakternosť,
    keď s požičanou vecou nezaobchádzajú šetrne.

     "Nech sa v mojom živote napĺňa Tvoja vôľa, môj Bože!" - Takýmto
    postojom sa človeku už tu na zemi otvára nebo naplnenia a radosti.
     "Nech sa v tvojom živote napĺňa tvoja vôľa, človeče!" - Takýmto
    rozhodnutím vydáva Boh Stvoriteľ svojvoľného človeka do moci
    pekla, ktoré je plné utrpenia už tu na zemi.
   
                                    15               Podvod o uzdravovaní
                  Skutky 3,4
                   III.                  Moc Ducha


                 Skutky 3,1-10.

     Pojem charizmatické zhromaždenia sa v dnešnej dobe  stal
    odstrašujúcim symbolom vyjadrujúcim faloš aj napriek tomu, že je
    tento pojem úplne biblický a správny. Každé zhromaždenie Božích
    detí by totiž malo byť charizmatické - plné moci svätého Ducha
    a Jeho obdarovaní. Prečo sa dnes ľudia pozerajú  na  tzv.
    charizmatické spoločenstvá s negatívnym predsudkom?
     Peter a Ján išli na modlitebné zhromaždenie s vedomím, že
    konajú v súlade s Božou vôľou.  Chceli  sa  stretávať  so
    spoluveriacimi, chceli si čítať Božie Slovo a chceli sa modliť.
    Ich motiváciou k spoločnému stretávaniu na modlitby bola túžba
    lepšie spoznávať svojho Boha a túžba stretávať sa s bratmi
    a sestrami. Pretože takto naplňovali vo svojom živote Božiu vôľu,
    Stvoriteľova moc a požehnanie ich neopúšťalo.  Keď  uvideli
    zdravotne postihnutého človeka, ktorý nemohol chodiť, prežili voči
    nemu záujem pomôcť mu. Boli pohnutí milosrdenstvom tak, že chceli
    aj jemu odovzdať lásku v moci Svätého Ducha, ktorú im daroval Pán
    Ježiš Kristus. Efekt takéhoto konania bol šokujúci - stal sa taký
    zázrak, aké robieval sám Pán Ježiš!
     Dnešná doba je špecifická prevracaním Písma a zamieňaním
    množstva priorít. Keď sa chystajú niektoré stretnutia letničných
    alebo charizmatických spoločenstiev, nachádzame v nich jednanie,
    ktoré Skutky apoštolov nikdy neopisovali:
     a/1) Apoštoli išli na modlitby, a pritom uzdravili.
     a/2) Dnes idú veriaci uzdravovať, pričom sa im navyše dosť
    často nedarí.
     b/1) Apoštoli išli medzi veriacich, pričom uzdravili.
     b/2)  Veriaci  dnes  chodievajú  medzi  neveriacich,  aby
    uzdravovali.
     c/1) Apoštoli nespájali svoju službu s finančnými darmi.
     c/2) Veriaci pri svojich mítingoch poriadajú zbierky.
     Na základe týchto troch kontrastov môžeme povedať, že nie vždy
    majú veriaci motiváciu k spoločnému čítaniu Biblie, modlitbám
    a vzájomnému odovzdávaniu skúseností... Táto motivácia  býva
    nahradená túžbou prežiť senzáciu a získať tak argument proti
    neveriacim, ktorý by im potom mohli so sebapovyšovaním "otĺkať
    o hlavu". Kresťanské stretnutie, ktoré sa propaguje aj tým, že sa
    tam bude diať  uzdravovanie,  ponižuje  živého  Boha,  lebo
    nerešpektuje Jeho vôľu! Kto môže povedať, či bude Pán chcieť
    niekoho uzdraviť!?
     Druhý z vyššie uvedených kontrastov poukazuje na fakt, že
    apoštoli nepoužívali senzáciu na zvestovanie Evanjelia. Nešli
    robiť Evanjelizáciu s reklamou zázrakov uzdravenia! Išli sa modliť
    a v rámci tejto ich bohoslužby Pán učinil zázrak, čo spätne
    spôsobilo úžasný evanjelizačný potenciál! V súčasných cirkvách sa
    táto priorita dosť často prehadzuje, čo spôsobuje síce početnú
    účasť na niektorých evanjelizačných stretnutiach, ale zároveň
    v ľuďoch budí túžbu vidieť zázrak, ktorý keď potom neuvidia,
 
                                    16    ponižujú Pána Ježiša.
     Posledným kontrastom sú finančné motivácie.  Milodary  sú
    v cirkvi niečo úplne prirodzené a správne. Však zbierka pri
    stretnutí, na ktoré prídu aj neveriaci ľudia a na ktorom boli
    propagované aj zázraky je nebiblická. Každý si môže oprávnene
    položiť otázku: "Nechceli poriadatelia na tomto početnom stretnutí
    náhodou len dobre zarobiť?" Cirkev má žiť z milodarov veriacich,
    pričom motiváciou k takýmto darom nesmie byť nič iné, než úprimná
    pohnútka budovať a udržiavať Cirkev Božích detí. Veriaci musia byť
    zainteresovaní do diania v cirkvi natoľko, aby vedeli presne, na
    čo sa ich milodary použijú. Anonymné zbierky o ktorých sa už nikdy
    nikto nedozvie ako sa použili, sú niečím neprirodzeným, čo sa dá
    veľmi ľahko zneužiť na sebaobohacovanie.
     Touto úvahou som nechcel povedať, že každé charizmatické alebo
    letničné zhromaždenie je zlé! Chcel som len poukázať na fakt, že
    sa v nich často porušujú niektoré biblické princípy, čo v konečnom
    dôsledku pôsobí škodu Božiemu Kráľovstvu. Želal by som si, aby
    všetky Božie deti boli charizmatické a aby si radi pripomínali
    Letnice so všetkou úctou voči svojmu Bohu a s rešpektovaním celého
    Božieho Slova. Totiž práve tak, ako sú prehnané a nesprávne
    niektoré tzv. charizmatické postoje, tak isto sú nesprávne aj
    postoje tých veriacich, ktorí zase na druhej strane podceňujú
    a odsudzujú akýkoľvek zázračný, charizmatický prejav Svätého
    Ducha. Božie Slovo aj v tejto oblasti jasne vymedzuje cestu živej
    Cirkvi Božích detí, ktorá netrpí extrémnymi dôrazmi... 


                   Slovo


                Skutky 3,11-26.

     III/a) Malo uzdravenie evanjelizačný potenciál? Prečo dnes
    uzdravovania tento potenciál niekedy nenesú?
     III/b) Čo vyznali apoštoli pri uzdravení chromého?
     III/c) S čím spája apoštol úprimné ľudské pokánie?
     III/d) Ktoré dve veci sa udiali  v  dôsledku  úprimného
    spoločenstva Božích detí?
     III/e) Ku komu bol Kristus poslaný najskôr a čo to pre nás
    znamená dnes? 


                   Závisť


                 Skutky 4,1-22.

     Úprimné a živé zvestovanie Božieho Slova musí jednoznačne
    prinášať aj reakciu kniežatstva temnosti. Božie Slovo je aj mečom,
    ktorý rozdeľuje hriech a svätosť. Pretože má človek sklon tieto
    dva nezlúčiteľné fenomény vo svojom srdci spájať, dostáva sa často
    do konfliktu s Božím Slovom. Na tento konflikt reaguje niekto
    pokáním, iný ďalšou zlobou.
     Keď zákonníci videli požehnanie práce apoštolov, dostávali sa
    do konfliktu so Svätým Duchom, ktorý chceli riešiť násilím. Práca
    apoštolov ohrozovala ich česť a postavenie, navyše apoštolom
    závideli požehnanie, a tak sa im snažili prikázať, aby Božie Slovo
    nehlásali.
                                     17     III/f) Ako reagovať, keď sa dostaneme do konfliktu s cirkevnou
    vrchnosťou? 


              Naplnenie Svätým Duchom


                Skutky 4,23-31.

     Keď sa apoštoli vrátili od zákonníkov a vyrozprávali v Cirkvi,
    čo sa im dialo, celé spoločenstvo sa modlilo, aby mohli smelo
    a jednoducho kázať Božie Slovo. Obzvlášť by som chcel upozorniť na
    verše  29-30,  z  ktorých  jasne  vidieť  priority  kázania
    a uzdravovania. Božie deti majú kázať jasne a smelo zvesť
    Evanjelia, kým Svätý Duch bude činiť zázraky. Znamená to, že
    veriaci človek má mať pohnútku k zvestovaniu a nie pohnútku
    k poriadaniu stretnutia za účelom uzdravovania! Keď sa ale bude
    cirkev držať celého Božieho Slova, sám Hospodin bude pôsobiť
    v spoločných zhromaždeniach aj zázračnú  moc,  ktorá  príde
    znenazdajky a oslávi nášho Stvoriteľa.
     Po týchto modlitbách bolo zhromaždenie naplnené Svätým Duchom,
    pričom sa neudial žiadny div! Však dôkazom tohoto naplnenia bolo
    kázanie Božieho Slova bez strachu a zároveň jasne, zrozumiteľne.
    V každej cirkvi by mal existovať tento fenomén! Pán na základe
    modlitieb dáva charizma jasného vyučovania v biblickom poznaní. Je
    prirodzené, aby sa za svojich kazateľov modlilo celé spoločenstvo.              Charizmatici zo Skutkov


                Skutky 4,32-37.

     Na záver sa ešte vrátime k biblickému pojmu "charizma",
    "charizmatik", "charizmatický". Niekedy sa tento pojem spája len
    s mocou činenia divov a zázrakov, čo nie je správnym pohľadom! Pán
    dáva množstvo svojich darov - chariziem, medzi ktoré nepatria len
    jazyky a moc uzdravovať! Keď niekto dokáže zarobiť veľa peňazí,
    a pritom nepodvádzať a keď tieto peniaze dokáže použiť na podporu
    duchovných prác v cirkvi, je rozhodne charizmatik! Keď niekto
    dokáže pomáhať postihnutým ľuďom a uľahčovať im ich ťažký stav
    s požehnaním od Pána, je opäť charizmatikom! Ak je niekto dobrým
    spovedníkom, jedná sa opäť o charizma od Svätého Ducha...
     Každé spoločenstvo úprimných Božích detí je nutne charizmatické
    v  zmysle,  že  každé  obdarovanie  je  charizma.  Veriaci
    v spoločenstvách by mali poznať alebo by mali chcieť poznať svoje
    osobné charizma. Obdarovania svojich detí chce Pán použiť tak, aby
    sa vzájomne dopĺňali a vytvárali prostredie, v ktorom bude zjavná
    a vo vzájomných vzťahoch vyvážená moc živého Boha, prejavujúca sa
    v láske a porozumení. Vyváženosť Božích obdarovaní spočíva v tom,
    že nie sú všetci učitelia alebo pomocníci... Jeden dokáže robiť
    to, iný ono, čím si všetci môžu v láske uvedomovať, že sú si
    navzájom potrební a rovnocenní. 

                                     18


                  Dialógy


     III/a) Uzdravenie chromého jednoznačne poukázalo na Božiu moc,
    čo určite niektorých ľudí priviedlo k Pánovi Ježišovi. Dnes sa
    niekedy prehadzuje priorita a vopred sa poukazuje na to, že sa
    bude niekde uzdravovať. Človek takto zo seba robí všemocného Boha.
    Hospodin sa k takýmto aktivitám potom nepriznáva, zázraky sa
    nedejú, čo niektorí veriaci potom kompenzujú imitáciami, že totiž
    boli uzdravení napr. čiastočne alebo že sa trochu lepšie cítia...
    Neveriaci ľahko porozumejú tomuto podvodu a od Krista sa vzdialia
    ešte viac, než boli predtým.
     III/b) Poukázali jednoznačne na to, že uzdravenie nespôsobili
    oni svojou mocou, ale Kristus cez nich - neprivlastnili si slávu,
    ktorá im nepatrila.
     III/c) Keď človek učiní úprimné pokánie, Pán mu prestane
    počítať hriechy - zmieri sa s človekom. Pokánie je ale aj prvým
    krokom k naplneniu v pozemskom, telesnom živote.
     III/d) Prejav moci Svätého Ducha a zvestovanie Božieho Slova
    neveriacim ľuďom. Pripomínam, že moc Svätého Ducha sa prejavuje
    cez charizmy veriacich, ktorým je potrebné rozumieť v celej šírke
    Božieho Slova - teda nie len uzdravovanie a jazyky!
     III/e) Najskôr bol poslaný k Židom. Pre nás to znamená asi
    toľko, že sa máme snažiť zvestovať Evanjelium v prvom rade
    nábožným kresťanom, ktorí Krista vo svojom živote nepoznajú
    a neopúšťať ich so slovami, že ich viera nie je pravá.
     III/f) Apoštol jasne poukázal na priority: Cirkevnú vrchnosť je
    potrebné a dobré poslúchať. Keď sa ale dostávajú príkazy starších
    do rozporu s Božím Slovom, je potrebné v prvom rade poslúchať
    Božiu radu a nie nariadenia ľudí.

     Kresťanská zbožnosť, ktorá nenesie požehnanie a moc Svätého
    Ducha, je najťažšou formou odvrátenia sa od Stvoriteľa.

                                     19


                  Polopravdy
                  Skutky 5
                   IV.               Klamstvo a klamstvo


                 Skutky 5,1-12.

     Okolnosti niekedy stavajú človeka pred otázku, či má alebo nemá
    klamať. Túto otázku potom niekto vyrieši tak, že síce neoklame,
    ale zároveň ani nepovie celú pravdu. Ananiáš tiež neklamal -
    naozaj pole predal a časť získaných peňazí priniesol do Cirkvi.
    Apoštol Peter hneď pripomenul, že to nebolo povinnosťou predávať
    pole a že Ananiáš ani nemusel odovzdať získané peniaze. Keby bol
    Ananiáš povedal pravdu, že predali s manželkou pole a že prinášajú
    časť získaných peňazí, bolo by to požehnaním pre veriacich aj pre
    darcov. Nedostatok v jednaní Ananiáša spočíval v tom, že chcel
    presvedčiť svojich bratov a sestry, že predal pole a všetko
    doniesol Cirkvi. Jeho polopravda mu mala priniesť uznanie, úctu
    a obdiv spoluveriacich. Ananiášova polopravda viedla neskôr jeho
    ženu ku klamstvu, keď sa jej apoštol priamo opýtal, či za celú
    prinesenú čiastku predali pole. Manželia sa dohodli, že budú
    podvádzať, lebo túžili po úcte a zároveň sa im polopravda nezdala
    byť až taká zlá ako klamstvo.
     Prvé veľmi vážne pozastavenie z predčítaného odseku Písma
    spočíva v tom, že Božie Slovo kladie polopravdy na tú istú úroveň
    ako klamstvá!
     Klamstvo Ananiáša a Zafíry však nepatrilo medzi obyčajné
    klamstvá. Tento manželský pár si zaumienil, že síce podporí
    Cirkev, ale zároveň si z tejto svojej podpory trochu nechá aj pre
    seba. Pred ostatnými ľuďmi však budú vypadať ako úžasní ľudia,
    ktorí predali pole a odovzdali všetky peniaze Cirkvi. Ich prístup
    bol označený ako podvádzanie Svätého Ducha a museli za tento čin
    umrieť.
     V dnešnej dobe je toto Božie Slovo tiež veľmi aktuálne.
    Niektorí duchovní pracovníci robia zo seba veľmi obetavých ľudí,
    ale pritom je ich počínanie dosť poznačené aj zištnosťou pre
    samého seba. Nejeden duchovný pracovník poukazuje na  svoju
    obetavosť pri práci v zbore a poukazuje na to, ako bol povolaný od
    Svätého Ducha. Takýmto vysvetlením maskuje svoj druhý motív na
    prácu v cirkvi, ktorým býva niekedy cirkevný plat, inokedy potreba
    odpracovať si niekoľko rokov praxe po teologickom štúdiu... Keď sa
    nájde sponzor na podporu duchovnej práce, hneď sa nájdu aj
    "povolaní" pracovníci od Božieho Ducha. Takáto špina sa veľmi
    podobá špine Ananiáša a Zafíry. Duchovní pracovníci rozprávajú
    o svojich povolaniach, ktoré až pričasto menia práve vtedy, keď sa
    prestane financovať ich práca a začne sa financovať nejaká iná -
    nič ľahšie, než prežiť nové povolanie a bezočivo oklamať svojich
    bratov a sestry, že ide o presvedčenie srdca.
     Na pôde cirkvi sa niekedy poriadajú teologické  semináre
    s vysvetlením, že ide o vážnu duchovnú potrebu spoločenstva.
    Postranný motív, podľa ktorého prednášajúci musia takéto semináre
    poriadať, aby ich mohli vykázať na teologickej fakulte ako
    pedagogickú alebo vedeckú činnosť, tie sa radšej ani nespomínajú.
     Vydávajú sa dobré knihy s biblickými námetmi a poukazuje sa na
                                     20    ich duchovnú potrebu. O fakte, že autori museli publikovať, aby
    tieto publikácie mohli vykázať na akademickej  pôde  svojej
    teologickej fakulty, o tom už nikto nerozpráva!
     Nebolo zlé, že Ananiáš a Zafíra predali pole, preto nie je zlé
    ani to, že sa poriadajú vyššie uvedené semináre alebo vydávajú
    spomínané knihy... Od Božieho dieťaťa sa ale žiada, aby pravdivo
    opisovalo svoje pohnútky k duchovnej práci. Veď je také ľahké
    povedať: "Musím publikovať, snáď to Pán požehná..."  "Musím
    poriadať seminár, snáď sa k tomu Pán prizná..." "Musím si
    odpracovať prax, Pane prosím pomôž mi, aby to slúžilo na budovanie
    Cirkvi!" "Pane Ježiši - nemám dostatok a nemôžem si nájsť
    zamestnanie. Tu sa ukazuje platená práca v cirkvi, do ktorej si ma
    nepovolal, ale prosím zmiluj sa nado mnou a pomôž mi, aby som si
    mohol zabezpečiť rodinu a zároveň prosím požehnaj moju budúcu
    prácu, aby Tvoja Cirkev mohla rásť. Ak sa v budúcnosti ukáže od
    Teba povolaný pracovník, rád mu toto miesto uvoľním. Keď ale teraz
    túto prácu nechce vykonávať nikto a ja mám nedostatok, prosím
    o Tvoje požehnanie!"
     Božie Slovo veľmi varuje pred tým, aby časť svojich motívov
    človek ukrýval za vedenie od Svätého Ducha! Príklad Ananiáša
    a Zafíry symbolizuje, že pri takomto podvádzaní veriaci človek
    môže veľmi ľahko a veľmi rýchlo prísť o všetko požehnanie
    a dokonca aj o svoj duchovný život - o účasť v Božom Kráľovstve. 


               Podstata rastu Cirkvi


                Skutky 5,13-16.

     Prečo náš cirkevný zbor nerastie? Táto otázka sa stala veľmi
    aktuálna. Duchovní pracovníci riešia mnoho teologických problémov,
    aby dostali akési zjavenie, čo majú robiť, aby mohli prijať
    požehnanie.
     Veriaci sú ochotní počúvať množstvo rád, sú ochotní prakticky
    ich vo svojich životoch skúšať až do tej miery, kým sa tieto rady
    nedotknú ich vlastného nesprávneho konania. Ak niekto poukáže na
    nečestné, nesprávne  alebo  polopravdivé  konanie  niektorého
    duchovného pracovníka, často si z  neho  urobí  automaticky
    nepriateľa. Duchovný pracovník potom využije svoj vplyv, aby
    kritika pred druhými ľuďmi zhodil a jeho radu odstránil "z cesty".
     Prvá Cirkev rástla, lebo veriaci v nej zachovávali čistotu
    svojich motívov, pohnútok! Radikálne odstraňovali a riešili hriech
    na základe poznania Písem! O takejto Cirkvi je napísané, že ich
    ľud zveleboval! Je možné povedať niečo podobné aj o dnešných
    cirkevných inštitúciách?
     V cirkvi, v ktorej jej kňazi, pracovníci zachovávajú čistotu
    svojich motívov a odstraňujú z nej hriech, v takejto cirkvi isto
    pôsobí aj sám Boží Duch. Tento Duch potom dáva požehnanie veriacim
    a pôsobí aj rast takejto cirkvi. Ak sa ale kňazi, pracovníci
    cirkvi urážajú vždy, keď ich niekto napomenie a nie sú ochotní
    meniť svoje postoje k lepšiemu, takáto cirkev je odsúdená na zánik
    v množstve krásnych a vzletných kázní, ktoré sebou nesú len
    prázdne slová bez požehnania od Svätého Ducha.
     IV/a) Môže  sa  prejavovať  moc  Svätého  Ducha  aj  na
    bezcharakternom pracovníkovi cirkvi? 


                                     21            Konflikt Cirkvi a mŕtvej zbožnosti


                Skutky 5,17-26.

     IV/b) Môže vzniknúť konflikt  medzi  čestne  a  nečestne
    jednajúcimi veriacimi ľuďmi v cirkvi?
     IV/c) Ako sa líši jednanie cirkevného pracovníka, ktorý všetko
    stavia na svojom vplyve a jednanie toho, ktorý všetko stavia na
    povolaní a vôli Svätého Ducha?
     IV/d) Má útlak v Božích deťoch vyvolať odvetnú reakciu?
     IV/e) Ako konali zákonníci, keď dali apoštolov zatvoriť do
    väzenia, keď ale boli apoštoli medzi ľuďmi, agresívne sa voči nim
    nesprávali? 


           Dialóg v pravde Písma a v krotkosti


                Skutky 5,27-42.

     Zákonníci a farizejovia nehľadali vo svojom nábožnom živote
    Božiu vôľu. Hľadali viac vplyvu, viac slávy a svoje postoje
    formovali na základe telesných pohnútok. Chceli oslabovať vplyv
    veriacich ľudí, ktorí si úprimne ctili Hospodina a zároveň chceli
    získavať vplyv pre samého seba. Keď sa v cirkvi vytratí potreba
    poznať celú zvesť Božieho Slova, keď sa vytratí potreba dialógov
    za účelom priblížiť sa k správnejšiemu poznaniu a nahradí sa
    aktivitami získania väčšieho vplyvu na čo najväčšie množstvo
    spoluveriacich, potom isto nejde o živú vieru, ale iba o mŕtvu
    zbožnosť plnú pretvárok, intríg a vzájomnej nevraživosti.
     Apoštolovia reagovali na takýto zákonnícky prístup pokojným
    dialógom. Vyjadrili svoje presvedčenie, boli ochotní  prijať
    prenasledovanie, ale nikdy nezačali bojovať proti zákonníkom tak,
    že by akýmkoľvek spôsobom podkopávali pred druhými ľuďmi ich
    autoritu alebo oslabovali ich vplyv! Pretože apoštolovia skutočne
    z celého srdca hľadali Božiu vôľu pre svoj život, Svätý Duch sa
    k nim potom priznal a podržal ich - stal sa nepriateľom ich
    nepriateľov, pričom apoštolom požehnal a rozhojnil ich dielo.
     Diabol chce oklamať Božie deti a zapliesť ich do osobných
    sporov, v ktorých potom nemôžu prijať požehnanie. 


                  Dialógy


     IV/a) Nie, pri takomto človeku ide len o ľudskú moc - Svätý
    Duch nepožehná hriech!
     IV/b) Takýto konflikt je dokonca nutný - nemožno ho obísť!
    Božie dieťa sa chce držať Pána a z toho neustúpi, čím prekáža
    nečestne jednajúcim veriacim ľuďom.
     IV/c) Je to kontrastná odlišnosť osobného boja od nezištného
    budovania cirkevného spoločenstva.
     IV/d) Rozhodne nie! Svätý Duch neprišiel zmeniť inštitúcie
    a politické zriadenia - prišiel zvestovať Evanjelium všetkým
    ľuďom, teda aj Jeho odporcom v cirkevných inštitúciách.
     IV/e) Konali pokrytecky tak, aby nestratili vplyv na masy ľudí.
    Ich vplyv im dával moc a slávu, po ktorej tak túžili.
                                     22
     Mnoho storočí známy termín "kresťanstvo" niekomu poukazuje na
    ľudskú zlobu, inému na Božiu lásku. Je zaujímavé sledovať dvoch
    ľudí, ako sa hádajú s pojmom kresťanstva na perách, pričom každý
    rozpráva o niečom úplne inom.

                                     23


              Cirkev, múdrosť a intelekt
                  Skutky 6,7
                    V.               Naplňovanie potrieb


                 Skutky 6,1-7.

     Keď sa viacerí veriaci zídu za účelom poznávania Božej vôle -
    čítania Biblie, vytvárajú Cirkevné spoločenstvo. Pre  takéto
    spoločenstvo je úplne prirodzené, že v prvom rade preferuje
    čítanie Písma. Cez Bibliu Pán zjavuje človeku svoju lásku, vyučuje
    ho, ako správne riešiť svoje životné otázky... Prvoradou sa takto
    stáva zvesť o Kristovi, vyučovanie v Jeho Slove a až keď človek
    pozná zjavené Božie pravdy, môže ich vo svojom živote vyskúšať
    a zhodnotiť, či mu pomáhajú alebo nie. V tomto odseku Biblie ale
    čítame aj o niečom inom! V živej Cirkvi Božích detí ľudia chcú
    poznať aj potreby svojho okolia. Kristus nemá byť v životoch
    veriacich ľudí len akousi filozofiou, ale má ovplyvňovať aj ich
    rozhodnutia a motivovať ich ku skutkom zainteresovanosti a lásky
    voči druhým ľuďom.
     Nie je možné, aby Svätý Duch viedol veriacich k mnohému
    kázaniu, modleniu a zároveň ich neviedol aj k praktickej forme
    vzájomnej podpory a spolupatričnosti. Úprimná živá viera sa dá
    rozpoznať aj tým, že sú reči jazyka vyvažované skutkami rúk. Ak
    veriaci človek dokáže len mnoho rozprávať, pričom jeho život
    nepotvrdzuje slová, takýto veriaci človek je posadnutý  tou
    najhoršou formou odvrátenia sa od Stvoriteľa. Lepšie je neveriť,
    ako mať takúto jedovatú vieru plnú prázdnych slov. 


                Múdrosť a intelekt


                 Skutky 6,8-15.

     Mnohí ľudia poukazujú na vieru ako na niečo  menejcenné
    a pochybné. Iní vidia vo viere len únik z reality, ktorý si
    privlastňujú poväčšine strápení ľudia. ... Biblia poukazuje na
    skutočnosť, že je živá viera v Pána Ježiša  Krista  veľmi
    realistická, logická. Inými slovami sa nikto nemusí strachovať, že
    jeho viera v Krista po intelektuálnych rozhovoroch stroskotá -
    ukáže sa ako nepravdivá. Viera v Pána Ježiša je tak hrozne
    pravdivá a logická, že by sa Božie deti pri rozhovoroch o svojom
    Bohu mali cítiť až trochu nepríjemne, že totiž ten druhý v dialógu
    nemá šancu mať alebo obhájiť inú pravdu. Tento fakt niekoho môže
    viesť do pýchy a povyšovania sa nad druhých ľudí. Charakterných
    veriacich ľudí však vedie do zodpovednosti a pokory neponižovať
    druhých, nevyvyšovať seba, ale zvestovať v krotkosti Ježišove
    spasenie, ktoré má pomôcť aj druhým ľuďom.
     V/a) Mohol sa život na zemi vyvinúť náhodou?
     V/b) Prečo Boh trpí násilie?
     V/c) Aký je rozdiel medzi vierou a vedeckými závermi?
     V/d) Na čo poukazuje ekológia v prítomnosti? 

                                     24                Dejiny Evanjelia


                 Skutky 7,1-53.

     Pre úprimných veriacich je prirodzené, že sa so svojou vierou
    a skúsenosťami s Kristom chcú zdieľať aj s druhými ľuďmi. Takéto
    zdieľanie by nemalo byť násilné, malo by rešpektovať slobodu
    druhých ľudí a rozhodne by nemalo byť dotieravé, nemalo by
    obťažovať. Súčasnosť je možno charakteristická aj  tým,  že
    kresťania obťažujú druhých, keď im rozprávajú o svojich pravdách.
    Navyše často odovzdávajú ľuďom plytké teologické teórie, ktoré
    vysvetľujú pomocou smiešnych pomôcok, obrázkov alebo pravidiel ako
    napr. "Štyri duchovné zákony". Takáto paródia na kresťanstvo sa
    dnes stala realitou, takže ak sa niekto dozvie, že sme kresťania,
    vzbudí to v ňom skôr nedôveru, než záujem.
     Keď zvestoval Evanjelium Pána Ježiša Štefan, poukázal na
    najdôležitejšiu zložku viery - osobný vzťah človeka a jeho Boha.
    Abrahám uveril Bohu a poslúchol ho... Mojžiš  tiež  uveril
    a poslúchol... Patriarchovia viery počnúc Abrahámom uverili, že
    ich Stvoriteľ miluje a chce im požehnať. Žiadny z týchto ľudí sa
    nesklamal vo svojom Bohu! Preto aj dnes viera neponúka v prvom
    rade teologické pravdy, ale vzťah! Žiadnemu človeku nemôžeme
    dokázať, že je naša viera pravdivá, ale každý človek ju môže
    skúsiť vo svojom živote. Stvoriteľ chce  realisticky  meniť
    okolnosti nášho života tak, aby sme mohli žiť plnší, šťastnejší
    a radostnejší život. Pokiaľ by bola viera len akousi teológiou,
    bola by veľmi trapná. Ak ale rozpráva o žijúcom Bohu Stvoriteľovi,
    ktorý naozaj existuje, potom nejde len o intelekt, ale aj o ľudské
    chcenie, túžbu, potrebu vyskúšať priateľstvo so živým Bohom.
    Štefan upozornil vo svojej reči na to, že je Boh dobrým otcom, že
    je Spasiteľom a priateľom, ale zároveň aj spravodlivým Stvoriteľom
    a Bohom. Milujúci, všemocný a vševediaci Boh rešpektuje ľudskú
    slobodu a v rámci tejto slobody mu ponúka priateľstvo, pomoc
    a zmierenie so sebou samým.
     Nech už má človek za sebou akýkoľvek život, cez Krista sa mu
    ponúka zmierenie a naplnenie. Je zaujímavé, že pri rozhodovaní
    čomu alebo komu veriť, viac zaváži ľudské srdce než intelekt. 


             Prebodnuté srdce a fanatizmus


                Skutky 7,54-61.

     Božie Slovo človeka vždy zasiahne do srdca. Takýto obraz
    nevyjadruje niečo zlé, bolestivé, ale niečo  veľmi  osobné.
    Farizejovia nechceli uvažovať o počutých slovách, zapchali si uši
    - pre slobodu, ktorú im Hospodin daroval, mali na takýto prístup
    právo. Každý človek má  právo  slobodne  si  vybrať  svoje
    presvedčenie. U farizejov táto ich sloboda spôsobila odlúčenie sa
    od Božej lásky, čo sa aj ihneď prejavilo na ich ukrutnom čine.
     Byť nábožný poväčšine neznamená osobne poznať  Stvoriteľa
    a uvedomovať si Jeho lásku, pravdivosť a spravodlivosť. Mŕtva
    nábožnosť môže viesť k ukrutným skutkom sfanatizovaných ľudí,
    ktorí majú veľmi ďaleko k všetkému, čo je pekné a skutočne cenné.
     Na konci tejto kapitoly nachádzame ešte zmienku o Saulovi
    z obdobia, keď ešte neuveril v Pána Ježiša. Tento Saul neskôr
                                     25    úplne zmenil svoje zmýšľanie a stal sa apoštolom Pavlom. Jeho
    príklad nám rozpráva o tom, že ľudí nemáme odsudzovať, ale pokiaľ
    chcú, v láske im rozprávať o našom drahom Spasiteľovi. Pán nám
    zanechal Bibliu, aby sme ju mohli čítať a poznávať Ho. Daroval nám
    modlitbu, aby sme sa s Ním mohli rozprávať a daroval nám Cirkev -
    spoluveriacich, aby sme mohli posilňovať a byť posilnený vierou
    druhých ľudí. 


                  Dialógy


     V/a) Hypotéza o evolúcii rozpráva o vývoji života na zemi.
    Keďže ide o hypotézu, ide len o akúsi predstavu, ktorá sa dá na
    základe doteraz poznaných vedeckých poznatkov vyvrátiť. Napr.
    druhý zákon termodynamiky poukazuje na zvyšovanie entropie -
    chaosu a znižovanie informácie. Neživé štruktúry sa nevyvíjajú,
    ale majú sklon zvyšovať svoj chaos. Pokiaľ ide o živé organizmy,
    z genetického hľadiska nemôže dochádzať ku  kríženiu  medzi
    jednotlivými druhmi, a teda aj k ich vývoju na iné, vyššie
    organizované druhy...
     V/b) Boh Stvoriteľ človeku nikdy nezoberie slobodu, teda aj
    slobodu od samého seba. Keby to urobil, vznikol by z človeka
    stroj, ktorý automaticky vykonáva nejakú prácu. Keby človek v Raji
    nemohol zhrešiť, robil by len dobre, ale robil by to bez lásky ako
    stroj. Hodnota lásky vzniká, keď žijúca bytosť chce konať dobro
    z vlastného rozhodnutia. Hospodin nehľadá na svete stroje, ale
    milujúcich ľudí, a tak trpí násilie, dáva každému  človeku
    príležitosť vybrať si slobodne svoj životný postoj a cieľ.
     V/c) Každá vedecká disciplína v sebe  obsahuje  niekoľko
    jednoduchých, základných tvrdení, ktorých pravdivosť sa nedá
    v rámci danej disciplíny dokázať. Takéto tvrdenia nazývame axiómy.
    Je potrebné jednoducho im veriť. Z nich sa potom pomocou logiky
    dajú odvíjať ďalšie, zložitejšie tvrdenia. Kristus  a  Jeho
    Evanjelium je axiómom ľudského života. Z neho človek môže pomocou
    logiky odvinúť množstvo poznania, ktoré mu uľahčí život a pomôže
    mu pri riešení zložitých životných situácií. Preto je viera
    v Krista plnohodnotným darom od Stvoriteľa, ktorý sa nedá odvrhnúť
    ako menejcenný alebo nelogický...
     V/d) Dá sa vedecky aj biblicky zdôvodniť, že tento svet prežíva
    posledné roky svojej existencie. Skleníkový efekt, ozónová diera,
    zvyšovanie sa vibrácií zemských kier, znečistené ovzdušie..., to
    všetko spôsobuje zmenu klímy, zemetrasenia, záplavy... V dôsledku
    preľudnenosti nastáva ekonomická i politická kríza, smerujúca
    k tretej svetovej vojne. Pritom však ničivá sila jednej jadrovej
    ponorky presahuje ničivú silu trhavín použitých počas celej druhej
    svetovej vojny... Vzniká tiež nová kríza v oblasti odovzdávania
    informácií - človek prijíma také množstvo správ, že je schopný ich
    akurát ukladať, ale nedokáže ich zodpovedne triediť. Vydáva sa
    takto výberom informačných zdrojov do rúk majiteľov masmédií alebo
    do rúk autorov kníh. Prežíva rozčarovania, sklamania, ktoré nutne
    neskôr končia v skepse, trpkosti a v nezáujme o čokoľvek. Nedôvera
    voči všetkému potom človeku odoberá možnosť prijať živé evanjelium
    Pána Ježiša...

     Niektorí ľudia najskôr chcú, a potom obhajujú svoj zámer.
     K životu pristupujú krásnym spôsobom tí, ktorí chcú najskôr
    objaviť a obhájiť pravdu, až keď ju nájdu, činia v srdci
                                     26    rozhodnutie ísť za ňou.

                                     27               Prechod k širšej misii
                  Skutky 8
                   VI.              Prenasledovanie a misia


                 Skutky 8,1-4.

     Veriaci ľudia niekedy prežijú počas svojho života obdobie
    politického režimu, v ktorom  cirkvi  neboli  prenasledované
    a zároveň prežijú obdobie, v ktorom cirkvi potláčané boli. Takýto
    ľudia majú sklon porovnávať, či je pre Cirkev Božích detí lepšie
    prenasledovanie alebo nie. V knihe skutkov čítame pohľad na jedno
    i druhé obdobie a môžeme porovnať ich výhody a nevýhody:
     POKOJ
     V pokojnom období sa Cirkev nešírila tak veľmi do okolia. Na
    druhej strane v tomto období vyrastal silný miestny zbor, schopný
    riešiť dokonca aj sociálne problémy veriacich.
     PRENASLEDOVANIE
     Počas prenasledovania sa zmenšila schopnosť Cirkvi, vytvárania
    sociálnej pomoci. Na druhej strane sa veľmi znásobila  jej
    evanjelizačná sila.
     ZÁVER
     Cirkev Božích detí sebou niesla evanjelizačný potenciál vždy,
    bez ohľadu na obdobie, v ktorom žila. Obdobie len umocnilo alebo
    umiernilo jeho silu. Ak cirkvi v prítomnosti  evanjelizačný
    potenciál úplne strácajú, nejedná sa o nepriaznivé obdobie ale
    o ich duchovné umieranie! Podobný pohľad je prirodzený aj vzhľadom
    na schopnosť cirkvi produkovať majetok na sebareprodukciu a pomoc
    druhým!
     PODPORA
     Novozákonná Cirkev  nebola  nikdy  podporovaná  politickým
    zriadením! Politické zriadenie ju  nanajvýš  tolerovalo  bez
    prenasledovania, čo sme označili ako obdobie pokoja. Situácia, keď
    štát podporuje cirkvi je úplne absurdná a nemá v Biblii žiadnu
    obdobu! Takáto situácia vznikla v dejinách prvý krát až začiatkom
    4. storočia, keď bola kresťanská cirkev v Ríme uznaná ako štátom
    uznávaná cirkev. Od tohoto obdobia sa potom odvíjalo celé množstvo
    špinavej politiky, keď bola cirkev zaťahovaná do vojen, násilia,
    prenasledovania inovercov... Fakt, že aj v  prítomnosti  sú
    kresťanské cirkvi priamo finančne alebo nepriamo podporované
    štátom, sebou nesie hrozbu, že sa kresťanské cirkvi opäť zneužijú
    na neo-útlak druhých ľudí. Takýto útlak sa môže odohrať v úplne
    iných dimenziách - napr. mediálne potláčanie výberom informácií
    a odovzdávaním poloprávd, zneužívanie cirkví pri politických
    kampaniach, sebaobohacovanie sa ľudí, ktorí v cirkvi prijali
    platené miesto, ale v skutočnosti nenaplnili biblické kritériá
    duchovného pracovníka... Ak štát podporuje  cirkev,  je  to
    principiálne nesprávny prístup, ktorý je možné udržať len na
    základe tlaku cirkevného kléra, ktoré na základe takejto štátnej
    podpory samo profituje. Cirkev, ktorú musí podporovať štát je
    mŕtva, neschopná samostatného života! Štátom platení duchovní
    pracovníci odmietajú samofinancovanie z časti preto, lebo ich
    povolanie do služby nie vždy vychádzalo z biblických princípov
    a keby došlo k samofinancovaniu, veriaci ľudia by neboli ochotní
                                     28    podporovať neosvedčených  pracovníkov.  Z  druhej  časti  sa
    samofinancovanie odmieta, lebo v cirkvách vzniklo množstvo umelo
    vytvorených platených miest, ktoré sú buď nepotrebné alebo Svätý
    Duch nechce, aby daná denominácia pracovala v danej oblasti, a tak
    jej na to ani neposkytuje prostriedky. Platené miesta však pre
    niekoho znamenajú v prvom rade finančné zabezpečenie a Božia vôľa
    je až druhoradá! Pokiaľ by si cirkev platila len skutočne
    potrebných pracovníkov povolaných od Božieho Ducha, môže s úplnou
    istotou prejsť na samofinancovanie od nasledovného - budúceho
    mesiaca! Svätý Duch nie je klamár, a preto sa o svoju cirkev
    postará! Akékoľvek iné filozofie sú len špekulácie profitujúceho
    cirkevného kléra alebo úplne pomýlených kresťanov, ktorí Bibliu
    buď často nečítajú alebo ju nechcú cele rešpektovať! 


             Podvod o druhej skúsenosti...


                 Skutky 8,5-25.

     Teológia o druhej skúsenosti tvrdí, že keď je človek pokrstený,
    musí ešte prežiť zostúpenie Svätého Ducha na svoju osobu, čo sa
    prejaví prijatím nového duchovného daru alebo silným emocionálnym
    zážitkom. Je to podobne nesprávny pohľad, ako pohľad na zoslanie
    Svätého Ducha, ktorý vyjadruje, že pred zoslaním Svätý Duch na
    zemi nebol. Niekedy sa modlíme - "posväť sa Meno Tvoje...", ale
    Božiu prítomnosť vo svojich životoch znesväcujeme tým, že z Boha
    robíme človeka, ktorý je raz tam, potom tu, a kým niekam neprišiel
    tak tam ani predtým nebol... Božia existencia je svätá  -
    nepochopiteľná! Preto nedokážeme v plnosti rozumieť  Božiemu
    jednaniu, a tak nachádzame len pripodobnenia niektorých Jeho činov
    v našom - ľudskom jazyku! Takýmito pripodobneniami sú napr.
    zoslanie, zostúpenie, prijatie Svätého Ducha...  Pretože  sa
    v Skutkoch často píše o krste, pričom už nie je spomínaná žiadna
    ďalšia druhá skúsenosť, je potrebné aj tomuto predčítanému odseku
    rozumieť v kontexte z celou Knihou skutkov!
     Keď je teda niekto pokrstený v Meno Pána Ježiša Krista,
    plnohodnotne prijal svätého Ducha i celé spasenie! Prijatie
    Svätého Ducha, o ktorom čítame v tomto odseku Písma, poukazuje na
    moc, ktorá bola daná Cirkvi Božích detí a nie na druhú skúsenosť!
    Práve duchovní pracovníci Cirkvi Božích detí môžu vzkladať ruky
    a povolávať tak do ďalších duchovných prác! Duchovné povolanie
    sebou nesie zmocnenie - prijatie novej Božej moci a milosti, ktorá
    bude danému človeku pomáhať pri jeho práci v Cirkvi.  Keď
    apoštolovia vzkladali ruky a veriaci prijali svätého Ducha,
    vznikol takto nový zbor Cirkvi Božích detí, ktorý dostal svojich
    pracovníkov a Božiu moc a požehnanie k duchovným prácam. Všimnite
    si, že takéto práce nemohol vykonávať človek - predtým čarodejník
    - ktorý videl zištné ciele sebapovyšovania a sebaobohacovania
    a kládol ich pred sväté povolanie od Božieho Ducha! Spasenie
    pravda nestratil - apoštolovia ho nabádali ku pokániu, ale
    v Cirkvi pracovať nemohol! Z kontextu dokonca vyplýva, že v cirkvi
    už nikdy pracovať nemohol, lebo svojou zištnosťou nadobudol zlú
    povesť. Božím dieťaťom ale ostať mohol a pre Božiu lásku bol
    v cirkvi veľmi vítaní, Pán ho nechcel zatratiť!
     VI/a) Aký je rozdiel medzi bežným členom Cirkvi a pracovníkom
    Cirkvi?
     VI/b) Aké kritériá musí naplniť pracovník Cirkvi navyše od
                                     29    bežného člena a aké má napĺňať aj bežný člen?
     VI/c) Ako  rozumiete  formálnemu  členstvu  v  cirkevných
    inštitúciách? 


                   Izaiáš


                Skutky 8,26-40.

     Hneď ďalší odsek predčítaného Písma poukazuje na fakt, že
    Eunuch nepotreboval druhú skúsenosť! Zároveň sa ale ešte nemohol
    stihnúť osvedčiť, aby na neho apoštol mohol vzkladať  ruky
    a zmocniť ho tak pre biskupstvo v niektorej z duchovných oblastí.
     Filip začal Eunuchovi vysvetľovať Izaiáša od tej časti, ktorú
    Eunuch práve čítal. Kresťania niekedy chcú zo seba robiť múdrych
    a vysvetľujú podstatu príchodu Krista, Jeho obeť,..., v takom
    poradí, ktoré sa im zdá byť správne. Zabúdajú pritom,  že
    v skutočnosti nepoznajú vnútorné otázky človeka,  z  ktorým
    komunikujú, a tak ho skôr otrávia suchou teológiou, než mu pomôžu
    nájsť živého Pána Ježiša. Svätý Duch veriacich vedie aj k tomu,
    aby Božie deti  rešpektovali  oblasť  záujmu  druhých  ľudí
    a rozprávali sa s nimi o tom, čo ich skutočne trápi a zaujíma. Vo
    všetkých oblastiach je potom možné nájsť aj Božiu vôľu pre daného
    človeka a riešiť jeho problém v Duchu Písma. (Pre bližší výklad
    Izaiáša viď "Prorok Izaiáš" z r. 1999 autor je totožný s autorom
    týchto úvah)
     VI/d) Čo predchádzalo Eunuchovmu krstu? 


                  Dialógy


     VI/a) Žiadny! Veriaci ľudia sú si úplne rovnocenní a rovnako
    potrební
     VI/b) Členom Cirkvi Božích detí sa stáva každý, kto úprimne
    potrebuje spasenie Pána Ježiša a vyznáva ho ako Božieho Syna.
    Pracovník Cirkvi musí byť najskôr osvedčený ako čestný človek
    a musí poznať svoje obdarovania - charizma - v ktorých potom môže
    byť povolaný do duchovnej práce so všetkou zodpovednosťou pred
    Bohom i Cirkvou. (viď 1. Timoteovi 3 o biskupstve)
     VI/c) Formálne členstvo v Biblii nenachádzame, preto  je
    potrebné jasne si uvedomiť čo takéto členstvo v skutočnosti
    znamená a aké kritériá majú formálni členovi spĺňať. Členstvo
    v cirkevnej inštitúcii rozhodne nie je členstvom v  Cirkvi
    spasených Božích detí! Preto sa nesmie takéto členstvo dávať do
    súvislosti s krstom! Aby mohli cirkevné inštitúcie plniť svoju
    funkciu, je nutné v nich krstiť bez prijímania novopokrstených
    kresťanov za formálnych členov! Formálne členstvo sebou nesie
    hlasovacie právo, a teda istý potenciál riadiť cirkev, čo podľa
    Biblického učenia nemôžu robiť novoverci! Formálne členstvo teda
    oveľa prirodzenejšie súvisí s biskupstvom! Formálni členovia
    cirkevnej inštitúcie majú byť teda osvedčení v službe i poznaní
    tak, že ich hlas bude cirkevnú denomináciu budovať a nie ju
    rozkladať. Ak niekto porušuje Biblické princípy, je nutné vylúčiť
    ho s formálneho členstva, aby svojim hlasom nezaťahoval celú
    denomináciu do hriechu. Vylúčenie z formálneho členstva prirodzene
    neznamená stratu podielu na Božom spasení. O skutočnom spasení
                                     30    človeka rozhodne sám Boží Duch v deň posledného súdu podľa Božieho
    Slova zapísaného v Biblii.
     VI/d) úprimné vyznanie, že je Kristus Boží Syn, z čoho vyplýva
    aj vyznanie, že je Spasiteľ a zároveň vyznanie, že ho sám Eunuch
    potrebuje na očistenie svojich hriechov.

     Veriaci človek by mnoho chcel, pritom skutočne zvládne len
    málo. Tento nelichotivý stav chcú niektorí veriaci zakrývať
    falošnou teológiou, že v moci Svätého Ducha dokážu ihneď urobiť
    čokoľvek, čím z Boha vytvárajú svojho služobníka - gina, ktorého
    môžu kedykoľvek vypustiť zo svojej lampy.


                                     31              Problémy viery a poznania
                  Skutky 9
                   VII.                 Problém "Saul"


                 Skutky 9,1-9.

     Veriaci ľudia niekedy prežívajú akési teologické problémy,
    ktoré vyplývajú z ich úprimnej viery a zároveň z nedostatočného
    poznania Božej vôle zapísanej v Biblii. Výsledkom  takýchto
    problémov sú potom unáhlené závery, nesprávne pohľady na vieru
    druhých ľudí, túžby po zázrakoch, ktoré zatieňujú skutočnú Božiu
    milosť a moc... Na základe takýchto ľudských nedokonalostí potom
    vznikajú v spoločenstvách napätia alebo ak sa v nich nachádza
    viacero ľudí s nedokonalým poznaním svojho Boha, vznikajú celé
    zbory, ktoré sa extrémne orientujú nesprávnym a nepožehnaným
    smerom. Na základe tejto úvahy rozoberieme deviatu kapitolu
    Skutkov ako návod na riešenie šiestich problematických postojov
    úprimne veriacich ľudí. Táto kapitola jedinečným spôsobom opisuje
    správne jednania Božích detí a tiež aj jednanie človeka, ktorý vo
    svojom živote práve objavil cestu do Božieho Kráľovstva.

     Saul bol človek, ktorý vyštudoval vtedajšiu teológiu. Bol veľmi
    vzdelaný a poznal zvesť, ktorú hlásal Pán Ježiš. Napriek tomu
    Stvoriteľa tvrdošíjne odmietal, a dokonca bol schopný vraždiť
    Božie deti.
     Veriaci ľudia majú niekedy sklon odsudzovať druhých ľudí zo
    slovami: "Ten Krista už odmietol. Jemu Božie spasenie nepatrí..."
    Príklad Saulovho života poukazuje na nesprávnosť a  ohromnú
    trúfalosť v zmýšľaní veriacich, keď iného človeka vo svojej mysli
    "zatratia pre Božie Kráľovstvo". Saul bol  pred  Hospodinom
    vyvolenou nádobou, Božím milovaným, ktorého čakal podiel na Božom
    spasení! Túto skutočnosť mohol poznať len sám jediný Hospodin! Keď
    veriaci ľudia odsudzujú druhých na "zatratenie", majú problém
    viery, ktorý sme označili ako "problém Saul". Títo veriaci zatiaľ
    ešte nespoznali do hĺbky veľkú Božiu milosť, Jeho moc a nespoznali
    ani svoju vlastnú malosť, nedokonalosť a biedu. Ľudia s "problémom
    Saul" bývajú často veľmi zádrapčiví, nezmierliví, agresívni vo
    svojich postojoch voči druhým ľuďom, pritom si ale svoje nesprávne
    jednanie nedokážu uvedomiť a pripustiť si tento omyl.
     VII/a) Ako pomôcť ľuďom s problémom viery typu "Saul"? 


                Problém "Ananiáš"


                Skutky 9,10-16.

     Keď sa Ananiáš dozvedel, že má ísť za Saulom, začal svojmu Bohu
    ihneď namietať: "Veď to je ten, ktorý vraždí Tvoj ľud!" Ananiášova
    logika správne poukazovala, že je takýto podnik nebezpečný. Navyše
    možno aj on trochu trpel "Saulovským problémom" a nechcel si
    pripustiť, že ten vrah - Saul tiež môže prijať Božie Kráľovstvo!
    Ľudská logika Ananiášovi  prinášala  opačné  zmýšľanie,  ako
                                     32    zmýšľanie, ktoré od neho žiadal Svätý Duch.
     Je úplne bežným zjavom, že sa v okolí Božích detí dejú
    nepríjemné veci, ktorým nerozumejú, ktoré na nich nepriaznivo
    vplývajú a ľudskej logike sa často zdá, že sa už nič nedá robiť!
    Ľudská logika tvrdí, že už nemá zmysel ďalej kázať, ďalej
    napomínať, ďalej povzbudzovať a veriaci človek má sklon utiecť od
    problému a skúsiť si nájsť pre svoj život krajšie prostredie. Keby
    Ananiáš takto "zdupkal" od Božieho povolania, možno by v Biblii
    chýbali všetky Pavlove epištoly. Kresťania, ktorí milujú logiku
    a pritom strácajú vieru začínajú prežívať druhý problém úprimnej
    viery - "problém Ananiáš". Príčinou vzniku takéhoto nesprávneho
    rozpoloženia nebýva duchovné detinstvo, ale naopak - hlboké
    poznanie Písma kombinované so strácaním živej viery - úprimného
    vzťahu so Stvoriteľom. Logika potom rozpráva "nie", Svätý Duch
    prikazuje - "áno"! Pre veriaceho človeka je niekedy prirodzené
    začať konať alebo pokračovať v práci, ktorá sa zdá byť už vopred
    prehratá alebo zbytočná... Logika je dobrá, aj poznanie Biblie je
    dobré, aby však človek nepodľahol "problému Ananiáš", je nutné
    svojho Boha v živote stále hľadať a neustále Ho hlbšie, osobnejšie
    spoznávať. To sa dá len vtedy, keď to človek vo svojom srdci
    potrebuje.
     VII/b) Ako pomôcť veriacemu človeku s problémom typu "Ananiáš"?                Problém "Pavel"


                Skutky 9,17-22.

     Keď Saul prijal Evanjelium Pána Ježiša, začal byť úžasne
    aktívny - ihneď kázal, pričom vôbec neľutoval, že pred celým
    svojim okolím takto pripustil, že robil predtým  zle.  Pre
    jednoduchosť budeme Saula od chvíle uverenia nazývať Pavlom. Však
    tento Pavel ešte nebol tým Pavlom, ktorého poznáme z epištol!
    Rozprával veľa, náruživo, nedočítali sme sa ani, že by ho
    Stvoriteľ k takémuto kázaniu  povolal.  Nakoniec  ho  Židia
    i hellénisti chceli zabiť, lebo ich svojimi rečami jednoducho
    rozčuľoval, zhadzoval a dráždil.
     Keď niekto práve príjme Evanjelium, má sklon všade rozprávať
    o svojom novom poznaní. Za nejaký čas potom jeho reči vyvolávajú
    skôr odpor, než zvedavosť a záujem. Práve narodených nováčikov vo
    viere veľmi často sprevádza ďalší problém viery, budeme ho nazývať
    "problém Pavel". Takýto ľudia chcú do celého sveta "kričať", že
    našli niečo fantastické, pritom si ale vôbec nevšímajú skutočné
    potreby svojho okolia. Problém "Pavel" takto sebou nesie na jednej
    strane niečo pekné - "zvestovanie Evanjelia", na druhej strane
    niečo nesprávne - "nezáujem o druhých zakrytý vlastnou túžbou
    týchto ľudí doslova obrátiť na správnu vieru". Odovzdať Evanjelium
    človeku dokáže len sám Svätý Duch, veriaci sú len biedne nástroje
    v Božích rukách! Preto je nutné na základe modlitieb, rozhovorov
    a čítania Písma hľadať pre seba osobnú cestu povolania a Božej
    vôle.
     O Pavlovi neskôr nebolo počuť niekoľko rokov. Až po tomto čase
    jeho duchovného rastu sa z neho stal ten Pavel, ktorého poznáme
    z čítania druhej polovice Knihy skutkov a jeho epištol.
     VII/c) Ako pomôcť ľuďom, ktorí trpia problémom typu "Pavel"? 

                                     33                Problém "Damašek"


                Skutky 9,23-25.

     Pavel bol vyvolenou Božou nádobou. Od začiatku sa na ňom
    prejavovala túžba vzdelávať druhých ľudí, aby mohli  poznať
    spasenie a veľkú Božiu moc. Keď ho chceli za jeho slová v Damašku
    zavraždiť, mohlo by sa zdať, že Pán urobí zázrak a Pavla z mesta
    slobodne vyvedie. Veď podobne urobil aj v prípade apoštolov, keď
    ich zavreli do väzenia, pričom ich Boží Duch vyviedol zázračným
    spôsobom zo žalára a daroval im tak slobodu!
     Veriaci ľudia niekedy trpia túžbou prežiť niečo fantastické,
    zázračné. Táto túžba je v nich tak silná, že zatieňuje samého
    Ježiša Krista a Jeho vôľu! Veriaci začínajú veriť pre zázraky aj
    napriek tomu, že napr. v Skutkoch apoštolských veriaci prežívali
    zázraky pre svoju hlbokú vieru - teda mali úplne opačnú prioritu
    medzi vierou a zázrakmi. Keď niekto začína veriť kvôli zázrakom,
    prežíva ďalší duchovný problém - "problém Damašek". Keby Pavel
    prežíval takýto problém, nedal by sa spustiť v koši z hradieb
    mesta a neutekal by pred prenasledovateľmi! Suverénne by veril, že
    ho Hospodin zachráni. Stvoriteľ ale niekedy chce, aby človek sám
    použil prostriedky, ktoré mu  daroval  a  zveril.  Takýmito
    prostriedkami  sú  napríklad  aj  nohy,  zdravie,  pomoc
    spoluveriacich... Pavel netrpel problémom "Damašek" a nečakal na
    zázrak - jednoducho použil prirodzenú cestu vyslobodenia, ktorá sa
    mu ponúkala. Pretože Pavel nečakal zázraky, ale hlboko veril Bohu,
    že bude spasený, preto mohol Svätý Duch neskôr aj cez neho
    niektoré zázraky učiniť!
     VII/d) Ako pomôcť človeku, u ktorého láska k zázrakom ohrozuje
    lásku ku Kristovi, a teda prežíva problém typu "Damašek"? 


                Problém "Barnabáš"


                Skutky 9,26-31.

     Keď Pavel prišiel do  Jeruzalema,  nemohol  spoluveriacim
    poslúžiť, lebo sa ho ľudia báli. Tak isto aj v prítomnosti niekto
    nemôže slúžiť, lebo mu veriaci ľudia nedôverujú  alebo  ho
    nepoznajú... Barnabáš sa prejavil ako skutočné Božie dieťa, ktoré
    nehľadá len svoju slávu, ale hľadá slávu živého Stvoriteľa. Preto
    svojim bratom a sestrám odovzdal svedectvo, dobrozdanie na Pavla,
    aby sa ho nestrachovali. Vedel, že cez tohoto človeka Pán veľmi
    žehná veriacim i neveriacim a tak túžil, aby toto požehnanie
    prijali aj veriaci v Jeruzaleme. Barnabáš netrpel závisťou,
    nechcel byť ani podobný Pavlovi alebo sa priživiť popri jeho
    sláve, chcel jednoducho vyzdvihnúť druhého človeka, aby mohlo
    Božie Kráľovstvo lepšie rásť.
     Na veriaceho niekedy zaútočí duch lenivosti alebo závisti,
    takýto duch potom bráni tomu, aby veriaci druhého veriaceho
    vyzdvihol a doporučil iným jeho obdarovanie - charizma. Niekedy sa
    človeku jednoducho nechce, inokedy sa mu zdá, že ten druhý má už
    beztak dosť slávy a možno aj trochu závidí... Nakoniec sa pri
    takomto prístupe odníme požehnanie, ktoré im Pán chcel darovať cez
    charizma ich spoluveriaceho. Problém viery, keď veriaci prežíva
    takýto démonický útok a nezachová sa ako Barnabáš, nazveme
                                     34    "problém Barnabáš".
     VII/e) Ako pomôcť človeku, ktorý  prežíva  problém  typu
    "Barnabáš"? 


                Problém "Tabita"


                Skutky 9,32-43.

     Medzi niektorými veriacimi existuje plytké presvedčenie, že Pán
    Ježiš chce každého človeka uzdraviť. Ak potom takíto veriaci
    stretnú nemocného, za ktorého sa modlia, pričom ale tento nemocný
    nevyzdravie, dokážu tohoto postihnutého človeka surovo zhodiť, že
    má slabú vieru alebo nevyznaný hriech... Ich počínanie je potom
    oveľa bezohľadnejšie než počínanie neveriacich, ktorí z nemocným
    aspoň súcitia, chcú ho potešiť a prípadne mu prakticky pomôcť.
     Keby takýto bezohľadní veriaci ľudia stretli napr. Eneáša,
    ktorý ležal od ôsmych rokov, určite by ho poriadne potupili, lebo
    bol dlho nemocný, kým ho Pán neuzdravil! Tabita dokonca umrela pre
    chorobu! Pritom mala však výborné svedectvo od spoluveriacich
    bratov a sestier. Ak niekto verí pre uzdravovanie, začína z neho
    vyrastať úžasný surovec! Najskôr je potrebné úprimne veriť,
    neodsudzovať druhých ľudí z hlbokým poznaním svojej malosti
    a Božej nepochopiteľnej veľkosti. Pán dáva charizma, v ktorom
    človek dokáže úžasne súcitiť s druhými ľuďmi. Takýto človek
    doslova trpí s nimi, takže nedokáže myslieť na uzdravovanie len
    ako na prejav Božej moci, alebo ako na niečo fantastické...
    V prvom rade trpí s nemocným, čo ho vedie k prosbe za to, aby ten
    druhý mohol žiť alebo vyzdravieť. Takýto veriaci nerozoberá
    teológiu o uzdravovaní v domnení, že keď niečo pochopí intelektom
    a uverí svojmu presvedčeniu, že sa potom na ňom začne prejavovať
    Božia moc! Keď Peter chcel zobudiť z mŕtvych Tabitu, všetkých
    vyhnal - nekonala sa žiadna estráda, žiadne divadlo na účet
    nemocného! Peter si o Tabite veľa vypočul a  bol  pohnutý
    milosrdenstvom! Potom sa za ňu modlil a prosil Boha o zmilovanie.
    Práve takáto modlitba bola vypočutá!
     Ak v niekom prevažuje túžba sa ukázať alebo ukázať svoju pravdu
    o uzdravovaní, pritom ale tento človek nedokáže ani pravidelne
    navštevovať nemocných, lebo ho to unavuje, ak navyše takýto
    veriaci vyzdvihuje Božiu moc a poukazuje, že by sa malo diať
    uzdravovanie, práve prežíva duchovný problém "Tabita".
     VII/f) Ako pomôcť veriacemu s problémom typu "Tabita"?
     VII/g) Ako pomôcť neveriacim, ktorí sú sklamaní z kresťanstva,
    lebo stretli veriacich ľudí, ktorí práve trpeli niektorým z vyššie
    uvedených duchovných problémov? 


                  Dialógy


     VII/a) Napomenutie im pravdepodobne nepomôže, lebo sa chovajú
    duchovne detinsky. Potrebujú pravidelné a kvalitné  duchovné
    vzdelávanie. Je možné napr. pre nich vymodliť duchovného vodcu,
    učiteľa.
     VII/b) Ak má niekto dostatočné duchovné vzdelanie, pritom ale
    stráca živú vieru - osobný kontakt s Hospodinom, potrebuje
    predovšetkým dve veci: Modlitbu, aby ho Pán zastavil a osobné
                                     35    svedectvo vo veľmi súkromnej oblasti, aby mohol vidieť, aká je
    viera v životoch druhých ľudí osobná, vrúcna a živá. Niekedy môže
    pomôcť aj napomenutie.
     VII/c) Je dobré začať ich vzdelávať v tej oblasti, v ktorej sa
    prejavujú ako obdarovaní. Keď pri duchovnom vzdelávaní nadobudnú
    vedomie, že je veľmi potrebné poznať potreby druhých ľudí, ich
    obdarovanie môže byť rozhojnené podobne ako u apoštola Pavla.
     VII/d) Trochu biblickým vzdelávaním, ale hlavne modlitbou.
    Takýto človek je vo veľkom nebezpečenstve, lebo jeho problém je
    problémom jeho srdca, v ktorom je ohrozená prvá láska ku Kristovi.
    Poväčšine pomáha, keď sa za neho niekto modli a pritom mlčí -
    rozprávaním a napomínaním by takéhoto človeka mohol uraziť alebo
    zatvrdiť.
     VII/e) Podobne, ako v bode d) je v jeho srdci ohrozená prvá
    láska ku Kristovi - v prvom rade teda pomáha modlitba v súkromí.
     VII/f) Podobne ako u d), e).
     VII/g) Svet len veľmi ťažko vyjadruje ospravedlnenie alebo
    pripustenie si omylu. Na veriacich ľuďoch by neveriaci mali
    skutočne vidieť Svätého Ducha aj v tom, že tí dokážu robiť to, čo
    oni sami nedokážu. Ako prvý krok je  teda  doslova  nutné
    ospravedlniť sa a vysvetliť danú problematiku krátko, v zmysle
    vyššie uvedených úvah.
     Nie je možné s istotou odhadnúť, kto prežíva aký duchovný
    problém. Preto veriaci človek nesmie triediť druhých do akýchsi
    kategórií. Keď sa ale na niekom začne prejavovať niektorý z vyššie
    uvedených duchovných problémov, je dobré začať komunikáciu čo
    najlepšie - aby sa vzťahy nebortili, ale budovali. Neskôr sa môže
    ukázať, že išlo o niečo úplne iné, čo bude vyžadovať aj zmenu
    prístupu.

     Pred niekoľkými rokmi som stratil zrak pri úraze. Pán ma
    doteraz neuzdravil, ale napriek tomu sa doslova zázračne postaral
    o to, aby som aj ako nevidiaci mohol napísať tieto úvahy. Na
    základe sebapoznania, ktoré som nadobudol, mám obavu zo svojho
    vlastného srdca, že keby som dostal zrak naspäť, že by som pomaly
    od Pána Ježiša odišiel a na Jeho milosť zabudol. Som slobodný,
    a preto mi Kristus na jednej strane nedá zrak, pričom ma na druhej
    spúta, aby som Ho už nikdy neopustil! Slobodu mi ponechá, a tak je
    pre mňa najdôležitejšie, aby som zotrval pri Ňom a neopustil Ho.
    Veľmi Ho milujem, Je mi drahší než zrak a o svojom srdci si chcem
    pripustiť takú pravdu o akej som sám presvedčený!

                        Milan Hudec - autor

                                    36

                                     37               Predsudky a Evanjelium
                  Skutky 10
                   VIII.                 Slovo a Duch


                 Skutky 10,1-8.

     Pri rozhovoroch o viere v Pána Ježiša Krista si zúčastnení
    často kladú nasledovné otázky: "Prečo veriť práve v Krista, keď je
    veľa iných náboženstiev?" "Prečo vôbec veriť - existuje Boh, dá sa
    dokázať Jeho existencia?" "Prečo by som mal čítať Bibliu, určite
    je poznanie obsiahnuté aj v iných knihách?!" ...
     V tejto chvíli by možno bolo zaujímavé odpovedať na tieto
    otázky. Pretože sme ale na podobné otázky hľadali odpovede
    v kapitole V. - Skutky 6,7 "Cirkev, múdrosť a intelekt" pokúsime
    sa zamyslieť nad takýmto dialógom trochu inak.
     Rímsky stotník Kornélius hľadal vo svojom živote naplnenie.
    Nepoznal Krista, ani nemal skúsenosti s vierou v Izraelského Boha
    Hospodina! Napriek tomu sa modlil k akémusi Bohu, o ktorom bol
    presvedčený, že musí byť! Jeho logika a skúsenosti s modlitbou mu
    poukazovali na duchovný svet, v ktorom jeho modlitby mali odozvu.
    Kornélius veril v dobrého Boha, chcel žiť taký život, za aký by sa
    nemusel hanbiť žiadny kresťan! Pretože mal Kornélius vo svojom
    srdci sklon hľadať dobré a odmietať zlé, jeho modlitby smerovali
    automaticky k Bohu, ktorý svojou podstatou vyjadroval to isté.
    Kornélius nepoznal Starý Zákon, nebol Žid, len sa modlil! Boží
    Duch ho hľadal a duch Kornéliov hľadal svojho Stvoriteľa s celou
    úprimnosťou. Aby mohol človek nájsť svojho Stvoriteľa, je nutné,
    aby bol v jeho srdci podobný prístup, ako mal stotník Kornélius.
    Keď sa potom tento hľadajúci človek dozvedel o Ježišovi Kristovi
    cez apoštola Petra, nekládol si žiadne otázky, lebo jeho duch
    harmonizoval so Slovom, ktoré o Kristovi počul. On totiž hľadal
    práve takéhoto Boha, ktorý miluje, je spravodlivý, pravdivý
    a ktorý prišiel spasiť človeka!
     Keby bol Kornélius chodieval na rôzne špiritistické seanse,
    keby chodil do pohanských chrámov, kde by hľadal rôzne čary,
    energie a možno ich aj spájal s formou prostitúcie tak, ako sa to
    v takýchto chrámoch robievalo,  na  jeho  modlitby  by  sa
    pravdepodobne ozval iný boh - knieža tohoto sveta. Peter by nebol
    poslaný za ním a on by si možno v rôznych dialógoch kládol otázky:
    "Prečo práve Kristus?" "Nemôže byť poznanie obsiahnuté aj v iných
    knihách, než v Biblii?" ...
     Ľudia niekedy kladú svoje otázky úprimne, inokedy nimi len
    maskujú skutočnú túžbu svojho srdca. Ak niekto naozaj hľadá svojho
    Stvoriteľa v hĺbke svojho ducha, zaraduje sa Slovám Biblie, lebo
    mu pomáhajú práve tohoto Stvoriteľa poznávať...
     VIII/a) Kornélius urobil niečo veľmi podstatné - čo to bolo? 

                                     38

                  Čas viery


                Skutky 10,9-23.

     Peter bol veľmi Bohabojný Žid, a preto keď mal videnie, aby
    jedol potravu, ktorú Židia z náboženského hľadiska odmietali,
    chcel ju odmietnuť aj on. Nevšimol si dokonca ani to, že mu ju
    ponúka sám Boh - teda tá bytosť, pre ktorú chcel potravu
    odmietnuť, aby naplnil Božiu vôľu. Petrova nábožnosť mu v tejto
    chvíli bránila vykonať to, čo od neho Stvoriteľ žiadal. Je veľmi
    nesprávne postaviť náboženské tradície, zvyklosti pred autoritu
    Božieho Slova - Biblie. Keby bol Peter ostal nábožne ortodoxný,
    svojim jednaním by vydával na zatratenie človeka, ktorý úprimne
    hľadal svojho Tvorcu!
     Keď človek verí už dlhší čas, isto si vypestuje rôzne návyky,
    postoje, naučí sa hľadieť na druhých v zmysle "robíš dobre, robíš
    zle"... Možno dokonca trochu aj pozabudne na svoje vlastné
    nesprávne jednania a buduje tak v sebe množstvo predsudkov -
    predpojatostí voči niektorým ľuďom alebo skupinám ľudí. Prejde pár
    rokov, za ktoré si veriaci postaví doslova stenu medzi sebou
    a okolím. Keď potom možno zaznie v jeho srdci tichý hlas, ktorý
    napomína človeka, aby neodsudzoval, aby niekam išiel, aby niečo
    skúsil, aby znovu  zopakoval  návštevu....,  často  nedokáže
    zareagovať podobne ako reagoval Peter. Odmietne svojho Stvoriteľa
    pre svoje náboženské predsudky a zachová sa tak voči niekomu hrubo
    a bezohľadne.
     VIII/b) Môže dostať kresťan videnie, ktoré je v rozpore
    s Bibliou? 


                 Človek a Boh


                Skutky 10,24-33.

     Keď prišiel Peter ku Kornéliovi, stalo sa  niečo  úplne
    prirodzené. Kornélius sa modlil a Hospodin mu poslal svojho
    služobníka - isto to bude teda veľký človek. Preto sa mu Kornélius
    poklonil.
     Ak dá Pán Ježiš príležitosť, aby sme mohli niekomu zvestovať
    Evanjelium, tento človek má často sklon "klaňať" sa nám. Možno
    v nás vidí poradcu, možno priateľa, možno niečo iné, pričom začne
    byť výrazný fakt, že tento človek nie je závislý na svojom Bohu,
    ale na nás! Takýto stav býva veľmi nebezpečný, lebo sa ľudia
    rozhodnú chodievať do cirkvi nie kvôli Bohu, ale kvôli osobnosti
    zbožňovaného človeka. Pritom však zostáva človek človekom a aj tá
    najlepšia a najvýraznejšia osobnosť urobí niekedy chybu alebo
    upadne do niečoho zlého. S pádom osobnosti potom padne aj jej
    ctiteľ a odnesie to Stvoriteľ, lebo pohoršenie, ktoré na základe
    toho vznikne, býva poväčšine pohoršením proti kresťanstvu. Apoštol
    Peter obstál vo svojom povolaní a ihneď zdvihol Kornélia zo
    slovami, že aj on je len obyčajný človek. Peter povedal o sebe
    pravdu, aby aj Kornéliovi mohla byť odovzdaná pravda o jeho
    Stvoriteľovi. Viera ľudí nesmie stáť na osobnostiach, ale na
    osobnom vzťahu s ich Bohom!
     VIII/c) Ako sa postaviť voči vlastnému jednaniu, ktorým si
    chceme vytvoriť u druhých ľudí dobrý image? 
                                     39                  Evanjelium


                Skutky 10,34-43.

     Keď Peter začal zvestovať Evanjelium, ako prvé vyzdvihol fakt,
    že Boh miluje každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod a minulosť!
    Peter nielen že vyzdvihol Božiu lásku, ale upozornil ihneď na
    svoju vlastnú nedokonalosť, že on, ako ortodoxný Žid, túto
    skutočnosť pochopil len vtedy! Kresťania často zo seba robia
    mudrlantov, ktorí majú vyššie poznanie a nedokážu si pripustiť
    omyl, lebo by ich to príliš zhodilo! Keď im Pán potom niekoho
    pošle, aby sa cez nich dozvedel Evanjelium, sú ochotný radšej sa
    prieť, hádať aj napriek tomu, že ten poslaný človek môže mať
    v niečom pravdu a dotyčných kresťanov poučiť. Základný princíp pri
    zvestovaní Evanjelia Pána Ježiša je rovnocennosť medzi ľuďmi
    a Božia láska, ktorá sa má na jednaní kresťanov prejaviť!
     VIII/d) Skúste jednoducho odovzdať Evanjelium Pána Ježiša
    Krista! 


                  Nový život


                Skutky 10,44-48.

     Prijatie Pána Ježiša nie je len filozofiou, ktorá síce zmení
    názor, ale nedokáže zmeniť ľudské srdce a jeho život. Boží Duch
    dáva človeku praktickú silu, pomáha mu tak, že po niekoľkých
    rokoch úprimnej viery človek už ani nevie neveriť, lebo spoznal
    osobne svojho Boha. Ak by chcel svojho Stvoriteľa opustiť, bolo by
    to možné len zmenou túžby svojho srdca, ktorá sa dá vyjadriť asi
    takto: "Pane ja viem, že si, ale nemám záujem žiť tak, ako to Ty
    odomňa žiadaš! Našiel som si totiž inú lásky..."
     VIII/e) Aké máme skúsenosti viery? 


                  Dialógy


     VIII/a) Poslal pre Petra - mal záujem počuť svedectvo a aktívne
    hľadal človeka, cez ktorého by mu mohlo byť  Božie  Slovo
    zvestované.
     VIII/b) Petrove videnie nebolo v rozpore so Starým Zákonom,
    lebo v prorokovi Izaiášovi sa jasne píše, že bude Evanjelium
    hlásané po celej zemi. Peter nepoznal dobre Božie Slovo, a tak sa
    mu zdalo, že je videnie v rozpore so Zákonom Božím. Preto keď aj
    dnes majú kresťania niekedy videnia, nikdy nie sú v rozpore so
    Starým alebo Novým Zákonom Biblie! Každé videnie je potrebné
    preskúmať na základe pohľadu a poznania Biblie.
     VIII/c) Človek sa chce páčiť druhým a principiálne to nie je
    zlé. Chceme mať priateľov, chceme byť užitoční... Keď sa ale
    chceme tak veľmi páčiť a ukazovať, že tým zatieňujeme Božiu
    veľkosť, naše jednanie je totožné s pýchou. Človek sa niekedy
    ukazuje na úkor iného človeka, čo je zase prejavom nelásky
    a nezáujmu. Život veriaceho človeka by nemal byť zameraný na to,
    čo si o ňom myslia druhí, čo urobiť, aby sa ukázal... Úprimný
    kresťan by mal chcieť žiť tak, aby jeho život mohol byť príkladom.
                                     40    Nikdy by druhých ľudí nemal pútať na seba namiesto toho, aby ich
    pútal na Krista a nikdy by nemal druhých v neláske zhadzovať. Ak
    niečo také niekedy urobí, je to dobrým dôvodom na vyznávanie
    hriechu svojmu Bohu s túžbou o zmenu postojov a jednania.
     VIII/d) Človek bol stvorený ako slobodný, teda aj slobodný od
    svojho Stvoriteľa. Mohol, ale nemusel Ho poslúchať. Pre túto
    ľudskú slobodu človek nie je strojom, ale bytosťou, ktorá je
    schopná milovať. Keď sa človek v Raji od svojho Boha odvrátil, Pán
    mu pre svoju lásku ponúkol cestu zmierenia - Krista. V dejinách
    človek musel najskôr spoznať, že je veľmi ťažké žiť bez Boha.
    Potom mu Pán daroval Zákon, ktorý keby dodržiaval, žilo by sa mu
    omnoho ľahšie. Podstatou bolo, aby človek zistil, že nie je
    schopný dodržať Boží zákon a robiť to, čo je dobré a správne. Tak
    si začal uvedomovať potrebu Spasiteľa. Až potom mohol prísť
    Kristus a dať sa ukrižovať za ľudské nedostatky.  Boh  je
    spravodlivý, preto za hriech musel prísť aj trest! Radšej však
    trestal samého seba, aby mohol potom pre svoju lásku prijať
    každého, kto o Jeho milosť prejaví záujem. K tomuto poznaniu Pán
    viedol v dejinách celý židovský národ. V tomto národe zachoval
    Svoje Slovo a v tomto národe sa narodil aj Spasiteľ. Stalo sa tak
    preto, aby všetky národy mohli porozumieť Božej láske a prijať
    zmierenie.
     VIII/e) Prežil som videnia, v ktorých ma Pán vyučoval ako
    Petra. Prežil som modlitby, ktoré mi Boh naplnil a požehnal. Na
    základe modlitieb Pán prakticky menil moj život v konkrétnych
    veciach. Viera pre mňa znamená však aj prijatie kríža - odriekanie
    si toho, čo je zlé a čo škodí mne alebo druhým ľuďom.

     Ateizmus je hlboká viera v boha, ktorý sa volá "Niet Ho".
     Nábožnosť bez čítania Biblie, osobnej potreby Spasiteľa a bez
    svedeckého života, býva tou najhoršou formou nevery!

                                     41


                 Zákon a Cirkev
                 Skutky 11,12
                   IX.                Skutky o skutkoch


                Skutky 11,1-18.

     Pán Ježiš prišiel umrieť za ľudí, aby mohol každý zdarma prijať
    podiel na Božom kráľovstve. Žiadny ľudský skutok nemôže Kristovi
    pomôcť niekoho spasiť! Niektorí kresťania však aj napriek tomu
    chcú vykazovať vo svojom živote istú dávku skutkov, ktorú keď
    nedosiahnu, začnú mať obavy o svoje spasenie. Podobne potom
    pristupujú aj voči druhým ľuďom, od ktorých žiadajú istú mieru
    skutkov, aby ich mohli prehlásiť v srdci za Božie deti. Podobný
    prístup mali aj bratia Jeruzalemskej cirkvi oproti novoveriacim
    pohanom. Preto ich veľmi prekvapilo jednanie Petra, ktorý týchto
    pohanov dokonca krstil! Pretože sa v Jeruzaleme jednalo o skutočnú
    Cirkev Božích detí, veriaci nakoniec porozumeli Božiemu jednaniu.
     IX/a) Je možné, aby zákonníctvo v cirkvi pretrvávalo aj napriek
    tomu, že bolo objasnené v zmysle Božieho Slova?
     IX/b) Ak nejde pri ľudskom spasení o skutky, prečo potom chcú
    veriaci konať inak, než konali predtým?
     IX/c) Ako pohliadnuť na omyl alebo hriech Božieho dieťaťa, aby
    sa nejednalo o zákonnícke odsudzovanie? 


                 Kresťanstvo


                Skutky 11,19-30.

     Židia, ktorí utekali z Jeruzalema pred prenasledovaním, mali
    sklon zvestovať spasenie opäť len Židom. Túžba po skutkoch
    v človeku vždy drieme, lebo si chce spasenie zaslúžiť. Morálka
    vyučuje, že niečo zobrať len tak je nezodpovedné, chamtivé alebo
    lakomé! Takáto morálka sa však môže veľmi ľahko stať pravým opakom
    vo chvíli, keď človek nedokáže prijať žiadny dar zdarma! Z morálky
    sa takto stane len akési pozlátko, ktorým je prikrytá ľudská pýcha
    a hrdosť.
     Napriek tomu, že veriaci z Jeruzalema mali sklon zvestovať
    Evanjelium len Židom, dokázali robiť nápravy vo svojom zmýšľaní
    a začínali pokladať aj druhých ľudí za seberovných. Dokonca, keď
    spasenie prijali pohania, poslali im vzdelaných učiteľov, aby
    mohli správne rozumieť obeti Pána Ježiša Krista.
     V takejto Cirkvi potom pôsobil Svätý Duch a dialo sa mnoho
    prirodzených i nadprirodzených  vecí,  svedčiacich  o  Božej
    prítomnosti. V tomto období vznikol aj ten starý pojem  -
    "kresťanstvo".
     Od tej doby ubehlo mnoho storočí. Kresťanstvo sa tak rozšírilo,
    že začalo niektorých ľudí motivovať k tomu, aby sa aj oni vydávali
    za kresťanov a získali tak vplyv, sociálnu pomoc alebo politický
    výhody. Vo štvrtom storočí sa kresťanstvo v Ríme uzákonilo ako
    štátne náboženstvo podporované vládou. Začiatkom štvrtého storočia
    n.l. sa preto do kresťanstva začínali votierať podvodníci, ktorí
                                     42    z neho nakoniec vytvorili mocenský nástroj. Živú vieru zmenili na
    náboženskú ideológiu, ktorou zväzovali druhých ľudí. Kresťanstvo
    sa začínalo stávať symbolom vojen, násilia a prevratov.
     Ak dnes niekto vyjadrí - "kresťanstvo" - nepovie vôbec nič! Je
    potrebný ďalší dialóg k tomu, aby začínalo byť jasné, či má na
    mysli živú vieru alebo spútavajúcu náboženskú ideológiu alebo či
    je dokonca príslušníkom náboženského kléra, ktorý chce získať
    ďalšiu ovečku do košiara aj preto, že z početnosti cirkvi vlastne
    žije.
     IX/d) Ako vyjadrujeme svoje postoje? 


                Prenasledovanie


                Skutky 12,1-12.

     Cirkev, ktorá nepodvádzala Krista ako  neviestka  svojimi
    zmluvami so svetom, bola vždy prenasledovaná. Nikdy však nebola
    prenasledovaná preto, že by chcela organizovať politické prevraty!
    Veriaci ľudia chceli rozprávať o Pánovi Ježišovi pravdu tak, ako
    ich to učí Božie Slovo. Takýto prístup nezniesli vtedajší nábožní
    Židia a neznášajú ho ani nábožní ľudia dnes, keď si namiesto
    úprimnosti vyvolili vieru s pretvárkou. Cirkev Božích  detí
    prenasledovali aj vladári sveta a robili to vždy, keď im to
    vyhovovalo a mali z toho zisk. Napriek tomu Cirkev  nikdy
    neuzavrela zmluvu s týmito ľuďmi, aby tak dosiahla zmier na úkor
    kompromisov vo viere!
     Peter sa dal radšej uväzniť, než aby vo svojom srdci poodstrčil
    Krista trochu stranou. Napriek tomu vo väzení spokojne spal. Musel
    vedieť, že ho na druhý deň budú pravdepodobne kameňovať! Pre jeho
    živú vieru mal ale pokoj, lebo si bol istý, že sa to môže stať len
    s Božím dovolením! Navyše vedel, že keby aj hneď umrel, čaká ho
    krajšia a plnšia realita, než je tá, ktorú poznal v tomto živote.
     Hospodin cez neho ukázal svojim deťom, kým skutočne Je. Svojich
    detí sa dokáže  zastať  za  akýchkoľvek  podmienok  niekedy
    prirodzeným, inokedy nadprirodzeným spôsobom.
     IX/e) Ak som bol niekedy vydaný do prenasledovania za svoje
    presvedčenie, ako som sa vyrovnával s úzkosťou? 


                 Viera a povery


                Skutky 12,13-17.

     Keď Pán urobil zázrak a vyviedol Petra z väzenia, stalo sa tak
    aj pre mnohé modlitby veriacich. Napriek tomu  títo  ľudia
    nedokázali hneď uveriť, že ich Hospodin vypočul. Mali skôr sklon
    veriť povere, že prišiel Petrov duch a ktovie čo od nich chce!
    Živá viera je v človeku vždy ohrozovaná miestnymi poverami
    a zvyklosťami, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom. Ak si niekto
    povie, že sa ho takýto prístup netýka - veľmi sa mýli! Mnohoročné
    návyky nedokáže nikto úplne striasť - driemu v ňom a čakajú na
    prebudenie. Preto je, tak ako aj všetko ostatné, potrebné vieru
    živiť. Keď človeka niečo zaujme, automaticky sa tomu venuje. Ak
    človek skutočne potrebuje a miluje Krista, automaticky bude jeho
    viera živená. Preto je opäť najpodstatnejšou otázkou ani nie tak -
                                     43    "ako vieru živiť" - ale - "či mám záujem v srdci poznávať svojho
    Boha Stvoriteľa"?! 


                Svet a Božia moc


                Skutky 12,18-25.

     Niekedy by sa mohlo zdať, že Stvoriteľ nežiada spravodlivosť aj
    od neveriacich ľudí. Posledný odsek tejto kapitoly však poukazuje
    na pravý opak! Veriaci ľudia ale nie sú povolaný k tomu, aby
    videli konajúcu Božiu spravodlivosť! Napriek tomu niektorí veriaci
    chcú vidieť akúsi Božiu pomstu, čo je veľmi bezcharakterný
    a neláskavý postoj!
     Hospodin málokedy ukazuje svojim  deťom  jednanie  Svojej
    spravodlivosti. Neukazuje im tresty za príkoria, ktoré sa možno
    napáchali práve voči nim! To ale neznamená, že tieto tresty
    v spravodlivosti neprichádzajú! Nepoznáme životy druhých ľudí, ale
    Božie Slovo jasne poukazuje na to, že ak niekto odmietne Kristove
    spasenie z milosti, dostane sa mu skutočnej  čistej  Božej
    spravodlivosti, ktorá  netrpí  predsudkami,  ani  nedostatkom
    potrebných informácií. 


                  Dialógy


     IX/a) Zákonníctvo vždy drieme v srdciach veriacich, preto je
    potrebné uvedomovať si túto potenciálnu hrozbu. V Cirkvi úprimných
    Božích detí však nedostane priestor na konanie, bude hubené hneď
    v zárodkoch.
     IX/b) Ak niekto úprimne uverí, prirodzene nechce robiť niečo
    zlé. Úprimná viera znamená aj úprimnú zmenu postojov. Takáto zmena
    sa potom určite prejaví aj na skutkoch, čo ale neznamená, že si
    veriaci týmito skutkami chce spasenie zaslúžiť.
     IX/c) Mýlime sa všetci, úprimné Božie deti dokážu svoj omyl
    pripustiť. Aj hrešíme všetci v tej či onej veci, úprimní kresťania
    svoj hriech vyznávajú pred Hospodinom, trápi ich, čo urobili
    a ďalej to robiť nechcú. V danej oblasti sú sami sebe nepriateľom.
     IX/d) O kresťanstve je nutné pripustiť si verejne všetky pravdy
    a dávať ich do kontrastu s Božím Slovom.
     IX/e) Úzkosť v takomto prípade prichádza, ale pomocou modlitby
    má človek moc prekonať ju. Veľkou pomocou v takomto prípade sú
    modlitby druhých veriacich.

     Počúvanie je prirodzená vlastnosť človeka, ktorý je schopný
    viesť dialóg. Svätý Duch nežiada, aby Jeho deti o viere druhých
    ľudí presviedčali, chce len, aby sa o nej dokázali porozprávať!

                                     44
                                     45               Dielo apoštola Pavla
                  Skutky 13
                    X.              Prvá Pavlova misijná cesta


                Skutky 13,1-12.

     Povolanie apoštola Pavla do služby je opisované veľmi zvláštne.
    Svätý Duch povedal: "Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu,
    ku ktorému Som ich povolal!" Boží hlas je tu opisovaný ako niečo
    jasne zrozumiteľné, o čom sa nedá pochybovať! Dnes si môžeme klásť
    otázku, či to bol nejaký hlas v srdci niektorého z veriacich alebo
    či to bolo proroctvo niektorého z nich alebo či dokonca naozaj
    zázračne zaznel v zhromaždení nejaký nadprirodzený hlas... Ako
    mohli vtedajší veriaci vedieť tak isto, že išlo o Svätého Ducha?
    Ako vedeli Barnabáš a Saul, k čomu ich Svätý Duch povolal? V Božom
    Slove akoby chýbalo vysvetlenie niečoho, čo sa zdá byť veľmi
    podstatné! Je predsa dobré poznať Božiu vôľu a vedieť rozpoznávať,
    či je pohnútka inšpirovaná Stvoriteľom alebo niekým iným. Keďže sa
    v tomto texte nenachádza konkrétne vysvetlenie, je zjavné, že ide
    o čosi úplne prirodzené a v živote úprimných Božích detí bežné.
     Kresťanstvo sa po mnohých storočiach často tak veľmi vzďaľuje
    od svojho Boha, že v takýchto odsekoch Písma hľadá skôr kultické
    formy akýchsi proroctiev! Niekoho niečo napadne a hneď v tomto
    nápade chce dotyčný vidieť Božie poslanie. Vysvetľuje ako to
    prežil a čo pritom cítil, možno svojim vysvetlením niekoho aj
    presvedčí, a ten chce tiež podobne cítiť a prežívať... Takto
    začína v kresťanstve vznikať kultický obrad! Aby sa dalo dobre
    cítiť a prežívať, je potrebné vytvoriť  správnu  atmosféru,
    prostredie...
     Apoštol Pavel nechcel uctievať svoje fantasmagórie! Keď vedel,
    do čoho ho Svätý Duch povolal a kam ho posiela, znamenalo to, že
    jeho presvedčenie nestojí len na relativizmoch pocitov!
     V predčítanom odseku Písma nachádzame, že sa Božie deti
    pôstili. Žiaľ, aj v pôste vidí moderné kresťanstvo často len
    kultický obrad! Kresťania prestanú jesť, dokážu vychudnúť až na
    kosť, pričom majú pocit, že sa takto zapáčia svojmu Bohu. Zmysel
    pôstu je rozviazať putá neprávosti - Izaiáš 58! Putá neprávosti,
    hriech, zlé sklony sa dajú odstraňovať len pôstom -  teda
    odriekaním toho, čo sa páči ľudskému telu. Pôst je akékoľvek
    odriekanie, ktoré je sprevádzané modlitbou - prosbou o Božiu pomoc
    a podporu. Ak má niekto pomôcť druhému človeku, poväčšine to od
    neho vyžaduje pôst. Pri pôste s Hospodinom sa Božie deti učia, aby
    boli schopné poradiť - premáhajú lenivosť. S Kristom idú prakticky
    slúžiť - odnímajú svoj čas sebe a dávajú ho druhým. Vyznávajú
    svoje zlé vlastnosti a sú si sami sebe v tejto oblasti nepriateľom
    - aby neubližovali. ...
     Apoštol Pavel bol vzdelávaný známym učiteľom - Gamalielom. Isto
    si musel veľa odriekať, kým "zložil" pri ňom "skúšky". Uvedomoval
    si, že je to jednak ťažké, ale že sa mu zároveň darí a videl v tom
    Božiu pomoc. Takto mohol spoznávať svoje charizma - obdarovanie,
    a teda aj povolanie od Svätého Ducha. Ak sa Božie dieťa takto
    nepôstí, nikdy nespozná ani svoj dar, ani Božie povolanie do
    služby! Je to niečo úplne prirodzené, a tak jasné, že to pisateľ
                                     46    tohoto odseku Biblie nepovažoval za potrebné ani opisovať.
     Apoštol poznal svoje povolanie a ostáva už len ozrejmiť si, ako
    mohol poznať, že chce Svätý Duch, aby išiel práve vtedy vykonávať
    svoje povolanie. Pavel sa nachádzal medzi spoluveriacimi v Cirkvi
    Božích detí. Pôstili sa a modlili, čo prakticky znamenalo, že
    videli potreby svojho okolia a chceli v pôste vydať svoj čas, svoj
    majetok, chceli premôcť lenivosť... a skutočne slúžiť svojmu
    Spasiteľovi. Pavlovi spoluveriaci nielenže videli potreby svojho
    okolia, ale videli aj Pavlove charizma a požehnanie, ktoré im
    z neho vyplývalo. Pre Cirkev Božích detí je potom úplne prirodzené
    modliť sa za takéhoto človeka a je aj prirodzené pre starších
    v Cirkvi, aby na neho položili ruky a pomodlili sa za neho
    v zmysle vyslania do služby. Takéto jednanie veriacich ľudí je
    úplne prirodzené a je možné prežívať ho aj v dnešnej dobe!
    S istotou potom môžeme povedať, že toho alebo onoho poslal Svätý
    Duch.
     Takéto povolanie sa dnes často zamieňa s prijatím "duchovnej"
    platenej funkcie. Niekto vyštuduje teológiu, možno ju vyštuduje
    preto, lebo ho inde na školu neprijali, dostane diplom, odslúži si
    povinnú prax a zamestná sa v cirkvi napr. ako kazateľ, farár,
    misionár alebo katechét... V takejto mašinérii štátneho školstva
    sa prirodzene môžu nachádzať aj ľudia, ktorí prežili Pavlovské
    povolanie od Svätého Ducha, ale nachádzajú sa tam aj takí, ktorí
    nemajú jasno v základných otázkach viery a ktorí potrebujú byť
    najskôr spasení, aby mohli začať duchovne vzdelávať druhých.
    Povolanie a vyslanie do služby v Skutkoch apoštolských vychádzalo
    vždy z  úprimnej  viery,  z  túžby  prijať  duchovný  pôst
    a z konkrétneho obdarovania, ktoré daný veriaci prijal a na
    základe ktorého nadobudol v danej oblasti prirodzenú autoritu.
    Akýkoľvek odklon od takéhoto postupu v povolávaní do duchovnej
    práce znamená znevažovanie Božej vôle! Kresťania  dnes  idú
    častokrát kázať, pomáhať, ..., ale pritom nemajú záujem poznať, či
    to od nich chce aj Svätý Duch! Hospodin dá vždy dostatok
    pracovníkov v tých oblastiach, v ktorých má dané spoločenstvo
    veriacich pracovať. Ak Stvoriteľ nedáva pracovníkov, je možné, že
    ich nedáva pre množstvo závisti a pýchy, ktorá vládne medzi
    veriacimi. Pre niekoho totiž môže byť veľmi ťažké pripustiť si, že
    Pán žehná v niektorej oblasti viac druhým bratom alebo sestrám než
    mne! Kresťania prosia za prorokov a kazateľov, ale prorokov
    a kazateľov, ktorí sú medzi nimi, tých nenávidia pre Božie Slovo,
    ktoré im rozprávajú.
     Pretože bol Pavel povolaný a vyslaný podľa Božej vôle, Pán sa
    k nemu priznával v moci, pravde, spravodlivosti a láske. Takéto
    povolanie a vyslanie muselo byť nutne sprevádzané modlitbami
    a pôstom. Evanjelista Lukáš, cez ktorého napísal Pán Skutky
    apoštolov, zapísal aj krátky návod Pána Ježiša, ako sa modliť. Nad
    týmto pohľadom na modlitbu sa zamyslíme v  tejto  kapitole
    v odseku "Otče náš". 


                  Evanjelium


                Skutky 13,13-52.

     X/a) Prečo si apoštol Pavel vybral práve takú misijnú cestu,
    ktorá viedla cez Seleuciu, Cyprus, Salamínu, Pamfíliu a Antióchiu?
     X/b) Ako reagovali Židia, keď počuli Evanjelium?
                                     47     X/c) Pavlova reč bola silná a požehnaná - čo spôsobila? 


                  Dialógy


     X/a) Svätý Duch neprikazuje vždy ísť na konkrétne miesto,
    niekedy len prikazuje ísť. Je potom na samotnom človeku, aby si
    vybral cestu kam ísť s vierou, že ho bude sprevádzať živý
    Hospodin.
     X/b) Mnoho Židov prijalo Evanjelium, však mnoho z  nich
    Evanjelium odmietlo pre závisť voči apoštolom. Človek  môže
    odmietnuť Svätého Ducha aj tak, že neprijíma človeka, cez ktorého
    mu Pán svoje Slovo zvestuje.
     X/c) Spôsobila obrátenie mnohých ľudí, na druhej  strane
    spôsobila nenávisť a závisť tých, ktorí v sebe živili túžbu po
    sláve a sebaocenení. 


                  Otče náš!


                 Lukáš 11,2-4.

     Modlitba sa často prirovnáva k duchovnému dýchaniu. Pred
    niekoľkými storočiami väčšina veriacich ľudí nemala k dispozícii
    Božie Slovo, ktoré dnes nachádzame bežne v Biblii. Modlitbu však
    mali veriaci ľudia k dispozícii vždy, bez ohľadu na  vek,
    okolnosti, choroby...
     Existuje veľa modlitieb k najrozličnejším bohom, ale iba
    skutočná modlitba k Pánovi Ježišovi môže priniesť svoje ovocie
    plné moci a Božej slávy. Čo je to "skutočná modlitba k Pánovi
    Ježišovi"? Kristus sám učí svojich učeníkov správne sa modliť: 

     Náš Otče, ktorý si v Nebesiach, nech sa posvätí Tvoje Meno'
       nech príde Tvoje Kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa
             ako v Nebi, tak aj na zemi!

     OTEC
     Hospodin nie je len veľký Stvoriteľ, ktorý vyformoval celý
    svet! Sám sa pokladá za Otca svojich detí! Deti často ublížia
    svojim rodičom, povedia im príkre slová alebo na nich zabudnú vo
    víre starostí tohoto sveta. Myslím, že môžeme obdivovať mnohé
    matky a mnohých otcov, ktorí zabúdajú na príkoria, nepočítajú
    svojim deťom rany, ktoré im boli zasadené. Rodičovské odpustenie
    sa často podobá úplnému zabudnutiu, takže ich lásku možno deti
    niekedy aj zneužívajú.
     Veriaci človek sa často bojí o svoje spasenie pre hriech,
    pričom zabúda, že jeho Boh nie je len jeho Stvoriteľ, ale
    predovšetkým Otec! Pretože je Hospodin nielen Otcom, ale aj
    spravodlivým Bohom, nikdy neprijme človeka bez pokánia, teda
    z hriechom. Keby totiž prijal s ľuďmi aj hriech, vytvoril by
    z Neba novú porušenú zem, na ktorej by panoval aj diabol. Pán
    odmieta hriech a s ním aj hrešiacich ľudí, pritom však úžasne
    trpí, lebo je ich Otcom! Túžobne vyzerá svojich synov a dcéry, aby
    zlomili v sebe hrdosť pýchy a navrátili sa k Nemu v pokání, aby im
    mohol s radosťou a láskou darovať novú milosť. Byť poviazaný
    zlobou, znamená ubližovať svojmu drahému Otcovi,  ktorý  je
                                     48    v Nebesiach.
     NA NEBESIACH
     Stvoriteľ nie je "dobrým dedkom s bradou"! Nie je človekom, aby
    sme si Ho vedeli predstaviť. Je to zvláštna bytosť, plná pravdy,
    lásky a spravodlivosti. Žiadna predstava, ani popis, ani soška,
    ani obraz nevystihne Jeho Božskú podstatu! Spoznávať Ho môžu len
    úprimné Božie deti cez modlitbu a čítanie Písma v živote plnom
    živej viery. Nikto nedokáže potom odovzdať takéto poznanie Boha,
    ale každému sa ponúka formou spasenia z milosti cez Pána Ježiša
    Krista. Je úžasné nosiť v srdci čosi, čo sa nedá vystihnúť jazykom
    a ani napísať na papier!
     POSVÄŤ SA
     Či Hospodin nie je beztak už dosť svätý? Je potrebné takto sa
    modliť? Hospodin skutočne nepotrebuje našu modlitbu o svoju
    svätosť. Však my potrebujeme takúto modlitbu, aby sa posväcovala
    zmienka o Ňom v našich životoch! Jeho meno - všetko, čo o Ňom
    dokážeme vyrozprávať - to všetko je posudzované podľa našich
    skutkov. Ľudia môžu vidieť Boha len cez veriacich ľudí! Ak niekto
    v sebe živí zlobu, trpkosť, pretvárku, lakomosť, závisť, robí pred
    druhými ľuďmi z Boha zlostníka, lakomca plného závisti a mnohej
    inej špatnosti! Slová, že sa ľudia nemajú pozerať na kresťanov,
    ale na Neho samého, sú len plytké, smiešne ospravedlňovania svojej
    vlastnej špiny!
     Pane, posväť sa v našich životoch Tvoje meno!
     PRÍĎ TVOJE KRÁĽOVSTVO
     Ako radi veriaci niekedy pozerajú na tento svet! - "Ešte by som
    chcel to alebo ono,..., a potom už môžem aj umrieť."  Je
    prirodzené, že najväčšou túžbou veriaceho, je podiel na Nebeskom
    kráľovstve. Máme sa tešiť na novú realitu, ktorá už nebude
    porušená hriechom. Človek má však niekedy aj iné lásky, s ktorými
    smilní s pokryteckou modlitbou na perách: "Príď kráľovstvo Tvoje
    tak ako v Nebi, tak aj na zemi!"
     STAŇ SA TVOJA VÔĽA
     Božia vôľa je pre človeka niekedy šokujúca. Niekedy totiž pre
    neho znamená nemoc, neúspech alebo dokonca aj smrť. Chceme naozaj
    vydať svoj život do Božích rúk s dôverou, že všetko, čo sa nám
    deje, je v Božej moci. Stvoriteľovej láske nie je možné rozumieť,
    lebo táto láska pozná všetko a vidí aj budúcnosť. Človek pozná len
    málo a často si nepamätá ani minulosť. Slová, "staň sa Tvoja
    vôľa", vyjadrujú zmierenie so Stvoriteľom a ochotu prijať z Jeho
    ruky čokoľvek. 

          Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa!

     POVŠEDNÝ CHLIEB
     Človek dostal množstvo darov, o ktorých ani veľmi nerozmýšľa,
    že by boli niečím špeciálne alebo výnimočné. Ľudia majú poväčšine
    zdravé ruky, nohy, počujú a vidia, môžu premýšľať, chutí im jedlo
    a bežne sa spoliehajú aj na hmat... Poväčšine sú si sebestačný!
    Nájdu si okruh priateľov a známych, naučia sa využívať ich aj svoj
    vplyv. Po niekoľkých rokoch ľudského života takto vyrastie človek,
    ktorý je možno kresťan, ale v skutočnosti nepociťuje potrebu Božej
    milosti v každodennom živote, lebo je  sebestačný.  Nábožní
    kresťania sa možno pričasto modlia: "Chlieb náš každodenný, daj
    nám dnes..." Pritom sa však pravidelne zabúdajú modliť pred
    prácou, lebo to nepotrebujú - myslia si, že to nepotrebujú, svoj
    život dokážu prežívať aj bez Božej pomoci. Ich modlitba je potom
    prázdnou formalitou pri kresťanskom obrade!
                                     49     Vo chvíli, keď človek stratí niektorý z Božích darov, začne si
    do hĺbky uvedomovať, čo vlastne mal a aké veľké sú dary, ktoré
    predtým prežíval ako samozrejmosti.
     Aj keď Hospodin ponechá človeku všetku milosť, aj tak ostáva
    človek na Ňom závislý. Nanajvýš sa môže stať, že o tom nevie! 

        Odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame
        každému svojmu vinníkovi a neuvoď nás v pokušenie,
               ale nás zbav zlého!

     ODPUSŤ NÁM
     Každý človek potrebuje odpustenie. Podľa učenia Pána Ježiša ho
    ľudia nepotrebujú len vo chvíli, keď Ho do srdca prijali a prežili
    znovuzrodenie, ale ho potrebujú každým dňom! Ak má niekto zo seba
    pocit, že prežil deň bez hriechu, trpí vážnym  sebaklamom!
    Stvoriteľovi nejde o to, aby Jeho deti prijali vysvetlenie, že sú
    zlé - hriešne bez porozumenia! On chce, aby človek s porozumením
    a pochopením prijal o sebe celú pravdu. Stvoriteľ prišiel spasiť
    hriešnych ľudí, nie spravodlivých!
     MY ODPÚŠŤAME KAŽDÉMU
     Stvoriteľ prijíma pred seba veriacich tak, ako oni prijímajú
    svojich hriešnikov. Ak je kresťan poviazaný závisťou, zlobou alebo
    nenávisťou proti svojmu blížnemu, jeho modlitba nebude nikdy
    vypočutá! Jedinou možnou cestou ďalšieho života s Bohom je pokánie
    a zmierenie sa so svojim blížnym! Kristovi nejde len o falošné
    úsmevy a dvojtvárny život, v ktorom sa veriaci  v  jednej
    spoločnosti na svojho blížneho usmieva a v druhej ho ohovára!
    Svätý Duch žiada skutočné odpustenie a skutočnú lásku! Kým veriaci
    neprežije takúto lásku voči svojim vinníkom, má dvere do Nebies
    zatvorené! Jeho viera je len zbožnosťou, pomocou ktorej klame
    a utešuje seba i druhých.
     Čo chce človek živiť vo svojom srdci voči druhým, to bude
    Hospodin živiť vo svojom "srdci" voči nemu samotnému. "Ako vy
    meriate druhým, tak bude aj vám namerané..." Božie Slovo tu nedáva
    žiadnu výnimku, žiadna povaha nie je silnejšia než Boží Duch,
    ktorý má moc zlámať tvrdé ľudské srdce, keď o to veriaci človek
    úprimne prosí. Ak nemilujem každého, mám príležitosť modliť sa za
    samého seba, za svoje pokánie a za návrat k živej úprimnej viere.
     NEUVOĎ NÁS V POKUŠENIE
     Kresťan sa veľmi teší, keď sa mu niečo podarí. Má radosť, že
    dokázal obstáť. Kristus ale upozorňuje na to, že sa nám v živote
    darí len vtedy, keď na nás Pán nedopustí okolnosti, ktoré by sme
    nedokázali uniesť ani svojim obdarovaním, ani svojou povahou, ani
    svojim charakterom! Cesta posväteného  života  existuje  pre
    veriaceho len jedna - každý odklon znamená nové zlyhania, ktoré
    nemuseli byť. Keď nám Hospodin pripraví pre nás  primerané
    okolnosti, potom sa nám môže dariť a hovoríme tomu požehnanie.
     ZBAV NÁS ZLÉHO
     Zlo je v prvom rade živou bytosťou, bezbožne orientovanou
    slobodnou vôľou - bytím, ktoré nehľadá svojho Stvoriteľa. Je ľahké
    stretnúť v živote zlo, ktoré sa prejavuje cez ľudí, ktorí chcú
    ubližovať, chcú ponižovať a robiť druhým zle! Pán Ježiš poukazuje
    na to, že naše boje nie sú proti telu a krvi, ale proti mocnostiam
    temnosti! Kresťan sa nesmie mstiť, vracať úder úderom. Boj proti
    všetkému zlému sa začína modlitbou: "Zbav nás od zlého!" Jediný
    Hospodin sa môže zastávať svojich detí a On jediný je schopný
    činiť tak v celej pravdivosti a spravodlivosti. Preto jedine v Ňom
    má byť útočisko veriaceho! 
                                     50                Desatoro Otčenáša


    1. - Otec...
    2. - na Nebesiach...
    3. - posväť sa...
    4. - príď Tvoje Kráľovstvo...
    5. - buď vôľa Tvoja...
    6. - povšedný chlieb...
    7. - odpusť nám...
    8. - aj my odpúšťame...
    9. - neuvoď nás v pokušenie...
    10. - zbav nás zlého...

                                     51                 Nevera a viera
                  Skutky 14
                   XI.                Najskôr Židom...


                 Skutky 14,1-7.

     Keď apoštolovia zvestovali Evanjelium Pána Ježiša, vchádzali
    najskôr do židovských synagóg. Vo svojom srdci neživili ani
    trpkosť, ani pohoršenie voči Židom aj napriek tomu, že mali mnoho
    dôvodov živiť takúto trpkosť. Židia ich prenasledovali, utláčali,
    rozširovali proti nim množstvo intríg a klamstiev... Dalo by sa
    očakávať, že keď niekde začnú zvestovať Evanjelium, židovskú
    synagógu z ďaleka obídu!
     Podobnú situáciu prežívajú úprimní veriaci aj v súčasnosti
    v cirkevných inštitúciách. Nábožní pokrytci sa im protivia,
    závidia im požehnanie, podrážajú ich a šíria proti nim intrigy
    podobne, ako pred vekmi Židia proti apoštolom. Takýto prístup
    falošnej ľudskej nábožnosti nie je ničím novým, lebo sa s ním
    potýkala už aj prvá Cirkev Božích detí! Novým môže byť len prístup
    úprimných veriacich, ktorí niekedy žiaľ príjmu do srdca aj
    nepožehnané a nesprávne novoty. Dosť často sa totiž veriaci ľudia
    odvracajú od svojich materských cirkevných inštitúcií s hromadou
    trpkosti a odsudzovania. Začínajú hľadať tzv. lepšie spoločenstvá,
    o ktorých sa potom veľmi mylne domnievajú, že v nich mŕtva
    zbožnosť nemôže vzniknúť!
     Podľa príkladu apoštolov je správne zvestovať  Evanjelium
    v prvom rade v tej cirkevnej inštitúcii, v ktorej sa nachádzame.
    Cirkevné inštitúcie Božie deti nemajú  opúšťať  na  základe
    pohoršenia, hnevu, trpkosti alebo odsudzovania! V  kritickom
    prípade však z nich môžu byť vylúčení, vyštvaný pre svoju túžbu
    úprimne sa držať zvesti Božieho Slova. To neznamená, že veriaci
    nemôže navštíviť  žiadny  zbor  inej  cirkevnej  inštitúcie!
    Apoštolovia kázali všetkým, nie len Židom! Skutočným domovom pre
    veriaceho nie je cirkevná inštitúcia, ani steny kostola, ale
    spoločenstvo úprimných veriacich, ktoré môžeme  označiť  ako
    dynamickú, živú Cirkev Božích detí.
     Ak v zbore niektorej cirkevnej inštitúcii živá Cirkev úplne
    zanikne a nábožní pohania trvale odmietajú a protivia sa biblickej
    zvesti, potom je úplne na mieste začať si hľadať - nie nový domov,
    ale domov, ktorý sme doteraz postrádali. 


          Duchovné vzdelávanie k závislosti na...


                Skutky 14,8-18.

     Ak má veriaci človek naozaj povolanie od Božieho Ducha, aby
    vzdelával druhých alebo im zvestoval Evanjelium,..., je úplne
    prirodzené, že na ňom vidieť Božie požehnanie. Toto požehnanie je
    často veľmi výrazné podobne, ako keď apoštolovia uzdravovali
    nemocných. V tomto odseku ich preto chceli prehlásiť za vtelených
    bohov.
                                     52     Ak Pán niekomu v duchovnej práci žehná, je nutné premýšľať nad
    tým, ako vyjadriť, že aj ten najpožehnanejší pracovník je len
    človek, ktorý trpí pod mnohými svojimi slabosťami i neresťami.
    Niekomu by sa mohlo zdať, že stačí krátko vyjadriť pravdu o svojej
    prirodzenosti a vzdať Bohu slávu. Takéto vyjadrenie však poväčšine
    druhí ľudia nedokážu prijať. Apoštolovia museli vynaložiť mnoho
    energie, aby presvedčili zástupy, že nie sú ničím väčší alebo
    lepší!
     Jedným zo zradných podvodov ľudského srdca býva aj skrytý
    podvod duchovných pracovníkov. Krátko vyjadria o sebe pravdu,
    krátko svojmu Bohu vzdajú slávu a potom vec nechajú tak. Síce
    vidia, že ich druhí majú za niečo väčšie, než je človek, ale
    v hĺbke srdca im to lichotí a svedomie opili svojim krátkym
    bezvýznamným prejavom pravdivého pohľadu na samého seba.
     XI/a) Keby apoštolovia urobili podobný podvod vo svojom srdci,
    ako by sa ďalej zmenila ich práca?
     XI/b) Je možné, aby aj apoštolovia trpeli neresťami?
     XI/c) Čo znamená biblické vyjadrenie - trpieť neresťou? 


           Urazená nábožnosť a nakradnuté zázraky


                Skutky 14,19-20.

     XI/d) Ako by sme charakterizovali počínanie Židov? K čomu by
    sme ho mohli pripodobniť? Ako by sme mohli zhodnotiť ich duchovný
    stav, ich vzťah k Stvoriteľovi?
     XI/e) Apoštol Pavel upadol pri kameňovaní do mdlôb, ktoré boli
    pokladané za jeho smrť - čo mohli učeníci urobiť, keď sa Pavel
    prebral z bezvedomia a neurobili to, lebo by to nebolo správne? 


              Upevňovanie a vzdelávanie


                Skutky 14,21-28.

     V Cirkvi Božích detí je prirodzené, aby sa veriaci stretávali
    k vzájomnému vzdelávaniu v poznaní  Božieho  Slova.  Takéto
    vzdelávanie je prirodzené robiť troma spôsobmi:
     a) Vo veľkých zhromaždeniach - pri výklade Písma (napr. pri
    nedeľných Bohoslužbách)
     b) V menších skupinách s dialógom (napr. pri biblických
    hodinách)
     c) Vo dvojici alebo trojici s hlbokými osobnými rozhovormi (To
    je možné len vtedy, keď v cirkvi existujú úprimné priateľské
    vzťahy. V živej Cirkvi takéto vzťahy existujú!)
     Duchovné vzdelávanie je možné robiť len s modlitbou a pôstom!
    Požehnanie neprichádza samo, veriaci si ho vymodlí. Však modlitba
    bez pôstu neprináša mnoho požehnania. Modliaci sa kresťan by mal
    chcieť aj obetovať svoj čas, svoje záujmy a dať ich na "oltár" ako
    obeť svojmu Bohu v skutočnom sebaobmedzujúcom duchovnom pôste,
    ktorý nemá nič spoločné s bezduchým odriekaním si potravy! (Izaiáš
    58)                                      53                  Dialógy


     XI/a) Ľudia, ktorým zvestovali Evanjelium, by neboli závislí na
    Pánovi Ježišovi Kristovi, ale na nich  samých.  Navyše  by
    apoštolovia stratili požehnanie a ľudia, ktorí by sa na nich
    spoliehali, by čoskoro zistili, že už niet na čo sa spoľahnúť.
    Odvrátili by sa od apoštolov a pohoršili by sa na samom Pánovi
    Ježišovi Kristovi! Práca Apoštolov by tak narobila viac zla než
    dobra a lepšie by bolo ju ani nezačínať! Ich nedostatok by bol
    väčším hriechom, ako keby Boha na začiatku vo svojom srdci
    odmietli.
     XI/b) Pretože sú len ľuďmi, je to úplne prirodzené!
     XI/c) Niekto neresti miluje a živí ich vo svojom srdci.
    Apoštolovia nestratili svoju telesnosť, preto mali k nerestiam
    tiež sklon, ale trpeli, keď sa ich telesnosť dostávala do
    konfliktu s ich túžbou konať správne, podľa Božieho Slova. Takýto
    konflikt v človeku je veľmi nepríjemný a keď veriaci nechce robiť
    zle, trpí.
     XI/d) Ich nábožná mŕtva zbožnosť bola tou najhoršou formou
    odvrátenia sa od Stvoriteľa. Je možné uveriť a za nejaký čas
    Hospodina v srdci opustiť. Zároveň je ale možné ostať v cirkvi
    a cítiť sa byť hlboko nábožne založený. Takáto prevrátenosť sa
    potom prejaví navonok až vtedy, keď sa stretne s "vanutím" Svätého
    Ducha. Prejaví sa zlobou, nenávisťou,  trpkosťou,  svojvôľou
    a rôznymi klamstvami.
     XI/e) Učeníci mohli prehlásiť, že sa stal zázrak a že Pán
    vzkriesil Pavla z mŕtvych. Apoštolovia však nikdy Kristovi nešli
    zázraky  "nakradnúť"!  Nepotrebovali  vymýšľať  si  klamstvá
    a o zázrakoch rozprávali len vtedy, keď sa skutočne stali!

     T. G. Masaryk povedal, že len osol nemení svoje názory, pretože
    nemôže.
     Božie Slovo poukazuje, že názory nemení v prvom rade pyšný
    človek, pretože nechce!

                                     54

                                     55              Problém, rozpor a autority
                  Skutky 15
                   XII.               Nejasnosti v názoroch


                 Skutky 15,1-3.

     Cirkev Pána Ježiša nikdy sebou neniesla jednotu v názoroch, ale
    vždy dokázala názorové rozdielnosti riešiť pod najväčšou autoritou
    Písma. Niektoré názory boli dokonca považované za tak dôležité, že
    bolo nutné riešiť ich aj formou búrlivých dialógov,  ktoré
    prerastali až do hádok! Keďže ale hádky v Cirkvi nemôžu pretrvávať
    a nie je požehnané nechať problém nevyriešený, apoštolovia našli
    spôsob, ako takéto nezhody v chápaní Božieho Slova riešiť.
     XII/a) Ako apoštolovia vyriešili nezhodu v názoroch?
     XII/b) Ako by sme charakterizovali názorové nezhody, pre ktoré
    je lepšie prijať radšej búrlivý dialóg alebo hádku, ako ich nechať
    len tak?
     XII/c) Ako by ste charakterizovali názorové nezhody, ktoré
    nestoja za to, aby boli vzťahy  medzi  veriacimi  zaťažené
    kontraverziami? 


                Duchovné autority


                Skutky 15,4-12.

     Konflikt medzi apoštolmi poukazuje na spôsob riešenia takéhoto
    problému a tiež aj na príklad skutočných duchovných autorít.
     Apoštolovia nechceli uniknúť pred jadrom problému a nechceli
    ani presadiť samého seba. Nezískavali medzi  bratmi  vplyv,
    nehľadali cestičky, ako presadiť svoj názor. Keby niečo takéto
    robili, podobali by sa skôr na svetských politikov a nie na ľudí,
    ktorí chcú pravdivo nájsť Božiu vôľu. Napriek názorovým nezhodám,
    nedochádzalo medzi nimi k podrážaniu, osobným útokom jedného proti
    druhému, k zhadzovaniu, ale naopak dokázali spoločne zvestovať
    evanjelium Pána Ježiša a spolupracovať. Ich spolupráca nebola len
    formálna, ich jazyk nebol  rozdvojený  -  to  znamená,  že
    nespolupracovali len naoko, aby ich ľudia neohovorili. V prvom
    rade teda museli vyriešiť problém svojho vlastného srdca a až
    potom bolo možné ďalej pokračovať v službe.
     Problému sa vždy dotýkali na najbolestivejšom mieste v mnohých
    dialógoch a hľadali riešenie v prvom rade v Písme.
     Keďže ich postoje boli pred Hospodinom správne, prejavila sa na
    nich moc Božieho Ducha takou formou, že Pán z nich vybral
    jednotlivca, cez ktorého im  objasnil  správny  pohľad.  Je
    pozoruhodné, že ostatní pozorne a potichu načúvali slovám Petra.
    Petrove slová nikoho neurazili aj napriek tomu, že boli tvrdo
    napomínajúce: "Čo teda pokúšate teraz Boha..."
     1. Ak v spoločenstve veriaci utekajú pred pálčivým problémom
    a neriešia ho formou dialógov, ide o vážnu duchovnú chorobu!
     2. Ak v zhromaždení veriacich neexistuje duchovná autorita, ide
    o čas vážneho Božieho mlčania spôsobeného ľudským hriechom!
                                     56     Autority niekedy v spoločenstve nie sú preto, lebo sa nikto
    nechce na osobnej úrovni pevne držať Božích prikázaní. Častejšie
    však tieto autority síce v zbore sú, ale nie je záujem vypočuť si
    ich slová pre hrdosť a pýchu, ktorá v spoločenstve vládne viac než
    Kristus!
     Duchovná autorita nespočíva v zriadení duchovnej  funkcie
    z pozície cirkevnej inštitúcii. Skutočnou duchovnou autoritou býva
    taký veriaci, cez ktorého Pán často rozpráva, a preto cez neho
    môžu druhí ľudia prijať požehnanie. Ak si niekto vymodlí svojho
    duchovného vodcu, získa toľko požehnania, koľko by inak nikdy
    nedostal!
     Na záver tohoto odseku je potrebné vážne zdôrazniť, že skutočná
    duchovná autorita nikdy nevníma seba za viac než sú druhí
    spoluveriaci! Nenadúva sa pýchou a pokladá sa len za nedokonalý
    nástroj v Božích rukách. 


               Autorita Božieho Slova


                Skutky 15,13-21.

     Pretože nám Hospodin zanechal svoje Slovo, žiadna skutočná
    duchovná autorita nemôže tvrdiť čosi, čo je v nesúlade s Písmom!
    Božie deti s darom múdrosti a známosti vždy vychádzajú z poznania
    Biblie! Z tohoto dôvodu sú ich postoje kontrolovateľné a je možné
    nad nimi premýšľať, rozumieť im. Keď duchovné autority vyjadria
    svoje postoje, je možné vždy týmto postojom rozumieť na základe
    štúdia Písma a logického uvažovania! Preto nie je možné, aby
    niekto v cirkvi vyjadril čosi, čo je v rozpore s biblickými
    princípmi a zároveň tvrdil, že prorokuje nové veci z Božím
    požehnaním! V Cirkvi Božích detí ostáva vždy najvyššou autoritou
    zvesť Biblie, cez ktorú všetci veriaci môžu osobne poznávať svojho
    Stvoriteľa.
     Keď apoštolovia riešili problém zapísaný v Knihe skutkov,
    vychádzali vždy zo zvesti Písem. 


                Reakcia starších


                Skutky 15,22-29.

     Bratia starší v Skutkoch považovali za Božiu vôľu, aby najskôr
    problém medzi sebou vyriešili, a potom svoj pohľad odovzdali tým,
    ktorí ich žiadali o vysvetlenie. Takéto počínanie je ľahké opísať,
    ale prakticky vyžaduje veľa času, možno veľa štúdia Písem a veľa
    rozhovorov. Nakoniec je potrebné úsudok odovzdať tým, ktorí sa
    pýtali, čo opäť žiada čas na napísanie listu alebo čas na návštevu
    a rozhovor.
     Ak Nás Pán používa na riešenie niektorých duchovných problémov
    ako duchovné autority, môžeme si klásť otázky:

     Obetujem čas na vypočutie bratov a sestier?
     Obetujem čas na štúdium, modlitby a dialógy, aby som mohol
    dospieť k správnym záverom?
     Dokážem prijať službu druhých duchovných autorít?
     Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú nesiem za svoje vyrieknuté
                                     57    slová? 


            Konsenzus a radosť z napomenutia


                Skutky 15,30-35.

     Záverom duchovného riešenia niektorých problémov v Cirkvi
    Božích detí býva konsenzus v podstatných a vážnych otázkach.
    Nerodí sa trpkosť ani pocit poníženia u tých, ktorí sa mýlili!
    Naopak, Božie deti sa môžu radovať, že sú opäť bližšie k svojmu
    Stvoriteľovi. Napomínanie vidia ako milosť - jednu z foriem
    Božieho požehnania.
     Napomínanie však veľmi uráža pyšných a hrdých ľudí, ktorí v ňom
    vidia poväčšine len to, čo sami prežívajú, keď napomínajú druhých
    - povyšovanie sa!
     Úprimné Božie deti túžia po lepšom poznaní svojho Boha a keď
    ich urazí napomenutie brata alebo sestry, vidia v tom v prvom rade
    svoj vlastný hriech!
     XII/d) Čo robiť, keď ma napomenie spoluveriaci, ktorý sa však
    svojimi postojmi a aj svojim napomínaním stavia buď  proti
    biblickým princípom alebo nevychádza z reality pre nedostatok
    informácií? 


             Druhá Pavlova misijná cesta


                Skutky 15,36-41.

     Prvá časť tejto kapitoly  opisuje  riešenie  teologického
    problému. Apoštolovia v pokore, pod vedením Božieho Ducha našli
    správne riešenie a zjednotili sa v ňom. Záver tejto kapitoly
    pojednáva o rozdelení apoštolov, čo by mohlo znamenať, že nie
    každý problém v Cirkvi sa dá riešiť. Svojim spôsobom je takéto
    tvrdenie pravdivé, však rozhodne neznamená, že sa  niektoré
    teologické problémy riešiť nedajú! V závere tejto kapitoly totiž
    nešlo o názorovú nezhodu, ale o nezhodu v dôvere voči druhému
    človeku. Jeden apoštol úprimne dôveroval Jánovi Markovi, druhý mu
    úprimne nedôveroval. Dôvera v druhého veriaceho človeka nevychádza
    z nejakého učenia, ale z osobných skúseností z daným človekom.
    V takomto prípade je síce možné všeličo si ujasniť formou dialógu,
    ale niekedy to jednoducho nestačí. Získanie dôvery pri spolupráci
    je preto veľmi dôležité a potrebné. Spolupracovať môžu len takí
    veriaci ľudia, ktorí si dôverujú. Ak vznikne nedôvera, je možné
    riešiť ju len časom, v ktorom sa táto dôvera opäť vybuduje.
     Niektorí teológovia vykladajú koniec tejto kapitoly tak, že
    v Cirkvi môže vzniknúť situácia, že si jedni robia po svojom
    a druhí tiež po svojom a že sa pritom rozídu. Apoštolovia sa tu
    ale nerozišli pre teologický problém v názoroch na výklad Písem!
    Jednalo sa tu o niečo úplne iné - o stratu osobnej dôvery voči
    druhému človeku.
     Každý teologický problém je v Cirkvi riešiteľný! Je to možné
    však len vtedy, keď človek dokáže byť nepriateľom samému sebe
    a keď dokáže uprednostniť druhý názor pred svojim v prípade, keď
    porozumel, že ten jeho nebol správny.
     Božie deti majú komunikovať medzi sebou a riešiť rôznosť
                                     58    svojich postojov buď vzájomným dopĺňaním a rešpektovaním alebo
    zmenou názorov. Tak môže v Cirkvi rásť Božia sláva a Cirkev sa
    stane pre svet veľmi príťažlivou, lebo v nej začnú platiť iné
    pravidlá - Božie... 


                  Dialógy


     XII/a) Apoštolovia rešpektovali duchovné autority navzájom
    medzi sebou a dokázali sa ísť s problémom radiť s druhými
    spoluveriacimi. Vedeli obetovať čas aj peniaze, aby išli za
    takýmito autoritami a viedli s nimi dialóg.
     XII/b) Učenie, ktoré človeka vrhá pod zákon, odvádza ho od
    Božej milosti alebo učenie, ktoré rozkladá život Cirkvi tým, že
    dovoľuje kvasiť hriechu, takéto učenie musí byť odstránené, aby
    tak bola zachovaná Cirkev Božích detí. Je doslova nutné zasadiť sa
    za v tejto oblasti za správne postoje aj  napriek  vzniku
    kontraverzií. Ak je medzi veriacimi Boží Duch, určite veriaci
    takéto názorové nezhody charakterovo zvládnu a nebude ich to viesť
    do vzájomnej nelásky, nevraživosti alebo zatrpknutosti. Svätý Duch
    dokáže zvládnuť každé ľudské srdce, ktoré Ho o to prosí.
     XII/c) Akékoľvek učenie, ktoré vyznáva Pána  Ježiša  ako
    Spasiteľa, ktoré zároveň vedie ľudí do pokánia a stavia ich pod
    kríž a milosť Pánovu, ktoré navyše nedovoľuje rásť hriechu a ktoré
    sa zároveň odlišuje od iného jemu podobného, nestojí za žiadnu
    hádku! Aj keď veriacich spája Pán Ježiš Kristus, ostávajú aj
    naďalej rozdielnymi ľuďmi, s rozdielnymi túžbami, rozdielnou
    hĺbkou chápania Božieho Slova, s rozdielnymi obdarovaniami...
    Takéto názorové nezhody nie je potrebné riešiť v  napätých
    dialógoch, ale je možné dopĺňať sa navzájom svojimi pohľadmi
    a rešpektovať jeden druhého v láske a porozumení.
     XII/d) Napomenutie nemusí byť správne z  najrozličnejších
    príčin. Vtedy je prirodzené nadviazať s napomínajúcim človekom
    dialóg a problém si vyjasniť. Uraziť sa, pomyslieť si potichu
    svoje alebo mlčky ignorovať napomenutie rozhodne nie je správne -
    Pán chce, aby si Jeho deti rozumeli a komunikovali spolu.

     Mať a vedieť rešpektovať skutočné duchovné  autority  je
    nenahraditeľným Božím požehnaním živej Cirkvi Božích detí.

                                     59


               Odovzdávanie Evanjelia
                  Skutky 16
                   XIII.                 Vzdelávanie


                 Skutky 16,1-5.

     Veľmi častým kresťanským komplexom býva nechuť k odovzdávaniu
    Evanjelia Pána Ježiša Krista. Okolitý svet o Evanjeliu mlčí alebo
    sa takému učeniu vysmieva a veriaci človek začína prežívať
    duchovný útok mocností temnosti, ktorý je často zavŕšený démonským
    víťazstvom - vybudovaným komplexom v srdciach veriacich. Kresťania
    sa hanbia ozvať, majú strach pred posmechom, z vlkmi sa učia vyť
    a s ovečkami presvedčivo bečať! Zakomplexovaní veriaci majú pocit,
    že je viera menejcenná a diabol sa raduje takémuto víťazstvu.
    Zakomplexovaný  veriaci  je  skutočne  jedným  z  najhorších
    rozvratníkov Božieho kráľovstva na tejto zemi. Ani ateistická
    propagácia nevery nedokáže tak škodiť Kristovi, ako Mu škodí
    hriech v cirkvách a zakomplexovaní veriaci.
     Svetáci poukazujú na ľudí, ktorí majú strach vyjadriť svoj
    názor, že sú obyčajné nuly! Takýto pohľad sa zdá byť nelichotivý,
    ale Písmo takýchto veriacich odsudzuje oveľa viac! Nula totiž
    nenesie sebou zápornú hodnotu! Kristus pripomína, že kto Jeho
    zaprie pred ľuďmi, toho aj On zaprie pred svojim nebeským Otcom!
    Niekto by sa mohol ohradiť, že je strach silný a že netreba tak
    ostro odsudzovať zakomplexovaných veriacich. Kresťanský komplex
    však sebou nesie aj ďalšie veľmi špinavé a nepekné hodnoty:
    Veriaci chcú mať často dobré vzťahy so svetom a predávajú za ne
    Pána Ježiša Krista! Svojim mlčaním bezcharakterne uvrhujú druhých
    ľudí do zatratenia! Svojou zahanbenosťou zhadzujú Spasiteľa, akoby
    On bol bytosťou, za ktorú je potrebné hanbiť sa! Na druhej strane
    chodia takíto ľudia do kostolov, čítajú si Bibliu a budujú vo
    svojom živote dve tváre - pokrytectvo, ktoré je tak veľmi
    odsudzované aj vo svete!
     Je zaujímavé, že sa zakomplexovaní kresťania síce nedokážu
    zastať vecí Pána Ježiša, ale keď ide o ich vlastné veci ako
    napríklad majetok, slávu, výhody alebo dokonca o obyčajnú reklamu
    nejakého výrobku, tam sa zastávajú svojich názorov až nadmieru.
    Takýto prístup býva veľmi výrazný v politickej oblasti - veriaci
    človek, ktorý len málokedy priznal svoju vieru pred druhými,
    niekedy dokáže tvrdo a nepríjemne nanucovať svoje politické
    presvedčenia! Vybudovaním kresťanského komplexu diabol  veľmi
    triumfuje!
     Apoštol Pavel takýmto komplexom nikdy netrpel! Pána Ježiša
    Krista si skutočne do hĺbky srdca ctil a vážil. Božieho Slova sa
    dokázal zastať nielen vo svete, ale aj vo vtedajšej skorumpovanej
    cirkvi! Vedel jasne oddeliť špinavé od čistého a vždy naplno,
    jasne, kontrastne vyjadroval poznanie, ktoré mu Pán Ježiš zveril.
    Svojim mlčaním alebo zmierlivou rečou nezakopal ani jedinú hrivnu,
    ktorá mu bola zverená!
     Pán si ho preto používal aj pri vzdelávaní ďalších učeníkov,
    medzi ktorých patrí v prvom rade Timoteus. Skutočnému biblickému
    vzdelávaniu sa nedá rozumieť len ako škole, v ktorej si žiaci
    niečo vypočujú a niečo prečítajú... Biblické vzdelávanie sebou
                                     60    nesie vždy vzťah troch bytostí! Veriaceho človeka  duchovne
    dospelejšieho, veriaceho človeka duchovne mladšieho a Pána Ježiša
    Krista. Medzi mladším a starším kresťanom takto vzniká vzťah,
    v ktorom sa nerozoberajú len neosobné teologické problémy, ale
    v ktorom sa teologické pravdy vzťahujú na najosobnejšie potreby
    veriaceho človeka. V takomto vzťahu duchovne mladší kresťan môže
    vidieť nielen slová, ale aj život veriaceho človeka, ktorého mu
    Pán poslal, aby ho cez neho vyučil svojmu Zákonu a milosti.
    V neosobnom kresťanstve, kde sa veriaci stretnú možno len v nedeľu
    a na biblickej hodine, sa tento vzťah úplne vytráca. Ich biblické
    vzdelávanie preto nemôže byť požehnané.
     XIII/a) Mám svojho duchovného vodcu? Ak nie prečo?
     XIII/b) Použil si ma Pán na vedenie druhého človeka? Ak nie
    prečo?
     XIII/c) Bolo správne, že sa dal Timoteus obrezať? Prečo to bolo
    správne alebo nesprávne? 


               Vedenie Božím Duchom


                Skutky 16,6-11.

     Na zvestovanie Evanjelia sa veriaci často pozerajú ako na jasne
    vyjadrenú Božiu vôľu. Určitým spôsobom je takýto pohľad správny,
    lebo Pán naozaj chce, aby všetci poznali Jeho spasenie. Na druhej
    strane však nie vždy chce, aby bolo Evanjelium zvestované na tom,
    či onom mieste a nie vždy chce, aby ho zvestovali tí, či oní
    ľudia! Z tohoto dôvodu nemôže byť požehnaná každá evanjelizácia!
    Ak cirkev v tejto oblasti nehľadá skutočnú Božiu vôľu, je veľmi
    možné, že veriaci ľudia začnú zvestovať  Božie  Slovo  bez
    prítomnosti Svätého Ducha! Takúto aktivitu diabol rád zneužije.
    Namiesto Svätého Ducha bude pri takejto evanjelizácii prítomný on
    sám. Spôsobí mnoho negatívnej propagácie Božieho Kráľovstva, takže
    by bolo lepšie radšej neísť evanjelizovať ako ísť!
     Veriaci ľudia niekedy naštudujú celé biblické knihy a na
    základe takéhoto štúdia potom prestanú potrebovať vedenie Svätým
    Duchom - zdá sa im, že už poznajú všetko a potreba osobného
    kontaktu s Bohom sa začína vytrácať.
     Apoštoli v Skutkoch boli síce biblicky vzdelaní ľudia, ale ich
    potrebu osobného kontaktu s Bohom to nijak neoslabilo! Nepodľahli
    svojej pýche, nechvastali sa poznaním Písem, ale vyznávali, že
    potrebujú neustálu Božiu pomoc. Tak sa stalo, že im Pán ukázal, že
    na niektoré miesta jednoducho nemajú ísť zvestovať! Dnes by možno
    veriaci odpovedali tomu tichému hlasu vo svojom svedomí, že tento
    hlas nevie čo hovorí, lebo zvestovanie Evanjelia je niečo dobré!
    Inými slovami by v srdci zahriakli Svätého Ducha a ďalej by išli
    svojimi vlastnými zbožnými cestičkami, ktoré sa až príliš často
    končia v zatratení.
     XIII/d) Ako prežívam osobné dialógy s Pánom? Akým spôsobom mi
    Pán rozpráva a akým spôsobom Mu ja odpovedám? 

                                     61

                 Začiatky...


                Skutky 16,12-15.

     Napriek tomu, že apoštoli mali zjavenie, kde majú ísť zvestovať
    Evanjelium, nemali žiadny konkrétny návod ako začať alebo kam na
    tom mieste majú konkrétne ísť! Zapálení kresťania by boli niekedy
    najradšej, keby z nich Pán urobil naprogramované stroje bez
    vlastnej vôle. Odpadla by tak  ich  zodpovednosť  správneho
    rozhodovania a teda aj láska v srdci. Stroje nemilujú, len robia
    to, na čo ich naprogramovali. Veriaci ľudia majú milovať! Voči
    ľuďom, ku ktorým sa prihovárajú majú cítiť pozitívny vzťah.
    Zvestovanie Evanjelia bez takéhoto vzťahu  je  len  trapnou
    produkciou prázdnych slov a skutky sa stávajú len lacnými gestami!
    Svätý Duch chce, aby jeho deti nešli na niektoré miesta, ale
    zároveň chce, aby na iných miestach sami zatúžili ísť za tým či
    oným človekom - je to prejav prirodzenej lásky a začiatok
    spoločenstva, ktorému sa v Biblii hovorí Cirkev Božích detí. Medzi
    učeníkmi a Lydiou vznikol vzťah. Tento vzťah určite  nebol
    jednostranný! Lydia chcela, aby zvestovatelia Evanjelia u nej
    ostali, čo mohlo byť spôsobené len tým, že aj oni v nej nevideli
    len neosobný objekt svojej propagácie!
     Zdalo by sa, že začiatok tejto evanjelizácie bol malý, slabý.
    Bola oslovená len jediná žena. Božie Slovo však napriek tomu na
    tomto mieste začalo rásť. Evanjelium tu pevne zapustilo svoje
    korene. Svedectvo jediného človeka môže byť síce malým začiatkom,
    ktorý však môže mať veľký, Boží koniec. 


              Pravda, pravda a peniaze


                Skutky 16,16-26.

     Je zaujímavé uvedomiť si, prečo Pavel z nevôľou niesol pravdu,
    ktorú o nich rozprávala veštica. Veď svojim spôsobom  tiež
    zvestovala Evanjelium - podporovala  učeníkov,  ktorí  jasne
    rozprávali o Svojom Spasiteľovi! Apoštolovi však pri zvestovaní
    Evanjelia nestačila len vyveštená pravda! Jednoznačne požadoval,
    aby tí, čo zvestujú Krista boli zároveň  úprimní  veriaci.
    Vyrieknutá pravda musela byť postavená na svedeckých životoch, čím
    sa z tejto pravdy stalo niečo úplne iné - Božie Slovo.
     Keby veštica prijala živú vieru v Pána Ježiša, isto by inak
    vyjadrovala svoju pravdu. Nezdôrazňovala by, že sú apoštoli Boží
    poslanci, ale že Kristus môže a chce spasiť každého! Dôraz jej
    svedectva by sa takto preniesol z úprimnej viery zvestovateľov na
    samého Boha a jeho Spasiteľskú lásku.
     Pavlove jednanie sa ukázalo ako opodstatnené. Keď z veštici
    vyhnal vešteckého ducha, jasne sa ukázalo, že v jej prípade nejde
    o zvestovanie Božieho Slova, ale o peniaze. Je úžasne nebezpečné
    spolupracovať pri evanjelizáciach s ateistami! Aj keby stokrát
    podporili naše kázanie, ich motív býva úplne iný, než motív
    úprimných veriacich. Evanjelium je možné s požehnaním zvestovať
    len so spolupracovníkmi, ktorí už boli vo viere osvedčení a ktorým
    aj my dokážeme dôverovať.
     XIII/e) Ako hodnotíme evanjelizácie, v ktorých je použitý pri
    zvestovaní film o Ježišovi? 
                                     62                 Boží charakter


                Skutky 16,27-40.

     Do evanjelizácie apoštolov sa zapojila aj neveriaca veštica,
    pričom sa táto, aj keď krátka, spolupráca obrátila nakoniec proti
    apoštolom a Evanjeliu. Pavel správne reagoval, keď sa proti
    takejto spolupráci búril a Pán ich nakoniec oslobodil od dôsledkov
    zloby ľudí, ktorí robili z evanjelizácii propagáciu  svojho
    vešteckého podniku. Je zaujímavé, že niektorí z ľudí, ktorí
    apoštolov držali vo väzení, boli ochotní prijať do srdca Pána
    Ježiša. Na Pavlovi sa prejavil Boží charakter tak, že aj keď sa
    síce väzenské brány otvorili, neutiekol kvôli tomu, aby neurobil
    zle strážiacim vojakom. Kresťan má niekedy sklon nemať v láske
    všetkých, ktorí sú voči nemu v opozícii. Na tomto príklade sa
    ukazuje, prečo Pán nabáda milovať aj nepriateľov. Žiadny kresťan
    nemôže vedieť, kto a kedy prijme zvesť o Kristovi. Aby Boží ľud
    mohol byť svetlom sveta, nutne musí milovať aj svojich nepriateľov
    - Boží Duch k tomu dáva dostatok moci, sily aj lásky.
     XIII/f) Keď sa Pavel odvolával na svetský zákon, robil dobre?
    Nebolo lepšie odísť v pokoji a nežiadať zadosťučinenie? 


                  Dialógy


     XIII/a) Táto otázka je čisto osobná. Duchovného vodcu však
    veriaci ľudia nemajú niekedy pre svoju pýchu a neochotu dať sa
    poučiť.
     XIII/b) Je možné, že človek nežije pred Hospodinom svedecký
    život, a tak mu Pán neposiela duchovne mladších bratov a sestry,
    aby mohli na jeho príklade duchovne rásť. Táto otázka je opäť
    veľmi osobná.
     XIII/c) Pán Ježiš nevyžaduje dodržiavanie židovského Zákona.
    U Timotea to bol prejav lásky voči Židom, ktorých nechcel
    pohoršiť, ale chcel im zvestovať spasenie.
     XIII/d) Táto otázka je veľmi osobná. Rozprávať sa s Bohom je
    možné na modlitbách, pri čítaní Písma. Pán dáva aj zjavenia, sny,
    prorocké slová, ktoré veriaci  môže  porovnávať  s  Bibliou
    a považovať ich za osobný Boží príhovor...
     XIII/e) Ak vo filme účinkovali neveriaci herci alebo je jeho
    produkcia organizovaná cez neveriacich, môže takýto film spôsobiť
    viac škody, než osohu. Vo filmových ateliéroch je veľmi bežné, že
    herci holdujú sexu, peniazom, vedú ľahkovážny život a často sa
    bavia tým, že si strieľajú z úloh, ktoré im boli pridelené...
    Produkcia býva poznačená tvrdým obchodom, v ktorom ide len
    o peniaze a propagáciu... Zapletenie sa so svetom môže vyvolať
    množstvo skrytého alebo aj otvoreného pohoršenia. Ak je však film
    hraný a produkovaný úprimnými Božími deťmi, môže byť takáto služba
    veľmi požehnaná len vtedy, keď ešte navyše aj tí, ktorí ho práve
    púšťajú neveriacim, rešpektujú Božiu vôľu podľa príkladu apoštolov
    v tejto kapitole Skutkov.
     XIII/f) Pán Ježiš nechce, aby boli Jeho deti považované za
    hlupákov. Štát dáva k dispozícii zákony, ktoré keď nie sú
    v rozpore s Božím Slovom, môže každý veriaci vo svojom živote
    uplatniť! Tím, ktorí dali učeníkov spalicovať, bolo určite na
    svedectvo, že síce apoštol chcel zadosťučinenie, ale keď ho
                                     63    dostal, nechcel sa mstiť a vyšiel týmto ľuďom v ústrety. Takto im
    bolo odovzdané svedectvo, o ktorom by isto ani nepremýšľali, keby
    mali pocit, že si môžu voči Pavlovi dovoliť čokoľvek.

     Ak niekto nepracuje, isto nič nepokazí. Tvrdí kritici bývajú
    často leniví alebo neochotní spolupracovať. Pracovitý človek sa aj
    pomýli, sem-tam niečo aj pokazí, a preto býva jeho kritika veľmi
    cenná.

                                     64
                                     65               Okolnosti a predsudky
                  Skutky 17
                   XIV.                Praktické otázky


                Skutky 17,1-15.

     XIV/a) Ktoré časti Biblie by ste použili na zvestovanie
    Evanjelia tak, aby ste sa dotkli aktuálnych ľudských problémov
    a ponúkli zároveň ich riešenie?
     XIV/b) Čo v našom okolí spôsobí zvestované Božie Slovo?
     XIV/c) Ako reagovať na násilie sveta, ktoré sa niekedy obracia
    proti veriacim Božím deťom?
     XIV/d) Čo znamená uprednostniť niekoho a vyslať  ho  do
    konkrétnej duchovnej práce? Aké duchovné požiadavky kladieme na
    veriaceho človeka, aby mohol byť vyslaný?
     XIV/e) Môžem do niektorej duchovnej práce vyslať druhého
    veriaceho aj ja? Do akej?
     XIV/f) Ako rozumieť vzájomnému podvoľovaniu sa? Komu  sa
    podvoliť a komu nie? 


             Nepokoj mlčať a neznámy Boh


                Skutky 17,16-34.

     Jednou zo známok duchovnej detinskosti je odsudzovanie alebo
    odmietanie všetkého, čo nie je totožné s učením Biblie. Veriaci
    odsudzujú rozjarené spoločnosti pri pohárikoch alkoholu, odmietajú
    katolicizmus pre jeho tendenciu dopĺňať ucelenú biblickú zvesť
    a spolu s ním odmietajú aj katolíkov. Často sú odmietané aj všetky
    ostatné väčšie a možno i menšie cirkevné inštitúcie, lebo každá
    z nich sebou nesie aj niečo nebiblické. Nábožní veriaci sa veľmi
    pohoršujú, keď ich susedia, spolupracovníci, ..., nežijú podľa
    biblických princípov... Takýto prístup veriacich potom nakoniec
    spôsobí, že sa stanú osamotenými čudákmi, s ktorými nikto nechce
    nič mať a ktorí dokonca majú problém aj vo svojom duchovnom živote
    - Kristus neprišiel dať svojim deťom spasenie preto, aby odsúdili
    svet!
     Keď apoštol Pavel prišiel do Atén, uvidel množstvo modiel
    a ľudskej nerozumnosti, ktorá sa prejavovala dôverou v kamenné,
    kovové i drevené sošky. Náboženstvo bolo v každom veku zapletené
    s politikou a obchodom! Preto aj v Aténach remeselníci radi
    vyrábali bôžikov z drahých kovov a kameňa, lebo sa dali jednoducho
    dobre predať. Mŕtva zbožnosť dávala vladárom do rúk úžasnú zbraň
    "hromadného ničenia"! Táto zbraň sa volá presvedčenie más, ktoré
    bolo kedysi formované predovšetkým nábožnosťou. Túto úlohu dnes
    preberajú masmédiá, cez ktoré vladári tohoto sveta  najskôr
    presvedčia verejnosť, táto potom začne presadzovať a zastávať
    tendencie bohatých majiteľov masmédií. Bohovia, modly na tomto
    svete vždy boli, sú a isto vždy aj budú až do chvíle druhého
    príchodu Pána Ježiša Krista!
     Pavel mal v Aténach mnoho príležitostí kritizovať prostredie,
                                     66    myslenie ľudí, ich naivitu, pochybných bohov... Keby tak robil,
    nikto by sa nedozvedel o Spasiteľovi! Apoštol si jasne uvedomoval,
    že nie je správne odsudzovať svet a zhadzovať ho. V  tom
    prevrátenom svete dokázal kázať a vysvetľovať Božie  Slovo.
    Neoddelil sa od sveta, ale vo svete kázal, čím dal druhým ľuďom
    príležitosť premýšľať nad životom. Keď našiel oltár zasvätený
    neznámemu Bohu, využil túto príležitosť, aby verejne vyznal Krista
    a objasnil Boží plán spasenia ľudstva. Keby mal Pavel v srdci
    hromadu predsudkov a odsudzovačnú pýchu, nedokázal by iné, než
    ľudí vo svete ponížiť a odsúdiť.
     Božia vôľa je, aby Jeho deti rozprávali svoje svedectvá,
    vysvetľovali Božie Slovo, dávali  svojim  životom  pozitívny
    príklad... Pán k tomu veriacim daroval svojho Svätého Ducha, ktorý
    dáva ľuďom moc, aby v tomto všetkom mohli pred svetom obstáť. 


                  Dialógy


     XIV/a) Aby mohol veriaci človek vybrať v mysli aktuálny odsek
    Biblie, je v prvom rade potrebné pravidelne Bibliu čítať. Každá
    biblická časť sa dá aktuálne použiť, lebo je každá pre človeka
    aktuálna! Skúste povedať svoje svedectvo o tom, ktorú časť Písma
    ste aktuálne použili a ako ste to urobili!
     XIV/b) Božie Slovo vždy spôsobuje rozdelenie. Poslucháči sa
    rozdelia na tých, ktorí Božiu zvesť prijmú a na tých, ktorí ju
    odmietnu a budú zhadzovať. Aj ľudské srdce sa rozdelí, lebo začne
    byť zjavné, čo je v ňom dobré a čo zlé.
     XIV/c) Apoštolovia na takéto násilie nikdy nereagovali ďalším
    násilím! Pravdivo vysvetľovali okolnosti, nikdy nezapreli Pána
    Ježiša Krista, pre ktorého boli ochotní aj trpieť.
     XIV/d) Svätý Duch nám niekedy odkryje obdarovanie  iného
    veriaceho. Môžeme na ňom vidieť aj Božie požehnanie v odkrytej
    oblasti. Je potom prirodzené takéhoto človeka prednostne žiadať
    o službu vo veciach, do ktorých ho povolal sám Pán. Na takomto
    človeku by malo byť zjavné ovocie Svätého Ducha.
     XIV/e) Tým, že ja sám niekoho oslovím a požiadam o službu,
    vyjadrujem svoj záujem o dianie v Cirkvi Božích detí. Takýto
    záujem by mal byť prirodzený pre každého veriaceho.
     XIV/f) Veriaci by sa mali podvoľovať jeden druhému vždy
    v porozumení vecí, v pravdivosti, láske a pod najvyššou autoritou
    Písma. Poväčšine ak je niekto obdarovaný v nejakej oblasti
    duchovného života, má druhým čo povedať a býva požehnaním podvoliť
    sa mu. Opäť pripomínam, že by na takom človeku malo byť viditeľné
    ovocie Božieho Ducha.

     Informácie by nemali slúžiť k tomu, aby im ľudia verili! Majú
    v človeku len inšpirovať proces premýšľania. Ak si niekto vytvára
    názory len na základe viery k prijatým informáciám, isto sa
    zakrátko stane ľahko manipulovateľným nástrojom v rukách iného
    človeka!

                                     67


                 Cirkev a svet
                  Skutky 18
                   XV.             Zamestnanie a práca v cirkvi


                Skutky 18,1-11.

     V súčasnosti vzniklo presvedčenie, že keď sa niekto chce naplno
    venovať cirkevnej práci, musí byť v cirkvi zamestnaný a brať za
    svoju duchovnú prácu plat. Apoštol Pavel sa isto venoval svojej
    misii a kázaniu naplno. Nemal k dispozícii literatúru, ani
    počítače, aby si mohol ľahko pripravovať svoje kázne, ale aj tak
    sa zamestnal v oblasti remesla, v ktorom bol vyučený a popri
    svojej práci vykonával misiu a tiež aj kázaval každú sobotu. Keď
    počujeme dnes niektorých platených kazateľov, ako si sťažujú, že
    sú preťažení a že nemôžu pravidelne kázať dvakrát do týždňa,
    môžeme len povedať, že sú buď úplne neschopní a ich práca nie je
    požehnaná alebo že sú úplne leniví a svoj plat berú nečestným
    spôsobom. Pavel bol veľmi výkonným misionárom a tiež aj kazateľom,
    však popri svojej duchovnej práci dokázal bez problémov vykonávať
    aj svoje remeslo, ktorým sa živil. Som presvedčený, že práve
    takýto prístup spôsobil, že jeho práca bola požehnaná.
     Pohliadnime na dve skupiny ľudí:
     Cirkevní pracovníci, ktorí pracujú len v rámci cirkvi, strácajú
    praktické kontakty s ľuďmi okolo seba. Niekedy chodia dokonca
    pomedzi ľudí v podivných sutanách alebo sa od ľudí úplne oddelia.
    Bežný človek si voči nim vypestuje hromadu predsudkov na základe
    skúseností, že sú títo ľudia viac či menej odtrhnutí od reality.
    Ich výklady Písma nesú nezmyselné aplikácie, ktoré vyvolávajú na
    tvárach poslucháčov úsmev alebo rozhorčenie. Takýmto ľuďom sa
    ťažko nadväzujú kontakty s okolím, ktoré sa potom nesú len na
    úrovni návštev, rozhovorov... Takéto návštevy a rozhovory sú často
    nevítané u ľudí, lebo im berú čas, ktorý by inak využili na prácu.
    Vedenie cirkvi, zborov sa takto oddeľuje od ľudí a vzniká
    situácia, keď síce jeden človek robí v zbore všetko, ale robí to
    umelo a zle. Možno sa aj snaží zapájať do spolupráce druhých, čo
    však viazne na konflikte vznikajúcom z jeho cirkevného platu.
    Veriaci ľudia si môžu právom pomyslieť: "Prečo to chce od nás, keď
    jeho za to platia? Čo potom bude robiť on? Za čo bude brať plat?"
    Ostáva teda jediné riešenie - väčšinu musí urobiť jeden a to zase
    prináša duchovné nepožehnanie!
     Druhou možnosťou je príklad apoštola Pavla. Pracoval, a preto
    nebol odtrhnutí od reality. Jeho aplikácie boli realistické a mal
    aj čas popri práci jednať s ľuďmi! Tí ho mohli vidieť, ako jedná
    v praktickom živote a vážiť si jeho príkladu. Jeho duchovná práca
    mohla takto  stáť  na  prirodzených  vzťahoch,  prirodzenej,
    nevynucovanej vážnosti a na múdrosti, ktorú dostával od Hospodina,
    aby mohol vykladať Písmo a byť dobrým spovedníkom. Však ani Pavel
    nemohol za týchto okolností viesť celú duchovnú prácu sám, čo bolo
    ďalším požehnaním! Mal okolo seba skupinu duchovných pracovníkov
    a svojou časťou sa len zaradil do tejto spolupráce! Nemohli
    vznikať žiadne opodstatnené negatívne kritiky alebo intrigy.
     Ak je cirkevný zbor veľmi veľký - napr. 1500 aktívnych členov,
    práca plateného pracovníka je opodstatnená a je prirodzené vybrať
                                     68    ho spomedzi takých veriacich, ktorí už boli v duchovnej práci
    vyskúšaní a je za nimi vidieť ovocie Svätého Ducha. Ak sa ale
    jedná o zbor, ktorý má napr. 100 členov a má pritom dvoch alebo
    troch platených pracovníkov, jedná sa isto o skrytý alebo zjavný
    podvod! V takomto prípade sa dá nájsť aj motivácia aj konkrétny
    vinník, ktorý je za túto špinu v cirkvi zodpovedný. Zodpovednosť
    sa od neho niekedy nedá vyžadovať pred ľuďmi, vzhľadom na
    zamotanosť medziľudských a pracovných vzťahov. Však naisto bude
    takýto človek bratý na zodpovednosť pred živým Bohom. Každé
    nečisté správanie rozleptáva Cirkev Božích detí - na jednej strane
    sú v tejto otázke peniaze, na druhej ľudské životy! Je veľmi
    vážnou vecou prijať v cirkvi plat a začať pracovať - môže to byť
    totiž buď požehnaním alebo zlorečením pre naše okolie! 


               Agresia sveta v cirkvi


                Skutky 18,12-22.

     V predchádzajúcom odseku apoštol Pavel prežil jednu veľmi
    nepríjemnú skúsenosť. Vtedajšia cirkev ho odmietla a on vyjadril,
    že odchádza kázať pohanom. Napriek tomu však neostal voči Židom
    zatrpknutý a dokázal zvestovať Božie kráľovstvo dokonca  aj
    predstavenému synagógy.
     Je zaujímavé pozorovať, ako sa voči  Pavlovmu  pôsobeniu
    postavila cirkev. Okrem toho, že proti nemu šírila množstvo intríg
    a obvinení, nezdráhala sa do svojho boja zapojiť aj svet. Keďže
    išlo o duchovnú spoluprácu sveta v cirkvi a sveta mimo nej, bolo
    možné verejne páchať násilie!
     Dnes prežívame dobu, keď sa agresia prejavuje nielen fyzickým
    násilím, ale aj potláčaním druhých formou moderného spôsobu
    šírenia informácií. V listoch, cez internet, masmédiá je možné
    veľmi ľahko jednému alebo viacerým veriacim v nejakej denominácii
    "nadrať" tým, že ich predstavitelia cirkvi zhodia a nespravodlivo
    pošpinia. Na základe falošných alebo deformovaných informácií je
    ľahké získať sponzorstvá na podporovanie nie vždy požehnaných
    cirkevných aktivít... Inými slovami, prežívame dobu, ktorá je síce
    moderná, ale nesie sebou mnoho podobného tej, ktorú prežíval
    apoštol Pavel. Apoštolov príklad je preto úžasným  dokladom
    a svedectvom, že Božie dieťa môže aj v ťažkej dobe milovať
    druhých, že môže duchovne pracovať a dokonca mať svoju prácu aj
    požehnanú od svojho Boha. Prenasledovania, zhadzovania, podrazy,
    intrigy tie vždy boli a vždy aj budú až do druhého príchodu Pána
    Ježiša Krista. 


             Tretia Pavlova misijná cesta


                Skutky 18,23-28.

     XV/a) Niesol som už poníženie alebo utrpenie, ktoré bolo
    spôsobené tým, že som sa chcel držať Slov Pána Ježiša Krista?
     XV/b) Ako hodnotiť štátne platy cirkevných zamestnancov?
     XV/c) Aké podmienky by som stanovil pre pracovníka, ktorý by
    mal byť platený cirkvou? 

                                     69                  Dialógy


     XV/a) Táto otázka môže byť v ľudskom živote veľmi dôležitá. Ak
    totiž niekto nezakúsil utrpenie alebo poníženie pre Pána Ježiša,
    je veľmi možné, že ho nezakúsil preto, že mu Pán nestál za to, aby
    sa zastal Božích právd pred ľuďmi. Takýto postoj môže veriacemu
    zobrať živú vieru a spasenie.
     XV/b) Pohania, štát nikdy nemusel podporovať Cirkev Božích
    detí! Naopak, táto Cirkev bola vždy tak životaschopná, že dokázala
    pomáhať (aj finančne) iným. Ak dnes štát podporuje cirkevné
    inštitúcie štátnymi platmi, sú v tom isto nielen politické, ale aj
    mnohé iné špinavé motivácie. Takáto podpora môže byť Cirkvi Božích
    detí len na zlorečenie.
     XV/c) Viď 1. Timoteovi 3,1-13.!

     Prenasledovanie od sveta, ktoré sa deje v cirkvi a tiež aj mimo
    nej je veľmi nepríjemné a býva pre človeka ťažké. Pán dáva svojim
    deťom mnoho zasľúbení a slov povzbudenia... 

                 Žalm 52,1-11.

     Nech Pán Ježiš požehná a pomôže každému, kto sa nebojí
    a nehanbí zastať sa vecí svojho Boha...

                                     70
                                     71               Prejavy Svätého Ducha
                  Skutky 19
                   XVI.              Kristov krst a Svätý Duch


                Skutky 19,1-12.

     Pri čítaní prvého odseku tejto kapitoly je prirodzené zamýšľať
    sa nad správnosťou teológie, ktorá tvrdí, že veriaci človek má
    prežiť tzv. druhú skúsenosť s Bohom. Znamená to, že Božie deti po
    krste ešte niečo potrebujú, čo sa na nich prejaví neskôr tak, že
    do ich života vstúpi Svätý Duch a oni začnú rozprávať jazykmi
    alebo činiť zázraky alebo prorokovať...
     Predčítaný odsek však nič takého nerozpráva, takže ani nie je
    potrebné hľadať na vysvetlenie oporu v iných odsekoch Písma.
    Navyše som presvedčený, že v Biblii nie sú spomenuté prípady
    druhých skúseností viery! Veriaci ľudia v Efeze totiž nepoznali
    Pána Ježiša - boli pokrstení len Jánovým krstom! Inými slovami to
    boli ľudia, ktorí ešte nevedeli, že Mesiáš už prišiel. Pána Ježiša
    síce očakávali, ale nemali príležitosť zaradiť sa do Cirkvi Božích
    detí, lebo ani nevedeli, že existuje - nevedeli o krste v meno
    Pána Ježiša a nevedeli o zostúpení Svätého Ducha! Inými slovami
    títo ľudia nemohli prežiť v živote druhú skúsenosť, lebo ešte
    nemali ani prvú!
     Vo chvíli, keď veriaci ľudia v Efeze prijali Pána Ježiša do
    sŕdc a dali sa pokrstiť, prijali zároveň aj svätého Ducha. Tak sa
    to dialo v Cirkvi vždy a nikdy v tejto oblasti nenastane zmena! Ak
    niekto úprimne príjme Krista a dá sa pokrstiť, nepotrebuje žiadnu
    druhú skúsenosť vo svojej viere! Od chvíle prijatia Pána do srdca
    nastane pre človeka nové obdobie - obdobie duchovného rastu,
    v ktorom je človek vyučovaný intelektuálne  i  charakterovo
    a pomaly, postupne sa mení na lepšieho človeka. Takúto premenu pre
    každého zaručuje prítomnosť Božieho Ducha, takže ostáva len
    zamyslieť sa nad tým, či rastieme dostatočne rýchlo, či Pánovi
    niečím neprekážame alebo či vôbec rastieme... Každé Božie dieťa je
    svetlom sveta, preto musí rásť. Ak niekto duchovne nerastie, nech
    neklame samého seba, lebo naisto nie je Božím dieťaťom! Boží Duch
    mení charaktery, láme povahy a odbúrava zlé návyky...
     Ľudia niekedy žijú v ilúzii o samom sebe - zdá sa im totiž, že
    duchovný rast je vidieť už po týždni  alebo  po  mesiaci.
    V niektorých oblastiach možno áno, ale vo väčšine isto nie! Ľudské
    charaktery a povahy sú pritvrdé nato, aby boli tak  ľahko
    formovateľné! Však pre Božiu moc a lásku sa dokážu vždy meniť
    k lepšiemu. Táto zmena je ale často pozorovateľná až po niekoľkých
    rokoch. Veriaci človek bol predtým iný, než je dnes - takéto
    porovnanie odhaľuje zázračnú Božiu moc a zároveň úžasnú ľudskú
    malosť, biedu.
     Keď Pavel vzložil na veriacich v Efeze ruky, vstúpil do nich
    Svätý Duch a oni prorokovali. Táto udalosť  však  nie  je
    zovšeobecnená, teda to neznamená, že každý, kto príjme Pána a dá
    sa pokrstiť, musí začať rozprávať jazykmi a prorokovať! Je
    množstvo iných prejavov Svätého Ducha, ktoré sa prejavujú v súlade
    s charizmou - s obdarovaním. Niekto teda dokáže byť výborným
    spovedníkom, iný  dokáže  výdatne  prakticky  pomôcť,  ďalší
                                     72    zrozumiteľne vykladá Písmo...
     XVI/a) Ako poradiť veriacemu človeku, ktorý prežíva depresie zo
    seba, že totiž nedokáže žiť tak, aby naplnil svoje predstavy živej
    viery? 


                 Duchovná moc


                Skutky 19,13-18.

     Človeka vždy veľmi lákalo vlastníctvo moci, slávy alebo chcel
    byť niečím výnimočným, čo upúta pozornosť druhých. Preto aj
    veriacich ľudí môže  lákať  charizma,  ktoré  sa  prejavuje
    nadprirodzenou mocou. Uzdravovanie, vyháňanie démonov je síce
    možno lákavé, ale môže byť veľmi nebezpečné! Ak veriaci človek
    začne robiť niečo podobné bez požehnania a povolania od Svätého
    Ducha, nielen že sa mu nebude dariť, ale moc temnosti sa môže
    tvrdo postaviť aj proti jemu samotnému! Keby človek vedel, aké
    hrozné bytosti ho obklopujú, od ktorých je chránený len Božou
    mocou, od strachu by nevládal ani žiť. Dostať sa do konfliktu
    s démonskými silami bez Božieho požehnania, sa môže len veľmi
    ľahkovážny a neznalý človek! Ak si preto chce niekto privlastniť
    nadprirodzené obdarovanie pomocou meditácií, nejakého opakovania
    formúl alebo pomocou duchovných cvičení, je takmer isté, že skončí
    veľmi zle! Hospodin dáva charizma priamo, bez potreby akýchkoľvek
    meditácií. Ak človek od Pána dostane nadprirodzené obdarovanie,
    dostane aj anjelov na svoju ochranu. Veriaci vystrojený Božou
    mocou sa nemusí strachovať!
     XVI/b) Ako vnímame duchovný svet, ktorý nás obklopuje?
     XVI/c) Veríme, že existujú anjeli a démoni? Čo sú to démoni? 


                 Zmena myslenia


                Skutky 19,19-22.

     Veriaci sa niekedy veľmi zaoberajú výkladom Biblie preto, aby
    sa uistili, že majú urobiť ten, či onen skutok, o ktorom sa im
    síce zdá, že by ho mali urobiť, ale zároveň sa im do toho veľmi
    nechce pre najrôznejšie dôvody. Niekedy si dokonca obhajujú, že to
    Pán od nich nechce, a teda nemusia urobiť nič! Keď človek Pána
    Ježiša veľmi nemiluje, nechce pre neho veľa urobiť a často si
    svoju nelásku obhajuje pomocou teológie, ktorá sa zastáva jeho
    nečinnosti. Veriaci ľudia v Efeze pálili čarodejnícke knihy
    napriek tomu, že tieto knihy boli veľmi drahé a znamenali v tej
    dobe často celé majetky! Nepotrebovali žiadnu dogmu, ani učenie,
    ktoré by ich nútilo urobiť takýto skutok!  Kristova  láska
    nerozkazuje, nežiada, ale čaká, čo veriaci človek sám urobí...
     V evanjeliách raz zákonník pozval Pána Ježiša, ale neuctil si
    Ho ako svojho Stvoriteľa. Jedna ľahká žena však v tej chvíli
    pochopila, že ju Kristus prišiel spasiť a plakala pri jeho nohách,
    pričom mu vlasmi utierala z nôh svoje slzy. Božia láska čaká na
    slobodné rozhodnutie v našich srdciach...                                      73               Nábožnosť a remeslo


                Skutky 19,23-41.

     Ľudia boli vždy nábožní, veriaci. Niekedy verili bôžikom -
    soškám, dnes veria ideológiám alebo sebe. Takéto "náboženstvá"
    boli vždy spojené s nejakými remeslami. Na ľudskom presvedčení,
    viere sa vždy dalo dobre zarábať! Pretože pochádzame s pohanských
    národov, je pre nás prirodzené zaťahovať remeslá - zárobky aj do
    kresťanských cirkví. Obyčajní ľudia síce možno úprimne veria, ale
    niekto druhý má z toho zisk, zárobok a tento človek už ani zďaleka
    nemusí byť tak isto úprimný vo svojej viere! Neúprimní ľudia,
    ktorí nachádzajú v cirkvách remeslo, môžu byť veľkou prekážkou
    živej viery. Ak totiž Božia vôľa nebude podporovať ich zárobok,
    budú sa proti nej stavať a použijú všetok svoj intelekt nato, aby
    to urobili šikovne a nestratili tak živobytie. Žiadne remeslo
    nesmie byť položené pred Pána Ježiša Krista. Platené miesta
    v cirkvách môžu byť veľmi požehnané, ale aj veľmi zlorečené! Je
    doslova nutné pri ich zriaďovaní dodržiavať hierarchiu Božieho
    povolávania do práce - človek sa musí najskôr osvedčiť, ako Boží
    povolaný a obdarovaný služobník. Spoločenstvo musí potrebovať jeho
    službu a musí byť schopné ju zaplatiť! Sám apoštol Pavel sa
    napríklad nedal vydržiavať a radšej si na živobytie zarábal.
    Neobmedzilo ho to ani v kázaní, a navyše bol schopný pomôcť
    druhému človeku aj materiálne... 


                  Dialógy


     XVI/a) Viď výklad epištoly Rimanom, kapitoly 6-8. vo zväzku
    "Aktívne budovanie spoločenstva Božích detí"
     XVI/b) Pôsobenie duchovných mocností je možné vnímať napr. aj
    ako nám naklonené alebo nenaklonené srdcia druhých ľudí v našom
    okolí. Duchovný svet pôsobí aj na naše srdce - zlá nálada môže byť
    prejavom duchovnej moci, ktorá má záujem narušiť vzťahy...
     XVI/c) Biblia opisuje démonov ako Božích anjelov, ktorí sa
    pridali k satanovi do vzbury proti Bohu. Duchovné bytosti isto
    existujú!

     Láska nežiada vysvetlenia dogmy, ale sama urobí pre Krista
    všetko, lebo veľmi miluje.

                                     74
                                     75                  Bdejte!
                  Skutky 20
                   XVII.                  Spolupráca


                 Skutky 20,1-5.

     XVII/a) Ako rozumieť celej šírke biblického významu slova
    "napomínať"?
     XVII/b) Ako by sa dali vyjadriť výhody spolupráce? Je v Cirkvi
    Božích detí spolupráca nutná?
     XVII/c) Ako by sa dali vyjadriť akési  pravidlá,  ktoré
    spolupráca od ľudí vyžaduje? Musí si vôbec človek uvedomovať, že
    spolupráca žiada niečo viac - je možné pokračovať v práci takým
    štýlom, ako pri práci jednotlivca? 


                Kázanie a lúčenie


                Skutky 20,6-16.

     Priebeh bohoslužieb býva častým predmetom dialógov. Obzvlášť
    v dĺžke biblických výkladov sa náhľady veľmi rôznia. Niekto
    očakáva krátke slovo, v extrémoch len päť minút, iný presadzuje,
    že keď je o čom rozprávať, že sa môže rozprávať aj päť hodín.
    Jednotlivé názorové skupiny veriacich dokonca majú sklon niekedy
    až obviňovať jedni druhých, že sú buď leniví počúvať alebo leniví
    pracovať a chcú presedieť v modlitebni celé dni...
     Príklad kázania apoštola Pavla  poukazuje  na  prirodzenú
    vlastnosť človeka, že totiž poslucháč nedokáže sústrediť svoje
    myšlienky príliš dlho! Nejde tu ani o lenivosť, ani o nejaký iný
    hriech, je to len úplne obyčajná danosť, ktorú je preto potrebné
    rešpektovať. Ten, kto si pripravuje výklad, má byť natoľko
    zodpovedný, že si veci tak premyslí, aby ich dokázal odovzdať
    maximálne za 45 minút. Po tomto čase je potrebné urobiť väčšiu
    alebo menšiu prestávku. Ak ide o náročné štúdium, a teda sa jedná
    o prednášky a poslucháčov, je kladený väčší nárok  aj  na
    počúvajúcich. Prednáška by mala trvať maximálne 90 minút bez
    prestávky. Obidva tieto údaje sú však hraničné a je potrebné takto
    im aj rozumieť. Kazateľovi by nemalo ísť o to, aby vyčerpal
    publikum, jeho cieľom je vyčerpať tému!
     Ak sa kazateľ zodpovedne zmocní svojej úlohy, môžu sa ku kázni
    zodpovedne postaviť aj poslucháči, čo sa prejaví sústredeným
    počúvaním. Nezodpovednosť sa teda môže prejaviť na obidvoch
    stranách: V kázni je možné mlátiť "slamu na prázdno", trieskať
    hlúposti, rozprávať siahodlhé "poviedky starej matere", ale aj
    poslucháči môžu vyrušovať, driemať, spať, pobehovať hore dolu...
     Aby Cirkev prinášala ovocie Svätého Ducha, je nutná spolupráca.
    Kazateľ vždy má spolupracovať so svojimi modlitebníkmi, s publikom
    a prirodzene aj s Duchom Svätým. V tejto spolupráci by navyše mal
    ten svoj diel priniesť kvalitný a premodlený!
     Urobil teda apoštol Pavel zle, keď predĺžil slovo až na
    niekoľko hodín dlho do noci? V predčítanom odseku sa nejedná
                                     76    o bežné kázanie! Pavel sa chcel rozlúčiť s bratmi a sestrami.
    Pretože sa jednalo o skutočnú Cirkev Božích detí, existovalo medzi
    nimi veľa vzťahov, priateľstiev, čo sa prejavilo predĺžením
    spoločného stretnutia. Pán ich preto neopustil a pomohol svojou
    mocou vzkriesiť brata, ktorý únavou zaspal a vypadol z okna.
     Pretože majú veriaci mnoho vzťahov s druhými ľuďmi, z čoho
    vyplývajú aj prirodzené záväzky lásky, je bezohľadné predlžovať
    kázeň z najrozličnejších dôvodov a nerešpektovať záväzky a vzťahy
    poslucháčov! Ak niekto nezodpovedne predlžuje svoje  kázanie
    a nedodržiava termíny, robí to poväčšine preto, že nebol ochotný
    kvalitne sa pripraviť alebo veľmi rád počúva samého seba. 


               Svedectvo a výstraha


                Skutky 20,17-27.

     Apoštol Pavel hneď na začiatku tohoto odseku vydáva dobré
    svedectvo o samom sebe! Nevedie ho to však do pýchy, ani to nerobí
    preto, aby zhodil druhých spoluveriacich! Chcel len poukázať na
    vlastnom príklade, že je možné žiť naplnený život s Kristom tak,
    aby tento život bol na slávu Bohu a na svedectvo druhým ľuďom.
     Súčasná cirkev sebou nesie často učenie, ktoré tvrdí, že nikto
    nedokáže žiť príkladný život podobne, ako ho žil apoštol Pavel! Je
    zaujímavé, že táto cirkev zároveň stráca aj Božiu moc a prejavy
    Svätého Ducha! Každý veriaci môže a má žiť podľa príkladu
    Pavlovho! Keď Kristus žiada celý ľudský život, nežiada nič
    nemožné! Človek však často miluje všeličo viac než Krista, pritom
    sa ale skrýva v tme, za pekne znejúce slová, ktoré sú v nesúlade
    s jeho životom. Len ľudská prevrátenosť a faloš spôsobujú, že
    kresťanstvo stráca svoju duchovnú moc! Kresťania sú schopní
    dokonca obhajovať svoj nevykúpený život teológiou, ktorá tvrdí, že
    sme všetci zlí, ale Kristus nás aj tak miluje a spasí - zmeny
    k lepšiemu nežiada. Úprimné pokánie prináša zmenu v živote, zmenou
    človek opúšťa zlé a nachádza nové, Božie povolanie. Ak nedokážeme
    s apoštolom vydať podobné pravdivé svedectvo o samom sebe, netrpme
    ilúziou o svojom kresťanstve a zmierme sa s Bohom! V Božom Slove
    nachádzame mnoho vysvetlení a zjavení, ktoré nám chce Pán odhaliť,
    pričom používa svoju Cirkev. Máme potrebu spoločenstva so svojim
    spovedníkom? Máme svojho duchovného učiteľa a spolumodlitebníka?
    Ak nedokážeme vydať svedectvo ako Pavel, hľadajme svoje spasenie,
    aby sme ho navždy nestratili!
     Apoštol sa cíti byť zodpovedný za svoje slová. Poukazuje na to,
    že nič nezamlčal a odovzdal celú zvesť Písma. Znamená to, že ani
    priateľom nerozprával len ľúbivé slová. Nešetril ani tvrdšími
    napomenutiami. Tak isto, ak mu bol niekto nesympatický, vedel ho
    aj povzbudiť a modliť sa za požehnanie pre neho! Ak niekto
    nedokáže alebo nechce odovzdať celú Božiu vôľu pre najrôznejšie
    dôvody, nie je čistý od krvi druhých ľudí! Je to teda to isté, ako
    keby napomáhal vraždiť ich!
     Hospodin sa chce prejaviť v moci, láske a pravde aj dnes.
    Veriaci si môžu klásť otázku, či oni sami nie sú náhodou príčinou
    nepožehnania, a teda či nepatria medzi Božích nepriateľov aj
    napriek tomu, že sa nazývajú kresťanmi.                                      77            Svetlo a temnoty, synovia diabla


                Skutky 20,28-38.

     Keď sa Pavel lúčil veľmi upozorňoval na nebezpečenstvo príchodu
    ľudí, ktorí budú ťažiť z Cirkvi Božích detí. Sám seba dal za
    príklad, že nikdy nežiadal za svoju prácu peniaze a že si vždy
    zarobil na svoje živobytie. Chcel tým vyjadriť svoje čisté motívy,
    ktoré potvrdil aj svojim životom. Zároveň ale vystríha pred takými
    veriacimi, ktorí takéto čisté motívy mať nebudú! Cirkev nesmie
    slúžiť na sebaobohacovanie alebo na získavanie slávy, vplyvu, či
    politickej moci! Inými slovami Pavel poukázal na to, že Božie deti
    budú  niekedy  nútené  niesť  bremeno  intríg,  podrazov
    a znemožňovania, lebo ich dielo bude stáť v rozpore so záujmami
    ľudí, ktorí Krista nebudú mať na prvom mieste vo svojom živote!
    Jednanie takýchto ľudí sa podobá jednaniu politikov,  ktorí
    používajú jazyk na vyjadrovanie čohokoľvek, bez  ohľadu  na
    pravdivosť svojich slov! Majstrovsky s ním dokážu zaobchádzať tak,
    aby dosahovali svojich zámerov, pričom potláčajú úprimný Boží ľud.
    Takýto Boží nepriatelia nasadzujú masky zbožnosti a svoje intrigy
    ukrývajú, aby ich nikto neodhalil. Duchovný zápas úprimných
    veriacich spočíva aj v tom, že si realisticky pripustia prítomnosť
    takýchto ľudí, že sa ale nepridajú na ich stranu a zároveň im ani
    nebudú vracať ich útoky rovnakým, nečestným a špinavým spôsobom.
    Ak Božie dieťa v takomto boji zvíťazí pred samým Hospodinom, On
    sám sa stane jeho pomstiteľom a záchrancom!
     Nech Pán žehná všetkým svojim deťom, aby sa podobná diabolská
    provokácia v ich živote nevydarila a aby neopustili čistú cestu
    nasledovania svojej prvej lásky - Krista... 


                  Dialógy


     XVII/a) Biblický význam "napomínanie" sa neobmedzuje len na
    vyjadrenie disciplinárneho napomenutia alebo na upozornenie na
    omyl alebo chybu! Nesie sebou aj povzbudzovanie, upozorňovanie na
    možné nebezpečenstvá... Biblickému napomínaniu je nutné rozumieť
    v celej jeho významovej šírke!
     XVII/b) Pre znovuzrodených veriacich je spolupráca prirodzená,
    vyhľadávajú ju kvôli tomu, že napomáha šíreniu Evanjelia. Pri
    spolupráci vznikajú vzájomné vzťahy, veriaci si môžu byť navzájom
    oporou. Spolupráca navyše umožňuje rozdeliť jednotlivé úlohy podľa
    obdarovaní, čo veľmi vylepší kvalitu i kvantitu výsledku.
     XVII/c) Jednotlivec nemusí komunikovať s druhými ľuďmi, čo je
    pri spolupráci vylúčené! Komunikácia pri spolupráci nie je ani
    zbytočný komfort, ani prebytočná byrokracia!  Bez  vzájomnej
    komunikácie nejde o spoluprácu, ale o chaos  plný  nezhôd,
    nedorozumení a omylov.
    Spolupráca od človeka vyžaduje, aby si každý kriticky uvedomil,
    aké sú jeho možnosti a schopnosti - na základe toho je potom
    prirodzené rozdeliť úlohy tak, aby sa veriaci vzájomne dopĺňali.
    Aby mohla existovať spolupráca, je nutné uvedomiť si, že táto
    spolupráca vyžaduje koordináciu, a teda aj duchovnú autoritu -
    veriaceho, ktorý prežije za celý priebeh práce zodpovednosť a má
    navyše dar spoluprácu riadiť. Existencia  autority  vyžaduje
    napomínanie a podvoľovanie sa jedných druhým...
                                     78
     Božie dieťa musí často podstupovať zápas medzi synmi temnôt -
    vystupujú s maskou a konajú v temnosti. Ich hlavnými zbraňami
    bývajú úklad a jazyk.

                                     79                Náboženská zloba
                 Skutky 21,22
                   XVIII.              Reč Svätého Ducha cez ľudí


                Skutky 21,1-16.

     Ľudia si často predstavujú prorokovanie - reč Svätého Ducha cez
    človeka - ako nejakú nemennú pravdu. Prorokovanie sebou naozaj
    môže niesť aj takýto silný náboj zjavenia, múdrosti a poznania.
    V predčítaných odsekoch Božieho Slova však nachádzame aj iný
    pohľad na prorokovanie! Svätý Duch môže cez človeka odovzdať
    informáciu, pričom tento človek nerozumie o čo v skutočnosti ide.
    Zjaveniu rozumie ten, pre ktorého je proroctvo určené... Bratia
    apoštola Pavla ľutovali, že musí umrieť a odporúčali mu, aby do
    Jeruzalema nechodil. Verili Bohu, že im zjavil pravdu, ale
    nerozumeli povolaniu apoštola Pavla, že má mnoho trpieť a nakoniec
    byť zabitý pre meno Pána Ježiša, aby sa Evanjelium dostalo aj pred
    vysokých hodnostárov, dokonca až pred trón Rímskeho cisára. Pavel
    bol s touto svojou úlohou uzrozumený a prijímal ju s radosťou, že
    môže naplňovať Božiu vôľu. Jeho bratia videli len svoje city
    a apoštolovo utrpenie - ich láska a nepoznanie Pavlovho povolania
    spôsobili, že ho ľutovali a odhovárali ho od cesty do Jeruzalema.
     Je teda možné prorokovať a rozumieť hĺbke proroctva, ale je
    možné aj prorokovať a podstate nerozumieť, lebo je určená pre
    niekoho iného. Je to niečo podobné ako s hovorením jazykmi -
    niekto sa modlí v jazykoch a nerozumie zmyslu, iný sa modlí a môže
    modlitbu aj vykladať, lebo jej rozumie.
     XVIII/a) V predčítanom odseku boli spomenuté aj prorokyne -
    dovoľuje Božie Slovo prorokovať a kázať aj ženám alebo iba mužom? 


           Nenávisť a fanatizmus nábožných ľudí


                Skutky 21,17-40.

     Skúsime sa zamyslieť nad tromi duchovnými stavmi veriacich
    ľudí:
     1. - Človek nájde svojho Spasiteľa a úprimne sa pridržiava Jeho
    Slova. Vo viere nevidí len filozofiu, ale v prvom rade v nej
    dostáva úprimný vzťah s druhou živou bytosťou -  s  Bohom
    Stvoriteľom a Spasiteľom. Túto bytosť nechce ani klamať, ani pred
    ňou nechce niečo ukrývať, takýto človek má len jednu tvár.
     2. - Veriaceho človeka niekedy zlákajú okolnosti robiť niečo,
    čo je v nesúlade s Božou vôľou. Takéto skutky ho odvádzajú od
    Božej lásky, pritom však môže tento človek ostať veľmi pobožný.
    Nachádza v živote svoje ďalšie tváre, ktoré nutne potrebuje, aby
    mohol vyzerať aj zbožne a zároveň robiť aj niečo proti svojmu
    Bohu. Tento človek však ešte nie je odvrhnutý od svojho Boha,
    stojí len na veľmi dôležitej životnej križovatke, na ktorej ho
    Hospodin volá naspäť, aby nestratil večný život.
     3. - Diabol veľmi rád podvedie veriaceho človeka, keď stojí na
    svojej životnej križovatke tým, že sa ho snaží dostať do konfliktu
                                     80    s Božími deťmi. Rozhodujúci človek sa potom prestane sústreďovať
    na Božiu vôľu a začne ho ovládať nesympatia voči druhému človeku
    aj napriek tomu, že sa tento druhý človek chce úprimne držať Božej
    vôle. Veriaci sa potom rozhodne ísť cestou zatratenia s dôvodov
    čistého trucu proti svojmu blížnemu, čím úplne stratí podiel na
    Božom spasení. Veľmi často zostáva takýto človek zbožným kresťanom
    a zároveň najhorším odporcom, ktorý vedie vojnu proti Božiemu ľudu
    a teda tiež aj proti samotnému Stvoriteľovi.
     Židia v Jeruzaleme veľmi trpeli takýmto odvrátením sa od Božej
    lásky. Znenávideli si Krista a znenávideli aj Jeho učeníkov! Ak
    veriaci človek stratí takýmto spôsobom prítomnosť Svätého Ducha,
    v jeho srdci sa usídli duch zloby a fanatickej nenávisti, ktorá je
    prudko smerovaná proti Božím deťom! Podobné jednanie je možné
    vidieť aj na Židoch v Jeruzaleme, ale zároveň je veľmi zreteľné aj
    v dejinách kresťanstva. Ak si niekto myslí, že je dnes už iná doba
    a takouto nábožnou zlobou už ľudia nezvyknú trpieť, obávam sa, že
    tento človek žije vo svojich nepravdivých ilúziách a v skutočnosti
    nevidí realitu! Diabol je majstrom psychológie aj dnes! Aj dnes
    dokáže ovládnuť ľudské srdce vo chvíli, keď človek v sebe začína
    živiť hnev a zlobu... Kedysi sa lynčovalo fyzicky, dnes sa lynčuje
    aj jazykom - mediálne. Informácie odovzdávané ľuďom sú z 99
    % neoveriteľné a ľahko môžu byť aj dezinformáciami. Niekoho
    potupiť je to najľahšie, čo veriaci ľudia vo svojej nenávisti
    dokážu urobiť.
     XVIII/b) Ako prijímam informácie? Ako si ich overujem? Koľko
    energie vynakladám na to, aby som mohol mať istotu, že som prijal
    informáciu a nie dezinformáciu? Ako hľadám pravdu? 


              Rozhodnutie srdca a pravda


                Skutky 22,1-30.

     Na situácii, pri ktorej bol Pavel uväznený, je veľmi smutné, že
    vtedajší veriaci aj keď mali príležitosť  počúvať  pravdivé
    vysvetlenie okolností, nemali chuť podvoliť sa pravde Svätého
    Ducha. Ich pánom bola zloba a podľa toho potom aj jednali.
     Apoštolovi viac pomohol neveriaci tisícnik alebo stotník, než
    jeho bratia, ktorí mali túžbu zabiť ho pre svoju rýdzu zlobu. Pán
    Ježiš poukazuje v evanjeliách na skutočnosť, že keď sa zlý duch
    vráti do človeka a nájde tam čisté prostredie, v ktorom býval
    Svätý Duch, povolá ďalších sedem démonov a posledné skutky tohoto
    človeka bývajú horšie, než tie prvé!
     Bratia a sestry - nedajme sa podviesť diablovi, lebo už nikdy
    nenájdeme svoje spasenie. Budeme zatratení s hlbokým presvedčením,
    že je naša viera správna, pravá a čistá... 


                  Dialógy


     XVIII/a) V Starom i Novom Zákone nachádzame službu žien. Žena
    rozhodne nie je menejcenná než muž! Hospodin dáva aj ženám podobné
    zjavenia a obdarovania ako aj mužom. Božie Slovo však upozorňuje,
    že keď je žena viazaná v rodine v ktorej sa stará o svoje deti, že
    by potom nebolo správne, aby zanedbávala rodinu s fanatickým
    presvedčením, že ju zanedbávať môže, lebo ide slúžiť Bohu! Muž
                                     81    matku nikdy nedokáže nahradiť - toto Božie zjavenie je veľmi
    potrebné rešpektovať.
     XVIII/b) Je veľmi nerozumné len tak veriť čomukoľvek, čo
    počujeme! Ak si nás niekto získa svojim výborným prejavom reči,
    nikdy nezabudnime, že ešte o jeho skutočnom charaktere nemusíme
    vedieť nič! Na neoverených informáciách nemožno stavať. Informácie
    začínajú byť hodnoverné až vtedy, keď ich povie napr. človek,
    ktorého osobne poznáme a videli sme ho aj v jeho prehrách alebo
    výhrach a na základe takéhoto praktického poznania si získal našu
    dôveru. Ale aj tak je dobré vypočuť si pohľad druhých bratov alebo
    sestier a doslova nutné vypočuť si druhú názorovú stranu! Keď
    v tomto všetkom človek obstojí - nemôže si byť istý, ale mal by sa
    modliť, aby ho sám Hospodin uistil Svojim Slovom a zjavením Jeho
    pravdy.

     Málokto  dokáže  tak  nenávidieť,  ako  nenávidí  kresťan
    postrádajúci Svätého Ducha tých, ktorí sa svojho Stvoriteľa
    úprimne pridŕžajú.

                                     82
                                     83               Dve tváre a dva jazyky
                 Skutky 23,24
                   XIX.             Biele steny cirkví a kniežatá


                 Skutky 23,1-5.

     Veľkňaz Ananiáš zneužíval svoju moc. Namiesto toho, aby si
    vypočul obvineného človeka, dal ho biť ihneď, ako sa mu jeho reč
    prestala páčiť. Takýmto jednaním porušoval ako prvý Boží Zákon.
     Cirkevné postavenie môže veľmi ľahko viesť človeka do podobného
    hriechu. Bez toho, aby si vyššie postavený cirkevný hodnostár
    vypočul obviňovaných, môže mať sklon ich zhadzovať a ponižovať,
    aby sa zapáčil tým veriacim, ktorých podpore sa teší. Zvesť
    Božieho Slova ale vyučuje, že je správne vypočuť si najskôr
    všetkých, je správne poradiť sa a modliť sa a až potom vynášať
    svoje rozhodnutie. Takéto jednanie je v priamom rozpore s jednaním
    človeka, ktorý na scénu prichádza už s vypestovaným a živeným
    predsudkom proti niektorým svojim bratom a sestrám!
     Pán Ježiš v evanjeliách vyučuje, že v Cirkvi Božích detí už
    niet hodnostárov. Všetci sú si rovní ako bratia, ktorí dokážu pod
    vedením Božieho Ducha rešpektovať svoje rôzne obdarovania. Preto
    je nezmyselné nazývať niektorého z týchto bratov vrchnosťou len
    preto, že zastáva funkciu v cirkevnej inštitúcii! Vrchnosťou sa
    rozumie nadriadený v práci alebo štátny úradník, pričom tieto
    miesta môžu zastávať aj Božie deti! Proti takejto vrchnosti nie je
    správne zlorečiť - to vyplýva z  Božieho  Zákona.  Kedysi,
    v židovskom národe, zastával veľkňaz aj štátnickú úlohu - preto
    apoštol Pavel povedal na svoje ospravedlnenie, že nevedel, že je
    veľkňazom. Keby to vedel, nezlorečil by mu.
     V súčasnosti je v ľuďoch podporovaná zloba i nenávisť proti
    niektorým politickým skupinám alebo jednotlivcom. Robiť politické
    kampane a používať k tomu akékoľvek prostriedky je pre svet
    prirodzené. Božie dieťa však veľmi zlyháva, keď sa dá diablovi
    naviesť k zlorečeniu alebo aj skutkom, ktoré sú postavené proti
    tej, či onej vrchnosti. Úprimná viera má všetkým prinášať Nebeské
    Kráľovstvo a nie štátne politické reformy, v ktorých sa jedni
    stavajú proti druhým! 


                Sklon k politike


                Skutky 23,6-10.

     Apoštol Pavel nechcel robiť zle a chcel sa držať Božieho Slova.
    Však okolnosti boli pre neho tak ťažké, že v jednej chvíli
    zapochyboval o Božej moci a chcel Svätému Duchu pomáhať. Tento
    svoj pád si sám v nasledujúcej kapitole priznáva ako hriech,
    ktorého sa dopustil - Skutky 24,21. Politikou svojho jazyka chcel
    rozdeliť Židov proti sebe, aby sa začali hádať a aby sa tak jedna
    ich skupina začala zastávať jeho samého. Skutočne dobre poznal
    vtedajšie pomery, lebo sa mu to naozaj podarilo! Napriek tomu
    tento svoj skutok sám Pavel považuje za svoj omyl. Človek nemusí
                                     84    splietať reči jazyka do nástrah a klásť "oká" intríg! Boh je dosť
    silný, aby sa svojho dieťaťa zastal aj bez použitia neprávosti!
     Veriacim diabol niekedy kladie nástrahy, ktoré ich lákajú
    splietať "osídla" rečí proti svojim nepriateľom. Boží Duch však
    jednoznačne velí: "Milujte tých, ktorí vám zle činia!" 


                Božia moc a úklady


                Skutky 23,11-35.

     Pavel sa nemusel strachovať! Napriek všetkým úkladom ho Pán
    potešuje a zároveň mu dáva poznať svoju moc. Oslovil srdce svojho
    dieťaťa, ktoré prezrádza organizovaný zločin - sprisahanie na
    úkladnú vraždu veriacich Židov. Navyše otvára srdce rímskeho
    vojaka, ktorý pod strážou niekoľkých stovák vojakov odvádza Pavla
    do bezpečia. Uvážme, aké nákladné bolo vystrojiť takúto výpravu -
    tisícnik takto navyše oslabil svoju vlastnú moc! Bohu Stvoriteľovi
    však nie je nič nemožné! Pavel mal slúžiť svedectvom v Jeruzaleme
    a potom mal ísť slúžiť inam - na všetkých týchto cestách ho
    chránil sám Boží Duch svojou veľkou mocou.
     XIX/a) Akým spôsobom môže potešovať Boží Duch?
     XIX/b) Poznáme  nejaký  organizovaný  zločin  v  dejinách
    kresťanstva? Aký? 


               Prvý Félixov záujem


                Skutky 24,1-23.

     XIX/c) Je Božou vôľou brániť sa obvineniam, keď je niekto
    nespravodlivo obviňovaný?
     XIX/d) Aj dnes sa často používa pojem "sekta" - ako by sme
    charakterizovali sektu? Je sektou všetko čo sa odlišuje od nášho
    domovského spoločenstva?
     Félix už vedel o učení, ktoré šírili učeníci Pána Ježiša. Mal
    záujem lepšie ho spoznať a vedel, že aj jeho manželka - Židovka -
    má túžbu dozvedieť sa o tomto učení viac. Pretože však bol Félix
    politikom a diplomatom, nechcel si rozhnevať vplyvných Židov a tak
    svoje vyjadrenie naoko odložil - bola to pravá diplomatická cesta
    skúseného politika, ktorý dokáže svoj jazyk použiť veľmi obratne. 


               Druhý Félixov záujem


                Skutky 24,24-27.

     Félix s manželkou počúvali evanjelium z Pavlových úst, keď však
    tento začal rozprávať nielen o odpustení, ale aj o spravodlivosti
    a pravdivosti, ktorú úprimná viera sebou musí niesť, zachoval sa
    Félix opäť diplomaticky: "Odíď, neskôr si ťa ešte vypočujeme,
    teraz máme mnoho povinností..." Félix si neuvedomoval, že túto
    diplomatickú reč predniesol samému Svätému Duchu, ktorý veľmi
    dobre vedel, že má Félix aj druhý záujem - týmto zájmom boli
    klamstvá, krádeže, moc a neviazaný život.
                                     85     Pre Félixa a jeho manželku už "neskôr" nebolo - obidvaja
    zahynuli a pravdepodobne zahynuli nezmierení so Stvoriteľom!
     Aj dnes človek niekedy uplatňuje podobnú diplomaciu - možno
    chce počuť o evanjeliu, ale zároveň nechce prijať celé Božie
    Slovo. "Potom" je veľmi ľahkým argumentom, ktorý často prináša
    smrť. 


                  Dialógy


     XIX/a) Cez Božie Slovo, cez druhých veriacich, cez zjavenia vo
    snoch, cez proroctvá...
     XIX/b) Napríklad sväté vojny, svätá inkvizícia, zvestovanie
    kresťanstva v Amerike spojené s vyvražďovaním Indiánov...
     XIX/c) Jednoznačne áno, robil tak Job v Starom Zákone a podobne
    aj Pavel v Novom Zákone. Mlčať zo zatrpknutosti je isto zlé
    a v nesúlade s Božou vôľou!
     XIX/d) Sektári obviňujú všetkých ostatných, že nemajú správne
    poznanie Písma, pričom nie sú veľmi ochotní diskutovať o tom.
    Sekta nerešpektuje celú Bibliu alebo k nej ešte niečo pridáva.
    Sektárstvo sebou nesie neschopnosť pripúšťať si omyly a meniť
    názory k lepšiemu. Spoločenstvá z druhých denominácií rozhodne
    nemusia byť nutne sektou!

     To, čo v nás ustrnulo, umiera!

                                     86
                                     87


                  Svedectvo
                 Skutky 25,26
                   XX.               Okolnosti svedectiev


                Skutky 25,1-27.

     Keď ľudské poníženie trvá niekoľko mesiacov, človek má sklon
    búriť sa, odporovať a pokiaľ je veriaci, často sa aj pohoršiť voči
    svojmu Bohu. Ľudia sú príliš biedny a slabí - rozprávajú ako pre
    nich Stvoriteľ veľmi veľa znamená, keď  však  sú  zaťažení
    okolnosťami, sú schopní veľmi rýchlo vzplanúť, a pritom vo chvíli
    zahodiť všetky svoje verbálne zásady. Niesť utrpenie a ponižovanie
    je ťažké. Až keď niekto pochopí, aký je nespoľahlivý a slabí,
    začína prežívať do hĺbky, pravdivo, sebapoznanie.
     Apoštol Pavel bol väznený niekoľko rokov. Židia ho neustále
    obviňovali a strojili úklady, ako by ho zabili. Nikdy si nemohol
    byť istý, či nepríde tajné komando s verdiktom smrti! Svetskí
    hodnostári si ho síce vypočuli, ale ich jednanie bolo poznačené
    svetským zmýšľaním natoľko, že buď očakávali peniaze alebo sa
    chceli zapáčiť Pavlovým protivníkom, čo mohlo opäť v apoštolovi
    provokovať množstvo neistôt a beznádeje.
     Pavel pritom túžil po priateľských vzťahoch, po spoločenstve
    veriacich, možno ho niekedy lámali aj túžby po partnerke -
    v samote väzenia je všetko pálčivejšie, ľudské nenaplnené potreby
    sa prejavujú omnoho silnejšie...
     Svojim príkladom však Pavel jednoznačne svedčí, že je jeho
    vládcom naozaj sám Stvoriteľ. V jeho živote pôsobil Svätý Duch tak
    silno, že kedykoľvek bol Pavel predvolaný na súd, nikdy tam
    neprišiel v depresii, malomyseľnosti a beznádeji! Jasne vedel, že
    má svedčiť o Kristovi aj cisárovi a rozumel svojmu povolaniu!
    Nechcel unikať pred Božou vôľou, lebo sa pre Neho skutočne
    rozhodol žiť - za obeť doniesol všetko svoje súkromie a všetky
    svoje osobné potreby! Jazykom málo rozprával ako Boha miloval,
    svojim životom však kričal o  vrúcnej  láske  voči  svojmu
    Stvoriteľovi.
     Dnes majú veriaci sklon veľa rozprávať o svojej láske, keď sú
    ale zaťažení, ukazuje sa, že tejto lásky je veľmi poskromne! Keď
    človeka dostihne realita, rozhodnutia viery akoby strácali svoju
    skutočnosť a človek radšej chce všetko vidieť inak, aby si
    nahrabkal trochu toho, čo skutočne miluje.
     Apoštol mohol na základe svojej čistej viery stáť aj pred
    vladármi im na svedectvo, čo sa dnes úplne vytráca, lebo sa
    vytráca aj skutočný hlboký zápal pre Pána Ježiša Krista. Kresťania
    síce možno až pričasto svedčia a  možno  až  pričasto  aj
    v masmédiách, do ktorých sa dostali ani nie tak na základe Božieho
    povolania ako na základe svojho svetského vplyvu. Ostali im slová
    bez svedeckých životov, čo je ako vôňa potravín, ktorá zostáva nad
    vyprataným stolom - slinky sa zbiehajú, človek by aj jedol, ale
    potravy niet. Takéto miesta len pripomínajú hlad a robia ho ešte
    neznesiteľnejším.
     XX/a) Čo ma zaujalo na osobe Pavla z doteraz prečítaných
    kapitol Skutkov apoštolských?
     XX/b) Môžeme sa podobať Pavlovi? 
                                     88                  Priama reč


                Skutky 26,1-32.

     Keď Pavel rozprával svoje svedectvo, nesnažil sa hrať na žiadnu
    politiku. Nechcel  nejak  psychologicky  ovplyvňovať  svojich
    poslucháčov, nechcel sa ani pred nimi vykresliť ako lepší, ani
    svoju reč nechcel využiť len na sebaoslobodenie! Jeho reč bola
    priama, jasne vyjadril aj svoju túžbu, aby sa jeho poslucháči
    stali kresťanmi - nechcel ich obrátiť na vieru on, chcel to
    prenechať Svätému Duchu! O Pánovi Ježišovi rozprával jasne, jasne
    sa vyjadril aj k Jeho zmŕtvychvstaniu a radšej bol ochotný znášať
    poníženie, že blázni. Pri tomto všetkom sa ale ani raz nepovýšil
    a nedal najavo nič také, že by bol človekom s väčším zjavením -
    nad vecou!
     Najväčšími zbraňami Pavla bola pravda, láska, pokora a priamosť
    s požehnaním od Svätého Ducha. Svedectvo s takýmito kvalitami hýbe
    aj srdcami veľkých vladárov, ktorí majú dosť majetku a slávy,
    a tak nehľadajú veľmi svoje spasenie!
     XX/c) Skúste si odovzdať svoje svedectvo - máte čo povedať? 


                  Dialógy


     XX/a) Táto otázka je veľmi osobná. Čo sa týka autora týchto
    úvah, vyjadril to v prvej časti tejto kapitoly.
     XX/b) Jednoznačne áno, sme takí istí ľudia ako bol aj on! Možno
    sme si zvykli na nedostatok lásky a pravdy v našich srdciach,
    a tak máme sklon dávať Pavla za nedosiahnuteľný príklad - takéto
    učenie je však rozhodne nepravdivé! Jediným nedosiahnuteľným
    príkladom bol Pán Ježiš Kristus - môžeme sa Mu podobať stále viac
    a viac, ale nikdy nebudeme ako On. Apoštol Pavel však takýmto
    príkladom nie je - je možné žiť tak isto, ako žil aj tento
    apoštol.
     XX/c) Na túto výzvu by som nechcel dať príklad odpovede -
    skúste premýšľať nad Božou mocou vo svojom živote!

     Svedectvá ľudských životov rozprávajú aj vtedy, keď ľudia
    mlčia.

                                     89

                 Povzbudenie
                  Skutky 27
                   XXI.           Ľudská sloboda a zázrak dobrej rady


                Skutky 27,1-20.

     Akonáhle začne človek pociťovať, že ho chce niekto manipulovať
    alebo obmedzovať, začína sa v ňom vytvárať antipatia voči tomu,
    kto je príčinou jeho obmedzovania. Človek vyhľadáva slobodu a keď
    ju nenachádza, snaží sa vytvoriť si aspoň ilúziu slobody, aby sa
    mohol cítiť dobre. Napriek tomu, že sa ľudia tak veľmi snažia byť
    nezávislí, je ich nezávislosť, sloboda niekedy veľmi podivná. Na
    jednej strane niekedy nedokážu ani len prijať dobre mienenú radu -
    urážalo by to ich hrdosť, že neboli sami schopní vymyslieť niečo
    dobré, na druhej strane, keď sa im niečo nepodarí, dokážu dlho
    vyčítať, že keby ich niekto dôrazne presvedčoval, neprihodilo by
    sa im nič zlé! Sloboda sa takto stáva v ústach mnohých ľudí úplne
    prázdnym sloganom, ktorý v ich životoch nenesie žiadnu hodnotu!
     Pán Ježiš Kristus rešpektuje skutočnú ľudskú slobodu! Tento
    pojem znamená pred ním veľmi veľa - človeku je dovolené zachovať
    sa tak, ako si zamanie... Boh nikoho neprinúti naplňovať svoju
    vôľu, ale teší sa, keď tak ľudia robia z vlastného presvedčenia.
    Stvoriteľ dáva človeku takú čistú a otvorenú slobodu, že sa
    niekomu možno čas od času zazdá, že by ani nebolo tak zlé, byť
    trochu pri Stvoriteľovi pripútaný. Veď by sa veriaci človek
    nemusel báť, že ho zvedie hriech, lebo by vlastne nemohol hrešiť.
     Hospodin stvoril človeka tak, aby bol podobný Jemu samému, teda
    aby bol schopný tvoriť, milovať, niečo chcieť i nechcieť... Tieto
    hodnoty môžu existovať len vtedy, keď je rešpektovaná sloboda
    človeka.
     Keď apoštol Pavel radil, aby nevychádzali na more, rešpektoval
    ľudskú slobodu podobne, ako to robí sám svätý Duch. Vedel, že
    stroskotajú a že budú musieť znášať útrapy na mori, ale napriek
    tomu len radil, aby prezimovali tam kde sú.  Neorganizoval
    presviedčanie - nezískaval pre svoju  vec  vplyvných  ľudí,
    nevyhrážal sa, že čosi urobí... Poradil, a potom bol ochotný niesť
    bremeno nesprávneho rozhodnutia spolu s ľuďmi, o ktorých vedel, že
    mu ich poslal sám Hospodin, aby od neho dostali svedectvo o živej
    viere a Pánovi Ježišovi. Je to úžasný príklad prístupu Božieho
    dieťaťa voči druhým ľuďom, ktorý tak často chýba  veriacim
    v prítomnosti! Proroctvo jedinca často zaniká v jeho hriešnej
    túžbe presvedčiť, dosiahnuť niečo podľa svojich predstáv, v túžbe
    získať vplyv a prevahu. Takto Pán Ježiš nikdy nekonal!
     Pretože apoštol nezlyhal pred svojim  Bohom,  nikoho  si
    nepohneval, proti nikomu nebojoval. Keby boli vtedy na lodi
    prítomní ľudia zo súčasnosti, možno by sa urazili už preto, že sa
    Pavel vôbec ozval. Pán upozorňuje na to, že v posledných dobách
    ochladne láska mnohých - keď niekto vyjadrí svoj odlišný názor,
    často sa to pokladá za útok. Ľudia sú podráždení a neschopní
    počúvať sa. Ich srdcia plné zloby sa stavajú proti druhým len
    preto, že tí druhí vyjadrili čo si myslia. Napriek tomu, že sú
    dnes ľudia voči sebe podráždenejší, že ich informačná smršť zmieta
    a nedokážu kontrolovať ani svoje city, ani pravdivostné hodnoty
                                     90    informácií, napriek tomu dáva apoštol príklad správneho prístupu
    Božieho dieťaťa. Je správne a potrebné vyjadriť svoj pohľad,
    zároveň je správne nevnucovať ho a neznásilňovať ľudí do niečoho,
    čo odmietajú. Takýmto spôsobom sami raz zistia, že sa im možno
    neprihováral človek, ale Svätý Duch a skôr či neskôr prežijú aj
    svoju zodpovednosť za svoje rozhodnutia a svoje skutky. 


              Výčitky alebo povzbudenie?


                Skutky 27,21-29.

     XXI/a) Keď Pavel pripomína svoju dobrú radu,  je  možné
    charakterizovať jeho pripomienku ako výčitku, ktorá nič nerieši,
    a navyše rozbíja medziľudské vzťahy?
     Apoštol upozorňuje na svoje nové videnie. Napriek  zlému
    rozhodnutiu kormidelníka a majiteľa lode, Pavel poukazuje na
    východisko, ktoré je svojim spôsobom veľmi pozitívne. - Nikto
    nezahynie! Keďže apoštol už raz radil a radil dobre, jeho slová
    majú v kritickej chvíli úplne inú váhu. Navyše pri svojej minulej
    rade poslúchol svojho Boha a rešpektoval ľudskú slobodu, čo
    spôsobilo, že pri svojej druhej rade nestáli proti nemu urazení
    nepriatelia, schopní radšej obetovať svoj život, ako si pripustiť
    omyl. Možno sa to zdá byť zvláštny záver - urazený človek však
    niekedy dokáže tak veľmi prepadnúť svojej zlobe a pýche, že radšej
    volí smrť, než vyznanie svojho omylu. Bežným prejavom tohoto
    hrozného dôsledku ľudskej porušenosti je zatvrdené srdce človeka,
    ktorý bol predtým Božím dieťaťom. 


             Dar prítomnosti úprimnej viery


                Skutky 27,30-44.

     Na lodi s Pavlom bolo asi 270 ľudí. Medzi nimi sa našli
    lodníci, ktorí pre veľké útrapy nedôverovali Pavlovi a chceli
    z lode utiecť na člne. V tejto chvíli dáva apoštol svoju tretiu
    radu a tentokrát ju vyslovuje s podmienkou: "Ak dovolíte, aby
    ušli, nezachránime sa!" Svätý Duch cez Pavla pokoril aj 270 ľudí
    a stačil na to jediný Boží služobník! Tentokrát Pavla na slovo
    poslúchli! Veriaci človek je niekedy natoľko malomyseľný, že sa mu
    zdá, že Stvoriteľ akosi nedokáže alebo nechce zmeniť ťažkú
    situáciu... Tento úžasný príklad Pavlovej viery však poukazuje na
    to, že keď sa hoc aj jediný veriaci úprimne drží svojho Boha,
    tento Boh sa zastane svojich vecí celou svojou Božskou mocou.
     XXI/b) Prečo teda niekedy nie je na veriacich jasne vidieť
    Božiu moc?
     Ak je úprimné Božie dieťa medzi neveriacimi ľuďmi, znamená jeho
    prítomnosť pre ostatných vždy požehnanie. Ak veriaci odloží svoju
    úprimnosť stranou a svojho Boha opustí, nesie zodpovednosť nielen
    za seba, ale aj za všetkých ostatných ľudí, ktorých mu Hospodin
    zveril.
     Napriek veľmi ťažkým okolnostiam bol Pavel silným povzbudením.
    Neprežíval depresiu, ani malomyseľnosť, ale naopak rozdával okolo
    seba Ducha pokoja a pravdy, ktorý tak silne pôsobil, že celá
    depresívna posádka odložila svoju skľúčenosť. Ľudia dokonca začali
                                     91    jesť s vierou, že im to bude potrebné - možno to bola ich prvá
    životná skúsenosť so svojim Stvoriteľom.
     XXI/c) Čo musím urobiť ja, aby som bol podobným svetlom, ako
    bol Pavel?
     XXI/d) Ako sa Hospodin zastal Pavla? 


                  Dialógy


     XXI/a) Človek má sklon pre svoju zlobu v srdci ponižovať
    druhých ľudí. Jedným z prostriedkov na takéto jednanie sú výčitky.
    Výčitky, ktoré odznejú bez príčiny, len preto, aby pripomínali
    omyl, dokážu rozbíjať manželstvá,  priateľstvá,  spoločenstvá
    veriacich ľudí, ale aj pracovné kolektívy, vlády štátov... Pavel
    nevyčíta takýmto spôsobom! Len pripomenul, že sa Stvoriteľ chcel
    zastať ľudí už pred plavbou, ale títo ľudia ho neposlúchli.
    Zároveň s touto pripomienkou poukazuje, že tým Božia láska
    neochladla a ďalej volá k poslušnosti. S touto pripomienkou dáva
    apoštol novú nádej. Nejde  teda  o  špinavú  výčitku,  ale
    o zvestovanie malého spasenia ich životov.
     XXI/b) Dnes sa veriaci ľudia často vnucujú a nerešpektujú
    ľudskú slobodu. Nedokážu nasadnúť "na jednu loď" s ľuďmi, ktorí
    odmietli ich radu a správajú sa ako urazené malé deti. Nedokážu
    zabudnúť na minulosť a vyčítajú. Tak strácajú sami  všetko
    požehnanie a nemôžu byť teda ani požehnaním pre druhých!
     XXI/c) Na túto osobnú otázku by si mal každý odpovedať vo
    svojom srdci sám.
     XXI/d) Pán sa priznal k Pavlovi tak, že sa ho zastával pokojom
    v srdci, dával mu svoje zjavenia a nakoniec nedovolil, aby ho
    vojaci zavraždili. Kvôli nemu nezavraždili ani ostatných väzňov,
    čo bolo opäť len ďalším požehnaním pre apoštolovo okolie.

     Sloboda je pojem, pod ktorým si každý človek predstaví niečo
    iné.

                                     92
                                     93                  Naplnenie
                  Skutky 28
                   XXII.                Boh ľudských sŕdc


                 Skutky 28,1-6.

     Suverenita a hrdosť v ľudskom srdci môžu spôsobiť, že človek
    začne mať sklon k veľmi zvláštnej forme žitia. Vo  svojej
    porušenosti si osvojí nadradené postoje absolútnej nezávislosti,
    ktorými začne celému svojmu okoliu dávať znať, že bez ohľadu na
    mienku iných si môže urobiť čokoľvek a nemusí sa nikomu za to
    zodpovedať. Takýto postoj môže prinášať aj  mladosť,  ktorá
    nepoznala vo svojom živote Krista a ktorá je vrhnutá do reality
    bežného života. Povinnosti v práci, voľný čas, svoje záujmy, pocit
    nezávislosti z pravidelných výplat, ..., všetky tieto pojmy
    v človeku vybudujú akúsi suverenitu, z ktorou sa človek buď
    vyrovná v Duchu Božieho Slova alebo  navždy  stratí  Božie
    kráľovstvo.
     Keď Pavel stroskotal na ostrove a Pán zachránil všetkých podľa
    svojho zjavenia, opäť dal poznať svoju blízkosť a moc. Dopustil,
    aby apoštol zobral také tŕnie, v ktorom bola ukrytá vretenica.
    Napriek tomu nedopustil, aby ho uhryzla, čím v prvej chvíli
    vyvolal apatiu u domorodcov namierenú proti Pavlovi. Pretože sa
    však apoštolovi nestalo nič zlé, apatia sa zmenila na pohostinnosť
    a uctievanie.
     Ak si človek nedokáže uvedomiť, že je závislý aj na druhých
    ľuďoch vo svojom okolí, často si potom nedokáže uvedomiť, ako
    veľmi ho Pán chráni, keď mu dáva hoc aj len jediného priateľa
    alebo človeka, ktorý mu rozumie! Ak mladosť ignoruje vzťahy
    s druhými ľuďmi, skôr či neskôr sa tak "popáli", že pre budúcnosť
    už "dostane rozum" - trochu dospeje! Božie Slovo poukazuje na
    fakt, že vzťahy s druhými ľuďmi sú veľmi podstatné. Nevedie
    veriacich do nezávislosti, ale do komunikácie s požehnaním od
    samého Stvoriteľa. Na jednej strane majú veriaci  zvestovať
    Evanjelium aj napriek pohoršeniu, na druhej strane si majú ľudí vo
    svojom okolí vážiť a rešpektovať ich potreby. Keď sa veriaci drží
    svojho Boha celým svojim srdcom, Hospodin môže urobiť v jeho
    živote niečo podobné, ako zažil Pavel s domorodcami. Stvoriteľ
    naklonil ich srdcia, čím veľmi pomohol nielen apoštolovi, ale aj
    celej lodnej posádke.
     Niekedy sa môže zdať, že v našom živote takéto Božie vedenie
    akoby nebolo. Akoby Hospodin zabudol - namiesto naklonených sŕdc
    stretávame zlobu a nesympatiu. Tento biblický príklad  však
    poukazuje, že aj Pavlovo požehnanie začalo akoby "nepožehnaním"!
    Barbari na začiatku obvinili Pavla z toho, že bol vrah! Pán Ježiš
    týmto dopustením ale sledoval zámer, ktorý sa ukázal až neskôr. Je
    veľmi dobré nerobiť predčasné závery o svojom živote a vyčkať na
    svojho Boha! Stvoriteľ drží všetky okolnosti pevne vo svojich
    rukách a keď Ho neopustí veriaci človek, neopustí ani On svoje
    dieťa! Po krízach zvykne prichádzať oveľa väčšie požehnanie... 


                                     94


               Modlitby a uzdravenia


                Skutky 28,7-10.

     Tento odsek Písma spája uzdravovanie jednoznačne s modlitbou.
    Pretože sa Pavel držal vo svojom živote Božej rady, jeho modlitba
    bola vypočutá a ľudia, za ktorých sa modlil, boli uzdravení. Toto
    požehnanie malo opäť veľký zmysel - v tom čase neexistovali
    poisťovne, ani sociálna podpora! Stroskotanci sa stali v tom čase
    poväčšine žobrákmi bez akéhokoľvek majetku. Požehnanie cez Pavla
    spôsobilo, že stroskotanci dostali na cestu všetko, čo potrebovali
    - uvedomme si, aké ťažké, z ekonomického hľadiska, muselo byť, že
    na nejakom ostrove pribudlo 270 nemajetných ľudí. Pán sa však
    dokázal postarať o všetkých! Božie dieťa má byť požehnaním pre
    svoje okolie, a preto nemôže myslieť len na seba v akejsi
    predstave nezávislosti.
     XXII/a) Máme sa modliť za uzdravenie druhých ľudí?
     XXII/b) Ako by sme vyjadrili podmienky požehnania takejto
    modlitby?
     XXII/c) Ak po modlitbe nedôjde k uzdraveniu, musí sa vždy
    jednať o nepožehnanie? 


                Svedectvo v Ríme


                Skutky 28,11-31.

     Najhlbšou pravdou o tom, prečo Stvoriteľ Pavlovi žehnal, je
    fakt, že sa Pavel stotožnil s Božou vôľou. Chcel robiť to, čo pre
    neho Pán pripravil. Z tohoto dôvodu sa celé roky svojho života
    nestrachoval akoby nepriaznivých okolností, lebo vedel, že ide
    s Hospodinom. Čo je ale zaujímavé, apoštol mal naplnený život,
    v ktorom sa mohol realizovať, mať úspech a tiež aj sebe primeranú
    úctu dokonca aj od veľmi silných ľudí tohoto sveta.
     Niekedy hľadáme svoje naplnenie a zároveň sa bránime ceste,
    ktorú nám ponúka Stvoriteľ. Takýto prístup je dlhou cestou
    sklamaní, rozčarovaní a prehier. Keď sa človek naozaj zmieri so
    svojim milujúcim Bohom, zistí, že tento Boh nielen dokáže využiť
    jeho život na úžasné veci, ale že je tento Boh naozaj milujúcim
    Bohom - že pozná cesty ľudských sŕdc a že ich chce naplniť tak,
    aby mohlo byť jeho dieťa šťastné...
     XXII/d) Je teda teológia prosperity pravdivá? 


                  Dialógy


     XXII/a) Tzv. necharizmatické cirkvi  niekedy  upadajú  do
    nezdravého spánku, v ktorom jedni na druhých úplne zabúdajú
    a nemodlia sa za seba navzájom. Ak máme len trochu pozitívny vzťah
    k druhej bytosti, je prirodzené modliť sa za ňu, keď trpí
    v nemoci!
     XXII/b) Modlitebník musí mať živý vzťah s Bohom a urovnané
    vzťahy s druhými ľuďmi. Zároveň musí byť jeho modlitba inšpirovaná
    skutočnou túžbou a nielen neosobnou povinnosťou! Ak je narušená
    niektorá z týchto hodnôt, stáva sa z modlitebníka buď pokrytec
                                     95    alebo herec s roľou modlitebníka.
     XXII/c) Životu druhého človeka rozumie len sám Hospodin. Nikto
    nevie, aký celý a skutočný zmysel má život druhého človeka.
    Nepoznáme svoje povolania a Božiu vôľu pre druhých ľudí, nepoznáme
    ani to, v čom spočíva ich naplnenie. Preto nikto nemôže povedať,
    že ak Pán neuzdraví, že ide jednoznačne o nepožehnanie!
     XXII/d) Teológia prosperity je pravdivá do tej miery, že
    Hospodin pozná svoje deti a napĺňa ich potreby! Stvoriteľ nám
    pomáha a vytrhúva nás z pohrôm realistického života. Ľudské
    naplnenie však poväčšine nespočíva ani v zdraví ani v majetku!
    Dokonca je málo takých ľudí, ktorí by dokázali prijať v prebytku
    jedno i druhé a zároveň by ich to neodviedlo od Božej prítomnosti!
    Preto Pán prideľuje svoje požehnania vyvážene tak, aby mohli jeho
    deti prejsť týmto svetom, byť na svetlo druhým, a zároveň ich
    uchráni od takých pokušení hriechu, ktoré by ich navždy odviedlo
    od Neho Samého - od večného života. Ak si niekto predstaví pod
    pojmom "požehnanie" len zdravie a majetok, je to veľmi trapná
    predstava!

     Naplnením Božej vôle človek nájde svoje vlastné naplnenie.
                                     96
                                     97              Duchovné dary a múdrosť
                  Kazateľ 1
                   XXIII.               Úvod ku Knihe Kazateľ


     Kniha Kazateľa patrí do skupiny piatich starozákonných kníh
    označovaných spoločným názvom - Svitky. Sú to - Kniha Ester,
    Pieseň piesní, Plač Jeremiášov, Kniha Rút a Kniha Kazateľa. Tieto
    knihy sa predčítavali v rámci  židovských  bohoslužieb  pri
    príležitosti piatich najväčších židovských sviatkov.
     Kniha Kazateľa bola predčítavaná koncom septembra na Slávnosti
    stánkov, keď sa končil - podľa židovského kalendára - starý rok
    a začínal nový. Práve táto slávnosť teda pripomínala večný kolobeh
    času a ľudskú márnosť, o čom je zmienka hneď v prvej kapitole
    tejto biblickej knihy.
     Predpokladá sa, že autorom tejto knihy je Šalamún, ktorý už ale
    v dobe jej písania nebol kráľom. V hebrejskom originály tohoto
    diela sa nachádza veľa arameizmov - vplyvu reči, ktorou sa
    rozprávalo v dobe  Ezdrášovej  a  Nehemiášovej  po  návrate
    z Babylonského zajatia. Z toho by mohlo vyplývať, že nemohla byť
    napísaná skôr ako v r. 300 p.n.l., a že ju teda nemohol napísať
    Šalamún. Keďže sa však kedysi odovzdávali správy len na veľmi
    nedokonalých informačných médiách, ktoré niekedy hraničili až
    s ústnym podaním, ukazuje sa takýto argument ako neopodstatnený.
    Skutočný historický doklad o autorovi neexistuje, preto budem
    ďalej pokladať za autora Šalamúna, ktorý skutočne vo svojom živote
    vyskúšal všetko, čo sa v tejto knihe píše a bol aj kráľom Izraela.
    Šalamún navyše prosil svojho Boha o dar múdrosti, ktorý mu
    Hospodin naozaj požehnal! Na sklonku vlády sa ale Šalamún odvrátil
    od čistej živej viery - brával si za manželky pohanky a staval im
    navyše v Izraeli oltáre ich bohov. Knihu Kazateľ by bolo možné
    pokladať za neskoršie Šalamúnove pokánie, ktorým nepriamo vyznáva
    svoje poblúdenie a navracia sa k svojmu Stvoriteľovi.
     Ako autor tohoto zväzku verím, že je autorom Knihy Kazateľa
    Šalamún a nepovažujem za potrebné ďalej sa touto otázkou zaoberať.
     Toto filozofické dielo by sa mohlo zdať na prvý pohľad
    pesimistické, bez možnosti východiska z márnosti tohoto sveta.
    V kontexte celej knihy je však najprirodzenejšie zhodnotiť ju ako
    veľmi realistické dielo, ktoré neuniká pred  nepríjemnosťami
    a zbytočnosťami ľudského života. Ľudský život hodnotí ako márny
    a ťažký, keď v ňom človek nenájde Spasiteľa, na druhej strane ak
    človek uverí a prijme spasenie Pána Ježiša Krista, jeho život
    nadobudne hodnoty, zmysel, pravdivosť i krásu.
     "Suma toho všetkého je: Boha sa boj a Jeho prikázaní ostríhaj!"
     V tomto zväzku sa budeme zamýšľať nad touto knihou v zmysle
    múdrosti, ktorú môže odovzdať Božím deťom novozákonnej Cirkvi,
    o ktorej sme čítali v Skutkoch apoštolských... 

                                     98           Čo je v ľudskom počínaní márnosťou?


                Kazateľ 1,1-11.

     Úspech pôsobí na každého človeka trochu iným spôsobom. Jedni sa
    radi okázale vychvaľujú, iní sa radi vychvaľujú skrytou formou,
    aby ich mohli potom chváliť ešte aj za "skromnosť". Ďalší svoj
    úspech ukrývajú a chvália sa sami pred sebou koľko dosiahli a ako
    im nejde o slávu tohoto sveta. Niektorí pri svojom úspechu
    neurobia nič, nechajú ísť okolnosti prirodzeným behom udalostí
    a sú možno naozaj skromní, ale sú aj takí, ktorým úspech nestačí
    a hneď sa ženú za ďalším a ďalším...
     Veriaci človek môže byť úspešný aj v cirkvi - jeho charizma
    prináša ovocie a dielo ktoré koná požehnáva sám Hospodin. Aj na
    veriaceho človeka pôsobí úspech veľkou silou, aby vyskúšal jeho
    charakter. Určite dobre poznáme milý rozpor vo výraze, keď tvár
    rozpráva - "som skromný", a oči kričia - "jupííí podarilo sa mi!"
    Niekto dokáže prijať úspech a zvládnuť ho, iného naopak ovládne
    úspech a človek začne byť iným človekom.
     "Márnosť márností: Povedal Kazateľ!" Aký biedny je človek,
    ktorému sa zdá, že dosiahol alebo urobil niečo výnimočné! Tisíce
    ľudí pred ním dosahovali a robili výnimočné veci a často aj oveľa
    výnimočnejšie. Tisíce ľudí trpeli potom pýchou alebo zvládali svoj
    úspech a zostávali skromní... Niekto možno krásne spieva, iný
    krásne káže, ďalší je výborný pomocník alebo je zručný, niektorí
    vedia načúvať ľudskému srdcu alebo vytvárať vzťahy..., však nič
    z toho nie je väčšie ako druhé, žiadny úspech nie je úspešnejší
    než iný! Ak svoje schopnosti človek nepoloží pred Kristov kríž
    s vedomím svojej nedokonalosti, akákoľvek  práca  sa  stáva
    márnosťou, dokonca aj práca v cirkvi!
     Človek sa narodí, pracuje, raduje sa a trpí a napokon umrie
    a rodia sa ďalší... Z tohoto nezmyselného kolobehu je možné
    vymaniť sa jediným spôsobom - prijatím spasenia Pána Ježiša
    Krista. Toto spasenie dáva ľudskému životu novú hodnotu, zmysel
    byť druhým ľuďom svetlom a pomocou, vodítkom k ich spaseniu. Živá
    viera zmení smrť,  koniec  na  začiatok  niečoho  krajšieho
    a zmysluplnejšieho než je tento život.
     XXIII/a) Prečo Stvoriteľ ponecháva človeka v kolobehu márnosti
    tohoto života? 


              Hľadanie Božej múdrosti


                Kazateľ 1,12-14.

     Šalamún si uvedomoval, že pri svojom kraľovaní potrebuje
    múdrosť od Hospodina. Keby nechal Izrael, aby sa jeho dejiny
    odvíjali samovoľne, prinieslo by to mnoho utrpenia a násilia.
    Preto chcel vládnuť a chcel vládnuť múdro, aby sa Izrael stal
    príjemným domovom mnohých rodín.
     Takýto prístup je veľmi aktuálny aj pre novozákonnú Cirkev
    Božích detí. Ak Stvoriteľ dal, aby bol niekto v staršovstve,
    presbyterstve, ..., chcel tiež, aby rozhodoval múdro a ak sa mu
    múdrosti nedostáva, aby ju hľadal v Biblii a pri rozhovoroch
    s bratmi a sestrami. Rozhodovanie v Božej múdrosti pripraví potom
    ďalším spolubratom a sestrám príjemné prostredie - ich Cirkevný
                                     99    domov.
     Kristus nechce aby Jeho deti stavali kostoly, robili programy,
    spievali a hrali, kázali a vyučovali sa navzájom bez toho, aby
    mali vybudovaný osobný vzťah s Ním samým! Ak človek nemá v Pánovi
    Ježišovi dobrého priateľa a otca, ak sa s Ním nedokáže porozprávať
    a poradiť, ak Božie Slovo nemení jeho ľudské postoje, potom sú
    všetky cirkevné aktivity len nepríjemným trudom - prácou, ktorá
    nemá žiadny zmysel!
     Kazateľova múdrosť rozpráva do tejto doby, aby sa kresťania
    nesnažili budovať formy a dogmy, ale úprimnú vieru v samom srdci,
    ktorá potom osloví mnohých ľudí. Nadmerná cirkevná okázalosť,
    bohatstvo, propagácia, dokonca aj nadmerné teologické vzdelávanie
    - to všetko hubí Svätého Ducha, ktorý sa chce prejavovať v ľudskom
    srdci a na skutkoch človeka prirodzeným a krásnym spôsobom, ktorý
    je príťažlivý a lákavý sám o sebe - nepotrebuje propagáciu ani
    bohatstvo ani múdrosť poznania histórie... Naopak bohatstvo,
    múdrosť i propagácia potrebujú Svätého Ducha, aby mohli existovať
    v ľudskom srdci a nezničiť ho pýchou! 


             Pokazené stvorenstvo a Kristus


                Kazateľ 1,15-18.

     "Čo je krivé nedá sa narovnať..." Tieto slová vypadajú na prvý
    pohľad veľmi skepticky. Vo svojej podstate ale skrývajú hlbokú
    pravdu o tomto svete. Keď sa Adam a Eva vzbúrili proti Bohu
    a obviňovali Ho, že je On príčinou ich falše, odlúčili sa od
    Božieho požehnania. Zem im začala prinášať tŕnie a bodľačie, každá
    práca sa stala namáhavou a neprinášala len dobré ale aj zlé. Toto
    zlorečenie ľudstvo nesie sebou až podnes! Lieky majú vedľajšie
    účinky, priemysel ničí prírodu, pohodlie spôsobuje choroby a tie
    vyžadujú ďalšie lieky... Vedci sa hrozia skutočnosti, že je Zem
    odsúdená na ekologický zánik bez toho, aby mal niekto osobný
    záujem zničiť ju! Ak sa niekto pokúsi narovnať toto krivé
    stvorenstvo, určite sa mu to nepodarí! Ak niekto začne budovať
    Božie kráľovstvo formou vylepšovania štátnych zriadení, upadá do
    beznádejnej márnosti, lebo jeho práca prinesie viac zlého než
    dobrého. Svet nie je potrebné meniť, treba ho nechať, aby sa valil
    svojou cestou korytom svojich dejín. Božie dieťa nemá budovať
    svet, ale Božie kráľovstvo v srdciach ľudí, ktorí vo svete žijú!
    Je to jediná cesta ako skutočne pomôcť človeku osobne a nepriamo
    aj svetu. Svet nikto nezastaví na jeho šialenej ceste  do
    sebazničenia, ľuďom sa však dá pomôcť pre milosť spasenia Pána
    Ježiša Krista.
     XXIII/b) "Kde je mnoho múdrosti, tam je i mnoho hnevu. Ten, kto
    rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje bolesť.. - Ako to myslel Kazateľ?
    Nie je teda správne vzdelávať sa? 


                  Dialógy


     XXIII/a) Veľmi pekne to vysvetľuje apoštol Pavel: "Na mieste
    Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa z Bohom!" Človeku je daný na
    tejto zemi čas, v ktorom sa môže zmieriť so svojim Bohom cez
    spasenie Pána Ježiša.
                                     100     XXIII/b) Múdrosť, ktorá nie je vedená Svätým Duchom síce môže
    niesť mnoho pravdy, ale nedokáže túto pravdu vyvažovať láskou!
    Takáto múdrosť mentoruje, uráža, znechucuje, zlostí sa, čím
    spôsobuje hnev a svár. Posvätená múdrosť rovnakou mierou prináša
    aj lásku a dokáže niesť kríž sebaobmedzovania, aby uľahčila
    blížnemu.

     "Príroda" pravdepodobne rozdelila spravodlivo len rozum - nikto
    si totiž nesťažuje, že ho má málo...

                                     101


                 Duchovný rast
                  Kazateľ 2
                   XXIV.                 Na počiatku...


                 Kazateľ 2,1-3.

     Keď niekto príjme do života Pána Ježiša Krista, niekedy začne
    mať pocit, že by mal dokázať lepšie hodnotiť realitu, ktorá ho
    obklopuje. Byť Božím dieťaťom je predsa privilégium a výborný dar,
    z čoho niekomu ihneď vyplynie, že má druhým čo do života povedať!
    Novoverec potom začne rozprávať, poučovať a buď sa strapní alebo
    otrávi svojich poslucháčov. Zjavne sa pri ňom uplatní výrok: "Keby
    som sa nebol býval ozval, bol by som ostal filozofom..."
     Realistický pohľad na prijatie Pána Ježiša do srdca je taký, že
    vôbec nesúvisí s ľudským poznaním. Človek akurát vyzná, že
    potrebuje Spasiteľa a dostane Ho - dostane večný život a Svätého
    Ducha ako učiteľa. Žiadny prvák na základnej škole nie je hneď
    inžinierom, aj keď možno niektoré reči detí sú tak suverénne, že
    takto nedokážu rozprávať ani mnohí inžinieri! Človek, ktorý prijal
    Pána prijal aj duchovné detinstvo, v rámci ktorého sa začína učiť
    rozumieť svetu, ktorý ho obklopuje. Duchovné  detinstvo  je
    charakteristické aj tým, že nemá veľmi rado zodpovednosť a chce si
    ešte trochu "užiť" sveta, pobaviť sa, a to každý na takej vekovej
    úrovni, v akej sa práve nachádza.
     Boží Duch však  čoskoro  začne  poukazovať  na  to,  že
    nezodpovednosť a hravosť len berie a neprináša. Nezodpovedný
    človek nevytvára hodnoty, ktoré sám potrebuje! Medzi takéto
    hodnoty patrí napríklad aj poznanie - hravosť zabije čas, učenie
    ho využije.
     Na počiatku duchovného rastu býva skutočne niekedy takto málo
    múdrosti a prvým krokom na ceste poznávania býva krok, ktorý
    človeka vedie do zodpovednosti. Nejde tu o vedenie z pozície
    prinútenia, ale o krok poznania a osobnej skúsenosti, ktorý
    v človeku pôsobí nové postoje a nové rozhodnutia. Začína sa mu
    zdať, že je detinská nezodpovedná hravosť márna, nenaplňuje ho
    a jeho potreba siaha ďalej. Prirodzene chce byť zodpovedný a chce
    pracovať, aby produkoval hodnoty. Pretože rozprávame o veriacich
    ľuďoch, chce tieto hodnoty produkovať na slávu Pána Ježiša Krista.
     XXIV/a) Ako by sme zhodnotili život veriaceho človeka, ktorý sa
    stále správa nezodpovedne a nemá záujem vytvárať hodnoty? 


                  Druhý krok


                Kazateľ 2,4-10.

     Prvý krok duchovného rastu úzko súvisí aj s vekom človeka.
    Vyššie uvedené sebapoznanie a zrod novej potreby vytvárať hodnoty
    prežívajú podobne aj  neveriaci  ľudia.  Životy  neveriacich
    a veriacich ľudí sa začínajú vážnejšie odlišovať až pri vzťahu
    k zodpovednej práci. Vidina peňazí, úspechu, dostatku niekoho
    vedie do závislosti na práci, takže dotyčný človek doslova
                                     102    prestáva žiť, jeho život sa zmení len na prácu. Iní ľudia veriaci
    i neveriaci postupne zisťujú, že je práca síce na jednej strane
    dobrá a potrebná, na druhej sebou nesie nezmyselný kolobeh. Niekto
    by sa mohol chcieť z takéhoto kolobehu vymaniť tým, že začne svoju
    prácu vylepšovať, zväčšovať jej rozsah alebo svoju kvalifikáciu,
    pričom však zistí, že spotreboval všetok svoj čas, vyprodukoval
    veľa hodnôt, ale vo svojej podstate z nich nič nemá! Ak ho práca
    napĺňa, môže sa nanajvýš tešiť z tejto práce, viac v živote
    nedostane! Možno by niekto povedal, že sa dokáže tešiť z veľkých
    účtov v banke, z veľkých domov, ktoré mu patria, z množstva žien,
    ktoré sa majú k nemu veľmi milo... Ak je ale zamestnaný naplno
    prácou, to všetko mu nepatrí! Ak prácu odloží a začne si užívať,
    stane sa nezodpovedným dieťaťom z prvého odseku tejto úvahy!
     Veriacim ľuďom Boží Duch poukazuje na to, že práca nesmie byť
    zmyslom života. Človek na jednej strane nemá žiť pre prácu, na
    druhej nemá ani stratiť zodpovednosť a stať sa nezodpovedným
    dieťaťom! Pán Ježiš chce mať zo svojich detí takých ľudí, ktorí
    neodhodia milosrdenstvo, lásku a Jeho múdrosť pre porušený pocit
    zodpovednosti neustále pracovať.
     Apoštol Pavel pracoval natoľko, aby si zabezpečil živobytie
    a aby aj on mohol niečím materiálnym prispieť do Cirkvi Božích
    detí. Zároveň však dokázal svoju pracovitosť obmedziť natoľko, aby
    mal čas aj na službu v Cirkvi, aj na ľudí, ktorých mu Pán
    posielal, a teda aby bol skutočne svetu na pomoc - cez neho mnohí
    mohli prijať Evanjelium Pána Ježiša Krista.
     XXIV/b) Ako zhodnotiť ľudský život, keď v ňom človek nenachádza
    pre prácu ani chvíle odpočinku, ani chvíle pre službu druhým? Môže
    takto žiť aj Božie dieťa? 


                Filozofia života


                Kazateľ 2,11-16.

     Neveriaci ľudia, ktorí vo svojom živote venujú čas aj na
    uvažovanie o ňom, dochádzajú niekedy k záveru, že nejde o múdrosť
    ani o nerozum, lebo okolnosti sú často tak silné, tak mocne
    vplývajú na ľudí, že múdrosť múdrym nepomôže a podobne ani nerozum
    neuškodí nerozumným! Napriek tomu si radšej títo ľudia vyberú
    rozumnosť a istú mieru zodpovednej práce s vedomím, že musia tento
    život nejak prečkať a urobiť si ho znesiteľným. Dokážu v ňom síce
    nájsť aj radosť aj potešenie, ale nejaký hlboký zmysel v ňom
    nenachádzajú - chcú zužitkovať  márnosť  svojho  života  čo
    najlepšie...
     XXIV/c) Môže mať takýto postoj, ako bol uvedený v tomto odseku,
    aj veriaci človek? Ak nie, prečo nie? 


            Záver z uvažovania nad realitou


                Kazateľ 2,17-23.

     Ak si chce človek zakladať na tomto svete a na majetku alebo
    produktoch svojej tvorivosti a pracovitosti, môže veľmi ľahko
    skončiť ako nadávajúci nešťastník, ktorý mnoho  vyprodukoval
    a nakoniec zistil že sa s tým nebude nakladať podľa jeho predstáv.
                                     103     Božie Slovo poukazuje aj na takýto stav, v ktorom sa človek
    môže ocitnúť a ktorý mu zároveň vôbec nepomôže. Často je zbytočné
    snažiť sa, aby produkty našej práce dostali do rúk správni ľudia
    a aby s nimi správne nakladali, lebo keď ich napokon niekto do rúk
    dostane, ukáže sa, že nebol správnym človekom, ktorý by vyhovoval
    predstavám toho človeka, ktorý hodnoty vytvoril.
     Svätý Duch poukazuje v predčítaných slovách, že človek nemôže
    na zemi vytvárať trvalé hodnoty! Jedinou trvalou hodnotou, ktorá
    na tomto svete trvá len v čase života daného človeka je láska
    a pravda. Tieto hodnoty si človek odnesie až za hrob, kde budú
    trvať ďalej. Na tomto svete však nie je možné vytvoriť nič
    materiálne, čo by prečkalo večnosť! Preto ak pracujeme v Cirkvi
    Božích detí, je veľmi potrebné uvedomiť si túto zložku reality,
    ktorá nás obklopuje. Jedinou cestou, ako zachovať túto Cirkev je
    živá viera, ktorá dôveruje Svätému Duchu, že sa on sám o svoje
    deti postará aj v budúcnosti. Táto živá viera prináša aj mieru
    zodpovednosti a  produktívnej  práce,  prináša  aj  duchovné
    vzdelávanie  s  modlitbou,  ale  nikdy  neprináša  márnosť
    nezodpovednosti alebo márnosť spútanosti prácou! Kresťania niekedy
    upadnú do márnosti práce - starajú sa o stavby  kostolov,
    modlitební, organizujú evanjelizácie, vedú cirkevné zbory tak, že
    Svätý Duch už nemá priestor, aby tiež niečo urobil! Nie je
    zriedkavé vídať upracovaných, uťahaných kresťanov s množstvom
    zodpovednosti, ktorí úplne stratili požehnanie a ak by v takomto
    stave ostali dlhšie, možno by stratili aj vieru!
     Vedieť sa spoľahnúť na Svätého Ducha je zázrak, na ktorý
    poukazuje záver tejto kapitoly Božieho Slova... 


            Pokoj a radosť od Svätého Ducha


                Kazateľ 2,24-26.

     Ak má niekto skutočne živý vzťah so svojim Stvoriteľom, Svätý
    Duch ho postupne vyučí, že jediným pevným bodom, jedinou trvalou
    hodnotou je sám Hospodin. Na tejto hodnote človek stojí i padá
    a len s Bohom môže nadobudnúť poznanie, v ktorom dokáže obstáť
    i v zodpovednosti, dokáže produktívne pracovať, ale nestratí
    pritom všetok svoj čas. Ostane mu aj na odpočinok a pomoc druhým
    s vierou, že o jeho veci sa postará Hospodin svojou veľkou mocou.
    Ak živú vieru človek začne strácať, začne zároveň strácať aj pokoj
    a čas - začne sa snažiť všetko poistiť prácou, zabezpečiť tak, aby
    to nemohlo zlyhať až nakoniec opäť len zistí, že sa takéto
    zabezpečenie dosiahnuť nedá a začne potrebovať opäť len Božiu
    pomoc - Jeho zabezpečenie. 


                  Dialógy


     XXIV/a) Veriaci ľudia duchovne rastú oveľa pomalšie, než sa im
    zdá! Preto je možné, že na danom človeku sme si duchovný pokrok
    len nevšimli! Ak ale takýto stav pretrváva mnoho rokov, je na
    mieste premýšľať o tom, čo je pre toho človeka prvoradé - Pán
    Ježiš alebo niečo iné!
     XXIV/b) Tento problém prežívajú hlavne tí ľudia, ktorí uverili
    v Pána Ježiša už ako starší v čase, keď dávali na prácu prílišný
                                     104    dôraz. Uvedomiť si omyl svojho postoja je dosť ťažkou cestou
    duchovného návratu k niečomu, čo nebude znamenať nezodpovednosť,
    ale čo nebude zároveň ani hravým detinstvom. Božie dieťa sa
    postupne naučí aj v práci spoliehať sa na svojho Boha  -
    spolupracovať so Svätým Duchom.
     XXIV/c) Život veriaceho človeka má veľmi hlboký zmysel - byť
    svetu svetlom, aby mohli aj druhí ľudia nájsť spasenie Pána Ježiša
    Krista. Veriaci človek môže v živote budovať hodnoty pravdivej
    lásky, ktorá vytrvá až do stvorenia novej zeme a nového neba,
    ktoré po svojom druhom príchode Pán pripravil pre svoje deti.

     Niektorí ľudia chodia poznávať svet, iní chodia, aby svet
    poznal ich.

                                     105               Čas Božieho jednania
                  Kazateľ 3
                   XXV.              Obdobia ľudského života


                Kazateľ 3,1-10.

     Telesná prirodzenosť núti človeka, aby sa snažil dosiahnuť
    svoje zámery čo najskôr. Malý chlapec by aj hneď chcel byť
    strojvodcom, dievčatká sa hrajú na mamy... Deti síce dospejú, ale
    túžba mať niečo čo najskôr v nich ostáva mladá a pôsobí im často
    utrpenie z toho, že nemajú vysnívané túžby.
     Niektoré národy sa strachujú vojen a politických prevratov, iné
    sa tešia v mieri. Chudobnejšie štáty sa snažia dosiahnuť úroveň
    bohatších a vzniká rozčarovanie, keď sa im to nedarí.
     Nemocní ľudia túžia po zdraví a boja sa smrti, zdraví sa nad
    nemocou a otázkami smrti radšej ani nezamýšľajú...
     Božie Slovo poukazuje na ľudský porušený prístup k životu,
    v ktorom sa človek snaží siloumocou zmeniť čas, obdobie, ktoré
    prežíva alebo ho naopak chce zmraziť, aby nikdy nepominulo. Keby
    sa radšej dokázal vyrovnať s okolnosťami, zmieriť so svojim časom
    života, mohol by oveľa lepšie využiť prežívané obdobie svojho
    času. Školákovi sa nechce učiť, hľadá si výhovorky a odbieha od
    povinností - keby sa vedel zmieriť s časom svojho študentstva,
    prijal by oveľa ľahšie množstvo informácií, ktoré by mu mohli
    v budúcnosti veľmi pomôcť.
     Pretože má človek sklon robiť vždy niečo iné, než od neho chce
    jeho Stvoriteľ, stráca požehnania, kazí dielo sebe i druhým
    a trápi sa, že je svojim spôsobom neúspešný!
     Pán dáva čas vzdelávania, ktorý keď pominie, človek už nebude
    mať čas učiť sa, aj keby to možno potom chcel. Dáva čas detinstva,
    do ktorého sa v dospelosti už nedá vrátiť aj napriek tomu, že by
    možno bolo úžasné zahodiť na chvíľu povinnosti a zodpovednosť. Pán
    dáva aj čas partnerstva, ktorý keď človek predbehne svojou
    aktivitou, môže stratiť rodinné zázemie na celý život...
     Cirkev tiež prežíva svoj čas - môže prežívať čas požehnania
    alebo čas zlorečenia, môže žiť na Božiu slávu alebo zarmucovať
    Svätého Ducha! Božie deti nemajú chcieť zmeniť čas cirkvi, ale
    zmieriť sa s ním - nepohoršiť sa a budovať Božie dielo v takom
    čase, aký Pán na cirkev dopustil. Veriaci človek môže v každom
    čase hľadať Božiu vôľu a poznávať realitu času v ktorom žije!
     Pán Ježiš niekedy chce, aby sa Jeho deti vrúcne modlili
    a mlčali, inokedy chce, aby rozprávali a niekedy je potrebné
    rýchlo sa chytiť manuálnej práce... Keď Stvoriteľ dá človeku
    poznať čas, v ktorom žije a pomôže mu zmieriť sa s ním, je to
    veľkým požehnaním, v ktorom môže nájsť veriaci veľa  Božej
    múdrosti.
     XXV/a) Ako riešiť duchovný stav, v ktorom je človek nezmierený
    s okolnosťami a túži ich zmeniť?
     XXV/b) Môže človek niečo dosiahnuť aj napriek tomu, že ešte
    nebol čas to mať? 


                                     106                  Požehnanie


                Kazateľ 3,11-15.

     Prijať Božie požehnanie znamená inými slovami vyčkať na čas,
    v ktorom Hospodin naplní. Ak niekto akýmkoľvek spôsobom predbehne
    okolnosti a nasilu chce dosiahnuť svoje predstavy, skutočne sa mu
    to aj môže podariť, ale nakoniec aj tak zistí, že vysnívané
    a dosiahnuté veci mu neprinášajú uspokojenie.
     Ľudia, ktorí sa naučia alebo prinútia čakať na Hospodina a na
    Jeho naplnenie, naučia sa zapierať samého seba. O takých rozpráva
    Pán, že sú hodní Božieho kráľovstva a požehnania.
     Pán pozná ľudské srdce, pozná túžby človeka a preto, že ho
    miluje svojou veľkou láskou, chce ho aj naplniť! Preto pôsobí čas
    duchovného vzdelávania, aby sa Jeho dieťa naučilo zaobchádzať
    s požehnaním, ktoré mu On sám chce darovať. Potom zmení okolnosti
    a požehná, pričom Jeho dar veriacemu človeku vytrvá a naplní ho.
    Keď ale niekto predbehne Svätého Ducha a zoberie si sám, pokazí
    pekné a ublíži nielen sebe ale aj druhým.
     Hospodin dopúšťa na človeka rôzne časy - dobré i zlé a chce,
    aby si človek pamätal, čo v nich zažíva! V živote sa všetko
    opakuje. To čo sme prežili mi, sa bude opakovať v životoch iných
    ľudí. Dobrí žiaci v Božej škole sa takto naučia na samom sebe, ako
    pomôcť druhým, keď im ich Stvoriteľ pošle, aby odovzdali svoje
    skúsenosti svojim bratom a sestrám. Ak niekto trpí hriechom
    natoľko, že sa hanbí za svoje poklesky a nedokáže o nich
    rozprávať, nedokáže ani viesť druhého človeka k jeho Stvoriteľovi!
    Pán Ježiš je svetlo, v tomto svetle máme odhaľovať naše súkromia,
    aby sa ľahšie išlo všetkým tým, ktorí idú za nami. 


                Božie časy reality


                Kazateľ 3,16-22.

     Pretože väčšina ľudí nechce rešpektovať Božie časy a nechce sa
    ani učiť od svojho Boha, ako vyčkať čas požehnania, je zem plná
    utrpenia a nezmyselnosti. Cirkev Božích detí ale môže vypadať
    úplne inak - môže sa vymaniť z nezmyselností a začať produkovať
    príklad krásneho Božieho detinstva, ktoré od svojho Boha prijíma
    svojim časom všetky požehnania.
     Vo svete netreba ľuďom zazlievať, že nedokážu správne odhadnúť
    politické okolnosti a volia nesprávne politické strany, netreba im
    zazlievať, že svojim jednaním rozbíjajú svoje rodiny..., ale je
    potrebné vedieť pri nich stáť a byť ochotní im pomôcť, kedykoľvek
    to potrebujú! Veriaci ľudia a cirkev nesmú rozdávať moralizmy, ale
    v prvom rade krásny príklad niečoho, čo sa dá dokonca aj v tomto
    svete vybudovať - naplnený život človeka s pokojom a požehnaním.
     Jedinou možnou cestou k takémuto životu je živá viera v Pána
    Ježiša Krista, ktorú môže skúsiť každý človek...
     Pán dopúšťa na ľudí časy dobré i zlé, aby ich preosial - ten,
    kto Hospodina naozaj miluje, neopustí Ho ani v čase zlom, v ktorom
    je karhaný a vyučovaný tak, aby mohol neskôr prijať z Božej
    láskavej ruky omnoho väčšie požehnanie, než mal predtým. 


                                     107                  Dialógy


     XXV/a) Poznávaním Božieho Slova, ale predovšetkým modlitbou
    a pôstom! Pôstu prirodzene rozumieme v prvom rade tak, že ide
    o akékoľvek odriekanie si pre Pána Ježiša Krista. Teda nielen
    o odriekanie jedla! Pán poukazuje: "Kto neberie svoj  kríž
    a nenasleduje ma nie je ma hoden!" Toto Božie Slovo je veľkým
    zasľúbením pre všetkých, ktorí  sa  chopia  svojich  krížov
    a nasledujú Pána Ježiša!
     XXV/b) Rozhodne áno, dokonca ľudia tak veľmi často robia, čo
    ich neskôr privádza do celkového rozčarovania zo života. 


       Chcieť dostať hneď, niekedy znamená stratiť navždy!


                 Ján 11,1-18.

     Veriaci ľudia sa niekedy zamýšľajú nad svojim životom alebo nad
    životmi spoluveriacich, či je ich viera dosť úprimná, lebo sa
    v ich živote deje niečo nedobré a navyše Pán Ježiš akoby modlitby
    ani nepočul. O Lazarovi je napísané, že ho Pán miloval, ale
    napriek tomu tento človek nebol uchránený od nemoci, dokonca keď
    sa Kristus dozvedel, že je nemocný, ostal ešte dva dni tam kde bol
    a nešiel mu na pomoc! Lazar preto nakoniec umrel a pochovali ho.
    Ľudia a dokonca aj veriaci ľudia majú sklon odsudzovať iných,
    vyjadrujú sa o ich životoch tak, akoby im dobre rozumeli -
    predčítaný odsek Písma poukazuje na dve veľmi podstatné veci:
     Človek nikdy nedokáže porozumieť životu iného človeka, a to ani
    vtedy nie, keď je presvedčený, že mu dobre rozumie.
     Človek tak isto nedokáže plne porozumieť Božiemu jednaniu.
     Táto hlboká pravda o ľudskom ponímaní druhých ľudí a ponímaní
    Božieho jednania by mala viesť veriacich k tomu, aby neuzatvárali
    priľahko to, čo sa deje im alebo niekomu inému. Aj keď ide o veľmi
    ťažké veci, Pán chce, aby sme ich zverovali Jemu a netrpeli
    malomyseľnosťou, keď sa akoby nič nevylepšuje, keď akoby Hospodin
    nepočul modlitby...
     Keď Božie deti prestanú posudzovať životy iných a naučia sa
    dúfať vo svojho Boha aj vtedy keď mlčí, vytvoria krásne prostredie
    rovnocenných súrodencov,  ktorí  očakávajú  na  svojho  Otca
    a Priateľa. Posudzovať  život  druhého  človeka,  odsudzovať
    a uzatvárať svoje pohľady znamená inak povedané aj povýšiť sa nad
    druhého a jeho ponížiť - ľudia, ktorí takto robia, pravdepodobne
    nezakúsia Božiu moc a Jeho lásku, lebo ju svojimi činmi nepriamo
    odmietajú.
     To, čo sa dialo Lazarovi Pán použil na slávu Stvoriteľa
    a v konečnom dôsledku aj na požehnanie ľuďom. Stvoriteľ chce tak
    isto použiť aj naše životy, naše srdcia Mu to môžu dovoliť alebo
    zakázať podľa toho, čím ich plníme. 

                 Ján 11,19-33.

     Ako reaguje veriaci človek, keď prežíva niečo ťažké? Niekto
    reaguje výčitkou: "Pane, keby si prišiel skôr, nestalo by sa to!
    ..." Iný zase vyjadrí akúsi svoju vieru: "Pane, ja viem, že vo
    večnom živote to bude lepšie..." Marta vyjadrila zvláštnu výčitku
    s načúvaním. Po Božom uistení, že jej Pán požehná, vyjadrila
                                     108    vieru, že vo večnom živote bude dobre, ale že by si ona želala
    pomoc teraz. Pán ju záhadne uistil, že On je večnosť, požehnanie
    i vzkriesenie! Od tejto chvíle v nej ešte viac ožila nádej
    a detinské očakávanie na pomoc od svojho Boha.
     Pán nechce, aby sme v srdciach uzavreli a zhodnotili okolnosti
    s vierou, že sa nič nedá robiť a že to bude v Božom kráľovstve
    lepšie. Nechce ani aby sme zatrpkli vo výčitkách a obviňovaniach.
    Akúkoľvek situáciu môžeme prinášať pred Hospodina na modlitbách -
    aj kvôli tomu sa dal za nás Kristus ukrižovať! Pán rozpráva: "Ak
    nebudete ako deti, nevojdete nikdy do Božieho kráľovstva!" - Mat.
    18,3. Deti často dôverujú svojim rodičom aj v situáciách, ktoré sú
    nepríjemné, ťažké a ktorým nerozumejú. Však preto, že sú deťmi,
    zveria sa do rúk rodičov bez toho, aby si vyžadovali vysvetlenie.
    Svojim životom možno nedokážeme porozumieť, ale Hospodin nám
    napriek tomu ponúka svoju láskavú pravicu plnú moci, lásky
    a porozumenia.
     Veriaci ľudia majú sklon niekoho vyvyšovať, iného ponižovať -
    príklad Márie a Marty odhaľuje nezmyselnosť takého jednania. Marta
    sa v predčítanom odseku zachovala ako veriaca na jednotku, neskôr
    však venovala nadmieru času na posluhovanie, čím úplne zanedbala
    Božie Slovo! Mária sa prejavila plytkou výčitkou, za ktorou sa jej
    už Boha ani nechcelo počúvať. Neskôr však odložila posluhovanie,
    aby mohla naslúchať Božiemu Slovu a uctila si Krista obeťou veľmi
    drahého oleja. Ktorá z týchto sestier mala väčšiu vieru? Ktorá
    viac milovala Krista? Som si istý, že na tieto otázky človek nikdy
    nenájde odpoveď, lebo mu to ani neprislúcha, aby ju hľadal! Mária
    a Marta boli vždy pred Hospodinom rovnocenné, svojimi darmi sa
    dokázali dopĺňať tak, že vždy jedna nahradila nedostatok tej
    druhej. Tento ich príklad by si mali veriaci priviazať na svoje
    srdce a nikdy naň nezabudnúť! Nemáme sa totiž odsudzovať, ale
    dopĺňať! Obdarovania iných, vyvážia naše nedostatky a  naše
    obdarovania majú vyvažovať nedostatky druhých. Takáto úžasná
    rovnocennosť s Božím požehnaním potom naisto vzkriesi "našich
    Lazarov"! Prakticky to znamená, že priamo vo svojom živote potom
    prežijeme Božiu moc - pomoc tak, že sa nám už nebude dať
    pochybovať o realite Božej existencii. 

                 Ján 11,34-45.

     Ľuďom sa niekedy zdá byť kresťanská viera plná príkazov
    a zákazov. Zdá sa im, že Kristus je neosobným Bohom, ktorý žiada
    na tejto zemi niesť len kríž a zasľubuje za to spasenie. Ježišov
    plač nad Lazarovým hrobom rozpráva však o pravom opaku! Kristus
    neplakal preto, že Lazar umrel - predsa vedel, že ho môže
    kedykoľvek oživiť! Už na začiatku tejto kapitoly poukazuje na
    zázrak, ktorý učiní!
     Prečo teda Kristus plakal?
     Som si úplne istý tým, že plakal preto, že sa dokázal vžiť do
    cítenia ľudí, ktorí Ho obklopovali! Cítil ich beznádej, bol im
    v Duchu prítomní, keď plakali nad mŕtvym Lazarom. Cítil aj to, že
    sa bude Márii a Marte žiť bez Lazara oveľa ťažšie - cítil to
    v srdciach ľudí, ktorí okolo Neho stáli a plakal...
     Ako hrozne podviedol diabol človeka, ktorému vložil do srdca
    presvedčenie, že je náš Boh neosobný a plný príkazov...
     Pán Ježiš cíti aj v tejto chvíli s každým jedným z nás a možno
    plače! Ponúka nám svoju pomoc a želá si, aby sme ju prijali. Želá
    si, aby sme sa stali deťmi, ktoré zabúdajú na krivdy a hnev voči
    druhým. Chce, aby sme sa naučili detinsky Mu dôverovať a vložiť sa
                                     109    do Jeho rúk. Hriech spasiť nemôže, ale plače a želá si, aby mohol
    spasiť nás.
     Túto jeho výzvu môže z Jeho ruky prijať každý človek...
     Nech nám v tom Pán Ježiš Kristus pomôže a požehná!

                                     110
                                     111            Spoločenstvo, mladosť a staroba
                  Kazateľ 4
                   XXVI.               Duchovný dopyt sveta


                 Kazateľ 4,1-6.

     Veľmi výrazným faktorom pri jednaní ľudí zo sveta je ľudské
    ego. Celé dejiny sú poväčšine vytvárané jednaním, v ktorom človek
    hľadá v prvom rade svoje záujmy a až potom je v tom lepšom prípade
    ochotný vidieť záujmy druhých. V horšom prípade, ktorý je oveľa
    častejší, ho záujmy iných  vôbec  nezaujímajú.  V  dôsledku
    egoistických prístupov vladárov, kráľov, prezidentov, ..., sú
    dejiny plné vojen, násilia a útlaku, ktorý nachádzame vo svete tak
    isto dnes, ako aj pred vekmi! Je nebiblické myslieť si, že je
    demokracia ohľaduplnejšia, než feudálny alebo otrokársky režim!
    Násilia nie je vo svete menej, mení sa len forma realizácie tohoto
    násilia! Kedysi feudál alebo otrokár používal priamo bič, meč,
    pušky alebo delá. Dnes používajú utláčatelia najskôr masmédiá, aby
    si získali podporu verejnosti, aby presvedčili davy, že je niekto
    "zlý" alebo "dobrý"! Cez masmédiá vytvoria v predstavách más
    virtuálnu realitu, v ktorej býva často najväčší grázel dobrákom
    a pokojne žijúci človek zločincom. Presvedčenie más potom začne
    fungovať na spôsob sudcu Lyncha, lebo davy začnú podporovať
    "dobrákov" aby urobili poriadok so "zločincami" v tej virtuálnej
    realite, ktorá však nikdy skutočne neexistovala. Zločinci, králi,
    prezidenti a majitelia veľkých syndikátov potom surovo postrieľajú
    pokojne žijúce obyvateľstvo, ktoré sa  spravodlivosti  nikdy
    nedočká. Skutočná realita nebude ale nikdy zverejnená, lebo
    masmédiá vlastnia ľudia, ktorí vidia v prvom rade svoje ego!
     Som presvedčený, že najhorším režimom, ktorý má prísť je
    nadnárodná demokracia, ktorá odmieta národné cítenie. Nebude
    najhoršia preto, že by išlo o obzvlášť jedovaté učenie alebo
    o obzvlášť zlých ľudí! Najhoršou sa stane z troch príčin - v prvom
    rade ovládne celý svet, jej dosah bude najväčší, v druhom rade
    bude nadnárodnou len pre slabé národy, pre silné bude veľmi
    národocentristická, tretím faktorom nového útlaku je už spomínané
    ľudské ego.
     Vznikom nadnárodných bánk a menových fondov získavajú len tí
    najmajetnejší prostriedok, ktorým potlačia všetkých ostatných. Po
    ukončení Druhej svetovej vojny sa po tridsiatich rokoch takmer
    všetok kapitál Západného nemecka nachádzal v rukách dvoch percent
    obyvateľstva. Tí, čo zbohatli si skupovali krachujúcich a stávali
    sa ešte bohatšími... Vo svetovom merítku táto zákonitosť znamená
    asi toľko, že bude svet patriť pár ľuďom, akejsi "šľachte", ktorá
    bude ovládaná svojim egom a bude vlastniť nástroj útlaku -
    masmédiá...
     Nechcem v tejto úvahe rozoberať politiku a dejiny, chcel by som
    len poukázať na to, že vývojom ľudstva sa nezmenšuje útlak, naopak
    mierne sa zväčšuje, ale hlavne sa mení jeho forma, čo si mnohí
    ľudia neuvedomujú a žijú v ilúziách, že je na svete menej násilia
    než pred vekmi!
     Do tohoto sveta píše Kazateľ zvesť Božieho Slova. Svet je plný
    násilia a potrebuje úprimne veriacich ľudí, ktorí sa vedia zastať
                                     112    utláčaných, pomôcť im a byť im oporou. V prítomnosti to v prvom
    rade znamená asi toľko, aby veriaci človek neprijímal hneď
    anonymné, neoverené správy televízie, novín a internetu, lebo
    tieto médiá síce poväčšine odovzdávajú pravdy ale nie celé!
    Polopravdami vytvárajú virtuálne predstavy, aby presvedčili masy
    o tom, o čom chcú... Napríklad ak vám niekto prepadne dieťa
    a ublíži mu, potom to urobí druhý, tretí, ..., i deviatykrát,
    možno si na ten desiaty zoberiete palicu, vystriehnete násilníka
    a zo zúfalstva mu rozbijete hlavu tak, že mu ju budú musieť
    zašívať v nemocnici. Ak vás tento desiatykrát nafilmuje televízia
    a zverejní váš čin s komentárom, že ste násilne na niekoho
    zaútočili, bude to svojim spôsobom pravda, ale rozhodne nie
    celá... Svet je plný provokácií a poloprávd, Božie deti, Cirkev by
    sa nemala zúčastňovať na podporovaní takéhoto útlaku! Ľudia vo
    svete hľadajú porozumenie, zázemie, ktoré im môže dať len skutočná
    Cirkev, v ktorej vládne Božie Slovo - Biblia a sú v nej úprimní
    veriaci. Keď sa ale cirkevné inštitúcie začnú zapletať  do
    poloprávd masmédií, keď začnú podporovať virtuálnych dobrákov,
    úplne stratia požehnanie i záujem ľudí zo sveta o zvesť Evanjelia!
     XXVI/a) Čo znamená predčítané Božie Slovo na osobnej úrovni
    ľudského života? Ako sa chovať voči svojmu najbližšiemu okoliu? 


             Pohľad na Cirkev Božích detí


                Kazateľ 4,7-12.

     Svetská múdrosť vždy čerpala z Božieho Slova a to, čo je v nej
    dobré, bolo vždy od Hospodina! Svetská múdrosť poukazuje na to,
    aká výhodná a dobrá je spolupráca - keď sa viacerí ľudia dohodnú,
    že sa budú podporovať, žije sa im oveľa ľahšie, ako keby sa
    pretĺkali svetom sami. V prítomnosti vznikol jeden zvláštny
    paradox - múdrosť z predčítaného Božieho Slova sa zachovala vo
    svete, však v Cirkvi sa vytráca. Je známa povesť o kráľovi
    Svätoplukovi, ktorí na smrteľnej posteli káže svojim synom zlomiť
    zväzok prútov. Synovia zväzok neprelomia, ale keď im dá každému
    jeden prút, poľahky ho zlomia. Názorne im takto vysvetľuje, že ak
    budú držať pohromade, ich kráľovstvo bude silné. Ak sa ale
    rozdelia vo svároch a nezhodách, ich ríša rýchlo zanikne, čo sa aj
    v dejinách naozaj stalo.
     Synovia kráľa Svätopluka nevedeli držať spolu, lebo im chýbala
    základná sila, ktorá je k tomu potrebná - moc Svätého Ducha. Moc
    Svätého Ducha sa v Cirkvi Božích detí musí prejavovať a prejavuje
    sa aj vzájomnou súdržnosťou a podporovaním sa  v  dobrých,
    požehnaných skutkoch a postojoch. Ak sa veriaci ľudia úprimne
    držia svojho Boha a prvoradým je pre nich Kristus a nie ich
    vlastné ego, vzniká úžasná spolupráca, v ktorej sa spoločne buduje
    Božie Kráľovstvo a spoločne potláča akýkoľvek hriech!
     Je zaujímavé, že dnes pričasto rozprávajú o Svätom Duchu
    jednotlivci, ktorí nie sú schopní s niekým sa v spolupráci
    a podporovaní spojiť! Aj v tejto oblasti platí Božie Slovo
    z Evanjelií - "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje Ma, nie je Ma
    hoden!" - Hovorí Pán Ježiš. Pri spolupráci znamená niesť kríž
    napríklad aj to, že nemusí byť vždy tak, ako chcem ja, ale môže
    byť aj tak, ako chcú iní, ale vždy v súlade s Božím Slovom! 


                                     113                Cirkev a staroba


                Kazateľ 4,13-16.

     Medzi veriacimi ľuďmi niekedy vzniká tzv. generačný problém.
    Keďže Cirkev Božích detí od pradávna v sebe zahŕňala všetky
    generácie, môžeme si klásť oprávnenú otázku, prečo majú k sebe
    dnes generácie tak ďaleko a prečo to kedysi tak nebývalo.
     Keď sa človek narodí, prežije pravdepodobne prvú šokujúcu
    zmenu. Bolo mu predtým dobre a teplo, dokonca nemusel ani dýchať
    a zrazu ho oslepuje svetlo, musí dýchať, dotýkajú sa ho drsné ruky
    a ak náhodou nezaplače, dostane ešte aj po zadku...
     V šiestich rokoch človeka čaká ďalšia zmena. Detstvo bez
    pravidelných povinností sa zmení na život školáka.
     Puberta je ďalšou šokujúcou zmenou, v ktorej chlapci niekedy
    vystrájajú kúsky ako dospelé kohúty a jednanie dievčat sa podobá
    jednaniu pravých slepačích nosníc...
     Puberta pominie, človek dospeje aj rozumovo a založí si rodinu.
    Začne si uvedomovať ďalšiu šokujúcu zmenu, predtým vytvárali
    rodinnú pohodu druhí a on ju len užíval, teraz musí začať "kopať
    uhlie" sám a produktívne vytvárať nielen pohodu v rodine, ale aj
    materiálne hodnoty, aby bolo z čoho žiť.
     Ďalšou šokujúcou zmenou je doba, keď deti odrastú a rodičia sa
    musia naučiť žiť sami, lebo ich deti už majú svoju rodinu a nemôžu
    sa im venovať tak, ako predtým.
     Na sklonku dní si človek začne uvedomovať, že už zostarol
    a množstvo vecí mu nejde tak, ako mu to išlo predtým. Začína byť
    odkázaný aj na pomoc druhých a opäť sa musí vyrovnávať so zmenou,
    ktorá ho dáva stranou diania, učí ho prijímať dary a umožňuje mu
    sledovať to, čo on sám po sebe zanechal... Poslednou zmenou je
    schopnosť vyrovnať sa so smrťou, ktorá začína klopať na dvere
    života...
     Ľudia prežívajú mnoho zmien a každá z týchto zmien od nich
    žiada, aby sa s ňou dokázali vyrovnať a prijať, privlastniť si
    nové okolnosti. Keď to človek dokáže, získa mnoho požehnania
    a stane sa požehnaním aj pre druhých. Ľudia, ktorí sa bránia týmto
    nutným zmenám, často zničia život nielen sebe, ale aj druhým
    ľuďom, o ktorých tvrdia, že ich milujú!
     Generačný problém spočíva v nepochopení staršej a mladšej
    generácie. Božie Slovo však odkrýva nedorozumenia a rieši ich.
    Napriek tomu však čosi ako generačný problém pretrváva i naďalej!
    Predčítaný odsek Písma kriticky hodnotí starobu, poukazuje na
    fakt, že byť starším sebou nemusí ihneď niesť aj kvalitu - byť
    múdrejším! Starí ľudia si niekedy potrpia na úcte, na tom, aby ich
    mladší počúvali a boli im poslušní. Však Ich život ale niekedy
    nemusí byť takým, aby si zaslúžil úctu, ich slová nemusia niesť
    múdrosť a ich rozprávanie bývajú niekedy siahodlhé monológy,
    v ktorých sa sami stratia a nedokážu sa už vrátiť ani k jadru
    myšlienky, o ktorej začali rozprávať! Starší človek sa môže naozaj
    ľahko stať "starým kráľom a bláznom, ktorý sa už ani poučiť
    nedá..." Starší ľudia ťažko prijímajú poučenie od mladších a keď
    navyše ich náhľady sú naozaj nesprávne, predčítané Božie slovo
    plne vystihuje ich život i situáciu, v ktorej sa nachádzajú! Toto
    už ale nie je generačný problém, ale pýcha starca, ktorý sa chce
    povyšovať nad mládežou len preto, že je starší.
     Aby niekto mohol žať úctu, musel najskôr mnoho rokov žiť tak,
    aby si jeho život úctu zaslúžil! Ak niekto chce, aby ho druhí
                                     114    počúvali, musí sa najskôr zbaviť radosti s počúvania samého seba!
    Ak chce, aby si vážili jeho rady, musia tieto rady niesť veľa
    Božej múdrosti! Ak ale tieto kvality starší človek postráda
    a vynucuje si úctu príkazmi a mentorovaním, chová sa ako násilník
    - "starý kráľ a blázon, ktorý sa už ani poučiť nedá..."!
     Božie Slovo napomína mladých ľudí, aby si vážili starobu aj
    napriek tomu, keď táto za sebou nezanecháva život, ktorý by si
    bolo treba vážiť. Písmo však rozhodne nekáže, aby mladí ľudia
    poslúchali bláznivé rady starších, nekáže aby si vážili životy,
    v ktorých starší ľudia presadzovali svoj egoizmus a nehľadali
    svojho Stvoriteľa!
     Preto je aktuálne opýtať sa, či pri nedorozumení medzi starším
    a mladším ide naozaj o generačný problém! Či náhodou nejde len
    o pýchu a agresivitu starších ľudí, ktorí sa chcú povyšovať
    a ukazovať čo všetko dokázali a akí sú múdri, koľko majú úžasných
    skúseností... Ak totiž ide o  tento  druhý  prípad,  nejde
    o nedorozumenie medzi generáciami, ale o hriech, ktorý je potrebné
    z Cirkvi vykoreniť... 


                  Dialógy


     XXVI/a) V osobnom živote by malo viesť úprimných veriacich
    k pomoci druhým ľuďom, k tomu, aby vedeli aj prakticky ukázať, že
    je ich kráľom Pán Ježiš Kristus. 


                 Vy mladí...


     ... Keď mal dvadsať rokov, pozoroval u seba akúsi mladícku
    dravosť, energiu. Trochu sa jej bál, lebo niesla sebou nielen
    pozitívum, ale aj negatívum mladosti. Teraz, po pätnástich rokoch,
    mal sklon skôr nereagovať, čakať a ísť tou ľahšou cestou. Smutné
    tváre jeho priateľov ho upozornili, že takýto prístup nesie sebou
    nielen pozitívum, ale aj negatívum dospelosti.  Ak  niekoho
    zhadzujú, ponižujú ho a seba na jeho úkor povyšujú, je asi
    nesprávne mlčať...
     Pomaly vstal a začal kontrolovať svoje vojsko a zbrane. Batérie
    ťažkého delostrelectva dal vyčistiť a zastrieľať na presnosť. Sám
    skontroloval software i hardware obsluhujúci raketové strely
    a protivzdušnú obranu... Jednoducho povedané, začal sa pripravovať
    na tvrdý boj. Možno práve pre svoj vek, pre uplynulých pätnásť
    rokov, riešil v sebe neistotu - bude to boj požehnaný od
    Hospodina? Nepriateľ je veľmi silný - nebude jeho jednotka
    rozmetaná pri návale nepriateľských striel?
     Možno sa to zdá zvláštnym prirovnaním, ale jazyk je veľmi ťažká
    zbraň! Niekto si strieľa len tak, aby si odpočinul a uvoľnil sa,
    iný páli zo zloby a nenávisti alebo z hnevu. Málokto však pri
    rozprávaní zodpovedne pracuje pri hájení Božieho kráľovstva.
     Je úžasne trapné, keď staroba nedokáže povedať mladosti iné než
    výčitky, zhadzovania a ponižovania. Keď sa navyše už nenájdu
    vážnejšie argumenty, zadrapí sa aj do toho, ako a kde mládež sedí,
    rozchýri sa nejaká intriga, čo zase tí mladí porobili... Tak pyšná
    staroba zhadzuje a povyšuje sa a pre dizajn živí v sebe ešte aj
    druhú tvár: "Veď my máme mladých predsa radi! Veď je to naša
    budúcnosť!"
                                     115     Možno ide práve o negatívum mladosti, keď pri takomto prístupe
    má sklon zobrať "nohy na plecia" a utekať od pyšných agresorov
    v úctyhodnom veku. Možno je to pre mladosť iba prirodzené, že
    utečie...
     Je však správne ostať mlčať a pozerať na takéto ponižovanie?
    Veď ak má niekto snáď šesťdesiat a nedokáže inak, než začínať
    svoju reč slovami - vy mladí - mentorovať, zhadzovať a poúčať, má
    isto aj dostatočný vplyv na to, aby tých mladých poriadne zhodil
    v očiach svojich mnohých známych a priateľov! Zdá sa mi, že je zlé
    mlčať a stať sa tak spoluvinníkom útlaku.
     Neostáva iné, než vyčistiť delá a precízne prekontrolovať
    zbrane, aby nebolo niečo povedané z nenávisti, zlosti alebo
    pomsty. Hospodine prosím, požehnaj tento boj a uviaž svojho
    služobníka na silnú reťaz, aby snáď nevykonal niečo, čo od neho
    nechceš! Zároveň však prosím, daruj mu odvahu vyjadriť vplyvným
    šesťdesiatnikom, že nerobia správne aj za tú cenu, že sa urazia
    a že to budú pokladať za útok na svoju osobu! Ty ochráň svojho
    služobníka, aby mohla Tvoja Cirkev prežiť a rásť...

                                     116
                                     117               Dialóg s Hospodinom
                  Kazateľ 5
                   XXVII.                  Svedectvo


     Ľudská myseľ sa stáva často tmou, do ktorej sa chce človek
    ukryť pred druhými ľuďmi i pred svojim Stvoriteľom. Nahovára si,
    že v nej, v úplnom súkromí, porovnáva možnosti, kladie protiklady
    na rozhodovanie a keď sa náhodou rozhodne urobiť niečo, za čo by
    ho hrýzlo svedomie, snaží sa nájsť spôsob, ako vymazať z mysle
    napomínajúci hlas.
     Určite je veľmi ťažkou otázka, ktorou sa opýtame odkiaľ
    prichádza nápad, nová myšlienka, objav... Psychológ by isto okolo
    tejto oblasti rozvinul veľkú diskusiu a možno aj napísal nejakú
    vedeckú prácu.
     Podstate ľudského myslenia, jeho princípom a  komunikácii
    s duchovnými bytosťami nerozumiem, ale môžem porozprávať o jednej
    svojej skúsenosti:
     Myslenie je dialóg aj vtedy, keď si človek neuvedomuje, že sa
    rozpráva... Je to dialóg medzi mnou, Bohom a diablom.
     - Podľa ľudských intelektuálnych schopností dáva Svätý Duch
    i duch nesvätý človeku nápady, ktoré sú špecifické tým, že človek
    ani nevie, odkiaľ mu do mysle prišli.
     - Stvoriteľ i satan ponúka  možnosti,  ktoré  vychádzajú
    z ľudských skúseností a medzi ktorými si človek pri svojom
    premýšľaní vyberá.
     - Samostatne človek premýšľa len o tom, čo skúsil, videl, čomu
    porozumel, ale aj pri takomto premýšľaní je veľmi jednoduché
    pozastaviť sa a v mysli prosiť Boha o pomoc a požehnanie pri
    rozhodovaní.
     Človek v zásade trpí ilúziou, že je jeho premýšľanie úplne
    súkromné a týka sa len jedinej osoby - jeho samotného. Preto sa
    dopúšťa mnohých bezočivostí bez toho, aby si to vážne uvedomoval -
    suverénne odvráva svojmu Bohu, že nechce, nemá záujem, že sa mu
    niečo nepáči... Dlhý čas venuje premýšľaniu nad niečím zlým
    a kochá sa v tom... A odváži sa dokonca aj povedať Svätému Duchu:
    "Budeš ticho!"
     Súkromím temnoty svojej mysle posadnutý kresťan potom prichádza
    pred Hospodina na modlitbu, povie čo chce a za čo ďakuje, niekedy
    dokonca aj vyjadrí, že je presvedčený o niečom, že to chce aj Boh
    a nakoniec povie amen! Takýto kresťan sa potom diví, že v jeho
    živote Pán Ježiš mlčí a viera je akási slabá...
     Som si istý, že živá viera žiada od človeka zmenu myslenia! Do
    temnoty súkromia ľudskej mysle musí zasvietiť jasné svetlo,
    v ktorom začne človek nachádzať tri bytosti - seba, Boha a diabla.

                             autor 

                                     118                  Modlitba


                 Kazateľ 5,1-3.

     Keď Šalamún začína rozprávať o dialógu so Stvoriteľom, začína
    hneď na začiatku tým, čo sa mu zdá byť ako najdôležitejšie - nie
    hovoriť, ale načúvať. Ešte predtým, ako človek otvorí ústa, Pán
    vie čo chce povedať! Keď ale rozpráva Stvoriteľ, povie niečo dva
    i trikrát, ale človek nerozumie, čo chcel povedať! Ľudské poznanie
    je obmedzené, jeho túžby ho často nesú ako vietor malé pierko,
    a tak sa stane, že Božie slovo len veľmi ťažko preniká do ľudského
    vedomia. Šalamún túto skutočnosť jasne chápe nielen teoreticky,
    ale aj prakticky, zo skúseností zo samým sebou. O modlitbe preto
    rozpráva v prvom rade ako o načúvaní Božiemu hlasu. Zároveň
    poukazuje, aby človek nevynášal vo svojej mysli priľahko závery
    a rozhodnutia, lebo v skutočnosti stojí pred Hospodinom a rozpráva
    sa s Ním. Úctivosť pri takýchto rozhovoroch, primeraná pokora
    a vedomie svojej porušenej ľudskosti sebou nesú tajomstvo veľkých
    modlitebníkov.
     Veriaci ľudia na modlitbách často veľa rozprávajú. Dokonca majú
    toľko drzosti, že sú schopní bez podloženia biblickým textom
    povedať: "Pane Ty predsa chceš to a ono a nechceš niečo iné. Tebe
    sa páči tamto a nenávidíš druhé..." Človek takto nielenže nemá
    záujem načúvať, ale dokonca Bohu privlastňuje čo sa Mu páči a čo
    nie, čo chce a čo nechce! Božie dieťa pravda môže poznať Božiu
    vôľu a vyššie uvedeným spôsobom to aj vyjadriť, ale pozor!!! Boh
    je na Nebesiach a človek na zemi. Ak človek pričasto vyjadruje
    takto Božiu vôľu a nehľadá vo svojich vyjadreniach biblický
    kontext, je možné, že vyjadruje len svoju vôľu a Stvoriteľa tým
    ponižuje a uráža! Prevrátené modlitby sa potom skôr stávajú
    prednáškou pre druhých bratov a sestry, ako skutočnou modlitbou.
    Verejná hlasitá modlitba môže byť naozaj dobrým prostriedkom
    k tomu, ako prinútiť druhých ľudí, aby si vypočuli, čo im chce
    modlitebník povedať.
     Šalamún nezakazuje na modlitbách rozprávať, ale doporučuje
    rozprávať menej a viac načúvať hlasom svojej mysle a rozpoznávať
    v nich rady drahého Stvoriteľa.
     XXVII/a) Ako rozumiete svojim modlitebným dialógom? Mohli by
    ste povedať svoje svedectvo z tejto oblasti?
     XXVII/b) Ako rozumiete tretiemu veršu tejto kapitoly? 


                   Sľuby


                 Kazateľ 5,4-5.

     Telesná prirodzenosť človeka núti nejakým spôsobom presadiť
    svoje ja. Prejavuje sa nielen mnohými rečami, neochotou počúvať,
    ale aj priveľkou ochotou sľubovať s tým, že človek prezentuje, ako
    dokáže splniť aj veľké sľuby. Inými slovami ukáže svoje úžasné
    schopnosti a prednosti. Na túto skutočnosť Pán Ježiš poukazuje
    v evanjeliách, kde prikazuje, aby Jeho deti neprisahali. Ich
    ubezpečenia majú byť jednoduchými pokornými sľubmi - keď niekto
    povie áno, má to znamenať skutočne áno...
     Veriaci sľubujú v mysli i na modlitbách aj svojmu Stvoriteľovi.
    Ich sľub môže byť veľmi ľahko prísahou, ktorá sebou nesie
                                     119    suverenitu: "Bože ja to pre teba urobím!" Takáto prísaha nemusí
    sebou niesť slovíčko "prisahám", dôležitá je duchovná podstata -
    ľudská suverenita, ktorá chce Bohu sama niečo dať. Ak sa človek dá
    diablovi naviesť na takúto prísahu, sľub, isto neobstojí!
     Keď ale veriaci sľúbi svojmu Bohu niečo s pokorou a vyznaním,
    že i pri tomto sľube potrebuje Jeho pomoc a požehnanie, keď navyše
    je tento sľub v súlade s Božou vôľou, ostáva jediná bytosť, ktorá
    by mohla sľubujúcemu človeku prekaziť naplnenie takéhoto záväzku -
    sám sľubujúci, jeho zradné srdce.
     Je lepšie nedávať sľub svojmu Bohu, ako Hospodina klamať
    a sľuby neplniť. 


                   Reči


                 Kazateľ 5,6-7.

     Je veľmi zvláštne, ako dáva Šalamún do súvislosti skutky tela
    a reči. Jednoznačne poukazuje, že väčšiu prioritu pri Božom súde
    budú mať ľudské slová, než ľudské činy! Chce zdôrazniť skutočnosť,
    že niekto môže aj zhrešiť - urobiť niečo zlé, keď ale ústami vyzná
    svoj hriech a požiada o milosť Pána Ježiša Krista, tento hriech mu
    bude odpustený. Na druhej strane môže človek žiť pomerne pekný
    život a nerobiť ktovie ako zlé veci, keď jeho ústa budú vyjadrovať
    bezbožnosti a zlo, celý jeho život bude zlý!
     Toto starozákonné tajomstvo krásne približuje  Pán  Ježiš
    v evanjeliách, kde poukazuje na mnohých miestach na to, ako veľmi
    sú závažné ľudské reči...
     Napríklad keď niekto pomôže svojmu blížnemu, a potom stále
    rozpráva, že to urobil zo súcitu a poukazuje na to, aký je dobrý
    a schopný, tak poníži svojho blížneho, že by bolo lepšie nič
    neurobiť. Reči vedia pokaziť mnoho dobrých a požehnaných skutkov!
     XXVII/c) Ako rozumiete siedmemu veršu tejto kapitoly? 


            Prečo to ... dovolíš Hospodine?!


                Kazateľ 5,8-12.

     Veriaci ľudia majú niekedy sklon zasahovať do diania v štáte
    s úmyslom zvrhnúť vládnu štruktúru alebo zmeniť režim... Vedie ich
    k tomu poznanie, že sa okolo nich deje nespravodlivosť. Pán ale
    nevyučuje v Biblii ako robiť prevraty, ale naopak, poukazuje na
    to, že je Evanjelium možné zvestovať bez ohľadu na štátne
    zriadenie. Na prvom mieste má byť Božie Kráľovstvo a nie akýsi
    lepší režim, ktorý nebude nikdy dobrý!
     Predčítaný odsek Písma poukazuje na  rozčarované  pohľady
    veriacich, ktorí si v srdci rozprávajú: "Prečo toto dovolíš
    Hospodine? Veď je to tak nespravodlivé!" Šalamún tu vysvetľuje, že
    človek nedokáže v plnosti rozumieť spravodlivosti! Naopak má sklon
    závidieť, všímať si u druhých len to dobré a túžiť tiež po niečom
    takom. S dobrými vecami ale prichádza aj zodpovednosť a práca. Ak
    ide navyše o neveriacich ľudí, ktorí vlastnia veľké majetky alebo
    majú moc, pričom ani jedno ani druhé nedostali s požehnaním od
    Hospodina, prinášajú im tieto veci viac zlého než dobrého, čo
    nemusí byť hneď na prvý pohľad vidno.
                                     120     Aby človek mohol rozhodnúť, čo je spravodlivé a čo nie, musel
    by mať absolútne dokonalé, nekonečné poznanie, ktoré rozhodne
    nemá! 


              Bohatstvo bez požehnania


                Kazateľ 5,13-17.

     Napriek tomu, že Božie deti chcú žiť pre Krista, určite ich
    zároveň láka aj vyhliadka akéhosi pohodlia v tomto  svete.
    Pohodlie, blahobyt sám o sebe nie je ani zlý, ani dobrý. Stáva sa
    však veľmi nepožehnaným, keď veriaci nerozpozná alebo nechce
    rozpoznať tichý hlas svojho Boha vo svojej mysli a prisvojí si
    niečo, čo mu Pán nechce dať. Obzvlášť súčasnosť je  veľmi
    provokujúca tým, že si ľudia môžu vybaviť všeličo  pomerne
    jednoducho - niekedy stačí podpis vplyvného priateľa, inokedy zase
    stačí zdvihnúť telefón a zavolať nejakú digitálnu službu, veľké
    finančné obnosy sa dajú poukázať kartou krátkym príkazom -
    okolnosti môžu človeka priviesť do takej situácie, v ktorej sa
    veľmi ľahko dá vykonať niečo veľké a nie príliš čestné, čo
    Hospodin nechce. Čokoľvek človek nadobudne bez požehnania, bude mu
    to len na zlé.
     Ak kresťan urobí niečo takéto raz, dvakrát i viackrát, jeho
    život začne byť sprevádzaný nezdarmi a nepokojom. Je veľmi ťažké
    vracať sa potom v mysli naspäť, priznávať si pred Hospodinom omyly
    a prosiť o pomoc. Diablova rada v takejto situácii znie asi takto:
    "Nepremýšľaj o tom človeče! To zlé sa ti nestalo pre to, že si
    nedbal na Boží hlas! Zabudni na minulosť a ži s Hospodinom čestne
    v prítomnosti." Boží hlas ticho upozorňuje: "V prítomnosti sa so
    Mnou dá čestne a správne žiť len vtedy, keď si ochotný riešiť
    svoju minulosť..." 


               Miera Svätého Ducha


                Kazateľ 5,18-20.

     Pán Ježiš cez Šalamúna poukazuje na svoju štedrosť. Podstatou
    živej viery nie je chudoba, ale život, v ktorom človek berie len
    od Hospodina a čaká na požehnanie. Niekto dostane viac majetku,
    iný viac slávy, ďalšiemu Pán dá múdrosť a možno sa nájde aj taký,
    ktorý si požalostí, že nič dobré nedostal. Takýto človek však isto
    nevie čo má a zatiaľ neobjavil veľkú Božiu múdrosť a lásku, ktorou
    ho Pán miluje.
     Chcel by som veľmi povzbudiť k mnohým a živým dialógom so
    Stvoriteľom i diablom. Modlite sa, aby ste v nich našli hlas
    Svätého Ducha a dokázali ho rozpoznať od ducha nesvätého. Živý
    vzťah s Pánom Ježišom prináša do života priehrštia menších
    i väčších zázrakov... 


                  Dialógy


     XXVII/a) Táto otázka je osobná.
                                     121     XXVII/b) Podobne, ako prichádza únava na človeka, ktorý veľa
    pracuje, tak sa stáva bezbožným ten, kto Bohu na modlitbách veľa
    rozpráva s neochotou naslúchať. Takýto človek skôr či neskôr
    prestáva poznať skutočnú Božiu vôľu pre seba i druhých.
     XXVII/c) Keď niekto priveľa sníva o tom čo nemá a aké by to
    bolo mať to, začína byť spútaný svetom a hnaný silou mamonu či
    slávy. Podobne ak niekto priveľa rozpráva, nedokáže sa celkom
    kontrolovať a z jeho úst začínajú vychádzať urážky, zhadzovania
    a nepravdy, čím sa odlučuje od Božej lásky.

     Keby si človek dokázal uvedomiť, v ktorých chvíľach, pri svojom
    premýšľaní, odpovedá Stvoriteľovi neba a zeme, pravdepodobne by
    dochádzal vo svojich myšlienkach k úplne odlišným záverom, ako sú
    tie, ktoré robí v ilúziách úplného súkromia svojho myslenia.

                                    122

                                    123               Prosba o požehnanie
                  Kazateľ 6
                  XXVIII.              Dostatok a nenaplnenosť


                Kazateľ 6,1-12.

     Ľudia majú niekedy sklon pozorovať druhých, všímať si pri nich
    ich materiálne prebytky a uvažovať, či je im len dobre, keď majú
    toľko dobrých vecí. Takýto pohľad môže byť neúplný  nielen
    v zmysle, že neberie do úvahy aj trápenia druhých ľudí. Neúplnosť
    takéhoto závistného pozorovania môže spočívať aj v tom, že si
    závistlivý pozorovateľ neuvedomuje, že vlastníctvo samo o sebe
    nemusí prinášať ani potešenie ani naplnenie. Človek môže mať
    všetkého prebytok, materiálne sa mu môže dariť, ale duševne ho to
    nemusí napĺňať a môže byť popri svojom bohatstve veľmi nešťastný.
    Preto ak si niekto predstavuje šťastie tak, že nadobudne väčší
    majetok, je možné, že ho v živote čaká veľké rozčarovanie. Možno
    bude nadmieru pracovať, aby niečo dosiahol, možno sa bude trápiť
    mnoho rokov a nakoniec zistí, že nie je ani šťastnejší ani
    pokojnejší, navyše je ešte aj veľmi vyčerpaný a znechutený...
     Aby práca mohla priniesť naplnenie a radosť, musí za ňou stáť
    Hospodin so svojim požehnaním. Ľudská práca býva človeku na úžitok
    len vtedy, keď človek v prvom rade hľadá vo svojom živote svojho
    Boha a Spasiteľa. Keď potom nachádza Jeho vôľu a lásku, nachádza
    aj prácu s požehnaním, ktoré prináša nielen duševné, ale aj
    duchovné naplnenie.!
     Aby mohol byť ľudský život požehnaný, je nutné mať živý vzťah
    s Pánom Ježišom Kristom. Tento vzťah sa buduje v prvom rade
    v dialógu človeka a Boha na modlitbách... 


                  Modlitba


     Pane Ježiši!
     Prosím Ťa, pomôž nám rozpoznať Tvoju vôľu a učiň, aby sme si ju
    privlastnili a zamilovali. Prosím, zmeň naše srdcia tak, aby sme
    si neospravedlňovali to, čo je zlé a učili sa rozumieť Tvojej
    veľkej láske voči nám.
     Privoď na nás zmenou našich sŕdc požehnanie. Priznaj sa k našim
    skutkom a buď nám prítomný pri našom premýšľaní. Nezavrhni nás vo
    svojom strašnom hneve a vybuduj nielen nás a naše rodiny, ale aj
    zhromaždenie Tvojich detí, do ktorého chodievame.
     Nauč nás viesť Tvoju Cirkev, pomôž nám niesť kríž a rozbi
    svojou mocou všetky diablove pozície, ktorými decimuje Tvoj ľud
    v našom zbore!
     Prosím, nezabudni na nás a prijmi aj túto našu modlitbu. Ja Ti
    ďakujem za všetko požehnanie, ktoré sme mohli až doteraz od Teba
    prijať. Ďakujem za ochranu od zlého a aj za to, že si často
    naprával za nami to, čo sme my pokazili.
     Náš drahý Pán, nech Ti je chvála a sláva na veky vekov!
     Amen. 

                                     124                  Dialógy


     Bolo by veľmi dobré, keby toto štúdium mohlo byť zamerané na
    ten najpodstatnejší dialóg - dialóg so Stvoriteľom pri modlitbe.
    Ak máte pre tento návrh porozumenie a máte záujem urobiť si
    modlitebné stíšenie, rád by som takýto dialóg podporil. Prosím,
    nemodlite sa len za svoje veci, ale skúste sa modlitebne zastať aj
    vecí svojich blížnych. Skúste sa na modlitbách v porozumení
    zjednotiť a predkladať Pánovi aj svoj zbor!
     Ak ale v srdci necítite nutkanie, aby ste sa modlili aj za
    niečo iné, než sú vaše osobné záležitosti,  nehrajte  pred
    Hospodinom divadlo a predkladajte Mu len svoje veci - On vašu
    modlitbu príjme! Nerobte si však potom o sebe ilúzie, že ste veľký
    modlitebník a že máte v srdci mnoho lásky... Kristus ale prišiel
    na zem milovať a umrieť aj za malých ľudí, ktorí  dokážu
    v úprimnosti za Ním prichádzať.
     Rozhodne sa však nedajte oklamať diablovi a nerobte z modlitieb
    predstavenie, v ktorom herci vyjadrujú to, čo skutočne necítia!
     Nech Pán vaše modlitby požehná!

     Hoc aj tá najlepšie zorganizovaná  cirkev  plná  úprimne
    zapálených ľudí, bez Božieho požehnania a modlitieb, len živorí
    a hynie.

                                     125                Čo je lepšie...
                  Kazateľ 7
                   XXIX.                 Dobré meno...


                 Kazateľ 7,1.

     Na tomto mieste Božieho Slova sa stretávame so zvláštnym
    pohľadom na meno človeka. Zvláštnym sa môže zdať preto, lebo dnes
    meno nespájame s ľudskými činmi a jeho charakterom tak, ako to
    bývalo kedysi. Meno preto nemôže byť ani dobré, ani zlé, ľudia ho
    používajú len na identifikáciu, určenie jednotlivcov. Kedysi však
    meno nieslo viac informácií - mohli byť v ňom zachytené starosti
    rodičov o dieťa alebo nejaký závažný čin, ktorým sa nositeľ mena
    vyznamenal... Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že meno o svojom
    nositeľovi niečo rozprávalo - aký je, ako jedná, akú má povahu...
     Keď Hospodin povedal: "Som ktorý som." Vyjadril tým, že je
    Bohom bez mena - totiž že žiadny smrteľník nemôže posúdiť Jeho
    činy, opísať Jeho charakter a svojim spôsobom zhrnúť Božie
    vlastnosti do ľudských naučení. Boh Stvoriteľ je nado všetkým,
    vytvára morálku, určuje, čo znamená láska a nenávisť, stanovuje čo
    je dobré a čo zlé - preto nemôže mať meno, ktoré by stanovilo,
    akým Je On sám!
     Predčítaný odsek Písma upozorňuje, že je lepšie byť dobrým pred
    Hospodinom i ľuďmi, než vlastniť výborné prostriedky na pomoc
    druhým. Neprajný človek môže mať veľké prebytky, nie je však
    pomocou nich schopný byť niekomu oporou!
     Nech je však už človek dobrý, alebo zlý, svet mu prináša
    množstvo starostí. Umrieť, znamená navrátiť sa do inej reality,
    v ktorej prevláda Božia láska a jeho moc. Smrť preto nie je niečo
    hrozné, ale naopak, lepšie ako narodenie! V Duchu Evanjelia Pána
    Ježiša ostáva povedať spolu s apoštolom Pavlom už len jediné: "Na
    mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom!" Je to výzva
    k tomu, aby tá nová realita mohla byť pre človeka trvalým domovom
    a nie len miestom krátkeho odpočinku so starostí života na tejto
    zemi. 


                  Kam ísť...


                 Kazateľ 7,2-4.

     Ľudia túžia po blahobyte. Vidia v ňom  radosť,  zábavu,
    bezstarostnosť a zdá sa im, že by bolo najlepšie prežiť takto celý
    život. Písmo ale poukazuje na vážnu duchovnú zákonitosť - žiadny
    človek neznesie nadmieru pohody a pohodlia a každý človek má svoju
    mieru, svoje meno. Stvoriteľ dáva svojim deťom toľko radosti
    a blahobytu, koľko je pre nich a ich okolie najlepšie. Ľudia,
    ktorí vo svojom srdci Boha nehľadajú, chcú nadobúdať viac a viac
    materiálnych výhod, čo z nich robí horších a horších ľudí.
    Množstvo peňazí, dostatok dokáže hrozným spôsobom zdeformovať
    ľudský charakter a urobiť z dobráka sebeckého človeka bez záujmu
    o druhých. Ľudské charaktery majú svoju nosnosť, ktorú pozná len
                                     126    sám Hospodin.
     Je lepšie neísť sa uvoľniť a radovať v dostatku - ľudia sa radi
    bavia, ale Písmo doporučuje niečo iné. Je lepšie ísť do domu
    smútku a niekomu pomôcť, než si užívať život len pre samého seba.
    Kristus tento pohľad vysvetľuje do väčšej hĺbky: "Radujte sa
    s radujúcimi a plačte s plačúcimi..." Ak veriaci dokáže v živote
    zobrať aj kríž, isto nestratí všetko potešenie! Dostane ho dosť,
    aby jeho život mohol byť naplnený, ale cez neho zároveň bude
    naplnenie prúdiť aj k druhým ľuďom.
     XXIX/a) Prečo je lepšia žalosť ako smiech, ako sa môže žalosťou
    polepšovať srdce? 


                 Čo počúvať...


                 Kazateľ 7,5-7.

     Karhanie je pre človeka niečo nepríjemné. Dokážeme sa chovať
    dokonca tak prevrátene, že keď nás niekto upozorní na nejaký
    nedostatok alebo hriech, chceme si za každú cenu obhájiť svoje
    jednanie aj napriek tomu, že cítime a rozumieme, že sme zlyhali.
    Človek chce byť chválený, lichotí mu to a lahodí to jeho
    sebaláske. Moderná psychológia dokonca počíta s touto ľudskou
    porušenosťou a doporučuje vo vzťahoch neprichádzať s druhými do
    konfliktov - najlepšie nič nepovedať, aby  nevznikla  medzi
    spolupracovníkmi studená vojna.
     Božie Slovo v tomto smere propaguje pravý opak. Ten, kto má vo
    svojom srdci Svätého Ducha dokáže prijať napomenutie! Môže to byť
    pre neho  ťažké,  môže  to  znamenať  isté  bremeno  kríža
    a sebazaprenie, ale je to vždy zvládnuteľné! Niekto poukazuje na
    prejavy Božej moci ako na rozprávanie jazykmi, uzdravovanie...
    Jedným z najväčších prejavov Božieho pôsobenia sú však meniace sa
    ľudské srdcia - ľudia, ochotní pripustiť si omyl alebo vyznať
    hriech!
     Ak má v sebe cirkev prevažne takých ľudí, ktorí odmietajú
    karhanie a radšej prijímajú ľahko vyrieknuté chvály, takáto cirkev
    práve umiera, lebo v nej zaniká Boží ľud. V Cirkvi Božích detí
    naopak zaniká sklon hnevať sa pre napomenutie a sklon robiť si
    priateľov pomocou plytkých lichôtok.
     XXIX/b) Prečo sú ľahkovážna radosť a plytké lichôtky prirovnané
    k praskotu tŕnia pod hrncom?
     XXIX/c) Útlak robí múdreho bláznom a dar hubí srdce i rozum. -
    Ako tomu rozumieme? 


                Začiatok a koniec


                Kazateľ 7,8-10.

     Všetko čo človek v  živote  dostane  vyžaduje  od  neho
    zodpovednosť. Obstáť v zodpovednosti býva ťažké, túžba obstáť
    vedie Božie deti pred Hospodina na modlitbu na kolená. Odmietnuť
    zodpovednosť znamená premrhať hrivnu a stať sa o niečo duchovne
    chudobnejším. Preto je lepšie, keď už človek zdarne ukončí svoju
    prácu s Božím požehnaním, než stav, keď sa práve do práce púšťa.
    Každý koniec však prináša človeku aj nový počiatok niečoho iného.
                                     127    Výraz "koniec" sám o sebe nemá zmysel! Každý koniec znamená aj
    začiatok pre niečo iné a každý začiatok znamená aj koniec niečoho
    druhého! Preto je prirodzené s trpezlivosťou prijímať tento
    kolobeh Božieho  vzdelávania  a  nechovať  sa  vysokomyseľne
    a rozdrapene. Na hodinách Božej školy je možné aj neobstáť! Človek
    potrebuje úzky kontakt so svojim Bohom, aby rozumel, čo od neho
    Pán chce, potrebuje modlitby a požehnanie práce - keď to všetko
    v trpezlivosti znáša, Pán mu dáva zdarné konce jeho prác.
     Apoštol Pavel toto slovo vysvetľuje v Epištole  Rimanom:
    "Trpezlivosť pôsobí vyskúšanosť a vyskúšanosť nádej a táto nádej
    nezahanbuje!" Ak chce Božie dieťa prežiť zázraky viery, jeho viera
    musí byť trpezlivá.
     XXIX/d) Prečo nie je rozumné, keď si človek myslí, že predtým
    bolo lepšie než je teraz? 


               Múdrosť a bláznovstvo


                Kazateľ 7,11-22.

     XXIX/e) Dobrá je múdrosť s dedičstvom a ešte viacej tým, ktorí
    vidia slnko. - Ako tomu rozumieť?
     Božie Slovo pripodobňuje múdrosť k veľkému bohatstvu. Byť
    múdrym neznamená byť schopným porozumieť množstvu kníh a pamätať
    si množstvo informácií! Intelekt a biblická múdrosť sú úplne
    rozdielne pojmy!
     Keď si veriaci človek pripúšťa Božie Slovo a necháva Ho aby
    menilo jeho život a zmýšľanie, stáva sa múdrym bez ohľadu na jeho
    intelektuálne schopnosti. Poznáva, že Pán na ľudí dopúšťa dobré
    i zlé, možno si nedokáže vysvetliť prečo, ale dôveruje že Ho
    k tomu vedú pohnútky Jeho lásky. Preto sa nebráni silou mocou ani
    zlému, ktoré prichádza od Hospodina, lebo aj toto býva pre
    úprimných veriacich požehnaním.
     V zlý čas Pán vzdeláva svoje deti, ktoré vo dňoch svojho
    strádania rastú duchovne oveľa viac, než vo dňoch svojej radosti.
    Pán zachováva svoj ľud na ceste spasenia aj striedaním radosti
    s niečím ťažkým. V ťažkostiach veriaci veľmi hľadá Svojho Boha
    a primkýna sa k Nemu, hľadá Jeho ochranu...
     Pán však nedopúšťa zlé len kvôli duchovnému vzdelávaniu.
    Dopúšťa jedno i druhé, aby tu ateista po ňom nenašiel žiadnej
    stopy! V Boha nikdy nikto neuverí preto, že Ho k tomu dovedie
    logika, vždy bude mať po ruke aj inú logiku, ktorá ho bude od Boha
    odvádzať. Stvoriteľ to takto činí  preto,  aby  Jeho  deti
    neprichádzali za Ním kvôli tomu, že je to strategicky alebo
    materiálne výhodné. Veriaci hľadajú Stvoriteľa preto, že ich tento
    svet nenapĺňa, odmietajú neprávosti, ktoré v ňom vládnu a hľadajú
    niečo lepšie - potom nájdu Pána Ježiša Krista a východisko
    z biedy, ktorá je v nich aj okolo nich.
     Keď človek úprimne Bohu uverí, možno potom pochopí, že aj
    príroda aj logika ukazuje na svojho Stvoriteľa. Aby ale mohla
    pravda povedať, že je pravdou, musí najskôr začať v ľudskom živote
    vládnuť. Kým človek Boha nemá, snaží sa vládnuť svojej logike,
    mysleniu a teda aj pravde - tak nikdy nemôže nájsť cestu logiky
    k svojmu Bohu. Neveriaci ľudia najskôr chcú a až potom myslia tak,
    aby dosiahli čo chcú...
     XXIX/f) Nebuď príliš spravodlivý, ani príliš bezbožný! - Ako
    tomu rozumieť? 
                                     128               Samozvaná múdrosť...


                Kazateľ 7,23-26.

     Úprimný veriaci človek má niekedy sklon uvážiť si, že je dobré
    byť múdrym. Na základe toho začne nadnesene premýšľať, hodnotiť
    a správať sa tak, že celé jeho okolie má intenzívny pocit, že
    tento zvláštny kresťan zabudol na svoju omylnosť, nedokonalosť,
    čiastočné poznanie... Keď niekto veľmi chce byť múdrym, je možné,
    že to chce pre svoju vlastnú pýchu. K takému veriacemu sa Hospodin
    neprizná a múdrosť od neho teda utečie! Človek potom možno urobí
    mnoho rozhodnutí, tieto mu však prinesú len omyly a nepožehnanie.
     Človek poviazaný duchom pýchy a sebaistoty býva ľahkou korisťou
    samého diabla. Muž, trpiaci na takúto duchovnú chorobu, býva
    nesený vlastným rozumom aj do vzťahu so ženou, o ktorej si
    predstavuje, že sa stane jeho partnerkou v ďalšom živote. Nikdy
    nikto nedokáže odhadnúť srdce druhého človeka! Preto ani muž
    nemôže odhadnúť srdce ženy a keď trpí vyššie uvedeným hriechom,
    stáva sa na žene závislým. Jej ruky sa pomaly stávajú osídlami,
    ktoré si vôbec neuvedomuje. Keď ale niekedy nadobudne jasnejšiu
    chvíľku vo svojom myslení a trochu si uvedomí, že sa od Hospodina
    odklonil, hebké ruky ženy sa zmenia na oceľové laná, ktoré nemožno
    pretrhnúť.
     Múdrosť je dar, ktorý môže človek získať len od Hospodina,
    nikdy ho nedosiahne vlastnou prácou  a  premýšľaním!  Práca
    a premýšľanie bez požehnania môže človeka priviesť nanajvýš do
    pýchy, v ktorej môže stratiť nielen požehnanie v tomto živote, ale
    aj podiel na spasení. 


                  Kristus


                Kazateľ 7,27-29.

     Záver tejto kapitoly plnej ponaučení poukazuje na jednu vážnu
    novozákonnú skutočnosť. Niet spravodlivého človeka na  zemi!
    Obrazne iba jeden z tisícich, teda jeden z celej populácie bol
    spravodlivý - Pán Ježiš Kristus!
     Hospodin síce stvoril dobrý svet, ale človek sa od Neho
    odklonil. Napriek tomu mu ale zasľúbil Spasiteľa, ktorý ako jediný
    spravodlivý umrie za hriechy a porušenosť všetkých ľudí. Kvôli
    Nemu majú slová Biblie zmysel, pre Krista sa môžeme modliť, On nám
    zachoval skutočnú živú dynamickú Cirkev Božích detí až podnes.
    Nech Mu je za to chvála a vďaka na veky vekov! 


                  Dialógy


     XXIX/a) V utrpení a žalosti úprimní veriaci prichádzajú na
    modlitby k svojmu Bohu a obnovujú tak svoj vzťah s Ním. Prítomnosť
    Svätého Ducha potom mení ich srdcia k lepšiemu.
     XXIX/b) Lebo trvajú len veľmi krátko, pominú tak, ako horiace
    suché tŕnie.
     XXIX/c) Keď nám niekto ubližuje, máme sklon sa mstiť, vracať
    každý úder úderom - tak robia len bezbožníci. Čím je väčší útlak
                                     129    a ponižovanie, tým viac v človeku horí túžba odplácť zlým zlé.
    Daru je možné rozumieť ako rýchlo nadobudnutému majetku, ktorý
    človek svojim charakterom nedokáže uniesť. V tomto prípade však
    výraz "dar" skôr vyjadruje úplatný dar proti druhému človeku.
    Takýto dar naozaj v srdci hubí ľútosť, spravodlivosť a privádza
    človeka na cesty ukrutnosti, keď začína privilegovať štedrých
    a potláčať ostatných bez ohľadu na to, čo od neho chce Pán.
     XXIX/d) Pretože aj zlý čas býva požehnaním a často ešte väčším
    než pohoda a dostatok.
     XXIX/e) Dedičstvu je možné rozumieť ako materiálnemu dostatku.
    Ak niekto rešpektuje Božie Slovo a živý v sebe vzťah s Pánom
    Ježišom, keď má navyše dostatok, ktorý mu neberie vieru, je jeho
    život dobrý pred Hospodinom. Vidieť páľavu slnka môže znamenať
    obrazne prácu. Keď teda človek s takýmto požehnaním dokáže navyše
    ešte aj pracovať a tvoriť hodnoty býva požehnanie ešte väčšie.
    Lenivosť a záhaľka môže toto všetko úplne pokaziť!
     XXIX/f) Človek má niekedy sklon byť príliš spravodlivým vo
    svojich rečiach, pritom jeho skutky za týmito rečami veľmi
    zaostávajú. Je správne skromne si uvedomiť aký sme a podľa toho
    v krotkosti Božieho Ducha rozprávať. Podobne môže človek opustiť
    Božiu krotkosť aj na druhú stranu a stať sa nezodpovedným zle
    činiacim človekom bez potreby korigovať svoje reči a jednanie na
    základe poznania Písma. Je dobré nerobiť ani jedno ani druhé, ale
    zotrvávať v čistom živom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom.

     Múdrosť sa nedá vytvoriť, možno ju len prijať.

                                     130
                                     131                Svetská vrchnosť
                  Kazateľ 8
                   XXX.                Vzťah k vladárom


                 Kazateľ 8,1-4.

     Kresťanské cirkevné inštitúcie sa v dejinách často zúčastňovali
    politického života. Kresťania so slovami "v mene Ježiša Krista",
    potláčali iné vládnúce  skupiny,  dobývali  nové  svetadieli
    a vyvražďovali miestne obyvateľstvo,  upaľovali  a  vraždili
    opozíciu... Kresťanstvo bolo veľmi často zneužité na dobyvačné
    ciele a svet má sklon zneužívať ho aj v súčasnosti! Ak je niekto
    len trochu vzdelaný v dejepise, môže nájsť v pojme "kresťanstvo"
    skrytú agresivitu, ako bola agresia napríklad Hitlera alebo
    Stalina. Preto ak sa v súčasnosti povie "kresťan", je veľkou
    otázkou, čo to vlastne znamená! Niekto by možno namietol, že
    v dejinách a súčasnosti nerobili zle kresťania, ale takzvaný
    kresťania, ktorí to o sebe len tvrdili, ale nežili  podľa
    biblických právd. Takýto pohľad by bol správny vtedy, keby cirkvi
    dokázali vylučovať zo svojho stredu bezbožne jednajúcich ľudí,
    keby neprijímali medzi seba tých, ktorí sa ešte neosvedčili pred
    Pánom i ľuďmi... Úprimní veriaci majú pokladať za blížneho každého
    človeka, ale za spoluveriaceho môžu pokladať len toho, kto nielen
    vyznáva, ale aj žije taký život, ktorý sa páči samému Pánovi
    Ježišovi! Kresťanstvo však medzi seba často prijíma kohokoľvek,
    kto povie "verím" a nevylučuje zo svojho stredu smilníkov,
    zlodejov, klamárov... Väčšiu váhu má často vplyv zle činiacich
    ľudí, ich peniaze, než Božia vôľa! Preto ak niekto povie, že
    v dejinách a súčasnosti robili a robia zle kresťania, jeho pohľad
    nie je nesprávny!
     V súčasnosti cirkvi akoby duchovne oslabli, prejavy Božej moci
    sú minimálne, takže z tela Ježiša Krista ostáva len akási suchá
    kostra členstva, cirkevných štruktúr, funkcií a ekonomiky, za
    ktorou sa nedá nájsť nič iné, než nachádzame vo svete!
     Prečo sa Božia moc neprejavuje tak, ako kedysi? Prečo svetu
    "nechutia a nevoňajú" slová kresťanov napriek tomu, že čítame
    o poliach bielych ku žni? Prečo ľudia orientujú svoje hľadanie
    Stvoriteľa skôr na rôzne iné filozofie a náuky ako na kresťanstvo?
     Božie Slovo z predčítaného textu neradí bojovať proti zlým
    vladárom, ani neradí spolupracovať s nimi a využívať teda cirkev
    na politické ciele! Písmo vedie veriacich k tomu, aby  sa
    podvoľovali vláde. Znamená to, že má zostávať i naďalej vzťah
    nadriadenosti a podriadenosti, že teda cirkev nemá spolupracovať
    a že má byť navyše poslušná, teda nemá byť akousi politickou
    opozíciou! Veriaci nemôžu robiť niečo, čo je bezbožné, teda nemôžu
    poslúchnuť vladára a ísť napríklad vraždiť! Napriek tomu majú byť
    poslušní vo všetkých otázkach, ktoré nesiahajú na živosť ich
    viery! Cirkev takto môže zožať mnoho požehnania, môže svedčiť
    malým i veľkým tohoto sveta, pričom nikdy nepoužije žiadnu formu
    agresie. Prioritou je zvestovanie Evanjelia, táto priorita je však
    potláčaná, keď sa cirkev zapletá do politických zápasov, lebo tak
    z objektov evanjelizácie robí politických oponentov, súperov na
    jednej strane a výhodných politických partnerov na strane druhej!
                                     132    Šalamún radí ostríhať slovo kráľove nie pre vypočítavosť, ale pre
    prísahu Božiu - sme zaviazaní byť v tomto svete svetlom! Božia
    múdrosť rozjasňuje tvár - tvrdosť ľudských pohľadov má mäknúť
    a veriaci človek má vedieť prijať kohokoľvek a komunikovať
    s kýmkoľvek zo sveta, lebo nám Stvoriteľ posiela rôznych ľudí! Ak
    ich my ale v srdci odsúdime ešte predtým napríklad za nesprávny
    politický postoj, prestávame byť schopní zvestovať Evanjelium,
    prestávame byť teda živou Cirkvou Božích detí a meníme sa na
    vyschnutú kostru členstva a štruktúr cirkevných inštitúcií!
     Tak ako z hľadiska Písma nesmie byť cirkevná inštitúcia nikdy
    zapojená do politického diania, tak jednotliví veriaci môžu byť
    postavení aj na popredné miesta v politike, kde môžu  ako
    jednotlivci presadzovať Božie cesty a pravdy. Krásny príkladom je
    Jozef v Egypte.
     Keby cirkev obstála v predčítanej Božej rade a zachovávala by
    čistotu vo svojom strede, nemohol by nikdy nikto povedať, že
    kresťanstvo narobilo veľa zla! Dodnes by bola príťažlivá a ľudia
    by nachádzali cestu k Stvoriteľovi v oveľa väčšej miere, než ju
    nachádzajú v súčasnosti! 


              Čas a súd ľudských skutkov


                 Kazateľ 8,5-9.

     XXX/a) Prečo robia ľudia všeličo zlé a neboja sa trestu?
     XXX/b) Prečo robia zle niekedy aj kresťania, ktorí majú
    presvedčenie, že je Boh spravodlivý?
     XXX/c) "Niekedy vládne človek nad človekom na svoje zlé." - ako
    tomu rozumieť?
     V predčítanom odseku Pán poukazuje na svoju zvrchovanosť, ktorá
    sa prejavuje aj príchodom, časom ľudskej smrti. Ľudský život má
    hlboký zmysel a závisí to len na človeku, či ho dokáže nájsť!
    Zmysel ľudského života sa prejavuje aj v zodpovednosti ľudského
    konania vo všedné dni - niekto svoje dni využije pre seba s dávkou
    bezohľadnosti voči druhým, iný vo svojich dňoch hľadá Božiu vôľu.
    Nikto však nemôže utiecť z tohoto boja, ani skrátiť ani predĺžiť
    dni svojho života. Predčítané Slovo dokonca poukazuje, že je
    Hospodin zvrchovaný aj nad násilnými formami úmrtia! Pán dopustí
    vraždu alebo samovraždu až potom, keď usúdi, že sa má daný človek
    navrátiť k Nemu. Božím dopustením sa teda nikto nezbaví viny
    z prestúpenia prikázania - nezabiješ, ale zároveň ani Bohu nikto
    nemôže prekaziť plán, ktorý má s jednotlivými ľuďmi! 


               Krivdy a ľudské "hneď"


                Kazateľ 8,10-15.

     Stvoriteľ je nielen láskavý, ale aj spravodlivý Boh! Ak niekto
    prijme Pána Ježiša Krista do srdca a túži po Jeho milosti, vyznáva
    tak, že je zlý a potrebuje odpustenie. Keď navyše o takéto
    odpustenie prosí - takýmto ľuďom bude odpustené a ich hriechy budú
    spravodlivo zaplatené krvou Pána Ježiša Krista. Znamená to, že aj
    za tie moje hriechy Kristus na kríži trpel!
     Ostatní ľudia budú súdení spravodlivo, bez milosti, lebo ju
                                     133    sami odmietli. Spravodlivý súd nepríde hneď, ale rozhodne príde!
    Možno by sme si želali, aby všetci hneď pykali za to, čo robia -
    potom by sme však ani my nemohli byť spasení! Stvoriteľ nedopúšťa
    súd hneď a dáva ľuďom čas, v ktorom sa môžu k Nemu navrátiť
    a nájsť Jeho milosť - takýto čas sme dostali aj my a nebolo by
    správne "brať" ho druhým ľuďom. Preto Božie kráľovstvo trpí ešte
    násilie a bude tak až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
     Keď Pán dopúšťa na svoje deti aj radosť a naplnenie, je to
    zvláštnou milosťou. Za touto milosťou je však potrebné vidieť aj
    duchovnú skúšku, či človek dokáže zotrvať pri svojom Bohu aj
    v čase, keď mu je dobre, či nezačne byť chamtivý a chcieť ešte
    viac alebo či sa nestane skúpim a nezabudne byť aj štedrý vo
    svojich daroch. Nech človek prežíva čokoľvek vždy sa to odvíja zo
    vzťahu jeho a jeho Boha. Tento vzťah je síce skrytým, ale zato
    jedinečným a pravdivým merítkom úprimnej viery, ktoré ostáva
    odhalené len Bohu a danému človeku. 


                 Božia múdrosť


                Kazateľ 8,16-17.

     Veriaci ľudia majú sklon zapájať cirkevné inštitúcie  do
    politického diania so slovami: "Musíme podporiť dobré! Tá vláda je
    zlá! ..." Božie Slovo jednoznačne poukazuje na to, že žiadny
    smrteľník nedokáže vystihnúť svojim rozumom, prečo sa deje na
    svete to, či ono - prečo to Pán dopúšťa. Nedokáže teda ani
    vystihnúť Božie jednanie v štáte, v ktorom žije a tak sa stáva, že
    Hospodin dopúšťa vlády a cirkevné inštitúcie sa protivia Božej
    vôli a chcú dané vlády zhodiť a iné podporiť. Veriaci takto
    strácajú množstvo požehnania a robia si množstvo nepriateľov
    v tomto svete.
     Ak si Božie dieťa dokáže pripustiť obmedzenie svojho intelektu
    a neschopnosť pochopiť Božie  dopustenia  vo  svojej  hĺbke
    a podstate, začne byť v Božej ruke výborným nástrojom a sám
    Hospodin mu bude postupne odhaľovať a ukazovať svoju múdrosť, čím
    mu bude vysvetľovať aj svoje dopustenia. 


                  Dialógy


     XXX/a) Niekedy nechcú uvažovať a teda nevedia, že zlý skutok
    prináša aj im samotným niečo zlé. Inokedy vedia, že trest nepríde
    hneď a potom, ako si hovoria: "Potom sa uvidí..." Človek dokonca
    urobí niečo zlé niekedy aj napriek tomu, že si uvedomuje, že trest
    príde hneď - takéto jednanie sa dá charakterizovať ako démonská
    spútanosť.
     XXX/b) Vedia, že trest nepríde hneď a  dúfajú,  že  sa
    v budúcnosti s Bohom ešte stačia zmieriť - je to veľmi nebezpečný
    postoj, lebo im Pán už nemusí dať príležitosť na to, aby ich v ich
    živote zastavil. Inokedy môže ísť aj o zákonitosť hriechu, ktorá
    žije v ich tele, pričom jej Božie dieťa niekedy podľahne s dúfaním
    a vyznávaním, že potrebuje milosť Pána Ježiša Krista - keď človek
    robí to, čo robiť nechce, Pán neodníma od neho svoje milosrdenstvo
    a dáva mu nové príležitosti obstáť.
     XXX/c) Na prvý pohľad sa niekedy zdá, že je dobre vladárom,
                                     134    ktorí majú "všetko" a rozhodujú o druhých... Ich život je ale
    často ťažký a prináša im zlé - nepriateľstvá, nenávisť, samotu
    a niekedy aj smrť.

     Je to veľký omyl, ak niekto usúdi, že rozumie dejinám.

                                     135                 Život a smrť
                  Kazateľ 9
                   XXXI.                 Podobný osud


                 Kazateľ 9,1-6.

     Realistické poznanie života potvrdzuje Božie Slovo, že veriacim
    i neveriacim ľuďom sa často dejú podobné nepríjemnosti. Preto sa
    automaticky ponúka otázka, čo viac má úprimný veriaci od druhých
    ľudí!
     Kým ľudia, ktorí Boha vo svojom srdci nehľadajú, ostávajú
    ponechaní napospas náhodilostiam - dobrým i zlým, život veriacich
    je vedený pevnou a láskavou rukou Svätého Ducha. Náhodilosti môžu
    presiahnuť schopnosti človeka, ktorý býva potom preťažený buď
    formou niečoho zlého alebo niečoho dobrého. Výsledkom  býva
    pohoršenie, nerozumné rozhodnutia, depresie a v krajnosti aj
    samovraždy... Život veriacich je na prvý pohľad veľmi podobný
    životom druhých ľudí - prihodí sa im totiž nielen dobré, ale aj
    zlé. Však v dobrom i zlom je im prítomný sám Hospodin, ktorý
    nedopustí, aby boli preťažení a museli zlyhať. Navyše svojou
    múdrosťou človeka vyučuje v dobrý i zlý čas, takže je možné
    povedať, že všetko, čo Božie dieťa zažije mu Pán obracia na dobré.
    Častou duchovnou skúsenosťou býva, že veriaci najviac poznávajú
    realitu života a najviac sa učia milovať práve v ťažkostiach - tak
    sa neskôr môžu stať ľuďmi, schopnými pomôcť druhým, lebo začínajú
    rozumieť utrpeniu, ktoré sami z časti prežili.
     Keď Pán dopúšťa na svoje deti zlé, dáva s dopustením aj
    východisko, koniec kríža. V prípade neveriacich ľudí koniec
    utrpenia nemusí existovať! Iba ak by našli vo svojom srdci Krista,
    Pomocníka, Boha, Otca i Priateľa, ktorý by ich život zmenil pre
    svoju lásku a moc.
     XXXI/a) Čo konkrétne poznáte v súčasnosti, čo je zlé a musia to
    prežívať podobne veriaci i neveriaci?
     XXXI/b) Ako rozumiete tretiemu veršu, že je ľudské srdce plné
    šialenstva?
     Posledná časť tohoto odseku poukazuje na zmysel života. Živí
    vedia, že majú umrieť - že sa budú musieť postaviť pred Božiu
    spravodlivosť. Preto môžu zmeniť svoju neveru alebo pokrytectvo na
    vieru a čistý, priamy život. Mŕtvy nevedia nič - je tým jasne
    poukázané na to, že teológia o očistci je len falošným ľudským
    výmyslom, ktorý môže niekoho falošne upokojiť, aby  zotrval
    v hriechu, čím mu zoberie zmysel života - možnosť zmierenia sa so
    svojim Stvoriteľom. Akákoľvek teológia, ktorá tvrdí, že ešte aj po
    smrti bude možné nejakým spôsobom priblížiť sa k Bohu alebo
    nadobudnúť novú možnosť formou reinkarnácie je odporným učením
    pochádzajúcim od živého diabla, lebo človeka podvádza a oberá ho
    o možnosť duchovného zmierenia, o možnosť života a požehnania. 

                                     136

                Božie deti, Cirkev


                Kazateľ 9,7-10.

     Pán vedie svoje deti k tomu, aby dokázali od Neho prijímať
    dobré i zlé s vedomím, že ich vrúcne miluje. Nechce ich len
    karhať, ale chce im dávať aj radosti a naplnenie v tomto živote!
     Zmienka o Božej láske však sebou nesie aj isté povzbudenie.
    Stvoriteľ očakáva, že Jeho deti, Cirkev nebude trpieť lenivosťou.
    Veriaci majú hľadať Božiu vôľu, rozumieť jej a vykonať to, čo od
    nich chce Pán a čo je v ich silách! Božie deti sa nemôžu oddávať
    lenivosti, lebo by automaticky začali strácať podiel na spasení
    Ježiša Krista.
     Vedomie, že nás Hospodin miluje je krásne, ale zároveň aj
    neúplné. S týmto vedomím by malo prichádzať aj poznanie svojho
    obdarovania a Božích zámerov pre náš život. Čo Pán odo mňa chce?
    Aký je ten môj diel pri budovaní Cirkvi a zvestovaní Evanjelia? 


              Situačnosť a Svätý Duch


                Kazateľ 9,11-12.

     XXXI/c) Ako by ste vyložili jedenásty verš?
     Žiadne nadanie, žiadna škola, vzdelanie, moc, peniaze, vplyv
    alebo čokoľvek iné neurobia z človeka boha, ktorý by dokázal
    vidieť do budúcnosti a na základe toho  sa  rozhodnúť  čo
    najsprávnejšie, optimálne. Celú budúcnosť i prítomnosť pozná len
    Hospodin a pre svoje deti pôsobí také situácie, ktoré pre nich
    znamenajú požehnanie. Človeku a dokonca aj veriacemu človeku sa
    môžu zdať na prvý pohľad zlé. Môžu tak vypadať aj na druhý i tretí
    pohľad, úplne by im človek mohol porozumieť len vtedy, keby bol
    vševedúci ako Stvoriteľ. V akejkoľvek situácii preto ostáva Božím
    deťom len jediné - dôvera. Spočívajú v dlaniach láskavého Boha,
    ktorý všetko vie, je všemocný a ktorý ich vrúcne miluje... 


                 Výkon múdrosti


                Kazateľ 9,13-18.

     Záver tejto kapitoly by sa dal zhrnúť asi takto:
     Ľudský život má hlboký zmysel, ktorý sa fyzickou smrťou
    uzavrie. Po smrti už nebude možné dobiehať nedostatky života!
     Napriek tomu, že sa všetkým ľuďom deje podobne, je Božia
    múdrosť darovaná človeku viac ako bláznovstvo ateizmu alebo
    pohanstva. Človek v múdrosti  dokáže  viac  pre  požehnanie
    a situačnosť, ktorú vytvára sám Hospodin svojim Svätým Duchom pre
    svoje deti. Aj ten najdômyselnejší intelekt môže stroskotať, keď
    je intelektom neveriaceho alebo pokryteckého človeka,  ktorý
    v srdci Stvoriteľa nehľadá! Na druhej strane môže aj jednoduchá
    myseľ vytvoriť veľké dielo, keď sa podvolí vedeniu Pána Ježiša
    Krista.
     Viera teda nie je len akousi teológiou, učením, ktoré sa netýka
    reality! Naopak, Pán chce zasahovať a aj zasahuje do životov
                                     137    svojich detí realisticky. Je krásnym príkladom, že jediný úprimný
    veriaci môže vyslobodiť celé mesto z nepriateľského obkľúčenia,
    keď sa dá viesť vo svojom počínaní Svätým Duchom! Tak ako môže
    úprimná viera veľmi pomôcť, tak môže jediný hriešnik zahubiť mnoho
    dobrého! Je to svojim spôsobom zvláštnou výzvou, aby sme si
    hľadali dobrých priateľov, dobrých radcov, dobrých pomocníkov...
    Lebo náš život môže veľmi ľahko stroskotať "rukou" zlého priateľa,
    pomocníka, či radcu... 


                  Dialógy


     XXXI/a) Napríklad vojny, zhoršujúce sa klimatické podmienky...
     XXXI/b) V ľudskom srdci existuje istá moc, sila hriechu, ktorá
    ho núti nepripustiť si omyl, presadzovať svoje nepravdy alebo
    neschopnosti aj napriek tomu, že človek vie, že nerobí správne.
    Táto šialenosť môže vyústiť do konfliktu, v ktorom sa radšej ľudia
    rozídu, než by si mali niečo pripustiť. V krajnosti takáto
    šialenosť človeka vyhecuje radšej voliť smrť ako priznanie.
     XXXI/c) Človek je závislý nielen na svojich danostiach, ale aj
    na druhých ľuďoch a okolnostiach, ktoré nemôže ovplyvniť. Preto
    nezávisí beh na rýchlych...

     Zmysel života hľadáme na najrôznejších miestach, ale vždy ho
    nachádzame vo vlastnom srdci.

                                     138
                                     139                Rady pre Cirkev
                  Kazateľ 10
                   XXXII.             Mŕtva mucha duchovného života


                 Kazateľ 10,1.

     Je prirodzené, že sa nerozumne konajúcim ľuďom ich nerozumnosti
    už ani tak veľmi nepočítajú. Všetci si akosi zvykli, že dotyční
    poväčšine "vyvádzajú", a tak už ani nemá veľmi zmysel im niečo
    rozprávať a upozorňovať ich. Zároveň im ale málokto dôveruje,
    nezverí im zodpovednú prácu!
     Keď sa však Božie dieťa pridŕža Božích rád a snaží sa konať
    zodpovedne a múdro, stačí malý omyl alebo nedostatok a hneď si ho
    všetci všimnú! Možno povedia: "Aha, aj tento je taký istý ako
    väčšina ľudí! Už mu nebudeme dôverovať!"
     Ak je niekto v Cirkvi postavený do zodpovednej práce, je dobré
    nezabúdať na túto zákonitosť. Vedenie práce sa podobá plávaniu.
    Kým sa niekto nevydá na jazero, môže si na brehu posedieť, môže
    meditovať a v lenivosti vymýšľať, ako tí druhí na hladine plávajú
    zle a ako by to mali robiť lepšie... Ak sa však človek rozhodne
    pracovať, vydá sa na vodu a začne plávať. Ak by len na chvíľu
    prestal, začne sa topiť!
     Malé nedostatky, chvíľkové zlyhania môžu pokaziť celé dielo! Na
    príčine však nie sú tí, ktorí si nedostatok všimnú, ale človek,
    ktorý sa rozhodol Kristovi slúžiť, a potom prácu opúšťa, aby sa
    mohol venovať tomu, čo ho viac baví alebo z čoho má viac zisku. 


                 Bláznivé srdce


                Kazateľ 10,2-3.

     V Starom Zákone vyjadruje pravica moc, schopnosť konať. Srdcom
    sa rozumie túžba - to čo človek cíti, chce. Božia múdrosť
    poukazuje na to, že srdce múdrych je po ich pravici - sú ochotní
    a chcú produktívne pracovať. Svojou prácou nadobudnú hodnoty,
    ktorými obohatia sami seba a pomocou ktorých budú aj schopnejší
    pomôcť druhým. Nerozumní ľudia sa dajú ovládať lenivosťou - ich
    srdce je po ich ľavici. Dokonca aj keď sú na ceste - keď niečo
    robia, trpia, že musia robiť - ich srdce trpí nedostatkom.
     Božie deti v Cirkvi majú pracovať na svojom spasení a podobne
    i na spasení druhých. Chodiť pravidelne do kostola a stále len
    brať, dokonca mať v srdci problém, či sa mi vôbec chce ísť do
    kostola, je v Božích očiach nerozumné. Živá Cirkev Božích detí
    v sebe skrýva činorodú prácu, zápal za Božie kráľovstvo - takáto
    Cirkev potom rastie a býva veľmi požehnaná. 


                                     140                Cirkev a politika


                 Kazateľ 10,4.

     Cirkevné inštitúcie sa v dejinách často zapájali do politických
    sporov, dokonca viedli aj mocenské, tzv. "sväté" vojny. Šalamún
    oddeľuje svetskú politiku od Božej múdrosti. Božie deti doslova
    vedie k tomu, že nesmú byť politickou opozíciou! Práve krotkosť
    a pokora je to, čo svetu chýba. Poväčšine práve pokora dokáže
    urovnať spory a poukázať na Svätého Ducha! Toto poslanie musí byť
    pre Cirkev prvoradé, lebo je na zemi práve preto, aby cez ňu ľudia
    mohli nájsť svoje spasenie. Kristus nikdy neviedol  svojich
    učeníkov do sporov s vladármi, ale naopak, oddeľoval politické
    spory od Cirkvi: "... Ukážte mi peniaz!" - Hovorí zákonníkom.
    Keďže bol na ňom obraz cisára, poukázal na múdrosť, ktorú
    pripomína aj Kazateľ v predčítanom texte: "... Dajte cisárovi to,
    čo je cisárove a Bohu to, čo je Božie!"
     Cirkev nemôže byť požehnaná, keď sa zapája do politických
    sporov, v ktorých suverénne propaguje názory väčšiny svojho kléra!
    Cirkev nemôže byť jednotná v politických pohľadoch, lebo ju
    nespája politické vyznanie, ale niečo úplne iné - vyznanie viery!
    Ak teda propaguje politický názor, jedná sa tak nielen o agresiu
    voči svojim politickým oponentom, ale aj o  agresiu  kléra
    niektorých kňazov a kazateľov voči členom cirkvi, ktorí s nimi ich
    náhľad nezdieľajú. Takýto dvojnásobný rozkol nemôže priniesť ani
    pokoj ani požehnanie! Kazateľ svoju zmienku ešte  upresňuje
    v ďalších veršoch... 


                Požehnanie v štáte


              Kazateľ 10,5-7.16-17.20.

     Naozaj sa stáva, že v štáte bývajú zlé vlády, neschopné alebo
    také, ktoré viac dbajú na seba než na ľudí. Napriek tomu nie je na
    Cirkvi Božích detí, aby túto skutočnosť nejak menila! Akú máme
    vládu, je len vecou Božou - vysvetľuje to aj apoštol Pavel v 13.
    kapitole Epištoly Rimanom.
     Ak je však v štáte veľa úprimných Božích detí a vytvárajú
    krásne spoločenstvo Cirkvi, verím, že im Pán požehná aj dobrú
    vládu. Keď v štáte väčšina ľudí Boha vo svojom srdci nehľadá
    a Cirkev sa mení len na  množstvo  cirkevných  inštitúcií,
    denominácií, ktoré majú sklon hlavne sa medzi sebou  hádať
    a osočovať, v takom štáte pravdepodobne Kristus nepožehná ani
    dobrú vládu.
     Nemyslím si, že kvalita vlády vždy závisí na kvalite Cirkvi. Je
    tajomstvom pre človeka, prečo Pán dopúšťa takú, či onakú vládu.
    Keď je však vláda zlá, Božie deti by mali prežívať duchovné zápasy
    za lepšiu vládu, modliť sa za tú, ktorú majú a spytovať svoje
    vlastné srdcia, či si vôbec niečo lepšie zaslúžia! Pre skutočnú
    Cirkev Božích detí býva aj zlá vláda požehnaním, lebo  ju
    v ťažkostiach vedie k rýchlejšiemu duchovnému rastu.
     Naopak dobrá vláda môže byť na jednej strane požehnaním, na
    druhej veľkou skúškou. Keď je človeku dobre, ľahko sa od Hospodina
    odvracia. 

                                     141                Oplotenia sveta


                Kazateľ 10,8-9.

     Ľudia vo svete majú svoje práva, zákony, majú svoje ploty,
    ktoré im oddeľujú majetky... Ak príde násilník, ktorý začne proti
    druhým robiť úklady - kopať jamu, aby im zobral čo im patrí - borí
    plot a odvaľuje deliace kamene, tento násilník nebude žiť dlho
    v pokoji. Násilím rozdeľovať - štiepať drevo, znamená vydávať sa
    nebezpečenstvu. Pod plotmi bývajú hadie hniezda, čo ale neznamená,
    že sa pod každým plotom nachádza jeden jedovatý had! Násilník
    možno rozborí deväť plotov, ale až pri desiatom ho pohryzie zmija.
     Táto zákonitosť platí aj pre spravodlivosť v  cirkevných
    inštitúciách. Ten, čo robí zlo, nebude ho robiť dlho! Naopak,
    posvätený život prináša mnoho bezpečia a Božiu ochranu. 


              Dar múdrosti a známosti


                Kazateľ 10,10-15.

     XXXII/a) Ako rozumieme výrazu - dar známosti a dar múdrosti?
    Ako sa od seba odlišujú?
     XXXII/b) Ako rozumieme 10. veršu?
     XXXII/c) Ako súvisí 11. verš s múdrosťou a teda aj s 10.
    veršom?
     XXXII/d) Ako vyložíte 12-15. verš? 


             Lenivosť, zábava a moje "ja"


                Kazateľ 10,18-19.

     Lenivosť spôsobuje, že ľudské okolie chátra. Ak sa duch
    lenivosti vyskytuje aj medzi veriacimi ľuďmi, chátra Cirkev! Keď
    sa jedná o spoločenstvo, v ktorom existuje veľa priateľstiev
    a v ktorom je aj finančný dostatok, niekto by mohol povedať, že je
    tam dobre a ľudia si spolu rozumejú. Božie Slovo ale vysvetľuje,
    že nejde o porozumenie vo Svätom Duchu, iba o vzájomné spolužitie
    v blahobyte a lenivosti. Pre takéto spoločenstvo je potom veľmi
    prirodzené organizovať spoločné výlety, spoločné stretnutia,...
    ktoré si zaplatia zo svojich vlastných desiatkov a bude im spolu
    dobre... Po rokoch sa ale stane niečo zvláštne - ostanú v ňom len
    starci a stareny, lebo tento zbor bol misijne mŕtvy! Zbor, ktorý
    je misijne mŕtvy, je úplne mŕtvy. Ak v kresťanskom spoločenstve
    vládne duch lenivosti, zrodí sa v ňom i hriech a skôr či neskôr je
    takéto spoločenstvo odsúdené na zánik. 


                  Dialógy


     XXXII/a) Známosťou sa rozumie skôr schopnosť zapamätať si
    a znalosti správne kombinovať. Dar múdrosti poukazuje skôr na
    schopnosť správneho poznania reality a  správnych  aplikácií
                                     142    znalostí. Dary múdrosti a známosti sa môžu v spolupráci výborne
    dopĺňať.
     XXXII/b) Nerozumný prístup je chcieť robiť ihneď a  bez
    premýšľania - napríklad krájať tupým nožom. Múdrosť ale radí nôž
    nabrúsiť a až potom robiť - krájať. Každá duchovná práca najskôr
    vyžaduje modlitby a zamyslenie a až potom fyzický výkon.
     XXXII/c) Tzv. zaklínanie bolo spojené s použitím protilátky. Ak
    niekto musel ísť na miesto, kde bolo veľa hadov, bolo prirodzené
    najskôr užiť protilátky a až potom ísť.  Nerozumný  človek
    nepremýšľal a hneď išiel. Až keď ho uhryzol had, začal hľadať
    pomoc, pričom sa stávalo, že ho k zaklínačovi často prinášali už
    mŕtveho alebo krátko pred smrťou.
     XXXII/d) Múdry človek dokáže tak poradiť, že jeho rada skutočne
    pomôže. Nerozumní ľudia nielenže nemajú pravdu, ale podľa svojich
    slov sa aj sami riadia a doplácajú na svoju nerozumnosť. Nie je
    dobré napomínať nerozumných ľudí, lebo radu neprijmú a navyše sa
    stanú napomínajúcemu človeku nepriateľmi, ktorí budú proti nemu
    snovať intrigy - v Božích očiach je to označené ako šialenstvo.

     Ľudská hrdosť niekedy spôsobuje, že človek považuje dobre
    mienenú radu za útok proti svojej vlastnej osobe.
                                     143               Posledné napomenutia
                    a
               suma Božej múdrosti
                 Kazateľ 11,12
                  XXXIII.                 Ži a daj žiť!


                Kazateľ 11,1-3.

     Častým prejavom konzumného života je nezáujem o druhých ľudí.
    Osobná dravosť niečo dosiahnuť alebo užiť si života bráni tomu,
    aby si človek našiel čas a venoval ho niečomu, čo nakoniec nebude
    patriť jemu samému. Existuje celá škála výhovoriek, prečo nemôžem
    pomôcť, pozastaviť sa, ísť do zhromaždenia alebo na skupinku
    biblického štúdia...
     Som nevyspatý, musím relaxovať...
     Mám rodinu, v prvom rade sa musím venovať jej...
     Mám veľa práce v zamestnaní...
     Chodím na smeny a preto nemôžem...
     Našiel som si dievča, budem sa ženiť...
     Mám dieťatko, musím sa o neho starať...
     Ako pekne znejú tieto výhovorky - nesú totiž v sebe dosť veľkú
    dávku múdrosti a charakternosti, ktorá dokáže úplne zakryť fakt,
    že pre mňa už Kristus neznamená toľko, ako možno znamenal kedysi
    predtým. V jednom podobenstve Pán Ježiš rozpráva, že Boh pozval na
    svadbu mnoho hostí, tí sa však vyhovárali podobne, ako to bolo
    uvedené vyššie. Keď Hospodin uvidel, že je pre týchto ľudí všeličo
    drahšie než On sám, odvrátil sa od nich a začal si hľadať takých
    hostí, ktorí by Ho milovali skutočne celým srdcom, nie len ústami
    prázdnych alebo poloprázdnych vyznaní, za ktorými skutky len tak
    krivkajú alebo vôbec nejdú!
     Boh nechce človeku všetko brať, naopak, chce mu všetko darovať.
    Keď si ale človek namiesto Neho vyberie zamestnanie, rodinu,
    dievča, ..., potom má iného, nového boha, na ktorého sa nadeje.
    Tento mu však pravdepodobne nič nedá ale naopak, ešte  mu
    i zoberie!
     Pán chce človeka naplniť, ale zároveň chce, aby človek vždy na
    prvom mieste v srdci uctieval Jeho samého. Stvoriteľ vie, že len
    takto môže byť každý človek skutočne šťastný. Ak veriaci nestratí
    svoju prvú lásku - Krista - potom sa nikdy nezmení Boží dar v jeho
    srdci na nového boha, ktorému začne slúžiť! Svoj chlieb dokáže
    púšťať po vode - dokáže rozdávať z darov, ktoré mu Pán požehnal
    a myslieť aj na druhých ľudí. Zamestnávateľ si bude musieť
    uvedomiť, že je i väčší pán na svete, než je on. Rodina nedostane
    všetok čas a dievča či chlapec sa budú musieť prispôsobiť tomu, že
    skutočným Bohom nie je on či ona, ale Stvoriteľ... Kristus človeku
    vždy zachová to čo mu dáva, nikto to nemusí tak pevne držať vo
    svojich rukách, že mu až nezvyšuje čas na svojho Boha! Ži a daj
    žiť - hovorí ľudská múdrosť. Božia vôľa je podobná, navyše
    pripomína len to, že sa "žiť a dať žiť" dá len v požehnaní
    a zmierení so Stvoriteľom tohoto sveta.
     Keď veriaci nestratí svoju prvú lásku, zistí jednu zvláštnu
    vec: Chlieb, ktorý púšťa po vode sa mu jedného dňa vráti - láska
    a dobré skutky robia priateľov a priatelia radi pomôžu aj v čase,
                                     144    keď sa všetci ostatní odvrátia.
     Keď zotnú strom, padne na jednu stranu, nikdy nie na dve! Keď
    umrie starý človek, narodí sa do Božieho kráľovstva alebo sa
    narodí do ešte hlbšieho odpadnutia od Stvoriteľa! Na akú stranu
    padá ten náš strom života? Nikdy nespadne i trochu na stranu živej
    viery i trochu na stranu konzumného života! Kam teda padá? 


               Skús to s Hospodinom!


                Kazateľ 11,4-8.

     Ľudská viera niekedy vypadá ako abstraktná teória, ktorá
    neplatí pre život, ale pre niečo iné. Božie Slovo poukazuje, že
    živá viera sa úzko dotýka života, práce, vzťahov, rozhodovania...
    Ak sa niekto bojí vetra, nebude siať a teda ani žať! Ak má človek
    strach urobiť krok viery vo svojom praktickom živote, nezíska ani
    požehnanie pri práci, ani skúsenosť živej viery, ktorá vyúsťuje do
    spasenia. Boha je naozaj možné dať na prvé miesto v živote a potom
    s dúfaním v Neho robiť také rozhodnutia, ktoré sa z racionálneho
    hľadiska nemusia skončiť dobre, ale ktoré sa páčia Bohu a ktoré On
    sám potom podrží a požehná!
     Veriaci žiaľ niekedy abstraktne veria a žijú pritom život
    pohanov nie pre zlé skutky, ale preto, že Boha pri svojom
    každodennom rozhodovaní  nepotrebujú!  Zabezpečia  si  prácu,
    postarajú sa o rodinu, zabehnú za vplyvným známym aby niečo
    vybavil, všetko bez potreby Božej rady, a potom prídu do kostola
    abstraktne nad niečím pouvažujú a myslia si, že je ich viera živá.
     Skús to s Hospodinom! Začni robiť veci inak - tak, aby sa viac
    páčili Tvojmu Stvoriteľovi a zistíš, že budeš musieť urobiť kroky
    viery! Neboj sa krokov viery, modlievaj sa pred nimi a pros Boha
    o pomoc - tak zistíš, že tento Boh skutočne existuje a je
    dobrotivý, láskavý a všemocný!
     Ak máš strach, že sa ťa Hospodin nezastane a nikdy sa nedáš na
    cestu krokov viery vo svojom živote, nebudeš nikdy žať požehnanie
    a nikdy Boha skutočne nespoznáš! 


                  Mladosť


                Kazateľ 11,9-10.

     Mladosť sebou prináša mnoho záujmov a záľub. Záver tejto
    kapitoly poukazuje, že Pán nechce zobrať človeku ani mladosť!
    Naopak, povzbudzuje: "Raduj sa vo dňoch  svojej  mladosti!"
    Pripomína však, že sa ani mladosť nesmie stať človeku bohom
    a prevládnuť v jeho živote nad Božím Slovom Biblie. Ak niekto
    nájde Spasiteľa už ako mladý, niet väčšieho požehnania.
     XXXIII/a) Prečo je lepšie prijať Spasiteľa v mladosti než
    v pozdejšom veku? 


                                     145                  Staroba


                Kazateľ 12,1-8.

     Staroba prináša ľuďom mnoho nepríjemných skutočností, ktoré sú
    na začiatku tejto kapitoly obrazne vymenované:
     "Kým sa nezatmie slnko..." - vyjadruje slabnúci zrak. "Keď sa
    budú triasť strážcovia domu..." - rôzne telesné ťažkosti, choroby.
    "Keď prestanú pracovať melúce..." - zväčšujúca sa neschopnosť
    produktívne pracovať. "Zavrú sa dvere do ulíc..." - ťažšie sa bude
    chodiť, dokonca až môže byť človek pripútaný na lôžko. "A človek
    povstane na hlas vtáka..." - problémy so spánkom. "Aj vysoké
    miesta sa budú báť..." - prídu závrate, "ťažko sa povlečie
    kobylka" - myseľ otupie, a to, čo predtým bolo ľahké  na
    premýšľanie, neskôr sa stane veľmi ťažkým.
     Prečo Kazateľ takto podrobne vymenúva  fyzické  limitácie
    staroby? Mladší ľudia niekedy odsudzujú starých, že by mali to, či
    ono a pritom si neuvedomujú ich limitácie, ktoré vznikajú práve
    starobou. Od zostarnutých ľudí už nemožno žiadať toľko, ako keď
    boli mladší! Je to vážnou výzvou k tolerancii a k tomu, že práca
    napr. aj v Cirkvi Božích detí ostáva stále viac a viac na mladších
    ľuďoch.
     Toto Slovo je zároveň napomenutím pre starších, aby  si
    uvedomili, že niektoré z týchto limitácií sú aj ich bremenom,
    a teda nemôžu zostávať pri tých prácach ktoré činili kedysi. Ak si
    niekto túto skutočnosť neuvedomí, nielen že veľa pokazí, ale
    navyše sám seba zosmiešni pred druhými, takže stratí vážnosť,
    ktorú nadobúdal možno celý život.
     Stvoriteľa je možné uctiť si aj v dňoch staroby napríklad tým,
    že človek dokáže opustiť prácu i funkcie, ktoré zastával ako
    mladší s vedomím, že v jeho živote to už fyzicky nefunguje tak,
    ako kedysi. Tento krok je možno veľmi ťažký pre tých, ktorý boli
    zvyknutí slúžiť a ktorí teraz musia začať službu prijímať od
    druhých. Krotkosť v Božom Duchu však dokáže aj túto životnú skúšku
    zvládnuť tak, že i starý človek môže byť krásnym príkladom Božieho
    detinstva. 


                 Dobrý Základ


                Kazateľ 12,9-14.

     XXXIII/b) Ako by sme zhrnuli múdrosť Knihy Kazateľa?
     XXXIII/c) Ako by sme zhrnuli múdrosť Knihy Kazateľa v Duchu
    Nového Zákona?
     XXXIII/d) Čo dalo čítanie tejto knihy mne? 


                  Dialógy


     XXXIII/a) Človek ľahšie nadobúda vedomosti, ľahšie sa formuje
    a má pred sebou dlhší čas Božej výchovy, čo znamená, že sa dokáže
    viac priblížiť k Bohu, než keby Ho spoznal neskôr.
     XXXIII/b) Nadovšetko je dôverovať Stvoriteľovi a snažiť sa
    činiť to, čo On od nás chce.
                                     146     XXXIII/c) V novozákonnom ponímaní by sa dalo povedať, že je
    nadovšetko prijať spasenie Pána Ježiša  Krista  so  všetkou
    úprimnosťou a začať žiť život viery.
     XXXIII/d) Táto otázka je osobná, nie je možné odpovedať na ňu
    všeobecne.

     Robeniu kníh niet konca a mnoho čítať je zomdlením tela. Suma
    všetkej múdrosti je báť sa Boha a ostríhať Jeho prikázania.

                                     147                   Záver       Lebo oči Hospodinove chodia sem a tam po celej zemi,
       aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé
                obrátené k Nemu...                O Izraeli a Judsku


               2. Paralipomenon 16,9.

     Po ukončení vlády kráľa Šalamúna sa Izrael rozpadol na dve
    časti: Severná sa naďalej nazývala Izrael, južná Judsko. Hlavným
    mestom Izraela sa neskôr stala Samária, hlavným mestom Judska bol
    Jeruzalem. V Jeruzaleme aj naďalej vládli kráľovia z dynastie
    Dávidovej, v Izraeli sa snažili o vládu tí, ktorí neuznávali
    Davidovu dynastiu. Ich vlády boli poväčšine krátke a sprevádzané
    násilím. Napriek tomu, že sa Izrael vzbúril a oddelil, Hospodin
    posielal svojich prorokov nielen do Judska, ale aj do Izraela.
    Robil tak napriek tomu, že tieto dva novovzniknuté štáty viedli
    proti sebe často vojny, ktoré im obidvom veľmi škodili.
     V tejto kapitole budeme čítať o vojne kráľa Báša zo Izraela
    proti kráľovi Azovi z Judska. Prvá polovica vlády kráľa Azu bola
    zaujímavá tým, že sa spoliehal na Hospodina, čo sa prejavilo aj
    pri vojne proti Etiópanom (Núbijcom) a Líbijcom, pri ktorej sám
    Hospodin požehnal víťazstvo. Kráľ Aza sa ale neskôr odvrátil od
    Stvoriteľa a začal sa spoliehať na svetské, racionálne okolnosti,
    ktoré sa prejavili aj v zmluve, ktorú uzatvoril so Sýriou proti
    Izraelu, aby tak dosiahol víťazstvo. 


                  Rozdelenie


              2. Paralipomenon 16,1-6.

     Rozdelenie Izraela na Izrael a Judsko pripomína rozdelenie
    cirkvi. Rôzne denominácie, názory pronárodné  a  nadnárodné,
    tendencie byť na štáte závislí alebo nebyť... Tieto rozdelenia
    tiež spôsobujú "vojny" medzi veriacimi ľuďmi!
     Veriaci majú sklon vidieť vo veriacich s iným názorom ľudí,
    ktorí sa nepáčia Hospodinovi. Stvoriteľ však posielal svojich
    prorokov aj do Judska, aj do Izraela!
     Božou vôľou je neviesť vojny, ale naslúchať si navzájom,
    spoločne hľadať Božiu vôľu pod autoritou Písma.
     Podobne ako kráľ Aza, aj veriaci v dnešnej dobe hľadajú tzv.
    istoty. Snažia sa zabezpečiť  cirkev  aj  seba  organizačne
    i finančne, čo nemusí byť zlé, ale stáva sa to zlým vtedy, keď
    hľadajú oporu vo svete, štáte, organizáciách takým spôsobom, že
    prestávajú byť závislí na Stvoriteľovi. Vieru v Božiu pomoc
    v budúcnosti nahrádzajú zmluvné istoty... Tieto istoty sú niekedy
    dosahované aj formou darčekov pre vplyvných ľudí tohoto sveta.
    Podobne urobil kedysi aj Judský kráľ Aza.
     Aza zvíťazil nad Izraelom formou svojej bezbožnosti.  Aj
                                     148    bezbožné jednanie môže viesť k zdanlivému víťazstvu! 


                  Proroctvá


              2. Paralipomenon 16,7-11.

     Boží prorok poukazuje, že Aza nielen stratil svojim jednaním
    omnoho väčšie víťazstvo, ale že stratil aj požehnanie a uvrhol
    Judsko do mnohých vojen, ktoré by inak nemuseli byť!
     Božia vôľa bola, aby sa Judsko spoľahlo na Hospodina a nie na
    Sýriu! Božia vôľa bola, aby Izrael neviedol vojny proti Judsku!
    Tento príklad z dejín môže vo veriacich vyburcovať nové postoje
    voči iným veriacim - neviesť boje a nebyť závislými na svete!
     Poukázanie na Božiu vôľu stálo proroka stratu slobody - je to
    výzvou k odvážnym skutkom viery. Kto nevyzná Krista pred ľuďmi,
    teda aj pred veriacimi ľuďmi, toho nevyzná ani On pred svojim
    nebeským Otcom!
     Prorokom v cirkvi nemá ísť o vojny a násilné zmeny, ale
    o pravdivé a jasné vyrieknutie Božieho zjavenia. 


                  Koniec...


              2. Paralipomenon 16,12-14.

     Aza umrel v chorobách a strate závislosti na svojom Bohu - tak
    isto môžu umierať aj dnešní kresťania - v duchovných chorobách
    a strate požehnania.
     Cirkev dnes principiálne nepotrebuje vieru a Svätého Ducha, je
    závislá na štáte, obhajuje platené cirkevné funkcie. Nových kňazov
    vzdeláva v škole, ktorá patrí pod štátny vysokoškolský zákon.
    Platené miesta, vedecké tituly, teologická  prax  môžu  byť
    motiváciou k štúdiu a môžu spôsobiť príliv neveriacich kňazov na
    neobsadené funkčné miesta.
     Príklad z Česka, kde teologická fakulta je vedená v rámci
    cirkvi, poukazuje, že nie je nutné zriaďovať teológiu v rámci
    štátnych univerzít!
     Môžeme sa opýtať, prečo stráca dnes cirkev požehnanie?
     Prečo strácajú požehnanie kazatelia a cirkev nerastie?
     Boh je dosť silný aby požehnal, ale chce celé srdce a závislosť
    na Ňom - priestor pre vieru a oddelenosť od sveta!
     Prežívame čas pred druhým príchodom Pána Ježiša  Krista,
    okolnosti v cirkvách sa pravdepodobne  nezmenia,  lebo  ide
    o pôsobenie ducha tejto doby. Ako jednotlivci by sme ale týmto
    okolnostiam mali rozumieť, nepodporovať zlé a nestratiť tak
    požehnanie aj v osobnom živote...

     "Vezmi si čo chceš!" - Povedal boh tohoto sveta. "Ale potom
    zaplať za to!"

 

Prorok Daniel – výklad 2012                   Prorok
                   Daniel    "Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok
    Daniel, že stojí na svätom mieste - kto čítaš, rozumej - vtedy tí,
    ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy!"
                Matúš 24,15-16.


                 Milan Hudec
                   2012               Chcel by som poďakovať svojej manželke
              Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní
              skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som
              s Božou pomocou pripravoval tento výklad.
               Za neustálu ochotu čítania Biblie a
              biblických slovníkov ďakujem svojej mame
              Blažene Hudecovej.
               Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí
              svojimi modlitbami podporili písanie tohoto
              výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť
              pri štúdiu tých úsekov Písma, ktoré mi
              boli spočiatku úplne nejasné.
               Najviac som však vďačný svojmu Pánovi
              Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril
              prostredie a daroval prostriedky k
              napísaniu tohoto zväzku aj napriek tomu, že
              som nevidiaci. Nech Mu je za to chvála a
              vďaka - amen.
    autor: RNDr. Milan Hudec, PhD.
    rok: 2012
    mobil: 0905 433 922
    mail: mhudec@savbb.sk
    www: HTTP://www.cvv.umb.sk/personal/mhudec                   Obsah
    Požehnanie v zajatí
    I. .........................................................   5
      Úvod ...................................................   5
      Politické okolnosti ....................................   5
      Vernosť na osobnej úrovni ..............................   6
      Počiatok požehnania ....................................   7

    Zjavenie budúcnosti
    II. ........................................................   9
      Kráľove sny ............................................   9
      Danielova aktivita viery ...............................   9
      Modlitba ...............................................  10
      Vyznanie ...............................................  10
      Výklad snov ............................................  11
      Uhoľný kameň a Božie detinstvo .........................  12

    Osobné zásady
    III. .......................................................  13
      Pre svet prirodzené... .................................  13
      Pod lupou sveta ........................................  14
      Náklonnosť kráľa, vyznanie .............................  14
      Hospodin kontra svet
      Kristus v Starom Zákone ................................  15
      Pozoruhodnosť sveta
      Nabuchodonozorove vyznanie .............................  16

    Psychické poruchy
    a
    zmysel života
    IV. ........................................................  17
      Ďalší sen a Svätý Duch .................................  17
      Zvesť kráľovho sna .....................................  18
      Pravdivý výklad ........................................  18
      Naplnenie Božieho Slova ................................  19

    Čas milosti
    V. .........................................................  21
      Zábava, zabudnutie a rúhanie ...........................  21
      Vláda od Hospodina .....................................  22
      Mene, mene tekel ufarsin ...............................  22

    Štyria králi
    VI. ........................................................  25
      Závisť a vernosť .......................................  25
      Náklonnosť kráľa a štátne zákony .......................  25
      Dôraz v opakovaní ......................................  26

    Autority
    svetské a cirkevné .........................................  27
      1.
      Pravda a zmysel života .................................  27
      2.
      Zodpovednosť a povinnosť ...............................  27
      3.
      Čistota životov ........................................  28
      4.
      Duchovné dary a služba .................................  29
      5.
      Príklad a povolanie ....................................  29
      6.
      Cirkevné funkcie .......................................  30
      7.
      Boh Hospodin ...........................................  31

    S Hospodinom
    až za Jordán... ............................................  33
      Modlitebné stíšenie
      Očakávaj na Stvoriteľa a Spasiteľa! ....................  33
      úvaha
      Pred svojim "Jordánom" .................................  34
      Božia vôľa v čas povolania
      Krok viery .............................................  35
      Božia moc v súčasnosti
      Skúsenosti viery .......................................  36
      Spasenie Pána Ježiša Krista
      Držitelia Božej moci ...................................  37

    Dejiny ľudstva
    po Babylonskej ríši
    VII. .......................................................  39
      Štyri zverotvory
      striebro, meď, železo a hlina ..........................  39
      Desať rohov
      Spojenie nezlúčiteľných kultúr .........................  40
      Kráľovstvo Pána Ježiša Krista
      Dejiny piatich prstov v dlani ..........................  40
      Výklad .................................................  41

    Zapečatené povzbudenie
    VIII. ......................................................  43
      Dvojrohý baran
      Doba strieborná ........................................  43
      Jednorohý a štvorrohý kozol
      Doba medená a železná ..................................  43
      Posledný roh,
      diablova moc ...........................................  44
      Prorocký kľúč pre budúcnosť
      2300 dní ...............................................  44
      Výklad .................................................  45

    Hriech a odpustenie
    IX. ........................................................  47
      Vyplnenie spustošenia Jeruzalema .......................  47
      Desatoro kajúcnej modlitby .............................  48
      Božia odpoveď ..........................................  48
      Sedemdesiat týždňov rokov ..............................  49
      Dve polovice posledného týždňa rokov ...................  50

    Kontakt so Stvoriteľom
    X. .........................................................  51
      Zármutok a Boží príhovor ...............................  51
      Čas Božieho vypočutia ..................................  52
      Božia a ľudská múdrosť, posilnenie .....................  53

    Znamenie doby
    XI. ........................................................  55
      Štyria perzskí králi ...................................  55
      Kráľovia severu a juhu .................................  56
      Úlisnosť a faloš .......................................  57
      Pokrytectvo viery ......................................  58
      Posledné svetové vojny .................................  59

    Na sklonku dejín
    XII. .......................................................  61
      Posledné súženie .......................................  61
      Zapečatené proroctvo ...................................  61
      1290 dní bielenia rúch .................................  62
      1335-ty deň - záver ....................................  63

    Požehnaný pôst .............................................  65
      Obeť a pôst ............................................  65
      Nevypočuté modlitby, odmietnutý pôst ...................  66
      Pôst nesmie byť prázdnym asketizmom! ...................  66               Požehnanie v zajatí
                    I.                   Úvod


     Okolnosti, ktoré sú opisované na začiatku Danielovho proroctva
    spadajú do 590-tych rokov p.n.l. - kráľ Nabuchodonozor obkľúčil
    Jeruzalem, dobyl ho a mnoho Židov odviedol do Babylonského
    zajatia.
     Prvých šesť kapitol Knihy Daniel opisuje  skôr  históriu
    a okolnosti, v ktorých bol prorok Daniel povolaný do služby
    zvestovania Božích zjavení. V siedmej až dvanástej kapitole sa
    vytráca historické pozadie, Daniel začína rozprávať v prvej osobe.
    Prijíma videnie, v ktorom je zdôraznený údel Izraela vo vzťahu
    k ostatným národom.
     Danielovo proroctvo zachytáva súčasnosť - 590-te roky p.n.l.
    a vo videní budúcnosti pokračuje až do druhého príchodu Pána
    Ježiša Krista v moci a sláve. Preto je táto kniha zaradená medzi
    apokalyptické knihy. Svojou terminológiou a opisom udalostí sa
    miestami veľmi podobá na Knihu zjavenia Jána z Nového Zákona.
     Súčasná kritická veda prakticky jednomyseľne nesúhlasí s tým,
    že by tento dokument bol napísaný Danielom v šiestom storočí
    p.n.l. Kritici tvrdia, že knihu zostavil neznámy autor okolo roku
    165 p.n.l., pretože obsahuje proroctvá o pobabylonských kráľoch
    a vojnách, ktoré sú tým presnejšie, čím viac sa blížia k tomuto
    dátumu. Tvrdí sa, že táto kniha vznikla preto, aby povzbudila
    Židov v boji proti Antiochovi Epifánovi. Židia ju vraj hneď
    prijali ako pravú a vzápätí ju zaradili do hebrejského kánonu.
     Takéto pohľady sú vyvrátiteľné nielen na základe biblického
    učenia - v nájdených fragmentoch rukopisu Knihy Daniel dochádza
    k posuvu z Hebrejčiny do Aramejčiny a naopak. Táto skutočnosť
    vyššie uvedené kritiky a pochybnosti vyvracia, lebo k takýmto
    jazykovým posuvom v 160-tych rokoch p.n.l. nemohlo dôjsť!
     Z hľadiska biblického učenia táto kniha dáva sama o sebe
    svedectvo, že je písaná v období odvlečenia Židov do Babylonského
    zajatia, teda v šiestom storočí p.n.l. Navyše sa na ňu odvoláva aj
    sám Pán Ježiš v Evanjeliu Matúša, v 24. kapitole, verš 15, čo
    Božím deťom jednoznačne kvalifikuje túto  knihu  ako  ľuďom
    zvestované Božie Slovo. 


               Politické okolnosti


                 Daniel 1,1-7.

     Veriacich ľudí niekedy trápia politické okolnosti,  ktoré
    prežívajú v štáte, v ktorom žijú. Kladú si otázky, či budú mať
    dostatok, či nebudú prenasledovaní... Prvá kapitola Knihy Daniel
    opisuje krásnym spôsobom požehnanie, ktoré môžu prijať Božie deti
    aj napriek najhorším politickým okolnostiam!
     Judský kráľ Jojakym si nectil Hospodina a bol veľmi ukrutný aj
    voči druhým ľuďom. V Judskom kráľovstve dokonca zavádzal aj nútené
    práce a dával vraždiť tých, ktorí sa mu odvážili postaviť na
    odpor. Stvoriteľ napomínal Jojakyma cez proroka Jeremiáša a chcel
                                      6    ho viesť aj v jeho politických rozhodovaniach. Jojakym však nedbal
    na Božiu radu, čo neskôr prinieslo svoje trpké ovocie, keď bol
    Jeruzalem obkľúčený a dobytý babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
    Napriek odklonu Židov od Hospodina, Stvoriteľ nezabudol na úprimnú
    vieru niektorých svojich detí! Síce dovolil, aby bol do Babylona
    zobratý aj Daniel s tromi ďalšími spoluveriacimi, vzápätí však
    mení porobu na požehnanie. Keby Daniel ostal v Jeruzaleme alebo
    v Judsku, určite by sa mu nedostalo toľko úcty a blahobytu, koľko
    ho čakalo na kráľovskom dvore v Babylone.
     Môžeme si položiť otázku: Ktoré Danielove jednanie mu prinieslo
    toľké požehnanie aj v tak kritickej a zlej situácii?
     Vo zvyšku tejto úvahy sa budeme zamýšľať nad Danielovým
    jednaním, jeho postojmi, ktoré sa zapáčili Bohu a ktoré neskôr tak
    veľmi požehnal. 


              Vernosť na osobnej úrovni


                 Daniel 1,8-16.

     Daniel patril medzi privilegovaných ľudí -  bol  vybratý
    s niekoľkými ďalšími, aby sa stal niečím, čo by sa dnes dalo
    označiť ako kandidát na ministra. Už toto by sa dalo považovať za
    požehnanie a Daniel sa mohol  tešiť  dostatku,  radovánkam,
    špičkovému vzdelávaniu... Mnoho veriacich by si asi za týchto
    okolností povedalo, že je dobré byť Božím dieťaťom, ďakúvali by
    každý večer svojmu Bohu na modlitbách a užívali tzv. požehnanie.
    Niektorých by takýto blahobyt možno odviedol od Božej lásky -
    v dostatku by zabudli na svojho Stvoriteľa i Spasiteľa. Možno by
    sa stalo aj to, že by takáto situácia viedla k polemikám, či
    prijímať blahobyt alebo ho odmietnuť a mnohí by isto obhajovali
    ľahký život s množstvom presvedčivých argumentov!
     Daniel nechcel obhajovať svoje záujmy. Poznal Boha v osobnej,
    živej viere a chcel Ho i naďalej poznávať. Tento zámer v jeho
    srdci spôsobil, že sa nevybral cestou sebaobhajovania, nepoužil
    svoju inteligenciu na to, aby presviedčal seba i svoje okolie, že
    by robil v súlade s Božou vôľou, keby jedol a pil do sýtosti. Boží
    zákon mu zakazoval jesť sýtu stravu, ktorú mu na kráľovskom dvore
    ponúkali. On sa však nevzbúril proti násilnému vladárovi, ani
    suverénne, demonštratívne v nejakom geste neodmietol ponúkanú
    stravu! Boží Duch mu radil, aby v krotkosti oslovil svojho
    nadriadeného, vysvetlil mu svoje rozpoloženie, a skromne ho
    požiadal, či by nemohol skúsiť jesť to, čo mu Boží Zákon dovoľuje.
    Navrhol len pokus na niekoľko dní s vierou, že sa jeho zámeru
    zastane sám Hospodin, ktorého si takto chcel ctiť a vážiť.
     Hospodin sa zastal svojho služobníka a naklonil k nemu srdce
    náčelníka dvoranínov. Ten sa síce bál vzdorovať kráľovmu rozkazu,
    ale zároveň prižmúril oko, keď správca, ktorý mal na starosti
    Danielov blahobyt, dovolil, aby Daniel so svojimi priateľmi jedli
    desať dní len strovu. Navyše spôsobil, že Daniel a jeho traja
    spoluveriaci vypadali po desiatych dňoch stravovania sa podľa
    Božej rady oveľa lepšie, než tí ostatní. Správcu to viedlo
    k súhlasu - dovolil im, aby jedli zeleninu, strukoviny a obilniny,
    namiesto sýtych pokrmov kráľovského dvora.
     Daniel sa priznal k svojmu Bohu a jeho Boh sa priznal k nemu.
    Obstál v skúške živej viery a nepoužil svoju inteligenciu na
    obhajovanie svojich skutkov proti Božej vôli. Odložil blahobyt
                                      7    a radšej riskoval kráľov hnev, čo v tom čase znamenalo hrozbu
    trestu smrti. Vybral si striedmosť namiesto blahobytu, a tým
    všetkým navyše neporušil ani novozákonnú radu apoštola Pavla
    z trinástej kapitoly Epištoly Rimanom. Pavel tu nabáda veriacich
    nebúriť sa proti vladárom a pokorne im odvádzať všetky dane, lebo
    v životoch veriacich vidí jedinú vážnu "podlžnosť" tomuto svetu -
    "podlžnosť" lásky. Svet potrebuje vidieť pokoru, úctu, rozumnosť,
    pravdivosť, spravodlivosť vo všetkej krotkosti. Daniel si nemohol
    prečítať Epištolu Rimanom, ale časť jej zvesti mu odovzdával
    v srdci do vedomia sám Boží Duch.
     Danielov postoj a správanie sa takto stali úžasným praktickým
    merítkom živej viery aj v súčasnosti. Môžeme podľa jeho príkladu
    skúšať svoje vlastné postoje voči nadriadeným i vladárom. Môžeme
    premýšľať, či rozprávame  z  presvedčenia  alebo  rozprávame
    presviedčajúc seba i druhých, aby sme si mohli urobiť to, čo sa
    nám tak veľmi urobiť chce... 


               Počiatok požehnania


                Daniel 1,17-21.

     Stvoriteľ požehnal Danielove vzdelávanie a tiež aj vzdelávanie
    jeho troch spoluveriacich. Nadobudli mnoho poznatkov, ktoré navyše
    vo svojom srdci podriadili Božej vôli, čím sa stali múdrymi pred
    Hospodinom. Svojim poznaním a živou vierou sa stali požehnaním pre
    celé svoje okolie.
     V súčasnosti je niekedy aktuálny problém lenivosti. Veriacim sa
    nechce učiť, a dokonca sa im niekedy nechce ani  duchovne
    vzdelávať. Lenivosť je matkou hriechu a môže odňať od človeka
    všetko požehnanie, ktoré mu Stvoriteľ zamýšľa darovať! Živá viera
    Božie deti núti, aby prinášali aj obete - medzi takéto obete patrí
    isto nielen obeť času pre duchovné vzdelávanie, ale aj obeť času
    pre všeobecné vzdelávanie, ktoré môže človek podriadiť  pod
    autoritu Božieho Slova. Vzdelané úprimné Božie deti sa môžu stať
    výkonným nástrojom v Božej ruke. Týmto som nechcel zdôrazniť
    potrebu maturitných vysvedčení a vysokoškolských diplomov! Človek
    sa môže vzdelávať najrôznejším spôsobom a nepotrebuje pritom
    žiaden certifikát. Stačí, keď Boží Duch vie o jeho schopnostiach,
    lebo práve tento Duch ich môže použiť k niečomu dobrému.
     Danielovými postojmi, trpezlivosťou a poslušnosťou sa nezačalo
    len jeho osobné povýšenie a požehnanie! Stal sa veľmi potrebným
    a žiadaným štátnym úradníkom, cez ktorého Pán spôsobil mnoho
    dobrého. Navyše Daniel napísal krásnu prorockú knihu, ktorá sa
    stala požehnaním pre mnohé generácie počas vyše dvoch tisícročí.
    O tomto požehnaní a Danielovej múdrosti si budeme čítať vo
    všetkých nasledujúcich kapitolách prorockej Knihy Daniel.
     Danielove požehnanie bolo veľmi zvláštne aj z politického
    hľadiska - v Babylone sa zmenili vládcovia - neskôr nastúpil na
    trón Baltazár, Dárejos, Cýrus, mohli by sme povedať, že sa zmenil
    režim, ale Danielove požehnanie pretrvalo i naďalej...


                                      8
                                      9


               Zjavenie budúcnosti
                   II.                 Kráľove sny


                 Daniel 2,1-13.

     V predčítanom odseku Písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva
    svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim
    vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou isto veľa násilia, vrážd
    a nespravodlivostí. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina,
    ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti,
    ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svätoslužobníkom podľa
    Božej rady - Rimanom 13,1-8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu
    vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spurných ľudí,
    ktorí si nectili Hospodina sa  stal  Nabuchodonozor  akýmsi
    "pomstiteľom". Pre Božie deti sa stal požehnaním - nástrojom
    milosti.
     Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale
    nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo
    úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si
    nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho
    výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku - mudrci
    musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto
    dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak
    dať veriť aj jeho výkladu.
     Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých
    čias pramálo zmenila - čítame najrôznejšie články o vešticiach,
    mudrcoch, astrológoch, parapsychológoch..., ktorých keby dostal do
    rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili
    pokojného konca svojho života!
     Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel.
    Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel
    však nikdy nechcel robiť prázdny imidž, nikdy nechcel klamať, aby
    na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od
    ktorého pochádzali kráľove sny. Bol ním jediný Boh Stvoriteľ - Boh
    Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve
    už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uhoľný kameň rozrazil
    všetky ľudské kráľovstvá.
     Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že
    potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať
    obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť. 


              Danielova aktivita viery


                Daniel 2,14-19.

     Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu
    nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom!
    Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí, navyše dôveroval
    svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu.
    Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že
                                     10    nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi
    priateľmi aj modliť! Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží - keby
    neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha,
    poznal Ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa
    modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich.
    Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že
    navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi
    Kristovi. 


                  Modlitba


                Daniel 2,20-23.

     K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ
    priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku
    v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal! So svojim Bohom po boku
    ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do
    postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom!
     Vážený čitateľ,  Danielova  ďakovná  modlitba  je  veľkým
    povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach.
    V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my, môžeme urobiť krok
    viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú s nádejou, že Danielov Boh
    je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby... 


                  Vyznanie


                Daniel 2,24-30.

     Keď Pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa
    očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko čo
    vie doslova "vyklopí". Večer potom kľakne na modlitbe pred
    Hospodina a vyjadrí svoje vrúcne ďakujem.
     Daniel mal ale trochu iný problém - najskôr musel povedať niečo
    iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom - na verejnosti -
    vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej
    moci, aby človek mohol odhaliť obsah i výklad snov. Zároveň ale
    poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať
    všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa,
    ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom  srdci
    potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel
    vyjadril, že to, čo bude rozprávať nie je z jeho hlavy, že nejde
    o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa Pán
    nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti.
     Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale  zvestoval
    v podstate Evanjelium Pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie,
    poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod Pána
    Ježiša v moci a sláve.                                      11                 Výklad snov


                Daniel 2,31-45.

     Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše dva
    a pol tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť
    tomu, čo Daniel rozprával.
     Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je - zobrať ho
    doslova, bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých
    slov.
     Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej
    ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylonii.
    Egypt a Assýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred
    Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od
    Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Assýria spomínaná.
     Striebro symbolizuje Perzskú ríšu, meď zase ríšu Grécku.
     Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy
    z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc,  ktorá  už
    v súčasnosti naberá konkrétnu podobu Šanghajskej koalície. V tejto
    koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína.
     Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie.
    Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín, ide o mocnosti
    tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny ale
    aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi.
     Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ
    znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak
    a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť
    sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou,
    a preto mohol Daniel  povedať:  "Tou  zlatou  hlavou  kráľ
    Nabuchodonozor, to si ty!"
     Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy
    obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný
    vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý,
    ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať
    byť svätokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo
    svoj lesk - je vyjadrené striebrom - kráľ si už nemohol dovoliť
    čokoľvek, napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom.
     Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmlúv, na základe
    ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už
    vypestoval zmysel pre spoluprácu.
     Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len
    na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť
    jednak politiku - pekné slová, jednak musí tvrdo  potláčať
    akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom
    prvej Rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy -
    Európskej únie. V 13. kapitole Knihy zjavenia Jána je železná
    Rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča,
    ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej Rímskej ríše.
     Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na
    rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca
    Šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť
    nepodarilo - Rusko, Čína, India, Pakistan...
     V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby
    zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí.
     Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami:
     Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou je vyjadrené čosi
    ako otrokársky režim.
                                     12     Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu
    v kapitalizme.
     Železo zmiešané s hlinou bude sebou niesť nové spoločenské
    vzťahy, z ktorých satan vytvorí armádu pripravenú na Harmageddon.
     S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly
    proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom
    rade o zjavenie budúcnosti. 


             Uhoľný kameň a Božie detinstvo


                Daniel 2,46-49.

     Nabuchodonozorove sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil
    všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý
    pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi Tisícročné
    kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou On sám.
    Po uplynutí doby Tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové -
    Nebesia i Zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske
    a spravodlivosti mimo čas, teda večne.
     Daniel svojim výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj
    Evanjelium,  zvestoval  vládu  najvyššieho  Boha.  Dal  tak
    Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred Ním a nakoniec
    zachránil a povýšil nielen  seba,  ale  aj  svojich  troch
    spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal  na
    babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým
    Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez
    milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.
                                     13                 Osobné zásady
                   III.               Pre svet prirodzené...


                 Daniel 3,1-7.

     Vo svete sa deje mnoho vecí, ktoré sa ľuďom zdajú byť
    prirodzené a ani sa nad nimi nezamýšľajú. Napriek nezmyselnosti
    alebo nespravodlivosti je človek schopný konať, lebo si privykol,
    že sa niečo bežne deje - teda je to normálne. Pred niekoľkými
    rokmi sa väčšine ľuďom zdalo, že je komunizmus prirodzeným
    zriadením a nič iné okrem neho nie je. Pre generáciu, ktorá
    vyrastá dnes, je prirodzené všetko, čo sa okolo nás  deje
    v súčasnosti. Veriaci i neveriaci ľudia si napríklad každoročne
    nakúpia sviečky, kahančeky, kryté proti vetru i nekryté, nakúpia
    umelé i živé kvety a potom si idú svorne páliť ohníčky na hroby
    svojich pozostalých na všech svätých. Na cintorínoch sa stretnú
    jednoduchší i hlbokomyseľní,  bohatí  i  chudobní,  docenti,
    profesori, doktori i ľudia bez titulov a všetci sa jednomyseľne
    tvária vážne, zapaľujú si svoje ohníčky bez ohľadu na svoju vieru
    či neveru... Veď je to normálne, tak sa to robí! Mnohí dokonca
    nakúpia i benzín, aby mohli odcestovať a zapaľovať svoje ohníčky
    aj v iných mestách... Veď čo by ľudia povedali, keby na tom ich
    hrobe nič nehorelo! A možno by mali aj pravdu, že si nevážia
    svojich zosnulých... To by bola hanba! Pre človeka je prirodzené
    hádať sa, vadiť, zhadzovať sa, ohovárať a po smrti vyjadrovať úctu
    - nuž čo, veď ale robí sa to, či nie? ...
     V Babylone bolo prirodzené pre kráľa, aby sem - tam postavil
    dáky obraz alebo sochu nejakého boha a prikázal všetkým, aby sa
    tomuto dielu klaňali. Nešlo o logiku a možno ani o vieru - tak sa
    to robilo, robili to všetci, a preto to bolo prirodzené!
     Úprimní veriaci mali oddávna pokušenie vyjadrovať rebéliu proti
    svetu. Veriaci človek má sklon povyšovať seba so suverenitou
    prehlásení: "Vy ostatní robíte nezmysly! Ja také niečo robiť
    nebudem! Je to hriech, bezbožnosť! Ja to robiť nebudem!"
     Keď človek príjme do srdca Pána Ježiša Krista, trvá poväčšine
    dosť dlhý čas, kým sa stane skromným vo svojom zmýšľaní! Veď
    predsa Božie deti tu nemajú byť na to, aby svet odsudzovali!
    Naopak majú slúžiť ako skromný, ale zároveň pozitívny príklad pre
    tento svet. Ľudia budú vždy robiť to, na čo si po mnohé generácie
    privykli a budú to robiť aj veriaci ľudia. Božie dieťa, keď
    porozumie okolnostiam, nemá začať odsudzovať, ale má iba začať žiť
    tak, aby nekonalo proti svojmu svedomiu a Božej vôli, ktorá mu
    bola zjavená.
     Veľa ľudí robí možno niečo zlé len preto, že v tom vyrástli,
    nevenovali premýšľaniu o tom dostatok času. Ich zvyk môže byť tak
    silný, že sa im zdá byť hriechom zmeniť ho. Títo ľudia veľmi
    potrebujú vo svojom živote skromný pozitívny príklad Božieho
    dieťaťa... 

                                     14                Pod lupou sveta


                 Daniel 3,8-12.

     Jeden múdry človek povedal: "Všetko, čím človek vyniká, mu robí
    len nepriateľov. Ak chceš byť úplne obľúbený, musíš byť úplne
    priemerný!"
     Byť priemerným - splynúť s väčšinou - v krajine, kde je priemer
    položený dostatočne vysoko, aby človek mohol  žiť  spokojne
    a v dostatku, znamená inými slovami mať najľahší život.
     Akonáhle chce veriaci človek uctievať hodnoty, ktoré nie sú
    dané náboženskými tradíciami alebo bežnými zvyklosťami, ale sú
    dané napríklad Božím Slovom zapísaným v Biblii, začne vynikať.
    Ľudia si ho začnú všímať, lebo vyčnieva z radu. Ak navyše takýto
    človek zožne ešte aj úspech, požehnanie, okolitý svet si začne
    klásť mnoho otázok. Je tento človek naozaj taký zbožný, ako
    vypadá? Asi bude taký istý ako aj my, ale ukazuje len svoju
    masku!? Postrážime si ho, lebo takýto ľudia nebývajú!
     Božie deti sú preto vždy pod lupou sveta. Jedných len zaujíma,
    či to myslia naozaj úprimne, iní zase závidia a len čakajú na
    príležitosť, kedy by mohli Božie dieťa potupiť. Dokonca nie je
    zriedkavý ani taký prípad, že úprimný veriaci svojim presvedčením
    niekomu skríži plány a nechtiac sa stáva konkurenciou, ktorú je
    treba odstrániť z cesty.
     Danielovi priatelia boli konkurenciou všetkým tým, ktorí mali
    ambície získať tak vysoké postavenie, ako mali oni. Takýchto ľudí
    bolo isto veľmi veľa! Preto keď  rešpektovali  Božiu  vôľu
    a neklaňali sa Nabuchodonozorovmu obrazu,  ihneď  sa  našli
    žalobníci, ktorí sa išli veľmi radi zavďačiť kráľovi a požalovať
    ich.
     Som presvedčení, že Danielovi spoluveriaci nechceli provokovať
    a nechceli ani suverénne ukazovať svoj odlišný názor! Boli len
    skromným pozitívnym príkladom.  Keďže  zároveň  boli  svojim
    závistlivcom tŕňom v päte, ich čin bol pred kráľom prezentovaný
    ako vzbura.
     Je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že keby mali ich závistlivci
    pravdu a ich čin by bol naozaj vzburou proti kráľovmu rozkazu,
    Hospodin by sa ich pravdepodobne nezastal a neskôr by zhoreli
    v rozpálenej peci!
     Nepožehnanie mnohých kresťanských aktivít aj dnes spočíva možno
    v tom, že veriaci prinášajú namiesto skromného  pozitívneho
    príkladu vzburu proti vrchnosti, vláde, zvyklostiam, všeličo
    demonštratívne vyjadrujú... Potom sa divia, že ich aktivity neboli
    sprevádzané prítomnosťou Svätého Ducha. 


              Náklonnosť kráľa, vyznanie


                Daniel 3,13-18.

     Kráľ Nabuchodonozor bol Danielovi  a  jeho  spoluveriacim
    priateľsky naklonený, a tak ich nedal hneť zavraždiť. Najskôr si
    ich zavolal a chcel ich vypočuť. Svedčí to aj o jeho zmysle pre
    spravodlivosť, ktorý možno nebol dokonalý, ale na vtedajšie pomery
    bol na dosť vysokej úrovni. Sme vývojovo vyše dvetisíc rokov
    ďalej, ale aj dnes by nejeden politik konal priamo a nespytoval
                                     15    sa, či sa dopočul pravdu alebo nepravdu. Zahájil by príslušné
    protiopatrenia, ktoré by nejakým spôsobom nepohodlných  ľudí
    odstavili z funkcií. Dokonca aj veriaci ľudia dajú dnes často na
    slová, intrigy a začnú konať... Nabuchodonozorov zmysel pre
    spravodlivosť bol vyšší než zmysel pre spravodlivosť niektorých
    súčasných kresťanov!
     Traja Danielovi  priatelia  pred  Nabuchodonozorom  jasne,
    kontrastne, dalo by sa povedať ostro vysvetlili, že je pre nich
    najvyššou autoritou Boh Stvoriteľ. Preto nemôžu uposlúchnuť kráľov
    rozkaz a dokonca si myslia, že im kráľ ublíži len vtedy, keď to
    ich Boh dovolí.
     Nabuchodonozor bol pohan a zároveň bol ale aj skúsený človek.
    Možno práve preto nevedel porozumieť týmto trom ľuďom a považoval
    ich jednanie za vzburu. Nabuchodonozor sám používal náboženstvo na
    zjednocovanie a manipuláciu ľudí, aby potom v davoch išli za neho
    bojovať proti bezbožníkom inej viery. V dejinách sa konalo to isté
    aj pod rúškom kresťanstva! Prirodzene teda chápal postoj troch
    Danielových spoluveriacich ako snahu o uchvátenie moci. Jeho
    logika a skúsenosť mu nedokázali odhaliť ich počínanie v inom
    svetle.
     Nabuchodonozor bol pravdepodobne sklamaný, keď ľudia, ktorým
    sám dal tak veľkú moc, chceli ohroziť jeho trón. Som presvedčený,
    že takéto zmýšľanie bolo najväčšou príčinou pre jeho prchlivý hnev
    a miestni intrigáni to veľmi dobre vedeli! Práve tento vzťah
    chceli vo svojich plánoch zneužiť. Nabuchodonozor dal rozpáliť pec
    a miestni intrigáni sa isto veľmi tešili, lebo neverili, že by
    nejaký Boh skutočne existoval a mohol sa zastať svojich detí. 


               Hospodin kontra svet
              Kristus v Starom Zákone


                Daniel 3,19-27.

     Babylonská pec na vykonávanie trestu smrti mala akési čeľuste -
    otvor, ktorý sa dal zavrieť a otvoriť. Táto pec bola mnohonásobne
    rozpálená a keď doniesli kati poviazaných odsúdencov pred tieto
    čeľuste a čeľuste sa otvorili v kultickom obrade výkonu trestu
    smrti, šľahajúci plameň bol tak veľký, že kati v náhlej horúčave
    umreli. Traja Danielovi priatelia padli do pece poviazaní.
     Pretože sa títo ľudia držali vo svojom počínaní svojho Boha,
    Stvoriteľ sa ich zastal a nič sa im nestalo. Miestni intrigáni
    v tejto chvíli pravdepodobne zobrali nohy na plecia a stali sa
    nezvestnými, lebo si uvedomovali, že nie sú z azbestu a že aj ich
    náboženstvo je len ľudský výmysel.
     Udalosť, ktorá sa v Babylone stala je však zároveň  aj
    symbolická! Štvrtou bytosťou v peci bol sám Pán Ježiš Kristus.
    V Novom Zákone 1. Korintským 3,15. čítame, že každé Božie dieťa
    prejde do Tisícročného kráľovstva s Kristom len ako cez oheň. Oheň
    spáli všetko, čo je zo sveta, z hriechu - z "Babylona". Tri Božie
    deti padli do pece poviazané - ich putá boli z Babylona a zhoreli.
    Tak zhorí pri druhom príchode všetok hriech, všetka nečistota,
    ktorá sa nachádza v životoch veriacich. Svetáci umrú ešte skôr -
    hneď pri zjavení Syna človeka v moci a sláve.
     Môžeme si tak položiť otázku: "Čo v tej rozpálenej peci ostane
    zo mňa? Čo ostane z mojej viery?"
     Udalosť v Babylone bola symbolická, čas vtedajšej prítomnosti
                                     16    sa odvíjal ďalej... Keď kráľ uvidel, že ľudia, ktorých odsúdil
    žijú, prestrašil sa a zavolal, aby vyšli z pece. Možno by sa dalo
    očakávať, že si títo ľudia povedia: "Počkaj kamarát! Je nám tu
    dobre, lebo sme tu s úžasnou Bytosťou plnou moci a lásky. Hodil si
    nás sem, tak čakaj!" Títo ľudia však mali svojho Boha aj v srdci
    a tento Boh ich učil podvoľovať sa svetskej vrchnosti. Preto ihneď
    poslúchli, čím opäť skromne vyjadrili, že v ich prípade nešlo
    o vzburu a suverenitu, ale iba o živú vieru, ktorá s pokorou
    prijíma svojho svetského kráľa. 


               Pozoruhodnosť sveta
              Nabuchodonozorove vyznanie


                Daniel 3,28-33.

     Myslím, že kráľ Nabuchodonozor porozumel, o čo išlo týmto ľuďom
    a urobil niečo, čo by dnes nedokázal urobiť nejeden kresťan!
    Vyznal svoj omyl, ako kráľ verejne zmenil svoj názor a vyvýšil
    Boha Stvoriteľa, ktorý sa tak zreteľne zastal svojich detí. Dalo
    by sa namietať, že ak kráľ takéto niečo urobí, úplne to podlomí
    jeho autoritu. On ale neváhal a dokonca vydal edikt o tom, že sa
    nikto v Babylone nesmie rúhať Danielovmu Bohu.
     Niekedy si kladieme otázky, prečo Stvoriteľ tak dlho zhovieva
    so svojim príchodom a dopúšťa tak veľa neprávosti... Jednou
    z odpovedí na túto otázku je fakt, že vo svete sú ľudia, ktorí
    síce neveria, ale ktorí majú v srdci oveľa čistejší charakter než
    mnohí kresťania. Títo ľudia robia mnoho vecí na základe zvyklostí,
    tradícií a sú v podstate spútaný dobou, zvyklosťami a zlým
    kresťanským príkladom, čo im bráni vo svojom živote nájsť Pána
    Ježiša Krista. Títo ľudia potrebujú jeden veľký Boží dar - čas...

                                     17                Psychické poruchy
                    a
                 zmysel života
                   IV.               Ďalší sen a Svätý Duch


                 Daniel 4,1-6.

     Kráľ Nabuchodonozor mával nočné mory, zlé sny, ktoré ho trápili
    a ktoré mu nakoniec Daniel vyložil. Danielovým výkladom nočné mory
    prestali, kráľ porozumel, čo mu chcel Stvoriteľ povedať. Nielen že
    tomu porozumel, ale dokonca vyznal, Že Boh Stvoriteľ je jediným
    skutočným Bohom.
     Napriek tomu prichádza ďalší sen, ktorému kráľ opäť nerozumie.
    Nabuchodonozor sa však už trochu zmenil - nežiada počuť aj sen aj
    jeho výklad, a dokonca ani nechce dať zavraždiť toho učenca, ktorý
    by mu sen nevedel vyložiť. Možno sa "zmenili" aj učenci - nikto si
    po predchádzajúcich skúsenostiach netrúfol vymýšľať. Učenci radšej
    priznali, že výklad nepoznajú.
     Keby kráľa Nabuchodonozora  hodnotil  moderný  psychiater,
    pravdepodobne by povedal, že tento človek má nábeh na nejakú
    psychickú poruchu. Prejavilo sa to predchádzajúcimi  nočnými
    morami, opäť sa mu snívajú živé, desivé sny a neskôr sa ukáže, že
    sa táto choroba naozaj prejaví aj priamo - kráľ zošalie. Myslím,
    že takýto pohľad na Nabuchodonozora je úplne opodstatnený. Zároveň
    si ale uvedomujem aj to, že moderná psychiatria nerozumie podstate
    chorôb, ktoré skúma a ktoré sa snaží liečiť! Psychiatrická porucha
    u kráľa Nabuchodonozora bola Božím dopustením - jeho sny, mory
    boli Božími príhovormi, ktoré ho viedli ku pokániu! Moderná
    psychiatria veľmi plytko hodnotí tzv. psychické onemocnenia, lebo
    sa snaží nájsť ich podstatu v ľudskom tele, v mozgu. Podstata
    týchto javov však môže byť úplne inde - môže patriť do oblasti
    duchovna, do tej oblasti, kde existuje podstata ľudského bytia,
    ktorá rozhodne do fyzického tela nepatrí!
     Štvrtá kapitola Proroka Daniela poukazuje na  dve  veľmi
    podstatné skutočnosti v živote kráľa Nabuchodonozora:
     - Dokázal vzdať Bohu slávu a priznať si chybu.
     - Zároveň sa cítil byť silný a svojmu kráľovstvu rozumel ako
    dielu svojich rúk. Bol presvedčený, že to bola jeho vlastná moc,
    ktorá ho upevnila. Navyše kráľ Nabuchodonozor robil mnoho zlého,
    čo vyplývalo z moci, ktorú mal.
     Tieto dve skutočnosti vyjadrujú zvláštny duchovný problém -
    kontrast medzi charakterom na jednej strane a svojvôľou, zlobou na
    strane druhej. Stvoriteľ chcel riešiť Nabuchodonozorov život tak,
    že chcel tohto človeka nájsť pre svoje Kráľovstvo. Chcel mu
    darovať večný život, a tak mu posiela ďalší sen. Moderný psychológ
    by povedal - ďalší prejav jeho psychickej poruchy...                                      18                Zvesť kráľovho sna


                 Daniel 4,7-15.

     Je zaujímavé uvedomiť si, že sa kráľ zveruje Danielovi práve
    preto, že sa mu zdá, že je v ňom Duch Svätých Bohov - Svätý Duch!
    Nabuchodonozorove vyjadrenie je navyše zvláštne tým, že hovorí
    o Stvoriteľovi v jednotnom i množnom čísle naraz - jeden Duch
    viacerých Bohov. Krásne tým reprezentuje Božiu trojjedinosť. Kráľ
    Nabuchodonozor bol veľmi zvláštny človek...
     Pojem Babylon je v Biblii často používaný ako symbol sveta. Je
    dobré uvedomiť si, že Nabuchodonozor je úžasným starozákonným
    symbolom pohana, ateistu, ku ktorému sa v období milosti, Cirkvi
    Božích detí prihovára sám Svätý Duch...
     Pán Ježiš cez Svätého Ducha naozaj hľadá svoje nové deti
    v najhoršom svete - v Babylone a dáva im poznať svoju moc často
    veľmi zvláštnym spôsobom.
     Veriaci ľudia si niekedy kladú otázku, aký zmysel má život
    psychicky narušených ľudí. Štvrtá kapitola  Proroka  Daniela
    poukazuje nielen na to, že takéto životy majú zmysel, ale že
    dokonca psychicky narušení ľudia môžu robiť v srdci rozhodnutia -
    majú teda svojim spôsobom jasné vedomie, ktoré je však spútané
    železnou alebo medenou obručou psychického obmedzenia. Preto je
    veľmi potrebné pristupovať k takýmto ľuďom ako k seberovným!
     V kráľovom sne sa používa výraz "sedem časov". "Čas" je
    potrebné chápať ako mieru skutočného času, ako niečo ucelené, čo
    sa zvykne opakovať. Prirodzená časová miera, ktorá sa pravidelne
    opakuje je rok. Preto budeme ďalej rozumieť pojmu "niekoľko časov"
    ako vyjadreniu "niekoľko rokov". 


                Pravdivý výklad


                Daniel 4,16-24.

     Tak ako Babylon  symbolizuje  svet,  kráľ  Nabuchodonozor
    symbolizuje pohanstvo, ateizmus, tak prorok Daniel symbolizuje
    Cirkev Božích detí, ktorá svetu prináša zvesť spasenia.
     V Danielovi bol naozaj Svätý Duch podobne, ako prebýva dnes
    v Cirkvi Božích detí. Týmto nechcem stotožniť cirkevné inštitúcie
    s prítomnosťou Božieho Ducha! Chcem len poukázať, že dnes na svete
    je Cirkev Božích detí, ktorá Stvoriteľa reprezentuje a ktorá má
    v sebe Svätého Ducha. Táto Cirkev Božích detí sa často nachádza aj
    v cirkevných inštitúciách. Keď sa z týchto inštitúcií však živá
    cirkev vytratí, robia tieto cirkevné inštitúcie viac zla, než sa
    deje vo svete.
     V Danielovi bol Svätý Duch - znamená to, že bol Daniel nielen
    láskavý a spravodlivý, ale aj pravdivý. Nabuchodonozorovi vyložil
    sen úplne pravdivo aj napriek tomu, že jeho výklad kráľovi
    prorokoval šialenstvo, teda niečo veľmi zlé. Kráľ sa mohol
    nahnevať a dať Daniela zavraždiť. Cirkev Božích detí však nikdy
    nezaprie svojho Pána, preto Daniel nezaprel ani pravdu, ani lásku,
    ani spravodlivosť s vierou, že je v Božích rukách.                                      19              Naplnenie Božieho Slova


                Daniel 4,25-34.

     Kráľ Nabuchodonozor si vypočul výklad, možno o ňom aj premýšľal
    a pravdepodobne naň neskôr zabudol. Keď sa však raz kochal v diele
    svojich rúk, keď sa cítil byť bezpečným s potenciálom veľkej moci,
    prišlo na neho Božie proroctvo a Božie Slovo sa v jeho živote
    naplnilo so všetkou silou a Božou mocou. Kráľ zošalel, psychiater
    by povedal, že sa prejavila jeho nemoc. Veriaci ľudia by dnes
    povedali, že sa zahalilo jeho vedomie a on prestal byť schopným
    rozlišovať a rozhodovať. Božie Slovo však poukazuje na to, že je
    šialenstvo len psychickým putom, ktoré zväzuje prejav, myseľ, ale
    nezväzuje vedomie a rozhodovanie!
     Po siedmych rokoch kráľ učinil v srdci pokánie, porozumel, že
    svoju moc mal len z Božej ruky - to všetko pochopil počas svojho
    šialenstva, a až potom vyzdravel! Hospodin mu navrátil všetku moc
    a jeho sláva bola ešte väčšia ako predtým. Uvedomme si, aký veľký
    to bol zázrak. Počas siedmych rokov kráľovej psychickej nemoci
    mohol vládu prebrať iný kráľ, ktorý by si svoju moc potom držal
    a nedovolil by, aby jeho trón opäť uchvátil Nabuchodonozor! Boh
    Stvoriteľ povyšuje i ponižuje - všetko čo máme, je z jeho ruky.
     Zmienkou o psychických poruchách som nechcel vyjadriť to, že
    psychické poruchy znamenajú, že dotyčný človek je viac hriešny ako
    druhí ľudia! Niečo také nevyplýva ani z predčítaného textu! Čo som
    však chcel veľmi zdôrazniť je fakt, že aj životy psychicky
    narušených ľudí majú veľmi hlboký zmysel a že ich vedomie
    a rozhodovanie v srdci je úplne jasné. Ich myseľ a prejavy sú však
    spútané putom psychickej nemoci...                                     20
                                     21                 Čas milosti
                    V.             Zábava, zabudnutie a rúhanie


                 Daniel 5,1-9.

     Úvodom tejto kapitoly je potrebné dať si do kontrastu jednanie
    kráľa Nabuchodonozora, keď dobíjal Jeruzalem a jednanie jeho syna,
    keď dal doniesť ukoristené čaše z Jeruzalemského chrámu, aby
    z nich pil on i jeho hostia.
     Židovský národ sa odvracal od Hospodina a nedržal sa Jeho rád.
    V  Jeruzaleme  začal  panovať  duch  násilia,  mamonárstva
    a najrôznejších modiel, čo spôsobovalo mnoho ľudských utrpení.
    Hospodin preto dopustil na Jeruzalem, aby ho ovládli Babylonské
    vojská  -  kráľ  Nabuchodonozor  sa  stal  Božím  nástrojom
    spravodlivosti. Napriek dopusteniu na Jeruzalem Pán nezanevrel na
    na úprimných veriacich, medzi ktorých patril aj prorok Daniel.
    Požehnal  mu  a  cez  neho  ukazoval  svetu  -  Babylonu,
    Nabuchodonozorovi, že je len jediný Boh, ktorý je skutočne živý
    a pravdivý. Nabuchodonozor sa prejavil ako charakterný človek -
    vedel si pripustiť omyl a vyznať ho pred druhými ľuďmi. Vzdal
    dokonca Bohu chválu a slávu napriek modloslužbe, ktorá bola v jeho
    krajine veľmi rozšírená. Vo svojom charaktere mal však vážny
    nedostatok - bol samospravodlivý, vedomý si svojej sily a moci.
    Keď ho však Stvoriteľ navštívil psychickou nemocou, neodvrátil sa
    v zatrpknutí, ale po čase si uvedomil, že všetko čo človek má, je
    len z Božej ruky.
     Nabuchodonozorov syn však mal iné záujmy - holdoval hostinám
    a na skutky svojho otca úplne zabudol. Vo svojom živote nehľadal
    všemocného Boha, mal sklon skôr k akejsi konzumnosti - užiť si,
    kým je čas. Pri takejto zábave dal doniesť posvätné  čaše
    z Jeruzalemského chrámu a nalieval do nich sebe i hosťom.
     Niekto by možno povedal, že prepadnúť Jeruzalem a vyplieniť ho
    je väčší hriech, než piť víno z posvätných čiaš Jeruzalemského
    chrámu. Na tieto dva skutky dvoch Babylonských kráľov je možné
    pohliadnuť aj inak: Nabuchodonozor síce vyplienil mesto, ale
    urobil to na Božie dovolenie, neskôr všemocného Boha vo svojom
    živote hľadal a našiel! Vyznanie o Stvoriteľovi učinil pred celým
    Babylonom. Jeho  syn  Balsazár  nekonal  ako  Boží  nástroj
    spravodlivosti, konal iba ako podnapitý roztopašný človek, ktorý
    svojim konaním vyjadruje, že mu nie je nič sväté.
     Apoštol Pavel poukazuje v 13. kapitole Rimanom, že svetskí
    králi, vrchnosť, sú svätoslužobníkmi v Božích rukách, cez ktorých
    Pán žehná i dopúšťa zlé. Kráľa Nabuchodonozora takto mohol použiť,
    ale kráľ Balsazár bol nepoužiteľný - holdoval vínu, zábave,
    nestrachoval sa rúhať Hospodinovi a pritom všetkom úplne zabudol
    na Božie skutky, ktoré sa udiali počas vlády jeho otca. Stal sa
    takto skôr dopustením, než nástrojom...
     Stvoriteľ dáva človeku čas, v ktorom si môže uvedomiť svoj omyl
    a rozhodnúť sa ísť inakšou cestou svojho života. Takýto čas dal aj
    kráľovi Nabuchodonozorovi, zdá sa, že ho tento človek využil
    a Stvoriteľa vo svojom živote našiel. Kráľ Balsazár bol na Božie
    volanie hluchý - svoj čas úplne prepásol. Dostáva už len zjavenie
    Božích súdov, ktorému navyše ani nevedel porozumieť. 
                                     22                Vláda od Hospodina


                Daniel 5,10-17.

     Kráľ Nabuchodonozor bol nástrojom v Božích rukách. Napriek
    tomu, že kráľ Balsazár holdoval radovánkam a v živote nehľadal
    trvácnejšie hodnoty, Hospodin Danielovi aj cez neho požehnal.
    Veriaci ľudia sa niekedy boja, že práve existujúca svetská vláda
    je obzvlášť zlá a prinesie im biedu a utrpenie. V tomto odseku
    čítame opäť doklad, že veriaci človek, ktorý sa drží Hospodina,
    nemusí trpieť strachom o svoj život alebo o to, či bude mať čo
    jesť! Človek je pred Hospodinom oveľa viac ako poľná tráva, však
    aj tráve dáva Stvoriteľ vzrast tak, že mnohí obdivujú, keď sú lúky
    krásne zakvitnuté...
     Každá svetská vláda je v Božích rukách a veriaci človek môže
    dostávať požehnanie v každom režime, bez ohľadu na to, či je tento
    režim Božím nástrojom alebo iba Božím dopustením. To neznamená, že
    sa veriaci ľudia musia mať vždy dobre! Znamená to len toľko, že
    všetky okolnosti drží Hospodin pevne vo svojej moci a je dosť
    silný, aby tieto okolnosti dokázal aj zmeniť. Človek často
    nerozumie okolnostiam, ale vždy môže prichádzať na modlitbách
    k svojmu Bohu a prosiť, aby tieto okolnosti Stvoriteľ zmenil.
     Veriaci ľudia dnes niekedy strácajú požehnanie Božej ochrany
    a opatery, lebo sa rozhodnú robiť niečo zlé a pritom vyžadujú, aby
    sa ich Stvoriteľ zastával. Búria sa proti vrchnosti, zhadzujú ju
    slovne ale aj zapájaním sa do rôznych kampaní, podporujú politické
    strany proti druhým stranám, hnevajú sa a živia v sebe hnev...
    Daniel je krásnym príkladom jednania Božieho dieťaťa a požehnania,
    ktoré z toho vyplýva. 


              Mene, mene tekel ufarsin


                Daniel 5,18-31.

     Čas kráľa Balsazára sa naplnil a Hospodin mu poslal zjavenie,
    ktorému síce nerozumel, ale ktoré mu mohol vyložiť Daniel. Aj
    napriek tomu, že Balsazár zavolal nakoniec k výkladu Božie dieťa -
    Daniela, už mu nebolo pomoci. Zjavenie, ktoré mu bolo poslané
    nedávalo nádej v pokání, bolo jednoduchým a strašným rozsudkom:
     Boli sčítané skutky kráľa Balsazára - ukončené - už k nim
    nebolo možné nič pridať ani ubrať!
     Tieto skutky boli odvážené - zhodnotené a ukázalo sa, že za
    veľa nestáli. Boli plné jedného strašného boha - modly, ktorá sa
    volá "ja".
     Peres - rozdelený - znamená koniec  Balsazárovho  života
    i kráľovstva.
     Každý človek má v tomto živote čas svojej milosti. Keď tento
    čas pominie, nedokáže mu už pomôcť nikto a nič. Boží súd dopadne
    na ľudský život ako uhoľný kameň a rozrazí ho.
     Keď nám niekto ubližuje, najradšej by sme hneď reagovali
    a vracali každý úder dvoma našimi. Hospodinova rada znie, nevracať
    údery, ale dopriať ľuďom čas milosti. Veriaci ľudia niekedy
    nerešpektujú Božiu vôľu a strácajú tak všetko požehnanie. Vedieť
    niesť kríž znamená aj to, že dávame druhým ľuďom príležitosť
    uvedomovania si svojho hriechu. Je to príležitosť, aby sa mohli
                                     23    navrátiť k svojmu Bohu a byť s Ním šťastní. Keď veriaci človek
    dokáže prijať potupu, Hospodin dokáže pri ňom všetku svoju moc.
     Pre Božiu lásku sa ľuďom nedeje hneď zle, niekedy to vyzerá
    tak, ako by Božia spravodlivosť ani neexistovala. Keď však prejde
    čas Božej milosti a človek sa neodvracia od svojich neprávostí,
    prichádza Boží súd. Prichádza čas, keď je ľudský život sčítaný,
    odvážený a rozbitý...
     Je veľmi dôležité, aby veriaci človek pozoroval na Boží hlas
    a neupokojil svoje srdce v hriechu. Dariť sa môže dlho i vo zlom,
    potom však prichádza Božie sčítanie a odváženie, pri ktorom sa už
    nedajú napraviť predošlé chyby ani ich vyznať v pokání!
     Svet je v rukách zvrchovaného vládcu, ktorého spravodlivosť
    a moc je veľká a láskavá. Človeku sa môže niekedy zdať, že Boha
    niet, jeho čas milosti mu preteká cez prsty, keď v zábave,
    zabudnutí, rúhaní alebo akejsi trpkosti stráca podiel na spasení
    Pána Ježiša Krista...
     Na kráľovi Balsazárovi sa prejavil otcov charakter - za
    nepriaznivý výklad Daniela nedal zavraždiť. Vykonal to, čo sľúbil
    a vykonal to možno s presvedčením, že hneď na druhý deň dá
    posilniť stráže, zostrí výcvik vojska... Upevní tak Babylon pred
    vpádom Médov alebo Peržanov, čím sa vyhne Božiemu zlorečeniu.
    Možno bol Danielovi aj vďačný, že ho upozornil na Médsku hrozbu...
    Boží čas sa však už v jeho živote naplnil, Boží súd sa už odvrátiť
    nedal.

                                     24
                                     25                 Štyria králi
                   VI.                Závisť a vernosť


                 Daniel 6,1-13.

     - Niektorí ľudia Boha nehľadajú, sú spokojní so  svojim
    presvedčením a žijú zo dňa na deň...
     - Niektorí zase unikajú pred informáciou o spasení, aby snáď
    nemuseli uveriť a zmeniť svoj život...
     - Iní proti Bohu priamo bojujú, vyjadrujú sa proti nemu
    a zhadzujú všetko, čo sa len trochu dotýka viery v Pána Ježiša...
     - Ďalší v Boha veria, ale žijú si tak, ako sa im zapáči - ich
    viera je síce úprimným presvedčením, ale nedotýka sa ich životov
    a záujmov...
     - Niektorí ľudia sú veriaci a chodia pravidelne do kostolov,
    snažia sa žiť morálne, ale v srdci živia proti niekomu hnev,
    závisť alebo nenávisť...
     - Iní veriaci sa snažia prijímať Božie Slovo, žijú nielen
    morálne, ale vo svojich vyznaniach na modlitbách sa snažia čistiť
    aj svoje srdce. Nechcú však urobiť niečo, čo od nich žiada Boží
    Duch alebo robia iné, čo im Boží Duch zakázal s výhovorkou, že
    Boží Duch od nich chce presne to, čo robia...

     - Do siedmej skupiny by sa dali zaradiť ľudia, ktorí veria
    v Pána Ježiša a žijú život s presvedčením tak, ako to od nich
    Stvoriteľ skutočne chce. V tejto skupine sa nachádzajú skutočné
    Božie deti, o ktoré sa Hospodin stará tak, ako sa staral kedysi aj
    o proroka Daniela.
     Prvých šesť spomínaných skupín ľudstva, sú len formy pohanstva,
    ateizmu, prevrátenosti v odlúčení od skutočnej Božej lásky...

     Danielovi spolupracovníci, ktorí boli spolu s ním ustanovení do
    vedenia štátu trpeli závisťou. Tento prejav nelásky a bezbožnosti
    vo svojom srdci živili aj napriek tomu, že im Daniel nijak
    neublížil. Jednoducho bol úspešnejší, bol požehnaný a prijímal od
    Hospodina mnoho múdrosti. To  všetko  urážalo  závistlivcov,
    v ktorých sa začala závisť meniť na nenávisť a tá splodila intrigy
    a úklady proti Danielovi.
     Je vylúčené, aby úprimný veriaci človek trpel takouto svetskou
    neresťou. Boží Duch v srdci úprimného veriaceho hubí každú závisť
    či nenávisť!
     V tejto chvíli si môžeme položiť otázku, každý sám pre seba:
    "Nežije niečo také aj v mojom srdci? Som skutočne Božím dieťaťom?"            Náklonnosť kráľa a štátne zákony


                Daniel 6,14-23.

     Prorok Daniel sa držal svojho Stvoriteľa, preto bol schopný
    zvestovať tohto Boha aj takým ľuďom, ako boli babylonskí králi.
                                     26    Kráľ Dárejos nebol výnimkou - Daniela si obľúbil, v jeho múdrosti
    videl požehnanie a osoh. Napriek tomu, že bol kráľ, neurážal sa,
    že je Daniel múdrejší!
     Keď ale vydal zákon, na ktorí ho naviedli zlomyseľní úkladníci,
    nemohol ho zmeniť - babylonský kráľ nemohol meniť svoje vlastné
    slová, taký bol babylonský zákon. Pretože si Dárejos Daniela veľmi
    obľúbil, bol skrúšený, smutný zo situácie, ktorá vznikla. Určite
    si uvedomil, ako ho dobehli a začal sa spoliehať na toho Boha,
    ktorého mu Daniel už zvestoval. Daniela síce hodil do jamy
    s levmi, ale hodil ho tam s vierou v Boha, že sa mu nič nestane.
    Stvoriteľ sa zastal Dárejovej viery a Danielovej čistoty - svojou
    mocou zaviazal levom papule a spútal ich laby tak, že sa Danielovi
    naozaj nič nestalo.
     Pretože kráľ Dárejos pravdepodobne neveril svojim úradníkom,
    zapečatil jamu, aby snáď niekto neprišiel a Daniela nezavraždil!
     Keby mal Dárejos iba vieru a náklonnosť k Danielovi, skutok
    viery by sa však strachoval urobiť, pravdepodobne by nastala na
    jeho dvore vzbura, lebo by porušil babylonský zákon. Keby bol
    Daniel síce veriaci, ale jeho život by nebol svedeckým životom -
    čistým pred Hospodinom, nestačila by ani Dárejova viera, ani jeho
    náklonnosť, ani jeho skutok viery a nestačila by ani viera
    a modlitby proroka Daniela - levy by ho roztrhali.
     Tieto duchovné zákonitosti platia v Cirkvi Božích detí aj dnes!                Dôraz v opakovaní


                Daniel 6,24-28.

     Po víťazstve viery Stvoriteľ nielen zachránil Daniela, ale
    upevnil aj Dárejovu moc! Božie požehnanie sa prejavilo aj na jeho
    panovaní. Prejavom Božej moci získal nad  úkladníkmi  právo
    vyplývajúce z babylonského zákona a dal ich potrestať podobne, ako
    to oni úkladili Danielovi.

     Záver prvej polovice Knihy proroka Daniela sa končí veľmi
    vážnou upomienkou, že sa Danielovi vodilo dobre nielen za kráľa
    Nabuchodonozora, za kráľa Balsazára - jeho syna, ale dokonca aj za
    kráľa Dáreja, ktorý bol z úplne inej dynastie a dokonca aj za
    kráľa Cýra, ktorý bol Peržanom! Nie je ani len pomysliteľné, aby
    sa takáto náklonnosť štyroch kráľov dala vysvetliť inak, než ako
    požehnanie vyplývajúce z Božej moci! Stvoriteľ Danielovi žehnal
    preto, lebo sa správal k vrchnosti presne podľa Jeho vôle.
    Výkladom Božieho Slova, ako prijímať svetské a cirkevné autority -
    vrchnosť sa budeme zaoberať v ďalšej úvahe.
     Na základe Danielovho svedectva urobil kráľ Dárejos vyznanie,
    ktoré sa veľmi podobalo vyznaniu kráľa Nabuchodonozora. Či neskôr
    Dárejos prijal vieru do srdca tak, ako Nabuchodonozor, to vie už
    len sám Hospodin...


                                     27                  Autority
                svetské a cirkevné
                Sedem zastavení                    1.
               Pravda a zmysel života


                Matúš 17,24-27.

     Pán Ježiš v predčítanom odseku prikázal svojim učeníkom, aby
    zaplatili poplatok dvojdrachny aj napriek tomu, že v tejto platbe
    videl nespravodlivosť voči nim. Je zaujímavé uvedomiť si, že keby
    sa Kristus neozval a nejakým spôsobom - možno aj zázračným - by
    zaobstaral peniaze na tento poplatok, učeníci  by  poplatok
    zaplatili a pravdepodobne by ani neuvažovali, či sa jedná o niečo
    správne alebo nie! Kristus však situáciu využíva na vzdelávanie
    svojich učeníkov a my si z nej môžeme zobrať aj dnes dve veľmi
    potrebné a aktuálne ponaučenia.
     - Pán Ježiš v prvom rade svojim učeníkom priamo odkrýva
    realitu. Poukazuje na nespravodlivosť veľmi kontrastne. Svätý Duch
    nechce, aby jeho deti žili vo falošných politických, kultúrnych
    alebo triednych presvedčeniach! Svojim deťom odhaľuje pravdu takú,
    aká skutočne realisticky existuje - nemediálne, osobné odovzdanie
    takýchto právd nie je rebéliou proti vrchnosti ani proti vládam!
     - Kristus však zároveň vysvetľuje  najdôležitejší  zmysel
    kresťanského života: "... ale aby sme ich nepohoršili, ... zaplať
    za seba i za nás!" Božie dieťa má byť svetlom sveta. Má prinášať
    Evanjelium všetkým, teda aj vyberajúcim poplatky,  colníkom,
    daňovníkom, vladárom... Prioritu má Kristovo spasenie a nie
    revolta! Každý človek potrebuje počuť zvesť Božieho  Slova.
    Akonáhle prichádza veriaci do konfliktu so svetom v oblasti
    politiky, správy, majetkov,... prestáva byť schopným zvestovať
    v láske Božie spasenie. Preto je v týchto oblastiach pre cirkev
    podstatné nepohoršovať, aby mohla slúžiť tomu, k čomu bola
    povolaná - byť soľou zeme, prinášať svedecký život a Evanjelium
    Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom. 


                    2.
              Zodpovednosť a povinnosť


                Rimanom 13,1-8.

     Apoštol Pavel vysvetľuje, že  je  každá  vrchnosť  Božím
    dopustením! Inými slovami, vládcovia v štáte môžu byť len takí,
    akých si ľudia v danom štáte zaslúžia! Výroky, ktoré poukazujú na
    niektoré zriadenia, že sú od diabla, sú biblicky neopodstatnené,
    stoja proti Božiemu Slovu a hodnotia štátne okolnosti veľmi plytko
    a povrchne! Aj zle činiaci panovník je Božím dopustením, dokonca
    na sklonku dejín, keď sa zjaví v tele sám antikrist a prevezme
    vládu na svete, bude to Božím dopustením, lebo si ľudia iného
    nezaslúžia!
     Takáto zmienka o Božej moci je krásne ilustrovaná na živote
    proroka Daniela, ktorý rešpektoval Božie dopustenie v Babylone,
                                     28    nebúril sa aj napriek tomu, že kráľ Nabuchodonozor vyplienil
    Jeruzalem, že bol schopný dať vyvraždiť stovky ľudí... Prorok
    Daniel mal veľmi požehnaný život a Stvoriteľ si ho nakoniec použil
    aj k tomu, aby k sebe priviedol samého kráľa Nabuchodonozora.
     Predčítaný odsek Písma poukazuje opäť na dve veľmi podstatné
    veci:
     - Božie dieťa má rešpektovať Božiu vôľu a teda aj rešpektovať
    štátne politické zriadenia! Zapájať sa do odbojov, revolúcií,
    protivládnych kampaní nie je vecou Božích detí. Svet si svoje
    otázky svojim časom vyrieši a zmení formu útlaku v súlade s Božím
    dopustením. Úprimný veriaci má vo víre a dravosti sveta oveľa
    podstatnejšiu úlohu - Evanjelium.
     - Božie Slovo poukazuje, že aj veriaci ľudia využívajú služby
    štátneho zriadenia, a teda sú povinní platiť  dane.  Písmo
    nepripúšťa akýkoľvek kompromis, že veriaci človek môže časť daní
    odviesť napríklad na cirkev! Božie deti však majú jeden vážny dlh
    - dlh lásky, svedeckého života. Svet má dosť hádok, nepokojov,
    najrôznejších právd a uhlov pohľadov... Svet hľadá Boží pokoj
    a mal by ho nachádzať v životoch úprimných veriacich. Toto je dlh,
    ktorý má každý kresťan povinnosť splácať celý život. "Kto neberie
    svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden!" - Hovorí Pán Ježiš
    v evanjeliách. Je len málo ľudí na svete, ktorí sú schopní
    nevracať úder úderom a ktorí sú  schopní  milovať  svojich
    nepriateľov. Týchto málo ľudí prezentuje svetu Božie kráľovstvo,
    Evanjelium, prináša mu Kristovo spasenie... 


                    3.
                Čistota životov


                1. Petra 2,11-20.

     Apoštol Peter zdôrazňuje, že je potrebné  podvoľovať  sa
    akejkoľvek vrchnosti. Týka sa to teda aj nadriadených vo svetských
    zamestnaniach, nielen štátnych úradníkov! Každá vrchnosť  má
    v kompetencii istý druh správy - oblasť, rozsah moci. Touto
    oblasťou je určený dosah jej moci, čo má byť pre Božie dieťa
    smerodatné. Robiť kampane proti vrchnosti v zamestnaniach opäť nie
    je vecou Božích detí!
     Proti Božiemu dieťaťu  však  môže  povstať  vrchnosť  aj
    nespravodlivým spôsobom. Predčítaný odsek nenabáda k protiúderu,
    ale k tomu, aby dotyčná vrchnosť v prípade spomínaného veriaceho
    bojovala proti samému živému Bohu! To je možné len vtedy, keď
    život veriaceho bude pred Pánom Ježišom Kristom čistý. "Mne
    pomsta, ja odplatím..." Hovorí Hospodin v Starom Zákone. Keď sa
    Božie dieťa vrúcne drží Pána Ježiša, Kristus sa ho napokon zastane
    sám! Je ale veľmi zlé, keď vrchnosť právom vystupuje proti
    veriacemu, lebo tento naozaj urobil niečo zlé. V takejto chvíli
    veriaci človek prestáva byť svetlom sveta a naopak, napomáha, aby
    si ľudia vo svete mohli hovoriť: "Veď aj veriaci žijú len tak, ako
    aj my alebo ešte horšie..."
     Jedine čistota životov Božích detí môže polámať útoky diabla.
    Táto čistota sa prejavuje v dvoch veľmi podstatných veciach:
     - Kristova milosť, ktorú vidieť na úprimných konkrétnych
    vyznaniach a ktorá patrí len takým veriacim, ktorí o sebe dokážu
    hovoriť pravdu - teda vyznávať hriechy...
     - Druhou zložkou čistoty kresťanského života je duchovný rast.
                                     29    Svätý Duch pôsobí v životoch veriacich ľudí, a tí sa stávajú
    pomaličky lepšími. Na úprimnom Božom dieťati je duchovný rast
    rozhodne merateľný - pozorovateľný. Človek, ktorý poznal veriaceho
    pred rokmi a stretáva sa s ním aj v prítomnosti, musí pripustiť
    sám pred sebou, že sa tento veriaci človek trochu zmenil. Svedecký
    život svet obviní, lebo na ňom svet vidí moc Božieho Ducha. 


                    4.
               Duchovné dary a služba


               1. Korintským 12,1-11.

     V cirkvi Božích detí je potrebné rozumieť autoritám inak, než
    autoritám zo sveta! Pán Ježiš v evanjeliách rozpráva: "Nevolajte
    sa rabi, ani nikoho nenazývajte svojim majstrom... Jediný je váš
    majster, vodca - Kristus..." V cirkvi Božích detí teda nejde
    o nadriadenosť z hľadiska funkcií. Duchovní pracovníci v cirkvi
    Božích detí nie sú funkcionári a nemajú právo prikazovať s pozície
    moci! Sú to naši bratia a sestry, a teda sú nám všetkým rovní.
    Napriek tomu Božie Slovo na viacerých miestach poukazuje, aby sme
    sa podvoľovali jeden druhému. O aké podvoľovanie teda ide? Božie
    Slovo rozpráva o prirodzených autoritách, ktoré sú dané od samého
    Svätého Ducha. Boží Duch rozdeľuje duchovné dary, jedných vyučuje
    tomu, druhých inému. Prirodzené obdarovanie je prvou zložkou,
    ktorú Božie deti automaticky pri svojich bratoch a sestrách
    rešpektujú. Jednému Pán veľmi žehná pri kázaní, inému  pri
    diakonii, ďalšiemu pri pastorácii alebo aj pri nejakej praktickej
    pomoci v oblasti remesla...
     Nerešpektovať prirodzené obdarovania, znamená nerešpektovať
    Božiu vôľu!
     Duchovný dar však nie je jedinou kvalitou, ktorú musí mať
    duchovný pracovník! O druhej nutnej zložke povolania do práce
    v cirkvi rozpráva nasledujúci odstavec Písma. 


                    5.
               Príklad a povolanie


               1. Timoteovi 3,1-13.

     Duchovný pracovník nemôže mať len nadanie, práca v cirkvi
    Božích detí nutne vyžaduje aj ďalšie vlastnosti:
     - Svedecký život
     - Slušné správanie
     - Štedrosť a pohostinnosť
     - Nesmie byť poviazaný alkoholizmom ani inou drogou
     - Nemôže byť svárlivý
     - Nesmie byť lakomý, zameraný na peniaze
     - Musí počestne spravovať svoj vlastný dom, rodinu
     - Nesmie byť nováčik
     - Nesmie mať rozdelený jazyk - na jednom mieste rozprávať tak,
    na inom inak
     - Musí byť úprimný veriaci a v práci v cirkvi vyskúšaný
     Do duchovnej práce Pán teda povoláva len takých ľudí, ktorí
    splňujú vyššie uvedené kritériá a majú jasne vyhranený pohľad na
                                     30    svoje duchovné obdarovanie, ktoré prináša požehnanie im aj ich
    okoliu.
     Stvoriteľ často pripravuje človeka na povolanie do duchovnej
    práce. Možno sa na niekom prejavuje obdarovanie a niektoré
    z vyššie uvedených vlastností. Keď ich však nespĺňa všetky, ešte
    na prácu v cirkvi nedozrel!
     Ak niekto prijal duchovnú  prácu  a  pravidelne  zlyháva
    v niektorej z vyššie uvedených vlastností alebo ak sa na ňom
    neprejavuje Božie obdarovanie, takýto človek narobí v cirkvi viac
    zla, ako zlomyseľník, ktorý by sa na robenie zla v cirkvi priamo
    sústredil! Duchovná práca je výborná vec, ale žiada od veriaceho
    človeka veľa zodpovednosti a odriekania!
     Tento odsek by mal byť vážnym motívom na prehodnotenie svojich
    postojov a povolaní do práce v cirkvi Božích detí. 


                    6.
                Cirkevné funkcie


                 Matúš 23,1-12.

     Stvoriteľ nám odkryl, že je potrebné rešpektovať svetskú
    vrchnosť, vlády (1,2,3)... Takouto vrchnosťou je aj legislatíva -
    zákonodarstvo, ktoré ustanovilo právnu formu zhromažďovania sa
    veriacich, ktorá sa  volá  "cirkevná  inštitúcia".  Cirkevná
    inštitúcia musí mať svoju ústavu, stanovy - tak je to dané
    legislatívou, ktorú má úprimné božie dieťa rešpektovať. Keby sme
    dnes navrhovali ústavu nejakej cirkevnej inštitúcie, naši vnuci
    alebo aj deti by v nej už našli chyby a možno by nás obviňovali,
    že sme hriešni, lebo sme napísali nedokonalú cirkevnú ústavu.
    Každá cirkevná ústava je a aj bude nedokonalá, lebo ju písal len
    človek. Možno bol úprimný a myslel všetko veľmi vrúcne a dobre,
    ale bol len človekom!
     Od ústavy preto netreba žiadať, aby bola dokonalá, lebo
    dokonalou je len Biblia! Biblia je najväčšou ústavou úprimných
    veriacich Božích detí! Ústava cirkevnej inštitúcie však musí spĺňa
    niekoľko bodov, aby Božie dieťa neviedla do hriechu:
     - Nesmie brať veriacemu osobnú slobodu
     - Musí vyznávať Ježiša Krista ako Spasiteľa a Stvoriteľa
     - Nesmie nútiť Božie deti páchať hriech
     Všetko ostatné sú len formy, vyplývajúce z  legislatívy,
    duchovného poznania a tradícií. Božie Slovo teda učí rešpektovať
    cirkevné inštitúcie ako svetskú moc, ale zároveň vyjadruje, že
    v takýchto inštitúciách existuje skutočná cirkev Božích detí, pre
    ktorú majú platiť pravidlá z dvoch vyššie uvedených odsekov (4,5).
     Je veľkým  požehnaním,  keď  sa  do  staršovstiev  alebo
    presbyterstiev dostanú duchovné autority, ktoré takéto kritériá
    spĺňajú. Pozor, rozhodne to však nie je automatické a nedeje sa
    tak vždy! Vo vedeniach cirkevných  zborov  niekedy  dokonca
    nachádzame aj alkoholikov, lakomcov, svárlivcov, nováčikov, ...
    Často tam sú ľudia, ktorí konajú veci, na ktoré nie sú obdarovaní
    a podľa toho všetkého tak aj vyzerá cirkevný zbor, ktorý vedú.
     Chcel by som veľmi zdôrazniť, že je veľkým požehnaním, keď sa
    funkcia v cirkevnej inštitúcii zlúči so skutočným duchovným
    povolaním (4,5).
     Pán Ježiš v predčítanom odseku poukazuje, že aj v cirkevných
    inštitúciách je potrebné rešpektovať autority bez ohľadu na to, či
                                     31    robia dobre alebo zle! Podľa  apoštola  Pavla  majú  ľudia
    v cirkevných zboroch také staršovstvá a presbyterstvá, aké si
    skutočne zaslúžia! Preto tak, ako pri akejkoľvek inej svetskej
    vrchnosti je nutné podvoľovať sa vedeniu  cirkevného  zboru
    v oblasti ich kompetencie - teda v oblasti vedenia tohoto zboru.
    Na druhej strane podobne, ako aj zamestnávateľ nemôže zasahovať do
    osobných životov svojich zamestnancov, ani vedenie zboru nemôže
    zasahovať do osobných aktivít členov  cirkvi.  Výnimkou  je
    poukazovanie na hriech, nespravodlivosti, ... Takto však do života
    veriaceho človeka môžu zasahovať všetci ľudia a Božie dieťa by
    malo považovať takéto zastavenie ako prejav  Božej  milosti
    a náklonnosti!
     V tejto dobe si ľudia niekedy kladú otázku, prečo cirkev nie je
    taká, ako aj pred vekmi? Na základe predchádzajúcich úvah by som
    chcel povedať jediné - cirkev Božích detí je presne taká istá ako
    aj pred dvoma tisíckami rokov, akurát žije v iných pomeroch
    a podmienkach! Božie Slovo nás učí rešpektovať tieto pomery, učí
    nás rozumieť im a byť svetlom pre svet aj v prítomnosti. Prakticky
    to znamená byť svetlom pre svet v cirkevných inštitúciách aj mimo
    nich... 


                    7.
                 Boh Hospodin


                Matúš 23,13-36.

     Keď sa človek trochu naučí poznať svet, zistí, že je v ňom veľa
    nespravodlivosti. Keď nájde v živote Krista a nájde  domov
    v nejakej vetvy cirkvi Božích detí, ktorá  bude  existovať
    pravdepodobne v rámci nejakej cirkevnej inštitúcii, zistí, že aj
    v cirkvi je všeličo zlé a miestami sa to až priveľmi podobá svetu.
    Takéto zistenie dokáže veľmi podlomiť vieru a človek  trpí
    v duchovných depresiách, až kým si neujasní, že si poplietol
    inštitúciu s cirkvou - cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí.
     V cirkvi Božích detí sa dajú nájsť aj pády, aj hriech, ale
    k tomu vždy aj pokorné vyznania hriechu, modlitby a odpustenia!
    Cirkev Božích detí je nezmenená, človek si len musí ujasniť, čo
    hľadá, na čo kladie dôraz a čo mu je drahé.
     Boh Stvoriteľ v poslednom predčítanom odseku pripomína, že On
    nie je slabým, bezmocným Bohom - Beda tým, ktorí zneužívajú
    cirkevné inštitúcie, aby dosahovali svojich cieľov alebo svoj
    vlastný úžitok, zakrývajúc svoje zámery zbožnými výrazmi tváre
    a krásne uhladenými slovami...
                                     32
                                     33                 S Hospodinom
                až za Jordán...               Modlitebné stíšenie
           Očakávaj na Stvoriteľa a Spasiteľa!


                  Žalm 57

     Starozákonná a novozákonná doba sa od seba odlišujú  aj
    podobajú. Život pred niekoľkými  tisícročiami  sebou  niesol
    jednanie, ktoré často nepodliehalo  štátnym  zákonom.  Ľudia
    presadzovali svoje záujmy formou hrubej sily. Zabitie zlodeja
    alebo prepadnutie suseda a vyvraždenie jeho rodiny boli pomerne
    bežnou formou vykonávania svojej moci. Ľuďom Starého Zákona išlo
    veľmi často o holý život.
     V období Nového Zákona sa začínajú formovať väčšie štáty,
    štátne zákony majú väčší dosah a aj keď človek musí často pre
    všeličo trpieť, jeho problémom už nebýva až tak často problém
    života a smrti. V súčasnosti je známy pojem "humanizmus", máme
    najrôznejšie dôchodkové zabezpečenia a sociálne podpory.
     Kedysi išlo Dávidovi skutočne o život. Jeho žalm je preto plný
    strachu, zúfalstva. Zároveň v ňom ale nachádzame dôveru vo svojho
    Boha Stvoriteľa, túžbu vyrozprávať ťažobu na modlitbe a zveriť ju
    tak do Božích rúk. V závere žalmu Dávid vyznáva vo viere, že sa
    nemusí báť, ale už v čase útlaku môže ďakovať svojmu Stvoriteľovi,
    že je s ním a že ho podrží. Davidova viera zlomila aj strach pred
    násilím a smrťou!
     Dnes veriacim poväčšine nejde o holý život, ale sú niekedy
    potláčaní druhými ľuďmi podobne, ako bol Dávid. Strach z potupy,
    zo straty zamestnania, osočovanie inými, strach z  príchodu
    nedostatku často spôsobujú utrpenie. Davidov príklad poukazuje, že
    človek môže predkladať svoju ťažobu svojmu Bohu. Božie Slovo
    vyzýva k viere, ktorá na modlitbách upokojí ľudské  srdce.
    Stvoriteľ vo svojej láske chce pomôcť každému!
     Aby mohol veriaci človek prijať toto veľké požehnanie, jeho
    srdce musí byť pre jeho Boha otvorené! Srdce, ktoré živí zlobu,
    trpkosť, svárlivosť alebo dokonca nenávisť je srdcom, ktoré sa
    Stvoriteľovi nikdy neotvorí! Možno by sa zdalo, že peknými slovami
    alebo pravidelným čítaním Písma alebo možno verejnou modlitbou
    prekonáme problém svojho srdca a naše modlitby budú vypočuté
    podobne, ako aj Davidove. Ak je však naše srdce živené zlobou,
    cestou k Stvoriteľovi je jedine osobné pokánie pred Pánom Ježišom.
     Božie Slovo nám ponúka aj týmto žalmom moc, ktorú si môžeme
    a aj nemusíme privlastniť. Božie požehnanie môžeme prijať aj
    v túto chvíľu. Poznáme k nemu cestu a Hospodin vo svojej láske
    čaká, aby sme mu zjavili svoje utrpenia. Chce ich chytiť do
    svojich rúk, zastať sa svojich detí a požehnať až prehojne. 
                                     34                   úvaha
               Pred svojim "Jordánom"


                  Józua 3

     Ľudský život by sa dal pripodobniť k akejsi ceste. Človek je
    pútnikom, ktorý vo svojom živote stretáva dobré i zlé, niekedy
    trpí, inokedy sa zase raduje, pracuje alebo odpočíva, má svoje
    túžby, záujmy a ciele... Veriaci človek kráča po ceste svojho
    života spolu so svojim Spasiteľom - Ježišom Kristom. Prakticky to
    znamená, že sa snaží rozpoznať, či sa jeho správanie a smer
    životnej cesty páči jeho Bohu. Keď si nevie poradiť, prosí o pomoc
    alebo radu a svojim časom ju od Stvoriteľa dostáva. Živá viera
    odmieta ľudské svojvoľné "chcel by som" a vyučuje  človeka
    vyjadrovať skôr túžbu po poznaní Božej vôle: "Pane, ja by som to
    chcel takto, ale Ty vieš, čo je správne! Poraď mi prosím! Dobre
    som sa zachoval vtedy a vtedy?"
     Nový Zákon označuje ľudskú životnú cestu, ktorá je úzko
    prepojená s praktickým hľadaním Božej vôle ako duchovný rast. Čím
    je veriaci dlhšie na takejto životnej ceste, tým viac je schopný
    pomôcť, porozumieť druhým ľuďom, byť oporou...
     Cesta židovského národa z Egypta do zasľúbenej zeme by sa dala
    ľahko prirovnať k ľudskému životu. Som presvedčený, že dokonca má
    niesť tento symbol, a teda aj množstvo praktických poučení pre
    nás! Niekedy totiž prežívame útek do "Egypta", inokedy útlak
    v "Egypte", dokonca môžeme prežiť aj výzvu, aby sme ten svoj
    "Egypt" opustili a rozhodli sa nasmerovať cestu svojho života
    podľa novej zjavenej Božej vôle. Môžeme prežívať cestu viery,
    ktorá vedie cez vyprahnutú púšť, kde je náš život sprevádzaný síce
    aj akousi Božou pomocou, kde ale v prvom rade trpíme pre
    najrôznejší nedostatok, neporozumenie, kde akoby Stvoriteľ nepočul
    naše modlitby...
     Izraelský národ prešiel množstvom poníženia v Egypte a spoznal
    aj Božiu moc, keď prechádzal cez Červené more, kde sa vody
    rozostúpili a neskôr padli na jeho protivníkov. Možno by sa dalo
    povedať, že po takýchto  skúsenostiach  Izraelci  už  nikdy
    nezapochybujú o Božej láske a moci! A predsa nebolo tak... Na
    ceste púšťou počas dlhých rokov utrpenia zabúdali na svojho Boha,
    prestávali dúfať a ak by som povedal, že boli niekedy ovládaný
    skepsou a trpeli depresiami, hnevom, že vôbec niekedy z Egypta
    vyšli, povedal by som len pravdu!
     Som presvedčený, že sme už všetci zakúsili vo svojom živote
    Božiu moc. Pán Ježiš sa nás zastal, pomohol nám alebo odstránil
    nejaké prekážky a my sme v slzách radosti ďakovali za Jeho zázrak
    a naše vyslobodenie. Máme teda skúsenosti viery, Božie svedectvá
    vo svojom vlastnom živote.
     Keď človek vyjde z toho svojho "Egypta" a prežije radosti
    viery, prvé očarenia, stáva sa často nepríjemným človekom, lebo
    všetkých obťažuje svojimi zážitkami, vnucuje Evanjelium a často ho
    vnucuje aj takým ľuďom, ktorí tiež kedysi vyšli zo svojho "Egypta"
    a potom na tej svojej púšti duchovne umreli. Skúsili teda to, čo
    ešte ten mladý kresťan neskúsil, čo si vo svojej naivite nedokáže
    ani len predstaviť, a predsa teraz prichádza za nimi a vnucuje im
    svoje detinské zážitky viery, ktoré oni sami kedysi poznali aj vo
    svojom živote.
     Keď si rodič predstaví, ako jeho  dieťa  prestane  rásť
    a zakrpatie, potom zostarie, zvráskavie, ale vzrastom sa naďalej
                                     35    podobá päťročnému dieťaťu, určite sa zhrozí a v dúfaní poprosí
    Stvoriteľa, aby jeho deti od niečoho takého uchránil. Keď človek
    uverí v Boha a vyjde zo svojho "Egypta", keď prežije zázraky viery
    a potom sa duchovne zastaví, je to podobná hrôza, ako porucha
    rastu dieťaťa! Vo svojom duchovnom raste musí každý kresťan prejsť
    aj obdobím svojej duchovnej púšte! Prvotné zázraky a nadšenie sa
    začne pomaly meniť na skepsu, vyprahnutosť, prichádzajú  aj
    depresie a neistoty, či ešte Boh je na Nebi! Prakticky to môže
    vypadať tak, že veriaci začne chápať  realitu,  vnímať  ju
    a poznávať. Uvidí, že sa aj kresťania dokážu hádať. Na jednej
    strane bude vidieť  v  životoch  veriacich  akúsi  vzájomnú
    nevraživosť, na druhej strane bude počúvať ich zbožné modlitby -
    existuje vôbec Stvoriteľ? Potom si vypočuje v televízii hádku
    neveriacich a veriacich, v ktorej padne veľa výčitiek, že totiž
    cirkevné inštitúcie žijú aj z daní neveriacich a že je to
    nespravodlivé. Možno si nalistuje podobné hádky na internete
    a vypočuje názory svojich veriacich bratov, že je dobré brať
    peniaze zo štátu, ale zároveň ho obvinia jeho iní neveriaci
    priatelia, že patrí medzi zlodejov. A veriaci človek má potom ešte
    aj osobné problémy. Akoby nestačilo okolie plné svárov a zvady,
    prichádza hrozba prepustenia zo zamestnania. Mladý človek prežíva
    samotu, lebo sa zatiaľ akosi ešte nestretol so svojim životným
    partnerom. Niekto vie niesť takúto samotu bez problémov, iného
    táto samota dusí v ťažkých depresiách. Iný si možno partnera
    nájde, ale namiesto očakávaného neba na zemi, prežije iba novú
    realitu... Veriaci človek sa potom modlí vyprahnutý a Boh akoby
    nepočul. Zasľúbenia prichádzajú, sem tam Pán i trocha pomôže, ale
    púšť  zostáva  púšťou,  vyprahnutosť  vyprahnutosťou,  skepsa
    a depresie ubíjajú duchovný život viery.
     Božie Slovo poukazuje na to, že židovský národ trpel na púšti
    prevažne kvôli tomu, že nedokázal a nechcel od Hospodina prijať
    to, čo mu Boh ponúkal. Židia začali túžiť po všeličom čo mali vo
    svete, pričom zabúdali, že v Egypte boli aj tvrdo potláčaní.
    Stvoriteľ chce naše životy vyviesť z našej púšte, ale potrebuje
    pritom takých veriacich, ktorí Mu dokážu otvoriť svoje srdce
    a v pokání sa k Nemu navracať. Duchovná púšť je hrozná, lebo v nej
    môžu ľudia skutočne aj duchovne zahynúť a stratiť aj posledné
    zbytky živej viery. 


              Božia vôľa v čas povolania
                  Krok viery


     Predčítaný odsek Božieho Slova opisuje ľudí, ktorí práve prešli
    svojou životnou púšťou. Opisuje doráňaných ľudí, unavených ľudí,
    ľudí, ktorí sa dlho museli potýkať s depresiami a zúfalstvom.
    Myslím, že to najsilnejšie, čo ich v ten čas ovládalo, bola únava
    - únava z viery, únava z Boha, ktorý ich vodil štyridsať rokov po
    púšti a nepovolil, až kým pred Ním v srdci nekapitulovali! Unavený
    židovský národ sa utáboril na mieste Šitím pred Jordánom.
     Takýmto unaveným a znechuteným ľuďom zaznelo Božie Slovo, Božie
    osobné povolanie, ktoré ich malo viesť do konkrétneho skutku
    viery. "Prejdite cez Jordán, cez tú rozvodnenú rieku s celým
    svojim majetkom! Choďte a urobte to!" Ako človek by som asi mohol
    povedať: "Pane Bože, čo to zase žiadaš! Veď sa to nedá!" Možno by
    som sa aj ako človek rozplakal a možno by som svojho Boha práve na
    tomto mieste svojho života neuposlúchol a duchovne zahynul. Božie
                                     36    povolanie však nezvykne zaznieť všeobecne! Boží hlas znel ďalej
    a konkrétne určil, ako cez ten Jordán prejsť: "Kňazi, zoberte
    Truhlu Zmluvy a choďte popredu a vojdite prví do vôd Jordánu,
    potom sa stane zázrak, potom sa vody rozídu a vy všetci budete
    môcť cez Jordán prejsť!" V novozákonnej dobe by sa dalo povedať,
    že sú kňazmi všetci, ktorým je zverená akákoľvek duchovná práca.
    Čo si asi títo kňazi pomysleli? "Máme ísť prví!? A čo ak sa nič
    nestane? Zosmiešnime sa pred všetkými a oni nás potom ešte aj
    ukameňujú! Bože, či niet nejaké racionálnejšie riešenie - veď už
    nevládzeme! Po toľkom utrpení žiadaš krok viery, a to ešte tak
    veľký!" Aj kňazi mohli duchovne umrieť a neuposlúchnuť Božiu vôľu.
    Možno by potom na brehu Jordánu vzniklo nejaké mesto, ktoré by
    neskôr zničilo nejaké zemetrasenie a svet by sa nikdy nedozvedel
    Evanjelium Pána Ježiša Krista.
     Je veľmi potrebné, aby v ťažký čas veriaci človek dal na Božiu
    radu. Veľké povolania viery prichádzajú takmer vždy v ťažký čas!
    Keď je človeku najťažšie, prichádza Hospodin a žiada, aby človek
    urobil krok viery, aby začal opäť dúfať v nemožné, aby sa
    rozpomenul, že kedysi dávno Stvoriteľ rozdelil vody Červeného
    mora, aby ho spasil.
     Duchovná púšť má v ľudskom živote hlboký zmysel - robí z ľudí
    lepších ľudí, schopnejších pracovať na Božom diele. Keď táto púšť
    pominie, prichádza povolanie. Toto povolanie nie je adresované
    naivným kresťanom, ale skúsenejším, ktorí už aj trpeli a ktorí
    možno práve teraz nevládzu. Aby nás Hospodin spasil, dal sa
    ukrižovať, "rozdelil vody Červeného mora" a urobil to aj kvôli
    tomu, aby sme ho možno aj v tejto chvíli neodmietli. 


               Božia moc v súčasnosti
                Skúsenosti viery


     Izrael poslúchol, kňazi vyšli s Truhlou zmluvy a vošli do vôd
    Jordánu. Zázrak sa nestal predtým! Zázrak sa stal až potom, keď
    títo veriaci ľudia urobili svoj krok viery. Kňazi nešli hneď po
    suchu! Najskôr si zamočili nohy a vypadalo to veľmi racionálne,
    veľmi realisticky, ale išli ďalej! Až potom zakročil Hospodin
    a podržal pritekajúce vody a ostatným vodám dovolil odtiecť. Keď
    sa tento zázrak stal, všetci pochopili, že Boh na nebi ešte je!
    Bolo to pre nich isto obrovským povzbudením a ich  ďalšou
    skúsenosťou živej viery. Táto udalosť však mala ešte jeden háčik.
    Ohromné masy vôd stáli stranou,  akoby  ich  niečo  držalo
    a pravdepodobne sa hromadili. Vytvorila  sa  priehrada  bez
    hradiaceho múra. Božie Slovo znelo: "Choďte popred vysokú vodnú
    stenu a verte, že vás nezaleje. Verte tomu, lebo som to povedal Ja
    Hospodin!" Kladiem si otázku: "Išiel by som? Asi áno a pritom by
    som sa triasol strachom, že sa možno každú chvíľu utopím."
     Keď Stvoriteľ povolá, učiní pre službu aj priestor. Človek sa
    však často cíti tak malý, tak neschopný, tak biedny, že sa začne
    báť. Kladie si otázky: "Dokážem to?" Človek sám by určite
    nedokázal nič! Veriaci človek, ktorého sprevádza Božia moc, prejde
    nielen cez svoj "Jordán", ale bude mať požehnané aj za Jordánom!
    Izraelský národ sa dočkal zasľúbenej zeme tak, ako sa dočká každé
    Božie dieťa svojho zasľúbenia.
     Kladiem si otázku: "Máme svoje zasľúbenia?" Mali sme vôbec
    niekedy záujem takéto zasľúbenia dostať, prosievali sme Boha za
    svoje túžby a konzultovali sme ich s našim Bohom?" Pán Ježiš chce,
                                     37    aby sme prosili, chce nás vyučovať, požehnať nám a svojim časom
    nás naplniť. Chce to pre svoju lásku, ktorou nás miluje. Pre túto
    lásku sa dal za nás ukrižovať, a potom vstal z mŕtvych, aby sme
    všetci mohli prijať cez pokánie svoju životnú cestu  nášho
    duchovného rastu. 


             Spasenie Pána Ježiša Krista
               Držitelia Božej moci


                  Ján 1,12.

     Pán Ježiš nezobral veriacich a nepoložil ich do neba! Naopak,
    iba ich vyviedol z ich "Egypta" a dal im právo a moc prejsť cez
    ten ich "Jordán"! K nášmu spaseniu vedie cesta, ktorá je veľmi
    podobná ceste izraelského národa. Môžeme ju prijať, odmietnuť,
    môžeme duchovne zvíťaziť alebo uprostred cesty aj duchovne umrieť.
    Pán Ježiš Kristus však dal každému právo vydať sa touto cestou
    a moc na tejto ceste svojho života obstáť, zvíťaziť.

                                     38
                                     39                 Dejiny ľudstva
               po Babylonskej ríši
                   VII.                Štyri zverotvory
             striebro, meď, železo a hlina


                 Daniel 7,1-7.

     Siedmou kapitolou sa v Knihe proroka Daniela začína časť
    proroctiev o dejinách sveta, ktoré sa z časti už naplnili
    a z časti ešte len naplniť majú. Jednotlivé proroctvá - sny -
    netvoria z časového hľadiska postupnosť, nenaväzujú časovo na
    seba. Sú to pohľady, ktoré otvárajú veriacim ľuďom isté zorné uhly
    porozumenia dejín sveta.
     Siedma kapitola vyjadruje dejiny sveta od  pobabylonského
    obdobia až po veľký Boží súd a  druhé  stvorenie  nového,
    neporušeného sveta.
     Veľké, rozbúrené more symbolizuje svet porušený hriechom.
    Stvoriteľ však na tento svet nezanevrel a už v Raji zasľúbil
    Spasiteľa, cez ktorého sa budú môcť ľudia navrátiť k Nemu.
     Ľudia kedysi nemohli pochopiť, že sú hriešni a potrebujú
    Spasiteľa. Preto bol nutný vývoj ich porozumenia samému sebe
    a sveta v ktorom žijú.
     Vývoj ľudského zmýšľania inicioval a viedol sám Hospodin svojim
    Svätým duchom. Štyri vetry symbolizujú pôsobenie Božieho Ducha na
    celý svet.
     Proroctvo je datované do obdobia Babylonskej ríše, preto podľa
    výkladu z veršov 16-28 štyri zverotvory symbolizujú kráľovstvá,
    ktoré  mali  prísť  po  páde  Babylonskej  ríše.  Podľa
    Nabuchodonozorovho sna z druhej kapitoly ide o:

     - striebro, lev s krídlami orla,
     - meď, medveď s rebrami v zuboch,
     - železo, leopard so štyrmi krídlami a hlavami,
     - hlina so železom, najväčšie zviera so železnými zubami
    a desiatimi rohmi.

     Dobu striebornú, Perzskú ríšu symbolizuje lev, lebo bola dravá.
    Krídla symbolizujú jej rýchlu rozpínavosť, ktorá bola náhle
    a násilne ukončená pri námornej bitke s Gréckou flotilou pri
    Salamíne. Pozdvihnutie zo Zeme a zmena na podobu človeka so srdcom
    človeka symbolizuje, že v tejto veľmoci Pán vzbudil osobnosť
    Xerxesa, ktorý počúval Jeho hlas a umožnil návrat židovského
    národa z Babylonského zajatia.
     Dobu medenú, Grécku ríšu symbolizuje medveď, ktorý mal sklony
    všetko požierať. Vojská Gréckej ríše v dejinách dobývali jedno
    kráľovstvo za druhým tak rýchlo, že sa niektoré légie stratili
    a nevedeli sa už vrátiť naspäť. Úplne stratili kontakt s centrom
    vedenia ich vojny.
     Dobu železnú, dva hnáty na soche z druhej kapitoly, hlava šelmy
    zo Zjavenia, ktorá mala ranu od meča, ale opäť ožila, stará Rímska
    ríša a jej nová podoba v Európskej únii je symbolizovaná leopardom
    - dravou šelmou. Štyri krídla symbolizujú rozpínavosť do celého
    sveta - Európa, Ázia, Afrika a Amerika. Štyri hlavy šelmy
                                     40    symbolizujú, že táto ríša nemá plne jednotné politické vedenia, je
    možné chápať ju ako viacero politických sfér vplyvu. Je to však
    jeden organizmus, jedna šelma a pôjde do boja vždy jednotne.
     Dobu hlinenú so železom, poslednú ríšu, ktorá  sa  rodí
    v šanghajskej organizácii spolupráce symbolizuje zviera, ktoré je
    úplne iné. Nemá konkrétnu podobu a je najväčšie zo všetkých.
    Miešanie hliny a železa symbolizuje federáciu kultúr, ktoré sa
    doteraz nepodarilo nikdy spojiť. Táto šelma pokryje celú Zem. Jej
    desať rohov symbolizuje, že pôjde o  celosvetovú  federáciu
    desiatich etník. Už dnes môžeme v nej nachádzať etniká doteraz
    nezlúčiteľné slovanstvo, čínske a arabské kultúry... 


                 Desať rohov
             Spojenie nezlúčiteľných kultúr


                 Daniel 7,8-12.

     Do poslednej celosvetovej federácie povstane antikrist. Jeho
    vláda zvrhne, pokorí, asimiluje tri etniká do jedného štátu, čím
    sa celosvetová federácia desiatych štátov zmení na federáciu
    ôsmych štátov.
     Táto zmena poslednej federácie a vystúpenie antikrista sa dá
    očakávať na konci obdobia rán božej milosti a na začiatku obdobia
    rán Božieho hnevu. Je možné, že sa táto zmena bude diať aj počas
    obdobia rán Božej milosti. Vystúpenie antikrista však nastane až
    po vytrhnutí Božích detí - Cirkvi Pána Ježiša Krista z obdobia
    milosti, ktoré prežívame v súčasnosti.
     V druhej kapitole Daniela čítame, že sa posledná ríša ukončí
    pádom uhoľného kameňa, ktorý nebol v rukách človeka.  Ríša
    antikrista bude ukončená druhým príchodom Pána Ježiša Krista
    v moci a sláve.
     Druhým príchodom Pána Ježiša sa začne obdobie milosti, za
    ktorým budú súdení všetci ľudia  podľa  kníh  ich  skutkov
    a ospravedlňovaní tí ľudia, ktorí sú zapísaní v knihe milosti
    Ježiša Krista.
     Príchodom Pána Ježiša v moci a sláve sa ukončia dejiny hriechu,
    nie však dejiny Zeme. Symbolizuje to odňatie moci zvieratám do
    času, ktorý je vymeraný. Ide o obdobie milosti - "Tisícročné"
    kráľovstvo s Pánom Ježišom Kristom. Po tomto období bude všetok
    hriech uvrhnutý do ohnivého jazera pri poslednom súde, ktorý je
    symbolizovaný otvorenými knihami. 


             Kráľovstvo Pána Ježiša Krista
             Dejiny piatich prstov v dlani


                Daniel 7,13-15.

     Kráľovstvo Pána Ježiša sa  teda  začne  na  tejto  zemi
    "tisícročným" kráľovstvom. Po jeho ukončení bude veľký Boží súd
    a nové stvorenie nového neporušeného sveta.
     V tomto novom svete budú Božie deti žiť večne s Pánom Ježišom
    Kristom v radosti zo svojej práce, ktorá im bude potešením a bude
    sa podobať skôr záľubám než práci.
     Celosvetové biblické dejiny a Evanjelium Pána Ježiša Krista je
                                     41    možné zhrnúť pomocou piatich biblických pojmov. Budeme tomu ďalej
    hovoriť Evanjelium v dlani. Každá ruka má päť prstov a každý prst
    má svojho "brata" na druhej ruke. Každý z piatich nižšie uvedených
    biblických pojmov má svojho "brata", preto ak hovoríme o jednom,
    musíme povedať aj o druhom z nich:

     1.
     Palec, prvé stvorenie - Genezis, druhý palec druhé stvorenie,
    ktoré prebieha práve teraz podľa slov pána Ježiša Krista - "idem
    vám pripraviť príbytok..." - Genezis II.
     2.
     Ukazovák, fyzické narodenie, druhý ukazovák, nové narodenie
    z Vody a Ducha Božieho.
     3.
     Prostredník, fyzická smrť, druhý prostredník, druhá smrť pri
    veľkom Božom súde, ide o smrť tých, ktorí neprijali milosť Pána
    Ježiša Krista.
     4.
     Prstienok,  vzkriesenie  Božích  detí  do  "tisícročného"
    kráľovstva. Druhý prsteník, druhé vzkriesenie neveriacich pre
    veľký Boží súd. "Blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom
    vzkriesení. Nad tým už druhá smrť nemá moc." Zjavenie 20,6.
     5.
     Malíček, prvý príchod Pána Ježiša Krista, druhý malíček, druhý
    príchod Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

     Pán Ježiš nám dal dve ruky s piatimi prstami. Je to zároveň
    symbolom dejín Jeho Evanjelia. Ak plne  porozumieme  zmyslu
    biblických pojmov Evanjelia  v  dlani,  porozumieme  dejinám
    a všetkému, čo pre nás Pán urobil. 


                   Výklad


                Daniel 7,16-28.

     Väčšina proroctiev je v Biblii napísaná preto, aby im človek
    mohol pri ich štúdiu porozumieť. Preto sa na konci Knihy zjavenia
    Jána píše: "Nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je
    blízko!" Zjavenie 22,10.
     1.
     Biblické proroctvá sú preto datované - môžeme poznať historické
    obdobie, v ktorom boli písané.
     2.
     Majú v biblii svoje dešifrovacie kľúče. Kľúčom k tejto kapitole
    je jej výklad vo veršoch 16-28 a tiež druhá kapitola Proroka
    Daniela.
     3.
     Používajú symbolickú reč, ktorá je definovaná jazykom Starého
    Zákona a historickými či etnickými okolnosťami židovského národa.
     Napríklad Kniha zjavenia Jána je datovaná do času Rímskej ríše,
    keď bol Ján vo vyhnanstve na ostrove Patmos.
     Popis histórie pomocou zverotvorov draka a šelmy (kapitoly 12
    a 13) má kľúč v sedemnástej kapitole, kde anjel tieto symboly
    objasňuje.
     Biblické proroctvá Starého i Nového Zákona musia byť navyše
    kompatibilné. Kapitoly 12, 13 a 17 zo Zjavenia musia teda
                                     42    korešpondovať s kapitolami 2 a 7 Proroka Daniela.
     Vo výklade proroctva tejto kapitoly sa nachádza upresnenie, že
    antikrist dostane moc nad veriacimi ľuďmi do "čias, času a pol
    času". Ide o identickú symboliku ako je symbolika v Knihe zjavenia
    Jána, kde sa poukazuje na symbolických 3.5 roka rán Božej milosti
    (kapitoly 8-12 - sedem trúbení anjelov) a 3.5 roka rán Božieho
    hnevu (kapitoly 15-16 - sedem vyliatych čiaš).
     Podľa výkladu tohoto proroctva povstane antikrist až  po
    vytrhnutí Božích detí, počas apokalyptickej Cirkvi.
     Stane sa tak počas obdobia rán milosti alebo na prelome období
    rán Božej milosti a rán Božieho hnevu.
     Apokalyptická Cirkev bude znášať  symbolických  3.5  roka
    antikristove príkoria.
                                     43               Zapečatené povzbudenie
                   VIII.                 Dvojrohý baran
                Doba strieborná


                 Daniel 8,1-4.

     Jazyk, ktorý používali ľudia pred tisíckami rokov, bol veľmi
    nedokonalý. Nemal slovné vyjadrenia na množstvo skutočností, ktoré
    sa preto museli opisovať, pripodobňovať. V súčasnosti je obrazná,
    symbolická reč skôr kuriozitou alebo umením básnika. Racionálne
    zmýšľajúci človek súčasnosti má  k  dispozícii  najrôznejšie
    terminológie na pomerne presné vyjadrenie svojich myšlienok. Pred
    vekmi však bola obrazná reč a symbolika pri vyjadrovaní doslova
    nutnosťou.
     Danielove videnia sú symbolické a je potrebné nad  nimi
    premýšľať, lebo Daniel nemal k dispozícii potrebnú terminológiu.
    Jeho videnia rozprávajú o etnickom vývoji, o mocenskom dosahu
    a náboženskom ponímaní sveta, božstiev a ľudských osobností.
    Rozprávajú o spasení a potrebe spasenia, o antikristovi a príchode
    tisícročného kráľovstva... To všetko nemohlo byť odovzdané inak,
    než symbolicky! Niektorí ľudia dnes obviňujú Bibliu, že je písaná
    nárokom v symboloch a obrazoch, aby jej reči nebolo možné dobre
    rozumieť a aby si z nej každý mohol zobrať to, čo mu vyhovuje. Je
    naozaj veľa ľudí takých, ktorí si z Biblie vyberajú len niečo, aby
    ju zneužili na realizovanie svojich vlastných zámerov.
     Biblia však nemohla byť písaná inak a pokiaľ človek pristupuje
    k jej zvesti čestne a nie je lenivý študovať ju s modlitbou,
    prosbou o pomoc, zisťuje, že je táto Kniha bez rozporností.
    Jednotlivé jej časti súvisia, podporujú sa, nadväzujú na seba, čím
    poukazujú, že mnohým ľuďom v dejinách diktoval Božie Slovo jediný
    - Svätý Duch!
     Dvojrohý baran symbolizuje Perzskú ríšu, ktorá pozostávala
    z koalície Médov a Peržanov. Neskôr perzský vplyv a moc prevážil,
    čo symbolizuje väčší baranov roh.
     Baran drgal na sever, juh a západ, čo symbolizuje historické
    smery rozpínavosti Perzskej ríše. 


             Jednorohý a štvorrohý kozol
               Doba medená a železná


                 Daniel 8,5-8.

     Geograficky na západ od centra Perzskej ríše sa začala rozpínať
    ríša Grécka. Sparťanská výchova gréckych vojakov je známa podnes
    nebojácnosťou, dravosťou a tvrdosťou. V bitke pri Gaugamelách táto
    odvaha a zúrivosť v kombinácii so stratégiou pomohla grékom pod
    vedením Alexandra Veľkého poraziť početnú prevahu  Perzského
    vojska. Dva rohy barana boli zrazené a Perzská ríša už nebola
    schopná čeliť Gréckej rozpínavosti.
     Keď kozol zmocnel, zlomený bol jeho veľký roh. Symbolizuje to
    rozpad Gréckej ríše po smrti Alexandra Veľkého.
                                     44     Kozlovi narástli štyri značné rohy, čo symbolizuje nástup
    diadochov Alexandra Veľkého. Z Gréckej ríše vznikli štyri mocenské
    bloky, vedené Alexandrovými nástupcami - diadochmi.
     Neskôr sa zlúčili do dvoch mocenských blokov, ktoré v histórii
    nachádzame pod pojmami Ptolemaiovci a Seleukovci.
     Nepresne môžeme povedať, že  sa  jedná  o  moslimské  -
    ptolemaiovské štáty a kresťanské - seleukovské štáty. V jedenástej
    kapitole Daniela sú vedené pod biblickými pojmami:
     - kráľovia juhu, Ptolemaiovci,
     - kráľovia severu, Seleukovci.
     Jedenásta kapitola nepíše o kráľovi, ale o kráľoch, lebo sa
    v dejinách v týchto oblastiach vystriedalo veľa kráľov.
     Na štyroch rohoch tohoto kozla neskôr vznikla Rímska ríša -
    doba železná z Nabuchodonozorovho sna. 


                 Posledný roh,
                 diablova moc


                 Daniel 8,9-12.

     V Grécku sa zrodil pojem demokracia. Grécka kultúra  sa
    rozšírila do celého sveta, takže aj v súčasnosti môžeme okolo seba
    nachádzať demokratické, filozofické prvky, ktoré majú začiatok
    v Gréckej ríši.
     Na konci dejín má vzniknúť celosvetový federatívny  štát
    desiatich republík, z ktorého povstane antikrist. Posledný roh
    kozla symbolizuje povstanie antikrista, ktorý bude pri svojej moci
    využívať kultúrne a filozofické prvky, ktoré vznikli v Gréckej
    ríši.
     Duch diablov, antikrist naozaj zvrhol nebeských anjelov na zem
    - Zjavenie 12. Odvážil sa dotknúť ich Kniežaťa - Krista, keď Ho
    dal ukrižovať.
     Opona v Božom chráme sa roztrhla, bola odňatá ustavičná obeť,
    Jeruzalemský chrám bol zborený.
     Po týchto udalostiach bola pravda hodená na zem, židovský národ
    odmietol svojho Spasiteľa.
     Tieto udalosti sa už stali a duch diablov mocnie na krídlach
    demokracie, svet pomaly speje ku zjaveniu  diabla  v  tele
    antikrista.
     Po vytrhnutí Božích detí a odňatí moci Svätého Ducha, vstúpi
    diabol do tela antikrista a nastanú posledné, apokalyptické časy -
    2. Tesalonickým 2,1-9. 


             Prorocký kľúč pre budúcnosť
                  2300 dní


                Daniel 8,13.14.26.

     Symbolických 2300 dní je tajomstvo, ktoré v súčasnosti nie je
    človeku odkryté. Keď sa Izrael navráti k svojmu Bohu a príjme
    Spasiteľa, pečať tohoto proroctva bude zlomená. Človek porozumie
    symbolike 2300 dní - dĺžke tohoto symbolického dňa, na základe
    čoho sa mu odkryjú ďalšie biblické proroctvá. Tieto proroctvá budú
    potešením a povzbudením pre Cirkev posledných časov. 
                                     45                   Výklad


                Daniel 8,15-27.

     Kľúč k porozumeniu proroctva ôsmej kapitoly je zapísaný vo
    veršoch 15-27 a v druhej kapitole Proroka Daniela.
     Pred Danielom sa postavil ktosi ako muž - Kristus, Božie Slovo.
    Pán Ježiš Danielovi odhaľuje časť proroctva. Symboliku 2300 dní
    necháva ukrytú do čias poslednej Cirkvi.                                     46
                                     47               Hriech a odpustenie
                   IX.            Vyplnenie spustošenia Jeruzalema


                 Daniel 9,1-2.

     Zákonitosti vo svete určujú dĺžku a kvalitu dôsledkov udalostí.
    Ak sa napríklad niekto poreže nožom, je jasné, že ho nejaký čas
    bude rana bolieť. Ak si človek zlomí ruku, hojenie zlomeniny bude
    trvať dlhšie a ak tento človek nebude po úraze kvalitne ošetrený,
    kosť sa mu správne nezrastie a dôsledky ponesie celý život...
     Podobné zákonitosti platia aj v duchovnej oblasti. Konkrétny
    hriech prináša človeku konkrétne zlo, ktoré niekedy trvá dlhšie,
    inokedy kratšie a môže trvať aj celý život. Ak niekto nerešpektuje
    napríklad Božie prikázanie - nezosmilníš - môže na svet priviesť
    nemanželské dieťa. V takomto prípade môžu vzniknúť nešťastné
    manželstvá, nenormálne vzťahy rodičov k nechceným deťom a neskôr
    nenávisť detí k takýmto rodičom. Toto konkrétne zlo zväčša trvá
    potom celý život.
     Nový Zákon rozpráva o spasení z milosti, o Božej láske
    a odpustení. To ale neznamená, že prestávajú platiť prirodzené
    duchovné zákonitosti - konkrétne hriechy stále prinášajú konkrétne
    ťažkosti. Pri ich pôsobení síce človek môže prijať odpustenie, ale
    zároveň musí niesť aj ich prirodzený dôsledok.
     Stvoriteľ môže v takýchto ťažkých  okolnostiach  pomáhať,
    potešovať a svojim časom človeka nakoniec z ťažkostí aj vyviesť.
    Zákonitosti však zostávajú také, ako ich Boh na počiatku stvoril.
     Židovský národ páchal v Jeruzaleme ohavnosti - králi sa stávali
    ukrutnými, začínali uctievať bohov s vierou, ktorá ich odvádzala
    od Božích právd a Jeho lásky. Odvrátenie od Hospodina sa stále
    prehlbovalo. Izrael postupne strácal Božiu ochranu, čo sa nakoniec
    odrazilo v okolnostiach, v ktorých kráľ Nabuchodonozor svojim
    vojskom obkľúčil Jeruzalem, dobyl ho, vyplienil  a  väčšinu
    obyvateľstva odvliekol do Babylonského zajatia. Stalo sa to
    v niekoľkých vojnách, takže je veľmi ťažké presne odhadnúť
    začiatok času proroctva deviatej kapitoly Proroka Daniela.
     V týchto hrozných chvíľach možno mnohí Židia začali volať na
    svojho Boha, však dôsledky ich vierolomnosti už priniesli svoje
    trpké ovocie podľa prirodzených duchovných zákonitostí. V tejto
    kapitole je zachytená aj modlitba proroka Daniela, ktorá je
    krásna, kajúca, pravdivá a ktorú Stvoriteľ vypočul tak, že
    Danielovi zjavil čas, po ktorom pominie dôsledok hriechu. V čase
    babylonského zajatia Pán veľmi pomáhal všetkým, ktorí sa k Nemu
    v srdci navrátili. Však čas - 70 rokov - ktoré sa mali naplniť,
    kým sa prirodzene pokryla neprávosť židovského národa,  ten
    nezmenil.
     Sedemdesiat rokov mali trvať dôsledky vierolomnosti Izraela. Po
    týchto sedemdesiatych rokoch Stvoriteľ dopustil zmenu okolností
    tak, že Babylonská vláda sa zmenila na Perzskú a Židom sa otvorila
    možnosť návratu naspäť do Jeruzalema. Toto zasľúbenie sa skutočne
    naplnilo v časoch Nehemiáša, ktorý bol pohárnikom perzského kráľa
    a ktorý mohol kráľovi predložiť prosbu, aby mohol ísť a znovu
    vystaviť múry Jeruzalema. Táto prosba bola požehnaná, kráľovo
    srdce bolo k nemu naklonené a Božie zasľúbenie sa začalo plniť.
                                     48     O duchovnej zákonitosti,  ktorá  sa  konkrétne  prejavila
    v Babylonskom zajatí a po sedemdesiatych rokoch návratom do
    Jeruzalema prorokuje aj Jeremiáš 29,10.
     Ak sa však človek neodvráti od hriechu, jeden zlý dôsledok
    nasleduje iný a ľudský život sa stáva šedivý,  realisticky
    nepríjemný, v ktorom človek pomaly prestáva cítiť Božie volanie.
     Ďalší text tejto kapitoly bude ilustrovať krásnu modlitbu,
    ktorá môže byť úžasne živou aj pre súčasného človeka hľadajúceho
    Božie požehnanie. 


              Desatoro kajúcnej modlitby


                 Daniel 9,3-19.

     V Danielovej modlitbe by som chcel vyzdvihnúť niekoľko veľmi
    podstatných prístupov jeho srdca i rozumu. Myslím, že by sa mali
    nachádzať v každej úprimnej kajúcnej modlitbe:

     1. - Daniel sa modlí k Bohu, ktorého považuje za živú bytosť
    s vedomím, že ho táto bytosť počúva.
     2. - Modlí sa s vierou v Božiu lásku.
     3. - Modlí sa s vierou v Božiu moc.
     4. - Modlí sa s pokorou, že on je len človek a rozpráva sa
    s Bohom Stvoriteľom.
     5. - Daniel úprimne ľutuje skutky svojho národa - jeho modlitba
    nie je len formálna.
     6. - Dokáže na modlitbe verbálne vyznať hriech a pripustiť si
    ho bez najmenších sebaospravedlňovaní.
     7. - Vyjadruje svoju spoluúčasť so židovským národom, aj keď by
    sa dalo predpokladať, že on sám hriechy nepáchal. V súčasnosti
    poznáme ducha, ktorý odsudzuje skutky cirkvi a seba stavia do
    akejsi svätosti stranou. Tento duch je úplne odlišný tomu,
    v ktorom sa modlil prorok Daniel.
     8. - Daniel vyznáva konkrétny hriech, ktorým "rehabilituje"
    konkrétnych ľudí: "Nepočúvali sme na hlas Tvojich prorokov, ktorí
    nám hovorievali v Tvojom mene!"
     9. - Napriek všetkému zlému, čo sa stalo, v Danielových slovách
    niet ani náznak trpkosti voči Stvoriteľovi.
     10. - Prosí o konkrétnu zmenu okolností, dôveruje, že ju Boh
    môže uskutočniť "teraz". 


                 Božia odpoveď


                Daniel 9,20-23.

     Veriaci ľudia sa pri svojich modlitbách majú sklon len akosi
    vyrozprávať, častokrát si nevedia ani len predstaviť, ako by im
    mohol ich Boh odpovedať. Niekedy Božiu odpoveď dokonca počuť ani
    nepotrebujú alebo nechcú.
     Modlitba je vždy dialógom človeka a Stvoriteľa! Ak sa niekto
    modlí bez potreby počuť odpoveď, je to asi na takej úrovni ako
    preberať gorálky ruženca alebo točiť  modlitebným  mlynčekom
    hinduistu!
     Na Danielovu modlitbu prichádza odpoveď a podobne prichádza
                                     49    svojim časom odpoveď aj na modlitby úprimných Božích detí!
     Na modlitby vierolomníkov Stvoriteľ mlčí!
     Stvoriteľ niekedy odpovedá, ale človek tento hlas nie je
    schopný počuť pre svoj nezáujem alebo silné iné záujmy.
     Na Danielovu modlitbu vyšlo Slovo - Kristus, ktorý začal svojim
    Svätým Duchom vplývať na vládcov a formovať tak dejiny do
    situácie, v ktorej neskôr Xerxez dovolil Nehemiášovi  znovu
    postaviť Jeruzalem.
     Božiu odpoveď Danielovi sprostredkoval anjel Gabriel. Anjel
    znamená v preklade "poslaný", "vyslaný". Odpovede na naše modlitby
    môžu byť tiež sprostredkované a poväčšine aj sprostredkované
    bývajú formou výkladov Božieho Slova, formou rozhovorov alebo slov
    druhých ľudí alebo tiež formou čítaného Božieho Slova...
     Vyjadrenie svojej požiadavky Bohu, je teda len prvou časťou
    úprimnej modlitby! Existujú aj protestantské ružence modlitebných
    slov, za ktorými už nie je záujem niečo počuť a na ktoré sa neskôr
    často úplne zabúda. 


              Sedemdesiat týždňov rokov


                Daniel 9,24-25.

     Danielovi Stvoriteľ neodpovedal len na jeho prosbu, ktorá sa
    týkala Babylonského zajatia. Poukázal na dejiny Izraela  od
    Babylonského zajatia až po prvý príchod Pána Ježiša Krista.
     Izrael spáchal množstvo neprávostí, ktoré prinášajú podľa
    duchovných zákonitostí mnoho zlého. Danielovi bolo zjavené, že aj
    po navrátení sa židov zo zajatia, bude tento národ vierolomný.
    Dostane však čas na návrat k Hospodinovi a na učinenie pokánia.
    Tento čas mal trvať 70 týždňov rokov.
     Na konci tohoto času mal prísť na svet Mesiáš - Pán Ježiš
    Kristus.
     Sedemdesiat týždňov rokov je časové obdobie, od vydania príkazu
    na obnovenie Jeruzalema perzským kráľom Xerxezom až po udalosti
    ukrižovania Pána Ježiša a zostúpenie Svätého Ducha na Letnice.
     V starom zákone sa používal výraz pre sedem ukončených rokov
    "týždeň rokov", 50-ty rok sa bral ako "sedem týždňov rokov".
     Keď sa teda v predčítanom odseku rozpráva o sedemdesiatych
    týždňoch, je tým myslený časový údaj meraný na skutočné a nie
    symbolické roky.
     Židia preto mohli očakávať narodenie Pána Ježiša  Krista
    v konkrétnom časovom období.
     Od vydania príkazu na obnovenie Jeruzalema až po dokončenie
    obnovy a návrat židovského národa prešlo sedem týždňov rokov - 49
    rokov. Jeruzalem sa podarilo obnoviť napriek "úzkosti časov",
    napriek tomu, že boli podmienky obnovy ťažké a namáhavé.
     Od tohoto času po verejné vystúpenie Mesiáša prešlo 62 týždňov
    rokov - 434 rokov.
     Obdobie prvého príchodu Pána Ježiša Krista, teda obdobie od
    Jeho verejného vystúpenia až po nástup novozákonnej  Cirkvi
    a zoslanie Svätého Ducha trvalo posledný jeden týždeň rokov -
    7 rokov.
     Na základe tejto informácie je možné predpokladať, že aj
    obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista bude trvať jeden
    týždeň rokov, teda 7 rokov (v Zjavení Jána sedem symbolických
    rokov - dvakrát čas, časy a pol času). 
                                     50           Dve polovice posledného týždňa rokov


                Daniel 9,26-27.

     V poslednom týždni rokov Božieho volania k pokániu židovský
    národ nespoznal svojho spasiteľa a dal ho ukrižovať.
     Izrael a Jeruzalem bol vydaný do moci Rímskej ríše, chrám bol
    zborený a židia neskôr rozohnaní do celého sveta. Napriek tomu, že
    boli židia vydaní do moci sveta, dni sveta sú spečatené a jeho
    koniec sa priblížil.
     Ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Pán Ježiš uzatvoril Novú zmluvu
    so všetkými ľuďmi, ktorí chcú prijať Jeho spasenie.
     Pánova moc roztrhla oponu svätyne v chráme, čím bola ukončená
    starozákonná doba obetí.
     Hospodin dopustil Na Izrael pustošiacu ohavnosť, ktorá prišla
    v roku 70 n.l. po ukrižovaní Pána Ježiša Krista.
     Podobne, ako mal židovský národ vymeraný čas milosti 70 týždňov
    rokov, aj pohania majú svoj čas milosti. Tento čas bude ukončený
    vytrhnutím Božích detí.
     Po vytrhnutí sa aktivuje prirodzená zákonitosť  dôsledkov
    hriechu, nastane apokalyptické obdobie druhého príchodu Pána
    Ježiša, ktoré bude ukončené príchodom Mesiáša v moci a sláve.


                                     51               Kontakt so Stvoriteľom
                    X.              Zármutok a Boží príhovor


                 Daniel 10,1-9.

     Prorok Daniel bol veriaci človek, ktorý sa veľa modlieval. Jeho
    modlitby neboli len prázdnym formalizmom na upokojenie svedomia.
    Nemodlieval sa ani spôsobom, v ktorom sa chcel vyrozprávať Bohu
    bez záujmu naslúchať. Slová jeho modlitieb boli  rozprávané
    v súlade s cítením jeho srdca, pričom vo svojom srdci dokázal
    veľmi súcítiť aj s druhými ľuďmi. Svojho Boha pokladal za živú
    Bytosť, ktorá ho počuje, ktorá je všemocná a ktorá je plná lásky.
    Zároveň však v tejto Bytosti videl aj  spravodlivého  Boha
    Stvoriteľa, ktorý nikdy nezaprie samého seba, aby tak ponechal
    nepotrestanú zlobu, ubližovanie.
     Danielova úprimnosť, viera a túžba žiť aj  pre  druhých
    spôsobili, že Stvoriteľ počul jeho modlitby a odpovedal na
    Danielov hlas.
     Prorok Daniel najskôr smútil, trápil sa a vo svojom žiali sa
    utiekal k svojmu Bohu. Jeho zármutok spôsobil, že mu prestalo
    chutiť jesť, takže začal prichádzať pred svojho Boha v pôste. Táto
    kvalita sa v súčasnosti často obracia na ruby, pretože veriaci
    ľudia dosť často nedokážu  súcítiť  s  druhými.  Pristupujú
    k modlitbám len s formálnymi prosbami, aby im Stvoriteľ pomohol.
    Navyše chcú, aby ich modlitba bola dosť silná, a tak niekedy začnú
    postiť, pričom sa ich pôst podobá skôr na redukčnú diétu než na
    zármutok ducha!
     Danielova úprimnosť spôsobila, že tento človek mohol prijať od
    svojho Boha nové zjavenie:
     Stvoriteľ sa tentokrát neprihovára Danielovi pri modlitbe.
    Prorok bol spolu s niekoľkými mužmi na brehu rieky Hiddekel -
    Tigris. Keď dostal zjavenie, nešlo len o nejakú psychickú víziu -
    druhí muži, ktorí boli s ním síce nevideli zjavenie, ale boli
    svedkami čohosi nadprirodzeného, čo ich vystrašilo a viedlo
    k úteku. Symbolika tejto príhody poukazuje na druhý príchod Pána
    Ježiša Krista. Keď sa Boží Syn zjaví vo svojej moci a sláve,
    úprimní veriaci ho priamo uvidia, pre bezbožníkov to však bude
    hrôzostrašný úkaz, pred ktorým sa budú chcieť ukryť, lebo budú
    jasne cítiť, že im ide o život. Pri druhom príchode Pána Ježiša
    však už takýto útek nebude možný.
     Kto sa zjavil prorokovi Danielovi?
     Bol to muž v ľanovom rúchu, prepásaný čistým zlatom z Úfazu.
    Bielosť jeho rúcha symbolizuje nepoškvrnenosť, podobne aj zlato,
    ktoré navyše poukazuje, že táto jeho čistota sa získava pomocou
    spaľujúceho ohňa, ktorý pohltí všetky nečistoty. Úfaz je bližšie
    neurčené miesto, odkiaľ pochádzalo rýdze zlato - týmto výrazom je
    teda čistota ešte zdôraznená. Jedná sa teda o bytosť - Pána Ježiša
    Krista, ktorého jednanie a charakter je čistý, rýdzi.
     Jeho driek bol ako drahokam taršíš - priehľadný, zelený. Zelená
    farba s priehľadnosťou a cenou drahokamu sa v Starom Zákone spája
    so zelenkavou dúhou, ktorú Boh stvoril ako symbol zmierenia -
    čistej, láskavej milosti, ktorú môžu prijať všetci ľudia cez obeť
    Pána Ježiša Krista.
                                     52     Jeho tvár bola ako blesk a oči ako horiace fakle - Jeho pohľad
    prepaľuje aj najhlbšie ľudské vnútro, vidí všetko - tejto bytosti
    nemôže nič uniknúť.
     Jeho ramená a nohy boli podobné lesklej medi, čo je symbolom
    moci. Táto bytosť je všemocnou bytosťou. Slová tejto bytosti majú
    moc tvoriť dejiny sveta...
     Prorokovi Danielovi sa jednoducho zjavil Ježiš Kristus -
    Stvoriteľ a Spasiteľ sveta.
     Zjavenie sa odohralo na zvláštnom mieste - na brehu rieky
    Hiddekel - Tigris, ktorá je napájaná  prítokmi  stekajúcimi
    z perských pohorí. Celé zjavenie sa bude teda týkať perských
    kráľov v súvislosti s príkazom obnoviť Jeruzalem. 


               Čas Božieho vypočutia


                Daniel 10,10-14.

     Ruka Pána Ježiša pozdvihla Daniela z úplného poníženia na
    kolená a dlane jeho rúk. Stvoriteľ neočakáva od ľudí akési
    bezduché poníženie. Očakáva len poníženie, v ktorom úprimne
    priznávajú svoju hriešnosť, porušenosť. To je možné len na
    kolenách, pri kajúcej modlitbe. Človek, ktorý takto robí, môže
    prijať aj Božie oslovenie: "ľúby muž, ľúba žena."
     V ďalšom texte mojej úvahy budem priamo citovať Božie slovo,
    lebo je toto slovo priamym zasľúbením pre všetkých úprimných,
    veriacich modlitebníkov:

     "Od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel
    a ponižoval sa pred svojim Bohom, uslyšané sú tvoje slová a ja som
    prišiel príčinou tvojich slov!"

     "Ale knieža perzského kráľovstva stálo oproti mne 21 dní -
    a hľa Michael, jedno z prvých kniežat mi prišlo na pomoc a ja som
    pozostal tam, pri perzských kráľoch."

     Modlitby úprimných Božích detí sú vypočuté ihneď! Stvoriteľ
    ihneď jedná, však prejav jeho moci nemusí prichádzať hneď!
     V Danielovom prípade je opisované pôsobenie Pána Ježiša Krista
    spolu so Svätým Duchom na srdcia perzských kráľov. Fakt, že Xerxez
    prijal Nehemiáša nebol samozrejmosťou. Hospodin musel svojim
    Duchom spôsobiť, že v správny čas sa na kráľovský post dostane
    človek, ktorý bude ochotný prijať Nehemiášovu prosbu.
     Xerxez musel byť navyše v takom vnútornom rozpoložení a v takej
    politickej situácii, ktorá mu umožňovala Nehemiáša podporiť.
     V treťom roku panovania Xerxeza sa Daniel modlil. Ihneď vyšla
    moc - Kristus a Duch Svätý, ktorí 21 dní vytvárali situáciu, na
    základe ktorej mohla byť neskôr prijatá prosba Nehemiáša.
     Človek na základe svojej modlitby čaká niekedy zmenu "hneď".
    Stvoriteľ nezaprie samého seba a neodstráni protivníkov jeho detí
    z ich cesty násilím. Na základe modlitieb však začne ihneď konať.
    Situácia sa na prvý pohľad možno nebude meniť aj celý rok, však
    Stvoriteľ v skrytosti už pôsobí na srdcia ľudí, vykonáva zmeny,
    ktorým veriaci často vôbec nerozumie, však na konci tohoto
    pôsobenia a zmien nastane zlom - situácia umožní...
     Človeku sa otvoria nové možnosti, Boh Stvoriteľ vypočul...
     Božiemu Duchu nebráni len svet okolo Božích detí, bráni Mu aj
                                     53    svet v srdciach Jeho detí. Stvoriteľ častokrát začne konať, začne
    vytvárať nové okolnosti a možno by už trvalo len krátko, keď by
    nastal zlom, však veriaci človek potom vo svojej netrpezlivosti
    zasiahne svojimi skutkami a rečami tak, že pokazí Svätému Duchu
    všetku prácu, ktorú možno vytváral aj niekoľko rokov. Na základe
    úprimných modlitieb Boh premáha svet v nás i mimo nás, aby mohol
    svoje deti naplniť a požehnať. Keď si ale toto uvedomíme, musíme
    si zároveň pripustiť, že vyslyšanie niektorých modlitieb stojí
    a padá na tom, či práve my budeme ochotní vykonať vo svojom srdci
    a myslení zmeny, ktoré od nás Stvoriteľ očakáva a vyžaduje... 


            Božia a ľudská múdrosť, posilnenie


                Daniel 10,15-21.

     Od videnia, ktoré mal Daniel, ho opustili všetky sily. Keď
    človek veľmi trpí, očakávajúc na Božie zmilovanie, je možno
    povzbudivé dozvedieť sa, že Stvoriteľ počuje modlitby, ale zároveň
    ubíjajúce uvedomovať si, že je potrebné vyčkať na Boží čas: "Koľko
    to bude konkrétne v mojom živote? Nezlyhám a nepokazím pôsobenie
    Svätého Ducha? Chcem vôbec čakať? ..."
     Pán Ježiš sa v takýchto chvíľach dotýka človeka a posilňuje ho
    svojou mocou a láskou. Svoj čas síce nezmení, ale dokáže vykonať
    to, že ten čas človeku ubehne rýchlo a že v čas svojho čakania má
    dosť sily niesť svoj kríž a byť tak hodný Božieho spasenia.

     "Neboj sa ľúby mužu! Pokoj ti! Buď silný a len buď silný!"

     V ťažkých situáciách takto dostávajú Božie  deti  pokoj,
    dostávajú novú silu obstáť a nakoniec, po uplynutí Božieho času
    dostávajú svoje malé, osobné spasenie...
     Keď Stvoriteľ vybojoval svojim Duchom návrat židovského národa
    do Jeruzalema a opäť ich vo svojej vlasti upevnil, prichádzalo
    nové obdobie vývoja ľudstva - medená časť gigantickej sochy,
    grécka ríša, o ktorej sme uvažovali v kapitole VII a VIII.
                                     54
                                     55                 Znamenie doby
                   XI.               Štyria perzskí králi


                 Daniel 11,1-4.

     Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal
    si, aby bol tento národ prepustený z Babylonského zajatia. Na
    základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť -
    pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia,
    ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah jedenástej kapitoly je práve
    zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme
    dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami,
    ako udalosti konca - udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
     Božie Slovo z jedenástej kapitoly si teda rozdelíme na tri
    časti:
     1. - Daniel 11, 1-32. - história
     2. - Daniel 11,33-39. - história a súčasnosť
     3. - Daniel 11,40-45. - budúcnosť
    Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi
    ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť,
    chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná
    dňa 17.10. 2001 - na pomedzí vekov z bodu 2 a 3.
     Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať  na  udalosti
    z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si
    výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historickonáučnej
    knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historickonáučnou knihou na
    Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto
    používať nielen odvolávky do Biblie,  ale  aj  terminológiu
    a odvolávky do Kroniky ľudstva, ktorú budeme v krátkosti označovať
    nasledovne - [K.Ľ. str. n, termín].

     Božie Slovo je pripodobňované k svetlu, teda k  jasnej,
    zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok jedenástej
    kapitoly Proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perzských
    kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba
    začať hľadať začiatok tohoto proroctva:
     V dobe proroctva panoval perzský kráľ Dárejos, o ktorom nie sú
    zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perzskí
    králi - Kýros (Cýrus), Kambýses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil
    vládu štvrtý, najväčší z nich - Xerxes I. viď [K.Ľ. str. 100,111,
    Perzská ríša, Xerxes I.]. Biblické zjavenie nezachytáva presný
    popis dejín.  Preto  sú  v  ňom  vynechané  zmienky  napr.
    o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale vzápätí
    bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela
    nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali
    dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa
    Perzskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou
    Alexandra Veľkého - viď [K.Ľ. str. 131, Svetová ríša Alexandra
    Veľkého].
     Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené,  kde  sa
    v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda naväzujú na
    pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka -
    Alexandrova ríša sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali
                                     56    do vlády tzv. diadochovia - nástupcovia Alexandra Veľkého.
     Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc
    prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia
    v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky,
    ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí - Biblia ich opisuje
    ako Kráľovstvo severu a Kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však
    nerozpadla - prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta.
    V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem "demokracia", ktorý prežil
    históriu dvoch tisícročí a je stále aktuálnym aj v  našej
    súčasnosti. 


               Kráľovia severu a juhu


                Daniel 11,5-19.

     Alexandrova Grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi
    jeho nástupcami - diadochmi - na štyri časti [K.Ľ. str. 132,
    diadochovia]: Ptolemaiova - Egypt a Koilésýria, Seleukova - Sýria,
    Lysimachova - Trácia a Malá Ázia, Kassandrova - Macedónia a časť
    Kilikie [K.Ľ. str. 136, Štvrtá vojna diadochov].
     Daniel 11,5. opisuje rozmach  Ptolemaiovcov  pod  vedením
    Ptolemaia I. Jeden z veliteľov Ptolemaia I. - Seleukos I. sa
    vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva  filozofické  smery  -
    ptolemaiovský a seleukovský [K.Ľ. str. 136, Prvá vojna diadochov].
     Biblické pojmy - kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v Piatej
    a Šiestej vojne diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so
    Sýriou, Tráciou a Malou Áziou - vládcom týchto oblastí budeme
    hovoriť seleukovci - králi severu. Ptolemaiovcom - kráľom juhu
    ostal Egypt a Koilesýria [K.Ľ. str. 138,140,  Piata  vojna
    diadochov, Šiesta vojna diadochov - koniec obdobia diadochov].
     Daniel 11,6-8. opisuje koniec Druhej sýrskej vojny a priebeh
    Tretej sýrskej vojny - sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom
    juhu.
     Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme
    rozumieť kráľovi severu ako jednému z vladárov  seleukovcov
    a kráľovi juhu ako jednému z vladárov ptolemaiovcov.
     Medzi seleukovcami a ptolemaiovcami bol naozaj  vytvorený
    rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo
    svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do Tretej sýrskej vojny,
    v ktorej boli seleukovci - Kráľovstvo severu - porazení [K.Ľ. str.
    142, Druhá a Tretia sýrska vojna]. Opäť pripomínam, že Biblia
    nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také
    udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh
    dejín. Preto v nej nie je zmienka napr. o Prvej sýrskej vojne,
    ktorá mala skôr charakter menšej roztržky, než vážneho presunu
    mocenských pozícií [K.Ľ. str. 140, Prvá sýrska vojna].
     Daniel 11,9-12. opisuje udalosti  Štvrtej  sýrskej  vojny
    [K.Ľ. str. 144, Štvrtá sýrska vojna], v ktorej seleukovci (sever)
    zaútočia na ptolemaiovcov (juh), ale vojnu prehrajú.
     Daniel 11,13-17. opisuje Piatu sýrsku vojnu. Jeruzalem bol
    v tom čase pod nadvládou Egypta - ptolemaiovcov [K.Ľ. str. 148,
    Piata sýrska vojna].
     Daniel 11,18-19. - opisuje vážnu porážku  seleukovcov  -
    Antiochova alebo sýrska vojna [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukovskej
    nadvlády]. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina
    alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc
                                     57    expandujúcej Rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca
    Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. porazil v bitke pri Magnézii. 


                Úlisnosť a faloš


                Daniel 11,20-32.

     Veľkým špecifikom proroctva Daniel jedenásť je, že sa toto
    proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava
    panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej
    náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je
    použité množstvo ukazovacích zámen - to  všetko  znemožňuje
    symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva
    čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím
    Slovom.
     V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. udalostiach
    konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti, ale pritom ho
    neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť
    začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí.
     Daniel 11,20. - V tomto verši je spomenutý kráľ, ktorý,
    nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho
    dobyl mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších
    protivníkov teda použije politický manéver - dá podnet silnejšiemu
    kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich
    bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil
    kráľ Eumenes II. Sotér - Pergamonský kráľ, ktorý dal podnet
    Rimanom, aby vyhlásili vojnu Macedónskemu kráľovi. Macedónia bola
    v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na štyri
    časti. Kráľ Eumenes II. po niekoľkých rokoch umrel, však neumrel
    ani v boji ani formou vzbury proti nemu [K.Ľ. str. 150,152,
    Zlikvidovanie Macedónie, Pergamon r. 159].
     Daniel 11,21-24. - Po Sýrskej vojne a likvidácii Macedónie
    [K.Ľ. str. 150, Koniec seleukouskej nadvlády,  Zlikvidovanie
    Macedónie] začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes -
    brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý
    získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických
    ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitimní panovníci
    nad daným územím - "vodcovia zmluvy".
     Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom
    úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania, dezinformácií, ktorá
    bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej
    v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky zakotvenej
    v demokracii s hybnou silou v polopravdách masmédií môžeme
    pozorovať aj v súčasnosti.
     Daniel 11,25-28. - Antiochos IV. napadol a porazil Egypt -
    Kráľovstvo juhu a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám - "jeho
    srdce bude proti svätej zmluve"  [K.Ľ.  str.  152,  Vzbura
    Makabejčanov].
     Daniel 11,29-32. - Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden
    pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou
    intervenciou - "loďstvu Kytejcov" je možné v tom čase rozumieť len
    ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov,
    ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom.
    Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. bol
    Cyprus pod nadvládou Ríma.
     Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvätiť jeruzalemský chrám
                                     58    olympskému bohu Diovi - "... a budú stáť z jeho strany ramená
    a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť..."
    [K.Ľ. str. 152, Vzbura Židov proti okupačnej vláde].
     V posledných čítaných textoch je poukazované  na  ľstivú
    úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať
    toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový
    druh vládnych politík - demokracia spojená s otroctvom v symbióze
    s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení,
    v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní,
    v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom
    rozprávať nebude môcť...
     V súčasnosti v demokratických  krajinách  otroctvo  akoby
    neexistovalo. Zároveň sú  však  ľudia  spútavaní  mediálnymi
    polopravdami, ktoré v nich vytvárajú "virtuálnu realitu"  -
    zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách
    sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov,
    investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že
    ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V  súčasnej
    politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné
    niečo otvoriť, vypáčiť, zaskrutkovať. Keď sa tento nástroj otupí,
    zoberie sa iný - nové slová bez váhy a hodnoty...
     Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na
    populáciu celého ľudstva. 


                Pokrytectvo viery


                Daniel 11,33-39.

     V predchádzajúcich odsekoch  boli  opísané  dejiny  podľa
    Danielovho proroctva približne od perzského kráľa Cýra až po
    Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny
    približne až po prelom letopočtov. V poslednom predčítanom odseku
    sa objavili výrazy ako - "prečistiť sťa ohňom, očistiť ich,
    zbieliť..." - tieto výrazy sú v Novom Zákone jednoznačne späté
    s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí
    približne na prelome letopočtov, keď na Zem prišiel Kristus prvý
    krát a po Jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je
    prirodzené pokladať predčítaný odsek za proroctvo pre Cirkev
    Božích detí.
     Obdobie, ktoré prežívame je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú
    pod tlakom  okolností.  Úprimní  veriaci  boli  v  dejinách
    prenasledovaní napr. aj ako kacíri a keď sa náhodou nejakému
    spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len
    v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre
    nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nejak výrazne
    nezmení!
     Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu?
     Podľa predčítanej časti Písma a dokladu z dejín, je možné medzi
    kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej
    rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom
    moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu.
     Automaticky sa ponúka otázka: Čo Amerika?
     Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa,
    biblicky by sa dala označiť ako "ostrovy" - teda vzdialená zem,
    ďaleké končiny. Keď Božie Slovo v posledných častiach tejto
    kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz "ostrovy",
                                     59    a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky
    výrazmi "Lýbovia, Etiópovia". Preto je možné biblickému proroctvu
    rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta Americký kontinent
    stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov
    severu - na Európu. Napriek tomu,  že  je  takýto  výklad
    z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť
    kráľom severu aj ako "kráľom" západnej Ázie, Európy a Ameriky
    dohromady. - V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude
    mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené - čo
    nie je!
     "A rečený kráľ bude robiť podľa svojej vôle..." - V posledných
    dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého
    nectili nikdy ani ich otcovia ani nikto druhý. Ateizmus je
    skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné
    náboženstvo. Človek vo svojej viere vo svoj úsudok a vlastný rozum
    začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje
    akési fakty, vedu, poznanie... Dnes už ľudia zväčša zabudli na to,
    že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere, axiomoch.
    Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič
    iné nemá! Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie.
    Však to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša
    pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo,
    inokedy ukrutne a fanaticky podobne, ako aj všetky ostatné!
     Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez
    predsudkov a sebaklamov. Ponúka ju ako jedinú pravdivú vieru,
    ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek...
     Nový svet má sklon uctievať si "boha pevností" - majetok a moc,
    "boha, ktorého neznali jeho otcovia" - ateizmus. Toto božstvo dnes
    cez všetky médiá presviedča ľudí o svojej pravdivosti, žehná
    zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu
    nájsť svoje šťastie a naplnenie. 


               Posledné svetové vojny


                Daniel 11,40-45.

     Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami: "A v tom čase,
    keď tomu bude mať byť koniec..." Je tým poukázané na to, že sa tu
    už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša
    Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek, pojednávajúci o našej
    budúcnosti.
     S kráľmi severu sa majú "podŕgať" králi juhu. Arabský svet by
    teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však
    v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne - budú doslova
    vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael,
    ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma,  Moába
    a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto
    úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa
    ničivá vojna vyhne.
     Ku kráľom severu sa pripoja aj Lýbovia a Etiópovia, čím je
    vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna
    rasa. Etiópovia alebo Núbijci sú národy na juh od Egypta, Lýbovia
    sú národy na západ od Egypta.
     V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na
    Izrael. Keď však boli opisované kráľovstvá severu a juhu, neboli
    opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu! Výrazy
                                     60    "Kráľovstvo severu" a "Kráľovstvo juhu" preto určujú skôr vzájomnú
    polohu, než polohu voči štátu Izrael! V posledných veršoch tejto
    kapitoly však nachádzame zmienku, že "kráľa severu" prestrašili
    správy z východu a zo severu - tieto určenia poukazujú na
    konkrétnejšie územia, ležiace na východ a sever od Izraela!
     Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa
    ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia
    dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné
    určenie označiť ako Čína a Rusko.
     Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá.
    "Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho!"
     Božie Slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje
    dosť informácií nato, aby vedeli rozpoznať blížiaci sa druhý
    príchod Ježiša Krista. Jedenásta  kapitola  proroka  Daniela
    v súvislosti so súčasným politickým dianím je toho jednoznačným
    dôkazom! V Biblii sa človek nedočíta presného dátumu konca sveta,
    ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín, a teda aj
    "mäkkosť letorastu dejín" - ktorý poukazuje na skorý príchod
    "leta"...


                                     61                Na sklonku dejín
                   XII.                Posledné súženie


                 Daniel 12,1-3.

     Krátko pred koncom dejín našej Zeme zverí Stvoriteľ časť svojej
    moci archanjelovi Michalovi, ktorý s touto mocou dopustí na Zem
    množstvo súženia. Mnoho storočí Boží Duch držal dejiny vo svojich
    rukách tak, aby človek nemohol pokaziť prírodu, aby sa náhodile
    nestalo niečo, čo by narušilo prirodzené prírodné cykly. Pred
    koncom dejín Stvoriteľ zmení svoje jednanie - dá priestor ľudskej
    zlobe, dovolí robiť človeku také veci, ktoré nezvratne narušia
    prírodu a prestane brániť náhode, aby aj táto mohla tragicky
    zasiahnuť do diania posledných časov.
     Úplne pred druhým príchodom Ježiša Krista dokonca Stvoriteľ
    začne v hneve trestať ľudskú pýchu - sám bude vytvárať nepriaznivé
    okolnosti v hneve nad ľudskou zlobou a ukrutnosťou.
     Počas symbolických siedmych rokov posledných dôb nastanú dve
    obdobia - 3,5 roka - čas, (dva) časy a pol času - rán Božieho
    dopustenia a 3,5 roka rán Božieho spravodlivého hnevu.
     Po veľkom súžení nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista
    tzv. prvé vzkriesenie a za ním tzv. Tisícročné kráľovstvo. V tomto
    období budú Božie deti žiť tu na Zemi s Pánom Ježišom Kristom,
    pričom bude zákonitosť hriechu spútaná - na Zemi budú fungovať
    rajské podmienky, radosť, naplnenie... Po tomto období nastane
    vzkriesenie všetkých ostatných ľudí, ktorí vstanú z mŕtvych na
    odsúdenie. Po veľkom Božom súde učiní Stvoriteľ všetko nové -
    Nebesia i Zem. Podrobnejšie o týchto udalostiach píše Kniha
    zjavenia Jána. Na začiatku dvanástej kapitoly proroka Daniela sú
    tieto okolnosti len stručne zhrnuté, aby vyjadrili Božiu moc,
    Božiu spravodlivosť a zasľúbenie pre Božie deti, ktoré do sŕdc
    prijali spasenie Pána Ježiša Krista. 


               Zapečatené proroctvo


                 Daniel 12,4-9.

     Pán Ježiš upozorňuje v evanjeliách, že nikto nedokáže presne
    určiť, kedy príde koniec dejín tohoto sveta. V  Danielovom
    proroctve je toto Božie upozornenie vyjadrené  slovami,  že
    proroctvo, ktoré Daniel povedal, je zapečatené - zatvorené pred
    ľudským porozumením! V tomto proroctve však Daniel zvestuje ešte
    niečo navyše: "...Zapečať knihu až do času, keď bude mať byť
    koniec!" Krátko pred koncom dejín našej Zeme bude podľa slov Pána
    Ježiša rozmohnutá vedomosť. Daniel na toto obdobie poukazuje
    v trochu inom zmysle! V tomto období sa Božie proroctvo konca
    odomkne ľudskému poznaniu! Človek bude môcť porozumieť, kedy príde
    na Zem Pán Ježiš Kristus v moci a sláve!
     Obraz rieky a dvoch mužov na jej opačných brehoch symbolizuje
    prelom obdobia hriechu a obdobia bez hriechu, ktoré čaká na Božie
    deti. Muž v bielom rúchu - Kristus čaká na svoje deti, aby ich
                                     62    mohol naplniť radosťou s práce, ktorá sa v nadchádzajúcom veku
    bude podobať skôr koníčku alebo zábavke, pri ktorej sa človek
    neunaví, ale poteší. Zábavkou však nebude, lebo bude niesť zmysel
    a bude veľmi potrebná!
     Archanjel sa opýtal Ježiša Krista, kedy príde koniec. Pán Ježiš
    nepovedal presný dátum, lebo ten pozná len Boh Stvoriteľ, ale
    upozornil na obdobie 3,5  symbolických  rokov  rán  Božieho
    dopustenia, upozornil na poslednú vojnu proti Izraelskému národu,
    v ktorej sa svojho ľudu zastane sám Hospodin svojou mocou. To bude
    znameniami blízkeho konca sveta! 


               1290 dní bielenia rúch


                Daniel 12,10-13.

     V posledných dobách nastane zvláštne neporozumenie, zvláštne
    oddelenie ľudí... Úprimné Božie deti budú skúšané a bielené -
    Stvoriteľ na nich dopustí všeličo zlé, ale nikdy nie tak, aby to
    nemohli uniesť! Zo zlým bude dopúšťať aj východ zo zlého a bude sa
    svojou mocou pri nich prejavovať, zastávať sa ich. Však táto moc
    bude ukrytá pred vierolomníkmi, pokrytcami a úlisnými ľuďmi, ktorí
    zo seba budú robiť kresťanov len naoko!  Stvoriteľ  nebude
    usvedčovať úlisníkov z hriechu, ale nechá ich činiť podľa ciest
    ich prevráteného srdca. Preto nebude kresťan ako kresťan - jeden
    z nich bude "voňať" Božím Duchom, druhý bude "zapáchať" svojou
    úlisnosťou. Rozdelení budú veriaci medzi sebou navzájom, Božie
    deti budú oddelené od zloby sveta - lebo neprijmú znamenie
    úlisnosti - symbolických 666 - ktoré rozpráva, že keď človeka
    druhí nevidia, alebo nevedia odhadnúť jeho čestnosť, môže aj
    zaintrigovať, aj zaklamať, aj pokradnúť...
     Božie deti budú vždy ochotné rozprávať o svojich skutkoch
    pravdu, čo ich oddelí od zvyšku sveta. Svet potrebuje a očakáva
    úlisnosť - spoluprácu vo tme! Zlodej potrebuje podržať zlodeja
    a byť priateľom klamárovi znamená zastať sa jeho klamstiev proti
    svojmu blížnemu...
     Stvoriteľ to všetko v posledných dobách ponechá, aby to rástlo
    a spoluvytvorilo zánik našej Zeme.
     Toto obdobie sa začalo formovať od doby, "keď bola odstránená
    ustavičná obeť" - od doby, keď sa po ukrižovaní Pána Ježiša Krista
    v chráme roztrhla opona, ktorá vyjadrovala oddelenie svätyne od
    zvyšku sveta. Odmietnutie starozákonných  obetí  bude  trvať
    symbolických 1290 dní! Na konci tohoto obdobia, keď už začne
    prebiehať symbolických 3,5 roka rán Božieho dopustenia, nastane
    vytrhnutie Božích detí. Po vytrhnutí sa naplno rozvinie všetkých
    sedem symbolických rokov Božích rán utrpenia.
     Blahoslavený je ten človek, ktorý sa dočká symbolických 1335
    dní - blahoslavený, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení!
     Daniel v tomto proroctve poukázal, že sa ku koncu dejín odomkne
    ľudské porozumenie a človek bude môcť presne pochopiť, kedy príde
    Kristus druhýkrát. Keby sme dnes vedeli, koľko trvá v skutočnosti
    jeden symbolický deň z uvedených 1290, vedeli by sme presne
    vypočítať od ukrižovania Pána Ježiša, kedy príde vytrhnutie. Táto
    informácia nám však dnes chýba - ľudia sa ju dozvedia, až keď
    vytrhnutie nastane! Po vytrhnutí Božích detí sa však už bude dať
    presne vypočítať dĺžka symbolického dňa, lebo to bude obdobie od
    ukrižovania až po vytrhnutie vydelené číslom 1290. Takto sa ľudia
                                     63    dozvedia presný čas, keď bude mať prísť Kristus v moci a sláve -
    1335-1290=45 symbolických dní, ktoré majú prejsť od vytrhnutia až
    po druhý príchod Ježiša Krista.
     Blahoslavený ten, ktorý bude mať podiel na udalosti 1335-teho
    dňa dejín našej Zeme... 


               1335-ty deň - záver


     Prorokovi Danielovi Pán zasľúbil, že vstane ku koncu dní 1335 -
    inými slovami mu zasľúbil spasenie. Každé Božie dieťa si dnes môže
    položiť niekoľko otázok:
     Či sa už nerozmáha vedomosť?
     Či naša Zem už nestoná pod vplyvom ľudského porušeného konania?
     Nepoznáme dnes z Písma až príliš veľa nato, aby sme mohli byť
    spokojní, že Kristus ešte dlho nepríde?
     Letorast dejín zmäkol...                                     64
                                     65                 Požehnaný pôst     V Biblii často čítame o pôste. Veriaci ľudia si v dejinách
    i prítomnosti odriekali prijímanie potravy, aby sa viac priblížili
    k svojmu Stvoriteľovi. Iní sa postili, aby ich modlitby boli
    vypočuté a ďalší sa zase postili zo zdravotných dôvodov. Keďže nie
    som lekár, nebudem rozoberať otázku, či je pôst zo zdravotného
    hľadiska správny alebo nie. Budem sa zamýšľať len nad duchovným
    významom pôstu a nad jeho formou - ako má veriaci človek postiť.
     Pôst je skutočne biblicky opodstatnený, je prirodzené pre
    veriaceho človeka postiť sa. Ak by niekto tvrdil, že v dnešnej
    dobe už pôst nemá význam, rozprával by isto v rozpore s Božím
    Slovom.
     V Písme však čítame, ako Hospodin na niektorý pôst reagoval
    kladne a zase na iný mlčal alebo reagoval svojim odsudzujúcim
    Slovom. Ako sa teda postiť, aby sa to páčilo nášmu Bohu? Ide
    o správnu formu pôstu alebo o správny duchovný stav? Je možné, aby
    človek po duchovnej stránke prežíval pôst správne, a pritom zvolil
    len nesprávnu formu postenia?
     Najskôr by som sa chcel dotknúť formy pôstu aj napriek tomu, že
    táto otázka nie je až tak podstatná. Ak totiž niekto prežíva svoj
    duchovný život podľa Božej vôle, forma pôstu z neho automaticky
    vyplynie tak, aby bola v danom prípade správna! Myslím, že
    akékoľvek odriekanie je jednou z foriem pôstu. Takéto odriekanie
    môže mať hlboký zmysel - človek si odrieka, aby mohol niečo
    venovať druhému človeku. Môžeme si odriekať potraviny, čas,
    materiálne hodnoty a poslúžiť nimi druhým, pre Meno Pána Ježiša
    Krista. Jednou špeciálnou formou pôstu, ktorá môže mať nielen
    praktický, ale aj symbolický význam je odriekanie potravín.
    V takomto prípade Biblia pripúšťa len jediný spôsob - úplne nejesť
    a nepiť za vopred stanovený čas. Pôsty, v ktorých si kresťan
    povie, že nebude jesť, ale bude piť alebo že nebude jesť mäso
    a iné bude,..., sú veľmi pochybné a biblicky neopodstatnené! Ak sa
    niekto rozhodne postiť formou odriekania potravín, potom musí
    odriekať všetko - jedlo i pitie! Keď sa človek rozhodne postiť
    formou odmietania potravy aj napriek tomu, že je to pre neho
    zdravotne nevhodné - musí napríklad brať  lieky...  -  som
    presvedčený, že poväčšine nekoná v súlade s Božou vôľou! V ďalšej
    úvahe sa teda budeme zamýšľať nad tým, čo musí mať človek v srdci,
    aby mohol postiť. Podstatou pôstu je totiž správny duchovný stav
    taký, aký veľmi pekne opisuje celá 58. kapitola proroka Izaiáša. 


                 Obeť a pôst


                 Matúš 6,1-18.

     Kontext predčítaného Božieho Slova kladie vedľa seba obeť
    almužny, modlitbu i pôst. Niekomu čosi darovať, modliť sa za niečo
    alebo sa postiť od človeka žiada podobnú obeť. Musí venovať čas
    alebo materiálnu hodnotu, aby pomohol. Musí sa obmedziť, aby tým
    podporil s požehnaním od Božieho Ducha niečo iné. Vzhľadom na 58.
    kapitolu Proroka Izaiáša si dovolím všetky tri tieto formy obete
    nazvať pôstom. Aby mohol byť tento pôst požehnaný, musí veriaci
    človek spĺňať vážne duchovné kritériá.
                                     66     Ak by sa niekto postil preto, aby tým získal trochu slávy
    a ukázal druhým ako je veľmi duchovný, možno sa mu podarí oklamať
    ľudí, požehnanie však od Hospodina nedostane. Pôstna obeť chvál,
    modlitieb, darov, pomoci a akéhokoľvek odriekania si musí byť
    sprevádzaná úprimnosťou. Človek tak má robiť pre svojho Spasiteľa
    a aktívne sa vynasnažiť, aby tým nezískaval slávu u ľudí!
     Aby mohol človek postiť s požehnaním, musí mať živý vzťah so
    svojim Spasiteľom. To prakticky znamená, že sa nesmie na nikoho
    hnevať, odsudzovať druhých ľudí, živiť v sebe trpkosť... Ak takto
    robí, stráca všetko požehnanie a jeho pôstne obete sa stávajú len
    prázdnym náboženským formalizmom.
     Ak sa človek nechce zmieriť so svojim Bohom a hnevá sa na
    svojho brata alebo sestru, nepomôže žiadna forma pôstu, žiadne
    odriekanie ho nezmieri s jeho Bohom! 


           Nevypočuté modlitby, odmietnutý pôst


                 Lukáš 18,9-14.

     Z predčítaného odseku je zrejmé, že Boh neprijal postiaceho sa
    veriaceho, ale prijal človeka, ktorého viera bola pred ním
    úprimná. Pôstna obeť jeho kajúcej modlitby bola pred Hospodinom
    správna.
     Ak môžeme teda rozumieť  pod  pojmom  pôst  najrôznejšie
    odriekanie, dokonca i modlitbu, prečo potom navyše ešte aj nejesť
    a nepiť?
     Myslím, že väčšina ľudí už v živote skúsila, že v niektorej
    veľmi ťažkej chvíli plnej depresií alebo zármutku stratili chuť do
    jedla. Bolo im jednoducho veľmi ťažko, takže ani nepomysleli na
    jedlo alebo pitie! Duchovný zármutok býva podobný, často býva
    spätý aj s nejakým žiaľom, nedostatkom, útlakom... Keď v takomto
    stave človek predstúpi pred Hospodina, nepotrebuje jesť a piť,
    potrebuje niečo úplne iné! Inými slovami, keď veriaci človek
    v srdci skutočne prežíva pôstne zlomenie a túži po  Božej
    prítomnosti, je úplne prirodzené nejesť a nepiť.
     Keď ale človek chce iba od Hospodina niečo dosiahnuť, premýšľa
    ako dlho nejesť, aby to dostal a prípadne či popri tom nemôže
    niečo aj vypiť - napríklad čaj - jeho pôst je len trapnou
    náboženskou fraškou, divadlom, v ktorom sa kresťan stáva zlým
    amatérskym hercom. Na trapné pôsty odriekania  potravy  bez
    požehnania si kresťanstvo v dejinách tak zvyklo, že herecké umenie
    veriacich by sa už mohlo nazvať aj profesionálnym!
     Stvoriteľ predsa nechce trápiť človeka, chce len, aby bol
    človek niekedy utrápený pre ťažobu v životoch svojich blížnych.
    Pán chce, aby kresťania i so svojimi trápeniami chodili s dôverou
    za Ním s vedomím, že najskôr musia naplniť duchovné kritériá
    odpustenia, spravodlivosti, pravdivosti a lásky a až potom bude
    ich pôst prijatý! 


           Pôst nesmie byť prázdnym asketizmom!


                 Izaiáš 58,3-5.

     Stvoriteľ nechce, aby jeho ľud  nezachovával  Jeho  Slov
                                     67    a kompenzoval to falošnou zbožnosťou a asketizmom pri postení!
    Tým, že sa človek obmedzuje v jedení aby dosiahol požehnanie, môže
    nanajvýš dosiahnuť žalúdočné vredy a pocit sebauspokojenia, že
    dokázal nejaký čas nejesť a nepiť. Proroctvo od  Hospodina
    vyjadruje, že veriaci ľudia v tom čase sa na jednej strane
    postili, modlili a prinášali obete, zároveň však presadzovali
    svoju vôľu, vadili sa a boli schopní sa dokonca aj pobiť...
     Nie je náhodou toto proroctvo aktuálne aj dnes pre súčasnú
    cirkev?!
     Vo chvíli, keď v zhromaždeniach veriacich zaznejú takéto
    kritické slová, veľa veriacich má ihneď sklon posudzovať druhého
    a povedať si v srdci: Áno, to on alebo ona je taká. Mali by sa
    zmeniť! Dnes si skúsme v Duchu Božieho Slova položiť otázku: Aký
    som ja? Aká je tá moja pôstna obeť modlitieb, chvál, darov...
    Bývam taký skrúšený pred Hospodinom, že až odmietam potravu
    a pitie nedávajúc to však nikomu znať?! Ako radi  plačeme
    v sebaľútosti sami nad sebou... Ako radi získavame a nakláňame si
    k sebe ľudí, aby nás ľutovali a zastávali sa nás...
     Výzva Božieho Slova o pôste poukazuje na inú cestu. Touto
    cestou je zmierenie sa s Bohom formou lásky k bratom i sestrám,
    formou zahodenia všetkej trpkosti a zloby. Keď potom vyznáme
    problém na modlitbách a možno nám aj nebude chutiť jesť a bude nám
    veľmi ťažko, potom sa isto postaví za nás sám Stvoriteľ! Ľudia na
    našej tvári nenájdu zármutok a možno sa bude povrávať, že sa máme
    isto výborne - Hospodin však nájde v našom srdci skrúšenie v pôste
    úprimnej Bohoslužby nášho života.
     Takýto pôst Stvoriteľ isto požehná. Poukazuje na to  aj
    zasľúbenie z konca 58. kapitoly Proroka Izaiáša.

                Izaiáš 58,6-13.